ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος Κωνσταντίνος Τηλέφω νο : Ταχ/κή Διεύθυνση: Κρατικός Αερολιμένας Νάξου ΤΚ ΠΡΟΣ: Οπως ο Π.Δ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την π ρομήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ιστών φωτισμού του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου (ΚΑΝΞ), με κριτήριο κατακύρω σης την χαμηλότερη τιμή. 1. Ο Δημοτικός Αερολιμένας Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μεταλλικών ιστών φωτισμού του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου (ΚΑΝΞ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την τεχνική προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την ΥΠΑ/Δ8/Α/20193/3938/ και που επισυνάπτεται στην παρούσα, την με αρ. πρωτ. ΥΠ Α/Δ11/Α/3461/ (ΑΔΑ.ΒΕΑΣ1-Ε2Θ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ευρώ πλέον Φ.Π.Α για την διενέργεια διαγωνισμού και την ΥΠΑ/ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/101/ (ΑΔΑ:ΒΕΝ81-ΡΘ2) απόφαση έγκρισης δαπάνης για τον διαγωνισμό. 2. Η επιτροπή διαγωνισμού θα μεριμνήσει για την ανάρτηση της ανακοίνω σης στον πίνακα ανακοινώσεων του Αερολιμένα και σε όποιο άλλο δημόσιο πίνακα κρίνει αυτή. Η ανάρτηση θα γίνει την με αποδεικτικό ανάρτησης. Η ανακοίνωση μετά της τεχνικής προδιαγραφής θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράμματος Διαύγειας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και θα παραμείνει μέχρι και μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΥΠΑ στον ΚΑΝΞ, την Τρίτη 11/6/2013 και ώρες 10:00-10:30 προ μεσημβρίας. Προσφορές κατατίθενται την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή του Αερολιμένα. Παραλαβές δύνανται να αποστέλλονται στον Αερολιμένα με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα παραλαμβάνονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει α) οικονομική προσφορά με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου β) υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής με τα ζητούμενα από το άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007 και γ) Τεχνική προσφορά που θα απαρτίζεται υποχρεω τικά από : ί) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ότι οι ιστοί, ο Η/Μ εξοπλισμός και η κατασκευή θα είναι απολύτως σύμφωνοι με την προδιαγραφή που ακολουθεί, ότι θα φέρουν σήμανση CE και ότι θα συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ ή άλλο ισότιμο από χώρα της Ε.Ε.

2 ii) δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προκύπτουν από το Π.Δ. 334/94 και αφορούν την πιστοποίηση κατασκευής του ιστού, την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή του και του γαλβανιστήριου (πρωτότυπα ή επικυρω μένα φωτοαντίγραφα). iii) Σχέδιο η/και τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενω ν ιστών και των φωτιστικών. 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορώ ν είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται. Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν απαιτούνται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας και της ολοκλήρω σης του εγκατάστασης και θέσης και κανονική λειτουργία, ορίζεται σε ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας της εν λόγω προμήθειας και εγκατάστασης θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρω μής στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και των εκτελεσθέντω ν εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα βεβαιώσει έναντι πρωτοκόλλου την παραλαβή και την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης. Πρό της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής, με την οποία θα δεσμεύεται ρητά ότι θα μεριμνεί με δικά του έξοδα για την εξάλειψη τυχόν βλαβών που δεν θα έχουν προκληθεί από φυσικά αίτια ή κακούς χειρισμούς του προσωπικού. 6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από τον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου Διευκρινήσεις για τεχνικά θέματα θα παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν της Υ.Π.Α. στο τηλέφωνο Ο ΑΕΡΟΑΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΝΞ ΗΜΕΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/8 ΤΜΗΜΑ A Συντάκτης: Ι.Καραμιχάλης Τηλέφωνο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12m Η προμήθεια και εγκατάσταση στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου δύο μεταλλικών ιστών φωτισμού, με ανακλινόμενο σώμα και με σταθερή κεφαλή. Στους ιστούς θα αναρτηθούν προβολείς που θα φωτίζουν το δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών του αεροδρομίου. Οι ιστοί θα αντικαταστήσουν δύο παλαιότερους διαφορετικού τύπου. Οι καινούριοι ιστοί θα έχουν γαλβανιστεί εν θερμώ και κατόπιν βαφτεί σε λωρίδες κόκκινου και άσπρου χρώματος. Οι παλαιοί ιστοί θα καθαιρεθούν από τον Ανάδοχο, αφού εγκαταστήσει πρώτα τους νέους. Η Υπηρεσία θα του υποδείξει τα σημεία τοποθέτησης των νέων ιστών. Σε περίπτωση που η νέα θέση του Βόρειου ιστού προκύψει μακριά από το υφιστάμενο pillar, ο Ανάδοχος θα προβεί σε μετακίνηση του pillar με επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας του pillar, χωρίς να πληρωθεί επιπλέον γιαυτή την εργασία. Σε κάθε ιστό θα τοποθετηθούν 4 προβολείς κανονικού φωτισμού, 1 εφεδρικός, ένα αλεξικέραυνο ακίδας και ένας φανός εμποδίων. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθεύσει όλα τα προηγούμενα υλικά και τα παρελκόμενα τους, να τα εγκαταστήσει και να τα θέσει σε κανονική λειτουργία. Κάθε ιστός θα τροφοδοτείται από το υφιστάμενο pillar ηλεκτρικών του αντίστοιχου παλαιού ιστού. Τα καλώδια ηλεκτρικών θα τα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, η δε τιμή τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στη τιμή των αντίστοιχων προβολέων. Η όδευση των καλωδίων από το pillar προς τον ιστό θα γίνεται εντός γαλβανισμένων σωλήνων, υπόγεια τοποθετημένων. Επισημαίνεται ότι κάθε νέος ιστός θα φέρει σήμανση CE για την κατασκευή του, η δε κατασκευή του θα πιστοποιείται όπως το Π.Δ. 334/94 καθορίζει. Επιπλέον, ο οίκος κατασκευής θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO για το σύστημα ποιότητας για την κατασκευή του ιστού. Ανάλογες πιστοποιήσεις θα ζητηθούν και για το γαλβανιστήριο και το βαφείο, εάν οι αυτές οι εργασίες εκτελεσθούν από διαφορετικές εταιρίες. Στην τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, η οποία θα υποβληθεί κατά τον διαγωνισμό, θα περιέχονται και τα παρακάτω: α) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι οι ιστοί και ο Η/Μ εξοπλισμός θα είναι απολύτως σύμφωνοι με την αναλυτική προδιαγραφή που ακολουθεί, θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ ή άλλο ισότιμο από χώρα της Ε.Ε β) η προσκόμιση όλων των 1

4 δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που προκύπτουν από το Π.Δ. 334/94 και αφορούν την πιστοποίηση κατασκευής του ιστού, την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή του και του γαλβανιστή του και γ) φύλλο συμμορφώσεως με την τεχνική προδιαγραφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον διαγωνιζόμενο. 2. ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.1 Ο ιστός θα αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη: α) Τη βάση, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εδράσεως και αγκυρώσεως στο έδαφος (κλωβός). Τα αγκύρια θα είναι γαλβανισμένα με πάχος γαλβανίσματος 70 μικρά τουλάχιστον. Μετά την στερέωση του ιστού τα άνω μέρη των αγκυρίων θα αλειφθούν με στρώμα γράσου, το κενό δε μεταξύ της πλάκας έδρασης και της βάσεως θα πληρωθεί με υλικό βάσεως υδραυλικού τσιμέντου, ταχύπηκτο, διαστελλόμενο κατά το στέγνωμά του, μη οξειδούμενο και ανεπηρέαστο από συνεχή έκθεση σε νερό. β) Το κατακλινόμενο κορμό του ιστού που καταλήγει στην κατασκευή στήριξης (κεφαλή) των προβολέων, του φανού εμποδίων και του αλεξικέραυνου, γ) Την κεφαλή που θα φέρει τους προβολείς δ)το μηχανικό υδραυλικό σύστημα ανακλίσεως/κατακλίσεως, το οποίο θα προσαρμόζεται στα ανωτέρω δύο τμήματα. 2.2 Το καθαρό ύψος των ανακλινόμενων ιστών από την επιφάνεια του ε δ ά φ ο υ ς 'Ιδ ί^ Τ ^ ^ χ είναι 12m. Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος ώστε να αντέχει σε τ α χ ύ τ η ^ ϊγ ^ ^ ^ ^ Χ ανέμου για συνολικό φορτίο κορυφής ίσο με το άθροισμα του βάρους y o \ μεταλλικής κατασκευής στήριξης των προβολέων, του βάρους των τ ε σ σ ό 'ρ ί^ ^ ^ Ν ^ \- Λ προβολέων κανονικού φωτισμού και του ενός εφεδρικού οι Φ ίί ϊ (IP L # f ) S L ; j εγκατασταθούν σε κάθε ιστό, καθώς επίσης και ενός φανού εμποδίων και μίας ακίδας αλεξικεραύνου. Η μορφή και οι διαστάσεις της ειδικής μεταλλνκής κατασκευής θα καθορισθούν στην στατική μελέτη που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται με ευχέρεια οι επιθυμητές οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες σκόπευσης των προβολέων. Το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών θα προστατεύεται σε όλο το μήκος του εσωτερικά του ιστού. Όλα τα στοιχεία της κατασκευής στήριξης των προβολέων θα είναι από μορφοσίδηρο UNP διατομής μορφής "Π", καταλλήλων διαστάσεων για επίτευξη ασφαλούς αντοχής. Ο ιστός, μέριμνα του αναδόχου, θα μελετηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται για λεπτές και ψηλές ολόσωμες κατασκευές, για μέγιστη ταχύτητα ανέμου και ανεμοπίεση σύμφωνα με την ζώνη που υπάγεται η Νάξος. Στην συνέχεια θα κατασκευασθεί σύμφωνα είτε α) με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 όπως αυτό ισχύει σήμερα είτε β) με αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/94. Σε κάθε περίπτωση ο ιστός θα φέρει σήμανση CE. Η μελέτη του ιστού θα είναι πλήρης, απ' όπου μεταξύ άλλων θα προκύπτουν ο έλεγχος λυγιρότητος, η διατομή και πάχος των σωληνωτών τμημάτων, οι διαστάσεις, ο απαιτούμενος οπλισμός και η κλάση σκυροδέματος της τσιμεντένιας βάσης στηρίξεως συναρτήσει του υπεδάφους, το μέγεθος των μπουλονιών αγκυρώσεως, ο υπολογισμός των ηλεκτροσυγκολλήσεων κλπ. 2.3 Ο ιστός θα είναι πολυγωνικής διατομής, από χαλύβδινο έλασμα ελάχιστου αποδεκτού πάχους 5 mm. Δηλαδή και εάν ακόμη από τη μελέτη προκύψει πάχος ελάσματος μικρότερο των 5mm παρά ταύτα θα χρησιμοποιηθεί έλασμα των 5 2

5 mm. Για την συγκόλληση του ιστού θα χρησιμοποιηθούν είτε α) βασικά ηλεκτρόδια για κοινούς και ελαφρά κεκραμμένους χάλυβες είτε β) μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου MIG ή τύπου TIG. Το μεταλλικό απόθεμα (ραφή) θα είναι ελεύθερο από ελαττώματα (ρωγμές, εγκλείσματα, φυσαλίδες, έλλειψη διεισδύσεως κλπ.). Μετά την κατασκευή, ο ιστός θα γαλβανιστεί έν θερμώ κατά το πρότυπο ISO 1461 και θα βαφτεί όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 της προδιαγραφής. 2.4 Τροχήλατο ηλεκτροκίνητο συγκρότημα ανάκλισης/κατάκλισης του ιστού Δ/Σ Α/Φ πλήρες, με το υδραυλικό έμβολο, τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία υδραυλικού λαδιού, των εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης, και όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Ο ιστός θα ασφαλίζει στην όρθια θέση και θα υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του υδραυλικού εμβόλου ανάκλισης/κατάκλισης. Τονίζεται ότι το υδραυλικό έμβολο περιλαμβάνεται στην παρούσα προμήθεια. Το έμβολο αυτό θα αποτελεί τμήμα ηλεκτροκίνητου συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει και την απαραίτητη ηλεκτροκίνητη αντλία υδραυλικού λαδιού. Το συγκρότημα, πέραν του ηλεκτρικού κινητήρα, της αντλίας, της δεξαμενής λαδιού και των εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης, θα περιλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου και προστασίας (βαλβίδες ανόδου/καθόδου, ασφαλιστικές βαλβίδες υπερπίεσης, μανόμετρο, ηλεκτρικό διακόπτη κλπ) για την εκτέλεση ασφαλών χειρισμών και τον πλήρη έλεγχο του ιστού σε οποιαδήποτε φάση της ανάκλισης /κατάκλισης. Το συγκρότημα θα παραδοθεί τροχήλατο, με οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης και θα αποδεικνύεται η ικανότητά του από πλευράς ισχύος και πίεσης για την χρήση για την οποία προορίζεται. Το τροφοδοτικό του καλώδιο θα έχει επαρκές μήκος για την τροφοδοσία του από το παρακείμενο PILLAR του κάθε ιστού. Σε περίπτωση που το pillar δεν διαθέτει ρευματοδότη τύπου σούκο, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την προσθήκη ενός ρευματοδότη, προκειμένου να εξυπηρετείται ο μηχανισμός του ιστού. 2.5 Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει για κάθε ιστό θεμελειακή γείωση. Με την γείωση θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη του ιστού, το pillar ηλεκτρικών του και το αλεξικέραυνο. Τονίζεται ότι πριν την έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο πλήρες και λεπτομερές σχέδιο της όλης εγκατάστασης με σαφή προσδιορισμό των υλικών (χαλκός, χάλυβας, κλπ) προς-- έλεγχο και έγκριση από την επίβλεψη της Υπηρεσίας. Σε ουδεμία περίπτω: γίνει έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης πριν την έγκριση και σ γνώμη της του έργου. Ο έλεγχος των γειώσεων θα γίνει με μία από τις/' μεθόδους μετρήσεως των αντιστάσεων γειώσεως και δεν θα πρέπει ;σε περίπτωση να ευρεθούν τιμές μεγαλύτερες των 2Ω / 3. ΒΑΦΗ- ΑΝΤΙΑΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΩΝ 3.1 Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του ιστού και της κεφαλής του στο εργοστάσιο, θα γίνει γαλβανισμός εν θερμώ και θα ακολουθήσει η βαφή τους. Η εφαρμογή των παραπάνω θα εκτελεστεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο και πιστοποιημένο γαλβανιστήριο και βαφείο με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, καθαρότητας ατμόσφαιρας κλπ. Ο γαλβανισμός θα είναι δε σύμφωνος με το ISO 1461 περί γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών. Η βαφή θα είναι σύμφωνη με το ISO 8501 περί βαφής μεταλλικών επιφανειών σε δυσμενή περιβάλλοντα κατηγορίας 4. 3

6 3.2 Η βαφή εξωτερικά θα περιλαμβάνει λωρίδες αποχρώσεων κόκκινου αεροπορίας (RAL-3020) και λευκού χρώματος (RAL-9010) εναλλάξ, ισοκατενεμημένες καθ όλο το μήκος του ιστού, εύρους λωρίδας ίσης με το 1/7 του ολικού ύψους του ιστού. Οι ακραίες λωρίδες θα είναι κόκκινου χρώματος.(σύμφωνα με τα καθοριζόμενα υπό του ICAO ANNEX 14.). Τονίζεται ότι η κεφαλή και η βάση του ιστού θα είναι χρώματος ερυθρού. 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία του ιστού να υποβάλει για έγκριση πλήρη στατική μελέτη του ιστού, της ειδικής μεταλλικής κατασκευής στερέωσης των προβολέων και της θεμελίωσης αυτού. Εφ' όσον η μελέτη αυτή τύχει της έγκρισης της υπηρεσίας τότε μόνο θα προχωρήσει στην κατασκευή και εγκατάσταση του ιστού. Αυτή η υποχρέωση δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του σε περίπτωση ατυχήματος μετά την εγκατάσταση, λόγω της μη στατικής ορθότητας του ιστού και της εγκατάστασης αυτού. 4.2 Για την αποδοχή της κατασκευής απαιτείται η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων και πιστοποιητικών που ζητούνται από το Π.Δ. 334/94, τόσο για την συμφωνία της κατασκευής του ιστού προς τα καθοριζόμενα πρότυπα κατασκευής όσο και για τον ίδιο τον κατασκευαστή. Ομοίως όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και ο κινητήρας ανύψωσης θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ ή άλλο ισότιμο από χώρα της Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι ο ιστός θα φέρει σήμανση CE,, η δε κατασκευή θα πιστοποιείται όπως το Π.Δ. 334/94 καθορίζει. Επίσης ο οίκος κατασκευής να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001 για την κατασκευή του ιστού. Αντίστοιχες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001 πρέπει να διαθέτουν το γαλβανιστήριο και το βαφείο. 4.3 Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις θα είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγορικό γραφείο ή άλλη αρμόδια αρχή. Οτιδήποτε έγγραφο προερχόμενο από αλλοδαπή χώρα είτε θα,. πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, είτε θα είναι επίσημο μεταφράσεω ν- έγγραφο. 5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ \ Ά %. 5.1 Για την προστασία του ιστού απο ατμοσφαιρικές στατικές εκκενώσεις, θ α. τοποθετηθεί στην κορυφή του ένα αλεξικέραυνο ακίδας Franklin κατάλληλη για' στήριξη σε σωλήνα ή στυλίσκο. Ο σωλήνας/στυλίσκος θα εγκατασταθεί στην" κορυφή του ιστού, θα είναι βαμμένος κόκκινος και θα είναι υψηλότερος από τις υπόλοιπες συσκευές που θα εγκατασταθούν στην κεφαλή. Η ακίδα θα είναι ελάχιστου ύψους 100 εκ., θα διαθέτει βραχίονα στήριξης επί του ιστού. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιείται α) χάλκινος πολύκλωνος αγωγός 70 mm2, β) γέφυρες από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 70 mm2 με πρεσσαριστούς ακροδέκτες (κος) και γ) γενικά κάθε απαιτούμενο υλικό που θα συμβάλλει στην ασφαλή λειτουργία του αλεξικέραυνου και την σύνδεσή του με την γείωση. 5.2 Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει σε κάθε ιστό θεμελειακή γείωση. Με την γείωση θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη του ιστού, το pillar ηλεκτρικών του και το αλεξικέραυνο που θα τοποθετηθεί στην κορυφή. Τονίζεται ότι πριν την έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο πλήρες και λεπτομερές σχέδιο της όλης εγκατάστασης με σαφή προσδιορισμό των 4

7 υλικών (χαλκός, χάλυβας, κλπ) προς έλεγχο και έγκριση από την επίβλεψη της Υπηρεσίας. Σε ουδεμία περίπτωση θα γίνει έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης πριν την έγκριση και σύμφωνη γνώμη της του έργου. Ο έλεγχος των γειώσεων θα γίνει με μία από τις γνωστές μεθόδους μετρήσεως των αντιστάσεων γειώσεως και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ευρεθούν τιμές μεγαλύτερες των 2Ω. 5.3 Ο ζυγός γείωσης του PILLAR θα συνδεθεί με την θεμελειακή γείωση με χάλκινο ηλεκτρολυτικό αγωγό 70mm2 μέσω σφιγκτήρων διασταύρωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό. Ομοίως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες που θα φέρουν τα καλώδια των προβολέων από το pillar προς τον ιστό, θα γεφυρώνονται σε δύο σημεία με τις ταινίες μέσω χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρωμένων περιλαίμιων και επίπεδων γεφυρών και σφιγκτήρων διασταύρωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό. Όλες οι συνδέσεις εντός του εδάφους θα καλύπτονται από αντιδιαβρωτική αυτοκόλλητη ταινία από PVC. 6. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α/Σ Α/Φ 6.1 Προβολέας κανονικού φωτισμού με λυχνία τύπου Metal Halide ισχύος 2000W τάσεως λειτουργίας 400V/50 ΗΖ και σχήματος σωληνοειδούς πλήρης, μαζ^α όλα τα απαιτούμενα όργανα αφής του λαμπτήρα, δηλαδή στραγγαλιστικφτ^ν# M~q \ (μπάλαστ), πυκνωτές διορθώσεως του συντελεστή ισχύος (συνφ), εν^υ^τ^εςε Γ/^Ν φ Ν (STARTER). Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται α ν η γ μ έ, ^ ^ Ι ^ ^ ^ ^ Τ ^ φωτομετρική μελέτη που απαιτείται να προσκομιστεί, προκειμένου νά προβολέας. ( [ & 6.2 Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για την υποδοχή μιας λυχνίας τ ύ π ο ι /, 0, Halide ισχύος 2000 W τάσεως λειτουργίας 400V/50 ΗΖ και σ χι^ά β ο ς σωληνοειδούς. Το κυρίως σώμα των προβολέων θα είναι από κράμα αλουμινίου; - ~ Οι προβολείς θα είναι ασύμμετρου φωτεινής δέσμης Η επιλογή του εύρους της δέσμης θα καθορισθεί από την μελέτη φωτισμού την οποία θα προσκομίσει στην ΥΠΑ ο Ανάδοχος, πριν την προμήθεια των προβολέων. Το κάτοπτρο του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από ανοδειωμένο αλουμίνιο υψηλού βαθμού καθαρότητας για τον ακριβή έλεγχο της φωτεινής δέσμης. 6.3 Η αντικατάσταση του λαμπτήρα θα επιτυγχάνεται με την αφαίρεση του γυάλινου καλύμματος ή του καλύμματος στο πίσω μέρος του προβολέα. Το γυάλινο κάλυμμα του προβολέα θα είναι ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και θα προσαρμόζεται με την βοήθεια ανοξείδωτων μανδάλων. Οι προβολείς θα έχουν την δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης κατά το κατακόρυφο επίπεδο μετά την εγκατάστασή τους επί του μεταλλικού ιστού. Επίσης θα φέρουν στυπιοθλίπτες για την είσοδο των καλωδίων. Μεταξύ του υάλινου καλύμματος και του κυρίως σώματος του προβολέα θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα, που αποκλείει την είσοδο νερού και σκόνης παρέχοντας μια προστασία τουλάχιστον ΙΡ55 και θα παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση σε διάβρωση από το όζον και την θερμοκρασία. Οι προβολείς θα φέρουν κατάλληλο βραχίονα για την στήριξή τους πάνω στην ειδική μεταλλική κατασκευή στην κορυφή των ιστών. 6.3 Κάθε προβολέας θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του δηλ. στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST), πυκνωτή, όργανο εναύσεως (STARTER). To ballast θα τοποθετηθεί εντός του PILLAR παρά την βάση του ιστού. Ο πυκνωτής και το starter θα τοποθετηθούν στην κορυφή του ιστού, ο δε Ανάδοχος θα τα τοποθετήσει είτε εντός στεγανών Ν \ 5

8 κυτίων με δείκτη προστασίας ΙΡ55 επαρκής χώρος. είτε εντός φωτιστικών, εφόσον υπάρχει 7. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α/Σ Α/Φ 7.1 Σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένας προβολέας εφεδρικού φωτισμού. Κάθε προβολέας του εφεδρικού φωτισμού θα είναι κατάλληλος για την υποδοχή μιας (1) λυχνίας τύπου πυρακτώσεως ιωδίνης, ισχύος 1000 W τάσης λειτουργίας 230V/50 ΗΖ. Το σώμα, τα εξαρτήματα και λοιπά μέρη του προβολέα θα είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στις διαβρώσεις για εγκατάσταση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το κάλυμμα του προβολέα θα αποτελείται από σκληρό γυαλί ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και θα τοποθετείται επί πλαισίου το οποίο θα φέρει ειδικό παρέμβυσμα για την εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας (ΙΡ55). Το πλαίσιο θα στερεώνεται στο κυρίως σώμα του προβολέα με ασφαλή τρόπο και με εξαρτήματα τα οποία θα εξασφαλίζουν την εύκολη αφαίρεση του καλύμματος. 7.2 Το παραβολικό κάτοπτρο του προβολέα θα είναι από καθαρό αλουμίνιο, το οποίο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία στιλπνότητας και το οποίο θα ενσωματώνεται στο κυρίως σώμα του προβολέα. Το παραβολικό κάτοπτρο θα εξασφαλίζει ευρεία φωτεινή δέσμη. Ο προβολέας θα φέρει βραχίονα για την στήριξή του στον ιστό και θα παρέχει την δυνατότητα για την ρύθμιση της κατακόρυφης γωνίας σκόπευσης του προβολέα. Πέραν των ανωτέρω ο προβολέας θα φέρει κιβώτιο σύνδεσης και στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου ηλεκτροδότησης, λυχνιολαβή για την προσαρμογή λυχνίας 1000 W και λυχνία τύπου πυράκτωσης μετ'αλογόνων (ιωδίνης) 1000 W. 8. ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΟΑΓΩΝ ΧΦΕ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 8.1 Οι φανός θα είναι απόλυτα σύμφωνος με τις φωτομετρικές απαιτήσεις ισχύ εγχειριδίων ICAO, ANNEX 14 παρ. 6.3 και ICAO AERODROME MANUAL. Όσα κατασκευαστικά γνωρίσματά του δεν καθορίζονταγ i f αναφέρονται από αυτά, θα είναι σύμφωνα με τις εν ισχύ προδιαγραφές FAA ll\ 810 και το AC F Από πλευράς πιστοποιήσεων, ο συγκεκριμένος τύπος φανού νβο περιλαμβάνεται στην κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων της FAA-US7 Εναλλακτικά μπορεί να προσκομισθούν βεβαιώσεις τρίτου μέρους (third party) ότι ο φανός πληρεί τις φωτομετρικές απαιτήσεις του ICAO και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του AC F. 8.2 Ο φανός θα είναι τεχνολογίας φωτοεκπεμπουσών διόδων (LED), ήτοι η φωτεινή πηγή θα αποτελείται από μία ή περισσότερες συστοιχίες φωτοδιόδων υψηλής απόδοσης. Το σύνολο των φωτοδιόδων θα εκπέμπουν πανκατευθυντικά σταθερό κόκκινο φως με ελάχιστη απόδοση 10cd. Το σύστημα των φωτοδιόδων θα είναι χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και θα έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 5 έτη. Στην διάρκεια αυτών των 5 ετών, η απόδοση του φανού δεν θα έχει μειωθεί κάτω από την ελάχιστη απόδοση των 10cd που καθορίζει ο ICAO. Προς τούτο θα προσκομισθεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή του φανού. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του φανού θα είναι 230V AC. Ο φανός θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασίες από 5 C έως και +55 C, σε σχετική υγρασία 95%, καθώς και για συνεχή παραμονή και λειτουργία στο ύπαιθρο κοντά στην θάλασσα με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και για ταχύτητες ανέμου μέχρι 240 Km.

9 8.3 Ο φανός θα παραδοθεί πλήρης μετά των παρελκόμενων του (σώμα φανού, κάλυμμα, μεταλλικό δακτύλιο συγκρατήσεως, οπτικό σύστημα, συγκρότημα πηγών LED μετά το σύστημα λειτουργίας τους, μεταλλική βάση, τροφοδοτικό καλώδιο, δακτύλιο συγκράτησης και στεγανοποίησης, κοχλίες, ωτίδιο γειώσεως κλπ). Όλα τα ανωτέρω υλικά θα έχουν τέτοια σύνθεση έτσι ώστε να ανθίστανται πλήρως στην οξείδωση και στις εσωτερικά αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες. Όλα τα υλικά στερέωσης και στήριξης του φωτιστικού σώματος (βίδες, κλπ) θα αποτελούνται από ανοξείδωτο χάλυβα 18-8, 410 ή 416. Η εγκατάσταση του θα γίνει ακολουθώντας τα συνοδευτικά σχέδια του υλικού. 9. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 9.1 Η φωτοηλεκτρική συσκευή προορίζεται για την αυτόματη αφή/σβέση του φανού εμποδίων ανάλογα με τις συνθήκες φωτεινότητας του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου. 9.2 Η εσωτερική της αντίσταση θα μεταβάλλεται με την προσπίπτουσα φωτεινή ροή με συνέπεια την δίοδο μεταβαλλόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και το άνοιγμα ή κλείσιμο μίας επαφής συνδεδεμένης με ένα ρελέ στο τύλιγμα του οποίου θα περνά το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον βέβαια η φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου υπερβαίνει ή υπολείπεται μίας προκαθορισμένης τιμής ευαισθησίας. Η τιμή αυτή ρύθμισης θα μπορεί να μεταβάλλεται από 5-h1000LUX. Η ηλεκτρονική απόκριση της συσκευής στη μεταβολή φωτεινότητας του περιβάλλοντος χώρου, θα ρυθμίζεται με κατάλληλο διακόπτη ώστε η χρονική καθυστέρηση απόκρισης να είναι της τάξης των 30sec στην απόζευξη (σβέση). ^ 9.3 Η όλη κατασκευή θα είναι απόλυτα στεγανή με προστασία έναντι των καιρικών' συνθηκών ΙΡ55 θα στηρίζεται δε επί του pillar. Η τάση λειτουργίας θ ^ /ί ^» '^ ρ Λ eyp* 230V±10% και η συχνότητα λειτουργίας 50Ηζ. Η φωτοηλεκτρική συσκρ^η είναι στραμμένη προς τον βορρά 10. ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ. / Τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τύπου J1VV (ΝΥΥ) ή αντιστοίχου εναρμονισμένου τύπου, και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το αντίστοιχο VDE. και ΕΛΟΤ. Οι αγωγοί θα είναι πολύκλωνοι από συρματίδια ανοπτημένου χαλκού και η μόνωσή τους από θερμοπλαστική ύλη PVC. Επί του συνόλου των αγωγών θα υπάρχει εσωτερική επένδυση από πλαστική ή μονωτική ταινία από θερμοπλαστική ύλη PVC. To PVC θα ανταποκρίνεται γενικά στους αντίστοιχους κανονισμούς VDE. Η αγωγιμότητα και οι υπόλοιπες ιδιότητες των χάλκινων αγωγών θα είναι σύμφωνοι με VDE 0201 για ανοπτημένο χαλκό. Τα καλώδια θα είναι κατάλληλα για υπόγεια τοποθέτηση ή στο ύπαιθρο και για θερμοκρασία -5 C εως και +50 C. 11. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δύο παλιοί ιστοί φωτισμού σταθερής κεφαλής θα καθαιρεθούν με φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου. Οι παλαιοί ιστοί θα καθαιρεθούν αφού προηγουμένως εγκατασταθούν και τεθούν σε κανονική λειτουργία οι καινούριοι. Οι προβολείς που φέρουν οι εξέδρες τους, θα παραδοθούν στον Αερολιμένα. Ο Ανάδοχος θα μετακινεί εκτός δαπέδου στάθμευσης και αποθέτει το καθαιρεμένο υλικό σε υποδεικνυόμενο χώρο εντός του αεροδρομίου. Το καθαιρεμένο υλικό θα εκποιηθεί μελλοντικά από τον αερολιμένα ως σκραπ. Η καθαίρεση των ιστών θα εκτελεστεί με μεγάλη προσοχή και από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου. Οα τηρηθούν όλα τα ατομικά μέτρα /Ζ! I 7

10 προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία και θα ληφθούν μέτρα για την προστασία των αεροσκαφών και των οχημάτων. Θα κοπούν τα αγκύρια που εξέχουν πάνω από το επίπεδο του δαπέδου. Τυχόν κενό που θα αφήσουν οι ιστοί θα πληρωθεί με ένα στρώμα άοπλου σκυροδέματος, το οποίο αφού σταθεροποιηθεί, θα σηματοδοτηθεί περιφερειακά με κίτρινο χρώμα. Τα καθαιρεμένα μέταλλα θα μετακινούνται άμεσα από την πίστα και με το πέρας των εργασιών η πίστα θα παραδοθεί τελείως καθαρή. Τονίζεται ότι η λειτουργία του Αερολιμένα δεν πρόκειται να διακόπτεται λόγω των εργασιών. 12. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στον Αερολιμένα, εγχειρίδιο λειτουργίας, συντήρησης και χειρισμού του μηχανισμού ανύψωσης/κατάκλισης εγχειρίδιο του κινητήρα ανύψωσης και να εκπαιδεύσει 2 υπαλλήλους του Αερολιμένα στον χειρισμό του. Ο ΣΥΙ* Ι.ΚΑΡ/ Δ/ΤΙ 8

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υλικά Ιστός ανακλινόμενος Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ανάκλισης μετά εμβόλου Θεμελίωση ενός ιστού - (συνολικά υλικά) Θεμελειακή γείωση ιστού (ττλάκααγωγοί) Προβολέας κανονικού φωτισμού (μετά των ατταιτούμενων στο άρθρο 6.1) Προβολέας εφεδιικού φωτισμού Καλώδια προβολέων κανονικού φωτισμού Καλώδια εφεδρικού φωτισμού Σωλήνας γαλβανισμένος Φανός εμποδίων τύπου LED Φωτομετρική συσκευή ελέγχου Αλεξικέραυνο Σκυρόδεμα Αποκατάστασης πίστας στις βάσεις παλαιού και νεου ιστού Ποσότητα 1 τεμ 8 τεμ m 4 0 m 10 m 4 m3 \ Λ!! *'1* Εργασίες Κατασκευή Θεμελείωσης+γειωσης ιστού Εγκατάσταση νεου ιστού Καλώδια κανονικού φωτισμού Καλώδια εφεδρικού φωτισμού Σωλήνας γαλβανισμένος σύνδεση νέου ιστού με pillar ηλεκτρικών αποξήλωση παλαιού ιστού Ρυθμίσεις κατεύθυνσης προβολέων ιστού (συνολικά ανα ιστό) Σκυρόδεμα Αποκατάστασης πίστας Ποσότητα 160 m 40 m 10 m 4 m3 9

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα