Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση"

Transcript

1 Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials with Underdrainage ΜΠΑΡ ΑΝΗΣ, Μ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. ΚΑΒΟΥΝΙ ΗΣ, Σ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc/DIC, Υποψ. ιδ. Ε.Μ.Π., Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υλικά κατολισθήσεων που έχουν µετακινηθεί σηµαντικά καλύπτουν ορισµένες φορές παλιές κοίτες ποταµών ή άλλους διαπερατούς σχηµατισµούς µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας ιδιαίτερης µορφής της κατανοµής της πίεσης πόρων µε το βάθος εντός της µάζας τους που οφείλεται στην υποστράγγισή τους από τη θαµµένη διαπερατή στρώση. Πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις για την προσοµοίωση του καθεστώτος των πιέσεων πόρων εντός τέτοιων υλικών καταλήγοντας σε οδηγίες για την ορθή κατάστρωση του αριθµητικού προσοµοιώµατος, αλλά και σε απαντήσεις που αφορούν τη διαπερατότητα των απαντώµενων σχηµατισµών, την επικοινωνία τους µε άλλους σχηµατισµούς και τις οριακές συνθήκες του προβλήµατος. ABSTRACT : Landslides sometimes cover permeable materials lying downhill of their original position. As a result the downhill part of the landslide mass is underdrained, i.e. a perched water table is established in the low permeability landslide material. Numerical analyses for the simulation of the pore pressure regime in such cases were performed, leading to guidelines for the correct setup of the numerical model. At the same time answers are given to questions regarding the permeability of the formations involved and their connection to other formations and the boundary conditions of the problem. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιοκατολισθήσεις µεγάλου µεγέθους µε ση- µαντικές µετακινήσεις από το χρόνο εκδήλωσής τους µέχρι σήµερα οδηγούν ορισµένες φορές στην κάλυψη διαπερατών σχηµατισµών α- πό τα υλικά κατολίσθησης. Αυτοί µπορεί να είναι σχηµατισµοί διαπερατών πετρωµάτων ευρισκόµενοι κατάντη των κατολισθήσεων κατά τον χρόνο της εκδήλωσής τους ή συχνότερα κοίτες ποταµών που θάβονται από τα υλικά κατολίσθησης µε τον ρου των ποταµών να εκτρέπεται από αυτά. Οι Μπαρδάνης κ.α. (26), παρουσίασαν παραδείγµατα δύο κατολισθήσεων από τον ελλαδικό χώρο, ο πόδας των οποίων έχει καλύψει παλιές κοίτες ποταµών και οι Ντουνιάς & έδε (26) παρουσίασαν µία κατολίσθηση, ο πόδας της οποίας έχει καλύψει διαπερατούς σχηµατισµούς. Και στις τρεις αναφερόµενες περιπτώσεις τα υλικά κατολίσθησης στην περιοχή του ποδός υποστραγγίζονται λόγω της παρουσίας του θαµµένου διαπερατού σχηµατισµού που βρίσκεται υπό χαµηλότερη πίεση πόρων από την αντιστοιχούσα στην υ- δροστατική κατανοµή της πίεσης πόρων σε ε- κείνο το βάθος. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται ο τυπικός µηχανισµός δηµιουργίας τέτοιων γεωλογικών διαστρωµατώσεων, όπως αφορά σε παλιές κοίτες ποταµών. Σε ένα πρανές που αστοχεί τα υλικά κατολίσθησης αρχίζουν να καλύπτουν τη διαµορφωµένη κοίτη, εκτρέποντας ταυτόχρονα την κοίτη του ποταµού προς την αντίθετη πλευρά απ την οποία κινείται η κατολίσθηση µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέας κοίτης. Ανάλογα µε το πόσο στενή είναι η δια- µορφωµένη κοίτη πριν από την εκδήλωση της κατολίσθησης και πόσο ραγδαία η µετακίνηση ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 1

2 Κατάσταση πριν την εκδήλωση της κατολίσθησης Ποτάµι στην αρχική του θέση Κατάσταση µετά την εκδήλωση της κατολίσθησης Ποτάµι στη νέα του θέση Επιφάνεια ολίσθησης Θαµµένη κοίτη Σχήµα 1. Μηχανισµός κάλυψης παλαιών κοιτών από υλικά κατολίσθησης. Figure 1. Mechanism leading to covering of old river-beds by landslide materials. της κατολισθαίνουσας µάζας, η αρχική κοίτη µπορεί να καλύπτεται αργά ή να καλύπτεται γρήγορα. Στην πρώτη περίπτωση η θαµµένη κοίτη, η νέα κοίτη και η στρώση που τις ενώνει έχουν πρακτικά ίδιο πάχος και η διαφορά ύ- ψους µεταξύ αρχικής και νέας κοίτης είναι πολύ µικρή. Στη δεύτερη περίπτωση η στρώση που ενώνει παλιά και νέα κοίτη έχει µικρό πάχος και η θαµµένη κοίτη βρίσκεται πολύ χαµηλότερα της σηµερινής. Ο προσδιορισµός µεγεθών όπως η υψοµετρική διαφορά θαµ- µένης και νέας κοίτης, το πάχος της στρώσης των υλικών που τις συνδέουν και το πάχος των υλικών της νέας κοίτης αµέσως ανάντη της κατολίσθησης προσφέρουν στοιχεία για το µέγεθος των µετακινήσεων κατά τον χρόνο εκδήλωσης της κατολίσθησης. Η παρουσία των διαπερατών σχηµατισµών κάτω από τα υλικά κατολίσθησης είναι σηµαντική, καθώς κατακόρυφα φρέατα που κατασκευάζονται από την επιφάνεια του εδάφους, διαπερνούν τα υλικά κατολίσθησης και φτάνουν µέχρι τις διαπερατές στρώσεις, απoτελούν ελκυστική λύση στράγγισης της κατολίσθησης, εναλλακτική της κατασκευής αποστραγγιστικής σήραγγας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασµό τέτοιων συστηµάτων στράγγισης ωστόσο αποτελεί η καλή γνώση του αρχικού καθεστώτος της πίεσης πόρων στην περιοχή που τα υλικά κατολίσθησης υπέρκεινται των διαπερατών υλικών, αφού αυτό συνιστά τις αρχικές συνθήκες του προβλήµατος. Το καθεστώς αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον εντοπισµό της ύπαρξής του και την τεκµηρίωση της µορφής του (µη γραµµική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος). Οι Μπαρδάνης κ.α. (26) παρουσίασαν παραδείγµατα τέτοιων κατανοµών πίεσης πόρων, καθώς και του τρόπου εντοπισµού τους. Εκτός όµως από τον εντοπισµό του επικρατούντος καθεστώτος πιέσεων πόρων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσοµοίωση της κατάστασης αυτής. Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος δεν επιτρέπει τη διαχείρισή του µέσω απλής γραφικής επίλυσης µε διαγράµµατα ροής ή αναλυτικών λύσεων, απαιτώντας την υιοθέτηση µεθόδων αριθµητικής προσοµοίωσης της υπόγειας ροής. Αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της επίδρασης των σχεδιαζόµενων αποστραγγιστικών έργων. Το πρώτο και κύριο βήµα όµως στα πλαίσια τέτοιων αναλύσεων είναι η προσοµοίωση του αρχικού καθεστώτος της πίεσης πόρων συναρτήσει των οριακών συνθηκών που εισάγονται στο αριθµητικό προσοµοίωµα και των τιµών των παραµέτρων και των καταστατικών προσοµοιωµάτων που εισάγονται για τη διαπερατότητα των υλικών που απαντώνται. Η επιλογή του είδους και των τιµών των παραµέτρων πρέπει προφανώς να δικαιολογείται από το γεωλογικό προσοµοίωµα, τη φύση των υλικών και τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η γενική γεωµετρική µορφή των παρατηρούµενων κατανοµών πίεσης πόρων και διερευνώνται αριθ- µητικά οι προϋποθέσεις ανάπτυξής τους, µέσω της κατάλληλης επιλογής τιµών συντελεστή διαπερατότητας k, καταστατικού προσοµοιώµατος για αυτόν και είδους και τιµών οριακών συνθηκών στο αριθµητικό προσοµοίωµα, καταλήγοντας σε οδηγίες, για τη µέθοδο προσο- µοίωσης και τα µεγέθη που πρέπει να προσδιοριστούν στα πλαίσια της γεωτεχνικής έρευνας σε µία τέτοια κατολίσθηση. 2. ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η γενική µορφή της κατανοµής πίεσης πόρων που αναπτύσσεται εντός υλικών κατολίσθησης που υπέρκεινται διαπερατών υλικών υπό χαµηλότερη πίεση σε γεωγραφικές περιοχές µε υψηλή βροχόπτωση Αυτή ακολουθεί την υ- δροστατική κατανοµή της πίεσης πόρων µέχρι σηµαντικό βάθος, µε την πίεση πόρων να µειώνεται στη συνέχεια µέχρι την τιµή της πίε- ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 2

3 σης στην οποία υπακούει η υποκείµενη θαµ- µένη στρώση στο όριο ακριβώς µεταξύ των δύο στρώσεων. Η ανώτερη στρώση υλικού χαµηλότερης διαπερατότητας βρίσκεται υπό πίεση ίση µε γ w h 1, που αντιστοιχεί στο ύψος h 1 από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµ- µένης διαπερατής στρώσης, και η κατώτερη στρώση υλικού υψηλότερης διαπερατότητας βρίσκεται υπό πίεση ίση µε γ w h 2, όπου h 2 το υδραυλικό ύψος από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµµένης διαπερατής στρώσης που καθορίζει την πίεση εντός αυτής. Παρόµοιες κατανοµές πιέσεων πόρων ε- ντός φυσικών υλικών χαµηλής διαπερατότητας αναφέρονται στη βιβλιογραφία από τους Kennard & Reader (197), Vaughan & Wallbancke (197) και Vaughan (1994), οι οποίοι επισηµαίνουν ότι για την επίτευξή τους, βασική προϋπόθεση αποτελεί η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος ως αποτέλεσµα της αύξησης της ενεργού τάσης και της συνεπακόλουθης µείωσης του λόγου κενών. Η σχετική επιρροή έχει διερευνηθεί από τους Bromhead & Vaughan (198), Vaughan (1983) και Vaughan (1989) για διάφορες µάλιστα κατανο- µές του συντελεστή διαπερατότητας µε την κατακόρυφη τάση και τον λόγο κενών. Αντίθετα ωστόσο από την µορφή της κατανοµής της πίεσης πόρων στα αναφερόµενα στη βιβλιογραφία παραδείγµατα, όπου η µείωση της πίεσης πόρων εντός των υλικών χαµηλότερης διαπερατότητας αρχίζει από µέσο βάθος (σε σχέση µε το βάθος της διαπερατής στρώσης), στα παραδείγµατα από τον ελλαδικό χώρο (Μπαρδάνης κ.α., 26) η µείωση της πίεσης πόρων αρχίζει από σηµαντικά µεγαλύτερο βάθος. Το βάθος αυτό µάλιστα είναι τόσο, που η περιοχή µείωσης της πίεσης πόρων, α- πό την αντιστοιχούσα υδροστατική στην χαµηλότερη πίεση της υποκείµενης στρώσης, περιορίζεται πρακτικά στα τελευταία 2-3 m πάνω από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµ- µένης κοίτης (Σχ. 3). Στη ζώνη αυτή λοιπόν ο συντελεστής διαπερατότητας µειώνεται πολύ περισσότερο από την αντιστοιχούσα στο βάθος αυτό µεταβολή της κατακόρυφης τάσης. Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι στο βάθος αυτό ε- ντοπίζεται η επιφάνεια ολίσθησης, όπου η διάτµηση έχει προκαλέσει επιλεκτικό προσανατολισµό των αργιλικών πλακιδίων στην οριζόντια διεύθυνση µε αποτέλεσµα η συνιστώσα του συντελεστή διαπερατότητας στην κατακόρυφη διεύθυνση να είναι πολύ µικρότερη της αντιστοιχούσας στο επίπεδο τάσεων τιµής του. Η πιθανόν αµετάβλητη τιµή του συντελεστή διαπερατότητας στην οριζόντια διεύθυνση δεν Επιφάνεια του εδάφους Επιφάνεια υπόγειου ορίζοντα ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Όριο µεταξύ υλικών Σχήµα 2. Κατανοµή πίεσης πόρων µε το βάθος σε υλικά χαµηλής διαπερατότητας µε υποστράγγιση που υπέρκεινται πιο διαπερατής στρώσης υπό χαµηλότερη πίεση. Figure 2. Pore pressure distribution with depth in low permeability soil with underdrainage overlying higher permeability layer under lower pressure. Επιφάνεια του εδάφους Επιφάνεια υπόγειου ορίζοντα ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Όριο µεταξύ υλικών A ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Βάθος A ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Βάθος 1 γ w h 2 1 Σχήµα 3. Σύγκριση κατανοµών πίεσης πόρων σε υλικά µε υποστράγγιση από παραδείγµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας και κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο. Figure 3. Comparison between pore pressure distributions in soils with underdrainage from the literature and landslides in Greece. γ w Γ γ w h 1 γ w Γ B h 1 ιεθνής βιβλιογραφία B Κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο h 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 3

4 επηρεάζει, αφού για την ανάπτυξη των παρατηρηθεισών κατανοµών πίεσης πόρων έχει ση- µασία η κατακόρυφη συνιστώσα του µεγέθους αυτού. Η επιφάνεια ολίσθησης λοιπόν λειτουργεί σαν ένα είδος αδιαπέρατης «µεµβράνης» που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο τη φυσική στράγγιση των υλικών κατολίσθησης προς τη θαµµένη διαπερατή στρώση, από όσο την προκαλεί ούτως ή άλλως η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε την αύξηση της τάσης µε το βάθος. 3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ Για την αριθµητική διερεύνηση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις υπόγειας ροής µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων όπως αυτή ενσωµατώνεται στον κώδικα SLIDE, της Rocscience Ltd. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται η γεωµετρία του θεωρητικού παραδείγµατος για το οποίο καταστρώθηκε το προσοµοίωµα. Αποτελείται από 41 τετραπλευρικά, οκτακοµβικά πεπερασµένα στοιχεία. Τα διατιθέµενα από τον κώδικα πεπερασµένα στοιχεία διαθέτουν βαθµούς ε- λευθερίας ως προς την πίεση πόρων και την ταχύτητα ροής και δυνατότητα εισαγωγής αρνητικών τιµών της πίεσης και συνεκτίµηση της επιρροής τους στην υπόγεια ροή µέσω της µείωσης που προκαλούν στον συντελεστή διαπερατότητας. Οι βαθµοί ελευθερίας του συστή- µατος ήταν 122. Προς απλοποίηση των συ- µπερασµάτων των θεωρητικών αναλύσεων, αυτές επιλέχθηκε να γίνουν σε ένα θεωρητικό παράδειγµα κατολίσθησης που έχει καλύψει την παλιά κοίτη ενός ποταµού. Καταστρώθηκε λοιπόν το προσοµοίωµα (Σχ. 4) µίας κατολίσθησης µήκους 12 m, µέγιστου βάθους 17 m, βάθους πάνω από τη θαµµένη κοίτη 1-17 m, µε πάχος θαµµένης στρώσης m και υψοµετρική διαφορά σηµερινής κοίτης από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµµένης κοίτης m. Τα υλικά κατολίσθησης οριοθετούνται από το σχήµα ΒΓ ΕΖΗ, η στρώση των διαπερατών υλικών από το σχήµα ΕΖΘΙΚΛ, και κάτω από αυτά εισήχθη ενδιάµεση στρώση µέχρι τη γραµµή ΜΝΞΟ, κάτω από την οποία εισήχθη το βραχώδες υπόβαθρο. 4. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Η πρώτη οµάδα αριθµητικών αναλύσεων αφορούσε στη διερεύνηση του προβλήµατος ως προς τον συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης. Ο πρώτος από αυτούς τους ελέγχους έγινε αναζητώντας µοναδική τι- µή του συντελεστή διαπερατότητας µε την ο- ποία θα µπορούσε να προβλεφθεί η θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος που απεικονίζεται στο Σχήµα (υπόθεση οµοιογενούς ισοτροπικού συντελεστή διαπερατότητας). οκιµάστηκαν διαφορετικές τιµές του συντελεστή διαπερατότητας ( -8, -9, -, -11 και -12 m/s µε τιµή για τη θαµµένη κοίτη -4 m/s). Όπως προκύπτει από τις προβλεφθείσες κατανοµές της πίεσης πόρων στη θέση ελέγχου (Σχ. ), καµµία δεν µπόρεσε να προβλέψει, όχι µόνο τη θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση. Μετά από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας εκτελέστηκαν αναλύσεις µε ανοµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας. Λόγω της έλλειψης καταστατικού νόµου για ανοµοιογενή µε το βάθος συντελεστή διαπερατότητας, η ανοµοιογένεια εισήχθη µέσω ξεχωριστών στρώσεων, παράλληλων µε την επιφάνεια του εδάφους (ιδέ επι- µέρους στρώσεις των υλικών κατολίσθησης στο Σχ. 4). Η παραλληλία αυτή σταµατά στον πόδα της κατολίσθησης αφού θεωρείται ορθότερη η θεώρηση ενός γεωλογικού προσοµοιώ- µατος, τέτοιου που ο πόδας να αποτελεί προϊόν της διαβρωτικής δράσης του ποταµού, οπότε οι τιµές του συντελεστή διαπερατότητας α- ντιστοιχούν στο επίπεδο τάσεων προ της διάβρωσης αυτής. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζονται οι κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας που δοκιµάστηκαν (εισήχθησαν στο αριθµητικό προσοµοίωµα µε βαθµιδωτή αντί για µαθηµατικά συνεχή κατανοµή). Οι χρησιµοποιηθείσες κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος αντιστοιχούν σε γραµµική συσχέτιση του λογαρίθµου του συντελεστή διαπερατότητας µε την κατακόρυφη τάση (και άρα µε το βάθος). Η γενική µορφή µιας τέτοιας συσχέτισης έχει τη µορφή της Εξίσωσης 1. k = a log σ ν (1) όπου a ο συντελεστής αναλογίας µεταξύ του συντελεστή διαπερατότητας και του λογαρίθ- µου της κατακόρυφης ενεργού τάσης. Για όλες τις κατανοµές υποτέθηκε ο ίδιος συντελεστής διαπερατότητας που αντιστοιχεί στο µέσο βάθος των υλικών κατολίσθησης ( -8 m/s) και µεταβλήθηκε ο ρυθµός µείωσης του µε το βάθος (o συντελεστής a). οκιµάστηκαν διαφορετικές τιµές του a: α) -., β) -.7, γ) -., δ) -.12 και ε) -. ανά µέτρο βάθους (Σχ. 6). Προφανώς κατά την επίλυση ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 4

5 Α Μ Β Θέση ελέγχου κατανοµής πίεσης πόρων Ν Υλικά κατολίσθησης Γ Ζ Θ Λ Ε Θαµµένη κοίτη Η Κ Ι Ξ Ο Ρ Π Σχήµα 4. Γεωµετρία του θεωρητικού παραδείγµατος κατολίσθησης που υπέρκειται θαµµένης διαπερατής στρώσης για το οποίο καταστρώθηκε αριθµητικό προσοµοίωµα. Figure 4. Geometry of the theoretical example of a landslide overlying a buried permeable layer for which the numerical model was set up. ενός πραγµατικού προβλήµατος ο ρυθµός αυτός δεν αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης, αλλά δεδοµένο από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας (αποτελέσµατα επιτόπου δοκι- µών διαπερατότητας). Στο Σχήµα 7 παρουσιάζονται οι κατανοµές της πίεσης για τις κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας που δοκιµάστηκαν. Όπως προκύπτει από τις προβλεφθείσες κατανοµές της πίεσης πόρων στη θέση ελέγχου, καµµία δεν µπόρεσε να προβλέψει, όχι µόνο τη θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση. Η ανο- µοιογένεια λοιπόν του συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης δεν επαρκεί για την ανάπτυξη επικρεµάµενου υπόγειου ορίζοντα. Στην τελευταία οµάδα αναλύσεων εισήχθη ο µικρότερος συντελεστής διαπερατότητας στη ζώνη της επιφάνειας ολίσθησης αµέσως πάνω από την διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησηςθαµµένης διαπερατής στρώσης που αντιστοιχεί στον επιλεκτικό προσανατολισµό των αργιλικών πλακιδίων λόγω διάτµησης. Η κατανοµή του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος ε- ντός των υλικών κατολίσθησης ήταν η κατανο- µή γ του Σχήµατος 6 (στην οποία ο ρυθµός µείωσης του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος αντιστοιχεί σε πραγµατικά δεδοµένα για Βάθος (m) Πίεση πόρων (kpa) k=-8m/s k=-9m/s k=-m/s k=-11m/s k=-12m/s Σχήµα. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για ισοτροπικό και οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας. Figure. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses with isotropic, homogeneous with depth coefficient of permeability. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26

6 1,E-7 Συντ. διαπ/τας (m/s) 1,E-8 1,E-9 1,E- α:a=-. β:a=-.7 γ:a=-. δ:a=-.12 ε:a=-. στ:a=-. & k/2 ζ:a=-. & k/ η:a=-. & k/ υλικά κατολίσθησης σε ιλυολιθικό φλύσχη, Μπαρδάνης κ.α., 26). Ο συντελεστής διαπερατότητας στην οριζόντια διεύθυνση υποτέθηκε ο ίδιος όπως και στην προηγούµενη οµάδα αναλύσεων, ενώ ο συντελεστής διαπερατότητας στην κατακόρυφη διεύθυνση υποτέθηκε 2 (στ), (ζ) και (η) φορές µικρότερος. Και πάλι όχι µόνο δεν προβλέφθηκε η θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση.. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1 Σχήµα 6. οκιµασθείσες κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος εντός των υλικών κατολίσθησης. Figure 6. Tested distributions of coefficient of permeability with depth for the landslide material. Πίεση πόρων (kpa) k(α) k(β) k(γ) k(δ) k(ε) Σχήµα 7. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος. Figure 7. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses with coefficient of permeability decreasing with depth. Βασικό συµπέρασµα των προηγούµενων αναλύσεων είναι ότι µόνη της η κατάλληλη τιµή του συντελεστή διαπερατότητας ή η µείωσή του µε το βάθος δεν επαρκούν για την πρόβλεψη κατανοµής πίεσης πόρων µε υποστράγγιση. Η ε- πόµενη οµάδα αναλύσεων αφορούσε στη διερεύνηση του προβλήµατος ως προς τις οριακές συνθήκες του αριθµητικού προσοµοιώµατος και συγκεκριµένα την κατείσδυση από την επιφάνεια του εδάφους. Αν αναζητηθούν ε- µπειρικές συσχετίσεις για αυτό το µέγεθος (ενδεικτικά: Ξανθόπουλος, 199), προκύπτει ότι εξαρτάται από την κλίση της επιφάνειας του ε- δάφους, το υψόµετρο, το είδος του εδάφους στην επιφάνεια, το βαθµό κορεσµού του κοντά στην επιφάνεια, τη φυτοκάλυψη και το είδος της βλάστησης. Η προσπάθεια να υπολογιστεί λοιπόν η τιµή του µεγέθους αυτού κατά µήκος της επιφάνειας του εδάφους σε ένα πραγµατικό πρόβληµα οδηγεί σε τιµές του και κατάνο- µές του κατά µήκος της εξεταζόµενης διατοµής που ξεφεύγουν από τις συνήθεις δυνατότητες υπολογισµού (και ακόµα περισσότερο από τα δεδοµένα που είναι συνήθως διαθέσιµα ακόµα και σε µία αρκετά εκτεταµένη γεωτεχνική έρευνα υποβοηθούµενη από υδρολογικά δεδοµένα). Αντ αυτού θεωρήθηκε ότι εφαρµόζεται ε- νιαία τιµή της κατείσδυσης σε ένα τµήµα µόνο του µήκους της διατοµής και δοκιµάστηκαν διάφορες τιµές για το τµήµα αυτό του µήκους της διατοµής και την ίδια την τιµή της κατείσδυσης. Η διαδικασία αυτή προτείνεται άλλωστε και ως µέθοδος, αντί για την προσπάθεια υπολογισµού της κατείσδυσης και της κατανοµής της επί της επιφάνειας του εδάφους. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παρουσιάζονται στο Σχήµα 8. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 8α, η εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια δεν παίζει κανένα ρόλο όταν τα υλικά κατολίσθησης θεωρούνται οµοιογενή ως προς τον συντελεστή διαπερατότητάς τους. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 6

7 (α) Πίεση πόρων (kpa) - - (β) Πίεση πόρων (kpa) - - (γ) Πίεση πόρων (kpa) - - Βάθος (m) k=-9m/s k=-m/s k=-11m/s k=-12m/s 2 2 k(α) k(β) k(γ) k(δ) k(ε) 2 2 k(γ) k(στ):k/2 k(ζ):k/ k(η):k/ Σχήµα 8. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια και: α) οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας, β) συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος, και γ) συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος µε περαιτέρω µείωσή του στη ζώνη της επιφάνειας ολίσθησης (κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος από το Σχ. 6). Figure 8. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses after introduction of infiltration from the ground surface with: α) homogeneous with depth coefficient of permeability, β) coefficient of permeability decreasing with depth, and γ) coefficient of permeability decreasing with depth with further decrease at the zone of the sliding surface (distributions of coefficient of permeability with depth as shown in Fig. 6). Αντίθετα, όπως φαίνεται από το Σχήµα 8β, όταν θεωρούνται ανοµοιογενή, µε τον συντελεστή διαπερατότητας να µειώνεται µε το βάθος, όσο πιο µεγάλη η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος, τόσο καλύτερα προσοµοιώνουν την παρουσία επικρεµάµενου υπόγειου ορίζοντα εντός των υλικών κατολίσθησης. Για την τιµή του ρυθµού µείωσης µε το βάθος που αντιστοιχεί στα πραγµατικά δεδοµένα, όσο αυξάνεται ο συντελεστής ανισοτροπίας της ζώνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια ολίσθησης, δηλαδή όσο µειώνεται η κατακόρυφη συνιστώσα του k ως προς την οριζόντια στην στρώση αυτή, τόσο καλύτερα προσοµοιώνεται η παρουσία επικρεµάµενου υ- πόγειου ορίζοντα εντός των υλικών κατολίσθησης (Σχ. 8γ). Τέλος, ελέγχοντας την τιµή της κατείσδυσης µε µεγαλύτερη ακρίβεια, προσοµοιώνεται τελικά η µορφή της κατανο- µής της πίεσης πόρων (Σχ. 9). 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για να προβλεφθεί το καθεστώς των πιέσεων πόρων που παρατηρείται στα κατάντη τµήµατα κατολισθήσεων που υπέρκεινται διαπερατών σχηµατισµών, πρέπει: α. Να εισαχθεί µείωση του συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης µε το βάθος. β. H µείωση αυτή δεν επαρκεί µόνη της για την πρόβλεψη της έντονης µείωσης της πίεσης πόρων που παρατηρείται κοντά στη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-διαπερατής στρώσης και πρέπει να εισαχθεί ακόµα πιο ραγδαία µείωση του συντελεστή διαπερατότητας εκεί. Αυτή δε συνιστά απλώς αριθµητική απαίτηση, αλλά επιβάλλεται φυσικά λόγω της παρουσίας της επιφάνειας ολίσθησης σε εκείνη τη θέση. γ. Επειδή πρόκειται για υλικά κατολίσθησης, συχνά ταλαιπωρηµένα, κατακερµατισµένα, ε- ξαλλοιωµένα και τεκτονισµένα ως αποτέλεσµα ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 7

8 Βάθος (m) 1 2 Πίεση πόρων (kpa) e-9m/s 6e-m/s e-m/s Σχήµα 9. Επιρροή της τιµής της κατείσδυσης (κατανοµή γ και λόγος ανισοτροπίας ). Figure 9. Influence of infiltration value (distribution γ and anisotropy ratio ). προηγούµενων της εκδήλωσης της κατολίσθησης διεργασιών αλλά και αυτής καθεαυτής της µετακίνησής τους λόγω της κατολίσθησης, η εισαγωγή ανισοτροπίας στο συντελεστή διαπερατότητας δεν δικαιολογείται φυσικά, όπως π.χ. σε φυσικές ιζηµατογενείς αργίλους. Εξαίρεση αποτελεί η στρώση που προσοµοιώνει τη χαµηλότερης διαπερατότητας στρώση των υλικών κατολίσθησης αµέσως πάνω από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-διαπερατών σχη- µατισµών, λόγω του προσανατολισµού των πλακιδίων της αργίλου εκεί εξαιτίας της διάτµησης κατά µήκος της επιφάνειας ολίσθησης. Και πάλι ωστόσο ο τεκµηριωµένος προσδιορισµός του συντελεστή ανισοτροπίας αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο επίτευγµα. Η αποφυγή εισαγωγής ανισοτροπίας για όλη την υπόλοιπη µάζα των υλικών κατολίσθησης είναι επιβεβληµένη, α- φού, αν και δεν προκαλεί διαφορές κατά το στάδιο της βαθµονόµησης ως προς τις αρχικές συνθήκες, οδηγεί σε προβλέψεις σε βάρος της ασφάλειας κατά τις αναλύσεις µε µέτρα βαθείας στράγγισης που χρησιµοποιούν τις θαµµένες διαπερατές στρώσεις. δ) Εκτός από τη µείωση του συντελεστή διαπερατότητας, απαραίτητη προϋπόθεση για την α- νάπτυξη των παρατηρηθεισών κατανοµών πίεσης πόρων είναι και η εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια. Ο προσδιορισµός της έκτασης στην οποία εφαρµόζεται ως οριακή συνθήκη στα πλαίσια αριθµητικών αναλύσεων και το µέγεθός της αποτελούν περισσότερο αποτέλεσµα αντίστροφης ανάλυσης (κατ αντιστοιχία µε άλλα µεγέθη, όπως η γωνία παραµένουσας διατµητικής αντοχής στις αντίστροφες αναλύσεις ευσταθείας) παρά µαθηµατικού υπολογισµού από υπάρχουσες συσχετίσεις. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bromhead, E.N., Vaughan, P.R. (198) Solutions for seepage in soils with an effective stress dependent permeability, Proc. Conf. Num. Methods for Non-linear Problems, Vol 1, pp Kennard, M.F., Reader, R.A. (197) Cow Green dam and reservoir, Proc. Instn Civ. Engrs, Part 1, 8, May, pp Μπαρδάνης, Μ., Ντουνιάς, Γ., Καβουνίδης, Σ. (26), «Παραδείγµατα υλικών κατολίσθησης χαµηλής διαπερατότητας µε υποστράγγιση από τον ελλαδικό χώρο», ο Παν. Συν. Γεωτ. & Γεωπ/κής Μηχανικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 26. Ντουνιάς, Γ. και έδε, Β. (26). «Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης 93 του ταµιευτήρα Ευήνου», ο Παν. Συν. Γεωτ. & Γεωπ/κής Μηχανικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 26. Ξανθόπουλος, Θ. Σ. (199). «Εισαγωγή στην τεχνική υδρολογία», Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Vaughan, P.R. (1989) Non-linearity in seepage problems theory and field observations, De Mello Volume, Sao Paulo, Edgar Blucher, pp Vaughan, P.R. (1994) Assumption, prediction and reality in geotechnical engineering, Geotechnique, Vol 44, No 4, pp Vaughan, P.R., Kennard, R.M., Greenwood, D.A. (1983) Squeeze grouting of a stiff fissured clay after a tunnel collapse, Proc. th Eur. Conf. Soil Mech., Helsinki, Finnland, Vol 1, pp Vaughan, P.R., Wallbancke, H.J. (197) The stability of cut and fill slopes in boulder clay, Proc. Symp. Engng Behaviour of Glacial Materials, Birmingham, Midland Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 8

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου The behaviour of Evinos Dam ΜΑΛΑΝ ΡΑΚΗ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΟΥΛΗΣ, Β. Ι. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Χ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Υδροληψίας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Stabilization of the '93 landslide at the Evinos reservoir with drainage galleries NTOYNIAΣ, Γ, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου The behaviour of the clay core of the Evinos dam ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. Θ. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το φράγµα του Ευήνου, ύψους 126m, κατασκευάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι Το πρόβλημα Μετά από ατύχημα, ρύπος (τριχλωροαιθένιο διαλυμένο στο νερό) διαρρέει στον ταμιευτήρα στο πιο κάτω σχήμα. Υπάρχει ανησυχία για το πόσο γρήγορα θα επηρεαστεί κανάλι στα κατάντη αν δεν ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Χαράσσοντας οδούς µέσα από κατολισθήσεις

Χαράσσοντας οδούς µέσα από κατολισθήσεις Χαράσσοντας οδούς µέσα από κατολισθήσεις Σ. Καβουνίδης ρ Πολιτικός Μηχανικός Εδαφοµηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. Γ. Ντουνιάς ρ Πολιτικός Μηχανικός Εδαφοµηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. Μ. Μπαρδάνης Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Alternative Solutions for Remediation of Slope Instabilities at Chainage 6+380 6+700 of Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση.

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Βασίλης Χουσιάδας, Πολιτικός / Γεωτεχνικός Μηχανικός, M.S.E. - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Γιώργος Αγγίσταλης, Τεχνικός Γεωλόγος, CΕng, EurIng,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές Καµπύλες Εδάφους-Νερού Εδαφικών Υλικών από τον Ελλαδικό Χώρο

Χαρακτηριστικές Καµπύλες Εδάφους-Νερού Εδαφικών Υλικών από τον Ελλαδικό Χώρο Χαρακτηριστικές Καµπύλες Εδάφους-Νερού Εδαφικών Υλικών από τον Ελλαδικό Χώρο Soil-water Characteristic Curves of Soils from Greece ΜΠΑΡ ΑΝΗΣ, Μ. ΚΑΒΒΑ ΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc/DIC, Υποψ. ιδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο.

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Stability and Strain Distribution Αhead of the Tunnel Face. Comparison between Numerical

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης. Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime

Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης. Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του Γεωτεχνικού Ρίσκου στην Κατασκευή Οδικών Εργων Υποδομής. Geotechnical Risk Management in the Construction of Highway Infrastructure

Διαχείριση του Γεωτεχνικού Ρίσκου στην Κατασκευή Οδικών Εργων Υποδομής. Geotechnical Risk Management in the Construction of Highway Infrastructure Διαχείριση του Γεωτεχνικού Ρίσκου στην Κατασκευή Οδικών Εργων Υποδομής Geotechnical Risk Management in the Construction of Highway Infrastructure ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ,Μαρία Ιακωβίδου, Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις

Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις Internal failure modes of soil nailing walls ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ. ρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΤΖΑΡΟΣ Χ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων

Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων Α. Νάνου-Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εισαγωγή Η εκμετάλλευση και διαχείριση των υπόγειων νερών παράκτιων υδροφορέων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Κουφογιάννης Ιωάννης, Πιπής Κωνσταντίνος ikoufis@ee.auth.gr, napoli2004@yahoo.gr Προπτυχιακοί φοιτητές Τομέας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Καθ. Καρατζάς Γεώργιος Υπ. Διδ. Δόκου Ζωή Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Industrial Safety for the onshore and offshore industry ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Ν. Χριστόλη, Πολ. Μηχ. Περ/γου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Ομότ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 15 Πίνακας Κυριοτέρων Συµβόλων... 19 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων... 23 1.1 Εισαγωγή... 23 1.2 Προσέγγιση συνεχούς προβλήµατος... 24 1.3 Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΜΠΕΛΟΚΑΣ

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 210 5385854 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα