ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)"

Transcript

1 ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

2 ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω τῆ βίβλου, Βαρσαουφίου καί Ἰωάου. Φωστῆρε δύο κατά ταὐτό, σήμερο διά τῆ Τυπογραφία ἐ τ ῷ τῆ Οἰκουμέη ἀατέλλουσι στερεώματι, Βαρσαούφιο καί Ἰ ωάη, τῆ ἀσκήσεω ο ἱ καόε, τῆ ἡσυχία ο ἱ ἐπιστήμοε, ο ἱ λύχοι τῆ διακρίσεω, τῆ προοράσεω ο ἱ ἀκοίμητοι ὀφθαλμοί, τῶ ἀρετῶ τά ταμιεῖα, το ῦ ἁγίου Πεύματο τά δοχεῖα καί τῆ παρούση θεοσόφου καί Ψυχωφελεστάτη Βίβλου, ο ἱ θεοφόροι ἀληθῶ καί χριστοφόροι καί πευματοφόροι Συγγραφεῖ καί Πατέρε καί Ἀρχιτέκτοε. Ο ἱ φωστῆρε δέ οὗτοι, οητοί ὄτε, καί λόγο ζωῆ ἐ πέχοτε, κατά τό Ἀπόστολο, οὐκ ἔχουσι τά τῶ αἰσθητῶ φωστήρω πάθη καί ἰδιώματα ὄχι ἐπειδή αὐτοί δέ βασιλεύουσί ποτε ὡσά οἱ φαιόμεοι φωστῆρε, οὔτε ἐκλείπουσι διότι καταυγαζόμεοι ἀ πό τά ἀκτιοβόλου ἀστραπά τῆ τρισηλίου θεαρχία, ἀ βασίλευτο καί ἀέκλειπτο ἔχουσι τό οητό φῶ. Καί τοῦτο βεβαιο ῖ ἡ βασίλειο τῆ Ἐκκλησία φωή, ὁ μέγα, λέγω, καί οὐ ραοφάτωρ Βασίλειο, οὕτω λέγω (παρά Ἰωσήφ τ ῷ Βρυεί ῳ, Τόμ ῳ β', σελ. 131). «Ἆθλο ἀρετῆ Θεό γεέσθαι, καί τ ῷ ἀκραιφεστάτ ῳ φωτί καταστράπτεσθαι (σελ.32) τῆ ἡμέρα ἐκείη Υἱό γεόμεο, ἤ οὐ διακόπτεται ζόφῳ ἄλλο γάρ ταύτη ποιε ῖ ἥλιο ὁ τό ἀληθιό φῶ ἀπαστράπτω, ὅ ἐπειδά ἅπαξ ἐπιφαύ ῃ ἡμῖ, οὐκ ἔτι ἐ δυσμαῖ κρύπτεται ἀλλά πάτα τ ῇ φωτιστικ ῇ αὐτο ῦ δυάμει περιπτυξάμεο, διηεκέ καί ἀδιάδοχο τό φῶ τοῖ ἀξίοι ἐμποιε ῖ, καί αὐ τού τού μετέχοτα το ῦ φωτό ἐκείου, ἄλλου ἡλίου ἀπεργαζόμεο». Ο ἱ φωστῆρε οὗτοι δέ εἶαι ἄλλο μέγα, καί ἄλλο ἐ λάσσω, καθώ εἶαι ὁ ἥλιο καί ἡ σελήη, ο ἱ αἰσθητοί φωστῆρε το ῦ στερεώματο ἀλλ εἶαι ἶσοι τ ῷ μεγέθει, ἶσοι ταῖ ἐεργείαι, ἶσοι τ ῇ πευματικῇ δυάμει καί ἶσοι τ ῇ λαμπρότητι τού ἴσου γάρ ἀγῶα τῆ ἀσκήσεω διαύσατε καί τή ἡσυχία ἄκρω καί ο ἱ δύο ποθήσατε, πρεπότω καί τῶ ἴσω χαρισμάτω το ῦ ἁ γίου Πεύματο ἠξιώθησα ἐξαιρέτω δέ καί μάλιστα το ῦ προφητικοῦ τούτη μόη ἔχοτε διαφορά, ὅτι ὁ μέ θεῖ ο Βαρσαούφιο, ἅγιο καί μέγα Γέρω ἐποομάζεται, ὁ δέ ὅσιο Ἰωάη, ἄ λλο Γέρω ἐπικαλεῖται. Ἐπειδή δέ ὁ παδαμάτωρ χρόο καί λήθη βυθοῖ τά καλά παραπέμπω, κατέκρυψε ὡσά ὑποκάτω εἰ ὁ ρίζοτα τού

3 θεολαμπεῖ φωστῆρα τούτου, μέ τό ά μή ἀφῆκε εἰ ἡμᾶ καέα ὑπόμημα, διαλαμβάο περί τῆ ζωῆ καί πολιτεία αὐτῶ. Τούτου χάρι ἡ ἐμή ἀδυαμία ἐκ τῆ ἰδία αὐτῶ ταύτη βίβλου ἐ σπούδασε ά συάξ ῃ μερικά τια, καί ταῦτα ά παραθέσ ῃ εἰ τού φιλολόγου καί ποθοῦτα μαθεῖ, ποία ἀρετά ο ἱ τρισμακάριοι οὗ τοι κατορθώσατε, ἔφθασα εἰ τή ἀκροτάτη καί ἐδεχομέη τοῖ βροτοῖ τελειότητα ὅπερ γάρ τ ῷ ἁγί ῳ Γρηγορί ῳ τ ῷ Θεολόγῳ συέβη, τοῦτο καί εἰ τού Ὁσίου ἠκολούθησε τούτου καί καθώ ὁ μετά ταῦτα συώυμο Γρηγόριο, οὐκ ἐξ ἄλλω τιῶ, ἀλλ ἐ ξ αὐτῶ τῶ το ῦ ἁγίου Γρηγορίου λόγω τή βιογραφία ἐ κείου συέγραψε, οὕτω κἀγώ ἐξ αὐτῶ ὧ εἶπο ο ἱ Ὅσιοι οὗτοι, ἴ χη τιά τῆ βιογραφία αὐτῶ συέλεξα. Περί το ῦ μεγάλου Γέροτο Βαρσαουφίου. Ὁ μέγα τοίυ Γέροτα, καί ἐ Πατράσι θεῖ ο Βαρσαούφιο, κατήγετο ἀπό τή Αἴγυπτο, ὡ μαρτυρε ῖ Εὐάγριο ὁ σχολαστικό ἐ τ ῷ δ' Βιβλί ῳ τῆ Ἐκκλησιαστικῆ Ἱ στορία, κεφάλαιο λβ'. Φαίεται δέ ὅτι ἦτο πεπαιδευμέο τά Ἑλληικά καί Αἰ γυπτιακά γράμματα, κατά τή ε' ἀπόκρισί του ἐκ εαρᾶ δέ ἡλικία τό τῆ ἀ σκήσεω βίο ἐπόθησε ὁ ἀοίδιμο. Μία φορά δέ ἔτυχε ά περάσ ῃ ἀ πό τό ἱπποδρόμιο, ἤτοι ἀπό τό τόπο ἐκεῖο, ὅπου ἔτρεχο ο ἱ ἄ θρωποι μέ τά ἄλογα ὅθε ἐστάθη καί ἐπρόσεξε εἰ τά ἐκε ῖ γιόμεα, καί βλέποτα πῶ ἐσπούδαζε ὁ κάθε ἕα ά περάσ ῃ τό ἄ λλο (σελ. 33) καί ά τό ικήσ ῃ εἰ τό τρέξιμο, εἶπε ταῦ τα μέ τό λογισμό του «βλέπει, πῶ ο ἱ το ῦ διαβόλου προθύμω ἀγωίζοται; πόσῳ μᾶλλο ἡμεῖ ο ἱ κληροόμοι τῆ βασιλεία τῶ οὐραῶ»; καί ἀπῆλθε ἔτι προθυμότερο ἐκ τοῖ τοιαύτη θεωρία ἐ πί τό πευματικό ἀγῶα, καθώ τοῦτο γράφει ὁ ἄλλο Γέροτα Ἰ ωάη περί αὐτο ῦ ( Ἀποκρίσει υμη'). Ἀπελθώ δέ εἰ τή περίχωρο Γάζη τῆ ἐ Παλαιστί ῃ, καί ἐκεῖσε εὑρώ τό Κοιόβιο τό ἐ πιλεγόμεο το ῦ Ἀββ ᾶ Σερίδου, ἔκτισε μικρό κελλίο ἔξω τῆ Μοῆ πρότερο, εἰ τό ὁποῖο ἐγκλείσα ἑαυτό, ἐτρύγα καί ἀ πελάμβαε τό γλυκύτατο μέλι τῆ ἡσυχία, ὡ τοῦτο δηλοῦται ( Ἀ ποκρίσει σκ'). Φαίεται δέ ὅτι ἔκτισε καί δεύτερο ἐγκλειστήριο καί ἡσύχαζε ἐ αὐτῷ πο ῦ δέ τοῦτο ἔκτισε, ἄδηλο εἶαι συμπεραίεται ὅμω ὅ τι καί τό δεύτερο ἐγκλειστήριό του ἦτο, ἤ μέσα εἰ τόπο παράμερο το ῦ ἀωτέρου Κοιοβίου, ἤ ἔξω, πλησίο το ῦ Κοιοβίου. Ἐ τ ῇ ἀρχ ῇ δέ τῆ ἡσυχία του, τρεῖ μόου ἄρτου ἔφερο αὐτῷ τή ἑβδομάδα ἐκ το ῦ Κοιοβίου καί ἐτρέφετο ( Ἀπόκρ. οβ') ἀλλ ὅμω εἰ τόσο ἄκρο πέθο ἐπέδωκε ἑαυτό ὁ τρισμακάριο καί

4 τοσαύτη γλυκύτητα ἐλάμβαε ἐκ τῶ δακρύω, ὥστε ὅπου ἀ πό τή ἡδοή ἐκείη τή ἀέκφραστο, ἔφθασε εἰ τό ά τρώγ ῃ καί πί ῃ ἕα ὀλίγο. Πολλέ φορέε δέ καί ἀλησμόει τελείω ά φάγῃ τό ἄρτο του, καθώ ἔλεγε καί ὁ Δαβίδ διά λόγου του «ἐ πελαθόμη το ῦ φαγεῖ τό ἄρτο μου ἀπό φωῆ το ῦ στεαγμο ῦ μου ἐ κολλήθη τό ὀστοῦ μου τ ῇ σαρκί μου» (Ψαλμ. ρα'6). Διά τοῦ το, ποτέ μέ, δύο φορέ τή ἑβδομάδα ἔτρωγε, ποτέ δέ, μία, καί πάλι ὅτα ἤρχετο εἰ τή τράπεζα, ἤρχετο ὡσά ά εἶ αι χορτασμέο. Τρώγοτα δέ, κατέκριε τό ἑαυτό του λέγω «διατί πάτοτε οὐκ εἰμί οὕ τω»; Ἀπό γάρ τῆ γλυκύτητο ὅπου εἶχε εἰ τή πευματική τροφή, ἀλησμόει τή αἰσθητή ( Ἀποκρίσει στ,ζ'). Καί τό παράδοξο ἦ το, ὅτι αὐτό ἐδύετο ά μεί ῃ καί ὅ λη σχεδό τή ζωή του χωρί ά φάγ ῃ καί ά πί ῃ καί ά ἐδυθῇ ἐπειδή ἡ τροφή αὐτο ῦ καί ἡ πόσι καί τό ἔδυμα ἦτο τό Πεῦμα τό ἅγιο ( Ἀπόκρ. οη'). Προΐοτο δέ το ῦ καιρο ῦ, καί ἐπί πλέο πλύοτα τό ἑ αυτό του διά τῶ ἀειρρύτω δακρύω, ἐκαθάρισε τή καρδία του ὁ τρισόλβιο, ὄχι μόο ἀπό τά σωματικά πάθη, ἀλλά καί ἀ πό τά ψυχικά, ἀπό τή οἴησι λέγω, ἀπό τή κεοδοξία, ἀ πό τή ἀθρωπαρέσκεια, ἀπό τή ποηρία καί ἀπό τά ἄλλα ὅ μοια τά βαθέω κεκρυμμέα μέσα εἰ τή καρδία, καί οὕτω ἀ ώτερο γεόμεο τῶ βελῶ το ῦ ἐχθρο ῦ, ἀπόκτησε τή εἰρήη τῶ λογισμῶ, ἥτι εἶαι τό χωρητικό δῶρο το ῦ ἐχθρο ῦ, ἀ πόκτησε τή εἰρήη τῶ λογισμῶ, ἥτι εἶαι τό χωρητικό δῶρο τῶ χαρισμάτω το ῦ ἁγίου Πεύματο, ὡ λέγει ὁ τῆ Θεσσαλοίκη θεῖο Γρηγόριο (λόγ ῳ πρό τή Ξέη). Ἀ πόκτησε δέ καί τή κοίμησι, ἤ μᾶλλο εἰπεῖ, ἀποέκρωσι πατό ἐμπαθοῦ κιήματο καί φροήματο διά τοῦτο καί τό ἐ γκλειστήριό του, κοιμητήριο ὠόμαζε. Ὅθε ὁ ἄλλο Γέροτα Ἰωάη, ἐρωτηθεί διατί ἔ τσι ὠόμασε αὐτό, ἀπεκρίθη «ὅτι ἀεπαύσατο ἀπό τῶ παθῶ ὅ λω ἀπέθαε γάρ τελείω τ ῇ ἁμαρτίᾳ καί τό κελλίο αὐτο ῦ, ἐ ᾧ ἐζώγρηται ὡ ἐ τάφ ῳ, διά τό ὄομα το ῦ (σελ. 34) Ἰησο ῦ, τόπο ἀαπαύσεω ἐστί, ἔθα ο ὐ πατε ῖ δαίμω, οὐδέ ὁ ἄρχω αὐτοῦ διάβολο ἁγιαστήριο γάρ ἐγίετο, ὅτι ἐ χώρησε τό κατοικητήριο το ῦ Θεο ῦ» ( Ἀπόκρ. ογ'). Ἀφ ο ὗ λοιπό ἐ καθάρισε τή καρδία του ἀπό τά πάθη καί ἠξιώθη ά γί ῃ αό καί κατοικητήριο το ῦ ἁ γίου Πεύματο, τί δύαται ά παραστήσ ῃ τά χαρίσματα ὅπου ἠ ξιώθη ά λάβ ῃ; Ἐκ τῆ τοιαύτη καθαρότητο ἐπλουτίσθη μέ τή ὑ ψοποιό καί ἀληθιή καί τελεία ταπείωσι δηλαδή, ὄ χι μέ τή ταπείωσι ἐκείη, ἥτι συίσταται μέ τά ἔ ξω ταπειά σχήματα καί τά ταπειά λόγια, ἀλλά μέ τή ταπείωσι ἐκείη, τή ὁποία κτίζει τό Πεῦ μα τό ἅγιο τοῖ ἐγκάτοι ἐγκαιιζόμεο, κατά τό τῆ Θεσσαλοίκη μέγα Γρηγόριο (λόγ. εἰ τή Ξέη) διά τοῦ το καί Θεοδώρητο αὐτή ο ἱ Πατέρε καλοῦσι, καί μάλιστα ὁ Σιαΐτη θεῖ ο Γρηγόριο «ταπείωσι γάρ ἐστι, κατά τό ἴδιο Βαρσαούφιο, τό ἔχο ἑ αυτό γῆ καί σποδό, ἔργοι καί ο ὐ λόγοι μόο καί τό εἰπεῖ ἐ γώ τί εἰμι; τί ψηφίζει με; πρᾶγμα οὐκ ἔχω μετά τιο» ( Ἀπόκρ. ρστβ'). Ἐ κ τῆ ταπειώσεω δέ ταύτη ἠξιώθη ά λάβ ῃ τή μείζοα πασῶ τῶ ἀρετῶ διάκρισι, ἥτι ἐδόθη παρά Θεο ῦ εἰ τό ἄθρωπο ὡ σά ἕα κυβερήτη, κατά τό αὐτό Βαρσαούφιο ( Ἀ πόκρ. ρο'). Καί κατά τό θεῖο Μελέτιο τό ὁμολογητή, «ἡ διάκρισι εἶ αι βάσι τῶ ἀρετῶ, ἀρχή, μεσότη καί τέλο πάτω τῶ καλῶ λύχο

5 φαίω ἐ τ ῇ σκοτίᾳ πλαωμέω ὁ δηγό, χειμαζομέω λιμή» (Βαθμίδ. ρξσ') ἐκ δέ τῆ διακρίσεω, ἠξιώθη ά λάβ ῃ τή διόρασι, διά μέσου τῆ ὁποία ἐρευῶται ο ἱ οητοί καί ἀπόκρυφοι λόγοι τῶ αἰσθητῶ καί οητῶ κτισμάτω, κατά τό ἐκ Δαμασκο ῦ ὅ σιο Πέτρο. Ἐκ δέ τῆ διοράσεω ἠξιώθη ά λάβ ῃ καί τό τῆ προοράσεω καί προφητεία χάρισμα καί ά βλέπ ῃ τά μακρά γιόμεα, ὡ παρότα, καί τά μέλλοτα, ὡ ἐεστῶτα ἀλλά τό χάρισμα τοῦ το, τόσο πολλά πλούσιο ἐδόθη εἰ τό τρισόλβιο τοῦτο Πατέρα, ὥστε ὅπου αὐ τό προεγίωσκε καί προέλεγε πρό δύο χρόω, ὅτι μέλλει ά ἐλθ ῃ εἰ τό Κοιόβιο ὁ ἀπό Μηρωσάβη ὅσιο Ἰωάη ( Ἀπόκρ. α'). Αὐ τό προεγίωσκε καί προέλεγε, ὄτι μέλλου ά ἔ λθου πλούσιοι καί ά κοιοβιάσου εἰ τό Μοαστήριο ( Ἀποκρ. λα'). Αὐτό διά τῆ χάριτο ἐγίωσκε καί τά βουλά τῶ καρδιῶ, ὅθε καί ἀ πεκρίετο πρό ἐκείου ὅου τό ἐρώτω, ὄχι μέ λόγο προφορικό, ἀ λλά μόο μέ τό οῦ καί τή διάοιά του ( Ἀ ποκρ. δ' καί ρξγ'). Καί ἐκεῖα τά ἴδια λόγια ὅου ἀαγιώσκομε εἰ τή Γραφή ὅπω ἔ λεγε ὁ Προφήτη Ἐλισσαῖ ο πρό Γιεζί, τό λαβότα τά δύο τάλατα ἀργυρίου ἀπό τό Νεεμά «οὐχί ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετά σο ῦ»; (Δ' Βασιλ. ε'26) τά αὐτά ἔλεγε καί ὁ θεῖ ο Βαρσαούφιο πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἰωάη. «Καί τοῦτο μάθε, ὅτι ὅτε ὑπάγει εἰ διακοία το ῦ Κοιοβίου, πάτω ὑπάγει μετά σο ῦ ἡ καρδία μου» ( Ἀπόκρ. κζ'). Ἐπειδή καί το ῦ αὐτο ῦ Προφητικο ῦ χαρίσματο τοῦ Ἐλισσαίου ἦτο ἠξιωμέο καί ὁ ὅσιο Βαρσαούφιο, ὅθε καί ἡ πρόρρησι αὐτο ῦ ποτέ δέ ἐλάθαε, ἀλλά διά τῶ ἔ ργω ἐβεβαιοῦτο προεῖπε γάρ περί (σελ. 35) το ῦ ἄρχοτο, τοῦ ἀποσταλέτο παρά το ῦ Βασιλέω διά ά καταστήσ ῃ εἰ τό θρόο τῆ Γάζη τό ἀάξιο Ἐπίσκοπο, ὅτι «τή πόρτα τῆ πόλεω ἐ ά φθάσ ῃ, εἰ τή πόλι οὐκ ἐμβαίει ο ὐ συγχωρε ῖ γάρ αὐτ ῷ ὁ Θεό» καί τ ῇ ἀληθεί ᾳ οὕτω ἔγιε. Ἐπειδή ἐξαίφη ἀκουσθεῖσα ἡ φήμη το ῦ θαάτου το ῦ Βασιλέω, ἔκαμε ά διαλυθοῦ ὅλα τά ἐ λπιζόμεα καί μελετώμεα παρ αὐτο ῦ ( Ἀπόκρ. ω'). Τί δέ δύαται ά παραστήσ ῃ τή ὑπερβάλλουσα ἀγάπη ὅπου εἶ χε πρό τό Θεό ὁ Μακάριο; Αὐτό ἔφερε ἐ τ ῇ καρδί ᾳ του τή πρό Χριστό ἀγάπη κατακαιομέη ὡ φλόγα πυρό σφοδροτάτου, καθώ τό μαρτυρε ῖ ὁ ἴδιο ( Ἀπόκρ. ρι') διά τοῦτο καί ὡ τή τοιαύτη ἀγάπη ἔχω, ά πέσ ῃ δέ ἐδύετο ἐ πειδή κατά τό Ἀπόστολο «ἡ τελεία ἀγάπη ἄπτωτό ἐστι, καί ὁ κτώμεο αὐ τή μέει ἐ τ ῇ θερμότητι, κατακλειόμεο τ ῇ ἀγάπ ῃ πρό τό Θεό καί πρό τό πλησίο» ( Ἀπόκρ. ιζ'). Τί ά φαερώσ ῃ δέ καί τή πρό τό πλησίο ἀγάπη ὅπου ἀεφλέγετο μέσα εἰ τά σπλάγχα του; ἴ δετε τή κάμιο πῶ ἀάπτει ἀπό τή πολλή ὕλη τοιαύτη ἦ το πρό ὅλου τού ἀδελφού καί ἡ χριστομίμητο καρδία το ῦ μεγάλου Βαρσαουφίου διά τοῦτο αὐτό, ὡ Πατήρ φιλόστοργο, δέ ἔ παυε ύκτα καί ἡμέρα ἀπό τό ά παρακαλ ῇ τό Θεό, διά ά κάμῃ θεοφόρου ὅλου τού ἀδελφού καί ἄκουσο τά ἴ διά του λόγια «ἐγώ καί πρό το ῦ αἰτήσασθαί με διά τή κατακαιομέη, ὡ σφοδροτάτου πυρό φλόγα, ἀγάπη το ῦ Χριστο ῦ ἐ ἐμοί, τοῦ εἰπότο ζήτησο τό πλησίο σου ὡ σεαυτό, ἀπό τῆ καύσεω καί το ῦ ζέει τ ῷ Πεύματι, ο ὐ παύομαι ύκτα καί ἡ μέρα δεόμεο

6 το ῦ Θεο ῦ ποιῆσαι ὑμᾶ θεοφόρου, καί οἰκῆσαι ἐ ὑμῖ καί ἐμπεριπατῆσαι καί καταπέμψαι τό Πεῦμα τό ἅγιο ὑμῖ καί ἐγεόμη πρό ὑμᾶ ὡ Πατήρ, σπουδάζω στρατεῦ σαι τά τέκα αὐτο ῦ τ ῷ βασιλε ῖ, ἐ στρατείαι λαμπραῖ, αὐτῶ ἀ μεριμούτω» ( Ἀποκρ. ρι'). Ο ὐ μόο δέ ἐδέετο το ῦ Θεο ῦ ὑπέρ τούτου, ἀ λλά καί πραγματικῶ ἐποίει τού ἀδελφού, θεοφόρου ἀληθῶ καί πευματοφόρου τό μέ γάρ ἡγούμεο το ῦ Κοιοβίου Σέριδο, ἐφώτισε διά προσευχῆ του καί το ῦ ἄοιξε τό οῦ διά ά καταλαμβά ῃ τά δυσόητα ( Ἀπόκρ. ι'), ὅ τρόπο «καί ὁ Κύριο διήοιξε τό οῦ τῶ ἱερῶ Ἀποστόλω το ῦ συιέαι τά Γραφά» (Λουκ. κδ'45) καί τό ὅσιο Ἀδρέα ἐποίησε ά λάβ ῃ Πεῦμα ἅ γιο διά τῶ εὐχῶ του, εἰ ὑπομοή καί εὐχαριστία ( Ἀ πόκρ. σιβ') ἐπειδή καί α ἱ προσευχαί αὐτο ῦ ἀήρχοτο πρό τό Θεό ὡ ἀστραπαί ἀστράπτουσαι καί ὡ ἀκτῖε ἡλίου, ἐ αἷ εὐφραίετο ὁ Πατήρ, καί ἔχαιρε ὁ Υἱό, καί ἠγάλλετο τό Πεῦμα τό ἅ γιο ( Ἀποκρ. ρια') ὅθε καί εἰσηκούοτο εἰ ὅ λα τά πρό συμφέρο αἰτήματα. Ὑπό ταύτη τῆ πρό τό πλησίο ἀγάπη καταφλεγόμεο ὁ οὐράιο οὗτο ἄθρωπο, ἐτίθει χριστομιμήτω τή ψυχή του ὑ πέρ τῶ ἀδελφῶ του, καί ἀπολογία ἔδιδε εἰ τό Θεό δι αὐ τού ( Ἀποκρ. θ') ἐθεώρει καί (σελ. 36) ἐσκέπαζε τά ἁμαρτία τῶ ἀθρώπω, καθώ ὁ Θεό θεωρε ῖ καί σκεπάζει αὐτά ( Ἀποκρ. σλε'). Καί ἐπειδή διά τή τοιαύτη ὑ περβάλλουσα πρό τό πλησίο ἀγάπη, ἐδόθη αὐτ ῷ ἀμέσω παρά το ῦ Θεο ῦ τό δεσμεῖ καί λύει τά ἁμαρτία, τό ὁποῖο εἶαι τελειότη τῶ χαρισμάτω, καθώ ὁ ἴδιο ὁ Βαρσαούφιο λέγει «τό δέ τέλειο χάρισμα, τό ἀ φιέαι ἁμαρτία καί ἐλευθερῶσαι ψυχά ἐκ σκότου καί ἀγαγεῖ εἰ τό φῶ» ( Ἀπόκρ. σιβ'). Διά τοῦτο καί ὁ Κύριο διάφορα ἄ λλα χαρίσματα δού πρό τῆ ἀαστάσεω εἰ τού ἱερού Ἀ ποστόλου, τή τελειότητα ταύτη τῶ χαρισμάτω δέδωκε αὐτοῖ ὕ στερο μετά τή ἀάστασι, κατά τό αὐ τό Βαρσαούφιο λέγοτα «καταόησο τά εὐαγγέλια, πῶ καί ποσάκι δέδωκε ὁ Χριστό τά χαρίσματα τοῖ μαθηταῖ περί ἰάσεω καί ἐ κβάσεω δαιμόω, τή τελειότητα δέδωκε περί ἀφέσεω ἁμαρτιῶ, εἰπώ αὐτοῖ, ὧ ἀφῆ τε τά ἁμαρτία, ἀφέωται» ( Ἀποκρ. ι'). Ἐπειδή λέγω καί ὁ μέγα Βαρσαούφιο ἠ ξιώθη ά λάβη τό χάρισμα τοῦτο τό συγχωρεῖ ἁμαρτία, διά τοῦτο, ποτέ μέ, ἔλεγε εἰ τό ἐ Κοιοβί ῳ ἀσθεοῦτα ἀδελφό καί αἰτήσατα ἄφεσι ἁμαρτιῶ «λέγει σοι ὁ Θεό ὁ μέγα Βασιλεύ, ἀφέωταί σοι πᾶσαι α ἱ ἁ μαρτίαι σου» ( Ἀποκρ. ρμε'), ποτέ δέ εἰ ἄλλο ὅμοιο ἀσθεοῦτα ὑ πό φθίσεω «Ἰδού συεχώρησε ὁ Θεό ὅλα σου τά ἁ μαρτία κατά τή αἴτησί σου, ἀπό παιδό μέχρι το ῦ δεῦρο εὐλογητό ὁ θελήσα Θεό, ὅτι συεχώρησέ σοι ὅλα» ( Ἀπόκρ. ρμζ') καί ἄ λλω μέ ἐβάσταζε τό ἥμισυ φορτίο τῶ ἁμαρτιῶ, ἄλλω δέ, καί ὅ λο ( Ἀποκρ. σλε' καί ρξσ') καί ἄλλω μέ, διά ά ἐξαλείψ ῃ τή βλασφημία ἵδρωε δεόμεο το ῦ Θεο ῦ, οὕτω γάρ ἀ πεκρίατο πρό τό βλασφημήσατα ἀδελφό «τό στόμα σου φύλαξο το ῦ μή ἐμπεσεῖ πάλι εἰ τή δειοτάτη βλασφημία, κἄ ἕω αὐτῆ τῆ ψυχῆ σου φθάσῃ πάυ γάρ ἵδρωσα δυσωπῶ ὑ πέρ ταύτη τό

7 Θεό» ( Ἀποκρ. σκζ') ἄλλω δέ, παρετίθει τά ψυχά ἀποθῃ σκότω εἰ τή ἁγία καί ζωοποιό Τριάδα καί ἐποίει εἰ αὐτά ἐ λευθέρα ἀπό τού δαίμοα, τή εἰ τού οὐραού ἄοδο ( Ἀ ποκρ. ρμσ'). Καί διά ά εἰπ ῶ καθολικῶ, ὁ μέγα οὗτο Βαρσαούφιο ἔφθασε εἰ τό μέτρο ἐκεῖο τῆ πρό τό πλησίο ἀγάπη, εἰ τό ὁποῖο ἔ φθασε καί ὁ Ἀπόστολο Παῦλο καί πρό αὐτο ῦ ὁ μέγα καί θεόπτη ἐκεῖ ο Μωϋσῆ διότι καί αὐτό τά ἴδια λόγια το ῦ Μωϋσέω ἔ λεγε, «Πείσθητί μοι ἀδελφέ, ὅτι τό Πεῦμα πρόθυμό τί ἐστι εἰπεῖ τῷ ἐμ ῷ Δεσπότ ῃ, χαίροτι ἐπί τ ῇ αἰτήσει τῶ δούλω αὐτο ῦ, Δέσποτα, ἤ συεισέεγκέ μοι τά τέκα μου εἰ τή βασιλεία σου, ἤ κἀ μέ ἐξάλειψο ἐκ τῆ βίβλου σου» ( Ἀποκρ. ρια'). Τί ά περιττολογ ῶ; ὁ μακάριο Βαρσαούφιο, ἀαβάσει ἱερά καθ ἑκάστη ἐ τ ῇ καρδί ᾳ αὐτο ῦ διατιθέμεο, κατά τό θεῖ ο Δαβίδ, καί προσθέτοτα ταπείωσι ἐπάω εἰ τή ταπείωσι, ἡσυχία ἐ πάω εἰ τή ἡσυχία, θέρμη ἐπάω εἰ τή θέρμη καί ἀγάπη ἐπάω εἰ τή ἀγάπη, ἠξιώθη τέλο πάτω καί ά φθάσ ῃ εἰ τό ὑ ψηλότατο χάρισμα τῆ πρό Θεό ἁρπαγῆ, (σελ. 37) ὡ ὁ μέγα Παῦ λο, καί ά ἀαβαί ῃ μέχρι το ῦ ἑβδόμου οὐραο ῦ, ὄ χι μέ τά φαταστικά πτερά τῆ διαοία, ἀλλ ἐ τ ῇ ἀρρήτ ῳ δυάμει το ῦ Πεύματο, καί ἐκε ῖ ά εὐλογῆται, ά θεωρ ῇ καί ά ἐτρυφ ᾷ ἀκόμη ἀ πό τούτη τή ζωή τά ἄρρητα καί ἀεκλάλητα τῆ θεία βασιλεία ἀ γαθά καί μυστήρια, χωρί ά ἠξεύρ ῃ, εἴτε ἐ σώματι ἦτο, εἴτε ἐκτό τοῦ σώματο. Καί ἄκουσο αὐτο ῦ λέγοτο τοῦ το διά λόγου του «πληροφορήσει ὑμᾶ ὁ Κύριο, ὅτι εἰ τό ἕβδομο οὐ ραό ἀαφέρει ἡ ἀγάπη τού ἀθρώπου τού ἔχοτα αὐ τή καθώ τιε ἤδη μετά παρρησία ἀέρχοται καί εὐλογοῦται, εἴτε ἐ σώματι, οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτό το ῦ σώματο, οὐκ οἶδα, ὁ Θεό γάρ ἐστι ὁ εἰδώ καί ἵα μάθητε τή ἀρχή τῆ ὁδο ῦ τῆ χαρᾶ ταύτη, ἀκούσατε. Πρῶτο ἔρχεται τ ῷ ἀθρώπ ῳ τό Πεῦμα τό ἅ γιο, διδάσκο αὐτό τά πάτα, καί πῶ δε ῖ ταπειοφροεῖ, ἅ ο ὐ δύασθε ἄρτι ἀκοῦσαι εἶτα ὁδηγούμεο τ ῇ πρώτ ῃ καύσει ἐκείη, ἀ έρχεται εἰ τό οὐραό τό πρῶτο, καί μετά ταῦτα εἰ τό δεύτερο, καί κατά πρόβασι ἕω το ῦ ἑβδόμου, κἀκε ῖ ἐστι θεωρῆσαι ἄ ρρητα πράγματα καί φοβερά, ἅ οὐδεί δύαται ἀκοῦσαι, εἰμή ο ἱ ἐ ρχόμεοι εἰ τό μέτρο τοῦτο, ο ὗ ὁ Κύριο καταξιώσαι ὑμᾶ» ( Ἀποκρ. ρι'). Ἐτεῦθε λοιπό ἐδόθη εἰ αὐτό πλουσιώτατο καί τό τῆ θαυματουργία χάρισμα, ἤγου τό ά δύαται ἐ τ ῷ ὀόματι τοῦ Δεσπότου Ἰησο ῦ Χριστο ῦ ά ἀασταί ῃ εκρού, ά διώκ ῃ δαίμοα, ά ἰατρεύ ῃ ἀσθεεία ἀιάτου καί ἄ λλα δυάμει καί θαυμάσια ά κάμ ῃ, ὄχι ὀλιγώτερα ἀπό τού Ἀποστόλου, καί ά κλείσ ῃ καί ά ἀοίξ ῃ τού οὐραού ὡσά τό Ἠλία, καθώ αὐτό ὁ ἴδιο ταῦ τα λέγει περί ἑαυτοῦ ἤ μᾶλλο εἰπεῖ, καθώ μαρτυρε ῖ ὁ δού αὐτ ῷ τό χάρισμα, μᾶλλο δέ τά χαρίσματα, Θεό καί ὅρα ταῦτα ἐ τ ῇ ρπβ' Ἀποκρίσει. Διά τοῦτο καί τό ἐ τ ῷ Κοιοβί ῳ Γέροτα, ἐ λύτρωσε ἀπό τή ἀσθέεια ὅπου ἔπασχε ( Ἀποκρ. ροδ') ὁμοίω καί ἄ λλο ἀδελφό δειῶ βασαιζόμεο ἐθεράπευσε ( Ἀποκρ. φι'). Ἐτεῦ θε ἠξιώθη ά γί ῃ, ὄχι μόο υἱό Θεο ῦ κατά χάρι, ἀ λλά τό θαυμασιώτερο, καί ἀδελφό το ῦ Ἰησο ῦ. Καί ἄκουσο αὐτοῦ λέγοτο «εὔξασθε ὑπέρ ἐμο ῦ το ῦ ἀθλίου, ἵα κρατήσω κἀ γώ τά μέτρα ταῦτα ἕω τέλου ὁ γάρ κρατῶ αὐτά, ἤδη ἐγέετο ἀ δελφό

8 το ῦ Ἰησο ῦ» ( Ἀποκρ. ρπβ'). Ἀλλά καί ὅτα ὁ κοσμικό το ῦ ἁ γίου τούτου ἀδελφό, γέρω ὄτα, ἐζήτησε ά συομιλήσ ῃ μέ αὐ τό, ταῦτα πρό αὐτό ἀπεκρίατο «ἐγώ ἀδελφό τό Ἰησοῦ ἔχω ἐ ά δέ καταφροήσα το ῦ κόσμου γί ῃ μοαχό, τότε ἀδελφό μου ε ἶ» ( Ἀποκρ. τμγ'). Καί δία ά εἰπ ῶ μέ συτομία, ἐτεῦθε ἠξιώθη ά γί ῃ ὄ χι μόο υἱό Θεο ῦ καί ἀδελφό το ῦ Ἰησο ῦ, ἀ λλά καί θεό κατά χάρι, κατά τό «ἐγώ εἶπα θεοί ἐστε, καί υἱοί Ὑψίστου πάτε» (Ψαλμ. πβ' 6) ἔ φη γάρ τό πετειό το ῦ οὐραο ῦ, ὁ κρυφιομύστη καί Ἀ ρεοπαγίτη Διούσιο εὑρήσει δέ ὅτι καί θεού ἡ θεολογία (τό ἀ ωτέρω δηλαδή λόγιο το ῦ Δαβίδ) καλε ῖ, τά τε οὐραία καί ὑπέρ ἡμᾶ οὐσία, καί τού παρ ἡμῖ φιλοθεωτάτου καί ἱερού ἄ δρα, καίτοι τῆ θεαδρικῆ Κρυφιότητο ὑπερουσίω ἁπάτω ἐξῃ ρημέη τε (σελ. 38) καί ὑπεριδρυμέη καί μηδεό αὐτ ῇ τῶ ὄτω ἐμφεροῦ ὀομάζεσθαι κυρίω καί ὁλικῶ δυαμέου πλή ὅσα τῶ οερῶ τε καί λογικῶ πρό τή ἕωσι αὐτῆ, ὅση δύαμι, ὁλικῶ ἐπέστραπται καί πρό τά θεία αὐτῆ ἐλλάμψει, ὡ ἐ φικτό, ἀκαταλήκτω ἀατείεται τ ῇ κατά δύαμι, ε ἰ θέμι εἰπεῖ, θεομιμησί ᾳ, καί τῆ θεϊκῆ ὁμωυμία ἠξίωται» (περί οὐ ραίου Ἱεραρχ. κεφ. ιβ'). Ὅθε ἐπειδή εἰ τοιαύτη τελειότητα ὁ θεῖο ἔ φθασε Βαρσαούφιο καί τοσαύτη καί τηλικαύτη παρρησία εὗ ρε πρό τό Θεό, διά τοῦτο καί ἐδύατο μόο ά δυσωπήσ ῃ τό Θεό ὑ πέρ μυριάδω ἀθρώπω καί ά μή ἀθετηθῇ ἐπειδή ἄ «τό θέλημα τῶ φοβουμέω αὐτό ποι ῇ ὁ Κύριο», κατά τό Ψαλμῳδό, πόσῳ μᾶλλο δέ ἀθετ ῇ τό θέλημα τῶ τάξι υἱῶ καί ἀδελφῶ αὐτοῦ ἐχότω; καί ὅρα τή ρια' Ἀπόκρισι αὐτο ῦ. Διά τοῦτο καί ὅτα εἰ τό καιρό το ῦ θείου τούτου Πατρό, ἐγίετο ὀργή μεγάλη εἰ ὅ λο τό κόσμο, καί παρεκάλεσα αὐτό ο ἱ ἐ τ ῷ Κοιωβί ῳ ἡ συχάζοτε Πατέρε διά ά κάμ ῃ δέησι πρό τό Θεό ά καταπαύσ ῃ τή ὀ ργή του, αὐτό εἶπε, ὅτι τρεῖ ἄδρε τέλειοι στέκου καί παρακαλοῦ σι τό Θεό ὑπέρ ὅλου το ῦ κόσμου, ἀπό τού τρεῖ δέ τούτου, ἕ α ἦτο καί αὐτό. Καί ἄκουσο τά ἴδια κεχαριτωμέα λόγια τῆ ἀποκρίσεω το ῦ ἁγίου «εἰσί πολλοί ο ἱ παρακαλοῦ τε τή φιλαθρωπία το ῦ Θεο ῦ, παῦσαι τή ὀργή ἀπό το ῦ κόσμου, καί οὐδεί φιλαθρωπότερο το ῦ Θεο ῦ, ἀλλ ο ὐ θέλει ἐλεῆ σαι ἀτισκήκει γάρ τό πλῆθο τῶ ἐ τ ῷ κόσμ ῳ γιομέω ἁμαρτιῶ εἰσί δέ τρεῖ ἄδρε τέλειοι τ ῷ Θε ῷ, οἵτιε ὑ περέβησα τό μέτρο τῆ ἀθρωπότητο καί ἔλαβο τή ἐξουσία το ῦ λῦσαι καί δῆ σαι, καί ἀφῆαι ἁμαρτία καί κρατῆσαι, καί στήκουσι ἐ τ ῇ θραύσει, το ῦ μή ὑφέ ἐξολοθρεῦσαι ὅλο τό κόσμο καί διά τῶ εὐχῶ αὐτῶ μετ ἐλέου παιδεύει καί ἐρρέθη αὐτοῖ, ὅτι ἐπί ὀλίγο χρόο ἐπιμέει ἡ ὀργή σύ αὐτοῖ οὖ εὔξασθε. Συατῶσι δέ α ἱ εὐχαί τῶ τριῶ τούτω ἐ τ ῇ εἰσόδ ῳ το ῦ ἀωτέρω θυσιαστηρίου το ῦ Πατρό τῶ φώτω καί συγχαίρουσι ἀλλήλοι καί συ αγάλλοται ἐ τοῖ ἐπουραίοι ὅτα δέ προσέχωσι εἰ τή γῆ, συμπεθοῦ σι καί συγκλαίουσι καί συοδύροται διά τά κακά τά γιόμεα καί κιοῦ τα τή ὀργή εἰσί δέ Ἰωάη ἐ Ρώμ ῃ καί Ἠλία ἐ Κορίθ ῳ καί ἄ λλο ἐ τ ῇ ἐπαρχί ᾳ Ἱεροσολύμω ( ἤτοι αὐτό ὁ ἴ διο Βαρσαούφιο πιστεύω ὅτι ἀύουσι τό μέγα ἔλεο αί ἀύουσι. Ἀμή» ( Ἀ ποκρ.

9 φξδ'). Ἐπειδή δέ τῶ ὑπό Θεο ῦ χαριτωθέτω ἁγίω, ὄχι μόο ὁ οῦ καί ἡ ψυχή χαριτώεται καί ἁγιάζεται, ἀλλά καί τά ἱερά αὐτῶ σώματα μεταλαμβάουσι διά μέσου τῆ ψυχῆ, τή χάρι καί τό ἁγιασμό ἔφη γάρ ὁ τῆ Θεσσαλοίκη μέγα Γρηγόριο «ὁ μέ τοι τούτω (τῶ ὑπερφυῶ χαρίτω δηλαδή) εὐμοιρήσα οῦ, καί πρό τό συημμέο σῶμα πολλά διαπορθμεύει το ῦ θείου κάλλου τεκμήρια, χάριτί τε καί σαρκό παχύτητι μεσιτεύω» (Λόγ. εἰ τή Ξέη). Διά τοῦτο καί το ῦ ἁγίου Βαρσαουφίου, ὄχι μόο ἡ ψυχή καί ὁ οῦ (39) ἐχαριτώθη καί ἡγιάσθη, ἀλλά καί τό ἱερό σῶ μά του τῆ θεία ἀπόλαυσε χάριτο καί ἁγιότητο διά τοῦτο καί ὅ σα πράγματα ἤγγιζο εἰ αὐτό, μετελάμβαο καί αὐ τά κάποια θεία δύαμι καί χάρι. Ὅθε καθώ ἀαγιώσκομε εἰ τά Πράξει, ὅ τι τά σουδάρια ( ἤτοι τά μαδήλια) καί τά σιμικίθια ( ἤ τοι τά φακιόλια, ἤ ζωάρια) το ῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐποίου θαύματα καί ἰ άτρευο τού ἀσθεεῖ «ὥστε καί ἐπί τού ἀσθεοῦτα ἐπιφέρεσθαι ἀπό τοῦ χρωτό αὐτο ῦ σουδάρια, ἤ σιμικίθια, καί ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ αὐτῶ τά όσου» (Πράξ. ιθ'11), τοιουτοτρόπω καί τό κουκούλιο το ῦ μεγάλου Βαρσαουφίου πεμπόμεο εἰ τό ἀ πό Μηρωσάβη Ἰωάη, ἐσκέπαζε αὐτό ἀπό πολλῶ πειρασμῶ καί κακῶ ( Ἀποκρ. α'). Ἄλλο δέ ὅσιο ἔστειλε εἰ αὐ τό τό κουκούλιο καί ἀάλαβό του ( ἤτοι τό πολυστραύριο) καί παρεκάλεσε αὐ τό διά ά τά φορέσ ῃ καί διά το ῦ φορέματό του ά τά ἁγιάσ ῃ, καί οὕ τω ά τά ἀποστείλ ῃ πάλι εἰ αὐτό διά ά τά ἔχ ῃ σκέπη του καί βοήθεια ( Ἀποκρ. ρκδ'). Πολλοί δέ ἔστελλο καί ἐλάμβαο εὐλογία, ἤ τοι μέρο τι ἀπό τό ἄρτο ὅπου ἔτρωγε καί ἀπό τό ὕδωρ ὅπου ἔ πιε, καί λαμβάοτε ταῦτα, ἐλαφρώοτο ἀπό τά πάθη ὅ που τού ἐπολέμου καί ὅρα τή μγ' Ἀπόκρισι καί μζ' καί ροα'. Τί λέγω ταῦτα; καί αὐτή μόη ἡ φωή το ῦ θείου Βαρσαουφίου, ἁ γία ἐπιστεύετο ά εἶαι. Ὅθε πολλοί ἐ πεθύμου καί παρεκάλου τό ἅγιο ά ἀξιωθοῦ διά ά τό προσκυήσου καί ά ἀ κούσου τή ἁγία φωή του. Ἐπίστευο γάρ ὅτι αὐτή θέλει εἶαι εἰ αὐ τού σκέπη μεγάλη καί βοήθεια ( Ἀποκρ. σκζ'), ἀλλά καί αὐ τό το ψιλό ὄομα το ῦ ἀββ ᾶ Βαρσαουφίου, ἐ μό ῃ τ ῇ διαοί ᾳ, ἐ πικαλούμεο ἐήργει καί βοήθεια ἐπροξέει εἰ τού αὐτό ἐ πικαλουμέου, καθώ ἕα τοιοῦτο ἐεργήθη εἰ τή ἡγούμεο το ῦ Κοιοβίου Αἰ λιαό. Ἔλεγε γάρ πρό αὐτό, ζητοῦτα πῶ ά δίδ ῃ ἑκάστ ῳ ἀπόκρισι, ὁ ἄλλο Γέρω θεῖο Ἰωάη, «ὅπου οὖ φθάσῃ, αἴτησαι ἐ τῇ διαοί ᾳ σου τό ἅγιο Γέροτα, ὅτι Ἀββ ᾶ, τί λαλήσω; καί μή μεριμήσῃ τί εἴπῃ» ( Ἀποκρ. φπα'). Τοιαῦ τα μέ μεγάλα χαρίσματα ἠξιώθη ά λάβ ῃ καί εἰ τοσαύτη τελειότητα ἀρετῶ ἀέβη ὁ μέγα ἐ Πατράσι Βαρσαούφιο, ἀλλά τά τόσα μεγάλα χαρίσματα ἦ το, ἀ δελφοί μου, συτροφιασμέα καί μέ τόσου μεγάλου πειρασμού, ὅσου δέ δύαταί τια ὄχι ά ὑπομεί ῃ πραγματικῶ, ἀλλ οὐ δέ ά ἀκούσ ῃ μέ μόη ψιλή ἀκοή καί ἄκουσο αὐτο ῦ γράφοτο πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἰωάη «ἐά γράφω σοι, οὕ ὑ πέμεια πειρασμού, ἔτι λέγω σοι, ο ὐ βαστάζουσι τά ὦτα σου ἀ λλά τάχα οὐδέ ἄλλου τιό εἰ τό καιρό τοῦτο» ( Ἀποκρ. ιγ'). Ἀ λλά καί μεγάλα ἀσθεεία ὁ τρισμακάριο ἐ δοκίμασε, πλή μέ τόση γεαιότητα, ὥστε ὅπου ἐ τ ῇ ἀσθεεί ᾳ του ποτέ εἰ κλίη δέ ἔπεσε ά ἀαπαυθ ῇ, ἀλλ οὔτε ἄφηε ποτέ τό ἐ ργόχειρό του ( Ἀποκρ. ρξζ'). Καί δικαίω τοῦτο ἔ γιε διότι τά μεγάλα χαρίσματα,

10 ἔχουσι καί μεγάλου πειρασμού καί ὅποιο δέ χύσει αἷμα, Πεῦ μα ἅγιο ά λάβ ῃ δέ ἠμπορεῖ ὅθε εἶπε ὁ Πέτρο ὁ Δαμασκηό, (σελ. 40) «δό αἷμα, καί λάβε Πεῦμα». Καί ἄλλο δέ Πατήρ εἶ πε «δεῖξο ἔργα, καί ἀπαίτει μισθού». Ἔζη δέ ὁ ἅγιο οὗτο ἐπί τῶ χρόω το ῦ Βασιλέω Ἰουστιιαο ῦ, κατά τό ἕκτο αἰῶα, ἤτοι εἰ τού ἑξακοσίου χρόου ἀπό Χριστο ῦ. Εἰ διάστημα δέ πετήκοτα ὁλοκλήρω χρόω καί ἐπέκεια, ἄθρωπο δέ εἶδε τό Ὅ σιο τοῦτο μέ τό ά ἦτο κεκλεισμέο μέσα εἰ ἕ α μικρότατο κελλάκι, ὡσά μέσα εἰ ἕα τάφο, ὡ εἴπομε, καί πλή το ῦ ἄ ρτου καί ὕδατο, ἄλλο τι φαγητό δέ ἔφαγε εἰ τού χρόου αὐτού ὅ θε ταῦτα ἀκούοτα περί αὐτο ῦ ὁ τότε Πατριάρχη Ἱ εροσολύμω, Εὐστόχιο ὀομαζόμεο, καί μή πιστεύοτα αὐτά ὡ παράδοξα, ἠθέλησε ά τό ἰδ ῇ. Καί λοιπό παίροτα ἀ θρώπου μαζί του, ἐπῆγε εἰ τό ἐγκλειστήριο το ῦ Ὁσίου, καί εὐθύ ὅπου ἐ δοκίμασε ά χαλάσ ῃ τό τοῖχο καί ά ἔμβ ῃ μέσα, ὤ το ῦ θαύματο; εὐγῆ κε φωτία καί ὀλίγο ἔλειψε ά κατακαύσ ῃ καί ἐκεῖο καί τού ἀ θρώπου ὅπου εἶχε μαζί του, καθώ ταῦτα μαρτυρε ῖ ὁ Σχολαστικό Εὐ άγριο ἐ τ ῷ λβ' κεφαλαί ῳ το ῦ δ' βιβλίου τῆ Ἐκκλησιαστικῆ Ἱ στορία του, ἐπί λέξεω γράφω: «Γεγόασι δέ κατ ἐκεῖο καιρο ῦ ἄ δρε θεοφόροι, καί μεγάλω σημείω ἐργάται πολλαχο ῦ μέ γῆ, ὧ δέ τό κλέο ἑκασταχοῦ διέλαμψε, Βαρσαούφιο Αἰγύπτιο γέο. Οὗτο ἐ σαρκί τό ἄσαρκο διήθλευσε βίο, ἔ τιι φροτιστηρί ῳ ἀγχο ῦ Γάζη τοῦ πολίσματο, ὥ στε πολλά μέ, καί μήμη κρείττοα θαυματουργῆσαι, πιστεύεσθαι δέ καί ζῆ αὐτό ἐ οἰκίσκῳ καθειργέο καίτοι γε ἀ πό τούτου πετήκοτα καί πρό γε χρόω, οὔτε ὀφθέτα οὔτε ἐπί γῆ τιο μετειληφότα οἷ δυσαπιστῶ Εὐστόχιο ὁ τῶ Ἱεροσολύμω πρόεδρο, ἐ πειδά διορύττει τό οἰκίσκο ἔγω, ο ὗ καθεῖρκτο ὁ ἄθρωπο το ῦ Θεο ῦ, πῦρ ἐ κθορό, μικρο ῦ αὐτόσε πάτα ἐέπρησε». Ἀφ ο ὗ δέ ὁ μέγα Βαρσαούφιο τό τοῖ ὁσίοι πρέποτα ὕπωσε ὕπο καί ἀπῆλθε πρό ὅ ἐ πόθει Χριστό, ἐβάλθη εἰ τή θήκη αὐτο ῦ ὁ Γέρω ἐκεῖο ὁ οἰκῶ ἐ τ ῷ Κοιοβί ῳ, καθώ ἔτι ζῶ προεφήτευσε καί τοῦτο ὁ αὐτό θεῖ ο Βαρσαούφιο καί ὅρα τή ργ' ἐρώτησι. Πρέπει δέ ά ἠξεύρου ο ἱ ἀαγῶσται, ὅτι δύο ἐ στάθησα Βαρσαούφιοι, ἕα ὁ παρώ ἅγιο καί ὀ ρθοδόξατο Πατήρ, καί ἄλλο αἱρετικό, ἐκ τῆ αἱρέσεω τῶ μοοφυσιτῶ, οἵ τιε καί ἀκέφαλοι καί δεκακέρατοι ὠομάζοτο, διότι εἶ χο πολλού ἀρχηγού τῆ αἱρέσεώ τω, τό ὁποῖο αὐτό αἱ ρετικό Βαρσαούφιο ἀαφέρει ὁ θεῖο Σωφρόιο, ὁ Πατριάρχη Ἱεροσολύμω (σελ. 42) εἰ τό λίβελλο, ἤτοι εἰ τή ἔ γγραφο ὁμολογία τῆ πίστεω, ὅπου ἔστειλε πρό τή ἐ Κωστατιουπόλει συγκροτηθεῖσα κατά τῶ μοοθελητῶ ἁ γία καί οὐκουμεική ἕκτη Σύοδο. Ὅτι δέ ὁ θεῖο Βαρσαούφιο, ὁ ῦ ἡμῖ προκείμεο εἰ διήγησι ἦτο ὀρθοδοξότατο καί ἐ δέχετο αὐτό ἡ το ῦ Χριστο ῦ Ἐκκλησία ὡ ἅγιο, ἐβεβαίωσε καί ὁ ἅ γιο Πατριάρχη Ταράσιο ἐρωτηθεί περί τούτου ἀπό τό ἅ γιο Θεόδωρο τό Στουδίτη. Βεβαιο ῖ δέ καί ὁ αὐτό Θεόδωρο ὁ Στουδίτη ἐ τ ῇ αὐτο ῦ Διαθήκῃ καί τέλο πάτω ἐπιβεβαιο ῖ καί αὐτή ἡ ἰδία ἁγία εἰκώ το ῦ θείου Βαρσαουφίου, ἡ ὁποία ἕω εἰ

11 τού καιρού Θεοδώρου το ῦ Στουδίτου, ἦτο εἰ τή μεγάλη τοῦ Χριστο ῦ Ἐκκλησία μαζί μέ τά λοιπά ἱερά εἰκόα τῶ ἁ γίω Πατέρω, Ἀτωίου, λέγω, Ἐφραίμ καί πολλῶ ἄλλω ἁγίω ἵ α δέ ἀξιοπιστοτέρα ἡ περί τούτου μαρτυρία γέηται, ἰδού ἐκθέτω ἐδ ῶ τά ἴδια λόγια το ῦ ἁγίου Θεοδώρου το ῦ Στουδίτου, καθώ εἶ αι γεγραμμέα ἑλληιστί. «Προσέτι καί πᾶσα βίβλο θεόπευστο Παλαιᾶ τε καί Νέα Διαθήκη ἀποδέχομαι. Ἔτι μή καί πάτω τῶ θεσπεσίω Πατέρω, Διδασκάλω τε καί Ἀσκητῶ τού βίου τε καί τά θεῖ α συγγράμματα. Τοῦτο δέ λέγω διά τό φρεοβλαβ ῆ Πάμφιλο, τό ἀπό Ἀατολῆ φοιτήσατα καί τού δε τού Ὁσίου διαβαλότα λέγω δή, Μᾶ ρκο, Ἡσαΐα, Βαρσαούφιο, Δωρόθεό τε καί Ἡσύχιο ο ὐ μή Βαρσαούφιο καί Δωρόθεο τού τῶ Ἀ κεφάλω συακεφάλου, καί τού το ῦ λεγομέου Δεκακεράτου συομοκεράτου καί ὑπό τοῦ ἐ ἁγίοι Σωφροίου ἐ τ ῷ Λιβέλλ ῳ αὐτο ῦ ἀ αθεματιζομέου: Ἑτέρω δηλοότι παρά τού δέ ὄτω τῶ προειρημέω, οὕ ἐ γώ πατροπαραδότω ἀποδέχομαι δι ἐρωτήσεω το ῦ ἤ δη ἀρχιερατεύσατο Ταρασίου το ῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου, ἑ τέρω τε ἀξιοπίστω προσώπω, αὐτοχθόω τε καί ἀατολικῶ, ὥ τε καί τή εἰκόα Βαρσαουφίου ἐ τ ῇ θεί ᾳ ἐδυτ ῇ τ ῇ τῆ μεγάλη Ἐκκλησία συίστασθαι τοῖ ἁγίοι Πατράσι Ἀτωί ῳ, Ἐ φραίμ καί ἑτέροι καί ὡ μήτι ἐ ταῖ διδασκαλίαι αὐτῶ εὑρηκώ ἀ σέβημα τοὐατίο δέ, καί πολλή ψυχική λυσιτέλεια». Περί το ῦ Ὁσίου Ἰωάου, τοῦ προφήτου, το ῦ ἄλλου Γέροτο. Ταῦτα ὅπου εἴπομε ἕω τώρα περί το ῦ ἁ γίου Βαρσαουφίου, ἁρμόζου ά τά εἰπ ῇ τια καί περί το ῦ ὁσίου Ἰωάου το ῦ ἄ λλου Γέροτο, καθ ὅτι καί αὐτό τή αὐτή ἡσύχιο ζωή εἶχε τοῦ Βαρσαουφίου, καί τῶ αὐτῶ χαρισμάτω το ῦ Πεύματο ἠ ξιώθη ἐξαιρέτω δέ καί μάλιστα το ῦ χαρίσματο τῆ προοράσεω καί προφητεία, δι ὅ καί Προφήτη ἐπωομάζετο. Ὅθε ὁ μέγα Βαρσαούφιο ἔλεγε πρό τό ἐρωτήσατα πρῶτο τό θεῖ ο Ἰωάη καί λαβότα παρ ἐκείου ἀπόκρισι, ἔπειτα ἐρωτῶ τα περί το ῦ αὐτο ῦ πράγματο καί τό Βαρσαούφιο τί δέ ἦτο ὁ λόγο ὅπου ἔλεγε, (σελ. 42) «ὁ Θεό Βαρσαουφίου καί Ἰωάου εἷ ἐ στι» ( Ἀποκρ. κ'). Καί πάλι ἐρωτηθεί παρά τιω ά διηγηθ ῇ τό βίο τοῦ Ἰωάου, ἀπεκρίθη πρό αὐτού «περί δέ τῆ διαγωγῆ τοῦ ὁμοψύχου τέκου, εὐλογημέου καί ταπειο ῦ ὑπηκόου, το ῦ κατά πάτα ἀρησαμέου ἕω θαάτου τά θελήματα αὐτο ῦ πάτα, τί ἔ χω εἰπεῖ; Εἶπε ὁ Κύριο ὁ ἑωρακώ ἐμέ ἑ ώρακε τό Πατέρα καί περί το ῦ μαθητο ῦ εἶπε, ὅτι δύαται κατά τό Διδάσκαλο αὐτοῦ ὁ ἔ χω ὦτα ἀκούει, ἀκουέτω» ( Ἀποκρ. ρλ'). Ἠθέλησε δέ ά φαερώσ ῃ ὁ Ἅγιο μέ τά λόγια ταῦτα, ὅτι ὁ θεῖο Ἰωάη ἦτο ὅ μοιο κατά πάτα το ῦ Πατρό καί διδασκάλου το ῦ Βαρσαουφίου. Τοῦ το δείκυται ἀκόμη καί ἀπό μία ἄλλη περίστασι. Ὁ θεῖο Ἰ ωάη

12 ὅτα ἠρωτᾶτο ἀπό τια διά καέα πρᾶγμα, ἐσυήθιζε ά στέλλῃ τού ἐρωτῶτα πρό τό μέγα Βαρσαούφιο διά ά δίδ ῃ ἐκεῖ ο τά ἀποκρίσει εἰ αὐτού ἐποίει δέ τοῦτο διά ταπείωσι. Ὅ θε ἕα φιλόχριστο εἶπε ποτέ τ ῷ θεί ῳ Ἰωάῃ «τί χλευάζει ἡμᾶ Πάτερ Ἰωάη, ἔχω τή αὐτή το ῦ Πεύματο δύαμι καί παραπέμπω τ ῷ ἁγί ῳ καί μεγάλ ῳ Γέροτι, τ ῷ Πατρί Βαρσαουφί ῳ»; ( Ἀποκρ. ψπ'). Ἀγκαλά λοιπό καί ὅσα περί τοῦ ἁγίου Ἰωάου, ὅμω ἄ εἰποῦμε καί μερικά ξεχωριστά περί αὐτο ῦ, χάρι τῶ φιλολόγω ἀαγωστῶ. Οὖτο ὁ ὅσιο ἀ πό ποία πατρίδα ἑκατάγετο ἄδηλο εἶαι εἰ ἡμᾶ ἐκατοίκησε δέ εἰ τό πρῶτο κελλίο, τό ὁποῖο ἔκτισε ὁ μέγα Βαρσαούφιο ἔξω τοῦ ἐ Γάζ ῃ Κοιοβίου καί ἐκε ῖ ἡσύχασε χρόου δεκαοκτώ ἕ ω τή τελευτή του ( Ἀποκρ. σκ'). Δέ εἶδε αὐ τό ποτέ τια ά χαμογελάσ ῃ, ἤ ά ταραχθ ῇ, ἤ χωρί δάκρυα ά κοιωήσ ῃ τά θεῖ α Μυστήρια, καθώ ἐμαρτύρησε περί αὐτο ῦ ὁ το ῦ Κοιοβίου Ἡγούμεο ( Ἀποκρ. φξε') ἐπρόβλεπε πολλά καί προέλεγε περί ζωῆ καί θαάτου ( Ἀποκρ. ψοζ'), ἰάτρευσε μετά το ῦ Γέροτο Βαρσαουφίου ἕα φιλόχριστο καί φιλόξεο χριστιαό ὅ που εὑρίσκετο εἰ ἀσθέεια ( Ἀπόκρ. ψπα') ἐ διάλεγε διά προγώσεω ἐκείου ὅπου ἦτο ἄξιοι διά ά χειροτοηθοῦ κληρικοί ( Ἀ ποκρ. ωε'). Ὅθε διά τό πλούσιο χάρισμα τῆ προφητεία, ὅπου ἐ δόθη αὐτ ῷ ὑπό το ῦ Κυρίου, ἐπεκαλεῖτο, ὡ εἴπομε, ἀ πό πολλού, Ἰωάη ὁ Προφήτη διά τοῦτο καί ὁ ὅσιο Νίκω, ὅπου ἀ αφέρει τά ἀποκρίσει το ῦ Πατρό τούτου, ἐ τοῖ δυσί τόμοι αὐτο ῦ, ἐπιγράφει αὐτό, Ἰωάη τό Προφήτη. Ἐπειδή δέ ὁ Θεό, κρίμασι οἷ οἶδε, ἔκρυψε ἀπό τό ὅσιο τοῦ το Ἰωάη τό θάατο το ῦ Ἀββ ὰ Σερίδου, το ῦ Ἡγουμέου τοῦ Κοιοβίου το ῦ ἐ Γάζ ῃ, προεγώρισε τή τελευτή του, καί εἶ πε τά λόγια ταῦτα «εἰ τά ἕβδομα το ῦ Ἀββ ᾶ Σερίδου τελευτῶ ε ἰ γάρ ἔμειε ὁ Ἀββᾶ Σέριδο, εἶχο μεῖαι ἄλλα πέτε ἔτη, ἐ πειδή δέ ἔκρυψέ μοι ὁ Θεό καί ἔλαβε αὐτό, οὐκ ἔτι με ῶ», ἐπειδή ὅ μω καί ὁ Ἀββᾶ Αἰλιαό έο τότε, κουρευθεί το ῦ Κοιοβίου Ἡγούμεο, δέ ἤξευρε τά τάξει το ῦ Μοαστηρίου καί πῶ ά διοικήσ ῃ τού ἀδελφού, παρεκάλεσε τό θεῖο Ἰ ωάη λέγω (σελ. 43) «κἄ δύο ἑβδομάδα χάρισαί μοι ἵα ἐρωτήσω σε περί τοῦ Μοαστηρίου καί τῆ διοικήσεω αὐτο ῦ» ὅθε σπλαγχισθεί ὁ Γέρω καί κιηθεί ὑπό το ῦ ἐ αὐτ ῷ οἰκοῦτο ἁ γίου Πεύματο, εἶπε ταῦτα. «Ἰδού ἔχει με τά δύο ἑβδομάδα». Ἀφ ο ὗ δέ ὁ Αἰ λιαό ἠρώτησε αὐτό ὅσα ἦτο χρεία πρό τή διοίκησι το ῦ Κοιοβίου, καί ἐτελειώθησα α ἱ δύο ἑβδόμαδε, ἐκάλεσε ὁ ὅσιο ὅ λου τού ἀδελφού το ῦ Μοαστηρίου καί ἀποχαιρετήσα αὐτού, τού ἀφῆ κε ά ὑπάγ ῃ ἕκαστο εἰ τό κελλίο του, καί ἔτσι παρέδωκε ἐ εἰρήῃ καί ἡσυχί ᾳ τό πεῦμά του εἰ χεῖρα Θεο ῦ ( Ἀποκρ. σκα'). Ποῖοι ἦσα ο ἱ Ἅ γιοι, Βαρσαούφιο καί Ἰωάη. (σελ. 43) Κατά ἀλήθεια, ἀδελφοί, ἐγώ γράφοτα καί ἀαγιώσκοτα ταῦ τα,

13 θαυμάζω καί ἀπορ ῶ, ποταπή χάρι καί δόξα εἶαι ἐτούτη ὅτι οἱ θητοί καί πήλιοι ἄθρωποι εἶχο τοιαύτη ἐξουσία, ά ζοῦ ὅ σο θέλου, καί ά ἀποθήσκου ὁπότα θέλου. Λύει ὅ μω τό θαυμασμό καί τή ἀπορία μου ὁ φερωύμω μέγιστο καί θεοφόρο Μάξιμο λέγω «πάτα ὅσα ὁ Θεό, καί ὁ κατά χάρι τεθεωμέο ἔσται, χωρί τῆ κατ οὐσία ταυτότητο». Ὅθε, ἐ πειδή καί ο ἱ Πατέρε οὗτοι ἐθεώθησα κατά χάρι καί τό Θεό εἶχο εἰ τή καρδία του ἔοικο, διά τοῦτο καί τά το ῦ Θεο ῦ ἀ πόκτησα ἰδιώματα καθώ γάρ ὁ Θεό ἔχει τή ἐξουσία ζωῆ καί θαάτου, ἔτσι ο ἱ καθ ὁμοίωσι Θεο ῦ γεγοότε Ἅγιοι μετέλαβο καί αὐ τοί κατά χάρι ἀπό τό Θεό τή αὐτή ἐξουσία. Ἀφ ο ὗ δέ ὁ ὅ σιο Ἰωάη ἐτελείωσε, ἐσιώπησε τελείω καί ὁ ἅ γιο Βαρσαούφιο καί πλέο ἀποκρίσει δέ ἔδιδε, ὡ λέγει ὁ Ἀββᾶ Δωρόθεο εἰ τή ἐπιγραφή το ῦ β' λόγου αὐτο ῦ. Ἀγκαλά καί εἰ τή βίβλο ταύτη εὑρίσκοται ἀποκρίσει το ῦ Βαρσαουφίου γεγραμμέε μετά τή τελευτή το ῦ Ἰωάου, ο ἱ δέ μεταγραφεῖ δέ ἐ φύλαξα τή τάξι, ἀλλά τά πρό τῆ τελευτῆ του ἔ γραψα μετά τή τελευτή του, τελευτήσατο δέ το ῦ Ἰωάου καί σιωπήσατο το ῦ Βαρσαουφίου, ἀεχώρησε καί ὁ Ἀββᾶ Δωρόθεο ἀπό τό Κοιόβιο ἐκεῖ ο καί ἐσύστησε ἐδικό του Κοιόβιο. Τοιαύτη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐστάθη ἡ ζωή καί ἡ πολιτεία τῶ θεοφόρω Πατέρω τούτω Βαρσαουφίου καί Ἰωάου τοιαῦ τα ὑπερφυσικά καί οὐράια χαρίσματα ἠ ξιώθησα ά λάβου παρά Θεο ῦ, καί τοιοῦτο μακάριο τέλο ἔλαβο. Καί ῦ ἀελθότε εἰ τού οὐραού, τῆ ἀωτάτω κατατρυφῶ σι μακαριότητο, Θεό ὁρῶτε πρόσωπο πρό πρόσωπο, ὅ ἐκ ψυχῆ ἐπί γῆ ἠ γάπησα, καί τ ῷ ἀεκλαλήτ ῳ φωτί τῆ τρισηλίου Θεότητο καταλαμπόμεοι, καί ὑπέρ το ῦ κόσμου πατό ἀ διαλείπτω πρεσβεύοτε. Καί διά ά τελειώσω τή διήγησι τῶ μακαρίω τούτω Πατέρω μέ τά ἴ δια λόγια το ῦ θείου Βαρσαουφίου, λέγω ὅτι ο ἱ τρισόλβιοι οὗτοι ἅ γιοι, εἰ οὐραού ἤδη εὑρισκόμεοι «ὅλοι ἐγέοτο οῦ, ὅλοι ὀ φθαλμό, ὅλοι φωτειοί, ὅλοι τέλειοι, (σελ. 44) ὅλοι θεοί, ἐ μεγαλύθησα, ἐδοξάσθησα, ἐλαμπρύθησα, ἔζησα, καί ἐπειδή πρῶτο ἀ πέθαο, εὐφραίοται καί εὐφραίουσι εὐφραίοται ἐ τ ῇ ἀχωρίστῳ Τριάδι καί εὐφραίουσι τά ἄ ω δυάμει. Ποθήσωμε λοιπό και ἡμεῖ τή αὐτῶ τάξι δράμωμε τό αὐ τό δρόμο ζηλώσωμε τή αὐτῶ πίστι κτησώμεθα αὐτῶ τή ταπείωσι τή ὑπομοή ἐ πᾶσι, ἵα καταλάβωμε τή αὐτῶ κληροομία. Τή ἄ πτωτο αὐτῶ ἀγάπη κρατήσωμε, ἵα εὑρεθῶμε ἐ τοῖ ἀ εκλαλήτοι ἀγαθοῖ, ἅ ὀφθαλμό οὐκ εἶδε, καί οὖ οὐκ ἤκουσε, καί ἐ πί καρδία ἀθρώπου οὐκ ἀέβη» ( Ἀποκρ. ρκα').

14 Περί τῆ Ψυχωφελεστάτη Βίβλου τῶ Ὁσίω Ἐπειδή δέ ο ἱ μακαριστοί Πατέρε οὗτοι ἠγάπησα ἐκ ψυχῆ τό πλησίο, δέ εὐχαριστήθησα ά τό ὠφελήσου μόο εἰ τή ζωή του, ἀλλά καί μετά θάατο ὅθε καί ἀφῆκα εἰ ὅ λου τού ἀδελφού τή ἱερά ταύτη Βίβλο του, ὡ σά μία κληροομία πατρική εἰ τού πευματικού υἱού τω, διά ά τή ἀ αγιώσκου συεχῶ καί ά λαμβάου ἐξ αὐτῆ μεγάλη ὠφέλεια εἰ αἰῶ α αἰῶο. Ἡ Βίβλου δέ αὕτη περιέχει ἀποκρίσει ὀ κτακοσία τριάκοτα ὀκτώ, γεομέα πρό ἄλλα τόσα ἐρωτήσει ὅ που ἐποίου πρό αὐτού διάφορα πρόσωπα ἀρχιερέω, ἱερέω, μοαχῶ, λαϊκῶ, γερότω, εωτέρω, ἀσθεῶ καί ὑγιῶ. Τά ἀ ποκρίσει δέ ταύτα, ἄλλα μέ ἔγραψε ὁ ἄλλο Γέρω Ἰ ωάη, τά περισσοτέρα δέ ἔγραψε, μᾶλλο εἰπεῖ ὑπαγόρευσε, ὁ μέγα Γέρω Βαρσαούφιο, ὄχι μέ θέλημα ἐδικό του, ἀλλά μέ προσταγή τοῦ ἁγίου Πεύματο πρό ὠφέλεια τῶ ψυχῶ, καθώ τοῦ το λέγει μόο του «ταῦτα πάτα οὐκ ἐξ ἰδίου θελήματο γράφω, ἀλλ ἐ κ κελεύσεω το ῦ ἁγίου Πεύματο ὅ λα δέ πρό διόρθωσι καί ὠφέλεια τῆ ψυχῆ καί συειδήσεω το ῦ ἔσω ἀθρώπου» ( Ἀ ποκρ. ιγ'). Πρᾶγμα δέ θαυμαστό ἠκολούθησε, ὅτα ὁ μέγαρ Βαρσαούφιο ἔκαμε ἀρχή ά ὑπαγορεύ ῃ τά ἀποκρίσει ταύτα πρό τό ὅ σιο Σέριδο, τό Ἡγούμεο το ῦ Μοαστηρίου, καθώ ὁ ἴ διο Σέριδο τό ἐμαρτύρησε πρό τό ἀπό Μηρωσάβη ὅσιο Ἰωάη. Ὁ μέ γάρ ἅγιο Βαρσαούφιο καλέσα τό θεῖο Σέριδο τό αὐτο ῦ γραφέα, εἶπε αὐτ ῷ ά γράψ ῃ ἀπόκρισι πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἰ ωάη, ἀλλ ὁ Σέριδο μή δυάμεο ά κρατήσ ῃ εἰ τό οῦ του ὅ λα τά λόγια ὅπου τ ῷ εἶπε ὁ Ἅγιο, ἐδιαλογίζετο καί ἠπόρει, πῶ ἔ χει ά γράψ ῃ τόσα πολλά λόγια καί πώ, ἀίσω καί ἤθελε ὁ Γέρω, ἔπρεπε ά μοί εἰπ ῇ ά φέρω μελάι καί χαρτί διά ά ἀκούω ἕα ἕ α λόγο καί ά τό γράφω. Τοῦτο τό διαλογισμό το ῦ Σερίδου ἐγώρισε ὁ μέγα Βαρσαούφιο τ ῷ διορατικ ῷ χαρίσματι το ῦ ἁ γίου Πεύματο, καί εὐθύ ἔλαμψε τό πρόσωπό του καί ἔγιε ὡ σά πῦρ, καί λέγει τ ῷ Σερίδῳ ὕπαγε γράψο καί μή φοβηθῇ ὅ τι ἀίσω καί σοί εἰπ ῶ μυρίου λόγου, ἤξευρε ὅτι τό Πεῦμα τό ἅ γιο δέ θέλει σέ ἀφήσει ά γράψῃ οὔτε παραπάω, (σελ. 45) οὔ τε παρακάτω, ἕω ἑό λόγου καί γράμματο, κἄ καί ἐσύ θέλῃ τοῦ το ἀλλά θέλει ὁδηγε ῖ τό χέρι σου, διά ά γράψῃ ὅσα σοί εἶ πο μέ ἀκολουθία καί τάξι ( Ἀποκρ. α'). Καέα δέ ἀπό τού περιέργου καί τό πεῦμα το ῦ κόσμου καί τῆ σαρκό ἔχοτα, ἄ μή κατηγορήσ ῃ τά λόγια ταῦτα το ῦ Ἁγίου, ὡ τάχα ὑπερήφαα. Ἐπειδή ὁ σαρκικό ἄθρωπο, ὁποῖο εἶαι ὁ ταῦ τα λέγω, ο ὐ χωρε ῖ τά το ῦ Πεύματο «μωρία γάρ αὐτ ῷ ἐστι, καί οὐ δύαται γῶαι» καθώ λέγει ὁ Ἀπόστολο ὁ δέ Πευματικό, ὁποῖο ἦττο ὁ χαθεῖο Βαρσαούφιο, ἀακρίει μέ πάτα, αὐ τό δέ ὑπ οὐδεό ἀακρίεται» (Α'Κορ. β' 14). Καί λοιπό ἄ ἡ Βίβλο αὕτη ἐγράφη ἐκ προσταγῆ το ῦ ἁ γίου

15 Πεύματο, ἄ συμπερά ῃ πλέο ὁ καθ ἕα, πόσο αὐτή εἶ αι ψυχωφελεστάτη καί μεγαλωφελεστάτη πόσο εἶ αι γλυκυτάτη καί κεχαριτωμέη καί πόσο εἶαι γεμάτη ἀ πό διάκρισι πευματική. Ἐπειδή, κατά τό φιλοσοφικό ἀξίωμα, οἷο εἶαι τό αἴτιο, τοιοῦ το εἶαι καί τό αἰτιατό καί ὁποῖο εἶαι τό δέδρο, τοιοῦτο εἶ αι καί ὁ καρπό. Καί κατά ἀλήθεια τοῦτο τό γωρίζει ὁ καθ ἕ α μέ τή πεῖρα αὐτή διότι ὅτα ἀαγιώσκ ῃ τή Βίβλο ταύτη, ἀ κούει μέ λόγια ἀρρητόρευτα καί ἁπλοϊκά, αἰσθάεται ὅμω κρυφίω μέσα εἰ τή καρδία του μία θαυμαστή χάρι καί γλυκύτητα το ῦ ἁ γίου Πεύματο, ἥτι ὡ μαγῆτι δραστική ἕλκει τή θέλησι εἰ συγκατάθεσι καί πειθώ τῶ ἀαγιοσκομέω καί ἁπλῶ εἰπεῖ, καί ἀαγιώσκω τά λόγια τῆ Βίβλου ταύτη, ομίζει πώ οοῦ ται ἀπό ἕα πεφωτισμέο καί θεοφόρο οῦ πώ διατίθεται ἀ πό μία καρδία ὅπου εἶχε ἐγκάτοικο εἰ τό ἑαυτό τη καί τό Ἰησοῦ Χριστό, καί τό το ῦ Ἰησο ῦ Χριστο ῦ ἅγιο Πεῦ μα, καί πώ ἐξέρχοται ἀπό μία ψυχή ὅλη εἰρηική, ὅ λη γαληόμορφο, ὅλη χριστοειδ ῆ καί ὅλη ἐμπεομέη ἀπό τά λεπτά αὔρα τοῦ εἰρηικο ῦ καί φωτιστικο ῦ Πεύματο καί γωρίζει ὅ τι κατά τό δαβιτικό «ὁ Θεό ἐλάλησε ἐ τ ῷ ἁγί ῳ αὑτο ῦ» (Ψαλμ. θ'6), καί ὅτι πληροῦται καί εἰ τά λόγια τῆ Βίβλου ταύτη τό «οὐχ ὑμεῖ ἐ στε ο ἱ λαλοῦτε, ἀλλά τό Πεῦμα το ῦ Πατρό ὑμῶ τό λαλοῦ ἐ ὑμῖ» (Ματθ. α'20). Καί ἐκεῖο τό ἄλλο ὅπου εἶπε ὁ αὐτό Δαβίδ περί τῆ χάριτο τῶ λογίω τῆ θεοπεύστου Γραφῆ «ἐξεχύθη χάρι ἐ χείλεσί σου» (Ψαλμ. μδ' 3), ὅπερ ἑρμηεύω ὁ μέγα Βασίλειο «οἱ μέ, λέγει, ἔξω το ῦ λόγου τῆ ἀληθεία, μωρία ὀομάζουσι τοῦ Εὐαγγελίου τό κήρυγμα, τή εὐτέλεια τῆ φράσεω τῶ Γραφῶ ἐξουθεοῦτε ἡμεῖ δέ ο ἱ καυχώμεοι ἐ τ ῷ Σταυρ ῷ το ῦ Χριστο ῦ, οἷ ἐφαερώθη διά το ῦ Πεύματο τά ὑπό το ῦ Θεο ῦ χαρισθέτα ἡμῖ, οὐκ ἐ διδακτοῖ ἀθρωπίη σοφία λόγοι, οἴδαμε ὅ τι πλουσία χάρι ἐστί ἐκκεχυμέη παρά Θεο ῦ, ἐ τοῖ περί Χριστο ῦ λόγοι, διά τοῦτο ἐ ὀλίγ ῳ τ ῷ χρό ῳ πᾶσα σχεδό τή οἰκουμέη διῆ λθε τό κήρυγμα ἐπειδή πλουσία καί ἄφθοο ἡ χάρι ἐκκέχυται ἐ πί τού κήρυκα το ῦ Εὐαγγελίου». Δεχθῆτε λοιπό περιχαρῶ καί μετ ἐπιθυμία, ἀ δελφοί μου ἀγαπητοί, τή (σελ. 46) ψυχωφελεστάτη αὐτή Βίβλο, καί συεχῶ ταύτη ἀαγιώσκετε ἕκαστο ὁποία τάξεω καί βαθμο ῦ εἶαι ἔ στι γάρ χρησιμωτάτη καί εἰ Ἀρχιερεῖ καί εἰ Ἱερεῖ καί εἰ Ἄ ρχοτα καί εἰ Κριτά, μάλιστα δέ εἰ Μοαχού ἡσυχαστά, καί εἰ κοιοβιάτα καί ἁπλῶ εἰ ἀρχαρίου, εἰ μέσου καί εἰ τελείου ἐ ξαιρέτω δέ εἰ ἀσθεεῖ καί πάσχοτα ἀ πό διαφόρου πειρασμού καί πάθη, καί διά τοῦτο χρειαζομέου παρηγορία ψυχική, διότι αὐ τή λύει τά δύσλυτα ἐρωτήματα μέ μία διάκρισι θαυμαστή αὐτή εἶ αι διδάσκαλο τῆ ὑπομοῆ ἐκριζώτρια το ῦ γογγυσμοῦ μάχαιρα ἐκκοπτική το ῦ ἰδίου θελήματο τῆ ἀ θρωπαρεσκεία τιμητικώτατο πέλεκυ τῆ ἀληθοῦ καί τελεία ταπειώσεω ὑφηγήτρια, τοῦ ἀψηφίστου εἰσηγήτρια, τῆ μεταοία διαλαλήτρια, το ῦ πέθου γεήτρια καί τῆ τῶ ψυχῶ σωτηρία καί ἐ Χριστ ῷ τελειότητο προξεήτρια. Διά τοῦτο καί ὡ τοιαύτη πολυωφελ ῆ, ἀ εγίωσκο αὐτή συεχῶ καί ο ἱ παλαιοί ἐκεῖοι θεῖοι Πατέρε, καί πολλά ἐ κ τῶ ἐρωταποκρίσεω αὐτῆ εἰ τά ἑαυτῶ συγγράμματα ἀαφέρουσι ἔτσι ὁ ὅσιο Παῦλο ὁ Εὐεργετιό πολλά ἐκ τῆ

16 Βίβλου ταύτη εἰ τή βίβλο του μετωχέτευσε ἔτσι ὁ ὅ σιο Νίκω ὁ ἐ τ ῷ μέλαι ὄρει τῆ Ἀτιοχεία ἀσκήσα ἐπί Κωστατίου τοῦ Δουκό καί Ἰωάου Ἀτιοχεία, κατά τό χιλιοστό ἑξηκοστό ἔ το, πολλά μαρτυρία ἐξ αὐτῆ ἀαφέρει, καί εἰ τού δύο τόμου τῆ Συλλογῆ ὅπου ἐφιλοπόησε. Ἔτσι ὁ ἅγιο Θεόδωρο ὁ Στουδίτη ἐ τ ῇ Διαθήκ ῃ του λέγει, ὅτι εἰ τή Βίβλο ταύτη τοῦ Βαρσαουφίου, δέ ηὗρε καέα ἀπᾷδο καί ἄ τοπο μέμηται δέ αὐτῆ καί ὁ Συμεώ ὁ Νέο Θεολόγο, καί Πέτρο ὁ Δαμασκηό, καί ἄλλοι Πατέρε. Χειρόγραφα καί α' ἔκδοση τῆ Βίβλου Βαρσαουφίου καί Ἰωάου. Εἶπο ά τή δεχθῆτε περιχαρῶ καί μετ ἐ πιθυμία διότι, κατά τή κοιή παροιμία, πᾶ σπάιο ἐπιθυμητό ἡ δέ Βίβλο αὕ τη τόσο ἦτο σπαία, ὥστε ὅπου, ὄχι μόο ποτέ οὐδέποτε ἐ ξεδόθη, καί ἀκολούθω δέ ἔγιε κοιή εἰ τού πολλού διά το ῦ τύπου, ἀ λλά καί ἀέκδοτο καί ἐ χειρογράφοι σωζομέη, πολλά σπαία ἦ ἄ εἶ αι χάρι πολλή εἰ τή μεγίστη, σεβασμία, καί βασιλική Μοή τοῦ ἐ ἁγίοι μεγάλου καί θεοφόρου Πατρό ἡμῶ Ἀθαασίου το ῦ ἐ τῷ Ἄθῳ εἰ ταύτη γάρ τή εὐαγ ῆ Μοή, πρό τοῖ ἄλλοι ἀ ξιολόγοι καί συσσευρέτοι βιβλίοι, ἅπερ εἰσί τεθησαυρισμέα ἐ τ ῇ πλουσίᾳ ταύτη Βιβλιοθήκ ῃ χειρόγραφα, εὑρέθη καί ἕ μόο πρωτότυπο τῆ Βίβλου ταύτη παμπάλαιο, ὡσά ἕα μοογεή φοίιξ, ἀ πό τό ὁποῖο ἀτέγραφο ὅσοι Πατέρε ἐ τ ῷ ὄ ρει τή Βίβλο ταύτη ἔχουσι. (Καί τούτη εἶαι ἡ ἀφορμή, διά τή ὁποία εἰ μερικά μέρη τῆ Βίβλου εὑρίσκοται τιά λόγια ἀαμεταξύ ἐλλιπ ῆ, μέ τό ά μή εἴχομε ἄλλο ἀ τίγραφο τελειότερο (σελ. 47) ά τά παραβάλλωμε καί ά τά προσθέσωμε). Ὅθε εἶμαι βέβαιο ὅ τι πολλοί, βλέποτε ἤδη ἐκδεδομέη εἰ τό φῶ τῆ τυπογραφία, τή ἐ τ ῷ σκότει καί ἀγοί ᾳ μέχρι τοῦδε εὑρισκομέη Βίβλο το ῦ θείου Βαρσαουφίου, ἔχου ά πάθου τό ἴδιο ἐκεῖο σύμβαμα καί τή ἀπορία, ὅ που ἔπαθο ο ἱ Ἕβραῖοι ἐ τ ῇ ἐρήμ ῳ, ὅτα παραδόξω εἶδο τό οὐ ράιο μάα, καί ά λέγου καί αὐτοί ἕα πρό τό ἄλλο, ὡ ἐκεῖ οι ἀποροῦτε ἔλεγο «Μά; Μά;» ἤτοι τί ἐστι τοῦτο, τί ἐστι τοῦ το; «ἰδότε δέ ο ἱ Υἱοί Ἰσραήλ, εἶπα ἕτερο τ ῷ ἑτέρῳ τί ἐστι τοῦτο; οὐ γάρ ᾔδεισα τί ἦ» ( Ἔξοδ. ι'). Τί εἶαι ἡ Βίβλο αὕτη; πο ῦ ἦ το κεκρυμμέη καί πατελῶ ἄγωστο καί τώρα ἀεκαλύφθη; ἡμεῖ οὔτε Βαρσαούφιο ἀκόμη ἠκούσαμε τί ἐστι, οὔτε βιβλίο αὐτοῦ ἑωράκαμε πώποτε συηθίζουσι γάρ φυσικ ῷ τ ῷ τρόπ ῳ τά κοιά καί

17 ἄγωστα πράγματα ά προξεοῦσι ἀπορία εἰ τή ψυχή. Τίε δέ εἰσι ο ἱ τή Βίβλο ταύτη τύποι ἐκδεδωκότε; ο ἱ ὁ σιώτατοι καί παοσιώτατοι, καί διά το ῦ θείου καί ἀγγελικο ῦ σχήματο κατά πεῦμα ὄτε ἀδελφοί, ο ἱ συγκάτοικοι καί ὁμότροποι ἐ Χριστ ῷ καί σύμψυχοι, ὅ τε ὁσιώτατο ἐ Μοαχοῖ κύρ Ἀαία καί οἱ παοσιώτατοι ἐ Ἱερομοάχοι καί πρεσβυτέροι, ὁ παπᾶ λέγω Κυπριαό καί παπᾶ Εὐθύμιο, ο ἱ Ἁγιορεῖ ται καί σταυροποιοί, καί τή τῶ ἐγκολπίω τέχη μεταχειριζόμεοι οὗ τοι γάρ θερμή καί ἐδιάθετο εὐλάβεια ἔχοτε πρό τού ὁ σίου καί θεοφόρου Πατέρα, πρό τε τό ἅγιο Βαρσαούφιο καί ἅγιο Ἰ ωάη καί ἀγάπη ὑπερβάλλουσα σώζοτε πρό τή ἱερά αὐτῶ Βίβλο, ὡ πολύ τι ὠφεληθέτε ἐξ αὐτῆ, εἴ τε τά ἄλλα θεουργού ἀ ρετά, καί μάλιστα εἰ τή τελειοποιό ὑπακοή, εἰ τή ἀθλητική ἐ κκοπή το ῦ θελήματο καί εἰ τή ὑψηποιό ταπείωσι, ἐ ξώδευσα καί ἀτέγραψα αὐτή καί εἶχο εἰ ἰδική του χρῆ σι. Δέ εὐχαριστήθησα ὅμω ά ἀπολαμβάωσι αὐ τοί μόοι τό καλό καί τή ἐκ τῆ Βίβλου ὠφέλεια, ἀλλ ἠ θέλησα ά μεταδώσου τή ὠφέλεια αὐτῆ καί εἰ τού ἄλλου ἀδελφού ὡ φιλάδελφοι. Ὅ θε, ὄχι μόο ἐμέ, τό κατά πεῦμα ἀδελφό αὐτῶ, παρεκίησα ά διορθώσω αὐτή καί μέ τή βιογραφία τῶ Ὁ σίω καί μέ τό πίακα ά τή πλουτίσω, ἀλλά καί ἐκ το ῦ ὑστερήματο αὐτῶ ἐξοδεύσατε καί σχεδό ἐκ το ῦ καθημεριο ῦ ἄρτου, ο ὗ ἤ σθιο, περικόψατε μόλι γάρ ὁ ἐκ το ῦ ἐργοχείρου αὑτῶ πορισμό ἐξαρκε ῖ αὐτοῖ καί τοῖ ξεουμέοι ὑπ αὐτῶ ἀδελφοῖ, καί κατά τή κοιή παροιμία «τό ἡμεροδούλιό του εἶαι ἡ μεροφάγιό του», ὡ λέγει καί ὁ Ἐκκλησιαστή «πᾶ μόχθο ἀθρώπου εἰ στόμα αὐτο ῦ, καί γε ἡ ψυχή ο ὐ πληρωθήσεται» (σελ. 48) ( Ἐ κκλ. '7) - ἐκ το ῦ ἄρτου, λέγω, αὑτῶ περικόψατε, ἐξέδωκα ὀ λίγα τιά σώματα τῆ Βίβλου ταύτη, ἐπειδή οὐκ εἶ χο τό τρόπο διά ά ἐκδώσου πολλά. Ἀαγκασθέτε σχεδό εἰ τοῦτο, ἐπειδή ἁ μαρτία μεγάλη ἐστοχάσθησα τό ά ἀφήσου μία τοιαύτη ἱ ερά καί πολυωφελ ῆ Βίβλο ά εὑρίσκεται ἀέκδοτο εἰ ἕ α πατοτειό σκότο, καί ο ἱ μέ σκώληκε ά διαφθείρου αὐτή, ο ἱ δέ ἀ δελφοί ά ὑστεροῦται τή ἐξ αὐτῆ ὠφέλεια ἀκολούθω δέ καί ο ἱ θεῖ οι Πατέρε καί ἱεροί συγγραφεῖ ά μέου ἀφαεῖ καί ἄγωστοι εἰ τό κόσμο, ο ἱ δίκη φωστήρω ἐ ἀρεταῖ, καί τοῖ το ῦ ἁ γίου Πεύματο χαρίσμασι διαλάμψατε. Ἀποδεξάμεοι λοιπό καί ὑποδεξάμεοι τή φιλάδελφο γώμη τῶ ἀωτέρω ἀδελφῶ, ἀαγιώσκετε ἐπιμελῶ τή παροῦ σα Βίβλο, καί το ῦ μέλιτο καί τῶ χαρίτω αὐτῆ ἀ πολαύετε καρπούμεοι δέ τή ἐξ αὐτῆ ὠφέλεια, δεήθητε το ῦ Θεο ῦ, ἀ δελφοί μου χριστιαοί, διά τή ψυχική σωτηρία τῶ ταύτη ἐκδεδωκότω, εἰ δόξα Θεο ῦ, εἰ τιμή τῶ Ὁσίω καί εἰ τή ἰδική σα ὠ φέλεια καί τό παράδειγμα τούτω μιμησάμεοι, προθυμοποιηθῆτε, ἀ γαπητοί, καί ὑμεῖ, εἰ τό ά ἐκδίδετε τύποι τοιαῦτα ψυχωφελ ῆ βιβλία, καί μάλιστα τά μέχρι τοῦδε ὄτα ἀέκδοτα, εἰ κοιή σωτηρία τῶ ὀρθοδόξω ο ἱ γάρ τοιαῦτα βιβλία ἐκδίδοτε, δέ κάμουσι ἄ λλο, παρά ἐκδίδουσι εἰ τό κόσμο, καί πολλαπλασίαζουσι φῶ τα οὐράια τῶ ψυχῶ, καί ἀπλαεῖ ὁδηγού σωτηρία. Ἔρρωσθε.

18 ᾳωγ'. Ἰουίου κβ'. Ὅλο τῆ ἡμετέρα ἀγάπη ἐξηρτημέο Ὁ ἐ Μοαχοῖ ἐλάχιστο Νικόδημο ὁ Ἁγιορείτη. ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΟΝ ΤΑΥΤΗΝ (Παλαιο ῦ τιο ἁγίου ἀδρό ἀ ωύμου, το ῦ τά ἐρωταποκρίσει ταύτα γραφῇ παραδεδωκότο). Παρακαλοῦμε τού ἐτυγχάοτα ταύτ ῃ τ ῇ Βίβλ ῳ, μετ εὐ λαβεία καί πίστεω τά ἐ αὐτ ῇ γεγραμμέα δέχεσθαι, καί μᾶλλο εἰ μίμησι βίου καί πράξεω ἀγαθῶ τῶ ταῦτα εἰρηκότω, χάριτι Χριστοῦ σπουδάζει ἐλθεῖ τό γάρ ἑαυτῶ βίο ἐ πολλ ῷ τ ῷ χρό ῳ, κατά Θεό δι ὑπομοῆ καί πίστεω ἐξασκήσατε, καί, κατά τό ἅ γιο Ἀπόστολο, ομίμω ἀγωισάμεοι καί κατά πάτα τ ῇ ὁδ ῷ τῶ ἁγίω Πατέρω ἀκολουθήσατε, ἄξιοι γεγόασι τῶ τηλικούτω παρά Θεο ῦ χαρισμάτω. Μέλποτε δέ ἐτυγχάει τοῖ γεγραμμέοι ἐ ταύτ ῃ τ ῇ Βίβλ ῳ, εἰδέαι ὀφείλομε, ὅ τι, τά μέ πρό ἀαχωρητά ἐρρέθη, τά δέ τοῖ ἐ Κοιοβίοι ἄλλα δέ, τοῖ ἐ συμφωίᾳ ἕτερα δέ ἱερεῦσι καί φιλοχρίστοι λαϊκοῖ. Καί τά μέ εωτέροι, ἤτοι ἀρχαρίοι, τά δέ προβεβηκόσι ἤ δη καί γεγυμασμέοι τή ἕξι καί ἄλλα, τοῖ εἰ τελείωσι τῆ ἀρετῆ ἐγγίζουσι, καθώ ἑκάστ ῳ ἥρμοζε ἀκοῦσαι. Ο ὐ γάρ τά αὐτά τοῖ πᾶσι ἁρμόττει διδάγματα ὥσπερ γάρ ἐπί τῆ σωματικῆ ἡ λικία, ἄλλα τά βρώματα το ῦ γαλακτοτροφουμέου καί ἄλλα το ῦ ἠβῶ το καί το ῦ προβεβηκότο ἕτερα οὕτω καί ἐπί τῆ πραγματικῆ ἡ λικία. Πολλάκι δέ καί πρό τή ἀσθέεια το ῦ λογισμο ῦ το ῦ ἐρωτῶ το ἀπεκρίοτο, οἰκοομικῶ συγκαταβαίοτε, ἵα μή εἰ ἀ πόγωσι

19 πέσ ῃ ὁ ἐρωτήσα καθώ καί ἐ τοῖ βίοι τῶ Γερότω εὑρίσκομε καί ο ὐ χρή ὡ καόα καθολικό δέχεσθαι τά οὕ τω συγκαταβατικῶ πρό τια, διά τή ἀσθέεια αὐτῶ, εἰ ρημέα, ἀλλ εὐθέω διακρίει ὅτι πρό τό ἐρωτήσατα πάτω καί ἡ ἀπόκρισι παρά τῶ ἁγίω ἁρμοδίω ἐ ρρέθη. Συμβαίει γάρ καί τό τοιοῦτο ἀαήψατά ποτε εὐχαῖ ἁγίω ἐλθεῖ εἰ κατάστασι πρέπουσα μοαχοῖ, καί τότε ἀκοῦσαι πάλι τά αὐτ ῷ συμφέροτα. Παρακαλ ῶ δέ ὑμᾶ ἐ Κυρί ῳ, ἵα καί τῆ ἐμῆ ταπειώσεω μημοεύητε ἐ ταῖ ὁσίαι ὑμῶ προσευχαῖ, το ῦ ταύτα τά Ἀποκρίσει διά τῆ το ῦ Θεο ῦ βοηθεία ταύτ ῃ τ ῇ γραφῇ παραδεδωκότο, εἰ ὠφέλεια τῶ ταύτα ἐ φόβ ῳ Θεοῦ ἀαγιωσκότω, ὅπω μή εἰ κρίμα μοι γέωται ο ἱ λόγοι τῶ ἁ γίω ἀλλά σκεπασθ ῶ διά τῶ εὐχῶ αὐτῶ τε καί ὑμῶ, ῦ καί εἰ ἡμέρα κρίσεω. Ἀμή. Α'. ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΗΣ ΜΗΡΩΣΑΒΗΣ α' Ἀπόκρισι το ῦ μεγάλου Γέροτο (εἴτου το ῦ Βαρσαουφίου) πρό τό ἀπό Μηρωσάβη Ἀββᾶ Ἰωάη, αἰτήσατα ἐλθεῖ καί οἰκῆ σαι παρ αὐτοῖ ἐ τ ῷ κοιοβί ῳ. Γέγραπται ἐ τ ῷ Ἀποστόλ ῳ, ὅτι «ὁ ἐαρξάμεο ἐ ὑμῖ ἔ ργου ἀγαθο ῦ, αὐτό καί τελειώσει ἕω τῆ ἡμέρα το ῦ Κυρίου ἡμῶ Ἰησο ῦ Χριστο ῦ». Καί πάλι ὁ Δεσπότη ἡμῶ εἶπε τ ῷ προσελθότι αὐτ ῷ. «Ε ἴ τι οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖ ὑπάρχουσι αὐτο ῦ καί τῷ γέει, ἔτι δέ μή μισε ῖ καί τή ἑαυτο ῦ ψυχή, ο ὐ δύαταί μου εἶ αι μαθητή». Δυατό δέ ἐστι τ ῷ Θε ῷ <πληροφορῆσαι> ἐφ ἡμᾶ τό λόγο. Ὅτι «ἰδού δή τί καλό καί τερπό, ἀλλ ἤ τό κατοικεῖ ἀδελφού ἐπί τό αὐτό»; Εὔχομαι δέ ἵα φθάσῃ τό μέτρο τό γεγραμμέο ἐ ταῖ Πράξεσι ὅτι ὅσοι εἶχο κτήματα, ἐ πώλου καί φέροτε τό τίμημα τῶ πιπρασκομέω, ἐτίθου πρό τοῖ ποσί τῶ Ἀποστόλω. Καί εἰδώ σου τή προθυμία, κατά Θεό οὖσα, < εἶπο > τῷ ἀγαπητ ῷ υ ἱῷ ἡμῶ Σερίδ ῳ, τ ῷ μετά Θεό σκεπάσατι ἡμᾶ ἀ πό τῶ ἀθρώπω ( ἐλπίζομε δέ εἰ τό Θεό, ὅτι καί σέ μεθ ἡμῶ σκεπάζει) ὅτι δέξαι τό ἀδελφό Ἰωάη μετά ἀγάπη πολλῆ, καί μή διακριθ ῇ ὅλω. Πρό γάρ δύο ἐτῶ (σελ. 54) ἀπεκάλυψέ μοι ὁ Θεό, ὅτι μέλλει ἥξει ἐταῦθα καί ὅτι πολλοί τῶ ἀδελφῶ

20 μέλλουσι συιέαι πρό ἡμᾶ. Καί ἐγώ ἐτήρησα τή ἀποκάλυψι, ἕ ω ο ὗ μάθω τί ποιε ῖ ὁ Κύριο. Ὡ οὖ ἐπληρώθη ὁ καιρό, κἀ γώ ἐφαέρωσα ὑμῖ. Καί ἐπειδή ἐλογίσω, ὅτι ἐξ ὧ φορ ῶ παρέχω σοι, ἰδού ἐπί τοῦ ἀδελφο ῦ ἐπῆρα τό κουκούλιό μου ἀπό τῆ κεφαλῆ μου, καί ἔπεμψά σοι αὐτό δι αὐτο ῦ, εἰπώ δό αὐτ ῷ καί φέρε σοι ἀτ αὐτοῦ ἄλλο. Κράτει οὖ τοῦτο ἕω τῆ τελευτῆ σου μέλλει γάρ σκεπάσει σε ἀπό πολλῶ κακῶ καί πειρασμῶ. Μή δέσῃ οὖ αὐτό τιι ἔ στι γάρ εὐλογία Θεο ῦ ἐκ τῶ χειρῶ μου. Καί σπούδασο το ῦ τελειῶ σαί σου τό ἔργο, καί εὐλυτῶσαι ἀπό πατό πράγματο, ὡ ἡμεῖ εὐλυτώσαμε, καί κάθου μεθ ἡμῶ μετά ἀμεριμία σχολάζω τῷ Θε ῷ. Κἀγώ Σέριδο λέγω σοι πρᾶγμα θαυμαστό ὡ γάρ ἐλάλησε ταῦ τα ὁ Γέρω, ἐλογισάμη ἐ ἐμαυτ ῷ. Πῶ ἔχω κρατῆσαι το ῦ γράψαι ταῦτα; Ε ἰ ἤθελε ὁ Γέρω, εἶχο ἐεγκεῖ ὧ δε τό μέλα καί τό χαρτίο, καί ἀκοῦσαι ἕα λόγο καί γράψαι. Καί αὐτό ἔγω ἅ ἐλογισάμη, καί ἔλαμψε τό πρόσωπο αὐτο ῦ ὡ πῦρ, καί εἶ πέ μοι ὔπαγε γράψο, μή φοβηθῇ ἐά εἴ πω σοι μυρίου (σελ. 56) λόγου φράψαι, οὔτε περισσό, οὔτε παρά, ἕω ἑό γράμματο ἀφ ῇ σε τό Πεῦμα το ῦ Θεο ῦ γράψαι αὐτό, οὔτε ἐά σύ θέλῃ ἀλλ ὁδηγε ῖ τή χεῖρά σου πῶ αὐτά γράψει μετά ἀκολουθία. β' Ἀπόκρισι το ῦ αὐτο ῦ μεγάλου Γέροτο πρό τό αὐ τό, προμηύουσα αὐτ ῷ τά διαφόρω ἐσομέα αὐτ ῷ θλίψει, καί τή σωματική ἀσθέεια καί τή ἐκ τούτω τῆ ψυχῆ προκοπή. Εἰπέ τ ῷ ἀδελφ ῷ Ἰωάη. Στερέωσό σου τή καρδία ὡ στερεά πέτρα. Πέτρα δέ λέγω τή οητή, πρό τό δύασθαι ἀκοῦσαι ἅ μέλλω λέγει. Πρόσεχε οὖ σεαυτ ῷ, μήποτε ἀκούσα τοῦτο ἐπαρθῇ ἐ τ ῇ καρδί ᾳ σου, καί ἐκπέσῃ τῆ πευματικῆ ἐ παγγελία πολλού γάρ ἀπώλεσε ἡ τύφωσι καί τῶ θσασάτω εἰ μέτρο. Ἀλλ ἑτοίμασο σεαυτό εἰ εὐχαριστία ἐ πᾶσι, ἀκούσα το ῦ ἁ γίου Ἀποστόλου λέγοτο «ἐ πατί εὐχαριστεῖτε». Εἴτε οὖ ἐ θλίψεσι, εἴτε ἐ ἀάγκαι ἤ στεοχωρίαι, εἴτε ἐ ἀ σθεείαι καί κόποι σωματικοῖ, ἐ πᾶσι τοῖ ἐπερχομέοι σοι εὐχαρίστησο τ ῷ Θε ῷ. Ἐλπίζω γάρ ὅτι καί σύ ἔχει ἐλθεῖ εἰ κατάπαυσι αὐτοῦ «διά πολλῶ γάρ θλίψεω δε ῖ ἡμᾶ ἐλθεῖ εἰ τή βασιλεία το ῦ Θεο ῦ». Μή οὖ διστάσῃ τ ῇ ψυχ ῇ σου καί μή ἐκλυθῇ τή καρδία σου ἔ τιι. Ἀλλά μιμήσκου το ῦ Ἀποστολικο ῦ λόγου «ὅτι ε ἰ καί ὁ ἔ ξω ἄθρωπο ἡμῶ φθείρεται, ἀλλ ὁ ἔσω ἀακαιοῦται ἡμέρα ἐ ξ ἡμέρα». Ἐά οὖ μή ὑπομέῃ τά πάθη, ἐλθεῖ εἰ τό σταυρό οὐ δύασαι ἐά δέ βαστάσῃ ἐ πρώτοι τά πάθη, εἰσέρχ ῃ εἰ τό λιμέα τῆ αὐτο ῦ καταπαύσεω, καί ἡσυχάζει λοιπό (σελ. 58) ἐ πολλ ῇ ἀμεριμί ᾳ, ἔχω τή ψυχή ἐ στερεωμέη καί κεκολλημέη τ ῷ Κυρί ῳ διά πατό, ἐ πίστει φρουρουμέη, ἐ ἐ λπίδι χαίρουσα, ἐ ἀγάπ ῃ εὐφραιομέη, ἐ τ ῇ ἁγί ᾳ καί ὁμοουσί ῳ Τριάδι φυλαττομέη. Καί τότε πληρωθήσεται περί σο ῦ τό εἰ ρημέο

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00403

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς ΚΕΙΜΕΝΑ Α. Έα παράδειγμα σεβασμού προ ου γοεί Λέγεαι γοῦ Σικελίᾳ (εἰ γρ κα μυθωδέσερό σι, λλ ἁρμόσει κα ῦ ἅπασι ο εωέροι κο ῦ σαι) κ Α ἴ η ῥ ύακα πυρ γεέσθαι ο ῦ ο δ ὲ ῥ ε φασι πί ε ὴ ἄ λλη χώρα, κα δ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εα Η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες της πόλης και στο νέο κριτικό πνεύμα: η αμφισβήτηση της πόλης προς τον ίδιο τον εαυτό της (30 ) Φύλλο εργασίας για τους ηθοποιούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Λατρεία της Εκκλησίας 23 Βραχυγραφίες 29 ΚΑΘΙΣΜΑ A' [Ψαλμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου https://www.youtube.com/watch?v=1iy2oazlpci&rel=0 Άγιος Σωφρόνιος πατριάρχης Ιεροσολύμων Δος μας, Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 13 Προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτη περί αντιχρίστου... 93

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 13 Προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτη περί αντιχρίστου... 93 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Πρόλογος... 11 2 Η ομολογία του δαίμονα... 13 3 Πιστεύω το Θεό... 17 4 Η μνήμη του θανάτου... 27 5 Άλλες αποκαλύψεις από το διάβολο... 35 6 Μορφές βλασφημίας... 47 7 Μια προσωπική εμπειρία...

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα