Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση"

Transcript

1 Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials with Underdrainage ΜΠΑΡ ΑΝΗΣ, Μ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. ΚΑΒΟΥΝΙ ΗΣ, Σ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc/DIC, Υποψ. ιδ. Ε.Μ.Π., Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υλικά κατολισθήσεων που έχουν µετακινηθεί σηµαντικά καλύπτουν ορισµένες φορές παλιές κοίτες ποταµών ή άλλους διαπερατούς σχηµατισµούς µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας ιδιαίτερης µορφής της κατανοµής της πίεσης πόρων µε το βάθος εντός της µάζας τους που οφείλεται στην υποστράγγισή τους από τη θαµµένη διαπερατή στρώση. Πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις για την προσοµοίωση του καθεστώτος των πιέσεων πόρων εντός τέτοιων υλικών καταλήγοντας σε οδηγίες για την ορθή κατάστρωση του αριθµητικού προσοµοιώµατος, αλλά και σε απαντήσεις που αφορούν τη διαπερατότητα των απαντώµενων σχηµατισµών, την επικοινωνία τους µε άλλους σχηµατισµούς και τις οριακές συνθήκες του προβλήµατος. ABSTRACT : Landslides sometimes cover permeable materials lying downhill of their original position. As a result the downhill part of the landslide mass is underdrained, i.e. a perched water table is established in the low permeability landslide material. Numerical analyses for the simulation of the pore pressure regime in such cases were performed, leading to guidelines for the correct setup of the numerical model. At the same time answers are given to questions regarding the permeability of the formations involved and their connection to other formations and the boundary conditions of the problem. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιοκατολισθήσεις µεγάλου µεγέθους µε ση- µαντικές µετακινήσεις από το χρόνο εκδήλωσής τους µέχρι σήµερα οδηγούν ορισµένες φορές στην κάλυψη διαπερατών σχηµατισµών α- πό τα υλικά κατολίσθησης. Αυτοί µπορεί να είναι σχηµατισµοί διαπερατών πετρωµάτων ευρισκόµενοι κατάντη των κατολισθήσεων κατά τον χρόνο της εκδήλωσής τους ή συχνότερα κοίτες ποταµών που θάβονται από τα υλικά κατολίσθησης µε τον ρου των ποταµών να εκτρέπεται από αυτά. Οι Μπαρδάνης κ.α. (26), παρουσίασαν παραδείγµατα δύο κατολισθήσεων από τον ελλαδικό χώρο, ο πόδας των οποίων έχει καλύψει παλιές κοίτες ποταµών και οι Ντουνιάς & έδε (26) παρουσίασαν µία κατολίσθηση, ο πόδας της οποίας έχει καλύψει διαπερατούς σχηµατισµούς. Και στις τρεις αναφερόµενες περιπτώσεις τα υλικά κατολίσθησης στην περιοχή του ποδός υποστραγγίζονται λόγω της παρουσίας του θαµµένου διαπερατού σχηµατισµού που βρίσκεται υπό χαµηλότερη πίεση πόρων από την αντιστοιχούσα στην υ- δροστατική κατανοµή της πίεσης πόρων σε ε- κείνο το βάθος. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται ο τυπικός µηχανισµός δηµιουργίας τέτοιων γεωλογικών διαστρωµατώσεων, όπως αφορά σε παλιές κοίτες ποταµών. Σε ένα πρανές που αστοχεί τα υλικά κατολίσθησης αρχίζουν να καλύπτουν τη διαµορφωµένη κοίτη, εκτρέποντας ταυτόχρονα την κοίτη του ποταµού προς την αντίθετη πλευρά απ την οποία κινείται η κατολίσθηση µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέας κοίτης. Ανάλογα µε το πόσο στενή είναι η δια- µορφωµένη κοίτη πριν από την εκδήλωση της κατολίσθησης και πόσο ραγδαία η µετακίνηση ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 1

2 Κατάσταση πριν την εκδήλωση της κατολίσθησης Ποτάµι στην αρχική του θέση Κατάσταση µετά την εκδήλωση της κατολίσθησης Ποτάµι στη νέα του θέση Επιφάνεια ολίσθησης Θαµµένη κοίτη Σχήµα 1. Μηχανισµός κάλυψης παλαιών κοιτών από υλικά κατολίσθησης. Figure 1. Mechanism leading to covering of old river-beds by landslide materials. της κατολισθαίνουσας µάζας, η αρχική κοίτη µπορεί να καλύπτεται αργά ή να καλύπτεται γρήγορα. Στην πρώτη περίπτωση η θαµµένη κοίτη, η νέα κοίτη και η στρώση που τις ενώνει έχουν πρακτικά ίδιο πάχος και η διαφορά ύ- ψους µεταξύ αρχικής και νέας κοίτης είναι πολύ µικρή. Στη δεύτερη περίπτωση η στρώση που ενώνει παλιά και νέα κοίτη έχει µικρό πάχος και η θαµµένη κοίτη βρίσκεται πολύ χαµηλότερα της σηµερινής. Ο προσδιορισµός µεγεθών όπως η υψοµετρική διαφορά θαµ- µένης και νέας κοίτης, το πάχος της στρώσης των υλικών που τις συνδέουν και το πάχος των υλικών της νέας κοίτης αµέσως ανάντη της κατολίσθησης προσφέρουν στοιχεία για το µέγεθος των µετακινήσεων κατά τον χρόνο εκδήλωσης της κατολίσθησης. Η παρουσία των διαπερατών σχηµατισµών κάτω από τα υλικά κατολίσθησης είναι σηµαντική, καθώς κατακόρυφα φρέατα που κατασκευάζονται από την επιφάνεια του εδάφους, διαπερνούν τα υλικά κατολίσθησης και φτάνουν µέχρι τις διαπερατές στρώσεις, απoτελούν ελκυστική λύση στράγγισης της κατολίσθησης, εναλλακτική της κατασκευής αποστραγγιστικής σήραγγας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασµό τέτοιων συστηµάτων στράγγισης ωστόσο αποτελεί η καλή γνώση του αρχικού καθεστώτος της πίεσης πόρων στην περιοχή που τα υλικά κατολίσθησης υπέρκεινται των διαπερατών υλικών, αφού αυτό συνιστά τις αρχικές συνθήκες του προβλήµατος. Το καθεστώς αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον εντοπισµό της ύπαρξής του και την τεκµηρίωση της µορφής του (µη γραµµική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος). Οι Μπαρδάνης κ.α. (26) παρουσίασαν παραδείγµατα τέτοιων κατανοµών πίεσης πόρων, καθώς και του τρόπου εντοπισµού τους. Εκτός όµως από τον εντοπισµό του επικρατούντος καθεστώτος πιέσεων πόρων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσοµοίωση της κατάστασης αυτής. Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος δεν επιτρέπει τη διαχείρισή του µέσω απλής γραφικής επίλυσης µε διαγράµµατα ροής ή αναλυτικών λύσεων, απαιτώντας την υιοθέτηση µεθόδων αριθµητικής προσοµοίωσης της υπόγειας ροής. Αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της επίδρασης των σχεδιαζόµενων αποστραγγιστικών έργων. Το πρώτο και κύριο βήµα όµως στα πλαίσια τέτοιων αναλύσεων είναι η προσοµοίωση του αρχικού καθεστώτος της πίεσης πόρων συναρτήσει των οριακών συνθηκών που εισάγονται στο αριθµητικό προσοµοίωµα και των τιµών των παραµέτρων και των καταστατικών προσοµοιωµάτων που εισάγονται για τη διαπερατότητα των υλικών που απαντώνται. Η επιλογή του είδους και των τιµών των παραµέτρων πρέπει προφανώς να δικαιολογείται από το γεωλογικό προσοµοίωµα, τη φύση των υλικών και τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η γενική γεωµετρική µορφή των παρατηρούµενων κατανοµών πίεσης πόρων και διερευνώνται αριθ- µητικά οι προϋποθέσεις ανάπτυξής τους, µέσω της κατάλληλης επιλογής τιµών συντελεστή διαπερατότητας k, καταστατικού προσοµοιώµατος για αυτόν και είδους και τιµών οριακών συνθηκών στο αριθµητικό προσοµοίωµα, καταλήγοντας σε οδηγίες, για τη µέθοδο προσο- µοίωσης και τα µεγέθη που πρέπει να προσδιοριστούν στα πλαίσια της γεωτεχνικής έρευνας σε µία τέτοια κατολίσθηση. 2. ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η γενική µορφή της κατανοµής πίεσης πόρων που αναπτύσσεται εντός υλικών κατολίσθησης που υπέρκεινται διαπερατών υλικών υπό χαµηλότερη πίεση σε γεωγραφικές περιοχές µε υψηλή βροχόπτωση Αυτή ακολουθεί την υ- δροστατική κατανοµή της πίεσης πόρων µέχρι σηµαντικό βάθος, µε την πίεση πόρων να µειώνεται στη συνέχεια µέχρι την τιµή της πίε- ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 2

3 σης στην οποία υπακούει η υποκείµενη θαµ- µένη στρώση στο όριο ακριβώς µεταξύ των δύο στρώσεων. Η ανώτερη στρώση υλικού χαµηλότερης διαπερατότητας βρίσκεται υπό πίεση ίση µε γ w h 1, που αντιστοιχεί στο ύψος h 1 από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµ- µένης διαπερατής στρώσης, και η κατώτερη στρώση υλικού υψηλότερης διαπερατότητας βρίσκεται υπό πίεση ίση µε γ w h 2, όπου h 2 το υδραυλικό ύψος από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµµένης διαπερατής στρώσης που καθορίζει την πίεση εντός αυτής. Παρόµοιες κατανοµές πιέσεων πόρων ε- ντός φυσικών υλικών χαµηλής διαπερατότητας αναφέρονται στη βιβλιογραφία από τους Kennard & Reader (197), Vaughan & Wallbancke (197) και Vaughan (1994), οι οποίοι επισηµαίνουν ότι για την επίτευξή τους, βασική προϋπόθεση αποτελεί η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος ως αποτέλεσµα της αύξησης της ενεργού τάσης και της συνεπακόλουθης µείωσης του λόγου κενών. Η σχετική επιρροή έχει διερευνηθεί από τους Bromhead & Vaughan (198), Vaughan (1983) και Vaughan (1989) για διάφορες µάλιστα κατανο- µές του συντελεστή διαπερατότητας µε την κατακόρυφη τάση και τον λόγο κενών. Αντίθετα ωστόσο από την µορφή της κατανοµής της πίεσης πόρων στα αναφερόµενα στη βιβλιογραφία παραδείγµατα, όπου η µείωση της πίεσης πόρων εντός των υλικών χαµηλότερης διαπερατότητας αρχίζει από µέσο βάθος (σε σχέση µε το βάθος της διαπερατής στρώσης), στα παραδείγµατα από τον ελλαδικό χώρο (Μπαρδάνης κ.α., 26) η µείωση της πίεσης πόρων αρχίζει από σηµαντικά µεγαλύτερο βάθος. Το βάθος αυτό µάλιστα είναι τόσο, που η περιοχή µείωσης της πίεσης πόρων, α- πό την αντιστοιχούσα υδροστατική στην χαµηλότερη πίεση της υποκείµενης στρώσης, περιορίζεται πρακτικά στα τελευταία 2-3 m πάνω από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµ- µένης κοίτης (Σχ. 3). Στη ζώνη αυτή λοιπόν ο συντελεστής διαπερατότητας µειώνεται πολύ περισσότερο από την αντιστοιχούσα στο βάθος αυτό µεταβολή της κατακόρυφης τάσης. Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι στο βάθος αυτό ε- ντοπίζεται η επιφάνεια ολίσθησης, όπου η διάτµηση έχει προκαλέσει επιλεκτικό προσανατολισµό των αργιλικών πλακιδίων στην οριζόντια διεύθυνση µε αποτέλεσµα η συνιστώσα του συντελεστή διαπερατότητας στην κατακόρυφη διεύθυνση να είναι πολύ µικρότερη της αντιστοιχούσας στο επίπεδο τάσεων τιµής του. Η πιθανόν αµετάβλητη τιµή του συντελεστή διαπερατότητας στην οριζόντια διεύθυνση δεν Επιφάνεια του εδάφους Επιφάνεια υπόγειου ορίζοντα ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Όριο µεταξύ υλικών Σχήµα 2. Κατανοµή πίεσης πόρων µε το βάθος σε υλικά χαµηλής διαπερατότητας µε υποστράγγιση που υπέρκεινται πιο διαπερατής στρώσης υπό χαµηλότερη πίεση. Figure 2. Pore pressure distribution with depth in low permeability soil with underdrainage overlying higher permeability layer under lower pressure. Επιφάνεια του εδάφους Επιφάνεια υπόγειου ορίζοντα ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Όριο µεταξύ υλικών A ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Βάθος A ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Βάθος 1 γ w h 2 1 Σχήµα 3. Σύγκριση κατανοµών πίεσης πόρων σε υλικά µε υποστράγγιση από παραδείγµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας και κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο. Figure 3. Comparison between pore pressure distributions in soils with underdrainage from the literature and landslides in Greece. γ w Γ γ w h 1 γ w Γ B h 1 ιεθνής βιβλιογραφία B Κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο h 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 3

4 επηρεάζει, αφού για την ανάπτυξη των παρατηρηθεισών κατανοµών πίεσης πόρων έχει ση- µασία η κατακόρυφη συνιστώσα του µεγέθους αυτού. Η επιφάνεια ολίσθησης λοιπόν λειτουργεί σαν ένα είδος αδιαπέρατης «µεµβράνης» που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο τη φυσική στράγγιση των υλικών κατολίσθησης προς τη θαµµένη διαπερατή στρώση, από όσο την προκαλεί ούτως ή άλλως η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε την αύξηση της τάσης µε το βάθος. 3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ Για την αριθµητική διερεύνηση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις υπόγειας ροής µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων όπως αυτή ενσωµατώνεται στον κώδικα SLIDE, της Rocscience Ltd. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται η γεωµετρία του θεωρητικού παραδείγµατος για το οποίο καταστρώθηκε το προσοµοίωµα. Αποτελείται από 41 τετραπλευρικά, οκτακοµβικά πεπερασµένα στοιχεία. Τα διατιθέµενα από τον κώδικα πεπερασµένα στοιχεία διαθέτουν βαθµούς ε- λευθερίας ως προς την πίεση πόρων και την ταχύτητα ροής και δυνατότητα εισαγωγής αρνητικών τιµών της πίεσης και συνεκτίµηση της επιρροής τους στην υπόγεια ροή µέσω της µείωσης που προκαλούν στον συντελεστή διαπερατότητας. Οι βαθµοί ελευθερίας του συστή- µατος ήταν 122. Προς απλοποίηση των συ- µπερασµάτων των θεωρητικών αναλύσεων, αυτές επιλέχθηκε να γίνουν σε ένα θεωρητικό παράδειγµα κατολίσθησης που έχει καλύψει την παλιά κοίτη ενός ποταµού. Καταστρώθηκε λοιπόν το προσοµοίωµα (Σχ. 4) µίας κατολίσθησης µήκους 12 m, µέγιστου βάθους 17 m, βάθους πάνω από τη θαµµένη κοίτη 1-17 m, µε πάχος θαµµένης στρώσης m και υψοµετρική διαφορά σηµερινής κοίτης από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµµένης κοίτης m. Τα υλικά κατολίσθησης οριοθετούνται από το σχήµα ΒΓ ΕΖΗ, η στρώση των διαπερατών υλικών από το σχήµα ΕΖΘΙΚΛ, και κάτω από αυτά εισήχθη ενδιάµεση στρώση µέχρι τη γραµµή ΜΝΞΟ, κάτω από την οποία εισήχθη το βραχώδες υπόβαθρο. 4. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Η πρώτη οµάδα αριθµητικών αναλύσεων αφορούσε στη διερεύνηση του προβλήµατος ως προς τον συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης. Ο πρώτος από αυτούς τους ελέγχους έγινε αναζητώντας µοναδική τι- µή του συντελεστή διαπερατότητας µε την ο- ποία θα µπορούσε να προβλεφθεί η θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος που απεικονίζεται στο Σχήµα (υπόθεση οµοιογενούς ισοτροπικού συντελεστή διαπερατότητας). οκιµάστηκαν διαφορετικές τιµές του συντελεστή διαπερατότητας ( -8, -9, -, -11 και -12 m/s µε τιµή για τη θαµµένη κοίτη -4 m/s). Όπως προκύπτει από τις προβλεφθείσες κατανοµές της πίεσης πόρων στη θέση ελέγχου (Σχ. ), καµµία δεν µπόρεσε να προβλέψει, όχι µόνο τη θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση. Μετά από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας εκτελέστηκαν αναλύσεις µε ανοµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας. Λόγω της έλλειψης καταστατικού νόµου για ανοµοιογενή µε το βάθος συντελεστή διαπερατότητας, η ανοµοιογένεια εισήχθη µέσω ξεχωριστών στρώσεων, παράλληλων µε την επιφάνεια του εδάφους (ιδέ επι- µέρους στρώσεις των υλικών κατολίσθησης στο Σχ. 4). Η παραλληλία αυτή σταµατά στον πόδα της κατολίσθησης αφού θεωρείται ορθότερη η θεώρηση ενός γεωλογικού προσοµοιώ- µατος, τέτοιου που ο πόδας να αποτελεί προϊόν της διαβρωτικής δράσης του ποταµού, οπότε οι τιµές του συντελεστή διαπερατότητας α- ντιστοιχούν στο επίπεδο τάσεων προ της διάβρωσης αυτής. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζονται οι κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας που δοκιµάστηκαν (εισήχθησαν στο αριθµητικό προσοµοίωµα µε βαθµιδωτή αντί για µαθηµατικά συνεχή κατανοµή). Οι χρησιµοποιηθείσες κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος αντιστοιχούν σε γραµµική συσχέτιση του λογαρίθµου του συντελεστή διαπερατότητας µε την κατακόρυφη τάση (και άρα µε το βάθος). Η γενική µορφή µιας τέτοιας συσχέτισης έχει τη µορφή της Εξίσωσης 1. k = a log σ ν (1) όπου a ο συντελεστής αναλογίας µεταξύ του συντελεστή διαπερατότητας και του λογαρίθ- µου της κατακόρυφης ενεργού τάσης. Για όλες τις κατανοµές υποτέθηκε ο ίδιος συντελεστής διαπερατότητας που αντιστοιχεί στο µέσο βάθος των υλικών κατολίσθησης ( -8 m/s) και µεταβλήθηκε ο ρυθµός µείωσης του µε το βάθος (o συντελεστής a). οκιµάστηκαν διαφορετικές τιµές του a: α) -., β) -.7, γ) -., δ) -.12 και ε) -. ανά µέτρο βάθους (Σχ. 6). Προφανώς κατά την επίλυση ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 4

5 Α Μ Β Θέση ελέγχου κατανοµής πίεσης πόρων Ν Υλικά κατολίσθησης Γ Ζ Θ Λ Ε Θαµµένη κοίτη Η Κ Ι Ξ Ο Ρ Π Σχήµα 4. Γεωµετρία του θεωρητικού παραδείγµατος κατολίσθησης που υπέρκειται θαµµένης διαπερατής στρώσης για το οποίο καταστρώθηκε αριθµητικό προσοµοίωµα. Figure 4. Geometry of the theoretical example of a landslide overlying a buried permeable layer for which the numerical model was set up. ενός πραγµατικού προβλήµατος ο ρυθµός αυτός δεν αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης, αλλά δεδοµένο από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας (αποτελέσµατα επιτόπου δοκι- µών διαπερατότητας). Στο Σχήµα 7 παρουσιάζονται οι κατανοµές της πίεσης για τις κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας που δοκιµάστηκαν. Όπως προκύπτει από τις προβλεφθείσες κατανοµές της πίεσης πόρων στη θέση ελέγχου, καµµία δεν µπόρεσε να προβλέψει, όχι µόνο τη θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση. Η ανο- µοιογένεια λοιπόν του συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης δεν επαρκεί για την ανάπτυξη επικρεµάµενου υπόγειου ορίζοντα. Στην τελευταία οµάδα αναλύσεων εισήχθη ο µικρότερος συντελεστής διαπερατότητας στη ζώνη της επιφάνειας ολίσθησης αµέσως πάνω από την διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησηςθαµµένης διαπερατής στρώσης που αντιστοιχεί στον επιλεκτικό προσανατολισµό των αργιλικών πλακιδίων λόγω διάτµησης. Η κατανοµή του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος ε- ντός των υλικών κατολίσθησης ήταν η κατανο- µή γ του Σχήµατος 6 (στην οποία ο ρυθµός µείωσης του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος αντιστοιχεί σε πραγµατικά δεδοµένα για Βάθος (m) Πίεση πόρων (kpa) k=-8m/s k=-9m/s k=-m/s k=-11m/s k=-12m/s Σχήµα. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για ισοτροπικό και οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας. Figure. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses with isotropic, homogeneous with depth coefficient of permeability. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26

6 1,E-7 Συντ. διαπ/τας (m/s) 1,E-8 1,E-9 1,E- α:a=-. β:a=-.7 γ:a=-. δ:a=-.12 ε:a=-. στ:a=-. & k/2 ζ:a=-. & k/ η:a=-. & k/ υλικά κατολίσθησης σε ιλυολιθικό φλύσχη, Μπαρδάνης κ.α., 26). Ο συντελεστής διαπερατότητας στην οριζόντια διεύθυνση υποτέθηκε ο ίδιος όπως και στην προηγούµενη οµάδα αναλύσεων, ενώ ο συντελεστής διαπερατότητας στην κατακόρυφη διεύθυνση υποτέθηκε 2 (στ), (ζ) και (η) φορές µικρότερος. Και πάλι όχι µόνο δεν προβλέφθηκε η θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση.. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1 Σχήµα 6. οκιµασθείσες κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος εντός των υλικών κατολίσθησης. Figure 6. Tested distributions of coefficient of permeability with depth for the landslide material. Πίεση πόρων (kpa) k(α) k(β) k(γ) k(δ) k(ε) Σχήµα 7. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος. Figure 7. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses with coefficient of permeability decreasing with depth. Βασικό συµπέρασµα των προηγούµενων αναλύσεων είναι ότι µόνη της η κατάλληλη τιµή του συντελεστή διαπερατότητας ή η µείωσή του µε το βάθος δεν επαρκούν για την πρόβλεψη κατανοµής πίεσης πόρων µε υποστράγγιση. Η ε- πόµενη οµάδα αναλύσεων αφορούσε στη διερεύνηση του προβλήµατος ως προς τις οριακές συνθήκες του αριθµητικού προσοµοιώµατος και συγκεκριµένα την κατείσδυση από την επιφάνεια του εδάφους. Αν αναζητηθούν ε- µπειρικές συσχετίσεις για αυτό το µέγεθος (ενδεικτικά: Ξανθόπουλος, 199), προκύπτει ότι εξαρτάται από την κλίση της επιφάνειας του ε- δάφους, το υψόµετρο, το είδος του εδάφους στην επιφάνεια, το βαθµό κορεσµού του κοντά στην επιφάνεια, τη φυτοκάλυψη και το είδος της βλάστησης. Η προσπάθεια να υπολογιστεί λοιπόν η τιµή του µεγέθους αυτού κατά µήκος της επιφάνειας του εδάφους σε ένα πραγµατικό πρόβληµα οδηγεί σε τιµές του και κατάνο- µές του κατά µήκος της εξεταζόµενης διατοµής που ξεφεύγουν από τις συνήθεις δυνατότητες υπολογισµού (και ακόµα περισσότερο από τα δεδοµένα που είναι συνήθως διαθέσιµα ακόµα και σε µία αρκετά εκτεταµένη γεωτεχνική έρευνα υποβοηθούµενη από υδρολογικά δεδοµένα). Αντ αυτού θεωρήθηκε ότι εφαρµόζεται ε- νιαία τιµή της κατείσδυσης σε ένα τµήµα µόνο του µήκους της διατοµής και δοκιµάστηκαν διάφορες τιµές για το τµήµα αυτό του µήκους της διατοµής και την ίδια την τιµή της κατείσδυσης. Η διαδικασία αυτή προτείνεται άλλωστε και ως µέθοδος, αντί για την προσπάθεια υπολογισµού της κατείσδυσης και της κατανοµής της επί της επιφάνειας του εδάφους. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παρουσιάζονται στο Σχήµα 8. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 8α, η εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια δεν παίζει κανένα ρόλο όταν τα υλικά κατολίσθησης θεωρούνται οµοιογενή ως προς τον συντελεστή διαπερατότητάς τους. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 6

7 (α) Πίεση πόρων (kpa) - - (β) Πίεση πόρων (kpa) - - (γ) Πίεση πόρων (kpa) - - Βάθος (m) k=-9m/s k=-m/s k=-11m/s k=-12m/s 2 2 k(α) k(β) k(γ) k(δ) k(ε) 2 2 k(γ) k(στ):k/2 k(ζ):k/ k(η):k/ Σχήµα 8. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια και: α) οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας, β) συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος, και γ) συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος µε περαιτέρω µείωσή του στη ζώνη της επιφάνειας ολίσθησης (κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος από το Σχ. 6). Figure 8. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses after introduction of infiltration from the ground surface with: α) homogeneous with depth coefficient of permeability, β) coefficient of permeability decreasing with depth, and γ) coefficient of permeability decreasing with depth with further decrease at the zone of the sliding surface (distributions of coefficient of permeability with depth as shown in Fig. 6). Αντίθετα, όπως φαίνεται από το Σχήµα 8β, όταν θεωρούνται ανοµοιογενή, µε τον συντελεστή διαπερατότητας να µειώνεται µε το βάθος, όσο πιο µεγάλη η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος, τόσο καλύτερα προσοµοιώνουν την παρουσία επικρεµάµενου υπόγειου ορίζοντα εντός των υλικών κατολίσθησης. Για την τιµή του ρυθµού µείωσης µε το βάθος που αντιστοιχεί στα πραγµατικά δεδοµένα, όσο αυξάνεται ο συντελεστής ανισοτροπίας της ζώνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια ολίσθησης, δηλαδή όσο µειώνεται η κατακόρυφη συνιστώσα του k ως προς την οριζόντια στην στρώση αυτή, τόσο καλύτερα προσοµοιώνεται η παρουσία επικρεµάµενου υ- πόγειου ορίζοντα εντός των υλικών κατολίσθησης (Σχ. 8γ). Τέλος, ελέγχοντας την τιµή της κατείσδυσης µε µεγαλύτερη ακρίβεια, προσοµοιώνεται τελικά η µορφή της κατανο- µής της πίεσης πόρων (Σχ. 9). 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για να προβλεφθεί το καθεστώς των πιέσεων πόρων που παρατηρείται στα κατάντη τµήµατα κατολισθήσεων που υπέρκεινται διαπερατών σχηµατισµών, πρέπει: α. Να εισαχθεί µείωση του συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης µε το βάθος. β. H µείωση αυτή δεν επαρκεί µόνη της για την πρόβλεψη της έντονης µείωσης της πίεσης πόρων που παρατηρείται κοντά στη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-διαπερατής στρώσης και πρέπει να εισαχθεί ακόµα πιο ραγδαία µείωση του συντελεστή διαπερατότητας εκεί. Αυτή δε συνιστά απλώς αριθµητική απαίτηση, αλλά επιβάλλεται φυσικά λόγω της παρουσίας της επιφάνειας ολίσθησης σε εκείνη τη θέση. γ. Επειδή πρόκειται για υλικά κατολίσθησης, συχνά ταλαιπωρηµένα, κατακερµατισµένα, ε- ξαλλοιωµένα και τεκτονισµένα ως αποτέλεσµα ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 7

8 Βάθος (m) 1 2 Πίεση πόρων (kpa) e-9m/s 6e-m/s e-m/s Σχήµα 9. Επιρροή της τιµής της κατείσδυσης (κατανοµή γ και λόγος ανισοτροπίας ). Figure 9. Influence of infiltration value (distribution γ and anisotropy ratio ). προηγούµενων της εκδήλωσης της κατολίσθησης διεργασιών αλλά και αυτής καθεαυτής της µετακίνησής τους λόγω της κατολίσθησης, η εισαγωγή ανισοτροπίας στο συντελεστή διαπερατότητας δεν δικαιολογείται φυσικά, όπως π.χ. σε φυσικές ιζηµατογενείς αργίλους. Εξαίρεση αποτελεί η στρώση που προσοµοιώνει τη χαµηλότερης διαπερατότητας στρώση των υλικών κατολίσθησης αµέσως πάνω από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-διαπερατών σχη- µατισµών, λόγω του προσανατολισµού των πλακιδίων της αργίλου εκεί εξαιτίας της διάτµησης κατά µήκος της επιφάνειας ολίσθησης. Και πάλι ωστόσο ο τεκµηριωµένος προσδιορισµός του συντελεστή ανισοτροπίας αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο επίτευγµα. Η αποφυγή εισαγωγής ανισοτροπίας για όλη την υπόλοιπη µάζα των υλικών κατολίσθησης είναι επιβεβληµένη, α- φού, αν και δεν προκαλεί διαφορές κατά το στάδιο της βαθµονόµησης ως προς τις αρχικές συνθήκες, οδηγεί σε προβλέψεις σε βάρος της ασφάλειας κατά τις αναλύσεις µε µέτρα βαθείας στράγγισης που χρησιµοποιούν τις θαµµένες διαπερατές στρώσεις. δ) Εκτός από τη µείωση του συντελεστή διαπερατότητας, απαραίτητη προϋπόθεση για την α- νάπτυξη των παρατηρηθεισών κατανοµών πίεσης πόρων είναι και η εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια. Ο προσδιορισµός της έκτασης στην οποία εφαρµόζεται ως οριακή συνθήκη στα πλαίσια αριθµητικών αναλύσεων και το µέγεθός της αποτελούν περισσότερο αποτέλεσµα αντίστροφης ανάλυσης (κατ αντιστοιχία µε άλλα µεγέθη, όπως η γωνία παραµένουσας διατµητικής αντοχής στις αντίστροφες αναλύσεις ευσταθείας) παρά µαθηµατικού υπολογισµού από υπάρχουσες συσχετίσεις. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bromhead, E.N., Vaughan, P.R. (198) Solutions for seepage in soils with an effective stress dependent permeability, Proc. Conf. Num. Methods for Non-linear Problems, Vol 1, pp Kennard, M.F., Reader, R.A. (197) Cow Green dam and reservoir, Proc. Instn Civ. Engrs, Part 1, 8, May, pp Μπαρδάνης, Μ., Ντουνιάς, Γ., Καβουνίδης, Σ. (26), «Παραδείγµατα υλικών κατολίσθησης χαµηλής διαπερατότητας µε υποστράγγιση από τον ελλαδικό χώρο», ο Παν. Συν. Γεωτ. & Γεωπ/κής Μηχανικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 26. Ντουνιάς, Γ. και έδε, Β. (26). «Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης 93 του ταµιευτήρα Ευήνου», ο Παν. Συν. Γεωτ. & Γεωπ/κής Μηχανικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 26. Ξανθόπουλος, Θ. Σ. (199). «Εισαγωγή στην τεχνική υδρολογία», Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Vaughan, P.R. (1989) Non-linearity in seepage problems theory and field observations, De Mello Volume, Sao Paulo, Edgar Blucher, pp Vaughan, P.R. (1994) Assumption, prediction and reality in geotechnical engineering, Geotechnique, Vol 44, No 4, pp Vaughan, P.R., Kennard, R.M., Greenwood, D.A. (1983) Squeeze grouting of a stiff fissured clay after a tunnel collapse, Proc. th Eur. Conf. Soil Mech., Helsinki, Finnland, Vol 1, pp Vaughan, P.R., Wallbancke, H.J. (197) The stability of cut and fill slopes in boulder clay, Proc. Symp. Engng Behaviour of Glacial Materials, Birmingham, Midland Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 8

Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Παραδείγµατα από τον Ελλαδικό Χώρο

Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Παραδείγµατα από τον Ελλαδικό Χώρο Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Παραδείγµατα από τον Ελλαδικό Χώρο Low Permeability Landslide Materials with Underdrainage Examples from Greece ΜΠΑΡ ΑΝΗΣ, Μ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. ΚΑΒΟΥΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου The behaviour of Evinos Dam ΜΑΛΑΝ ΡΑΚΗ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΟΥΛΗΣ, Β. Ι. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Χ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Υδροληψίας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Π. ZDRAVKOVIC, L. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση της επιρροής της υδρολογίας των πρανών στην ευστάθειά τους. Simulation of the influence of slopes hydrology on their stability.

Προσοµοίωση της επιρροής της υδρολογίας των πρανών στην ευστάθειά τους. Simulation of the influence of slopes hydrology on their stability. Προσοµοίωση της επιρροής της υδρολογίας των πρανών στην ευστάθειά τους. Simulation of the influence of slopes hydrology on their stability. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΚΟΝΑΞΗ Φ. Αγρονόµος

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Stabilization of the '93 landslide at the Evinos reservoir with drainage galleries NTOYNIAΣ, Γ, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb Ν u Τ 81 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb 82 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb 83 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής

Διαβάστε περισσότερα

Estimation of Ground Surface Settlements due to Tunnelling in Weak Rock Conditions based on Tunnel Stability Factor

Estimation of Ground Surface Settlements due to Tunnelling in Weak Rock Conditions based on Tunnel Stability Factor Eκτίµηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων λόγω της διάνοιξης Σηράγγων σε συνθήκες Ασθενούς Βραχόµαζας µέσω του είκτη Ευστάθειας Υπόγειου Ανοίγµατος (Tunnel Stability Factor) Estimation of Ground Surface Settlements

Διαβάστε περισσότερα

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου The behaviour of the clay core of the Evinos dam ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. Θ. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το φράγµα του Ευήνου, ύψους 126m, κατασκευάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατολίσθηση στην κοίτη του Μετσοβίτικου, Εγνατία Οδός, Χ.Θ έως 6+700: Αριθμητικές Προσομοιώσεις και Ενόργανες Μετρήσεις

Κατολίσθηση στην κοίτη του Μετσοβίτικου, Εγνατία Οδός, Χ.Θ έως 6+700: Αριθμητικές Προσομοιώσεις και Ενόργανες Μετρήσεις Κατολίσθηση στην κοίτη του Μετσοβίτικου, Εγνατία Οδός, Χ.Θ. 6+380 έως 6+700: Αριθμητικές Προσομοιώσεις και Ενόργανες Μετρήσεις Landslide towards Metsovitikos River in the CH. 6+380 6+700 Area of Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατολίσθηση στην Επαρχιακή Οδό Αγίου ηµητρίου Αράχωβας, στη λεκάνη του ποταµού Ευήνου

Η Κατολίσθηση στην Επαρχιακή Οδό Αγίου ηµητρίου Αράχωβας, στη λεκάνη του ποταµού Ευήνου Η Κατολίσθηση στην Επαρχιακή Οδό Αγίου ηµητρίου Αράχωβας, στη λεκάνη του ποταµού Ευήνου The Landslide of the Agios Demetrios - Arahova Country Road, at the Evinos river basin NTOYNIAΣ, Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση συμπεριφοράς έργου με βαθειά εκσκαφή και επανεπίχωση. Analysis of the behavior of a constructed cut & cover project

Ανάλυση συμπεριφοράς έργου με βαθειά εκσκαφή και επανεπίχωση. Analysis of the behavior of a constructed cut & cover project Ανάλυση συμπεριφοράς έργου με βαθειά εκσκαφή και επανεπίχωση Analysis of the behavior of a constructed cut & cover project ΑΡΑΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Μηχανικός Μεταλλείων Μετ., Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Comparative Study of Two-Dimensional and Three-Dimensional Slope Stability Analyses.

Comparative Study of Two-Dimensional and Three-Dimensional Slope Stability Analyses. Συγκριτική Θεώρηση ισδιάστατων και Τρισδιάστατων Αναλύσεων Ευστάθειας Πρανών Comparative Study of Two-Dimensional and Three-Dimensional Slope Stability Analyses. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Α.Μ. Κωµοδρόµος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ Κ.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της µεγάλης κατολίσθησης της Τσακώνας µέσω αναλύσεων οριακής ισορροπίας

ιερεύνηση της µεγάλης κατολίσθησης της Τσακώνας µέσω αναλύσεων οριακής ισορροπίας ιερεύνηση της µεγάλης κατολίσθησης της Τσακώνας µέσω αναλύσεων οριακής ισορροπίας Investigation of the Tsakona large landslide with limit equilibrium analyses. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ, Γ. ρ Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Υπόγεια ροή Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Ποια προβλήματα λύνονται με ποια εργαλεία; Μονοδιάστατα προβλήματα (ή μονοδιάστατη απλοποίηση -D πεδίων ροής), σταθερή υδραυλική κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης

Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης Prediction of Settlement and Increase in Horizontal Stress of Soils Induced by Preloading ΜΠΑΣΑΝΟΥ, Μ.Ε. ρ. Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κατολισθητικών φαινομένων πρανούς λιγνιτωρυχείου σε μαργαϊκούς σχηματισμούς με εξαιρετικά χαμηλή αντοχή

Ανάλυση κατολισθητικών φαινομένων πρανούς λιγνιτωρυχείου σε μαργαϊκούς σχηματισμούς με εξαιρετικά χαμηλή αντοχή Ανάλυση κατολισθητικών φαινομένων πρανούς λιγνιτωρυχείου σε μαργαϊκούς σχηματισμούς με εξαιρετικά χαμηλή αντοχή Analysis of a slide along a lignite mine slope in very poor marl formations ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράσσοντας οδούς µέσα από κατολισθήσεις

Χαράσσοντας οδούς µέσα από κατολισθήσεις Χαράσσοντας οδούς µέσα από κατολισθήσεις Σ. Καβουνίδης ρ Πολιτικός Μηχανικός Εδαφοµηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. Γ. Ντουνιάς ρ Πολιτικός Μηχανικός Εδαφοµηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. Μ. Μπαρδάνης Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισµός Διατµητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισµός Διατµητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισµός Διατµητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή σπονδυλωτής προσοµοίωσης µε καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισµού της Alaska το 1964

Εφαρµογή σπονδυλωτής προσοµοίωσης µε καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισµού της Alaska το 1964 Εφαρµογή σπονδυλωτής προσοµοίωσης µε καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισµού της Alaska το 1964 Application of the multi-block model with constitutive equations to

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατολίσθηση Τσακώνας 2003 : Ανάλυση και Παρατηρήσεις Πεδίου. Landslide of Tsakona 2003 : Analysis and Field Observations

Κατολίσθηση Τσακώνας 2003 : Ανάλυση και Παρατηρήσεις Πεδίου. Landslide of Tsakona 2003 : Analysis and Field Observations Κατολίσθηση Τσακώνας 2003 : Ανάλυση και Παρατηρήσεις Πεδίου Landslide of Tsakona 2003 : Analysis and Field Observations ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ι. Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6. Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του Προβλήµατος ιάνοιξης Κλιτυοσηράγγων. Analysis of Slope Tunnels Excavation

Μελέτη του Προβλήµατος ιάνοιξης Κλιτυοσηράγγων. Analysis of Slope Tunnels Excavation Μελέτη του Προβλήµατος ιάνοιξης Κλιτυοσηράγγων Analysis of Slope Tunnels Excavation ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, Π. ΗΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Β. ΑΓΓΙΣΤΑΛΗΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υπ. ιδάκτωρ, ΕΜΠ Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα 4 Υπόγεια ροή Νόμος Darcy Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Model for the Prediction of Secondary Consolidation Index of Overconsolidated Clay Soils ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Τριδιάστατης Απόκρισης Οµάδας Χαλικοπασσάλων και Σύγκριση µε Αξονοσυµµετρικές Συνθήκες

ιερεύνηση της Τριδιάστατης Απόκρισης Οµάδας Χαλικοπασσάλων και Σύγκριση µε Αξονοσυµµετρικές Συνθήκες ιερεύνηση της Τριδιάστατης Απόκρισης Οµάδας Χαλικοπασσάλων και Σύγκριση µε Αξονοσυµµετρικές Συνθήκες 3-D Analyses of Reinforced Soils with Stone Columns and Comparison with Axisymmetric Conditions ΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Στη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η αριθμητική μέθοδος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε.Μ. 9385

ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε.Μ. 9385 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ A/Α ΘΕΜΑΤΟΣ: 5 ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε.Μ. 9385 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 1 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Βασικό ερώτημα: Πού θα πάει ο ρύπος; Παρουσίαση 3 από 4 Tρία λυμένα παραδείγματα & μαθησιακοί στόχοι (έως τώρα) Τρία ερωτήματα μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι Το πρόβλημα Μετά από ατύχημα, ρύπος (τριχλωροαιθένιο διαλυμένο στο νερό) διαρρέει στον ταμιευτήρα στο πιο κάτω σχήμα. Υπάρχει ανησυχία για το πόσο γρήγορα θα επηρεαστεί κανάλι στα κατάντη αν δεν ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Θεματική Ενότητα 7 Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Θεματική Ενότητα 7 Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Θεματική Ενότητα 7 Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό Λυμένες ασκήσεις Πότε θα φτάσει η ρύπανση στο κανάλι; Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Υπόγεια Υδραυλική 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Τα υπόγεια υδατικά συστήματα Τα υπόγεια υδατικά συστήματα είναι συγκεντρώσεις υπόγειου νερού, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της υπόγειας

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι:

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι: 6 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια: Μιχάλης Μπαρδάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων σειράς αυτής αρκούν οι σχέσεις και οι πίνακες που παρατίθενται στα οικεία κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Constitutive model predicting clay response along slip surfaces ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Σταματόπουλος και Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΑΣΤΟΧΙΑ & ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ 1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy Υπόγεια ροή Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy 1 Κύρια ερωτήματα ροής & νόμος Darcy Πόσον όγκο νερού μπορούμε να αντλήσουμε; Σχετικά μεγέθη: ταχύτητα, παροχή σε απλά μονοδιάστατα προβλήματα, τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ βασικοί μηχανισμοί και αρχές που οδηγούν στη δημιουργία μιας πιθανής αστοχίας (θραύσης) των πρανών καθώς επίσης και η ανάπτυξη και εφαρμογή των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε.

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε. Για την Τρίτη Διάσταση στην Ευστάθεια Πρανών On the Third imension in Slope Stability ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εξετάζεται η επιρροή της τρίτης διάστασης στις

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλής περατότητας διαφράγματα (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων): Σχόλια

Χαμηλής περατότητας διαφράγματα (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων): Σχόλια Χαμηλής περατότητας διαφράγματα (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων): Σχόλια Μεγάλη εμπειρία εφαρμογής σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ο όγκος του διαφεύγοντος στραγγίσματος και η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Foundation of Structures on Isolated Slabs with Concrete Piles οn Soft and Liquifiable

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα: χρήση χημικών σε υπόγεια έργα Πολιτικού Μηχανικού διαρροή συστατικών στο υπόγειο νερό

Το πρόβλημα: χρήση χημικών σε υπόγεια έργα Πολιτικού Μηχανικού διαρροή συστατικών στο υπόγειο νερό Το πρόβλημα: χρήση χημικών σε υπόγεια έργα Πολιτικού Μηχανικού διαρροή συστατικών στο υπόγειο νερό Παρουσίαση με βάση Διπλωματική Εργασία Ελευθερίας Σταματάκη Χημικές ουσίες σε υπόγεια έργα? Εισπίεση χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns ΑΝΔΡΕΟΥ, Π. Μηχ. Μεταλλείων, DEA Γεωτεχνική Μηχ. (ΕΝPC), Υ/Δ Σχολής Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope.

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Imperial College, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Παραµένουσα Αντοχή Συνεκτικών Εδαφών. The Residual Strength Of Cohesive Soils

Η Παραµένουσα Αντοχή Συνεκτικών Εδαφών. The Residual Strength Of Cohesive Soils Η Παραµένουσα Αντοχή Συνεκτικών Εδαφών The Residual Strength Of Cohesive Soils ΕΛΠΕΚΟΣ, Σ.Η. ΤΙΚΑ, Θ.Μ. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ, Σ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ, Νοµ/κή Αυτοδ/ση Θεσσαλονίκης Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : Το οριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση Θεµελίωσης Φράγµατος Παπαδιάς στην Κοίτη του Ποταµού : Έλεγχοι κατά την Πλήρωση του Ταµιευτήρα

Στεγανοποίηση Θεµελίωσης Φράγµατος Παπαδιάς στην Κοίτη του Ποταµού : Έλεγχοι κατά την Πλήρωση του Ταµιευτήρα Στεγανοποίηση Θεµελίωσης Φράγµατος Παπαδιάς στην Κοίτη του Ποταµού : Έλεγχοι κατά την Πλήρωση του Ταµιευτήρα Securing watertightness of Papadia Dam Foundation at the River Bed : Checks during reservoir

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 6ο ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-63 6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση & Αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωτεχνικής

Επίλυση & Αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωτεχνικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tί είναι το Ε Δ Α Φ Ο Σ; Έδαφος και Πολιτικός Μηχανικός Επίλυση & Αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωτεχνικής Ιδιαιτερότητες & Δυσκολίες Βιβλιογραφία, Ασκήσεις, Βαθμολόγηση για ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Το µέγιστο τµήµα των γνώσεών µας που απαιτούνται για την κατανόηση της µορφολογίας και συµπεριφοράς των φυσικών υδατορευµάτων οφείλεται στις µακροχρόνιες παρατηρήσεις -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα