ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ"

Transcript

1 ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ

2

3 Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου. Σάν πρόλογος. Στο.βιβλίο μου αυτό μέ τον τίτλο : Χ Ω Ρ I Α Κ Α Ι Π ΟΛ Ε I Σ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ >εχω σίκσπό νά περιλάβω τά ονόματα τών χωριών και τών πόλεων της Κύπρου, συνίδέοντας τό κάθε όνομα μέ τις υπάρχουσες Ιστορικές ειδήσεις κι' (εξηγώντας γατί δόθηκε τέτοιο όνομα στο κάθε χωριό. Δέν (υπάρχουν βίείβαια ίστορυκές είδήφις γιά τό κάθε χωριό, αν και τό κάθε χωριό έ'χει τή Ιδική του Ιστορία. Τα. βνόιματα μερικών χωριών και πόλεων έχουν συνδεθη ιμέ γεγονότα της Ιστορίας, αλλά τά περισσότερα δέν έ'χουν καμμιά σύν/δεση. "Ομως αυτό ιδέν σημαίνει πως τά χωριά αυτά δέν έ'χουν τή δική τους Ιστορία, που είναι καθαρά τοπική. Τό κάθε χωριό είχει τή δική ^του παράδοση, που σχετίζεται ιμέ τήν ίδρυση, ή τήν καταστροφή του άπό θανατικό, η κατατρεγμό, και τό ξανακτίσιμο η τήν έγκατάλει/ψή του και τή (δημιουργία οίλλου συνοικισμού. Και (είναι πολλά τά χωριά πού έχουν τέτοιες παραίδόσεις και τέτοιους θρύλους, οί ιόποΐοι ιείναι παντελώς άγνωστοι πέρα άπό τό χωριό, πράμα πού >δέν έπρεπε καθόλου νά συμβαίνηι, γιατί οί τοπικές αυτές Ιστορίες, οί τοπικές αυτές παραιδόσεις και οί θρύλοι έ'χουν τή σημασία καΐ τήν αξία τους. "Αν δέν αποτελούν Ιστορία, αποτελούν όμως τήν ήχΐώ της Ιστορίας!, τον μακρινόν της αντίλαλο, και ή Ιστορία άπό αυτά ξεκίνησε. Είναι επομένως σωσίτό, του κάθε χωρίου οί παραδόσεις καΐ οί θρύλοι νά καταγράφουν και νά δημοσιευτούν ώστε νάναι πρόχειρες προς μελέτη άπό?τούς λαογράφους και τους Ιστορικούς γιά νά φτάσουν σέ επιστημονικά συμπεράσματα. /Πιο πολύ δμως πρέπει νάναι πρόχειρες και νά χρησιμοποιούνται άπό τούς δασκάλους τών χωριών, -γιά σκοπούς διδακτικούς. Πιστεύω ακράδαντα πώς είναι πολύ σωστή ή παιδαγωγική αρχή πού λένε: Η διδασκαλία της ιστορίας στα παιδιά πρέπει νά ξεκινά από την ιστορία του χωριού τους, από τις ντόπιες παραδόσεις και τούς Θρύλους, ν' απλώνεται ύστερα στά γειτονικά χωριά κι από αυτά σ' όλη τή χώρα, κι ύστερα να εισάγωνται τα παιδιά στην ιστορία του έθνους τους και της φυλής τους. Ή ιέργασία αυτή πού δίνοιμε στους δασκάλους καΐ στις κοινότητες της Κύπρου δέν είναι ολοκληρωμένη. Περιλαμβάνει μονάχα ο,τι είναι γνωστό σ' 'έμένα, είτε άπό βι(βλία(ΐ), είτε άπό δικές μου προσωπικές έρευνες. Για νάναι εύκσλαμε-ταχείριστο τό 'βύβλίο αυτό, βάιζομε τά ονόματα τών χωριών και τών πολιτειών σέ αλφαβητική σειρά. Ελπίζω, ή εργασία μου αυτή νά Ιδώση αφορμή σέ άλλους νά τήν ολοκληρώσουν. "Ομως πρέπει νά έχουν ύπ'οψει των οί αναγνώστες μου πώς ή ιέργασία μου αυτή (είναι προϊόν και χ ρ ό ν ο υ μ ό χ θ ο υ π ο λ λ ο ΰ. μ α κ ρ ο ύ και ΙΜερικές επαναλήψεις πού γίνονται στο βιίβλίο 'δέν πρέπει νά θεωρηθούν σάν μειονέκτημα, γιατί έγιναν ξεπίτηιδες γιά ευκολία τών δασκάλων, πού θά χρησιμοποιήσουν τό βι)βλίο. ΑΐΒΤΕιΛίΛΕΡ'ΟιΝ (τό) = χωριό της επαρχίας Λάρνακος. Πήιρε τό δνο,μα αυτό άπό τις πολλές βίδέλλες πού υπήρχαν κει. Κάθε ονομασία τόπου, πού έ'- χει μιά τέτοια κατάληξη -ερός, -ερή, -ερόν, φανερώνει τόπο γεμάτο άπό πράιματα, τά όποια /φανερώνει τό θ έμα της λέξης, δπως ά β τ ; λ λ ε ρ ό ν, ά γ κ α θ θ-ειρόν, π ε τ ρ-ερόν, ά μ μ ο υ δ-ερόν. ΑϊΤΡΙΤΑ (ή) = Τούρκικο χωριό κοντά στο πογάζι της Κερύνειας. Τό αρχικό του όνομα ήτο Ά γ -ρ! ί δ ι, και είναι τό χωριό κοντά στό οποίον 5 Φράγκο ς βασιλιάς της Κύπρου Φ ί λ ι π π ο ς Ί 'β ε λ ΐ ν ο ς νίκησε τον στρατό τοΰ ιγερμανοϋ αυτοκράτορα Φρειδερίκου στά!2'3ι2ι μ.χ., πού ήθίε- /λε νά κάνη οική του τήν Κύπρο. Τό χωριό αυτό στά χρόνια της Τουρκοκρατίας κατοικήθηκε άπο Τούρκους, οί όποιοι άλλαξαν καΐ τ' δνομά του. 'Ε'πειΙδή τό χωριό είναι κτισμένο στή ρίζα τοΰ "βουνού, οί Τούρκοι νόμισαν Ν. ΐΚίΛΗΡϊΔΗίΣί 3

4 πώς τό χωριό ονομάστηκε Άγρβδι άπό τό άγριο βουνό, πού είναι πάνω ά- πό τό χωριό, και τό ονόμασαν μέ τό ιδικό τους όνομια. *Α γ ί ρ =!β α.ρ ύ ιβ ο υ ν ό. 'Έ'τσι έμεινε στό χωριό τό δνομα Άγίρτα. ν τ α γ ί ΑίΠΚ]ΛΕΊ Σ ΙΙΔΕ Σ (οί) = Διπλό χωριό της επαρχίας Λάρνακος, μέ τό δ'νομα Πάνω καί Κάτω Άγκλε ισίδ ς. Τό όνομα αυτό προήλθε ν άπό τό δνομα " Εγ κ 'λ ;ε ι σ η κ «α ί 'ΕΙ γ κ λ ε ί σ τ ρ α, πού σημαίνει άσκητήριον, δηλ. μέρος στό οποίον κλείστηκε μοναχός για νι' άσκητέψη. Οί συνοικισμοί τών Πάνω καί τών Κάτα> Άγκλεισίιδων σχηματίστηκαν σέ θέσεις, πού προηγουμένως υπήρχαν ΊΕνγ κ λ ε ι σ ιει ς (άσκητήρια), οί οποίες ιείχαν έγκαταλειφθήι. ΑΠΚΟΛΕΐΜίΗΐΣ; (δ) = Τούρκικο χωριό στον δρόμο *Ασπρομερίτη-Πέτρας. Τό δνομα αυτό είναι Φράγκικο καί δόθηκε στό μέρος αυτό άπό τό δνομα τοΰ πρώτου -Ιδιοκτήτη, καί τέτοιος ήταν ό Φράγκο ς Πατριάρχης τής Αντιοχείας (12018)., ό (όποιος ονομαζόταν Π έ τ ο ο ς Ά γ κ ο Χ μ η ς, καί ιείχε κνήμα τοΰ θρόνου του τό χωριό Λ α γ ο υ δ έ ρ α καί τήν περιοχή τοΰ χωριού Άγκολέμη. ΑιΠΚΑίΣΤΤΙΝΙΑ (ή) = Χωριό τής Μιεσαορίας μέ Φράγκικο όνομα. Τή χέρσα γη, πού δέ μπορεί ινά καλλιεργηθή, οί Κύπριοι λέ^νε κ ο: υ'κ ά λλ(α ν ( γή σκληρή σάν παξιμάδι) κι' οί Γάλλοι τή λένε 1^ κ α σ τ (ν α. Φαίνεται πώς τό χωριό πρωτοκτίστηκε >στά χρόνια τών Φράγκων, οί όποιοι έλεγαν τό μέίρσς Γκαστίνα, κι' οί Κύπριοι πρόστεσαν τό Α στήιν αρχή καί τδκαναν Άγκαστίνα. ΑΐΙΊΛΑΝΤΙΖΙΑ 0η) = Τό προάστειο αυτό τής Λευκωσίας, πού βρίσκεται στά Ν.Α. πρωτοκατοικήθηκε στά Τό δνομα του προαστείου αυτού (είναι Φράγκικο. Ή γή πού κτίστηκε τό χωριό καί ή γύρω περιοχή ήταιν κτήμα κάποιου Φράγκου φεουδάρχη, δ οποίος είχιε τό όνομα Γ ίλ α ν κ ί α "Ετσι τό χωριό πήρε τό δνομα του Φράγκου φεουδάρχη, κι' ονομάστηκε άπό τότε Ά γ λ α ιν γ κ ί «ι -'Αγλαντζιά. ΑΓΛΑίΣΎΚΑ (ή) = Χα ρι\> τής επαρχίας Αμμοχώστου. Τό δνομά του είναι καμωμένο άπό δυο λέξεις: Τή λέξη ά γ λ α ά (=μεγάλα καί ώραμα) καί τή λέξη σ ύ κ α, πού σημάνει, χωριό τό όποιον παράγει, (μεγάλα καί ωραία σύκα. Καί ιείναι αληθινό τό όνομα του χωριού αύτοΰ, γιατί καί σήμερα παράγει τά ωραιότερα σύκα τής Κύπρου. ΑΠΡΙΔΙΙΝ, ΑΓΡΙΔΑιΚΓ,, ΑΗΠΡΜΙΑ καί ΚΡΙΙΙΔΤΑ Τό Ά γ ρ ί δ ι ν είναι τό 4 1 ' ' Τούρκικο χωριό μέ τό δνομα Ά γ ί ρ τ α, τό (όποιον αναφέραμε πιο πάνω. Ά γ ρ ί Ι δ ι ν σμω,ς ονομάζεται καί ιμιά τοποθεσία 1 μεταξύ Δαλιού καί Ποτάμιας, δπου βρίσκεται 6 ναός του * Αγίου Δημητριανοΰ, καί όπου υπήρχε συνοικισμός στά Βυζαντινά χρόνια. Τά Ά γ ρ ί δ ι α είναι χωριό στήν επαρχία Λεμεσού, κοντά στό χωριό Ά γ ρ ό ς, καί Κ <ρ ί 'δ ι α, είναι Τούρκικο χωριό κοντά στό Ριζοκάρπασσ,, καί τό οποίον ^ροτοΰ έκ-τουρκιστή στις αρχές τοΰ 18ου αίώνα, ονομαζόταν Ά γ ρ ί ο ι α. Ή ονομασία τών χωριών αυτών έχει τήν αρχή της στά ^Βυζαντινά χρόνυα. Εκείνη τήν εποχή οί αυτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου συνηθίζανε νά δίνουν σάν δώρα, μεγάλα καί ωραία κτήματα σέ πρόσωπα, πού πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον αυτοκράτορα καί στήν πατρίδα τους. Άγρίδι λοιπόν έσήμαινε τότε κτήμα, πού δωρήθηκε κάποτε άπό τόν αυτοκράτορα σέ κάποιον, ό οποίος πήγε καί κατοίκησε εκεί μέ τήν οικογένεια του. Μέ τον καιρό σχηματίστηκε χωριό άπό τούς απογόνους ίου καί τούς Ιέργάτες του καί διατήρησε τό αρχικό του δνομα. Τό χωριό Άγρίδια τής επαρχίας Λεμεσού παραχωρήθηκε άπό τον Φράγκο βασιλιά σ' έ'να Φραγκοπατέρα, πού ονομαζόταν Ι ο ύ λ ι ο ς. Τ' Άγρίδια τοΰί ΚαρπασιοϋΊ σ' ενα Φράγκο φεουδάρχη, πού ονομαζόταν Ί ω ά/ν ν η ς Φ ι λ ι μ π έ ρ τ καί τ' ΆγρίΙδιν (Άγίρτα) τής έπ. Κερύνειας σ' ένα φεουδάρχη πού ονομαζόταν Ι ω ά ν ν η ς ν τ έ Β ε ρ ν ή. ΑΙΊΡΟΣ (Ιό) == Χωριό τής επαρχίας Λεμ εσοΰ. Στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας υπήρχαν άλλα δυο χωριά μέ 1Δίνω κατάλογο τών πηγών στήν προηγούμενη σελίδα.

5 τό δνομα Αγρός στή Μαραθάσα. Ή ονομο> σία τών χωριών αυτών είχε τήν ίδια σημασία πού είχε ή ονομασία τών χωριών μέ τό δνομα Άγρίδι, μέ τή διαφορά πού ή ονομασία Αγρός φανέρωνε (μεγαλύτερο καί ή ονομασία Άγρύδι μικρότερο κτήμα. Τό χωριό Αγρός πήρε τό δνομα αυτό άπό τό δνομα τοΰ παλιού μοναστηριού πού υπήρχε εκεί μέ τό δνομα: Μ ο ν ή τ ο ΰ Μ ε γ ά λ ο υ Ά-γ ιρ ο ΰ. Τό μοναστήρι αυτό ήταν αφιερωμένο στήν Παναγία, ή οποία 'εφερε τό όνομα: 'ΕΙ λ ε ο Ο σ α τ ο ΰ ΐΜ ιε γ ά λ ο υ Α γ ρ ο ύ ), Στό μοναστήρι αυτό υπήρχε χειρόγραφη ακολουθία τοΰ Ό σ ι ο υ Θ'εοφ ά-ν η τ ο ΰ Ό μ ο λ ο γ η τ ή, β Ιόποΐος έίζησε τήν εποχή τών είκονομάχων (πέθανε στά 817 μ.χ ). Ό άγιος αυτός, έ'νας άπό τούς σπου)δαίους μοναχούς πού πολέμησαν τούς.είκονομάχους, είχιεν ιδρύσει μοναστήρι στές ακτές τής )Π ροποντίδας στήν ΐΚύζικο μέ τό δνομα: Μ ο ν ή τ ο ΰ Μ ε γ ά λ ο υ Ά γ ρ ο ΰ, τό οποίον λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του διαλύθηκε. Ή εύρεση χειρογράφου ακολουθίας τοΰ αγίου αυτού στό μοναστήρι τοΰ Μεγάλου Αγρού δείχνει πώς οί μοναχοί τοΰ μοναστηριού τής Π ροποντίδας εγκατέλειψαν τό έκιεΐ μοναστήρι τους, καταδιωγμένοι άπό τούς είκονομάχους αυτοκράτορες, κι' ήρθαν στήν Κύπρο, δπου έκτισαν στή; θέση αυτή καινούριο μοναστήρι μέ τό ΐΐδιον δνομα. Σχετική παράδοση; πού σώζεται στον Αγρό αναφέρει πώς οί μοναχοί αυτοί ήσαν 40 καί δούλεψαν σκληρά γιά τήν άνοικοδόμη,ση τοΰ μοναστηρίου. "Οταν πέθαναν, θάφτηκαν στον περίβολο τοΰ μοναστηρίου καί μερικά άπό τά οστά των είναι φυλαγμένα σ' ενα κιΐβώτιο στον καινούργιο ναό τοΰ χωριού. Στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας μι άφράγκισσα βασίλισσα χάρισε στό μοναστήρι τοΰ Μεγάλου Άγροΰ τό μίερίδιό της πού είχε στήν αλυκή τής Λεμεσού. Τήν (έποχήν ;έκείνη τό άλας ήταν πολύ σπουίδαΐον ορυκτό γιά τό έμ πόριον τής Κύπρου. Οί μοναχοί τοΰ μοναστηριού τοΰ Άγροΰ έπαιρναν 5 τό μερίδιο τους ώς τά 1570 που πήραν τήν Κύπρον οί Τούρκοι, οί όοπΐοι κατάργησαν τό ίδικαίωμα αυτό τών μοναχών μα ζί μέ 'άλα τά δικαιώματα τών Φράγκων. Ή Φράγκισσα βασίλισσα έκανε τήν δωρεάν (εκείνη., γιατί μπαίνοντας στήν εκκλησία, γλίστρησε, καί στραμπούλισε τό πόιδι της, τό όποιον γιατρεύτηκε μέ τήν προσευχή τών μοναχών στήν (Παναγία. Τό μοναστήρι τού 'Αγρού (διαλύθηκε στά τέλη τοΰ 18ου αιώνα καί ιό δνομά του πήρε τό σημερινό χωριό, πού δέν ιήταν τότε κτισμένο στή: θέση πού βρίσκεται σήμερα, αλλά περισσότερο άπό ενα μίλι μακριά, σέ πέντε 'διάφορες τοποθεσίες, πού υπάρχουν ακόμα τά ιέρείπιά τυς: Λ' α μ π ά δ α, Χ α λ ο σ π ι τ ι έ ς, Μ ά ιμ η δ ε ς Β ο ΰ ρ. ν η καί Ά ι ς Λ ο υ κ ά ς. (Περισσότερες πληροφορίες δές Ν. Κληρΐδη: Συμβολή στήν Ιστορία τής,πιτσιλιάς Ή μονή ιτοΰ 'Μ. 'Αγρού). Χωριά μέ ονόματα αγίων Μερικοί άπό ιέκείνους πού μελετούν τήν Ιστορία καί τή Γεωγραφία τής Κύπρου μας τήν όνομάζουνε ίνηεο ΤΩ ι Ν ΑΠΩιΝ, καί μερικοί από τούς άλλους, πού ίδέ ξέρουν καλά το νησί μας παραξενεύουνται, γιατί νά τού δίνουν τέτοιο όνομα. "Αν διαβάσουν δμως τά ονόματα τών χωριών τής Κύπρου, θά δούν πώς κάπου 57 χωριά έχουν ονόματα άγιων πού άγιασαν σέ 'διάφοιρες.ιέποχές, εϊτβ στήν Κύπρο, εΐτιε σέ άλλες Ελληνικές χώρες. Έκτος τούτου, κοντά στό κάθε χωριό, υπάρχουν 2 καί ι3 καί κάποτε {περισσότερα παρίακ'κλήσια, χαρισμένα σέ αγίους, τά ΐόποία σώζονται ακέραια άπό τά παλιά χρόνια, ή γκρεμίστηκαν σέ ερείπια μέ τό πέρασμα τών χρόνων. Διατηρούν όμως τά ονόματα τών άγιων, στους οποίους (ήσαν άφι(ειρω)μένα τά αγίους: 1 ) Τούς πιο πολλούς ναούς τούς αφιέρωσαν οί Κύπριοι στους κατωτέρω Άγια Αικατερίνη 17 Ά γ. ΊΕπιφάνιος 26 Άγ. Μαύρη 18 Άγ. Ανάργυροι 16 Άγ. Ηλίας 56 Ά γ. Νικόλαος 7Θ "Αγ. Ανδρόνικος 41 Άγ. Θέκλα 11 Παναγία 382ι "Αγ. Αντώνιος 14 Άγ. Θεό[δωρος 24 "Άγ. Παντελεήμων 10 Άοβ6άγγ(ελοι 67} Άγ. Ιθωμάς 10 * Αγ. Π αρ ασκευή 70 (ΙΜιχαήλ καί Γαβριήλ) Άγ. Ίάκωοος 11 Σταυρός - 45 Άγ. ΐΒαρβάρα 27 "Αγ. Ίωάνης 93: Σωτήρ 18 Άγ. [Γεώργιος 315 Άγ!. Κωνστάντιας αβ? "Αγ. Χαράλαμπος 12 Άγ. Λημήτριος 25 Άγ. Λουκάς 13 Όλικόν 1621 Άγ. ΕΓιρήνη 17 Άγ. ιμάμας 66 Άγ. Ελένη 11 Άγ. Μαρίνα

6 εκκλησάκια εκείνα. "Ετσι, ταξιδεύοντας κανείς στήν Κύπρο, σέ κάθε λίγη απόσταση συναντά κι' ενα (εκκλησάκι, <εϊτε ακέραιο, ιειΐτε μισοχαλασμένο, είτε καί σωρειασμένο σέ ερείπια, (χαρισμένο σ' ενα άγιο. Ό ταξιδιώτης (τότε μπορεί ασφαλώς νά Ιβεβαιωθή πώς σωστά είπανε τήν Κύπρο ν ή σ ο τ ώ ν α γ ί ω ν. Καί όταν ακόμα μάθη πώς υπάρχουν στήν Κύπρο 1621 ναοί καί παρακκλήσια εκτός μερικών άγνωστων παρακκλησιών αφιερωμένα σέ 175 αγίους, δέ θά τοΰ μείνη; καμμιά αμφιβολία καί, θά πεισθή ολότελα γιατί νά ονομαστή τσι ή Κύπρος. 1 ) ΊΕκτός τούτου μπορεί νά 6είβαιώθη χωρίς κανένα δισταγμό καί χωρίς καμμιά αμφιβολία πώς οί Κύπριοι αγαπούν πολύ τή χριστιανική διδασκαλία καί σέιβουνται μέ φανατισμό τούς αγίους των καί τις ιεγικόνες τους. Ό μεγάλος αυτός σεβασμός είναι εκείνος πού τούς Ικανέ νά κτίζουν τά σπίτια τους γύρω -άπό τό εκκλησάκι ενός αγίου, η κτίζοντας τό χωριό τους νά κτίζουν κι' ενα ναό, τον ^οποίον ν' αφιερώνουν στον άγιο πού προτιμούσαν, καί νά τον θεωρούν σάν πολιούχο, Ιδηλαδή προστάτη καί φύλακα τοΰ χωριοΰ τους. Καί ήταν γιά τούς Κυπρίους ή τακτική αυτή νόμος απαράβατος, όπως ήταν νόμος απαράβατος καί στους αρχαίους "Ελληνες ό σεβασμός πρός τούς πατρώους θεούς, τών οποίων τά αγάλματα έ'πρεπε νά στολίζουν τά σπίτια τους, γιά νά τούς προφυλάσσουν άπό κάθε κακό, καί τά κουβαλούσαν μαζί τους δταν έκτιζαν μακρινές άποικΐεις, γιά νά στολίσουν μέ αυτά τους ναούς των Τά Κυπριακά χωριά μέ ονόματα αγίων είναι αύιτά κατά (αλφαβητική σειρά: ΑΙΓΙΟΙ (οιί) = Μέ τοϋτο τό σνοίμα είναι γνωστά δυο χωριά. "Ενα στήν έπαρ-λάρνακος μέ τό δνομα Ά γ ι ο ίί 'τ ή ς Β- α 6 α τ σ ι ν ι ά ς, κι' ένα στήν ίέπ. Λευκοσίας μέ τό δνομα Ά γ ι ο ι τ η ς Τ ρ ε μ ι θ ι ά ς. ΟΙ άγιοι στους οποίους είναι αφιερωμένοι οι ναοί τών δυο αυτών χωριών είναι οί "Αγιοι Ανάργυροι Κ ο σ μ ά ς κ α ί Δ α μ Ι α ν ό ς. Οίί Άγιοι της. Τρεμιθιάς φαίνεται πώς ίΰίπή,ρχαν στά χρόνια τών Φράγκων καί ήσαν φέουδο ενός Φράγκου πού ονομαζόταν Ίάκωίβος. ΑίΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ = Προάστειο τής Λεμεσού, πού εχει γιά πολιούχο του τον Μΐεγάλον.εκείνον ιεράρχη, ιό όποΐος κατατρόπωσε τόν Άρειο στήν Α' Οικουμενική Σύνοδο κι' ιέγρατψε τά 7 πρώτα άρθρα τού «Πιστεύω», δπως τά λέμε σήμερα. ΑίΓΊΟΣ ΑΜΡΡΟΣΧΟΙΣ = Είναι ιδυό χωριά μέ τό δνομα αυτό. Τό ενα είναι μικρότερο καί βρίσκεται «στήν έπ. Λεμεσού, κοντά στό χωριό Κυΐβίΐδες, και τό άλλο ιεΐναι μεγαλύτίερο καί βρίσκεται στήν έπ. τής Κειρύνειας. Είναι τό χωριό τών χρυσομήλων, πού οί Κύπριοι, χωρίς νά τό θέλουν, τού άλλαξαν τό δνομα καί τό λένε "Ά ι Γ ρ ό σ η αντί Άιν.Άμβρόση. Τό χωριό αυτό ιείναι κτισμένο σέ μιά μαγευτική τοποθεσία, ή οποία, στά προχριστιανικά χρόνια, αποτελούσε ένα απέραντο νεκροταφείο ΐμιάς μεγάλης πολιτείας, πού ήταν κτισμένη, ιέκεϊ κοντά μέ τό.δνομα Μ α κ ά ρ ι α. 'Ε-κεΐ πού έ'θαβαν τούς νεκρούς των οί αρχαίοι κά τοικοι τής Μακάριας, έκτισαν τά σπίτια τους οί σημερινοί κάτοικοι. Ή Μακάρια πρωτοκτίστηκε -άπό "Ελλτ^νες, πού έφτασαν εκεί. άπό τήν ΆρκαΙδία στά χρόνια τοΰ Τρωικού πολέμου. Ή πολιτεία αυτή μαζί μέ μιάν άλλη μικρότερη, πού ιήταν κτισμένη δυτικότερα κι* ονομαζόταν Ύ π α τ η (οί χωρικοί τή λένε Ά π α τ η ) καί πού κτίστηκε άπό μετανάστες άπό τή Θεσσαλία, δέν είχανε ιδικό τους βασιλιά. Μπορεί νά ίέξουσιάζουνταν άπό τούς βασιλιάδες τών Χυτρών, πού ήσαν γείτονες τους. 2τά χρόνια τών Πτολεμαίων έξουσιάζουνταν άπό τόν βασιλιά τής Σαλαμίνας. Ή Μακάρια διατηρήθηκε ώς τά Βυζαντινά χρόνια καί φαίνεται πώς καταστράφηκε οριστικά κατά τις Αραβικές έίέπιδρομές στά χρόνια >7. Μετά τήν καταστροφή, κι' άφοϋ σταμάτησαν οί επιδρομές οριστικά κατά τόν ΙΟον αίώνα (964), φαίνεται πώς στή θέση τών παλιών συνοικισμών κτίστηκαν τά χωριά " Α γ ι ο ς Α μ β ρ ό σ ι ο ς, Καλογ ρ α ί α, Χ ά ρ τ ζ ι α καί Μ ε λ α ν ή σ ο ί κ ο ν (τουρκικό χωρόι). Στά χρονιά αυτά κτίστηκαν καί 3 μοναστήρια τής περιοχής αυτής. Τό μοναστήρι τοΰ Ά ν τ ι φ ω ν η π ή μέ ενα εκκλησάκι καθαροΰ Βυζαντινού ρυθμού, τό (μοναστήρι τής (Μ ε λ α (δ ρ ύ ν α ς, καί τό Αρμενικό μοναστήρι τοΰ Ά γ ί ο υ. Μ α κ ά ρ τ). ΑΓΙΟΣ ΑΝ)Δ!ΡΟΝΙΙΚίΟΕ = Είναι ενα άπό τά ωραιότερα χωριά τής Κύπρου στό Καρπάσι, πού κτίστηκε στά (Βυζαντινά χρόνια κι' είχε πολιοΰχον του τόν Άγιον Ανδρόνικο. Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας (1672) τό Τουρκικό στοιχείο επεκράτησε στά χωριά τοΰ Καρπασιοΰ μέ τή βοήθεια Κυπρίου προ)δάτη, τού Ιδ ρ α γ ο υ μ ά ν ο υ Μ α- ρ κ ο υ ιλ ή» οΐόποίος καταδίωξε τούς "Ελληνες μέ τή βοήθεια τών Τούρκων. Τό αποτέλεσμα τή

7 καταδίωξης αυτής ήταν νά φύγουν εκατοντάδες κάτοικοι άπό τά χωριά τοΰ Καρπασιοΰ καί νά εγκατασταθούν στά νότια παράλια τής ΪΜικράς Ασίας. Τή θέση τών Ελλήνων στά διάφορα χωριά τήν πήρανε οί Τοΰρκοι, οί όποιοι εγκαταστάθηκαν στά σπίτια καί στά,κτήματα τών Ελλήνων, χωρίς καμμιά δυσκολία καί χωρίς καμμιά ενόχληση. "Ετσι καί στον "Αγιον Ανδρόνικο, δπου οί Τούρκοι άρπαξαν τά καλύτερα σπίτια πού ήσαν κτισμένα γύρω άπό τόν ναό χωριοΰ, πού ήταν αφιερωμένος στον Άγιον Άνδρόνικον. Στά 1718 πού ανακαλύφτηκε τό σπήλαιο τής Αγίας Φωτεινής 1 ), 61 "Ελληνες κάτοικοι τού Αγίου Ανδρόνικου ανακήρυξαν πολιούχο τοΰ χωριού τους τήν Άγια Φωτεινή), ή δποία πριν πολλά χρόνια κατέίφυγε στό σπήλαιον εκείνο άπό τό ΡιΙζοκάρπασο καί έζησε μέσα σ' αυτό ασκητική ζωή. "Εκτισαν στ' όνομα της καινούριο ναό κι εγκατέλειψαν τόν [Βυζαντινό ναό τοΰ Άγ. Άνίδρονίκου μέ τίς ζωγραφιές του. Γύρω άπό τόν ναόν αυτόν είχαν έγκατασταθή Τούρκοι, κι όταν μέ τόν καιρό ό ναός τοΰ Άγ. Άνίδρονίκου γκρεμίστηκε, οί Τούρκοι έκτισαν Ιδίπλα του τό τζαμί τους κι αργότερα τό Τούρκικο σχολείο στήν ίδια θέση πού ήταν κτισμένος δ ναός. Τό άρχικόν δμως Ονομα τοΰ χωριού διατηρήθηκε. ΑΓΙΑ ΑΝιΝΑ = Μικρό χωριό στήν Ιέπ. Λάονακος, τό οποίον υπήρχα στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας. ΑΓΙΑ ΒΑΡΙΒΑΡΑ = Είναι δυο χωριά μέ τό ΐδιον όνομα. "Ενα στήν επαρχία Λευκωσίας κι άλλο στήν ιέπ. Πάφου. Ή Αγία Βαρβάρα τής έπ. Λευκωσίας υπήρχε κατά τό έτος 1570, πού πήραν τήν Κύπρον οί Τούρκοι, γιατί σύμφωνα μέ μιά παράδωση κάποιοι χριστιανοί γειτονικού χωριού, πού τοΰ έπετέθησαν οί Τούρκοι τοΰ Λαλά Μουσταφά, πήραν!δυό είκό-νες άπό τήν εκκλησία τοΰ χωριού τους (ή μιά τοΰ Αγίου Γεωργίου) καί τίς προφύλαξαν στόν ναό τής Αγίας Βαρβάρας. ΑΓΙΟΣ ΒΑΙΣΙΛΗΙΣ = Μικρό πείδινό χωριό στον ϊδρόίμο Λευκωσίας Μύρτου, μετά τό χωριό Γερόλακκος, μέ προστάτη άγιο τόν Μ' γ α ν Β α ο* -λ ε ι ο, πού είναι ό μεγάλος φίλος τών παιδιών όλου του κόσμου καί δ προστάτης δλων τών φτωχών. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ = Είναι γνωστά 6 χωριά μέ τό δνομα " Αϊ ι ς Γ ε ώ ρ -κ η ς καί ξεχωρίζουν <μέ τά ονόματα γειτονικών τους χωριών ή, περιοχής, Λέμε; 1. Άις Γεώρκης τοΰ Σπαθαρικοΰ (Άμμ.), 2. Άις Γεώρκης τής τοΰ 1 ) Τήν ιστορία τής Κυπρίας αυτής άγιας άπό τό Ριζοκάοπασο θά τήν βρήτε γραμμένη στον Α' Τόμο τής ΧΑΡΑΣ σελ. 67. & Σιλύκου, 3. Άις Γεώρκης τών Κελοκεδάρων, 4. Άις Γεώρκη,ς τής Σο-λιάς, 5. "Αις Γεώρκης τής (Κερύνειας. "Όπως είδαμε πρωτύτερα 6 Άις Γεώρκης είναι ό περισσότερον αγαπητός άγιος τών Κυπρίων, αφού δέν αφιέρωσαν σέ κανένα άλλον άγιο τόσους πολλούς ναούς, οσίους αφιέρωσαν στον "Αι Γεώργη (315). Τ \Ηταν φυσικό νά κτίσουν και 5 χωριά μέ τό δνομά του, έκτος άπό τό πλήθος τών ναών πού τού αφιέρωσαν. ^διαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει μιά παράδοση στον "Αγ. Γεώργιο Κερύνειας γιά τόν άγ. Φανούριο. Σέ μιά οραχώδικη ακρογιαλιά είναι ενα μικρό σπήλαιο, μέσα στον όποιον θρίσκεται )ή εικόνα τού αγίου και μπροστά της ένα καντήλι πού ανάβουν οί χωρικοί. Μπροστά στό σπήλαιο είναι κάτι ίβράχοι γεμάτοι άπό απολιθωμένα οστά Ιπποπόταμου. Ή παράδοση άναφέρε,ι πώς τά οστά εκείνα ανήκουν στον ίππο τού άγιου Φανουρίου. Ό άγιος ξεκίνησε μέ τό άλογο του άπό τήν Μ. 'Ασία κι έφτασε στό Ιμερος αυτό. Επειδή εκεί είναι πολλοί καί μεγάλοι βράχοι, τό άλογο δοκίμασε νά τούς υπερπήδηση, μά δέν τά κατάφερε. Γκρεμίστηκιε καί σκοτώθηκε, ιένώ ό άγιος τινάχτηκε στο σπήλαιο. Τά οστά τού άλογου είναι εκεί ώς σήμερα, κολλημένα απάνω στους ιβράχους. ΑΓΙΟΣ ΔΉΐΜΗΤΡΙΑιΝΟΣ = Πρόκειται περί Κυπρίου αγίου, ό οποίος γεννήθηκε στό χωριό Συκά, πού υπήρχε στά Βυζαντινά χρόνια κι ήταν προά-στίε,ιο τών Χυτρών. "Οταν μεγάλωσε, έγινε επίσκοπος τών Χύτρων^ Προς τιμήν τοΰ Κυπρίου αύτοΰ άγιου, πού έ]ζησε τόν 9ον αιώνα 1, κτίστηκε στήν Πάφο τό ομώνυμο χωοιό κι 6 ναός τοΰ αγίου, μέσα στον οποίον φυλάσσονται καί μερικά άπό τά λείψανα του. (Περισσότερα γιά τόν άγιο Δημητριανό βλ. ετος Β' τής ΧΑΡΑΣ, σ. 305). ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ = Είναι τό μεγαλύτερο προάστειο στά δυτικά τής Λευκωσίας. Ό άγιος Δομέτιος είναι ό πολιούχος άγιος τοΰ προαστείου αύτοΰ, τό οποίον γιορτάζει τή μνήμη του στις 7 τοΰ Αύγουστου. "Ομως κάποια παρεξήγηση υπάρχει στήν γιορτήν αυτή, έπεϋδή Ιχομε Ιδυό αγίους μέ τό ίδιο δνομα. *0 έ'νας είναι δ ι Πέρσης άγιος,

8 κι ό άλλος είναι Κύπριος. Οί κάτοικοι τοΰ Αγίου Δομετίου στήν άρχή είναι -βέβαιο πώς έΐδειξαν τόν σείβασμό τους στον Κύπριο ν άγιο, μά επει/δη δέν είχε, "δική του ακολουθία, άρχισαν νά ψάλλουν στήν εκκλησία τήν ακολουθία τού Πέρση αγίου, Ιέξακολουθοΰν δέ ώς τώρα νά ψάλλουν τήν άκολουθίαν τού ξένου έπειδήι έ'χασαν τήν χειρόγραφη ακολουθία τοΰ ντόπιου άγιου. ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ = "Εχομε Ιδυό χωριά μέ τό ίδιον δνομα. Τό ένα βρίσκεται στήν έπ. Λεμεσοΰ καί τό άλλο στήν ιέπ. Κερύνειας. Μναι καί τά δυό μικρά χωριά, μά τό δεύτερο ιέ'γινε πολύ γνωστό καί στήν Κύπρο και στό εξωτερικό άπό τίς ανασκαφές πού έκαναν εκεί πριν λίγα χρόνια οί Σουηδοί. Μέ τίς ανασκαφές αυτές κοντά στήν Άγίαν ΕΓιρήνη ξέθαψαν μιά παλιά πολιτεία, πού ιδέ ξέραμε τ' δνομά της, καί βρήκαν πολλά καί σπουδαία αρχαία αντικείμενα, μέ τά όποια γέμισε μιά αίθουσα τού Κυπριακού Μουσείου. Μερικοί λένε πώς ή πολιτεία αυτή; ονομαζόταν ΚΕΡ- ΜΕΙΑ. 'Εκεΐ ανακαλύφτηκαν καί κόκκαλα τοΰ ιπποπόταμου, τά οποία απολιθώθηκαν!. Στήν Κύπρο 17 ναοί είναι αφιερωμένοι στήν άγίαν Ειρήνη. ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ: Είναι ένα άπό τά καλύτερα χωριά τής επαρχίας Κερύνειας, κτισμένο σέ μικρή απόσταση, άπό τή θάλασσα, στό άνατοι λικά τής Κερύνειας. Τό δνομά του είναι δνομα Αλαμανού αγίου, δη-λαιδή στρατιώτη. Μέ τό/ δνομα αι'τό έ'χομε πολλούς αγίους στήν Κύπρο, δέ ξέρομε δμως τά ονόματα όλων. Ή εκκλησία τού χωρίου ιε,ίναι αφιερωμένη στον άγιον 'Επίκτητον, γιατί άσκήτευ-ε σέ τούτο τό μέρος. Κάτω άπό τήν εκκλησία τού χωριού είναι ένα σπήλαιο, δπου άσκήτεψε ό άγιος Επίκτητος. Μέσα στό σπήλαιον έκεΐνο υπάρχει καί δ τάφος του. Είναι φανερό πώς τό χωριό αυτό κτίστηκε ύστερα άπό τά ιιβ'οο μ.χ. καί πώς τόν καιρό πού εγκαταστάθηκε στό σπή?ιαιό του δ άγιος Επίκτητος (1187) δ'έν υπήρχα εκεί χωριό. "ΑΝ υπήρχε, δέ θά μπορούσε νά κατοίκηση εκεί καί νΐ' άσκητέψη. ΑΓΙΟΣ ΕΙΠΙΦΑΝΙΟΣ = Είναι δυο χωριά μέ τό ίδιο δνομα. Τό ένα βρίσκεται στήν κοιλάδα τής Σολιάς^ στήν αριστερή #χθη τοΰ! Κλαριού ποταμού, απέναντι τής Φλάσου καί κατοικείται άπό Τούρκους. Τό άλλο συνορεύει μέ τό χωριό Παλαιχώρι τής Πιτσιλιάς καί τριγυρίζεται άπό μικρά δάση άπό πεΰκα. Τά δυο χωριά κτίστηκαν με ναούς αφιερωμένους στον άγιον Επιφάνια, τόν οποίον γιορτάζει ή εκκλησία μας στις 12 τού Μάη. ΑΓΙΟΣ ΕΟΡΜΌΙΑΑΟΣ = Μικρό χωριό τής έπ. Κερύνειας πάνω άπό τό χωριό Σ κ ι λ λ ο ύ ρ α, πού έ'χει ναόν αφιερωμένο στόν άγ. Έρμόλαο. Ό άγιος αυτός ήταν παπάς στήν εκκλησία τής Νικομήδειας τόν καιρό πού ιήταν αυτοκράτορας τής Ρώμης ό Διοκλητιανός κοντά στά 300 μ.χ. Επειδή δ άγ. 'ίερμόλαος δίδαξε τή χριστιανική; διδασκαλία στον άγ. Παντελεήμονα, πρόσταξε ιό αυτοκράτορας νά τόν συλλάβουν καί νά τόν θανατώσουν μαζί μέ τόν μαθητή Όου. "Ο 1 άγιος Έρμάλαος θανατώθηκε στις ι2 6 Ιουλίου κι δ άγιος Παντελεήμονας στις 27 Ιουλίου. Τίς μέρες αυτές γιορτάζουνται κι οί δυο άγιοι. Όμως έχομε καί Κύπριον άγιον Έρμόλαο καί δέν ξέρομε σέ ποιόν άπό τούς δυο έδειξαν τόν σεβασμό τους οί Κύπριοι. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ = Τούρκικο χωριό στό Καρπάσι, ανάμεσα τού Άγ. Θεοοώρου καί τής Κώμης Κεπίρ. Ή εκκλησία μας γιορτάζει 7 αγίους ΕΙυσταθίους, μά Ιδέ ξέρομε ποιόν άπό τούς αγίους αυτούς τιμούσαν οί κάτοικοι πού πρωτόκτισαν τό χωριό αυτό άπό τά Βυζαντινά χρόνια, γιατί δεν υπάρχουν σ' αυτό Χριστιανοί νά γιορτάζουν τή, μνήμη τοΰ παλιού-χου τοΰ χωριού τους, ώστε νά καταλάβωμε περί τίνος άγιου πρόκειται. Σέ τούτο τό χωριό βρέθηκε αρχαίος τάφος, μέ σπουδαία ευρήματα. ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ = (Είναι πολλές θέσεις στήν Κύπρο ιμέ τούτο τό δνομα. Κθ >- φές βουνών καί λόφων, ξωκκλήσια, ακέραια ή μισοχαλασμένα, φέρουν τό δνομα τοΰ Προφήτη Ηλία. Συνοικισμοί δμως μέ τό δνομα αυτό είναι δυό: "Ενα χωριό στό Καρπάσι, κ-οντά στό Πογάζι τοΰ Τρικώμου, Ψ κι ένα μοναστήρι κοντά στό χωριό Λυθροδόντας. Σέ δλην τήν Κύπρο υπάρχουν 56 ναοί αφιερωμένοι στόν άγ. Ηλία. Ετά χρόνια τής Φραγκοκρατίας τό χωριό "Αγιος Ηλίας παραχωρήθηκε άπό τόν βασιλιά Ίάκω/βο Β' σάν φέουδο στόγ Π έ τ ρ ο Βου-σ τ ρ ώ ν ι ο, που ήταν Φράγκος ευγενής, κι ένας άπό τους απογόνους του, ό Φλώρος Βουστρώνιος, έγραψε ίστορίαν τής Κύπρου στά Ελληνικά. 8

9 ΙΤό χωριό "Αγιος Ηλίας είναι ξακουσμένο σέ δ'λην τήν Κύπρο γιατί είναι πατρίδα του επαναστάτη καλογήρου, πού λεγόταν Ί ω α ν ν ί-κ ι ο ς. Ό καλόγηρος αυτός μέ τή βοήθεια 5 Αλβανών μάζεψε κάίμπο-σους στρατιώτες άπό τό Καρπάσι, τούς όπλισε μέ τουφέκια του κυνηγιού, δρεπάνια καί μαχαίρια, καί στό χωριό Τρίκωμο κήρυξε τήν επανάσταση εναντίον τών Τούρκων στά 1 \$2. "Ολοι οί χωρικοί τότε, καί οί "Ελληνες καί οί Τούρκοι ήσαν εξοργισμένοι εναντίον τού Πασά καί τών αγάδων τής Λευκοσίας, γιατί αύξησαν τούς φόρους. Καί οί Τούρκοι στήν Πάφο είχαν επαναστατήσει τότε μέ αρχηγό έ'να Ίμάμη. Ό καλόγηρος τ' "Αι Λιά συνεννοήθηκε μέ τόν Ίμάμη καί κήρυξαν τήν επανάσταση τήν ίδια μέρα. Ό Πασάς σάν έμαθε τήν επανάσταση, τού καλογήρου στό Τρίκωμο έστειλε στρατό εναντίον του. Οί στρατιώτες τού καλογήρου μόλις είδαν νάρχεται κατά πάνω τους ό Τουρκικός στρατός, φοιβήθηκαν καί σκορπίστηκαν. Ό καλόγηρος αναγκάστηκε νά φύγη καί νά κρύβεται άπό τόπο σέ τόπο γιά νά γλιτώση τό κεφάλι του. Σάν ήταν κρυμμένος κάτω άπό έ'να γεφύρι κοντά στήν Πυρκά, προδόθηκε άπό κάτι βοσκούς, πιάστηκε αιχμάλωτος, καί θανατώθηκε άπό τούς Τούρκους, ενώ ό Ίμάμης κατάφερε νά φύγη στήν Αίγυπτο καί νά γλιτώση. Μιά τοπική οίμως παρά(δοση άπό τόν "Αι Λιά αναφέρει τά εξής: Ό καλόγηρος ήταν χοιροίβοσκός. Είχε τρεις μεγάλες γουρούνες, πού τού γεννούσαν γουρουνάκια, τά όποια πωλούσε κι έπαιρνε χρήματα. Συχνά οί γουρούνες τοΰ καλογήρου μέ τά γουρουνόπουλα τους έκαναν ζηίμιές σέ γειτονικά κτήματα, καί πιο συχνά στής Π α π α γ ι ά ν ν εν'α ς τά κτήματα. Ή Παπαγιάννενα μιά μέρα θύμωσε καί κατάγγειλε τόν καλόγη-ρο στόν ζαπίτη τής Κοομ^ζ Κεπίρ, πώς οί χοίροι του κάνουν ζημιές στά γειτονικά κτήματα, καί προ πάντων στά ιδικά της.! Ό ζαπίτης έστειλε ιδυό Τούρκους αστυνομικούς νά συλλάβουν τόν καλόγηρο καί νά τόν πάρουν στήν Κώμη Κεπίρ γιά νά τόν δικάση. Ό καλόγηρος σκότωσε καί τούς δυο αστυνομικούς, κι ό ζαπίτης έστειλε άλλους 6 γιά νά τόν συλλάβουν, μά αυτοί φοιβήθηκαν νά εκτελέσουν τήν προσταγή του. Πρόσταξε τότε δλους τούς στρατιώτες τής περιοχής του νά πάνε στόν "Αι Λιά γιά νά συλλάβουν τόν καλόγηρο. Εκείνος αμως μόλις τομαθ ε έφυγε στήν Κων) λη. 'Εκεΐ γράφτηκε στήν Φιλικήν ^Εταιρεία κι ύστερα κατέίβηκε στήν ^Ελλάδα καί πολέμησε γιά τήν απελευθέρωση της στά 18(2)1. "Υστερα άπα τόν πόλεμο γύρισε στό χωριό του, τόν Άι Λιά, μέ 5 Αρβανίτες στρατιώτες κι αποβιβάστηκε στό λιμάνι τοΰ Πογαζιοΰ μέ τούς συντρόφους του. Βρήκε λεφτά άπό τούς χωριανούς του κι έΐδωκε στόν καραβοκύρη γιά νά τοΰ φέρη δ'πλα καί μπαρούτι, κι αι'τός μέ τούς συντρόφους του βγήκε στό βουνό, άπ' δ'που παρακολουθούσε γιά τόν ερχομό τοΰ πλοίου. Το πλοίο έφτασε μέ τά Οπλα καί τό μπαρούτι κι άραξε στό λιμάνι τοΰ Πογαζιοΰ, μά δ καλόγηρος δέ φαινόταν. "Ετσι δ πλοίαρχος γύρισε στή Λάρνακα, δπου βρηκιε κάποιον καί τοΰ παράδωσε τά πολεμοφόδια, άφοΰ πληρώθηκε τά άγώγιά του. Ό καλόγηρος, μόλις έμαθε τήν πράξη τοΰ πλοιάρχου, ξεκίνησε κρυφά γιά τή Λάρνακα γιά νά παραλαβή τά πολεμοφόδια, μά στήν Πυρκάν τής Αμμοχώστου, κρυμμένος κάτω άπό ένα γεφύρι, προδόθηκε άπό κάτι βοσκούς καί πιάστηκε αιχμάλωτος. Μιά άλλη παρά/δοση αναφέρει πώς ό καλόγηρος τ' Άι Λιά παράλαβε τά πολεμοφόδια καί μέ τόν στρατό του κράτησε τά υψώματα, πού βρί-σκουνται πάνω άπό τή θάλασσα, κοντά στό ΠογάΙζι τού Τρικώμου. $χο μέρος εκείνο δέν υπήρχε τότε ό πλατύς δρόμος πού υπάρχει σήμερα. Υπήρχε μονάχα έ'να μονοπάτι κοντά στή θάλασσα καί τό μονοπάτι αυτό ήταν δ μοναδικός (δρόμος πού όίδηγοΰσε στό Καρπάσι. "Οταν ο Πασάς στή Λευκοσία έ'μάθε τό κίνημα τοΰ καλογήρου, έστειλε ' πολύν στρατόν εναντίον του. Ό Τουρκικός στρατός δοκίμασε νά περάση άπό τό στενό εκείνο μονοπάτι, γιά νά πάη στόν Άι Λιά, πού ήξερε πώς βρισκόταν δ καλόγηρος μέ τόν στρατό του. Ό καλόγηρος έστησε καρτέρι στόν Τουρκικό στρατό καί σκοτώθηκαν πολλοί Τούρκοι άπό τήν επίθεση τοΰ καλογήρου. "Ομως τά υψώματα εκείνα τριγυρίστη,καν άπό τόν Τουρκικό στρατό μέ αποτέλεσμα, νά σκορπιστούν οί άοπλοι στρατιώτες τοΰ καλογήρου, καί 6 ίδιος νά πιαστή αιχμάλωτος στήν κορυφή τοΰ ψηλότερου λόφου. Έ'κιεί ύπήρχεν έ'να μικρό κυπαρίσι καί οί Τούρκοι λυσσασμένοι, αποφάσισαν νά άνασκολοπίσουν εκεί τόν καλόγηρο. "Εκοψαν λοιπόν τό κυπαρίσι σέ ύψος δυο ανθρώπων, τό πελέκησαν, καί κάθισαν στήν μυτερή κορφή του τόν καλόγηρο, 'Καί γιά νά τόν 'βασανίσουν περισσότερο, κρέμμασαν άπό τά πόδια του όσους στρατιώτες είχαν πιάσει αιχμαλώτους μαζί του. "Ετσι δ καλόγηρος τ' "Λι Λιά βρήκε οίκτρό θάνατο μαζί μέ τούς συντρόφους του. "Ομως τό

10 πελεκημένο εκείνο κυπαρίσσι ξαναολάστησε καί μεγάλωσε καί υπάρχει ώς σήμερα στήν ΐδια 'έκείνη θέσηι, ή όποία φέρει άπό τότε τό δνομα: «ΙΒ ο υ ν ό τ α υ κ α λ ο γ ή ρ ο υ». "Οταν τόν κάθισαν οί Τούρκοι στόν μάλλο ΐίπε τούτο τό τραγούδι δ καλόγηρος: («Πήγαινε 'πέ τής μάνας μου, νά κάμη άλλον Γιάννο, γιατί τόν Γιάννον πού 'καμεν (έκατσαν τον στό μπάλλο». 'Η μητέρα τοΰ καλογήρου ονομαζόταν Ανθούσα κι' 8 πατέρας του Πέτρος. Τά σπίτια του υπάρχουν ώς σήμερα κι' Ιίζησε σ' αύ^τά ένας ά δερ-φότεκνός του μέ τό δνομα. Γ ι α ν ν α κ ό ς, πού τόν τρόμαζαν οί Τούρκοι τοΰ Καρπασιοΰ, γιατί σκότωσε πολλούς. "Ενας γυιός τού Γιαν-νακοΰ, δ Παναγής, κ?*.ηρονόμησε. τά σπίτια καί παντρεύτηκε μέ τήν Άρ ε τ ή πού ζή ακόμα καί διηγήθηκε τήν ιστορία τοΰ καλογήρου. Αυτή αναφέρει πώς, όταν λειτουργοΰσε ό καλόγηρος στήν εκκλησία, οιί ψαλ-μωίδίες του άκούονταν ώς τό Πογάζι καί τίς άκουαν οί ταξιδιώτες. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΛΩΡΟΣ == Λίγο άνατολικώτερα άπό τόν "Αγιον Ηλία τοΰ Καρπασιοΰ εΐναι τό χωριό "Α γ ι ο ς Θ' ε ό δ ω ρ ο ς.,μιέ τό δνομα αυτό έ'χοΐμε 5 χωριά στήν Κύπρο. "Ενα στό Καρπάσι, έ'να στήν έπ. Λάρνακος, έ'να στήν έπ. Λεμεσού, έ'να κοντά στήν Έ$ρύχου, κι' έ'να στή Τηλυριά. Στήν όρθόίδοξη εκκλησία έχομε 32 αγίους Θεοδώρους. "Ομως οί σπουδαιότεροι είναι δυο, πού (υπηρετούσαν στόν Ρωμαϊκό στρατό, καί καταδικάστηκαν σέ θάνατο, επειδή παραδέχτηκαν τή, Χριστιανική διδασκαλία κι άρχισαν νά τήν εξαπλώνουν ανάμεσα στους στρατιώτες. Έκτος όμως 1(2 τών 312 αγίων Θεοδώρων έχομε κι έ'να Κΰπριον Άγιο θεάοωρο πού ήταν σύγχρονος τοΰ άγ. Ήρακλεΐδίου κι έζησε, στήν Ταμασσό. Σε δ'λη τήν Κύπρο 24 ναοί είναι αφιερωμένοι στόν άγ. Θεόδωρο. ΑίΠΟΣ θίε ΡΑΠΩ Ν = Με τό όνομα αυτό είναι γνωστό ένα άπό τά κράσο χώρια τής έπ. Λεμεσού, τοΰ οποίου ό ναός είναι αφιερωμένος στόν "Αγιον θεράποντα. Άλλα ποιος (ήταν δ άγιος αυτός; Κανένας δέ ξέρει τήν πατρίδα του. Ή ιστορία του αναφέρει πώς *ήρθε στήν Κύπρο γιά νά ζήση σάν ασκητής κι έγινε επίσκοπος σέ μιά πόλη κοντά στή "θάλασσα καί πιθανό στό Κούριο. Ζούσε στά χρόνια τών Αραβικών έπιΐδρομών, κι δταν οί "Αραβες μπήκαν στήν πόλη του, τόν συνέλαΐβαν καί τόν αποκεφάλισαν, τήν ώρα πού λειτουργούσε μέσα στόν ναό. Τό λείψανο του, μέ προσταγή τοΰ αυτοκράτορα, μεταφέρθηκε στή ΚωνΟπολη ύστερα άπό λίγα χρόνια, δταν όλοι οί Χριστιανοί, κι εδώ στήν Κύπρο καί στις άλλες ελληνικές χώρες, τόν ανακήρυξαν ;άγιο. Υπάρχει δμως καί άλλος Κύπριος άγιος θεράπων, πού τό λείψανο του βρισκόταν στό Τουρκικό χωριό Σ ί ν τ α, κι' άλλος στόν Λυθροδόντα. ο ΑΓίΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Τούρκικο χωριό κοντά στήν Αύδήμου. Υπάρχουν 6 άγιοι Θωμάδες καί δέ ξέρομε ποιος άπό τούς 6 αυτούς ήταν ο πολιούχος τοΰ χωριοΰ αύτοΰ, στόν όποιον σήμερα δέν υπάρχει ούτε ναός, ούτε σεβασμός προς τον άγ. Θωμά. Στήν Κύπρο ΙΟ 1 ναοί είναι αφιερωμένοι στόν άγ. Θωμά. Μπορεί οί περισσότεροι νάναι αφιερωμένοι στόν απόστολο Θωμά. ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Βρίσκεται στά βορειοδυτικά τοΰ Τρικώμου καί είναι Τούρκικο χωριό. ιείναι άπό τά Ελληνικά εκείνα χωριά, πού οί κάτοικοι τους εξοντώθηκαν άπό τούς Τούρκους, οί όποιοι ήρπασαν καί τά σπίτια καί τά κτήματα τών έξοντωθέντων Ελλήνων. Άπό τά χωριά αυτά δέν ιέμεινε παρά τό δνομα τού αγίου, στ' όνομα τοΰί οποίου (ήταν αφιερωμένο τό χωριό. Υπάρχουν δμως σέ άλλα χωριά 11 ναοί, αφιερωμένοι στόν άγ. ΊάκωΙβο. Στά 1928 οί Σουηδοί αρχαιολόγοι, πού έκαναν πολλές ανασκαφές στήν Κύπρο, έκαναν καί στόν "Αγιον Ίάκω'βο ανασκαφές. Ανακάλυψαν τότε μιά παλιά πολιτεία, πού δέ ξέρομε τό "δνομά της, καί πού κτίστηκε στά 1400 χρόνια προ Χριστού. *Π πολιτεία αυτή ήταν τριγυρισμένη μέ κάστρο κι οί κάτοικοι της καλοπερνούσαν. ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ = Χωριό τής έπ. Πάφου κοντά στήν Πόλη τής Χρυ-σοχοΰ. Οί χωρικοί παραμόρφωσαν τό δνομα τού άγιου αυτού καί τού χωριού, λέγοντας το Ά. ι ς Σ ι ιδ ε ρ ο ς. Ό άγ. Ισίδωρος έ'ζησε στήν Αίγυπτο άπό τά 370 4,50 μ.χ. 9 'Ε ζησε εκεί σαν ασκητής, κι έγραψε πολλά βιβλία, ιμέ τά Ιόποΐα καταπολέμησε τούς αιρετικούς. ΑΓΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ = "Εχομε 4 χωριά μέ τό δνομα αυτό. "Ενα στήν Πιρσιλιά, κοντά στόν Άγρό, άλλο στήν Πάφο, κοντά στήν Άρμίνου, άλλο στήν Τηλυριά, κι άλλο κοντά στό χωριό Μαλούντα. Σέ ολην τήν Κύπρο 93 ναοί είναι αφιερωμένοι στόν άγιον Ιωάννη,

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΒΑΝΟΗΣ. ε Ι κονογράφηση Μ. ΡΕΣ. μετάφραση και έπιμιλεια έκδ6σεως ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΚΟΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΕΙΔΕΡΗΕ λθηνλι

ΙΒΑΝΟΗΣ. ε Ι κονογράφηση Μ. ΡΕΣ. μετάφραση και έπιμιλεια έκδ6σεως ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΚΟΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΕΙΔΕΡΗΕ λθηνλι ΓΟΥΩΛΤΕΡ ΣΚΟΤ ΙΒΑΝΟΗΣ ε Ι κονογράφηση Μ. ΡΕΣ μετάφραση και έπιμιλεια έκδ6σεως ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΚΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΕΙΔΕΡΗΕ λθηνλι 3 ΤΑ παλιά χρόνια, άνάμεσα στό Σέφιλντ και στό Ντονκάστερ της κεντρικης 'Αγγλίας,

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 1 Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΦΟΥ Γραπτή ξενάγηση για audio guide Περιεχόμενα -Εισαγωγή -Οικία του Διόνυσου -Οικία του Θησέα -Οικία του Ορφέα -Οικία του Αιώνα 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας Εδώ βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας. Γιορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βοσκός που τον έλεγαν Βασίλη. Ζούσε σε μια μικρή φάρμα με τη γυναίκα του και την κόρη του. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Ασκληπιάδα Κυριάκου Αντί προλόγου Ανάπλι. Η πόλη η µαγευτική που σαγηνεύει και ταξιδεύει τον καθένα µέσα στο χρόνο. Το πεφταστέρι φωτεινό, ξαγρυπνά πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο προφήτης της αρχαιότητας ΕΚΑΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ι.. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε. Σειρά Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 68 7 1989, 8 1991, 9 1994, 10 1996 Εκτύπωση Μ Χονδρορίζου

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ Θεσσαλονίκη, Νοέµβρης 2004 2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Οικογενειακό αρχείο Επιµέλεια κειµένου: Θεανώ και Στέλλα Περδίκη Γραφικά: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο νησί µε απότοµη ορεινή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Ξάνθης

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Ξάνθης Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε. Έτος 7ο Φύλλο 16ο Ιούλιος 2006 Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Ξάνθης Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Δαφνώνα, Χίου Το πρόστιμο του χρόνου Χθες

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε. Έτος 3ο Φύλλο 6ο Ιούνιος 2001

Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε. Έτος 3ο Φύλλο 6ο Ιούνιος 2001 Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε. Έτος 3ο Φύλλο 6ο Ιούνιος 2001 ÁÖÉÅÑÙÌÁ Êùíóôáíôéíïýðïëç Ï Íáïò ôçò ôïõ èåïõ óïöéáò Öùôïãñáöéá Äçì. Ðáëáâéäç Περιοδική έκδοση, προσφορά αγάπης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Οι Άγιοι χωρίς μάσκα Κείμενα από τις σελίδες http://tinyurl.com/agionoros http://www.sarantakos.com και http://roides.wordpress.com Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Ύπατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒ.-ΝΟΕΜΒ. 2004

Διαβάστε περισσότερα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ρεθύμνης...4 Η πόλη του Ρεθύμνου...5 Παραλία Ρεθύμνου... 10 Το χωριό και η παραλία Πλατανιάς... 10 Η παραλία Περιβόλια... 11 Η παραλία Κουμπές...

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο Λεύκαρα Λεύκαρα Περιεχόμενα Λεύκαρα Μήνυμα Δημάρχου 3 Δράσεις και Ενέργειες του Δήμου 5 Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι 9 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα