ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ"

Transcript

1 ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ

2 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ISL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΛΕΓΦΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1501E ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εκτέλεση α/α Εργαστηριακή άσκηση προς εκτέλεση (α) (β) 1 Α03 εθθίλεζε θαη βεκαηηζκόο θαη Α13 πξνζδηνξηζκόο ζηνηρείσλ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζ.ξ. 2 Α22 Κηλήζεηο Διεγρόκελεο από Σξηπιό Υξνληζηή θαη Α14 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κεηαζηξεθόκελνπ ε/θ Α03 Α22 Α13 Α Α13 Α Α14 Α22 5 Α07 παιηλδξόκεζε κε κλήκε θαη Α08 ζπλδπαζκέλε θίλεζε εκβόισλ παικηθή ηξνθνδνζία ε/θ ζπλερνύο Α07 Α Α08 Α07 7 Θεσξεηηθή άζθεζε-παξάδεηγκα Α-ζεσξ Α-ζεσξ 8 Α16 Ρύζκηζε ηαρύηεηαο ε/θ κε δηακόξθσζε εύξνπο παικνύ Α16 Α16 9 Σσμπληρφμαηική άζκηζη 2

3 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Κανονιζμόρ ηος Επγαζηηπιακού Μέποςρ ηος Μαθήμαηορ Δηζαγσγή 4 Κ1. Ζ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ 4 Κ2. Ζ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο 5 Κ3. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο 5 Κ4. Σν ζύζηεκα πνηόηεηαο 6 Εθαπμογέρ με Ηλεκηπονόμοςρ Α03. Δθθίλεζε, ζηάζε θαη βεκαηηζκόο 7 Εθαπμογέρ ζε Ηλεκηπο-Τδπαςλικά ςζηήμαηα Α07. Παιηλδξόκεζε ζε ειεθηξν-πδξαπιηθό ζύζηεκα 11 Α08. πλδπαζκέλεο θηλήζεηο ζε ειεθηξν-πδξαπιηθό ζύζηεκα 14 Α22. Κηλήζεηο Διεγρόκελεο από Σξηπιό Υξνληζηή 23 Εθαπμογέρ ζε Ηλεκηποκινηηήπερ ςνεσούρ Ρεύμαηορ Α13. Πξνζδηνξηζκόο ζηνηρείσλ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζ.ξ. 16 Α14. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κεηαζηξεθόκελνπ ε/θ 18 Α16. Ρύζκηζε ηαρύηεηαο ε/θ κε δηακόξθσζε εύξνπο παικνύ 21 3

4 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ειζαγωγή Σν παξόλ ηεύρνο ζεκεηώζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα ΔΛΔΓΥΟ ΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνύ. Οη αζθήζεηο ιακβάλνπλ ρώξα ζην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Κίλεζεο, Μεραηξνληθήο θαη Δπθπνύο Διέγρνπ, ζηελ αίζνπζα ΕΑ207. Καηά θαλόλα νη ζπνπδαζηέο εθηεινύλ ηηο αζθήζεηο αηομικά, ππό ηελ επίβιεςε ησλ ζηειερώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε εξγαζηεξηαθώλ εθαξκνγώλ πνπ απαηηνύλ νκαδηθή εξγαζία, θάζε ζπνπδαζηήο αλαιακβάλεη έλαλ απηνηειή ξόιν. Δπηζεκαίλεηαη όηη αξθεηνί ζπλήζεηο βιομητανικοί κίνδσνοι είλαη σπαρκηοί ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη παρόνηες θαηά ηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. Οη αζθήζεηο εθηεινύληαη ζε εθπαηδεπηηθέο δηαηάμεηο κε δηαζηάζεηο θαη παξακέηξνπο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζσγκριηικά κε ηε βηνκεραληθή πξάμε όρη όκσο ζε αβιαβή ή ακειεηέα επίπεδα. Απνηειεί επζύλε θαη κέξηκλα όισλ θαη ηνπ θαζελόο αηνκηθά ε πξνζηαζία αλζξώπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη, πξσηίζησο, ε πποζωπική αζθάλεια. Η εκηέλεζη ηων αζκήζεων Ζ εθθώλεζε θάζε εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ κηα ζύληνκε εηζαγσγή πνπ παξνπζηάδεη ην πξνο επίιπζε ηερληθό πξόβιεκα. Ζ εηζαγσγή πεξηέρεη, όπνπ ρξεηάδεηαη, θαη κηα πνιύ ζπλνπηηθή ππελζύκηζε ζηνηρείσλ από ηε ζρεηηθή ζεσξία. ηε ζπλέρεηα, ε εθθώλεζε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ζην εξγαζηήξην. Οη νδεγίεο νξγαλώλνληαη ζε αξηζκεκέλα ζηάδηα (1, 2, 3 θ.ν.θ.) θαη επηκέξνπο βήκαηα (3α, 3β θ.ν.θ.) πνπ εθηεινύληαη δηαδνρηθά. Οη νδεγίεο εμεγνύλ ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπο νπνίνπο ν ζπνπδαζηήο (ή ε νκάδα, ζε νξηζκέλεο αζθήζεηο) πξέπεη λα εθηειέζεη. Δπίζεο, νη νδεγίεο πεξηγξάθνπλ ην πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο εξγαζηεξηαθήο εθαξκνγήο ηελ νπνία θάζε ζπνπδαζηήο παξαδίδεη αηομικά, αθόκε θαη όηαλ ε άζθεζε εθηειείηαη από νκάδα. Γηα ηε ζύληαμε ησλ εθζέζεσλ, νη ζπνπδαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηα εηδηθά έληππα ("θύιια έξγνπ") ηνπ Δξγαζηεξίνπ. πλήζσο, ε έθζεζε πεξηιακβάλεη ηελ απνηύπσζε ησλ κεηξήζεσλ θαη, κε βάζε απηέο, ηνλ ππνινγηζκό θάπνησλ κεγεζώλ θαη ηε ζύληαμε ελόο πίλαθα ή ελόο δηαγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζύληαμε ησλ εθζέζεσλ θαη γεληθόηεξα ε ηετνική επικοινφνία είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη όρη πξόζζεην πεξηηύιηγκα. Ζ ζαθήλεηα θαη ιηηόηεηα ζηε δηαηύπσζε ησλ εθζέζεσλ αμηνινγνύληαη ηδηαίηεξα (βι. θαη επόκελν ζεκείν πεξί αμηνιόγεζεο). ε θάζε πεξίπησζε, ε έθζεζε πξέπεη λα απαληά ζηα εξσηήκαηα θαη όρη λα αλαπαξάγεη ή λα επαλα-δηαηππώλεη ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο. Δπίζεο, νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νξζή αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ θαη νξγάλσλ θαη θπξίσο- ζηε ζσζηή ανηίληυη ηφν θσζικών μεγεθών και μονάδφν. Αλαθέξεηαη εδώ, σο παξάδεηγκα πξνο απνθπγή, ε πεξίπησζε κηαο έθζεζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε πίεζε θαηαλάισζεο πςειόηεξε από ηελ πίεζε ηξνθνδνζίαο ή 4

5 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ κηαο άιιεο ζηελ νπνία ε ηζρύο ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάηαμεο ππνινγίζζεθε ζε αξθεηά κεγαβάη! Κ2. Η οπγάνωζη ηος μαθήμαηορ Καηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ δηδαθηηθνύ εμακήλνπ, νη ζπνπδαζηέο θαηαλέκνληαη ζε ηκήκαηα κε δηαδνρηθέο ώξεο έλαξμεο. Με αλαθνίλσζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαζνξίδνληαη, ζηηο αξρέο θάζε δηδαθηηθνύ εμακήλνπ ν εμακεληαίνο πξνγξακκαηηζκόο θαη ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο αζθήζεσλ πνπ νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Καηά θαλόλα, ν πξνγξακκαηηζκόο πξνβιέπεη θαη κηα πξόζζεηε εβδνκάδα γηα ζπκπιήξσζε ησλ αζθήζεσλ από ηνπο ζπνπδαζηέο εθείλνπο πνπ ηπρόλ δελ ζα νινθιεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εγθαίξσο. Ο ρξόλνο πνπ δηαηίζεηαη θαηά ηε εθηέιεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο άζθεζεο είλαη αληίζηνηρνο ηνπ ρξόλνπ πνπ δηαηέζεθε θαηά ηηο θαλνληθέο (κε-επαλαιεπηηθέο) εβδνκάδεο. Κ3. Η αξιολόγηζη ηος μαθήμαηορ Μηα άζθεζε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε όηαλ ν ζπνπδαζηήο εθηειέζεη όια ηα βήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εξγαζηεξηαθή εθαξκνγή θαη παξαδώζεη, νξζά ζπκπιεξσκέλε, ηε ζρεηηθή έθζεζε. Ζ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή αμηνινγείηαη αηνκηθά θαη μερσξηζηά γηα θάζε άζθεζε, κε θξηηήξηα: - ηελ επρέξεηα εθηέιεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρύηεηα νινθιήξσζεο θαη ηελ ηάμε θαηά ηελ εθαξκνγή - ηελ αληίιεςε γηα ην πεξηερόκελν ηεο άζθεζεο, πνπ ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ επεμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα, ηνλ εληνπηζκό ησλ πηζαλώλ αηηίσλ αζηνρίαο, ηελ αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ βιάβεο θιπ. - ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθάιεηαο θαζώο θαη ηεο νξζήο ηερληθήο πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Αθόκε, ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, είλαη πηζαλόλ νη ζπνπδαζηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δύν ή ηξεηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο γξαπηέο δνθηκαζίεο (κηθξν-εμεηάζεηο) ζρεηηθέο κε ην πεξηερόκελν ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ πνπ εθηέιεζαλ. Ο ηειηθόο βαζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγίδεηαη σο ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ηνπ κέζνπ βαζκνύ ησλ ελδηάκεζσλ εμεηάζεσλ, αθελόο, θαη ηνπ βαζκνύ επίδνζεο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, αθεηέξνπ. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε είλαη ν ζπνπδαζηήο λα έρεη νινθιεξώζεη ηνλ πξνβιεπόκελν αξηζκό αζθήζεσλ. ΠΡΟΟΥΖ! Ζ ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνύ αζθήζεσλ δελ απνηειεί, από κόλε ηεο, ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ζην κάζεκα. Ζ βαζκνινγία αλαθνηλώλεηαη ζε δηάζηεκα δύν εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ην κάζεκα επαλαιακβάλεηαη (βι. θαη Ν.1404/1983 Άξζξν 27 παξάγξαθνο 3β). 5

6 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Κ4. Σο ζύζηημα ποιόηηηαρ Ζ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο πξνϋπνζέηεη όηη νη ζπνπδαζηέο ηεξνύλ ηνπο ζηνηρεηώδεηο θαη απηνλόεηνπο γηα θάζε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία θαλόλεο. Οη βαζηθόηεξνη είλαη: - νη ζπνπδαζηέο πξνζέξρνληαη έγθαηξα θαη αθνινπζνύλ ην πξόγξακκα - απνθεύγνπλ θάζε είδνπο όριεζε - επηδεηθλύνπλ ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο - ζέβνληαη θαη πξνζηαηεύνπλ ηνπο πόξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηνπ Ηδξύκαηνο γεληθόηεξα. Ζ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε έλα απιό αιιά απνηειεζκαηηθό Σύζηημα Ποιόηηηας, ηκήκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν παξώλ Καλνληζκόο. Έλα άιιν ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην Γειηίν Παξαηεξήζεσλ ην νπνίν θαηαγξάθεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπνπδαζηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ. ην Γειηίν, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη αλώλπκα θαη ζην ηέινο ζηαηηζηηθά επηιεγκέλσλ εμακήλσλ, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύλ δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ καζήκαηνο θαη δηαηππώλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 6

7 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ A03. Εκκίνηζη, ηάζη και Βημαηιζμόρ Δηζαγσγηθά γηα ηνπο ειεθηξνλόκνπο Ζιεηξνλόκνο ή ξειέ (relais γαιιηθά, relay αγγιηθά) νλνκάδεηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπζθεπή ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. ηελ απινύζηεξε κνξθή ηνπ, ν ειεθηξνλόκνο απνηειείηαη από έλαλ ειεθηξνκαγλήηε, έλαλ θηλνύκελν νπιηζκό θαη επαθέο όπσο παξνπζηάδεη ην ρήκα Α1-1. οπλισμός K1 K2 S1 Πηνίο Κ1 S1 Επαφή S2 πηνίο επαφή S2 Κ2 ρήκα Α1-1. ρεκαηηθή θαη δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεθηξνλόκνπ Όηαλ ην πελίν δηαξξέεηαη από ξεύκα, αλαπηύζζεη ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν πνπ εθαξκόδεη ειθηηθή δύλακε ζην κεηαιιηθό νπιηζκό. Τπό ηελ επήξεηα ηεο δύλακεο απηήο, ν νπιηζκόο θηλείηαη θαη κεηαδίδεη θίλεζε ζηηο επαθέο κε απνηέιεζκα απηέο λα θιείλνπλ ή λα αλνίγνπλ, δειαδή λα επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξηθή ζπλέρεηα ή λα ηελ δηαθόπηνπλ. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο επαθώλ, όκσο ε βαζηθόηεξε δηάθξηζε αθνξά ηηο θαλνληθά θιεηζηέο θαη ηηο θαλνληθά αλνηθηέο επαθέο: Σύπνο επαθήο: Καλνληθά αλνηθηή (κ/α) Κανονικά κλειζηή (θ/θ) Δλαιιαθηηθή νλνκαζία: Όηαλ ν ειεθηξνλόκνο δελ ηξνθνδνηείηαη (θαηάζηαζε ηπεμίαρ): Όηαλ ν ειεθηξνλόκνο ηξνθνδνηείηαη (ενεπγοποίηζη): επαθή επγαζίαρ, επαθή normally open (N/O) ε επαθή δηαθόπηεη, δει. δελ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (κεγάιε σκηθή αληίζηαζε) ε επαθή άγει, δει. επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ειάρηζηε σκηθή αληίζηαζε) επαθή ηπεμίαρ, επαθή normally closed (N/C) ε επαθή άγεη, δει. επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ειάρηζηε σκηθή αληίζηαζε) ε επαθή διακόπηει, δει. δελ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (κεγάιε σκηθή αληίζηαζε) Ο όξνο κανονικά αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηπεμίαρ ηνπ ειεθηξνλόκνπ, δειαδή ζηε ζέζε ησλ επαθώλ όηαλ ην πελίν δεν ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα. πλήζσο ε ζέζε εξεκίαο απηή εμαζθαιίδεηαη κεραληθά π.ρ. κέζσ ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ ίδησλ ησλ βξαρηόλσλ επάλσ ζηνπο νπνίνπο είλαη ζηεξεσκέλεο νη επαθέο ή κε μερσξηζηά επαλαηαθηηθά ειαηήξηα. 7

8 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Οη ειεθηξνλόκνη πνιιαπιώλ επαθώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη π.ρ. γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηξνθνδνζία ηξηθαζηθώλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, έρνπλ κύπιερ επαθέρ ηζρύνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξηώλ θάζεσλ θαη έλαλ αξηζκό από βοηθηηικέρ επαθέρ, κηθξόηεξεο ηζρύνο, πνπ παξάγνπλ ηα ζήκαηα πνπ ρξεζηκεύνπλ ζην θύθισκα απηνκαηηζκνύ. Ζ δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ κεγάιεο ηζρύνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ειεθηξηθνύ ηόμνπ πνπ αλαπηύζζεηαη θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ επαθώλ. Γηα ην ιόγν απηό, νη επαθέο ηζρύνο έρνπλ κεγάιε επηθάλεηα, ή θαη θαιύπηνληαη κε επγελή κέηαιια (ιεπθόρξπζν, ρξπζό, ηξίδην) ή πεξηέρνληαη ζε αδξαλέο κέζν θιπ. Όια ηα κεγάια ζπζηήκαηα πξνηύπσλ πεξηέρνπλ αλαιπηηθή ηππνπνίεζε θαη πιήξεηο ζπκβνιηζκνύο γηα ηνπο ειεθηξνλόκνπο. Όκσο, νη ηππνπνηήζεηο απηέο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο - έηζη δελ έρνπκε γηα ηνπο ειεθηξνλόκνπο έλα θαζνιηθά απνδεθηό δηεζλέο ζύζηεκα ζπκβνιηζκνύ. Δηδηθόηεξα, γηα ηα πελία θαη ηηο επαθέο, έρνπλ επηθξαηήζεη νη ζπκβνιηζκνί πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα Α1-2: ένα πηνίο κλειζηή επαθή δύο ανεξάπηηηα πηνία ανοικηή επαθή ρήκα Α1-2. ρξεζηκνπνηνύκελνη ζπκβνιηζκνί Γηα ηελ αξίζκεζε ησλ αθξνδεθηώλ ησλ επαθώλ, έρεη επηθξαηήζεη ε εμήο ηππνπνίεζε: Καηεγνξία επαθώλ Κύξηεο (ηζρύνο) Βνεζεηηθέο, θαλνληθά θιεηζηέο Βνεζεηηθέο, θαλνληθά αλνηθηέο Αξίζκεζε αθξνδεθηώλ 1-2, 3-4, 5-6 θνθ , 21-22, 31,32 θιπ. δεύγε Υ1-Υ , 23-24, θιπ. δεύγε Υ3-Υ4 Έηζη, ην αλσηέξσ παξάδεηγκα απεηθνλίδεη ζπκβνιηθά έλαλ ειεθηξνλόκν κε έλα πελίν θαη έμη επαθέο: ηξεηο θύξηεο επαθέο (ηζρύνο), δύν βνεζεηηθέο επαθέο εξγαζίαο (θ/α) θαη κηα βνεζεηηθή επαθή εξεκίαο (θ/θ). Οη ειεθηξνλόκνη έρνπλ επξύηαηε εθαξκνγή ζε έλα κεγάιν αξηζκό βηνκεραληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ θιάδσλ. Καηά αλαινγία, ππάξρεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ειεθηξνλόκσλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ελεξγνπνίεζεο, ηνλ ηξόπν κεηαγσγήο ησλ επαθώλ, ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο, ην ζθνπό ρξήζεο θιπ. Πέξα από ην ζεκειηώδεο δεύγνο ζηάζε θαη θίλεζε πνπ παξνπζηάζζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, είλαη ζπρλά αλαγθαίν λα επηβάιινπκε ζε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο. Οη θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο απηέο 8

9 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ αληηζηνηρνύλ ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθέο ηξνθνδνζίεο. Σππηθνί ιόγνη γηα ηελ ύπαξμή ηνπο είλαη: - ε αζθάιεηα, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ζύλζεησλ γξακκώλ παξαγσγήο ή κεγάισλ πδξαπιηθώλ ή άιισλ δηθηύσλ πνπ εθθηλνύλ αξγά θαη ζηαδηαθά ώζηε λα ππάξρεη ην πεξηζώξην γηα επνπηεία θαη έγθαηξε αληίδξαζε ζηελ πεξίπησζε αζηνρίαο, - ε αμηνπηζηία θαη ε απνθπγή θαηαπνλήζεσλ, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηήξσλ πνπ ζε αθηλεζία αλαπηύζζνπλ κεγάια ξεύκαηα θαη επνκέλσο πξέπεη λα εθθηλνύλ ζε ηξνθνδνζίεο ρακειόηεξεο ηάζεο, - ε επίηεπμε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ηζρύνο θαη, κέζσ απηώλ, δηαθνξεηηθώλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο π.ρ. γηα ηελ αξγή θαη ηαρεία πεξηζηξνθή ελόο θηλεηήξα ή γηα ηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ ζεξκνθξαζηώλ ζε έλα θνύξλν. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ην θύθισκα εθθίλεζεο/ζηάζεο κε απηνζπγθξάηεζε επεθηείλεηαη κε ηελ έληαμε θαη άιισλ ειεθηξνλόκσλ. Όπσο θαη ν ειεθηξνλόκνο ηεο απιήο απηνζπγθξάηεζεο, νη ειεθηξνλόκνη απηνί εθπιεξώλνπλ δηπιό ζθνπό: (α) κέζσ ησλ επαθώλ ηνπο, δηακνξθώλνπλ ηηο δηάθνξεο απαηηνύκελεο ηξνθνδνζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ελόο θηλεηήξα ζπλερνύο ξεύκαηνο, ν ειεθηξνλόκνο αξγήο θίλεζεο παξεκβάιεη ζην θύθισκα ηνπ ηπκπάλνπ κηα σκηθή αληίζηαζε. Ζ αληίζηαζε απηή εηζάγεη πηώζε ηάζεο ε νπνία κεηξηάδεη ηελ ηάζε ηπκπάλνπ (θαη επαθόινπζα ην αλαπηπζζόκελν ξεύκα δξνκέα θαη ηε καγλεηηθή δεύμε). (β) επίζεο κέζσ ησλ επαθώλ ηνπο, απελεξγνπνηνύλ (ή θαη ελεξγνπνηνύλ) άιινπο ειεθηξνλόκνπο. Έηζη, ζην ίδην παξάδεηγκα, ν ειεθηξνλόκνο αξγήο θίλεζεο πξέπεη λα αθνπιίδεη ηνλ ειεθηξνλόκν ηαρείαο θίλεζεο εηδάιισο ε αληίζηαζε παξεκβάιιεηαη παξάιιεια κε βξαρπθύθισκα! Γεληθά, εάλ ππνζέζνπκε όηη κηα δηάηαμε έρεη m δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, αθόκε θαη ν πιένλ εμνηθνλνκεηηθόο ζρεδηαζκόο ζα απαηηνύζε έλαλ ειάρηζην αξηζκό ειεθηξνλόκσλ k ηέηνην ώζηε 2 k m. Έηζη, γηα έλαλ θηλεηήξα κε ηξεηο ηαρύηεηεο (ζηάζε, αξγά, γξήγνξα) απαηηνύληαη δύν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξνλόκνη δηόηη 2 2 = 4 3. Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Τινπνηείζηε ην θύθισκα ηνπ ρήκαηνο Α3-1. Υξεζηκνπνηείζηε ηνπο ειεθηξνλόκνπο, ηα πιήθηξα, ηηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ. ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ εξγαζηεξηαθή πηλαθίδα ηεο FESTO θαη ηξνθνδνζία ζ.ξ. 24 V. 2) Γνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιώκαηνο. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ην ξόιν ηνπ ζηνηρείνπ κε ραξαθηεξηζηηθά Κ02.04 ζην ζρέδην. Δπίζεο εμεγήζηε πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο ερεηηθήο έλδεημεο. ρνιηάζηε κε κηα θξάζε γεληθόηεξα, πώο ρξεζηκνπνηνύληαη νη θσηεηλέο θαη ερεηηθέο ελδείμεηο. 9

10 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ STOP START Κ01.03 SLOW Ησηηική ένδειξη Κ02.02 Φωηεινή ένδειξη +24V DC Κ01.01 Κ02.03 Κ02.04 Κ01.02 FAST-1 SLOW-2 Κ01 Κ02 0 ςζκεςή Ιζσύορ ρήκα Α03-1: θύθισκα ηξηώλ θαηαζηάζεσλ 3) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (1/2 ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πελίσλ K01 θαη Κ02 γηα ηελ εμήο αθνινπζία δηαδνρηθώλ ζπκβάλησλ: (α) δηέγεξζε (ελεξγνπνίεζε θαη θαηόπηλ απελεξγνπνίεζε) ηνπ πιήθηξνπ STOP. (β) δηέγεξζε ηνπ πιήθηξνπ START, (γ) ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ SLOW, (δ) απελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ SLOW, 4) Αληηθαηαζηήζηε ην πελίν Κ01 κε έλαλ ρξνληζηή παξαγσγήο παικνύ ρξνληθήο δηάξθεηαο 25 sec. Πεξηγξάςηε πσο εμειίζεηαη ε ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο ηζρύνο όηαλ δηεγεξζεί ην πιήθηξν START. 5) Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πελίνπ Κ1 από ην ρξνληζηή, πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (1/2 ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πελίσλ Κ01 θαη Κ02 γηα ηελ εμήο αθνινπζία δηαδνρηθώλ ζπκβάλησλ: (α) δηέγεξζε ηνπ πιήθηξνπ START, (β) δηέγεξζε ηνπ πιήθηξνπ STOP κεηά από 1 ιεπηό. 6) Με ην αξρηθό θύθισκα, ππνζέζηε όηη ελώ δηεγείξνπκε ην πιήθηξν START, ην πελίν Κ01 δελ νπιίδεη. Αλαθέξαηε πηζαλέο βιάβεο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνέιζεη απηή ε αζηνρία. 10

11 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α07. Παλινδπόμηζη ζε Ηλεκηπο-Τδπαςλικό ύζηημα Ζ εθπαηδεπηηθή δηάηαμε (πηλαθίδα) ηεο FESTO δηαζέηεη ειεθηξηθά ειεγρόκελε βαιβίδα ε νπνία κπνξεί λα δηνρεηεύζεη ηελ πδξαπιηθή ηζρύ ζε δύν δηαθνξεηηθέο γξακκέο. Υξεζηκνπνηνύκε ηε βαιβίδα απηή γηα λα επηβάινπκε ζην πδξαπιηθό έκβνιν ζπλερή παιηλδξνκηθή θίλεζε κεηαμύ ησλ άθξσλ S1 θαη S2 ζηα νπνία βξίζθνληαη αληίζηνηρνη ηεξκαηηθνί δηαθόπηεο, όπσο δείρλεη ην ρήκα Α7-1. Οη εηδηθόηεξεο πξνδηαγξαθέο ειέγρνπ απηήο ηεο θίλεζεο είλαη σο εμήο: - πηέδνληαο έλα πιήθηξν εθθίλεζεο (START) ην βάθηξν παιηλδξνκεί κεηαμύ ησλ ζέζεσλ S1 θαη S2 ζπλερώο, - πηέδνληαο ην πιήθηξν δηαθνπήο (STOP) ην βάθηξν αθηλεηνπνηείηαη θαη παξακέλεη ζηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ, - πηέδνληαο μαλά ην πιήθηξν εθθίλεζεο (START) ην βάθηξν επαλεθθηλεί θαη ζπλερίδεη ηελ παιηλδξόκεζε, θηλνύκελν ζηελ θαηεύζπλζε ηελ νπνία είρε πξηλ πηεζζεί ην πιήθηξν δηαθνπήο (STOP). διάστημα κίνησης τοσ βάκτροσ S1 S2 ρήκα Α07-1. Γηάηαμε πδξαπιηθήο παιηλδξνκηθήο θίλεζεο ύκθσλα κε ην ηειεπηαίν ζεκείν ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο, ην θύθισκα ειέγρνπ πξέπεη λα απνκλεκνλεύεη ζπλερώο ηελ ηξέρνπζα θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο (ΓΔμηά ή ΑΡηζηεξά) νύησο ώζηε, κεηά ηε δηαθνπή, λα επαλεθθηλεί ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δηζηαζνύο (flip-flop) θπθιώκαηνο κλήκεο. Σν θύθισκα απηό είλαη παξόκνην κε ην θύθισκα απηνζπγθξάηεζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε-δηαθνπή ηεο θίλεζεο, ην νπνίν επίζεο απνκλεκνλεύεη ηελ πξόζθαηε εληνιή (START ε STOP). Σν ρήκα Α7-02 παξνπζηάδεη ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ δύν θπθισκάησλ (ειεθηξνλόκνη Κ01 θαη Κ04) θαη ηνλ ηξόπν απνκλεκόλεπζεο ηεο θαηεύζπλζεο. Ζ ελεξγόο θαηάζηαζε ηνπ πελίνπ Κ04 αληηζηνηρεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ πελίνπ Κ02 (θίλεζε ΑΡ) θαη ε εξεκία ηνπ Κ04 αληηζηνηρεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ πελίνπ Κ03 (θίλεζε ΓΔ). Ζ θαζαπηό παιηλδξνκηθή θίλεζε επηηπγράλεηαη κε ην θύθισκα ηνπ ρήκαηνο Α

12 ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ STOP PP START K01.01 K03.04 K02.04 K04.01 K02.02 K03.03 LEFT RIGHT K01 K04 Ηλεκηπο- Τδπαςλική Βαλβίδα K01.02 S2 K03.02 START K02.03 S1 K02.01 K04.02 K04.03 K03.01 K02 K03 ρήκα Α07-2. Ζιεθηξηθό θύθισκα ειέγρνπ πδξαπιηθήο θίλεζεο

13 SL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Αλαγλσξίζηε θαη ζπλδέζηε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Σνπνζεηείζηε ηνπο κεραληθνύο δηαθόπηεο ζέζεο S1 θαη S2 ζηα άθξα ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ηνπ βάθηξνπ ηνπ εκβόινπ όπσο δείρλεη ην ρήκα Α7-1. 2) Τινπνηήζηε ην θύθισκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα ρήκαηα Α7-2 θαη Α7-3 θαη δνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ (ΠΡΟΟΥΖ! ηα δύν ζρήκαηα πεξηγξάθνπλ από θνηλνύ ένα εληαίν θύθισκα). Οη δύν επαθέο κε όλνκα "START" είλαη ειεθηξηθά δηαθνξεηηθέο αιιά αλήθνπλ ζην ίδην κεραληθό δηαθόπηε (πιήθηξν) θαη ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα. 3) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (½ ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη εθ παξαιιήινπ ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πελίσλ Κ01, Κ02, Κ03, Κ04, START, STOP, S1 θαη S2 γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 3α) ην βάθηξν βξίζθηαη αξρηθά ζηελ αξηζηεξή ζέζε (ζην δηαθόπηε S1) όηαλ πηεζζεί ην πιήθηξν START θαη ιίγε ώξα αξγόηεξα ην πιήθηξν STOP, 3α) ην βάθηξν βξίζθεηαη αξρηθά ζηε δεμηά ζέζε (ζην δηαθόπηε S2) όηαλ πηεζζεί ην πιήθηξν START θαη ιίγε ώξα αξγόηεξα ην πιήθηξν STOP.

14 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α8. ςνδςαζμένερ κινήζειρ ζε Ηλεκηπο-Τδπαςλικό ύζηημα Έλαο ζηαζκόο κεηαθόξησζεο παξεκβάιιεηαη κεηαμύ δύν γξακκώλ κεηαθνξάο όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα Α8-1 θαησηέξσ. Ο ζηαζκόο κεηαθνξηώλεη ζηε δεύηεξε γξακκή κεηαθνξάο ηα θηβώηηα πνπ θζάλνπλ από ηελ πξώηε γξακκή ( δειαδή από #1 ζε #2). S3 S4 Κύλινδπορ Β S2 γπαμμή μεηαθοπάρ #2 γπαμμή μεηαθοπάρ #1 START Κύλινδπορ Α S1 ρήκα Α8-1. ηαζκόο κεηαθόξησζεο - δηάηαμε ζπλδπαζκέλεο θίλεζεο δύν εκβόισλ Ο ζηαζκόο κεηαθόξησζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: - θύιηλδξνο Α : ην βάθηξν ηνπ θπιίλδξνπ θαηαιήγεη ζε θνξείν ην νπνίν αλπςώλεηαη ή θαηεβαίλεη, αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνηνύκελε ζπξίδα (Α1 ή Α2) - θύιηλδξνο Β : ην βάθηξν ηνπ θπιίλδξνπ εθηείλεηαη ή ζπζηέιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνηνύκελε ζπξίδα (Β1 ή Β2 αληίζηνηρα) - δηαθόπηεο ζέζεο S1 θαη S2: θαλνληθά αλνηθηνί, ηνπνζεηεκέλνη ζηε δηαδξνκή ηνπ εκβόινπ Α θαη ζην ύςνο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 1 θαη 2 αληίζηνηρα - δηαθόπηεο ζέζεο S3 θαη S4: θαλνληθά αλνηθηνί, ηνπνζεηεκέλνη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πιάηνπο ηνπ θνξείνπ αληίζηνηρα - πιήθηξν START: θαλνληθά αλνηθηή ρεηξνθίλεηε επαθή Αξρηθά ν ζηαζκόο βξίζθεηαη ζηε ζέζε εξεκίαο (S1, S3). Όηαλ ν ρεηξηζηήο αληηιεθζεί ηελ άθημε ελόο θηβσηίνπ από ηε γξακκή #1, πηέδεη ην πιήθηξν START θαη ν ζηαζκόο εθηειεί ηελ εμήο αθνινπζία θηλήζεσλ: (α) ην έκβνιν Α εμέξρεηαη θαη αλπςώλεη ην θνξείν καδί κε ην θηβώηην έσο ην επίπεδν ηεο δεύηεξεο γξακκήο κεηαθνξάο (ζηε ζέζε S2), 14

15 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (β) ην έκβνιν Β εθηείλεηαη (από ηε ζέζε S3 ζηε ζέζε S4) θαη ζαξώλεη ην θνξείν από αξηζηεξά πξνο ζηα δεμηά, κεηαθνξηώλνληαο ην θηβώηην ζηε δεύηεξε γξακκή κεηαθνξάο, (γ) ην έκβνιν Α ζπζηέιιεηαη θαη ην άδεην πιένλ θνξείν επηζηξέθεη ζην επίπεδν ηεο πξώηεο γξακκήο κεηαθνξάο (ζέζε S1), (δ) ην έκβνιν Β επηζηξέθεη (ζηε ζέζε S3). Οη θηλήζεηο απηέο εθηεινύληαη δηαδνρηθά, δειαδή ην ηέινο κηαο θίλεζεο ελεξγνπνηεί ηελ επόκελε. ην ηέινο ηνπ θύθινπ (α)-(δ) ε θίλεζε ζηακαηά θαη ν ζηαζκόο είλαη δηαζέζηκνο γηα λα επαλαιάβεη ηνλ ίδην θύθιν ησλ θηλήζεσλ εθόζνλ ν ρεηξηζηήο πηέζεη εθ λένπ ην πιήθηξν START. Ζ ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ησλ δύν θπιίλδξσλ επηηπγράλεηαη κε ην θύθισκα απηνκαηηζκνύ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα Α8-2. START K53 S3 K11 S2 K21 S4 K31 S1 K41 K51 K22 K32 K42 K12 K24 K13 K33 K23 K43 K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 B1 B2 Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: ρήκα Α8-2. Ζιεθηξηθό θύθισκα ζπλδπαζκέλεο πδξαπιηθήο θίλεζεο 1) Αλαγλσξίζηε θαη ζπλδέζηε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Σνπνζεηείζηε ηα δύν έκβνια Α θαη Β παξάιιεια (ώζηε λα ρσξέζνπλ ζηελ πηλαθίδα FESTO), Σνπνζεηείζηε ηνπο κεραληθνύο δηαθόπηεο ζέζεο S1 θαη S2 ζηα άθξα ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ηνπ βάθηξνπ ηνπ εκβόινπ Α θαη ηνπο δηαθόπηεο ζέζεο S3 θαη S4 ζηα άθξα ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ηνπ βάθηξνπ ηνπ εκβόινπ Β. 2) Τινπνηήζηε ην θύθισκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ρήκα Α8-2 θαη δνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 3) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (½ ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη εθ παξαιιήινπ ε ρξνληθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο όισλ ησλ πελίσλ (Κ1 σο Κ5) γηα έλα ηππηθό θύθιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ κεηαθόξησζεο, δειαδή από ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ START έσο ηελ επηζηξνθή ηνπ εκβόινπ Β. 15

16 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α13. Πποζδιοπιζμόρ ζηοισείων ηος κςκλώμαηορ ηςμπάνος ηλεκηποκινηηήπα ζ.π. Ζ δηάηαμε ΖΚ-1 ηεο Intellectron πεξηιακβάλεη ζύζηεκα θίλεζεο απνηεινύκελν από έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη κηα ειεθηξηθή γελλήηξηα σο θνξηίν. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο δηαζέηεη αλεμάξηεηε δηέγεξζε θαη επνκέλσο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε κεηαζηξεθόκελε δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θύθισκα ηπκπάλνπ ιακβάλεη ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα A13-1. X a R a V δρομέας E a ρήκα A13-1. Κύθισκα ηπκπάλνπ κεηαζηξεθόκελνπ ε/θ Σα ειεθηξηθά κεγέζε ζην θύθισκα ηπκπάλνπ ζπλδένληαη ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε: όπνπ: V E a Ι Z a V= E a + I Z a (εμίζσζε 1) ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ (ηάζε ηξνθνδνζίαο) αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα ηπιίγκαηα ηνπ δξνκέα ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα ηνπ ηπκπάλνπ ε ζπλνιηθή ζύλζεηε αληίζηαζε (αληίδξαζε) ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ Με ηε ζεηξά ηεο, ε ζπλνιηθή ζύλζεηε αληίζηαζε Z a ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ εθθξάδεηαη σο: όπνπ: R a j X a φ o L a Z a = R a +j X a = R a +j φ o L a (εμίζσζε 2) ε ζπλνιηθή σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ε θαληαζηηθή κνλάδα ( -1). ε ζπλνιηθή επαγσγηθή αληίδξαζε (ζθέδαζε) ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ε γσληαθή ζπρλόηεηα ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ε ζπλνιηθή απηεπαγσγή ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ Όηαλ ν θηλεηήξαο είλαη ζε ζηάζε, ζηα ηπιίγκαηα ηνπ ηπκπάλνπ (δξνκέα) δελ αλαπηύζζεηαη αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε (δειαδή E a =0) θαη ε εμίζσζε 1 απινπνηείηαη. Αμηνπνηνύκε ηελ απινύζηεπζε απηή γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Γεληθόηεξα, εθαξκόδνπκε ζπλερή ηάζε γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ σκηθή αληίζηαζε R a θαη ελαιιαζζόκελε ηάζε γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ απηεπαγσγή L a ηνπ δξνκέα. 16

17 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Πξνεηνηκάζηε ηα ζηνηρεία ηεο δηάηαμεο HK-1 πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθαξκνγή. Δηδηθόηεξα: α) εληνπίζηε ην ηξνθνδνηηθό ζπλερνύο ηάζεο θαζώο θαη ηα όξγαλα (ακπεξόκεηξν θαη βνιηόκεηξν) ζπλερνύο ξεύκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ άζθεζε β) βεβαησζείηε όηη ην θύθισκα δηέγεξζεο δελ ζπλδέεηαη κε ηξνθνδνζία, δειαδή όηη ν θηλεηήξαο ζα παξακέλεη ζε ζηάζε. 2) Δθαξκόζηε ζπλερή ηάζε ζην θύθισκα ηπκπάλνπ. Τπνινγίζηε ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ R a. α) Δθαξκόζηε πέληε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ζηελ πεξηνρή 0-30 volt θαη θαηαγξάςηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο ηπκπάλνπ ζε ampere β) Τπνινγίζηε ηελ αληίζηαζε ηπκπάλνπ ζε ohm σο ηε κέζε ηηκή ηνπ ιόγνπ V/I. 3) Απνηππώζηε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκώλ ζε ζπλνπηηθή έθζεζε. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζηε απινύο πίλαθεο όπσο ην ππόδεηγκα θαησηέξσ: μέπορ 2: ςπολογιζμόρ ωμικήρ ανηίζηαζηρ R a κέηξεζε ηάζε (volt) ξεύκα (ampere) #1 #2 #3 #4 #5 κέζεο ηηκέο: απνηέιεζκα: ohm Παξάδεηγκα πίλαθα θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκνύ 4) ηελ ζπλέρεηα, ζε εηδηθό ραξηί (κηιηκεηξε) ραξάμηε ηελ θακπύιε πνπ νξίδνπλ ηα παξαπάλσ ζεκεία. εκεηώζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 17

18 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α14. Πποζδιοπιζμόρ ηηρ σαπακηηπιζηικήρ μεηαζηπεθόμενος ηλεκηποκινηηήπα ηα ηπιίγκαηα ηνπ ηπκπάλνπ ηνπ θηλεηήξα ζ.ξ. αλαπηύζζεηαη αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε (ηάζε) αλάινγε κε ηε καγλεηηθή ξνή ηνπ πεδίνπ δηέγεξζεο θαη κε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο, όπσο εθθξάδεη ε αθόινπζε ζρέζε: E a =k m φ (εμίζσζε 3) όπνπ: E a ε αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ζην θύθισκα ηνπ ηπκπάλνπ (ν δείθηεο a πξνέξρεηαη από ηνλ αγγιηθό όξν armature γηα ην ηύκπαλν) k m ειεθηξνκεραληθή ζηαζεξά, κηα- παξάκεηξνο πνπ εμαξηάηαη από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηλεηήξα θαη ηε καγλεηηθή ξνή ηνπ πεδίνπ δηέγεξζεο φ ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα. Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζρέζε απηή, ε εμίζσζε 1 γξάθεηαη: V= k m φ + I R a (εμίζσζε 4) όπνπ όια ηα κεγέζε έρνπλ νξηζζεί αλσηέξσ. Ζ ηειεπηαία απηή έθθξαζε καο επηηξέπεη αλ ππνινγίζνπκε ηελ ειεθηξνκεραληθή ζηαζεξά k m κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθή θαη ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ. Ζ παξερόκελε ζην θύθισκα ηπκπάλνπ ειεθηξηθή ηζρύο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ηζρύ ιόγσ ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ ηπκπάλνπ (ηηο ιεγόκελεο θαη «απώιεηεο ραιθνύ») θαη ζε κεραληθή ηζρύ ζηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. Γειαδή: όπνπ: I a V a R a Tφ I a V a =R a I a 2 + Tφ (εμίζσζε 5) ην γηλόκελν ξεύκαηνο θαη ηάζεο ζην θύθισκα ηπκπάλνπ ε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ ην γηλόκελν ηεο ξνπήο θαη ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα. ηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάηαμεο ΖΚ-1, ε ξνπή ηνπ θνξηίνπ νθείιεηαη ζηελ ηξηβή ησλ εδξάλσλ θαη ηελ αληίζηαζε αλεκηζκνύ. Ζ εμάξηεζή ηεο από ηελ ηαρύηεηα πξνζεγγίδεηαη κε κηα δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε: Τ=Α+Βφ 2 (εμίζσζε 6) όπνπ: Α, Β θαηάιιεινη ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θνξηίνπ Ζ ηειεπηαία απηή έθθξαζε καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο Α θαη Β θαη επνκέλσο ηελ αλαιπηηθή κνξθή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ θνξηίνπ, κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο θαη ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ όηαλ ν θηλεηήξαο πεξηζηξέθεηαη. 18

19 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) Πξνεηνηκάζηε ηα ζηνηρεία ηεο δηάηαμεο HK-1 πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθαξκνγή. Δηδηθόηεξα, εθαξκόζηε ζπλερή ηάζε ζην θύθισκα ηεο δηέγεξζεο. Πποζοσή! βεβαησζείηε όηη ην ξεύκα δελ μεπεξλά ηα 2 ampere. εκεηώζηε ηελ ηηκή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηεο δηέγεξζεο. 2) Δθαξκόζηε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ζηελ πεξηνρή 0-30 volt θαη θαηαγξάςηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο: α) ηεο ηάζεο εμόδνπ ηεο ηαρνγελλήηξηαο β) ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηα ηπιίγκαηα ηνπ δξνκέα (δει. ην θύθισκα ηπκπάλνπ) 3) Πξνεηνηκάζηε ζπλνπηηθή έθζεζε ζηελ νπνία α) Τπνινγίζηε ηελ πηώζε ηάζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ, όπσο απηή κεηξήζεθε πξνεγνπκέλσο β) Τπνινγίζηε ηελ αληη-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο ηπκπάλνπ γ) Μεηαηξέςηε ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο ηεο ηαρνγελλήηξηαο ζε γσληαθή ηαρύηεηα θαη, κε βάζε απηέο, ππνινγίζηε ηελ ειεθηξνκεραληθή ζηαζεξά k m, ρσξηζηά γηα θάζε κέηξεζε θαη σο κέζν όξν. 4) Απνηππώζηε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκώλ ζε ζπλνπηηθή έθζεζε. α) Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ πίλαθα θαησηέξσ: ςπολογιζμόρ ζηαθεπάρ K m Μέγεζνο: κέηξεζε #1 κέηξεζε #2 κέηξεζε #3 ηάζε δηέγεξζεο ηάζε ηξνθνδνζίαο (volt) ηάζε ηαρνγελλήηξηαο (volt) ξεύκα ηπκπάλνπ (ampere) αληίζηαζε ηπκπάλνπ (κέζε ηηκή) πηώζε ηάζεο IR (volt) αληη-ζδγ ηπκπάλνπ (volt) ζηαζεξά ηαρνγελλήηξηαο γσληαθή ηαρύηεηα (rad/sec) απνηέιεζκα: κέζε ηηκή Πίλαθαο θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκνύ volt ohm Volt.sec/rad newton metre / ampere 19

20 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ β) Υαξάμηε ηε ραξαθηεξηζηηθή κεηαμύ ηεο ξνπήο ζε (newton metre) θαη ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο (ζε rad/sec) ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα γηα ηάζε ηξνθνδνζίαο ηεο επηινγήο ζαο. εκεηώζηε πάλσ ζην δηάγξακκα απηό ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ πεδίνπ δηέγεξζεο θαη ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ηπκπάλνπ. ΠΡΟΟΥΖ! Ζ ηαρνγελλήηξηα θέξεη πηλαθίδα πνπ αλαγξάθεη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο κεηαηξνπήο ηεο ηάζεο εμόδνπ ηεο ζε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο. Ζ ζηαζεξά είλαη εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο Volt/giro (1giro=2πrad/sec). Πξηλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηε ζηνπο ππνινγηζκνύο, ζα πξέπεη λα κεηαηξέςεηε απηήλ ηελ ηηκή ζε κνλάδεο Volt.sec/rad. 20

21 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α16. Ρύθμιζη Η/Κ με διαμόπθωζη εύποςρ παλμών Ζ ραξαθηεξηζηηθή (θαη ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο) ησλ ε/θ ζπλερνύο ξεύκαηνο κεηαβάιιεηαη αιιάδνληαο ηε ζηάζκε ηεο παξερόκελεο ηξνθνδνζίαο. Μηα κέζνδνο αιιαγήο ηεο ηξνθνδνζίαο, θαηάιιειε γηα κηθξνύο θαη κεζαίνπο θηλεηήξεο, είλαη ε "έκκεζε ξύζκηζε" ηεο ηάζεο ηπκπάλνπ κέζσ ηεο παξνρήο δηαθνπηόκελεο ηάζεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ηάζε ηξνθνδνζίαο δηακνξθώλεηαη ζε ηεηξαγσληθνύο παικνύο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ξύζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο ζπλίζηαηαη ζηε δηακόξθσζε (δειαδή ηνλ θαζνξηζκό) ηνπ εύξνπο (δηάξθεηαο) ησλ παικώλ (PWM - Pulse Width Modulation). Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή δηακόξθσζεο παικώλ ζπλίζηαηαη ζηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο δηάξθεηαο ηνπ "ελεξγνύ" (Σ H ) θαη ηνπ "αδξαλνύο" (Σ L ) ηκήκαηνο ηνπ παικνύ, δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζπλνιηθή πεξίνδν επαλάιεςεο ησλ παικώλ (Σ 0 =Σ H +Σ L ), όπσο ζην ρήκα A17-1. V a Σ H Σ L Σ H V b Σ 0 ρήκα A17-1. Βαζθά κεγέζε ηεο δηακόξθσζεο εύξνπο παικώλ Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη θαη ηερληθή "πξόζεκν θαη κέγεζνο" (sign-magnitude) δηόηη ε δηάηαμε ξύζκηζεο έρεη, ζηε γεληθή πεξίπησζε, δύν παξακέηξνπο: - ην πξόζεκν V a -V b, δειαδή ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ειεθηξηθώλ δπλακηθώλ V a θαη V b, πνπ θαζνξίδεη ηε δηέπζπλζε πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα, - ηνλ ελεξγό θύθιν (duty cycle), δειαδή ηε ζρέζε Σ H /Σ 0, πνπ θαζνξίδεη ην "κέζν κέγεζνο" ηεο ηάζεο πνπ παξέρεηαη ζην ηύκπαλν (βι. ρήκα A16-2). Ο ελεξγόο θύθινο θπκαίλεηαη κεηαμύ 0%, νπόηε ε ηάζε είλαη ζπλερώο V b, θαη 100% νπόηε ε ηάζε είλαη ζπλερώο V a. 30% 50% ρήκα A16-2. Μνξθή ησλ παικώλ θαη ηηκή ηνπ ελεξγνύ θύθινπ Ζ δηακόξθσζε ησλ παικώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά, ρξεζηκνπνηόληαο νινθιεξσκέλν θύθισκα ρξνληζηή κε ηαιαλησηή R/C. Ο ζπλεζέζηεξνο ρξνληζηήο είλαη ην νινθιεξσκέλν θύθισκα ηύπνπ 555 ζπλδεδεκέλν ζηνλ "αζηαζή" ηξόπν ηαιαλησηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα A

22 ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς 1501 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ θαησηέξσ. Ζ ζύλδεζε απηή ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C θαη δύν αληηζηάζεηο R A θαη R B. ρήκα A16-3. ύλδεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ 555 ζε δηάηαμε αζηαζνύο ηαιαλησηή Ή έμνδνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ κπνξεί λα παξάζρεη πεξηνξηζκέλν ξεύκα. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο PWM ζε ειεθηξηθή θίλεζε, νη παξαγόκελνη παικνί πξέπεη λα εληζρπζνύλ κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ ειεθηξνληθώλ ηζρύνο. Ζ απινύζηεξε κνξθή ηέηνηαο ελίζρπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ πόισζε ηεο βάζεο ελόο δηπνιηθνύ ηξαλδίζηνξ (κέζσ θαηάιιειεο αληίζηαζεο πεξηνξηζκνύ ηνπ ξεύκαηνο). Σν ηξαλδίζηνξ ιεηηνπξγεί σο δηαθόπηεο κεηαμύ απνθνπήο θαη θόξνπ. ηε ζπλεζέζηεξε δηάηαμε, ην ηξαλδίζηνξ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ηεο "επηζηξνθήο" ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο "γεο". Εθαπμογή ζηο Επγαζηήπιο: 1) πλδέζηε έλα απιό θύθισκα ειέγρνπ ηεο ηξνθνδνζίαο ε/θ σο άλσ κε δηακόξθσζε παικώλ, ρξεζηκνπνηόληαο ηα εμήο πιηθά: νινθιεξσκέλν θύθισκα 555, ππθλσηήο 10 nf, αληίζηαζε 1 ΚΩ, κεηαβιεηή αληίζηαζε 1 ΚΩ (ζέζε R B ), αληίζηαζε πεξηνξηζκνύ 2.2 ΚΩ, ηξαλδίζηνξ 2Ν2222, πιαθέηα δνθηκώλ, θαιώδηα. 2) Σνπνζεηείζηε ελδεηθηηθέο ιπρλίεο (LED) ζηελ έμνδν ηνπ θπθιώκαηνο ρξνληζκνύ, θαη ζηε γεληθή ιήςε ηξνθνδνζίαο (ηνπνζεηείζηε θάζε ιπρλία κεηαμύ ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκείνπ θαη ηεο γείσζεο θαη ζπλνδεύζηε θάζε ιπρλία κε αληίζηαζε πεξηνξηζκνύ ξεύκαηνο 1 ΚΩ). Σξνθνδνηείζηε κε ζπλερέο ξεύκα ηάζεο 5 θαη παξαηεξείζηε ηελ αληαπόθξηζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηήξα ζε κεηαβνιέο ηεο αληίζηαζεο R B. 3) Μεηαβάιεηε ηελ R B. Γηα έμη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο, κεηξήζηε ηελ πξαγκαηηθή κέζε ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα. Τπνινγίζηε, γηα θάζε ηηκή, ηε δηάξθεηα ηνπ ελεξγνύ παικνύ, ηελ ηηκή ηνπ ελεξγνύ θύθινπ θαη ηε "ζεσξεηηθή" κέζε ηάζε πνπ αληηζηνηρεί. Καηαγξάςηε ηα ζηνηρεία απηά ζε πίλαθα ζην θύιιν έξγνπ. Δπίζεο θαηαγξάςηε ζην θύιιν έξγνπ ηελ παξερόκελε από ην ηξνθνδνηηθό ηάζε (κπνξεί λα δηαθέξεη από ηελ νλνκαζηηθή). 4) Πξνεηνηκάζηε δηάγξακκα (½ ζειίδα) ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ην ζπλνιηθό θύθισκα ηξνθνδνζίαο πνπ πινπνηήζαηε. 22

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: 99616199

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα