Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ΑΠΟΦΑΣΗ. Περίληψη να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Α. Π.: 2142

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ΑΠΟΦΑΣΗ. Περίληψη να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Α. Π.: 2142"

Transcript

1 Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Περίληψη να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Α. Π.: 2142 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΝΑΙ Χαμηλότερη τιμή Δεν απαιτείται ΔΕΙΓΜΑ Όπως στο φύλλο συμμόρφωσης ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το πρακτικό της 149 ης συνεδρίασης ( ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. σχετικά με την «ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή» και την υπ' αριθ. 280/ σχετική πράξη του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/ (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3. Την υπ αριθμ /739 / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β / ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β / ). 5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. που ελήφθη στην 101 η (θ.10) συνεδρίασή του ( ) περί της τακτικής προμήθειας «γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουμε τους όρους και προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια «ειδών γραφικής ύλης», σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου στην απόφαση αυτή τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού, που αποτελεί με αυτήν ενιαίο σύνολο. 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται σε δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ (19.200,00 πλέον ΦΠΑ) για ένα έτος και η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισμού του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις, συνεταιρισμοί κλπ), οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό τους ή το επάγγελμα που ασκούν, έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την παραγωγή ή εμπορία των ζητουμένων στην παρούσα προκήρυξη προϊόντων καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού του Εφεσίου Αθήνα Τηλ Fax Σελίδα 1 από 4

2 Ανήκει στην διακήρυξη 2142/ Η διακήρυξη του διαγωνισμού να αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α: από όπου παραλαμβάνεται από τον κάθε ενδιαφερόμενο. 5. Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 6. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες σε κλειστούς φακέλους, στα γραφεία του Ιδρύματος, που βρίσκονται επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου 4, Αθήνα (τηλ /566/702 και φαξ ) έως και: Την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012, ώρα οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής. 7. Προσφορές που κατατίθενται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού στα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. την Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 και ώρα και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 9. Ορίζουμε επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (α) Εμμανουέλλα Τσιριμονάκη, ως πρόεδρο της Επιτροπής και (β) Γεώργιο Φατούρο, (γ) Ιφιγένεια Βράκα, ως μέλη. Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ Συνημμένα: Διανομή για ενέργεια: 1. Τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού 2. Παράρτημα Α (πίνακας ειδών) 1. Τμήμα Προμηθειών Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού του Εφεσίου Αθήνα Τηλ Fax Σελίδα 2 από 4

3 Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2142/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Προμήθεια «ειδών γραφικής ύλης» Προϋπολογισμός Δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ (19.200,00 ) Πηγή χρηματοδότησης Προϋπολογισμός του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού Τόπος κατάθεσης προσφορών Κριτήριο επιλογής αναδόχου Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012, ώρα Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012, ώρα Γραμματεία Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Σωρανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, κτήριο 3, 1 ος όροφος. Χαμηλότερη τιμή Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Αναθέτουσα αρχή Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού του Εφεσίου 4, Αθήνα. Ν.Π.Ι.Δ. (Προεδρικό διάταγμα 420/1991) Επικοινωνία κα Τζένη Βράκα Τηλ Φαξ Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού του Εφεσίου Αθήνα Τηλ Fax Σελίδα 3 από 4

4 Ανήκει στην διακήρυξη 2142/2012. Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο και όροι του διαγωνισμού Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρυθέν με το προεδρικό διάταγμα 420/1991, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ειδών γραφικής ύλης». Όροι διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης: 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (η.η.) από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος των ειδών του παραρτήματος Α στις ποσότητες που αναγράφονται. 3. Προσφορές για ποσότητες μικρότερες της συνολικής προκηρυχθείσας κατά είδος δεν γίνονται δεκτές. 4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την υποβολή δείγματος για τα είδη που υποδεικνύονται στο παράρτημα Α καθώς και για όσα επιπλέον κρίνει η επιτροπή, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα για την ποιότητα των προσφερομένων ειδών. Τα δείγματα δεν επιστρέφονται. 6. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α. Να αναφέρονται η κατασκευάστρια εταιρεία, η συσκευασία και ο κωδικός των ειδών. 7. Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών θα δίνεται σε ευρώ, ανά είδος για παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 8. Η τιμή του είδους χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών εφόσον κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού πληρούνται οι προδιαγραφές. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η επιτροπή μπορεί να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών ή στην διενέργεια διαπραγμάτευσης. 9. Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών ή στην διενέργεια διαπραγμάτευσης για συγκεκριμένα είδη των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ασύμφορες από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α ή να απορρίψει είδη με μη αποδεκτές προδιαγραφές. 10. Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας, των ειδών που προκηρύχθηκαν και για μεγαλύτερη έως και 30% ή μικρότερη έως και 50% ποσότητα ανά είδος. 11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α εάν κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. 12. Οι συμβάσεις προμηθειών θα έχουν διάρκεια ένα (1) έτος και το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση αυξημένων αναγκών, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή/και μετά από παράταση, να αγοράσει έως 30% επιπλέον των αναφερομένων στο παράρτημα Α ποσοτήτων. 13. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, μετά από παραγγελία του Τμήματος Προμηθειών. 14. Ο αριθμός των παραδόσεων κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται ότι θα είναι από 1 4 ανάλογα με τη συνολική συμβατική ποσότητα και τον όγκο των συσκευασιών των ειδών. 15. Η παράδοση των ειδών ανά παραγγελία δεν θα υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία. 16. Τόπος παράδοσης των ειδών είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου, αριθ. 4 (ΤΚ-11527), στην Αθήνα. 17. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση των συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ. Αρ. Β1/597/ Κ.Υ.Α. «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.» (ΦΕΚ 1983/Β /1999) τόσο για την διενέργεια του διαγωνισμού όσο και την εκτέλεση των συμβάσεων που θα προκύψουν. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού του Εφεσίου Αθήνα Τηλ Fax Σελίδα 4 από 4

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Γραφική ύλη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΙΙΒΕΑΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ A/A Ονομασία είδους ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΡΚΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ανεξίτηλοι ανθεκτικοί σε νερό ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ & ΥΑΛΩΝ (Mπλε-Μαύροι-Κόκκινοι) 0.4/0.7/1.0 mm (F) (100 κόκκινοι-150 μάυροι-100 μπλε,/ ) SCHNEIDER, EDDING, STABILO, LUXOR ΝΑΙ ΤΕΜ 350 0,00 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ανεξίτηλοι ανθεκτικοί σε οινόπνευμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ & ΥΑΛΩΝ (Μπλε- Μαύροι-Κόκκινοι) 0.4/0.7/1.0 mm (S) (100 κόκκινοι-150 μάυροι-100 μπλε,/ ) SCHNEIDER, EDDING, STABILO, LUXOR ΝΑΙ ΤΕΜ 350 0,00 3 MAΡΚΑΔΟΡΟΙ Υπογραμμίσεως Φωσφοριζέ (κίτρ-πορτ-ροζ-πράσ-γαλάζ) (50 από κάθε χρώμα) STABILO ή ισοδύναμοι ΝΑΙ ΤΕΜ 200 0,00 4 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD (Μπλε-Μαύρ-Κόκ) (15 από κάθε χρώμα) ΤΕΜ 45 0,00 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ανεξίτηλοι Χοντροί (Mπλε-Μαύρ-Κόκ) (20 από κάθε χρώμα) τύπου EDDING ΤΕΜ 60 0,00 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (Mπλε-Μαύρ-Κόκ) (5 από κάθε χρώμα) ΤΕΜ 15 0,00 7 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER CASTELL HB2 ΤΕΜ 150 0,00 8 ΣΤΥΛΟ BIC ΜΠΛΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ BIC ΝΑΙ ΤΕΜ 30 0,00 9 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 1mm CONNECT BALLPEN, TENFON ΝΑΙ TEM 400 0,00 10 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BALL 0.7mm SCHNEIDER, STAEDTLER, CONNECT DELTA ΝΑΙ TEM 400 0,00 11 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ 1mm CONNECT BALLPEN, TENFON ΝΑΙ TEM 400 0,00 12 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BALL 0.7mm SCHNEIDER, STAEDTLER, CONNECT DELTA ΝΑΙ TEM 400 0,00 13 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BALL 0.7mm SCHNEIDER, STAEDTLER, CONNECT DELTA ΝΑΙ TEM 200 0,00 14 ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BALL 0.7mm SCHNEIDER, STAEDTLER, CONNECT DELTA ΝΑΙ ΤΕΜ 250 0,00 15 ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 24ml TEM 20 0,00 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΡΚΑ 0,00 16 Κόλλα stick20-21γρ. UHU ή ισοδύναμη TEM 120 0,00 17 Κόλλα υγρή Σωληνάριο 21ml UHU ή ισοδύναμη TEM 70 0,00 18 Κόλλα στιγμής 3-5gr UHU, LOGO ή ισοδύναμη TEM 120 0,00 19 Κόλλα για poster blue-tack TEM 20 0,00 20 Κολλητική ταινία συσκευασίας 50mm Χ 66m τύπου ΤΕSA διαφανής τύπου TESA ΤΕΜ 80 0,00 21 Κολλητική ταινία συσκευασίας 50mm Χ 66m τύπου TESA τύπου TESA TEM 100 0,00 Σελίδα 1 από 4

6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Γραφική ύλη A/A Ονομασία είδους ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 22 Κολλητική ταινία χάρτινη 25mmx50m TEM 200 0,00 23 Κολλητική ταινία χάρτινη 50mmx50m TEM 250 0,00 24 Σελοτέιπ απλό 12mm Χ 33m TEM 180 0,00 25 Σελοτέιπ τύπου Scotch Magic 19mmΧ33m καλής ποιότητας TEM 250 0,00 26 Βάση για σελοτέιπ μικρή 33m (ΒΑΡΥ ΥΛΙΚΟ) TEM 75 0,00 27 Βάση-συσκευή ταινίας συσκευασίας Πλάτους 50mm με χειρολαβή ΤΕΜ 5 0,00 28 Γόμα στυλό-μολύβι τύπου PELIKAN BP40 ΤΕΜ 30 0,00 29 Γόμα άσπρη για μολύβι τύπου LINEX TEM 100 0,00 30 Ξύστρες μεταλλικές ΤΕΜ 80 0,00 31 Διορθωτικά Γραμμάτων 20ml με Διαλυτικά 20ml (Blanco) Υγρά TEM 100 0,00 32 Διορθωτική ταινία 5mmx8m AVANT ΝΑΙ TEM 120 0,00 33 Καλάθια αχρήστων μαύρα μεταλλικά με τρύπες διαμ. 24cm, ύψος 33cm ΤΕΜ 15 0,00 34 Πινέζες με επίπεδο κεφάλι (πλαστική επένδυση) σε πακ των ΤΕΜ 25 0,00 35 Κοπίδια μεγάλα με 3 ανταλλακτικά TEM 120 0,00 36 Κοπίδια μικρά με 3 ανταλλακτικά TEM 30 0,00 37 Ψαλίδια 18εκ. TEM 70 0,00 38 Περφορατέρ 2 τρυπών για 20 φύλλα με οδηγό TEM 25 0,00 39 Περφορατέρ 2 τρυπών για 60 φύλλα με οδηγό ΤΕΜ 2 0,00 40 Ανταλλακτικά φύλλα για κύβους σημειώσεων λευκά (9x9) σε πακ των 500 (χαρτί ματ) TEM 50 0,00 41 Πλαστικοί κύβοι για χαρτί σημειώσεων έγχρωμοι TEM 45 0,00 42 Μολυβοθήκες μαύρες μεταλλικές TEM 70 0,00 43 Κλιπ μεταλλικά (binder clips) μαύρα 32mm ΣΥΣΚ 150 0,00 44 Κλιπ μεταλλικά (binder clips) μαύρα 42mm ΣΥΣΚ 120 0,00 45 Κλιπ μεταλλικά (binder clips) μαύρα 51mm ΣΥΣΚ 100 0,00 46 Συνδετήρες μεταλλικοί μεγάλοι 50mm (συσκ.των 100) ΣΥΣΚ 50 0,00 47 Συνδετήρες μεταλλικοί μεσαίοι 33mm (συσκ.των 100) ΣΥΣΚ 60 0,00 48 Συνδετήρες μεταλλικοί χρωματιστοί 28mm (συσκ.των 100) ΣΥΣΚ 150 0,00 49 Θήκη συνδετήρων μαγνητική απλή ΤΕΜ 40 0,00 50 Σύρματα συρραπτικού μικρού μεγέθους No.64/6 (συσκ.των 2000) ΣΥΣΚ 300 0,00 51 Σύρματα συρραπτικού μικρού μεγέθους No.24/6 (συσκ.των 1000) ΣΥΣΚ 200 0,00 52 Σύρματα συρραπτικού μικρού μεγέθους No.24/8 (συσκ.των 1000) ΣΥΣΚ 100 0,00 53 Σύρματα συρραπτικού μικρού μεγέθους No.23/8 ΣΥΣΚ 10 0,00 54 Σύρματα συρραπτικού μικρού μεγέθους No.23/12 ΣΥΣΚ 3 0,00 55 Συρραπτικό συσκευή (για σύρματα Νο.64) ΝΑΙ ΤΕΜ 150 0,00 56 Συρραπτικό συσκευή μεσαία (για σύρματα Νο.24/6 + 24/8) ΝΑΙ ΤΕΜ 40 0,00 57 Συρραπτικό συσκευή επιτραπέζια για 90 φύλλα (για σύρματα 23/20) ΤΕΜ 4 0,00 ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑ 0,00 58 Βιβλιοστάτες μεταλλικοί ΤΕΜ 100 0,00 Σελίδα 2 από 4

7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Γραφική ύλη A/A Ονομασία είδους ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ 59 Διαχωριστικά για κλασέρ Α4 αριθμητικά 10 θέσεων πλαστικά ΠΑΚ 30 0,00 60 Διαχωριστικά για κλασέρ Α4 αριθμητικά 20 θέσεων πλαστικά ΠΑΚ 30 0,00 61 Διαχωριστικά για κλασέρ Α4 χρωματιστά 10 θέσεων πλαστικά ΠΑΚ 500 0,00 62 Διαχωριστικά για κλασέρ Α4 χρωματιστά 5 θέσεων πλαστικά ΠΑΚ 20 0,00 63 Ετικέττες Αυτοκόλλητες No.4 (12mmx17mm) σε πακ.40 φυλ. ΠΑΚ 20 0,00 64 Θήκες διαφανείς L Α4 χοντρές σε πακ.100φ. ΝΑΙ ΣΥΣΚ 800 0,00 65 Θήκες έγχρωμες L Α4 χοντρές σε πακ.10φ. ΣΥΣΚ 50 0,00 66 Θήκες διαφανείς περφορέ Α4 με άνοιγμα από πάνω χοντρές σε πακ.100φ. (το υλικό να είναι χοντρό, ανθεκτικό και να έχει διάρκεια ζωής). ΝΑΙ ΣΥΣΚ ,00 67 Θήκη περιοδικών χάρτινη (File box) πτυσσόμενη μόνον έγχρωμη (250 γκρι, 150 σε άλλα χρώματα) ΤΕΜ 500 0,00 68 Θήκη Χαρτιών Α4 Γραφείου Πλαστική Σταθερή, άκαμπτη, σκούρα, χωρίς τρύπες, δυνατότητα τοποθέτησης καθ' ύψος (μπλε, μαύρο, κόκκινο, κτλ.) ΤΕΜ 400 0,00 69 Κλασέρ Πλαστικά 32x28x5 (260 μωβ, 60 πράσινα, 60 πορτοκαλί, 60 κίτρινα, 60 γκρι τύπου LEITZ,SKAG ή ισοδύναμα ΤΕΜ 500 0,00 70 Κλασέρ Πλαστικά 32x28x8 (260 μωβ, 60 πράσινα, 60 πορτοκαλί, 60 κίτρινα, 60 γκρι τύπου LEITZ,SKAG ή ισοδύναμα ΤΕΜ 500 0,00 Κλασέρ Πλαστικά HERLIT ή ισοδύναμα 31,5x28,5x7,5 χρώματος φούξια. Οι 70 διαστάσεις και το χρώμα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις προϋποθέσεις. ΝΑΙ ΤΕΜ 220 0,00 72 Κουτί αρχείου με λάστιχο 25x35x8 (διάφορα χρώματα) ΤΕΜ 15 0,00 73 Κουτί αρχείου με λάστιχο 25x35x5 (διάφορα χρώματα) ΤΕΜ 20 0,00 74 Ντοσιέ για κάρτες 100 θέσεων ΤΕΜ 10 0,00 75 Ντοσιέ πλαστικό με 2 κρίκους (24x31x4) σκληρό ΤΕΜ 50 0,00 76 Ντοσιέ Α4 με 2 κρίκους μαλακό εξώφυλλο ΤΕΜ 100 0,00 77 Ντοσιέ - πινακίδα Α4 σκληρή σεμιναρίων με κλιπ με σκληρό εξώφυλλο ΤΕΜ 70 0,00 78 Ντοσιέ - φάκελοι με αυτιά και λάστιχο χάρτινοι αντοχής πρεσπάν 25x35 (Κίτρινα, Κόκκινα, Πράσινα, Πορτοκαλί, Μπλε) ΝΑΙ ΤΕΜ 400 0,00 79 Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα Α4 ΤΕΜ 300 0,00 80 Φάκελοι ζελατίνες με κουμπί Α4 (400 ροζ, 300 κόκκινοι, 300 γαλάζιοι, 400 πράσινοι) ΤΕΜ ,00 81 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0,00 82 ΣΠΟΓΓΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ 2 0,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 250ml ΤΕΜ 2 0,00 83 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 6mm (10 φύλλων Α4) σε συσκ. 100 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 2 0,00 84 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8mm (20 φύλλων Α4) σε συσκ. 100 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 2 0,00 85 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10mm (40 φύλλων Α4) σε συσκ. 100 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 1 0,00 86 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12mm (60 φύλλων Α4) σε συσκ. 100 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 2 0,00 87 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16mm (100 φύλλων Α4) σε συσκ. 100 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 2 0,00 88 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 18mm (120 φύλλων Α4) σε συσκ. 100 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 2 0,00 89 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 150ΜΜ (Πακ. 100Φ Α4) ΣΥΣΚ. 3 0,00 90 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ (σε πακ.των 250Φ) 165gr/m2 ανοιχτά χρώματα, όχι λευκά ΣΥΣΚ. 8 0,00 91 ΧΑΡΤΙΑ-ΜΠΛΟΚ-ΦΑΚΕΛΟΙ 0,00 92 Αυτοκόλλητα χαρτιά σημειώσεων τύπου POST IT 76x76 mm (100 τεμ./μπλοκ) ΜΠΛΟΚ 500 0,00 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σελίδα 3 από 4

8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Γραφική ύλη A/A Ονομασία είδους ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αυτοκόλλητα χαρτιά σημειώσεων τύπου POST IT 40x50 mm (100 τεμ./μπλοκ) ΜΠΛΟΚ 100 0,00 93 Σελιδοδείκτες 40 φύλλων 4 χρωμάτων χάρτινοι (4x50φ, 20x50mm) ΜΠΛΟΚ 400 0,00 94 Σελιδοδείκτες post-it 50 φύλλων 4 χρωμάτων διαφανείς (4x50φ, 25x43mm) ΜΠΛΟΚ 150 0,00 95 Αποδείξεις Πληρωμής (10x19cm, 50Φx3) ΤΕΜ 100 0,00 96 Αποδείξεις Είσπραξης (10x19cm, 50Φx3) ΤΕΜ 120 0,00 97 Ημερολόγια επιτραπέζια (2013) χωρίς βάση με γυριστό ημεροδείκτη ΤΕΜ 25 0,00 98 Ημερολόγια σπιράλ (2013) μεγάλα (17x24) ΤΕΜ 140 0,00 99 Ημερολόγια σπιράλ (2013) μικρά (12x17) ΤΕΜ 140 0, Ημερολόγιο πίνακας μηνιαίου πλάνου 45 Χ 60 ΤΕΜ 50 0, Τετράδια-φυλλάδες 200φ. ριγέ, όχι σπιράλ, με σκληρό πλαστικοποιημένο εξώφυλλο Α4, όχι μαύρο εξώφυλλο ΤΕΜ 260 0, Τετράδια-φυλλάδες 100φ. ριγέ, όχι σπιράλ, με σκληρό εξώφυλλο Α4, όχι μαύρο εξώφυλλο ΤΕΜ 300 0, Τετράδια-φυλλάδες 100φ. ριγέ, όχι σπιράλ, σκληρό εξώφυλλο Α5 ΤΕΜ 50 0, Τετράδια σπιράλ 16x21 πλαστικοποιημένο εξώφυλλο 120φ. ριγέ, 3 θεμάτων ΤΕΜ 300 0, Τετράδια σπιράλ Α4 80φ. ριγέ ΤΕΜ 260 0, Μπλοκ σημειώσεων 20x30 ριγέ 50φ. χωρίς εξώφυλλο ΤΕΜ 80 0, Μπλοκ Α4 ριγέ 80φ. με 2/4 τρύπες & περιθ. αριστερά για ντοσιέ ΤΕΜ 100 0, Μπλοκ σπιράλ ριγέ 50φ. No.4 (11x19) ΤΕΜ 30 0, Μπλοκ μικρά λευκά ΤΕΜ 30 0, Φάκελοι κίτρινοι με αεροκυψέλες (Νο.2) 14x23 μακρόστενοι ΤΕΜ 140 0, Φάκελοι κίτρινοι με αεροκυψέλες (No 7) 24x34 ΤΕΜ 360 0, Φάκελοι κίτρινοι με αεροκυψέλες (Νο 8) 29x37 ΤΕΜ 320 0, Φάκελοι κίτρινοι με αεροκυψέλες (Νο.9) 30x44 ΤΕΜ 340 0, Φάκελοι κίτρινοι με αεροκυψέλες για CD (Νο.12)18x16 ΤΕΜ 400 0, Φάκελοι λευκοί με αυτοκόλλητο κλείσιμο 11x23 μακρόστενοι ΤΕΜ 400 0, Φάκελοι λευκοί με αυτοκόλλητο κλείσιμο Α5 16x23 ΤΕΜ 480 0, Φάκελοι λευκοί με αυτοκόλλητο κλείσιμο Α4 23x32 ΤΕΜ 800 0, Φάκελοι λευκοί με αυτοκόλλητο κλείσιμο Α4 25x35 ΤΕΜ 400 0, Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 80γραμ. Λευκό (πακ. 500 φυλ.) ΠΑΚ , Χαρτί μηχανογραφικό συνεχές 24x28cm μονό λευκό, 60g/m 2 με οπές, για εκτυπωτές ακίδων (συσκ.2000φ.) ΤΕΜ 6 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 4

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ΑΠΟΦΑΣΗ. Nα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στο μητρώο Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017 ΑΠ: 1915

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ΑΠΟΦΑΣΗ. Nα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στο μητρώο Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017 ΑΠ: 1915 Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών Nα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στο μητρώο Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017 ΑΠ: 1915 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μηχανές γραφείου ΑΠΟΦΑΣΗ

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μηχανές γραφείου ΑΠΟΦΑΣΗ Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014 Α. Π.: 3166 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 106 ΧΕΝΙΑ/ 24-06-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν τους τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 07/12/2011 Αρ.Πρωτ.: 81546/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την 12 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29-Αθήνα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Πουρνιάς Αλέξανδρος, Δ/ντής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 17/07/2016 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 9681 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10η / 2014 Θέμα : Σύμβαση δαπάνης δύο χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κοζάνη, 16 / 02/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη 501 31

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Πρόσκληση υ οβολής ροσφοράς για την ροµήθεια γραφικής ύλης»

Θέµα: «Πρόσκληση υ οβολής ροσφοράς για την ροµήθεια γραφικής ύλης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Φλώρινας ήµος Φλώρινας ηµοτική Ε ιχείρηση Ύδρευσης & Α οχέτευσης Φλώρινας (.Ε.Υ.Α.Φ.) Τεχνική Υ ηρεσία Σ ηλιάδου 14 53 100 Φλώρινα Τηλ. 2385024555 & 2385024606 Α.Π. 6078 Φλώρινα,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προμήθεια γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.22 14:24:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΠΠΟΩΞΚ-ΑΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ, 22-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ α) ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑ ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη 5 Απριλίου 07 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 745 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδαμύλη Μεσσηνίας Τ. Κ. 40 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 31/05/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Αρ.πρωτ.:620/24/2016

Ημερομηνία: 31/05/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Αρ.πρωτ.:620/24/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314567-75 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 31/05/2016 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Τόνερ και Μελανιών Εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΙΕΤΕΘ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Τόνερ και Μελανιών Εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΙΕΤΕΘ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 18-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής έως 40 φύλλων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής έως 40 φύλλων) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΟΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Τεμ./ Κουτ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Υ Λ Ι Κ Ο Υ Υ Λ Ι Κ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ 1. 181 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 2. 144 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 (Δυνατότητα συρραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Αθήνα, 18/1/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥ. Ι.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 4.932,50 Κ.Α. 10.6612.003 ΧΡΗΣΗ: 2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 20/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27/ 02/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10368 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001941488

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1 Καταχώρηση Αιτημάτων Π.Π.Υ.Φ.Υ. Έτος Προγραμματισμού: 2014 Ονομασία Φορέα Προγραμμ.: ΠΓΝΛ - ΓΝΛ α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Είδος Κωδικός Παρατηρητηρίου Μον.Μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤ ΑΠ ΜΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ 2/02 ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ. Stickers Avery ή Herma No 3641 size 12X19mm (παραλληλόγραμμα, χρώμα κίτρινο) 8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ. Stickers Avery ή Herma No 3641 size 12X19mm (παραλληλόγραμμα, χρώμα κίτρινο) 8 Σελ. 1 CDR Verbatim (25άδα) 1 CDRW 5 DVD +r Verbatim (25άδα) 1 DVD double layer 10 DVD -R Verbatim (25άδα) 1 Post-it μεσαία τετράγωνα 1 Post-it μικρά παραλληλόγραμμα 1 Scotch Magic 3M 19mmX33m σελοτέιπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 60461/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες 05-06-203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6224 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 728 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 308933, - 84 Fax: 30893 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 08/05/05 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/5 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003179924 2015-10-16

15PROC003179924 2015-10-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα