ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. ενοικίου μια επιχείρησης η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε μια αστική περιοχή. ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. Σελ. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. ενοικίου μια επιχείρησης η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε μια αστική περιοχή. ΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. Σελ. 1"

Transcript

1 Θα εξετασθούν οι παράγοντες που επιδρούν και διαμορφώνουν τις χρήσεις γης σε μια μονοκεντρική πόλη, δηλαδή σε μια πόλη που έχει ένα κέντρο. Το «κέντρο της πόλης» ταυτίζεται με το γεωγραφικό της κέντρο και την αγορά ή το χώρο συγκέντρωσης των περισσότερων οικονομικών, εμπορικών, κοινωνικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της. Στην πραγματικότητα, οι μεγάλες πόλεις είναι πολυκεντρικές, δηλαδή έχουν περισσότερα του ενός κέντρα και παρουσιάζουν συγκέντρωση δραστηριοτήτων τόσο στο κέντρο, όσο και σε άλλα περιφερειακά κέντρα στις συνοικίες τους. Στο υπόδειγμα της μονοκεντρικής πόλης η πόλη έχει ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο καταλήγουν ή από το οποίο διέρχονται οι μεταφορικές συνδέσεις της πόλης. Κατά συνέπεια το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σε θέση που εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα και για το λόγο αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες οικονομικές, εμπορικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Για τη μελέτη των αστικών χρήσεων γης και της σχέσης με τις αξίες των ενοικίων, χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα του von Thünen. Θα μελετηθεί στη συνέχεια η σχέση αυτή με τη βοήθεια του υποδείγματος προσφοράς ενοικίου μια επιχείρησης η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη σε μια αστική περιοχή. Σελ. 1

2 Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου Υποθέτουμε ότι το σημείο ταυτίζεται με μια αγορά στην οποία οι επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα που παράγουν. Κάθε επιχείρηση, η οποία παράγει ένα προϊόν και βρίσκεται σε μια απόσταση από την αγορά, είναι διατεθειμένη να πληρώσει ένα ποσό ενοικίου ανά m 2 γης, ώστε να πραγματοποιήσει κάποιο επίπεδο κερδών. Ενοίκιο r ανά m 2 H καμπύλη προσφοράς ενοικίου Η καμπύλη προσφοράς ενοικίου μιας επιχείρησης έχει αρνητική κλίση και είναι κυρτή ως προς το σημείο, το οποίο ταυτίζεται με την α- γορά μιας περιοχής, όπου η επιχείρηση πουλά το προϊόν που παράγει. Η απομάκρυνση της επιχείρησης από την αγορά αυξάνει τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που πουλά η επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι πρόθυμη να πληρώσει υψηλότερο ενοίκιο ανά m 2 γης εφόσον επιλέξει μια θέση πλησιέστερα του σημείου. Οι τιμές των ενοικίων μειώνονται όσο οι επιχειρήσεις απομακρύνονται από το σημείο. Θέση αγοράς Σελ. 2

3 Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου Η απομάκρυνση της επιχείρησης από το κέντρο της πόλης οδηγεί σε μείωση της τιμής του συντελεστή «γη». Υποθέτοντας ότι, οι τιμές των υπολοίπων συντελεστών παραγωγής παραμένουν σταθερές, η μείωση της τιμής του συντελεστή «γη», όσο η επιχείρηση απομακρύνεται από το, θα οδηγήσει σε υποκατάσταση των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής με αύξηση της ποσότητας του συντελεστή «γη» σε βάρος των υπολοίπων παραγωγικών συντελεστών. ια μετακίνηση της επιχείρησης προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή η προσέγγισή της προς το κέντρο της πόλης, θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του συντελεστή «γη» για την επιχείρηση, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας του εν λόγω συντελεστή με παράλληλη αύξηση των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων των υπολοίπων συντελεστών. Η απομάκρυνση της επιχείρησης από το κέντρο της πόλης την οδηγεί σε αύξηση της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του παραγωγικού συντελεστή «γη» σε βάρος των υπολοίπων παραγωγικών συντελεστών. Η προσέγγιση της επιχείρησης προς το σημείο θα προκαλέσει μείωση της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του συντελεστή «γη» σε όφελος των υπολοίπων παραγωγικών συντελεστών. Σελ. 3

4 Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου Η επιδίωξη της επιχείρησης για χρησιμοποίηση του άριστου συνδυασμού εισροών σε κάθε θέση εντός της πόλης ανάλογα με τις σχετικές τιμές των εισροών, την οδηγεί στη χρησιμοποίηση διαφορετικών ποσοτήτων εισροών για διαφορετικές θέσεις. Όσο η επιχείρηση βρίσκεται πλησιέστερα του, τόσο λιγότερη ποσότητα του συντελεστή «γη» χρησιμοποιεί. Η αρνητική κλίση της καμπύλης ισούται με τη μεταβολή του κόστους ενοικίασης, ή διαφορετικά με το λόγο t/s, όπου: t =κόστος μεταφοράς μιας μοναδιαίας ποσότητας προϊόντος στη μονάδα απόστασης S = η επιφάνεια της γης. Επειδή η επιφάνεια S αυξάνεται όσο αυξάνεται η απόσταση από το σημείο, το μεταφορικό κόστος t είναι σταθερό, η κλήση της καμπύλης προσφοράς ενοικίου της επιχείρησης θα μεταβάλλεται ανάλογα με την απόσταση της θέσης της επιχείρησης από το σημείο. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής είναι η κυρτότητα της καμπύλης προσφοράς ενοικίου ως προς το σημείο. Σελ. 4

5 Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου Ενοίκιο r ανά m 2 r 1 r 2 r 3 R 3 R 2 R 1 Θέση της καμπύλης προσφοράς ενοικίου ανάλογα με την κερδοφορία της επιχείρησης Όσο υψηλότερα βρίσκεται η καμπύλη προσφοράς ενοικίου μιας επιχείρησης τόσο χαμηλότερη είναι η κερδοφορία της επιχείρησης και το αντίστροφο. Η θέση της καμπύλης προσφοράς ενοικίου μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την κερδοφορία της επιχείρησης. Στο Σχήμα εμφανίζονται 3 διαφορετικές θέσεις της καμπύλης προσφοράς ενοικίου για μια επιχείρηση. Στην R 1, για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε μια θέση που απέχει απόσταση r από το σημείο, αντιστοιχεί ενοίκιο r 1. Στις R 2 και R 3 η επιχείρηση καταβάλλει ενοίκια αντίστοιχα r 2 και r 3. Θέση αγοράς r Τα ενοίκια που πληρώνει η επιχείρηση επηρεάζουν την κερδοφορία της, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, όσο υψηλότερα βρίσκεται η καμπύλη ενοικίου για μια επιχείρηση, τόσο περιορίζεται η κερδοφορία της. Σελ. 5

6 Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου r1 Ενοίκιο r ανά m 2 Θέση αγοράς 1 Οι γραμμές προσφοράς ενοικίου για επιχειρήσεις με σταθερούς και μεταβαλλόμενους συντελεστές παραγωγής Η ευθεία γραμμή προσφοράς ενοικίου αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις με σταθερούς συντελεστές παραγωγής, ενώ η καμπύλη αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα υποκατάστασης των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούν στην παραγωγική διαδικασία. Απεικονίζεται η ισορροπία 2 επιχειρήσεων που παράγουν την ίδια ποσότητα προϊόντος που πωλείται στην ίδια τιμή. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση 1 από την αγορά πληρώνουν τιμή ενοικίου ίση με r 1. Η μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα υποκατάστασης των χρησιμοποιούμενων εισροών, ανάλογα με την τιμή των εισροών. Η άλλη επιχείρηση χρησιμοποιεί σταθερές αναλογίες παραγωγικών συντελεστών, χωρίς δυνατότητα υποκατάστασής τους. Αν οι επιχειρήσεις μετακινηθούν προς το σημείο. το ενοίκιο που πληρώνει η ευέλικτη επιχείρηση αυξάνεται ταχύτερα ως προς την μη ευέλικτη επιχείρηση. Η ευέλικτη επιχείρηση υποκαθιστά τη «γη» με τις άλλες εισροές, μειώνοντας έτσι την ποσότητα της γης και αυξάνοντας το ενοίκιο που πληρώνει ανά μονάδα επιφάνειας. Σελ. 6

7 Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου r1 Ενοίκιο r ανά m 2 Θέση αγοράς 1 Οι γραμμές προσφοράς ενοικίου για επιχειρήσεις με σταθερούς και μεταβαλλόμενους συντελεστές παραγωγής Η ευθεία γραμμή προσφοράς ενοικίου αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις με σταθερούς συντελεστές παραγωγής, ενώ η καμπύλη αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα υποκατάστασης των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούν στην παραγωγική διαδικασία. Οι ευέλικτες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια γης σε σχέση με τις μη ευέλικτες στις περιοχές πόλης που βρίσκονται κοντά στο, πληρώνοντας υψηλότερα ενοίκια. Αν οι επιχειρήσεις απομακρυνθούν από το, οι ευέλικτες θα έχουν και πάλι την ικανότητα πληρωμής υψηλότερων ενοικίων σε σχέση με τις μη ευέλικτες επιχειρήσεις. Σελ. 7

8 Ο ανταγωνισμός στην αστική αγορά γης κατά κλάδο δραστηριότητας Η πόλη διαθέτει ένα κέντρο, όπου υπάρχει η αγορά της πόλης, εκεί συγκεντρώνονται οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες και οι διοικητικές αρχές της πόλης. ελετούμε 3 κλάδους που κάθε ένας επιθυμεί διαφορετική προσβασιμότητα στο κέντρο και θέλει διαφορετική επιφάνεια γης. Ο κλάδος των υπηρεσιών θεωρεί πολύ σημαντική την εύκολη πρόσβασή στο κέντρο και αφορά μηχανικών δικηγόρων, λογιστών ασφαλιστών κ.λ.π. συνδεδεμένα με τις διοικητικές υπηρεσίες και Αρχές (Πολεοδομίες, Δικαστήρια, Οικονομικές Υπηρεσίες, κ.λ.π.) που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και κατά συνέπεια τα γραφεία αυτά επιθυμούν να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα με αυτές. Οι χώροι που θέλει ο κλάδος είναι μικρότεροι αν συγκριθούν με τους χώρους των άλλων κλάδων. Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (super markets, πολυκαταστήματα, καταστήματα λιανικού εμπορίου κ.λ.π.), χρησιμοποιεί μεγάλους χώρους, οι ανάγκες τροφοδοσίας του επιβάλλουν εγγύτητα με αυτοκινητόδρομους και συγκοινωνιακά δίκτυα, και κατά συνέπεια εξυπηρετεί καλύτερα στις επιχειρήσεις του κλάδου η χωροθέτηση σε τοποθεσίες που βρίσκονται στα όρια της πόλης. Ο κλάδος της μεταποίησης βρίσκεται σε «ενδιάμεση» θέση ως προς την επιθυμία για προσβασιμότητα στο και το εμβαδό των χρησιμοποιούμενων χώρων. Η μεταποίηση επιθυμεί μικρότερη προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης σε σχέση με τις υπηρεσίες, αφού οι δραστηριότητες του δεν έχουν υψηλή εξάρτηση με τις διοικητικές αρχές και μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο σε σχέση με το λιανικό εμπόριο. Σελ. 8

9 Ενοίκιο r ανά m 2 Α Β Καμπύλη προσφοράς ενοικίου του κλάδου των υπηρεσιών Κέντρο της πόλης Καμπύλη προσφοράς ενοικίου του κλάδου της μεταποίησης Καμπύλη προσφοράς ενοικίου του κλάδου του λιανικού εμπορίου Γ Δ Κατανομή στην αστική γη κατά δραστηριότητα Καμπύλη προσφοράς ενοικίου γεωργικής γης Γεωργική γη Κατανομή της αστικής γης μεταξύ διαφορετικών τομέων Στην πόλη δραστηριοποιούνται τρεις διαφορετικοί κλάδοι επιχειρήσεων, ενώ για κάθε κλάδο αντιστοιχεί διαφορετική καμπύλη προσφοράς ε- νοικίου. Ανάλογα με τη θέση και την κλίση κάθε καμπύλης ενοικίου προκύπτει η κατανομή μεταξύ των τριών κλάδων της αστικής γης. Όσα προαναφέρθηκαν οδηγούν σε καμπύλες προσφοράς ενοικίου από τις επιχειρήσεις των 3 κλάδων, που έχουν τη μορφή του διαγράμματος. Η καμπύλη προσφοράς ενοικίου που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες κατέχει υψηλότερη θέση σε σχέση με τους άλλους κλάδους και έχει έντονη κλίση. Η καμπύλη που αντιστοιχεί στη μεταποίηση κατέχει την ενδιάμεση θέση ως προς τις καμπύλες των άλλων κλάδων και έχει ηπιότερη κλίση σε σχέση. Η καμπύλη που αντιστοιχεί στο λιανικό εμπόριο έχει ηπιότερη κλίση βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση. Η ένωση των Α, Β, Γ και Δ δημιουργεί την περιβάλλουσα καμπύλη των 3 καμπυλών και ορίζει το ύψος των ενοικίων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις των κλάδων σε συνάρτηση με την απόστασή τους από το. Σελ. 9

10 Ενοίκιο r ανά m 2 Α 1 Κέντρο της πόλης 2 3 Κατανομή της αστικής γης μεταξύ διαφορετικών τομέων Καμπύλη προσφοράς ενοικίου του κλάδου των υπηρεσιών B Καμπύλη προσφοράς ενοικίου του κλάδου της μεταποίησης Γ Καμπύλη προσφοράς ενοικίου του κλάδου του λιανικού εμπορίου Όταν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη ανήκουν σε τέσσερις οικονομικούς κλάδους, προκύπτει η διαίρεση της αστικής γης σε τέσσερις τομής, α- νάλογα με τη θέση κάθε γραμμής προσφοράς ενοικίου. 4 Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της διανομής Δ Για 4 κλάδους το διάγραμμα δείχνει πιθανές θέσεις των καμπυλών προσφοράς ενοικίου. Οι θέσεις των καμπυλών προσφοράς ενοικίου εξαρτώνται από το κέρδος του κλάδου, τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης, και οι απαιτήσεις για συνολικό εμβαδόν εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί. Στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη από αυτή που περιγράφηκε με τη βοήθεια των υποδειγμάτων. Αυτό οφείλεται στο ότι, οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται σε μια πόλη και ανταγωνίζονται για την κατάληψη της καλύτερης θέσης εντός των ορίων της, είναι περισσότεροι από τους 3 ή τους 4. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλάδων, υπάρχουν πολλές ομοιότητες στην συμπεριφορά τους με αυτές που αναλύθηκαν. Σελ.10

11 Ενοίκιο r ανά m 2 Α 1 Κέντρο τη ς πόλης Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου για κατοικία Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας χαμηλού εισοδήματος Β Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας μεσαίου εισοδήματος 2 3 Κατανομή της αστικής γης για κατοικία μεταξύ τριών διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων Οι τρεις εισοδηματικές ομάδες νοικοκυριών προσφέρουν διαφορετικά ενοίκια ανάλογα με την προσβασιμότητα της κατοικίας προς το κέντρο της πόλης που εξασφαλίζουν και την οικονομική τους δυνατότητα. Γ Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας υψηλού εισοδήματος Δ Γεωργική γη Παρόμοια με τις επιχειρήσεις συμπεριφέρονται τα νοικοκυριά στην επιλογή της θέσης της κατοικίας τους. Οι παραδοχές των υποδειγμάτων κατανομής της αστικής γης για νοικοκυριά διαφορετικών εισοδημάτων είναι: (α) Η αστική γη είναι ομοιογενής και ενοικιάζεται από τους ιδιοκτήτες της σε εκείνους που είναι διατιθέμενοι να πληρώσουν υψηλότερο ενοίκιο. (β) Οι ενοικιαστές συμπεριφέρονται ορθολογικά και επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας. Εξετάζουν την απόσταση της κατοικίας από τη θέση εργασίας τους, το ύψος του ενοικίου, τους χώρους που τους παρέχονται σε κάθε κατοικία με ένα συγκεκριμένο ύψος ενοικίου και το περιβάλλον που εξασφαλίζουν ανάλογα με τη θέση που επιλέγουν να διαμείνουν. Σελ. 11

12 Ενοίκιο r ανά m 2 Α 1 Κέντρο τη ς πόλης Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου για κατοικία Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας χαμηλού εισοδήματος Β Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας μεσαίου εισοδήματος 2 3 Κατανομή της αστικής γης για κατοικία μεταξύ τριών διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων Οι τρεις εισοδηματικές ομάδες νοικοκυριών προσφέρουν διαφορετικά ενοίκια ανάλογα με την προσβασιμότητα της κατοικίας προς το κέντρο της πόλης που εξασφαλίζουν και την οικονομική τους δυνατότητα. Γ Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας υψηλού εισοδήματος Δ Γεωργική γη Σε μια πρώτη προσέγγιση, τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα έχουν μικρές δυνατότητες μετακίνησης εντός της πόλης λόγω κόστους μεταφοράς και επιλέγουν ενοικίαση κατοικιών πλησίον του κέντρου της πόλης. Τα άτομα με μεσαία και υψηλά εισοδήματα έχουν τη δυνατότητα διάθεσης μεγαλύτερων ποσών για τη μετακίνησή τους και επιλέγουν κατοικίες σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το κέντρο της πόλης. Τα άτομα με υψηλά εισοδήματα, επιλέγουν τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι κλίσεις των καμπυλών ενοικίου είναι πιο έντονες για τα μικρά εισοδήματα και γίνονται πιο ήπιες όσο ανερχόμαστε στις υψηλότερες κατηγορίες εισοδημάτων. Η υπόθεση αυτή συνεπάγεται την επιθυμία των ατόμων με υψηλά εισοδήματα για χρήση κατοικιών μεγάλου εμβαδού με ασθενή την προτίμησή τους για πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Σελ. 12

13 Κατανομή της αστικής γης για κατοικία μεταξύ 4 εισοδηματικών ομάδων Ενοίκιο r ανά m 2 Α Κέντρο της πόλης Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας των νέων υψηλού εισοδήματος Β Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας χαμηλού εισοδήματος Γ Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας μεσαίου εισοδήματος Δ 4 Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας ατόμων μεγάλης ηλικίας υψηλού εισοδήματος Στο υπόδειγμα η ομάδα υψηλού εισοδήματος περιλαμβάνει (α) τα νέας ηλικίας άτομα, τα οποία προτιμούν κατοικία με υψηλή προσβασιμότητα προς το κέντρο της πόλης και (β) τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία προτιμούν κατοικία με μεγάλους χώρους αδιαφορώντας για τη θέση της ως προς το κέντρο της πόλης. Ε Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, η ομάδα με υψηλά εισοδήματα είναι δυνατόν να διαιρεθεί σε άλλες 2 ομάδες. Η 1 η ομάδα περιλαμβάνει άτομα νέα στην ηλικία με υψηλά εισοδήματα, σε επιχειρήσεις του κέντρου (τράπεζες, χρηματιστήρια, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) και επιθυμούν να βρίσκονται πλησίον των χώρων εργασίας τους. Δεν διαθέτουν πολυμελείς οικογένειες και οι απαιτήσεις τους για χώρους στις κατοικίες τους είναι σχετικά περιορισμένες. Η 2 η ομάδα, περιλαμβάνει άτομα μεγάλης ηλικίας, με πολυμελείς οικογένειες, με μεγαλύτερη προτίμηση για κατοικίες μεγάλου εμβαδού παρά για καλή πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Για το λόγο αυτό, η ομάδα αυτή επιλέγει κατοικίες που βρίσκονται σε μεγάλες σχετικά αποστάσεις από το κέντρο της πόλης, όπου είναι δυνατόν να διαθέτουν με χαμηλότερο ενοίκιο μεγάλους χώρους. Σελ. 13

14 Ενοίκιο r ανά m 2 Κατανομή της αστικής γης για κατοικία μεταξύ 4 εισοδηματικών ομάδων Α Κέντρο της πόλης Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας των νέων υψηλού εισοδήματος Β Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας χαμηλού εισοδήματος Γ Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας μεσαίου εισοδήματος Δ 4 Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας ατόμων μεγάλης ηλικίας υψηλού εισοδήματος Ε Στο σχήμα παρατηρούμε ότι η ομάδα χαμηλού εισοδήματος εκτοπίζεται από την ομάδα των νέων με υψηλά εισοδήματα, η οποία δείχνει υψηλή προτίμηση για το κέντρο της πόλης παρά για κατοικίες με μεγάλους χώρους. Έτσι, ο συνολικός χώρος αστικής γης που διαθέτει η ομάδα χαμηλών εισοδημάτων μειώνεται, με αποτέλεσμα την αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού στις περιοχές όπου κατοικεί η ομάδα αυτή. Στο υπόδειγμα η ομάδα υψηλού εισοδήματος περιλαμβάνει (α) τα νέας ηλικίας άτομα, τα οποία προτιμούν κατοικία με υψηλή προσβασιμότητα προς το κέντρο της πόλης και (β) τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία προτιμούν κατοικία με μεγάλους χώρους αδιαφορώντας για τη θέση της ως προς το κέντρο της πόλης. Σελ. 14

15 Ενοίκιο r ανά m 2 Κατανομή της αστικής γης για κατοικία μεταξύ 3 εισοδηματικών ομάδων με υψηλή προτίμηση για πρόσβαση στο κέντρο. Α Κέντρο της πόλης Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με υψηλό εισόδημα Β Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με μεσαίο εισόδημα Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με χαμηλό εισόδημα Γ Γεωργική γη Κατά την περίπτωση που υπάρχει σχετικά υψηλή προτίμηση για πρόσβαση στο κέντρο, η ομάδα με υψηλό εισόδημα επιλέγει κατοικίες κοντά στο κέντρο της πόλης εκτοπίζοντας την ομάδα χαμηλού εισοδήματος. Δ Σε άλλη προσέγγιση, η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης για πρόσβαση στο κέντρο είναι μεγαλύτερη από την ελαστικότητα της ζήτησης για κατοικία μεγάλου εμβαδού. Η υπόθεση αυτή οδηγεί στην κατανομή της αστικής γης που εμφανίζεται στο Σχήμα. Τα άτομα με υψηλά εισοδήματα εγκαθίστανται στο κέντρο της πόλης, αφήνοντας χώρο για εγκατάσταση των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα στις ακραίες περιοχές της πόλης. Η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνει η πόλη είναι μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα υποδείγματα, ενώ η πυκνότητα των κατοίκων στην πόλη θα είναι πολύ υψηλή. Σελ. 15

16 Περιβαλλοντικά προβλήματα και υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου για κατοικία Ενοίκιο r ανά m 2 Α Κέντρο της πόλης Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με χαμηλό εισόδημα Β Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με μεσαίο εισόδημα Γ Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με υψηλό εισόδημα Γεωργική γη Κατανομή της αστικής γης μεταξύ τριών διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων σε πόλη με περιβαλλοντικά προβλήματα Η ύπαρξη περιβαλλοντικών προβλημάτων στο κέντρο της πόλης επηρεάζει τις γραμμές προσφοράς ενοικίου κυρίως των δυο ανώτερων εισοδηματικά τάξεων, τα άτομα των οποίων επιδιώκουν την απομάκρυνσή τους από το κέντρο της πόλης και είναι διατεθειμένα να πληρώσουν υψηλότερα ενοίκια σε κατοικίες που βρίσκονται μακριά των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Δ Η περιβαλλοντική επιβάρυνση στις πόλεις έχουν ως αποτέλεσμα την απροθυμία των κατοίκων να κατοικήσουν σε ορισμένες περιοχές. Επί πλέον, η μορφολογία του εδάφους, οι ασκούμενες πολιτικές δημιουργίας αστικού πρασίνου, αλλά και άλλοι παράγοντες διαφοροποιούν την ποιότητα του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της πόλης. Η καμπύλη ενοικίου για χαμηλά εισοδήματα, έχει την ίδια μορφή όπως στα άλλα υποδείγματα. Η μορφή της καμπύλης για τις άλλες δυο ομάδες διαφοροποιείται λόγω των προτιμήσεων των ατόμων για απομάκρυνση από το κέντρο της πόλης έως ότου οι επιπτώσεις της ρύπανσης να είναι αμελητέες. Σελ. 16

17 Η δημιουργία εγκαταλειμμένης αστικής γης σε μια πόλη Ενοίκιο r ανά m 2 Α Κέντρο της πόλης Η δημιουργία εγκαταλειμμένης αστικής γης σε μια πόλη Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε μια περιοχή μιας πόλης μπορεί να οδηγήσει τους κατοίκους σε εγκατάλειψη της περιοχής και τη δημιουργία «εγκαταλειμμένης αστικής γης». Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με χαμηλό εισόδημα Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με μεσαίο εισόδημα Β Γ Εγκαταλειμμένη αστική γη Καμπύλη προσφοράς ενοικίου της ομάδας με υψηλό εισόδημα Δ Ε Η συνεχής επιδείνωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων σε μια αστική περιοχή είναι δυνατόν να οδηγήσει τους κατοίκους σε απροθυμία για εγκατάστασή ή παραμονή τους σε αυτή. Έτσι, μπορεί να εμφανιστούν περιοχές εντός μιας πόλης που παραμένουν πλήρως ή σχεδόν ακατοίκητες και η δημιουργία «εγκαταλειμμένης αστικής γης». Τέτοια προβλήματα εμφανίζονται πολλές φορές στις μεγάλες πόλεις, συνήθως όταν σε αυτές λειτουργούν ρυπογόνες βιομηχανίες, οι οποίες αποτρέπουν τους κατοίκους της πόλης να εγκατασταθούν στις περιοχές που βρίσκονται στο εγγύς περιβάλλον των βιομηχανιών αυτών. Σελ. 17

18 Αστική ανάπτυξη και μεταβολή αξίας ακινήτων Ενοίκιο r ανά m 2 Κέντρο της πόλης R 1 R 2 r a r Ι εγέθυνση του εισοδήματος, αύξηση πληθυσμού και επέκταση της πόλης Η αύξηση των εισοδημάτων των κατοίκων της πόλης ή η αύξηση του πληθυσμού της πόλης θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση της γραμμής προσφοράς ενοικίου «προς τα επάνω». t = Tο μεταφορικό κόστος ανά μονάδα μήκους R = Η ακτίνα της πόλης = Η απόσταση του ακινήτου από το κέντρο της πόλης Η ελάχιστη τιμή ενοικίου στο όριο της πόλης θα ισούται με: r R = r a + r Ι και η αξία ενοικίου σε ένα σημείο της πόλης που απέχει από το κέντρο της απόσταση θα ισούται με: Λαμβάνοντας τη μερική παράγωγο της εξίσωσης: Πολλαπλασιάζοντας την εξίσωση επί αποκτούμε: Η εξίσωση μπορεί να γραφεί: Ο όρος δίνει το λόγο της μεταβολής του ενοικίου ως προς το ενοίκιο ή διαφορετικά, το ρυθμό μεταβολής του ενοικίου και ο όρος δίνει το λόγο μεταβολής της ακτίνας της πόλης ως προς την ακτίνα, ή διαφορετικά το ρυθμό επέκτασης της πόλης. Οι αυξήσεις στα ενοίκια θα είναι μεγαλύτερες πλησίον των ορίων της πόλης και μικρότερες στις περιοχές που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Σελ. 18

19 εγέθυνση του εισοδήματος και επέκταση της πόλης με χωρικούς περιορισμούς Ενοίκιο r ανά m 2 Κέντρο της πόλης R Φυσικό εμπόδιο r a rι Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει μετατόπιση της γραμμής ενοικίου «προς τα επάνω» χωρίς όμως μεταβολή της ακτίνας R της πόλης. Σε πόλεις που περιορίζονται από φυσικά εμπόδια, (λίμνες, ποταμούς, θάλασσα, δάση, βουνά, κ.λ.π.) η αύξηση των εισοδημάτων των κατοίκων ή η αύξηση του πληθυσμού της θα επιφέρει μετατόπιση της γραμμής προσφοράς ενοικίου χωρίς όμως να μεταβληθεί η ακτίνα της πόλης. Στην περίπτωση που δεν θα μετατοπισθούν τα όρια της πόλης και κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει αύξηση της διατιθέμενης αστικής γης, η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσει σε μείωση των διατιθέμενων αστικών χώρων ανά κάτοικο. Σελ. 19

20 ονοκεντρικές και Πολυκεντρικές πόλεις Ενοίκιο r ανά m 2 Γραφεία- Υπηρεσίες Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Εργαζόμενοι στη βιομηχανία Βιομηχανία- μεταποίηση Όριο της πόλης ια συνήθης εξέλιξη για να αποκτήσει μια πόλη περισσότερα τους ενός κέντρα είναι να διαθέτει ένα αναπτυγμένο τομέα υπηρεσιών και έναν αναπτυγμένο βιομηχανικό τομέα που χωροθετούνται σε σχετικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Όπως εμφανίζεται στο Σχήμα ο τομέας των υπηρεσιών καταλαμβάνει το κέντρο της πόλης, ενώ η βιομηχανία δημιουργεί ένα δικό της κέντρο, πιθανόν επειδή επηρεάζεται από κάποιον αυτοκινητόδρομο, ή μια μεγάλη υποδομή. Υπηρεσίες κατοικίες βιομηχανία κατοικίες Η καμπύλη προσφοράς ενοικίου σε πόλη με δυο κέντρα Η καμπύλη γραμμή προσφοράς σε μια πόλη που περιλαμβάνει ως βασικές δραστηριότητες τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία μεταποίηση μπορεί να διαμορφωθεί όπως στο διάγραμμα, με τις χρήσεις κατοικίας να βρίσκονται μεταξύ των δυο κύριων χρήσεων και στην ακραία συνοικία της πόλης. Οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες και βιομηχανία επιλέγουν να εγκατασταθούν σε μικρή απόσταση από τον τόπο εργασίας. Την κεντρική περιοχή καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες, τις διαδέχονται οι κατοικίες εργαζομένων στις υπηρεσίες και στη βιομηχανία, ακολουθούν οι βιομηχανικές χρήσεις. Οι χρήσεις κατοικίας των εργαζομένων στη βιομηχανία, επιλέγουν την ακραία περιοχή της πόλης. ε αυτόν τον τρόπο η πόλη απέκτησε 2 κέντρα. Σελ. 20

21 ονοκεντρικές και Πολυκεντρικές πόλεις Ενοίκιο r ανά m Η καμπύλη προσφοράς ενοικίου σε πολυκεντρική πόλη Η καμπύλη γραμμή προσφοράς σε μια πολυκεντρική πόλη είναι η περιβάλλουσα των επί μέρους καμπυλών προσφοράς ενοικίων που ισχύουν για το κύριο και τα δευτερεύοντα κέντρα. Α 1 Α 3 Α 2 Δ Β Α Γ Ε Α 4 Οι γραμμές προσφοράς ενοικίου σε μια πολυκεντρική πόλη, τότε αυτή θα έχει τη μορφή του Σχήματος. Η πόλη του σχήματος έχει ένα κύριο κέντρο και άλλα 4 δευτερεύοντα. Το κύριο κέντρο δημιουργεί την καμπύλη προσφοράς ενοικίου ΒΑΓ, το δευτερεύον κέντρο Α 1 δημιουργεί την καμπύλη προσφοράς ενοικίου ΔΑ 1 Β κ.ο.κ. Οι τιμές ενοικίου στα δευτερεύοντα κέντρα είναι μικρότερες των τιμών στα κύριο κέντρο, δηλαδή Α> 1 Α 1, Α> 2 Α 2 κ.ο.κ. Η περιβάλλουσα που ορίζεται από τα σημεία τομής των καμπυλών προσφοράς ενοικίων διαμορφώνει την τελική καμπύλη προσφοράς ενοικίων της πόλης. Σελ. 21

22 ονοκεντρικές και Πολυκεντρικές πόλεις Ε B A Γ Δ ια πόλη με πολλές συνοικίες και πολλά κέντρα Η γραμμή προσφοράς ενοικίου σε μια πόλη με περισσότερα του ενός κέντρα είναι προσαρμοσμένη στη πολυκεντρική της μορφή Το σχήμα δείχνει πόλη με 1 βασικό κέντρο και 5 δευτερεύοντα (συνοικίες ή κομβικά σημεία) εντός των ορίων μιας μεγάλης μητροπολιτικής συγκέντρωσης. Κυρίαρχο ρόλο παίζει το κεντρικό σημείο της πόλης Α. Τα μικρότερα κέντρα ακολουθούν τη δομή του βασικού κέντρου, έχοντας όμως λιγότερες λειτουργίες και συνεπώς λιγότερη ένταση στις χρήσεις της αστικής γης. Σχεδιάστηκε η γραμμή ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί στη γραμμή Τ 1 -Τ 2. Η γραμμή αυτή έχει τη μεγαλύτερη τιμή στο κέντρο Α και στη συνέχεια αυξομειώνεται ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της πόλης ή κάθε συνοικίας της. Σελ. 22

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 4 Η χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας Περιεχόμενα Το υπόδειγμα von Thünen Το υπόδειγμα προσφοράς ενοικίου Εναλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο βασικός παράγων που συμβάλλει στη μεταβολή του πληθυσμού μιας πόλης είναι η αύξηση ή μείωση αντίστοιχα της απασχόλησης, κάτι που είναι αποτέλεσμα μεταβολής της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών

Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών Η χωρική διασπορά και η θέση των οικισμών Η κατανομή των πόλεων στο γεωγραφικό χώρο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά Μέγεθος πόλεων Αριθμός πόλεων Σχέση αριθμού και μεγέθους πόλεων Κυρίαρχη πόλη 1 ο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων Περιεχόμενα διάλεξης Υπόδειγμα για τη χωροθέτηση της παραγωγής Weber και Moses Ανάλυση της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Γεωγραφία Γαιοπρόσοδοςκαι Χωροθέτηση δραστηριοτήτων

Αστική Γεωγραφία Γαιοπρόσοδοςκαι Χωροθέτηση δραστηριοτήτων Αστική Γεωγραφία Γαιοπρόσοδοςκαι Χωροθέτηση δραστηριοτήτων Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π.,isayas@mail.ntua.gr Σιόλας Α., Καθηγητής Ε.Μ.Π., Angelos@survey.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή, Δημήτρης Σκούρας....................... 23 Εισαγωγή................................................................................ 25 Η λογική και η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική Θεματική Ενότητα: Οι θεωρίες χωροθέτησης και η περιφερειακή ανάπτυξη Χρίστος Απ. Λαδιάς Χρήστος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη

Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη Η εξέλιξη στις καμπύλες ενοικίου μετά την αναβάθμιση της κεντρικής υποβαθμισμένης περιοχής στην πόλη Ενοίκιο r ανά m 2 Μ Α Κέντρο της πόλης Καμπύλη ενοικίου των νέων σε ηλικία με υψηλά εισοδήματα Β d 2

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Εάν ο δείκτης συνεκτικότητας (β) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Εισαγωγή Μέρος Πρώτο: Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά Υποδείγματα και Μέθοδοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: η χωροθέτηση της επιχείρησης στη θεωρία 1. 1 Εισαγωγή 1.2 Κλασικά και νεοκλασικά υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Οι πόλεις δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλά όσο αυξάνεται ο πληθυσμός των πόλεων τόσο μειώνεται ο αριθμός τους. Οι οικισμοί βρίσκονται σε συνεχείς σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι οποίες μεταβάλλονται με το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 4-1 Εισαγωγή Περίγραμμα Το υπόδειγμα των ειδικών συντελεστών παραγωγής Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηδονικές τιµές 10/31/10. Ρύπανση και πρόσοδοι (νοίκια) γης. Γεωργική γη. Δύο περιοχές. Δύο περιοχές Γεωργική γη

Ηδονικές τιµές 10/31/10. Ρύπανση και πρόσοδοι (νοίκια) γης. Γεωργική γη. Δύο περιοχές. Δύο περιοχές Γεωργική γη Ρύπανση και πρόσοδοι (νοίκια) γης Ηδονικές τιµές Τι καθορίζει την τιµή της γης; η παρούσα αξία της ροής υπηρεσιών που προσδοκάται στο µέλλον Πρόσοδοι (νοίκι) και αξία ως ακίνητο Στην γεωργική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Οικονομικά του Περιβάλλοντος Οικονομικά του Περιβάλλοντος Ενότητα 2: Αποτιμώντας το Περιβάλλον Παπανδρέου Ανδρέας Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ηδονικές τιμές 2 Ρύπανση και πρόσοδοι (νοίκια) γης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13. Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 13. Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 13 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Επισκόπηση Μετρώντας την αξία της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης Επιδράσεις διεθνών μεταβιβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χωροθέτηση δραστηριοτήτων:

Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: Η χωροθέτηση της επιχείρησης στη θεωρία 40 / ΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τους θεμέλιους λίθους της θεωρίας χωροθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή

Μικροοικονομική. Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή Μικροοικονομική Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή Συνολική και οριακή ρησιμότητα Η κατανάλωση αγαθών συνεπάγεται κάποια ικανοποίηση ή ρησιμότητα για τον καταναλωτή. Συνολική ρησιμότητα (U) είναι η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας o 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας - Το 1 ο Θεώρημα Ευημερίας (FW) εξασφαλίζει ότι η ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto αλλά δεν εξασφαλίζει μια ίση διανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Β Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας Σεπτέμβριος 2008 Όνομα: Επώνυμο: Α Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Ένα δίκτυο δρόμων συνδέει τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Κεφάλαιο 5 Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Περίγραμμα Μετρώντας τις αξίες της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης Αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes. p x. x x

Notes. Notes. Notes. Notes. p x. x x Θεωρία ζήτησης Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 9 Οκτωβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Θεωρία ζήτησης 9 Οκτωβρίου 2012 1 / 40 Ζήτηση ενός αγαθού ως συνάρτηση της τιμής Δεδομένου ότι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου 1 Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή Καμπύλη αδιαφορίας του καταναλωτή Όλοι οι συνδυασμοί κατανάλωσης δύο προϊόντων που προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η. Ζήτηση, Προσφορά, Ελαστικότητες και Ισορροπία

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η. Ζήτηση, Προσφορά, Ελαστικότητες και Ισορροπία ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η Ζήτηση, Προσφορά, Ελαστικότητες και Ισορροπία Μάθημα : Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική 1 Τί είναι αγορά; Είναι μια ομάδα αγοραστών και πωλητών ενός συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης 1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Μικροοικονομική ανάλυση 2 Η μέθοδος της «αφαίρεσης» και η μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς Τα άτομα ενεργούν σκόπιμα επιδιώκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ Απόσταση: χαρακτηριστικό του γεωγραφικού χώρου και παράλληλα «εμπόδιο» στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Η απόσταση είναι δυνατόν να μετρηθεί: (α) σε μονάδες μήκους (β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1 ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 1. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντίστοιχα: Q D1 = 600

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως,

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα

Κεφάλαιο 3. Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα Συγκριτικό πλεονέκτημα και κόστος ευκαιρίας Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα χρησιμοποιεί τις έννοιες του κόστους ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

(i) Νόμος Ζήτησης. Μικροοικονομία Εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου (καταναλωτή, παραγωγού επιχείρησης)

(i) Νόμος Ζήτησης. Μικροοικονομία Εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου (καταναλωτή, παραγωγού επιχείρησης) ΕΙΣΑΩΗ Μικροοικονομία Εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου (καταναλωτή, παραγωγού επιχείρησης) Μικροοικονομία ή Θεωρία Τιμών Σημείο αναφοράς είναι ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού. Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Μέρος I Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά Υποδείγματα και Μέθοδοι 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: η χωροθέτηση της επιχείρησης στη θεωρία 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τις θεμέλιες λίθους

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w Επιπτώσεις μιας Μεταβολής του Εισοδήματος (V) που δεν προέρχεται από Εργασία - Κανονικά και Κατώτερα Αγαθά (i) Αν η ζήτηση ενός αγαθού αυξάνεται καθώς αυξάνεται το εισόδημα του ατόμου, τότε το αγαθό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ελαστικότητα είναι ένα μέτρο, που δείχνει πόσο αντιδρούν οι αγοραστές και οι πωλητές στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. Η γνώση της ελαστικότητας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού.

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΔΙΠΛΗ ΖΕΥΞΗ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «Η ΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ» Σεραφείμ Πολύζος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C Διάρκεια Εξέτασης: 10 Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Απαντήστε με σαφήνεια και σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαγράμματα φροντίστε να είναι ευανάγνωστα και πλήρη. Κατανείμετε ανάλογα το

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας 3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας Στην παράγραφο αυτή αίρουμε διαδοχικά τις υποθέσεις που κάναμε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 3 η και 4 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για μετακίνηση Ανάλυση καμπύλης μεταφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Το κεφάλαιο εξετάζει την προσφορά των αγαθών, η οποία βασίζεται στη θεωρία παραγωγής και στη συμπεριφορά της επιχείρησης. Στο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης)

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 1. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που δείχνουν τις ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ από τρεις διαφορετικούς καταναλωτές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική 5 Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή Το εισόδημα του καταναλωτή. Οι τιμές των αγαθών. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11 Γενικά Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής -H πλευρά της προσφοράς στην οικονομία μελετάει τη διαδικασία παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Εισαγωγή

Κεφ. 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Εισαγωγή Κεφ. 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Εισαγωγή Αν το εξωτερικό εμπόριο είναι τόσο επωφελές για μια οικονομία, γιατί να τίθενται εμπόδια στην ελεύθερη διεξαγωγή του; Για να κατανοήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 10 Σύγχρονη ανάλυση της αστικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής Περιεχόμενα διάλεξης Το σύγχρονο πλαίσιο της αστικής

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων (β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων Ελεύθερη Είσοδος και Ισορροπία Μηδενικών Κερδών - Η δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέρχονται ελεύθερα στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΕΜ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΕΜ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μικροοικονομική Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) 4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη ζήτηση των αγαθών, η οποία προέρχεται από τα νοικοκυριά (τους καταναλωτές). Τα αγαθά αυτά παράγονται και προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ερώτηση ίσως δέχεται διαφορετικές ερμηνείες για το τί ακριβώς εννοούμε

1. Η ερώτηση ίσως δέχεται διαφορετικές ερμηνείες για το τί ακριβώς εννοούμε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι 2015-16 Λύσεις Πρώτου Πακέτου Ασκήσεων 1. Η ερώτηση ίσως δέχεται διαφορετικές ερμηνείες για το τί ακριβώς εννοούμε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Εισαγωγή: Όπως γνωρίζουµε, το οικονοµικό πρόβληµα εστιάζεται στην αποτελεσµατική κατανοµή των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων στις εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει το άτομο (i =,,n). - Πρόβλημα καταναλωτή: Κάθε άτομο (καταναλωτής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισοδήματος και οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισροών-εκροών είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψωνιακή Ισορροπία

Μονοψωνιακή Ισορροπία Μονοψωνιακή Ισορροπία - Αν η αγορά εργασίας είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένο το μισθό και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο

Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο 1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y = a+ β X : α. Η µέγιστη ποσότητα για το αγαθό Υ παράγεται όταν Y = β β. Η µέγιστη ποσότητα για το αγαθό Χ παράγεται

Διαβάστε περισσότερα