ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 / [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ. Πρωτ.: 749 Αθήνα, Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Πληροφορίες: Μ.Σιδέρη, Αθ.Καϊμακάμης, Φ.Κρουστάλη Τηλέφωνo: , 775, Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: www. hsppa. gr Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5 [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» Εισαγωγή Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ' ν. 4013/2011), εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

2 Ι. Ισχύουσες διατάξεις για το ΚΗΜΔΗΣ (άρθρου 11 του ν. 4013/2011) Α. Θεσμικό πλαίσιο Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) συστάθηκε με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων όλων των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον ο προϋπολογισμός τους είναι ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. (βλ. για ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204), για έννοια δημοσίων συμβάσεων π.δ. 59/2007 (Α' 63) και 60/2007 (Α' 64), για φορείς δημοσίου τομέα άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (Α 247) και πλέον άρθρο 14 ν. 4270/2014 (Α 143)). Η υποχρέωση των φορέων για καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ ξεκίνησε την για τα Υπουργεία, την για τους λοιπούς υπόχρεους φορείς πλην των ΟΤΑ και την για τους ΟΤΑ. (βλ. άρθρο 8 της με αριθμό Π1/2380/2012 (Β' 3400) Κ.Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011) Β. Πεδίο εφαρμογής - Υπόχρεοι φορείς Υπόχρεοι φορείς για καταχώριση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ είναι όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα. (βλ. άρθρο 11 παρ. 1 ν. 4013/2011, για έννοια φορέων δημοσίου τομέα άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 και πλέον από άρθρο 14 ν. 4270/2014) Σύμφωνα με τον αναδιατυπωμένο ορισμό του, ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει τους εξής φορείς: Γενική Κυβέρνηση: Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης: Κεντρική Διοίκηση (Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ. Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): ΟΤΑ α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ. Υποτομέας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ): ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμοί απασχόλησης και οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορίζονται ανά υποτομέα από το Μητρώο Φορέων Γενικής 2

3 Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που βρίσκονται εκτός Γενικής Κυβέρνησης Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που βρίσκονται εκτός Γενικής Κυβέρνησης (βλ. παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/ Α' 314) Σημειώνεται ότι η εξαίρεση ορισμένων φορέων από την εφαρμογή του δημοσίου λογιστικού δεν συνεπάγεται και την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς ο ν. 4013/2011 αναφέρει συγκεκριμένα ως προϋπόθεση την υπαγωγή στην έννοια του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (και ήδη άρθρο 14 του ν. 4270/2014) και όχι την υπαγωγή στο δημόσιο λογιστικό. Ειδικά όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3429/2005: ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν. 2. Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ελληνικό δημόσιο τεκμαίρεται όταν το ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις υπό την έννοια του παρόντος νόμου: α) είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ή β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της συνέλευση ή γ) δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του διοικητικού της συμβουλίου ή δ) χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό. 3. Ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται και κάθε ανώνυμη εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του νόμου αυτού (εννοείται του ν. 3429/2005), εφαρμοζομένων αναλόγως, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων επιχειρήσεων) χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό («Οργανισμοί»), καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς έχουν την ευθύνη να εξετάσουν εάν εμπίπτουν στην έννοια των φορέων του δημοσίου τομέα κατά τα ανωτέρω. 3

4 Γ. Πεδίο εφαρμογής Yπαγόμενες συμβάσεις H υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, κατά την έννοια των π.δ. 59/2007 και 60/2007, με προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 1.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου εξαιρούνται οι συμβάσεις του ν. 3978/2011 (δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας), οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το ν. 3978/2011 με τα άρθρα 17 (π.χ. συμβάσεις που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει διεθνών συμφωνιών, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης και άλλες συμβάσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω άρθρο) και 24 (συμβάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011, επειδή η εκτιμώμενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 (L 314) και αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ), οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας) και οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, για λόγους εθνικής ασφαλείας, οι συμβάσεις που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις καταχωρίζονται σε εσωτερικό διαβαθμισμένο στρατιωτικό δίκτυο και γνωστοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (βλ. άρθρο 11 ν. 4013/2011) Δ. Στοιχεία προς καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ Τα στοιχεία κατά τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται αμελλητί από τον εισηγητή/συντάκτη στο ΚΗΜΔΗΣ αφορούν: α) πρωτογενή αιτήματα, δηλαδή τα θεμελιωμένα αιτήματα για προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση δημοσίων έργων, πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Επίσης, ως πρωτογενές αίτημα θεωρείται το αίτημα που γίνεται άπαξ κάθε χρονιά από τη Διαχειριστική Αρχή για να εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό καθώς και το αίτημα της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή (μετά από σχετική πρόσκληση), συνοδευόμενο από το τεχνικό δελτίο. β) εγκεκριμένα αιτήματα, δηλαδή όλα τα αιτήματα, για τα οποία έχει εγκριθεί η αντίστοιχη δαπάνη είτε με τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 113/2010 (Α 194), είτε με την ένταξή τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία. Επίσης, ως εγκεκριμένο αίτημα θεωρείται η πράξη αρμόδιου οργάνου πολυετούς δέσμευσης. γ) προκηρύξεις / προσκλήσεις και ειδικότερα το πλήρες κείμενο διακηρύξεων ή προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριμένα αιτήματα ανάλογα με την ακολουθητέα διαδικασία δ) συμβάσεις ε) εντολές πληρωμών, δηλαδή όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, ποσό, 4

5 εκδών οικονομικός φορέας. Επίσης, τα διαβιβαστικά με τα οποία το ένταλμα πληρωμής και τα δικαιολογητικά δαπάνης αποστέλλονται στην ΥΔΕ για έλεγχο ή στον Υπόλογο για πληρωμή ή στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (βλ. άρθρο 3 της με αριθμό Π1/2380/2012 -Β' ΚΥΑ, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου) Ε. Συνέπειες μη καταχώρισης Η καταχώριση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης - ΑΔΑ 1 αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μη καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, η δαπάνη δεν θεωρείται κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί, είτε αυτό αποτελεί αντικείμενο ελέγχου της ΥΔΕ, είτε άλλου αρμοδίου οργάνου. (βλ. παρ. 6 αρ. 11 του ν. 4013/2011, για την έννοια της κανονικότητας παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 και ήδη παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014) II. Διεύρυνση της υποχρέωσης καταχώρισης με διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ μεταγενέστερα (ν. 4281/2014) Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου με την έκδοση του ν. 4281/2014 (Α 160) παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω και συνοπτικά αφορούν σε: α) διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τόσο τους υπόχρεους φορείς όσο και την αξία των υπαγόμενων συμβάσεων, β) διεύρυνση των φάσεων της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που πρέπει να καταχωρίζονται αλλά και των στοιχείων που καταχωρίζονται σε κάθε φάση, γ) αυτόματη άντληση μέσω του ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων που είναι αναρτητέα και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, χωρίς να απαιτείται αυτοτελής ανάρτησή τους στο τελευταίο δ) ανάδειξη της παράλειψης καταχώρισης στοιχείων σε πειθαρχικό παράπτωμα, ε) κατάργηση της δημοσίευσης προκήρυξης στο ΦΕΚ και αντικατάστασή της από την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ και τέλος στ) απευθείας ηλεκτρονική υποβολή προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στο TED. Α. Θεσμικό πλαίσιο Ο ν. 4281/2014 (Α' 160) και ειδικότερα το Μέρος Β' που αφορά στους Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, περιλαμβάνει διατάξεις που 1Επισημαίνεται ότι ο ΑΔΑ του ΚΗΜΔΗΣ αναφέρεται και ως ΑΔΑΜ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου). 5

6 επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ, στα άρθρα 139, 152, 197, 198 και 201. Οι διατάξεις των άρθρων αυτών θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Β. Πεδίο εφαρμογής - Υπόχρεοι φορείς Το άρθρο 139 του ν. 4281/2014 με τίτλο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων που θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201 του ίδιου νόμου- την , τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ όσον αφορά τους υπόχρεους φορείς, εγκαταλείποντας την παραπομπή στη νομοθεσία του δημόσιου λογιστικού. Ειδικότερα, ακολουθώντας τα πρότυπα των π.δ. 59/2007 και 60/2007 αλλά και του ν. 4281/2014 στο σύνολό του, ορίζει ως υπόχρεους φορείς για καταχώριση στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές προμηθειών. Οι ορισμοί των υπόχρεων φορέων δίδονται στα άρθρα του ν. 4281/2014. Με το άρθρο 139 του ν. 4281/2014 επέρχεται διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, με αποτέλεσμα να εμπίπτουν, από την έναρξη ισχύος του, περισσότεροι φορείς στην υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο Μητρώο 2. Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς έχουν την ευθύνη να εξετάσουν εάν αποτελούν αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς / κεντρικές αρχές προμηθειών (από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 139 του ν. 4281/2014). Γ. Πεδίο εφαρμογής Υπαγόμενες συμβάσεις Η υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ θα αφορά στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές προμηθειών, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας (δηλαδή για οποιαδήποτε μεγαλύτερη του μηδενός αξία) και διαδικασίας ανάθεσης. Δ. Στοιχεία προς καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ Με την παρ. 3 του άρθρου 139 διευρύνονται τόσο τα στάδια προς καταχώριση όσο και τα στοιχεία κάθε σταδίου καταχώρισης. Η διάταξη αυτή έχει ειδική έναρξη ισχύος, η οποία σχετίζεται με την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που θα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα της λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της νέας ΚΥΑ, αποτελεί ο ανασχεδιασμός του ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να δύναται να υποστηρίξει τα νέα πεδία και τη νέα λειτουργικότητα. 2 Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-380/98 University of Cambridge, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της αναθέτουσας αρχής στην οδηγία 93/37 (ο οποίος αναπαράγεται και στο θεσμικό πλαίσιο της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), είναι δυνατόν να κριθεί ότι ένας φορέας που καταρχήν δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα αποτελεί αναθέτουσα αρχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, ο χαρακτηρισμός ενός οργανισμού όπως το πανεπιστήμιο ως «αναθέτουσας αρχής» πρέπει να γίνεται επί ετησίας βάσεως και το οικονομικό έτος κατά το οποίο κινείται η διαδικασία συνάψεως συγκεκριμένης συμβάσεως πρέπει να θεωρείται ως το καταλληλότερο διάστημα για τον υπολογισμό του τρόπου χρηματοδοτήσεως του οργανισμού αυτού. Ένας οργανισμός ο οποίος, κατά την ημερομηνία κινήσεως της διαδικασίας συνάψεως δημόσιας συμβάσεως, αποτελεί «αναθέτουσα αρχή» υπό την έννοια των οδηγιών 92/50, 93/36 και 93/37 εξακολουθεί, για τις ανάγκες της δημόσιας αυτής συμβάσεως, να υπόκειται στις επιταγές των οδηγιών αυτών μέχρι την περάτωση της διαδικασίας. 6

7 Μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, παραμένει σε ισχύ η με αριθμό Π1/2380/2012 (Β' 3400) ΚΥΑ, επομένως η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων καταλαμβάνει τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω υπό Ι.Δ.. Μετά την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του συστήματος και της έκδοσης της νέας ΚΥΑ, τα στάδια προς καταχώριση θα είναι τα εξής: α) τα πρωτογενή αιτήματα, β) τα εγκεκριμένα αιτήματα, γ) οι προκηρύξεις, σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4281/2014 και οι διακηρύξεις με τα παραρτήματά τους, δ) οι αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης, ε) οι συμβάσεις, στ) οι εντολές πληρωμής ζ) τα αποδεικτικά κάθε πληρωμής Μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ, η καταχώριση θα περιλαμβάνει πλέον τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: (1) το όνομα του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της σύμβασης, ήτοι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο, (4) τον προϋπολογισμό, (5) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010, (6) την αξία της σύμβασης, (7) την ιθαγένεια εθνικότητα του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση, (8) τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και, σε περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, αναφορά στη νομική βάση αυτής, (9) τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν, (10) τoν κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV) και (11) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics NUTS) του δημόσιου φορέα. [Μετά τον ανασχεδιασμό του ΚΗΜΔΗΣ και την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ, τα στατιστικά στοιχεία που σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 131 του ίδιου νόμου οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν κάθε χρόνο στην ΕΑΑΔΗΣΥ, προκειμένου να τα διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ. Ειδικά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο έτος 2015 θα πρέπει να αποσταλούν στην ΕΑΑΔΗΣΥ από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς.] Ε. Συνέπειες μη καταχώρισης Όπως ορίζεται και στις σήμερα ισχύουσες διατάξεις, στην παρ. 7 του άρθρου 139 προβλέπεται ότι η καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ και η αναφορά του ΑΔΑΜ (Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου) αποτελούν στοιχείο της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 (Α 247). Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου της πράξης, θα ισχύει το κείμενο που καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που 7

8 έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Τα ανωτέρω ισχύουν από , ενώ από την έναρξη ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 139, ήτοι από την έκδοση της ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η μη καταχώριση στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ θα συνιστά πλέον πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει ευθύνη για την καταχώριση. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 139, από την έκδοση της ΚΥΑ για τον ανασχεδιασμό του ΚΗΜΔΗΣ ειδικά οι προκηρύξεις διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και οι συμβάσεις ισχύουν από την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ και όχι νωρίτερα, χωρίς να θίγονται όμως οι σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε οι ρυθμίσεις για τις διοικητικές προσφυγές. ΣΤ. Το ΚΗΜΔΗΣ ως μέσο δημοσιότητας Από , η δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για το λόγο αυτό το τεύχος ΔΔΣ (Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) θα καταργηθεί. (βλ. παρ του άρθρου 139, του άρθρου 152 και της περίπτωσης 1.Α.(25) του άρθρου 199 του ν. 4281/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014) Επίσης, από την έκδοση της ΚΥΑ της παρ. 5 του άρθρου 139, τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ και είναι αναρτητέα στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ, χωρίς να απαιτείται αυτοτελής ανάρτησή τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αυτό προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 139, συνδυαστικά με τις παρ. 2-6 του άρθρου 197 του ν. 4281/2014, με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι περιπτώσεις 6α, 14, 15, 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 καθώς και το άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α' 112). Σημειώνεται ότι οι φορείς που έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και όλες τις ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη με αριθμό Π1/2380/2012 -Β' ΚΥΑ. Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία, όπως και όσες ακολουθήσουν, κοινοποιούνται στους φορείς του συνημμένου Πίνακα αποδεκτών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής και Ο Πρόεδρος Δημήτριος Ράικος 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού 3) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 4) Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου 5) Γραφείο κ. Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης 6) Όλα τα Υπουργεία (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) - Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών) - Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθώς και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]) - Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργείο Εξωτερικών - Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - κ. Υπουργούς Επικρατείας - κ. Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό 7) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενου ς φορείς Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήματα Προμηθειών) 8) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών) 9) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Αρχών και Δομών του ν. 4314/2014 και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)) 10) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) 9

10 11) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 12) Ανεξάρτητες Αρχές 13) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα