ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση"

Transcript

1 Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα α ρ ια να ν ρ ει ει α Θε τ Ελληνικ λεξιλ γι π θα καθ δημ ει τη μελλ τικ γενιε ρ ξ κκ ινων α τηζ Πληρ φ ρικη υ Θα υμπεριλ βει λ υ τ υ παραπ νω ρ υ με τ τοι τρ π για την επ τευξη τ τ υ η δ α ε ρισηζ των π ρ φ ρι ν με τ καλ τερ δυ ατ τρ π Η ι ω α ηζ Πηρ φ ριφζ ει ευρ ω μπει στη ζωη μα Τ υρα τελευτα α διαβ ζ υμε και ακ ι με λ πι υ γ α αυην ναι μω ακ η νωρξ α κ ν υμε ημαιτικ πρ βλ ψεη γ ατ η εξελξεη και τξ επιπτ οει η μ β βαι ε ναι τι θα κ νει χρηση η γ ρ η τε λ γ αζ και των υψηλ ν ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση πρ βξμα ε ναι ττ τ εξε ξεη ε ναι τ ο γρηγ ρε τε ε ναι δ οκολ να τ παρακ λ υθη υν και να τη απ τιμη υν ακ μα και ι ειδικ ζ π λλ δε μ λλ ν εμεξ οι απλ ρη τε ο γ υρ ε ναι τι αυη η ταγ τατη εξ λζη η τε ν λ γ α ε ναι η β η για η δημωυργ α αυφζ ηζ κ ινων α π υ θα βα ιο τε ην απελευθ ρω η η αγ ρ ηλεπικ ινω ι κιητ τηλ φωνα η Ι δ ρυφ ρικ μταδ οεη καλωδι οεξ υψηλη περιεκτικ ηταζ και τα ητα και η υγ ι νευση ηζ με η αγ ρ πληρ φ ρι ν λεκτρ νικ ν υπ λ γι τ ν Η βα Φ μαζ θ η ε ναι τι παρ λ π υ η Κ ινων α ηζ Πλτ ρ φ ρ α τερηψατ τ ιε παι γαρη τη τε ν λογικξ πρ δο οι επιπτ οεη η θα ε ναι

2 Σ γ ρονα Δ κτυα ηλεπ ικ ινωνιι ν α αμφι βηητα τερ τιε θα κριθ ν περι τερ απ κ νων κ ικ ν μικ παρ γ τε πα α απ ην δια ην τε λ γ α Για αυτ η προετ ιμα α ει τερ τια οημα α παρ λ π υ πρ πει να γ νει οε να περιβ λλ ν ετικη ακ μη αβεβαι ητα Η ινω α ηξ Πληρ φ ρ α ε ναι μ α φ η η μεταβι μ χανικηξ κ ινω α π υ η παραγωγη και η δια ε ριση ηξ πληρ φ ρ α μπα νει το κθιτρ η παραγωγικη αλλ και κ θε εδ ν κ ινωνικη διαδικα α Για να εξαπλωθε αυη η γε ικευμ η ρηοη η π ρ φ ρ α ρειαζ νταιτ απρ γ ατα ε πρ π υν η διακ η η ηζ πληρ φ ρ α Η τε λ γ α θα κ νει π γρηγ ρη και πι ει ρη η ην πρ βαση σε π ρ φ ρ ε ρι κ μα τε οην περ δ κατασκευη αυτ κιητ δρ μων των πληρ φ ρι ν μια κα ε δαμε ττ τα μη δματα τα αυτ κ ητα δ υλε υν κα η ρηοη τω δικτι ων η βενζ η ε αι ιδια τερα φηη Η τε λ γικη δυνατ ητα αυη η στιγμη μ μ ν δεν ε ναι περι ρι μ η αλλ αιτ θετα βρ κεται μπρ τ απ τι εφαρμ γ π ρ με να κ νουμ π λλ πραγψατα π υ η δε ξ ρ υμ τι μπ ρ με να τα κ υμε η δεν Θ λ υμ να τα κ ν υμε γ ατ ε ναι ξ να πρ τη υ ηθει μα ην υπ δ μη απ π ρ φορ εζ για τ ρηματι ηρι μ χρι ηλεεγ ειρη εη Η ικ ν μικη αποδοτικ ητα μωζ τ τ ιων πρωτ β υλι ν δεν ε ναι δεδομ η Στατικ εξα τατατ απ τ μ γεθ η υπ ρ ουοα αγ ρ και ην α ταγωνι τικ ητα των ημεριν ν επι ειρη εων δυναμικ μωξ θα πρ διορι τε απ ην κ λυψη επι ειρηοεων ευ ρε α μελλ ντικι ν αναμ ν και ην καιν τ μικ ητα των κ ινωιικη υνα ε η και ην ευρι τερη αξι π η η των δυνατ τητων τ πικ εθ ικ και υπερεθ ικ επ πεδ ε Πρ π θε η β βαια γ τα παραπανω ε αι η δια η παρξη ηξ πηρ φ ρ α ε ργανωμ η και επεξεργ ιμη μ ρφη ν αυτ για κ π ε εφαρμ γθ ε ναι ρ εκ των ουκ νευ λ γ υ ιαοτικη λεπουργ α για ην π ηρη αξι π ηοη των επ πχ ν δυνατ τητων ηζ οινων α τηζ Π ρ φ ρ α γ ειαζεται μ α πρ π Θεια Η ε ειν μη ερευητιη δρα τηρι τητα π υ απ τελε β η για ην κ ινωνικη πρ δ καθι τ υπει θυν υ του δημ ι υζ κα ιδιωτικ φ ρεξ να δημι υργ ι να ταξιν μ ν να ργαν ν υν και να δ υν ην πληρ φ ρ α οε επεξεργ ι η μ ρφη ρα μα π υ απ βα νει επωφελ τ γπ τ υζ δι υ ο και για ην κ ινω α γε ικ τερα καλ τερ ο πι ω τ γ νει τ γ σιμ τ ο τ

3 Ει αγωγ ι παρ μετρ ι π υ θα ε ναι προοδιοριοτικ για να πετυμμ νο και γρηγ ρ ξεκ ημα τη Κ ινων α τη Π ρ φ ρ αζ ε αι αριθμ και η π ι ητα των ρη λ κα η πιθαν τερη εξ λζη τ υζ στ μεο μ λλ ν αριθμ και τ ε δ λ ρηοεων π υ δραοηρι π ι νται τ ι ρ ναι πρ φα τι ρ λ τ υ καθεν απ τ υ φ ρεξ πρ οδιορζεται σε μεγ λ βαθμ και απ η μεταξ τ υ διαλεκτικη η μη οη Σε μ α τ π α περ δο α αδι ρθρωσηζ ι αν γκε η αγ ρ εργαο α αλλ ζ υν ι ρη τε ζητ ι ν πξρ φ ρη η και ρει ζεται ε α πρ δι ριοτικ ρυθμι τικ πλα οι νεξ ρτητα απ τ βαθμ οτ ν π πιοτε ει κ π ι σην αυτ ν μ α τη γ ρα τ ο γ υρο ε ναι τι ε κ τι τ ο ν ο και τ ευρ ρει ζ ι ται παρεμβ εη ειτε ια να υπ στηρι Θ ν ι τε λ γ ε ι οπ ε με το υπ ρ μ γεθ η αγ ρ δεν ε ναι βι ιμε ε ε ια α υπ σηρι θ ι ν με κ ι ωνικ κρφρια δι α θεν τερεζ περι με αμηλ ειο δημα και κατ υνι πεια χαμημ ζηη η η ι α θενι στερεζ κ ινωνικ μ δε τ μα με ειδικ αν γκε λν αυτ το τελευτα δεν ληφθε υπ ψη τ τε ε ναι γ υρ τι η οινων α η Π ρ φ ρ α θα ξ νει πρ δπ ρ υ ε αιιο ητε ρ τ βαοικ οημε λ ιπ ν η αναγκαι ητα ηζ παρ μβα η λε τη ρε μω παραγωγ δ η μη τιζ αφ ρ ν ι εφαρμ γ ζ και η ωριμ ητα των ρη τι ν κειτρικ ξ α η πρ βληματικη ε ναι ε ν η εξ λζη τη τε λογ α και κατ επ κταοη η Κ ινων α τη Π ρ φ ρ α Θα δηγησει σε δει ρυν η τ υ κ ινωνικ ματ η αντ θετα η με ωοη τ υ Κ π ιε γε ικ παραηρηοει ε ναι τι τη περιφερειακ ζ χωρε με περι ρι μ παραγωγικ β εληνεκ και ο ετικ αμηλ ει δημα δι η η πληρ φ ρ α και τελικ Σημαντικ ταθμ για η υν η θα ε ναι η εγκαθ δρυση τηζ αθολικ ηρεο α εν ουν λ υ υπ ρεωτικ παρε μενων ηλεπικ ι ω ιακ ν υπηρε ιι ν πρ πων ικ ν μικ οτ μ π λ τη ε λε τι περτ γ και ι ε ργειε εκε νε π υ διαοφαλ ζουν τ κατ λληλ ευ λικτο διαφαν και δημι υργικ πλα οι λεπ υργ α των φ ρ ω π υ εγκαθιοτο ν δ κτυα και παρ υν υ ηρε ε πω η μφα η ην εκπαδευση καιην κατ ρτι η Προ τ παρ ν μωζ η διαμ ρφω η των καν νων η αθ λικη τηρε α γει περι ριοτε τ ελ ι το και η αθ λικη τηρε α πρ βλ πεται μ ν για τα τηλεφωνικ δ κτυα εν αναγνωριξεται η πιθαη α γκη δε ρυν η τ υ στ

4 Σ γ ρ να Δ κτυα ηλεπ ικ ινω ιι ν μθλλ ν ζητημα η υν ηζ εν πρ κειμ νω δεν πρ κ πτει τ ο απ η διαφ ρ π ι μεη α πτυξη των υπ δ μι ν δι τι τ τε αναπτι οιται διεθ ι β ει κ ινι ν πρ τ πω και ρδ ω κε π υ τα πρα ματα αρ ζ υν και διαφ ρ π ω ντα τ ημα ικ ε ναι τ π ι τικ και μ τ π τικ επ πεδ ε αι τα επ πεδα των υηρεσι ν η πληρ φ ρ αζ και ηζ χρηση τω εφαρμ γι ν Στξ χ ι ρεζ Συν η ει καταγραφε τττα δ κτυα ε ναι λιγ τερ α απτυγμ να υπαρ υν ατελ τερε και λιγ τερε υηρε ε η πληροφ ρ α δεν ε ναι π ιη τε επαρκη και ργα ομ η και η δια υφ η δε ε ναι απ τελε ματφ η δε ρηοη των συσημ των ε ναι λιγ τερ γενικευμ η και απ δ τφ Η π α υ τ ρη η οην αν πτυξη υνεπι δεν πρ μετραται τ ω τε λ γιη δπφ ρ π ηση στ επ πεδο τω δικτδων αλλ ω υ τ ρηοη ε ο ει με τξ δυνατ ητε ρη η και εξυηρ τηση π υ Ε ει μ π Χ η ερευηη δημ ι υπ λληλο κ λ π ην καθημριη δρα ηρι ητα αι αυτ δεν φε λεται ην Κ ι ων α η Πληρ φ ρ α αλλ και ε λλου κοινωνικ δ και π λπικ παρ γ εε πω για παραδειγμα σε π λλ τομεξ ανα ρ ικ Θεομικ πλα οι τ ν τρ π λεπ υργ α και δρα ηρι π η η των διαφ ρων δημ ιων υηρε ιι ν η διαλεκτικ ητα η απ κ ντρ ω η και υγκ ιτρωσηζ τω λεπ υργκ ν Σην λλ δα παρ τκ δυ κ λ ε η υπ θεοη η ινων α η Πληρ φ ρ α ει κ ει π ια βηματα δεν υπ ρ ει αμφιβ λ α επ τ δτ υ Τ αη η ηφιακ π η η τ υ δικτ υ και η δημι υργ α η ι η Εππρ η ηλε πκ ινωιι ν και οι δ ρκ ν ε υηρε ε π υ ανταπτ ο νται απ τ ν και τ υξ διωτικ ι φ ρεξ δημι υργε να πι ευ κ πλα οι Τι υμπ ρα μα μπ ρ μ να βγ λ υμε απ λα αυτ Η τε ν λ γ α πρ ωρ ει πω γρηγ ρα απ τ εφαρμ γ ι π ε μ η ειρ του βρ κ νται ιπρο τ απ η ζηη η Αν παραμε ν υμε σην τωριη μα ταβητα και βα ι τ με μ ν στξ κ ιν τ κι πρωτ β υλ ε για η Συ η η ετικη μα θ οη θα πι θ ωρε ου ηματικ Ενα φυοικ απ τα υοτατικ η κοινω αξ των π ρ φ ρι ν ε αι ι ηλεκτρ νικ υπ λ μ τ τ υ π υ θα καταληγ υν λε ι πληροφ ρ ε για να παραδ θ δν τ τελικ χρηση Η τε λογ α των υπ λ γι τ ν βελτι νεται ημα τικ μα τε μω πολ κ ντ ην επαν αταση η πο α Θα αλλ ξει ρζικ ην τε λ γ α των υπ λ γιοτι ν Η κβαιτικη μηχα ι η εθεωρε τ ψ γ πρ ττ εξωτικη ε τηη δρα ε ναι πλ ν τεγ λ γ α επα ταση τω υπολ γι τ ν ετ α μ ει με πρ πτικξ ην αν πτυξη κβα τικι ν υπ λ γι τι ν π υ θα ε αι εκατ μβρια φ ρ ζ ιο υρ τερ ι απ π νδηπ τε υμβατικ υπ λ γισφ Ω απ τ λεσμα μπ ρε να μα δι ει να υπ λ γι η με ι γ τερα τια και μ λλ ν α λ πη για τ ν κ ι ν υ

5 ι αγωγη Σηι τε λ γ α π υ εφαρμ ζεται ημερα τ ε ναν υπ λ γιοτη ε αι α διακ πη αν ικτ κλει τ π υ μπ ρε να υπ ρ ει ε π ιαδηπ τε ιπ τ δ κατα τ οεη Στα κβαιτικ αιη ι α ε αι αν ικτ η κλεωτ να μπ ρε να υπ ρ ει οε ι να μειγμα των δ καταοτ οεων Ε ι ε να υμβατικ υπ λ μ η ταν διπλαοι ι υμε τ αριθμ των ουοια τικ δπ αοιαζ υμε η ισχυ τ υ υπ λογι τη σε να κβαντικ υπ λ γι τη αν διπλα ι σ υμε τ ν αριθμ των αυξ ν υμε τη δδναη τ υ στ τετρ γων α τ ν τριπλαοι ο υμε η αυξ υμ τ ν κδβ κ κ ταν κατα κευαοτ αυτ οι υπ λ γι τ θα μπ ρ δν να χρησιμ π ιηθ ν για π ν περαπι ρω πρ θη η ηζ τε λ γ α πω δ π τε στ εδια μ υοημ των ηλεμεταφορ για ψυ α α τικε μενα και ω για κ π ια μ ρφ ζ ταξ δια τ ρ ν π ι ε αι αρκετ μεγ λ για να θυμ ται τ ν υπ λ γι τη ΖΧ μπ ρε να ετ μ α μικρη ιδ α τ ι πω μπ ρ ι ν να υν εξελι θε αυτ τα ω τ Π αν επιστη μια κ Διαδ κτυο και Κοιν ων α των Πληρ φ ρι δν θρ τ υ Πανεπι τημιακ δ Διαδικτδ υ Τ ργ απ τελε ρζ πια δρ η των Α Ε Ι κα των Ι η ι ρα και ρηματ δοτειτατ απ τ Π Π Θ μ ο τ υ πρφρ μματ Π Α Ε Κ Επι ειρη ιακ Πρ γραμμα κπα δευ η και Αρ ι η παγγελματικ Κατ ρτι η Σκ π τ υ ργ υ ε ναι ο εδια μ η υλοπ η η και η λεπ υργ α κ μβων πρ βαοη των τ πικ ν καδηματκι ν δικτ ων γ α παρ η πρ ηγμ ω υηρε ι ν τηλεματιη ε υψηλ ταβητε ε ην υλ π ηοη τ υ ργ υ θα αναβαθμι Θ δν και θα επεκταθ ν σε λα τα Ιδρ ματα ι δυνατ ητε δια νδε η με π λυμ σα και μεοη διε επικ ι ων αξ με τ Διαδ κτυ ε υπτ ρεο ε τηλε ματικι δια ι νδε η ε υψηλε τα υητε των ρπ βαθμιων κπαιδευτικ Ιδρυμ των ε ναι α αγκα α υ Θηκη γ α η ε ο δ ηζ χ ραζ σην ινων α τω Π ρ φοριι ν Πανεπι ημιακ Διαδ κτυ Θα εξυ ηρεησει τξ επε γ υ ε α γκε ηζ Ακαδημα κη οιν ητα για υποοηριξη ν ων υ ηρε ιι ν ηλεματικη

6 Σ γ ρ να Δ κτυα ηλεπ ικ ι ωνιι ν Πι αναλυτικ Διαδ κτυ παρ γ ντα απρ κ πη πρ βαοη τι παγκ μιε ηγ πληρ φ ρη η σε πρ πτυχιακ και μεταπτυχιακ ι φ ιτητ μεη Δ Π και ερευητ των Α Ι σαν επιο τ γα μα των ηδη υπ ρ υ ων υπ δ μι και των πρ γραμματζ μενων αναβαθμ εων απ τη επιμ ρ υ κ θετε δρ εη δικτ ων Θα αναβαθμ ει ριζικ η μεθ δ λ γ α των Πρ πτυ ιακ ν Σπ υδ ν με χρηη ν ων εφαρμ γι ν ηλεματιη εταπτυ ιακ Σπουδ ν και ρευητικ ν Πρ γραμμ των με ο γ ρ νε τε ν λ γ ε ηλε εργα α ΑκαδημαΤκ Διαδ κτυ Θα τ ν ει τη ερευητικ υ εργα ε μεταξι τ υ δια παρτ υ μψυ υ επι ημ νικ δυναμικ ε Θ ικ και ιν τικ επ πεδ αιχμη και θα εμπλ υτ ει τα Πρ γρ μματα τε ν λ γ ε ΣυμπληρωματιΦζ κπα δευ η με ην αν πτυξη ν ων εφαρμ γι ν πληρ φ ρικη των κπαδευτικι ν και ρευητικ Ιδρυμ τω και των Γραφε ων Δια νδε η Θα δημι υργη ει μια πρ ηγμ νη τε λ γικη β οη για ειοαγωγη τω δικτ ων ηλεματικη η δε υτερ β θμια εκπαδε υο η Θα απ τελ ει αηιτ τηζ χω α μ δυνατ ητε επ ασηζ σην ευρδτερη γεωγραφικη πε τ γ Πανεπιοημια πρ υ αλκα ων Παρευξειν ω ωρι ν Πρ ηγμε ε υπηρε ε ι τρ π ι με τ υζ π ου Θα αξι π ηθε η λειτ υργ α τ υ δι ι υ για ην επ τευξη των τ ων π υ ετζ αι με ην π ρ φ ρη η ην ημ ρωα τξ βιβλι θτ κε τα Ι Εταπτυγιακα ην εξ απ τ εω εκπαδευ η ην θρευνα ην πρακτικη η η η ο νδε η με τ ν λλη ικ παραγωγικ ι τ καθι και με η δε η επιοημ νικη κ ι ητα ε ναι ι εξη δικτυωμ νε πηγεζ π χηρ φ ρ α π Ι και β ει δεδ μενων

7 Ξ ι ΥΙ δυνατ ητε ηλε εργα α και εκπα δευσηζ απ απ σταση Γ δευκ λυν η των σπ υδ και τ ζ πρακτικη η η των πρ πτυ ιακ ν φοπητι Γ ε υ η των ερευητικι ν δραοηρι τητω των Ιδρυμ των Γ υνεργαο α και ε κ ινων α μεταξ των Ιδρυμ τω μεταπτυχιακι ν π υδ ν σε επ πεδ πρ φ ρ υηρε ι ν δια δνδεοη τω βιβλι θηκι ν των Εκπαδευτικι ν και Ερευητικ ν δρυμ τω ν Ιδρυμ τω εφαρμ γ π λυμ ων και ρηοη απ η η τεμ γ ω ξ ε ν ε και ντ να αναπτυ μενε τε νολ γ ε υρωπα κη Ενω Ετιπρ οθετα η σφ ρει παρξη ε λεπ υργικ και τε λ γικ πρ ηγμ ν υ Δικτ υ θα Ν μαρ ιω Π Ε Π Θ εξ πλι μ του Π Ε Π Θ Συμπ ηρωμα τικ τ τα με ι α ργα του Π Σ Τ ργ υμπληρ ει τι επιμ ρ υ κ θετε δρ ει για ην αν πτυξη και λεπ υργ α των π δικτ ω ηλεματικη τω ΑΕΙ και Ι ηζ χ ραζ Π τικη δρ η πρ ηγμ η διαο νδε η Ακαδημα κ ν Ιδρυμ των απ τελε τ Διαπανεπι ημιακ Δ κτυ ΑΤ π υ θα διαουνδ ει με τε λ γ α πρ βα η ΑΤ τ Ε Π τ Πανεπι τημι Αθηνι ν και τ ικον μικ Πανεπι ττ μι θη ω και λλα Ιδρι ματα μ ω γραμμ ν υψηλ ν τα υτητων τ υ Τ και με χρηση τ υ δημ υ δικτ υ Α τ υ Ε Τ δ κτυ Θα ρη ιμ π ηθε

8 Σ γ ο α Δ κτυα ηλεπ ικοινω ιι για πρ ηγμ νε εφαρμ γ ηλεκπαδευση και μτ δ η ιατρικ ν εικ νων ει με η υμπληρωματικ ητα με τ θ ικ Δ κτυ ρευνα ε ολ γ α Ε Δ Τ τ π συγχρηματοδ τε ται απ τ Π ΙΙ η ΓΓ ο ΕΔ αιτ τεχε το Θνικ ρευνητικ Δ κτυ Ι ο η χω αξ απ κλειοτικ για καδημαικ ι ρευητικο ηοτε και ε πρ πει ην πρ βα η των Ιδρυμ των στ διεθν δια δ κτυ Ι Ε σε υψηλ ταγυητε μ οω τ υ Διευρωπα κ ΑκαδημαΤκο ρευντ τικ δικτ υ οτα Πιλ τικι Πρ γρι μματα και π ρε ε Στα πλα ια η υλ π ηση των Πρ ηγμ νων Δικτυακι ν ηρεο ν τ Πανεπι ημιακ Διαδ κπ υλ ποι νται Πιλ τικ Πρηρ μματα και ηρε ε α τελικ απ τελ ματα η τεχ γ ωο α π υ θα απ τηθε απ η μελ τη των ο ετικι ν τε λ γιι ν καθ και ι διαφ ρε τε λ γικ λδ ει π υ θα δ κιμα τ θα απ τελ υ κφμα η πανεπιστημιακη κ ιν ητα και Θα ε ναι ρη ιμα σε π ια ιδρ ματα θα θεξσ υν να υλ ποη υν α τ οτ ηε υ ηρε ε π ω τ Πανεπιοημιακ Διαδ κτυ Η δια ε ριοη και η παρακ λ Θηοη η π ρε α των πιλ τικ ν πρ γραμμ των γ νεται απ μ λη η μι δα δ α ε ρ ισηζ τ υ ργ υ α τπλ τικ και ι υηρε ε π υ υλ π ηθηκαν ε ναι ι ακ λ υθε ι ο ι Φ γι μ λ λ

9 ι η ηρεο α ι ιι Γ ρ ω η και αν λυ η οκλ φορ α Α π πηρε α δια ε ριοη ε ρου ζι η ο

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα