Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ Α. Γθηόικαο 1, Ά. Χαιθίδεο 2, Α. Παπαθσλζηαληίλνπ 3 & Κ. Σθνξδνύιεο 4 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ΔΚΠΑ Πεξίιεςε ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε πνιχ-πξαθηνξηθψλ ζπζηεκάησλ (multi-agent-based systems) σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε, απφ κέξνπο ησλ δηδαζθνκέλσλ, θάπνησλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα σο Πνιχπινθα πζηήκαηα (Complex Systems). Σν πνιχ-πξαθηνξηθφ ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηφ ηεο NetLogo (version 4.0.4) θαη απφ απηφ επειέγεζαλ ζπγθεθξηκέλα κνληέια απφ ηε Βηβιηνζήθε Μνληέισλ (Models Library) πνπ δηαζέηεη, ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ θαηάιιεια θαη δεκηνπξγήζεθαλ παξαιιαγέο ηνπο νη νπνίεο εμππεξεηνχζαλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σα κνληέια απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλεληεχμεσλ πνπ έδσζαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, ζε ζπλδπαζκφ κε αιιειεπίδξαζε κε θάζε κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή. Λέμεηο θιεηδηά: πνιύπινθα ζπζηήκαηα, NetLogo 1. Εηζαγσγή Θεσξεηηθό Μέξνο Τπάξρεη εθηελήο δηεζλήο βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο πάλσ ζηα Πνιχπινθα πζηήκαηα (Complex Systems) (Jacobson & Wilensky, 2006; Wilensky & Reisman, 2006; Resnick & Wilensky, 1997). Μεηαμχ άιισλ ζεσξείηαη φηη έλαο καζεηήο / εθπαηδεπηηθφο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα απνθηά νιηζηηθή θαη φρη αλαγσγηθή ζθέςε, αλαγλσξίδεη ηε ζπζηεκηθή ζπκπεξηθνξά ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο, απνθηά αληίιεςε ηνπ κε θεληξνπνηεκέλνπ (decentralized) ειέγρνπ ζε πνιιέο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζθέθηεηαη ιηγφηεξν ληεηεξκηληζηηθά ή/θαη γξακκηθά αηηηαθά πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ζε ζηνραζηηθέο ζεσξήζεηο ησλ θαηλνκέλσλ (Goldstone & Wilensky, 2008). Δηδηθφηεξα, ε εθπαίδεπζε κειινληηθψλ ή ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ηδηφηεηεο ησλ Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ, έρεη πνιιαπιά νθέιε γηαηί νη απνθηνχκελεο γλψζεηο θαη αληηιήςεηο είλαη εθηθηφ κέζα απφ πνιιέο δξάζεηο λα κεηαθεξζνχλ θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο ζηε ηνηρεηψδε ή ηε Μέζε Δθπαίδεπζε (Dresner, 2008). Δπηπξφζζεηα έρεη απνδεηρηεί φηη ε αηζζεηνπνίεζε ελλνηψλ θαη ηδηνηήησλ ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ηφζν ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν (Complexity Conceptual ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 174 Approach, CCA), φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν (Complexity Practical Approach, CPA) δειαδή πξφβιεςε ζπκπεξηθνξάο πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, «κεηξήζεηο» επ απηψλ, αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζή ηνπο θιπ επηηπγράλεηαη ζρεδφλ κνλνζήκαληα κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο (Karsten, 2004). Έλα γεληθά απνδεθηφ πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο γηα ηελ εθκάζεζε ζηνηρείσλ ησλ πνιππιφθσλ ζπζηεκάησλ, είλαη ην πνιχ-πξαθηνξηθφ πεξηβάιινλ ηεο NetLogo (Wilensky, 1999), ζπλέρεηα θαη επέθηαζε παιαηνηέξσλ γισζζψλ / πεξηβαιιφλησλ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε StarLogo, θαη ε StarLogo T. Γνπιεχνληαο ζε έλαλ κηθξφθνζκν (microworld) κε πνιινχο «πξάθηνξεο» (agents), o εθπαηδεπηηθφο πνπ πξνγξακκαηίδεη ή δηδάζθεη κε NetLogo, κπνξεί πνιχ ηθαλνπνηεηηθά λα πξνζνκνηψλεη πνιχπινθα ζπζηήκαηα θαη λα δηδάζθεη παξακέηξνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηψλ (Σisue & Wilensky, 2004). 2. H Εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηα Λνγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Σν θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξγαζία απηή, αθνξά ηε ζπλέρεηα ηεο βαζηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε 85 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αζήλαο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα «Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ: Δξγαζηεξηαθή Πξνζέγγηζε», ην αθαδεκατθφ έηνο (Gkiolmas et al., 2010a). Όιν απηφ ην δείγκα είρε θαηεγνξηνπνηεζεί κε βάζε ηέζζεξηο παξακέηξνπο, σο εμήο: Σν έηνο ζπνπδψλ (νπζηαζηηθά ε ειηθία). Η παξάκεηξνο παίξλεη ηέζζεξηο ηηκέο: Α, Β, Γ, θαη Γ (δελ ππήξραλ ηειεηφθνηηνη κεγαιπηέξσλ εηψλ). Σν αλ επέιεμαλ ηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο σο παλειιαδηθά εμεηαδφκελν κάζεκα (ε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ή κε θάπνηαο πξνυπάξρνπζαο ππνδνκήο θαη ζεηηθήο πξνδηάζεζεο ζηε Βηνινγία / Οηθνινγία). Η παξάκεηξνο παίξλεη δχν ηηκέο: ΒΙΟΛ-ΝΑΙ θαη ΒΙΟΛ-ΟΥΙ. Σν απφ πνηα θαηεχζπλζε ζπνπδψλ εηζήρζεζαλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα. Η παξάκεηξνο παίξλεη ηξεηο ηηκέο: ΘΔΣ, ΘΔΩΡ θαη ΣΔΥΝ. Σν αλ επέιεμαλ σο ηψξα επηπιένλ επηιεγφκελα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζηελ δηάξθεηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ή Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Η παξάκεηξνο παίξλεη δχν ηηκέο ΠΛ-ΝΑΙ θαη ΠΛ-ΟΥΙ. Καηφπηλ (θαη απηφ αθνξά ε παξνχζα εξγαζία) επειέγεζαλ 17 απφ ηνπο 85 απηνχο θνηηεηέο (πνζνζηφ 20%) πνπ έδσζαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο 2 σξψλ ν θαζέλαο κε ρξήζε θαη ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ήηαλ εγθαηεζηεκέλα θαη δηαζέζηκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ηα κνληέια ηεο NetLogo. Σν δείγκα ησλ 17 αηφκσλ πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε έρεη επηιεγεί κε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ψζηε λα θαιχπηνληαη ηζφηηκα (θαηά ην δπλαηφλ), φιεο νη ηηκέο ησλ ηεζζάξσλ πξναλαθεξζεηζψλ παξακέηξσλ κε βάζε ηηο νπνίεο δηαθξίλνπκε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ αδχλαηε ε ηζνξξνπεκέλε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ θαηαλνκή, π.ρ. ην νιηθφ δείγκα είρε ειάρηζηνπο ηεηαξηνεηείο θαη ειάρηζηνπο απφ Θεηηθή Καηεχζπλζε. Η θαηαλνκή ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο απφ ηνπο νπνίνπο ιήθζεθαλ ζπλεληεχμεηο, θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Πίνακας 1: Η θαηαλνκή ησλ 17 θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έδσζε ζπλεληεύμεηο, σο πξνο ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ έηνο ζπνπδψλ Α Β Γ Γ ζχλνιν επέιεμαλ Βηνινγία λαη φρη ζχλνιν θαηεχζπλζε ζπνπδψλ επέιεμαλ Πιεξνθνξηθή Θεηηθή Θεσξεηηθή Σερλνινγηθή ζχλνιν λαη φρη ζχλνιν Οη θνηηεηέο απηνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο εξσηήζεθαλ πάλσ ζε κνληέια ηεο NetLogo πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα σο πξνεθηάζεηο κνληέισλ πνπ ήδε ππήξραλ ζηε Βηβιηνζήθε κνληέισλ (Models Library). πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζακε, ζηεξηγκέλνη ζην Μνληέιν Fire ηεο NetLogo, έλα άιιν ζην νπνίν ε εζηία ηεο «θσηηάο» είλαη (πην ξεαιηζηηθά) ζην θέληξν ηνπ «δάζνπο». Δπηπιένλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε «δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ» αιιά θαη ην αλ ην «δάζνο» ζα έρεη «πςειή» ή «ρακειή πγξαζία» (εηθφλα 1). Εικόνα 1: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Fire ηεο NetLogo ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 176 ηεξηγκέλνη, ζην κνληέιν Ants ηεο NetLogo, δεκηνπξγήζακε,, δχν παξαιιαγέο ηνπ: ηε κία ηα κπξκήγθηα αλαδεηνχλ ηξνθή απφ δχν κφλν, νιφηδηεο, αιιά θαη ηζαπέρνπζεο απφ ηε θσιηά εζηίεο ηξνθήο. ηελ άιιε ππάξρεη κηα κφλν εζηία ηξνθήο, αιιά κεζνιαβεί εκπφδην αλάκεζα ζηε θσιηά θαη ηελ εζηία ηξνθήο. Σα δχν απηά κνληέια (παξαιιαγέο ηνπ κνληέινπ Ants ), απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθφλεο 2 θαη 3 αληίζηνηρα. Εικόνα 2: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Ants ηεο NetLogo, κε δύν ηζαπέρνπζεο εζηίεο ηξνθήο Εικόνα 3: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Ants ηεο NetLogo, κε κία εζηία ηξνθήο θαη εκπόδην Σέινο ζε κία παξαιιαγή ηνπ Μνληέινπ Wolf Sheep Predation (System Dynamics) ηεο NetLogo πνπ αλαπηχρζεθε ππάξρεη φρη έλα αιιά δχν είδε πξνβάησλ κε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ζήξεπζεο απφ ην ιχθν. ηελ Δηθφλα 4 απεηθνλίδεηαη ε Γπλακηθή ηνπ πζηήκαηνο απηνχ φπσο ηε δίλεη ε NetLogo, ελψ ζηελ εηθφλα 5, ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη καζεηέο. Εικόνα 4: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Wolf Sheep Predation (System Dynamics) ηεο NetLogo, όπνπ απεηθνλίδεηαη ε δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο Εικόνα 5: ηηγκηόηππν νζόλεο από ην κνληέιν πνπ δνκήζεθε κε βάζε ην Μνληέιν Wolf Sheep Predation (System Dynamics), όπνπ απεηθνλίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ πιεζπζκώλ θαη ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκνύ Με ηα κνληέια απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζχληνκα παξαπάλσ, νη θνηηεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, παξάιιεια κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δφζεθε ε επθαηξία λα γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξεπλεηή, κηθξέο αιιά θξίζηκεο αιιαγέο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 178 ζηνλ θψδηθα ηεο NetLogo θαη λα ειέγμνπλ νη θνηηεηέο ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ, παξάιιεια κε ηελ θαηαλφεζε ζε πξψην επίπεδν ηεο ινγηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κνληέινπ. Όιεο νη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ. 3. Απνηειέζκαηα θαη Σπδήηεζε Η εθ ησλ πζηέξσλ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημε φηη νη 17 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηηο πξνεθηάζεηο ησλ ηδηνηήησλ απηψλ, φπσο απηέο αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα παξαιιαγκέλα κνληέια ηεο NetLogo. 3.1 Επξήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ «Φσηηάο ζην Δάζνο» Πην ζπγθεθξηκέλα ζην κνληέιν ηεο «Φσηηάο ζην Γάζνο» ( Fire ), κε ηελ εζηία φκσο ηεο ππξθαγηάο ζην θέληξν ηνπ κηθξφθνζκνπ, κε νθηψ δπλαηέο δηεπζχλζεηο αλέκνπ θαη κε δπλαηφηεηα γηα χπαξμε «ρακειήο» ή «πςειήο» πγξαζίαο, παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, πξηλ ή/θαη κεηά απφ εθηεηακέλε αιιειεπίδξαζε κε ην κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή, ζηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο. Να ζεκεησζεί φηη φηαλ κία εξψηεζε έρεη ηελ έλδεημε [ΠΡ], ζεκαίλεη φηη ήηαλ εξψηεκα πξφβιεςεο, δειαδή ηίζεηαη ζηνλ θνηηεηή πξηλ αιιειεπηδξάζεη κε ην κνληέιν. Δλψ αλ έρεη ηελ έλδεημε [Μ.Α], ζεκαίλεη φηη ηίζεηαη ζηνλ θνηηεηή κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ινγηζκηθφ ηεο NetLogo. Εξώηεζε αξηζκόο 7 (Q7) [M.A.]: «Πηζηεχεηο φηη ε θξίζηκε ηηκή ζηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ ζην αξρηθφ κνληέιν ήηαλ 59%, αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε πνπ έρεη ν άλεκνο θαη πψο;», 15 θνηηεηέο απαληνχλ : «ΝΑΙ αιιάδεη» θαη 2 θνηηεηέο απαληνχλ «ΟΥΙ δελ αιιάδεη». Απφ ηνπο δχν πνπ απαληνχλ «φρη δελ αιιάδεη», ν έλαο απαληά φηη ε θξίζηκε ηηκή είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ην αξρηθφ κνληέιν Fire ηεο NetLogo (ιέεη ζπγθεθξηκέλα 58-59%), ελψ ν άιινο ιέεη φηη ππάξρεη άιιε θξίζηκε ηηκή, γχξσ ζην 52%, ίδηα φκσο γηα φιεο ηηο νθηψ δηεπζχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηνλ άλεκν. Απφ ηνπο δεθαπέληε θνηηεηέο πνπ βιέπνπλ αιιαγή ζηελ θξίζηκε ηηκή ηεο ππθλφηεηαο δέληξσλ ή δελδξνθάιπςεο (tree density) αλάινγα κε ηε δηεύζπλζε πνπ «πλέεη ν άλεκνο», νη 11 παξαηεξνχλ φηη ζηηο ηέζζεξηο «θαηαθφξπθεο δηεπζχλζεηο» (N, S. E θαη W) ππάξρεη κία πεξίπνπ εληαία ηηκή θξίζηκεο ππθλφηεηαο δέληξσλ θαη ηελ ηνπνζεηνχλ πεξίπνπ ζην 57-60%, ελψ ηαπηφρξνλα κία άιιε εληαία θξίζηκε ηηκή (πεξίπνπ 52-53%), αθνξά ηηο «δηαγψληεο δηεπζχλζεηο ηνπ αλέκνπ, νη 4 ζεσξνχλ φηη ζε θάζε κία απφ ηηο νθηψ δηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί λα πλέεη ν άλεκνο αληηζηνηρεί θαη κία άιιε θξίζηκε ηηκή ππθλφηεηαο δέληξσλ, ηελ νπνία θαη ν θαζέλαο ηνπο πξνζδηνξίδεη γηα θάζε πεξίπησζε. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη νη 15 απφ ηνπο 17 εξσηψκελνπο απαληνχλ θάηη πνιχ θνληά ζην «επηζηεκνληθά απνδεθηφ» θαη απφ απηνχο νη 11 εθθξάδνπλ ηελ βέιηηζηε επηζηεκνληθά απνδεθηή απάληεζε (Resnick, 1999). Ο αιγφξηζκνο απηφο ηεο NetLogo νπζηαζηηθά πξνζνκνηψλεη θαηλόκελν δηαγσγηκόηεηαο ή δηήζεζεο (percolation) θαη ε εμέιημε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ζηα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Πνιχπινθα πζηήκαηα είλαη επθνιφηεξε άξα θαη νη θξίζηκεο ηηκέο ρακειφηεξεο φηαλ επλνείηαη ην «άικα» ηνπ «πξάθηνξα» (agent) θαη πξνο δηαγψληα patches (ηα pixels ηνπ κηθξφθνζκνπ ηεο NetLogo). Εξώηεζε αξηζκόο 9 (Q9) [M.A.]: «Πψο πηζηεχεηο φηη επεξεάδεη αλ επεξεάδεη ηειηθά ε πςειή ή ρακειή πγξαζία ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο δελδξνθάιπςεο ζην κνληέιν απηφ θαη πνηα ε εμήγεζε πνπ δίλεηο απφ πιεπξάο θαηαζθεπήο ηνπ κνληέινπ;» Καη νη 17 εξσηψκελνη απαληνχλ κέζα ζην γεληθφ πιαίζην φηη ε πςειή πγξαζία ζην κνληέιν έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγαιχηεξεο θξίζηκεο ηηκέο, ήηνη θαζίζηαηαη πην δχζθνιν γηα ηε θσηηά λα θηάζεη ζε «θξίζηκε θαηάζηαζε». Απφ ηνπο 17, νη 6 πηζηεχνπλ φηη πςειή πγξαζία ζεκαίλεη αθαίξεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ agents (πνπ εδψ είλαη νη «ζπίζεο» ηηο θσηηάο) λα κεηαπεδνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα απφ ηα νθηψ γεηηνληθά ηνπο patches. Οη νθηψ δελ θαηάθεξαλ λα δνπλ θάπνηα εμήγεζε απφ πιεπξάο αιγνξίζκνπ γηα ην πψο επεηεχρζε απηφ θαη κφλν ηξεηο αληηιακβάλνληαη φηη ε πςειή πγξαζία «κπινθάξεη» ηελ εμέιημε ηεο θσηηάο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν (ticks ηεο NetLogo). πγθεθξηκέλα απαληνχλ π.ρ. φηη: ζηελ πςειή πγξαζία, ε θσηηά κνηάδεη λα εγθισβίδεηαη θαη λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ, γηα ίδηεο ηηκέο ππθλόηεηαο δέληξσλ πνπ πξηλ έθηαλε ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο (άξα, B, ΒΙΟΛ-ΝΑΙ, ΘΕΩΡ, ΠΛ-ΟΧΙ). Η απάληεζε απηή είλαη πνιχ θνληά ζηελ «νξζή», φπνπ απφ πιεπξάο αιγνξίζκνπ, φηαλ ηα patches έρνπλ πςειή ηηκή πγξαζίαο (ζαλ «πςειή» απνδψζακε ηελ ηηκή 60, ελλνψληαο 60%), ν agent/θιφγα ζε θάζε ηξίην tick, κπνξεί λα κεηαπεδήζεη κφλν ζηα ηέζζεξα απφ ηα νθηψ γεηηνληθά ηνπ patches εθφζνλ βέβαηα δελ είλαη θακέλα ή ρσξίο δέληξν φπνηα θη αλ είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 3.2 Επξήκαηα από ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ «Μπξκήγθηα» ην πξψην απφ ηα δχν κνληέια κε ηα κπξκήγθηα πνπ βγαίλνπλ πξνο αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ηξνθήο, εθεί δειαδή φπνπ ππάξρνπλ κφλν δχν εζηίεο ηξνθήο θαη ηζαπέρνπλ απφ ηε θσιηά, νη απαληήζεηο ζηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Εξώηεζε αξηζκόο 2 (Q2)[Μ.Α.]: «Σα κπξκήγθηα θαηαλαιψλνπλ ηε κία ηξνθή πξψηε κε αηζζεηή δηαθνξά απφ ηελ άιιε (Q2-ΝΑΙ) ή πεξίπνπ θαη ηηο δχν ζπγρξφλσο (Q2- OXI);» θαη εξώηεζε αξηζκόο 3 (Q3): «Η ηξνθή πνπ θαηαλαιψλνπλ πξψηε ηα κπξκήγθηα, είλαη πάληα ε ίδηα (Q3-NAI) ή φρη (Q3-ΟΥΙ); Αλ είλαη πάληα ε ίδηα, πξφθεηηαη γηα ηελ ηξνθή πνπ είλαη πξνο ηα πάλσ (Q3-NAI-ΠΑΝΩ) ή πξνο ηα θάησ (Q3-NAI-ΚΑΣΩ) απφ ηε θσιηά θαη γηαηί θαηά ηε γλψκε ζνπ; ηνλ πίλαθα 2 ζπλνςίδνληαη νη απαληήζεηο ζηα Q2 θαη Q3. Πίνακας 2: Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο Q2 θαη Q3 (κνληέιν ants κε δπν ηζαπέρνπζεο εζηίεο ηξνθήο Q2-NAI Q2-OXI Q3-NAI Q3-NAI- ΠΑΝΩ Q3-NAI- ΚΑΣΩ Q3-OXI (1) (3) 13 ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 180 Δίλαη θαλεξφ φηη κεηά απφ αιιεπάιιειεο δνθηκέο θαη αιιειεπηδξάζεηο κε ην κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή, ηνπ ηχπνπ «ππφζεζε δνθηκή ιάζνο λέα ππφζεζε λέα δνθηκή θιπ» πνπ είλαη ηππηθή ζηελ θαηαζθεπαζηηθή επνηθνδνκεηηθή (ή θνλζηξνπθζηνληζηηθή) δηδαζθαιία (Kafai &Resnick, 1996), φπσο ηελ εηζάγεη ε NetLogo θαη φιεο νη εθδνρέο ηεο Logo, νη απαληήζεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηε ζπλέληεπμε έρνπλ αξθεηά ζπγθιίλεη πξνο ηηο επηζηεκνληθά νξζέο πνπ είλαη ε Q2-ΝΑΙ, γηαηί βέβαηα ε πξνζνκνίσζε αθνξά θαηλφκελν απηφ-νξγάλσζεο, θαζψο θαη ε Q3-ΟΥΙ, γηαηί ην θαηλφκελν είλαη ζηνραζηηθό θαη φρη αηηηνθξαηηθό. Εξώηεζε αξηζκόο 4 (Q4) )[Μ.Α.]: «Πψο επεξεάδεη ε παξάκεηξνο «πιεζπζκφο κπξκεγθηψλ» ηνπ κνληέινπ ηελ απηό-νξγάλσζε (self-organization) ησλ κπξκεγθηψλ, δει. ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο ζην λα εμαιεηθζεί πξψηα ε κία εζηία ηξνθήο;». ε φηη αθνξά ηελ εξψηεζε 4, νη 15 απφ ηνπο 17 θνηηεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη θαιχηεξε απηφ-νξγάλσζε ζε ρακεινχο πιεζπζκνχο κπξκεγθηψλ, πξάγκα νξζφ δηφηη εθεί επηηπγράλεηαη θαιχηεξε απηφ-νξγάλσζε, κφλν 5 φκσο δηεπθξηλίδνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φηη, ε παξάκεηξνο «πιεζπζκφο» έρεη βέιηηζηε / θξίζηκε ηηκή, δηφηη ζε πνιχ κηθξνχο πιεζπζκνχο ην θαηλφκελν επηβξαδχλεηαη θαη κφιηο ππεξβνχκε έλα φξην, πάιη ε απηφ- νξγάλσζε ειαηηψλεηαη. ην δεύηεξν από ηα δύν κνληέια κε ηα κπξκήγθηα πνπ βγαίλνπλ πξνο αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ηξνθήο, ζε απηφ δειαδή φπνπ ππάξρεη κφλν κία εζηία ηξνθήο, αιιά αλάκεζα ζε απηή θαη ζηε θσιηά κεζνιαβεί εκπφδην (πεξηνρή απφ patches, φπνπ νη agents/μπξκήγθηα δελ κπνξνχλ λα «παηήζνπλ»), ε βαζηθή εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο αθνξά ην πψο αληηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο ηελ απηφ-νξγάλσζε θαη ηε «λνεκνζχλε ηεο νκάδαο» (swarm intelligence), θαη είλαη ε εξώηεζε 5 (Q5)[ΠΡ]: «Πψο θαληάδεζαη ηελ εηθφλα ηεο απνηθίαο ησλ κπξκεγθηψλ θαη ηεο δηαρεφκελεο θεξνκφλεο (ηξνρηά θεξνκφλεο, άζπξε ζηελ νζφλε) φζν πξνρσξάεη ε ζπιινγή ηξνθήο απφ ηε θσιηά πξνο ηελ εζηία θαη πίζσ, κε ηελ παξεκβνιή ηνπ εκπνδίνπ;» Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεψλ ηνπο, νη απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Πίνακας 3: Οη απαληήζεηο ζην εξώηεκα πξόβιεςεο γηα ηα κπξκήγθηα θαη ην εκπόδην ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΛΗΘΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ (N) Α. πνιιέο γξακκέο θεξνκφλεο θαη φζεο ζπλαληνχλ ην εκπφδην ράλνληαη Β. κία βαζηθή ηξνρηά θεξνκφλεο πνπ παξαθάκπηεη ην εκπφδην ζε ηπραία απφζηαζε» Γ. δχν ηξνρηέο θεξνκφλεο πνπ παξαθάκπηνπλ ην εκπφδην ζε ηπραία απφζηαζε, εθαηέξσζελ Γ. δχν ηξνρηέο θεξνκφλεο πνπ παξαθάκπηνπλ ην εκπφδην εθαπηνκεληθά, εθαηέξσζελ Παξαηεξείηαη φηη κφλν 2 απφ ηνπο θνηηεηέο δίλνπλ ζαλ πξφβιεςε, βάζεη ηνπ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ θαηλνκέλνπ ηεο απηφ-νξγάλσζεο, απηφ πνπ είλαη ην επηζηεκνληθά αλακελφκελν. Αληίζεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή φινη έρνπλ πεηζηεί θαη αηζζεηνπνηήζεη φηη ε εμέιημε Γ είλαη ε ηππηθή εμέιημε ζην ρξφλν γηα έλα πνιχπινθν ζχζηεκα κε απηφ-νξγάλσζε. Μάιηζηα 3 απφ ηνπο 17 πξνζζέηνπλ ην νξζφ φηη γηα λα κελ ππάξμνπλ παξεθθιίζεηο απφ ην Γ πξέπεη ν αξηζκφο ησλ κπξκεγθηψλ λα κελ είλαη πνιχ κηθξφο. 3.3 Επξήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ «ζεξάκαηνο-ζεξεπηή» ε φ,ηη αθνξά ην κνληέιν ηεο δπλακηθήο / καζεκαηηθήο απεηθφληζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε έλα ιχθν ζεξεπηή, αιιά κε δύν είδε πξνβάηνπ ζεξάκαηνο, πνπ δηαθνξνπνηήζακε ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ κνληέιν κε έλα είδνο ζεξάκαηνο ηεο NetLogo (ην Wolf Sheep Predation System Dynamics), ε βαζηθή εξψηεζε πνπ εηίζεην ζηε ζπλέληεπμε πξηλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή ήηαλ ε εξώηεζε 4 (Q4)[Μ.Α.]: «Δληφπηζε θαηάιιειεο ηηκέο ησλ sliders πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πιεζπζκνχο ιχθνπ ή πιεζπζκνχο πξνβάησλ (είδνο 1 ή είδνο 2) ή ζε θαηάιιειεο ηηκέο ξπζκψλ ζήξεπζεο, ηέηνηεο ώζηε ην ζύζηεκα λα «νδεγείηαη ζε αζηάζεηα». Να ζηακαηνχλ δειαδή εληειψο νη πιεζπζκηαθέο ηαιαληψζεηο Lotka-Volterra θαη έλαο ή δχν ή θαη νη ηξείο πιεζπζκνί λα εμαιείθνληαη ηειείσο.» Σα απνηειέζκαηα ζηελ Q4 ήηαλ φηη: 14 θνηηεηέο απέηπραλ ηειείσο κεηά απφ πάξα πνιιέο δνθηκέο λα βξνπλ κία ηηκή ή έλα ζπλδπαζκφ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ψζηε λα ζπκβαίλεη απηφ, 2 θνηηεηέο θαηάθεξαλ κία θνξά λα ην πεηχρνπλ, κε έλα ζπλδπαζκφ ηηκψλ θαη έλαο θνηηεηήο θαηάθεξε λα ην πεηχρεη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηηκψλ. Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ ήηαλ φηη φηαλ ηίζεηαη ε εξώηεζε 9 (Q9)[Μ.Α.]: «πκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηελ παξαθάησ δήισζε: Όζν πην πνιχπινθν είλαη έλα ηξνθηθφ δίθηπν, ηφζν πην ζηαζεξφ είλαη ; Δμήγεζε.», νη 16 απφ ηνπο 17 εξσηεζέληεο δειψλνπλ φηη ζπκθσλνύλ, πξάγκα πνπ είλαη θαη ην επηζηεκνληθά απνδεθηφ (Mac Arthur, 1955; McCann, 2000; Gkiolmas et al, 2010b). 4. Σπκπεξάζκαηα Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα επξήκαηα, ε ρξήζε πξνεθηάζεσλ ησλ κνληέισλ ηεο NetLogo ζεσξνχκε φηη βνεζάεη ηνπο δηδαζθφκελνπο (εδψ ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο) λα ζπιιάβνπλ θαη λα αηζζεηνπνηήζνπλ θαιχηεξα βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ζηε Φχζε. πγθεθξηκέλα ε επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ αλαιχζεθε πξνεγνχκελα, ζεσξνχκε φηη νδεγεί ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: α) κε ηε ρξήζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ κνληέισλ ηεο NetLogo θαη αιιειεπίδξαζε κε απηά ζε ππνινγηζηή νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί θαηνξζψλνπλ λα ζπιιάβνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζεκαληηθέο πηπρέο θαη ηδηφηεηεο ησλ πνιππιφθσλ ζπζηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα i) ην φηη ε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη θαη είλαη πην ζχλζεηε απφ ηελ απιή επαιιειία ησλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 182 ζπκπεξηθνξψλ ησλ επηκέξνπο κειψλ ηνπ, ii) φηη ηα ζπζηήκαηα απηά ζηε Φχζε ζπλήζσο δηέξρνληαη απφ κία κρίσιμη φάση, φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιάδεη άξδελ αιιά θαη είλαη κε πξνβιέςηκε, iii) φηη ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ελππάξρνπλ σο δπλαηέο εμειίμεηο ε επζηάζεηα θαη ε αζηάζεηα θαη ηέινο iv) φηη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο ζε έλα νηθνινγηθφ ζχζηεκα (φπσο έλα ηξνθηθφ δίθηπν) ην θαζηζηά θαηά θαλφλα πην επζηαζέο, β) έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ κηθξέο αιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο πνιπ-πξαθηνξηθνχ κνληέινπ θαη λα πξνβιέςνπλ θαη θαηφπηλ λα ειέγμνπλ ηηο επηδξάζεηο απηψλ ησλ κηθξψλ αιιαγψλ νη θνηηεηέο απνθηνχλ δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ηα πνιπ-πξαθηνξηθά ππνινγηζηηθά κνληέια κνληεινπνηνχλ θπζηθά θαηλφκελα γ) εηζάγνληαη ζηελ πξάμε ζε δηδαζθαιίεο ζπκβαηέο κε ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηερληθέο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο επνηθνδνκεηηζκφο (constructionism), ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ε «δνθηκή-θαη-ιάζνο» ( trial-and-error ) θιπ, θάηη πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ηνπο θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία σο εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθφηεξα αλ επηζπκνχλ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ κέζα ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Βιβλιογραφία Dresner, M. (2008). Using research projects and qualitative conceptual modeling to increase novice scientists understanding of ecological complexity. Ecological Complexity 5(3), Gkiolmas, A., Chalkidis, A., Papaconstantinou, A., Stavrou, D., Karamanos, K. & Skordoulis C. (2010a). Teaching concepts of Complex Systems to prospective Greek Primary School teachers, with the use of NetLogo models, MAPS2 Conference, Teaching of/with Agent-Based Models in the Social Science, April 8th-9th, 2010, ENS ULM, Paris, France Gkiolmas, A., Chalkidis, A., Papaconstantinou, A., Stavrou, D., Karamanos, K. & Skordoulis C. (2010b). Ecosystem Food Webs as Dynamic Systems: Educating Undergraduate Teachers in Conceptualizing Aspects of Food Webs Systemic Nature and Comportment, Proceedings of the 6th HSSS Conference, Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) & Univ. of the Aegean, Mytilene, June Goldstone, R. L. & Wilensky, U. (2008). Promoting Transfer by grounding Complex Systems Principles. Journal of the Learning Sciences, 17(4), Jacobson, M. & Wilensky, U. (2006). Complex Systems in Education: Scientific and Educational Importance and Implications for the Learning Sciences. The Journal of the Learning Sciences, 15(1), Kafai, Y.B. & Resnick, M. (Eds) (1996). Constructionism in Practice: Designing, Thinking and Learning in a Digital World. Mahwah, NJ: Erlbaum. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Karsten, J. (2004). Teaching about Complexity in Primary and Secondary Schools: An Exploration of New Approaches to Ecosystem Education. PhD Thesis, Department of Bioresource Engineering, McGill University, Montreal, Canada. MacArthur, R (1955). Fluctuations of Animal Populations and a Measure of Community Stability. Ecology, 36, McCann K. S. (2000). The diversity-stability debate. Nature, 405, Resnick M. (1999). Turtles, Termites and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds. The MIT Press. Resnick, M. & Wilensky, U. (1997). Diving into Complexity: Developing Probabilistic Decentralized Thinking, through Role-Playing Activities. Journal of the Learning Sciences, 7 (2), Tisue, S. & Wilensky, U. (2004). NetLogo: A Simple Environment for Modeling Complexity. Proceedings of the International Conference on Complex Systems, May 2004, Boston, USA. Wilensky, U. & Reisman, K. (2006). Thinking Like a Wolf, a Sheep, or a Firefly: Learning Biology Through Constructing and Testing Computational Theories An Embodied Modeling Approach. Cognition and Instruction 24(2), Wilensky, U. (1999). NetLogo. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University. Evanston, IL ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 184 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα