ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Γενική Αβαρία (general average) χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε έκτακτη, ηθελημένη και εύλογη πράξη θυσίας ή δαπάνες σε στιγμές κοινού θαλασσίου κινδύνου προς διαφύλαξη / διάσωση του πλοίου, του φορτίου και του ναύλου. ΓΕΝΙΚΑ Ο θεσµός της Γενικής Αβαρίας είναι αρχαιότατος και τον συναντάµε στο Νόµο των Ροδίων (408 π.χ.), στο Ρωµαϊκό και Ιουστινιάνειο Δίκαιο (Lex Rhodia de Jactu) και στη Μεσαιωνική Ευρώπη, ενώ ρυθµίστηκε νοµοθετικά αρχικά στη Γαλλία (Ordonance, 1681) και κατόπιν στον Κώδικα Εµπορίου (Code de Commerce, 1808). Ο θεσµός αυτός προέβλεπε ότι σε περίπτωση αποβολής φορτίου, που βρίσκονταν πάνω σε πλοίο, εσκεµµένα από τον πλοίαρχο για την διατήρηση της περιουσίας λόγω άµεσου κινδύνου, η εν λόγω ζηµιά να µοιράζεται µεταξύ όλων εκείνων που έχουν συµφέρον από την επελθούσα διάσωση. Με το χρόνο και µε την αύξηση της παγκόσµιας ναυτιλίας στην αβαρία προσθέτονταν και άλλες ζηµίες ή δαπάνες που γίνονταν προς το συµφέρον του πλοίου και του φορτίου. Έτσι κατέστη αναγκαία η διεθνής συνεννόηση των ναυτικών κρατών για τη ρύθµιση των διαφόρων απαιτήσεων, που αναφύονταν µε πολύπλοκα ζητήµατα, επί ενιαίου κανονισµού. Τελικά οι διεθνείς αυτές συνεννοήσεις που ξεκίνησαν το 1877 κατέληξαν στη διατύπωση κανόνων αβαρίας διεθνούς εφαρµογής που βελτιούµενες µε συµπληρώσεις, κωδικοποιήθηκαν και αποτέλεσαν τον λεγόµενο «Κώδικα κανόνων Υόρκης Αµβέρσας» του 1890, γνωστών στο ναυτιλιακό χώρο ως York and Antwerp Rules. Οι κανόνες αυτοί συνεχώς βελτιούµενοι συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν το 1924, το 1949, το 1974, µε τελευταίους τους οµώνυµους κανόνες του 1994 και Επ αυτών προσαρµόσθηκαν οι νοµοθεσίες των διαφόρων ναυτικών χωρών µεταξύ των οποίων και η ελληνική, µε ειδικές διατάξεις που περιείχε ο άλλοτε Εµπορικός Νόµος. Σήµερα τα περί «κοινής αβαρίας», στην ελληνική νοµοθεσία ρυθµίζει ο νέος ελληνικός Κ.Ι.Ν.Δ.. 1/10

2 Με βάση τους κανόνες αυτών αναγνωρίζονται οι προϋποθέσεις οι οποίες συνιστούν την Γενική Αβαρία και τίθενται οι κανόνες διακανονισµού των απωλειών αβαρίας από την διεθνή επιτροπή (Maritime International Committee). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ Για να ισχύσει ο θεσµός της γενικής αβαρίας θα πρέπει να έχουν εφαρµογή οι εξής προϋποθέσεις : Αληθινός κίνδυνος που αφορά µια κοινή περιπέτεια (δηλαδή από κοινού το πλοίο, το φορτίο και ο µη κεκτηµένος ναύλος). Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να είναι έκτακτες και όχι να ανάγεται σε αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση του συµβολαίου θαλάσσιας µεταφοράς. Η θυσία και η δαπάνη πρέπει θα πρέπει να προέρχονται από κοινού για το πλοίο και το φορτίο. Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να γίνει σκόπιµα και ο σκοπός της πρέπει να είναι το όφελος της κοινής περιπέτειας. Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να είναι εκούσιες. Η θυσία που γίνεται πρέπει να είναι λογική και οι έκτακτες δαπάνες να έγιναν κατ εύλογη κρίση. Έτσι εάν ο πλοίαρχος αποφασίσει να θυσιάσει ένα αντικείµενο, διαφορετικό από εκείνο το οποίο θα ωφελούσε την κοινή περιπέτεια τότε αυτή η πράξη δεν θα θεωρηθεί θυσία γενικής αβαρίας και ο ιδιοκτήτης του αντικειµένου που χάθηκε θα µπορεί να απαιτήσει αποζηµίωση για ολόκληρη την απώλεια από τον πλοιοκτήτη. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ Συνηθέστερες περιπτώσεις αβαριών είναι : Εκούσια ρίψη µέρους του µεταφερόµενου φορτίου στη θάλασσα. Ηθεληµένη προσάραξη του πλοίου Καταστροφή µέρος του φορτίου από τη ρήψη νερού µε σκοπό να σβηστεί φωτιά ώστε να σωθεί το υπόλοιπο φορτίο. Στην περίπτωση έλλειψης καύσιµων τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέρος του φορτίου ως καύσιµο (αφορά πετρελαιοφόρα) Οι µισθοί και τα έξοδα τροφοδοσίας του πλοιάρχου και όλου του πληρώµατος και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες από κωλυσιπλοΐα (embargo) ή παρεµπόδιση απόπλου κατόπιν διαταγής Πολιτείας, λόγω πολέµου, ή επανάστασης, ή άλλης παρεµφερούς αιτίας. Ζηµίες και έκτακτες δαπάνες που έγιναν µεν προς αποτροπή κινδύνου που όµως οφείλονται σε ελάττωµα του πλοίου, ή του φορτίου, ή σε πταίσµα πλοιάρχου, ή και σε πταίσµα του δικαιούχου του φορτίου. ΡΗΤΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ (GENERAL AVERAGE) ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ INSTITUTE CARGO CLAUSES This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance. 2/10

3 Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει έξοδα γενικής αβαρίας και διάσωσης, που καθορίστηκαν ή προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφοράς και/ή το διέπον δίκαιο και πρακτική, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την αποτροπή ή σε σχέση µε την αποτροπή απώλειας από οποιαδήποτε αιτία, πλην των εξαιρουµένων στους όρους 4, 5, 6 και 7 ή σε άλλα σηµεία της παρούσας ασφάλισης. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΗΜΙΑΣ Σε περίπτωση κήρυξης Γενικής Αβαρίας διορίζονται Διακανονιστές Αβαριών συνήθως µέσω των τοπικών αντιπροσωπειών του LLOYD ή άλλων αντιπροσώπων των ασφαλιστών, εκτός και αν υπάρχουν άλλες οδηγίες από µέρους των πλοιοκτητών. Όταν υπάρχει ζηµιά στο φορτίο ή το φορτίο παθαίνει ζηµιά λόγω αναγκαστικής εκφορτώσεως θα πρέπει να διορισθεί επιθεωρητής του φορτίου για λογαριασµό των ασφαλιστών φορτίου. Οι πλοιοκτήτες σε συνεργασία µε τους Διακανονιστές Αβαριών θα αποφασίσουν για τη µορφή εγγύησης που θα ζητηθεί και θα στείλουν οδηγίες στου πράκτορες στα διάφορα λιµάνια εκφόρτωσης. Η εγγύηση πρέπει να παραχωρείται πριν από την παράδοση του φορτίου. Οι συνήθεις µορφές εγγύησης είναι οι ακόλουθες : α) Μόνο υπογραφή του LLOYD S AVERAGE BOND από τους παραλήπτες, όταν το ποσό δεν είναι µεγάλο. β) Υπογραφή του LLOYD S AVERAGE BOND από τους παραλήπτες και παροχή εγγυητικής επιστολής AVERAGE GUARANTEE από µέρους των ασφαλιστών του φορτίου. Εγγυητικές επιστολές από Τράπεζες δεν γίνονται δεκτές, λόγω του ότι είναι περιορισµένες ως προς τη διάρκεια και το ποσό. γ) Σε περιπτώσεις επείγουσες, όταν το ύψος της Γενικής Αβαρίας δεν µπορεί να υπολογισθεί έγκαιρα, η εγγύηση δίνεται µε την υπογραφή του LLOYD S AVERAGE BOND από τους παραλήπτες, στο οποίο προστίθεται η εξής ρήτρα : «Τα µέρη αναλαµβάνουν επίσης να πληρώσουν, αν τους ζητηθεί, χρηµατική εγγύηση όταν το ποσό της Γενικής Αβαρίας έχει περίπου υπολογισθεί». Όλα τα έγγραφα της εγγυοδοσίας θα πρέπει να σταλούν στους Διακανονιστές είτε απ ευθείας, είτε µέσω των πλοιοκτητών. Για την προετοιµασία του διακανονισµού χρειάζονται όλες οι εκθέσεις οι σχετικές µε το ατύχηµα, αποσπάσµατα ηµερολογίων, διαµαρτυρίες, εκθέσεις επιθεωρητών, αντίγραφα αλληλογραφίας και κάθε είδους πληροφορία που έχει σχέση µε το ατύχηµα και τις ενέργειες που έγιναν, τους λογαριασµούς για όλα τα έξοδα που έγιναν µαζί µε τις σχετικές αποδείξεις. Οι Διακανονιστές στέλνουν αντίγραφο του διακανονισµού ή αποσπάσµατος αυτού αναλόγως, περιληπτική κατάσταση των πληρωµών στα εµπλεκόµενα µέρη ώστε αυτά να καταβάλουν τα ποσά που τους αναλογεί σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής τους στα έξοδα της Γενικής Αβαρίας. Ο υπολογισµός των αξιών που συνεισφέρουν στη Γενική Αβαρία είναι έργο των Διακανονιστών και πολύ συχνά είναι έργο δύσκολο. Εν συντοµία αναφέρουµε ότι τα περιουσιακά στοιχεία που µετέχουν στη θαλάσσια µεταφορά κατά το χρόνο του ατυχήµατος 3/10

4 που δίνει αφορµή για Γενική Αβαρία και τα οποία διεσώθησαν λόγω των ενεργειών αυτών, συνεισφέρουν στην Γενική Αβαρία ανάλογα µε την αξία τους. Μετά τις καταβολές των ποσών από τα εµπλεκόµενα µέρη και την ασφαλή παράδοση του φορτίου οι Διακανονιστές επιστρέφουν τα πρωτότυπα GENERAL AVERAGE BOND και GUARANTEE στους αποστολείς τους. Γενικότερα, σε περίπτωση Γενικής Αβαρίας η πρακτική δείχνει ότι είναι συµφέρον οι ασφαλιστές να συµβουλεύονται νοµικό σχετικά µε τις συνθήκες του ατυχήµατος και αν συνιστούν ή όχι Γενική Αβαρία και σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο που θα πρέπει αναφέρεται στα έγγραφα εγγυοδοσίας. 4/10

5 ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ AVERAGE BOND 5/10

6 ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ GENERAL AVERAGE GUARANTEE 6/10

7 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ Πραγµατικός κίνδυνος ο οποίος είναι KOINOΣ για το πλοίο και το φορτίο και τα υπόλοιπα συµµετέχοντα συµφέροντα Θαλάσσια Περιπέτεια ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Χαρακτήρα (Πλοίο φορτίο ναύλος καύσιµα) Έκτακτες, απαραίτητες & εύλογες θυσίες ή δαπάνες που πραγµατοποιούνται συνειδητά και αποσκοπούν στην συλλογική προστασία όλων των περιουσιακών στοιχείων τα οποία συµµετέχουν στην θαλάσσια περιπέτεια. Θυσία Συνεισφορά ιακανονισµός γενικής αβαρίας General Average Guarantee (δίδεται από τον ασφαλιστή φορτίου) General Average Bond (δίδεται από τον παραλήπτη/νόµιµο απαιτητή) 7/10

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΑΞΕΩΣ Ζημιές και Έξοδα των Πλοιοκτητών - Κόστος επισκευών ζημιών μηχανής λόγω προσπαθειών αποκόλλησης 2.500,00 - Κόστος εκφόρτωσης, αποθήκευσης και επαναφόρτωσης φορτίου 1.000,00 - Σώστρα σε ρυμουλκά για την αποκόλληση του πλοίου ,00 Σύνολο ,00 Ζημιές φορτίου - Αξία εκβληθέντος φορτίου λόγω προσπαθειών αποκόλλησης 5.000,00 - Ζημιά λόγω αναγκαστικής εκφόρτωσης, αποθήκευσης, και επαναφόρτωσης 1.000,00 Σύνολο 6.000,00 Σύνολο ,00 Επιμερισμός : Πλοίο : - Αξία στο λιμάνι προορισμού μείον ζημιά ,00 - Συν ζημιά Γενικής Αβαρίας λόγω προσπαθειών αποκόλλησης 2.500,00 Σύνολο 70,000,00 Φορτίο : - Τιμολογιακή αξία μείον ζημιά ,00 - Συν ζημιά Γενικής Αβαρίας 6.000,00 Σύνολο ,00 Σύνολο ,00 Η Γενική Αβαρία ισούται με το 10% των αξιών που συνεισφέρουν άρα Το πλοίο συνεισφέρει 7.000,00 Το φορτίο συνεισφέρει ,00 Σύνολο ,00 Ισολογισμός Διακανονισμού : Ο πλοιοκτήτης Λαμβάνει έξοδα και ζημιές Γενικής Αβαρίας ,00 Πληρώνει συνεισφορά 7.000,00 Υπόλοιπο λαμβάνειν 8.000,00 Το φορτίο Πληρώνει συνεισφορά ,00 Λαμβάνει λόγω ζημιών Γενικής Αβαρίας 6.000,00 Υπόλοιπο προς πληρωμή 8.000,00 8/10

9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη Γενική Αβαρία φορτίο και πλοίο συνεισφέρουν λογιστικά το λόγο αξία προς δαπάνη, δηλ. ο κάθε ιδιοκτήτης περιουσιακού στοιχείου συνεισφέρει ανάλογα με την ωφέλεια που έχει ώστε τελικά να συνεισφέρουν «όλοι το ίδιο». Στο παράδειγμά μας, το φορτίο συνεισφέρει με μεγαλύτερο ποσό όμως η αξία του, που διασώζεται, είναι μεγαλύτερη εκείνης του πλοίου, επομένως το φορτίο έχει και τη μεγαλύτερη ωφέλεια. Πέρα όμως των πιο πάνω, οι ασφαλιστές φορτίου διατρέχουν τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις όπως : Να κηρύξει το πλοίο Γεν. Αβαρία για αιτία που δεν αποτελεί πραγματικό λόγο κήρυξης Γεν. Αβαρίας. Παράδειγμα : πλοίο που δεν συντηρεί τακτά τις λαμαρίνες του πυθμένα με αποτέλεσμα να έχουν λεπτύνει πέρα του επιτρεπτού ορίου, κάνει αναγκαστική προσάραξη, για να διασώσει πλοίο και φορτίο από πιθανή βύθιση επικαλούμενο εισροή υδάτων σε κάποιο σημείο το πλοίου. Με αυτό τον τρόπο επισκευάζει τον πυθμένα με τη συνεισφορά του φορτίου στις δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών του. Τα έξοδα/δαπάνες που υποβάλλονται στους Διακανονιστές Γενικής Αβαρίας να είναι υπερβολικά αυξημένα είτε να συνοδεύονται από εικονικά τιμολόγια/αποδείξεις. Το πλοίο να είναι αναξιόπλοο. Σε εποχές όπου υπάρχει κρίση στη ναυτιλία, οι πιθανότητες να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστές φορτίο παρόμοιες με τις παραπάνω περιπτώσεις είναι αρκετά αυξημένες. Η άμυνα των ασφαλιστών φορτίου σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι η ανάθεση σε εξειδικευμένους πραγματογνώμονες, διακανονιστές, δικηγόρους ώστε να παρακολουθούν την επιθεώρηση επισκευής ζημιών πλοίου, να ελέγχουν τα κόστη και τους λογαριασμούς εξόδων που υποβάλλονται να διακανονίζουν, επιμερίζουν τη συνεισφορά του κάθε εμπολεκόμενου στα Έξοδα Γενικής Αβαρίας. Το κόστος όμως των πιο πάνω αναθέσεων είναι πολύ υψηλό και η επιβάρυνση για τους ασφαλιστές φορτίου είναι μεγάλη, αν λάβουμε υπόψη ότι στο εξωτερικό οι αμοιβές των συνεργατών (πραγματογνωμόνων, δικηγόρων) κυμαίνονται σε αρκετά πιο υψηλά επίπεδα από αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις, λόγω μικρής συνεισφοράς του φορτίου, το κόστος αυτό είναι αποτρεπτικό για τέτοιου είδους αναθέσεις. Πρακτικά, τέτοια μορφή άμυνας είναι οικονομικά ασύμφορη για τους ασφαλιστές φορτίου και πολλές φορές δεν ακολουθείται. Επομένως, αυτό που επιβάλλεται στους ασφαλιστές να κάνουν για να μειώσουν τις πιθανότητες να εμπλακούν σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι να τις προλαμβάνουν. 9/10

10 Ο τρόπος με τον οποίο θα το καταφέρουν είναι ο έλεγχος που πρέπει να κάνουν κατά την ανάληψη του κινδύνου αναφορικά με το πλοίο, τα έγγραφα που το συνοδεύουν αλλά και την πλοιοκτήτρια εταιρία. Είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος του νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο για να επιβεβαιώνεται ότι είναι αποδεκτός και αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, έλεγχος του P&Ι Club σχετικά με την εγκυρότητα και την φερεγγυότητά του και ανά περίπτωση έλεγχος της πλοιοκτήτριας εταιρίας, του management, της διαχείρισης και οικονομικής κατάστασης όπου αυτό είναι εφικτό. Σεπτέμβριος /10

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Χ.Ψαυράτης Από ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης διάρκεια - καταγγελία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διδάσκοντες: Ελένη Γκολογκίνα - Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα