Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA"

Transcript

1 FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη

2 Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο Ζχω ιχο, αλλά δεν ζχω εικόνα Μπλε εικόνα/ μαφρθ εικόνα/ No Signal Αδυναμία αυξομειϊςθσ ιχου από το τθλεχειριςτιριο τθσ Nova ΜΟΝΟ ςτα HD κανάλια Το ςυγκεκριμζνο αφορά ςε ομαλι λειτουργία και ςυνιςτά καλι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτον αποκωδικοποιθτι και τθν τθλεόραςθ Ο δζκτθσ Pace HD 831 /Pace PVRHD 865 ζχει τθν δυνατότθτα να μεταδίδει ιχο υψθλισ απόδοςθσ AC3 Dolby Digital 5.1 που μεταδίδουν τα HD κανάλια μόνο μζςω του καλωδίου HDMI. Στθν ςφνδεςθ μζςω καλωδίου Scart ο ιχοσ που μεταδίδεται είναι μόνο ςτερεοφωνικόσ: Διαφορά ανάμεςα ςτον ιχο και τθν εικόνα Μαφρο πλαίςιο πάνω και κάτω από τθν οκόνθ Σε επιλογι καναλιοφ HD αναβοςβινει θ εικόνα (flicker) και εμφανίηει ζνδειξθ 720p ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ Σε επιλογι καναλιοφ (HD) θ οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ μαυρίηει και εμφανίηεται μινυμα No Signal ι εικόνα με παραμόρφωςθ Στο κανάλι 3D μου βγάηει μια εικόνα χωριςμζνθ ςτθν μζςθ. Ρωσ μπορϊ να δω 3D; Ο Αποκωδικοποιθτισ κλείνει μόνοσ του ι κακυςτερεί να ανοίξει όταν είναι κλειςτόσ ERRORS (E-Codes) Εμφανίηεται καρτζλα Ε16-4 /Ε18-4 /Ε19-4/Ε32-4 /Ε101-4 ςε όλα τα κανάλια Μινυμα Ε107-4 ςε όλα τα κανάλια του μπουκζτου Nova Μινυμα Ε Ζνδειξθ Ε32-4 ςε δζκτθ Pace PVR865HD Multiview με ζνδειξθ Ε143-4 ςτθ δεφτερθ τθλεόραςθ Μαφρθ εικόνα ςτα HD κανάλια; Προβλιματα ιματοσ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΣΘΜΑΤΟΣ. Ελζγξτε ότι το καλϊδιο ςιματοσ είναι ςυνδεδεμζνο ςτο δζκτθ Αδφνατοσ Εντοπιςμόσ Σιματοσ

3 3. Απϊλεια καναλιοφ ι Not Available αντί για τθν ονομαςία ςτθ λίςτα των καναλιϊν του μπουκζτου NOVA Βαςικζσ Ενζργειεσ Αποκατάςταςθσ Σεχνικών Προβλθμάτων RESET επανεκκίνθςθ του αποκωδικοποιθτι Αναβάκμιςθ Αποκωδικοποιθτι: Επαναφορά Εργοςταςιακϊν υκμίςεων Σάρωςθ δικτφων Ρωσ μπορϊ να δθμιουργιςω προςωπικό μπουκζτο? Κλείδωμα προγράμματοσ (parental control ). Ρωσ γίνεται? Nova Επίγεια υνδεςμολογία Συνδεςμολογία

4 Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA Εικόνα και Ήχος 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο. ε περιπτϊςεισ απϊλειασ ιχου, ακολουκοφμε τα παρακάτω βιματα: Ελζγχουμε τθν ζνταςθ ιχου από τθν τθλεόραςθ και τον αποκωδικοποιθτι. Αν το πρόβλθμα παραμζνει, ελζγχουμε το καλϊδιο που ςυνδζει τον αποκωδικοποιθτι με τθν τθλεόραςθ. Οι πιο ςυνικεισ τρόποι ςφνδεςθσ είναι είτε με o καλϊδιο HDMI (Εικόνα 1), o είτε με καλϊδιο Scart (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Καλώδιο HDMI Εικόνα 1: Καλώδιο Scart Ενζργειεσ Αποκατάςταςθσ: 1. Αφαιροφμε το καλϊδιο που ςυνδζει τον αποκωδικοποιθτι με τθν τθλεόραςθ και 2. Αντιςτρζφουμε τισ άκρεσ του τοποκετϊντασ τθν άκρθ που ιταν ςτθν τθλεόραςθ ςτο πίςω μζροσ του αποκωδικοποιθτι και το αντίςτροφο. 4

5 ΠΡΟΟΧΗ: Οι επαφζσ των καλωδίων κα πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ. Αν, για οποιοδιποτε λόγο, δεν είναι ςε καλι κατάςταςθ, κα πρζπει να αντικαταςτιςετε το καλϊδιό ςασ, το ςυντομότερο δυνατό, για να αποφφγετε ενδεχόμενθ φκορά του εξοπλιςμοφ ςασ. Αν το πρόβλθμα απϊλειασ ιχου επιμζνει προχωράμε Αν δεν υπάρξει αποτζλεςμα με τα παραπάνω βιματα: o Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χριςθσ τθσ τθλεόραςθσ ςασ, για τθν περίπτωςθ ςυγκεκριμζνθσ ρφκμιςθσ για αναπαραγωγι ιχου από εξωτερικι πθγι. Στθν περίπτωςθ που οι προθγοφμενεσ ενζργειεσ δεν φζρουν αποτζλεςμα: o Συςτινουμε τον ζλεγχο του αποκωδικοποιθτι από τουσ διαπιςτευμζνουσ τεχνικοφσ μασ, που κα βρείτε μζςω του site μασ, ςτο παρακάτω link: θμείωςθ: Ο παραπάνω οδθγόσ αφορά τθν απλι ςυνδεςμολογία αποκωδικοποιθτι και τθλεόραςθσ. Αν χρθςιμοποιείτε Home Cinema ι κάποια διαφορετικι ςυνδεςμολογία κα πρζπει να ανατρζξετε ςτα εγχειρίδια χριςθσ των ςυςκευϊν ςασ. 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν ζχω εικόνα. ε περίπτωςθ απϊλειασ εικόνασ ενϊ ακοφγεται ο ιχοσ του προγράμματοσ προχωροφμε ωσ εξισ: Επιβεβαιϊνουμε μπουκζτο και κανάλι που ζχουμε επιλζξει πρζπει o Ρατάμε το κουμπί INFO ςτο τθλεχειριςτιριο τθσ Nova. 5

6 Θα δοφμε το μπλε πλαίςιο με τισ πλθροφορίεσ καναλιοφ, (EPG Δεξιά εικόνα). o Αν βριςκόμαςτε ςε μπουκζτο διαφορετικό από τθ NOVA ι ςε ραδιοφωνικό πρόγραμμα, για να επιςτρζψουμε ςτο μπουκζτο τθσ Nova, πατάμε το κουμπί TV ςτο τθλεχειριςτιριο τθσ Nova. Στθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ κα εμφανιςτεί ζνα μπλε παράκυρο με τισ πλθροφορίεσ των μπουκζτων. o Με το αριςτερό δεξί βζλοσ ςτο τθλεχειριςτιριο του αποκωδικοποιθτι αλλάηουμε τισ επιλογζσ του παράκυρου μζχρι να δοφμε ςτον τίτλο τθν επιλογι NOVA. o Στθ λίςτα καναλιϊν του μπουκζτου NOVA, επιλζγουμε ζνα κανάλι με το βζλοσ προσ τα κάτω και πατάμε ΟΚ. OK OK 6

7 Αν δεν βλζπουμε τισ πλθροφορίεσ του καναλιοφ, πικανότατα πρόκειται για πρόβλθμα ςφνδεςθσ του αποκωδικοποιθτι με τθν τθλεόραςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ακολουκοφμε διαδικαςίεσ όπωσ ςτθν ενότθτα 1.(ςελ:3) 3. Μπλε εικόνα/ μαφρθ εικόνα/ No Signal. Το πρόβλθμα αυτό, ςυχνά, οφείλεται ςε απϊλεια τθσ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςε αποκωδικοποιθτι και τθλεόραςθ. o Βεβαιϊνουμε ότι ο αποκωδικοποιθτισ είναι ανοιχτόσ. Θ λυχνία του Power κα πρζπει να είναι πράςινθ o Ελζγχουμε τθν ςφνδεςθ του αποκωδικοποιθτι και τθσ τθλεόραςθσ. Ακολουκοφμε τισ διαδικαςίεσ αναφορικά με τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυνδεςμολογίασ, όπωσ αναφζρονται ςτθν ενότθτα 1.(ςελ:3) Το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ενδζχεται να εμφανίηεται ςε περίπτωςθ λανκαςμζνου 7

8 καναλιοφ εξόδου διαφορετικό από αυτό που βλζπουμε τθν Nova. o Θ επιλογι του ςωςτοφ καναλιοφ εξόδου διαφζρει ανάλογα με τθν εκάςτοτε ςυςκευι. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χριςθσ τθσ τθλεόραςισ ςασ. Εναλλακτικά αν το πρόβλθμα παραμζνει ελζγχουμε ςφνδεςθ με άλλο καλϊδιο. Αν το πρόβλθμα δεν διορκωκεί καλζςτε ςτο ι μεταβείτε ςε κάποιον από τουσ διαπιςτευμζνουσ τεχνικοφσ μασ, για να γίνει ζλεγχοσ του αποκωδικοποιθτι ςασ. 4. Αδυναμία αυξομειώςθσ ιχου από το τθλεχειριςτιριο τθσ Nova ΜΟΝΟ ςτα HD κανάλια. Σο ςυγκεκριμζνο αφορά ςε ομαλι λειτουργία και ςυνιςτά καλι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτον αποκωδικοποιθτι και τθν τθλεόραςθ. Ο δζκτθσ Pace HD 831 /Pace PVRHD 865 ζχει τθν δυνατότθτα να μεταδίδει ιχο υψθλισ απόδοςθσ AC3 Dolby Digital 5.1 που μεταδίδουν τα HD κανάλια μόνο μζςω του καλωδίου HDMI. Στθν ςφνδεςθ μζςω καλωδίου Scart ο ιχοσ που μεταδίδεται είναι μόνο ςτερεοφωνικόσ: α) τερεοφωνικό: Σε όλα τα κανάλια SD (τυπικισ ευκρίνειασ) ο ιχοσ που μεταδίδεται είναι ςτερεοφωνικόσ. β) AC3 Dolby Digital 5.1: Σε όλα τα κανάλια HD (υψθλισ ευκρίνειασ) ο ιχοσ μεταδίδεται με τθν μορφι Dolby Digital 5.1. Θ αυξομείωςθ του ιχου από το τθλεχειριςτιριο ςτα κανάλια υψθλισ ευκρίνειασ εξαρτάται από τθν δυνατότθτα τθσ τθλεόραςισ ςασ να αναγνωρίςει τον ιχο υψθλισ ποιότθτασ AC3 Dolby Digital 5.1. προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ καλφτερθ δυνατι ποιότθτα ιχου. 8

9 Για τθ διαχείριςθ του ιχου από το τθλεχειριςτιριο τθσ Nova κα πρζπει να απενεργοποιθκεί θ λειτουργία Dolby Digital 5.1. Ενζργειεσ Αλλαγισ: o Ρατάμε το πλικτρο Menu ςτο χειριςτιριο τθσ Nova και ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδρομι: Ρυκμίςεισ Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ Ρυκμίςεισ Σθλεόραςθσ Ρυκμίςεισ Ήχου. o Στθν ρφκμιςθ Ζξοδοσ 5.1 από το προεπιλεγμζνο Passthrough αλλάηουμε ςε επιλογι Downmix, με αριςτερό βζλοσ από το τθλεχειριςτιριο τθσ Nova Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιοφμε το AC3 Dolby Digital 5.1 και μποροφμε να χειριςτοφμε τον ιχο από το χειριςτιριο τθσ Nova. θμείωςθ: Με τθ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ ο ιχοσ που λαμβάνουμε από τα HD κανάλια κα είναι ςτερεοφωνικόσ και όχι υψθλισ ευκρίνειασ! 9

10 5. Διαφορά ανάμεςα ςτον ιχο και τθν εικόνα. Διαφορά ςτο ςυγχρονιςμό ιχου εικόνασ εμφανίηεται ςε ςυνδζςεισ του αποκωδικοποιθτι με ενιςχυτζσ, ι με Home Cinema. Για τθν αποκατάςταςθ απαιτοφνται ειδικζσ ρυκμίςεισ από τθν εκάςτοτε ςυςκευι τθλεόραςθσ. θμείωςθ: Στο Menu του αποκωδικοποιθτι υπάρχει θ ρφκμιςθ LipSync, ςτισ Ρυκμίςεισ Ήχου, με τιμζσ εφρουσ 0-300ms (millisecond). 6. Μαφρο πλαίςιο πάνω και κάτω από τθν οκόνθ. Θ εμφάνιςθ μαφρου πλαιςίου ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ (είτε είναι πάνω-κάτω, είτε δεξιά-αριςτερά), οφείλεται ςε λανκαςμζνεσ ρυκμίςεισ ςτθν τθλεόραςι μασ. Αν θ τθλεόραςθ είναι νζασ τεχνολογίασ και ζχει λόγο οκόνθσ 16:9 (δθλαδι παραλλθλόγραμμθ), o δεν απαιτείται κάποια ρφκμιςθ από τον αποκωδικοποιθτι, κακϊσ οι εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ υποςτθρίηουν τθν προβολι τθσ εικόνασ ςε 16:9. o Αν εμφανιςτεί το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα κα πρζπει να ανατρζξετε ςτο εγχειρίδιο χριςθσ τθσ τθλεόραςθσ για τισ ςωςτζσ ρυκμίςεισ αναλογίασ οκόνθσ. Αν ςε τθλεόραςι παλιάσ τεχνολογίασ (CRT, τετράγωνθ) εμφανίηεται μαφρο πλαίςιο, απαιτείται ειδικι ρφκμιςθ από τον αποκωδικοποιθτι: o Ρατάμε το MENU από το τθλεχειριςτιριο του αποκωδικοποιθτι. 10

11 o Στθν ςυνζχεια ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδρομι Ρυκμίςεισ Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ Ρυκμίςεισ Σθλεόραςθσ Ρυκμίςεισ Οκόνθσ. 1. Στθν ρφκμιςθ Σφποσ Οκόνθσ => επιλζγουμε τθν επιλογι 4:3 και πατάμε ΟΚ. 2. Στθν ρφκμιςθ Προβολι, => επιλζγουμε τθν επιλογι PanScan και πατάμε ΟΚ. Το κάκε μοντζλο τθλεόραςθσ είναι διαφορετικό, οπότε μπορεί να ζχουμε μερικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ κα πρζπει να δοκιμάςουμε και τθν ρφκμιςθ LetterBox (ακολουκοφμε τα βιματα, όπωσ και πιο πάνω για τθ ρφκμιςθ PanScan). θμείωςθ: Δεν πρζπει να επιλζξουμε από τθν ρφκμιςθ Προβολι τισ επιλογζσ Αυτόματο και Pillarbox, κακϊσ αυτζσ αφοροφν ρυκμίςεισ για τθλεοράςεισ LED και Plasma και τροποποιεί αυτόματα τον τφπο οκόνθσ ςε Σφποσ Οκόνθσ ςε 16:9. 11

12 7. ε επιλογι καναλιοφ HD αναβοςβινει θ εικόνα (flicker) και εμφανίηει ζνδειξθ 720p ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ. Απαιτείται ειδικι ρφκμιςθ ςτθν τθλεόραςθ : o Συμβουλευόμαςτε το εγχειρίδιο χριςθσ τθσ τθλεόραςθσ και εφόςον θ τθλεόραςθ υποςτθρίηει όλεσ τισ δυνατζσ μορφζσ υψθλισ ευκρίνειασ (576p, 720p, 1080i), κα πρζπει να επιλζξουμε το 1080i ι τθν επιλογι Αυτόματο, αν υπάρχει. θμείωςθ: Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν κα πρζπει να πειράξουμε τισ ρυκμίςεισ του αποκωδικοποιθτι. 8. ε επιλογι καναλιοφ (HD) θ οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ μαυρίηει και εμφανίηεται μινυμα No Signal ι εικόνα με παραμόρφωςθ. Θ τθλεόραςθ ενδεχομζνωσ δεν μπορεί να υποςτθρίξει τθν ανάλυςθ των καναλιϊν υψθλισ ευκρίνειασ τθσ Nova (1080i). Υπάρχουν μοντζλα τθλεοράςεων (LED, Plasma) που δεν υποςτθρίηουν όλεσ τισ επιλογζσ υψθλισ ευκρίνειασ. Για τισ επιλογζσ τθσ τθλεόραςισ ςασ ςυμβουλευτείτε το εγχειρίδιο τθσ. Αν θ τθλεόραςθ υποςτθρίηει ανάλυςθ μζχρι 720p: Συςτινεται αλλαγι ςτισ ρυκμίςεισ του αποκωδικοποιθτι, κακϊσ τα υψθλισ ευκρίνειασ κανάλια τθσ Nova, εκπζμπουν αποκλειςτικά ςε 1080i. Για να αλλάξουμε τισ ρυκμίςεισ του αποκωδικοποιθτι o Πατάμε MENU και ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδρομι: Ρυκμίςεισ Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ Ρυκμίςεισ Σθλεόραςθσ Ρυκμίςεισ Οκόνθσ. o Στθν επιλογι HDΜΙ επιλζγουμε τθν χαμθλότερθ ρφκμιςθ που υπάρχει διακζςιμθ (576p) και πατάμε ΟΚ. o Αν τα κανάλια παίηουν κανονικά με αυτι τθν ρφκμιςθ επιλζγουμε εκ 12

13 νζου από το Menu τθν ανάλυςθ 720p, προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε τθν υψθλότερθ δυνατι ρφκμιςθ για τθν τθλεόραςι μασ. Αν θ τθλεόραςθ υποςτθρίηει 1080i, αλλά παρατθροφμε το παραπάνω φαινόμενο o ελζγχουμε το εγχειρίδιο χριςθσ τθσ τθλεόραςθσ για τυχόν ρφκμιςθ o Θ ρφκμιςθ του αποκωδικοποιθτι ςτθν επιλογι HDMI κα πρζπει να είναι ςτο Original. 9. το κανάλι 3D μου βγάηει μια εικόνα χωριςμζνθ ςτθν μζςθ. Πωσ μπορώ να δω 3D; Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ κζαςθ 3D είναι : 1. Θ τθλεόραςθ να υποςτθρίηει τθν προβολι εικόνων ςε 3D, 2. ςφνδεςθ με HDMI καλϊδιο και 3. ειδικά γυαλιά τθσ τθλεόραςθσ ςασ. o Ρροκειμζνου να ζχετε εικόνα ςτο κανάλι 3D επιλζγετε από το Menu τθσ τθλεόραςθ τθν ρφκμιςθ Side by Side ι Αριςτερά-Δεξιά (Left to Right). θμείωςθ: Δεν απαιτείται κάποια ρφκμιςθ από τον αποκωδικοποιθτι για τθν προβολι 3D. 10. Ο Αποκωδικοποιθτισ κλείνει μόνοσ του ι κακυςτερεί να ανοίξει όταν είναι κλειςτόσ. Το ςυγκεκριμζνο μπορεί να ςυμβαίνει εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ των περιβαλλοντικϊν ρυκμίςεων (οικολογικι κατάςταςθ αναμονισ). Για πρόςβαςθ ςε αυτό το Μενοφ: Μενοφ > Ρυκμίςεισ > Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ > Περιβαλλοντολογικζσ Ρυκμίςεισ o Στθν οκόνθ Αυτόματθ αναςτολι ρυκμίηεται ο χρόνοσ που τίκεται ςε οικολογικι κατάςταςθ αναμονισ (και άρα κλείνει μόνοσ του). o Ραρζχεται δυνατότθτα ρφκμιςθσ χρόνου από 1 ζωσ 8 ϊρεσ ι o Απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ -> ανενεργι (ΟΧΙ). Επίςθσ ςτθν οκόνθ Αδρανοποίθςθ, ορίηεται αν με τθν απενεργοποίθςθ του, ο δζκτθσ κα περνάει ςε κατάςταςθ Passive standby (οικολογικισ αναμονισ). 13

14 o Πταν είναι ςε αυτιν τθν κατάςταςθ ο δζκτθσ, δεν ανοίγει απευκείασ εκτελείται reset πριν ανοίξει. Για να μθ ςυμβαίνει αυτό, ορίηουμε τθν Αδρανοποίθςθ ςτο ΟΧΙ. ERRORS (E-Codes) 1.Εμφανίηεται καρτζλα Ε16-4 /Ε18-4 /Ε19-4/Ε32-4 /Ε101-4 ςε όλα τα κανάλια. Οι παραπάνω ειδοποιιςεισ ςθμαίνουν πωσ θ κάρτα δεν μπορεί να αποκωδικοποιιςει ςωςτά το ςιμα που λαμβάνει. Ελζγχουμε αν το ςυγκεκριμζνο μινυμα εμφανίηεται ςε όλα τα κανάλια. o Επιλζγουμε κανάλι από το μπουκζτο τθσ Nova, ιδανικά τθσ ςυχνότθτασ 11823(π.χ. Μega, Novacinema 1, Novasports 1), ανάλογα με το πακζτο ςφνδεςθσ που ζχουμε (Start, Cinema, Sports, Full). Αν το μινυμα εμφανίηεται και ςε αυτά τα κανάλια, τότε προχωράμε ςτα επόμενα βιματα. o Ρροχωράμε ςε επανεκκίνθςθ του δζκτθ RESET.(ςελ: 20). o Αν το πρόβλθμα παραμζνει: Αφαιροφμε τθν κάρτα από τον αποκωδικοποιθτι και Κακαρίηουμε τθν κάτω πλευρά με τθ χρυςι επαφι. Ξαναβάηουμε τθν κάρτα ςτον αποκωδικοποιθτι, όπωσ δείχνουν τα βελάκια ςτθν πάνω πλευρά τθσ κάρτασ. 14

15 Αν αυτι θ διαδικαςία δεν φζρει αποτζλεςμα ςυςτινεται αποςτολι ςθμάτων (δωρεάν αποςτολι ςθμάτων), τθλεφωνικοφ κζντρου μζςω των αυτοματοποιθμζνων υπθρεςιϊν του Υπάρχει επίςθσ και θ δυνατότθτα αποςτολισ ςιματοσ, με τθν αποςτολι sms ςτο 54546, γράφοντασ NOVA (κενό) Α (κενό) Αρικμόσ κάρτασ πρόςβαςθσ NOVA με χρζωςθ 0,307ευρϊ (περιλαμβάνεται ΦΡΑ 23%). Αν το πρόβλθμα παραμείνει, ακολουκοφμε επιπλζον διαδικαςία Επαναφορά ςτισ Εργοςταςιακζσ Ρυκμίςεισ. Προςοχι: Θ παρακάτω διαδικαςία διαγράφει όλεσ τισ προςωπικζσ ρυκμίςεισ που ζχουμε κάνει ςτον αποκωδικοποιθτι (π.χ. μπουκζτο Favorites, ρυκμίςεισ κλειδϊματοσ, περιβαλλοντικζσ ρυκμίςεισ κ.α.). o o Ρατάμε Menu και ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδρομι Ρυκμίςεισ Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ Εγκατάςταςθ. ε αυτό το ςθμείο κα μασ ηθτθκεί να βάλουμε τον κωδικό PIN (κωδικό κλειδϊματοσ). Αν δεν τον ζχουμε αλλάξει, ο αρχικόσ κωδικόσ είναι o Με τθν ειςαγωγι του κωδικοφ εμφανίηεται τζςςερισ φορζσ το Χ o Επιλζγουμε Εργοςταςιακζσ Ρυκμίςεισ και πατάμε ΟΚ. o Ο αποκωδικοποιθτισ κα κάνει επανεκκίνθςθ και κα ξεκινιςει άρωςθ Δικτφων πλθροφορίεσ ςτο site: 15

16 o Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εμφανίηεται το κανάλι τθσ Βουλισ 2. Μινυμα Ε107-4 ςε όλα τα κανάλια του μπουκζτου Nova. Επιβεβαιϊνουμε πωσ ζχουμε τθν ςωςτι κάρτα ςτο ςωςτό αποκωδικοποιθτι. Ο αποκωδικοποιθτισ Pace HD831 και ο Pace PVR865HD υποςτθρίηουν τθν τεχνολογία Secure Silicon: Σε κάκε μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιοφμε αποκλειςτικά μόνο μια κάρτα που είναι κλειδωμζνθ με το ςυγκεκριμζνο αποκωδικοποιθτι. Αν θ κάρτα δεν βρίςκεται ςτον δικό ςασ αποκωδικοποιθτι, ΔΕΝ κα μπορζςει να παίξει. Αφοφ επιβεβαιϊςουμε πωσ θ κάρτα βρίςκεται μζςα ςτον ςωςτό αποκωδικοποιθτι, :τότε ακολουκοφμε διαδικαςία επανεκκίνθςθσ δζκτθ Reset (ςελ:20) Αν το πρόβλθμα δεν αποκαταςτακεί προχωροφμε ςτα παρακάτω βιματα. o Επιβεβαιϊνουμε ότι θ κάρτα είναι ςωςτά τοποκετθμζνθ ςτο δζκτθ όπωσ δείχνουν τα βζλθ Αν θ ζνδειξθ Ε107-4 επιμζνει ακολουκοφμε διαδικαςία αποςτολισ ςθμάτων (δωρεάν αποςτολι) μζςω των αυτοματοποιθμζνων τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν του

17 3. Μινυμα Ε30-4. Θ ζνδειξθ Ε30-4 ςθμαίνει ελλιπι αναβάκμιςθ ςτθν κάρτα. Ρροχπόκεςθ για τθν αναβάκμιςθ τθσ κάρτασ είναι να ζχει προθγθκεί αναβάκμιςθ του δζκτθ. Ελζγχουμε πωσ ο δζκτθσ ζχει τθν τελευταία αναβάκμιςθ. o Ρατάμε το πλικτρο HELP ςτο τθλεχειριςτιριο του αποκωδικοποιθτι, δφο φορζσ. o Στθν οκόνθ που κα εμφανιςτεί, ςτο νοφμερο 8, γράφει Load Ver./Var.: και δίπλα δφο αρικμοφσ με τθν εξισ μορφι ΧΧ/ΧΧ. Αν ο αποκωδικοποιθτισ δεν ζχει τθν τρζχουςα αναβάκμιςθ κα πρζπει να προχωριςουμε ςτθν αναβάκμιςι του. (Αναβάκμιςθ ςελ: 21) o Στθν περίπτωςθ που ο αποκωδικοποιθτισ ζχει τθν τελευταία αναβάκμιςθ, τότε : o Ακολουκείτε τισ οδθγίεσ αποςτολισ ςιματοσ (δωρεάν αποςτολι) από τισ αυτοματοποιθμζνεσ υπθρεςίεσ καλϊντασ το ι με αποςτολι sms ςτο Πταν θ κάρτα πάρει το ςιμα, θ ζνδειξθ Ε30-4 κα πρζπει να αλλάξει ςε Ε16-4 για λίγα δευτερόλεπτα και μετά να δείξει εικόνα. Αυτό ςθμαίνει πωσ θ κάρτα ξεμπλόκαρε και κα παίξει για κάποιεσ ϊρεσ. Για να εξαςφαλίςουμε τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του αποκωδικοποιθτι κα πρζπει να καλζςουμε ςτο τεχνικό τμιμα τθσ Nova τθν αναβάκμιςθ ςτθ κάρτα πρόςβαςθσ. ΠΡΟΟΧΗ: Η αναβάκμιςθ τθσ κάρτασ διαρκεί περίπου 4 ϊρεσ και για το διάςτθμα αυτό δεν κα πρζπει να αλλάξουμε κανάλι. 17

18 4. Ζνδειξθ Ε32-4 ςε δζκτθ Pace PVR865HD. Ακολουκοφμε τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα 1 και αν θ ζνδειξθ επανζλκει κα πρζπει να καλζςουμε ςτο και να μιλιςουμε με κάποιον εκπρόςωπο τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 5. Multiview με ζνδειξθ Ε143-4 ςτθ δεφτερθ τθλεόραςθ. Θ ζνδειξθ Ε143-4 αφορά πρόβλθμα ςτθν μεταφορά δεδομζνων από το πρϊτο αποκωδικοποιθτι ςτον δεφτερο. Ελζγχουμε αν ο πρϊτοσ αποκωδικοποιθτισ (ο PVR865HD) παίηει κανονικά. o Στθν περίπτωςθ που ο πρϊτοσ αποκωδικοποιθτισ δεν ζχει εικόνα, κα πρζπει να εξετάςουμε πρϊτα αυτιν τθν επίλυςθ, αναλόγωσ με τθν ζνδειξθ που ζχουμε (βλζπε παραπάνω). Αν ο πρϊτοσ αποκωδικοποιθτισ δεν εμφανίηει πρόβλθμα, προχωροφμε ςε διαδικαςία επανεκκίνθςθσ δζκτθ Reset και ςτα 2 μθχανιματα. (ςελ:20) Μετά τθ διαδικαςία Reset αναμζνουμε αποκατάςταςθ ςτον δεφτερο αποκωδικοποιθτισ ςε περίπου 5 λεπτά. Αν θ ζνδειξθ Ε143-4 παραμζνει ελζγχουμε τθν ςυνδεςμολογία μεταξφ των 2 αποκωδικοποιθτϊν. o Θα πρζπει να υπάρχει ςυνδεδεμζνο: ζνα καλϊδιο ςτθν υποδοχι RF Out => του πρϊτου αποκωδικοποιθτι, το οποίο κα καταλιγει ςτθν υποδοχι => RF In του δεφτερου αποκωδικοποιθτι. 18

19 Στθν περίπτωςθ που αυτι θ κίνθςθ δεν ζχει αποτζλεςμα κα πρζπει να καλζςουμε το και να ακολουκιςουμε τισ οδθγίεσ του εκπροςϊπου τεχνικισ υποςτιριξθσ. 6. Μαφρθ εικόνα ςτα HD κανάλια; Το ςυγκεκριμζνο αποτελεί αποςυντονιςμό και είναι πρόβλθμα που επιλφεται με αποςτολι ειδικοφ ςιματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ αποςτολισ ςθμάτων μζςω των αυτοματοποιθμζνων υπθρεςιϊν του τθλεφωνικοφ κζντρου Αν μετά από αυτά τα βιματα δεν ζχουμε αποκατάςταςθ, τότε κα πρζπει να επικοινωνιςετε με εκπρόςωπο τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ. Προβλήματα Σήματοσ 1. ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΘΜΑΣΟ. Ελζγξτε ότι το καλώδιο ςιματοσ είναι ςυνδεδεμζνο ςτο δζκτθ. Το ςυγκεκριμζνο μινυμα μπορεί να εμφανιςτεί αρκετζσ φορζσ, ιδίωσ όταν ζχουμε κακοκαιρία. Σε περίπτωςθ ζντονθσ βροχόπτωςθσ ι ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (αζρασ, χιόνι, 19

20 κ.α.), το κάτοπτρο δεν μπορεί να ζχει επαφι με τον δορυφόρο, με αποτζλεςμα να βλζπουμε το μινυμα Αναηιτθςθσ Σιματοσ. Στθν περίπτωςθ που ςτθν περιοχι ςασ εξελίςςεται ζντονθ βροχόπτωςθ ι ζχετε ζντονα καιρικά φαινόμενα και ο αποκωδικοποιθτισ ςασ δείχνει Αναηιτθςθ ιματοσ, πριν από οποιαδιποτε ενζργεια, περιμζνουμε μζχρι να βελτιωκοφν οι καιρικζσ ςυνκικεσ. Αν το μινυμα παραμζνει και μετά τθν βελτίωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν, ι βγάηει το ςυγκεκριμζνο μινυμα χωρίσ να υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, προχωροφμε ςτισ παρακάτω ενζργειεσ. o Ελζγχουμε αν το καλϊδιο του κατόπτρου είναι ςωςτά ςυνδεδεμζνο ςτθν υποδοχι SAT IN (SAT1 ςτο μοντζλο PVR865HD) ςτον αποκωδικοποιθτι. o Ρροςζχουμε αν θ απόλθξθ του καλωδίου είναι ςε καλι κατάςταςθ. Το καλϊδιο αυτό καταλιγει ςε μια ακίδα χάλκινθ, θ οποία κα πρζπει να είναι ίςια και να εξζχει μόλισ λίγα χιλιοςτά από το βφςμα F Connector που βιδϊνει ςτθν υποδοχι του δζκτθ. Αν το μινυμα παραμζνει, παρά τισ ενζργειζσ μασ, ακολουκοφμε διαδικαςία 20

21 επανεκκίνθςθσ δζκτθ Reset.(ςελ:20) Αν μετά το reset βλζπουμε ακόμα το μινυμα Αναηιτθςθ ιματοσ κα πρζπει να προχωριςουμε και ςτθ διαδικαςία Επαναφοράσ Εργοςταςιακϊν Ρυκμίςεων ( ςελ 21) 2. Αδφνατοσ Εντοπιςμόσ ιματοσ. Σιματοσ» Ακολουκοφμε τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παράγραφο «Αναηιτθςθ 3. Απώλεια καναλιοφ ι Not Available αντί για τθν ονομαςία ςτθ λίςτα των καναλιών του μπουκζτου NOVA. δικτφων» Ακολουκοφμε τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παράγραφο «Σάρωςθ Βαςικζσ Ενζργειεσ Αποκατάςταςθσ Σεχνικϊν Προβλθμάτων 1. RESET επανεκκίνθςθ του αποκωδικοποιθτι. o Ρατάμε το κουμπί που γράφει RESET, με κόκκινα γράμματα, ςτθν πρόςοψθ του αποκωδικοποιθτι, μζχρι το λαμπάκι του POWER (πρϊτο από αριςτερά) να ανάψει κόκκινο, είτε να ςβιςει το μινυμα ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ. PACE PVR HD

22 PACE HD Αναβάκμιςθ Αποκωδικοποιθτι: Θ διαδικαςία αναβάκμιςθσ δεκτϊν (Πμοια για PVR 865 / HD 831) αναλφεται παρακάτω a. Ρατάμε MENU ςτο τθλεχειριςτιριο τθσ Nova. b. Ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδρομι Ρυκμίςεισ Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ Αναβάκμ. Αποκωδικοποιθτι και πατάμε ΟΚ. c. Στθν οκόνθ που γράφει Ζναρξθ Αναβάκμιςθσ πατάμε ΟΚ. d. Εκτελείται επανεκκίνθςθ και εμφανίηεται οκόνθ προόδου εξζλιξθσ διαδικαςίασ αναβάκμιςθσ. Σθμείωςθ: Κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ αναβάκμιςθσ ΔΕΝ βγάηουμε τον δζκτθ από το ρεφμα και δεν αλλάηουμε κάτι ςτο από το τθλεχειριςτιριο (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφμε να βροφμε ςτο Ζλεγχοσ επιτυχθμζνθσ Αναβάκμιςθσ: o Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να ελζγξουμε εκ νζου τθν αναβάκμιςθ μζςα από τθν οκόνθ HELP. Σε περίπτωςθ ανεπιτυχοφσ αναβάκμιςθσ ςυςτινεται επικοινωνία με το ζλεγχο του αποκωδικοποιθτι από τουσ διαπιςτευμζνουσ τεχνικοφσ μασ, που κα βρείτε ςτο 3. Επαναφορά Εργοςταςιακών Ρυκμίςεων 22

23 Ρατάμε το πλικτρο MENU ςτο τθλεχειριςτιριο τθσ Nova. Μζςα ςτο Menu ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδρομι Ρυκμίςεισ Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ Εγκατάςταςθ. ε αυτό το ςθμείο κα μασ ηθτθκεί να βάλουμε τον κωδικό PIN (κωδικό κλειδϊματοσ). o Αν δεν τον ζχουμε αλλάξει, ο αρχικόσ κωδικόσ είναι o Στα τετραγωνάκια τθσ οκόνθσ κα πρζπει να εμφανιςτεί τζςςερεισ φορζσ το Χ και χωρίσ να πατιςουμε ΟΚ κα πρζπει να μασ περάςει ςτον επόμενο πίνακα. o Ράμε ςτθν 5θ επιλογι που γράφει Εργοςταςιακζσ Ρυκμίςεισ και πατάμε ΟΚ (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να δείτε τθν διαδικαςία εδϊ). Ρεριμζνουμε λίγο και ο αποκωδικοποιθτισ κα κάνει επανεκκίνθςθ και κα ξεκινιςει άρωςθ Δικτφων. o Πταν τελειϊςει θ διαδικαςία κα μασ βγάλει ςτο κανάλι τθσ Βουλισ. Αν και με αυτι τθ διαδικαςία δεν ζχουμε αποτζλεςμα, κα πρζπει να πάμε τον αποκωδικοποιθτι για ζλεγχο ςε κάποιον από τουσ διαπιςτευμζνουσ τεχνικοφσ μασ. Προςοχι: Θ παρακάτω διαδικαςία διαγράφει όλεσ τισ προςωπικζσ ρυκμίςεισ που ζχουμε κάνει ςτον αποκωδικοποιθτι (π.χ. μπουκζτο Favorites, ρυκμίςεισ κλειδώματοσ περιβαλλοντολογικζσ Ρυκμίςεισ ). 23

24 4. άρωςθ δικτφων Ρατάμε το πλικτρο MENU ςτο τθλεχειριςτιριο τθσ Nova. Μζςα ςτο Menu ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδρομι υκμίςεισ Τεχνικζσ υκμίςεισ Εγκατάςταςθ. Σε αυτό το ςθμείο κα μασ ηθτθκεί να βάλουμε τον κωδικό PIN (κωδικό κλειδϊματοσ). o Αν δεν τον ζχουμε αλλάξει, ο αρχικόσ κωδικόσ είναι o Στα τετραγωνάκια τθσ οκόνθσ κα πρζπει να εμφανιςτεί τζςςερεισ φορζσ το Χ και χωρίσ να πατιςουμε ΟΚ κα πρζπει να μασ περάςει ςτον επόμενο πίνακα. o Ράμε ςτθν 4θ επιλογι που γράφει Σάρωςθ δικτφων και πατάμε ΟΚ (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να δείτε τθν διαδικαςία ςτο site Ρεριμζνουμε λίγο και ο αποκωδικοποιθτισ κα κάνει επανεκκίνθςθ και κα ξεκινιςει Σάρωςθ Δικτφων. o Πταν τελειϊςει θ διαδικαςία κα μασ βγάλει ςτο κανάλι τθσ Βουλισ. Αν και με αυτι τθ διαδικαςία δεν ζχουμε αποτζλεςμα, κα πρζπει να πάμε τον αποκωδικοποιθτι για ζλεγχο ςε κάποιον από τουσ διαπιςτευμζνουσ τεχνικοφσ μασ. 5. Πωσ μπορώ να δθμιουργιςω προςωπικό μπουκζτο? Υπάρχει θ δυνατότθτα ομαδοποιθςθσ των αγαπθμενων μασ καναλιϊν ςε ςυγκεκριμζνο μπουκζτο (favorite), με τθ ςειρά τθσ αρεςκειασ μασ. Θ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ του προςωπικου μπουκετου γίνεται από το menu και 24

25 περιγράφεται παρακάτω : o Ρατάμε το Menu o ΕπιλζγουμεΡυκμίςεισ o Επιλζγουμε ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΜΠΟΤΚΕΣΑ o Ρατάμε ΟΚ ςτθν επιλογι NOVA o Ρατάμε ΟΚ ςτθ πρϊτθ ελεφκερθ επιλογι FAVORITE(λ.χ. Favorite 1) o Ζπειτα πατάμε το ΔΕΞΙ ΒΕΛΑΚΙ ϊςτε να οδθγθκοφμε ςτθ ΛΙΣΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ o Ρατάμε ΟΚ ςε κάκε κανάλι που κζλουμε να προςκζςουμε ςτο μπουκζτο μασ. Τα κανάλια κα τοποκετθκοφν με τθ ςειρά που πατιςαμε τα ΟΚ o Θ δθμιουργία του μπουκζτου ζχει ολοκλθρωκεί Λεπτομζρειεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουγία μπορουμε να βρολυμε και ςτο site του ομίλου Forthnet : 6. Κλείδωμα προγράμματοσ (parental control ). Πωσ γίνεται? Υπάρχει θ δυνατότθτα να κλειδϊςω κάποιο πρόγραμμα (γονικόσ ζλεγχοσ) με βάςθ το ςιμα καταλλθλότθτασ τθσ κάκε εκπομπισ ι και ανά κανάλι. Ραρακάτω περιγράφεται ο κάκε τρόποσ : Κλείδωμα με βάςθ το ςιμα καταλλθλότθτασ o Ρατάμε Menu o Επιλζγουμε Ρυκμίςεισ o Ρατάμε OK και επιλζγουμε Γονικόσ ζλεγχοσ o Ρλθκτρολογοφμε τον προςωπικό κωδικό PIN (εργοςταςιακόσ 1234) o Επιλζγουμε Κατθγορία Κλειδϊματοσ (Ρατάμε το δεξί βελάκι ςτο τθλεχειριςτιριο και εμφανίηονται τα ςιματα καταλλθλότθτασ, και επιλζγουμε αναλόγωσ). Επίςθσ ζχουμε και τισ επιλογζσ => χωρίσ κλείδωμα=> και => πλιρεσ κλείδωμα. Κλείδωμα υπθρεςίασ (καναλιοφ) o Από Menu επιλζγουμε Ρυκμίςεισ => Γονικόσ Ζλεγχοσ o Ρλθκτρολογοφμε το προςωπικό κωδικό PIN (αν δεν τον ζχετε αλλάξει, ο εργοςταςιακόσ είναι 1234) o Επιλζγουμε Κλείδωμα Τπθρεςίασ => Ρατάμε ΟΚ ςτο τθλεχειριςτιριο o Μασ εμφανίηει τα Bouquet (Μπουκζτα). Επιλζγουμε από ποιο Bouquet επικυμοφμε να κλειδϊςουμε κανάλι, πατάμε ΟΚ o Μασ εμφανίηει όλα τα κανάλια του μπουκζτου που ζχουμε επιλζξει. 25

26 o Ρατάμε ΟΚ ςε εκείνα που κζλουμε να κλειδϊςουμε o Ρατάμε EXIT ςτο τθλεχειριςτιριο μζχρι να βγοφμε από το Menu και να δοφμε το πρόγραμμα τθσ NOVA Nova Επίγεια Συνδεςμολογία. 4. υνδεςμολογία Θ επίγεια ψθφιακι μετάδοςθ ζρχεται να δϊςει ζναν εναλλακτικό τρόπο λιψθσ, μετά και από τθν επίςθμθ διακοπι τθσ αναλογικισ εκπομπισ ςιματοσ τθσ Nova - ςφμφωνα με το γενικότερο πλάνο Ψθφιακισ Μετάβαςθσ τθσ χϊρασ. Ο δζκτθσ είναι κοινόσ με εκείνον τθσ ψθφιακισ λιψθσ και υπάγεται ςτισ ίδιεσ βαςικζσ λειτουργικζσ ενζργειεσ. Από πλευράσ ςυνδεςμολογίασ, για να εξαςφαλίςουμε, λιψθ μζςω τθσ επίγειασ κεραίασ, ακολουκοφμε τα εξισ: Απαιτείται : Σο (USB DTT Dongle) το οποίο είναι ουςιαςτικά ζνασ επίγειοσ ψθφιακόσ δζκτθσ MPEG4 που πραγματοποιεί τθ λιψθ των ψθφιακϊν καναλιϊν. Θ λειτουργία είναι απλι και δεν χρειάηεται ειδικι εγκατάςταςθ. Τυχόν τεχνικά προβλιματα που ενδζχεται να εμφανιςτοφν υπάγονται ςτισ ίδιεσ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτουσ 831 δζκτεσ. Οι ενδείξεισ ςφάλματοσ Ecodes και οι ενζργειεσ αποκατάςταςθσ αναφζρονται ςτισ παραπάνω ενότθτεσ. υνδζεται με τον αποκωδικοποιθτι και το καλϊδιο επίγειασ κεραίασ. (USB DTT Dongle). Θ υπθρεςία Nova Επίγεια είναι διακζςιμθ (όπου υπάρχει επίγειο ψθφιακό ςιμα τθσ Nova) μζςω του αποκωδικοποιθτι NovaBox HD831 και ενόσ USB stick που ςυνδζεται με τον αποκωδικοποιθτι (USB Dongle). Η κάρτα πρόςβαςθσ κα πρζπει απαραίτθτα να είναι τοποκετθμζνθ ςτον HD831 (και θ υπθρεςία ενεργι). Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ του USB Dongle 26

27 o Το καλϊδιο τθσ επίγειασ κεραίασ ςυνδζεται ςτο ψθφιακό USB DTT dongle. o Το dongle ςυνδζεται ςτθν USB υποδοχι ςτο πίςω μζροσ του HD 831. o Ρρζπει να γίνει διαδικαςία Reset ςτον αποκωδικοποιθτι (όπωσ αναφζρεται ςτθ ςελ: 21) o Η κάρτα πρόςβαςθσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ςτον HD831 o Τζλοσ για τθν εγκατάςταςθ του ψθφιακοφ δζκτθ απαιτείται διαδικαςία ολικισ ςάρωςθσ δικτφων από το menu του Nova Box. Ακολουκϊντασ τθν πορεία: Menu => Ρυκμίςεισ => Σεχνικζσ Ρυκμίςεισ Επιλζγουμε τθ ρφκμιςθ Εγκατάςταςθ Ρλθκτρολογοφμε το προςωπικό κωδικό PIN (αν δεν τον ζχετε αλλάξει, ο εργοςταςιακόσ είναι 1234) Από τισ υκμίςεισ επιλζγουμε τθν Σάρωςθ Δικτφων πατϊντασ ΟΚ για να ενεργοποιιςουμε τθ διαδικαςία. HD PVR 865 & DTT o Υπάρχει πλζον θ δυνατότθτα λιψθσ DTT καναλιϊν ςτο HD PVR 865 με τθ προςκικθ του DTT Dongle. o Με τον δζκτθ αυτόν είναι δυνατι και θ εγγραφι προγραμμάτων ςτα DTT κανάλια o Σθμειϊνουμε ωςτόςο ότι όςο διαρκεί θ εγγραφι ςτο DTT κανάλι δεν μποροφμε να αλλάξουμε κανάλι ςτο PVR είτε ςτο DTT ι ςτο NOVA μπουκζτο. 27

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα