ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ηκεξνκελία σ. Έηορ: Αξηζ. Πξση.... ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 3 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο ΣΗΛ ΓΗΜΟ / ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ παξηηαηώλ/ πάξηε FAX ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΥΟΛΔΙΟΤ: 29 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: Φώηηνο Καλαθόπνπινο ΠΔ: 03 Ο ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑ: Σν σκαηίδην ηνπ Θενύ ελώλεη Δπηζηήκεο θη Δπηζηήκνλεο ζην CERN; Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή θαη Αλζξσπηζηηθή Γηάζηαζε ηεο Έξεπλαο-Αλαθάιπςεο. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΙΓΑΚΟΝΣΧΝ: Απ. Ππάξηρ Ημεπομηνία ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ ΜΟΝΟ ΠΡΧΙ ΠΡΧΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ Υ

2 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΑΣΙΘΔΜΔΝΔ ΩΡΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΔ ΤΠΔΡΩΡΙΑ ΩΡΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΩΡΑΡΙΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΑ ΔΣΗ (ΝΑΙ/ΟΥΙ) ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ (ΦΟΡΔΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ) Σζνύθα Ξαλζή ΠΔ ΝΑΙ εκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Δκπαιδεςηικοί πος ζςμμεηέσοςν ζηο ππόγπαμμα ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΑ ΔΣΗ (ΝΑΙ/ΟΥΙ) ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ (ΦΟΡΔΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ) 1. Παπαπνζηόινπ Μεηαμία ΠΔ02 ΝΑΙ εκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) 2. Καλαθόπνπινο Φώηηνο ΠΔ03 ΝΑΙ εκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) ΜΑΘΗΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΗΣΧΝ ΣΗ ΟΜΑΓΑ :... ΑΓΟΡΙΑ: 7 ΚΟΡΙΣΙΑ: 19 ΑΜΙΓΔ ΣΜΗΜΑ: ΜΔΙΚΣΗ ΟΜΑΓΑ: Υ ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΓΑ: ΗΜΔΡΑ: ΧΡΑ: ΣΟΠΟ: Παρασκεσή 14:00 3 Ο Γενικό Λύκειο πάρτης ΤΠΑΡΥΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΑΡΥΔΙΟ ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ; ΝΑΙ

3 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ A. ΤΠΟΘΔΜΑΣΑ (ΠΟΙΔ ΓΙΑΣΑΔΙ-ΟΦΔΙ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΘΑ ΠΡΟΔΓΓΙΔΣΔ) : Σν γεγνλόο ηεο αλαθάιπςεο ηνπ κπνδνλίνπ ηνπ Υηγθο ή «ζσκαηηδίνπ ηνπ Θενύ», απνηειεί ηζηνξηθό γεγνλόο πξόθιεζε όρη κόλν γηα ηε σκαηηδηαθή Φπζηθή θαη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, αιιά θαη γηα ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Δπηζηήκε Πεξηβάιινληνο, ηε Θενινγία θαη πιήζνο άιισλ Δπηζηεκώλ, ησλ νπνίσλ νη κύζηεο ζπλαζξνίδνληαη θαζεκεξηλά κε έθδειν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ζην CERN. Αληίζηνηρα, νη καζεηέο ηεο Β ηάμεο, από δηάθνξεο εξεπλεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά κέζσ ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ δηδαζθόκελσλ καζεκάησλ, πξνζεγγίδνπλ ην θνζκντζηνξηθό απηό γεγνλόο. Β. ΠΟΙΟΤ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟΤ ΣΟΥΟΤ ΒΑΛΑΣΔ; (γξάςηε ζπλνπηηθά ηνπο πην ζεκαληηθνύο) 1. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηηο λέεο αλαθαιύςεηο ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Δπηζηήκεο 2. Να πξνβιεκαηηζηνύλ νη καζεηέο γηα ηε ζρέζε Δπηζηήκεο θαη Μεηαθπζηθήο Αλαδήηεζεο. 5. Να αλαπηύμνπλ νη καζεηέο ηελ θξηηηθή θαη δηεξεπλεηηθήο ζθέςε κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ελόο ζέκαηνο ην νπνίν θαηλνκεληθά απνηειεί «απνθιεηζηηθόηεηα» ηεο Φπζηθήο. Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΙ: ζεσξεηηθή-βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ πξνβνιή ηαηληώλ ληνθηκαληέξ θαη παξνπζηάζεσλ κε ζρεηηθή ζεκαηνινγία ζην ΔΚΦΔ. επίζθεςε ζην ρεκηθό εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ Λαθσλίαο θαη πινπνίεζε πεηξακάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εθπνλνύκελε δξαζηεξηόηεηα. ζπγθέληξσζε, αμηνιόγεζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ εξεπλεηηθήο εξγαζίαο δξάζεηο δηάρπζεο γλώζεσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, κέζσ ησλ ηύπνπ έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ ΜΜΔ παξνπζίαζε εξγαζηώλ νκάδσλ, εηθαζηηθέο/επηζηεκνληθέο δεκηνπξγίεο καζεηώλ Γ. ΠΔΓΙΑ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΧΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΧΝ ΓΝΧΣΙΚΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα, πνπ εκπιέθνληαη δηαζεκαηηθά : Λνγνηερλία/Ιζηνξία: αλαδήηεζε θεηκέλσλ ζρεηηθώλ κε ην CERN, ην ζσκαηίδην θαη αληίζηνηρα γεγνλόηα ζην παξειζόλ θαη ην σκαηίδην. Κείκελα ζρεηηθά κε ηηο Ηζηθέο θαη Μεηαθπζηθέο πξνεθηάζεηο ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο νλνκαζίαο ηνπ ζσκαηηδίνπ. Δηθαζηηθά: δηαρξνληθέο θαιιηηερληθέο πξνζεγγίζεηο κε ζρεηηθή ζεκαηνινγία. ύλδεζε Σέρλεο θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Θξεζθεπηηθά/Θενινγία/Φηινζνθία: Η ζέζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο ζρεηηθά κε ην «ζσκαηίδην ηνπ Θενύ». Θεόο θαη Μνληέξλα Φπζηθή. Μεηαθπζηθή θαη Ηζηθή.

4 5ος 4ος 3ος 2ος 1 ος Δ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΗΝ ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α ΚΑΣΑ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ (20-25 ΓΙΧΡΑ) Η ρξνληθή εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ( δηεξεύλεζε ζέκαηνο, επεμεξγαζία, πινπνίεζε δξάζεσλ, επηζθέςεσλ, παξνπζίαζε θιπ) - θαηαλνκή ησλ καζεηώλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, αλάζεζε εξγαζηώλ - πξνγξακκαηηζκόο 1 εο θάζεο αλαδήηεζεο πιηθνύ - παξνπζίαζε «αθαηέξγαζηνπ» πιηθνύ από ηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζεσξεηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηηθώλ νκάδσλ γηα ηα εμεηαδόκελα αληηθείκελα - παξαθνινύζεζε ηαηληώλ πξνβνιώλ κε ζρεηηθή ζεκαηνινγία - ελεκέξσζε από εθπαηδεπηηθνύο αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία θαη επαγγεικαηίεο κε ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - επηζθέςεηο ζην εξγαζηεξηαθό θέληξν θπζηθώλ επηζηεκώλ Λαθσλίαο, δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, επηζθέςεηο ζηε βηβιηνζήθε ηεο πάξηεο γηα επηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη δηθηπνγξαθίαο - πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ζην CERN. - επίζθεςε ζην CERN - επηζθέςεηο ζην εξγαζηεξηαθό θέληξν θπζηθώλ επηζηεκώλ Λαθσλίαο. Αλαζηνραζκόο, ζπδήηεζε θαη θαηαγξαθή εληππώζεσλ. - νξγάλσζε δεδνκέλσλ, θαηαλνκή ηαμηλόκεζε γλώζεσλ θαη γλσζηηθώλ επξεκάησλ - εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, πεηξάκαηα ή ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο εκπλεπζκέλεο από ηηο πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο. - παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ, πξνζπάζεηα δηάρπζεο απνθηεζείζαο γλώζεο ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Απιθμόρ πποβλεπόμενυν επιζκέτευν 2-3 ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 1. Καηάινγνο κε ην νλνκαηεπώλπκν ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο, ηελ ηάμε θαη ην ηκήκα ηνπο. 2. Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ηνπ ζπιιόγνπ Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Ξανθή Σσοφκα Φώτιος Κανακόπουλος

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σν σκαηίδην ηνπ Θενύ ελώλεη Δπηζηήκεο θη Δπηζηήκνλεο ζην CERN; Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή θαη Αλζξσπηζηηθή Γηάζηαζε ηεο Έξεπλαο-Αλαθάιπςεο. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ 1. ΑΝΣΩΝΑΚΗ ΗΛΙΑ ΤΕΧΝ Β1 2. ΑΡΚΟΤΔΗ ΑΡΧΟΝΣΟΤΛΑ ΘΕΩΡ Β1 3. ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΘΕΩΡ Β1 4. ΓΕΡΟΝΣΑΚΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΩΡ Β1 5. ΓΡΑΦΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝ Β1 6. ΔΑΒΛΑΝΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΩΡ Β1 7. ΔΗΜΟΠΑΝΑΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΩΡ Β1 8. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΤΕΧΝ Β1 9. ΙΑΣΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΘΕΩΡ Β1 10. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ ΘΕΩΡ Β1 11. ΚΑΣΟΤΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΘΕΩΡ Β2 12. ΚΟΚΟΖΟΤ ΧΡΤΑΝΘΗ ΘΕΩΡ Β2 13. ΚΟΝΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΤΕΧΝ Β2 14. ΜΑΝΙΑΣΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝ Β2 15. ΝΙΚΗΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΤΕΧΝ Β2 16. ΝΙΚΟΛΕΣΟΤ ΑΘΗΝΑ ΘΕΩΡ Β2 17. ΝΟΧΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡ Β2 18. ΝΣΕΛΑΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΘΕΩΡ Β2 19. ΠΑΝΑΓΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΤΕΧΝ Β2 20. ΠΗΓΑΔΙΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΤΕΧΝ Β3 21. ΠΛΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΩΡ Β3 22. ΕΛΑΧΟΓΛΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΩΡ Β3 23. ΣΑΘΑΚΟΤ ΣΡΙΑΝΘΗ ΘΕΩΡ Β3 24. ΣΕΜΠΟΤΛΑ ΝΣΑΜΙΑΝ ΤΕΧΝ Β3 25. ΣΙΧΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΘΕΩΡ Β3 26. ΧΙΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝ Β3

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο πιινγή, νξγάλσζε πιηθνύ θαη παξνπζίαζε: Υαξά Μαθξπγηάλλε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ πλεξγάζηεθαλ: Λνύθαο Πεξηθιένπο, Εθπαηδεπηηθόο ΕΔΕ θαη άιια κέιε Ελδνηκεκαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα