Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 28 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ 13425/2027 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Π. Γιαννάκης Τηλέφωνο : Fax Ε-mail : : ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή εξειδικευµένου αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου : «Οργάνωση, διενέργεια & αξιολόγηση πιλοτικής εφαρµογής της υπηρεσίας ecall στην Ελλάδα και προτάσεις για πλήρη εφαρµογή του συστήµατος στην Ελλάδα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη : 1 - Τις διατάξεις : α) Του ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 247/Α/ ). β) Του π.δ. 293/ 999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 263/Α/ ). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/ ). Σελίδα 1 από 18

2 δ) Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως ισχύει (εφαρµοζοµένου αναλογικά) (ΦΕΚ 150/Α/ ). ε) Της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). στ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). ζ) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/ ). η) Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ) θ) Του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). ι) Του π.δ. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). ια) Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του ελληνικού δηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (Άϋλοι Τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/ ). 2 - Τις αποφάσεις µε αριθµούς : α) 54100/13000/ του Υπουργού και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής» (ΦΕΚ 1449/Β/ ). β) 35130/739 / του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». γ) 59080/ Ε-6335/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2010 και στη Σ.Α.Ε /2 το έργο «HARMONIZED ECALL EUROPEAN PILOT» µε κωδικό MIS : 2010ΣΕ και προϋπολογισµό το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ # ,00 #. δ) Υ43/ του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Σταύρου Καλογιάννη». ε) / ΙΟΕ872 / απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής». Σελίδα 2 από 18

3 3 - Το έγγραφο της Συµφωνίας Σύµπραξης του έργου HeERO (HeERO Consortium Agreement) και τις υποχρεώσεις του Υπουργείου που απορρέουν από τη συµµετοχή της χώρας µας στο έργο HeERO και αναφέρονται στο κείµενο Περιγραφής Υποχρεώσεων (DoW - Description of Work) του έργου HeERO. 4 - Το γεγονός ότι το Υπουργείο µας, µετά τη διενέργεια ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO» ( ιακήρυξη 2/2012), ανέθεσε στην εταιρεία µε την επωνυµία «G4S Telematix S.A.» την εκτέλεση του παραπάνω έργου µε την από υπογραφείσα Σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία η προµήθεια και θέση σε λειτουργία του σχετικού εξοπλισµού, θα έχει ολοκληρωθεί στις 8 Ιουνίου 2013 στους χώρους του Υπουργείου. 5 - Το υπ αριθµ. οικ /251/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου µας, που αναφέρεται στην ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την επιλογή εξειδικευµένου αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου : «Οργάνωση, διενέργεια & αξιολόγηση πιλοτικής εφαρµογής της υπηρεσίας ecall στην Ελλάδα και προτάσεις για πλήρη εφαρµογή του συστήµατος στην Ελλάδα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO». 6 - Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο είναι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας και απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες υπαλλήλους στις αρµόδιες επιτροπές Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και ΙΙ) Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, προκειµένου για την κατανόηση, το χειρισµό και την αξιολόγηση των σύνθετων διαδικασιών. 7 - Την από ανακοίνωση περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών προκειµένου για τη συγκρότηση των επιτροπών α) αξιολόγησης αποτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού και β) εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων και των προσφυγών. 8 - Το από πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1 - Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (λόγω ύψους δαπάνης), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προκειµένου να επιλεγεί ανάδοχος, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου : «Οργάνωση, διενέργεια & αξιολόγηση πιλοτικής εφαρµογής της υπηρεσίας ecall στην Ελλάδα και προτάσεις για πλήρη εφαρµογή του συστήµατος στην Ελλάδα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO». Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και το έργο του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Σελίδα 3 από 18

4 Το έργο αυτό προκηρύσσεται προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπουργείου που περιγράφονται στο DoW (Description of Work) του έργου HeERO και στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η οργάνωση και διενέργεια πιλοτικών δοκιµών της υπηρεσίας ecall στην Ελλάδα, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών και ο έλεγχος διαλειτουργικότητας µε άλλες χώρες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει τον εξοπλισµό και το λογισµικό που θα διατεθούν από τον Ανάδοχο του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO» ( ιακήρυξη 2/2012). Ο χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει την 31η/12/2013. Σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου HeERO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο δύναται να παραταθεί αντίστοιχα, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου από το Φορέα Ανάθεσης. Με τη συµµετοχή τους στον παρόντα διαγωνισµό, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεσµεύονται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου δεν θα εγείρουν ουδεµία περαιτέρω οικονοµική αξίωση πέραν του συµβατικού τιµήµατος. 2 - ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά), β) Συνεταιρισµοί και γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2362/1995, του π.δ. 118/2007 (εφαρµοζοµένου αναλογικά) και τους όρους της παρούσας απόφασης. 4 - Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (διενέργειας) αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους : α ) ΠΑΤΣΙΑΒΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως Πρόεδρο, β ) ΣΥΝΝΕΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως µέλος και γ ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ως µέλος, µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους ΚΑΛΑΦΑΤΙ Η ΣΤΑΥΡΟ (αναπληρωτή του Προέδρου), ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ και ΠΛΕΞΙ Α ΕΛΕΝΗ. 5 - Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι : α) Η αποσφράγιση, µονογραφή κατά φύλλο, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και β) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η τελική αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, µε τα αποτελέσµατα της διενέργειας του διαγωνισµού. Η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από την Υπηρεσία µας, δηµόσιας κλήρωσης, Σελίδα 4 από 18

5 σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην Απόφαση υπ αριθµ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ και στην Εγκύκλιο ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/ , του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ως άνω απόφασης. Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους. 6- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι : Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως τις 17 Ιουνίου 2013 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής [ Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου και ώρα 11:00 π.µ. ], σε σφραγισµένο φάκελο µαζί µε επιστολή τους, προκειµένου να πρωτοκολληθούν. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει την επωνυµία και την διεύθυνση του υποψηφίου και να γράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : α) Προσφορά β) Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής γ) Αριθµός ιακήρυξης δ) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Εφόσον επιθυµούν οι υποψήφιοι, µπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση, από την παραπάνω αναφερόµενη επιτροπή των προσφορών, στις 17 Ιουνίου 2013, ηµέρα ευτέρα στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής [Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου], Γραφείο 605 και ώρα 12:00 µ.µ. 7 - Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους, ως εξής : α) «υποφάκελος τεχνικής προσφοράς» και β) «υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς». Στο σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στο σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται, µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, τα οικονοµικά στοιχεία. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα περιεχόµενα των υποφακέλων τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα στην ελληνική γώσσα, ένα (1) εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, το δε άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και µπορεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων Σελίδα 5 από 18

6 εγγράφων. Το "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" επικρατεί όλων (συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών αντιγράφων), σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Αρχικά η επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλες οι τεχνικές προσφορές, ανά φύλλο. Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από την επιτροπή, µε ευθύνη του προέδρου της, για να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία, που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους, µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία, τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 8 - Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και µονογραµµένες και δεν θα φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον υποψήφιο, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, θα µονογράψει τις διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών, ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 9 - Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται (µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών) κατά αύξουσα τάξη, µε βάση τον ακόλουθο τύπο : Λ = ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου: ΤΒ(i) = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i ΚΒi = το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή ΚΒi = Kmin/Ki*100 όπου Kmin = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή Κi = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς i Με βάση τον τελικό βαθµό συνολικής προσφοράς (Λ), οι υποψήφιοι θα καταταχτούν κατά αύξουσα σειρά του βαθµού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι αυτός µε το µεγαλύτερο τελικό βαθµό συνολικής προσφοράς (Λ). Σελίδα 6 από 18

7 Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα παραπάνω κριτήρια. Αντιπροσφορές σε ουδεµία φάση του διαγωνισµού και για ουδεµία αιτία γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά υποψηφίου Αναδόχου είναι χαµηλότερη κατά 30% ή παραπάνω από τον προϋπολογισµό του έργου, η επιτροπή υποχρεωτικά θα ζητεί γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν : α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή / και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών και γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Η επιτροπή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο Ανάδοχο, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών και γνωµοδοτεί στο σχετικό πρακτικό της για την απόρριψη ή µη της συγκεκριµένης προσφοράς Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Οι τιµές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές στην προσφορά των υποψηφίων, θα δίνονται, ως εξής : α) τιµή συνολικού κόστους [ χωρίς Φ. Π. Α. ] για την παροχή όλων των ζητουµένων υπηρεσιών, β) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω υπηρεσίες. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία) και γ) τιµή συνολικού κόστους (µε Φ.Π.Α.) για την παροχή όλων των ζητουµένων υπηρεσιών. Η συνολική τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά που δε θα περιλαµβάνει όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες δε θα λαµβάνεται υπόψη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία, απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα οριστεί στην κατακυρωτική απόφαση Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα γίνει ως ο παρακάτω πίνακας, που παρουσιάζει τα στάδια υλοποίησης του έργου, καθώς και τα σχετικά παραδοτέα αυτού : Σελίδα 7 από 18

8 Στάδιο Περιγραφή Σταδίου Παραδοτέο (πληρωµή %) ιάρκεια (µήνες) Σ1 Σχέδιο οκιµών Π1 (10%) 1,0 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Εκτέλεση πιλοτικών δοκιµών εντός Ελλάδας Μελέτη ανάλυσης αποτελεσµάτων. Υπολογισµός δεικτών απόδοσης Εκτέλεση δοκιµών διαλειτουργικότητας µε άλλες χώρες Μελέτη και ανάλυση αποτελεσµάτων διαλειτουργικότητας Μελέτη πανελλαδικής επέκτασης συστήµατος ecall 2,0 Π2 (40%) 1,5 1,0 Π3 (50%) 1,0 Σε περίπτωση παράτασης του έργου HeERO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να πραγµατοποιηθεί και 2η φάση δοκιµών, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Φορέα Ανάθεσης προς τον Ανάδοχο. Σε αυτή την περίπτωση θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η διάρκεια προετοιµασίας των παραδοτέων και ο χρόνος παράδοσής τους, χωρίς αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν / Κατά την πρώτη πληρωµή, θα διενεργηθεί εφάπαξ, η προβλεποµένη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων..» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Στις παραπάνω πληρωµές ουδεµία κράτηση υπέρ του ηµοσίου θα γίνει στον ανάδοχο. Σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών 43115/ , η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 2957/1954, καθώς και το άρθρο 11 1, 2 του ν. 2860/2000, οι δαπάνες για αγορά και προµήθεια αγαθών και ειδών, εκτέλεση έργων, µισθώσεων ακινήτων κ.λ.π. που βαρύνουν αµιγώς τον προϋπολογισµό των ηµοσίων Επενδύσεων απαλλάσσονται από την υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3% του άρθρου 22 του Π..422/ Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ # ,00 # πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ # ,00 # και βαρύνει τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων [ ευρωπαϊκό έργο HeERO (Harmonised ecall European Pilot) ], που έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ΣΑΕ-071/2 (Κωδικός 2010ΣΕ ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, αν αυτό κριθεί ασύµφορο. Σελίδα 8 από 18

9 15 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών.- ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ - Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Το από 19/04/2013 Πρακτικό ηµόσιας Κλήρωσης ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ. Α. ΑΝ. Υ. ΜΕ. &. (ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ) 1 - Αναφερόµενους (6), µέλη της επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 2 - /νση Οργάν. και Πληροφορικής (για ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με. &.) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠ. Α. ΑΝ. Υ. ΜΕ. &. (ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ) α ) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού β ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα γ ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τηλεπ/νιών & Ταχ/µείων δ ) Γραφείο Γενικού ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ε ) Γραφείο Γενικού ιευθυντή Τηλεπ/νιών & Ταχ/µείων στ) ιεύθυνση Πιστοποίησης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΡΟΖΑ ΣΑΓΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1 - /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2 - Τµήµα Προµηθειών 3 - Π. Γιαννάκη Σελίδα 9 από 18

10 Τεχνικές Προδιαγραφές για το διαγωνισµό µε αντικείµενο: «Οργάνωση, διενέργεια & αξιολόγηση πιλοτικής εφαρµογής της υπηρεσίας ecall στην Ελλάδα και προτάσεις για πλήρη εφαρµογή του συστήµατος στην Ελλάδα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Σελίδα 10 από 18

11 1. Εισαγωγή 1.1. Υπόβαθρο και σύντοµη περιγραφή έργου HeERO Το ευρωπαϊκό έργο HeERO (Harmonised ecall European Pilot) αφορά στην πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος ecall σε διάφορες χώρες, µεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διάρκεια από έως Αφορά στον έγκαιρο εντοπισµό και στην παροχή βοήθειας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος µε τη χρήση του συστήµατος ecall. Το έργο HeERO υπάγεται στο ICT-PSP (Information Communication Technology Policy Support Programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης της ευρωπαϊκής digital agenda, ενώ το ecall αποτελεί κοµµάτι της οδηγίας ITS 2010/40/ΕΕ «περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και των διεπαφών µε άλλους τρόπους µεταφοράς», την οποία πρέπει να ενσωµατώσει η χώρα µας. Το ecall είναι µια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήµατος, µε την οποία ένας ποµποδέκτης κινητής τηλεφωνίας ενσωµατωµένος στο όχηµα καλεί αυτόµατα το κέντρο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια. Η κλήση αυτή γίνεται µέσω του αριθµού 112 και περιέχει δεδοµένα σχετικά µε την θέση του οχήµατος, τον τύπο του και άλλες πληροφορίες. Η εκτίµηση για τον αριθµό των ανθρώπων που θα είχαν διασωθεί από το θάνατο είναι περίπου ετησίως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω σηµαντικό αναµένεται να είναι το όφελος και ως προς την σοβαρότητα των τραυµατισµών αφού σε περίπτωση έγκαιρης προσφοράς βοήθειας µειώνονται τα ποσοστά αναπηρίας των συµµετεχόντων στο ατύχηµα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων έχει υπογράψει Μνηµόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για τη συµµετοχή της χώρας στην εφαρµογή του συστήµατος ecall από το Η Ελλάδα, µέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, µαζί µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερµανία, Ρουµανία, Τσεχία, Ολλανδία, Κροατία, Φινλανδία, Σουηδία) συµµετέχει στην κοινοπραξία Κρατών Μελών στο ευρωπαϊκό έργο πιλοτικής εφαρµογής του ecall µε την ονοµασία HeERO. Συντονιστής της κοινοπραξίας είναι ο ευρωπαϊκός οργανισµός ERTICO. Στα πλαίσια του παραπάνω έργου το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, διεξήγαγε ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό ( ιακήρυξη 2/2012) για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO», ο οποίος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Σύµφωνα µε τη ιακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού και τη Σύµβαση που υπεγράφη µε τον Ανάδοχο, η προµήθεια του σχετικού εξοπλισµού και η θέση του σε λειτουργία θα έχει ολοκληρωθεί στις 8 Ιουνίου Ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί σε χώρο εντός του κτιρίου του Τοµέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων επί της οδού Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου. Πέραν των ανωτέρω, µεταξύ των άλλων υποχρεώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Υ.Α.Α.Υ.Μ..) που περιγράφονται στο DoW στα πλαίσια του έργου HeERO, συµπεριλαµβάνονται και οι εξής: Οργάνωση και διενέργεια πιλοτικών δοκιµών της υπηρεσίας ecall στην Ελλάδα, Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών και Έλεγχος διαλειτουργικότητας µε άλλες χώρες Αντικείµενο του έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρέχει ένα σύνολο ολοκληρωµένων υπηρεσιών για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Υ.Α.Α.Υ.Μ.., σχετικά µε τις απαραίτητες πιλοτικές δοκιµές της εφαρµογής της υπηρεσίας ecall χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό και το λογισµικό (συµπεριλαµβανοµένων των συσκευών IVS - In Vehicle System) που θα διατεθούν από τον Ανάδοχο του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO». Σελίδα 11 από 18

12 Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αίτηµα των υποψήφιων αναδόχων, υποχρεούται να διαθέσει σε αυτούς άµεσα τα εξής: 1. Την από 8/4/2013 υπογραφείσα Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Α.Α.Υ.Μ.. µε την εταιρεία «G4S Telematix S.A.», που είναι ο Ανάδοχος του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO», 2. Την κατακυρωτική Απόφαση για το ανωτέρω έργο (αρ. πρωτ /1927/ , Α Α:ΒΕ261-ΞΓΗ, URL: 3. Την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, 4. Τη ιακήρυξη 2/2012 για το παραπάνω έργο (αρ. πρωτ /3768/ , Α Α: Β41Α1-ΝΨΑ, URL: και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθεί ότι είναι απαραίτητες για το έργο της παρούσας ιακήρυξης. Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος κάνοντας χρήση του ανωτέρω εξοπλισµού, είναι οι ακόλουθες: 1. Καθορισµός Σχεδίου πιλοτικών δοκιµών του έργου HeERO, 2. ιενέργεια των δοκιµών, 3. Έλεγχος καταγραφών και µετρήσεων, 4. Ανάλυση αποτελεσµάτων, 5. Έλεγχος συµµόρφωσης µε τα αντίστοιχα πρότυπα για το Call και 6. Εξαγωγή συµπερασµάτων για εκπόνηση µελέτης πανελλαδικής επέκτασης της υπηρεσίας ecall. Πιο συγκεκριµένα, οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις του Υπουργείου όπως περιγράφονται στο DoW (Description of Work) του έργου HeERO και στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η οργάνωση και διενέργεια πιλοτικών δοκιµών της υπηρεσίας ecall στην Ελλάδα, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών και ο έλεγχος διαλειτουργικότητας µε άλλες χώρες. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει τον εξοπλισµό και το λογισµικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall, όπως αναφέρεται προηγουµένως Καταλληλότητα αναδόχου Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτική πρόταση που θα τεκµηριώνουν επαρκώς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που αναφέρονται στις επόµενες ενότητες. Θα αξιολογηθεί θετικά προηγούµενη εµπειρία των υποψήφιων Αναδόχων σε ανάλυση αποτελεσµάτων µεγάλης κλίµακας δοκιµών πεδίου εφαρµογών/συστηµάτων ευφυών µεταφορών. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την ολοκλήρωση των εργασιών για τις ανωτέρω υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισµούς του έργου. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού να έχουν νοµική σχέση πάσης µορφής µε τον Ανάδοχο του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή και Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO». Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: αποδεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα των ευφυών µεταφορών, η οποία θα πιστοποιείται µε την κατάθεση πίνακα υλοποίησης τουλάχιστον δύο (2) συναφών έργων την τελευταία 10ετία. κατάλληλη Οµάδα Έργου από ικανό αριθµό στελεχών [κατ ελάχιστον τέσσερα (4) άτοµα, µε δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης], η οποία θα µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση των εργασιών που θα αναλάβουν. Σελίδα 12 από 18

13 Ειδικότερα η Οµάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από: Έναν (1) Κύριο Υπεύθυνο Συντονιστή του έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στον τοµέα των µεταφορών ή τηλεπικοινωνιών, και αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στον τοµέα των συστηµάτων ευφυών µεταφορών. Τουλάχιστον τρία (3) στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστον Πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών έκαστος στον τοµέα των συστηµάτων ευφυών µεταφορών Xρονοδιάγραµµα και στάδια υλοποίησης του έργου Ο χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει την 31 η /12/2013. Σε περίπτωση παράτασης του έργου HeERO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο δύναται να παραταθεί αντίστοιχα, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου από το Φορέα Ανάθεσης. Με τη συµµετοχή τους στον παρόντα διαγωνισµό, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεσµεύονται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση παράτασης του έργου δεν θα εγείρουν ουδεµία περαιτέρω οικονοµική αξίωση πέραν του συµβατικού τιµήµατος. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη στελέχωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall για όλο το διάστηµα που θα απαιτηθεί για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών δοκιµών. Τα στάδια υλοποίησης του έργου, καθώς και τα σχετικά παραδοτέα αυτού, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Στάδιο Περιγραφή Σταδίου Παραδοτέο (πληρωµή %) ιάρκεια (µήνες) Σ1 Σχέδιο οκιµών Π1 (10%) 1,0 Σ2 Εκτέλεση πιλοτικών δοκιµών εντός Ελλάδας 2,0 Σ3 Μελέτη ανάλυσης αποτελεσµάτων. Υπολογισµός δεικτών απόδοσης Π2 (40%) 1,5 Σ4 Εκτέλεση δοκιµών διαλειτουργικότητας µε άλλες χώρες 1,0 Σ5 Μελέτη και ανάλυση αποτελεσµάτων διαλειτουργικότητας Σ6 Μελέτη πανελλαδικής επέκτασης συστήµατος ecall Π3 (50%) 1,0 Σε περίπτωση παράτασης του έργου HeERO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να πραγµατοποιηθεί και 2 η φάση δοκιµών, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Φορέα Ανάθεσης προς τον Ανάδοχο. Σε αυτή την περίπτωση θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η διάρκεια προετοιµασίας των παραδοτέων και ο χρόνος παράδοσής τους. Οι δράσεις των σταδίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα χρονοδιαγράµµατος του έργου: Σελίδα 13 από 18

14 2. Τεχνικές προδιαγραφές 2.1. Οργάνωση και επίβλεψη πιλοτικών δοκιµών του έργου HeERO Ο Ανάδοχος θα καθορίσει τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης της υπηρεσίας ecall καθώς και τα σενάρια κατά τα οποία θα γίνουν οι δοκιµές αυτές, όπως και τη µεθοδολογία ανάλυσης των αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη αυτά που έχουν αποφασιστεί στα πλαίσια του έργου HeERO. Τα σενάρια δοκιµών και διαλειτουργικότητας µε άλλα κράτη θα περιλαµβάνουν δοκιµές σε διάφορα οδικά περιβάλλοντα και συνθήκες κυκλοφορίας, αντιπροσωπευτικά των ελληνικών συνθηκών και θα περιλαµβάνουν: Χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος από τους επιβάτες του οχήµατος και Προσοµοίωση αυτόµατης ενεργοποίησης λόγω ατυχήµατος µε την αποστολή σήµατος ότι ο αερόσακος άνοιξε χωρίς αυτό όµως να συµβεί πραγµατικά (για λόγους κόστους και επικινδυνότητας). Συνολικά προβλέπονται τουλάχιστον 1500 πιλοτικές δοκιµές ecall σε πραγµατικές συνθήκες, κατανεµηµένες σε αστικό περιβάλλον εντός της Αθήνας, στην ΑΤΤΙΚΗ Ο Ο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και σε επαρχιακό δίκτυο του νοµού Αττικής. Στα πλαίσια του έργου ο Φορέας Ανάθεσης δύναται να ζητήσει τη διενέργεια επαναληπτικών ή/και πρόσθετων δοκιµών σε περίπτωση που θεωρήσει ότι συντρέχουν σηµαντικοί λόγοι για την επανάληψη των µετρήσεων (π.χ. άρση προβληµάτων, βελτίωση συστήµατος, αλλαγής προδιαγραφών/πρωτοκόλλων κ.α.). Επίσης ο Ανάδοχος θα καθορίσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας ecall και του εξοπλισµού, βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών οι οποίοι είναι καθορισµένοι στα πλαίσια του έργου HeERO: α/α είκτης Περιγραφή (ελληνικά) Περιγραφή (αγγλικά) 1 KPI_001a 2 KPI_001b 3 KPI_002a 4 KPI_002b 5 KPI_003 6 KPI_004 7 KPI_005 8 KPI_006 9 KPI_007a 10 KPI_007b Αριθµός κλήσεων ecall που ενεργοποιήθηκαν µε προσοµοίωση αυτόµατης ενεργοποίησης Αριθµός κλήσεων ecall που ενεργοποιήθηκαν χειροκίνητα Ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωµένων κλήσεων ecall µε χρήση του αριθµού 112 (αν ο αριθµός αυτός θα είναι διαθέσιµος) Ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωµένων κλήσεων ecall µε χρήση αριθµού άλλου του 112 Ποσοστό επιτυχίας στη λήψη των πακέτων MSDs Ποσοστό επιτυχίας στη λήψη ορθών πακέτων MSDs Χρονική διάρκεια έως την παρουσίαση των πακέτων MSD στην οθόνη του χειριστή του PSAP Ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων ecall όπου επιτεύχθηκε φωνητική επικοινωνία ιάρκεια µπλοκαρίσµατος του καναλιού φωνής λόγω της µετάδοσης του πακέτου MSD ιάρκεια µπλοκαρίσµατος του καναλιού φωνής λόγω της αυτόµατης Number of automatically initiated ecalls Number of manually initiated ecalls Success rate of completed ecalls using 112 Success rate of completed ecalls using long number Success rate of received MSDs Success rate of correct MSDs Duration until MSD is presented in PSAP Success rate of established voice transmissions Duration of voice channel blocking Duration of voice channel blocking: automatic Σελίδα 14 από 18

15 11 KPI_ KPI_ KPI_ KPI_ KPI_ KPI_027 αναµετάδοσης του πακέτου MSD Χρόνος µέχρι την επιτυχή εγκαθίδρυση της κλήσης Ποσοστό επιτυχίας της αποκωδικοποίησης του χαρακτηριστικού αριθµού του οχήµατος χωρίς τη χρήση της βάσης δεδοµένων EUCARIS (θα γίνει χρήση της Βάσης εδοµένων Οχηµάτων του Υ.Α.Α.Υ.Μ..) Αριθµός των επιτυχηµένων κλήσεων από το PSAP προς το IVS του οχήµατος Ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων από το PSAP προς το IVS του οχήµατος Χρόνος µέχρι τη γνωστοποίηση του συµβάντος στις αρχές έκτακτης ανάγκης Συνολικός χρόνος απόκρισης των αρχών έκτακτης ανάγκης από τη στιγµή που θα εκπεµφθεί το πακέτο MSD µέχρι να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήµατος retransmission of MSD Time for call establishment Success rate of VIN decoding without EUCARIS Number of successful call-backs Success rate of call-backs Time for acknowledgement of emergency services Total response time 17 KPI_028 Αριθµός διασυνοριακών δοκιµών Number of cross-border tests Ο Ανάδοχος θα παραδώσει το σχέδιο δοκιµών στο Φορέα Ανάθεσης για επιβεβαίωση και αποδοχή πριν την έναρξη των δοκιµών. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει και τα δεδοµένα που θα πρέπει να καταγράφονται αυτόµατα από τα IVS και το PSAP για τον υπολογισµό των ανωτέρω δεικτών. Ο Φορέας Ανάθεσης θα µεριµνήσει έτσι ώστε οι απαιτήσεις αυτές της αυτόµατης καταγραφής δεδοµένων να κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή & Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO», ώστε να φροντίσει για τη διάθεση της απαιτούµενης πληροφορίας ιενέργεια πιλοτικών δοκιµών και µελέτη ανάλυσης αποτελεσµάτων Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει τις δοκιµές του σχεδίου που θα επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή ετοιµότητα του εξοπλισµού. Σκοπός των δοκιµών θα είναι όχι µόνο η ορθή λειτουργία καθενός από τα επιµέρους συστήµατα του εξοπλισµού σαν αυτόνοµες µονάδες, αλλά και η πλήρη λειτουργία του εξοπλισµού σαν συνολική λύση που µπορεί να εξυπηρετήσει κλήσεις ecall. Οποιαδήποτε προβλήµατα ή σφάλµατα διαπιστωθούν θα πρέπει να καταγράφονται και να κοινοποιούνται στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υ.Α.Α.Υ.Μ.., που είναι η ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου από πλευράς Υπουργείου, καθώς και στην Οµάδα Έργου (Task Force) για τη διαχείριση του έργου «Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό Πιλοτικό για το ecall (Harmonised ecall European Pilot - HeERO)». Μετά την οριστική θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισµού και του λογισµικού του Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall, ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει τον Φορέα για την έναρξη εκτέλεσης των πιλοτικών δοκιµών υπό την επίβλεψη του Φορέα. Οι χειριστές και τεχνικοί του Κέντρου Εξυπηρέτησης Κλήσεων µε την επίβλεψη και βοήθεια του Αναδόχου θα εξυπηρετούν κλήσεις ecall βάσει του καταρτισθέντος σχεδίου πιλοτικών δοκιµών. Τα απαιτούµενα 2 οχήµατα και οι οδηγοί τους θα διατεθούν από τον Ανάδοχο για τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιµών. Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τον ανάδοχο του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή και Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Σελίδα 15 από 18

16 Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO», αναλαµβάνει την εγκατάσταση και την ορθή λειτουργίας των συστηµάτων ecall IVS (In Vehicle System) στα 2 οχήµατα που θα διαθέσει για τις πιλοτικές δοκιµές. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατ ελάχιστο δύο χειριστές για τη λήψη των κλήσεων στο «Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων ecall» κατά τη διάρκεια των δοκιµών. Ο Φορέας Ανάθεσης µπορεί να αιτηθεί τη συµµετοχή των χειριστών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Κλήσεων σε σχετική εκπαίδευση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των δοκιµών βάσει του σχεδίου, τη συλλογή των µετρήσεων και δεδοµένων για τον υπολογισµό των δεικτών, τον έλεγχο της ποιότητας των µετρήσεων και δεδοµένων, τον υπολογισµό των δεικτών και τη συγγραφή µελέτης σχετικά µε τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της υπηρεσίας ecall όπως περιγράφεται αναλυτικά στο έγγραφο D4.2 «είκτες Απόδοσης, Προδιαγραφές και Μεθοδολογία οκιµών» (KPIs, Test Specification and Methodology Final) του έργου HeERO. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Σύµβουλο του Υπουργείου στο έργο HeERO, αναλαµβάνει τη συγγραφή τµηµάτων των σχετικών µε τις δοκιµές και τα αποτελέσµατα παραδοτέων του έργου HeERO, όπως αυτά προβλέπονται στο έγγραφο Description of Work (DoW) του έργου HeERO. Σε περίπτωση διενέργειας δοκιµών εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, τα έξοδα των εκπροσώπων του Αναδόχου σε εργασίες του HeERO εκτός Αττικής θα καλυφθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων στα πλαίσια χρηµατοδότησης του έργου HeERO (071/2) Προτάσεις για την πανελλαδική εφαρµογή του συστήµατος ecall Μετά το πέρας των πιλοτικών δοκιµών και µε βάση τα αποτελέσµατά τους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει µελέτη µε προτάσεις σχετικά µε την πανελλαδική εφαρµογή του ecall. Ενδεικτικά η µελέτη θα περιλαµβάνει: παράθεση προβληµάτων, παραλείψεων και εµποδίων και προτάσεις (τεχνικές, διοικητικές, νοµοθετικές κ.α.) για την πλήρη εφαρµογή του συστήµατος ecall στην Ελλάδα. Σελίδα 16 από 18

17 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµπληρώσει τους πίνακες συµµόρφωσης που αντιστοιχούν σε κάθε τµήµα του διαγωνισµού, όπως αναφέρεται στη προκήρυξη. Οι απαντήσεις του υποψήφιου Αναδόχου για την κάλυψη κάθε τεχνικής προδιαγραφής µε την προσφερόµενη τεχνική λύση θα πρέπει να είναι: ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕΡΙΚΗ, ΟΧΙ. Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1 Καθορισµός σχεδίου δοκιµών Απάντηση Υποψήφιου Αναδόχου Παραποµπή Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4 και 2.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στη σχεδίαση δοκιµών αξιολόγησης ευφυών συστηµάτων µεταφορών. ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ιενέργεια πιλοτικών δοκιµών και µελέτη ανάλυσης αποτελεσµάτων Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2, 1.3, 2.1 και 2.2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στην επίβλεψη, οργάνωση, υλοποίηση δοκιµών αξιολόγησης ευφυών συστηµάτων µεταφορών σε πραγµατικές συνθήκες. ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Μελέτη πανελλαδικής εφαρµογής συστήµατος ecall Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2, 1.3 και 2.3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε εκπόνηση µελετών εφαρµογής για συστήµατα ευφυών µεταφορών. ΝΑΙ ΝΑΙ Σελίδα 17 από 18

18 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, καθώς και οι αντίστοιχοι µε αυτά συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας (%) Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής του υποψήφιου Αναδόχου για την υποστήριξη του συγκεκριµένου έργου Περιγραφή δοµής / οργανωτικού σχήµατος της οµάδας έργου του υποψήφιου Αναδόχου, προσδιορισµός αρµοδιοτήτων και ρόλων Σαφής και αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας εκτέλεσης των δοκιµών και ενδεικτική δοµή των παραδοτέων Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου 10 Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία Βi της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο οµάδων. Για την διαµόρφωση του συγκριτικού κόστους της προσφοράς θα ληφθεί υπόψη το κατ αποκοπή τίµηµα, δηλαδή η τιµή της προσφοράς για το αντικείµενο του έργου. Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται (µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών) κατά αύξουσα τάξη, µε βάση τον ακόλουθο τύπο: Λ = ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου: ΤΒ(i) = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i ΚΒi = το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή ΚΒi = Kmin/Ki*100 όπου Kmin = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή Κi = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς i Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα παραπάνω κριτήρια. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων (ΕΑΑ) συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών. Σελίδα 18 από 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 5 Παπάγου, 09.07.2014 Αριθμ. Πρωτ. 41588 /3077

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 21-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 576 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1105 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002283191 2014-09-10

14PROC002283191 2014-09-10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002283191 2014-09-10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ Ταχ. /νση Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες Α. Μοναστηριώτου Τηλέφωνο 2661360019 Fax 2661360060 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ. Η.Σ. ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτων (CPV 50324100-3).

Συστημάτων (CPV 50324100-3). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΙΦΧ469Η25-ΡΩΙ ΑΔΑΜ:14PROC002056168 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 12-05-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 15/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286275(9042) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 2 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολής προσφορών για την προµήθεια ζωοτροφών στους πυρόπληκτους δικαιούχους κτηνοτρόφους των περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας.

Υποβολής προσφορών για την προµήθεια ζωοτροφών στους πυρόπληκτους δικαιούχους κτηνοτρόφους των περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 05/10/2016 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθµ. πρωτ. οικ.: 156595/5772 Τµήµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 130464 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21/09/2016 Αριθ. Πρωτ.:4118

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21/09/2016 Αριθ. Πρωτ.:4118 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21/09/2016 Αριθ. Πρωτ.:4118 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών στα πλαίσια ημερίδας που θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παραλία Κύμης Πληροφορίες:ΠΙΤΕΡΟΣ Νικόλαος Τηλέφωνο: 2222022602 e-mail: aenkimis@hcg.gr Websites: www.yen.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα