ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε έπιπλα από ξύλο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9522] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/894/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, Μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το κοινοτικό οικολογικό σήμα είναι δυνατόν να απονεμηθεί σε προϊόν το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραμέτρων. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος ανά κατηγορία προϊόντων, τα οποία καταρτίζονται με βάση τα κριτήρια που προτείνει το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Τα οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η κατηγορία προϊόντων «έπιπλα από ξύλο» περιλαμβάνει τις ελεύθερες ή εντοιχισμένες μονάδες οικιακών επίπλων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, την ανάρτηση, την κατάκλιση, το κάθισμα, την εργασία και την εστίαση, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους ή στο ύπαιθρο ή σε εσωτερικούς χώρους για επαγγελματικούς σκοπούς. Οι επαγγελματικοί σκοποί περιλαμβάνουν τα έπιπλα γραφείων και σχολικών κτηρίων καθώς και την επίπλωση εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το προϊόν κατασκευάζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κ.β. από συμπαγή ξυλεία ή υλικά με βάση ξύλο. Το γυαλί, εάν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί εύκολα σε περίπτωση ζημίας ή θραύσης, μπορεί να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του βάρους και το ίδιο ισχύει για τον τεχνικό εξοπλισμό και τα εξαρτήματα. β) Το βάρος κάθε μεμονωμένου υλικού, εκτός από το συμπαγή ξυλεία και τα υλικά με βάση ξύλο, δεν υπερβαίνει το 3 % του συνολικού βάρους του προϊόντος. Το συνολικό συνδυασμένο βάρος των εν λόγω υλικών δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού βάρους του προϊόντος. Άρθρο 2 Προκειμένου να απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα σε έπιπλο από ξύλο, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, αυτό πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων «έπιπλα από ξύλο», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να ανταποκρίνεται στα οικολογικά κριτήρια που παρατίθενται στο παράρτημα. Άρθρο 3 Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «έπιπλα από ξύλο», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «έπιπλα από ξύλο» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «36». Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Günter VERHEUGEN Αντιπρόεδρος ( 1 ) ΕΕ L 237 της , σ. 1.

2 L 320/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σκοπός των κριτηρίων Τα παρόντα κριτήρια έχουν ως στόχο ιδίως την προαγωγή του περιορισμού των επιπτώσεων των επίπλων από ξύλο στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ειδικότερα, δε: την αύξηση της χρήσης υλικών που παράγονται κατά πιο αειφόρο τρόπο, τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών, τα προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί όσον αφορά την αντοχή Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση Σε κάθε κριτήριο αναφέρονται συγκεκριμένες απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης. Όπου ενδείκνυται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών από εκείνες που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εάν κρίνονται ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει την αίτηση. Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τα κριτήρια, θεωρείται ότι αυτά μπορούν να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον(τους) προμηθευτή(-ές) του ή/και από τον(τους) προμηθευτή(-ές) του(των) τελευταίου(-ων) κ.λπ., κατά περίπτωση. Η εκτίμηση της συμμόρφωσης διενεργείται από καταλλήλως διαπιστευμένα εργαστήρια (όποτε αυτό είναι δυνατό) που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος φορέας δύναται να απαιτεί πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργεί ανεξάρτητες εξακριβώσεις. Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της τήρησης των κριτηρίων, την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το EMAS ή το ISO 14001, καθώς και τις περιβαλλοντικές δηλώσεις για προϊόντα. (Σημείωση: οι εν λόγω δηλώσεις και συστήματα διαχείρισης δεν είναι υποχρεωτικά αλλά η χρήση τους ενθαρρύνεται). ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εξαιρέσεις Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις από ορισμένα από τα κριτήρια που αφορούν τα υλικά: i) Τα υλικά, πλην της συμπαγούς ξυλείας των υλικών με βάση το ξύλο και εκείνων που καλύπτονται από τα κριτήρια για την επιφανειακή κατεργασία και για τη συναρμολόγηση των επίπλων, τα οποία αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 3 % του συνολικού βάρους του προϊόντος με οικολογικό σήμα είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από τη συμμόρφωση με τις «απαιτήσεις για το ξύλο και τα υλικά με βάση ξύλο». ii) Τα υλικά στερέωσης, όπως βίδες και καρφιά, και οι μεταλλικοί μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες και συρτάρια εξαιρούνται από τη συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια που αφορούν τα υλικά. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες περί των υλικών εκείνων που εξαιρούνται από τη συμμόρφωση με ορισμένα κριτήρια. Ο υπολογισμός του ποσοστού των υλικών που είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περιλαμβάνει και την ποσότητα υλικών όπως τα σύνθετα υλικά, ανεξάρτητα από το ποσοστό του σύνθετου υλικού στο τελικό προϊόν με οικολογικό σήμα. Ο υπολογισμός του συνολικού βάρους δεν περιλαμβάνει το βάρος των υλικών στερέωσης. 1. Περιγραφή του προϊόντος Παρέχεται περιγραφή του προϊόντος (περιγραφή της λειτουργίας, όνομα προϊόντος ή κωδικός αναφοράς σε περίπτωση διάθεσης διάφορων τύπων του ιδίου προϊόντος, παρέχεται περιγραφή των υποτύπων στους οποίους αναφέρεται η αίτηση). Παρέχονται πληροφορίες για το συνολικό βάρος του προϊόντος, για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερέωσης και των εξαρτημάτων, καθώς και για το βάρος του καθενός. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει περιγραφή του προϊόντος στην αρμόδια αρχή, όπου περιλαμβάνονται οι προαναφερθείσες πληροφορίες.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/25 2. Επικίνδυνες ουσίες α) Δεν επιτρέπεται η προσθήκη στο προϊόν από ξύλο ουσιών ή παρασκευασμάτων στα οποία αποδίδεται ή μπορεί να αποδοθεί, κατά τη στιγμή της αίτησης, κάποια από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμός αυτών): R23: (τοξικό όταν εισπνέεται), R24: (τοξικό σε επαφή με το δέρμα), R25: (τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως), R26: (πολύ τοξικό όταν εισπνέεται), R27: (πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα), R28: (πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως), R39 (κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων), R40 (ύποπτο καρκινογένεσης), R42 (μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται) R43 (μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα), R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο), R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες), R48 (κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση), R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται), R50 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς), R51 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς), R52 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς), R53 (μπορεί να προκαλέσει χρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον), R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα), R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση της γονιμότητας), R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R68 (πιθανός κίνδυνος μονίμων επιδράσεων) που προβλέπονται από την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεων των επικινδύνων ουσιών (οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες) ( 1 ), και από τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, και λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) (οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα). Εναλλακτικά, επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη η ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ( 3 ). Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να προστίθενται στις πρώτες ύλες ουσίες ή παρασκευάσματα στα οποία αποδίδεται, ή μπορεί να αποδοθεί κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, οιαδήποτε από τις ακόλουθες δηλώσεις κινδύνου (ή συνδυασμός αυτών): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372. ( 1 ) ΕΕ 196 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 200 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 353 της , σ. 1.

4 L 320/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει αλογονωμένα οργανικά συνδετικά μέσα, αζιριδίνη και πολυαζιριδίνες, ούτε χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα) και πρόσθετα από: μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο (VI), υδράργυρο και τις ενώσεις τους, αρσενικό, βόριο και χαλκό, οργανικό κασσίτερο. γ) Στο προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο τα επιβραδυντικά φλόγας που είναι χημικώς ενωμένα με τη μήτρα/το υλικό ή με την επιφάνεια της μήτρας/του υλικού (δραστικά επιβραδυντικά φλόγας). Αν τα επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται χαρακτηρίζονται με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις R, τα εν λόγω δραστικά επιβραδυντικά φλόγας πρέπει, κατά την εφαρμογή, να υφίστανται χημική μετατροπή ώστε να μην είναι πλέον δυνατός ο χαρακτηρισμός τους με οποιαδήποτε από αυτές τις φράσεις R. (Ποσοστό μικρότερο από 0,1 % του επιβραδυντικού φλόγας μπορεί να παραμένει στη μορφή που είχε πριν από την εφαρμογή.) R40 (ύποπτο καρκινογένεσης), R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο), R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες), R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται), R50 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς), R51 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς), R52 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς), R53 (μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον), R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα), R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση της γονιμότητας), R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R68 (πιθανός κίνδυνος μόνιμων επιδράσεων), που προβλέπονται ορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών, και στις μετέπειτα τροποποιήσεις της. Τα επιβραδυντικά φλόγας που αναμειγνύονται μόνο με φυσικό τρόπο με τη μήτρα/το υλικό αποκλείονται (πρόσθετα επιβραδυντικά φλόγας). Εναλλακτικά, επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη η ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να προστίθενται στις πρώτες ύλες ουσίες ή παρασκευάσματα στα οποία αποδίδεται, ή μπορεί να αποδοθεί κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, μία από τις ακόλουθες δηλώσεις κινδύνου (ή συνδυασμός αυτών): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και κατάλογο των συστατικών και τη σχετική τεκμηρίωση, όπως είναι τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. 3. Απαιτήσεις για το ξύλο και τα υλικά με βάση ξύλο α) Αειφορική διαχείριση δασών Ο παραγωγός εφαρμόζει πολιτική προμηθειών ξυλείας από αειφόρο παραγωγή και σύστημα ιχνηλάτησης και εξακρίβωσης της προέλευσης της ξυλείας και παρακολούθησης της πορείας από το δάσος υλοτόμησης μέχρι το πρώτο σημείο παραλαβής της. Τεκμηριώνεται η προέλευση όλης της ξυλείας. Ο παραγωγός οφείλει να εξασφαλίζει ότι όλη η ξυλεία προέρχεται από νόμιμες πηγές. Η ξυλεία δεν προέρχεται από προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές υπό επίσημη διαδικασία χαρακτηρισμού ως προστατευόμενες, από υπεραιωνόβια δάση και δάση υψηλής αξίας διατήρησης που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο με διαδικασίες συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων, εκτός εάν στις προμήθειες τηρούνται σαφώς οι εθνικές κανονιστικές διατάξεις για τη διατήρηση.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/27 Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, για προϊόντα από ξύλο που διατίθενται στην αγορά με οικολογικό σήμα, τουλάχιστον το 50 % της συμπαγούς ξυλείας και το 20 % των υλικών με βάση ξύλο πρέπει να προέρχονται είτε από δάση τα οποία αποτελούν αντικείμενο αειφορικής διαχείρισης και έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητα συστήματα τρίτων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στην παράγραφο 15 του ψηφίσματος του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ενδεχόμενες μεταγενέστερες βελτιώσεις του είτε από ανακυκλωμένα υλικά. Από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για προϊόντα από ξύλο που διατίθενται στην αγορά με οικολογικό σήμα, τουλάχιστον το 60 % της συμπαγούς ξυλείας και το 30 % των υλικών με βάση ξύλο πρέπει να προέρχονται είτε από δάση τα οποία αποτελούν αντικείμενο αειφορικής διαχείρισης και έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητα συστήματα τρίτων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στην παράγραφο 15 του ψηφίσματος του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ενδεχόμενες μεταγενέστερες βελτιώσεις του είτε από ανακυκλωμένα υλικά. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, για προϊόντα από ξύλο που διατίθενται στην αγορά με οικολογικό σήμα, τουλάχιστον το 70 % της συμπαγούς ξυλείας και το 40 % των υλικών με βάση ξύλο πρέπει να προέρχονται είτε από δάση τα οποία αποτελούν αντικείμενο αειφορικής διαχείρισης και έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητα συστήματα τρίτων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στην παράγραφο 15 του ψηφίσματος του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες βελτιώσεις του είτε από ανακυκλωμένα υλικά. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Προκειμένου να πληροί τους παραπάνω όρους ο αιτών αποδεικνύει ότι σε όλα τα προϊόντα από ξύλο με οικολογικό σήμα, όταν θα διατεθούν για πρώτη φορά στην αγορά μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο κριτήριο, θα τηρείται το αντίστοιχο ποσοστό όσον αφορά την πιστοποιημένη ξυλεία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να αποδειχτεί, ο αρμόδιος φορέας θα εκδώσει το πιστοποιητικό οικολογικού σήματος μόνο για την περίοδο για την οποία μπορεί να αποδειχτεί η συμμόρφωση. Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση από τον προμηθευτή της ξυλείας σχετικά με τα είδη, τις ποσότητες και την καταγωγή της ξυλείας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των επίπλων. Ο αιτών υποβάλλει ένα ή περισσότερα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν ότι το σύστημα πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 15 του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμός: Ως υλικό με βάση ξύλο νοείται το υλικό που κατασκευάζεται με τη συνένωση με συγκολλητικά μέσα ή/και κόλλες, ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά: ίνες ξύλου, ή/και αποφλοιωμένα ή διατετμημένα φύλλα ξύλου ή/και υπολείμματα ξυλείας από δάση, φυτείες, πριστή ξυλεία, υπολείμματα από βιομηχανίες χαρτοπολτού/χαρτιού, ή/και ανακυκλωμένη ξυλεία. Τα υλικά με βάση ξύλο περιλαμβάνουν: σκληρές πλάκες, ινοσανίδες, ινοσανίδες μέτριας πυκνότητας, μοριοσανίδες, OSB (πλάκες προσανατολισμένων λωρίδων) αντικολλητή ξυλεία και σανίδες (πανέλα) από συμπαγή ξυλεία. Ο όρος «υλικό με βάση ξύλο» αναφέρεται επίσης σε σύνθετα υλικά από σανίδες με βάση ξύλο επιστρωμένες με πλαστικές ύλες ή με πολυστρωματικές πλαστικές ύλες ή μέταλλα ή άλλα υλικά επίστρωσης και κατεργασμένες/ημι-κατεργασμένες σανίδες με βάση ξύλο. Τα κατεργασμένα ή ημικατεργασμένα υλικά με βάση ξύλο και τα υλικά με βάση ξύλο που φέρουν επίστρωση από πλαστική ύλη ή πολυστρωματική πλαστική ύλη ή μέταλλα ή άλλα υλικά επίστρωσης, πληρούν επίσης τα κριτήριά τα σχετικά με την επιφανειακή επεξεργασία, πέραν των κριτηρίων που ορίζονται στο παρόν τμήμα. β) Ανακυκλωμένες ίνες ξύλου Το ξύλο, τα ξυλοτεμαχίδια ή οι ίνες που προέρχονται από ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή υλικών με βάση ξύλο (εισροές) ικανοποιούν, τουλάχιστον, το βιομηχανικό πρότυπο ευρωπαϊκής ομοσπονδίας EPF, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του εγγράφου «Πρότυπο EPF για τους όρους παράδοσης ανακυκλωμένης ξυλείας» («ΕΡF Standard for delivery conditions of recycled wood») της 24ης Οκτωβρίου Ο πίνακας του προτύπου αναφοράς περιλαμβάνεται, επίσης, στο προσάρτημα 1. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Κατατίθεται δήλωση σύμφωνα με την οποία στην παραγωγή υλικών με βάση ξύλο χρησιμοποιείται ανακυκλωμένη ξυλεία. Επιπλέον, κατατίθενται αποτελέσματα δοκιμών ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές που καθορίζονται στο προσάρτημα 1. γ) Εμποτιστικές ουσίες και συντηρητικά i) Τα έπιπλα εσωτερικών χώρων δεν υφίστανται εμποτισμό. Για όλα τα άλλα έπιπλα, στα οποία χρησιμοποιούνται εμποτιστικές ουσίες ή συντηρητικά, πληρούνται οι απαιτήσεις για τις επικίνδυνες ουσίες (τμήμα 2). ii) Η συμπαγής ξυλεία, μετά την υλοτόμηση, δεν υφίσταται κατεργασία με ουσίες ή παρασκευάσματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε κάποιον από τους ακόλουθους καταλόγους: συνιστώμενη από την ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) ταξινόμηση φυτοφαρμάκων με βάση την επικινδυνότητα, ως κατηγορίας 1α (εξαιρετικά επικίνδυνα), συνιστώμενη από την ΠΟΥ ταξινόμηση φυτοφαρμάκων με βάση την επικινδυνότητα ως κατηγορίας 1β (λίαν επικίνδυνα). Επιπλέον η κατεργασία της ξυλείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ) και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 2 ). ( 1 ) ΕΕ L 33 της , σ. 36. ( 2 ) ΕΕ L 262 της , σ. 201.

6 L 320/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, κατάλογο των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν και δελτίο δεδομένων για κάθε μια από αυτές. δ) Χρήση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στην παραγωγή υλικών με βάση ξύλο Επιπλέον των απαιτήσεων του τμήματος 2 περί επικίνδυνων ουσιών, όλες οι ουσίες και τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων με βάση ξύλο πληρούν τα ακόλουθα: i) Η παρθένος ξυλεία δεν έχει υποστεί κατεργασία με ουσίες ή παρασκευάσματα περιέχοντα ουσίες που περιλαμβάνονται σε κάποιον από τους ακόλουθους καταλόγους: συνιστώμενη από την ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) ταξινόμηση φυτοφαρμάκων με βάση την επικινδυνότητα, ως κατηγορίας 1α (εξαιρετικά επικίνδυνα), συνιστώμενη από την ΠΟΥ ταξινόμηση φυτοφαρμάκων με βάση την επικινδυνότητα ως κατηγορίας 1β (λίαν επικίνδυνα). Επιπλέον η κατεργασία της ξυλείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου. ii) Η σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη περιεκτικότητα των προϊόντων ή παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στις σανίδες δεν υπερβαίνει το 0,3 % (κ.β). Η σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη περιεκτικότητα των συνδετικών μέσων, συγκολλητικών ουσιών και κολλών για αντικολλητές ή επικολλητές ξύλινες σανίδες δεν υπερβαίνει το 0,5 % (κ.β.). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλες δηλώσεις με τις οποίες επαληθεύεται ότι πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις. Όσον αφορά τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή υλικών με βάση ξύλο, κατατίθεται δελτίο δεδομένων για την ασφάλεια υλικών (MSDS) ή ισοδύναμη τεκμηρίωση με στοιχεία για την ταξινόμηση από πλευράς επικινδυνότητας για την υγεία. ε) Εκπομπές φορμαλδεΰδης από ακατέργαστα υλικά με βάση ξύλο Επιτρέπεται η χρήση υλικών με βάση ξύλο σε έπιπλα, μόνον εάν τα υλικά αυτά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: i) Μοριοσανίδες: οι εκπομπές φορμαλδεΰδης από μοριοσανίδες σε ακατέργαστη μορφή, δηλαδή πριν υποβληθούν σε μηχανική κατεργασία ή επίστρωση, δεν υπερβαίνουν το 50 % της τιμής κατωφλίου που θα επέτρεπε την ταξινόμηση των μοριοσανίδων ως E1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 312. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα υλικά με βάση ξύλο πληρούν την παρούσα απαίτηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ii) Ινοσανίδες: Η φορμαλδεΰδη που μετράται σε οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενη ινοσανίδα δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής κατωφλίου που θα επέτρεπε την ταξινόμηση της ινοσανίδας στην κατηγορία ποιότητας Α σύμφωνα με το πρότυπο EN Ωστόσο, οι ινοσανίδες που ταξινομούνται στην κατηγορία ποιότητας A θα γίνονται δεκτές, αν δεν αντιπροσωπεύουν άνω το 50 % του συνόλου της ξυλείας και των υλικών με βάση ξύλο που χρησιμοποιούνται στο προϊόν. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα υλικά με βάση ξύλο πληρούν την παρούσα απαίτηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN στ) Γενετικώς τροποποιημένο ξύλο Το προϊόν απαγορεύεται να περιέχει γενετικώς τροποποιημένο ξύλο. Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιείται γενετικώς τροποποιημένο ξύλο. 4. Κριτήρια για την επιφανειακή επεξεργασία Η επιφανειακή επεξεργασία αναφέρεται στη διεργασία επιφανειακής επεξεργασίας, είτε μεμονωμένων μερών/στοιχείων επίπλων, είτε του επίπλου στο σύνολό του. α) Επιφανειακή επεξεργασία με πλαστικές ύλες και μέταλλα Οι πλαστικές ύλες και τα μέταλλα επιτρέπονται σε ποσοστό έως 2 % του συνολικού βάρους του επίπλου. Οφείλουν να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στο τμήμα 2. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει κατάλληλη τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα παρόντα κριτήρια. β) Άλλες επιφανειακές επεξεργασίες εκτός πλαστικών υλών και μετάλλων Το κριτήριο αυτό αφορά την επίστρωση των επίπλων και των υλικών από ξύλο.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/29 i) Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (συμπεριλαμβανομένης της περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις) Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ουσίες και παρασκευάσματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις περί επικίνδυνων ουσιών που καθορίζονται στο τμήμα 2. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και κατάλογο των συστατικών και τη σχετική τεκμηρίωση, όπως είναι τα δελτία δεδομένων σχετικά με τα υλικά και την ασφάλεια. Επιπλέον, οι χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως επιβλαβείς για το περιβάλλον από τη χημική βιομηχανία παραγωγής/ τον προμηθευτή σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ (28η τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) ικανοποιούν ένα από τα ακόλουθα δύο όρια: στις ουσίες και τα παρασκευάσματα για την επιφανειακή επεξεργασία δεν πρέπει να προστίθενται χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως επιβλαβείς για το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ. Εντούτοις, τα προϊόντα μπορούν να περιέχουν σε αναλογία μέχρι 5 % πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) σύμφωνα με τον ορισμό της οδηγίας 1999/13/ΕΚ ( 1 ) (ως ΠΟΕ νοείται κάθε οργανική ένωση που εμφανίζει τάση ατμών 0,01 kpa ή περισσότερο στους 293,15 K ή αντίστοιχη πτητικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης). Εάν το προϊόν απαιτεί αραίωση, η περιεκτικότητα του αραιωμένου προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προαναφερθείσες οριακές τιμές, η εφαρμοζόμενη ποσότητα (υγρή βαφή/βερνίκι) επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ δεν υπερβαίνει τα 14 g/m 2 επιφάνειας και η εφαρμοζόμενη ποσότητα (υγρή βαφή/βερνίκι) ΠΟΕ δεν υπερβαίνει τα 35 g/m 2. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετικά δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: πλήρης σύνθεση, με καθορισμό των ποσοτήτων και αριθμών CAS για τις συστατικές ουσίες, η μέθοδος και τα αποτελέσματα των δοκιμών για όλες τις ουσίες που περιέχει το προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, δήλωση σύμφωνα με την οποία έχουν δηλωθεί όλες οι συστατικές ουσίες, ο αριθμός επιστρώσεων και η χρησιμοποιούμενη, ανά επίστρωση, ποσότητα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Μέθοδος εφαρμογής: Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης προϊόντος επιφανειακής επεξεργασίας και της εφαρμοζόμενης ποσότητας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τυποποιημένοι βαθμοί απόδοσης: συσκευή ψεκασμού χωρίς ανακύκλωση 50 %, συσκευή ψεκασμού με ανακύκλωση 70 %, ηλεκτροστατικός ψεκασμός 65 %, ψεκασμός με κώδωνα/δίσκο 80 %, επίχριση με κύλινδρο 95 %, επίχριση με ταμπονάρισμα 95 % επίχριση υπό κενό 95 %, εμβάπτιση 95 %, έκπλυση 95 %. γ) Φορμαλδεΰδη Οι εκπομπές φορμαλδεΰδης από ουσίες και παρασκευάσματα που προορίζονται για επιφανειακή επεξεργασία κατά την οποία ελευθερώνεται φορμαλδεΰδη δεν υπερβαίνουν το 0,05 ppm. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του καταθέτει δήλωση σύμφωνα με την οποία πληρούται η ανωτέρω απαίτηση, καθώς και πληροφορίες για τη σύνθεση του υλικού της επιφανειακής επεξεργασίας (π.χ. δελτία δεδομένων για την ασφάλεια υλικών). δ) Πλαστικοποιητές Σε περίπτωση εφαρμογής πλαστικοποιητή κατά τη διαδικασία κατασκευής, οι φθαλικές ενώσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για τις επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στο τμήμα 2. Επιπροσθέτως, το προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει φθαλικό δι-κ-οκτύλιο (DNOP), φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο (DINP) και φθαλικό δι-ισοδεκύλιο (DIDP). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. ε) Βιοκτόνα Επιτρέπονται μόνο τα βιοκτόνα που περιέχουν βιοκτόνες δραστικές ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), και είναι εγκεκριμένα προς χρήση σε έπιπλα. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κριτηρίου, συνοδευόμενη από κατάλογο των βιοκτόνων που χρησιμοποιήθηκαν. ( 1 ) ΕΕ L 85 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 123 της , σ. 1.

8 L 320/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κριτήρια για τη συναρμολόγηση των επίπλων Το κριτήριο αυτό αφορά τη συγκόλληση των επιμέρους στοιχείων που περιλαμβάνονται στο συναρμολογημένο έπιπλο, δηλαδή τις συγκολλητικές ουσίες. α) Επικίνδυνες ουσίες σε πρόσθετα και σε συνδετικά μέσα Πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα 2 περί επικίνδυνων ουσιών. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλει κατάλληλες δηλώσεις με τις οποίες επαληθεύεται ότι πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις. Για κάθε χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται στη συναρμολόγηση των επίπλων, πρέπει να κατατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμη τεκμηρίωση, με πληροφορίες για την ταξινόμηση από πλευράς επικινδυνότητα για την υγεία. Κατατίθενται εκθέσεις δοκιμών ή δήλωση του προμηθευτή για την περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη. β) ΠΟΕ Η περιεκτικότητα, σε ΠΟΕ, των συγκολλητικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των επίπλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % (κ.β.). (ως ΠΟΕ νοούνται όλες οι οργανικές ουσίες που εμφανίζουν τάση ατμών 0,01 kpa ή περισσότερο στους 293,15 K ή αντίστοιχη πτητικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Κατατίθεται δήλωση του αιτούντος, στην οποία εμφαίνονται όλες οι συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη συναρμολόγηση του επίπλου και καταδεικνύεται η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο. 6. Κριτήρια για το τελικό προϊόν α) Αντοχή και ασφάλεια Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την αντοχή, τη στιβαρότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, βάσει των προτύπων ΕΝ που ισχύουν για τη χρήση του προϊόντος. Ελλείψει προτύπων ΕΝ, υιοθετούνται οι απαιτήσεις των προτύπων ISO. Ελλείψει προτύπων ΕΝ ή ISO, διενεργείται, από ανεξάρτητο οργανισμό δοκιμών, εκτίμηση της αντοχής, της στιβαρότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας του προϊόντος βάσει του σχεδιασμού και της επιλογής υλικών. Το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης περιέχει κατάλογο των προτύπων και προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αντοχής. Δεδομένης της σπουδαιότητας του κριτηρίου αντοχής και προκειμένου να βελτιωθεί η εκτίμηση της αντοχής των προϊόντων, το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB) θα αναλάβει την πρωτοβουλία να προωθήσει τη θέσπιση προτύπων ΕΝ για την αντοχή, τα οποία πρέπει να διατίθενται για την επόμενη αναθεώρηση των παρόντων κριτηρίων. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο παραγωγός καταθέτει δήλωση που συνοδεύεται από τεκμηρίωση σχετική με τις μεθόδους με τις οποίες διενεργήθηκαν οι δοκιμές από τον διαπιστευμένο οργανισμό και τα αποτελέσματα των δοκιμών. β) Συντήρηση Η συντήρηση των προϊόντων είναι δυνατή χωρίς τη χρήση οργανικών διαλυτών. Ο κατασκευαστής εγγυάται τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών (γνήσια λειτουργικά τεμάχια ή τεμάχια που επιτελούν ισοδύναμες λειτουργίες) κατόπιν αιτήσεως για ολόκληρη την περίοδο βιομηχανικής παραγωγής και για πενταετή περίοδο μετά την ημερομηνία διακοπής της παραγωγής του σχετικού μοντέλου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του καταθέτει δήλωση συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούται το παρόν κριτήριο. γ) Ανακύκλωση και απόβλητα Το προϊόν πρέπει να είναι εύκολα ανακυκλώσιμο. Στον καταναλωτή παρέχεται λεπτομερής περιγραφή των βέλτιστων τρόπων διάθεσης του προϊόντος (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, επιστροφή στον αιτούντα, παραγωγή ενέργειας) οι οποίοι ιεραρχούνται ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Για κάθε εναλλακτική επιλογή πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του παρέχει δείγμα των πληροφοριών που θα παρέχονται και αιτιολόγηση των συστάσεων. δ) Ενημέρωση των καταναλωτών Το προϊόν που φέρει οικολογικό σήμα συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες: πληροφορίες για την καταλληλότητα προς χρήση, βάσει της οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης (ελαφρά ή βαριά, για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο), πληροφορίες για τον καθαρισμό και την περιποίηση,

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/31 οδηγίες για την αντικατάσταση υάλων (αν υπάρχουν) από τον κατασκευαστή ή το κατάστημα λιανικής πώλησης, κατόπιν αιτήσεως, σε περίπτωση ζημιάς ή θραύσης, οδηγίες για την υποχρέωση επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο διάθεσης παλαιών επίπλων και υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, βέλτιστη χρήση από εργονομικής πλευράς, κατά περίπτωση, όνομα του φυτικού είδους της συμπαγούς ξυλείας, αναφορά κάθε κατεργασίας ή συντηρητικού που χρησιμοποιήθηκε σε προϊόντα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (χημικά, βιολογικά ή φυσικά), σύσταση στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί προϊόντα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ για τη μελλοντική συντήρηση του επίπλου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα του ενημερωτικού υλικού που θα συνοδεύει το προϊόν με το οικολογικό σήμα. ε) Συσκευασία του τελικού προϊόντος Η συσκευασία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: i) Κατασκευάζεται από ένα από τα ακόλουθα: εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά, υλικά που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, υλικά προοριζόμενα να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως τα υφασμάτινα καλύμματα. ii) Όλα τα υλικά διαχωρίζονται εύκολα, με το χέρι, σε μέρη ανακυκλώσιμα, αποτελούμενα από ένα υλικό (π.χ. χαρτόνι, χαρτί, πλαστικές ύλες, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση υποβάλλεται περιγραφή της συσκευασίας του προϊόντος συνοδευόμενη από δήλωση συμμόρφωσης με τα παρόντα κριτήρια. στ) Πληροφορίες στη συσκευασία Το ακόλουθο κείμενο αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος: «Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το σήμα με το λουλούδι σε αυτό το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο: Στη συσκευασία καθώς και στο εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, αναγράφεται επίσης το ακόλουθο κείμενο (ή ισοδύναμο): «Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος. Περισσότερα στοιχεία παρέχονται από: ονομασία/διεύθυνση του αρμόδιου για τους καταναλωτές τμήματος του αιτούντος». Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος, του εγχειριδίου με τις οδηγίες χρήσης και των πληροφοριών που συνοδεύουν το προϊόν, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με κάθε σκέλος του παρόντος κριτηρίου. ζ) Πληροφορίες που εμφαίνονται στο οικολογικό σήμα Το πλαίσιο 2 του οικολογικού σήματος περιέχει το ακόλουθο κείμενο: ξυλεία από δάση υπό καλή διαχείριση, περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών, προϊόν που έχει δοκιμαστεί όσον αφορά την αντοχή. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου εμφανίζεται η ετικέτα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

10 L 320/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσάρτημα 1 Οριακές τιμές των στοιχείων και ουσιών που επιτρέπεται να περιέχονται στις ανακυκλωμένες ίνες ξύλου για την παραγωγή υλικών με βάση ξύλο Στοιχεία και ενώσεις Οριακές τιμές (mg/kg ανακυκλωμένου υλικού με βάση ξύλο) Αρσενικό 25 Κάδμιο 50 Χρώμιο 25 Χαλκός 40 Μόλυβδος 90 Υδράργυρος 25 Φθόριο 100 Χλώριο Πενταχλωροφαινόλη (PCP) 5 Πισσέλαια [βενζο(α)πυρένιο] 0,5

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Ερευνητικό Υποέργο 3: «GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 8/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ξύλινες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/3 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε πηγές φωτός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Ερευνητικό Υποέργο 3: «GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002D0747 EL 28.11.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Σεπτεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0343 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14490/15 ENV 730 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0341 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε ελαφρούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5679/17 ENV 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D045655/03 - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D045655/03 - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12011/1/16 REV 1 ADD 1 ENV 563 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D053891/02 - ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D053891/02 - ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15507/17 ADD 1 ENER 503 ENV 1045 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5606/17 ENV 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε προσωπικούς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση καλυπτικό πόρων και προϊόν βάσης για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Παράρτημα I του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 όπως ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές για τις δραστικές ουσίες: Κοινή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Παράρτημα I του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 όπως ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές για τις δραστικές ουσίες: Κοινή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Παράρτημα I του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 όπως ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές για τις δραστικές ουσίες: Κοινή Ειδικές διατάξεις (*) ονομασία Αρι θ. «5 0 Υδροξείδιο του χαλκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/7 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5362/14 ENV 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5362/14 ENV 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5362/14 ENV 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 13 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Εφαρμογή 1.1. Οι εισαγωγείς

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/65 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7864/14 ENV 285 MI 281 DELACT 76 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 145/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.5.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997 19. 9. 97 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων I 256/ 13 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 1997 όσον αφορά τα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 196/27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 26.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 725/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την καθιέρωση διαδικασίας για την έγκριση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER Ημερ. Έκδοσης : ΣΕΠΤ 2014 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ UNIC WINDSCREN CLEANER ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2008 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα