Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση"

Transcript

1 Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials with Underdrainage ΜΠΑΡ ΑΝΗΣ, Μ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. ΚΑΒΟΥΝΙ ΗΣ, Σ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc/DIC, Υποψ. ιδ. Ε.Μ.Π., Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υλικά κατολισθήσεων που έχουν µετακινηθεί σηµαντικά καλύπτουν ορισµένες φορές παλιές κοίτες ποταµών ή άλλους διαπερατούς σχηµατισµούς µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας ιδιαίτερης µορφής της κατανοµής της πίεσης πόρων µε το βάθος εντός της µάζας τους που οφείλεται στην υποστράγγισή τους από τη θαµµένη διαπερατή στρώση. Πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις για την προσοµοίωση του καθεστώτος των πιέσεων πόρων εντός τέτοιων υλικών καταλήγοντας σε οδηγίες για την ορθή κατάστρωση του αριθµητικού προσοµοιώµατος, αλλά και σε απαντήσεις που αφορούν τη διαπερατότητα των απαντώµενων σχηµατισµών, την επικοινωνία τους µε άλλους σχηµατισµούς και τις οριακές συνθήκες του προβλήµατος. ABSTRACT : Landslides sometimes cover permeable materials lying downhill of their original position. As a result the downhill part of the landslide mass is underdrained, i.e. a perched water table is established in the low permeability landslide material. Numerical analyses for the simulation of the pore pressure regime in such cases were performed, leading to guidelines for the correct setup of the numerical model. At the same time answers are given to questions regarding the permeability of the formations involved and their connection to other formations and the boundary conditions of the problem. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιοκατολισθήσεις µεγάλου µεγέθους µε ση- µαντικές µετακινήσεις από το χρόνο εκδήλωσής τους µέχρι σήµερα οδηγούν ορισµένες φορές στην κάλυψη διαπερατών σχηµατισµών α- πό τα υλικά κατολίσθησης. Αυτοί µπορεί να είναι σχηµατισµοί διαπερατών πετρωµάτων ευρισκόµενοι κατάντη των κατολισθήσεων κατά τον χρόνο της εκδήλωσής τους ή συχνότερα κοίτες ποταµών που θάβονται από τα υλικά κατολίσθησης µε τον ρου των ποταµών να εκτρέπεται από αυτά. Οι Μπαρδάνης κ.α. (26), παρουσίασαν παραδείγµατα δύο κατολισθήσεων από τον ελλαδικό χώρο, ο πόδας των οποίων έχει καλύψει παλιές κοίτες ποταµών και οι Ντουνιάς & έδε (26) παρουσίασαν µία κατολίσθηση, ο πόδας της οποίας έχει καλύψει διαπερατούς σχηµατισµούς. Και στις τρεις αναφερόµενες περιπτώσεις τα υλικά κατολίσθησης στην περιοχή του ποδός υποστραγγίζονται λόγω της παρουσίας του θαµµένου διαπερατού σχηµατισµού που βρίσκεται υπό χαµηλότερη πίεση πόρων από την αντιστοιχούσα στην υ- δροστατική κατανοµή της πίεσης πόρων σε ε- κείνο το βάθος. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται ο τυπικός µηχανισµός δηµιουργίας τέτοιων γεωλογικών διαστρωµατώσεων, όπως αφορά σε παλιές κοίτες ποταµών. Σε ένα πρανές που αστοχεί τα υλικά κατολίσθησης αρχίζουν να καλύπτουν τη διαµορφωµένη κοίτη, εκτρέποντας ταυτόχρονα την κοίτη του ποταµού προς την αντίθετη πλευρά απ την οποία κινείται η κατολίσθηση µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέας κοίτης. Ανάλογα µε το πόσο στενή είναι η δια- µορφωµένη κοίτη πριν από την εκδήλωση της κατολίσθησης και πόσο ραγδαία η µετακίνηση ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 1

2 Κατάσταση πριν την εκδήλωση της κατολίσθησης Ποτάµι στην αρχική του θέση Κατάσταση µετά την εκδήλωση της κατολίσθησης Ποτάµι στη νέα του θέση Επιφάνεια ολίσθησης Θαµµένη κοίτη Σχήµα 1. Μηχανισµός κάλυψης παλαιών κοιτών από υλικά κατολίσθησης. Figure 1. Mechanism leading to covering of old river-beds by landslide materials. της κατολισθαίνουσας µάζας, η αρχική κοίτη µπορεί να καλύπτεται αργά ή να καλύπτεται γρήγορα. Στην πρώτη περίπτωση η θαµµένη κοίτη, η νέα κοίτη και η στρώση που τις ενώνει έχουν πρακτικά ίδιο πάχος και η διαφορά ύ- ψους µεταξύ αρχικής και νέας κοίτης είναι πολύ µικρή. Στη δεύτερη περίπτωση η στρώση που ενώνει παλιά και νέα κοίτη έχει µικρό πάχος και η θαµµένη κοίτη βρίσκεται πολύ χαµηλότερα της σηµερινής. Ο προσδιορισµός µεγεθών όπως η υψοµετρική διαφορά θαµ- µένης και νέας κοίτης, το πάχος της στρώσης των υλικών που τις συνδέουν και το πάχος των υλικών της νέας κοίτης αµέσως ανάντη της κατολίσθησης προσφέρουν στοιχεία για το µέγεθος των µετακινήσεων κατά τον χρόνο εκδήλωσης της κατολίσθησης. Η παρουσία των διαπερατών σχηµατισµών κάτω από τα υλικά κατολίσθησης είναι σηµαντική, καθώς κατακόρυφα φρέατα που κατασκευάζονται από την επιφάνεια του εδάφους, διαπερνούν τα υλικά κατολίσθησης και φτάνουν µέχρι τις διαπερατές στρώσεις, απoτελούν ελκυστική λύση στράγγισης της κατολίσθησης, εναλλακτική της κατασκευής αποστραγγιστικής σήραγγας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασµό τέτοιων συστηµάτων στράγγισης ωστόσο αποτελεί η καλή γνώση του αρχικού καθεστώτος της πίεσης πόρων στην περιοχή που τα υλικά κατολίσθησης υπέρκεινται των διαπερατών υλικών, αφού αυτό συνιστά τις αρχικές συνθήκες του προβλήµατος. Το καθεστώς αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον εντοπισµό της ύπαρξής του και την τεκµηρίωση της µορφής του (µη γραµµική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος). Οι Μπαρδάνης κ.α. (26) παρουσίασαν παραδείγµατα τέτοιων κατανοµών πίεσης πόρων, καθώς και του τρόπου εντοπισµού τους. Εκτός όµως από τον εντοπισµό του επικρατούντος καθεστώτος πιέσεων πόρων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσοµοίωση της κατάστασης αυτής. Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος δεν επιτρέπει τη διαχείρισή του µέσω απλής γραφικής επίλυσης µε διαγράµµατα ροής ή αναλυτικών λύσεων, απαιτώντας την υιοθέτηση µεθόδων αριθµητικής προσοµοίωσης της υπόγειας ροής. Αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της επίδρασης των σχεδιαζόµενων αποστραγγιστικών έργων. Το πρώτο και κύριο βήµα όµως στα πλαίσια τέτοιων αναλύσεων είναι η προσοµοίωση του αρχικού καθεστώτος της πίεσης πόρων συναρτήσει των οριακών συνθηκών που εισάγονται στο αριθµητικό προσοµοίωµα και των τιµών των παραµέτρων και των καταστατικών προσοµοιωµάτων που εισάγονται για τη διαπερατότητα των υλικών που απαντώνται. Η επιλογή του είδους και των τιµών των παραµέτρων πρέπει προφανώς να δικαιολογείται από το γεωλογικό προσοµοίωµα, τη φύση των υλικών και τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η γενική γεωµετρική µορφή των παρατηρούµενων κατανοµών πίεσης πόρων και διερευνώνται αριθ- µητικά οι προϋποθέσεις ανάπτυξής τους, µέσω της κατάλληλης επιλογής τιµών συντελεστή διαπερατότητας k, καταστατικού προσοµοιώµατος για αυτόν και είδους και τιµών οριακών συνθηκών στο αριθµητικό προσοµοίωµα, καταλήγοντας σε οδηγίες, για τη µέθοδο προσο- µοίωσης και τα µεγέθη που πρέπει να προσδιοριστούν στα πλαίσια της γεωτεχνικής έρευνας σε µία τέτοια κατολίσθηση. 2. ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η γενική µορφή της κατανοµής πίεσης πόρων που αναπτύσσεται εντός υλικών κατολίσθησης που υπέρκεινται διαπερατών υλικών υπό χαµηλότερη πίεση σε γεωγραφικές περιοχές µε υψηλή βροχόπτωση Αυτή ακολουθεί την υ- δροστατική κατανοµή της πίεσης πόρων µέχρι σηµαντικό βάθος, µε την πίεση πόρων να µειώνεται στη συνέχεια µέχρι την τιµή της πίε- ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 2

3 σης στην οποία υπακούει η υποκείµενη θαµ- µένη στρώση στο όριο ακριβώς µεταξύ των δύο στρώσεων. Η ανώτερη στρώση υλικού χαµηλότερης διαπερατότητας βρίσκεται υπό πίεση ίση µε γ w h 1, που αντιστοιχεί στο ύψος h 1 από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµ- µένης διαπερατής στρώσης, και η κατώτερη στρώση υλικού υψηλότερης διαπερατότητας βρίσκεται υπό πίεση ίση µε γ w h 2, όπου h 2 το υδραυλικό ύψος από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµµένης διαπερατής στρώσης που καθορίζει την πίεση εντός αυτής. Παρόµοιες κατανοµές πιέσεων πόρων ε- ντός φυσικών υλικών χαµηλής διαπερατότητας αναφέρονται στη βιβλιογραφία από τους Kennard & Reader (197), Vaughan & Wallbancke (197) και Vaughan (1994), οι οποίοι επισηµαίνουν ότι για την επίτευξή τους, βασική προϋπόθεση αποτελεί η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος ως αποτέλεσµα της αύξησης της ενεργού τάσης και της συνεπακόλουθης µείωσης του λόγου κενών. Η σχετική επιρροή έχει διερευνηθεί από τους Bromhead & Vaughan (198), Vaughan (1983) και Vaughan (1989) για διάφορες µάλιστα κατανο- µές του συντελεστή διαπερατότητας µε την κατακόρυφη τάση και τον λόγο κενών. Αντίθετα ωστόσο από την µορφή της κατανοµής της πίεσης πόρων στα αναφερόµενα στη βιβλιογραφία παραδείγµατα, όπου η µείωση της πίεσης πόρων εντός των υλικών χαµηλότερης διαπερατότητας αρχίζει από µέσο βάθος (σε σχέση µε το βάθος της διαπερατής στρώσης), στα παραδείγµατα από τον ελλαδικό χώρο (Μπαρδάνης κ.α., 26) η µείωση της πίεσης πόρων αρχίζει από σηµαντικά µεγαλύτερο βάθος. Το βάθος αυτό µάλιστα είναι τόσο, που η περιοχή µείωσης της πίεσης πόρων, α- πό την αντιστοιχούσα υδροστατική στην χαµηλότερη πίεση της υποκείµενης στρώσης, περιορίζεται πρακτικά στα τελευταία 2-3 m πάνω από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµ- µένης κοίτης (Σχ. 3). Στη ζώνη αυτή λοιπόν ο συντελεστής διαπερατότητας µειώνεται πολύ περισσότερο από την αντιστοιχούσα στο βάθος αυτό µεταβολή της κατακόρυφης τάσης. Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι στο βάθος αυτό ε- ντοπίζεται η επιφάνεια ολίσθησης, όπου η διάτµηση έχει προκαλέσει επιλεκτικό προσανατολισµό των αργιλικών πλακιδίων στην οριζόντια διεύθυνση µε αποτέλεσµα η συνιστώσα του συντελεστή διαπερατότητας στην κατακόρυφη διεύθυνση να είναι πολύ µικρότερη της αντιστοιχούσας στο επίπεδο τάσεων τιµής του. Η πιθανόν αµετάβλητη τιµή του συντελεστή διαπερατότητας στην οριζόντια διεύθυνση δεν Επιφάνεια του εδάφους Επιφάνεια υπόγειου ορίζοντα ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Όριο µεταξύ υλικών Σχήµα 2. Κατανοµή πίεσης πόρων µε το βάθος σε υλικά χαµηλής διαπερατότητας µε υποστράγγιση που υπέρκεινται πιο διαπερατής στρώσης υπό χαµηλότερη πίεση. Figure 2. Pore pressure distribution with depth in low permeability soil with underdrainage overlying higher permeability layer under lower pressure. Επιφάνεια του εδάφους Επιφάνεια υπόγειου ορίζοντα ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Όριο µεταξύ υλικών A ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Βάθος A ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Βάθος 1 γ w h 2 1 Σχήµα 3. Σύγκριση κατανοµών πίεσης πόρων σε υλικά µε υποστράγγιση από παραδείγµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας και κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο. Figure 3. Comparison between pore pressure distributions in soils with underdrainage from the literature and landslides in Greece. γ w Γ γ w h 1 γ w Γ B h 1 ιεθνής βιβλιογραφία B Κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο h 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 3

4 επηρεάζει, αφού για την ανάπτυξη των παρατηρηθεισών κατανοµών πίεσης πόρων έχει ση- µασία η κατακόρυφη συνιστώσα του µεγέθους αυτού. Η επιφάνεια ολίσθησης λοιπόν λειτουργεί σαν ένα είδος αδιαπέρατης «µεµβράνης» που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο τη φυσική στράγγιση των υλικών κατολίσθησης προς τη θαµµένη διαπερατή στρώση, από όσο την προκαλεί ούτως ή άλλως η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε την αύξηση της τάσης µε το βάθος. 3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ Για την αριθµητική διερεύνηση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις υπόγειας ροής µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων όπως αυτή ενσωµατώνεται στον κώδικα SLIDE, της Rocscience Ltd. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται η γεωµετρία του θεωρητικού παραδείγµατος για το οποίο καταστρώθηκε το προσοµοίωµα. Αποτελείται από 41 τετραπλευρικά, οκτακοµβικά πεπερασµένα στοιχεία. Τα διατιθέµενα από τον κώδικα πεπερασµένα στοιχεία διαθέτουν βαθµούς ε- λευθερίας ως προς την πίεση πόρων και την ταχύτητα ροής και δυνατότητα εισαγωγής αρνητικών τιµών της πίεσης και συνεκτίµηση της επιρροής τους στην υπόγεια ροή µέσω της µείωσης που προκαλούν στον συντελεστή διαπερατότητας. Οι βαθµοί ελευθερίας του συστή- µατος ήταν 122. Προς απλοποίηση των συ- µπερασµάτων των θεωρητικών αναλύσεων, αυτές επιλέχθηκε να γίνουν σε ένα θεωρητικό παράδειγµα κατολίσθησης που έχει καλύψει την παλιά κοίτη ενός ποταµού. Καταστρώθηκε λοιπόν το προσοµοίωµα (Σχ. 4) µίας κατολίσθησης µήκους 12 m, µέγιστου βάθους 17 m, βάθους πάνω από τη θαµµένη κοίτη 1-17 m, µε πάχος θαµµένης στρώσης m και υψοµετρική διαφορά σηµερινής κοίτης από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-θαµµένης κοίτης m. Τα υλικά κατολίσθησης οριοθετούνται από το σχήµα ΒΓ ΕΖΗ, η στρώση των διαπερατών υλικών από το σχήµα ΕΖΘΙΚΛ, και κάτω από αυτά εισήχθη ενδιάµεση στρώση µέχρι τη γραµµή ΜΝΞΟ, κάτω από την οποία εισήχθη το βραχώδες υπόβαθρο. 4. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Η πρώτη οµάδα αριθµητικών αναλύσεων αφορούσε στη διερεύνηση του προβλήµατος ως προς τον συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης. Ο πρώτος από αυτούς τους ελέγχους έγινε αναζητώντας µοναδική τι- µή του συντελεστή διαπερατότητας µε την ο- ποία θα µπορούσε να προβλεφθεί η θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος που απεικονίζεται στο Σχήµα (υπόθεση οµοιογενούς ισοτροπικού συντελεστή διαπερατότητας). οκιµάστηκαν διαφορετικές τιµές του συντελεστή διαπερατότητας ( -8, -9, -, -11 και -12 m/s µε τιµή για τη θαµµένη κοίτη -4 m/s). Όπως προκύπτει από τις προβλεφθείσες κατανοµές της πίεσης πόρων στη θέση ελέγχου (Σχ. ), καµµία δεν µπόρεσε να προβλέψει, όχι µόνο τη θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση. Μετά από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας εκτελέστηκαν αναλύσεις µε ανοµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας. Λόγω της έλλειψης καταστατικού νόµου για ανοµοιογενή µε το βάθος συντελεστή διαπερατότητας, η ανοµοιογένεια εισήχθη µέσω ξεχωριστών στρώσεων, παράλληλων µε την επιφάνεια του εδάφους (ιδέ επι- µέρους στρώσεις των υλικών κατολίσθησης στο Σχ. 4). Η παραλληλία αυτή σταµατά στον πόδα της κατολίσθησης αφού θεωρείται ορθότερη η θεώρηση ενός γεωλογικού προσοµοιώ- µατος, τέτοιου που ο πόδας να αποτελεί προϊόν της διαβρωτικής δράσης του ποταµού, οπότε οι τιµές του συντελεστή διαπερατότητας α- ντιστοιχούν στο επίπεδο τάσεων προ της διάβρωσης αυτής. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζονται οι κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας που δοκιµάστηκαν (εισήχθησαν στο αριθµητικό προσοµοίωµα µε βαθµιδωτή αντί για µαθηµατικά συνεχή κατανοµή). Οι χρησιµοποιηθείσες κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος αντιστοιχούν σε γραµµική συσχέτιση του λογαρίθµου του συντελεστή διαπερατότητας µε την κατακόρυφη τάση (και άρα µε το βάθος). Η γενική µορφή µιας τέτοιας συσχέτισης έχει τη µορφή της Εξίσωσης 1. k = a log σ ν (1) όπου a ο συντελεστής αναλογίας µεταξύ του συντελεστή διαπερατότητας και του λογαρίθ- µου της κατακόρυφης ενεργού τάσης. Για όλες τις κατανοµές υποτέθηκε ο ίδιος συντελεστής διαπερατότητας που αντιστοιχεί στο µέσο βάθος των υλικών κατολίσθησης ( -8 m/s) και µεταβλήθηκε ο ρυθµός µείωσης του µε το βάθος (o συντελεστής a). οκιµάστηκαν διαφορετικές τιµές του a: α) -., β) -.7, γ) -., δ) -.12 και ε) -. ανά µέτρο βάθους (Σχ. 6). Προφανώς κατά την επίλυση ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 4

5 Α Μ Β Θέση ελέγχου κατανοµής πίεσης πόρων Ν Υλικά κατολίσθησης Γ Ζ Θ Λ Ε Θαµµένη κοίτη Η Κ Ι Ξ Ο Ρ Π Σχήµα 4. Γεωµετρία του θεωρητικού παραδείγµατος κατολίσθησης που υπέρκειται θαµµένης διαπερατής στρώσης για το οποίο καταστρώθηκε αριθµητικό προσοµοίωµα. Figure 4. Geometry of the theoretical example of a landslide overlying a buried permeable layer for which the numerical model was set up. ενός πραγµατικού προβλήµατος ο ρυθµός αυτός δεν αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης, αλλά δεδοµένο από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας (αποτελέσµατα επιτόπου δοκι- µών διαπερατότητας). Στο Σχήµα 7 παρουσιάζονται οι κατανοµές της πίεσης για τις κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας που δοκιµάστηκαν. Όπως προκύπτει από τις προβλεφθείσες κατανοµές της πίεσης πόρων στη θέση ελέγχου, καµµία δεν µπόρεσε να προβλέψει, όχι µόνο τη θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση. Η ανο- µοιογένεια λοιπόν του συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης δεν επαρκεί για την ανάπτυξη επικρεµάµενου υπόγειου ορίζοντα. Στην τελευταία οµάδα αναλύσεων εισήχθη ο µικρότερος συντελεστής διαπερατότητας στη ζώνη της επιφάνειας ολίσθησης αµέσως πάνω από την διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησηςθαµµένης διαπερατής στρώσης που αντιστοιχεί στον επιλεκτικό προσανατολισµό των αργιλικών πλακιδίων λόγω διάτµησης. Η κατανοµή του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος ε- ντός των υλικών κατολίσθησης ήταν η κατανο- µή γ του Σχήµατος 6 (στην οποία ο ρυθµός µείωσης του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος αντιστοιχεί σε πραγµατικά δεδοµένα για Βάθος (m) Πίεση πόρων (kpa) k=-8m/s k=-9m/s k=-m/s k=-11m/s k=-12m/s Σχήµα. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για ισοτροπικό και οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας. Figure. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses with isotropic, homogeneous with depth coefficient of permeability. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26

6 1,E-7 Συντ. διαπ/τας (m/s) 1,E-8 1,E-9 1,E- α:a=-. β:a=-.7 γ:a=-. δ:a=-.12 ε:a=-. στ:a=-. & k/2 ζ:a=-. & k/ η:a=-. & k/ υλικά κατολίσθησης σε ιλυολιθικό φλύσχη, Μπαρδάνης κ.α., 26). Ο συντελεστής διαπερατότητας στην οριζόντια διεύθυνση υποτέθηκε ο ίδιος όπως και στην προηγούµενη οµάδα αναλύσεων, ενώ ο συντελεστής διαπερατότητας στην κατακόρυφη διεύθυνση υποτέθηκε 2 (στ), (ζ) και (η) φορές µικρότερος. Και πάλι όχι µόνο δεν προβλέφθηκε η θεωρητική κατανοµή, αλλά ούτε καν µία κατανοµή πίεσης πόρων που να αντιστοιχεί σε υποστράγγιση.. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1 Σχήµα 6. οκιµασθείσες κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος εντός των υλικών κατολίσθησης. Figure 6. Tested distributions of coefficient of permeability with depth for the landslide material. Πίεση πόρων (kpa) k(α) k(β) k(γ) k(δ) k(ε) Σχήµα 7. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος. Figure 7. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses with coefficient of permeability decreasing with depth. Βασικό συµπέρασµα των προηγούµενων αναλύσεων είναι ότι µόνη της η κατάλληλη τιµή του συντελεστή διαπερατότητας ή η µείωσή του µε το βάθος δεν επαρκούν για την πρόβλεψη κατανοµής πίεσης πόρων µε υποστράγγιση. Η ε- πόµενη οµάδα αναλύσεων αφορούσε στη διερεύνηση του προβλήµατος ως προς τις οριακές συνθήκες του αριθµητικού προσοµοιώµατος και συγκεκριµένα την κατείσδυση από την επιφάνεια του εδάφους. Αν αναζητηθούν ε- µπειρικές συσχετίσεις για αυτό το µέγεθος (ενδεικτικά: Ξανθόπουλος, 199), προκύπτει ότι εξαρτάται από την κλίση της επιφάνειας του ε- δάφους, το υψόµετρο, το είδος του εδάφους στην επιφάνεια, το βαθµό κορεσµού του κοντά στην επιφάνεια, τη φυτοκάλυψη και το είδος της βλάστησης. Η προσπάθεια να υπολογιστεί λοιπόν η τιµή του µεγέθους αυτού κατά µήκος της επιφάνειας του εδάφους σε ένα πραγµατικό πρόβληµα οδηγεί σε τιµές του και κατάνο- µές του κατά µήκος της εξεταζόµενης διατοµής που ξεφεύγουν από τις συνήθεις δυνατότητες υπολογισµού (και ακόµα περισσότερο από τα δεδοµένα που είναι συνήθως διαθέσιµα ακόµα και σε µία αρκετά εκτεταµένη γεωτεχνική έρευνα υποβοηθούµενη από υδρολογικά δεδοµένα). Αντ αυτού θεωρήθηκε ότι εφαρµόζεται ε- νιαία τιµή της κατείσδυσης σε ένα τµήµα µόνο του µήκους της διατοµής και δοκιµάστηκαν διάφορες τιµές για το τµήµα αυτό του µήκους της διατοµής και την ίδια την τιµή της κατείσδυσης. Η διαδικασία αυτή προτείνεται άλλωστε και ως µέθοδος, αντί για την προσπάθεια υπολογισµού της κατείσδυσης και της κατανοµής της επί της επιφάνειας του εδάφους. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παρουσιάζονται στο Σχήµα 8. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 8α, η εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια δεν παίζει κανένα ρόλο όταν τα υλικά κατολίσθησης θεωρούνται οµοιογενή ως προς τον συντελεστή διαπερατότητάς τους. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 6

7 (α) Πίεση πόρων (kpa) - - (β) Πίεση πόρων (kpa) - - (γ) Πίεση πόρων (kpa) - - Βάθος (m) k=-9m/s k=-m/s k=-11m/s k=-12m/s 2 2 k(α) k(β) k(γ) k(δ) k(ε) 2 2 k(γ) k(στ):k/2 k(ζ):k/ k(η):k/ Σχήµα 8. Θεωρητική κατανοµή της πίεσης πόρων µε το βάθος συγκρινόµενη µε τις προβλεφθείσες µε τη ΜΠΣ για εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια και: α) οµοιογενή συντελεστή διαπερατότητας, β) συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος, και γ) συντελεστή διαπερατότητας µειούµενο µε το βάθος µε περαιτέρω µείωσή του στη ζώνη της επιφάνειας ολίσθησης (κατανοµές του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος από το Σχ. 6). Figure 8. Theoretical distribution of pore pressure with depth compared to predicted by FEM analyses after introduction of infiltration from the ground surface with: α) homogeneous with depth coefficient of permeability, β) coefficient of permeability decreasing with depth, and γ) coefficient of permeability decreasing with depth with further decrease at the zone of the sliding surface (distributions of coefficient of permeability with depth as shown in Fig. 6). Αντίθετα, όπως φαίνεται από το Σχήµα 8β, όταν θεωρούνται ανοµοιογενή, µε τον συντελεστή διαπερατότητας να µειώνεται µε το βάθος, όσο πιο µεγάλη η µείωση του συντελεστή διαπερατότητας µε το βάθος, τόσο καλύτερα προσοµοιώνουν την παρουσία επικρεµάµενου υπόγειου ορίζοντα εντός των υλικών κατολίσθησης. Για την τιµή του ρυθµού µείωσης µε το βάθος που αντιστοιχεί στα πραγµατικά δεδοµένα, όσο αυξάνεται ο συντελεστής ανισοτροπίας της ζώνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια ολίσθησης, δηλαδή όσο µειώνεται η κατακόρυφη συνιστώσα του k ως προς την οριζόντια στην στρώση αυτή, τόσο καλύτερα προσοµοιώνεται η παρουσία επικρεµάµενου υ- πόγειου ορίζοντα εντός των υλικών κατολίσθησης (Σχ. 8γ). Τέλος, ελέγχοντας την τιµή της κατείσδυσης µε µεγαλύτερη ακρίβεια, προσοµοιώνεται τελικά η µορφή της κατανο- µής της πίεσης πόρων (Σχ. 9). 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για να προβλεφθεί το καθεστώς των πιέσεων πόρων που παρατηρείται στα κατάντη τµήµατα κατολισθήσεων που υπέρκεινται διαπερατών σχηµατισµών, πρέπει: α. Να εισαχθεί µείωση του συντελεστή διαπερατότητας των υλικών κατολίσθησης µε το βάθος. β. H µείωση αυτή δεν επαρκεί µόνη της για την πρόβλεψη της έντονης µείωσης της πίεσης πόρων που παρατηρείται κοντά στη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-διαπερατής στρώσης και πρέπει να εισαχθεί ακόµα πιο ραγδαία µείωση του συντελεστή διαπερατότητας εκεί. Αυτή δε συνιστά απλώς αριθµητική απαίτηση, αλλά επιβάλλεται φυσικά λόγω της παρουσίας της επιφάνειας ολίσθησης σε εκείνη τη θέση. γ. Επειδή πρόκειται για υλικά κατολίσθησης, συχνά ταλαιπωρηµένα, κατακερµατισµένα, ε- ξαλλοιωµένα και τεκτονισµένα ως αποτέλεσµα ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 7

8 Βάθος (m) 1 2 Πίεση πόρων (kpa) e-9m/s 6e-m/s e-m/s Σχήµα 9. Επιρροή της τιµής της κατείσδυσης (κατανοµή γ και λόγος ανισοτροπίας ). Figure 9. Influence of infiltration value (distribution γ and anisotropy ratio ). προηγούµενων της εκδήλωσης της κατολίσθησης διεργασιών αλλά και αυτής καθεαυτής της µετακίνησής τους λόγω της κατολίσθησης, η εισαγωγή ανισοτροπίας στο συντελεστή διαπερατότητας δεν δικαιολογείται φυσικά, όπως π.χ. σε φυσικές ιζηµατογενείς αργίλους. Εξαίρεση αποτελεί η στρώση που προσοµοιώνει τη χαµηλότερης διαπερατότητας στρώση των υλικών κατολίσθησης αµέσως πάνω από τη διεπιφάνεια υλικών κατολίσθησης-διαπερατών σχη- µατισµών, λόγω του προσανατολισµού των πλακιδίων της αργίλου εκεί εξαιτίας της διάτµησης κατά µήκος της επιφάνειας ολίσθησης. Και πάλι ωστόσο ο τεκµηριωµένος προσδιορισµός του συντελεστή ανισοτροπίας αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο επίτευγµα. Η αποφυγή εισαγωγής ανισοτροπίας για όλη την υπόλοιπη µάζα των υλικών κατολίσθησης είναι επιβεβληµένη, α- φού, αν και δεν προκαλεί διαφορές κατά το στάδιο της βαθµονόµησης ως προς τις αρχικές συνθήκες, οδηγεί σε προβλέψεις σε βάρος της ασφάλειας κατά τις αναλύσεις µε µέτρα βαθείας στράγγισης που χρησιµοποιούν τις θαµµένες διαπερατές στρώσεις. δ) Εκτός από τη µείωση του συντελεστή διαπερατότητας, απαραίτητη προϋπόθεση για την α- νάπτυξη των παρατηρηθεισών κατανοµών πίεσης πόρων είναι και η εισαγωγή κατείσδυσης από την επιφάνεια. Ο προσδιορισµός της έκτασης στην οποία εφαρµόζεται ως οριακή συνθήκη στα πλαίσια αριθµητικών αναλύσεων και το µέγεθός της αποτελούν περισσότερο αποτέλεσµα αντίστροφης ανάλυσης (κατ αντιστοιχία µε άλλα µεγέθη, όπως η γωνία παραµένουσας διατµητικής αντοχής στις αντίστροφες αναλύσεις ευσταθείας) παρά µαθηµατικού υπολογισµού από υπάρχουσες συσχετίσεις. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bromhead, E.N., Vaughan, P.R. (198) Solutions for seepage in soils with an effective stress dependent permeability, Proc. Conf. Num. Methods for Non-linear Problems, Vol 1, pp Kennard, M.F., Reader, R.A. (197) Cow Green dam and reservoir, Proc. Instn Civ. Engrs, Part 1, 8, May, pp Μπαρδάνης, Μ., Ντουνιάς, Γ., Καβουνίδης, Σ. (26), «Παραδείγµατα υλικών κατολίσθησης χαµηλής διαπερατότητας µε υποστράγγιση από τον ελλαδικό χώρο», ο Παν. Συν. Γεωτ. & Γεωπ/κής Μηχανικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 26. Ντουνιάς, Γ. και έδε, Β. (26). «Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης 93 του ταµιευτήρα Ευήνου», ο Παν. Συν. Γεωτ. & Γεωπ/κής Μηχανικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 26. Ξανθόπουλος, Θ. Σ. (199). «Εισαγωγή στην τεχνική υδρολογία», Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Vaughan, P.R. (1989) Non-linearity in seepage problems theory and field observations, De Mello Volume, Sao Paulo, Edgar Blucher, pp Vaughan, P.R. (1994) Assumption, prediction and reality in geotechnical engineering, Geotechnique, Vol 44, No 4, pp Vaughan, P.R., Kennard, R.M., Greenwood, D.A. (1983) Squeeze grouting of a stiff fissured clay after a tunnel collapse, Proc. th Eur. Conf. Soil Mech., Helsinki, Finnland, Vol 1, pp Vaughan, P.R., Wallbancke, H.J. (197) The stability of cut and fill slopes in boulder clay, Proc. Symp. Engng Behaviour of Glacial Materials, Birmingham, Midland Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/-2/6/26 8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα