ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Χωματουργικά 07 Επιχώματα / Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώματα 00 - Αρχική Έκδοση - Μάιος 2006

2 1 η Αναθεώρηση - Ιανουάριος 2016 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων» (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) το Η 1 η Αναθεωρημένη Έκδοση της παρούσας ΠΕΤΕΠ πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Πίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων Περιγραφή Hμερομηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Δεύτερη έκδοση 01/2016 Κείμενο 2 ης ΟΔΕ/ΙΟΚ, όπως διαμορφώθηκε μετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Πρώτη Αναθεώρηση, όπως πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών/ ΓΓΥ/ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες, οι οποίες παύουν να ισχύουν.

3 ΠΕΤΕΠ: :Ε1/3/2004 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αντικείμενο εργασιών Υλικά Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών Γενικές απαιτήσεις Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης Διάστρωση υλικών Συμπύκνωση μεταβατικού επιχώματος Περιορισμοί κατά την κατασκευή μεταβατικών Απαιτήσεις ακριβείας στάθμης στρώσεων μεταβατικών Ποιοτικοί έλεγχοι Έλεγχοι και παραλαβή Δοκιμές Όροι υγιεινής ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών Μέτρα υγιεινής ασφαλείας Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος Επιμέτρηση και πληρωμή Γενικοί όροι Μεταβατικά επιχώματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΤΕΠ: i

6 ii ΠΕΤΕΠ:

7 Μεταβατικά Επιχώματα ΠΕΤΕΠ Αντικείμενο εργασιών Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την κατασκευή πίσω από τεχνικά έργα (ακρόβαθρα γεφυρών, οχετούς, τοίχους αντιστήριξης) με επίλεκτα, μη πλαστικά, αμμοχαλικώδη υλικά. Αυτά τα επιχώματα ονομάζονται μεταβατικά επιχώματα και η κατασκευή τους αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των υποχωρήσεων της επίχωσης στην περίμετρο των τεχνικών έργων (λόγω συνιζήσεως) και των εκ του λόγου αυτού επιπτώσεων στο κατάστρωμα της οδού. Τα μεταβατικά επιχώματα συνδυάζονται συχνά και με μεταβατικά έργα (π.χ. πλάκες πρόσβασης γεφυρών), που δεν εντάσσονται στο αντικείμενο της παρούσας. Σημειώνεται ότι: η επίσημη ονομασία στην Ελληνική των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ), που αναφέρονται στην παρούσα, παρέχεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αρ. C 378/6/ , μέσω του « τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι κείμενα αναφοράς που παρέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά για τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα αυτών, οι οποίες είναι κοινής και επαναλαμβανόμενης χρήσης επειδή, συχνά εκδίδονται νεώτερα ΕΝ, αυτά θα υπερισχύουν των αναφερομένων ΕΝ στην παρούσα, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται οι απαιτήσεις της παρούσας, αλλιώς: α. στα συμβατικά τεύχη έργου προς διακήρυξη θα δηλώνεται ο τρόπος κατάλληλης αναπροσαρμογής των απαιτήσεων της παρούσας β. σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εφαρμόζονται τα τυχόν υπερισχύοντα νεώτερα ΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να επέρχονται και επηρεάζουν την ποιότητα και το οικονομικό αντικείμενο του έργου 2. Υλικά Τα μεταβατικά επιχώματα κατασκευάζονται από κοκκώδη υλικά, προέλευσης φυσικών ή θραυστών αμμοχάλικων, με δείκτη πλαστικότητας Ρ1 4. Κατάλληλα είναι τα υλικά της κατηγορίας Ε4 (κατηγοριοποίηση κατά ΠΕΤΕΠ ), τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Μέγιστος κόκκος < 80 mm Ποσοστό διερχομένων από το κόσκινο βροχίδας 0,063 mm, κατώτερο του 20% κατά ΕΛΟΤ EN Όριο υδαρότητας LL < 30 (σύμφωνα με την Ε105-86/5) Δείκτης πλαστικότητας Ρ1 < 4 (σύμφωνα με την Ε105-86/6) Πλήρης απουσία οργανικών, 0% περιεκτικότητα (προσδιορισμός κατά τη μέθοδο της ξηράς οξείδωσης κατά AASHTO: Τ-194) ΠΕΤΕΠ: /15

8 Διόγκωση 0 [μηδέν] 3. Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών 3.1. Γενικές απαιτήσεις Τα υπόψη, ειδικών απαιτήσεων, επιχώματα αποτελούν μεταβατική ζώνη μεταξύ των τεχνικών έργων, που αποτελούν άκαμπτες (από γεωτεχνικής άποψης) κατασκευές και του φυσικού εδάφους (ορύγματος) ή των συμβατικών. Τυχόν υποχωρήσεις της ζώνης αυτής έχουν άμεσες επιπτώσεις επί της τελικής επιφάνειας. Ως εκ τούτου, απαιτείται επιμελημένη κατασκευή και αυστηρή τήρηση των όρων της παρούσας. Υπόμνημα: 1. Επιφάνεια κυκλοφορίας 6. Αποστραγγιστικό γαιοΰφασμα 2. Βάση οδοστρωσίας 7. Κατασκευασμένο επίχωμα ή φυσικό έδαφος 3. Υπόβαση οδοστρωσίας 8. Οπές εκτόνωσης στραγγιδίων (εφόσον προβλέπονται από τη μελέτη) 4. Μεταβατικό επίχωμα σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 15 cm (χαλαρού υλικού) 5. Προστατευτική επάλειψη ή απευθείας ενσωμάτωση του αποστραγγιστικού γαιοϋφάσματος 9. Ύψος θεμελίου 10. Πλήρωση με ισχνό σκυρόδεμα Σχήμα 1: Τυπική διαμόρφωση μεταβατικού επιχώματος Όταν η κατασκευή του μεταβατικού επιχώματος προβλέπεται να προηγηθεί της κατασκευής των όμορων του έργου, δεν έχει εφαρμογή η απεικονιζόμενη στο Σχήμα 1 διαμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή, το πρανές του μεταβατικού επιχώματος διαμορφώνεται με κλίση υ:β=2:3, (ή όπως προβλέπεται από τη μελέτη. 2/15 ΠΕΤΕΠ:

9 Η συμπύκνωση πλησίον των παρειών των τεχνικών εκτελείται με χρήση ελαφρών συμπυκνωτών (π.χ. δονητικών πλακών), για την προστασία των τεχνικών έργων και ιδιαιτέρως των εξωτερικών στραγγιστικών και μονωτικών στρώσεων. Νοείται ότι τα εν λόγω συμπυκνωτικά μέσα είναι ικανής απόδοσης, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος με βάση τη μελέτη ελάχιστος βαθμός συμπύκνωσης Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης Για την προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης μεταβατικού επιχώματος έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ: «Κατασκευή με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων» Διάστρωση υλικών Τα μεταβατικά επιχώματα κατασκευάζονται αφού το σκυρόδεμα του τεχνικού έργου αποκτήσει την ενδεδειγμένη αντοχή του. Η πλήρωση των ορυγμάτων με κατασκευή μεταβατικού επιχώματος γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του τεχνικού. Η διάστρωση γίνεται κατά στρώσεις χαλαρού πάχους 15 έως 30 cm Συμπύκνωση μεταβατικού επιχώματος Γενικές Αρχές Συμπύκνωσης Ως προς το βαθμό συμπύκνωσης του μεταβατικού επιχώματος, ισχύουν γενικά οι αντίστοιχες απαιτήσεις για τα επιχώματα οδικών ή σιδηροδρομικών έργων, που κατασκευάζονται εν επαφή με το μεταβατικό επίχωμα (ΠΕΤΕΠ «Κατασκευή», 3.3.1). Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά τη συμπύκνωση εξασφαλίζονται οι εξής προϋποθέσεις: 1. Μεθοδική συμπύκνωση ισοπαχών στρώσεων για ομοιόμορφη τελική συμπεριφορά του επιχώματος. 2. Χρήση υλικού συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης. 3. Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού συμπύκνωσης. Στα μεταβατικά επιχώματα, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη, θα εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα, τουλάχιστον ίση με το 92% της μέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (ΕΛΟΤ EN ) στις ανώτερες στρώσεις του επιχώματος και μέχρι βάθους 1,00 m. Η συμπύκνωση των υλικών θα εκτελείται υπό συνθήκες πλησίον της βέλτιστης περιεχόμενης υγρασίας. Όταν η περιεχόμενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού αποκλίνει σημαντικά από τη βέλτιστη, τότε θα γίνεται διαβροχή κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού, ή (κατά περίπτωση) θα γίνεται ξήρανση αυτού με αναμόχλευση για τον καλύτερο αερισμό ή ανάμιξη με στεγνές παρτίδες υλικού. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης δεν εκτελούνται εργασίες συμπύκνωσης μεταβατικού επιχώματος. ΠΕΤΕΠ: /15

10 Έλεγχος βαθμού συμπύκνωσης 1. Ο έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης του χρησιμοποιούμενου υλικού γίνεται σε κάθε διακεκριμένη στρώση, με την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor (ΕΛΟΤ EN ). 2. Όταν η περιεκτικότητα του υλικού κατασκευής των μεταβατικών σε χονδρόκοκκο υλικό (συγκρατούμενο από το κόσκινο Νο 4) είναι μεγαλύτερη από 60%, ή όταν χρησιμοποιούνται βραχώδη προϊόντα εκσκαφών, ο έλεγχος της συμπύκνωσης εκτελείται με τη μέθοδο της πρότυπης κυλίνδρωσης του υλικού μέχρις άρνησης, ή με τη μέθοδο της φόρτισης πλάκας. Ο έλεγχος με πρότυπη κυλίνδρωση συνίσταται στην παρακολούθηση της τήρησης της καθορισμένης διαδικασίας εργασίας, χωρίς να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την προκύπτουσα κατά τη δοκιμαστική συμπύκνωση μεθοδολογία εκτέλεσης, έστω και αν απαιτούνται περισσότερες διελεύσεις μηχανημάτων συμπύκνωσης ή μικρότερα πάχη στρώσεων, χωρίς εκ του λόγου αυτού να μπορεί να απαιτήσει την καταβολή υψηλότερης αμοιβής. 3. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών συμπύκνωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από μία δοκιμή για κάθε διακεκριμένη στρώση υλικού πλήρωσης. 4. Αν οι τιμές βαθμού συμπύκνωσης, που εξακριβώθηκαν με τους παραπάνω ς, είναι μικρότερες από τις προδιαγραφόμενες τιμές στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος θα μεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόμενες τιμές συμπύκνωσης. 5. Σε περίπτωση χρήσης ομοειδούς υλικού, και εφόσον οι εκτελούμενοι έλεγχοι συμπύκνωσης αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία, τότε η Υπηρεσία μπορεί να δεχθεί περιορισμό του ελάχιστου αριθμού δοκιμών συμπύκνωσης, που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο 3, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτομερής παρακολούθηση του πάχους των στρώσεων, που συμπυκνώνονται και του αριθμού διελεύσεων του μηχανήματος συμπύκνωσης, ανάλογα με το είδος του μηχανήματος (βλ. επόμενο Πίνακα 3-1). 4/15 ΠΕΤΕΠ:

11 Πίνακας 3-1 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού συμπύκνωσης μεταβατικών Είδος Μηχανήματος Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης Βάρος λειτουργίας [kg] Μη συνεκτικά χονδρόκκοκα και μικτόκκοκα εδάφη (1) Καταλληλότητα Πάχος Στρώσης [cm] (2) Αριθμός Διελεύσεων Δονητικός συμπιεστής Ελαφρός Μέσος έως Συνιστάται έως Δονητής εκρήξεων Ελαφρός έως 100 Εν γένει Δονητικές πλάκες Ελαφρές έως 100 έως Συνιστάται Μέσες Δονητικός κύλινδρος Ελαφρός έως 600 Συνιστάται Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης Δονητικός συμπιεστής Μέσος Συνιστάται Βαρύς Δονητής εκρήξεων Μέσος Εν γένει Βαρύς Δονητικές πλάκες Μέσες Συνιστάται Βαριές Δονητικοί κύλινδροι Συνιστάται Υπόμνημα: (1) (2) Κατάταξη κατά DIN = GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST. Σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό) είναι δυνατόν να μειωθούν τα πάχη στρώσεων. Ακριβείς τιμές μπορεί να προκύψουν μόνο με δοκιμαστική συμπύκνωση 6. Στα Τεύχη Δημοπράτησης ορίζεται εάν εκτός της πρότυπης κυλίνδρωσης, ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης επαληθεύεται και με δοκιμαστικές φορτίσεις, με τη μέθοδο φόρτισης πλάκας διαμέτρου 30 cm, κατά την οποία η αντοχή του εδάφους προσδιορίζεται από το μέτρο παραμόρφωσης (Ε), με βάση τον τύπο: Όπου: Ε=1,5 x P x R/S (1) E [kg/m 2 ] = μέτρο παραμόρφωσης P [kg] = ασκηθείσα πίεση R [cm] = ακτίνα της φορτιζόμενης κυκλικής πλάκας S [cm] = καθίζηση της πλάκας Ο λόγος της τιμής Ε 2 της δεύτερης φόρτισης προς την τιμή Ε 1 της πρώτης φόρτισης (Ε 2 /Ε 1 ) δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος από 2,20. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει όταν η τιμή Ε της πρώτης ΠΕΤΕΠ: /15

12 φόρτισης φτάνει ήδη στο 60% της θεωρητικής τιμής για τη δεύτερη φόρτιση ή όταν πρόκειται για βραχώδη εδάφη. Με τη συμπύκνωση μέσω της φόρτισης πλάκας επιτυγχάνονται οι ελάχιστες αντοχές του επόμενου Πίνακα 3-2 ως μέσος όρος δύο τουλάχιστον δοκιμών. Πίνακας 3-2 Ελάχιστες τιμές Ε με εφαρμογή του τύπου (1) Είδος εδάφους Ε [MN/m 2 ] Για συνεκτικά υλικά επίχωσης 30 Για το συνεκτικό υπέδαφος Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του έργου, και μετά από οικονομοτεχνική διερεύνηση, το μεταβατικό επίχωμα μπορεί να υποκατασταθεί από λιθορριπή. Οι λιθορριπές κατασκευάζονται από λίθους λατομείου μέγιστης διάστασης 0,40 m σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0,80 m, ενώ το συνολικό ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 8,00 m. Μικρότερης διάστασης λίθοι απαιτούνται όταν οι διαστάσεις του σκάμματος και οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση τόσο μεγάλων λίθων. Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η χρήση συνήθων δονητικών οδοστρωτήρων, οι λιθορριπές θα συμπυκνώνονται με δονητικούς συμπιεστές, δονητικές πλάκες, δονητικούς κυλίνδρους κλπ., σύμφωνα με τον προηγούμενο Πίνακα 3-1. Το μηχάνημα συμπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων προτείνονται από τον Ανάδοχο και εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της Επίβλεψης. Στην περίπτωση αυτή, η ανώτερη στρώση του επιχώματος ελαχίστου συμπυκνωμένου πάχους 30 cm κατασκευάζεται από υλικό που πληροί τους όρους της ΠΕΤΕΠ Οι λίθοι της ανώτερης στρώσης της λιθορριπής διατάσσονται και συμπυκνώνονται έτσι ώστε να μπορεί να συγκρατήσουν το τοποθετούμενο εν συνεχεία υλικό της υπόβασης. Ανεξάρτητα του πάχους της στρώσης από υλικό υπόβασης, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτό να είναι μικρότερο των 30 cm Περιορισμοί κατά την κατασκευή μεταβατικών Η Υπηρεσία θα απαγορεύει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς. Σε εποχή ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, κατά τη διάστρωση και τη συμπύκνωση, το υλικό κάθε στρώσης αναμοχλεύεται και διαβρέχεται ομοιόμορφα, πριν από τη συμπύκνωση μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, η οποία διατηρείται καθ όλη τη διάρκεια της συμπύκνωσης Απαιτήσεις ακριβείας στάθμης στρώσεων μεταβατικών Η τελική επιφάνεια του μεταβατικού επιχώματος θα είναι ομαλή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη της οδού κατά μήκος και εγκάρσιες κλίσεις και στην προβλεπόμενη στάθμη, με όριο ανοχής 6/15 ΠΕΤΕΠ:

13 ± 3 cm. Κάθε ανωμαλία πέραν του ορίου ανοχής διορθώνεται, με αναμόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου μόρφωση και συμπύκνωση. Στην περίπτωση που η επιφάνεια των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη σε βροχή ή άλλες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και οπτικά φαίνονται οι επιπτώσεις στην ομαλότητα της, τότε αναμοχλεύεται και συμπυκνώνεται πριν να εκτελεστούν οι επόμενες εργασίες. 4. Ποιοτικοί έλεγχοι 4.1. Έλεγχοι και παραλαβή Έλεγχοι Σκοπός και είδος ελέγχων Οι έλεγχοι εκτελούνται για να εξακριβωθούν: η καταλληλότητα των υλικών κατασκευής το ποσοστό υγρασίας κατά τη συμπύκνωση ο βαθμός συμπύκνωσης η φέρουσα ικανότητα των μεταβατικών η επιβεβαίωση της ομαλότητας και της συμμόρφωσης της ανώτατης στάθμης με τα σχέδια της μελέτης Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας. Έκταση ελέγχων Οι έλεγχοι εκτελούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο αριθμός των ελέγχων εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα των εδαφών και από τις μεθόδους εργασίας. Η πυκνότητα της στρώσης προσδιορίζεται με υπολογισμό του ξηρού φαινομένου βάρους σε αδιατάρακτα δείγματα εδάφους ή με τη βοήθεια των μεθόδων άμμου, γύψου, είτε ισοδύναμου υγρού (ρευστού), συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων προσδιορισμού της πυκνότητας με ραδιοϊσότοπα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μια τουλάχιστον μέτρηση ανά 10 διαδοχικές θα εκτελείται με τις συμβατικές μεθόδους. Δύο δοκιμές κατ ελάχιστον εκτελούνται ανά 0,15 m πάχους στρώσης υλικού, για τοίχους αντιστήριξης μέχρι 30 m. Η περιοχή των δοκιμών εκτείνεται από την πλάτη του τοίχου σε απόσταση ίση με το ύψος του προσαυξημένη κατά 3 m από την άκρη του πέδιλου του, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Οι εργαστηριακές δοκιμές μπορεί να περιορίζονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Οι θέσεις των δοκιμών κατανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια των στρώσεων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. ΠΕΤΕΠ: /15

14 Οι παράμετροι αντοχής εδάφους μπορεί να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και με δοκιμή φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις Παραλαβή Διαδικασίες παραλαβής: Οι χωματουργικές εργασίες ελέγχονται μετά την εκτέλεσή τους, ως προς το θεωρητικό γεωμετρικό σχήμα της οδού (της διατομής) και την προβλεπόμενη από τη μελέτη συμπύκνωση Η στάθμη της επιφάνειας της ανώτερης στρώσης των χωματουργικών ελέγχεται πριν από την κατασκευή της υπερκείμενης στρώσης οδοστρωσίας Οι έλεγχοι και η συλλογή των αποτελεσμάτων αυτών (συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή μονάδος) αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου εκτελούμενη με παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, ενώ ελέγχονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό Στην περίπτωση διαπίστωσης ατέλειας κατασκευής, και εφόσον η κατασκευή δεν απορριφθεί, θα καθορίζεται λεπτομερώς η έκταση και η προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών, ενώ θα ακολουθεί επανέλεγχος 4.2. Δοκιμές Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις μεθόδους του επόμενου Πίνακα 4-1. Πίνακας 4-1 Δοκιμές ποιοτικού και μέθοδος εκτέλεσης Δειγματοληψία αργών υλικών ΕΛΟΤ EN Αναγνώριση και δειγματοληψία εδαφών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Προπαρασκευή διατεταγμένων δειγμάτων εδαφών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Κοκκομετρική ανάλυση ΕΛΟΤ ΕΝ Όριο υδαρότητας Όριο πλαστικότητας Δείκτης πλαστικότητας Κατάταξη εδαφών Ε /5/ΥΠΕΧΩΔΕ Ε /6/ΥΠΕΧΩΔΕ Ε /6/ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO &2 ASTM D 3892 Σχέση υγρασίας πυκνότητας EN :2004 Έλεγχος συμπύκνωσης EN :2003 Ε /2 Έλεγχος Πυκνότητας ASTM D Δοκιμαστική φόρτιση (Μέθοδος Φορτιζόμενης Πλάκας) DIN ή NF P ή pren ISO ή Ε /4 8/15 ΠΕΤΕΠ:

15 5. Όροι υγιεινής ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά τη φάση της επίχωσης Εισροή υδάτων Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος Τραυματισμός προσωπικού εργαζομένου εντός του ορύγματος λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού Τραυματισμός προσώπων κινούμενων στη ζώνη ελιγμών των μηχανημάτων Χρήση μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης εντός του ορύγματος Εκφόρτωση με ανατροπή Καταπτώσεις/ ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά την συμπύκνωση των στρώσεων του υλικού επίχωσης, εντός του ορύγματος λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων 5.2. Μέτρα υγιεινής ασφαλείας Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» Συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας (ΠΔ 17/96 και ΠΔ 159/99 κλπ.) Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωτική. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: Προστατευτική ενδυμασία ΕΛΟΤ EN 863 Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΛΟΤ EN 388+Ε2 Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397+Α1 Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Οι εργασίες συμπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αντιστηριζόμενων ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι αντιστηρίξεις αφαιρούνται σταδιακά προκειμένου να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά είναι: Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών επίχωσης, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων κλπ. ΠΕΤΕΠ: /15

16 Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί μηχανικού εξοπλισμού 6. Επιμέτρηση και πληρωμή 6.1. Γενικοί όροι Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα εξής: Η διαμόρφωση και συμπύκνωση αναβαθμών έδρασης επί των γειτονικών συνήθων. Η ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια. Η προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως απόστασης επί τόπου της κατασκευής, κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής προερχόμενων από το έργο για την κατασκευή των. Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση Η εκτέλεση των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ., για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ς 6.2 Μεταβατικά επιχώματα Η επιμέτρηση της εργασίας κατασκευής μεταβατικού επιχώματος γίνεται σε κυβικά μέτρα της κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. Σε περίπτωση που απαιτηθούν δάνεια υλικών για την κατασκευή των, προερχόμενα εκτός του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη. Στην επιμέτρηση συνυπολογίζονται και οι όγκοι πλήρωσης των βαθμίδων αγκύρωσης των μεταβατικών επιχώσεων στο παρακείμενο επίχωμα. Ιδιαιτέρως αποζημιώνονται: η δημιουργία (με εκσκαφή) των βαθμίδων αγκύρωσης (εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων) η τυχόν χρήση δανείων υλικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας), δηλαδή η προμήθεια και μεταφορά 10/15 ΠΕΤΕΠ:

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) για την κατασκευή μεταβατικού επιχώματος Α/Α Αντικείμενο Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές Πρότυπα Διαδικασ ία / δοκιμής Συχνότητα / δειγματοληψιών 1.1 Καθαρισμός - Απομάκρυνση Ακατάλληλων υλικών Πληρότητα εργασίας - Καταλληλότητα υλικών εκσκαφής ή Εργοδηγός Χωματουργικών Καθαρότητα / Καταλληλότητα επιφανείας Οπτικός Τέλος Εργασίας 1.2 Αντικατάσταση κομών πυθμένα με κατάλληλα υλικά Έλεγχος στάθμης πυθμένα, ποιότητα υλικών, Τοπογραφικό, Οπτικός Τέλος Εργασίας 1.3 Συμπύκνωση πυθμένα Max Ξηρά Πυκνότητα/ Βέλτιστη Υγρασία 1/ κλάδο οδού ή κατεύθυνση κίνησης Πυκνότητα επί τόπου - 1/ κλάδο οδού ή κατεύθυνση κίνησης 1.4 Μόρφωση πρανών Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα Μηχ/κός Χωμ/κών, Τοπ/κό, Τέλος Εργασίας 1.5 Θέση Γεωμετρία. Τοπογραφικό Τέλος Εργασίας 1.6 Διαστάσεις Γεωμετρία Τοπογραφικό Τέλος Εργασίας 1.7 Υψόμετρο Χωροστάθμηση Τοπογραφικό Τέλος Εργασίας 2.1 Διαστρωμένα υλικά Κοκκομετρία 1/5000 m 3 Όρια Atterberg 1/5000 m 3 Max Πυκνότητα 1/5000 m 3 C.B.R. 1/5000 m 3 Φυσική υγρασία 1/5000 m Συμπύκνωση Πυκνότητα επί τόπου Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου), 1/ κατασκευαζόμενη στρώση μεταβατικού ΠΕΤΕΠ: /15

18 Α/Α Αντικείμενο Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές Πρότυπα Διαδικασ ία / δοκιμής Συχνότητα / δειγματοληψιών επιχώματος 2.3 Θέση Γεωμετρία Τοπ/κό 2.4 Διαστάσεις Γεωμετρία Τοπ/κό 2.5 Υψόμετρο Χωροστάθμηση Τοπ/κό μεταβατικών 3.1 Πυρήνας Βραχώδη Επιχώματα Χωματουργικών Καταλληλότητα υλικών Ποιότητα πετρώματος Οπτικός 3/Δανειοθάλαμο Κοκκομετρία 3/Δανειοθάλαμο Μορφή κόκκων 3/Δανειοθάλαμο 3.2 Συμπύκνωση Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) Πυκνότητα επί τόπου 1/ κατασκευαζόμενη στρώση 3.3 Θέση Γεωμετρία Τοπικό 3.4 Διαστάσεις Γεωμετρία Τοπικό 3.5 Υψόμετρο Χωροστάθμηση Τοπικό 4.1 Μεταβατικό τμήμα Χωματουργικών Καταλληλότητα υλικών Μηχ/κός Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) Κοκκομετρία 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής Όρια Atterberg 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής Ισοδύναμο άμμου 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής Δοκιμή υγείας 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής 12/15 ΠΕΤΕΠ:

19 Α/Α Αντικείμενο Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές Πρότυπα Διαδικασ ία / δοκιμής Συχνότητα / δειγματοληψιών Δοκιμή αντοχής σε τριβή και κρούση 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής 4.2 Συμπύκνωση Κοκκομετρία Μηχ/κός 1/ κατασκευαζόμενη στρώση Όρια Atterberg 1/ κατασκευαζόμενη στρώση Φυσική υγρασία 1/ κατασκευαζόμενη στρώση Max Πυκνότητα 1/ κατασκευαζόμενη στρώση Πυκνότητα επί τόπου 1/ κατασκευαζόμενη στρώση 4.3 Θέση Γεωμετρία Τοπ/κό 4.4 Διαστάσεις Γεωμετρία Τοπ/κό 4.5 Υψόμετρο Χωροστάθμηση Τοπ/κό 5.1 Στέψη Χωματουργικών Καταλληλότητα υλικών Σ.Α.Ε. (Σημείο Αναμονής Ελέγχου) Κοκκομετρία 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής Όρια Atterberg 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής Max Πυκνότητα 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής C.B.R. 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής Περιεκτικότητα σε οργανικά 3/Δανειοθάλαμο ή περιοχή εκσκαφής Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ανά ημέρα εργασίας Διαστρωμένα υλικά ΠΕΤΕΠ: /15

20 Α/Α Αντικείμενο Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές Πρότυπα Διαδικασ ία / δοκιμής Συχνότητα / δειγματοληψιών Κοκκομετρία Μηχ/κός 1/5000 m 3 Όρια Atterberg 1/5000 m 3 Max Πυκνότητα 1/5000 m 3 C.B.R. 1/5000 m 3 Φυσική υγρασία 1/5000 m Συμπύκνωση Σ.Α.Ε. Πυκνότητα επί τόπου 1/ κατασκευαζόμενη στρώση μεταβατικού επιχώματος. 5.3 Θέση Γεωμετρία Τοπ/κό 5.4 Διαστάσεις Γεωμετρία Τοπ/κό 5.5 Υψόμετρο Χωροστάθμηση Τοπ/κό 14/15 ΠΕΤΕΠ:

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-05-29 ICS: 93.080.99 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Μεταβατικά επιχώματα Transition embankments ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-02-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 04 Ύφαλες επιχώσεις 02 Ύφαλες επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες επιχώσεις 01 Ύφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά δανειοθαλάµων ή υπολείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-02-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 02 Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική προεπάλειψη Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α23

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α23 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 02 Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 03 Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-14-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 14 Σύστηµα µέτρησης σύγκλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-04-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 04 Οπλισµένες Επιχώσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 10 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εκέµβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Ε ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Γίνεται µε τους εξής τρόπους: 1.1. Γεωτρύπανο 1.2. Στατικό Πενετρόµετρο Ολλανδικού Τύπου 1.3. Επίπεδο Ντιλατόµετρο Marchetti 1.4. Πρεσσιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωματουργικά 07 Επιχώματα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 01 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-04-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 04 Βάθρα µέτρησης επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating Κλάση τιμολόγησης: 2 ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-50 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 50 Οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-05 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 05 Αγκύρια Συνεχούς Πάκτωσης ιαστελλοµένου Χαλυβδοσωλήνα (Τύπου Swellex)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 03 Επίστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-08-01-00 12 Σήραγγες 08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης 01 Σύστηµα Μέτρησης Συγκλίσεων Επιφανειών και Επένδυσης υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-05 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 05 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : "Συντηρήσεις Ασφαλτοστρωμένων Οδών ΔΕ Ερέτριας" Αρ. Μελέτης: 18/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : Σελίδα 1 από 11 Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

SoftWay Products Τηλ/FAX w w w. s o f t w a y p r o. g r

SoftWay Products Τηλ/FAX w w w. s o f t w a y p r o. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ 20.000 Ευρώ ( µε Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Σ.Α.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρήση 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-01-02-00 02 Χωµατουργικά Έργα 01 Προκαταρκτικές εργασίες για την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών 02 Αφαίρεση επιφανειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 04 Σώµατα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-01 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 04 Πλήρωση Κυψελών 01 Τεχνητών Ογκολίθων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1.

Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Β-2 1 Β - 2 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωμάτων οδοποιίας. 2. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων κατάλληλων υλικών, προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-05-29 ICS: 93.160 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Underground utilities trench

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 7/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ.

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Γ-1 1 Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εκτέλεση εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ. ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ. ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ εκέμβριος 2006 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ε ΑΦΩΝ Ταξινόμηση εδαφών κατά A.U.S.C.S 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ Γαιώδη επιχώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-03-02-00 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης 02 Αποκατάσταση ρηγμάτωσης 00 - Έκδοση 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 05 Λιθορριπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπύκνωση εδαφών

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπύκνωση εδαφών ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπύκνωση εδαφών Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 05 Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήµανσης, ή και επανατοποθέτηση αυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ.150kV Άγρας Καβάλα & Γ.Μ.150kV Σύστημα (Στάγειρα Καβάλα) ΚΥΤ Φιλίππων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ.150kV Άγρας Καβάλα & Γ.Μ.150kV Σύστημα (Στάγειρα Καβάλα) ΚΥΤ Φιλίππων Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41724 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ.150kV Άγρας Καβάλα & Γ.Μ.150kV Σύστημα (Στάγειρα Καβάλα) ΚΥΤ Φιλίππων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ Δ.Κ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 400kV Πάτρα ΚΥΤ Μεγαλόπολης (τμήμα Ν. Αρκαδίας)» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 400kV Πάτρα ΚΥΤ Μεγαλόπολης (τμήμα Ν. Αρκαδίας)» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41722 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 400kV Πάτρα ΚΥΤ Μεγαλόπολης (τμήμα Ν. Αρκαδίας)» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07 Σιδηροδρομικά έργα 03 Στρώση Γραμμών 01 Γενικά περί στρώσεως 50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 03 άπεδα Λιµενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα