Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ. Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη. Ενθμερωτικό Σθμείωμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ. Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη. Ενθμερωτικό Σθμείωμα"

Transcript

1 Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη Ενθμερωτικό Σθμείωμα Αθήνα, 9/12/ Τι είναι ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ αποτελεί τον κεντρικό πυλϊνα του ςχεδιαςμοφ μασ για το νζο αναπτυξιακό πρότυπο τθσ χϊρασ. Εντάςςεται μζςα ςτο ςυνολικό πλαίςιο των ευρφτερων πρωτοβουλιϊν μασ για τθν ανακζρμανςθ τθσ οικονομίασ που περιλαμβάνει επιπλζον δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ, τθν προϊκθςθ τθσ νζασ και νεανικισ καινοτομικισ επιχειρθματικότθτασ, τθν αξιοποίθςθ νζων επενδυτικϊν εργαλείων και τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ, τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθν αποκατάςταςθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Δράςεισ που ζχουν ιδθ αρχίςει να υλοποιοφνται ςτθν πραγματικι οικονομία. Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ εκφράηει τθν πολιτικι μασ βοφλθςθ να ςτθρίξουμε τθν αναπτυξιακι επανεκκίνθςθ τθσ χϊρασ ςτισ επενδφςεισ. Αφινουμε πίςω μασ τθν πολιτικι των επιδοτιςεων και εςτιάηουμε ςτθν ενίςχυςθ βιϊςιμων επενδυτικϊν ςχεδίων υψθλισ οικονομικισ απόδοςθσ με φοροαπαλλαγζσ, ευνοϊκά δάνεια και ενιςχφςεισ κεφαλαίου ςε επιλεγμζνεσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. 2. Πϊσ κα λειτουργεί ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ προβλζπει 3 γενικζσ και 4 ειδικζσ κατθγορίεσ επενδυτικϊν ςχεδίων και αντίςτοιχα κακεςτϊτα επενδφςεων. 1

2 Τα γενικά κακεςτϊτα επενδφςεων ενιςχφουν ανταγωνιςτικά και βιϊςιμα επενδυτικά ςχζδια με τεκμθριωμζνεσ προοπτικζσ κερδοφορίασ, ςτθρίηουν τισ επενδφςεισ ςτθν τεχνολογικι ανάπτυξθ και τθν καινοτομία, προωκοφν τθν περιφερειακι ςυνοχι και τθν πράςινθ ανάπτυξθ, και βελτιϊνουν τθν επιχειρθματικότθτα και τθν ποιότθτα των επενδυτικϊν αποφάςεων. Τα ειδικά κακεςτϊτα επενδφςεων αντιμετωπίηουν ειδικότερεσ προκλιςεισ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και αντιςτοιχοφν ςε τομείσ ςτουσ οποίουσ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ. Αφοροφν τθ νεανικι επιχειρθματικότθτα, τα μεγάλα επενδυτικά ςχζδια, τα ολοκλθρωμζνα πολυετι επιχειρθματικά ςχζδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκςυγχρονιςμό επιχειρθματικϊν μονάδων και τισ επενδφςεισ ςυνζργειασ και δικτφωςθσ (clusters). Τα παραπάνω κακεςτϊτα ςυνδυάηουν μια ςειρά από μζςα ενίςχυςθσ όπωσ φοροαπαλλαγζσ, επιχορθγιςεισ κεφαλαίου και επιδοτιςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, ανάλογα με τθν αναπτυξιακι ςτόχευςθ του κακενόσ. Παράλλθλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για τθ μόχλευςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ κεφαλαίων και τθν άμεςθ εξαςφάλιςθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, με τθ χοριγθςθ επιδοτοφμενων δανείων ςτισ επιχειριςεισ. Στθν πραγματικότθτα δθμιουργείται ζνα πλζγμα επενδυτικϊν ευκαιριϊν που δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να ςυνδυάηουν φοροαπαλλαγζσ με επιχορθγιςεισ κεφαλαίου, επιδοτιςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και επιδοτοφμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ. 3. Πϊσ ορίηεται το φψοσ των ενιςχφςεων Η χϊρα χωρίηεται ςε 3 ηϊνεσ ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο από τθν ΕΕ Χάρτθ Περιφερειακϊν Ενιςχφςεων. Επιπλζον οι επιχειριςεισ διακρίνονται, επίςθσ ςφμφωνα με τθν κατάταξθ τθσ ΕΕ, ςε 3 κατθγορίεσ ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ (μεγάλεσ, μεςαίεσ, μικρζσ και πολφ μικρζσ). Το ποςοςτό ενίςχυςθσ κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και τον τόπο υλοποίθςισ του και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 2

3 4. Τι ακριβϊσ προβλζπει το κάκε κακεςτϊσ ενιςχφςεων 1) H κατθγορία των ςχεδίων Γενικισ Επιχειρθματικότθτασ απευκφνεται ςε υγιείσ επιχειριςεισ κάκε είδουσ (πλθν εκείνων που ρθτά εξαιροφνται) ςε όλθ τθν επικράτεια. Προςφζρει ευνοϊκό φορολογικό κακεςτϊσ μζςω φοροαπαλλαγϊν, που μπορεί να φτάςουν μζχρι το 100% του ανϊτατου επιτρεπόμενου φψουσ ενίςχυςθσ για κάκε επενδυτικό ςχζδιο. Οι φοροαπαλλαγζσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν με επιδοτοφμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ, μζχρι το ανϊτατο φψοσ των προβλεπόμενων ενιςχφςεων. 2) Η κατθγορία των ςχεδίων Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ αφορά τον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό των επιχειριςεων με τθν ειςαγωγι τεχνολογικϊν και οργανωτικϊν καινοτομιϊν. Στο κακεςτϊσ αυτό παρζχεται ςυνδυαςτικά επιχοριγθςθ και επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) μζχρι το 80% του ανϊτατου επιτρεπόμενου φψουσ ενίςχυςθσ, ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό ςυμπλθρϊνεται με φοροαπαλλαγζσ και επιδοτοφμενα δάνεια. Στθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων το ποςοςτό τθσ επιχοριγθςθσ/επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αυξάνεται κατά 10%. 3) Η κατθγορία των ςχεδίων Περιφερειακισ Συνοχισ περιλαμβάνει επενδυτικά ςχζδια που αντιμετωπίηουν τοπικζσ ανάγκεσ ι αξιοποιοφν τοπικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα με περιβαλλοντικά βιϊςιμεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ. Για τθν υπαγωγι ςτθν κατθγορία αυτι τα κριτιρια τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ παίηουν κακοριςτικό ρόλο. Τα επενδυτικά ςχζδια ενιςχφονται με επιχοριγθςθ και επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) μζχρι το 70% του ανϊτατου επιτρεπόμενου φψουσ ενίςχυςθσ, ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό ςυμπλθρϊνεται με φοροαπαλλαγζσ και επιδοτοφμενα δάνεια. Στθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων το ποςοςτό τθσ επιχοριγθςθσ/επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αυξάνεται κατά 10%. 4) Η ειδικι κατθγορία των ςχεδίων τθσ Επιχειρθματικότθτασ των Νζων αφορά επενδυτικά ςχζδια για τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων, ςτο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν με ποςοςτό 3

4 άνω του 50% φυςικά πρόςωπα μζχρι 40 ετϊν. Οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν μια ιδιαίτερα προνομιακι αντιμετϊπιςθ. Για διάςτθμα πζντε ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τουσ δικαιοφνται ποςοςτό ενίςχυςθσ για το ςφνολο ουςιαςτικά των δαπανϊν τουσ, κακϊσ ςε αντίκεςθ με ό,τι ιςχφει για όλεσ τισ άλλεσ κατθγορίεσ επενδυτικϊν ςχεδίων- κεωροφνται επιλζξιμεσ προσ ενίςχυςθ και οι λειτουργικζσ τουσ δαπάνεσ. Η ςυνολικι ενίςχυςθ μπορεί να φκάςει μζχρι του ποςοφ του 1 εκατ. ςυνολικά. 5) Η ειδικι κατθγορία των Μεγάλων Επενδυτικϊν Σχεδίων αφορά επενδυτικά ςχζδια φψουσ τουλάχιςτον 50 εκατ.. Στισ επενδφςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ παρζχονται μεμονωμζνα ι ςυνδυαςτικά όλα τα είδθ των ενιςχφςεων, για το φψοσ των οποίων προβλζπεται ότι: a. για το τμιμα μζχρι 50 εκατ. παρζχεται το 100% του κατά περίπτωςθ ανϊτατου ορίου περιφερειακισ ενίςχυςθσ, b. για το τμιμα που υπερβαίνει τα 50 εκατ. μζχρι και 100 εκατ. παρζχεται το 30% του κατά περίπτωςθ ανϊτατου ορίου περιφερειακισ ενίςχυςθσ, c. για το τμιμα που υπερβαίνει τα 100 εκατ. παρζχεται το 20% του κατά περίπτωςθ ανϊτατου ορίου περιφερειακισ ενίςχυςθσ. Επιςθμαίνεται ότι το ποςό των ενιςχφςεων που χορθγοφνται με τθ μορφι επιχοριγθςθσ ι και επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάκε επενδυτικό ςχζδιο το 60% τθσ ςυνολικισ ενίςχυςθσ. 6) Η ειδικι κατθγορία των Ολοκλθρωμζνων Πολυετϊν Επιχειρθματικϊν Σχεδίων αφορά επενδυτικά ςχζδια υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων πολυετϊν (2-5 ετϊν) επιχειρθματικϊν ςχεδίων άνω των ευρϊ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικθτικό, οργανωτικό και επιχειρθςιακό εκςυγχρονιςμό και ανάπτυξθ των ενδιαφερόμενων επιχειριςεων. Στθν κατθγορία αυτι προβλζπονται φοροαπαλλαγζσ μζχρι το 100% του ανϊτατου επιτρεπόμενου φψουσ ενίςχυςθσ για κάκε επενδυτικό ςχζδιο. 7) Η ειδικι κατθγορία των ςχεδίων Συνζργειασ και Δικτφωςθσ αφορά επενδυτικά ςχζδια που υποβάλλονται από ςχιματα ςυνζργειασ και 4

5 δικτφωςθσ 10 τουλάχιςτον επιχειριςεων, υπό μορφι Κοινοπραξίασ. Για τα ιδιαίτερα ςφνκετα αυτά επενδυτικά ςχζδια προβλζπεται θ δυνατότθτα παροχισ κάκε είδουσ ενιςχφςεων μετά από ςχετικι υπουργικι απόφαςθ που κα κακορίηει κάκε φορά τισ ςχετικζσ λεπτομζρειεσ. 5. Τι νζο ειςάγει ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ ςε ςχζςθ με όςα ίςχυαν μζχρι ςιμερα Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ ειςάγει μια ςειρά από καινοτομίεσ, με τισ οποίεσ αλλάηει ριηικά τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ ςτθν πολιτικι ενίςχυςθσ των επενδφςεων. Αναλυτικότερα: Για πρϊτθ φορά Επενδυτικόσ Νόμοσ διακζτει ςυγκεκριμζνο προχπολογιςμό. Οι διακζςιμοι πόροι τόςο για το ςφνολο των επενδφςεων όςο και ανά κακεςτϊσ ενίςχυςθσ κα είναι εξαρχισ γνωςτοί ςε όλουσ. Ειςάγεται θ διαδικαςία του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των υποβαλλόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων. Με δεδομζνο το ανϊτατο όριο των προςφερόμενων ενιςχφςεων μόνο τα καλφτερα επενδυτικά ςχζδια κα ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ενιςχφςεισ. Ειςάγονται ςαφι και μετριςιμα κριτιρια αξιολόγθςθσ που προάγουν τθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα και διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. Ειςάγεται το κριτιριο τθσ επιλεξιμότθτασ ςτισ επιχορθγιςεισ κεφαλαίων. Η Πολιτεία μπορεί να κακορίηει και να προςαρμόηει ςτθν εκάςτοτε ςυγκυρία τισ προτεραιότθτεσ τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ και να τισ ενιςχφει με ςτοχευμζνεσ επιχορθγιςεισ κεφαλαίων. Ειςάγεται ςαφζσ χρονοδιάγραμμα. Οι αιτιςεισ για τθν υπαγωγι των επενδυτικϊν ςχεδίων ςτισ διατάξεισ του νόμου κα υποβάλλονται κάκε Απρίλιο και Οκτϊβριο (με εξαίρεςθ τα μεγάλα επενδυτικά ςχζδια που μποροφν να υποβάλλονται κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ). Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ορίηεται θ τελευταία εργάςιμθ θμζρα των παραπάνω μθνϊν. Ανάλογεσ προβλζψεισ για όλθ τθν πορεία ελζγχου και ζγκριςθσ των 5

6 επενδυτικϊν ςχεδίων, κακϊσ και για τα ςχετικά διαδικαςτικά κζματα, κα περιλαμβάνονται ςτο ΠΔ που κα προωκθκεί προσ υπογραφι αμζςωσ μετά τθν ψιφιςθ του νόμου. 6. Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ νζασ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ Η νζα διαδικαςία αξιολόγθςθσ χαρακτθρίηεται από απόλυτθ διαφάνεια, αντικειμενικότθτα, απλότθτα και ςαφινεια. Αναλυτικότερα: Όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι μετριςιμα και αντικειμενικά. Εξαλείφεται ζτςι ο υποκειμενικόσ παράγοντασ κατά τθν αξιολόγθςθ. Προβλζπεται θ ςφςταςθ Γραφείων Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν, όπου κα παρζχεται θ αναγκαία πλθροφόρθςθ και κα γίνεται θ παραλαβι των αιτιςεων και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν. Με τον τρόπο αυτό κόβεται κάκε επαφι μεταξφ επενδυτι και αξιολογθτι. Προβλζπεται θ ςφςταςθ Ενιαίου Μθτρϊου Αξιολογθτϊν για όλθ τθν επικράτεια, από το οποίο με το ςφςτθμα τθσ τυχαίασ επιλογισ κα επιλζγονται οι αξιολογθτζσ για κάκε επενδυτικό ςχζδιο. Προβλζπεται θ ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, που κα υποςτθρίηει το ςφνολο των διαδικαςιϊν υποβολισ, αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων. Προβλζπεται θ λειτουργία γνωμοδοτικϊν επιτροπϊν που κα ελζγχουν τθν κρίςθ των αξιολογθτϊν. Το ζργο των επιτροπϊν δεν κα επιδζχεται παρερμθνείεσ, κακϊσ τα μετριςιμα κριτιρια δεν αφινουν περικϊρια αμφιβολίασ. Προβλζπεται ζλεγχοσ τόςο των αξιολογθτϊν όςο και των μελϊν των γνωμοδοτικϊν επιτροπϊν από ειδικοφσ ελεγκτζσ. Προβλζπεται πόκεν ζςχεσ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Προβλζπεται δικαίωμα ζνςταςθσ του επενδυτι, ςτθν περίπτωςθ που κεωρεί πωσ θ αξιολόγθςθ του ςχεδίου του δεν είναι αντικειμενικι. 6

7 Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ δε κα υπερβαίνει ςε διάρκεια τουσ 6 μινεσ. Πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ νζασ πρόςκλθςθσ, κάκε Απρίλιο και Οκτϊβριο, κα ζχουν ιδθ περατωκεί οι αξιολογιςεισ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 7. Ποια είναι τα νζα κριτιρια επιλογισ των επενδφςεων Τα κριτιρια του νζου νόμου είναι τα εξισ: α. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του επενδυτικοφ φορζα i. Χαρακτθριςτικά του φορζα (νομικι μορφι/αρικμόσ απαςχολουμζνων). ii. iii. iv. Εμπειρία των μετόχων και τθσ διοίκθςθσ (ςυμμετοχι των μετόχων και των ςτελεχϊν ςε φορζα επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ). Εμπειρία τθσ εταιρείασ (χρόνοσ ενεργοφ λειτουργίασ ςτθν αγορά). Επαγγελματικι εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ (τίτλοι επαγγελματικϊν προςόντων του ανκρϊπινου δυναμικοφ). v. Ιδία ςυμμετοχι ςτο ενιςχυόμενο κόςτοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου (ποςοςτό ίδιασ ςυμμετοχισ). β. Κριτιρια βιωςιμότθτασ και αποδοτικότθτασ του επενδυτικοφ ςχεδίου. i. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ τθσ επζνδυςθσ (ειςροζσ - εκροζσ τθσ επζνδυςθσ, εςωτερικόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ). ii. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ του φορζα (δείκτθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ δανείων, δείκτθσ κερδοφορίασ και δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ). iii. Προοπτικζσ κλάδου (ανερχόμενοσ, ςτάςιμοσ, φκίνων). γ. Κριτιρια τεχνολογικισ ανάπτυξθσ 7

8 i. Εφαρμογι προθγμζνθσ τεχνολογίασ και καινοτομία (δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ, για ζρευνα και ανάπτυξθ, για ςχεδίαςθ προϊόντων και μάρκετινγκ, για ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και ελζγχου και δαπάνεσ για πιςτοποίθςθ). ii. iii. iv. Ανάπτυξθ νζων προϊόντων και νζων δραςτθριοτιτων. Εφαρμογι κακαρϊν τεχνολογιϊν και διαχείριςθ αποβλιτων. Φψοσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ. δ. Κριτιρια ςυμβολισ τθσ επζνδυςθσ ςτθν οικονομία και ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ i. Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ιδίωσ δθμιουργία νζων μόνιμων κζςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ. ii. iii. iv. Περιοχι εγκατάςταςθσ τθσ επζνδυςθσ. Συμβολι τθσ επζνδυςθσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και φυςικϊν πόρων. Ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε διεκνζσ επίπεδο και ειδικότερα θ εξαγωγικι επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ. v. Φψοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. vi. Δθμιουργία ςυνεργαςιϊν - δικτφωςθσ (clusters). 8. Πϊσ ανταποκρίνεται ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ ςτθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ ςυνιςτά μια ρεαλιςτικι απάντθςθ ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι οικονομία. Αναλυτικότερα απαντά: Στθ μείωςθ των διακζςιμων δθμόςιων πόρων με τθν ειςαγωγι νζων εργαλείων χρθματοδότθςθσ για τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων. 8

9 Στα προβλιματα ρευςτότθτασ και ςτα απαγορευτικά επιτόκια για επενδυτικά ςχζδια με τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθ ςυμπίεςθ των επιτοκίων δανειςμοφ των επιχειριςεων μζςω του ΕΤΕΑΝ και των προγραμμάτων του. Στθ μείωςθ των επενδφςεων με τθν αξιοποίθςθ μζτρων δθμοςιονομικισ πολιτικισ, δθλαδι τισ φοροαπαλλαγζσ. Επιτυγχάνεται ζτςι θ επίςπευςθ επενδυτικϊν αποφάςεων και θ άρςθ αντικινιτρων για ανάλθψθ επενδυτικοφ ρίςκου. Στθν υςτζρθςθ ςτθν αξιοποίθςθ κοινοτικϊν πόρων με το ςυντονιςμό πολιτικϊν για αξιοποίθςθ κοινοτικϊν πόρων και τθ διοχζτευςι τουσ ςτο ΕΤΕΑΝ. Στθν επιδείνωςθ των επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν με τθν αποκατάςταςθ των «κανόνων του παιχνιδιοφ» και ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για τθ δθμιουργία αγορϊν. Στθ χαμθλι ποιότθτα επενδυτικϊν αποφάςεων με τθν πριμοδότθςθ βιϊςιμων επενδυτικϊν ςχεδίων και τθν αντιμετϊπιςθ των υπερτιμολογιςεων. Στον επαναπροςδιοριςμό των ςχζςεων παραοικονομίασ και επίςθμθσ οικονομίασ με τθν ειςαγωγι κινιτρων για τθν άμεςθ και ςυνεχιηόμενθ διοχζτευςθ πόρων τθσ παραοικονομίασ ςτθν επίςθμθ οικονομία. 9. Ποιεσ είναι οι προτεραιότθτεσ του νζου Επενδυτικοφ Νόμου Όπωσ φανερϊνει ο ςχεδιαςμόσ των επενδυτικϊν κακεςτϊτων, προτεραιότθτεσ του νζου νόμου είναι: Η αντιμετϊπιςθ των ςτρεβλϊςεων τθσ πολιτικισ των επιδοτιςεων. Η άμεςθ ενίςχυςθ βιϊςιμων επενδυτικϊν ςχεδίων υψθλισ οικονομικισ απόδοςθσ. Η ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των επενδφςεων υψθλισ τεχνολογίασ. 9

10 Η άμβλυνςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων και θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Η κοινωνικι κινθτικότθτα με τθ ςτιριξθ νζων επιχειριςεων και με τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων. Η προςζλκυςθ μεγάλων επενδφςεων. Η προϊκθςθ ςχεδίων ριηικισ αναδιάρκρωςθσ των επιχειριςεων. H δθμιουργία ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν (clusters). Η ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων. 10. Ποια είναι τα πιο ςθμαντικά κετικά ςτοιχεία του νζου Επενδυτικοφ Νόμου Αποκακιςτά τθν οικονομικι αξία των δθμόςιων πόρων. Με το νζο νόμο ο επιχειρθματίασ γνωρίηει τι κα ειςπράξει, πότε κα το ειςπράξει και πϊσ μπορεί να ςυνυπολογίςει τθν ενίςχυςθ ςτα επενδυτικά του ςχζδια εντόσ εξαμινου μετά τθν υποβολι του επενδυτικοφ του ςχεδίου. Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ των διακζςιμων κοινωνικϊν πόρων, που με το ιςχφον κακεςτϊσ ζχουν απαξιωκεί. Θζτει ςυγκεκριμζνουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ για το μοντζλο οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Στόχουσ που κάκε φορά κα προςαρμόηονται και κα εξειδικεφονται μετά από διάλογο με τουσ παραγωγικοφσ φορείσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Θζτει κακαροφσ κανόνεσ διαχείριςθσ. Υπάρχει ετιςιοσ προχπολογιςμόσ για κάκε πρόγραμμα, ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ επενδυτικϊν ςχεδίων και αδιάβλθτθ βακμολογικι κατάταξθ. Οδθγεί μζςω των φοροαπαλλαγϊν που προβλζπονται για όλα τα επενδυτικά κακεςτϊτα ςε επενδφςεισ ςτθν «επίςθμθ οικονομία» και όχι ςτθν παραοικονομία και ςε δραςτθριότθτεσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ, αυξάνοντασ το ΑΕΠ και τα δθμόςια ζςοδα. 10

11 Αντιμετωπίηει μακροχρόνιεσ ςτρεβλϊςεισ ςτθ εγχϊρια αγορά κεφαλαίων, από τθν οποία ιταν αποκλειςμζνεσ πολλζσ δυναμικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Συμβάλλει ςτθν ζξοδο από τθν φφεςθ με βιϊςιμα επενδυτικά ςχζδια που δθμιουργοφν ποιοτικζσ κζςεισ εργαςίασ. Θζτει ωσ βαςικι προτεραιότθτα τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν πράςινθ οικονομία. Υπθρετεί τθν κοινωνικι και περιφερειακι ςυνοχι, ειςάγοντασ γενικό επενδυτικό κακεςτϊσ για τθν άμβλυνςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων. Ενιςχφει τθν εξωςτρζφεια, τθν καινοτομία, τισ επενδφςεισ υψθλισ τεχνολογίασ και μεγάλθσ προςτικζμενθσ αξίασ. Συνδζει τισ ενιςχφςεισ με ςυγκεκριμζνεσ και μετριςιμεσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ, αναδεικνφοντασ νζεσ αναπτυξιακζσ ευκαιρίεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ενιςχφει τθν κοινωνικι κινθτικότθτα με μζτρα ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων και του επιςτθμονικοφ δυναμικοφ. Προωκεί τθ διαφάνεια και τθν αντικειμενικι αξιολόγθςθ. Δεν κάνει παραχωριςεισ ςε ομάδεσ ςυμφερόντων. Δεν υπάρχουν διατάξεισ που να ευνοοφν κανενόσ είδουσ ςυντεχνιακά ςυμφζροντα. 11. Πϊσ αντιμετωπίηει ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ τισ δυςλειτουργίεσ που παρατθρικθκαν ςτα προθγοφμενα επενδυτικά κακεςτϊτα Υπερτιμολογιςεισ: με το νζο νόμο τίκεται πλαφόν ςτθ ςυμμετοχι των παγίων, τα οποία υπιρξαν παραδοςιακά το προνομιακό πεδίο για τθν εμφάνιςθ υπερτιμολογθμζνων δαπανϊν, ςτο 40% του ςυνολικοφ ενιςχυόμενου κόςτουσ κάκε επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Μελζτεσ και αμοιβζσ ςυμβοφλων: ςτο νζο νόμο προβλζπεται μείωςθ των δαπανϊν για μελζτεσ και αμοιβζσ ςυμβοφλων για μικρζσ και μεςαίεσ 11

12 επιχειριςεισ ςτο 5% του κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, από 10% που ίςχυε μζχρι ςιμερα. Ταυτόχρονα τίκεται ωσ ανϊτατο όριο ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ το ποςό των για τισ Ευνοϊκζσ διατάξεισ υπζρ ςυγκεκριμζνων ομάδων: ο νζοσ νόμοσ δεν κάνει καμία παραχϊρθςθ ςε οποιαδιποτε ομάδα ςυμφερόντων. Όςο κι αν ψάξει κανείσ δε κα βρει κρυφά προνόμια ι φωτογραφικζσ διατάξεισ. Δυςλειτουργίεσ ςτθ διαδικαςία χοριγθςθσ ενιςχφςεων: ο νζοσ νόμοσ, πζρα από τθν ειςαγωγι αντικειμενικϊν κριτθρίων, αδιάβλθτων διαδικαςιϊν και ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, προβλζπει γενικότερθ αναδιάρκρωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθ χοριγθςθ ενιςχφςεων. 12. Πϊσ κα λειτουργεί ςτθν πράξθ ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Κάκε Δεκζμβριο κα εκδίδεται από το Υπουργείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ο προχπολογιςμόσ ενίςχυςθσ επενδφςεων του επόμενου ζτουσ. Ο προχπολογιςμόσ κα κακορίηει, πζρα από το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων, το ποςοςτό που αναλογεί ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ επενδυτικϊν ςχεδίων,τα είδθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων που εντάςςονται ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ, τθν κατανομι των ενιςχφςεων ςτισ περιφζρειεσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. Ο προχπολογιςμόσ κα περιλαμβάνει άμεςεσ επιχορθγιςεισ και επιδοτιςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. Οι φοροαπαλλαγζσ κα υπολογίηονται ςτο τριπλάςιο του ποςοφ των επιχορθγιςεων και επιδοτιςεων. Παράλλθλα, κα τρζχουν οι ςυμβάςεισ του ΕΤΕΑΝ με τισ τράπεηεσ. Οι φοροαπαλλαγζσ κα δίδονται με ανοικτι προκιρυξθ. Σε όλα τα υπόλοιπα κακεςτϊτα κα προςδιορίηονται ςτισ προκθρφξεισ οι επικυμθτζσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. 12

13 Οι θμερομθνίεσ υποβολισ των επενδυτικϊν ςχεδίων κα είναι ςτακερζσ: δφο φορζσ το χρόνο, κάκε Απρίλιο και Οκτϊβριο, με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ να ςυμπίπτει με τθν πάροδο τθσ τελευταίασ θμζρασ του αντίςτοιχου μινα. Θα ακολουκεί αξιολόγθςθ, αρχικι ζγκριςθ, δανειακι ςφμβαςθ, τελικι ςφμβαςθ και υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ. 13. Υποκετικό ςενάριο εφαρμογισ του νζου Επενδυτικοφ Νόμου Ζςτω ότι κατά τον πρϊτο χρόνο εφαρμογισ του νζου Επενδυτικοφ Νόμου αποφαςίηεται να προκθρυχκοφν επιχορθγιςεισ ςυνολικοφ φψουσ 1 δισ. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι διακζςιμεσ φοροαπαλλαγζσ κα ανζλκουν ςτα 3 δισ (ςχζςθ φοροαπαλλαγϊν-επιχορθγιςεων 3:1), τα δάνεια του ΕΤΕΑΝ υπολογίηεται πωσ κα ανζλκουν ςτα 800 εκατ., τα απλά τραπεηικά δάνεια υπολογίηεται ότι κα ξεπεράςουν τα 500 εκατ και θ κινθτοποίθςθ ιδίων κεφαλαίων κα είναι τουλάχιςτον 1,2 δισ. Συνολικά θ κρίςιμθ μάηα επενδυτικϊν ςχεδίων προσ υλοποίθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ διαδικαςία κα λειτουργιςει με το ςυντονιςμό και τθ ςτόχευςθ που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του νόμου, υπολογίηεται ότι κα ξεπεράςει το ποςό των 5 δισ. Αν λάβουμε υπόψθ μασ ότι το 2009 το ςυνολικό φψοσ των επενδφςεων παγίου κεφαλαίου από όλουσ τουσ φορείσ τθσ οικονομίασ -πλθν οικοδομισ και καταςκευϊν- δεν ξεπερνοφςε τα 20 δισ, γίνεται εφκολα κατανοθτό το μζγεκοσ τθσ παρζμβαςθσ που επιχειρείται με το νζο Επενδυτικό Νόμο και οι δυνατότθτεσ που δθμιουργοφνται για άμεςα και ορατά αποτελζςματα. 14. Πότε κα αρχίςει θ εφαρμογι του Νζου Επενδυτικοφ νόμου Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ κα εφαρμοςτεί άμεςα. Η πρϊτθ πρόςκλθςθ κα ζχει ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του Απριλίου του

14 15. Τι κα ςυμβεί με τα ιδθ υποβλθκζντα επενδυτικά ςχζδια του προθγοφμενου νόμου Όςα επενδυτικά ςχζδια υποβλικθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του προθγοφμενου νόμου (Ν. 3299/2004) κα αξιολογθκοφν και κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου εκείνου. 14

Ειςήγηςη. Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ. ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για το νζο Επενδυτικό Νόμο

Ειςήγηςη. Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ. ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για το νζο Επενδυτικό Νόμο Αθήνα, 9.12.2010 Ειςήγηςη Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για το νζο Επενδυτικό Νόμο Κφριε Πρόεδρε τθσ Κυβζρνθςθσ, Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι, Ζχω ςιμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη»

Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη» Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη» 1. Τι είναι ο νέος Επενδυτικός Νόμος Ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη» Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα Τηλ.: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732 Fax: 210 6969607 e-mail: press.ypoian2@gmail.com www.mindev.gov.gr Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νέος

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Για μια δυναμικι, βιϊςιμθ Οικονομία με αιχμι τθν Πράςινθ Ανάπτυξθ. Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ Βαςικοί Στρατθγικοί Άξονεσ

Για μια δυναμικι, βιϊςιμθ Οικονομία με αιχμι τθν Πράςινθ Ανάπτυξθ. Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ Βαςικοί Στρατθγικοί Άξονεσ Για μια δυναμικι, βιϊςιμθ Οικονομία με αιχμι τθν Πράςινθ Ανάπτυξθ Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ Βαςικοί Στρατθγικοί Άξονεσ 12-05-2010 Για μία ανταγωνιςτικι οικονομία - Ιδιωτικζσ επενδφςεισ: κλειδί για τθν τόνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ Σχζδιο Νόμου «Τηλεοπτική κάλυψη ςτο ςφνολο τησ ελληνικήσ επικράτειασ μέςω τησ εξαςφάλιςησ τησ πρόςβαςησ των μόνιμων κατοίκων των περιοχϊν εκτόσ κάλυψησ ςτουσ ελληνικοφσ τηλεοπτικοφσ ςταθμοφσ ελεφθερησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ Ακινα, 27 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ επενδυτικι δραςτθριότθτα και γενικότερα θ οικονομία, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ειςήγηςη. Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ. ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για τη ςφςταςη του Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

Ειςήγηςη. Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ. ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για τη ςφςταςη του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Αθήνα, 18.11.2010 Ειςήγηςη Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για τη ςφςταςη του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Κφριε Πρόεδρε τθσ Κυβζρνθςθσ, Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι, Βριςκόμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ ςτθν πράξθ. Νζα Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Σφγκλιςθ. Ακινα,

Ανάπτυξθ ςτθν πράξθ. Νζα Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Σφγκλιςθ. Ακινα, Ανάπτυξθ ςτθν πράξθ Νζα Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ακινα, 10.03.2011 ψθφιακι πραγματικότθτα ΤΠΕ: Βαςικι μθχανι ανάπτυξθσ και καινοτομίασ Δυναμικόσ κλάδοσ: τθν τελευταία 15ετία οι ΤΠΕ ςυνειςφζρουν:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 24 Ιανουαρίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Αντώνης Αβρανάς, LOGOTECH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ των εκπροςώπων τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακιρυξθ των εκπροςώπων τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακιρυξθ των εκπροςώπων τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομθχανικι πολιτικι αποτελεί εκνικι ανάγκθ για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τθν οικονομικι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκασ Γιώργοσ Ημερομηνία : 28/12/2015 Διάρκεια: 3 ώρεσ ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε ςτο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΤΝΩ - ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

«ΕΡΕΤΝΩ - ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» «ΕΡΕΤΝΩ - ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ενιαίασ δράςθσ «Ερευνϊ Δημιουργϊ Καινοτομϊ» είναι θ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ με τθν επιχειρθματικότθτα και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια τεχνολογία αιχμισ Απαςχόλθςθ 11.000 εργαηόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα