ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)"

Transcript

1 ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

2 ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω τῆ βίβλου, Βαρσαουφίου καί Ἰωάου. Φωστῆρε δύο κατά ταὐτό, σήμερο διά τῆ Τυπογραφία ἐ τ ῷ τῆ Οἰκουμέη ἀατέλλουσι στερεώματι, Βαρσαούφιο καί Ἰ ωάη, τῆ ἀσκήσεω ο ἱ καόε, τῆ ἡσυχία ο ἱ ἐπιστήμοε, ο ἱ λύχοι τῆ διακρίσεω, τῆ προοράσεω ο ἱ ἀκοίμητοι ὀφθαλμοί, τῶ ἀρετῶ τά ταμιεῖα, το ῦ ἁγίου Πεύματο τά δοχεῖα καί τῆ παρούση θεοσόφου καί Ψυχωφελεστάτη Βίβλου, ο ἱ θεοφόροι ἀληθῶ καί χριστοφόροι καί πευματοφόροι Συγγραφεῖ καί Πατέρε καί Ἀρχιτέκτοε. Ο ἱ φωστῆρε δέ οὗτοι, οητοί ὄτε, καί λόγο ζωῆ ἐ πέχοτε, κατά τό Ἀπόστολο, οὐκ ἔχουσι τά τῶ αἰσθητῶ φωστήρω πάθη καί ἰδιώματα ὄχι ἐπειδή αὐτοί δέ βασιλεύουσί ποτε ὡσά οἱ φαιόμεοι φωστῆρε, οὔτε ἐκλείπουσι διότι καταυγαζόμεοι ἀ πό τά ἀκτιοβόλου ἀστραπά τῆ τρισηλίου θεαρχία, ἀ βασίλευτο καί ἀέκλειπτο ἔχουσι τό οητό φῶ. Καί τοῦτο βεβαιο ῖ ἡ βασίλειο τῆ Ἐκκλησία φωή, ὁ μέγα, λέγω, καί οὐ ραοφάτωρ Βασίλειο, οὕτω λέγω (παρά Ἰωσήφ τ ῷ Βρυεί ῳ, Τόμ ῳ β', σελ. 131). «Ἆθλο ἀρετῆ Θεό γεέσθαι, καί τ ῷ ἀκραιφεστάτ ῳ φωτί καταστράπτεσθαι (σελ.32) τῆ ἡμέρα ἐκείη Υἱό γεόμεο, ἤ οὐ διακόπτεται ζόφῳ ἄλλο γάρ ταύτη ποιε ῖ ἥλιο ὁ τό ἀληθιό φῶ ἀπαστράπτω, ὅ ἐπειδά ἅπαξ ἐπιφαύ ῃ ἡμῖ, οὐκ ἔτι ἐ δυσμαῖ κρύπτεται ἀλλά πάτα τ ῇ φωτιστικ ῇ αὐτο ῦ δυάμει περιπτυξάμεο, διηεκέ καί ἀδιάδοχο τό φῶ τοῖ ἀξίοι ἐμποιε ῖ, καί αὐ τού τού μετέχοτα το ῦ φωτό ἐκείου, ἄλλου ἡλίου ἀπεργαζόμεο». Ο ἱ φωστῆρε οὗτοι δέ εἶαι ἄλλο μέγα, καί ἄλλο ἐ λάσσω, καθώ εἶαι ὁ ἥλιο καί ἡ σελήη, ο ἱ αἰσθητοί φωστῆρε το ῦ στερεώματο ἀλλ εἶαι ἶσοι τ ῷ μεγέθει, ἶσοι ταῖ ἐεργείαι, ἶσοι τ ῇ πευματικῇ δυάμει καί ἶσοι τ ῇ λαμπρότητι τού ἴσου γάρ ἀγῶα τῆ ἀσκήσεω διαύσατε καί τή ἡσυχία ἄκρω καί ο ἱ δύο ποθήσατε, πρεπότω καί τῶ ἴσω χαρισμάτω το ῦ ἁ γίου Πεύματο ἠξιώθησα ἐξαιρέτω δέ καί μάλιστα το ῦ προφητικοῦ τούτη μόη ἔχοτε διαφορά, ὅτι ὁ μέ θεῖ ο Βαρσαούφιο, ἅγιο καί μέγα Γέρω ἐποομάζεται, ὁ δέ ὅσιο Ἰωάη, ἄ λλο Γέρω ἐπικαλεῖται. Ἐπειδή δέ ὁ παδαμάτωρ χρόο καί λήθη βυθοῖ τά καλά παραπέμπω, κατέκρυψε ὡσά ὑποκάτω εἰ ὁ ρίζοτα τού

3 θεολαμπεῖ φωστῆρα τούτου, μέ τό ά μή ἀφῆκε εἰ ἡμᾶ καέα ὑπόμημα, διαλαμβάο περί τῆ ζωῆ καί πολιτεία αὐτῶ. Τούτου χάρι ἡ ἐμή ἀδυαμία ἐκ τῆ ἰδία αὐτῶ ταύτη βίβλου ἐ σπούδασε ά συάξ ῃ μερικά τια, καί ταῦτα ά παραθέσ ῃ εἰ τού φιλολόγου καί ποθοῦτα μαθεῖ, ποία ἀρετά ο ἱ τρισμακάριοι οὗ τοι κατορθώσατε, ἔφθασα εἰ τή ἀκροτάτη καί ἐδεχομέη τοῖ βροτοῖ τελειότητα ὅπερ γάρ τ ῷ ἁγί ῳ Γρηγορί ῳ τ ῷ Θεολόγῳ συέβη, τοῦτο καί εἰ τού Ὁσίου ἠκολούθησε τούτου καί καθώ ὁ μετά ταῦτα συώυμο Γρηγόριο, οὐκ ἐξ ἄλλω τιῶ, ἀλλ ἐ ξ αὐτῶ τῶ το ῦ ἁγίου Γρηγορίου λόγω τή βιογραφία ἐ κείου συέγραψε, οὕτω κἀγώ ἐξ αὐτῶ ὧ εἶπο ο ἱ Ὅσιοι οὗτοι, ἴ χη τιά τῆ βιογραφία αὐτῶ συέλεξα. Περί το ῦ μεγάλου Γέροτο Βαρσαουφίου. Ὁ μέγα τοίυ Γέροτα, καί ἐ Πατράσι θεῖ ο Βαρσαούφιο, κατήγετο ἀπό τή Αἴγυπτο, ὡ μαρτυρε ῖ Εὐάγριο ὁ σχολαστικό ἐ τ ῷ δ' Βιβλί ῳ τῆ Ἐκκλησιαστικῆ Ἱ στορία, κεφάλαιο λβ'. Φαίεται δέ ὅτι ἦτο πεπαιδευμέο τά Ἑλληικά καί Αἰ γυπτιακά γράμματα, κατά τή ε' ἀπόκρισί του ἐκ εαρᾶ δέ ἡλικία τό τῆ ἀ σκήσεω βίο ἐπόθησε ὁ ἀοίδιμο. Μία φορά δέ ἔτυχε ά περάσ ῃ ἀ πό τό ἱπποδρόμιο, ἤτοι ἀπό τό τόπο ἐκεῖο, ὅπου ἔτρεχο ο ἱ ἄ θρωποι μέ τά ἄλογα ὅθε ἐστάθη καί ἐπρόσεξε εἰ τά ἐκε ῖ γιόμεα, καί βλέποτα πῶ ἐσπούδαζε ὁ κάθε ἕα ά περάσ ῃ τό ἄ λλο (σελ. 33) καί ά τό ικήσ ῃ εἰ τό τρέξιμο, εἶπε ταῦ τα μέ τό λογισμό του «βλέπει, πῶ ο ἱ το ῦ διαβόλου προθύμω ἀγωίζοται; πόσῳ μᾶλλο ἡμεῖ ο ἱ κληροόμοι τῆ βασιλεία τῶ οὐραῶ»; καί ἀπῆλθε ἔτι προθυμότερο ἐκ τοῖ τοιαύτη θεωρία ἐ πί τό πευματικό ἀγῶα, καθώ τοῦτο γράφει ὁ ἄλλο Γέροτα Ἰ ωάη περί αὐτο ῦ ( Ἀποκρίσει υμη'). Ἀπελθώ δέ εἰ τή περίχωρο Γάζη τῆ ἐ Παλαιστί ῃ, καί ἐκεῖσε εὑρώ τό Κοιόβιο τό ἐ πιλεγόμεο το ῦ Ἀββ ᾶ Σερίδου, ἔκτισε μικρό κελλίο ἔξω τῆ Μοῆ πρότερο, εἰ τό ὁποῖο ἐγκλείσα ἑαυτό, ἐτρύγα καί ἀ πελάμβαε τό γλυκύτατο μέλι τῆ ἡσυχία, ὡ τοῦτο δηλοῦται ( Ἀ ποκρίσει σκ'). Φαίεται δέ ὅτι ἔκτισε καί δεύτερο ἐγκλειστήριο καί ἡσύχαζε ἐ αὐτῷ πο ῦ δέ τοῦτο ἔκτισε, ἄδηλο εἶαι συμπεραίεται ὅμω ὅ τι καί τό δεύτερο ἐγκλειστήριό του ἦτο, ἤ μέσα εἰ τόπο παράμερο το ῦ ἀωτέρου Κοιοβίου, ἤ ἔξω, πλησίο το ῦ Κοιοβίου. Ἐ τ ῇ ἀρχ ῇ δέ τῆ ἡσυχία του, τρεῖ μόου ἄρτου ἔφερο αὐτῷ τή ἑβδομάδα ἐκ το ῦ Κοιοβίου καί ἐτρέφετο ( Ἀπόκρ. οβ') ἀλλ ὅμω εἰ τόσο ἄκρο πέθο ἐπέδωκε ἑαυτό ὁ τρισμακάριο καί

4 τοσαύτη γλυκύτητα ἐλάμβαε ἐκ τῶ δακρύω, ὥστε ὅπου ἀ πό τή ἡδοή ἐκείη τή ἀέκφραστο, ἔφθασε εἰ τό ά τρώγ ῃ καί πί ῃ ἕα ὀλίγο. Πολλέ φορέε δέ καί ἀλησμόει τελείω ά φάγῃ τό ἄρτο του, καθώ ἔλεγε καί ὁ Δαβίδ διά λόγου του «ἐ πελαθόμη το ῦ φαγεῖ τό ἄρτο μου ἀπό φωῆ το ῦ στεαγμο ῦ μου ἐ κολλήθη τό ὀστοῦ μου τ ῇ σαρκί μου» (Ψαλμ. ρα'6). Διά τοῦ το, ποτέ μέ, δύο φορέ τή ἑβδομάδα ἔτρωγε, ποτέ δέ, μία, καί πάλι ὅτα ἤρχετο εἰ τή τράπεζα, ἤρχετο ὡσά ά εἶ αι χορτασμέο. Τρώγοτα δέ, κατέκριε τό ἑαυτό του λέγω «διατί πάτοτε οὐκ εἰμί οὕ τω»; Ἀπό γάρ τῆ γλυκύτητο ὅπου εἶχε εἰ τή πευματική τροφή, ἀλησμόει τή αἰσθητή ( Ἀποκρίσει στ,ζ'). Καί τό παράδοξο ἦ το, ὅτι αὐτό ἐδύετο ά μεί ῃ καί ὅ λη σχεδό τή ζωή του χωρί ά φάγ ῃ καί ά πί ῃ καί ά ἐδυθῇ ἐπειδή ἡ τροφή αὐτο ῦ καί ἡ πόσι καί τό ἔδυμα ἦτο τό Πεῦμα τό ἅγιο ( Ἀπόκρ. οη'). Προΐοτο δέ το ῦ καιρο ῦ, καί ἐπί πλέο πλύοτα τό ἑ αυτό του διά τῶ ἀειρρύτω δακρύω, ἐκαθάρισε τή καρδία του ὁ τρισόλβιο, ὄχι μόο ἀπό τά σωματικά πάθη, ἀλλά καί ἀ πό τά ψυχικά, ἀπό τή οἴησι λέγω, ἀπό τή κεοδοξία, ἀ πό τή ἀθρωπαρέσκεια, ἀπό τή ποηρία καί ἀπό τά ἄλλα ὅ μοια τά βαθέω κεκρυμμέα μέσα εἰ τή καρδία, καί οὕτω ἀ ώτερο γεόμεο τῶ βελῶ το ῦ ἐχθρο ῦ, ἀπόκτησε τή εἰρήη τῶ λογισμῶ, ἥτι εἶαι τό χωρητικό δῶρο το ῦ ἐχθρο ῦ, ἀ πόκτησε τή εἰρήη τῶ λογισμῶ, ἥτι εἶαι τό χωρητικό δῶρο τῶ χαρισμάτω το ῦ ἁγίου Πεύματο, ὡ λέγει ὁ τῆ Θεσσαλοίκη θεῖο Γρηγόριο (λόγ ῳ πρό τή Ξέη). Ἀ πόκτησε δέ καί τή κοίμησι, ἤ μᾶλλο εἰπεῖ, ἀποέκρωσι πατό ἐμπαθοῦ κιήματο καί φροήματο διά τοῦτο καί τό ἐ γκλειστήριό του, κοιμητήριο ὠόμαζε. Ὅθε ὁ ἄλλο Γέροτα Ἰωάη, ἐρωτηθεί διατί ἔ τσι ὠόμασε αὐτό, ἀπεκρίθη «ὅτι ἀεπαύσατο ἀπό τῶ παθῶ ὅ λω ἀπέθαε γάρ τελείω τ ῇ ἁμαρτίᾳ καί τό κελλίο αὐτο ῦ, ἐ ᾧ ἐζώγρηται ὡ ἐ τάφ ῳ, διά τό ὄομα το ῦ (σελ. 34) Ἰησο ῦ, τόπο ἀαπαύσεω ἐστί, ἔθα ο ὐ πατε ῖ δαίμω, οὐδέ ὁ ἄρχω αὐτοῦ διάβολο ἁγιαστήριο γάρ ἐγίετο, ὅτι ἐ χώρησε τό κατοικητήριο το ῦ Θεο ῦ» ( Ἀπόκρ. ογ'). Ἀφ ο ὗ λοιπό ἐ καθάρισε τή καρδία του ἀπό τά πάθη καί ἠξιώθη ά γί ῃ αό καί κατοικητήριο το ῦ ἁ γίου Πεύματο, τί δύαται ά παραστήσ ῃ τά χαρίσματα ὅπου ἠ ξιώθη ά λάβ ῃ; Ἐκ τῆ τοιαύτη καθαρότητο ἐπλουτίσθη μέ τή ὑ ψοποιό καί ἀληθιή καί τελεία ταπείωσι δηλαδή, ὄ χι μέ τή ταπείωσι ἐκείη, ἥτι συίσταται μέ τά ἔ ξω ταπειά σχήματα καί τά ταπειά λόγια, ἀλλά μέ τή ταπείωσι ἐκείη, τή ὁποία κτίζει τό Πεῦ μα τό ἅγιο τοῖ ἐγκάτοι ἐγκαιιζόμεο, κατά τό τῆ Θεσσαλοίκη μέγα Γρηγόριο (λόγ. εἰ τή Ξέη) διά τοῦ το καί Θεοδώρητο αὐτή ο ἱ Πατέρε καλοῦσι, καί μάλιστα ὁ Σιαΐτη θεῖ ο Γρηγόριο «ταπείωσι γάρ ἐστι, κατά τό ἴδιο Βαρσαούφιο, τό ἔχο ἑ αυτό γῆ καί σποδό, ἔργοι καί ο ὐ λόγοι μόο καί τό εἰπεῖ ἐ γώ τί εἰμι; τί ψηφίζει με; πρᾶγμα οὐκ ἔχω μετά τιο» ( Ἀπόκρ. ρστβ'). Ἐ κ τῆ ταπειώσεω δέ ταύτη ἠξιώθη ά λάβ ῃ τή μείζοα πασῶ τῶ ἀρετῶ διάκρισι, ἥτι ἐδόθη παρά Θεο ῦ εἰ τό ἄθρωπο ὡ σά ἕα κυβερήτη, κατά τό αὐτό Βαρσαούφιο ( Ἀ πόκρ. ρο'). Καί κατά τό θεῖο Μελέτιο τό ὁμολογητή, «ἡ διάκρισι εἶ αι βάσι τῶ ἀρετῶ, ἀρχή, μεσότη καί τέλο πάτω τῶ καλῶ λύχο

5 φαίω ἐ τ ῇ σκοτίᾳ πλαωμέω ὁ δηγό, χειμαζομέω λιμή» (Βαθμίδ. ρξσ') ἐκ δέ τῆ διακρίσεω, ἠξιώθη ά λάβ ῃ τή διόρασι, διά μέσου τῆ ὁποία ἐρευῶται ο ἱ οητοί καί ἀπόκρυφοι λόγοι τῶ αἰσθητῶ καί οητῶ κτισμάτω, κατά τό ἐκ Δαμασκο ῦ ὅ σιο Πέτρο. Ἐκ δέ τῆ διοράσεω ἠξιώθη ά λάβ ῃ καί τό τῆ προοράσεω καί προφητεία χάρισμα καί ά βλέπ ῃ τά μακρά γιόμεα, ὡ παρότα, καί τά μέλλοτα, ὡ ἐεστῶτα ἀλλά τό χάρισμα τοῦ το, τόσο πολλά πλούσιο ἐδόθη εἰ τό τρισόλβιο τοῦτο Πατέρα, ὥστε ὅπου αὐ τό προεγίωσκε καί προέλεγε πρό δύο χρόω, ὅτι μέλλει ά ἐλθ ῃ εἰ τό Κοιόβιο ὁ ἀπό Μηρωσάβη ὅσιο Ἰωάη ( Ἀπόκρ. α'). Αὐ τό προεγίωσκε καί προέλεγε, ὄτι μέλλου ά ἔ λθου πλούσιοι καί ά κοιοβιάσου εἰ τό Μοαστήριο ( Ἀποκρ. λα'). Αὐτό διά τῆ χάριτο ἐγίωσκε καί τά βουλά τῶ καρδιῶ, ὅθε καί ἀ πεκρίετο πρό ἐκείου ὅου τό ἐρώτω, ὄχι μέ λόγο προφορικό, ἀ λλά μόο μέ τό οῦ καί τή διάοιά του ( Ἀ ποκρ. δ' καί ρξγ'). Καί ἐκεῖα τά ἴδια λόγια ὅου ἀαγιώσκομε εἰ τή Γραφή ὅπω ἔ λεγε ὁ Προφήτη Ἐλισσαῖ ο πρό Γιεζί, τό λαβότα τά δύο τάλατα ἀργυρίου ἀπό τό Νεεμά «οὐχί ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετά σο ῦ»; (Δ' Βασιλ. ε'26) τά αὐτά ἔλεγε καί ὁ θεῖ ο Βαρσαούφιο πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἰωάη. «Καί τοῦτο μάθε, ὅτι ὅτε ὑπάγει εἰ διακοία το ῦ Κοιοβίου, πάτω ὑπάγει μετά σο ῦ ἡ καρδία μου» ( Ἀπόκρ. κζ'). Ἐπειδή καί το ῦ αὐτο ῦ Προφητικο ῦ χαρίσματο τοῦ Ἐλισσαίου ἦτο ἠξιωμέο καί ὁ ὅσιο Βαρσαούφιο, ὅθε καί ἡ πρόρρησι αὐτο ῦ ποτέ δέ ἐλάθαε, ἀλλά διά τῶ ἔ ργω ἐβεβαιοῦτο προεῖπε γάρ περί (σελ. 35) το ῦ ἄρχοτο, τοῦ ἀποσταλέτο παρά το ῦ Βασιλέω διά ά καταστήσ ῃ εἰ τό θρόο τῆ Γάζη τό ἀάξιο Ἐπίσκοπο, ὅτι «τή πόρτα τῆ πόλεω ἐ ά φθάσ ῃ, εἰ τή πόλι οὐκ ἐμβαίει ο ὐ συγχωρε ῖ γάρ αὐτ ῷ ὁ Θεό» καί τ ῇ ἀληθεί ᾳ οὕτω ἔγιε. Ἐπειδή ἐξαίφη ἀκουσθεῖσα ἡ φήμη το ῦ θαάτου το ῦ Βασιλέω, ἔκαμε ά διαλυθοῦ ὅλα τά ἐ λπιζόμεα καί μελετώμεα παρ αὐτο ῦ ( Ἀπόκρ. ω'). Τί δέ δύαται ά παραστήσ ῃ τή ὑπερβάλλουσα ἀγάπη ὅπου εἶ χε πρό τό Θεό ὁ Μακάριο; Αὐτό ἔφερε ἐ τ ῇ καρδί ᾳ του τή πρό Χριστό ἀγάπη κατακαιομέη ὡ φλόγα πυρό σφοδροτάτου, καθώ τό μαρτυρε ῖ ὁ ἴδιο ( Ἀπόκρ. ρι') διά τοῦτο καί ὡ τή τοιαύτη ἀγάπη ἔχω, ά πέσ ῃ δέ ἐδύετο ἐ πειδή κατά τό Ἀπόστολο «ἡ τελεία ἀγάπη ἄπτωτό ἐστι, καί ὁ κτώμεο αὐ τή μέει ἐ τ ῇ θερμότητι, κατακλειόμεο τ ῇ ἀγάπ ῃ πρό τό Θεό καί πρό τό πλησίο» ( Ἀπόκρ. ιζ'). Τί ά φαερώσ ῃ δέ καί τή πρό τό πλησίο ἀγάπη ὅπου ἀεφλέγετο μέσα εἰ τά σπλάγχα του; ἴ δετε τή κάμιο πῶ ἀάπτει ἀπό τή πολλή ὕλη τοιαύτη ἦ το πρό ὅλου τού ἀδελφού καί ἡ χριστομίμητο καρδία το ῦ μεγάλου Βαρσαουφίου διά τοῦτο αὐτό, ὡ Πατήρ φιλόστοργο, δέ ἔ παυε ύκτα καί ἡμέρα ἀπό τό ά παρακαλ ῇ τό Θεό, διά ά κάμῃ θεοφόρου ὅλου τού ἀδελφού καί ἄκουσο τά ἴ διά του λόγια «ἐγώ καί πρό το ῦ αἰτήσασθαί με διά τή κατακαιομέη, ὡ σφοδροτάτου πυρό φλόγα, ἀγάπη το ῦ Χριστο ῦ ἐ ἐμοί, τοῦ εἰπότο ζήτησο τό πλησίο σου ὡ σεαυτό, ἀπό τῆ καύσεω καί το ῦ ζέει τ ῷ Πεύματι, ο ὐ παύομαι ύκτα καί ἡ μέρα δεόμεο

6 το ῦ Θεο ῦ ποιῆσαι ὑμᾶ θεοφόρου, καί οἰκῆσαι ἐ ὑμῖ καί ἐμπεριπατῆσαι καί καταπέμψαι τό Πεῦμα τό ἅγιο ὑμῖ καί ἐγεόμη πρό ὑμᾶ ὡ Πατήρ, σπουδάζω στρατεῦ σαι τά τέκα αὐτο ῦ τ ῷ βασιλε ῖ, ἐ στρατείαι λαμπραῖ, αὐτῶ ἀ μεριμούτω» ( Ἀποκρ. ρι'). Ο ὐ μόο δέ ἐδέετο το ῦ Θεο ῦ ὑπέρ τούτου, ἀ λλά καί πραγματικῶ ἐποίει τού ἀδελφού, θεοφόρου ἀληθῶ καί πευματοφόρου τό μέ γάρ ἡγούμεο το ῦ Κοιοβίου Σέριδο, ἐφώτισε διά προσευχῆ του καί το ῦ ἄοιξε τό οῦ διά ά καταλαμβά ῃ τά δυσόητα ( Ἀπόκρ. ι'), ὅ τρόπο «καί ὁ Κύριο διήοιξε τό οῦ τῶ ἱερῶ Ἀποστόλω το ῦ συιέαι τά Γραφά» (Λουκ. κδ'45) καί τό ὅσιο Ἀδρέα ἐποίησε ά λάβ ῃ Πεῦμα ἅ γιο διά τῶ εὐχῶ του, εἰ ὑπομοή καί εὐχαριστία ( Ἀ πόκρ. σιβ') ἐπειδή καί α ἱ προσευχαί αὐτο ῦ ἀήρχοτο πρό τό Θεό ὡ ἀστραπαί ἀστράπτουσαι καί ὡ ἀκτῖε ἡλίου, ἐ αἷ εὐφραίετο ὁ Πατήρ, καί ἔχαιρε ὁ Υἱό, καί ἠγάλλετο τό Πεῦμα τό ἅ γιο ( Ἀποκρ. ρια') ὅθε καί εἰσηκούοτο εἰ ὅ λα τά πρό συμφέρο αἰτήματα. Ὑπό ταύτη τῆ πρό τό πλησίο ἀγάπη καταφλεγόμεο ὁ οὐράιο οὗτο ἄθρωπο, ἐτίθει χριστομιμήτω τή ψυχή του ὑ πέρ τῶ ἀδελφῶ του, καί ἀπολογία ἔδιδε εἰ τό Θεό δι αὐ τού ( Ἀποκρ. θ') ἐθεώρει καί (σελ. 36) ἐσκέπαζε τά ἁμαρτία τῶ ἀθρώπω, καθώ ὁ Θεό θεωρε ῖ καί σκεπάζει αὐτά ( Ἀποκρ. σλε'). Καί ἐπειδή διά τή τοιαύτη ὑ περβάλλουσα πρό τό πλησίο ἀγάπη, ἐδόθη αὐτ ῷ ἀμέσω παρά το ῦ Θεο ῦ τό δεσμεῖ καί λύει τά ἁμαρτία, τό ὁποῖο εἶαι τελειότη τῶ χαρισμάτω, καθώ ὁ ἴδιο ὁ Βαρσαούφιο λέγει «τό δέ τέλειο χάρισμα, τό ἀ φιέαι ἁμαρτία καί ἐλευθερῶσαι ψυχά ἐκ σκότου καί ἀγαγεῖ εἰ τό φῶ» ( Ἀπόκρ. σιβ'). Διά τοῦτο καί ὁ Κύριο διάφορα ἄ λλα χαρίσματα δού πρό τῆ ἀαστάσεω εἰ τού ἱερού Ἀ ποστόλου, τή τελειότητα ταύτη τῶ χαρισμάτω δέδωκε αὐτοῖ ὕ στερο μετά τή ἀάστασι, κατά τό αὐ τό Βαρσαούφιο λέγοτα «καταόησο τά εὐαγγέλια, πῶ καί ποσάκι δέδωκε ὁ Χριστό τά χαρίσματα τοῖ μαθηταῖ περί ἰάσεω καί ἐ κβάσεω δαιμόω, τή τελειότητα δέδωκε περί ἀφέσεω ἁμαρτιῶ, εἰπώ αὐτοῖ, ὧ ἀφῆ τε τά ἁμαρτία, ἀφέωται» ( Ἀποκρ. ι'). Ἐπειδή λέγω καί ὁ μέγα Βαρσαούφιο ἠ ξιώθη ά λάβη τό χάρισμα τοῦτο τό συγχωρεῖ ἁμαρτία, διά τοῦτο, ποτέ μέ, ἔλεγε εἰ τό ἐ Κοιοβί ῳ ἀσθεοῦτα ἀδελφό καί αἰτήσατα ἄφεσι ἁμαρτιῶ «λέγει σοι ὁ Θεό ὁ μέγα Βασιλεύ, ἀφέωταί σοι πᾶσαι α ἱ ἁ μαρτίαι σου» ( Ἀποκρ. ρμε'), ποτέ δέ εἰ ἄλλο ὅμοιο ἀσθεοῦτα ὑ πό φθίσεω «Ἰδού συεχώρησε ὁ Θεό ὅλα σου τά ἁ μαρτία κατά τή αἴτησί σου, ἀπό παιδό μέχρι το ῦ δεῦρο εὐλογητό ὁ θελήσα Θεό, ὅτι συεχώρησέ σοι ὅλα» ( Ἀπόκρ. ρμζ') καί ἄ λλω μέ ἐβάσταζε τό ἥμισυ φορτίο τῶ ἁμαρτιῶ, ἄλλω δέ, καί ὅ λο ( Ἀποκρ. σλε' καί ρξσ') καί ἄλλω μέ, διά ά ἐξαλείψ ῃ τή βλασφημία ἵδρωε δεόμεο το ῦ Θεο ῦ, οὕτω γάρ ἀ πεκρίατο πρό τό βλασφημήσατα ἀδελφό «τό στόμα σου φύλαξο το ῦ μή ἐμπεσεῖ πάλι εἰ τή δειοτάτη βλασφημία, κἄ ἕω αὐτῆ τῆ ψυχῆ σου φθάσῃ πάυ γάρ ἵδρωσα δυσωπῶ ὑ πέρ ταύτη τό

7 Θεό» ( Ἀποκρ. σκζ') ἄλλω δέ, παρετίθει τά ψυχά ἀποθῃ σκότω εἰ τή ἁγία καί ζωοποιό Τριάδα καί ἐποίει εἰ αὐτά ἐ λευθέρα ἀπό τού δαίμοα, τή εἰ τού οὐραού ἄοδο ( Ἀ ποκρ. ρμσ'). Καί διά ά εἰπ ῶ καθολικῶ, ὁ μέγα οὗτο Βαρσαούφιο ἔφθασε εἰ τό μέτρο ἐκεῖο τῆ πρό τό πλησίο ἀγάπη, εἰ τό ὁποῖο ἔ φθασε καί ὁ Ἀπόστολο Παῦλο καί πρό αὐτο ῦ ὁ μέγα καί θεόπτη ἐκεῖ ο Μωϋσῆ διότι καί αὐτό τά ἴδια λόγια το ῦ Μωϋσέω ἔ λεγε, «Πείσθητί μοι ἀδελφέ, ὅτι τό Πεῦμα πρόθυμό τί ἐστι εἰπεῖ τῷ ἐμ ῷ Δεσπότ ῃ, χαίροτι ἐπί τ ῇ αἰτήσει τῶ δούλω αὐτο ῦ, Δέσποτα, ἤ συεισέεγκέ μοι τά τέκα μου εἰ τή βασιλεία σου, ἤ κἀ μέ ἐξάλειψο ἐκ τῆ βίβλου σου» ( Ἀποκρ. ρια'). Τί ά περιττολογ ῶ; ὁ μακάριο Βαρσαούφιο, ἀαβάσει ἱερά καθ ἑκάστη ἐ τ ῇ καρδί ᾳ αὐτο ῦ διατιθέμεο, κατά τό θεῖ ο Δαβίδ, καί προσθέτοτα ταπείωσι ἐπάω εἰ τή ταπείωσι, ἡσυχία ἐ πάω εἰ τή ἡσυχία, θέρμη ἐπάω εἰ τή θέρμη καί ἀγάπη ἐπάω εἰ τή ἀγάπη, ἠξιώθη τέλο πάτω καί ά φθάσ ῃ εἰ τό ὑ ψηλότατο χάρισμα τῆ πρό Θεό ἁρπαγῆ, (σελ. 37) ὡ ὁ μέγα Παῦ λο, καί ά ἀαβαί ῃ μέχρι το ῦ ἑβδόμου οὐραο ῦ, ὄ χι μέ τά φαταστικά πτερά τῆ διαοία, ἀλλ ἐ τ ῇ ἀρρήτ ῳ δυάμει το ῦ Πεύματο, καί ἐκε ῖ ά εὐλογῆται, ά θεωρ ῇ καί ά ἐτρυφ ᾷ ἀκόμη ἀ πό τούτη τή ζωή τά ἄρρητα καί ἀεκλάλητα τῆ θεία βασιλεία ἀ γαθά καί μυστήρια, χωρί ά ἠξεύρ ῃ, εἴτε ἐ σώματι ἦτο, εἴτε ἐκτό τοῦ σώματο. Καί ἄκουσο αὐτο ῦ λέγοτο τοῦ το διά λόγου του «πληροφορήσει ὑμᾶ ὁ Κύριο, ὅτι εἰ τό ἕβδομο οὐ ραό ἀαφέρει ἡ ἀγάπη τού ἀθρώπου τού ἔχοτα αὐ τή καθώ τιε ἤδη μετά παρρησία ἀέρχοται καί εὐλογοῦται, εἴτε ἐ σώματι, οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτό το ῦ σώματο, οὐκ οἶδα, ὁ Θεό γάρ ἐστι ὁ εἰδώ καί ἵα μάθητε τή ἀρχή τῆ ὁδο ῦ τῆ χαρᾶ ταύτη, ἀκούσατε. Πρῶτο ἔρχεται τ ῷ ἀθρώπ ῳ τό Πεῦμα τό ἅ γιο, διδάσκο αὐτό τά πάτα, καί πῶ δε ῖ ταπειοφροεῖ, ἅ ο ὐ δύασθε ἄρτι ἀκοῦσαι εἶτα ὁδηγούμεο τ ῇ πρώτ ῃ καύσει ἐκείη, ἀ έρχεται εἰ τό οὐραό τό πρῶτο, καί μετά ταῦτα εἰ τό δεύτερο, καί κατά πρόβασι ἕω το ῦ ἑβδόμου, κἀκε ῖ ἐστι θεωρῆσαι ἄ ρρητα πράγματα καί φοβερά, ἅ οὐδεί δύαται ἀκοῦσαι, εἰμή ο ἱ ἐ ρχόμεοι εἰ τό μέτρο τοῦτο, ο ὗ ὁ Κύριο καταξιώσαι ὑμᾶ» ( Ἀποκρ. ρι'). Ἐτεῦθε λοιπό ἐδόθη εἰ αὐτό πλουσιώτατο καί τό τῆ θαυματουργία χάρισμα, ἤγου τό ά δύαται ἐ τ ῷ ὀόματι τοῦ Δεσπότου Ἰησο ῦ Χριστο ῦ ά ἀασταί ῃ εκρού, ά διώκ ῃ δαίμοα, ά ἰατρεύ ῃ ἀσθεεία ἀιάτου καί ἄ λλα δυάμει καί θαυμάσια ά κάμ ῃ, ὄχι ὀλιγώτερα ἀπό τού Ἀποστόλου, καί ά κλείσ ῃ καί ά ἀοίξ ῃ τού οὐραού ὡσά τό Ἠλία, καθώ αὐτό ὁ ἴδιο ταῦ τα λέγει περί ἑαυτοῦ ἤ μᾶλλο εἰπεῖ, καθώ μαρτυρε ῖ ὁ δού αὐτ ῷ τό χάρισμα, μᾶλλο δέ τά χαρίσματα, Θεό καί ὅρα ταῦτα ἐ τ ῇ ρπβ' Ἀποκρίσει. Διά τοῦτο καί τό ἐ τ ῷ Κοιοβί ῳ Γέροτα, ἐ λύτρωσε ἀπό τή ἀσθέεια ὅπου ἔπασχε ( Ἀποκρ. ροδ') ὁμοίω καί ἄ λλο ἀδελφό δειῶ βασαιζόμεο ἐθεράπευσε ( Ἀποκρ. φι'). Ἐτεῦ θε ἠξιώθη ά γί ῃ, ὄχι μόο υἱό Θεο ῦ κατά χάρι, ἀ λλά τό θαυμασιώτερο, καί ἀδελφό το ῦ Ἰησο ῦ. Καί ἄκουσο αὐτοῦ λέγοτο «εὔξασθε ὑπέρ ἐμο ῦ το ῦ ἀθλίου, ἵα κρατήσω κἀ γώ τά μέτρα ταῦτα ἕω τέλου ὁ γάρ κρατῶ αὐτά, ἤδη ἐγέετο ἀ δελφό

8 το ῦ Ἰησο ῦ» ( Ἀποκρ. ρπβ'). Ἀλλά καί ὅτα ὁ κοσμικό το ῦ ἁ γίου τούτου ἀδελφό, γέρω ὄτα, ἐζήτησε ά συομιλήσ ῃ μέ αὐ τό, ταῦτα πρό αὐτό ἀπεκρίατο «ἐγώ ἀδελφό τό Ἰησοῦ ἔχω ἐ ά δέ καταφροήσα το ῦ κόσμου γί ῃ μοαχό, τότε ἀδελφό μου ε ἶ» ( Ἀποκρ. τμγ'). Καί δία ά εἰπ ῶ μέ συτομία, ἐτεῦθε ἠξιώθη ά γί ῃ ὄ χι μόο υἱό Θεο ῦ καί ἀδελφό το ῦ Ἰησο ῦ, ἀ λλά καί θεό κατά χάρι, κατά τό «ἐγώ εἶπα θεοί ἐστε, καί υἱοί Ὑψίστου πάτε» (Ψαλμ. πβ' 6) ἔ φη γάρ τό πετειό το ῦ οὐραο ῦ, ὁ κρυφιομύστη καί Ἀ ρεοπαγίτη Διούσιο εὑρήσει δέ ὅτι καί θεού ἡ θεολογία (τό ἀ ωτέρω δηλαδή λόγιο το ῦ Δαβίδ) καλε ῖ, τά τε οὐραία καί ὑπέρ ἡμᾶ οὐσία, καί τού παρ ἡμῖ φιλοθεωτάτου καί ἱερού ἄ δρα, καίτοι τῆ θεαδρικῆ Κρυφιότητο ὑπερουσίω ἁπάτω ἐξῃ ρημέη τε (σελ. 38) καί ὑπεριδρυμέη καί μηδεό αὐτ ῇ τῶ ὄτω ἐμφεροῦ ὀομάζεσθαι κυρίω καί ὁλικῶ δυαμέου πλή ὅσα τῶ οερῶ τε καί λογικῶ πρό τή ἕωσι αὐτῆ, ὅση δύαμι, ὁλικῶ ἐπέστραπται καί πρό τά θεία αὐτῆ ἐλλάμψει, ὡ ἐ φικτό, ἀκαταλήκτω ἀατείεται τ ῇ κατά δύαμι, ε ἰ θέμι εἰπεῖ, θεομιμησί ᾳ, καί τῆ θεϊκῆ ὁμωυμία ἠξίωται» (περί οὐ ραίου Ἱεραρχ. κεφ. ιβ'). Ὅθε ἐπειδή εἰ τοιαύτη τελειότητα ὁ θεῖο ἔ φθασε Βαρσαούφιο καί τοσαύτη καί τηλικαύτη παρρησία εὗ ρε πρό τό Θεό, διά τοῦτο καί ἐδύατο μόο ά δυσωπήσ ῃ τό Θεό ὑ πέρ μυριάδω ἀθρώπω καί ά μή ἀθετηθῇ ἐπειδή ἄ «τό θέλημα τῶ φοβουμέω αὐτό ποι ῇ ὁ Κύριο», κατά τό Ψαλμῳδό, πόσῳ μᾶλλο δέ ἀθετ ῇ τό θέλημα τῶ τάξι υἱῶ καί ἀδελφῶ αὐτοῦ ἐχότω; καί ὅρα τή ρια' Ἀπόκρισι αὐτο ῦ. Διά τοῦτο καί ὅτα εἰ τό καιρό το ῦ θείου τούτου Πατρό, ἐγίετο ὀργή μεγάλη εἰ ὅ λο τό κόσμο, καί παρεκάλεσα αὐτό ο ἱ ἐ τ ῷ Κοιωβί ῳ ἡ συχάζοτε Πατέρε διά ά κάμ ῃ δέησι πρό τό Θεό ά καταπαύσ ῃ τή ὀ ργή του, αὐτό εἶπε, ὅτι τρεῖ ἄδρε τέλειοι στέκου καί παρακαλοῦ σι τό Θεό ὑπέρ ὅλου το ῦ κόσμου, ἀπό τού τρεῖ δέ τούτου, ἕ α ἦτο καί αὐτό. Καί ἄκουσο τά ἴδια κεχαριτωμέα λόγια τῆ ἀποκρίσεω το ῦ ἁγίου «εἰσί πολλοί ο ἱ παρακαλοῦ τε τή φιλαθρωπία το ῦ Θεο ῦ, παῦσαι τή ὀργή ἀπό το ῦ κόσμου, καί οὐδεί φιλαθρωπότερο το ῦ Θεο ῦ, ἀλλ ο ὐ θέλει ἐλεῆ σαι ἀτισκήκει γάρ τό πλῆθο τῶ ἐ τ ῷ κόσμ ῳ γιομέω ἁμαρτιῶ εἰσί δέ τρεῖ ἄδρε τέλειοι τ ῷ Θε ῷ, οἵτιε ὑ περέβησα τό μέτρο τῆ ἀθρωπότητο καί ἔλαβο τή ἐξουσία το ῦ λῦσαι καί δῆ σαι, καί ἀφῆαι ἁμαρτία καί κρατῆσαι, καί στήκουσι ἐ τ ῇ θραύσει, το ῦ μή ὑφέ ἐξολοθρεῦσαι ὅλο τό κόσμο καί διά τῶ εὐχῶ αὐτῶ μετ ἐλέου παιδεύει καί ἐρρέθη αὐτοῖ, ὅτι ἐπί ὀλίγο χρόο ἐπιμέει ἡ ὀργή σύ αὐτοῖ οὖ εὔξασθε. Συατῶσι δέ α ἱ εὐχαί τῶ τριῶ τούτω ἐ τ ῇ εἰσόδ ῳ το ῦ ἀωτέρω θυσιαστηρίου το ῦ Πατρό τῶ φώτω καί συγχαίρουσι ἀλλήλοι καί συ αγάλλοται ἐ τοῖ ἐπουραίοι ὅτα δέ προσέχωσι εἰ τή γῆ, συμπεθοῦ σι καί συγκλαίουσι καί συοδύροται διά τά κακά τά γιόμεα καί κιοῦ τα τή ὀργή εἰσί δέ Ἰωάη ἐ Ρώμ ῃ καί Ἠλία ἐ Κορίθ ῳ καί ἄ λλο ἐ τ ῇ ἐπαρχί ᾳ Ἱεροσολύμω ( ἤτοι αὐτό ὁ ἴ διο Βαρσαούφιο πιστεύω ὅτι ἀύουσι τό μέγα ἔλεο αί ἀύουσι. Ἀμή» ( Ἀ ποκρ.

9 φξδ'). Ἐπειδή δέ τῶ ὑπό Θεο ῦ χαριτωθέτω ἁγίω, ὄχι μόο ὁ οῦ καί ἡ ψυχή χαριτώεται καί ἁγιάζεται, ἀλλά καί τά ἱερά αὐτῶ σώματα μεταλαμβάουσι διά μέσου τῆ ψυχῆ, τή χάρι καί τό ἁγιασμό ἔφη γάρ ὁ τῆ Θεσσαλοίκη μέγα Γρηγόριο «ὁ μέ τοι τούτω (τῶ ὑπερφυῶ χαρίτω δηλαδή) εὐμοιρήσα οῦ, καί πρό τό συημμέο σῶμα πολλά διαπορθμεύει το ῦ θείου κάλλου τεκμήρια, χάριτί τε καί σαρκό παχύτητι μεσιτεύω» (Λόγ. εἰ τή Ξέη). Διά τοῦτο καί το ῦ ἁγίου Βαρσαουφίου, ὄχι μόο ἡ ψυχή καί ὁ οῦ (39) ἐχαριτώθη καί ἡγιάσθη, ἀλλά καί τό ἱερό σῶ μά του τῆ θεία ἀπόλαυσε χάριτο καί ἁγιότητο διά τοῦτο καί ὅ σα πράγματα ἤγγιζο εἰ αὐτό, μετελάμβαο καί αὐ τά κάποια θεία δύαμι καί χάρι. Ὅθε καθώ ἀαγιώσκομε εἰ τά Πράξει, ὅ τι τά σουδάρια ( ἤτοι τά μαδήλια) καί τά σιμικίθια ( ἤ τοι τά φακιόλια, ἤ ζωάρια) το ῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐποίου θαύματα καί ἰ άτρευο τού ἀσθεεῖ «ὥστε καί ἐπί τού ἀσθεοῦτα ἐπιφέρεσθαι ἀπό τοῦ χρωτό αὐτο ῦ σουδάρια, ἤ σιμικίθια, καί ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ αὐτῶ τά όσου» (Πράξ. ιθ'11), τοιουτοτρόπω καί τό κουκούλιο το ῦ μεγάλου Βαρσαουφίου πεμπόμεο εἰ τό ἀ πό Μηρωσάβη Ἰωάη, ἐσκέπαζε αὐτό ἀπό πολλῶ πειρασμῶ καί κακῶ ( Ἀποκρ. α'). Ἄλλο δέ ὅσιο ἔστειλε εἰ αὐ τό τό κουκούλιο καί ἀάλαβό του ( ἤτοι τό πολυστραύριο) καί παρεκάλεσε αὐ τό διά ά τά φορέσ ῃ καί διά το ῦ φορέματό του ά τά ἁγιάσ ῃ, καί οὕ τω ά τά ἀποστείλ ῃ πάλι εἰ αὐτό διά ά τά ἔχ ῃ σκέπη του καί βοήθεια ( Ἀποκρ. ρκδ'). Πολλοί δέ ἔστελλο καί ἐλάμβαο εὐλογία, ἤ τοι μέρο τι ἀπό τό ἄρτο ὅπου ἔτρωγε καί ἀπό τό ὕδωρ ὅπου ἔ πιε, καί λαμβάοτε ταῦτα, ἐλαφρώοτο ἀπό τά πάθη ὅ που τού ἐπολέμου καί ὅρα τή μγ' Ἀπόκρισι καί μζ' καί ροα'. Τί λέγω ταῦτα; καί αὐτή μόη ἡ φωή το ῦ θείου Βαρσαουφίου, ἁ γία ἐπιστεύετο ά εἶαι. Ὅθε πολλοί ἐ πεθύμου καί παρεκάλου τό ἅγιο ά ἀξιωθοῦ διά ά τό προσκυήσου καί ά ἀ κούσου τή ἁγία φωή του. Ἐπίστευο γάρ ὅτι αὐτή θέλει εἶαι εἰ αὐ τού σκέπη μεγάλη καί βοήθεια ( Ἀποκρ. σκζ'), ἀλλά καί αὐ τό το ψιλό ὄομα το ῦ ἀββ ᾶ Βαρσαουφίου, ἐ μό ῃ τ ῇ διαοί ᾳ, ἐ πικαλούμεο ἐήργει καί βοήθεια ἐπροξέει εἰ τού αὐτό ἐ πικαλουμέου, καθώ ἕα τοιοῦτο ἐεργήθη εἰ τή ἡγούμεο το ῦ Κοιοβίου Αἰ λιαό. Ἔλεγε γάρ πρό αὐτό, ζητοῦτα πῶ ά δίδ ῃ ἑκάστ ῳ ἀπόκρισι, ὁ ἄλλο Γέρω θεῖο Ἰωάη, «ὅπου οὖ φθάσῃ, αἴτησαι ἐ τῇ διαοί ᾳ σου τό ἅγιο Γέροτα, ὅτι Ἀββ ᾶ, τί λαλήσω; καί μή μεριμήσῃ τί εἴπῃ» ( Ἀποκρ. φπα'). Τοιαῦ τα μέ μεγάλα χαρίσματα ἠξιώθη ά λάβ ῃ καί εἰ τοσαύτη τελειότητα ἀρετῶ ἀέβη ὁ μέγα ἐ Πατράσι Βαρσαούφιο, ἀλλά τά τόσα μεγάλα χαρίσματα ἦ το, ἀ δελφοί μου, συτροφιασμέα καί μέ τόσου μεγάλου πειρασμού, ὅσου δέ δύαταί τια ὄχι ά ὑπομεί ῃ πραγματικῶ, ἀλλ οὐ δέ ά ἀκούσ ῃ μέ μόη ψιλή ἀκοή καί ἄκουσο αὐτο ῦ γράφοτο πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἰωάη «ἐά γράφω σοι, οὕ ὑ πέμεια πειρασμού, ἔτι λέγω σοι, ο ὐ βαστάζουσι τά ὦτα σου ἀ λλά τάχα οὐδέ ἄλλου τιό εἰ τό καιρό τοῦτο» ( Ἀποκρ. ιγ'). Ἀ λλά καί μεγάλα ἀσθεεία ὁ τρισμακάριο ἐ δοκίμασε, πλή μέ τόση γεαιότητα, ὥστε ὅπου ἐ τ ῇ ἀσθεεί ᾳ του ποτέ εἰ κλίη δέ ἔπεσε ά ἀαπαυθ ῇ, ἀλλ οὔτε ἄφηε ποτέ τό ἐ ργόχειρό του ( Ἀποκρ. ρξζ'). Καί δικαίω τοῦτο ἔ γιε διότι τά μεγάλα χαρίσματα,

10 ἔχουσι καί μεγάλου πειρασμού καί ὅποιο δέ χύσει αἷμα, Πεῦ μα ἅγιο ά λάβ ῃ δέ ἠμπορεῖ ὅθε εἶπε ὁ Πέτρο ὁ Δαμασκηό, (σελ. 40) «δό αἷμα, καί λάβε Πεῦμα». Καί ἄλλο δέ Πατήρ εἶ πε «δεῖξο ἔργα, καί ἀπαίτει μισθού». Ἔζη δέ ὁ ἅγιο οὗτο ἐπί τῶ χρόω το ῦ Βασιλέω Ἰουστιιαο ῦ, κατά τό ἕκτο αἰῶα, ἤτοι εἰ τού ἑξακοσίου χρόου ἀπό Χριστο ῦ. Εἰ διάστημα δέ πετήκοτα ὁλοκλήρω χρόω καί ἐπέκεια, ἄθρωπο δέ εἶδε τό Ὅ σιο τοῦτο μέ τό ά ἦτο κεκλεισμέο μέσα εἰ ἕ α μικρότατο κελλάκι, ὡσά μέσα εἰ ἕα τάφο, ὡ εἴπομε, καί πλή το ῦ ἄ ρτου καί ὕδατο, ἄλλο τι φαγητό δέ ἔφαγε εἰ τού χρόου αὐτού ὅ θε ταῦτα ἀκούοτα περί αὐτο ῦ ὁ τότε Πατριάρχη Ἱ εροσολύμω, Εὐστόχιο ὀομαζόμεο, καί μή πιστεύοτα αὐτά ὡ παράδοξα, ἠθέλησε ά τό ἰδ ῇ. Καί λοιπό παίροτα ἀ θρώπου μαζί του, ἐπῆγε εἰ τό ἐγκλειστήριο το ῦ Ὁσίου, καί εὐθύ ὅπου ἐ δοκίμασε ά χαλάσ ῃ τό τοῖχο καί ά ἔμβ ῃ μέσα, ὤ το ῦ θαύματο; εὐγῆ κε φωτία καί ὀλίγο ἔλειψε ά κατακαύσ ῃ καί ἐκεῖο καί τού ἀ θρώπου ὅπου εἶχε μαζί του, καθώ ταῦτα μαρτυρε ῖ ὁ Σχολαστικό Εὐ άγριο ἐ τ ῷ λβ' κεφαλαί ῳ το ῦ δ' βιβλίου τῆ Ἐκκλησιαστικῆ Ἱ στορία του, ἐπί λέξεω γράφω: «Γεγόασι δέ κατ ἐκεῖο καιρο ῦ ἄ δρε θεοφόροι, καί μεγάλω σημείω ἐργάται πολλαχο ῦ μέ γῆ, ὧ δέ τό κλέο ἑκασταχοῦ διέλαμψε, Βαρσαούφιο Αἰγύπτιο γέο. Οὗτο ἐ σαρκί τό ἄσαρκο διήθλευσε βίο, ἔ τιι φροτιστηρί ῳ ἀγχο ῦ Γάζη τοῦ πολίσματο, ὥ στε πολλά μέ, καί μήμη κρείττοα θαυματουργῆσαι, πιστεύεσθαι δέ καί ζῆ αὐτό ἐ οἰκίσκῳ καθειργέο καίτοι γε ἀ πό τούτου πετήκοτα καί πρό γε χρόω, οὔτε ὀφθέτα οὔτε ἐπί γῆ τιο μετειληφότα οἷ δυσαπιστῶ Εὐστόχιο ὁ τῶ Ἱεροσολύμω πρόεδρο, ἐ πειδά διορύττει τό οἰκίσκο ἔγω, ο ὗ καθεῖρκτο ὁ ἄθρωπο το ῦ Θεο ῦ, πῦρ ἐ κθορό, μικρο ῦ αὐτόσε πάτα ἐέπρησε». Ἀφ ο ὗ δέ ὁ μέγα Βαρσαούφιο τό τοῖ ὁσίοι πρέποτα ὕπωσε ὕπο καί ἀπῆλθε πρό ὅ ἐ πόθει Χριστό, ἐβάλθη εἰ τή θήκη αὐτο ῦ ὁ Γέρω ἐκεῖο ὁ οἰκῶ ἐ τ ῷ Κοιοβί ῳ, καθώ ἔτι ζῶ προεφήτευσε καί τοῦτο ὁ αὐτό θεῖ ο Βαρσαούφιο καί ὅρα τή ργ' ἐρώτησι. Πρέπει δέ ά ἠξεύρου ο ἱ ἀαγῶσται, ὅτι δύο ἐ στάθησα Βαρσαούφιοι, ἕα ὁ παρώ ἅγιο καί ὀ ρθοδόξατο Πατήρ, καί ἄλλο αἱρετικό, ἐκ τῆ αἱρέσεω τῶ μοοφυσιτῶ, οἵ τιε καί ἀκέφαλοι καί δεκακέρατοι ὠομάζοτο, διότι εἶ χο πολλού ἀρχηγού τῆ αἱρέσεώ τω, τό ὁποῖο αὐτό αἱ ρετικό Βαρσαούφιο ἀαφέρει ὁ θεῖο Σωφρόιο, ὁ Πατριάρχη Ἱεροσολύμω (σελ. 42) εἰ τό λίβελλο, ἤτοι εἰ τή ἔ γγραφο ὁμολογία τῆ πίστεω, ὅπου ἔστειλε πρό τή ἐ Κωστατιουπόλει συγκροτηθεῖσα κατά τῶ μοοθελητῶ ἁ γία καί οὐκουμεική ἕκτη Σύοδο. Ὅτι δέ ὁ θεῖο Βαρσαούφιο, ὁ ῦ ἡμῖ προκείμεο εἰ διήγησι ἦτο ὀρθοδοξότατο καί ἐ δέχετο αὐτό ἡ το ῦ Χριστο ῦ Ἐκκλησία ὡ ἅγιο, ἐβεβαίωσε καί ὁ ἅ γιο Πατριάρχη Ταράσιο ἐρωτηθεί περί τούτου ἀπό τό ἅ γιο Θεόδωρο τό Στουδίτη. Βεβαιο ῖ δέ καί ὁ αὐτό Θεόδωρο ὁ Στουδίτη ἐ τ ῇ αὐτο ῦ Διαθήκῃ καί τέλο πάτω ἐπιβεβαιο ῖ καί αὐτή ἡ ἰδία ἁγία εἰκώ το ῦ θείου Βαρσαουφίου, ἡ ὁποία ἕω εἰ

11 τού καιρού Θεοδώρου το ῦ Στουδίτου, ἦτο εἰ τή μεγάλη τοῦ Χριστο ῦ Ἐκκλησία μαζί μέ τά λοιπά ἱερά εἰκόα τῶ ἁ γίω Πατέρω, Ἀτωίου, λέγω, Ἐφραίμ καί πολλῶ ἄλλω ἁγίω ἵ α δέ ἀξιοπιστοτέρα ἡ περί τούτου μαρτυρία γέηται, ἰδού ἐκθέτω ἐδ ῶ τά ἴδια λόγια το ῦ ἁγίου Θεοδώρου το ῦ Στουδίτου, καθώ εἶ αι γεγραμμέα ἑλληιστί. «Προσέτι καί πᾶσα βίβλο θεόπευστο Παλαιᾶ τε καί Νέα Διαθήκη ἀποδέχομαι. Ἔτι μή καί πάτω τῶ θεσπεσίω Πατέρω, Διδασκάλω τε καί Ἀσκητῶ τού βίου τε καί τά θεῖ α συγγράμματα. Τοῦτο δέ λέγω διά τό φρεοβλαβ ῆ Πάμφιλο, τό ἀπό Ἀατολῆ φοιτήσατα καί τού δε τού Ὁσίου διαβαλότα λέγω δή, Μᾶ ρκο, Ἡσαΐα, Βαρσαούφιο, Δωρόθεό τε καί Ἡσύχιο ο ὐ μή Βαρσαούφιο καί Δωρόθεο τού τῶ Ἀ κεφάλω συακεφάλου, καί τού το ῦ λεγομέου Δεκακεράτου συομοκεράτου καί ὑπό τοῦ ἐ ἁγίοι Σωφροίου ἐ τ ῷ Λιβέλλ ῳ αὐτο ῦ ἀ αθεματιζομέου: Ἑτέρω δηλοότι παρά τού δέ ὄτω τῶ προειρημέω, οὕ ἐ γώ πατροπαραδότω ἀποδέχομαι δι ἐρωτήσεω το ῦ ἤ δη ἀρχιερατεύσατο Ταρασίου το ῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου, ἑ τέρω τε ἀξιοπίστω προσώπω, αὐτοχθόω τε καί ἀατολικῶ, ὥ τε καί τή εἰκόα Βαρσαουφίου ἐ τ ῇ θεί ᾳ ἐδυτ ῇ τ ῇ τῆ μεγάλη Ἐκκλησία συίστασθαι τοῖ ἁγίοι Πατράσι Ἀτωί ῳ, Ἐ φραίμ καί ἑτέροι καί ὡ μήτι ἐ ταῖ διδασκαλίαι αὐτῶ εὑρηκώ ἀ σέβημα τοὐατίο δέ, καί πολλή ψυχική λυσιτέλεια». Περί το ῦ Ὁσίου Ἰωάου, τοῦ προφήτου, το ῦ ἄλλου Γέροτο. Ταῦτα ὅπου εἴπομε ἕω τώρα περί το ῦ ἁ γίου Βαρσαουφίου, ἁρμόζου ά τά εἰπ ῇ τια καί περί το ῦ ὁσίου Ἰωάου το ῦ ἄ λλου Γέροτο, καθ ὅτι καί αὐτό τή αὐτή ἡσύχιο ζωή εἶχε τοῦ Βαρσαουφίου, καί τῶ αὐτῶ χαρισμάτω το ῦ Πεύματο ἠ ξιώθη ἐξαιρέτω δέ καί μάλιστα το ῦ χαρίσματο τῆ προοράσεω καί προφητεία, δι ὅ καί Προφήτη ἐπωομάζετο. Ὅθε ὁ μέγα Βαρσαούφιο ἔλεγε πρό τό ἐρωτήσατα πρῶτο τό θεῖ ο Ἰωάη καί λαβότα παρ ἐκείου ἀπόκρισι, ἔπειτα ἐρωτῶ τα περί το ῦ αὐτο ῦ πράγματο καί τό Βαρσαούφιο τί δέ ἦτο ὁ λόγο ὅπου ἔλεγε, (σελ. 42) «ὁ Θεό Βαρσαουφίου καί Ἰωάου εἷ ἐ στι» ( Ἀποκρ. κ'). Καί πάλι ἐρωτηθεί παρά τιω ά διηγηθ ῇ τό βίο τοῦ Ἰωάου, ἀπεκρίθη πρό αὐτού «περί δέ τῆ διαγωγῆ τοῦ ὁμοψύχου τέκου, εὐλογημέου καί ταπειο ῦ ὑπηκόου, το ῦ κατά πάτα ἀρησαμέου ἕω θαάτου τά θελήματα αὐτο ῦ πάτα, τί ἔ χω εἰπεῖ; Εἶπε ὁ Κύριο ὁ ἑωρακώ ἐμέ ἑ ώρακε τό Πατέρα καί περί το ῦ μαθητο ῦ εἶπε, ὅτι δύαται κατά τό Διδάσκαλο αὐτοῦ ὁ ἔ χω ὦτα ἀκούει, ἀκουέτω» ( Ἀποκρ. ρλ'). Ἠθέλησε δέ ά φαερώσ ῃ ὁ Ἅγιο μέ τά λόγια ταῦτα, ὅτι ὁ θεῖο Ἰωάη ἦτο ὅ μοιο κατά πάτα το ῦ Πατρό καί διδασκάλου το ῦ Βαρσαουφίου. Τοῦ το δείκυται ἀκόμη καί ἀπό μία ἄλλη περίστασι. Ὁ θεῖο Ἰ ωάη

12 ὅτα ἠρωτᾶτο ἀπό τια διά καέα πρᾶγμα, ἐσυήθιζε ά στέλλῃ τού ἐρωτῶτα πρό τό μέγα Βαρσαούφιο διά ά δίδ ῃ ἐκεῖ ο τά ἀποκρίσει εἰ αὐτού ἐποίει δέ τοῦτο διά ταπείωσι. Ὅ θε ἕα φιλόχριστο εἶπε ποτέ τ ῷ θεί ῳ Ἰωάῃ «τί χλευάζει ἡμᾶ Πάτερ Ἰωάη, ἔχω τή αὐτή το ῦ Πεύματο δύαμι καί παραπέμπω τ ῷ ἁγί ῳ καί μεγάλ ῳ Γέροτι, τ ῷ Πατρί Βαρσαουφί ῳ»; ( Ἀποκρ. ψπ'). Ἀγκαλά λοιπό καί ὅσα περί τοῦ ἁγίου Ἰωάου, ὅμω ἄ εἰποῦμε καί μερικά ξεχωριστά περί αὐτο ῦ, χάρι τῶ φιλολόγω ἀαγωστῶ. Οὖτο ὁ ὅσιο ἀ πό ποία πατρίδα ἑκατάγετο ἄδηλο εἶαι εἰ ἡμᾶ ἐκατοίκησε δέ εἰ τό πρῶτο κελλίο, τό ὁποῖο ἔκτισε ὁ μέγα Βαρσαούφιο ἔξω τοῦ ἐ Γάζ ῃ Κοιοβίου καί ἐκε ῖ ἡσύχασε χρόου δεκαοκτώ ἕ ω τή τελευτή του ( Ἀποκρ. σκ'). Δέ εἶδε αὐ τό ποτέ τια ά χαμογελάσ ῃ, ἤ ά ταραχθ ῇ, ἤ χωρί δάκρυα ά κοιωήσ ῃ τά θεῖ α Μυστήρια, καθώ ἐμαρτύρησε περί αὐτο ῦ ὁ το ῦ Κοιοβίου Ἡγούμεο ( Ἀποκρ. φξε') ἐπρόβλεπε πολλά καί προέλεγε περί ζωῆ καί θαάτου ( Ἀποκρ. ψοζ'), ἰάτρευσε μετά το ῦ Γέροτο Βαρσαουφίου ἕα φιλόχριστο καί φιλόξεο χριστιαό ὅ που εὑρίσκετο εἰ ἀσθέεια ( Ἀπόκρ. ψπα') ἐ διάλεγε διά προγώσεω ἐκείου ὅπου ἦτο ἄξιοι διά ά χειροτοηθοῦ κληρικοί ( Ἀ ποκρ. ωε'). Ὅθε διά τό πλούσιο χάρισμα τῆ προφητεία, ὅπου ἐ δόθη αὐτ ῷ ὑπό το ῦ Κυρίου, ἐπεκαλεῖτο, ὡ εἴπομε, ἀ πό πολλού, Ἰωάη ὁ Προφήτη διά τοῦτο καί ὁ ὅσιο Νίκω, ὅπου ἀ αφέρει τά ἀποκρίσει το ῦ Πατρό τούτου, ἐ τοῖ δυσί τόμοι αὐτο ῦ, ἐπιγράφει αὐτό, Ἰωάη τό Προφήτη. Ἐπειδή δέ ὁ Θεό, κρίμασι οἷ οἶδε, ἔκρυψε ἀπό τό ὅσιο τοῦ το Ἰωάη τό θάατο το ῦ Ἀββ ὰ Σερίδου, το ῦ Ἡγουμέου τοῦ Κοιοβίου το ῦ ἐ Γάζ ῃ, προεγώρισε τή τελευτή του, καί εἶ πε τά λόγια ταῦτα «εἰ τά ἕβδομα το ῦ Ἀββ ᾶ Σερίδου τελευτῶ ε ἰ γάρ ἔμειε ὁ Ἀββᾶ Σέριδο, εἶχο μεῖαι ἄλλα πέτε ἔτη, ἐ πειδή δέ ἔκρυψέ μοι ὁ Θεό καί ἔλαβε αὐτό, οὐκ ἔτι με ῶ», ἐπειδή ὅ μω καί ὁ Ἀββᾶ Αἰλιαό έο τότε, κουρευθεί το ῦ Κοιοβίου Ἡγούμεο, δέ ἤξευρε τά τάξει το ῦ Μοαστηρίου καί πῶ ά διοικήσ ῃ τού ἀδελφού, παρεκάλεσε τό θεῖο Ἰ ωάη λέγω (σελ. 43) «κἄ δύο ἑβδομάδα χάρισαί μοι ἵα ἐρωτήσω σε περί τοῦ Μοαστηρίου καί τῆ διοικήσεω αὐτο ῦ» ὅθε σπλαγχισθεί ὁ Γέρω καί κιηθεί ὑπό το ῦ ἐ αὐτ ῷ οἰκοῦτο ἁ γίου Πεύματο, εἶπε ταῦτα. «Ἰδού ἔχει με τά δύο ἑβδομάδα». Ἀφ ο ὗ δέ ὁ Αἰ λιαό ἠρώτησε αὐτό ὅσα ἦτο χρεία πρό τή διοίκησι το ῦ Κοιοβίου, καί ἐτελειώθησα α ἱ δύο ἑβδόμαδε, ἐκάλεσε ὁ ὅσιο ὅ λου τού ἀδελφού το ῦ Μοαστηρίου καί ἀποχαιρετήσα αὐτού, τού ἀφῆ κε ά ὑπάγ ῃ ἕκαστο εἰ τό κελλίο του, καί ἔτσι παρέδωκε ἐ εἰρήῃ καί ἡσυχί ᾳ τό πεῦμά του εἰ χεῖρα Θεο ῦ ( Ἀποκρ. σκα'). Ποῖοι ἦσα ο ἱ Ἅ γιοι, Βαρσαούφιο καί Ἰωάη. (σελ. 43) Κατά ἀλήθεια, ἀδελφοί, ἐγώ γράφοτα καί ἀαγιώσκοτα ταῦ τα,

13 θαυμάζω καί ἀπορ ῶ, ποταπή χάρι καί δόξα εἶαι ἐτούτη ὅτι οἱ θητοί καί πήλιοι ἄθρωποι εἶχο τοιαύτη ἐξουσία, ά ζοῦ ὅ σο θέλου, καί ά ἀποθήσκου ὁπότα θέλου. Λύει ὅ μω τό θαυμασμό καί τή ἀπορία μου ὁ φερωύμω μέγιστο καί θεοφόρο Μάξιμο λέγω «πάτα ὅσα ὁ Θεό, καί ὁ κατά χάρι τεθεωμέο ἔσται, χωρί τῆ κατ οὐσία ταυτότητο». Ὅθε, ἐ πειδή καί ο ἱ Πατέρε οὗτοι ἐθεώθησα κατά χάρι καί τό Θεό εἶχο εἰ τή καρδία του ἔοικο, διά τοῦτο καί τά το ῦ Θεο ῦ ἀ πόκτησα ἰδιώματα καθώ γάρ ὁ Θεό ἔχει τή ἐξουσία ζωῆ καί θαάτου, ἔτσι ο ἱ καθ ὁμοίωσι Θεο ῦ γεγοότε Ἅγιοι μετέλαβο καί αὐ τοί κατά χάρι ἀπό τό Θεό τή αὐτή ἐξουσία. Ἀφ ο ὗ δέ ὁ ὅ σιο Ἰωάη ἐτελείωσε, ἐσιώπησε τελείω καί ὁ ἅ γιο Βαρσαούφιο καί πλέο ἀποκρίσει δέ ἔδιδε, ὡ λέγει ὁ Ἀββᾶ Δωρόθεο εἰ τή ἐπιγραφή το ῦ β' λόγου αὐτο ῦ. Ἀγκαλά καί εἰ τή βίβλο ταύτη εὑρίσκοται ἀποκρίσει το ῦ Βαρσαουφίου γεγραμμέε μετά τή τελευτή το ῦ Ἰωάου, ο ἱ δέ μεταγραφεῖ δέ ἐ φύλαξα τή τάξι, ἀλλά τά πρό τῆ τελευτῆ του ἔ γραψα μετά τή τελευτή του, τελευτήσατο δέ το ῦ Ἰωάου καί σιωπήσατο το ῦ Βαρσαουφίου, ἀεχώρησε καί ὁ Ἀββᾶ Δωρόθεο ἀπό τό Κοιόβιο ἐκεῖ ο καί ἐσύστησε ἐδικό του Κοιόβιο. Τοιαύτη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐστάθη ἡ ζωή καί ἡ πολιτεία τῶ θεοφόρω Πατέρω τούτω Βαρσαουφίου καί Ἰωάου τοιαῦ τα ὑπερφυσικά καί οὐράια χαρίσματα ἠ ξιώθησα ά λάβου παρά Θεο ῦ, καί τοιοῦτο μακάριο τέλο ἔλαβο. Καί ῦ ἀελθότε εἰ τού οὐραού, τῆ ἀωτάτω κατατρυφῶ σι μακαριότητο, Θεό ὁρῶτε πρόσωπο πρό πρόσωπο, ὅ ἐκ ψυχῆ ἐπί γῆ ἠ γάπησα, καί τ ῷ ἀεκλαλήτ ῳ φωτί τῆ τρισηλίου Θεότητο καταλαμπόμεοι, καί ὑπέρ το ῦ κόσμου πατό ἀ διαλείπτω πρεσβεύοτε. Καί διά ά τελειώσω τή διήγησι τῶ μακαρίω τούτω Πατέρω μέ τά ἴ δια λόγια το ῦ θείου Βαρσαουφίου, λέγω ὅτι ο ἱ τρισόλβιοι οὗτοι ἅ γιοι, εἰ οὐραού ἤδη εὑρισκόμεοι «ὅλοι ἐγέοτο οῦ, ὅλοι ὀ φθαλμό, ὅλοι φωτειοί, ὅλοι τέλειοι, (σελ. 44) ὅλοι θεοί, ἐ μεγαλύθησα, ἐδοξάσθησα, ἐλαμπρύθησα, ἔζησα, καί ἐπειδή πρῶτο ἀ πέθαο, εὐφραίοται καί εὐφραίουσι εὐφραίοται ἐ τ ῇ ἀχωρίστῳ Τριάδι καί εὐφραίουσι τά ἄ ω δυάμει. Ποθήσωμε λοιπό και ἡμεῖ τή αὐτῶ τάξι δράμωμε τό αὐ τό δρόμο ζηλώσωμε τή αὐτῶ πίστι κτησώμεθα αὐτῶ τή ταπείωσι τή ὑπομοή ἐ πᾶσι, ἵα καταλάβωμε τή αὐτῶ κληροομία. Τή ἄ πτωτο αὐτῶ ἀγάπη κρατήσωμε, ἵα εὑρεθῶμε ἐ τοῖ ἀ εκλαλήτοι ἀγαθοῖ, ἅ ὀφθαλμό οὐκ εἶδε, καί οὖ οὐκ ἤκουσε, καί ἐ πί καρδία ἀθρώπου οὐκ ἀέβη» ( Ἀποκρ. ρκα').

14 Περί τῆ Ψυχωφελεστάτη Βίβλου τῶ Ὁσίω Ἐπειδή δέ ο ἱ μακαριστοί Πατέρε οὗτοι ἠγάπησα ἐκ ψυχῆ τό πλησίο, δέ εὐχαριστήθησα ά τό ὠφελήσου μόο εἰ τή ζωή του, ἀλλά καί μετά θάατο ὅθε καί ἀφῆκα εἰ ὅ λου τού ἀδελφού τή ἱερά ταύτη Βίβλο του, ὡ σά μία κληροομία πατρική εἰ τού πευματικού υἱού τω, διά ά τή ἀ αγιώσκου συεχῶ καί ά λαμβάου ἐξ αὐτῆ μεγάλη ὠφέλεια εἰ αἰῶ α αἰῶο. Ἡ Βίβλου δέ αὕτη περιέχει ἀποκρίσει ὀ κτακοσία τριάκοτα ὀκτώ, γεομέα πρό ἄλλα τόσα ἐρωτήσει ὅ που ἐποίου πρό αὐτού διάφορα πρόσωπα ἀρχιερέω, ἱερέω, μοαχῶ, λαϊκῶ, γερότω, εωτέρω, ἀσθεῶ καί ὑγιῶ. Τά ἀ ποκρίσει δέ ταύτα, ἄλλα μέ ἔγραψε ὁ ἄλλο Γέρω Ἰ ωάη, τά περισσοτέρα δέ ἔγραψε, μᾶλλο εἰπεῖ ὑπαγόρευσε, ὁ μέγα Γέρω Βαρσαούφιο, ὄχι μέ θέλημα ἐδικό του, ἀλλά μέ προσταγή τοῦ ἁγίου Πεύματο πρό ὠφέλεια τῶ ψυχῶ, καθώ τοῦ το λέγει μόο του «ταῦτα πάτα οὐκ ἐξ ἰδίου θελήματο γράφω, ἀλλ ἐ κ κελεύσεω το ῦ ἁγίου Πεύματο ὅ λα δέ πρό διόρθωσι καί ὠφέλεια τῆ ψυχῆ καί συειδήσεω το ῦ ἔσω ἀθρώπου» ( Ἀ ποκρ. ιγ'). Πρᾶγμα δέ θαυμαστό ἠκολούθησε, ὅτα ὁ μέγαρ Βαρσαούφιο ἔκαμε ἀρχή ά ὑπαγορεύ ῃ τά ἀποκρίσει ταύτα πρό τό ὅ σιο Σέριδο, τό Ἡγούμεο το ῦ Μοαστηρίου, καθώ ὁ ἴ διο Σέριδο τό ἐμαρτύρησε πρό τό ἀπό Μηρωσάβη ὅσιο Ἰωάη. Ὁ μέ γάρ ἅγιο Βαρσαούφιο καλέσα τό θεῖο Σέριδο τό αὐτο ῦ γραφέα, εἶπε αὐτ ῷ ά γράψ ῃ ἀπόκρισι πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἰ ωάη, ἀλλ ὁ Σέριδο μή δυάμεο ά κρατήσ ῃ εἰ τό οῦ του ὅ λα τά λόγια ὅπου τ ῷ εἶπε ὁ Ἅγιο, ἐδιαλογίζετο καί ἠπόρει, πῶ ἔ χει ά γράψ ῃ τόσα πολλά λόγια καί πώ, ἀίσω καί ἤθελε ὁ Γέρω, ἔπρεπε ά μοί εἰπ ῇ ά φέρω μελάι καί χαρτί διά ά ἀκούω ἕα ἕ α λόγο καί ά τό γράφω. Τοῦτο τό διαλογισμό το ῦ Σερίδου ἐγώρισε ὁ μέγα Βαρσαούφιο τ ῷ διορατικ ῷ χαρίσματι το ῦ ἁ γίου Πεύματο, καί εὐθύ ἔλαμψε τό πρόσωπό του καί ἔγιε ὡ σά πῦρ, καί λέγει τ ῷ Σερίδῳ ὕπαγε γράψο καί μή φοβηθῇ ὅ τι ἀίσω καί σοί εἰπ ῶ μυρίου λόγου, ἤξευρε ὅτι τό Πεῦμα τό ἅ γιο δέ θέλει σέ ἀφήσει ά γράψῃ οὔτε παραπάω, (σελ. 45) οὔ τε παρακάτω, ἕω ἑό λόγου καί γράμματο, κἄ καί ἐσύ θέλῃ τοῦ το ἀλλά θέλει ὁδηγε ῖ τό χέρι σου, διά ά γράψῃ ὅσα σοί εἶ πο μέ ἀκολουθία καί τάξι ( Ἀποκρ. α'). Καέα δέ ἀπό τού περιέργου καί τό πεῦμα το ῦ κόσμου καί τῆ σαρκό ἔχοτα, ἄ μή κατηγορήσ ῃ τά λόγια ταῦτα το ῦ Ἁγίου, ὡ τάχα ὑπερήφαα. Ἐπειδή ὁ σαρκικό ἄθρωπο, ὁποῖο εἶαι ὁ ταῦ τα λέγω, ο ὐ χωρε ῖ τά το ῦ Πεύματο «μωρία γάρ αὐτ ῷ ἐστι, καί οὐ δύαται γῶαι» καθώ λέγει ὁ Ἀπόστολο ὁ δέ Πευματικό, ὁποῖο ἦττο ὁ χαθεῖο Βαρσαούφιο, ἀακρίει μέ πάτα, αὐ τό δέ ὑπ οὐδεό ἀακρίεται» (Α'Κορ. β' 14). Καί λοιπό ἄ ἡ Βίβλο αὕτη ἐγράφη ἐκ προσταγῆ το ῦ ἁ γίου

15 Πεύματο, ἄ συμπερά ῃ πλέο ὁ καθ ἕα, πόσο αὐτή εἶ αι ψυχωφελεστάτη καί μεγαλωφελεστάτη πόσο εἶ αι γλυκυτάτη καί κεχαριτωμέη καί πόσο εἶαι γεμάτη ἀ πό διάκρισι πευματική. Ἐπειδή, κατά τό φιλοσοφικό ἀξίωμα, οἷο εἶαι τό αἴτιο, τοιοῦ το εἶαι καί τό αἰτιατό καί ὁποῖο εἶαι τό δέδρο, τοιοῦτο εἶ αι καί ὁ καρπό. Καί κατά ἀλήθεια τοῦτο τό γωρίζει ὁ καθ ἕ α μέ τή πεῖρα αὐτή διότι ὅτα ἀαγιώσκ ῃ τή Βίβλο ταύτη, ἀ κούει μέ λόγια ἀρρητόρευτα καί ἁπλοϊκά, αἰσθάεται ὅμω κρυφίω μέσα εἰ τή καρδία του μία θαυμαστή χάρι καί γλυκύτητα το ῦ ἁ γίου Πεύματο, ἥτι ὡ μαγῆτι δραστική ἕλκει τή θέλησι εἰ συγκατάθεσι καί πειθώ τῶ ἀαγιοσκομέω καί ἁπλῶ εἰπεῖ, καί ἀαγιώσκω τά λόγια τῆ Βίβλου ταύτη, ομίζει πώ οοῦ ται ἀπό ἕα πεφωτισμέο καί θεοφόρο οῦ πώ διατίθεται ἀ πό μία καρδία ὅπου εἶχε ἐγκάτοικο εἰ τό ἑαυτό τη καί τό Ἰησοῦ Χριστό, καί τό το ῦ Ἰησο ῦ Χριστο ῦ ἅγιο Πεῦ μα, καί πώ ἐξέρχοται ἀπό μία ψυχή ὅλη εἰρηική, ὅ λη γαληόμορφο, ὅλη χριστοειδ ῆ καί ὅλη ἐμπεομέη ἀπό τά λεπτά αὔρα τοῦ εἰρηικο ῦ καί φωτιστικο ῦ Πεύματο καί γωρίζει ὅ τι κατά τό δαβιτικό «ὁ Θεό ἐλάλησε ἐ τ ῷ ἁγί ῳ αὑτο ῦ» (Ψαλμ. θ'6), καί ὅτι πληροῦται καί εἰ τά λόγια τῆ Βίβλου ταύτη τό «οὐχ ὑμεῖ ἐ στε ο ἱ λαλοῦτε, ἀλλά τό Πεῦμα το ῦ Πατρό ὑμῶ τό λαλοῦ ἐ ὑμῖ» (Ματθ. α'20). Καί ἐκεῖο τό ἄλλο ὅπου εἶπε ὁ αὐτό Δαβίδ περί τῆ χάριτο τῶ λογίω τῆ θεοπεύστου Γραφῆ «ἐξεχύθη χάρι ἐ χείλεσί σου» (Ψαλμ. μδ' 3), ὅπερ ἑρμηεύω ὁ μέγα Βασίλειο «οἱ μέ, λέγει, ἔξω το ῦ λόγου τῆ ἀληθεία, μωρία ὀομάζουσι τοῦ Εὐαγγελίου τό κήρυγμα, τή εὐτέλεια τῆ φράσεω τῶ Γραφῶ ἐξουθεοῦτε ἡμεῖ δέ ο ἱ καυχώμεοι ἐ τ ῷ Σταυρ ῷ το ῦ Χριστο ῦ, οἷ ἐφαερώθη διά το ῦ Πεύματο τά ὑπό το ῦ Θεο ῦ χαρισθέτα ἡμῖ, οὐκ ἐ διδακτοῖ ἀθρωπίη σοφία λόγοι, οἴδαμε ὅ τι πλουσία χάρι ἐστί ἐκκεχυμέη παρά Θεο ῦ, ἐ τοῖ περί Χριστο ῦ λόγοι, διά τοῦτο ἐ ὀλίγ ῳ τ ῷ χρό ῳ πᾶσα σχεδό τή οἰκουμέη διῆ λθε τό κήρυγμα ἐπειδή πλουσία καί ἄφθοο ἡ χάρι ἐκκέχυται ἐ πί τού κήρυκα το ῦ Εὐαγγελίου». Δεχθῆτε λοιπό περιχαρῶ καί μετ ἐπιθυμία, ἀ δελφοί μου ἀγαπητοί, τή (σελ. 46) ψυχωφελεστάτη αὐτή Βίβλο, καί συεχῶ ταύτη ἀαγιώσκετε ἕκαστο ὁποία τάξεω καί βαθμο ῦ εἶαι ἔ στι γάρ χρησιμωτάτη καί εἰ Ἀρχιερεῖ καί εἰ Ἱερεῖ καί εἰ Ἄ ρχοτα καί εἰ Κριτά, μάλιστα δέ εἰ Μοαχού ἡσυχαστά, καί εἰ κοιοβιάτα καί ἁπλῶ εἰ ἀρχαρίου, εἰ μέσου καί εἰ τελείου ἐ ξαιρέτω δέ εἰ ἀσθεεῖ καί πάσχοτα ἀ πό διαφόρου πειρασμού καί πάθη, καί διά τοῦτο χρειαζομέου παρηγορία ψυχική, διότι αὐ τή λύει τά δύσλυτα ἐρωτήματα μέ μία διάκρισι θαυμαστή αὐτή εἶ αι διδάσκαλο τῆ ὑπομοῆ ἐκριζώτρια το ῦ γογγυσμοῦ μάχαιρα ἐκκοπτική το ῦ ἰδίου θελήματο τῆ ἀ θρωπαρεσκεία τιμητικώτατο πέλεκυ τῆ ἀληθοῦ καί τελεία ταπειώσεω ὑφηγήτρια, τοῦ ἀψηφίστου εἰσηγήτρια, τῆ μεταοία διαλαλήτρια, το ῦ πέθου γεήτρια καί τῆ τῶ ψυχῶ σωτηρία καί ἐ Χριστ ῷ τελειότητο προξεήτρια. Διά τοῦτο καί ὡ τοιαύτη πολυωφελ ῆ, ἀ εγίωσκο αὐτή συεχῶ καί ο ἱ παλαιοί ἐκεῖοι θεῖοι Πατέρε, καί πολλά ἐ κ τῶ ἐρωταποκρίσεω αὐτῆ εἰ τά ἑαυτῶ συγγράμματα ἀαφέρουσι ἔτσι ὁ ὅσιο Παῦλο ὁ Εὐεργετιό πολλά ἐκ τῆ

16 Βίβλου ταύτη εἰ τή βίβλο του μετωχέτευσε ἔτσι ὁ ὅ σιο Νίκω ὁ ἐ τ ῷ μέλαι ὄρει τῆ Ἀτιοχεία ἀσκήσα ἐπί Κωστατίου τοῦ Δουκό καί Ἰωάου Ἀτιοχεία, κατά τό χιλιοστό ἑξηκοστό ἔ το, πολλά μαρτυρία ἐξ αὐτῆ ἀαφέρει, καί εἰ τού δύο τόμου τῆ Συλλογῆ ὅπου ἐφιλοπόησε. Ἔτσι ὁ ἅγιο Θεόδωρο ὁ Στουδίτη ἐ τ ῇ Διαθήκ ῃ του λέγει, ὅτι εἰ τή Βίβλο ταύτη τοῦ Βαρσαουφίου, δέ ηὗρε καέα ἀπᾷδο καί ἄ τοπο μέμηται δέ αὐτῆ καί ὁ Συμεώ ὁ Νέο Θεολόγο, καί Πέτρο ὁ Δαμασκηό, καί ἄλλοι Πατέρε. Χειρόγραφα καί α' ἔκδοση τῆ Βίβλου Βαρσαουφίου καί Ἰωάου. Εἶπο ά τή δεχθῆτε περιχαρῶ καί μετ ἐ πιθυμία διότι, κατά τή κοιή παροιμία, πᾶ σπάιο ἐπιθυμητό ἡ δέ Βίβλο αὕ τη τόσο ἦτο σπαία, ὥστε ὅπου, ὄχι μόο ποτέ οὐδέποτε ἐ ξεδόθη, καί ἀκολούθω δέ ἔγιε κοιή εἰ τού πολλού διά το ῦ τύπου, ἀ λλά καί ἀέκδοτο καί ἐ χειρογράφοι σωζομέη, πολλά σπαία ἦ ἄ εἶ αι χάρι πολλή εἰ τή μεγίστη, σεβασμία, καί βασιλική Μοή τοῦ ἐ ἁγίοι μεγάλου καί θεοφόρου Πατρό ἡμῶ Ἀθαασίου το ῦ ἐ τῷ Ἄθῳ εἰ ταύτη γάρ τή εὐαγ ῆ Μοή, πρό τοῖ ἄλλοι ἀ ξιολόγοι καί συσσευρέτοι βιβλίοι, ἅπερ εἰσί τεθησαυρισμέα ἐ τ ῇ πλουσίᾳ ταύτη Βιβλιοθήκ ῃ χειρόγραφα, εὑρέθη καί ἕ μόο πρωτότυπο τῆ Βίβλου ταύτη παμπάλαιο, ὡσά ἕα μοογεή φοίιξ, ἀ πό τό ὁποῖο ἀτέγραφο ὅσοι Πατέρε ἐ τ ῷ ὄ ρει τή Βίβλο ταύτη ἔχουσι. (Καί τούτη εἶαι ἡ ἀφορμή, διά τή ὁποία εἰ μερικά μέρη τῆ Βίβλου εὑρίσκοται τιά λόγια ἀαμεταξύ ἐλλιπ ῆ, μέ τό ά μή εἴχομε ἄλλο ἀ τίγραφο τελειότερο (σελ. 47) ά τά παραβάλλωμε καί ά τά προσθέσωμε). Ὅθε εἶμαι βέβαιο ὅ τι πολλοί, βλέποτε ἤδη ἐκδεδομέη εἰ τό φῶ τῆ τυπογραφία, τή ἐ τ ῷ σκότει καί ἀγοί ᾳ μέχρι τοῦδε εὑρισκομέη Βίβλο το ῦ θείου Βαρσαουφίου, ἔχου ά πάθου τό ἴδιο ἐκεῖο σύμβαμα καί τή ἀπορία, ὅ που ἔπαθο ο ἱ Ἕβραῖοι ἐ τ ῇ ἐρήμ ῳ, ὅτα παραδόξω εἶδο τό οὐ ράιο μάα, καί ά λέγου καί αὐτοί ἕα πρό τό ἄλλο, ὡ ἐκεῖ οι ἀποροῦτε ἔλεγο «Μά; Μά;» ἤτοι τί ἐστι τοῦτο, τί ἐστι τοῦ το; «ἰδότε δέ ο ἱ Υἱοί Ἰσραήλ, εἶπα ἕτερο τ ῷ ἑτέρῳ τί ἐστι τοῦτο; οὐ γάρ ᾔδεισα τί ἦ» ( Ἔξοδ. ι'). Τί εἶαι ἡ Βίβλο αὕτη; πο ῦ ἦ το κεκρυμμέη καί πατελῶ ἄγωστο καί τώρα ἀεκαλύφθη; ἡμεῖ οὔτε Βαρσαούφιο ἀκόμη ἠκούσαμε τί ἐστι, οὔτε βιβλίο αὐτοῦ ἑωράκαμε πώποτε συηθίζουσι γάρ φυσικ ῷ τ ῷ τρόπ ῳ τά κοιά καί

17 ἄγωστα πράγματα ά προξεοῦσι ἀπορία εἰ τή ψυχή. Τίε δέ εἰσι ο ἱ τή Βίβλο ταύτη τύποι ἐκδεδωκότε; ο ἱ ὁ σιώτατοι καί παοσιώτατοι, καί διά το ῦ θείου καί ἀγγελικο ῦ σχήματο κατά πεῦμα ὄτε ἀδελφοί, ο ἱ συγκάτοικοι καί ὁμότροποι ἐ Χριστ ῷ καί σύμψυχοι, ὅ τε ὁσιώτατο ἐ Μοαχοῖ κύρ Ἀαία καί οἱ παοσιώτατοι ἐ Ἱερομοάχοι καί πρεσβυτέροι, ὁ παπᾶ λέγω Κυπριαό καί παπᾶ Εὐθύμιο, ο ἱ Ἁγιορεῖ ται καί σταυροποιοί, καί τή τῶ ἐγκολπίω τέχη μεταχειριζόμεοι οὗ τοι γάρ θερμή καί ἐδιάθετο εὐλάβεια ἔχοτε πρό τού ὁ σίου καί θεοφόρου Πατέρα, πρό τε τό ἅγιο Βαρσαούφιο καί ἅγιο Ἰ ωάη καί ἀγάπη ὑπερβάλλουσα σώζοτε πρό τή ἱερά αὐτῶ Βίβλο, ὡ πολύ τι ὠφεληθέτε ἐξ αὐτῆ, εἴ τε τά ἄλλα θεουργού ἀ ρετά, καί μάλιστα εἰ τή τελειοποιό ὑπακοή, εἰ τή ἀθλητική ἐ κκοπή το ῦ θελήματο καί εἰ τή ὑψηποιό ταπείωσι, ἐ ξώδευσα καί ἀτέγραψα αὐτή καί εἶχο εἰ ἰδική του χρῆ σι. Δέ εὐχαριστήθησα ὅμω ά ἀπολαμβάωσι αὐ τοί μόοι τό καλό καί τή ἐκ τῆ Βίβλου ὠφέλεια, ἀλλ ἠ θέλησα ά μεταδώσου τή ὠφέλεια αὐτῆ καί εἰ τού ἄλλου ἀδελφού ὡ φιλάδελφοι. Ὅ θε, ὄχι μόο ἐμέ, τό κατά πεῦμα ἀδελφό αὐτῶ, παρεκίησα ά διορθώσω αὐτή καί μέ τή βιογραφία τῶ Ὁ σίω καί μέ τό πίακα ά τή πλουτίσω, ἀλλά καί ἐκ το ῦ ὑστερήματο αὐτῶ ἐξοδεύσατε καί σχεδό ἐκ το ῦ καθημεριο ῦ ἄρτου, ο ὗ ἤ σθιο, περικόψατε μόλι γάρ ὁ ἐκ το ῦ ἐργοχείρου αὑτῶ πορισμό ἐξαρκε ῖ αὐτοῖ καί τοῖ ξεουμέοι ὑπ αὐτῶ ἀδελφοῖ, καί κατά τή κοιή παροιμία «τό ἡμεροδούλιό του εἶαι ἡ μεροφάγιό του», ὡ λέγει καί ὁ Ἐκκλησιαστή «πᾶ μόχθο ἀθρώπου εἰ στόμα αὐτο ῦ, καί γε ἡ ψυχή ο ὐ πληρωθήσεται» (σελ. 48) ( Ἐ κκλ. '7) - ἐκ το ῦ ἄρτου, λέγω, αὑτῶ περικόψατε, ἐξέδωκα ὀ λίγα τιά σώματα τῆ Βίβλου ταύτη, ἐπειδή οὐκ εἶ χο τό τρόπο διά ά ἐκδώσου πολλά. Ἀαγκασθέτε σχεδό εἰ τοῦτο, ἐπειδή ἁ μαρτία μεγάλη ἐστοχάσθησα τό ά ἀφήσου μία τοιαύτη ἱ ερά καί πολυωφελ ῆ Βίβλο ά εὑρίσκεται ἀέκδοτο εἰ ἕ α πατοτειό σκότο, καί ο ἱ μέ σκώληκε ά διαφθείρου αὐτή, ο ἱ δέ ἀ δελφοί ά ὑστεροῦται τή ἐξ αὐτῆ ὠφέλεια ἀκολούθω δέ καί ο ἱ θεῖ οι Πατέρε καί ἱεροί συγγραφεῖ ά μέου ἀφαεῖ καί ἄγωστοι εἰ τό κόσμο, ο ἱ δίκη φωστήρω ἐ ἀρεταῖ, καί τοῖ το ῦ ἁ γίου Πεύματο χαρίσμασι διαλάμψατε. Ἀποδεξάμεοι λοιπό καί ὑποδεξάμεοι τή φιλάδελφο γώμη τῶ ἀωτέρω ἀδελφῶ, ἀαγιώσκετε ἐπιμελῶ τή παροῦ σα Βίβλο, καί το ῦ μέλιτο καί τῶ χαρίτω αὐτῆ ἀ πολαύετε καρπούμεοι δέ τή ἐξ αὐτῆ ὠφέλεια, δεήθητε το ῦ Θεο ῦ, ἀ δελφοί μου χριστιαοί, διά τή ψυχική σωτηρία τῶ ταύτη ἐκδεδωκότω, εἰ δόξα Θεο ῦ, εἰ τιμή τῶ Ὁσίω καί εἰ τή ἰδική σα ὠ φέλεια καί τό παράδειγμα τούτω μιμησάμεοι, προθυμοποιηθῆτε, ἀ γαπητοί, καί ὑμεῖ, εἰ τό ά ἐκδίδετε τύποι τοιαῦτα ψυχωφελ ῆ βιβλία, καί μάλιστα τά μέχρι τοῦδε ὄτα ἀέκδοτα, εἰ κοιή σωτηρία τῶ ὀρθοδόξω ο ἱ γάρ τοιαῦτα βιβλία ἐκδίδοτε, δέ κάμουσι ἄ λλο, παρά ἐκδίδουσι εἰ τό κόσμο, καί πολλαπλασίαζουσι φῶ τα οὐράια τῶ ψυχῶ, καί ἀπλαεῖ ὁδηγού σωτηρία. Ἔρρωσθε.

18 ᾳωγ'. Ἰουίου κβ'. Ὅλο τῆ ἡμετέρα ἀγάπη ἐξηρτημέο Ὁ ἐ Μοαχοῖ ἐλάχιστο Νικόδημο ὁ Ἁγιορείτη. ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΟΝ ΤΑΥΤΗΝ (Παλαιο ῦ τιο ἁγίου ἀδρό ἀ ωύμου, το ῦ τά ἐρωταποκρίσει ταύτα γραφῇ παραδεδωκότο). Παρακαλοῦμε τού ἐτυγχάοτα ταύτ ῃ τ ῇ Βίβλ ῳ, μετ εὐ λαβεία καί πίστεω τά ἐ αὐτ ῇ γεγραμμέα δέχεσθαι, καί μᾶλλο εἰ μίμησι βίου καί πράξεω ἀγαθῶ τῶ ταῦτα εἰρηκότω, χάριτι Χριστοῦ σπουδάζει ἐλθεῖ τό γάρ ἑαυτῶ βίο ἐ πολλ ῷ τ ῷ χρό ῳ, κατά Θεό δι ὑπομοῆ καί πίστεω ἐξασκήσατε, καί, κατά τό ἅ γιο Ἀπόστολο, ομίμω ἀγωισάμεοι καί κατά πάτα τ ῇ ὁδ ῷ τῶ ἁγίω Πατέρω ἀκολουθήσατε, ἄξιοι γεγόασι τῶ τηλικούτω παρά Θεο ῦ χαρισμάτω. Μέλποτε δέ ἐτυγχάει τοῖ γεγραμμέοι ἐ ταύτ ῃ τ ῇ Βίβλ ῳ, εἰδέαι ὀφείλομε, ὅ τι, τά μέ πρό ἀαχωρητά ἐρρέθη, τά δέ τοῖ ἐ Κοιοβίοι ἄλλα δέ, τοῖ ἐ συμφωίᾳ ἕτερα δέ ἱερεῦσι καί φιλοχρίστοι λαϊκοῖ. Καί τά μέ εωτέροι, ἤτοι ἀρχαρίοι, τά δέ προβεβηκόσι ἤ δη καί γεγυμασμέοι τή ἕξι καί ἄλλα, τοῖ εἰ τελείωσι τῆ ἀρετῆ ἐγγίζουσι, καθώ ἑκάστ ῳ ἥρμοζε ἀκοῦσαι. Ο ὐ γάρ τά αὐτά τοῖ πᾶσι ἁρμόττει διδάγματα ὥσπερ γάρ ἐπί τῆ σωματικῆ ἡ λικία, ἄλλα τά βρώματα το ῦ γαλακτοτροφουμέου καί ἄλλα το ῦ ἠβῶ το καί το ῦ προβεβηκότο ἕτερα οὕτω καί ἐπί τῆ πραγματικῆ ἡ λικία. Πολλάκι δέ καί πρό τή ἀσθέεια το ῦ λογισμο ῦ το ῦ ἐρωτῶ το ἀπεκρίοτο, οἰκοομικῶ συγκαταβαίοτε, ἵα μή εἰ ἀ πόγωσι

19 πέσ ῃ ὁ ἐρωτήσα καθώ καί ἐ τοῖ βίοι τῶ Γερότω εὑρίσκομε καί ο ὐ χρή ὡ καόα καθολικό δέχεσθαι τά οὕ τω συγκαταβατικῶ πρό τια, διά τή ἀσθέεια αὐτῶ, εἰ ρημέα, ἀλλ εὐθέω διακρίει ὅτι πρό τό ἐρωτήσατα πάτω καί ἡ ἀπόκρισι παρά τῶ ἁγίω ἁρμοδίω ἐ ρρέθη. Συμβαίει γάρ καί τό τοιοῦτο ἀαήψατά ποτε εὐχαῖ ἁγίω ἐλθεῖ εἰ κατάστασι πρέπουσα μοαχοῖ, καί τότε ἀκοῦσαι πάλι τά αὐτ ῷ συμφέροτα. Παρακαλ ῶ δέ ὑμᾶ ἐ Κυρί ῳ, ἵα καί τῆ ἐμῆ ταπειώσεω μημοεύητε ἐ ταῖ ὁσίαι ὑμῶ προσευχαῖ, το ῦ ταύτα τά Ἀποκρίσει διά τῆ το ῦ Θεο ῦ βοηθεία ταύτ ῃ τ ῇ γραφῇ παραδεδωκότο, εἰ ὠφέλεια τῶ ταύτα ἐ φόβ ῳ Θεοῦ ἀαγιωσκότω, ὅπω μή εἰ κρίμα μοι γέωται ο ἱ λόγοι τῶ ἁ γίω ἀλλά σκεπασθ ῶ διά τῶ εὐχῶ αὐτῶ τε καί ὑμῶ, ῦ καί εἰ ἡμέρα κρίσεω. Ἀμή. Α'. ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΗΣ ΜΗΡΩΣΑΒΗΣ α' Ἀπόκρισι το ῦ μεγάλου Γέροτο (εἴτου το ῦ Βαρσαουφίου) πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἀββᾶ Ἰωάη, αἰτήσατα ἐλθεῖ καί οἰκῆ σαι παρ αὐτοῖ ἐ τ ῷ κοιοβί ῳ. Γέγραπται ἐ τ ῷ Ἀποστόλ ῳ, ὅτι «ὁ ἐαρξάμεο ἐ ὑμῖ ἔ ργου ἀγαθο ῦ, αὐτό καί τελειώσει ἕω τῆ ἡμέρα το ῦ Κυρίου ἡμῶ Ἰησο ῦ Χριστο ῦ». Καί πάλι ὁ Δεσπότη ἡμῶ εἶπε τ ῷ προσελθότι αὐτ ῷ. «Ε ἴ τι οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖ ὑπάρχουσι αὐτο ῦ καί τῷ γέει, ἔτι δέ μή μισε ῖ καί τή ἑαυτο ῦ ψυχή, ο ὐ δύαταί μου εἶ αι μαθητή». Δυατό δέ ἐστι τ ῷ Θε ῷ <πληροφορῆσαι> ἐφ ἡμᾶ τό λόγο. Ὅτι «ἰδού δή τί καλό καί τερπό, ἀλλ ἤ τό κατοικεῖ ἀδελφού ἐπί τό αὐτό»; Εὔχομαι δέ ἵα φθάσῃ τό μέτρο τό γεγραμμέο ἐ ταῖ Πράξεσι ὅτι ὅσοι εἶχο κτήματα, ἐ πώλου καί φέροτε τό τίμημα τῶ πιπρασκομέω, ἐτίθου πρό τοῖ ποσί τῶ Ἀποστόλω. Καί εἰδώ σου τή προθυμία, κατά Θεό οὖσα, < εἶπο > τῷ ἀγαπητ ῷ υ ἱῷ ἡμῶ Σερίδ ῳ, τ ῷ μετά Θεό σκεπάσατι ἡμᾶ ἀ πό τῶ ἀθρώπω ( ἐλπίζομε δέ εἰ τό Θεό, ὅτι καί σέ μεθ ἡμῶ σκεπάζει) ὅτι δέξαι τό ἀδελφό Ἰωάη μετά ἀγάπη πολλῆ, καί μή διακριθ ῇ ὅλω. Πρό γάρ δύο ἐτῶ (σελ. 54) ἀπεκάλυψέ μοι ὁ Θεό, ὅτι μέλλει ἥξει ἐταῦθα καί ὅτι πολλοί τῶ ἀδελφῶ

20 μέλλουσι συιέαι πρό ἡμᾶ. Καί ἐγώ ἐτήρησα τή ἀποκάλυψι, ἕ ω ο ὗ μάθω τί ποιε ῖ ὁ Κύριο. Ὡ οὖ ἐπληρώθη ὁ καιρό, κἀ γώ ἐφαέρωσα ὑμῖ. Καί ἐπειδή ἐλογίσω, ὅτι ἐξ ὧ φορ ῶ παρέχω σοι, ἰδού ἐπί τοῦ ἀδελφο ῦ ἐπῆρα τό κουκούλιό μου ἀπό τῆ κεφαλῆ μου, καί ἔπεμψά σοι αὐτό δι αὐτο ῦ, εἰπώ δό αὐτ ῷ καί φέρε σοι ἀτ αὐτοῦ ἄλλο. Κράτει οὖ τοῦτο ἕω τῆ τελευτῆ σου μέλλει γάρ σκεπάσει σε ἀπό πολλῶ κακῶ καί πειρασμῶ. Μή δέσῃ οὖ αὐτό τιι ἔ στι γάρ εὐλογία Θεο ῦ ἐκ τῶ χειρῶ μου. Καί σπούδασο το ῦ τελειῶ σαί σου τό ἔργο, καί εὐλυτῶσαι ἀπό πατό πράγματο, ὡ ἡμεῖ εὐλυτώσαμε, καί κάθου μεθ ἡμῶ μετά ἀμεριμία σχολάζω τῷ Θε ῷ. Κἀγώ Σέριδο λέγω σοι πρᾶγμα θαυμαστό ὡ γάρ ἐλάλησε ταῦ τα ὁ Γέρω, ἐλογισάμη ἐ ἐμαυτ ῷ. Πῶ ἔχω κρατῆσαι το ῦ γράψαι ταῦτα; Ε ἰ ἤθελε ὁ Γέρω, εἶχο ἐεγκεῖ ὧ δε τό μέλα καί τό χαρτίο, καί ἀκοῦσαι ἕα λόγο καί γράψαι. Καί αὐτό ἔγω ἅ ἐλογισάμη, καί ἔλαμψε τό πρόσωπο αὐτο ῦ ὡ πῦρ, καί εἶ πέ μοι ὔπαγε γράψο, μή φοβηθῇ ἐά εἴ πω σοι μυρίου (σελ. 56) λόγου φράψαι, οὔτε περισσό, οὔτε παρά, ἕω ἑό γράμματο ἀφ ῇ σε τό Πεῦμα το ῦ Θεο ῦ γράψαι αὐτό, οὔτε ἐά σύ θέλῃ ἀλλ ὁδηγε ῖ τή χεῖρά σου πῶ αὐτά γράψει μετά ἀκολουθία. β' Ἀπόκρισι το ῦ αὐτο ῦ μεγάλου Γέροτο πρό τό αὐ τό, προμηύουσα αὐτ ῷ τά διαφόρω ἐσομέα αὐτ ῷ θλίψει, καί τή σωματική ἀσθέεια καί τή ἐκ τούτω τῆ ψυχῆ προκοπή. Εἰπέ τ ῷ ἀδελφ ῷ Ἰωάη. Στερέωσό σου τή καρδία ὡ στερεά πέτρα. Πέτρα δέ λέγω τή οητή, πρό τό δύασθαι ἀκοῦσαι ἅ μέλλω λέγει. Πρόσεχε οὖ σεαυτ ῷ, μήποτε ἀκούσα τοῦτο ἐπαρθῇ ἐ τ ῇ καρδί ᾳ σου, καί ἐκπέσῃ τῆ πευματικῆ ἐ παγγελία πολλού γάρ ἀπώλεσε ἡ τύφωσι καί τῶ θσασάτω εἰ μέτρο. Ἀλλ ἑτοίμασο σεαυτό εἰ εὐχαριστία ἐ πᾶσι, ἀκούσα το ῦ ἁ γίου Ἀποστόλου λέγοτο «ἐ πατί εὐχαριστεῖτε». Εἴτε οὖ ἐ θλίψεσι, εἴτε ἐ ἀάγκαι ἤ στεοχωρίαι, εἴτε ἐ ἀ σθεείαι καί κόποι σωματικοῖ, ἐ πᾶσι τοῖ ἐπερχομέοι σοι εὐχαρίστησο τ ῷ Θε ῷ. Ἐλπίζω γάρ ὅτι καί σύ ἔχει ἐλθεῖ εἰ κατάπαυσι αὐτοῦ «διά πολλῶ γάρ θλίψεω δε ῖ ἡμᾶ ἐλθεῖ εἰ τή βασιλεία το ῦ Θεο ῦ». Μή οὖ διστάσῃ τ ῇ ψυχ ῇ σου καί μή ἐκλυθῇ τή καρδία σου ἔ τιι. Ἀλλά μιμήσκου το ῦ Ἀποστολικο ῦ λόγου «ὅτι ε ἰ καί ὁ ἔ ξω ἄθρωπο ἡμῶ φθείρεται, ἀλλ ὁ ἔσω ἀακαιοῦται ἡμέρα ἐ ξ ἡμέρα». Ἐά οὖ μή ὑπομέῃ τά πάθη, ἐλθεῖ εἰ τό σταυρό οὐ δύασαι ἐά δέ βαστάσῃ ἐ πρώτοι τά πάθη, εἰσέρχ ῃ εἰ τό λιμέα τῆ αὐτο ῦ καταπαύσεω, καί ἡσυχάζει λοιπό (σελ. 58) ἐ πολλ ῇ ἀμεριμί ᾳ, ἔχω τή ψυχή ἐ στερεωμέη καί κεκολλημέη τ ῷ Κυρί ῳ διά πατό, ἐ πίστει φρουρουμέη, ἐ ἐ λπίδι χαίρουσα, ἐ ἀγάπ ῃ εὐφραιομέη, ἐ τ ῇ ἁγί ᾳ καί ὁμοουσί ῳ Τριάδι φυλαττομέη. Καί τότε πληρωθήσεται περί σο ῦ τό εἰ ρημέο

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Μητροπολίτου Αντινόης Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2010 1 : 2010, Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Εκδοθέν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ 1 ΕΚ ΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οταν ηλθα γιά πρώτη φορά στό Αγιο Ορος, τό 1964, µετά από τίς προσκυνηµατικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον.

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (Α ) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Λογος Α. (21)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα