Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1343 Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Φ. Νικολόπουλος, SV3ICK Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Μέλος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου Περίληψη Η παρουσίαση έχει σκοπό να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τον εθελοντισμό των Ραδιοερασιτεχνών και την κοινωνική τους προσφορά μέσω της συμβολή τους στην Πολιτεία δια της παροχής τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται ο γενικός σχεδιασμός δράσης των ομάδων έκτακτης ανάγκης και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε δύο κύρια καταστροφικά γεγονότα, που συμβαίνουν στη χώρα μας, τους σεισμούς και τις πυρκαγιές. Τέλος, γίνεται μία καταγραφή ορισμένων γεγονότων στα οποία οι Ραδιοερασιτέχνες πρόσφεραν τις Υπηρεσίες τους σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές και η συμμετοχή της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου σε αυτή την προσπάθεια. Λέξεις κλειδιά: Εθελοντισμός, Ραδιοερασιτέχνες 1. Εισαγωγή Οι ασύρματες επικοινωνίες από την ύπαρξη τους δημιουργούν πλεονεκτήματα στην χρήση τους σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. H ταχύτητα και η ταυτόχρονη μετάδοση ενός μηνύματος στους εμπλεκόμενους φορείς σε ένα γεγονός όπως και το αντίστροφο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν οι Ραδιοεπικοινωνίες. Οι Ραδιοερασιτέχνες με την απόλυτη εξειδίκευση που έχουν στη χρήση των ασυρμάτων, την διαρκή ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και την καλή γνώση στις ηλεκτρονικές κατασκευές, καθίστανται ειδικοί στον τομέα αυτό και ικανοί ώστε να προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους. 2. Δημιουργία των Ο.Ε.Α. Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικώ ν σταθμώ ν ασυρμάτου Άρθρο 17: Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά την διάρκεια εκτάκτων αναγκών. 1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, κ.λπ.) οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχ υν προτεραιότητα έναντι των όλων των άλλων. 2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη π υ είναι ενταγμένοι σε κατάλ γ ερασιτεχνικών σταθμών συστήματος ΠΣΕΑ χρησιμ π ι ύνται για την παροχή τηλεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, τ Εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας, η Πυροσβεστική υπηρεσία, τ Λιμενικό κτλ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τ υς σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά ι κάτ χ ι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Άρθρο 18: Έ νταξη τω ν ραδιοερασιτεχνών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γ ενικής Γ ραμματείας Π ολιτικής Π ροστασίας. 1. Όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να ενταχθούν στα μητρώα εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά από έγκριση της αίτησής τνυς, είτε σαν ειδικευμένοι εθελνντές Ραδιοερασιτέχνες, είτε μέσω των ενταγμένων στα μητρώα Συλλόγων Ραδινερασιτεχνών. 2. Οι παραπάνω κατηγνρίες εντάσσννται σύμφωνα με to άρθρν 14 τνυ νόμνυ 3013/2000 (ΕΚ 102/ ) περί αναβάθμισης της πνλιτικής Πρνστασίας. Σχεδόν όλοι ι Ραδινερασιτεχνικνί Σύλλνγνι της χώρας μας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων έχνυν δημιουργήσει νμάδες, πνυ ν μάζ νται Ομάδες έκτακτης ανάγκης (Ο.Ε.Α.). Οι νμάδες αυτές αποτελούνται από εξειδικευμέννυς αδεινύχνυς Ραδινερασιτέχνες, πνυ πρνσφέρνυν τις υπηρεσίες τνυς σύμφωνα με to σχεδιασμένν και εγκεκριμένν πλάνν ενεργειών πνυ διαθέτνυν. Η συμβνλή των νμάδων αυτών καθίσταται απαραίτητη ακόμα και στις ημέρες μας όπνυ υπάρχνυν σύγχρννες μνρφές επικνινωνίας, διότι όπως έχει αποδειχτεί μετά από μία φυσική καταστρνφή εμφανίζεται αδυναμία των επαγγελματικών και κρατικών δικτύων να αντιμετωπίσνυν τα πρνβλήματα της υπερφόρτωσης και κατάρρευσης. Από την άλλη μεριά η αυτνννμία, ευελιξία των συστημάτων μας και η πνλύ καλή γνώση τνυ αντικειμέννυ μας, νδήγησαν στην αναγνώριση και συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (κύρια Γ.Γ.Π.Π. - Π.Υ. - Ο.Α.Σ.Π. - Περιφέρειες κ.λπ.) και στον από κνιννύ σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστρνφών. Φυσικά σε ένα συμβάν τις νμάδες πνυ επιχειρνύν, συνεπικνυρνύν και ο ι υπόλνιπνι Ραδινερασιτέχνες προσφέροντας και αυτοί το δικό τους έργο με την δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και μεταβίβασης πληροφοριών. Οι Ο.Ε.Α. βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση τόσο με αντίστοιχες ομάδες, όσο και σε συνεργασία με άλλες εθελοντικές ομάδες, ενώ παρακολουθούν την τεχνολογία, και αναπροσαρμόζουν τον εξοπλισμό τους. Παρακάτω περιγράφεται το γενικό σχέδιο ενεργειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που έχει σχεδιαστεί από την επιτροπή κάλυψης εκτάκτων αναγκών της ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1345 Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και έχει τροποποιηθεί για την δράση των Ο.Ε.Α. της Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου. 3. Γενικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Σκοπός του σχεδίου α) Η παροχή Τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης στο κοινωνικό σύνολο. β) Η επιτήρηση περιοχών όπου υπάρχει πιθανότητα να πληγούν μελλοντικά από φυσικά φαινόμενα (π.χ πυρκαγιές). γ) Η Τηλεπικοινωνιακή υποβοήθηση του έργου των Δημοσίων Υπηρεσιών, Υ.Α.Η.Δ (πρώην Εσωτερικών) Υ.Μ.Υ.Δ. (Ο.Α.Σ.Π.), Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Υγείας (Ε.Κ.Α.Β., Νοσοκομεία), Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ., σε καταστάσεις ανάγκης, για την: 1. Διαβίβαση μηνυμάτων ανάγκης. 2. Τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. 3. Τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και συντονισμός βυτιοφόρων, ασθενοφόρων, και άλλων οχημάτων βοήθειας. 4. Τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και συντονισμός άλλων εθελοντικών ομάδων (Ε.Ε.Σ.). 5. Δημιουργία εναλλακτικών Τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Διάρθρωση δυνάμεων Τηλεπικοινωνιακό κέντρο (ΤΚ): Το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο είναι ένας σταθμός βάσεως ο οποίος έχει συνεχή επαφή με τις ομάδες. Εγκαθίσταται πλησίον του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (Σ.Ν.Ο.) και εκπροσωπείται από τον υπεύθυνο ομαδάρχη. Το κέντρο απαρτίζουν συνήθως τρία άτομα τεχνικοί & χειριστές. Το Τ.Κ. πρέπει να διαθέτει δύο (2) Π/Δ VHF, έναν (1) Π/Δ UHF, έναν (1) Π/Δ HF, κεραίες και παρελκόμενα. Τοπικό Τηλεπικοινωνιακό κέντρο (ΤΤΚ): Το ΤΤΚ στήνεται σε μια περιοχή που έχει πληγεί και μεταφέρει πληροφορίες και μηνύματα προς το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο και απ ευθείας προς τις ανώτερες αρχές αν του ζητηθεί (Ο.Α.Σ.Π. - Γ.Γ.Π.Π.). Πρέπει να διαθέτει έναν (1) Π/Δ VHF/UHF, ένα (1) φορητό αναμεταδότη VHF/UHF, έναν (1) πομποδέκτη HF, κεραίες, παρελκόμενα, γεννήτρια ρεύματος, εφεδρικές μπαταρίες. Τοπικός Συντονιστής (ΤΣ): Ο Τοπικός Συντονιστής είναι ένα μέλος των Ο.Ε.Α. με την μεγαλύτερη εμπειρία και ικανότητα στην διαχείριση συμβάντων, συντονίζει τη δράση της ομάδας και διατηρεί συνεχή επαφή με το τοπικό κλιμάκιο των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και με το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Ο ΤΣ θα πρέπει να διαθέτει ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ ένα (1) φορητό Π/Δ VHF/UHF, εφεδρικές μπαταρίες και τα ανάλογα για την περίπτωση εφόδια. Ομάδες: Κάθε μέλος της ομάδας Ο.Ε.Α θα πρέπει να διαθέτει έναν (1) φορητό Π/Δ VHF/UHF, εφεδρικές μπαταρίες, και τα απαραίτητα για την περίπτωση άλλα εφόδια. Σε κάθε περίπτωση προέχει η ασφάλεια των μελών της ομάδας και δευτερευόντως του εξοπλισμού. Συχνότητες: Για την εξυπηρέτηση των Ο.Ε.Α. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τίθενται σε κατάσταση emergency ο πλησιέστερος επαναλήπτης VHF ή UHF και διακόπτεται αμέσως κάθε άλλη επικοινωνία. Επίσης στα VHF έχει ορισθεί σαν κύρια συχνότητα Simplex η MHz και στα UHF η MHz. Στα βραχέα (HF) έχουν προκαθορισθεί ορισμένες κύριες και εφεδρικές συχνότητες στις οποίες πραγματοποιείται η επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων. Π.χ. στα 80m κύρια συχνότητα KHz. Ανάλογα με την φυσική καταστροφή οι Ο.Ε.Α. εφαρμόζουν και το αντίστοιχο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Παρακάτω αναφέρονται στα επόμενα δύο σχέδια διαφορετικών φυσικών καταστροφών σχεδιασμένα από τις Ο.Ε.Α. της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, τροποποιημένα για την δράση των Ο.Ε.Α. της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου. Σχέδιο δράσης τω ν Ο.Ε.Α. σε περίπτωση σεισμού: Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας δυστυχώς σε αρκετά συχνά χρονικά διαστήματα γίνονται μεγάλης έκτασης καταστροφές. Από αυτές οι σεισμοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται με την μεγαλύτερη συχνότητα, λόγω της υψηλής σεισμικότητας της χώρας μας. Τα μέλη των Ο.Ε.Α. αφού φροντίσουν για την προσωπική τους ασφάλεια και της οικογένειάς τους, μεταβαίνουν όπως γνωρίζουν στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης με τον απαραίτητο Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Ο ομαδάρχης ή κάποιος άλλος από τους πιο έμπειρους μεταβαίνει στο κτίριο όπου εδρεύουν οι αρχές του Νομού και αναμένει τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας για εντολές. Ταυτόχρονα υπάρχει σε διάθεση το υλικό που θα αποτελέσει το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Α) Το τηλεπικοινω νιακό κέντρο 1. Μέσω του επαναλήπτη με την μεγαλύτερη εμβέλεια ή του τοπικού επαναλήπτη της περιοχής επιβεβαιώνει τις ορισθείσες θέσεις των μελών των Ο.Ε.Α που έχουν ορισθεί βάση σχεδίου και αποτελούν τον τηλεπικοινωνιακό σύνδεσμο με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. 2. Ενημερώνει και άλλους Ραδιοερασιτέχνες της περιοχής και τους ζητά να ευρίσκονται σε ετοιμότητα. 3. Συγκεντρώνει πληροφορίες που προέρχονται από άλλους Ραδιοερασιτέχνες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή τραυματισμών και τις μεταβιβάζει στις αρμόδιες αρχές (Ο.Α.Σ.Π. - Γ.Γ.Π.Π.). ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες ή εντολές από το Τ.Τ.Κ. και το Σ.Ν.Ο. προς τις ανώτερες Υπηρεσίες και αντιστρόφως. Παράλληλα πραγματοποιεί και τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς. Για την ασφάλεια των διαβιβαζομένων μηνυμάτων χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο που ονομάζεται «ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ» (Εικόνα 1). Β) Το τοπικό τηλεπικοινω νιακό κέντρο Το Τ.Τ.Κ. εγκαθίσταται σε μία πληγείσα περιοχή, η οποία υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Νομού και σκοπό έχει να διασυνδέσει Τηλεπικοινωνιακά την περιοχή αυτή με το Τ.Κ. των Ο.Ε.Α. που είναι ήδη εγκατεστημένο στο Σ.Ν.Ο. Μετά την εγκατάσταση, 1. Αποκαθίσταται μόνιμη επικοινωνία μεταξύ Τ.Τ.Κ. και Σ.Ν.Ο. ή απ ευθείας αν είναι δυνατόν με Ο.Α.Σ.Π. ή Γ..Γ.Π.Π. όπου διαβιβάζονται πληροφορίες για τις ανάγκες που απαιτούνται. 2. Γίνεται προσπάθεια δημιουργίας δεύτερης Τηλεπικοινωνιακής οδού (Βραχέα - HF) ως εφεδρικής, για την διαβίβαση μηνυμάτων που δεν αφορούν άμεσα το κύριο δίκτυο. 3. Ο τοπικός συντονιστής (Τ.Σ.) Ομαδάρχης των Ο.Ε.Α στην περιοχή. α) Παραμένει συνεχώς πλησίον του συντονιστή των Δημοσίων Υπηρεσιών ή αποκαθιστά μόνιμη Τηλεπικοινωνιακή επαφή μαζί του, χωρίς να παρακωλύει το έργο του. Προτείνει τα είδη Τηλεπικοινωνιακής βοήθειας που μπορεί να προσφέρει όπως: μεταβίβαση μηνυμάτων προς το κέντρο επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π & ΟΑΣΠ, το Σ.Ν.Ο., τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με νοσοκομεία, αεροδρόμια, σωστικά συνεργεία, οχήματα μεταφοράς εφοδίων, υπηρεσίες του Δήμου, κ.ά. β) Συντονίζει την ομάδα και καθορίζει τις βάρδιες των χειριστών - διαβιβαστών. Τέλος εκτιμάται η δυνατότητα αποστολής Ο.Ε.Α. και από άλλα σημεία της Ελλάδας για την ανακούφιση των συναδέλφων που επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή και την αποστολή πρόσθετου τεχνικού εξοπλισμού. Γ) Ο Εξοπλισμός τω ν Ο.Ε.Α για το Τ.Κ & Τ.Τ.Κ. περιλαμβάνει 1. Ταυτότητες και διακριτικά. 2. Πομποδέκτες VHF/UHF με μεγάλη ισχύ εκπομπής 3. Φορητούς πομποδέκτες VHF-UHF για τοπική επικοινωνία. 4. Εφεδρικές μπαταρίες -επαναφορτιζόμενες & αλκαλικές. 5. Φορητές κεραίες VHF-UHF υψηλού κέρδους με τα παρελκόμενα. 6. Φορητός επαναλήπτης VHF ή UHF. ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

6 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Π μπ δέκτης βραχέων με τρ φ δ σία 12 V. 8. Κεραίες για τα 80 & 40 μέτρα με τα παρελκόμενα. 9. Γεννήτρια 220 V & 12 V + καύσιμα 10.Διάφ ρα είδη (Σκηνή, υλικό πρώτων βνηθειών, φακνύς, χάρτες περινχής, σχνινιά, ιστνύς τηλεσκ πικ ύς, τηλεβόα, κιάλια, κατάλληλα ρ ύχα, νερό τρόφιμα, κ.ά.). Εικόνα 1: Έντυπο Ραδιομηνύματος της Ε.Ε.Ρ. Σχέδιο δράσης των Ο.Ε.Α. σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σκνπός των Ο.Ε.Α. είναι να συμβάλνυν και στην πρνστασία των λίγων δυστυχώς δασικών εκτάσεων πνυ απ μέν υν στ τόπ μας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Για τ λόγ αυτό ι νμάδες πνλλές φνρές δρνυν πρνληπτικά με περιπνλίες την καλνκαιρινή περί δ για την απ τρ πή πυρκαγιών από αμέλεια ή ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1349 εμπρησμό. Για μία πυρκαγιά που γίνεται αντιληπτή στο πρώτο στάδιο, κύριος παράγοντας στην αντιμετώπισή της είναι η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών και όσων έχουν ευθύνη ή μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της. Η ταχύτητα επικοινωνίας είναι ένα βασικό στοιχείο που διαθέτουν τα μέλη των Ο.Ε.Α. Όμως ο πομποδέκτης δεν είναι το μόνο μέσο απαραίτητο που πρέπει να διαθέτει ένα μέλος των Ο.Ε.Α για την πρόληψη καταστροφών. Προϋποθέτει τη γνώση μιας σειράς ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθείται και των εφοδίων που πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα για να διασφαλίζεται η επιτυχία των προσπαθειών του και ταυτόχρονα η προσωπική του ασφάλεια. Α) Α παραίτητα Εφόδια 1. Φορητός πομποδέκτης κατά προτίμηση VHF/UHF. 2. Εφεδρικές μπαταρίες. 3. Φακός - παγούρι με νερό - σφυρίχτρα - κατάλληλα παπούτσια. Β) Ενέργειες σε περίπτω ση πυρκαγιάς Αν δούμε από απόσταση καπνό 1. Καλούμε με κλήση επείγοντος κάθε σταθμό βάσης, ή στον πλησιέστερο επαναλήπτη, ή σε άλλον που υπάρχει πρόσβαση και ζητούμε από όποιον συνάδελφο ακροάται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ΠΥ. Παράλληλα του ζητούμε να παραμείνει σε ακρόαση. 2. Αν είναι δυνατόν σπεύδουμε στο σημείο απ όπου προέρχεται ο καπνός και αφού βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για φωτιά που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οι ίδιοι μαζί με τυχόν παρευρισκόμενους πολίτες, ζητούμε από τον σταθμό βάσης να επικοινωνήσει εκ νέου με την Π.Υ. δίνοντάς του πλέον με ακρίβεια την θέση, τις διαστάσεις, την ταχύτητα και κατεύθυνση της φωτιάς, καθώς επίσης και αν είναι δυνατόν να υποδειχθεί ο συντομότερος δρόμος για την προσέγγιση των Πυροσβεστικών δυνάμεων. 3. Ζητούμε από τα παρευρισκόμενα οχήματα να ελευθερώσουν αμέσως τις προσβάσεις και φροντίζουμε να μη εισέρχονται πλέον ιδιωτικά οχήματα από το σημείο εισόδου της περιοχής, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των υπηρεσιακών οχημάτων έως ότου αναλάβει την ευθύνη η Αστυνομία. 4. Ερχόμαστε σε επαφή με τον συντονιστή των Πυροσβεστικών δυνάμεων και τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας και συνεργαζόμαστε μαζί τους χωρίς να παρακωλύουμε το έργο τους. Εάν προκύψει ανάγκη ενημερώνουμε τον υπεύθυνο των Ο.Ε.Α. προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ομάδα. 5. Αν μας ζητηθεί επανδρώνουμε τα βυτιοφόρα καθώς και κάθε άλλο όχημα για την άμεση επικοινωνία των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Ιστορικά Στοιχεία - Δράσεις Η πρώτη καταγεγραμμένη δραστηριότητα Ραδιοερασιτεχνικής «Ο.Ε.Α» στη χώρα μας φαίνεται να έγινε το 1970 με τις πλημμύρες της Ρουμανίας. Η Ιστορία δεν φρόντισε να διαφυλάξει τα στοιχεία αυτής της «πρωτιάς». Ακολούθησαν το 1974 η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και η ενεργοποίηση Ραδιοερασιτεχνών για αποστολή και λήψη μηνυμάτων (και αποστολή υλικού), το 1977 οι σεισμοί στη Ρουμανία με μεταφορά μηνυμάτων, το 1980 οι σεισμοί της Ιταλίας και μεταφορά μηνυμάτων. Το καλοκαίρι του 1980 ξεσπούν φωτιές στη Βορειοανατολική Αττική που έκαιγαν για τρείς ημέρες καταστρέφοντας τις τηλεπικοινωνίες του Δασαρχείου Πεντέλης. Οι Ραδιοερασιτέχνες τις αποκατέστησαν με Ραδιοερασιτεχνικό link. Τριάντα χρόνια μετά, οι Ο.Ε.Α. των Ραδιοερασιτεχνών έχουν συμμετάσχει στην παροχή Τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης στις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν την χώρα μας και όχι μόνο, με κυριότερες δράσεις της τις εξής: 1985, Ιούνιος: Ξεκίνημα Εθελοντικής Δασοπροστασίας Καισαριανής με την υποστήριξη των Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. 1986, 13 Οκτωβρίου; Σεισμός 6,2 στην Καλαμάτα. 1991, Φεβρουάριος: S.A.R. στο όρος Όθρυ για την αναζήτηση του C , 14 Μαρτίου: Σεισμός του Erzincan της Τουρκίας. 1995, 15 Ιουνίου: Σεισμός στο Αίγιο. 1999, 7 Σεπτεμβρίου: Σεισμός στην Αθήνα από το ρήγμα της «Πάρνηθας». 2002: Πλημμύρες Κηφισού. 2003, 26 Μαΐου: Σεισμός Αλγερίας. 2003, 26 Αυγούστου: Σεισμός Λευκάδας : Σεισμός Ιταλίας, πυρκαγιές Πελοποννήσου, πυρκαγιές Αττικής, σεισμός Αιτής κ.λπ. Δράσεις από την Έ νω ση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου (Ε.Ρ.ΔΥ.Π.) Τον Μάιο του 2003 ξεκίνησε η συνεργασία της Ομάδας μας, με την Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο στα μέλη της ομάδας με αντικείμενο τους τρόπους δράσεις της ομάδας. Την ίδια περίοδο διεξάγεται και Πανελλήνια άσκηση ετοιμότητας με την ονομασία "Επικοινωνία 2003" με θέμα σεισμικό επεισόδιο στο Βαρθολομιό του Νομού Ηλείας. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1351 Τον Δεκέμβριο του 2003 ο Σύλλογός μας εντάσσεται στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Από τότε μέχρι σήμερα η ομάδας μας έχει αποκτήσει από το κράτος και ως αντάλλαγμα της προσφοράς μας, εξοπλισμό που χρειάζεται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Τον Απρίλιο του 2006 πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία η δεύτερη άσκηση ετοιμότητας με την ονομασία «επικοινωνία 2006» με σενάριο σεισμικό επεισόδιο που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Παράλληλα διεξάγεται και αντίστοιχη άσκηση και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2008 στον σεισμό με επίκεντρο την Κάτω Αχαϊα λαμβάνει χώρα μεγάλη κινητοποίηση της ομάδας μας. Για την προσφορά μας αυτή τιμηθήκαμε σε ειδική εκδήλωση μαζί με άλλες εθελοντικές ομάδες από την Νομαρχία Αχαΐας. Τον Ιούνιο του 2009 συμμετείχαμε σε διακρατική άσκηση επί χάρτου που οργάνωσε το γραφείο πολιτικής Προστασίας της νομαρχίας Αχαϊας με την ονομασία «Pro my life». Συμπεράσματα Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι ένα συναρπαστικό χόμπι με κοινωνικές διαστάσεις. Όπως είναι προφανές από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, όλοι εμείς οι Ραδιοερασιτέχνες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το χόμπι μας εργαλείο όταν και όποτε χρειαστεί, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ευχόμαστε ποτέ να μη χρειαστεί. Όμως όταν το επιβάλουν οι συνθήκες, δηλ. σε περιπτώσεις που τα κρατικά μέσα επικοινωνίας έχουν αχρηστευθεί ή δεν επαρκούν, το χόμπι μας παύει να γίνεται μόνο μέσο ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί να σώσει ζωές! Βιβλιογραφία Εξαρχόπουλου, Α. SV1EM (2001). Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Αθήνα. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου. Κανονισμός λειτουργίας Ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτων. ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΟΔ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποιοι είμαστε Οι σκοποί μας Οι στόχοι μας Τα μέλη μας Η δομή μας (Οργανωτική & επιχειρησιακή) Εθελοντές με επαγγελματισμό Η εκπαίδευσή μας Σχέσεις με κοινωνία/πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Ερωτηματολόγιο Β Φάση 1. Έχουν συμβεί μεγάλα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία στο Δήμο; 1.α) Πως εκτιμάτε ότι λειτούργησαν τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Χρήστος Μαμαρίκας, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ) ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Version 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ) ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Version 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ) ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Version 2014 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΔΟΓΜΑ...3 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...3 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ...3 5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ...4 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ομάδες έκτακτης ανάγκης ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ. φωνή εικόνα δεδομένα ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ

ομάδες έκτακτης ανάγκης ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ. φωνή εικόνα δεδομένα ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ Η Ε.Ε.Ρ. σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συστημάτων επικοινωνίας της και με στόχο την δημιουργία ενός στιβαρού δικτύου μετάδοσης φωνής, εικόνας και δεδομένων για χρήση πρώτιστα από τις «ομάδες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ιστορία της ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ξεκινά από την δεκαετία του 70, όταν τα πρώτα μέλη της εκπαιδεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασία : μόνιμη προτεραιότητα σχεδιασμού, διαρκής ανάγκη επικαιροποίησης. ή διαφορετικά. ή σχέση τής Πολιτικής Προστασίας μέ τήν ανάπτυξη

Πολιτική Προστασία : μόνιμη προτεραιότητα σχεδιασμού, διαρκής ανάγκη επικαιροποίησης. ή διαφορετικά. ή σχέση τής Πολιτικής Προστασίας μέ τήν ανάπτυξη Πολιτική Προστασία : μόνιμη προτεραιότητα σχεδιασμού, διαρκής ανάγκη επικαιροποίησης. ή διαφορετικά ή σχέση τής Πολιτικής Προστασίας μέ τήν ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Γενικά γιά τήν Πολιτική Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τα Ραδιοερασιτεχνικά δίκτυα δεδομένων. 24 Απριλίου 2012

Παρουσίαση για τα Ραδιοερασιτεχνικά δίκτυα δεδομένων. 24 Απριλίου 2012 Παρουσίαση για τα Ραδιοερασιτεχνικά δίκτυα δεδομένων. 24 Απριλίου 2012 Ημερίδα Ασύρματου Μητροπολιτικού ικτύου Αθηνών στο αμφιθέατρο του Υ.Υ.Μ... Από τον Μάνο αρκαδάκη SV1IW Πρόεδρο της Ε.Ε.Ρ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό

Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 20 Μαρτίου 2015 Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Στις 21 Μαρτίου τιμάται η Ημέρα Δασοπονίας και φέτος είναι η πρώτη φορά μετά από δασοκτόνα νομοσχέδια και αλλεπάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ ή Σχέδιο) εκπονείται από µία Επιχείρηση ή Εγκατάσταση για να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Πως να ετοιμαστείτε για έκτακτη ανάγκη στον Δήμο του Σίδνεϊ. Σημαντικές πληροφορίες για δημότες, εργαζομένους και επισκέπτες. www.getreadysydney.com.au 1 Δημιουργήστε προσωπικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α."

ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α." ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 Π.Υ. β) Οδηγίες υπ αριθ. 107/1/54/24.11.75 Υπ. Δημ. Τάξεως. γ) Οδηγίες Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜ. 23 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Κ.Λ. ΑΡΙΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι κοινωνικό χόμπυ με ανθρώπινη πλευρά γιατί βασίζεται στην επικοινωνία.

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι κοινωνικό χόμπυ με ανθρώπινη πλευρά γιατί βασίζεται στην επικοινωνία. Ραδιοερασιτεχνισμός 1 Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι ένα μοναδικό διεθνώς καταξιωμένο, γοητευτικό, ενδιαφέρον και συναρπαστικό χόμπυ με επιστημονικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 1. Ο συντονιστής, που είναι η Διευθύντρια και σε περίπτωση απουσίας της η Υποδιευθύντρια κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. του Αντιπυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. του Αντιπυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ του Αντιπυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη (πρώην: Περιφερειακού Εκπροσώπου Κ. Μακεδονίας της Ένωσης Αξ/κων ΠΣ & Αιρετού Εκπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων ΑΘΗΝΑ 25-04-2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο συνήθεις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία Επείγουσας Ανάγκης για βοήθεια. Βασίζονται στις εμπειρίες των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Γραφείο κ. Υπουργού (Αρ. Πρωτ. 401/ )

2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Γραφείο κ. Υπουργού (Αρ. Πρωτ. 401/ ) ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αρ. Πρωτ. 3325/15-1-2001) Τµήµα Προδιαγραφών και Ηλεκτρονικών Εφαρµογών Αναστάσεως και Τσιγάντε 15669 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας/Δράση 3/3.1: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης

Πακέτο Εργασίας/Δράση 3/3.1: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει κανείς μία ομιλία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές δραστηριότητες Αποστολές το 2007

Επιχειρησιακές δραστηριότητες Αποστολές το 2007 Επιχειρησιακές δραστηριότητες Αποστολές το 2007 Κατά το έτος 2007, το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ ανέλαβε την κινητοποίηση και το συντονισμό, σε πανελλαδικό επίπεδο, των δράσεων των φορέων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία και ρόλος του ΕΚΕΠΥ Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Ιστορική αναδρομή Απρ 2004 Νόμος περί ιδρύσεως ΣΟΤΥ για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ D-Star. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι συνδέσεων που μπορούν να εκτελεστούν μέσω του συστήματος D-STAR και είναι οι ακόλουθοι :

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ D-Star. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι συνδέσεων που μπορούν να εκτελεστούν μέσω του συστήματος D-STAR και είναι οι ακόλουθοι : ΤΥΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ D-Star Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι συνδέσεων που μπορούν να εκτελεστούν μέσω του συστήματος D-STAR και είναι οι ακόλουθοι : 1. ρομολόγηση διακριτικού κλήσεως 2. ρομολόγηση Κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Ο ιασώστης στην Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Βάγγος Γεώργιος ιασώστης ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Αναγκαιότητα Επείγουσας Ε. Σ. Υ. Προνοσοκοµειακής Φροντίδας Παγκοσµίως οι πολεµικές ανάγκες δηµιούργησαν την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ανέκαθεν, σε περιπτώσεις ατυχηµάτων ή φυσικών καταστροφών, οι τοπικές κοινωνίες, αντιδρούσαν βοηθώντας συλλογικά τα µέλη τους να σώσουν τη ζω

Εισαγωγή Ανέκαθεν, σε περιπτώσεις ατυχηµάτων ή φυσικών καταστροφών, οι τοπικές κοινωνίες, αντιδρούσαν βοηθώντας συλλογικά τα µέλη τους να σώσουν τη ζω ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Βαρβάρα Συνοδινού, Ζωή Νιβολιανίτη ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογία-Ακτινοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι σχετικά νέος στη χώρα μας και ουσιαστικά το 1991 με το Νόμο 1951 τέθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. Το Πυροσβεστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4882/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4882/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικοί δείκτες στη µελέτη Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ρ. Ζωή Νιβολιανίτη, κ. Βάνα Συνοδινού Θερινό Σχολείο 2007 9-20 Ιουλίου Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα PRE EMERGENCIES Σκοπός: Να αναλυθούν τα διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων ΓΓΠΠ/04.10.07 Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Κατεπείγουσα εγκύκλιο με θέμα: «Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Επιμέλεια Ιωάννης Σταμούλης Αναστάσιος Παππάς

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Επιμέλεια Ιωάννης Σταμούλης Αναστάσιος Παππάς ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μια παρουσίαση της οργάνωσης και δράσης του ιταλικού Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του μεγάλου σεισμού στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών.

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών. Κυρίες και Κύριοι Κάθε χρόνο το τέλος του Οκτώβρη, σημαίνει για εμάς τους Πυροσβέστες, ότι άλλη μια αντιπυρική περίοδος έφτασε στο τέλος της και άλλη μια αποτίμηση της ξεκινάει. Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ HERAULT ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΣΩΝ - Διάταξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Hérault/Εθνική Δασική Υπηρεσία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ HERAULT ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΣΩΝ - Διάταξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Hérault/Εθνική Δασική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική Δημοκρατία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ HERAULT ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΣΩΝ - Διάταξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Hérault/Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Εκπαιδευτικές Δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. Η εφαρμογή του έργου «RACCE» Δρ Α. Κούρου Δρ Α. Κούρου Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σχολική χρονιά

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σχολική χρονιά ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σχολική χρονιά Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα 24 η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα Ζαχαριάδου Παναγιώτα, Φοιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Project LIFE08 ENV/GR/ Αναφορά αποτίμησης της επίσκεψης στην περιφέρεια της Τοσκάνης.

Project LIFE08 ENV/GR/ Αναφορά αποτίμησης της επίσκεψης στην περιφέρεια της Τοσκάνης. Project LIFE08 ENV/GR/000553 Αναφορά αποτίμησης της επίσκεψης στην περιφέρεια της Τοσκάνης. Αθήνα, Απρίλιος 2011 Project LIFE08 ENV/GR/000553 Local Authorities for Forest Fire Prevention Περιληπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς;

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς; ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Η συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 13.195.740 και το ήµισυ περίπου της έκτασής της καλύπτεται σήµερα από δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μ. Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών σε Σεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Ιούνιος 2014 1 Αθήνα, 17-7-2014 Αρ. πρωτ. : οικ. 663 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας

Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας 12 Σεπτεμβρίου 2013 Γεώργιος Φουντάς. Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρειας Αττικής Ασπασία Καραμάνου, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D, Προισταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ *********************************************************** ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας *********************************************************** Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη :

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη : Αναρτητεα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Περιστέρι 22/07/2015 Α.Π.:128424 Σχετ.:80762,118294 Ταχ. Δ/νση: Τρώων

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 03-10 - 2007 Αριθ. Πρωτ. 8010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 03-10 - 2007 Αριθ. Πρωτ. 8010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 03-10 - 2007 Αριθ. Πρωτ. 8010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προς : Πίνακας αποδεκτών Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ Μετά το Ατύχημα ΤΙ; Αθήνα, 28.9.06 1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κείµενο για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη: Στοιχεία Οµάδας, Πληροφορίες ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Κείµενο για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη: Στοιχεία Οµάδας, Πληροφορίες ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Πανόραµα, 5 Ιουλίου 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ αρ.πρωτ. 68 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 4, Πανόραµα, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 55236 Πληροφορίες: Μ.Κοκκίνου Τηλ.και Fax: 2310 344300

Διαβάστε περισσότερα

Check Box. Ειδοποίησε τον Πρόεδρο του Ομίλου (για να ενεργοποιήσει την Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης) Εκκένωσε τον Όμιλο

Check Box. Ειδοποίησε τον Πρόεδρο του Ομίλου (για να ενεργοποιήσει την Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης) Εκκένωσε τον Όμιλο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Εκκένωσε τον Όμιλο Συγκέντρωσε όλους τους Αθλητές/Άτομα στον Σταθμό Συγκέντρωσης του Ομίλου Διακοπή από τον κεντρικό διακόπτη την ηλεκτρική παροχή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΚΑΥΣΩΝΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΚΑΥΣΩΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΚΑΥΣΩΝΑ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... ΣΕΛΙΔΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ......

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Νοέμβριος 2013 Πυραγός Στούπας Δανιήλ ΝΟΜΟΣ 2612/1998(ΦΕΚ112Α ) Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Φορέας δασοπυρόσβεσης 1. Η ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Marathon Data Systems ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. πρωτ. : 61305 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ Απρίλιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ I) ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Έργο: Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια

Ενημέρωση για το Έργο: Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια Ενημέρωση για το Έργο: Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια Περιεχόμενα Στοιχεία Έργου Υλοποίηση Ηλεκτρονικής Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Στο Οντάριο, οι κάτοικοί του έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους έκτακτες ανάγκες, είτε πρόκειται για θύελλες παγωμένου χιονιού και διακοπές ρεύματος,

Διαβάστε περισσότερα