ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1

2 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα που άπτονται του Κανονισµού Γενικών Αδειών, τον οποίο η ΕΕΤΤ οφείλει να εκδώσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3431/2006, προκειµένου να γίνει προσαρµογή του υφιστάµενου πλαισίου αδειοδότησης στις διατάξεις του νέου νόµου «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει προτεινόµενο σχέδιο για τον νέο Κανονισµό Γενικών Αδειών προκειµένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τα ζητήµατα που αφορούν σε θέµατα Γενικών Αδειών. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται. Η διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης είναι από 31 Μαρτίου µέχρι 3 Μαΐου. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 3 η Μαΐου 2006 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό «Γενικών Αδειών» Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττική ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου Κατά τη διάρκεια της ηµόσιας ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 2

3 ΙΙ. Προτεινόµενο Σχέδιο Απόφασης Κανονισµός Γενικών Αδειών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη το άρθρο 21, παράγρ. 5 του Ν.3431/2006 Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 13/Α/ ), Αποφασίζει : Εκδίδει τον Κανονισµό Γενικών Αδειών, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως : Άρθρο 1 Σκοπός 1. Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.3431/ H εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις τις οποίες τυχόν έχουν οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά µε δικαιώµατα χρήσης που αφορούν στην χορήγηση αποκλειστικής ή µη χρήσης συχνοτήτων, αριθµών ή δορυφορικών τροχιών. 3. Λέξεις ή φράσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό, έχουν την έννοια η οποία τους δίνεται στο Ν.3431/2006, σε περίπτωση που δεν ορίζονται εκεί, στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση που δεν ορίζονται εκεί, στον ιεθνή Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρµογής 3

4 1. Γενικές Άδειες απαιτούνται για την παροχή κάθε είδους δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται Γενική Άδεια, σύµφωνα µε την παραγρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3431/ Εάν για την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας απαιτείται και η χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων για χρήση αριθµών ή συχνοτήτων ο ενδιαφερόµενος πριν προβεί στην άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας πέραν της Γενικής Άδειας πρέπει να λάβει και τα απαιτούµενα δικαιώµατα χρήσης αριθµών ή συχνοτήτων. 3. Σύµφωνα µε την παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3431/2006 εξαιρούνται από την εφαρµογή του Ν.3431 και συνεπώς δεν απαιτείται Γενική Άδεια για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου και όσα χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, 4. Σύµφωνα µε την παραγρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3431/2006 δεν απαιτείται Γενική Άδεια: α) για την απλή µεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες. Σε αντίθεση απαιτείται Γενική Άδεια για την διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδοµή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όµως εµπορικό σήµα και επιχειρηµατική οργάνωση, βασιζόµενοι στην υποδοµή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύµβαση. β) για την ιδιοχρησιµοποίηση τερµατικού ραδιοεξοπλισµού, βάσει µη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων, που ορίζονται από την αρµόδια Αρχή, από το Χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται µε οικονοµική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης πολιτών από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή ικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόµενα στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν στον τερµατικό εξοπλισµό και τον ραδιοεξοπλισµό. Άρθρο 3 Γενικές ιατάξεις 4

5 1. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισµό,, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3431/ Πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 24 και το άρθρο 25 του Ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ δεν µπορεί να περιορίζει τον αριθµό των προσώπων τα οποία λειτουργούν δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών. Άρθρο 4 ιαδικασία 1. Για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και το Ν.3431/2006, απαιτείται η υποβολή ήλωσης Καταχώρησης µόνο από πρόσωπα που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. Η ήλωση Καταχώρησης υποβάλλεται από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα στην ΕΕΤΤ σύµφωνα µε το υπόδειγµα ήλωσης Καταχώρισης του Παραρτήµατος Α. Με τη ήλωση Καταχώρησης το πρόσωπο δηλώνει την πρόθεση του να προβεί σε έναρξη µιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις οποίες περιγράφει, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α του παρόντος και ζητεί την καταχώρησή του στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 3. Σε περίπτωση που η ήλωση Καταχώρησης δεν είναι πλήρης, δεν καταχωρείται στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η ήλωση Καταχώρησης για την οποία δεν έχει καταβληθεί το σχετικό διοικητικό τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσης, δεν θεωρείται πλήρης. 4. Το δηλών πρόσωπο δύναται να ασκεί τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία περιγράφεται στη ήλωση Καταχώρησης, άµεσα µε την υποβολή πλήρους ήλωσης Καταχώρισης. 5. Πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς γενικών Αδειών οφείλει να υποβάλει συµπληρωµατική ή τροποποιητική ήλωση Καταχώρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 5

6 α) προκειµένου να προβεί σε παροχή και άλλων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν αυτών που έχει δηλώσει µε την αρχική ήλωση Καταχώρησης β) όταν πρόκειται να διακόψει την παροχή ορισµένων εκ των υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες έχει ήδη υποβάλει ήλωση Καταχώρησης γ) µε την αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία τα οποία έχει κοινοποιήσει µε την αρχική του ήλωση Καταχώρησης. Κάθε τροποποίηση στοιχείων κοινοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την τέλεσή της. 6. Η αδυναµία του κοινοποιηµένου προσώπου να συµµορφωθεί µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου, συνιστά παράβαση του παρόντος Κανονισµού και σε περίπτωση παροχής νέων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών το πρόσωπο αυτό σε σχέση µε τα συγκεκριµένα δίκτυα ή υπηρεσίες θεωρείται ότι ενεργεί χωρίς Γενική Άδεια. Άρθρο 5 Βεβαιώσεις κατόπιν Αδειοδοτήσεως 1. Η ΕΕΤΤ µετά από αίτηση του προσώπου που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, εκδίδει, µε τρόπο που η ΕΕΤΤ εκάστοτε καθορίζει, εντός µιας εβδοµάδας από τη λήψη της αίτησης τυποποιηµένη βεβαίωση που κατά περίπτωση επιβεβαιώνει ότι: (α) το πρόσωπο υπέβαλε ήλωση Καταχώρησης µε τον κατάλληλο τύπο, (β) το πρόσωπο έχει το δικαίωµα να διαπραγµατεύεται την διασύνδεση του σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, (γ) το πρόσωπο έχει το δικαίωµα να του παρέχεται διασύνδεση και, κατά περίπτωση, να του παρέχεται πρόσβαση από άλλα πρόσωπα, και (δ) το πρόσωπο έχει το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηµα στις αρµόδιες αρχές για εγκατάσταση ευκολιών σε, επί ή υπό χώρων, που ανήκουν στο δηµόσιο, σε ΟΤΑ, σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι προκειµένου να διευκολύνει την ενάσκηση των δικαιωµάτων που παρέχονται στο πρόσωπο βάσει της Γενικής Άδειας. 6

7 Άρθρο 6 Όροι και Προϋποθέσεις Γενικών Αδειών 1. Η ΕΕΤΤ κατά την εισαγωγή νέων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην ήλωση Καταχώρησης του Παραρτήµατος Α ή και µεταγενέστερα, δύναται να θέσει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΧ του Ν.3431/ Πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους όρους του Παραρτήµατος Β, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 3. Η ΕΕΤΤ προκειµένου να θέσει όρους και προϋποθέσεις στην άσκηση νέων ή υφισταµένων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή να τροποποιήσει υφιστάµενους όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, οφείλει να διενεργήσει εθνική δηµόσια διαβούλευση καλώντας τα ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε τα προτεινόµενα µέτρα. Η δηµόσια διαβούλευση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού ηµοσίων ιαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ. 4. Πρόσωπο που δραστηριοποιείται υπό καθεστώς Γενικής Άδειας οφείλει να συνεργάζεται µε την ΕΕΤΤ όποτε του ζητηθεί ή όποτε προβλέπεται από την Άδεια του, το Ν.3431/2006 και την κείµενη νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει προκειµένου, µεταξύ άλλων, να επιτρέψει ή διευκολύνει τον έλεγχο από την ΕΕΤΤ της συµµόρφωσης µε τους όρους της Άδειας του, να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ στατιστικές ή άλλες πληροφορίες αναφορικά µε τις δραστηριότητες του και να επιτρέπει ή διευκολύνει καθοιονδήποτε άλλο τρόπο την άσκηση των καθηκόντων της ΕΕΤΤ. 5. Όροι και προϋποθέσεις που συνοδεύουν τις Γενικές Άδειες δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. Άρθρο 7 Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 7

8 1. Η ΕΕΤΤ τηρεί Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο περιλαµβάνει αρχείο των ηλώσεων Καταχώρησης σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή. Η εγγραφή ήλωσης Καταχώρησης, στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, επέχει θέση Γενικής Άδειας, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος. 2. Το Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες : α. αριθµός καταχώρησης στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, β. όνοµα και διεύθυνση του Παρόχου, γ. αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή αριθµός καταχώρησης στα οικεία βιβλία (ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης), δ. αρµόδια ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ( ΟΥ), ε. νοµική µορφή του Παρόχου, αντίκλητος και νόµιµοι εκπρόσωποι στην Ελλάδα, στ. ζ πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων επικοινωνίας µε την ΕΕΤΤ, πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων επικοινωνίας µε το κοινό προκειµένου να δηµοσιευθούν στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ η. σύντοµη περιγραφή της κοινοποιηθείσας δραστηριότητας, θ. αριθµό πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ και ηµεροµηνία υποβολής της ήλωσης Καταχώρησης, ι. τυχόν µεταβολές στο καθεστώς Γενικής Άδειας του εν λόγω προσώπου, ια. προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας, ιβ. κερδοσκοπικός ή µη χαρακτήρας του προσώπου, εµπορικός ή µη χαρακτήρας του προσώπου. 3. Η ΕΕΤΤτροποποιεί ή διαγράφει µια καταχώρηση από το Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως απαιτείται από την εκάστοτε περίπτωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 8 Παροχή Πληροφοριών 1. Πρόσωπα, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήµατός της, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3431/

9 2. Η ΕΕΤΤ οφείλει να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες µόνο χάρη του ειδικού σκοπού, για τον οποίο τις ζητεί και να ενηµερώνει δε περί αυτού τα πρόσωπα. 3. Πέραν των αναλόγων υποχρεώσεων, που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόµων, τα πρόσωπα παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και το βαθµό λεπτοµέρειας, που καθορίζει η ΕΕΤΤ, η οποία πρέπει να αιτιολογεί το αίτηµα της για παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειµενικό, ορισµένο και ανάλογο µε την εκτέλεση συγκεκριµένου καθήκοντός της. Αν δεν ορίζεται προθεσµία, οι πληροφορίες παρέχονται στην ΕΕΤΤ εντός είκοσι εργασίµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατός της. Σε κάθε περίπτωση η τασσόµενη προθεσµία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε εργασίµων ηµερών. Άρθρο 9 Συµµόρφωση 1. Πρόσωπα, τα οποία παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το περιεχόµενο των ηλώσεων Καταχωρήσεών τους ή τους όρους και προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τυχόν τίθενται ή άλλες γενικές υποχρεώσεις, που περιλαµβάνονται στον Ν.3431/2006, σε Προεδρικά ιατάγµατα, Κανονισµούς ή Αποφάσεις που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του. 2. Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, δεν πληροί όρο, που περιλαµβάνεται στην Γενική Άδεια, η ΕΕΤΤ δύναται να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3431/2006. Άρθρο 10 Λήξη ραστηριοτήτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 1. Πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται σε υποβολή ήλωσης Καταχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 4, γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ τη διακοπή / λήξη άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διακοπή/λήξη. Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση κηρύσσεται σε πτώχευση, ή 9

10 τίθεται σε εκούσια εκκαθάριση, η γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ γίνεται εντός επτά ηµερών από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αντίστοιχα. Για την γνωστοποίηση χρησιµοποιείται το υπόδειγµα της ήλωσης Καταχώρησης του Παραρτήµατος Α στην οποία πρέπει να γίνεται αναφορά στον αριθµό καταχώρησης στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 2. Σε περίπτωση παύσης εργασιών Νοµικού Προσώπου, που υπέβαλε τη ήλωση Καταχώρησης, λόγω συγχωνεύσεως µε άλλο Νοµικό Πρόσωπο, το δεύτερο Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη λήξη της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το πρώτο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ανωτέρω. Το δεύτερο Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται επίσης να προβεί σε τροποποίηση της ήλωσης Καταχώρησης του ώστε να παρέχει και τις πρόσθετες υπηρεσίες που το πρώτο Νοµικό Πρόσωπο παρείχε ή να προβεί σε ήλωση Καταχώρησης, αν, µέχρι τη συγχώνευση, δεν παρείχε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 3. εν απαιτείται η υποβολή τελών µε την υποβολή ήλωσης Καταχώρησης µε την οποία κοινοποιείται η διακοπή / λήξη άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τέλη που οφείλονται βάσει των αρχικώς κοινοποιηθεισών υπηρεσιών θα καταβάλλονται µέχρι και την κοινοποιηθείσα ηµεροµηνία της λήξης της εν λόγω δραστηριότητας, ή για την περίπτωση εκείνη όπου η εξουσιοδότηση δεν είναι απεριορίστου χρόνου, µέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου βάσει της οποίας καθορίζονται τα ετήσια τέλη, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12. Άρθρο 11 ιάρκεια Ισχύος Γενικών Αδειών 1. Η παροχή δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικής άδειας συνεχίζεται για όσο χρόνο επιθυµεί το κάθε πρόσωπο που προβαίνει στην ήλωση Καταχώρισης. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει περιορισµό µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε ειδικά αιτιολογηµένη Απόφαση, µετά από προηγούµενη ακρόαση του αιτούντος. Άρθρο 12 Τέλη 10

11 1. Στα πρόσωπα που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών επιβάλλονται διοικητικά τέλη που ανταποκρίνονται στο κόστος που προκύπτει από την διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήµατος Γενικών Αδειών, και των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθµών ως και των ειδικών υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β, 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7, και στο άρθρο 68 παρ. 1 του Ν.3431/2006. Στα ανωτέρω διοικητικά τέλη δεν συµπεριλαµβάνονται διοικητικά τέλη εκχώρησης αριθµών και διοικητικά τέλη εκχώρησης συχνοτήτων, τα οποία καταβάλλονται µε την υποβολή των αιτήσεων εκχώρησης αριθµών ή/και συχνοτήτων σύµφωνα µε τους αντίστοιχους Κανονισµούς της ΕΕΤΤ. 2. Τα διοικητικά τέλη, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν µεταξύ άλλων διοικητικές δαπάνες για: (α) ιεθνή συνεργασία, εναρµόνιση και τυποποίηση, (β) ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συµµόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, (γ) κανονιστικές εργασίες που περιλαµβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση. (δ) γενικά έξοδα σύστασης και λειτουργίας της ΕΕΤΤ 3. Τα διοικητικά τέλη καταβάλλονται µόνο από πρόσωπα που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως εάν έχουν κερδοσκοπικό ή εµπορικό χαρακτήρα ή µη. 4. Σε όλα τα πρόσωπα που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιβάλλεται ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόµενο ως ποσοστό επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων, ως εξής : Ζώνη συνολικών ετησίων ακαθάριστων έσοδα (Ε), σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ Συντελεστής διοικητικών τελών ανά ζώνη E 0,15 0 0,15 < E 250 0, < E 750 0, < E 0,

12 Για κάθε ηµερολογιακό έτος, το ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ανωτέρω Πίνακα, καταβάλλεται το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου του εποµένου ηµερολογιακού έτους, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ προς αυτό. Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται εξ ολοκλήρου και σε περίπτωση που το πρώτο έτος διάρκειας της Γενικής Άδειας δεν συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. 5. Η οριζόµενη στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου ηµεροµηνία για την καταβολή των ετησίων διοικητικών τελών αποτελεί την δήλη ηµέρα καταβολής τους, η δε υπερηµερία επιβαρύνεται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας, όπως αυτός καθορίζεται µε Πράξη του ιοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος και δηµοσιεύεται στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. H προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του οφειλοµένου ποσού για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι την εξόφληση. H πέραν των εξήντα (60) ηµερών καθυστέρηση καταβολής των ετησίων ανταποδοτικών τελών, επισύρει πλην του τόκου υπερηµερίας, την επιβολή προστίµου από την EETT, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 6. Η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει την Γενική Άδεια µε απόφασή της σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισµένου ετήσιου διοικητικού τέλους και µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτό καθίσταται απαιτητό. 7. Κατόπιν αιτήµατος του προσώπου, είναι δυνατή η καταβολή των ετήσιων διοικητικών τελών σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ηµεροµηνία πρώτης καταβολής την 30η Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας, οι οποίοι υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5, για τα ποσά που καταβάλλονται αργότερα από την 30η Ιουνίου. 8. Πέρα από την καταβολή των ανωτέρω ετησίων διοικητικών τελών κατά την υποβολή της αρχικής ήλωσης Καταχώρησης επιβάλλεται διοικητικό τέλος 300 Ευρώ, ενώ κατά την υποβολή τροποποιητικών στην αρχική ηλώσεων Καταχώρησης που αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην εγγραφή νέων υπηρεσιών επιβάλλεται διοικητικό τέλος 100 ΕΥΡΩ. 9. Τα ετήσια διοικητικά τέλη της παραγράφου 4 θα πρέπει να βασίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων, πιστοποιηµένων από τον ορκωτό ελεγκτή / λογιστή που υπογράφει τον ισολογισµό της εταιρείας, και τα οποία προήλθαν από δραστηριότητες ηλεκτρονικών 12

13 επικοινωνιών των προσώπων στα οποία επιβάλλεται το σχετικό τέλος. Από το σύνολο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων αφαιρούνται οι επιχορηγήσεις που λαµβάνουν τα πρόσωπα από συµµετοχή τους σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίστοιχα Εθνικά καθώς επίσης και µόνο οι δαπάνες διασύνδεσης και περιαγωγής. Σε περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται δηµοσίευση ισολογισµού µε υπογραφή ορκωτού ελεγκτή / λογιστή η δήλωση για το σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων υπογράφεται από τον ιευθυντή Οικονοµικού της εταιρείας. 10. Στην περίπτωση προσώπων που µε βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους εντάσσονται µόνο στην πρώτη ζώνη του πίνακα της παραγράφου 4 και συνεπώς τα ετήσια διοικητικά τέλη είναι µηδενικά, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης για το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε το Ν.3431/2006 και την παρούσα σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισµένου ετήσιου τέλους. 11. Η ΕΕΤΤ µε την δηµοσίευση του ισολογισµού της δηµοσιεύει σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας ανασκόπηση των διοικητικών τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο. 12. Στο τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους η ΕΕΤΤ εξετάζει το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων διοικητικών τελών (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών τελών εκχώρησης αριθµών και εκχώρησης συχνοτήτων) καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής. Εν όψει διαφορών µεταξύ του συνολικού ποσού των διοικητικών τελών που εισπράχθηκαν (τα οποία αντιστοιχούν στα ανταποδοτικά τέλη ενός έτους πριν) και των διοικητικών δαπανών, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρµογές για την καταβολή των τελών της παραγράφου 4, για το επόµενο έτος, έτσι ώστε τα ανταποδοτικά τέλη που θα εισπραχθούν να καλύπτουν τις δαπάνες, συνυπολογίζοντας ποσό, που επιτρέπει τη διατήρηση αποθεµατικού της ΕΕΤΤ ίσου µε το 30% των προϋπολογιζοµένων δαπανών του επόµενου έτους. 13. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου η ΕΕΤΤ δύναται να ειδοποιήσει τους υπόχρεους αδειούχους ως προς το καταβλητέο ετήσιο διοικητικό τέλος, την προθεσµία πληρωµής του και τις συνέπειες µη καταβολής του. Άρθρο 13 ηµοσιότητα 13

14 1. Ο παρόν Κανονισµός καθώς και κάθε τροποποίησή του δηµοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 2. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και αφορούν στο όνοµα του προσώπου, τα δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχει και τα στοιχεία προσώπου επικοινωνίας µε το κοινό δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Άρθρο 14 Μεταβατική ιάταξη 1. Πρόσωπα, τα οποία ασκούν ήδη δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής ή Ειδικής Άδειας, συνεχίζουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 2. Η ΕΕΤΤ εντός ενός µήνα από την θέση σε ισχύ του παρόντος τροποποιεί τις υφιστάµενες ηλώσεις Καταχώρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δηµοσιεύει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 14 στην ιστοσελίδα της και ενηµερώνει τα πρόσωπα για τις ανωτέρω ενέργειες.. Τα πρόσωπα έχουν την δυνατότητα εντός µηνός από την δηµοσίευση των πληροφοριών να ζητήσουν τυχόν διορθώσεις υποβάλλοντες νέα ήλωση Καταχώρησης. 3. Όλες οι Ειδικές Άδειες που έχουν χορηγηθεί πλην των Ειδικών Αδειών που αφορούν στην απονοµή ζωνών φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων διέπονται αποκλειστικά και µόνο από τις διατάξεις των Γενικών Αδειών. Η ΕΕΤΤ εντός ενός µήνα από την θέση σε ισχύ του παρόντος καταργεί τις ανωτέρω Ειδικές Άδειες, τροποποιώντας ανάλογα τις ηλώσεις Καταχώρησης, των προσώπων στα οποία είχαν χορηγηθεί, δηµοσιεύει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 14 στην ιστοσελίδα της και ενηµερώνει τα πρόσωπα για τις ανωτέρω ενέργειες. Τα πρόσωπα έχουν την δυνατότητα εντός µηνός από την δηµοσίευση των πληροφοριών να ζητήσουν τυχόν διορθώσεις υποβάλλοντες νέες ηλώσεις Καταχώρησης. 4. Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, οφείλουν µέσα σε ένα µήνα από την δηµοσίευση του παρόντος να ενηµερώσουν τους µεταπωλητές τους, κοινοποιώντας το έγγραφο στην ΕΕΤΤ, έτσι ώστε όσοι από αυτούς παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε δικό τους εµπορικό σήµα και επιχειρηµατική οργάνωση να υποβάλλουν ήλωση Καταχώρησης το αργότερο εντός 14

15 δύο µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 15 Έναρξη Ισχύος Ο παρών Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ Έναρξη ραστηριότητας Παροχή ηµόσιων ικτύων ή/και Υπηρεσιών Προσθήκη Υπηρεσιών Κερδοσκοπικός Χαρακτήρας ιαγραφή Υπηρεσιών Εµπορικός Χαρακτήρας Τροποποίηση Στοιχείων Λήξη Αριθµός Μητρώου 1 : I Νοµική Μορφή Νοµικά Πρόσωπα: Οµόρρυθµη Εταιρεία Ετερόρρυθµη Εταιρεία Ανώνυµη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Άλλη µορφή Νοµικού Προσώπου (περιγράψτε) Φυσικό Πρόσωπο IΙ IΙα Στοιχεία Φορέα / Επιχείρησης Νοµικό Πρόσωπο Όνοµα / Επωνυµία ιακριτικός Τίτλος Έδρα (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ., Χώρα) ΑΦΜ ΑΡΜΑΕ (αν υπάρχει) ΟΥ Τηλέφωνο Έναρξη δραστηριότητας: FAX Τροποποίηση από την: Ιστοπεδίο Λήξη δραστηριότητας IΙβ Φυσικό Πρόσωπο Ονοµατεπώνυµο/ Όνοµα Πατρός Αριθµός Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ιαβατηρίου/ Χρόνος έκδοσης / Εκδίδουσα αρχή ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ., Χώρα) ΑΦΜ ΟΥ 1 Το πεδίο Αριθµός Μητρώου σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 16

17 Τηλέφωνο Έναρξη δραστηριότητας: FAX Τροποποίηση από την: Ιστοπεδίο Λήξη δραστηριότητας ΙΙΙ Εκπρόσωπος Επικοινωνίας µε την ΕΕΤΤ (Σε περίπτωση µη εγκατάστασης στην Ελλάδα έχει την θέση ορισµού Αντικλήτου στην Ελλάδα) Επώνυµο Όνοµα Αριθµός Ταυτότητας ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail ΙV Στοιχεία Επικοινωνίας µε το κοινό (τα οποία δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ): ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail V Νόµιµος Εκπρόσωπος (Συµπληρώνεται µόνο από Νοµικά Πρόσωπα) Επώνυµο Όνοµα Αριθµός Ταυτότητας ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail VI Πρόεδρος Σ (Συµπληρώνεται µόνο από Νοµικά Πρόσωπα - ηλώνονται στοιχεία για επικοινωνία µε την ΕΕΤΤ): Επώνυµο Όνοµα ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail 17

18 VΙΙ ιευθύνων Σύµβουλος (Συµπληρώνεται µόνο από Νοµικά Πρόσωπα - ηλώνονται στοιχεία για επικοινωνία µε την ΕΕΤΤ): Επώνυµο Όνοµα ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail VIII Πληρεξούσιος Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου (εφόσον η ήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, ο οποίος δεν είναι και Νόµιµος Εκπρόσωπος ή Αντίκλητος): Επώνυµο Όνοµα Αριθµός Ταυτότητας ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail 18

19 Σηµειώστε τις δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται Άδεια Χ ΟΜΑ Α Α. Παροχή ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α01. Παροχή Σταθερών ικτύων A02. Παροχή Κινητών ικτύων A03. Παροχή ορυφορικών ικτύων A04. Παροχή Νοµαδικών ικτύων Α0101 Σταθερό ηµόσιο Τηλεφωνικό ίκτυο Α0102 Σταθερά ίκτυα τηλεµετρίας, τηλεµατικής, ραδιοεντοπισµού Α0103 ίκτυο Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης Α0104 Μικροκυµατικό ίκτυο Κορµού Α0105 ίκτυο Οπτικών Ινών Α0106 Εκµίσθωση Οπτικών Ινών (Dark Fiber) Α0107 Καλωδιακό ίκτυο Α0108 Άλλο Προσδιορίστε Α0201 ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 2G Α0202 ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 3G Α0203 ίκτυο TETRA Α0204 Ειδικό ραδιοδίκτυο (εξαιρουµένων επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ)) Α0205 Ειδικό ραδιοδίκτυο για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ) Κινητά ίκτυα τηλεµετρίας, τηλεµατικής, ραδιοεντοπισµού Α0206 ίκτυο Επικοινωνιών Κινητής Υπηρεσίας άλλης τεχνολογίας - Προσδιορίστε Α0301 ίκτυα σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας και δεδοµένων A0302 ίκτυα κινητής δορυφορικής τηλεφωνίας και δεδοµένων A0303 Άλλο Προσδιορίστε Α0401 Ασύρµατα συστήµατα πρόσβασης ευρέως καναλιού συµπεριλαµβανοµένων των WLAN (Wideband Data Transmission Systems including Radio Local Area Networks (RLANs)) Α0402 ίκτυο µεταφερόµενων επίγειων δορυφορικών σταθµών (SNG) A0403 ίκτυο µεταφερόµενων επίγειων σταθµών (ENG) A0404 Άλλο Προσδιορίστε 19

20 Σηµειώστε τις δραστηριότητες οι οποίες παρέχονται µέσω Σταθερού (Σ), Κινητού (Κ), Σ Κ Ν Νοµαδικού (Ν) ή ορυφορικού ( ) ικτύου Πρόσβασης και για τις οποίες ζητείται Άδεια: Χ Χ Χ Χ ΟΜΑ Α Β. Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Β01. Γενικές Υπηρεσίες Β0101 Παροχή Μισθωµένων Γραµµών Β0102 Εκµίσθωση χωρητικότητας Β0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Β0104 Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σ Κ Ν Β02. Υπηρεσίες Μετάδοσης εδοµένων Β03. Υπηρεσίες Ραδιοκλήσεων Β04. Υπηρεσίες Φωνής προστιθέµενης αξίας Β05. Τηλεφωνικές Υπηρεσίες Πτήσεων Β06. Υπηρεσίες ιαχείρισης ικτύου Β07. Υπηρεσίες ιαδικτύου (Internet) Β08. Τεχνική παροχή Ευρυεκποµπής (broadcasting) Β0201 Μετάδοση δεδοµένων B0202 SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) B0203 εδοµένων Προστιθέµενης Αξίας B0204 Παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής τηλεµετρίας - ραδιοεντοπισµού Β0205 Yπηρεσία εντοπισµού κινδυνεύοντος πλοίου Β0301 Μονοκατευθυντική µετάδοση ειδήσεων (ήχος, σχέδιο και/ ή κείµενο) Β0401 Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotex) Β0501 Μετάδοση φωνής, δεδοµένων και τηλεοµοιοτυπίας Β0601 Λειτουργία ικτύου για Κλειστές Οµάδες Χρηστών Β0602 Παροχή πυλών (gateways) µεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων Β0701 Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο Β0801 Μετάδοση ηχητικών ή/και τηλεοπτικών σηµάτων µεταξύ εγκαταστάσεων επιχειρήσεων ευρυεκποµπής (Broadcasting Companies) Β0802 Αναµετάδοση σηµάτων ευρυεκποµπής (Broadcasting) Β0803 ιανοµή σηµάτων ευρυεκποµπής Β0804 ορυφορική συλλογή ειδήσεων (Satellite News Gathering) Β0805 Επίγεια συλλογή ειδήσεων (ENG) Β09. Υπηρεσίες Φωνής Β0901 Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Β0902 Εικονικός Πάροχος Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Β0903 Υπηρεσίες Φωνής µέσω ορυφόρου Β0904 Υπηρεσίες Φωνής µέσω πρωτοκόλλου IP Β0905 Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται µέσω διαδικτύου Β0906 Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις µέσω Προπληρωµένων Καρτών Β0907 Υπηρεσίες αυτόµατης επανάκλησης (Call-back) Β0908 Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου (Call-shop) Β0909 Παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων στο κοινό Β0910 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου Β10. Άλλες Υπηρεσίες (παρακαλώ περιγράψτε και επισυνάψτε φυλλάδιο) 20

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Γενικών Αδειών. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Γενικών Αδειών. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-6-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 390/3 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Γενικών Αδειών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α) τον Ν.3431/2006 Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ (Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΕΜΑ : Αποστολή αίτησης για την αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Σας αποστέλλουµε συνηµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών από Παρόχους Δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα Μαρούσι, Νοέμβριος 2008 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 834/2 ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισμός Γενικών Αδειών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

Μαρούσι, ΑΠ.: 834/2 ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισμός Γενικών Αδειών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 9-11-2017 ΑΠ.: 834/2 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α) Τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56173 6 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4262 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 834/2 Κανονισμός Γενικών Αδειών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

18494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18495 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (συνέχεια) (Ανήκει στον Κανονισμό Ειδικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών). Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» Μαρούσι, Ιούλιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ A)ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ B) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 1) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20/5/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 481/18/ ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους σε Περιοχές που Επλήγησαν από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-6-2006 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 390/1 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Χρήσης και Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή ικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Μαρούσι, Μάιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ). Μαρούσι, 16-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6702/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7898 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ (1402690). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 626/006 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες.

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες. E.E. Παρ. III(I) 6341 Κ.Δ.Π. 654/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 654 Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3564 Κ.Δ.Π. 433/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 433 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) Κ.Δ.Π.244/2014 Αρ.Εφ.4779, 09/5/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύµφωνα µε το Νόµο και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Σύµφωνα µε το Ν.3431/2006, προκειµένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο, θα πρέπει ο κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / )

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / ) Αριθ. 248/71 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / 16-5-2002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 2 Άρθρο 2 - Ορισµοί. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα