ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α.1 Εξάλλου, η αρετή αναφέρεται σε συναισθήµατα και σε πράξει, όπου αποτελεί σφάλµα η υπερβολή και η έλλειψη και κατακρίνεται, όµω το µέσο επαινείται και είναι το σωστό και αυτά πάνε και τα δύο µαζί µε την αρετή. Εποµένω, η αρετή είναι µια µορφή µεσότητα, αφού έχει ω στόχο το µέσο. Επιπλέον, το σφάλµα γίνεται µε πολλού τρόπου (γιατί το κακό και το άπειρο, π νε µαζ, όπω δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι, ενώ το καλό π ει µαζ µε το πεπερασµένο), όµω το σωστό γ νεται µε έναν µόνο τρόπο (γι αυτό και το πρ το είναι εύκολο, ενώ το άλλο ε ναι δύσκολο: πράγµατι, είναι εύκολο να αποτύχουµε στο στόχο µα, όµω δύσκολο να τον επιτύχουµε) και γι αυτού λοιπόν του λόγου η υπερβολή και η έλλειψη ε ναι χαρακτηριστικ τη κακ α και η µεσότητα τη αρετή : «καλοί µε έναν µόνο τρόπο, κακοί µε πολλού τρ που». Β.1 Ο Αριστοτέλη αξιοποιώντα την άποψη των Πυθαγορείων και τον άγνωστη προέλευση στίχο τονίζει την πολυµορφία τη κακία σε αντίθεση µε την απλότητα τη αρετή, εποµένω τη δυσκολία τη επίτευξή τη σε αντίθεση µε την ευκολία τη αποτυχία. Ετσι, αφού ο Αριστοτέλη ολοκλήρωσε το συλλογισµό του («Μεσότη τι ρα στίν ρετή, στοχαστική γε ο σα το µέσου».) ότι η αρετή είναι µεσότητα, ενισχύει τη θέση του αναφερόµενο στη θεωρία των Πυθαγορείων µε ένα νέο συλλογισµό, µε το ίδιο συµπέρασµα η αρετή είναι µεσότητα. Σύµφωνα µε τη διδασκαλία των Πυθαγορείων απέναντι σε κάθε αρχή που έχει τη δυνατότητα να επιβληθεί υπάρχει άλλη µια που υποτάσσεται, ο κόσµο, δηλαδή, διοικείται και διευθετείται από αντίθετε µεταξύ του δυνάµει. Μερικοί µάλιστα µιλούσαν για δέκα τέτοιε αρχέ που τι έλεγαν ζευγαρωτά (πυθαγορική διδασκαλία «περί εναντίων»). Στη διδασκαλία αυτή το αγαθόν είναι σύστοιχο π.χ µε το φω, µε το δεξιόν, µε το εν, µε το πέρα, ενώ το κακόν µε το σκότο, µε το αριστερόν, µε το πλήθο, µε το άπειρον. Το κακό των Πυθαγορείων η εκτροπή από το ορθό - ανήκει στο άπειρο, το αδιαµόρφωτο, το χωρί όρια και εποµένω µπορεί να συµβεί µε πολλού, άπειρου τρόπου. Αντιθέτω, το αγαθό των Πυθαγορείων, το ορθό, η 1

2 επιτυχία στο στόχο, ανήκει στο πεπερασµένο πέρα, που βρίσκεται σε ορισµένα όρια. Η αποτυχία στον επιδιωκόµενο σκοπό µπορεί να γίνει µε πολλού τρόπου, ενώ η επιτυχία του καλού µπορεί να γίνει µονάχα µε έναν τρόπο δηλαδή µε πολλού τρόπου µπορεί κανεί να οδηγηθεί στο κακό και να αποτύχει σ' αυτό που στοχεύει αντίθετα, το να φτάσει κανεί στην κατάκτηση του αγαθού, στην πραγµάτωση και βίωση τη αρετή, αυτό µπορεί να γίνει µόνον µε έναν τρόπο. Γι αυτό εξάλλου το ένα είναι δύσκολο και το άλλο είναι εύκολο, δηλαδή είναι εύκολο να αποτύχουµε στο σκοπό που θέτουµε, ενώ είναι δύσκολο να πετύχουµε σ αυτό που θέτουµε ω σκοπό. Εποµένω : οι επιλογέ για τη µεσότητα δεν είναι απεριόριστε. Καταλήγει ότι η υπερβολή και η έλλειψη είναι γνωρίσµατα τη κακία, τη ηθική απαξία, ενώ η µεσότητα χαρακτηρίζει την αρετή, την ηθική αξία. Για να θεµελιώσει ακόµα περισσότερο τη θέση του, επικαλείται την ποίηση. Ενα και µόνο στίχο µε µια τριπλή αντίθεση: «σθλοί µέν πλ # παντοδαπ δέ κακοί» είναι ικανό να επιβεβαιώσει το λόγο του Αριστοτέλη. Ο στίχο που χρησιµοποιεί εδώ ο Αριστοτέλη είναι άγνωστη προέλευση. Β.2 Αρχίζοντα τον ορισµό τη αρετή, ο Αριστοτέλη µα δίνει: Το προσεχέ γένο τη, δηλαδή την αµέσω ευρύτερη έννοια, στην οποία υπάγεται η έννοια αυτή και, ταυτόχρονα, την ειδοποιό διαφορά τη, δηλαδή το σηµείο, ω προ το οποίο διαφοροποιείται από τι οµοταγεί προ αυτήν έννοιε (αυτέ που ανήκουν στο ίδιο γένο µε την ίδια). Κατά τον Αριστοτέλη, το προσεχέ γένο τη αρετή είναι η έννοια τη «έξη», που σηµαίνει ότι η αρετή ανήκει στι έξει, είναι έξη. Ο Αριστοτ λη χρησιµοποιε τη λ ξη ξι µε τη σηµασ α τη µ νιµη κατ σταση, τη ιδι τητα που προκ πτει απ τη συν θεια απ την σκηση δ νοντ τη ηθικ περιεχ µενο δηλαδή, ξει ε ναι τα µ νιµα ηθικ γνωρ σµατα του χαρακτ ρα µα, καλ κακ. Επιπλέον, η αρετή έξη (και εδώ έγκειται η ειδοποιό διαφορά τη ) είναι προαιρετική, δηλαδή σχετίζεται µε την ελεύθερη επιλογή. Επανειληµµένα υπογραµµίζεται από τον Αριστοτέλη η σηµασία τη προαιρέσεω για την ύπαρξη τη αρετή. Σε ένα άλλο χωρίο του ίδιου έργου διαβάζουµε του αναγκαίου όρου για να χαρακτηριστεί µια πράξη ενάρετη: ο άνθρωπο πρέπει να έχει α)συνείδηση τη πράξη του (ειδώ ), β)την ανάλογη προαίρεση (προαιρούµενο ), γ)σιγουριά και σταθερότητα στην πραγµατοποίησή τη (βεβαίω και αµετακινήτω ). Είναι κεντρική σηµασία η υιοθέτηση τη ενάρετη ζωή µε την ελεύθερη βούληση. Οσο κι αν ταυτίζεται µε την αρετή ο άνθρωπο, αν αυτή η στάση δεν είναι αυτόβουλη ενέργεια, δεν µπορεί να λογιστεί και να εκτιµηθεί ω θετικό στοιχείο ηθικό. 2

3 Εδώ ο Αριστοτέλη επαναλαµβάνει την ιδιότητα τη αρετή ω µεσότητα, που δε συνεπάγεται ίση απόσταση από τα δύο άκρα, την υπεβολή και την έλλειψη. Η αρετή εποµένω δεν έχει σχέση µε την αντικειµενική µεσότητα που είναι ίδια για όλου αλλά µε την «πρό µ» µεσότητα (υποκειµενική) Έχουµε λοιπόν µεταβλητέ µεσότητε ανάλογα µε τα υποκείµενα και το σκοπό που επιδιώκουµε, µεσότητε που ορίζονται από τη λογική. Tα στοιχεία για τα οποία µίλησε ο Αριστοτέλη ω αυτό το σηµείο στην προσπάθειά του να ορίσει την αρετή, θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν την εντύπωση ότι ο λόγο είναι µια έννοια απολύτω υποκειµενική: «ξι προαιρετική, ν µεσότητι τ πρό µ». Θα µπορούσε δηλαδή να δηµιουργηθεί η εντύπωση πω το κάθε επιµέρου άτοµο, ορίζοντα µε ένα δικό του τρόπο το δικό του «µέσον», ορίζει µε έναν απολύτω δικό του τρόπο την αρετή πω δεν υπάρχει κανένα κοινό κανόνα για τον καθορισµό τη ουσία και του περιεχοµένου αυτού που θα λέγαµε γενικά «αρετή». Ακριβώ για να µην δηµιουργηθεί η εντύπωση αυτή, ο Αριστοτέλη επιστρατεύει ω κοινό κανόνα την ανθρώπινη λογική, τον ορθό λόγο: η αναγωγή τη ανθρώπινη λογική σε στοιχείο καθοριστικό τη έννοια τη µεσότητα εξασφαλίζει το στοιχείο τη αντικειµενικότητα στην ανθρώπινη αυτή ιδιότητα. Ο Αριστοτέλη προχωρεί µάλιστα µε ακόµη αυστηρότερο τρόπο στον καθορισµό του αντικειµενικού κριτηρίου: δεν µετράει γι αυτόν τόσο η κοινή ανθρώπινη λογική όσο η λογική του φρόνιµου ανθρώπου, του ανθρώπου που βουλεύεται ε. Στον φρόνιµο άνθρωπο ενώνονται και συνυπάρχουν όλε οι αρετέ. Όταν υπάρχει η φρόνηση, γράφει αλλού ο Αριστοτέλη, όλε οι αρετέ θα υπάρξουν. Οι διάφορε αρετέ δείχνουν πω αντιδρά ο φρόνιµο στι διάφορε περιστάσει. Αν λείψει µια αρετή, αποδιοργανώνεται το όλον. Έτσι ο ηθικά σπουδαίο αποτελεί µέτρο σύγκριση για του άλλου. Η λογική του φρόνιµου ανθρώπου είναι ικανή να διακρίνει την αλήθεια µέσα στα πράγµατα και να εκτιµά κάθε φορά το ορθό για να µπορεί ο άνθρωπο να επιλέγει το δέον και το πρέπον. Ετσι η αρετή δεν προσδιορίζεται υποκειµενικά και αυθαίρετα Μέσα από διαδοχικού συλλογισµού καταλήγει: η αρετή είναι συνήθεια «ξι» που επιλέγεται ελεύθερα από το άτοµο (προαιρετική), είναι µια µεσότητα αναφορικά µε µα, καθορισµένη από τη λογική, δηλαδή µε τον κανόνα που θα την καθόριζε ο φρόνιµο άνθρωπο. Β.3. Σελ "Η παράδοση λέει... και στο τέλος του Σωκράτη" Β.4. σχέση ἕξις 3

4 ανόρθωση κατορθοῦν καθαίρεση προαιρετική απάθεια πάθεσι υπόλοιπο ἐλλείπειν διαβλητός ὑπερβάλλειν εικαστικός εἴκαζον ουσία οὖσα πρακτική πράξεις ραστώνη ῥᾴδιον ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αν λοιπόν ζήσω περισσότερο καιρό, ίσως θα είναι αναπόφευκτο να υφίσταμαι τα βάρη του γήρατος και να βλέπω και να ακούω με μικρότερη οξύτητα και να συλλογίζομαι με περιορισμένη διαύγεια και στο τέλος να μαθαίνω δυσκολότερα και να λησμονώ ευκολότερα και απ' όσους ήμουν καλύτερος στο παρελθόν, απ' αυτούς να γίνομαι χειρότερος αλλά όμως αν δεν αντιλαμβανόμουν αυτά δε θα άξιζε να ζω, ενώ από τη στιγμή που τα διακρίνω πως δεν είναι αναπόφευκτο να ζω χειρότερα και πιο δυσάρεστα; Αλλά όμως αν θανατωθώ άδικα, αυτό θα ήταν ντροπή για αυτούς που άδικα θα με σκότωναν. Γιατί αν είναι ντροπή η αδικία, πως δεν είναι ντροπή και οποιαδήποτε άδικη πράξη; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γ2. πλείω πολλοῖς γήρως γήρᾳ δυσμαθέστερον δυσμαθῆ ταῦτα τούτους ἐμέ ὑμῶν ὁρᾶν ἑώρα ἀποβαίνειν ἀπόβηθι γίγνεσθαι γενοίμεθα αἰσθανόμενον ᾔσθηνται ἀδικεῖν ἀδικῆσαι Γ3.α 4

5 ἐπιτελεῖσθαι τελικό απρμφ. Υπκμ στο "ἀναγκαῖον ἒσται" πρότερον επιρ. προσδ. χρόνου στο " ἦν" τούτων γενική συγκριτική από το "χείρω" ἀβίωτος κατηγορούμενο στο "ὁ βίος" από το συνδετικό ρήμα " ἄν εἲη" ἐμέ αντικείμενο στο "τοῖς ἀποκτείνασι" ὁτιοῦν σύστοιχο αντικείμενο στο "τό ποιεῖν". Γ3.β α. μή αἰσθανομένῳ (υπόθεση) και ἄν εἲη (απόδοση). Λανθάνων υποθετικός λόγος της απλής σκέψης του λέγοντος. β. εἰ μή ἐγώ αἰσθανοίμην ἄν εἲη Απλή σκέψη του λέγοντος. 5

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Eισαγωγή Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. ** Στις σύγχρονες κοινωνίες η ιδιότητα του πολίτη είναι ένας όρος αδιευκρίνιστος.

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου. του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010

Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου. του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010 Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010 ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τι σημαίνει εξηγώ; Τι είναι τα μαθηματικά; Σε τι χρησιμεύουν τα μαθηματικά; Στα μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΚΑΣ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ διάλογος-συνέντευξη γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ* Πυθαγόρας, Ευφυής Σχεδιασμός και Μη Γραμμικά Μαθηματικά. Clono

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Марксизм и современность» [Μαρξισμός και σύγχρονη εποχή], No 1-2 (35-36), 2006, σ. 17-23. Αφενός, ο κόσμος οδηγείται

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα