ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ"

Transcript

1 ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ

2 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ISL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΛΕΓΦΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1501E ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εκτέλεση α/α Εργαστηριακή άσκηση προς εκτέλεση (α) (β) 1 Α03 εθθίλεζε θαη βεκαηηζκόο θαη Α13 πξνζδηνξηζκόο ζηνηρείσλ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζ.ξ. 2 Α22 Κηλήζεηο Διεγρόκελεο από Σξηπιό Υξνληζηή θαη Α14 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κεηαζηξεθόκελνπ ε/θ Α03 Α22 Α13 Α Α13 Α Α14 Α22 5 Α07 παιηλδξόκεζε κε κλήκε θαη Α08 ζπλδπαζκέλε θίλεζε εκβόισλ παικηθή ηξνθνδνζία ε/θ ζπλερνύο Α07 Α Α08 Α07 7 Θεσξεηηθή άζθεζε-παξάδεηγκα Α-ζεσξ Α-ζεσξ 8 Α16 Ρύζκηζε ηαρύηεηαο ε/θ κε δηακόξθσζε εύξνπο παικνύ Α16 Α16 9 Σσμπληρφμαηική άζκηζη 2

3 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Κανονιζμόρ ηος Επγαζηηπιακού Μέποςρ ηος Μαθήμαηορ Δηζαγσγή 4 Κ1. Ζ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ 4 Κ2. Ζ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο 5 Κ3. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο 5 Κ4. Σν ζύζηεκα πνηόηεηαο 6 Εθαπμογέρ με Ηλεκηπονόμοςρ Α03. Δθθίλεζε, ζηάζε θαη βεκαηηζκόο 7 Εθαπμογέρ ζε Ηλεκηπο-Τδπαςλικά ςζηήμαηα Α07. Παιηλδξόκεζε ζε ειεθηξν-πδξαπιηθό ζύζηεκα 11 Α08. πλδπαζκέλεο θηλήζεηο ζε ειεθηξν-πδξαπιηθό ζύζηεκα 14 Α22. Κηλήζεηο Διεγρόκελεο από Σξηπιό Υξνληζηή 23 Εθαπμογέρ ζε Ηλεκηποκινηηήπερ ςνεσούρ Ρεύμαηορ Α13. Πξνζδηνξηζκόο ζηνηρείσλ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζ.ξ. 16 Α14. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κεηαζηξεθόκελνπ ε/θ 18 Α16. Ρύζκηζε ηαρύηεηαο ε/θ κε δηακόξθσζε εύξνπο παικνύ 21 3

4 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ειζαγωγή Σν παξόλ ηεύρνο ζεκεηώζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα ΔΛΔΓΥΟ ΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνύ. Οη αζθήζεηο ιακβάλνπλ ρώξα ζην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Κίλεζεο, Μεραηξνληθήο θαη Δπθπνύο Διέγρνπ, ζηελ αίζνπζα ΕΑ207. Καηά θαλόλα νη ζπνπδαζηέο εθηεινύλ ηηο αζθήζεηο αηομικά, ππό ηελ επίβιεςε ησλ ζηειερώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε εξγαζηεξηαθώλ εθαξκνγώλ πνπ απαηηνύλ νκαδηθή εξγαζία, θάζε ζπνπδαζηήο αλαιακβάλεη έλαλ απηνηειή ξόιν. Δπηζεκαίλεηαη όηη αξθεηνί ζπλήζεηο βιομητανικοί κίνδσνοι είλαη σπαρκηοί ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη παρόνηες θαηά ηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. Οη αζθήζεηο εθηεινύληαη ζε εθπαηδεπηηθέο δηαηάμεηο κε δηαζηάζεηο θαη παξακέηξνπο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζσγκριηικά κε ηε βηνκεραληθή πξάμε όρη όκσο ζε αβιαβή ή ακειεηέα επίπεδα. Απνηειεί επζύλε θαη κέξηκλα όισλ θαη ηνπ θαζελόο αηνκηθά ε πξνζηαζία αλζξώπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη, πξσηίζησο, ε πποζωπική αζθάλεια. Η εκηέλεζη ηων αζκήζεων Ζ εθθώλεζε θάζε εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ κηα ζύληνκε εηζαγσγή πνπ παξνπζηάδεη ην πξνο επίιπζε ηερληθό πξόβιεκα. Ζ εηζαγσγή πεξηέρεη, όπνπ ρξεηάδεηαη, θαη κηα πνιύ ζπλνπηηθή ππελζύκηζε ζηνηρείσλ από ηε ζρεηηθή ζεσξία. ηε ζπλέρεηα, ε εθθώλεζε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ζην εξγαζηήξην. Οη νδεγίεο νξγαλώλνληαη ζε αξηζκεκέλα ζηάδηα (1, 2, 3 θ.ν.θ.) θαη επηκέξνπο βήκαηα (3α, 3β θ.ν.θ.) πνπ εθηεινύληαη δηαδνρηθά. Οη νδεγίεο εμεγνύλ ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπο νπνίνπο ν ζπνπδαζηήο (ή ε νκάδα, ζε νξηζκέλεο αζθήζεηο) πξέπεη λα εθηειέζεη. Δπίζεο, νη νδεγίεο πεξηγξάθνπλ ην πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο εξγαζηεξηαθήο εθαξκνγήο ηελ νπνία θάζε ζπνπδαζηήο παξαδίδεη αηομικά, αθόκε θαη όηαλ ε άζθεζε εθηειείηαη από νκάδα. Γηα ηε ζύληαμε ησλ εθζέζεσλ, νη ζπνπδαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηα εηδηθά έληππα ("θύιια έξγνπ") ηνπ Δξγαζηεξίνπ. πλήζσο, ε έθζεζε πεξηιακβάλεη ηελ απνηύπσζε ησλ κεηξήζεσλ θαη, κε βάζε απηέο, ηνλ ππνινγηζκό θάπνησλ κεγεζώλ θαη ηε ζύληαμε ελόο πίλαθα ή ελόο δηαγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζύληαμε ησλ εθζέζεσλ θαη γεληθόηεξα ε ηετνική επικοινφνία είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη όρη πξόζζεην πεξηηύιηγκα. Ζ ζαθήλεηα θαη ιηηόηεηα ζηε δηαηύπσζε ησλ εθζέζεσλ αμηνινγνύληαη ηδηαίηεξα (βι. θαη επόκελν ζεκείν πεξί αμηνιόγεζεο). ε θάζε πεξίπησζε, ε έθζεζε πξέπεη λα απαληά ζηα εξσηήκαηα θαη όρη λα αλαπαξάγεη ή λα επαλα-δηαηππώλεη ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο. Δπίζεο, νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νξζή αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ θαη νξγάλσλ θαη θπξίσο- ζηε ζσζηή ανηίληυη ηφν θσζικών μεγεθών και μονάδφν. Αλαθέξεηαη εδώ, σο παξάδεηγκα πξνο απνθπγή, ε πεξίπησζε κηαο έθζεζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε πίεζε θαηαλάισζεο πςειόηεξε από ηελ πίεζε ηξνθνδνζίαο ή 4

5 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ κηαο άιιεο ζηελ νπνία ε ηζρύο ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάηαμεο ππνινγίζζεθε ζε αξθεηά κεγαβάη! Κ2. Η οπγάνωζη ηος μαθήμαηορ Καηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ δηδαθηηθνύ εμακήλνπ, νη ζπνπδαζηέο θαηαλέκνληαη ζε ηκήκαηα κε δηαδνρηθέο ώξεο έλαξμεο. Με αλαθνίλσζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαζνξίδνληαη, ζηηο αξρέο θάζε δηδαθηηθνύ εμακήλνπ ν εμακεληαίνο πξνγξακκαηηζκόο θαη ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο αζθήζεσλ πνπ νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Καηά θαλόλα, ν πξνγξακκαηηζκόο πξνβιέπεη θαη κηα πξόζζεηε εβδνκάδα γηα ζπκπιήξσζε ησλ αζθήζεσλ από ηνπο ζπνπδαζηέο εθείλνπο πνπ ηπρόλ δελ ζα νινθιεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εγθαίξσο. Ο ρξόλνο πνπ δηαηίζεηαη θαηά ηε εθηέιεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο άζθεζεο είλαη αληίζηνηρνο ηνπ ρξόλνπ πνπ δηαηέζεθε θαηά ηηο θαλνληθέο (κε-επαλαιεπηηθέο) εβδνκάδεο. Κ3. Η αξιολόγηζη ηος μαθήμαηορ Μηα άζθεζε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε όηαλ ν ζπνπδαζηήο εθηειέζεη όια ηα βήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εξγαζηεξηαθή εθαξκνγή θαη παξαδώζεη, νξζά ζπκπιεξσκέλε, ηε ζρεηηθή έθζεζε. Ζ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή αμηνινγείηαη αηνκηθά θαη μερσξηζηά γηα θάζε άζθεζε, κε θξηηήξηα: - ηελ επρέξεηα εθηέιεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρύηεηα νινθιήξσζεο θαη ηελ ηάμε θαηά ηελ εθαξκνγή - ηελ αληίιεςε γηα ην πεξηερόκελν ηεο άζθεζεο, πνπ ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ επεμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα, ηνλ εληνπηζκό ησλ πηζαλώλ αηηίσλ αζηνρίαο, ηελ αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ βιάβεο θιπ. - ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθάιεηαο θαζώο θαη ηεο νξζήο ηερληθήο πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Αθόκε, ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, είλαη πηζαλόλ νη ζπνπδαζηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δύν ή ηξεηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο γξαπηέο δνθηκαζίεο (κηθξν-εμεηάζεηο) ζρεηηθέο κε ην πεξηερόκελν ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ πνπ εθηέιεζαλ. Ο ηειηθόο βαζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγίδεηαη σο ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ηνπ κέζνπ βαζκνύ ησλ ελδηάκεζσλ εμεηάζεσλ, αθελόο, θαη ηνπ βαζκνύ επίδνζεο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, αθεηέξνπ. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε είλαη ν ζπνπδαζηήο λα έρεη νινθιεξώζεη ηνλ πξνβιεπόκελν αξηζκό αζθήζεσλ. ΠΡΟΟΥΖ! Ζ ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνύ αζθήζεσλ δελ απνηειεί, από κόλε ηεο, ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ζην κάζεκα. Ζ βαζκνινγία αλαθνηλώλεηαη ζε δηάζηεκα δύν εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ην κάζεκα επαλαιακβάλεηαη (βι. θαη Ν.1404/1983 Άξζξν 27 παξάγξαθνο 3β). 5

6 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Κ4. Σο ζύζηημα ποιόηηηαρ Ζ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο πξνϋπνζέηεη όηη νη ζπνπδαζηέο ηεξνύλ ηνπο ζηνηρεηώδεηο θαη απηνλόεηνπο γηα θάζε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία θαλόλεο. Οη βαζηθόηεξνη είλαη: - νη ζπνπδαζηέο πξνζέξρνληαη έγθαηξα θαη αθνινπζνύλ ην πξόγξακκα - απνθεύγνπλ θάζε είδνπο όριεζε - επηδεηθλύνπλ ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο - ζέβνληαη θαη πξνζηαηεύνπλ ηνπο πόξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηνπ Ηδξύκαηνο γεληθόηεξα. Ζ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε έλα απιό αιιά απνηειεζκαηηθό Σύζηημα Ποιόηηηας, ηκήκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν παξώλ Καλνληζκόο. Έλα άιιν ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην Γειηίν Παξαηεξήζεσλ ην νπνίν θαηαγξάθεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπνπδαζηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ. ην Γειηίν, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη αλώλπκα θαη ζην ηέινο ζηαηηζηηθά επηιεγκέλσλ εμακήλσλ, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύλ δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ καζήκαηνο θαη δηαηππώλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 6

7 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ A03. Εκκίνηζη, ηάζη και Βημαηιζμόρ Δηζαγσγηθά γηα ηνπο ειεθηξνλόκνπο Ζιεηξνλόκνο ή ξειέ (relais γαιιηθά, relay αγγιηθά) νλνκάδεηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπζθεπή ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. ηελ απινύζηεξε κνξθή ηνπ, ν ειεθηξνλόκνο απνηειείηαη από έλαλ ειεθηξνκαγλήηε, έλαλ θηλνύκελν νπιηζκό θαη επαθέο όπσο παξνπζηάδεη ην ρήκα Α1-1. οπλισμός K1 K2 S1 Πηνίο Κ1 S1 Επαφή S2 πηνίο επαφή S2 Κ2 ρήκα Α1-1. ρεκαηηθή θαη δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεθηξνλόκνπ Όηαλ ην πελίν δηαξξέεηαη από ξεύκα, αλαπηύζζεη ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν πνπ εθαξκόδεη ειθηηθή δύλακε ζην κεηαιιηθό νπιηζκό. Τπό ηελ επήξεηα ηεο δύλακεο απηήο, ν νπιηζκόο θηλείηαη θαη κεηαδίδεη θίλεζε ζηηο επαθέο κε απνηέιεζκα απηέο λα θιείλνπλ ή λα αλνίγνπλ, δειαδή λα επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξηθή ζπλέρεηα ή λα ηελ δηαθόπηνπλ. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο επαθώλ, όκσο ε βαζηθόηεξε δηάθξηζε αθνξά ηηο θαλνληθά θιεηζηέο θαη ηηο θαλνληθά αλνηθηέο επαθέο: Σύπνο επαθήο: Καλνληθά αλνηθηή (κ/α) Κανονικά κλειζηή (θ/θ) Δλαιιαθηηθή νλνκαζία: Όηαλ ν ειεθηξνλόκνο δελ ηξνθνδνηείηαη (θαηάζηαζε ηπεμίαρ): Όηαλ ν ειεθηξνλόκνο ηξνθνδνηείηαη (ενεπγοποίηζη): επαθή επγαζίαρ, επαθή normally open (N/O) ε επαθή δηαθόπηεη, δει. δελ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (κεγάιε σκηθή αληίζηαζε) ε επαθή άγει, δει. επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ειάρηζηε σκηθή αληίζηαζε) επαθή ηπεμίαρ, επαθή normally closed (N/C) ε επαθή άγεη, δει. επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ειάρηζηε σκηθή αληίζηαζε) ε επαθή διακόπηει, δει. δελ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (κεγάιε σκηθή αληίζηαζε) Ο όξνο κανονικά αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηπεμίαρ ηνπ ειεθηξνλόκνπ, δειαδή ζηε ζέζε ησλ επαθώλ όηαλ ην πελίν δεν ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα. πλήζσο ε ζέζε εξεκίαο απηή εμαζθαιίδεηαη κεραληθά π.ρ. κέζσ ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ ίδησλ ησλ βξαρηόλσλ επάλσ ζηνπο νπνίνπο είλαη ζηεξεσκέλεο νη επαθέο ή κε μερσξηζηά επαλαηαθηηθά ειαηήξηα. 7

8 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Οη ειεθηξνλόκνη πνιιαπιώλ επαθώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη π.ρ. γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηξνθνδνζία ηξηθαζηθώλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, έρνπλ κύπιερ επαθέρ ηζρύνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξηώλ θάζεσλ θαη έλαλ αξηζκό από βοηθηηικέρ επαθέρ, κηθξόηεξεο ηζρύνο, πνπ παξάγνπλ ηα ζήκαηα πνπ ρξεζηκεύνπλ ζην θύθισκα απηνκαηηζκνύ. Ζ δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ κεγάιεο ηζρύνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ειεθηξηθνύ ηόμνπ πνπ αλαπηύζζεηαη θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ επαθώλ. Γηα ην ιόγν απηό, νη επαθέο ηζρύνο έρνπλ κεγάιε επηθάλεηα, ή θαη θαιύπηνληαη κε επγελή κέηαιια (ιεπθόρξπζν, ρξπζό, ηξίδην) ή πεξηέρνληαη ζε αδξαλέο κέζν θιπ. Όια ηα κεγάια ζπζηήκαηα πξνηύπσλ πεξηέρνπλ αλαιπηηθή ηππνπνίεζε θαη πιήξεηο ζπκβνιηζκνύο γηα ηνπο ειεθηξνλόκνπο. Όκσο, νη ηππνπνηήζεηο απηέο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο - έηζη δελ έρνπκε γηα ηνπο ειεθηξνλόκνπο έλα θαζνιηθά απνδεθηό δηεζλέο ζύζηεκα ζπκβνιηζκνύ. Δηδηθόηεξα, γηα ηα πελία θαη ηηο επαθέο, έρνπλ επηθξαηήζεη νη ζπκβνιηζκνί πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα Α1-2: ένα πηνίο κλειζηή επαθή δύο ανεξάπηηηα πηνία ανοικηή επαθή ρήκα Α1-2. ρξεζηκνπνηνύκελνη ζπκβνιηζκνί Γηα ηελ αξίζκεζε ησλ αθξνδεθηώλ ησλ επαθώλ, έρεη επηθξαηήζεη ε εμήο ηππνπνίεζε: Καηεγνξία επαθώλ Κύξηεο (ηζρύνο) Βνεζεηηθέο, θαλνληθά θιεηζηέο Βνεζεηηθέο, θαλνληθά αλνηθηέο Αξίζκεζε αθξνδεθηώλ 1-2, 3-4, 5-6 θνθ , 21-22, 31,32 θιπ. δεύγε Υ1-Υ , 23-24, θιπ. δεύγε Υ3-Υ4 Έηζη, ην αλσηέξσ παξάδεηγκα απεηθνλίδεη ζπκβνιηθά έλαλ ειεθηξνλόκν κε έλα πελίν θαη έμη επαθέο: ηξεηο θύξηεο επαθέο (ηζρύνο), δύν βνεζεηηθέο επαθέο εξγαζίαο (θ/α) θαη κηα βνεζεηηθή επαθή εξεκίαο (θ/θ). Οη ειεθηξνλόκνη έρνπλ επξύηαηε εθαξκνγή ζε έλα κεγάιν αξηζκό βηνκεραληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ θιάδσλ. Καηά αλαινγία, ππάξρεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ειεθηξνλόκσλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ελεξγνπνίεζεο, ηνλ ηξόπν κεηαγσγήο ησλ επαθώλ, ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο, ην ζθνπό ρξήζεο θιπ. Πέξα από ην ζεκειηώδεο δεύγνο ζηάζε θαη θίλεζε πνπ παξνπζηάζζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, είλαη ζπρλά αλαγθαίν λα επηβάιινπκε ζε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο. Οη θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο απηέο 8

9 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ αληηζηνηρνύλ ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθέο ηξνθνδνζίεο. Σππηθνί ιόγνη γηα ηελ ύπαξμή ηνπο είλαη: - ε αζθάιεηα, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ζύλζεησλ γξακκώλ παξαγσγήο ή κεγάισλ πδξαπιηθώλ ή άιισλ δηθηύσλ πνπ εθθηλνύλ αξγά θαη ζηαδηαθά ώζηε λα ππάξρεη ην πεξηζώξην γηα επνπηεία θαη έγθαηξε αληίδξαζε ζηελ πεξίπησζε αζηνρίαο, - ε αμηνπηζηία θαη ε απνθπγή θαηαπνλήζεσλ, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηήξσλ πνπ ζε αθηλεζία αλαπηύζζνπλ κεγάια ξεύκαηα θαη επνκέλσο πξέπεη λα εθθηλνύλ ζε ηξνθνδνζίεο ρακειόηεξεο ηάζεο, - ε επίηεπμε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ηζρύνο θαη, κέζσ απηώλ, δηαθνξεηηθώλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο π.ρ. γηα ηελ αξγή θαη ηαρεία πεξηζηξνθή ελόο θηλεηήξα ή γηα ηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ ζεξκνθξαζηώλ ζε έλα θνύξλν. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ην θύθισκα εθθίλεζεο/ζηάζεο κε απηνζπγθξάηεζε επεθηείλεηαη κε ηελ έληαμε θαη άιισλ ειεθηξνλόκσλ. Όπσο θαη ν ειεθηξνλόκνο ηεο απιήο απηνζπγθξάηεζεο, νη ειεθηξνλόκνη απηνί εθπιεξώλνπλ δηπιό ζθνπό: (α) κέζσ ησλ επαθώλ ηνπο, δηακνξθώλνπλ ηηο δηάθνξεο απαηηνύκελεο ηξνθνδνζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ελόο θηλεηήξα ζπλερνύο ξεύκαηνο, ν ειεθηξνλόκνο αξγήο θίλεζεο παξεκβάιεη ζην θύθισκα ηνπ ηπκπάλνπ κηα σκηθή αληίζηαζε. Ζ αληίζηαζε απηή εηζάγεη πηώζε ηάζεο ε νπνία κεηξηάδεη ηελ ηάζε ηπκπάλνπ (θαη επαθόινπζα ην αλαπηπζζόκελν ξεύκα δξνκέα θαη ηε καγλεηηθή δεύμε). (β) επίζεο κέζσ ησλ επαθώλ ηνπο, απελεξγνπνηνύλ (ή θαη ελεξγνπνηνύλ) άιινπο ειεθηξνλόκνπο. Έηζη, ζην ίδην παξάδεηγκα, ν ειεθηξνλόκνο αξγήο θίλεζεο πξέπεη λα αθνπιίδεη ηνλ ειεθηξνλόκν ηαρείαο θίλεζεο εηδάιισο ε αληίζηαζε παξεκβάιιεηαη παξάιιεια κε βξαρπθύθισκα! Γεληθά, εάλ ππνζέζνπκε όηη κηα δηάηαμε έρεη m δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, αθόκε θαη ν πιένλ εμνηθνλνκεηηθόο ζρεδηαζκόο ζα απαηηνύζε έλαλ ειάρηζην αξηζκό ειεθηξνλόκσλ k ηέηνην ώζηε 2 k m. Έηζη, γηα έλαλ θηλεηήξα κε ηξεηο ηαρύηεηεο (ζηάζε, αξγά, γξήγνξα) απαηηνύληαη δύν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξνλόκνη δηόηη 2 2 = 4 3. Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Τινπνηείζηε ην θύθισκα ηνπ ρήκαηνο Α3-1. Υξεζηκνπνηείζηε ηνπο ειεθηξνλόκνπο, ηα πιήθηξα, ηηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ. ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ εξγαζηεξηαθή πηλαθίδα ηεο FESTO θαη ηξνθνδνζία ζ.ξ. 24 V. 2) Γνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιώκαηνο. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ην ξόιν ηνπ ζηνηρείνπ κε ραξαθηεξηζηηθά Κ02.04 ζην ζρέδην. Δπίζεο εμεγήζηε πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο ερεηηθήο έλδεημεο. ρνιηάζηε κε κηα θξάζε γεληθόηεξα, πώο ρξεζηκνπνηνύληαη νη θσηεηλέο θαη ερεηηθέο ελδείμεηο. 9

10 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ STOP START Κ01.03 SLOW Ησηηική ένδειξη Κ02.02 Φωηεινή ένδειξη +24V DC Κ01.01 Κ02.03 Κ02.04 Κ01.02 FAST-1 SLOW-2 Κ01 Κ02 0 ςζκεςή Ιζσύορ ρήκα Α03-1: θύθισκα ηξηώλ θαηαζηάζεσλ 3) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (1/2 ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πελίσλ K01 θαη Κ02 γηα ηελ εμήο αθνινπζία δηαδνρηθώλ ζπκβάλησλ: (α) δηέγεξζε (ελεξγνπνίεζε θαη θαηόπηλ απελεξγνπνίεζε) ηνπ πιήθηξνπ STOP. (β) δηέγεξζε ηνπ πιήθηξνπ START, (γ) ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ SLOW, (δ) απελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ SLOW, 4) Αληηθαηαζηήζηε ην πελίν Κ01 κε έλαλ ρξνληζηή παξαγσγήο παικνύ ρξνληθήο δηάξθεηαο 25 sec. Πεξηγξάςηε πσο εμειίζεηαη ε ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο ηζρύνο όηαλ δηεγεξζεί ην πιήθηξν START. 5) Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πελίνπ Κ1 από ην ρξνληζηή, πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (1/2 ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πελίσλ Κ01 θαη Κ02 γηα ηελ εμήο αθνινπζία δηαδνρηθώλ ζπκβάλησλ: (α) δηέγεξζε ηνπ πιήθηξνπ START, (β) δηέγεξζε ηνπ πιήθηξνπ STOP κεηά από 1 ιεπηό. 6) Με ην αξρηθό θύθισκα, ππνζέζηε όηη ελώ δηεγείξνπκε ην πιήθηξν START, ην πελίν Κ01 δελ νπιίδεη. Αλαθέξαηε πηζαλέο βιάβεο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνέιζεη απηή ε αζηνρία. 10

11 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α07. Παλινδπόμηζη ζε Ηλεκηπο-Τδπαςλικό ύζηημα Ζ εθπαηδεπηηθή δηάηαμε (πηλαθίδα) ηεο FESTO δηαζέηεη ειεθηξηθά ειεγρόκελε βαιβίδα ε νπνία κπνξεί λα δηνρεηεύζεη ηελ πδξαπιηθή ηζρύ ζε δύν δηαθνξεηηθέο γξακκέο. Υξεζηκνπνηνύκε ηε βαιβίδα απηή γηα λα επηβάινπκε ζην πδξαπιηθό έκβνιν ζπλερή παιηλδξνκηθή θίλεζε κεηαμύ ησλ άθξσλ S1 θαη S2 ζηα νπνία βξίζθνληαη αληίζηνηρνη ηεξκαηηθνί δηαθόπηεο, όπσο δείρλεη ην ρήκα Α7-1. Οη εηδηθόηεξεο πξνδηαγξαθέο ειέγρνπ απηήο ηεο θίλεζεο είλαη σο εμήο: - πηέδνληαο έλα πιήθηξν εθθίλεζεο (START) ην βάθηξν παιηλδξνκεί κεηαμύ ησλ ζέζεσλ S1 θαη S2 ζπλερώο, - πηέδνληαο ην πιήθηξν δηαθνπήο (STOP) ην βάθηξν αθηλεηνπνηείηαη θαη παξακέλεη ζηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ, - πηέδνληαο μαλά ην πιήθηξν εθθίλεζεο (START) ην βάθηξν επαλεθθηλεί θαη ζπλερίδεη ηελ παιηλδξόκεζε, θηλνύκελν ζηελ θαηεύζπλζε ηελ νπνία είρε πξηλ πηεζζεί ην πιήθηξν δηαθνπήο (STOP). διάστημα κίνησης τοσ βάκτροσ S1 S2 ρήκα Α07-1. Γηάηαμε πδξαπιηθήο παιηλδξνκηθήο θίλεζεο ύκθσλα κε ην ηειεπηαίν ζεκείν ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο, ην θύθισκα ειέγρνπ πξέπεη λα απνκλεκνλεύεη ζπλερώο ηελ ηξέρνπζα θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο (ΓΔμηά ή ΑΡηζηεξά) νύησο ώζηε, κεηά ηε δηαθνπή, λα επαλεθθηλεί ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δηζηαζνύο (flip-flop) θπθιώκαηνο κλήκεο. Σν θύθισκα απηό είλαη παξόκνην κε ην θύθισκα απηνζπγθξάηεζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε-δηαθνπή ηεο θίλεζεο, ην νπνίν επίζεο απνκλεκνλεύεη ηελ πξόζθαηε εληνιή (START ε STOP). Σν ρήκα Α7-02 παξνπζηάδεη ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ δύν θπθισκάησλ (ειεθηξνλόκνη Κ01 θαη Κ04) θαη ηνλ ηξόπν απνκλεκόλεπζεο ηεο θαηεύζπλζεο. Ζ ελεξγόο θαηάζηαζε ηνπ πελίνπ Κ04 αληηζηνηρεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ πελίνπ Κ02 (θίλεζε ΑΡ) θαη ε εξεκία ηνπ Κ04 αληηζηνηρεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ πελίνπ Κ03 (θίλεζε ΓΔ). Ζ θαζαπηό παιηλδξνκηθή θίλεζε επηηπγράλεηαη κε ην θύθισκα ηνπ ρήκαηνο Α

12 ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ STOP PP START K01.01 K03.04 K02.04 K04.01 K02.02 K03.03 LEFT RIGHT K01 K04 Ηλεκηπο- Τδπαςλική Βαλβίδα K01.02 S2 K03.02 START K02.03 S1 K02.01 K04.02 K04.03 K03.01 K02 K03 ρήκα Α07-2. Ζιεθηξηθό θύθισκα ειέγρνπ πδξαπιηθήο θίλεζεο

13 SL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Αλαγλσξίζηε θαη ζπλδέζηε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Σνπνζεηείζηε ηνπο κεραληθνύο δηαθόπηεο ζέζεο S1 θαη S2 ζηα άθξα ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ηνπ βάθηξνπ ηνπ εκβόινπ όπσο δείρλεη ην ρήκα Α7-1. 2) Τινπνηήζηε ην θύθισκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα ρήκαηα Α7-2 θαη Α7-3 θαη δνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ (ΠΡΟΟΥΖ! ηα δύν ζρήκαηα πεξηγξάθνπλ από θνηλνύ ένα εληαίν θύθισκα). Οη δύν επαθέο κε όλνκα "START" είλαη ειεθηξηθά δηαθνξεηηθέο αιιά αλήθνπλ ζην ίδην κεραληθό δηαθόπηε (πιήθηξν) θαη ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα. 3) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (½ ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη εθ παξαιιήινπ ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πελίσλ Κ01, Κ02, Κ03, Κ04, START, STOP, S1 θαη S2 γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 3α) ην βάθηξν βξίζθηαη αξρηθά ζηελ αξηζηεξή ζέζε (ζην δηαθόπηε S1) όηαλ πηεζζεί ην πιήθηξν START θαη ιίγε ώξα αξγόηεξα ην πιήθηξν STOP, 3α) ην βάθηξν βξίζθεηαη αξρηθά ζηε δεμηά ζέζε (ζην δηαθόπηε S2) όηαλ πηεζζεί ην πιήθηξν START θαη ιίγε ώξα αξγόηεξα ην πιήθηξν STOP.

14 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α8. ςνδςαζμένερ κινήζειρ ζε Ηλεκηπο-Τδπαςλικό ύζηημα Έλαο ζηαζκόο κεηαθόξησζεο παξεκβάιιεηαη κεηαμύ δύν γξακκώλ κεηαθνξάο όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα Α8-1 θαησηέξσ. Ο ζηαζκόο κεηαθνξηώλεη ζηε δεύηεξε γξακκή κεηαθνξάο ηα θηβώηηα πνπ θζάλνπλ από ηελ πξώηε γξακκή ( δειαδή από #1 ζε #2). S3 S4 Κύλινδπορ Β S2 γπαμμή μεηαθοπάρ #2 γπαμμή μεηαθοπάρ #1 START Κύλινδπορ Α S1 ρήκα Α8-1. ηαζκόο κεηαθόξησζεο - δηάηαμε ζπλδπαζκέλεο θίλεζεο δύν εκβόισλ Ο ζηαζκόο κεηαθόξησζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: - θύιηλδξνο Α : ην βάθηξν ηνπ θπιίλδξνπ θαηαιήγεη ζε θνξείν ην νπνίν αλπςώλεηαη ή θαηεβαίλεη, αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνηνύκελε ζπξίδα (Α1 ή Α2) - θύιηλδξνο Β : ην βάθηξν ηνπ θπιίλδξνπ εθηείλεηαη ή ζπζηέιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνηνύκελε ζπξίδα (Β1 ή Β2 αληίζηνηρα) - δηαθόπηεο ζέζεο S1 θαη S2: θαλνληθά αλνηθηνί, ηνπνζεηεκέλνη ζηε δηαδξνκή ηνπ εκβόινπ Α θαη ζην ύςνο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 1 θαη 2 αληίζηνηρα - δηαθόπηεο ζέζεο S3 θαη S4: θαλνληθά αλνηθηνί, ηνπνζεηεκέλνη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πιάηνπο ηνπ θνξείνπ αληίζηνηρα - πιήθηξν START: θαλνληθά αλνηθηή ρεηξνθίλεηε επαθή Αξρηθά ν ζηαζκόο βξίζθεηαη ζηε ζέζε εξεκίαο (S1, S3). Όηαλ ν ρεηξηζηήο αληηιεθζεί ηελ άθημε ελόο θηβσηίνπ από ηε γξακκή #1, πηέδεη ην πιήθηξν START θαη ν ζηαζκόο εθηειεί ηελ εμήο αθνινπζία θηλήζεσλ: (α) ην έκβνιν Α εμέξρεηαη θαη αλπςώλεη ην θνξείν καδί κε ην θηβώηην έσο ην επίπεδν ηεο δεύηεξεο γξακκήο κεηαθνξάο (ζηε ζέζε S2), 14

15 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (β) ην έκβνιν Β εθηείλεηαη (από ηε ζέζε S3 ζηε ζέζε S4) θαη ζαξώλεη ην θνξείν από αξηζηεξά πξνο ζηα δεμηά, κεηαθνξηώλνληαο ην θηβώηην ζηε δεύηεξε γξακκή κεηαθνξάο, (γ) ην έκβνιν Α ζπζηέιιεηαη θαη ην άδεην πιένλ θνξείν επηζηξέθεη ζην επίπεδν ηεο πξώηεο γξακκήο κεηαθνξάο (ζέζε S1), (δ) ην έκβνιν Β επηζηξέθεη (ζηε ζέζε S3). Οη θηλήζεηο απηέο εθηεινύληαη δηαδνρηθά, δειαδή ην ηέινο κηαο θίλεζεο ελεξγνπνηεί ηελ επόκελε. ην ηέινο ηνπ θύθινπ (α)-(δ) ε θίλεζε ζηακαηά θαη ν ζηαζκόο είλαη δηαζέζηκνο γηα λα επαλαιάβεη ηνλ ίδην θύθιν ησλ θηλήζεσλ εθόζνλ ν ρεηξηζηήο πηέζεη εθ λένπ ην πιήθηξν START. Ζ ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ησλ δύν θπιίλδξσλ επηηπγράλεηαη κε ην θύθισκα απηνκαηηζκνύ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα Α8-2. START K53 S3 K11 S2 K21 S4 K31 S1 K41 K51 K22 K32 K42 K12 K24 K13 K33 K23 K43 K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 B1 B2 Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: ρήκα Α8-2. Ζιεθηξηθό θύθισκα ζπλδπαζκέλεο πδξαπιηθήο θίλεζεο 1) Αλαγλσξίζηε θαη ζπλδέζηε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Σνπνζεηείζηε ηα δύν έκβνια Α θαη Β παξάιιεια (ώζηε λα ρσξέζνπλ ζηελ πηλαθίδα FESTO), Σνπνζεηείζηε ηνπο κεραληθνύο δηαθόπηεο ζέζεο S1 θαη S2 ζηα άθξα ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ηνπ βάθηξνπ ηνπ εκβόινπ Α θαη ηνπο δηαθόπηεο ζέζεο S3 θαη S4 ζηα άθξα ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ηνπ βάθηξνπ ηνπ εκβόινπ Β. 2) Τινπνηήζηε ην θύθισκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ρήκα Α8-2 θαη δνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 3) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (½ ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη εθ παξαιιήινπ ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο όισλ ησλ πελίσλ (Κ1 σο Κ5) γηα έλα ηππηθό θύθιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ κεηαθόξησζεο, δειαδή από ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ START έσο ηελ επηζηξνθή ηνπ εκβόινπ Β. 15

16 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α13. Πποζδιοπιζμόρ ζηοισείων ηος κςκλώμαηορ ηςμπάνος ηλεκηποκινηηήπα ζ.π. Ζ δηάηαμε ΖΚ-1 ηεο Intellectron πεξηιακβάλεη ζύζηεκα θίλεζεο απνηεινύκελν από έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη κηα ειεθηξηθή γελλήηξηα σο θνξηίν. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο δηαζέηεη αλεμάξηεηε δηέγεξζε θαη επνκέλσο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε κεηαζηξεθόκελε δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θύθισκα ηπκπάλνπ ιακβάλεη ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα A13-1. X a R a V δρομέας E a ρήκα A13-1. Κύθισκα ηπκπάλνπ κεηαζηξεθόκελνπ ε/θ Σα ειεθηξηθά κεγέζε ζην θύθισκα ηπκπάλνπ ζπλδένληαη ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε: όπνπ: V E a Ι Z a V= E a + I Z a (εμίζσζε 1) ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ (ηάζε ηξνθνδνζίαο) αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα ηπιίγκαηα ηνπ δξνκέα ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα ηνπ ηπκπάλνπ ε ζπλνιηθή ζύλζεηε αληίζηαζε (αληίδξαζε) ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ Με ηε ζεηξά ηεο, ε ζπλνιηθή ζύλζεηε αληίζηαζε Z a ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ εθθξάδεηαη σο: όπνπ: R a j X a φ o L a Z a = R a +j X a = R a +j φ o L a (εμίζσζε 2) ε ζπλνιηθή σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ε θαληαζηηθή κνλάδα ( -1). ε ζπλνιηθή επαγσγηθή αληίδξαζε (ζθέδαζε) ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ε γσληαθή ζπρλόηεηα ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ε ζπλνιηθή απηεπαγσγή ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ Όηαλ ν θηλεηήξαο είλαη ζε ζηάζε, ζηα ηπιίγκαηα ηνπ ηπκπάλνπ (δξνκέα) δελ αλαπηύζζεηαη αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε (δειαδή E a =0) θαη ε εμίζσζε 1 απινπνηείηαη. Αμηνπνηνύκε ηελ απινύζηεπζε απηή γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Γεληθόηεξα, εθαξκόδνπκε ζπλερή ηάζε γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ σκηθή αληίζηαζε R a θαη ελαιιαζζόκελε ηάζε γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ απηεπαγσγή L a ηνπ δξνκέα. 16

17 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Πξνεηνηκάζηε ηα ζηνηρεία ηεο δηάηαμεο HK-1 πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθαξκνγή. Δηδηθόηεξα: α) εληνπίζηε ην ηξνθνδνηηθό ζπλερνύο ηάζεο θαζώο θαη ηα όξγαλα (ακπεξόκεηξν θαη βνιηόκεηξν) ζπλερνύο ξεύκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ άζθεζε β) βεβαησζείηε όηη ην θύθισκα δηέγεξζεο δελ ζπλδέεηαη κε ηξνθνδνζία, δειαδή όηη ν θηλεηήξαο ζα παξακέλεη ζε ζηάζε. 2) Δθαξκόζηε ζπλερή ηάζε ζην θύθισκα ηπκπάλνπ. Τπνινγίζηε ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ R a. α) Δθαξκόζηε πέληε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ζηελ πεξηνρή 0-30 volt θαη θαηαγξάςηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο ηπκπάλνπ ζε ampere β) Τπνινγίζηε ηελ αληίζηαζε ηπκπάλνπ ζε ohm σο ηε κέζε ηηκή ηνπ ιόγνπ V/I. 3) Απνηππώζηε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκώλ ζε ζπλνπηηθή έθζεζε. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζηε απινύο πίλαθεο όπσο ην ππόδεηγκα θαησηέξσ: μέπορ 2: ςπολογιζμόρ ωμικήρ ανηίζηαζηρ R a κέηξεζε ηάζε (volt) ξεύκα (ampere) #1 #2 #3 #4 #5 κέζεο ηηκέο: απνηέιεζκα: ohm Παξάδεηγκα πίλαθα θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκνύ 4) ηελ ζπλέρεηα, ζε εηδηθό ραξηί (κηιηκεηξε) ραξάμηε ηελ θακπύιε πνπ νξίδνπλ ηα παξαπάλσ ζεκεία. εκεηώζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 17

18 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α14. Πποζδιοπιζμόρ ηηρ σαπακηηπιζηικήρ μεηαζηπεθόμενος ηλεκηποκινηηήπα ηα ηπιίγκαηα ηνπ ηπκπάλνπ ηνπ θηλεηήξα ζ.ξ. αλαπηύζζεηαη αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε (ηάζε) αλάινγε κε ηε καγλεηηθή ξνή ηνπ πεδίνπ δηέγεξζεο θαη κε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο, όπσο εθθξάδεη ε αθόινπζε ζρέζε: E a =k m φ (εμίζσζε 3) όπνπ: E a ε αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ζην θύθισκα ηνπ ηπκπάλνπ (ν δείθηεο a πξνέξρεηαη από ηνλ αγγιηθό όξν armature γηα ην ηύκπαλν) k m ειεθηξνκεραληθή ζηαζεξά, κηα- παξάκεηξνο πνπ εμαξηάηαη από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηλεηήξα θαη ηε καγλεηηθή ξνή ηνπ πεδίνπ δηέγεξζεο φ ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα. Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζρέζε απηή, ε εμίζσζε 1 γξάθεηαη: V= k m φ + I R a (εμίζσζε 4) όπνπ όια ηα κεγέζε έρνπλ νξηζζεί αλσηέξσ. Ζ ηειεπηαία απηή έθθξαζε καο επηηξέπεη αλ ππνινγίζνπκε ηελ ειεθηξνκεραληθή ζηαζεξά k m κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθή θαη ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ. Ζ παξερόκελε ζην θύθισκα ηπκπάλνπ ειεθηξηθή ηζρύο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ηζρύ ιόγσ ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ ηπκπάλνπ (ηηο ιεγόκελεο θαη «απώιεηεο ραιθνύ») θαη ζε κεραληθή ηζρύ ζηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. Γειαδή: όπνπ: I a V a R a Tφ I a V a =R a I a 2 + Tφ (εμίζσζε 5) ην γηλόκελν ξεύκαηνο θαη ηάζεο ζην θύθισκα ηπκπάλνπ ε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ην γηλόκελν ηεο ξνπήο θαη ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα. ηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάηαμεο ΖΚ-1, ε ξνπή ηνπ θνξηίνπ νθείιεηαη ζηελ ηξηβή ησλ εδξάλσλ θαη ηελ αληίζηαζε αλεκηζκνύ. Ζ εμάξηεζή ηεο από ηελ ηαρύηεηα πξνζεγγίδεηαη κε κηα δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε: Τ=Α+Βφ 2 (εμίζσζε 6) όπνπ: Α, Β θαηάιιεινη ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θνξηίνπ Ζ ηειεπηαία απηή έθθξαζε καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο Α θαη Β θαη επνκέλσο ηελ αλαιπηηθή κνξθή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ θνξηίνπ, κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο θαη ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ όηαλ ν θηλεηήξαο πεξηζηξέθεηαη. 18

19 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Πξνεηνηκάζηε ηα ζηνηρεία ηεο δηάηαμεο HK-1 πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθαξκνγή. Δηδηθόηεξα, εθαξκόζηε ζπλερή ηάζε ζην θύθισκα ηεο δηέγεξζεο. Πποζοσή! βεβαησζείηε όηη ην ξεύκα δελ μεπεξλά ηα 2 ampere. εκεηώζηε ηελ ηηκή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηεο δηέγεξζεο. 2) Δθαξκόζηε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ζηελ πεξηνρή 0-30 volt θαη θαηαγξάςηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο: α) ηεο ηάζεο εμόδνπ ηεο ηαρνγελλήηξηαο β) ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηα ηπιίγκαηα ηνπ δξνκέα (δει. ην θύθισκα ηπκπάλνπ) 3) Πξνεηνηκάζηε ζπλνπηηθή έθζεζε ζηελ νπνία α) Τπνινγίζηε ηελ πηώζε ηάζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ, όπσο απηή κεηξήζεθε πξνεγνπκέλσο β) Τπνινγίζηε ηελ αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ γ) Μεηαηξέςηε ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο ηεο ηαρνγελλήηξηαο ζε γσληαθή ηαρύηεηα θαη, κε βάζε απηέο, ππνινγίζηε ηελ ειεθηξνκεραληθή ζηαζεξά k m, ρσξηζηά γηα θάζε κέηξεζε θαη σο κέζν όξν. 4) Απνηππώζηε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκώλ ζε ζπλνπηηθή έθζεζε. α) Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ πίλαθα θαησηέξσ: ςπολογιζμόρ ζηαθεπάρ K m Μέγεζνο: κέηξεζε #1 κέηξεζε #2 κέηξεζε #3 ηάζε δηέγεξζεο ηάζε ηξνθνδνζίαο (volt) ηάζε ηαρνγελλήηξηαο (volt) ξεύκα ηπκπάλνπ (ampere) αληίζηαζε ηπκπάλνπ (κέζε ηηκή) πηώζε ηάζεο IR (volt) αληη-ζδγ ηπκπάλνπ (volt) ζηαζεξά ηαρνγελλήηξηαο γσληαθή ηαρύηεηα (rad/sec) απνηέιεζκα: κέζε ηηκή Πίλαθαο θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκνύ volt ohm Volt.sec/rad newton metre / ampere 19

20 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ β) Υαξάμηε ηε ραξαθηεξηζηηθή κεηαμύ ηεο ξνπήο ζε (newton metre) θαη ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο (ζε rad/sec) ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα γηα ηάζε ηξνθνδνζίαο ηεο επηινγήο ζαο. εκεηώζηε πάλσ ζην δηάγξακκα απηό ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ πεδίνπ δηέγεξζεο θαη ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ηπκπάλνπ. ΠΡΟΟΥΖ! Ζ ηαρνγελλήηξηα θέξεη πηλαθίδα πνπ αλαγξάθεη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο κεηαηξνπήο ηεο ηάζεο εμόδνπ ηεο ζε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο. Ζ ζηαζεξά είλαη εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο Volt/giro (1giro=2πrad/sec). Πξηλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηε ζηνπο ππνινγηζκνύο, ζα πξέπεη λα κεηαηξέςεηε απηήλ ηελ ηηκή ζε κνλάδεο Volt.sec/rad. 20

21 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α16. Ρύθμιζη Η/Κ με διαμόπθωζη εύποςρ παλμών Ζ ραξαθηεξηζηηθή (θαη ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο) ησλ ε/θ ζπλερνύο ξεύκαηνο κεηαβάιιεηαη αιιάδνληαο ηε ζηάζκε ηεο παξερόκελεο ηξνθνδνζίαο. Μηα κέζνδνο αιιαγήο ηεο ηξνθνδνζίαο, θαηάιιειε γηα κηθξνύο θαη κεζαίνπο θηλεηήξεο, είλαη ε "έκκεζε ξύζκηζε" ηεο ηάζεο ηπκπάλνπ κέζσ ηεο παξνρήο δηαθνπηόκελεο ηάζεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ηάζε ηξνθνδνζίαο δηακνξθώλεηαη ζε ηεηξαγσληθνύο παικνύο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ξύζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο ζπλίζηαηαη ζηε δηακόξθσζε (δειαδή ηνλ θαζνξηζκό) ηνπ εύξνπο (δηάξθεηαο) ησλ παικώλ (PWM - Pulse Width Modulation). Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή δηακόξθσζεο παικώλ ζπλίζηαηαη ζηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο δηάξθεηαο ηνπ "ελεξγνύ" (Σ H ) θαη ηνπ "αδξαλνύο" (Σ L ) ηκήκαηνο ηνπ παικνύ, δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζπλνιηθή πεξίνδν επαλάιεςεο ησλ παικώλ (Σ 0 =Σ H +Σ L ), όπσο ζην ρήκα A17-1. V a Σ H Σ L Σ H V b Σ 0 ρήκα A17-1. Βαζθά κεγέζε ηεο δηακόξθσζεο εύξνπο παικώλ Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη θαη ηερληθή "πξόζεκν θαη κέγεζνο" (sign-magnitude) δηόηη ε δηάηαμε ξύζκηζεο έρεη, ζηε γεληθή πεξίπησζε, δύν παξακέηξνπο: - ην πξόζεκν V a -V b, δειαδή ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ειεθηξηθώλ δπλακηθώλ V a θαη V b, πνπ θαζνξίδεη ηε δηέπζπλζε πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα, - ηνλ ελεξγό θύθιν (duty cycle), δειαδή ηε ζρέζε Σ H /Σ 0, πνπ θαζνξίδεη ην "κέζν κέγεζνο" ηεο ηάζεο πνπ παξέρεηαη ζην ηύκπαλν (βι. ρήκα A16-2). Ο ελεξγόο θύθινο θπκαίλεηαη κεηαμύ 0%, νπόηε ε ηάζε είλαη ζπλερώο V b, θαη 100% νπόηε ε ηάζε είλαη ζπλερώο V a. 30% 50% ρήκα A16-2. Μνξθή ησλ παικώλ θαη ηηκή ηνπ ελεξγνύ θύθινπ Ζ δηακόξθσζε ησλ παικώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά, ρξεζηκνπνηόληαο νινθιεξσκέλν θύθισκα ρξνληζηή κε ηαιαλησηή R/C. Ο ζπλεζέζηεξνο ρξνληζηήο είλαη ην νινθιεξσκέλν θύθισκα ηύπνπ 555 ζπλδεδεκέλν ζηνλ "αζηαζή" ηξόπν ηαιαλησηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα A

22 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ θαησηέξσ. Ζ ζύλδεζε απηή ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C θαη δύν αληηζηάζεηο R A θαη R B. ρήκα A16-3. ύλδεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ 555 ζε δηάηαμε αζηαζνύο ηαιαλησηή Ή έμνδνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ κπνξεί λα παξάζρεη πεξηνξηζκέλν ξεύκα. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο PWM ζε ειεθηξηθή θίλεζε, νη παξαγόκελνη παικνί πξέπεη λα εληζρπζνύλ κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ ειεθηξνληθώλ ηζρύνο. Ζ απινύζηεξε κνξθή ηέηνηαο ελίζρπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ πόισζε ηεο βάζεο ελόο δηπνιηθνύ ηξαλδίζηνξ (κέζσ θαηάιιειεο αληίζηαζεο πεξηνξηζκνύ ηνπ ξεύκαηνο). Σν ηξαλδίζηνξ ιεηηνπξγεί σο δηαθόπηεο κεηαμύ απνθνπήο θαη θόξνπ. ηε ζπλεζέζηεξε δηάηαμε, ην ηξαλδίζηνξ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ηεο "επηζηξνθήο" ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο "γεο". Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) πλδέζηε έλα απιό θύθισκα ειέγρνπ ηεο ηξνθνδνζίαο ε/θ σο άλσ κε δηακόξθσζε παικώλ, ρξεζηκνπνηόληαο ηα εμήο πιηθά: νινθιεξσκέλν θύθισκα 555, ππθλσηήο 10 nf, αληίζηαζε 1 ΚΩ, κεηαβιεηή αληίζηαζε 1 ΚΩ (ζέζε R B ), αληίζηαζε πεξηνξηζκνύ 2.2 ΚΩ, ηξαλδίζηνξ 2Ν2222, πιαθέηα δνθηκώλ, θαιώδηα. 2) Σνπνζεηείζηε ελδεηθηηθέο ιπρλίεο (LED) ζηελ έμνδν ηνπ θπθιώκαηνο ρξνληζκνύ, θαη ζηε γεληθή ιήςε ηξνθνδνζίαο (ηνπνζεηείζηε θάζε ιπρλία κεηαμύ ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκείνπ θαη ηεο γείσζεο θαη ζπλνδεύζηε θάζε ιπρλία κε αληίζηαζε πεξηνξηζκνύ ξεύκαηνο 1 ΚΩ). Σξνθνδνηείζηε κε ζπλερέο ξεύκα ηάζεο 5 θαη παξαηεξείζηε ηελ αληαπόθξηζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηήξα ζε κεηαβνιέο ηεο αληίζηαζεο R B. 3) Μεηαβάιεηε ηελ R B. Γηα έμη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο, κεηξήζηε ηελ πξαγκαηηθή κέζε ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα. Τπνινγίζηε, γηα θάζε ηηκή, ηε δηάξθεηα ηνπ ελεξγνύ παικνύ, ηελ ηηκή ηνπ ελεξγνύ θύθινπ θαη ηε "ζεσξεηηθή" κέζε ηάζε πνπ αληηζηνηρεί. Καηαγξάςηε ηα ζηνηρεία απηά ζε πίλαθα ζην θύιιν έξγνπ. Δπίζεο θαηαγξάςηε ζην θύιιν έξγνπ ηελ παξερόκελε από ην ηξνθνδνηηθό ηάζε (κπνξεί λα δηαθέξεη από ηελ νλνκαζηηθή). 4) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (½ ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ην ζπλνιηθό θύθισκα ηξνθνδνζίαο πνπ πινπνηήζαηε. 22

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΣΕ 1. Σν δεπηεξεύσλ ηύιηγκα κεηαζρεκαηηζηή έρεη ηάζε 282,8sin377 v t tv. Ο ιόγνο ησλ ζπεηξώλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή είλαη 100:200 (α=0,5). Αλ ην ξεύκα ζην δεπηεξεύσλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΕΛ. 109 1 ο ΣΕΕ Λάπιζαρ Σσολική Χπονιά: 200 200. Ονομαηεπώνςμο μαθηηή:. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ Ομάδα:. ΣΑΞΗ Β Ηλεκηπ. Δγκαη. Κηιπίων. ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Μίραο Παλαγηώηεο. Ημεπομηνία: ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο.

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Iδαληθό θύθισκα LC απνηειείηαη από πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L=4mH, ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C= l0κf θαη δηαθόπηε. Αξρηθά, ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο θαη ν ππθλσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A.2 Σηελ θεξαία ελόο ξαδηνθσληθνύ δέθηε ΑΜ (κεζαία θύκαηα), νη ζπρλόηεηεο ησλ θπκάησλ πνπ εληζρύνληαη θπκαίλνληαη: α) από 500 Ηz έσο 1600 Ηz

A.2 Σηελ θεξαία ελόο ξαδηνθσληθνύ δέθηε ΑΜ (κεζαία θύκαηα), νη ζπρλόηεηεο ησλ θπκάησλ πνπ εληζρύνληαη θπκαίλνληαη: α) από 500 Ηz έσο 1600 Ηz ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/0/03 ΛΥΣΔΗΣ ΟΜΑΓΑ Α Οδεγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδηό ζας ηολ αρηζκό θάζε κίας από ηης παραθάηφ ερφηήζεης Α.- Α.4 θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης ετνολογικό Eκπαιδεσηικό Ίδρσμα Κρήηης Δργαζηήριο Αιολικής Δνέργειας & ύνθεζης Δνεργειακών σζηημάηων Δζηασρωμένος, 700, Ζράκλειο Κρήηης. Σατσδρομική Θσρίδα 99, ει-fax (80) 59, 978, Eail: dhr@cs.teiher.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα