Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ Α. Γθηόικαο 1, Ά. Χαιθίδεο 2, Α. Παπαθσλζηαληίλνπ 3 & Κ. Σθνξδνύιεο 4 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ΔΚΠΑ Πεξίιεςε ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε πνιχ-πξαθηνξηθψλ ζπζηεκάησλ (multi-agent-based systems) σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε, απφ κέξνπο ησλ δηδαζθνκέλσλ, θάπνησλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα σο Πνιχπινθα πζηήκαηα (Complex Systems). Σν πνιχ-πξαθηνξηθφ ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηφ ηεο NetLogo (version 4.0.4) θαη απφ απηφ επειέγεζαλ ζπγθεθξηκέλα κνληέια απφ ηε Βηβιηνζήθε Μνληέισλ (Models Library) πνπ δηαζέηεη, ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ θαηάιιεια θαη δεκηνπξγήζεθαλ παξαιιαγέο ηνπο νη νπνίεο εμππεξεηνχζαλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σα κνληέια απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλεληεχμεσλ πνπ έδσζαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, ζε ζπλδπαζκφ κε αιιειεπίδξαζε κε θάζε κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή. Λέμεηο θιεηδηά: πνιύπινθα ζπζηήκαηα, NetLogo 1. Εηζαγσγή Θεσξεηηθό Μέξνο Τπάξρεη εθηελήο δηεζλήο βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο πάλσ ζηα Πνιχπινθα πζηήκαηα (Complex Systems) (Jacobson & Wilensky, 2006; Wilensky & Reisman, 2006; Resnick & Wilensky, 1997). Μεηαμχ άιισλ ζεσξείηαη φηη έλαο καζεηήο / εθπαηδεπηηθφο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα απνθηά νιηζηηθή θαη φρη αλαγσγηθή ζθέςε, αλαγλσξίδεη ηε ζπζηεκηθή ζπκπεξηθνξά ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο, απνθηά αληίιεςε ηνπ κε θεληξνπνηεκέλνπ (decentralized) ειέγρνπ ζε πνιιέο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζθέθηεηαη ιηγφηεξν ληεηεξκηληζηηθά ή/θαη γξακκηθά αηηηαθά πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ζε ζηνραζηηθέο ζεσξήζεηο ησλ θαηλνκέλσλ (Goldstone & Wilensky, 2008). Δηδηθφηεξα, ε εθπαίδεπζε κειινληηθψλ ή ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ηδηφηεηεο ησλ Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ, έρεη πνιιαπιά νθέιε γηαηί νη απνθηνχκελεο γλψζεηο θαη αληηιήςεηο είλαη εθηθηφ κέζα απφ πνιιέο δξάζεηο λα κεηαθεξζνχλ θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο ζηε ηνηρεηψδε ή ηε Μέζε Δθπαίδεπζε (Dresner, 2008). Δπηπξφζζεηα έρεη απνδεηρηεί φηη ε αηζζεηνπνίεζε ελλνηψλ θαη ηδηνηήησλ ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ηφζν ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν (Complexity Conceptual ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 174 Approach, CCA), φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν (Complexity Practical Approach, CPA) δειαδή πξφβιεςε ζπκπεξηθνξάο πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, «κεηξήζεηο» επ απηψλ, αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζή ηνπο θιπ επηηπγράλεηαη ζρεδφλ κνλνζήκαληα κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο (Karsten, 2004). Έλα γεληθά απνδεθηφ πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο γηα ηελ εθκάζεζε ζηνηρείσλ ησλ πνιππιφθσλ ζπζηεκάησλ, είλαη ην πνιχ-πξαθηνξηθφ πεξηβάιινλ ηεο NetLogo (Wilensky, 1999), ζπλέρεηα θαη επέθηαζε παιαηνηέξσλ γισζζψλ / πεξηβαιιφλησλ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε StarLogo, θαη ε StarLogo T. Γνπιεχνληαο ζε έλαλ κηθξφθνζκν (microworld) κε πνιινχο «πξάθηνξεο» (agents), o εθπαηδεπηηθφο πνπ πξνγξακκαηίδεη ή δηδάζθεη κε NetLogo, κπνξεί πνιχ ηθαλνπνηεηηθά λα πξνζνκνηψλεη πνιχπινθα ζπζηήκαηα θαη λα δηδάζθεη παξακέηξνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηψλ (Σisue & Wilensky, 2004). 2. H Εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηα Λνγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Σν θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξγαζία απηή, αθνξά ηε ζπλέρεηα ηεο βαζηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε 85 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αζήλαο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα «Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ: Δξγαζηεξηαθή Πξνζέγγηζε», ην αθαδεκατθφ έηνο (Gkiolmas et al., 2010a). Όιν απηφ ην δείγκα είρε θαηεγνξηνπνηεζεί κε βάζε ηέζζεξηο παξακέηξνπο, σο εμήο: Σν έηνο ζπνπδψλ (νπζηαζηηθά ε ειηθία). Η παξάκεηξνο παίξλεη ηέζζεξηο ηηκέο: Α, Β, Γ, θαη Γ (δελ ππήξραλ ηειεηφθνηηνη κεγαιπηέξσλ εηψλ). Σν αλ επέιεμαλ ηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο σο παλειιαδηθά εμεηαδφκελν κάζεκα (ε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ή κε θάπνηαο πξνυπάξρνπζαο ππνδνκήο θαη ζεηηθήο πξνδηάζεζεο ζηε Βηνινγία / Οηθνινγία). Η παξάκεηξνο παίξλεη δχν ηηκέο: ΒΙΟΛ-ΝΑΙ θαη ΒΙΟΛ-ΟΥΙ. Σν απφ πνηα θαηεχζπλζε ζπνπδψλ εηζήρζεζαλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα. Η παξάκεηξνο παίξλεη ηξεηο ηηκέο: ΘΔΣ, ΘΔΩΡ θαη ΣΔΥΝ. Σν αλ επέιεμαλ σο ηψξα επηπιένλ επηιεγφκελα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζηελ δηάξθεηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ή Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Η παξάκεηξνο παίξλεη δχν ηηκέο ΠΛ-ΝΑΙ θαη ΠΛ-ΟΥΙ. Καηφπηλ (θαη απηφ αθνξά ε παξνχζα εξγαζία) επειέγεζαλ 17 απφ ηνπο 85 απηνχο θνηηεηέο (πνζνζηφ 20%) πνπ έδσζαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο 2 σξψλ ν θαζέλαο κε ρξήζε θαη ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ήηαλ εγθαηεζηεκέλα θαη δηαζέζηκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ηα κνληέια ηεο NetLogo. Σν δείγκα ησλ 17 αηφκσλ πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε έρεη επηιεγεί κε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ψζηε λα θαιχπηνληαη ηζφηηκα (θαηά ην δπλαηφλ), φιεο νη ηηκέο ησλ ηεζζάξσλ πξναλαθεξζεηζψλ παξακέηξσλ κε βάζε ηηο νπνίεο δηαθξίλνπκε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ αδχλαηε ε ηζνξξνπεκέλε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ θαηαλνκή, π.ρ. ην νιηθφ δείγκα είρε ειάρηζηνπο ηεηαξηνεηείο θαη ειάρηζηνπο απφ Θεηηθή Καηεχζπλζε. Η θαηαλνκή ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο απφ ηνπο νπνίνπο ιήθζεθαλ ζπλεληεχμεηο, θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Πίνακας 1: Η θαηαλνκή ησλ 17 θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έδσζε ζπλεληεύμεηο, σο πξνο ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ έηνο ζπνπδψλ Α Β Γ Γ ζχλνιν επέιεμαλ Βηνινγία λαη φρη ζχλνιν θαηεχζπλζε ζπνπδψλ επέιεμαλ Πιεξνθνξηθή Θεηηθή Θεσξεηηθή Σερλνινγηθή ζχλνιν λαη φρη ζχλνιν Οη θνηηεηέο απηνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο εξσηήζεθαλ πάλσ ζε κνληέια ηεο NetLogo πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα σο πξνεθηάζεηο κνληέισλ πνπ ήδε ππήξραλ ζηε Βηβιηνζήθε κνληέισλ (Models Library). πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζακε, ζηεξηγκέλνη ζην Μνληέιν Fire ηεο NetLogo, έλα άιιν ζην νπνίν ε εζηία ηεο «θσηηάο» είλαη (πην ξεαιηζηηθά) ζην θέληξν ηνπ «δάζνπο». Δπηπιένλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε «δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ» αιιά θαη ην αλ ην «δάζνο» ζα έρεη «πςειή» ή «ρακειή πγξαζία» (εηθφλα 1). Εικόνα 1: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Fire ηεο NetLogo ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 176 ηεξηγκέλνη, ζην κνληέιν Ants ηεο NetLogo, δεκηνπξγήζακε,, δχν παξαιιαγέο ηνπ: ηε κία ηα κπξκήγθηα αλαδεηνχλ ηξνθή απφ δχν κφλν, νιφηδηεο, αιιά θαη ηζαπέρνπζεο απφ ηε θσιηά εζηίεο ηξνθήο. ηελ άιιε ππάξρεη κηα κφλν εζηία ηξνθήο, αιιά κεζνιαβεί εκπφδην αλάκεζα ζηε θσιηά θαη ηελ εζηία ηξνθήο. Σα δχν απηά κνληέια (παξαιιαγέο ηνπ κνληέινπ Ants ), απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθφλεο 2 θαη 3 αληίζηνηρα. Εικόνα 2: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Ants ηεο NetLogo, κε δύν ηζαπέρνπζεο εζηίεο ηξνθήο Εικόνα 3: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Ants ηεο NetLogo, κε κία εζηία ηξνθήο θαη εκπόδην Σέινο ζε κία παξαιιαγή ηνπ Μνληέινπ Wolf Sheep Predation (System Dynamics) ηεο NetLogo πνπ αλαπηχρζεθε ππάξρεη φρη έλα αιιά δχν είδε πξνβάησλ κε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ζήξεπζεο απφ ην ιχθν. ηελ Δηθφλα 4 απεηθνλίδεηαη ε Γπλακηθή ηνπ πζηήκαηνο απηνχ φπσο ηε δίλεη ε NetLogo, ελψ ζηελ εηθφλα 5, ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη καζεηέο. Εικόνα 4: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Wolf Sheep Predation (System Dynamics) ηεο NetLogo, όπνπ απεηθνλίδεηαη ε δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο Εικόνα 5: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Wolf Sheep Predation (System Dynamics), όπνπ απεηθνλίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ πιεζπζκώλ θαη ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκνύ Με ηα κνληέια απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζχληνκα παξαπάλσ, νη θνηηεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, παξάιιεια κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δφζεθε ε επθαηξία λα γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξεπλεηή, κηθξέο αιιά θξίζηκεο αιιαγέο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 178 ζηνλ θψδηθα ηεο NetLogo θαη λα ειέγμνπλ νη θνηηεηέο ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ, παξάιιεια κε ηελ θαηαλφεζε ζε πξψην επίπεδν ηεο ινγηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κνληέινπ. Όιεο νη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ. 3. Απνηειέζκαηα θαη Σπδήηεζε Η εθ ησλ πζηέξσλ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημε φηη νη 17 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηηο πξνεθηάζεηο ησλ ηδηνηήησλ απηψλ, φπσο απηέο αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα παξαιιαγκέλα κνληέια ηεο NetLogo. 3.1 Επξήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ «Φσηηάο ζην Δάζνο» Πην ζπγθεθξηκέλα ζην κνληέιν ηεο «Φσηηάο ζην Γάζνο» ( Fire ), κε ηελ εζηία φκσο ηεο ππξθαγηάο ζην θέληξν ηνπ κηθξφθνζκνπ, κε νθηψ δπλαηέο δηεπζχλζεηο αλέκνπ θαη κε δπλαηφηεηα γηα χπαξμε «ρακειήο» ή «πςειήο» πγξαζίαο, παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, πξηλ ή/θαη κεηά απφ εθηεηακέλε αιιειεπίδξαζε κε ην κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή, ζηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο. Να ζεκεησζεί φηη φηαλ κία εξψηεζε έρεη ηελ έλδεημε [ΠΡ], ζεκαίλεη φηη ήηαλ εξψηεκα πξφβιεςεο, δειαδή ηίζεηαη ζηνλ θνηηεηή πξηλ αιιειεπηδξάζεη κε ην κνληέιν. Δλψ αλ έρεη ηελ έλδεημε [Μ.Α], ζεκαίλεη φηη ηίζεηαη ζηνλ θνηηεηή κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ινγηζκηθφ ηεο NetLogo. Εξώηεζε αξηζκόο 7 (Q7) [M.A.]: «Πηζηεχεηο φηη ε θξίζηκε ηηκή ζηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ ζην αξρηθφ κνληέιν ήηαλ 59%, αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε πνπ έρεη ν άλεκνο θαη πψο;», 15 θνηηεηέο απαληνχλ : «ΝΑΙ αιιάδεη» θαη 2 θνηηεηέο απαληνχλ «ΟΥΙ δελ αιιάδεη». Απφ ηνπο δχν πνπ απαληνχλ «φρη δελ αιιάδεη», ν έλαο απαληά φηη ε θξίζηκε ηηκή είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ην αξρηθφ κνληέιν Fire ηεο NetLogo (ιέεη ζπγθεθξηκέλα 58-59%), ελψ ν άιινο ιέεη φηη ππάξρεη άιιε θξίζηκε ηηκή, γχξσ ζην 52%, ίδηα φκσο γηα φιεο ηηο νθηψ δηεπζχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηνλ άλεκν. Απφ ηνπο δεθαπέληε θνηηεηέο πνπ βιέπνπλ αιιαγή ζηελ θξίζηκε ηηκή ηεο ππθλφηεηαο δέληξσλ ή δελδξνθάιπςεο (tree density) αλάινγα κε ηε δηεύζπλζε πνπ «πλέεη ν άλεκνο», νη 11 παξαηεξνχλ φηη ζηηο ηέζζεξηο «θαηαθφξπθεο δηεπζχλζεηο» (N, S. E θαη W) ππάξρεη κία πεξίπνπ εληαία ηηκή θξίζηκεο ππθλφηεηαο δέληξσλ θαη ηελ ηνπνζεηνχλ πεξίπνπ ζην 57-60%, ελψ ηαπηφρξνλα κία άιιε εληαία θξίζηκε ηηκή (πεξίπνπ 52-53%), αθνξά ηηο «δηαγψληεο δηεπζχλζεηο ηνπ αλέκνπ, νη 4 ζεσξνχλ φηη ζε θάζε κία απφ ηηο νθηψ δηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί λα πλέεη ν άλεκνο αληηζηνηρεί θαη κία άιιε θξίζηκε ηηκή ππθλφηεηαο δέληξσλ, ηελ νπνία θαη ν θαζέλαο ηνπο πξνζδηνξίδεη γηα θάζε πεξίπησζε. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη νη 15 απφ ηνπο 17 εξσηψκελνπο απαληνχλ θάηη πνιχ θνληά ζην «επηζηεκνληθά απνδεθηφ» θαη απφ απηνχο νη 11 εθθξάδνπλ ηελ βέιηηζηε επηζηεκνληθά απνδεθηή απάληεζε (Resnick, 1999). Ο αιγφξηζκνο απηφο ηεο NetLogo νπζηαζηηθά πξνζνκνηψλεη θαηλόκελν δηαγσγηκόηεηαο ή δηήζεζεο (percolation) θαη ε εμέιημε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ζηα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Πνιχπινθα πζηήκαηα είλαη επθνιφηεξε άξα θαη νη θξίζηκεο ηηκέο ρακειφηεξεο φηαλ επλνείηαη ην «άικα» ηνπ «πξάθηνξα» (agent) θαη πξνο δηαγψληα patches (ηα pixels ηνπ κηθξφθνζκνπ ηεο NetLogo). Εξώηεζε αξηζκόο 9 (Q9) [M.A.]: «Πψο πηζηεχεηο φηη επεξεάδεη αλ επεξεάδεη ηειηθά ε πςειή ή ρακειή πγξαζία ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο δελδξνθάιπςεο ζην κνληέιν απηφ θαη πνηα ε εμήγεζε πνπ δίλεηο απφ πιεπξάο θαηαζθεπήο ηνπ κνληέινπ;» Καη νη 17 εξσηψκελνη απαληνχλ κέζα ζην γεληθφ πιαίζην φηη ε πςειή πγξαζία ζην κνληέιν έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγαιχηεξεο θξίζηκεο ηηκέο, ήηνη θαζίζηαηαη πην δχζθνιν γηα ηε θσηηά λα θηάζεη ζε «θξίζηκε θαηάζηαζε». Απφ ηνπο 17, νη 6 πηζηεχνπλ φηη πςειή πγξαζία ζεκαίλεη αθαίξεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ agents (πνπ εδψ είλαη νη «ζπίζεο» ηηο θσηηάο) λα κεηαπεδνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα απφ ηα νθηψ γεηηνληθά ηνπο patches. Οη νθηψ δελ θαηάθεξαλ λα δνπλ θάπνηα εμήγεζε απφ πιεπξάο αιγνξίζκνπ γηα ην πψο επεηεχρζε απηφ θαη κφλν ηξεηο αληηιακβάλνληαη φηη ε πςειή πγξαζία «κπινθάξεη» ηελ εμέιημε ηεο θσηηάο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν (ticks ηεο NetLogo). πγθεθξηκέλα απαληνχλ π.ρ. φηη: ζηελ πςειή πγξαζία, ε θσηηά κνηάδεη λα εγθισβίδεηαη θαη λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ, γηα ίδηεο ηηκέο ππθλόηεηαο δέληξσλ πνπ πξηλ έθηαλε ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο (άξα, B, ΒΙΟΛ-ΝΑΙ, ΘΕΩΡ, ΠΛ-ΟΧΙ). Η απάληεζε απηή είλαη πνιχ θνληά ζηελ «νξζή», φπνπ απφ πιεπξάο αιγνξίζκνπ, φηαλ ηα patches έρνπλ πςειή ηηκή πγξαζίαο (ζαλ «πςειή» απνδψζακε ηελ ηηκή 60, ελλνψληαο 60%), ν agent/θιφγα ζε θάζε ηξίην tick, κπνξεί λα κεηαπεδήζεη κφλν ζηα ηέζζεξα απφ ηα νθηψ γεηηνληθά ηνπ patches εθφζνλ βέβαηα δελ είλαη θακέλα ή ρσξίο δέληξν φπνηα θη αλ είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 3.2 Επξήκαηα από ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ «Μπξκήγθηα» ην πξψην απφ ηα δχν κνληέια κε ηα κπξκήγθηα πνπ βγαίλνπλ πξνο αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ηξνθήο, εθεί δειαδή φπνπ ππάξρνπλ κφλν δχν εζηίεο ηξνθήο θαη ηζαπέρνπλ απφ ηε θσιηά, νη απαληήζεηο ζηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Εξώηεζε αξηζκόο 2 (Q2)[Μ.Α.]: «Σα κπξκήγθηα θαηαλαιψλνπλ ηε κία ηξνθή πξψηε κε αηζζεηή δηαθνξά απφ ηελ άιιε (Q2-ΝΑΙ) ή πεξίπνπ θαη ηηο δχν ζπγρξφλσο (Q2- OXI);» θαη εξώηεζε αξηζκόο 3 (Q3): «Η ηξνθή πνπ θαηαλαιψλνπλ πξψηε ηα κπξκήγθηα, είλαη πάληα ε ίδηα (Q3-NAI) ή φρη (Q3-ΟΥΙ); Αλ είλαη πάληα ε ίδηα, πξφθεηηαη γηα ηελ ηξνθή πνπ είλαη πξνο ηα πάλσ (Q3-NAI-ΠΑΝΩ) ή πξνο ηα θάησ (Q3-NAI-ΚΑΣΩ) απφ ηε θσιηά θαη γηαηί θαηά ηε γλψκε ζνπ; ηνλ πίλαθα 2 ζπλνςίδνληαη νη απαληήζεηο ζηα Q2 θαη Q3. Πίνακας 2: Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο Q2 θαη Q3 (κνληέιν ants κε δπν ηζαπέρνπζεο εζηίεο ηξνθήο Q2-NAI Q2-OXI Q3-NAI Q3-NAI- ΠΑΝΩ Q3-NAI- ΚΑΣΩ Q3-OXI (1) (3) 13 ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 180 Δίλαη θαλεξφ φηη κεηά απφ αιιεπάιιειεο δνθηκέο θαη αιιειεπηδξάζεηο κε ην κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή, ηνπ ηχπνπ «ππφζεζε δνθηκή ιάζνο λέα ππφζεζε λέα δνθηκή θιπ» πνπ είλαη ηππηθή ζηελ θαηαζθεπαζηηθή επνηθνδνκεηηθή (ή θνλζηξνπθζηνληζηηθή) δηδαζθαιία (Kafai &Resnick, 1996), φπσο ηελ εηζάγεη ε NetLogo θαη φιεο νη εθδνρέο ηεο Logo, νη απαληήζεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηε ζπλέληεπμε έρνπλ αξθεηά ζπγθιίλεη πξνο ηηο επηζηεκνληθά νξζέο πνπ είλαη ε Q2-ΝΑΙ, γηαηί βέβαηα ε πξνζνκνίσζε αθνξά θαηλφκελν απηφ-νξγάλσζεο, θαζψο θαη ε Q3-ΟΥΙ, γηαηί ην θαηλφκελν είλαη ζηνραζηηθό θαη φρη αηηηνθξαηηθό. Εξώηεζε αξηζκόο 4 (Q4) )[Μ.Α.]: «Πψο επεξεάδεη ε παξάκεηξνο «πιεζπζκφο κπξκεγθηψλ» ηνπ κνληέινπ ηελ απηό-νξγάλσζε (self-organization) ησλ κπξκεγθηψλ, δει. ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο ζην λα εμαιεηθζεί πξψηα ε κία εζηία ηξνθήο;». ε φηη αθνξά ηελ εξψηεζε 4, νη 15 απφ ηνπο 17 θνηηεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη θαιχηεξε απηφ-νξγάλσζε ζε ρακεινχο πιεζπζκνχο κπξκεγθηψλ, πξάγκα νξζφ δηφηη εθεί επηηπγράλεηαη θαιχηεξε απηφ-νξγάλσζε, κφλν 5 φκσο δηεπθξηλίδνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φηη, ε παξάκεηξνο «πιεζπζκφο» έρεη βέιηηζηε / θξίζηκε ηηκή, δηφηη ζε πνιχ κηθξνχο πιεζπζκνχο ην θαηλφκελν επηβξαδχλεηαη θαη κφιηο ππεξβνχκε έλα φξην, πάιη ε απηφ- νξγάλσζε ειαηηψλεηαη. ην δεύηεξν από ηα δύν κνληέια κε ηα κπξκήγθηα πνπ βγαίλνπλ πξνο αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ηξνθήο, ζε απηφ δειαδή φπνπ ππάξρεη κφλν κία εζηία ηξνθήο, αιιά αλάκεζα ζε απηή θαη ζηε θσιηά κεζνιαβεί εκπφδην (πεξηνρή απφ patches, φπνπ νη agents/μπξκήγθηα δελ κπνξνχλ λα «παηήζνπλ»), ε βαζηθή εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο αθνξά ην πψο αληηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο ηελ απηφ-νξγάλσζε θαη ηε «λνεκνζχλε ηεο νκάδαο» (swarm intelligence), θαη είλαη ε εξώηεζε 5 (Q5)[ΠΡ]: «Πψο θαληάδεζαη ηελ εηθφλα ηεο απνηθίαο ησλ κπξκεγθηψλ θαη ηεο δηαρεφκελεο θεξνκφλεο (ηξνρηά θεξνκφλεο, άζπξε ζηελ νζφλε) φζν πξνρσξάεη ε ζπιινγή ηξνθήο απφ ηε θσιηά πξνο ηελ εζηία θαη πίζσ, κε ηελ παξεκβνιή ηνπ εκπνδίνπ;» Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεψλ ηνπο, νη απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Πίνακας 3: Οη απαληήζεηο ζην εξώηεκα πξόβιεςεο γηα ηα κπξκήγθηα θαη ην εκπόδην ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΛΗΘΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ (N) Α. πνιιέο γξακκέο θεξνκφλεο θαη φζεο ζπλαληνχλ ην εκπφδην ράλνληαη Β. κία βαζηθή ηξνρηά θεξνκφλεο πνπ παξαθάκπηεη ην εκπφδην ζε ηπραία απφζηαζε» Γ. δχν ηξνρηέο θεξνκφλεο πνπ παξαθάκπηνπλ ην εκπφδην ζε ηπραία απφζηαζε, εθαηέξσζελ Γ. δχν ηξνρηέο θεξνκφλεο πνπ παξαθάκπηνπλ ην εκπφδην εθαπηνκεληθά, εθαηέξσζελ Παξαηεξείηαη φηη κφλν 2 απφ ηνπο θνηηεηέο δίλνπλ ζαλ πξφβιεςε, βάζεη ηνπ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ θαηλνκέλνπ ηεο απηφ-νξγάλσζεο, απηφ πνπ είλαη ην επηζηεκνληθά αλακελφκελν. Αληίζεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή φινη έρνπλ πεηζηεί θαη αηζζεηνπνηήζεη φηη ε εμέιημε Γ είλαη ε ηππηθή εμέιημε ζην ρξφλν γηα έλα πνιχπινθν ζχζηεκα κε απηφ-νξγάλσζε. Μάιηζηα 3 απφ ηνπο 17 πξνζζέηνπλ ην νξζφ φηη γηα λα κελ ππάξμνπλ παξεθθιίζεηο απφ ην Γ πξέπεη ν αξηζκφο ησλ κπξκεγθηψλ λα κελ είλαη πνιχ κηθξφο. 3.3 Επξήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ «ζεξάκαηνο-ζεξεπηή» ε φ,ηη αθνξά ην κνληέιν ηεο δπλακηθήο / καζεκαηηθήο απεηθφληζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε έλα ιχθν ζεξεπηή, αιιά κε δύν είδε πξνβάηνπ ζεξάκαηνο, πνπ δηαθνξνπνηήζακε ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ κνληέιν κε έλα είδνο ζεξάκαηνο ηεο NetLogo (ην Wolf Sheep Predation System Dynamics), ε βαζηθή εξψηεζε πνπ εηίζεην ζηε ζπλέληεπμε πξηλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή ήηαλ ε εξώηεζε 4 (Q4)[Μ.Α.]: «Δληφπηζε θαηάιιειεο ηηκέο ησλ sliders πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πιεζπζκνχο ιχθνπ ή πιεζπζκνχο πξνβάησλ (είδνο 1 ή είδνο 2) ή ζε θαηάιιειεο ηηκέο ξπζκψλ ζήξεπζεο, ηέηνηεο ώζηε ην ζύζηεκα λα «νδεγείηαη ζε αζηάζεηα». Να ζηακαηνχλ δειαδή εληειψο νη πιεζπζκηαθέο ηαιαληψζεηο Lotka-Volterra θαη έλαο ή δχν ή θαη νη ηξείο πιεζπζκνί λα εμαιείθνληαη ηειείσο.» Σα απνηειέζκαηα ζηελ Q4 ήηαλ φηη: 14 θνηηεηέο απέηπραλ ηειείσο κεηά απφ πάξα πνιιέο δνθηκέο λα βξνπλ κία ηηκή ή έλα ζπλδπαζκφ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ψζηε λα ζπκβαίλεη απηφ, 2 θνηηεηέο θαηάθεξαλ κία θνξά λα ην πεηχρνπλ, κε έλα ζπλδπαζκφ ηηκψλ θαη έλαο θνηηεηήο θαηάθεξε λα ην πεηχρεη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηηκψλ. Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ ήηαλ φηη φηαλ ηίζεηαη ε εξώηεζε 9 (Q9)[Μ.Α.]: «πκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηελ παξαθάησ δήισζε: Όζν πην πνιχπινθν είλαη έλα ηξνθηθφ δίθηπν, ηφζν πην ζηαζεξφ είλαη ; Δμήγεζε.», νη 16 απφ ηνπο 17 εξσηεζέληεο δειψλνπλ φηη ζπκθσλνύλ, πξάγκα πνπ είλαη θαη ην επηζηεκνληθά απνδεθηφ (Mac Arthur, 1955; McCann, 2000; Gkiolmas et al, 2010b). 4. Σπκπεξάζκαηα Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα επξήκαηα, ε ρξήζε πξνεθηάζεσλ ησλ κνληέισλ ηεο NetLogo ζεσξνχκε φηη βνεζάεη ηνπο δηδαζθφκελνπο (εδψ ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο) λα ζπιιάβνπλ θαη λα αηζζεηνπνηήζνπλ θαιχηεξα βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ζηε Φχζε. πγθεθξηκέλα ε επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ αλαιχζεθε πξνεγνχκελα, ζεσξνχκε φηη νδεγεί ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: α) κε ηε ρξήζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ κνληέισλ ηεο NetLogo θαη αιιειεπίδξαζε κε απηά ζε ππνινγηζηή νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί θαηνξζψλνπλ λα ζπιιάβνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζεκαληηθέο πηπρέο θαη ηδηφηεηεο ησλ πνιππιφθσλ ζπζηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα i) ην φηη ε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη θαη είλαη πην ζχλζεηε απφ ηελ απιή επαιιειία ησλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 182 ζπκπεξηθνξψλ ησλ επηκέξνπο κειψλ ηνπ, ii) φηη ηα ζπζηήκαηα απηά ζηε Φχζε ζπλήζσο δηέξρνληαη απφ κία κρίσιμη φάση, φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιάδεη άξδελ αιιά θαη είλαη κε πξνβιέςηκε, iii) φηη ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ελππάξρνπλ σο δπλαηέο εμειίμεηο ε επζηάζεηα θαη ε αζηάζεηα θαη ηέινο iv) φηη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο ζε έλα νηθνινγηθφ ζχζηεκα (φπσο έλα ηξνθηθφ δίθηπν) ην θαζηζηά θαηά θαλφλα πην επζηαζέο, β) έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ κηθξέο αιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο πνιπ-πξαθηνξηθνχ κνληέινπ θαη λα πξνβιέςνπλ θαη θαηφπηλ λα ειέγμνπλ ηηο επηδξάζεηο απηψλ ησλ κηθξψλ αιιαγψλ νη θνηηεηέο απνθηνχλ δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ηα πνιπ-πξαθηνξηθά ππνινγηζηηθά κνληέια κνληεινπνηνχλ θπζηθά θαηλφκελα γ) εηζάγνληαη ζηελ πξάμε ζε δηδαζθαιίεο ζπκβαηέο κε ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηερληθέο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο επνηθνδνκεηηζκφο (constructionism), ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ε «δνθηκή-θαη-ιάζνο» ( trial-and-error ) θιπ, θάηη πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ηνπο θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία σο εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθφηεξα αλ επηζπκνχλ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ κέζα ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Βιβλιογραφία Dresner, M. (2008). Using research projects and qualitative conceptual modeling to increase novice scientists understanding of ecological complexity. Ecological Complexity 5(3), Gkiolmas, A., Chalkidis, A., Papaconstantinou, A., Stavrou, D., Karamanos, K. & Skordoulis C. (2010a). Teaching concepts of Complex Systems to prospective Greek Primary School teachers, with the use of NetLogo models, MAPS2 Conference, Teaching of/with Agent-Based Models in the Social Science, April 8th-9th, 2010, ENS ULM, Paris, France Gkiolmas, A., Chalkidis, A., Papaconstantinou, A., Stavrou, D., Karamanos, K. & Skordoulis C. (2010b). Ecosystem Food Webs as Dynamic Systems: Educating Undergraduate Teachers in Conceptualizing Aspects of Food Webs Systemic Nature and Comportment, Proceedings of the 6th HSSS Conference, Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) & Univ. of the Aegean, Mytilene, June Goldstone, R. L. & Wilensky, U. (2008). Promoting Transfer by grounding Complex Systems Principles. Journal of the Learning Sciences, 17(4), Jacobson, M. & Wilensky, U. (2006). Complex Systems in Education: Scientific and Educational Importance and Implications for the Learning Sciences. The Journal of the Learning Sciences, 15(1), Kafai, Y.B. & Resnick, M. (Eds) (1996). Constructionism in Practice: Designing, Thinking and Learning in a Digital World. Mahwah, NJ: Erlbaum. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Karsten, J. (2004). Teaching about Complexity in Primary and Secondary Schools: An Exploration of New Approaches to Ecosystem Education. PhD Thesis, Department of Bioresource Engineering, McGill University, Montreal, Canada. MacArthur, R (1955). Fluctuations of Animal Populations and a Measure of Community Stability. Ecology, 36, McCann K. S. (2000). The diversity-stability debate. Nature, 405, Resnick M. (1999). Turtles, Termites and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds. The MIT Press. Resnick, M. & Wilensky, U. (1997). Diving into Complexity: Developing Probabilistic Decentralized Thinking, through Role-Playing Activities. Journal of the Learning Sciences, 7 (2), Tisue, S. & Wilensky, U. (2004). NetLogo: A Simple Environment for Modeling Complexity. Proceedings of the International Conference on Complex Systems, May 2004, Boston, USA. Wilensky, U. & Reisman, K. (2006). Thinking Like a Wolf, a Sheep, or a Firefly: Learning Biology Through Constructing and Testing Computational Theories An Embodied Modeling Approach. Cognition and Instruction 24(2), Wilensky, U. (1999). NetLogo. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University. Evanston, IL ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 184 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Χρήση απλών μορφών πολυ-πρακτορικών συστημάτων για τη διδασκαλία βασικών ιδιοτήτων των πολύπλοκων συστημάτων

Χρήση απλών μορφών πολυ-πρακτορικών συστημάτων για τη διδασκαλία βασικών ιδιοτήτων των πολύπλοκων συστημάτων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 173 Χρήση απλών μορφών πολυ-πρακτορικών συστημάτων για τη διδασκαλία βασικών ιδιοτήτων των πολύπλοκων συστημάτων Α. Γ κιόλμας1, Ά. Χαλκίδης2, Α. Παπακωνσταντίνου3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της NetLogo στη Διδασκαλία Δυο Ιδιοτήτων των Πολύπλοκων Συστημάτων στη Φύση.

Αξιοποίηση της NetLogo στη Διδασκαλία Δυο Ιδιοτήτων των Πολύπλοκων Συστημάτων στη Φύση. Αξιοποίηση της NetLogo στη Διδασκαλία Δυο Ιδιοτήτων των Πολύπλοκων Συστημάτων στη Φύση. Α. Γκιόλμας 1, Ά. Χαλκίδης 1, Μ. Παπακωνσταντίνου 2 & Κ. Σκορδούλης 1 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνών 2 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας 3 4 ο Γυμνάσιο Βύρωνα

Αθηνών 2 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας 3 4 ο Γυμνάσιο Βύρωνα Μπορούν οι μαθητές Γυμνασίου να προσεγγίσουν έννοιες πολυπλοκότητας εργαζόμενοι με τη βιβλιοθήκη μοντέλων της NetLogo; Ευρήματα από μια πρώτη διερεύνηση Άνθιμος Χαλκίδης 1,2, Αριστοτέλης Γκιόλμας 1,3,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιςτικέσ Εφαρμογέσ ςτην τατιςτική Επεξεργαςία Δεδομένων. Παραδείγματα Επίλυςησ παλαιοτέρων Θεμάτων

Τπολογιςτικέσ Εφαρμογέσ ςτην τατιςτική Επεξεργαςία Δεδομένων. Παραδείγματα Επίλυςησ παλαιοτέρων Θεμάτων Τπολογιςτικέσ Εφαρμογέσ ςτην τατιςτική Επεξεργαςία Δεδομένων τα πλαίςια του μαθήματοσ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ, ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Δ. Υαςουλιώτησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 0-06 Παραδείγματα Επίλυςησ παλαιοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα