Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1343 Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Φ. Νικολόπουλος, SV3ICK Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Μέλος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου Περίληψη Η παρουσίαση έχει σκοπό να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τον εθελοντισμό των Ραδιοερασιτεχνών και την κοινωνική τους προσφορά μέσω της συμβολή τους στην Πολιτεία δια της παροχής τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται ο γενικός σχεδιασμός δράσης των ομάδων έκτακτης ανάγκης και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε δύο κύρια καταστροφικά γεγονότα, που συμβαίνουν στη χώρα μας, τους σεισμούς και τις πυρκαγιές. Τέλος, γίνεται μία καταγραφή ορισμένων γεγονότων στα οποία οι Ραδιοερασιτέχνες πρόσφεραν τις Υπηρεσίες τους σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές και η συμμετοχή της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου σε αυτή την προσπάθεια. Λέξεις κλειδιά: Εθελοντισμός, Ραδιοερασιτέχνες 1. Εισαγωγή Οι ασύρματες επικοινωνίες από την ύπαρξη τους δημιουργούν πλεονεκτήματα στην χρήση τους σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. H ταχύτητα και η ταυτόχρονη μετάδοση ενός μηνύματος στους εμπλεκόμενους φορείς σε ένα γεγονός όπως και το αντίστροφο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν οι Ραδιοεπικοινωνίες. Οι Ραδιοερασιτέχνες με την απόλυτη εξειδίκευση που έχουν στη χρήση των ασυρμάτων, την διαρκή ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και την καλή γνώση στις ηλεκτρονικές κατασκευές, καθίστανται ειδικοί στον τομέα αυτό και ικανοί ώστε να προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους. 2. Δημιουργία των Ο.Ε.Α. Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικώ ν σταθμώ ν ασυρμάτου Άρθρο 17: Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά την διάρκεια εκτάκτων αναγκών. 1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, κ.λπ.) οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχ υν προτεραιότητα έναντι των όλων των άλλων. 2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη π υ είναι ενταγμένοι σε κατάλ γ ερασιτεχνικών σταθμών συστήματος ΠΣΕΑ χρησιμ π ι ύνται για την παροχή τηλεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, τ Εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας, η Πυροσβεστική υπηρεσία, τ Λιμενικό κτλ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τ υς σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά ι κάτ χ ι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Άρθρο 18: Έ νταξη τω ν ραδιοερασιτεχνών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γ ενικής Γ ραμματείας Π ολιτικής Π ροστασίας. 1. Όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να ενταχθούν στα μητρώα εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά από έγκριση της αίτησής τνυς, είτε σαν ειδικευμένοι εθελνντές Ραδιοερασιτέχνες, είτε μέσω των ενταγμένων στα μητρώα Συλλόγων Ραδινερασιτεχνών. 2. Οι παραπάνω κατηγνρίες εντάσσννται σύμφωνα με to άρθρν 14 τνυ νόμνυ 3013/2000 (ΕΚ 102/ ) περί αναβάθμισης της πνλιτικής Πρνστασίας. Σχεδόν όλοι ι Ραδινερασιτεχνικνί Σύλλνγνι της χώρας μας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων έχνυν δημιουργήσει νμάδες, πνυ ν μάζ νται Ομάδες έκτακτης ανάγκης (Ο.Ε.Α.). Οι νμάδες αυτές αποτελούνται από εξειδικευμέννυς αδεινύχνυς Ραδινερασιτέχνες, πνυ πρνσφέρνυν τις υπηρεσίες τνυς σύμφωνα με to σχεδιασμένν και εγκεκριμένν πλάνν ενεργειών πνυ διαθέτνυν. Η συμβνλή των νμάδων αυτών καθίσταται απαραίτητη ακόμα και στις ημέρες μας όπνυ υπάρχνυν σύγχρννες μνρφές επικνινωνίας, διότι όπως έχει αποδειχτεί μετά από μία φυσική καταστρνφή εμφανίζεται αδυναμία των επαγγελματικών και κρατικών δικτύων να αντιμετωπίσνυν τα πρνβλήματα της υπερφόρτωσης και κατάρρευσης. Από την άλλη μεριά η αυτνννμία, ευελιξία των συστημάτων μας και η πνλύ καλή γνώση τνυ αντικειμέννυ μας, νδήγησαν στην αναγνώριση και συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (κύρια Γ.Γ.Π.Π. - Π.Υ. - Ο.Α.Σ.Π. - Περιφέρειες κ.λπ.) και στον από κνιννύ σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστρνφών. Φυσικά σε ένα συμβάν τις νμάδες πνυ επιχειρνύν, συνεπικνυρνύν και ο ι υπόλνιπνι Ραδινερασιτέχνες προσφέροντας και αυτοί το δικό τους έργο με την δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και μεταβίβασης πληροφοριών. Οι Ο.Ε.Α. βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση τόσο με αντίστοιχες ομάδες, όσο και σε συνεργασία με άλλες εθελοντικές ομάδες, ενώ παρακολουθούν την τεχνολογία, και αναπροσαρμόζουν τον εξοπλισμό τους. Παρακάτω περιγράφεται το γενικό σχέδιο ενεργειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που έχει σχεδιαστεί από την επιτροπή κάλυψης εκτάκτων αναγκών της ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1345 Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και έχει τροποποιηθεί για την δράση των Ο.Ε.Α. της Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου. 3. Γενικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Σκοπός του σχεδίου α) Η παροχή Τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης στο κοινωνικό σύνολο. β) Η επιτήρηση περιοχών όπου υπάρχει πιθανότητα να πληγούν μελλοντικά από φυσικά φαινόμενα (π.χ πυρκαγιές). γ) Η Τηλεπικοινωνιακή υποβοήθηση του έργου των Δημοσίων Υπηρεσιών, Υ.Α.Η.Δ (πρώην Εσωτερικών) Υ.Μ.Υ.Δ. (Ο.Α.Σ.Π.), Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Υγείας (Ε.Κ.Α.Β., Νοσοκομεία), Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ., σε καταστάσεις ανάγκης, για την: 1. Διαβίβαση μηνυμάτων ανάγκης. 2. Τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. 3. Τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και συντονισμός βυτιοφόρων, ασθενοφόρων, και άλλων οχημάτων βοήθειας. 4. Τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και συντονισμός άλλων εθελοντικών ομάδων (Ε.Ε.Σ.). 5. Δημιουργία εναλλακτικών Τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Διάρθρωση δυνάμεων Τηλεπικοινωνιακό κέντρο (ΤΚ): Το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο είναι ένας σταθμός βάσεως ο οποίος έχει συνεχή επαφή με τις ομάδες. Εγκαθίσταται πλησίον του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (Σ.Ν.Ο.) και εκπροσωπείται από τον υπεύθυνο ομαδάρχη. Το κέντρο απαρτίζουν συνήθως τρία άτομα τεχνικοί & χειριστές. Το Τ.Κ. πρέπει να διαθέτει δύο (2) Π/Δ VHF, έναν (1) Π/Δ UHF, έναν (1) Π/Δ HF, κεραίες και παρελκόμενα. Τοπικό Τηλεπικοινωνιακό κέντρο (ΤΤΚ): Το ΤΤΚ στήνεται σε μια περιοχή που έχει πληγεί και μεταφέρει πληροφορίες και μηνύματα προς το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο και απ ευθείας προς τις ανώτερες αρχές αν του ζητηθεί (Ο.Α.Σ.Π. - Γ.Γ.Π.Π.). Πρέπει να διαθέτει έναν (1) Π/Δ VHF/UHF, ένα (1) φορητό αναμεταδότη VHF/UHF, έναν (1) πομποδέκτη HF, κεραίες, παρελκόμενα, γεννήτρια ρεύματος, εφεδρικές μπαταρίες. Τοπικός Συντονιστής (ΤΣ): Ο Τοπικός Συντονιστής είναι ένα μέλος των Ο.Ε.Α. με την μεγαλύτερη εμπειρία και ικανότητα στην διαχείριση συμβάντων, συντονίζει τη δράση της ομάδας και διατηρεί συνεχή επαφή με το τοπικό κλιμάκιο των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και με το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Ο ΤΣ θα πρέπει να διαθέτει ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ ένα (1) φορητό Π/Δ VHF/UHF, εφεδρικές μπαταρίες και τα ανάλογα για την περίπτωση εφόδια. Ομάδες: Κάθε μέλος της ομάδας Ο.Ε.Α θα πρέπει να διαθέτει έναν (1) φορητό Π/Δ VHF/UHF, εφεδρικές μπαταρίες, και τα απαραίτητα για την περίπτωση άλλα εφόδια. Σε κάθε περίπτωση προέχει η ασφάλεια των μελών της ομάδας και δευτερευόντως του εξοπλισμού. Συχνότητες: Για την εξυπηρέτηση των Ο.Ε.Α. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τίθενται σε κατάσταση emergency ο πλησιέστερος επαναλήπτης VHF ή UHF και διακόπτεται αμέσως κάθε άλλη επικοινωνία. Επίσης στα VHF έχει ορισθεί σαν κύρια συχνότητα Simplex η MHz και στα UHF η MHz. Στα βραχέα (HF) έχουν προκαθορισθεί ορισμένες κύριες και εφεδρικές συχνότητες στις οποίες πραγματοποιείται η επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων. Π.χ. στα 80m κύρια συχνότητα KHz. Ανάλογα με την φυσική καταστροφή οι Ο.Ε.Α. εφαρμόζουν και το αντίστοιχο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Παρακάτω αναφέρονται στα επόμενα δύο σχέδια διαφορετικών φυσικών καταστροφών σχεδιασμένα από τις Ο.Ε.Α. της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, τροποποιημένα για την δράση των Ο.Ε.Α. της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου. Σχέδιο δράσης τω ν Ο.Ε.Α. σε περίπτωση σεισμού: Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας δυστυχώς σε αρκετά συχνά χρονικά διαστήματα γίνονται μεγάλης έκτασης καταστροφές. Από αυτές οι σεισμοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται με την μεγαλύτερη συχνότητα, λόγω της υψηλής σεισμικότητας της χώρας μας. Τα μέλη των Ο.Ε.Α. αφού φροντίσουν για την προσωπική τους ασφάλεια και της οικογένειάς τους, μεταβαίνουν όπως γνωρίζουν στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης με τον απαραίτητο Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Ο ομαδάρχης ή κάποιος άλλος από τους πιο έμπειρους μεταβαίνει στο κτίριο όπου εδρεύουν οι αρχές του Νομού και αναμένει τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας για εντολές. Ταυτόχρονα υπάρχει σε διάθεση το υλικό που θα αποτελέσει το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Α) Το τηλεπικοινω νιακό κέντρο 1. Μέσω του επαναλήπτη με την μεγαλύτερη εμβέλεια ή του τοπικού επαναλήπτη της περιοχής επιβεβαιώνει τις ορισθείσες θέσεις των μελών των Ο.Ε.Α που έχουν ορισθεί βάση σχεδίου και αποτελούν τον τηλεπικοινωνιακό σύνδεσμο με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. 2. Ενημερώνει και άλλους Ραδιοερασιτέχνες της περιοχής και τους ζητά να ευρίσκονται σε ετοιμότητα. 3. Συγκεντρώνει πληροφορίες που προέρχονται από άλλους Ραδιοερασιτέχνες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή τραυματισμών και τις μεταβιβάζει στις αρμόδιες αρχές (Ο.Α.Σ.Π. - Γ.Γ.Π.Π.). ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες ή εντολές από το Τ.Τ.Κ. και το Σ.Ν.Ο. προς τις ανώτερες Υπηρεσίες και αντιστρόφως. Παράλληλα πραγματοποιεί και τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς. Για την ασφάλεια των διαβιβαζομένων μηνυμάτων χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο που ονομάζεται «ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ» (Εικόνα 1). Β) Το τοπικό τηλεπικοινω νιακό κέντρο Το Τ.Τ.Κ. εγκαθίσταται σε μία πληγείσα περιοχή, η οποία υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Νομού και σκοπό έχει να διασυνδέσει Τηλεπικοινωνιακά την περιοχή αυτή με το Τ.Κ. των Ο.Ε.Α. που είναι ήδη εγκατεστημένο στο Σ.Ν.Ο. Μετά την εγκατάσταση, 1. Αποκαθίσταται μόνιμη επικοινωνία μεταξύ Τ.Τ.Κ. και Σ.Ν.Ο. ή απ ευθείας αν είναι δυνατόν με Ο.Α.Σ.Π. ή Γ..Γ.Π.Π. όπου διαβιβάζονται πληροφορίες για τις ανάγκες που απαιτούνται. 2. Γίνεται προσπάθεια δημιουργίας δεύτερης Τηλεπικοινωνιακής οδού (Βραχέα - HF) ως εφεδρικής, για την διαβίβαση μηνυμάτων που δεν αφορούν άμεσα το κύριο δίκτυο. 3. Ο τοπικός συντονιστής (Τ.Σ.) Ομαδάρχης των Ο.Ε.Α στην περιοχή. α) Παραμένει συνεχώς πλησίον του συντονιστή των Δημοσίων Υπηρεσιών ή αποκαθιστά μόνιμη Τηλεπικοινωνιακή επαφή μαζί του, χωρίς να παρακωλύει το έργο του. Προτείνει τα είδη Τηλεπικοινωνιακής βοήθειας που μπορεί να προσφέρει όπως: μεταβίβαση μηνυμάτων προς το κέντρο επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π & ΟΑΣΠ, το Σ.Ν.Ο., τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με νοσοκομεία, αεροδρόμια, σωστικά συνεργεία, οχήματα μεταφοράς εφοδίων, υπηρεσίες του Δήμου, κ.ά. β) Συντονίζει την ομάδα και καθορίζει τις βάρδιες των χειριστών - διαβιβαστών. Τέλος εκτιμάται η δυνατότητα αποστολής Ο.Ε.Α. και από άλλα σημεία της Ελλάδας για την ανακούφιση των συναδέλφων που επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή και την αποστολή πρόσθετου τεχνικού εξοπλισμού. Γ) Ο Εξοπλισμός τω ν Ο.Ε.Α για το Τ.Κ & Τ.Τ.Κ. περιλαμβάνει 1. Ταυτότητες και διακριτικά. 2. Πομποδέκτες VHF/UHF με μεγάλη ισχύ εκπομπής 3. Φορητούς πομποδέκτες VHF-UHF για τοπική επικοινωνία. 4. Εφεδρικές μπαταρίες -επαναφορτιζόμενες & αλκαλικές. 5. Φορητές κεραίες VHF-UHF υψηλού κέρδους με τα παρελκόμενα. 6. Φορητός επαναλήπτης VHF ή UHF. ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

6 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Π μπ δέκτης βραχέων με τρ φ δ σία 12 V. 8. Κεραίες για τα 80 & 40 μέτρα με τα παρελκόμενα. 9. Γεννήτρια 220 V & 12 V + καύσιμα 10.Διάφ ρα είδη (Σκηνή, υλικό πρώτων βνηθειών, φακνύς, χάρτες περινχής, σχνινιά, ιστνύς τηλεσκ πικ ύς, τηλεβόα, κιάλια, κατάλληλα ρ ύχα, νερό τρόφιμα, κ.ά.). Εικόνα 1: Έντυπο Ραδιομηνύματος της Ε.Ε.Ρ. Σχέδιο δράσης των Ο.Ε.Α. σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σκνπός των Ο.Ε.Α. είναι να συμβάλνυν και στην πρνστασία των λίγων δυστυχώς δασικών εκτάσεων πνυ απ μέν υν στ τόπ μας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Για τ λόγ αυτό ι νμάδες πνλλές φνρές δρνυν πρνληπτικά με περιπνλίες την καλνκαιρινή περί δ για την απ τρ πή πυρκαγιών από αμέλεια ή ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1349 εμπρησμό. Για μία πυρκαγιά που γίνεται αντιληπτή στο πρώτο στάδιο, κύριος παράγοντας στην αντιμετώπισή της είναι η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών και όσων έχουν ευθύνη ή μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της. Η ταχύτητα επικοινωνίας είναι ένα βασικό στοιχείο που διαθέτουν τα μέλη των Ο.Ε.Α. Όμως ο πομποδέκτης δεν είναι το μόνο μέσο απαραίτητο που πρέπει να διαθέτει ένα μέλος των Ο.Ε.Α για την πρόληψη καταστροφών. Προϋποθέτει τη γνώση μιας σειράς ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθείται και των εφοδίων που πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα για να διασφαλίζεται η επιτυχία των προσπαθειών του και ταυτόχρονα η προσωπική του ασφάλεια. Α) Α παραίτητα Εφόδια 1. Φορητός πομποδέκτης κατά προτίμηση VHF/UHF. 2. Εφεδρικές μπαταρίες. 3. Φακός - παγούρι με νερό - σφυρίχτρα - κατάλληλα παπούτσια. Β) Ενέργειες σε περίπτω ση πυρκαγιάς Αν δούμε από απόσταση καπνό 1. Καλούμε με κλήση επείγοντος κάθε σταθμό βάσης, ή στον πλησιέστερο επαναλήπτη, ή σε άλλον που υπάρχει πρόσβαση και ζητούμε από όποιον συνάδελφο ακροάται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ΠΥ. Παράλληλα του ζητούμε να παραμείνει σε ακρόαση. 2. Αν είναι δυνατόν σπεύδουμε στο σημείο απ όπου προέρχεται ο καπνός και αφού βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για φωτιά που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οι ίδιοι μαζί με τυχόν παρευρισκόμενους πολίτες, ζητούμε από τον σταθμό βάσης να επικοινωνήσει εκ νέου με την Π.Υ. δίνοντάς του πλέον με ακρίβεια την θέση, τις διαστάσεις, την ταχύτητα και κατεύθυνση της φωτιάς, καθώς επίσης και αν είναι δυνατόν να υποδειχθεί ο συντομότερος δρόμος για την προσέγγιση των Πυροσβεστικών δυνάμεων. 3. Ζητούμε από τα παρευρισκόμενα οχήματα να ελευθερώσουν αμέσως τις προσβάσεις και φροντίζουμε να μη εισέρχονται πλέον ιδιωτικά οχήματα από το σημείο εισόδου της περιοχής, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των υπηρεσιακών οχημάτων έως ότου αναλάβει την ευθύνη η Αστυνομία. 4. Ερχόμαστε σε επαφή με τον συντονιστή των Πυροσβεστικών δυνάμεων και τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας και συνεργαζόμαστε μαζί τους χωρίς να παρακωλύουμε το έργο τους. Εάν προκύψει ανάγκη ενημερώνουμε τον υπεύθυνο των Ο.Ε.Α. προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ομάδα. 5. Αν μας ζητηθεί επανδρώνουμε τα βυτιοφόρα καθώς και κάθε άλλο όχημα για την άμεση επικοινωνία των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Ιστορικά Στοιχεία - Δράσεις Η πρώτη καταγεγραμμένη δραστηριότητα Ραδιοερασιτεχνικής «Ο.Ε.Α» στη χώρα μας φαίνεται να έγινε το 1970 με τις πλημμύρες της Ρουμανίας. Η Ιστορία δεν φρόντισε να διαφυλάξει τα στοιχεία αυτής της «πρωτιάς». Ακολούθησαν το 1974 η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και η ενεργοποίηση Ραδιοερασιτεχνών για αποστολή και λήψη μηνυμάτων (και αποστολή υλικού), το 1977 οι σεισμοί στη Ρουμανία με μεταφορά μηνυμάτων, το 1980 οι σεισμοί της Ιταλίας και μεταφορά μηνυμάτων. Το καλοκαίρι του 1980 ξεσπούν φωτιές στη Βορειοανατολική Αττική που έκαιγαν για τρείς ημέρες καταστρέφοντας τις τηλεπικοινωνίες του Δασαρχείου Πεντέλης. Οι Ραδιοερασιτέχνες τις αποκατέστησαν με Ραδιοερασιτεχνικό link. Τριάντα χρόνια μετά, οι Ο.Ε.Α. των Ραδιοερασιτεχνών έχουν συμμετάσχει στην παροχή Τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης στις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν την χώρα μας και όχι μόνο, με κυριότερες δράσεις της τις εξής: 1985, Ιούνιος: Ξεκίνημα Εθελοντικής Δασοπροστασίας Καισαριανής με την υποστήριξη των Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. 1986, 13 Οκτωβρίου; Σεισμός 6,2 στην Καλαμάτα. 1991, Φεβρουάριος: S.A.R. στο όρος Όθρυ για την αναζήτηση του C , 14 Μαρτίου: Σεισμός του Erzincan της Τουρκίας. 1995, 15 Ιουνίου: Σεισμός στο Αίγιο. 1999, 7 Σεπτεμβρίου: Σεισμός στην Αθήνα από το ρήγμα της «Πάρνηθας». 2002: Πλημμύρες Κηφισού. 2003, 26 Μαΐου: Σεισμός Αλγερίας. 2003, 26 Αυγούστου: Σεισμός Λευκάδας : Σεισμός Ιταλίας, πυρκαγιές Πελοποννήσου, πυρκαγιές Αττικής, σεισμός Αιτής κ.λπ. Δράσεις από την Έ νω ση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου (Ε.Ρ.ΔΥ.Π.) Τον Μάιο του 2003 ξεκίνησε η συνεργασία της Ομάδας μας, με την Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο στα μέλη της ομάδας με αντικείμενο τους τρόπους δράσεις της ομάδας. Την ίδια περίοδο διεξάγεται και Πανελλήνια άσκηση ετοιμότητας με την ονομασία "Επικοινωνία 2003" με θέμα σεισμικό επεισόδιο στο Βαρθολομιό του Νομού Ηλείας. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1351 Τον Δεκέμβριο του 2003 ο Σύλλογός μας εντάσσεται στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Από τότε μέχρι σήμερα η ομάδας μας έχει αποκτήσει από το κράτος και ως αντάλλαγμα της προσφοράς μας, εξοπλισμό που χρειάζεται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Τον Απρίλιο του 2006 πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία η δεύτερη άσκηση ετοιμότητας με την ονομασία «επικοινωνία 2006» με σενάριο σεισμικό επεισόδιο που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Παράλληλα διεξάγεται και αντίστοιχη άσκηση και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2008 στον σεισμό με επίκεντρο την Κάτω Αχαϊα λαμβάνει χώρα μεγάλη κινητοποίηση της ομάδας μας. Για την προσφορά μας αυτή τιμηθήκαμε σε ειδική εκδήλωση μαζί με άλλες εθελοντικές ομάδες από την Νομαρχία Αχαΐας. Τον Ιούνιο του 2009 συμμετείχαμε σε διακρατική άσκηση επί χάρτου που οργάνωσε το γραφείο πολιτικής Προστασίας της νομαρχίας Αχαϊας με την ονομασία «Pro my life». Συμπεράσματα Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι ένα συναρπαστικό χόμπι με κοινωνικές διαστάσεις. Όπως είναι προφανές από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, όλοι εμείς οι Ραδιοερασιτέχνες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το χόμπι μας εργαλείο όταν και όποτε χρειαστεί, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ευχόμαστε ποτέ να μη χρειαστεί. Όμως όταν το επιβάλουν οι συνθήκες, δηλ. σε περιπτώσεις που τα κρατικά μέσα επικοινωνίας έχουν αχρηστευθεί ή δεν επαρκούν, το χόμπι μας παύει να γίνεται μόνο μέσο ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί να σώσει ζωές! Βιβλιογραφία Εξαρχόπουλου, Α. SV1EM (2001). Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Αθήνα. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου. Κανονισμός λειτουργίας Ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτων. ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Προέδρου.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α... 3 "Η ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28, 32005 Δίστομο Τηλ. 2267022320 & 2267022633 FAX : 22670-22063

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα