ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος Κωνσταντίνος Τηλέφω νο : Ταχ/κή Διεύθυνση: Κρατικός Αερολιμένας Νάξου ΤΚ ΠΡΟΣ: Οπως ο Π.Δ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την π ρομήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ιστών φωτισμού του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου (ΚΑΝΞ), με κριτήριο κατακύρω σης την χαμηλότερη τιμή. 1. Ο Δημοτικός Αερολιμένας Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μεταλλικών ιστών φωτισμού του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου (ΚΑΝΞ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την τεχνική προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την ΥΠΑ/Δ8/Α/20193/3938/ και που επισυνάπτεται στην παρούσα, την με αρ. πρωτ. ΥΠ Α/Δ11/Α/3461/ (ΑΔΑ.ΒΕΑΣ1-Ε2Θ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ευρώ πλέον Φ.Π.Α για την διενέργεια διαγωνισμού και την ΥΠΑ/ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/101/ (ΑΔΑ:ΒΕΝ81-ΡΘ2) απόφαση έγκρισης δαπάνης για τον διαγωνισμό. 2. Η επιτροπή διαγωνισμού θα μεριμνήσει για την ανάρτηση της ανακοίνω σης στον πίνακα ανακοινώσεων του Αερολιμένα και σε όποιο άλλο δημόσιο πίνακα κρίνει αυτή. Η ανάρτηση θα γίνει την με αποδεικτικό ανάρτησης. Η ανακοίνωση μετά της τεχνικής προδιαγραφής θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράμματος Διαύγειας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και θα παραμείνει μέχρι και μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΥΠΑ στον ΚΑΝΞ, την Τρίτη 11/6/2013 και ώρες 10:00-10:30 προ μεσημβρίας. Προσφορές κατατίθενται την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή του Αερολιμένα. Παραλαβές δύνανται να αποστέλλονται στον Αερολιμένα με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα παραλαμβάνονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει α) οικονομική προσφορά με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου β) υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής με τα ζητούμενα από το άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007 και γ) Τεχνική προσφορά που θα απαρτίζεται υποχρεω τικά από : ί) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ότι οι ιστοί, ο Η/Μ εξοπλισμός και η κατασκευή θα είναι απολύτως σύμφωνοι με την προδιαγραφή που ακολουθεί, ότι θα φέρουν σήμανση CE και ότι θα συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ ή άλλο ισότιμο από χώρα της Ε.Ε.

2 ii) δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προκύπτουν από το Π.Δ. 334/94 και αφορούν την πιστοποίηση κατασκευής του ιστού, την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή του και του γαλβανιστήριου (πρωτότυπα ή επικυρω μένα φωτοαντίγραφα). iii) Σχέδιο η/και τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενω ν ιστών και των φωτιστικών. 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορώ ν είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται. Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν απαιτούνται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας και της ολοκλήρω σης του εγκατάστασης και θέσης και κανονική λειτουργία, ορίζεται σε ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας της εν λόγω προμήθειας και εγκατάστασης θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρω μής στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και των εκτελεσθέντω ν εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα βεβαιώσει έναντι πρωτοκόλλου την παραλαβή και την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης. Πρό της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής, με την οποία θα δεσμεύεται ρητά ότι θα μεριμνεί με δικά του έξοδα για την εξάλειψη τυχόν βλαβών που δεν θα έχουν προκληθεί από φυσικά αίτια ή κακούς χειρισμούς του προσωπικού. 6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από τον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου Διευκρινήσεις για τεχνικά θέματα θα παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν της Υ.Π.Α. στο τηλέφωνο Ο ΑΕΡΟΑΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΝΞ ΗΜΕΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/8 ΤΜΗΜΑ A Συντάκτης: Ι.Καραμιχάλης Τηλέφωνο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12m Η προμήθεια και εγκατάσταση στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου δύο μεταλλικών ιστών φωτισμού, με ανακλινόμενο σώμα και με σταθερή κεφαλή. Στους ιστούς θα αναρτηθούν προβολείς που θα φωτίζουν το δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών του αεροδρομίου. Οι ιστοί θα αντικαταστήσουν δύο παλαιότερους διαφορετικού τύπου. Οι καινούριοι ιστοί θα έχουν γαλβανιστεί εν θερμώ και κατόπιν βαφτεί σε λωρίδες κόκκινου και άσπρου χρώματος. Οι παλαιοί ιστοί θα καθαιρεθούν από τον Ανάδοχο, αφού εγκαταστήσει πρώτα τους νέους. Η Υπηρεσία θα του υποδείξει τα σημεία τοποθέτησης των νέων ιστών. Σε περίπτωση που η νέα θέση του Βόρειου ιστού προκύψει μακριά από το υφιστάμενο pillar, ο Ανάδοχος θα προβεί σε μετακίνηση του pillar με επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας του pillar, χωρίς να πληρωθεί επιπλέον γιαυτή την εργασία. Σε κάθε ιστό θα τοποθετηθούν 4 προβολείς κανονικού φωτισμού, 1 εφεδρικός, ένα αλεξικέραυνο ακίδας και ένας φανός εμποδίων. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθεύσει όλα τα προηγούμενα υλικά και τα παρελκόμενα τους, να τα εγκαταστήσει και να τα θέσει σε κανονική λειτουργία. Κάθε ιστός θα τροφοδοτείται από το υφιστάμενο pillar ηλεκτρικών του αντίστοιχου παλαιού ιστού. Τα καλώδια ηλεκτρικών θα τα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, η δε τιμή τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στη τιμή των αντίστοιχων προβολέων. Η όδευση των καλωδίων από το pillar προς τον ιστό θα γίνεται εντός γαλβανισμένων σωλήνων, υπόγεια τοποθετημένων. Επισημαίνεται ότι κάθε νέος ιστός θα φέρει σήμανση CE για την κατασκευή του, η δε κατασκευή του θα πιστοποιείται όπως το Π.Δ. 334/94 καθορίζει. Επιπλέον, ο οίκος κατασκευής θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO για το σύστημα ποιότητας για την κατασκευή του ιστού. Ανάλογες πιστοποιήσεις θα ζητηθούν και για το γαλβανιστήριο και το βαφείο, εάν οι αυτές οι εργασίες εκτελεσθούν από διαφορετικές εταιρίες. Στην τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, η οποία θα υποβληθεί κατά τον διαγωνισμό, θα περιέχονται και τα παρακάτω: α) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι οι ιστοί και ο Η/Μ εξοπλισμός θα είναι απολύτως σύμφωνοι με την αναλυτική προδιαγραφή που ακολουθεί, θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ ή άλλο ισότιμο από χώρα της Ε.Ε β) η προσκόμιση όλων των 1

4 δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που προκύπτουν από το Π.Δ. 334/94 και αφορούν την πιστοποίηση κατασκευής του ιστού, την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή του και του γαλβανιστή του και γ) φύλλο συμμορφώσεως με την τεχνική προδιαγραφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον διαγωνιζόμενο. 2. ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.1 Ο ιστός θα αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη: α) Τη βάση, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εδράσεως και αγκυρώσεως στο έδαφος (κλωβός). Τα αγκύρια θα είναι γαλβανισμένα με πάχος γαλβανίσματος 70 μικρά τουλάχιστον. Μετά την στερέωση του ιστού τα άνω μέρη των αγκυρίων θα αλειφθούν με στρώμα γράσου, το κενό δε μεταξύ της πλάκας έδρασης και της βάσεως θα πληρωθεί με υλικό βάσεως υδραυλικού τσιμέντου, ταχύπηκτο, διαστελλόμενο κατά το στέγνωμά του, μη οξειδούμενο και ανεπηρέαστο από συνεχή έκθεση σε νερό. β) Το κατακλινόμενο κορμό του ιστού που καταλήγει στην κατασκευή στήριξης (κεφαλή) των προβολέων, του φανού εμποδίων και του αλεξικέραυνου, γ) Την κεφαλή που θα φέρει τους προβολείς δ)το μηχανικό υδραυλικό σύστημα ανακλίσεως/κατακλίσεως, το οποίο θα προσαρμόζεται στα ανωτέρω δύο τμήματα. 2.2 Το καθαρό ύψος των ανακλινόμενων ιστών από την επιφάνεια του ε δ ά φ ο υ ς 'Ιδ ί^ Τ ^ ^ χ είναι 12m. Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος ώστε να αντέχει σε τ α χ ύ τ η ^ ϊγ ^ ^ ^ ^ Χ ανέμου για συνολικό φορτίο κορυφής ίσο με το άθροισμα του βάρους y o \ μεταλλικής κατασκευής στήριξης των προβολέων, του βάρους των τ ε σ σ ό 'ρ ί^ ^ ^ Ν ^ \- Λ προβολέων κανονικού φωτισμού και του ενός εφεδρικού οι Φ ίί ϊ (IP L # f ) S L ; j εγκατασταθούν σε κάθε ιστό, καθώς επίσης και ενός φανού εμποδίων και μίας ακίδας αλεξικεραύνου. Η μορφή και οι διαστάσεις της ειδικής μεταλλνκής κατασκευής θα καθορισθούν στην στατική μελέτη που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται με ευχέρεια οι επιθυμητές οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες σκόπευσης των προβολέων. Το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών θα προστατεύεται σε όλο το μήκος του εσωτερικά του ιστού. Όλα τα στοιχεία της κατασκευής στήριξης των προβολέων θα είναι από μορφοσίδηρο UNP διατομής μορφής "Π", καταλλήλων διαστάσεων για επίτευξη ασφαλούς αντοχής. Ο ιστός, μέριμνα του αναδόχου, θα μελετηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται για λεπτές και ψηλές ολόσωμες κατασκευές, για μέγιστη ταχύτητα ανέμου και ανεμοπίεση σύμφωνα με την ζώνη που υπάγεται η Νάξος. Στην συνέχεια θα κατασκευασθεί σύμφωνα είτε α) με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 όπως αυτό ισχύει σήμερα είτε β) με αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/94. Σε κάθε περίπτωση ο ιστός θα φέρει σήμανση CE. Η μελέτη του ιστού θα είναι πλήρης, απ' όπου μεταξύ άλλων θα προκύπτουν ο έλεγχος λυγιρότητος, η διατομή και πάχος των σωληνωτών τμημάτων, οι διαστάσεις, ο απαιτούμενος οπλισμός και η κλάση σκυροδέματος της τσιμεντένιας βάσης στηρίξεως συναρτήσει του υπεδάφους, το μέγεθος των μπουλονιών αγκυρώσεως, ο υπολογισμός των ηλεκτροσυγκολλήσεων κλπ. 2.3 Ο ιστός θα είναι πολυγωνικής διατομής, από χαλύβδινο έλασμα ελάχιστου αποδεκτού πάχους 5 mm. Δηλαδή και εάν ακόμη από τη μελέτη προκύψει πάχος ελάσματος μικρότερο των 5mm παρά ταύτα θα χρησιμοποιηθεί έλασμα των 5 2

5 mm. Για την συγκόλληση του ιστού θα χρησιμοποιηθούν είτε α) βασικά ηλεκτρόδια για κοινούς και ελαφρά κεκραμμένους χάλυβες είτε β) μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου MIG ή τύπου TIG. Το μεταλλικό απόθεμα (ραφή) θα είναι ελεύθερο από ελαττώματα (ρωγμές, εγκλείσματα, φυσαλίδες, έλλειψη διεισδύσεως κλπ.). Μετά την κατασκευή, ο ιστός θα γαλβανιστεί έν θερμώ κατά το πρότυπο ISO 1461 και θα βαφτεί όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 της προδιαγραφής. 2.4 Τροχήλατο ηλεκτροκίνητο συγκρότημα ανάκλισης/κατάκλισης του ιστού Δ/Σ Α/Φ πλήρες, με το υδραυλικό έμβολο, τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία υδραυλικού λαδιού, των εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης, και όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Ο ιστός θα ασφαλίζει στην όρθια θέση και θα υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του υδραυλικού εμβόλου ανάκλισης/κατάκλισης. Τονίζεται ότι το υδραυλικό έμβολο περιλαμβάνεται στην παρούσα προμήθεια. Το έμβολο αυτό θα αποτελεί τμήμα ηλεκτροκίνητου συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει και την απαραίτητη ηλεκτροκίνητη αντλία υδραυλικού λαδιού. Το συγκρότημα, πέραν του ηλεκτρικού κινητήρα, της αντλίας, της δεξαμενής λαδιού και των εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης, θα περιλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου και προστασίας (βαλβίδες ανόδου/καθόδου, ασφαλιστικές βαλβίδες υπερπίεσης, μανόμετρο, ηλεκτρικό διακόπτη κλπ) για την εκτέλεση ασφαλών χειρισμών και τον πλήρη έλεγχο του ιστού σε οποιαδήποτε φάση της ανάκλισης /κατάκλισης. Το συγκρότημα θα παραδοθεί τροχήλατο, με οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης και θα αποδεικνύεται η ικανότητά του από πλευράς ισχύος και πίεσης για την χρήση για την οποία προορίζεται. Το τροφοδοτικό του καλώδιο θα έχει επαρκές μήκος για την τροφοδοσία του από το παρακείμενο PILLAR του κάθε ιστού. Σε περίπτωση που το pillar δεν διαθέτει ρευματοδότη τύπου σούκο, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την προσθήκη ενός ρευματοδότη, προκειμένου να εξυπηρετείται ο μηχανισμός του ιστού. 2.5 Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει για κάθε ιστό θεμελειακή γείωση. Με την γείωση θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη του ιστού, το pillar ηλεκτρικών του και το αλεξικέραυνο. Τονίζεται ότι πριν την έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο πλήρες και λεπτομερές σχέδιο της όλης εγκατάστασης με σαφή προσδιορισμό των υλικών (χαλκός, χάλυβας, κλπ) προς-- έλεγχο και έγκριση από την επίβλεψη της Υπηρεσίας. Σε ουδεμία περίπτω: γίνει έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης πριν την έγκριση και σ γνώμη της του έργου. Ο έλεγχος των γειώσεων θα γίνει με μία από τις/' μεθόδους μετρήσεως των αντιστάσεων γειώσεως και δεν θα πρέπει ;σε περίπτωση να ευρεθούν τιμές μεγαλύτερες των 2Ω / 3. ΒΑΦΗ- ΑΝΤΙΑΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΩΝ 3.1 Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του ιστού και της κεφαλής του στο εργοστάσιο, θα γίνει γαλβανισμός εν θερμώ και θα ακολουθήσει η βαφή τους. Η εφαρμογή των παραπάνω θα εκτελεστεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο και πιστοποιημένο γαλβανιστήριο και βαφείο με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, καθαρότητας ατμόσφαιρας κλπ. Ο γαλβανισμός θα είναι δε σύμφωνος με το ISO 1461 περί γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών. Η βαφή θα είναι σύμφωνη με το ISO 8501 περί βαφής μεταλλικών επιφανειών σε δυσμενή περιβάλλοντα κατηγορίας 4. 3

6 3.2 Η βαφή εξωτερικά θα περιλαμβάνει λωρίδες αποχρώσεων κόκκινου αεροπορίας (RAL-3020) και λευκού χρώματος (RAL-9010) εναλλάξ, ισοκατενεμημένες καθ όλο το μήκος του ιστού, εύρους λωρίδας ίσης με το 1/7 του ολικού ύψους του ιστού. Οι ακραίες λωρίδες θα είναι κόκκινου χρώματος.(σύμφωνα με τα καθοριζόμενα υπό του ICAO ANNEX 14.). Τονίζεται ότι η κεφαλή και η βάση του ιστού θα είναι χρώματος ερυθρού. 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία του ιστού να υποβάλει για έγκριση πλήρη στατική μελέτη του ιστού, της ειδικής μεταλλικής κατασκευής στερέωσης των προβολέων και της θεμελίωσης αυτού. Εφ' όσον η μελέτη αυτή τύχει της έγκρισης της υπηρεσίας τότε μόνο θα προχωρήσει στην κατασκευή και εγκατάσταση του ιστού. Αυτή η υποχρέωση δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του σε περίπτωση ατυχήματος μετά την εγκατάσταση, λόγω της μη στατικής ορθότητας του ιστού και της εγκατάστασης αυτού. 4.2 Για την αποδοχή της κατασκευής απαιτείται η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων και πιστοποιητικών που ζητούνται από το Π.Δ. 334/94, τόσο για την συμφωνία της κατασκευής του ιστού προς τα καθοριζόμενα πρότυπα κατασκευής όσο και για τον ίδιο τον κατασκευαστή. Ομοίως όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και ο κινητήρας ανύψωσης θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ ή άλλο ισότιμο από χώρα της Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι ο ιστός θα φέρει σήμανση CE,, η δε κατασκευή θα πιστοποιείται όπως το Π.Δ. 334/94 καθορίζει. Επίσης ο οίκος κατασκευής να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001 για την κατασκευή του ιστού. Αντίστοιχες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001 πρέπει να διαθέτουν το γαλβανιστήριο και το βαφείο. 4.3 Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις θα είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγορικό γραφείο ή άλλη αρμόδια αρχή. Οτιδήποτε έγγραφο προερχόμενο από αλλοδαπή χώρα είτε θα,. πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, είτε θα είναι επίσημο μεταφράσεω ν- έγγραφο. 5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ \ Ά %. 5.1 Για την προστασία του ιστού απο ατμοσφαιρικές στατικές εκκενώσεις, θ α. τοποθετηθεί στην κορυφή του ένα αλεξικέραυνο ακίδας Franklin κατάλληλη για' στήριξη σε σωλήνα ή στυλίσκο. Ο σωλήνας/στυλίσκος θα εγκατασταθεί στην" κορυφή του ιστού, θα είναι βαμμένος κόκκινος και θα είναι υψηλότερος από τις υπόλοιπες συσκευές που θα εγκατασταθούν στην κεφαλή. Η ακίδα θα είναι ελάχιστου ύψους 100 εκ., θα διαθέτει βραχίονα στήριξης επί του ιστού. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιείται α) χάλκινος πολύκλωνος αγωγός 70 mm2, β) γέφυρες από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 70 mm2 με πρεσσαριστούς ακροδέκτες (κος) και γ) γενικά κάθε απαιτούμενο υλικό που θα συμβάλλει στην ασφαλή λειτουργία του αλεξικέραυνου και την σύνδεσή του με την γείωση. 5.2 Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει σε κάθε ιστό θεμελειακή γείωση. Με την γείωση θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη του ιστού, το pillar ηλεκτρικών του και το αλεξικέραυνο που θα τοποθετηθεί στην κορυφή. Τονίζεται ότι πριν την έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο πλήρες και λεπτομερές σχέδιο της όλης εγκατάστασης με σαφή προσδιορισμό των 4

7 υλικών (χαλκός, χάλυβας, κλπ) προς έλεγχο και έγκριση από την επίβλεψη της Υπηρεσίας. Σε ουδεμία περίπτωση θα γίνει έναρξη κατασκευής του συστήματος γείωσης πριν την έγκριση και σύμφωνη γνώμη της του έργου. Ο έλεγχος των γειώσεων θα γίνει με μία από τις γνωστές μεθόδους μετρήσεως των αντιστάσεων γειώσεως και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ευρεθούν τιμές μεγαλύτερες των 2Ω. 5.3 Ο ζυγός γείωσης του PILLAR θα συνδεθεί με την θεμελειακή γείωση με χάλκινο ηλεκτρολυτικό αγωγό 70mm2 μέσω σφιγκτήρων διασταύρωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό. Ομοίως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες που θα φέρουν τα καλώδια των προβολέων από το pillar προς τον ιστό, θα γεφυρώνονται σε δύο σημεία με τις ταινίες μέσω χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρωμένων περιλαίμιων και επίπεδων γεφυρών και σφιγκτήρων διασταύρωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό. Όλες οι συνδέσεις εντός του εδάφους θα καλύπτονται από αντιδιαβρωτική αυτοκόλλητη ταινία από PVC. 6. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α/Σ Α/Φ 6.1 Προβολέας κανονικού φωτισμού με λυχνία τύπου Metal Halide ισχύος 2000W τάσεως λειτουργίας 400V/50 ΗΖ και σχήματος σωληνοειδούς πλήρης, μαζ^α όλα τα απαιτούμενα όργανα αφής του λαμπτήρα, δηλαδή στραγγαλιστικφτ^ν# M~q \ (μπάλαστ), πυκνωτές διορθώσεως του συντελεστή ισχύος (συνφ), εν^υ^τ^εςε Γ/^Ν φ Ν (STARTER). Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται α ν η γ μ έ, ^ ^ Ι ^ ^ ^ ^ Τ ^ φωτομετρική μελέτη που απαιτείται να προσκομιστεί, προκειμένου νά προβολέας. ( [ & 6.2 Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για την υποδοχή μιας λυχνίας τ ύ π ο ι /, 0, Halide ισχύος 2000 W τάσεως λειτουργίας 400V/50 ΗΖ και σ χι^ά β ο ς σωληνοειδούς. Το κυρίως σώμα των προβολέων θα είναι από κράμα αλουμινίου; - ~ Οι προβολείς θα είναι ασύμμετρου φωτεινής δέσμης Η επιλογή του εύρους της δέσμης θα καθορισθεί από την μελέτη φωτισμού την οποία θα προσκομίσει στην ΥΠΑ ο Ανάδοχος, πριν την προμήθεια των προβολέων. Το κάτοπτρο του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από ανοδειωμένο αλουμίνιο υψηλού βαθμού καθαρότητας για τον ακριβή έλεγχο της φωτεινής δέσμης. 6.3 Η αντικατάσταση του λαμπτήρα θα επιτυγχάνεται με την αφαίρεση του γυάλινου καλύμματος ή του καλύμματος στο πίσω μέρος του προβολέα. Το γυάλινο κάλυμμα του προβολέα θα είναι ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και θα προσαρμόζεται με την βοήθεια ανοξείδωτων μανδάλων. Οι προβολείς θα έχουν την δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης κατά το κατακόρυφο επίπεδο μετά την εγκατάστασή τους επί του μεταλλικού ιστού. Επίσης θα φέρουν στυπιοθλίπτες για την είσοδο των καλωδίων. Μεταξύ του υάλινου καλύμματος και του κυρίως σώματος του προβολέα θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα, που αποκλείει την είσοδο νερού και σκόνης παρέχοντας μια προστασία τουλάχιστον ΙΡ55 και θα παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση σε διάβρωση από το όζον και την θερμοκρασία. Οι προβολείς θα φέρουν κατάλληλο βραχίονα για την στήριξή τους πάνω στην ειδική μεταλλική κατασκευή στην κορυφή των ιστών. 6.3 Κάθε προβολέας θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του δηλ. στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST), πυκνωτή, όργανο εναύσεως (STARTER). To ballast θα τοποθετηθεί εντός του PILLAR παρά την βάση του ιστού. Ο πυκνωτής και το starter θα τοποθετηθούν στην κορυφή του ιστού, ο δε Ανάδοχος θα τα τοποθετήσει είτε εντός στεγανών Ν \ 5

8 κυτίων με δείκτη προστασίας ΙΡ55 επαρκής χώρος. είτε εντός φωτιστικών, εφόσον υπάρχει 7. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α/Σ Α/Φ 7.1 Σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένας προβολέας εφεδρικού φωτισμού. Κάθε προβολέας του εφεδρικού φωτισμού θα είναι κατάλληλος για την υποδοχή μιας (1) λυχνίας τύπου πυρακτώσεως ιωδίνης, ισχύος 1000 W τάσης λειτουργίας 230V/50 ΗΖ. Το σώμα, τα εξαρτήματα και λοιπά μέρη του προβολέα θα είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στις διαβρώσεις για εγκατάσταση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το κάλυμμα του προβολέα θα αποτελείται από σκληρό γυαλί ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και θα τοποθετείται επί πλαισίου το οποίο θα φέρει ειδικό παρέμβυσμα για την εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας (ΙΡ55). Το πλαίσιο θα στερεώνεται στο κυρίως σώμα του προβολέα με ασφαλή τρόπο και με εξαρτήματα τα οποία θα εξασφαλίζουν την εύκολη αφαίρεση του καλύμματος. 7.2 Το παραβολικό κάτοπτρο του προβολέα θα είναι από καθαρό αλουμίνιο, το οποίο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία στιλπνότητας και το οποίο θα ενσωματώνεται στο κυρίως σώμα του προβολέα. Το παραβολικό κάτοπτρο θα εξασφαλίζει ευρεία φωτεινή δέσμη. Ο προβολέας θα φέρει βραχίονα για την στήριξή του στον ιστό και θα παρέχει την δυνατότητα για την ρύθμιση της κατακόρυφης γωνίας σκόπευσης του προβολέα. Πέραν των ανωτέρω ο προβολέας θα φέρει κιβώτιο σύνδεσης και στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου ηλεκτροδότησης, λυχνιολαβή για την προσαρμογή λυχνίας 1000 W και λυχνία τύπου πυράκτωσης μετ'αλογόνων (ιωδίνης) 1000 W. 8. ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΟΑΓΩΝ ΧΦΕ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 8.1 Οι φανός θα είναι απόλυτα σύμφωνος με τις φωτομετρικές απαιτήσεις ισχύ εγχειριδίων ICAO, ANNEX 14 παρ. 6.3 και ICAO AERODROME MANUAL. Όσα κατασκευαστικά γνωρίσματά του δεν καθορίζονταγ i f αναφέρονται από αυτά, θα είναι σύμφωνα με τις εν ισχύ προδιαγραφές FAA ll\ 810 και το AC F Από πλευράς πιστοποιήσεων, ο συγκεκριμένος τύπος φανού νβο περιλαμβάνεται στην κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων της FAA-US7 Εναλλακτικά μπορεί να προσκομισθούν βεβαιώσεις τρίτου μέρους (third party) ότι ο φανός πληρεί τις φωτομετρικές απαιτήσεις του ICAO και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του AC F. 8.2 Ο φανός θα είναι τεχνολογίας φωτοεκπεμπουσών διόδων (LED), ήτοι η φωτεινή πηγή θα αποτελείται από μία ή περισσότερες συστοιχίες φωτοδιόδων υψηλής απόδοσης. Το σύνολο των φωτοδιόδων θα εκπέμπουν πανκατευθυντικά σταθερό κόκκινο φως με ελάχιστη απόδοση 10cd. Το σύστημα των φωτοδιόδων θα είναι χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και θα έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 5 έτη. Στην διάρκεια αυτών των 5 ετών, η απόδοση του φανού δεν θα έχει μειωθεί κάτω από την ελάχιστη απόδοση των 10cd που καθορίζει ο ICAO. Προς τούτο θα προσκομισθεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή του φανού. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του φανού θα είναι 230V AC. Ο φανός θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασίες από 5 C έως και +55 C, σε σχετική υγρασία 95%, καθώς και για συνεχή παραμονή και λειτουργία στο ύπαιθρο κοντά στην θάλασσα με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και για ταχύτητες ανέμου μέχρι 240 Km.

9 8.3 Ο φανός θα παραδοθεί πλήρης μετά των παρελκόμενων του (σώμα φανού, κάλυμμα, μεταλλικό δακτύλιο συγκρατήσεως, οπτικό σύστημα, συγκρότημα πηγών LED μετά το σύστημα λειτουργίας τους, μεταλλική βάση, τροφοδοτικό καλώδιο, δακτύλιο συγκράτησης και στεγανοποίησης, κοχλίες, ωτίδιο γειώσεως κλπ). Όλα τα ανωτέρω υλικά θα έχουν τέτοια σύνθεση έτσι ώστε να ανθίστανται πλήρως στην οξείδωση και στις εσωτερικά αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες. Όλα τα υλικά στερέωσης και στήριξης του φωτιστικού σώματος (βίδες, κλπ) θα αποτελούνται από ανοξείδωτο χάλυβα 18-8, 410 ή 416. Η εγκατάσταση του θα γίνει ακολουθώντας τα συνοδευτικά σχέδια του υλικού. 9. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 9.1 Η φωτοηλεκτρική συσκευή προορίζεται για την αυτόματη αφή/σβέση του φανού εμποδίων ανάλογα με τις συνθήκες φωτεινότητας του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου. 9.2 Η εσωτερική της αντίσταση θα μεταβάλλεται με την προσπίπτουσα φωτεινή ροή με συνέπεια την δίοδο μεταβαλλόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και το άνοιγμα ή κλείσιμο μίας επαφής συνδεδεμένης με ένα ρελέ στο τύλιγμα του οποίου θα περνά το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον βέβαια η φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου υπερβαίνει ή υπολείπεται μίας προκαθορισμένης τιμής ευαισθησίας. Η τιμή αυτή ρύθμισης θα μπορεί να μεταβάλλεται από 5-h1000LUX. Η ηλεκτρονική απόκριση της συσκευής στη μεταβολή φωτεινότητας του περιβάλλοντος χώρου, θα ρυθμίζεται με κατάλληλο διακόπτη ώστε η χρονική καθυστέρηση απόκρισης να είναι της τάξης των 30sec στην απόζευξη (σβέση). ^ 9.3 Η όλη κατασκευή θα είναι απόλυτα στεγανή με προστασία έναντι των καιρικών' συνθηκών ΙΡ55 θα στηρίζεται δε επί του pillar. Η τάση λειτουργίας θ ^ /ί ^» '^ ρ Λ eyp* 230V±10% και η συχνότητα λειτουργίας 50Ηζ. Η φωτοηλεκτρική συσκρ^η είναι στραμμένη προς τον βορρά 10. ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ. / Τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τύπου J1VV (ΝΥΥ) ή αντιστοίχου εναρμονισμένου τύπου, και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το αντίστοιχο VDE. και ΕΛΟΤ. Οι αγωγοί θα είναι πολύκλωνοι από συρματίδια ανοπτημένου χαλκού και η μόνωσή τους από θερμοπλαστική ύλη PVC. Επί του συνόλου των αγωγών θα υπάρχει εσωτερική επένδυση από πλαστική ή μονωτική ταινία από θερμοπλαστική ύλη PVC. To PVC θα ανταποκρίνεται γενικά στους αντίστοιχους κανονισμούς VDE. Η αγωγιμότητα και οι υπόλοιπες ιδιότητες των χάλκινων αγωγών θα είναι σύμφωνοι με VDE 0201 για ανοπτημένο χαλκό. Τα καλώδια θα είναι κατάλληλα για υπόγεια τοποθέτηση ή στο ύπαιθρο και για θερμοκρασία -5 C εως και +50 C. 11. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δύο παλιοί ιστοί φωτισμού σταθερής κεφαλής θα καθαιρεθούν με φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου. Οι παλαιοί ιστοί θα καθαιρεθούν αφού προηγουμένως εγκατασταθούν και τεθούν σε κανονική λειτουργία οι καινούριοι. Οι προβολείς που φέρουν οι εξέδρες τους, θα παραδοθούν στον Αερολιμένα. Ο Ανάδοχος θα μετακινεί εκτός δαπέδου στάθμευσης και αποθέτει το καθαιρεμένο υλικό σε υποδεικνυόμενο χώρο εντός του αεροδρομίου. Το καθαιρεμένο υλικό θα εκποιηθεί μελλοντικά από τον αερολιμένα ως σκραπ. Η καθαίρεση των ιστών θα εκτελεστεί με μεγάλη προσοχή και από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου. Οα τηρηθούν όλα τα ατομικά μέτρα /Ζ! I 7

10 προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία και θα ληφθούν μέτρα για την προστασία των αεροσκαφών και των οχημάτων. Θα κοπούν τα αγκύρια που εξέχουν πάνω από το επίπεδο του δαπέδου. Τυχόν κενό που θα αφήσουν οι ιστοί θα πληρωθεί με ένα στρώμα άοπλου σκυροδέματος, το οποίο αφού σταθεροποιηθεί, θα σηματοδοτηθεί περιφερειακά με κίτρινο χρώμα. Τα καθαιρεμένα μέταλλα θα μετακινούνται άμεσα από την πίστα και με το πέρας των εργασιών η πίστα θα παραδοθεί τελείως καθαρή. Τονίζεται ότι η λειτουργία του Αερολιμένα δεν πρόκειται να διακόπτεται λόγω των εργασιών. 12. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στον Αερολιμένα, εγχειρίδιο λειτουργίας, συντήρησης και χειρισμού του μηχανισμού ανύψωσης/κατάκλισης εγχειρίδιο του κινητήρα ανύψωσης και να εκπαιδεύσει 2 υπαλλήλους του Αερολιμένα στον χειρισμό του. Ο ΣΥΙ* Ι.ΚΑΡ/ Δ/ΤΙ 8

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υλικά Ιστός ανακλινόμενος Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ανάκλισης μετά εμβόλου Θεμελίωση ενός ιστού - (συνολικά υλικά) Θεμελειακή γείωση ιστού (ττλάκααγωγοί) Προβολέας κανονικού φωτισμού (μετά των ατταιτούμενων στο άρθρο 6.1) Προβολέας εφεδιικού φωτισμού Καλώδια προβολέων κανονικού φωτισμού Καλώδια εφεδρικού φωτισμού Σωλήνας γαλβανισμένος Φανός εμποδίων τύπου LED Φωτομετρική συσκευή ελέγχου Αλεξικέραυνο Σκυρόδεμα Αποκατάστασης πίστας στις βάσεις παλαιού και νεου ιστού Ποσότητα 1 τεμ 8 τεμ m 4 0 m 10 m 4 m3 \ Λ!! *'1* Εργασίες Κατασκευή Θεμελείωσης+γειωσης ιστού Εγκατάσταση νεου ιστού Καλώδια κανονικού φωτισμού Καλώδια εφεδρικού φωτισμού Σωλήνας γαλβανισμένος σύνδεση νέου ιστού με pillar ηλεκτρικών αποξήλωση παλαιού ιστού Ρυθμίσεις κατεύθυνσης προβολέων ιστού (συνολικά ανα ιστό) Σκυρόδεμα Αποκατάστασης πίστας Ποσότητα 160 m 40 m 10 m 4 m3 9

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,16

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ : 42 / 2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.996,16 α) Προμήθειες : 48.384,00 β) Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003105766 2015-09-30

15REQ003105766 2015-09-30 15REQ003105766 2015-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Προμήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα. ΑΠ. 236 Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2014 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΦΙΩΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΦΙΩΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 76 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΦΙΩΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.600,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 4.176,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έτους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. Αριθ. Μελέτης :42/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έτους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. Αριθ. Μελέτης :42/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έτους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. Αριθ. Μελέτης :42/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 19.938,20 Ευρώ προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696435 2013-11-01

13PROC001696435 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1-11-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 419868(13845) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μικρασιατών 81 «Κτίριο Σπίρερ» Πληροφορίες : κ. ΜΑΪΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας»

ΕΡΓΟ : «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ : «Εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων του υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 09/12/2015 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 02/2015 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 40.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-Λ6Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-Λ6Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-Λ6Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 22-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4976 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 16PROC005440344 2016-11-23 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01 / 2016 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΚΑ: 00-6722.001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ HDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του κενού χώρου, που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 19-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό αναφέρεται στα υλικά στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αντικεραυνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 22/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΗΚ/ΔΟ/3087 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Ταχ/κή Διεύθυνση: Αερ. Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-04-02-00 06 Εργα αεροδροµίων 04 Υποδοµή σήµανσης αεροδροµίων 02 Εγκατάσταση υπερυψωµένων πλευρικών φανών διαδρόµου 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων».

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/5/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα