ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ Μέρος Πρώτον.-Ε Ι Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. Μέρος Δεύτερον.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ 3. Ό Υπουργός. 4. Πολεοδομική 'Αρχή. 5. Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων του Υπουργού. 6. Διατάγματα κ.λ.π. ύπό του Υπουργού. Μέρος Τρίτον.-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ 7. Παρασκευή χωρογραφήσεως και Σχεδίου δια τήν Νήσον καΐ ημερομηνία* ενάρξεως Ισχύος του Σχεδίου δια τήν Νήσον. 8. Σκοποί του Σχεδίου δια τήν Νήσον. 9. Άναθεώρησις του Σχεδίου δια τήν Νήσον. Μέρος Τέταρτον.-ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 10. Τοπϋκά Σχέδια. 11. Σκοποί, τύπος κ.λ.π. του Τοπικού Σχεδίου. 12. Πολεοδομική Αρχή δια Περιοχή ν Τοπικού Σχεδίου. 13. Σχέδια Περιοχών. 14. Άναθεώρησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών. 15. Τροποποίησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών. 16. Έκπόνησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών ύπό τοπικών αρχών. 17. Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων ύπό του Υπουργού. 18. Δημοσίευσις Τοπικού Σχεδίου και Σχεδίου Περιοχής, ενστάσεις κατ' αυτών και εγκρισις αυτών. 19. Σύγκρουσις μεταξύ σχεδίων αναπτύξεως. (929)

2 Ν, 90/fl 9 0 Μέρος Πέμπτον. ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πολεοδομική άδεια Αρθρον 20. 'Ερμηνεία «αναπτύξεως». 21. Πολεοδομική άδεια. 22. Διάταγμα 'Αναπτύξεως. 23. Αιτήσεις δια πολεοδομικήν άδειαν. 24. Είδοποίησις περί αιτήσεως δια πολεοδομικήν άδειαν και παραστάσεις. 25. 'Αποφάσεις επί αιτήσεων διά πολεοδομικήν άδειαν. 26. Διά πολεοδομικήν άπόφασιν δέον νά λαμβάνονται ύπ' όψιν σχέδια αναπτύξεως κ.λ.π. 27. Συμπληρωματικά! διατάξεις ώς προς αιτήσεις διά πολεοδομικήν άδειαν. 28. Συνέπειαι πολεοδομικής αδείας. 29. Μητρώον αιτήσεων διά πολεοδομικήν άδειαν. 30. Παραπομπή αιτήσεων διά πολεοδομικήν άδειαν εις τον Ύπουργόν. 31. Μ'εραρχι'κή προσφυγή κατά πολεοδομικών αποφάσεων. 32. Ιεραρχική προσφυγή εν περιπτώσει παραλείψεως εκδόσεως πολεοδομικής αποφάσεως. 33. Άναθεώρησις πολεοδομικών αποφάσεων εις περιπτώσεις καθ' άς απαιτείται άποζημίωσις. 34. Συμπληρωματικά! διατάξεις ώς προς τήν άναθεώρησιν πολεοδομικών αποφάσεων. 35. Λευκά ι Ζώναι. Άνάκλησις ή τροποποίησις πολεοδομικής αδείας 36. Εξουσία προς άνάκλησιν ή τροποποίησιν πολεοδομικής αδείας. Επιπρόσθετοι έξουσίαι ελέγχου 37. Διατάγματα απαιτούντα τον τερματισμόν τής χρήσεως ή τήν μετατροπήν ή τήν άφαίρεσιν οίκοδομών ή έργων. 38. Διατάγματα Διατηρήσεως. 39. Διατάγματα Προστασίας Δένδρων., 40. "Ελεγχος διαφημίσεων. 41. Δεν απαιτείται αίτησις διά πολεοδομικήν άδειαν διά διαφημίσεις. 42. Πρέπουσα συντήρησις αχρησιμοποίητου ακινήτου ιδιοκτησίας κ.λ.π. 43. Συμφωνίαι ρυθμίζουσαι τήν άνάπτυξι ν ή ΧΡήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας. Συμπληρωματικά! Διατάξεις 44. Αίτησις προς καθορισμόν του εάν άπαιτήται πολεοδομική άδεια. 45. Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.'" '"." ' Μέρος "Εκτον. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιβολή ε'ις περιπτώσεις καθ 5 ας απαιτείται πολεοδομική άδεια 46. Έξουσίαι προς επίδοσιν ειδοποιήσεως επιβολής. " 47. Ιεραρχική προσφυγή ε'ίς τον Ύπουργόν κατά ειδοποιήσεως επιβολής. 48. Οοιναί διά τήν μή συμμόρφωίσιν προς είδοποίησιν επιβολής. 49.'~Έ ι κτελε σϊς' ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής έργων απαιτουμένων ύπ -της ειδοποιήσεως έπυβολής Σσμπληρω'ματικα! διατάξεις ώς προς ειδοποιήσεις επιβολής. 51. Συνέπειαι πολεοδομικής αδείας έ'πι ειδοποιήσεως επιβολής. 52. Ισχύς ειδοποιήσεως επιβολής έναντι μεταγενεστέρας αναπτύξεως.

3 931 Ν. 90/72 U Επιβολή έλεγχου δυνάμει του άρθρου 42 Άρθρον ;. '-Ρ? / 53. Ποινή δια παράλειψ'.ν συμμορφώσεως προς είδοποίησιν έπιδοθεΐσάν δυνάμει του άρθρου Έκτέλεσις ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής έργων απαιτουμένων υπό ειδοποιήσεως δοθείσης δυνάμει του άρθρου 42.,,., 55. ΣυμπληρωμοΛικαι διατάξεις ώς προς ειδοποιήσεις έπιδοθείσας δυνάμει τοΰ άρ'θρου 42. Επιβολή εις άλλας περιπτώσεις 56. 'Επιβολή Διαταγμάτων εκδοθέντων δυνάμει του άρθρου 'Επιβολή Διατοτ/μάτων Προστασίας Δένδρων καΐ Διατηρήσεως. 58. 'Επιβολή ελέγχου διαφημίσεων. 59. 'Επιβολή εν σχέσει προς αρχήν ε! 'ις τήν οποίαν έχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες. Μέρος "Εβδομον. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣ Ι Σ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 60. 'Αναγκαστική άπαλλοτρίωσις ακινήτου ιδιοκτησίας. 61. Συμπληρωματι'και διατάξεις ώς προς το ποσόν της αποζημιώσεως. 62. Πώλησις άπαλλοτριωθείσης ακινήτου' ιδιοκτησίας ε'ίς τον πρώην αυτής ιδιοκτήτη ν. 63. Διάιθεσις άπαλλστριωθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας οσάκις ό σκοπός δι' δν άπηλλοτριώ'θη αυτή δεν καταστή εφικτός. 64. Έπαναπαλλοτρίωσις διατε'θίείσης ακινήτου ιδιοκτησίας. 65. 'Εξουσία προς άκύρωσιν δουλειών και άλλων διικαιω'μάτων. 66. Έκτόπισις προσώπων έξ άπαλλοτριωθείσης ϊδιοικτησίας. Μέρος "Ογδοον. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ 'Απαιτήσεις δι' άποζημίωσιν και καταβολήν αποζημιώσεως 67. Καθορισμός αποζημιώσεως. 68. Άποζημίωσις και τρόπος καθορισμού αυτής. 69. 'Αποκλεισμός ή περιορισμός αποζημιώσεως εις ώρισμένας περιπτώσεις. 70. Ουδεμία άποζημίωσις εάν έπι'τροητή άλλη τις άνάπτυξις. 71. Περαιτέρω περιορισμός αποζημιώσεως. 72. Συμπληρωματικοί διατάξεις ώς προς το ποσόν της αποζημιώσεως. 73. Πρόσωπα εις τά όποια καταβάλλεται άποζημίωσις. 74. Καταβολή αποζημιώσεως. Ποικίλαι διατάξεις ώς προς αποζημιώσεις εις ώρισμένας περιπτώσεις 75. Άποζημίωσις εν σχέσει προς Διστάγμοπα Προστασίας Δένδρων και Διατάγματα Διατηρήσεως. 76. Άποζημίωσις διά περιορισμούς επί των διαφημίσεων. 77. Άποζημίωσις εν σχέσει προς Διατάγματα δυνάμει τοΰ' άρ'θρου Άποζημίωσις είς περιπτώσεις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως πολεοδομικής αδείας. 79. 'Εφαρμογή του άρθρου 78 εις ε! ϊδικάς περιπτώσεις αρνήσεως τής χορηγήσεως πολεοδομικής αδείας ή χορηγήσεως τοιαύτης αδείας ύπό ορούς.

4 Ν. 90/ Μέρος "Εννατον. ΤΕΛΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ "Αρθρον 80. Έπι6 ολή τέλους βελτιώσεως.» Μέρος Δέχατον. ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 81. Εξουσία εισόδου. 82. 'Εξουσία της Πολεοδομυκής 'Αρχής απως συνάσττη συμφωνίας μετ' ίδιο κ'τηΐών περιορίζουσας την χρή'σιν ακινήτου ιδιοκτησίας. 83. ΟίκονσμικαΙ διατάξεις. 84. Εφαρμογή και προσαρμογή ώρισμένων διατάξεων. 85. Ερμηνεία τοΰ περί Ρυθμίσεως 'Οδών και Οικοδομών Νόμου και αναστολή ώρισμένων διατάξεων αύτου. 86. Κανονισμοί. ψ 87. Άδιίκήιματα. 88. Ημερομηνία ενάρξεως Ισχύος. 89. Κατάργησις του περί Έκ'θέσεως Διαφημίσεων ("Ελεγχος) Νόμου..»

5 933 Ν. 90/72 Ό περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοο Συντάγματος. 'Αριθμός 90 του 1972 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑ ΞΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟ ΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Πολεοδομίας και Συνοπτικός Χωροταξίας Νόμος του τίτλος. Μέρος Πρώτον. ΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. (1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, διάφορος έννοια «αίτησις δια καθορισμόν» κέκτηται την ύπό του εδαφίου (2) του άρθρου 44, άποδιδομένην ε'ις τον δρον τούτον έ'ννοιαν' «ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται την υπό του άρθρου 2 του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) κεφ Νόμου άποδιδομένην εις τον δρον τούτον έννοιαν' 3τοθΐ96θ «άνάπτυξις» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 20 άποδιδομένην είς io TO oi966 τόν δρον τούτον εννοιαν, «άναπτύσσειν» δε ερμηνεύεται αναλόγως" 75τοϋΐ9&8 του «άνέγερσις», έν σχέσει προς ο'ικοδομήν, περιλαμβάνει έπέκτασιν, μετατροπήν και έπανέγερσιν «ανοικτός χώρος» σημαίνει οιανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν ή όποια αφέθη ώς δημόσιος κήπος, ή χρησιμοποιείται δια σκοπούς αναψυχής τοο κοινού, ή γήν αποτελούσαν κοιμητήριον τό όποιον έπαυσε νά χρησιμοποιήται' «αξία», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν, σημαίνει τό ποσόν δπερ αυτή αναμένεται νά άποφέρη έάν πωληθή είς δημοσίαν άγοράν ύπό εκουσίου πωλητού' «αρμοδιότητες» περιλαμβάνει εξουσίας και καθήκοντα' «άρχαΐον μνη μείον» κέκτηται τήν ύπό του περί 'Αρχαιοτήτων Κεφ. 31. Νόμου άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον εννοιαν* 48τοθΐ964 «αρχή είς τήν οποίαν έχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες» σημαίνει οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή άρχή ν ασκούσαν αρμοδιότητας του Υπουργού μεταβιβασθείσας είς τό πρόσωπον ή τό σώμα τούτο ή τήν άρχήν ταύτην δυνάμει του παρόντος Νόμου' «Γενικόν Διάταγμα Αναπτύξεως» σημαίνει Διάταγμα ώς τό έν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 άναφερόμενον' «γεωργία» περιλαμβάνει κηπουρικήν, καλλιέργειαν όπωρών, καλλιέργειαν σπόρων, γαλακτοκομίαν, κτηνοτροφίαν (περιλαμβάνουσαν τήν έκτροφήν παντός ζώου προς παραγωγήν τροφής, έρίου, δερμάτων ή γουναρικών ή προς τόν σκοπόν της χρησιμοποιήσεως αύτου κατά τήν καλλιέργειαν της γης), τήν χρήσιν γης διά βοσκήν, καλαθοποιΐαν ή ώς λειμώνος, λαχανόκηπου και φυτωρίου και τήν χρήσιν γης ώς δάσους οσάκις ή χρήσις αϋτη είναι επικουρική της καλλιέργειας της γης δι' άλλους γεωργικούς σκοπούς, «γεωργικός» δε ερμηνεύεται αναλόγως*

6 Ν. 90/ «διάθεσις» σημαίνει διάθεσιν δια πωλήσεως, ανταλλαγής ή μισθώσεως ή δια τής συστάσεως οιασδήποτε δουλείας, δικαιώματος ή προνομίου ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον πλην δια τής άφιε. ρώσεως, δωρεάς ή υποθήκης, «διαθέτειν» δε ερμηνεύεται αναλόγως. «Διάταγμα Αναπτύξεως» κέκτηται την ύπό του άρθρου 22 άποδιδομένην είς τον δρον τοοτον εννοιαν' «Διάταγμα Διατηρήσεως» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 38 άποδιδομένην είς τόν δρον τοοτον εννοιαν' «Διάταγμα Προστασίας Δένδρων» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 39 άποδιδομένην είς τόν δρον τοοτον εννοιαν* ' «διαφήμισις» σημαίνει πάσαν λέξιν, γράμμα, ομοίωμα, σήμα, τοίχο κόλλησιν, πίνακα, είδοποίησιν, έμβλημα ή παράστασιν, φωταγωγημένην ή μή, ή όποια έχει τόν χαρακτήρα διαφημίσεως, αναγγελίας ή καθοδηγήσεως και χρησιμοποιείται έν δλω ή έν μέρει διά τους σκοπούς αυτών και (άνευ επηρεασμού τών προηγουμένων διατάξεων του παρόντος ορισμού) περιλαμβάνει πάν ξύλινον περί " φράγμα ή παρόμοιον οικοδόμημα χρησιμοποιούμενον, ή καταστάν κατάλληλον προς χρήσιν, διά τήν εκθεσιν διαφημίσεων, πάσα δε αναφορά είς εκθεσιν διαφημίσεων ερμηνεύεται αναλόγως* «Δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον Δικαστήριον ' ". «ΕΊδικόν Διάταγμα Αναπτύξεως» σημαίνει Διάταγμα ως το έν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 άναφερόμενον' «είδοποίησις επιβολής» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 46 άποδιδομένην είς τόν δρον τοοτον εννοιοτν* ' «έκκαθάρισις», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν; σημαίνει τήν άφαίρεσιν οικοδομών ή υλικών έκ τής ακινήτου ιδιοκτησίας, τήν ϊσοπέδωσιν τής επιφανείας αυτής και τήν έκτέλεσιν τοιρύτων άλλων εργασιών έν σχέσει προς αυτήν οιαι ή'θελον καθ'ορισθή' «ιδιοκτήτης», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν, σημαίνει το πρόσωπον το όποιον είναι έγγεγραμμένον ή το όποιον δικαιούται νά έγγραφη είς τά βιβλία του Επαρχιακού ΚτηματολογικρΟ Γραφείου ώς ό ιδιοκτήτης αυτής* '''..[ «καθορισμός» κέκτηται τήν ύπό τοο εδαφίου (2) τοο άρθρου 44 άποδιδομένην είς τόν δρον τοοτον εννοιαν «καθωρισμένος» (πλην έν σχέσει προς θέματα ειδικώς απαιτούμενα ή εξουσιοδοτούμενα ύπό του παρόντος Νόμου δπως κοτθορισθώσι κατά διάφορόν τίνα τρόπον) σημαίνει καθωρισμένον 'ύπό Κανονισμών ή Διατάγματος ή Εντολής, εκδοθέντων ή δοθείσης ^ δυνάμει τοο παρόντος Νόμου' «Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου*.«Κοινόν Συμβούλιον» κέκτηται τήν ύπό τοο άρθρου 12 άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον εννοιαν* «Λευκή Ζώνη» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 35 άποδιδομένην είς τόν δρον τοοτον Μννοιαν' «μέσον προσπελάσεως» περιλαμβάνει πάν μέσον προσπελάσεως, ίδιωτικόν ή δημόσιον, δι' οχήματα ή πεζούς, περιλαμβάνει δε ωσαύτως και όδόν* «μετάλλευμα» περιλαμβάνει πάν ύλικόν έχον οίκονομικήν άξίαν και αποτελούν μέρος τοο φλοιού τής γης ή παραγόμενον φυσικώς έξ αύτοο, περιλαμβανομένου και όρυκτοο ελαίου, πίσσης, ασφάλτου και φυσικοο αερίου, άλλ' ουχί μεταλλεύματος έν διαλύσει ή δένδρων, ξυλείας και παρομοίων ειδών δασικών προϊόντων* * «μηχανικαι έργασίαι» περιλαμβάνει τήν χάραξιν και κατασκευήν Οδών καί τήν διαμόρφωσιν ή χάραξιν μέσων διόδου προς οδούς*

7 935 Ν. 90/72 «νομοθέτημα» περιλαμβάνει πάσαν Διοικητικήν Πραξιν* «οδός» σημαίνει οιανδήποτε όδόν, δημοσίαν ή ίδιωτικήν, και περιλαμβάνει οιονδήποτε δρόμον, πλατεΐαν, όδόν δημοσίου περιπάτου, πάροδον, άδιέξοδον, δρομίσκον, γέφυραν, άτραπόν δια πεζούς, άτραπόν δι' εφίππους, δίοδον ή μεγάλην δημοσίαν όδόν, εϊτε άρτηριακήν εϊτε μη και ανεξαρτήτως τοΰ εάν υφίσταται ή προτείνεται έν οίωδήποτε σχεδίω, και περιλαμβάνει πάν πεζοδρόμιον, ρεΐθρον ή μικρόν γεφύριον, ύπόγειον διάβασιν, έναέριον δρόμον, σήραγγα' «οίκοδομαι ή έργα» περιλαμβάνει άχρηστα υλικά, απορρίμματα και άλλα αντικείμενα εναποτεθεί μένα επί ακινήτου ιδιοκτησίας, αναφορά δε εις τήν άνέγερσιν ή κατασκευήν οικοδομών ή έργων ερμηνεύεται αναλόγως" «οικοδομή» περιλαμβάνει παν οικοδόμημα έξ οιουδήποτε ύλικου, τροχόσπιτον, σκηνήν και πάν μέρος οικοδομής, αλλά δέν περιλαμβάνει μηχανήματα ή μηχανικάς εγκαταστάσεις περιλαμβανόμενος εντός οικοδομής* «οϊκοδομικαι έργασίαι» περιλαμβάνει κατεδάφισιν, έπανοικοδοιμικάς εργασίας, κτιριακάς μετατροπάς ή προσθή'κας ή επιδιορθώσεις εις οίκοδομάς και άλλας εργασίας κανονικώς έκτελουμένας ύπό προσώπου ασκούντος τήν έργασίαν του οικοδόμου" «ορισθείσα ήμερα», έν σχέσει προς τόν παρόντα Νόμον ή προς οιονδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου, σημαίνει τήν συμφώνως προς τό άρθρον 88 όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν δια τήν έναρξιν της ισχύος τοο παρόντος Νόμου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της σχετικής διατάξεως του παρόντος Νόμου" «πολεοδομική άδεια» σημαίνει άδειαν δυνάμει του Πέμπτου Μέρους ύπό δρους ή άνευ δρων, ό δε δρος «πολεοδομική άδεια ύπό δρους» περιλαμβάνει προσωρινήν πολεοδομικήν άδειαν' «πολεοδομική άπόφασις» σημαίνει άπόφασιν ληφθεΐσαν προς χορήγησα/ ή άρνησιν χορηγήσεως αδείας δι' άνάπτυξίν δυνάμει του Πέμπτου Μέρους ή προς χορήγησιν αδείας δι' άνάπτυξι ν ύπό δρους ή άνευ δρων, περιλαμβάνει δε άπόφασιν ληφθεΐσαν προς χορήγησιν προσωρινής πολεοδομικής αδείας ή προς καθορισμόν ή προς έπίδοσιν ειδοποιήσεως δυνάμει του άρθρου 28' «Πολεοδομική Αρχή» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 4 άποδιδομένην ε'ις τόν δρον τούτον έννοιαν' «προσωρινή πολεοδομική άδεια» κέκτηται τήν ύπό του εδαφίου (4) του άρθρου 25 άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον έννοιαν" «σχέδιον αναπτύξεως» περιλαμβάνει Σχέδιον διά τήν Νήσον, Τοπικόν Σχέδιον και Σχέδιον Περιοχής, ως και οιονδήποτε τοιούτο σχέδιον τροποποιηθέν' «Σχέδιον διά τήν Νήσον» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 7 άποδιδομένην εις τόν δρον τουτο ν έννοιαν καΐ περιλαμβάνει άναφοράν είς τό έν λόγω Σχέδιον τροποποιηθέν συμφώνως προς τό άρθρον 9* «Σχέδιον Περιοχής» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 13 άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον έννοιαν' «τοπική αρχή» κέκτηται τήν αυτήν έννοιαν ως ό δρος «αρμοδία Κεφ. 96. αρχή» έν τω περί Ρυθμίσεως 'Οδών καί Οικοδομών Νόμω ή οίω 14 τοΰ 1959 δτνποτε νόιμω τροποποιοΰντι ή άνΐΐιίκάθϊστώντι τούτον' 6 Ζ το ίίί?'ϋ 3 1 Γ ' 6 του τοΰ τοΰ 1969 «Τοπικόν Σχέδιον» κέκτηται τήν ύπό τοΰ άρθρου 10 άποδιδο 38 τοΰ μένην είς τόν δρον τουτον έννοιαν και περιλαμβάνει άναφοράν εϊς τό έν λόγω Σχέδιον τροποποιηθέν συμφώνως προς τό άρθρον 15"

8 Ν. 90/ ο Υπουργός «δ Υπουργός» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 3 άποδιδομένην εις τον δρον τούτον εννοιαν" «υφισταμένη άνάπτυξις» σημαίνει οιανδήποτε άνάπτυξιν συμμορφουμένην προς τάς διατάξεις του άρθρου 21 και οιανδήποτε ανάπτυξαν συμπληρωθεΐσαν συμφώνως προς πολεοδομυκήν άδειαν 'δεόντως χορηγηθεΐσαν και έγγραφεΐσαν και συιμμορφουμένην προς οιουσδήποτε δρους ύπό τους όποιους αύτη έχορηγήθή, οι δε δροι «υφισταμένη οικοδομή» 'και «υφισταμένη χρήσις» ερμηνεύονται αναλόγως' «φράκτης» περιλαμβάνει ξύλινον φράκτην, φράκτην εκ πασσάλων, ή άλλως πως, ως επίσης αναχώματα καΐ τοίχους" «χρήσις», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν, δεν περιλαμβάνει τήν χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δια τήν έκτέλεσιν οιωνδήποτε οικοδομικών ή άλλων εργασιών έπ' αυτής. (2) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή άνάπτυξις ακινήτου Ιδιοκτησίας θεωρείται ώς άρξαμένη (α) έάν ή άνάπτυξις συνίσταται εις τήν έκτέλεσιν εργασιών, κατά τον χρόνον καθ' δν άρχονται αί έργασίαι αύται" (β) έάν ή άνάπτυξις συνίσταται εις τήν άλλαγήν χρήσεως, κατά τον χρόνον καθ' δν άρχεται ή νέα χρήσις* (γ) έάν ή άνάπτυξις συνίσταται εις τε τήν έκτέλεσιν εργασιών και τήν άλλαγήν χρήσεως, κατά τον προγενέστερον τών έν ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις αναφερομένων χρόνων. (3) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας οσάκις, δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου, άπαιτήται δπως ή αξία συμφέροντος τίνος έν άκινή'τφ ιδιοκτησία έκτιμηθή ύπό τήν προϋπόθέσιν δτι θά έχορηγεΐτο πολεοδομική άδεια δι' άνάπτυξιν οιασδήποτε κατηγορίας, ή προϋπόθεσις αυτή τίθεται νοουμένου δτι πάσα τοιαύτη άνάπτυξις θά συνεμορφουτο προς τάς διατάξεις οιουδήποτε νομοθετήματος, άλλου τοο παρόντος Νόμου, το όποιον θά ήτο εφαρμόσιμο ν έπ' αυτής. (4) ΑΙ έν τω παρόντι Νόμω άναφοραί είς οιονδήποτε νομοθέτημα ερμηνεύονται, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, ώς άναφοραί είς το έν λόγω νομοθέτημα ώς τοϋτο δυνατόν νά εχη τροποποιηθή ύπό ή δυνάμει οιουδήποτε άλλου νομοθετήματος, περιλαμβανομένου καΐ του παρόντος Νόμου. Μέρος Δεύτερον. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ 3. (1) Ό διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι καθ' δσον άφορα το Τρίτον Μέρος 5 Υπουργός Οικονομικών, άλλαχου δε ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ό δε έν τω παρόντι Νόμω δρος «ό Υπουργός» ερμηνεύεται αναλόγως και περιλαμβάνει πάν πρόσωπον, σώμα ή άρχή ν έξουσιοδοτηθεΐσαν ύπό του Υπουργού δπως άσκή τάς δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αύτοΰ. (2) Έν τη άσκήϋει τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του ό Υπουργός συμβουλεύεται οιανδήποτε Έπιτροπήν συνιστωμένην δι' αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου προς τον σκοπόν τούτον, οιονδήποτε έτερον 'YTcoV'pydv σχετυκώς προς οιονδήποτε θέμα αφορών εις τάς αρμοδιότητας του Υπουργού τούτου καΐ οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή αρχήν διά τήν λήψιν συμβουλής παρά της οποίας υπάρχει είδι'κή πρό'βλεψις έν τω παρόντι Νόμω ή έν Κανονισμοΐς έκ'δοθεΐσι δυνάμει τούτου, δύναται δέ νά συμβουλεύηται ωσαύτως και οιαδήποτε έτερα πρόσωπα διαθέτοντα είΐδικάς γνώσεις έφ' οιουδήποτε θέματος επί του όποιου ό Υπουργός θά θεώρηση σκόπιιμον δπως λάβη συμβουλήν.

9 937 Ν. 90/72 4. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή Πο Πολεοδομιλεοδομική 'Αρχή είναι, αναλόγως της περιπτώσεως, ό Υπουργός ή Kfl ρχ^' οιαδήποτε αρχή εις τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες. (2) 'Ανεξαρτήτως πάσης άλλης διατάξεως του παρόντος Νόμου, το Ύποΐυργι'κόν Συμβούλιον διά τήν καλυτέραν πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου θα καθίδρυση διά Κανονισμών Συμβούλιον. Οι Κανονισμοί ούτοι θά προ'βλέπω'σι, μεταξύ άλλων, περί της έπωνυΐμίας του Συμβουλίου, των άομοοιοτήτων αύτου, του αριθμού τών ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διοριζομένων μελών αότοο και τών προσόντων τών προσώπων άτινα θά διορίζωνται και γενικώς περί της διαρθρώσεως και λειτουργίας του Συμβουλίου. 'Ωσαύτως οι Κανονισμοί οδτοι θά δύνανται νά προ'βλέπωσιν δτι άπασαι ή οίαιδήποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Υπουργού δύνανται νά μετοίβιβαοίθώσιν ε'ίς το Συμ'βούλιον, ή δτι τό Συμ'βούλιον θά είναι ή δυνάμει του παρόντος Νόμου Πολεοδομική 'Αρχή εν τοιαύτη δε περιπτώσει άπασαι αϊ δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες τοΰ Υπουργού δύνανται νά περιέλθώσιν είς τό Συμβούλιον και νά άσκώνται υπ' αύτου. 5. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, δ Ύ Μεταβίδασις πουργός δύναται νά μεταβίβαση, εάν δε τοοτο άπαιτηθή ύπό του αρμοδιοτήτων Υπουργικού Συμβουλίου δέον νά μεταβίβαση, εις οιονδήποτε πρό του " Yirou PY od σωπον, σώμα ή αρχήν τ ή ν έξουσίαν ασκήσεως οιωνδήποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του. Ή τοιαύτη μεταβίβασις δύναται νά γίνη είς διάφορα πρόσωπα, σώματα ή αρχάς εν σχέσει προς διαφόρους περιοχάς ή εν σχέσει προς τήν άσκησιν διαφόρων αρμοδιοτήτων. (2) Ή τοιαύτη μεταβίβασις διενεργείται διά Διατάγματος εκδιδομένου ύπό του Υπουργού και δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 6. Έν τη ενασκήσει τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμόδιο Διατάγματα, τήτων του δ Υπουργός κέκτηται τήν έξουσίαν νά έκδώση τοιαύτα κ.λ.π.,ύπό Διατάγματα και νά δώση τοιαύτας Έντολάς οίας θεωρεί αναγκαίας του Υπου ΡΥ υ ή έπιθυμητάς προς έπίτευξιν τών σκοπών του παρόντος Νόμου. Μέρος Τρίτον. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ 7. (1) Ό Υπουργός Οικονομικών ενεργεί, μετά πάσης δυνατής Παρασκευή ταχύτητος, χωρογράφησιν της Δημοκρατίας και έκπόνησιν εκθέσεως χωρογραφήέπ 1 αυτής καί, μετά ταύτα, έκπόνησιν σχεδίου (έν τω παρόντι Νόμω εω, κα1 αναφερομένου ώς «τό Σχέδιον διά τήν Νήσον») καί ύποβολήν αύτου διά^ήν^ήσον είς τό Υπουργικόν Συμβούλιον προς εγκρισιν. καί ημερομηνία (2) Μετά τήν εγκρισιν του Σχεδίου διά τήν Νήσον υπό του Υπουρ ενάρξεως ν L ^. * \. ' Κ c,/, Λ Λ ο, ', JL,,,,,ζ ισχύος του γικου Συμβουλίου, ο Υπουργός δημοσιεύει εν τη επισήμω εφημέριοι Σχεδίου διά της Δημοκρατίας Γνωστοποίησιν δηλοΰσαν δτι τό Σχέδιον διά τήν τήν Νήσον. Νήσον ενεκρίθη 'καί δτι τοοτο είναι διάθέ'σιμον προς έπιθεώρησιν είς τοιούτον έν εκάστη επαρχία τόπον καί κατά τοιούτον τρόπον ώς ό Υπουργός ήθε'λε κοίθό'ρίσει έν τή Γνωστοποιήσει. (3) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ώς προς τήν άναθεώρησιν καί τροποποίησιν του Σχεδίου διά τήν Νήσον, τό έν λόγω Σχέδιον λαμβάνει ίσχύν κατά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν δημοσιεύεται ή ύπό του εδαφίου (2) απαιτουμένη γνωστοποίησις. 8. Διά του Σχεδίου διά τήν Νήσον θά προδιαγράφηται ή άκο Σκοποί τοΰ λουθητέα γενική πολιτική ώς προς τήν προαγωγήν καί ελεγχον Σχεδίου διά τής αναπτύξεως, άνευ δε επηρεασμού της γενικότητος τών ανωτέρω τι> ι ν Νί ΐ σον δύναται νά παρέχηται ενδειξις τών προθέσεων τής Κυβερνήσεως άνα

10 Ν. 90/ Άνσθεώρησις τοΰ Σχεδίου διάτήν Νήσον. φορικώς προς την χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας εν τη Δημοκρατία περιλαμβανομένων της κατανομής του πληθυσμοί), τής βιομηχανίας και του εμπορίου, του τουρισμού, τοΰ τύπου των υπηρεσιών μεταφοράς και τών δημοσίων υπηρεσιών, του καθορισμού περιοχών είδικοο κοινωνικού, ιστορικού, αρχιτεκτονικού ή μορφωτικού ενδιαφέροντος ή φυσικής καλλονής και άλλων θεμάτων εύρυτέρας ή τοπικής σημασίας. 9. (1) Το Σχέδιον δια την Νήσον τελεί ύπό διαρκή άναθεώρησιν υπό του Υπουργού και αποτελεί το θέμα εκθέσεως υποβαλλομένης ύπ' αύτοΰ εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον κατά διαστήματα μη υπερβαίνοντα το εν έτος. (2) Ή εκθεσις περιλαμβάνει τοιαύτας προτάσεις προς τροποποίηση του Σχεδίου δια την Νήσον οίας δ Υπουργός θεωρεί έπιθυμητάς. (3) Το Σχέδιον δια την Νήσον τροποποιείται ως το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άπό καιρού εις καιρόν αποφασίσει. (4) Γνωστοποίησις περί οιασδήποτε τροποποιήσεως του 1 Σχεδίου δια τήν Νήσον γενομένης συμφώνως προς άπόφασιν του 'Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύεται κατά τόν αυτόν τρόπον ως ή γνωστοποίησις περί τής εγκρίσεως τοΰ Σχεδίου, ή δε ημερομηνία ενάρξεως τής ισχύος τοΰ ούτω τροποποιηθέντος Σχεδίου διά τήν Νήσον προσδιορίζεται ομοίως. Τοπικά Σχέδια. Σκοποί, τύπος, κ.λ.π., τοο Τοπικού Σχεδίου. Μέρος Τέταρτον. ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 10. (1) Ό Υπουργός δύναται, οφείλει δε εάν οϋτως άπαιτηθή υπό τοΰ Ύ.πουργυκοΰ Συμβου'λίου, νά ένεργήση επισκόπησα/ οιασδήποτε περιοχής και έικ'πονήση σχέλιον (ιέν τω παρόντι Νόμω άνάφερόμενον ως «Τοπικόν Σχέδιον») διά την περιοχήν ταύτη ν συιμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Μέρους και οιωνδήποτε Κανονισμών έΐκίδιίδοΐμένων δυνάμει τοΰ παρόντος Νό'μου και τηρουμένων τών διατάξεων αυτών. (2) Ή περιοχή αϋτη ('εν τω παρόντι Νό'μω αναφερομένη ώς «Περιοχή Τοπικοΰ ΣχεΙδίου») ορίζεται δι' αναφοράς προς χάρτην. 11. (1) Σκοποί τοΰ Τοπικοΰ Σχεδίου είναι ή. διασφάλισις μεθοδικής αναπτύξεως εν τω συμφέροντι τής υγείας, τών ανέσεων, τής εξυπηρετήσεως καΐ τής γενικής ευημερίας τής κοινότητος, ή ενδειξις τών γενικών αρχών επί τών οποίων ή έν τή περιοχή άνάπτυξις θά προάγηται και έλέγχηται, ή καθοδήγησις ώς προς τήν επιλογήν ή δ 'καθορισμός χώρων δι' ειδικούς σκοπούς, είτε διά τής έπ' αυτών διενεργείας αναπτύξεως ή άλλως πως, ή προστασία χαρακτηριστικών στοιχείων ή περιοχών κοινωνικής, ιστορικής ή αρχιτεκτονικής σημασίας, ή διασφάλισις συγκοινωνιακών γραμμών οδικών αρτηριών, διασωληνώσεων και άλλων υπηρεσιών και ή έ'νδειξις τών σταδίων κατά τά όποια δέον νά διενεργηθή ή άνάπτυξις. (2) 'Εν παντί Τοπικώ Σχεδίω λαμβάνονται ύπ' όψιν αί επιδιώξεις και οι σκοποί τοΰ Σχεδίου διά τήν Νήσον. (3) Τηρουμένων τών διατάξεων οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου προς ρύθμισιν τοΰ τύπου και τοΰ περιεχομένου τών Τοπικών Σχεδίων, πάν Τοπικόν Σχέδιον περιλαμβάνει τοιούτους χάρτας και τοιοΰτο περιγραφικόν ύλικό ν ώς ήθελον άπαιτηθή προς έπεξήγησιν τών έν λόγω προτάσεων μετά τοιούτου βαθμοΰ λεπτομέρειας οΐος ή'θελεν αρμόζει εις διάφορα τμήΐματα τής Περιοχής Τοπικοΰ Σχεδίου, ορίζει δε τόν πληθυσμόν διά τόν όποιον

11 939 Ν. το Σχέδιον θα κάμη πρόβλεψιν και παρέχει ενδειξιν των σκοπουμένων ζωνών γενικής χρήσεως ώς προς γήν καΐ οίκοδομάς και τών απαιτουμένων προς προστασίαν και εξυπηρέτησα/ τών ζωνών τούτων συγκοινωνιών' παν δε τοιούτο* Σχέδιον δύναται ειδικώς να προσδιορίζη τους χώρους τών προτεινομένων οδών, δημοσίων και άλλων κτιρίων και έργων, αεροδρομίων, δημοσίων κήπων, χώρων αναψυχής, περιοχών προστασίας της φύσεως καΐ άλλων ανοικτών χώρων και τών ε'ις αυτούς προσπελάσεων, ή νά προβλέπη την κατανομήν περιοχών προς χρήσιν διά κατοικίας ή δια γεωργικούς, βιομηχανικούς, εμπορικούς, τουριστικούς ή άλλους σκοπούς οιασδήποτε κατηγορίας οριζόμενης έν τω Σχεδίω. (4) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (3), Τοπικόν Σχέδιον δύναται νά προβλέπη διά θέματα αναφερόμενα, μεταξύ άλλων (α) (ί) είς την άπόστασιν μεταξύ οικοδομών, τήν άπόστασιν μεταξύ οικοδομών και συνόρων και τήν άπόστασιν μεξύ οικοδομών και του κέντρου οιασδήποτε οδού" (Π) ώς προς οικόπεδα, είς τήν άναλογίαν ή τήν ποσοστιαίαν άναλογίαν της γης ή οποία δύναται νά καλυφθή ύφ' οιωνδήποτε οικοδομών' (iii) είς το ελάχιστον μέγεθος οικοπέδων' (iv) εις το ϋψος οικοδομών' (ν) είς το εμβαδόν του δαπέδου οικοδομών' (vi) είς τήν εκτασιν ακινήτου ιδιοκτησίας ή οποία θά προορισθή και έπιφυλαχθή αποκλειστικώς διά τήν στάθμευσιν οχημάτων και διά τήν δημιουργίαν δημοσίων χώρων σταθμεύσεως" (β) είς τήν έπιφύλαξιν χώρων διά νέας οδούς' (γ) είς τήν άχρήστευσιν οιασδήποτε υφισταμένης δδοο* (δ) είς τήν πυκνότητα του πληθυσμού έν οιαδήποτε περιοχή" (ε) είς τόν προορισμόν εκτάσεων διά δημοσίους ανοικτούς χώρους. 12. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Μέρους, ό πολεοδομι Ύπουργός είναι υπεύθυνος διά τήν έκπόνησιν του Τοπικού 1 Σχεδίου : κή Αρχή διά Νοείται δτι κατά τήν έκπόνησιν ή τροποποίηση/ του Τοπικού Σχε χοπικοο δίου ό Υπουργός συμβουλεύεται Συμβούλιον (έν τω παρόντι Νόμω Σχεδίου. αναφερόμενο ν ώς «το Κοινόν Συμβούλιον») το όποιον συνίστοτται (α) έάν ή Περιοχή Τοπικού Σχεδίουικεΐται εξολοκλήρου έν τη περιοχή μιας μόνον τοπικής αρχής, εξ αριθμού μελών, άττοφασιζομένου ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, άντιπροσω πευόντων τήν τοπικήν αρχήν ταύτην καΐ διοριζομένων ύπ' αύτη ς" (β) ;έάν ή Περιοχή Τοπικού Σχεδίου κείται έν τη περιοχή τοπικών αρχών πλειόνων της μιας, έξ άρϋθμού μελών, άιποφασυζομένου ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, άντιπροσωπευόντων τάς αντιστοίχους τοπιικάς αρχάς ταύτας και διοριζομένων ύπ' αυτών" (γ) έν έικατέρα περιπτώσει, εκ τριών εως πέντε ετέρων μελών, διοριζομένων ύπό τοΰ Ύπουργι'κοΰ Συμβουλίου, όντων Ttooσώπων εχόντων ε'ίδι'κάς γνώσεις ή άλλως δυναμένων νά εχωσιν εγκυρον γνώμην έπι του θάματος. (2) Ό Πρόεδρος του Κοινού Συμβουλίου εκλέγεται ύπό τοΰ Συμ. βουλίου έκ τών μελών αύτου. Το Κοινόν Συμβούλιον ρυθμίζει τά τών συνεδριάσεων και εργασιών αύτοο, περιλαμβανομένου και του θέματος της απαρτίας.

12 Ν. 90/ Σχέδια^ 13. Ό 'Υπουργός δύναται νά παρασκευάση λεπτομερείς προτά * Περιοχών. σ 1(, ^y χ φ Ίι(Χρ^>ντι Νόμ ω άναφερομένας ως «Σχέδιον Περιοχής») δι' οιονδήποτε τμήμα Περιοχής Τοπικού Σχεδίου ή δι' οίανδήποτε άλλην περιοχήν, αϊ δε προηγούμενα ι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται εν σχέσει προς οιονδήποτε Σχέδιον Περιοχής ώς έφαρ *" μόζονται έΐν σχέσει προς Τοπικόν Σχέδιον. Όσάκις οιαδήποτε περιοχή ή οποία καλύπτεται υπό Σχεδίου Περιοχής έ'κπονηθέντος υπό του 'Υπουργού έμπίπτη εις τήν περιοχήν ή οποία καλύπτεται υπό Τοπικού Σχεδίου, το Σχέδιον Περιοχής τούτο αποτελεί μέρος του τοιούτου Τοπικού Σχεδίου. Άναθεώρησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών. Τροποποίηοις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών. 14. (1) Τα Τοπικά Σχέδια και τα Σχέδια Περιοχών τελοΰσιν ύπό διαρκή άναθεώρησιν ύπό του Υπουργού και άποτελουσι τό θέμα εκθέσεως δημοσιευομένης υπ' αύτου, καθ' δν τρόπον τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν ορίσει, κατά διαστήματα μή υπερβαίνοντα τά πέντε ετη. (2) Ή εκθεσις αυτή περιλαμβάνει τοιαύτας προτάσεις διά τροποποίησα/ οιουδήποτε Τοπικού Σχεδίου καΐ οιουδήποτε Σχεδίου Πε * ριοχής οίας ό 'Υπουργός θεωρεί έπιθυμητάς. 15. Οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον και οιονδήποτε Σχέδιον Περιοχής τροποποιούνται ώς ό 'Υπουργός ήθελεν από καιρού εις καιρόν διατάξει, Τοπικόν δε Σχέδιον θεωρείται ώς τροποποιηθέν ύφ' οιουδήποτε Σχεδίου Περιοχής καθ' ην κτασιν τό τελευταΐον τούτο διαφέρει του Τοπικού Σχεδίου. Έκπόνησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών ύπό τοπικών άρχων. 16. (1) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ο'ιαδήποτε τοπική αρχή δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, οφείλει δε εάν οΰτως άπαιτηθή ύπό του 'Υπουργού, νά εκπόνηση καΐ ύποβάλη ε'ις τον Ύπουργόν οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον ή ο'ιονδήποτε Σχέδιον Περιοχής διά τήν περιοχήν της τοιαύτης τοπικής αρχής ή δι' οιονδήποτε τμήμα αυτής, ό δε 'Υπουργός δύναται νά υιοθέτηση οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής οϋτως υποβληθέν εις αυτόν, είτε άνευ τροποποιήσεως είτε μετά τοιούτων τροποποιήσεων οΐας θεωρεί σκόπιμους, ή δύναται νά άρνηθή νά υιοθέτηση τούτο. Παν Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής υίοθετηθέν ύπό του 'Υπουργού δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ώς έκπονηθέν ύπ' αύτου. (2) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Μέρους, οιαδήποτε τοπική αρχή δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, οφείλει δε έάν οϋτως άπαιτηθή ύπό του 'Υπουργού, νά ύποβάλη είς τον Ύπουργόν προτάσεις διά τοιαύτας τροποποιήσεις ή προσθήκας ε'ις οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής διά τήν περιοχήν τής εν λόγω τοπικής αρχής ή οιονδήποτε τμήμα αυτής οΐαι φαίνονται αύτη σκόπιμοι ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ήθελον άπαιτηθή ύπό του 'Υπουργού, δ δε 'Υπουργός δύναται νά τροποποίηση τό εν λόγω Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής καθ' ην εκτασιν οδτος θεωρεί σκόπιμον, λαμβάνων ύπ' δψιν τάς προτάσεις ταύτας και πάντα άλλον ουσιώδη παράγοντα. β Μεταδίδασις αρμοδιοτήτων ύπότοο ΎπουργοΟ 17. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοιούτων δρων και απαιτήσεων ή περιορισμών οίους ήθελεν ορίσει, δ Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος,, νά μεταβίβαση ε'ις οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή αρχήν τό καθήκον τής έκπνονήσεως οιουδήποτε Τοπικού Σχεδίου καΐ της μετά ταοτα αναθεωρήσεως αύτου. Παν Σχέδιον έκπονηθέν δυνάμει τοιούτων μεταβιβασθεισών εξουσιών απαιτείται δπως ύποβληθή εις τόν Ύπουρ t γόν συμφώνως προς τους δρους του Διατάγματος, δ δε Υπουργός

13 * 941 Ν. 90/72 δύναται να απόρριψη παν τοιούτο Σχέδιον η νά έγκρίνη τοΰτο εϊτε άνευ τροποποιήσεως εϊτε μετά τοιούτων τροποποιήσεων οϊας θεωρεί καταλλήλους. "Αμα ως δοθή γνωστοποίησις περί της υπό του Υπουργοί) εγκρίσεως οιουδήποτε Σχεδίου υποβληθέντος αύτω συμφώνως προς το παρόν άρθρον, το Σχέδιον θεωρείται, δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως Σχέδιον έκπονηθέν υπό τοΰ Υπουργού, υπό την έπιψύλαξιν δε των εξουσιών αύτου προς μεταβίβασιν αρμοδιοτήτων ή άναθεώρησις αύτου αποτελεί ευθύνην του Υπουργού. 18. (1) Προτού εκπόνηση ή τροποποίηση οιονδήποτε Τοπικόν Δημοσίευσις Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής ή υιοθέτηση ή έγκρίνη οιονδήποτε TOTUKOO τοιούτο Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής υποβληθέν αύτω δυ Ι*^^*" 1 νάμει τοΰ άρθρου 16 ή του άρθρου 17, ό Υπουργός λαμβάνει ύπ' Περιοχής, δψιν τάς απόψεις τοΰ Κοινοΰ Συμβουλίου τό όποιον οδτος συνεβου ενστάσεις λεύθη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους. κατ ' αυτών καΐ εγκρισις (2) Έπί τη εκπονήσει ή τροποποιήσει οιουδήποτε Τοπικού Σχε αότών. δίου ή Σχεδίου Περιοχής ή τη υιοθετήσει ή έγκρίσει οιουδήποτε Τοπικοΰ Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής υποβληθέντος αύτω δυνάμει τοΰ άρ'θρου 16 ή τοΰ άρθρου 17, ό Υπουργός καταθέτει άντίγραφον τοΰ Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής τούτου εις τό Έπαρχιακόν Γραψεΐον Πολεοδομίας και Οίκή'σεως τής επαρχίας έν τη οποία κείται ή εντός τοΰ Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής τούτου περιλαμβανομένη περιοχή και δημοσιεύει, ώς προνοείται έν τω έδαψίω (3), Γνωστοποίησιν άναψερουσαν δτι τό Τοπι'κόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής έξεπονήθη, έτροποποιήθη, υίοθετήθη ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ενεκρίθη και δτι άντίγραφον αυτού κατετέ'θη ώς προανεφέρ'θη και θά είναι διαθέσιμον προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά πάντα εϋλογον χρόνον. (3) Ή έν τω έδαφίω (2) αναφερομένη Γνωστοποίησις (α) δημοσιεύεται έν τή έπισήιμω έφημερίδι της Δημοκρατίας' (β) δημοσιεύεται εις δύο τουλάχιστον τοπικάς εφημερίδας' και (γ) αναρτάται έπί των πινακίδων γνωστοποιήσεων ή άλλων περιάπτων σημείων τοΰ Γραφείου τοΰ Έπαρχου και τοΰ Έπα;: χιακοΰ Γραφείου Πολεοδομίας καΐ Οϊκήσεως τής επαρχίας έν τή οποία κείται ή εντός τοΰ Τοπικοΰ Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής περιλαμβανομένη περιοχή καί, εάν οιονδήποτε μέρος δημοτικής περιοχής περιλαμβάνεται έν αύτω, τών Γραφείων τοΰ οικείου Δήμου. (4) 'Εντός τεσσαράκοντα καί δύο ήιμερών άπό τής έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημο'κρατίας δημοσιεύσεως τής έν τω έδαψίω (3) αναφερομένης Γνωστοποιήσεως δύνανται νά ύποβληθώσιν εγγράφως εις τον Ύπουργόν ύπό ενδιαφερομένων προσώπων ήτιολογημέναι ενστάσεις βασιζόμεναι έπί συγκεκριμένων λόγων. (5) "Αμα τή λήξει τής έν τω έδαψίω (4) οριζόμενης προθεσμίας, ό Υπουργός χωρεί μετά πάσης δυνατής ταχύτητος ε'ις τήν έξέτασιν οιωνδήποτε ενστάσεων ύποβληθεισών ώς προνοείται έν τω ρηθέντι έδαψίω καί έν συνεχεία υποβάλλει είς τό Ύπουργί'κόν Συμβούλιον τό Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής, οιασδήποτε ούτως υποβληθείσας ενστάσεις καί, εάν τοιαύτη είναι ή περίπτωσις, οιασδήποτε απόψεις τοΰ Κοινοΰ Συμβουλίου αϊ όποΐαι διαψωνοΰσι προς οιασδήποτε έν τω Τοπικω Σχεδίω ή Σχεδίω Περιοχής τούτφ περιλαμβανομένας προτάσεις ή άλλην ΰλην, όμοΰ μετά τοιούτων παρατηρήσεων έπί τών προ αναφερθεί σων ενστάσεων καί τυχόν απόψεων καί μετά τοιούτων συστάσεων οΐας ό Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμον νά κάμη.

14 Ν. 90/ (6) Έπί xfj λήψει των δυνάμει τοΰ εδαφίου (5) υποβληθέντων αύτω εγγράφων, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, κατόπιν δεούσης μελέτης απάντων τών εγγράφων τούτων, νά έγκρίνη, μετά ή * άνευ τροποποιήσεων, το Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής ή νά άρνηθή νά έγκρίνη τούτο, ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον. (7) "Οταν Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής έγκρι'θή, μετά ή άνευ τροποποιήσεων, υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6), άντίγραφον αύτοο κατατίθεται εις το Έπαρχιακόν Γραφεΐον Πολεοδομίας και Οί'κήσεως τής επαρχίας έν τή όποια κείται ή εντός του Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής τούτου περιλαμβανομένη περιοχή ϊνα παραμείνη έν αύτω 6ιαθέσιμον προς έπ:θ! εώρηισιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά πάντα ευλογον χρόνον, Γνωστοποίησις δε περί τούτου δημοσιεύεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και καΐά τοιούτον τυχόν έτερον τρόπον οίον το Ύπουργικόν Συμ» βούλιον ήθελεν ορίσει. (8) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ώς προς την άναθεώρησιν και τροποποίησιν Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής, παν τοιούτο Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής εγκριθέν * ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου λαμβάνει ίσχύν άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ή ύπό του εδαφίου (2) προβλεπομένη Γνωστοποίησις έδημοσιεύθή έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, πλην άναφορι'κώς προς οιασδήποτε τροποποιήσεις αύτοΰ 1 έπενεχθείσας δυνάμει τοΰ εδαφίου (6) ώς προς τάς οποίας τούτο λαμβάνει ίσχύν κοίτα τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή ύπό τοΰ εδαφίου (7) προβλεπομένη Γνωστοποίησις δημοσιεύεται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. Σόγκρουσις 19. Όσάκις κατά τον αυτόν χρόνον και άναφορικώς προς την αύμεταξύ την περιοχήν υφίστανται δύο ή πλείονα σχέδια αναπτύξεως, έν περισχεδίων πτώσει συγκρούσεως μεταξύ τών έμφαινομένων προθέσεων αί όποΐαι ι αναπτύξεως.» ~ '»» «c ~ < / ' «c >c s ένσωματουνται εις τα σχέδια ταύτα υπερισχυουσιν αι διατάξεις του επί τής μεγαλυτέρας κλίμακος σχεδίου. Μέρος Πέμπτον. ΑΝΑΠΤΥΞΙ Σ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πολεοδομική άδεια Ερμηνεία 20. (1) Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ «αναπτύξεως», κειμένου, «άνάπτυξις» σημαίνει, τηρουμένων τών επομένων διατά * ξεων του παρόντος άρθρου, τήν έκτέλεσιν οικοδομικών, μηχανικών, μεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί, ΰπερθεν ή κάτωθεν ακινήτου ιδιοκτησίας ή τήν έκτέλεσιν οιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής έν τή χρήσει οιασδήποτε οικοδομής ή άλλης ακινήτου Ιδιοκτησίας. (2) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ή άνάπτυξις περιλαμβάνει (α) τήν χρήσιν ώς δύο ή πλειόνων κατοικιών οιασδήποτε οικοδομής προηγουμένως οΰσης μιας ενιαίας κατοικίας, ανεξαρτήτως τοΰ έάν οιαδήποτε τοιαύτη μεταβολή τής χρήσεως άπσατή οιανδήποτε κατασκευήν ή μη' (β) τήν έναπόθεσιν απορριμμάτων ή αχρήστων αντικειμένων επί * ακινήτου ιδιοκτησίας, παρά το δτι ή ακίνητος ιδιοκτησία περιλαμβάνεται είς χώρον δστις ήδη έχρησιμοποιεΐτο ιτρός τόν σκοπόν τούτον, έάν είτε το έπιφανειακόν εμβαδόν τής εναποθέσεως έπεκτείνηται οΰτω ή τό υψος τής εναποθέσεως * έπεκτείνηται ούτω και ύπερβαίνη τό έπίπεδον τής παρακείμενης προς τόν χώρον τούτον ακινήτου ιδιοκτησίας'

15 943 Ν. 90/72 (γ) άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύιί νόμου αναφερομένου εις τον έλεγχον διαφημίσεων ή οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου και αναφερομένων εις τόν έ'λεγχον διαφημίσεων, την δι 5 εκθεσιν διαφημίσεων χρήσιν οιουδήποτε εξωτερικού μέρους οικοδομής το όποιον κανονικώς δεν χρησιμοποιείται δια τοιούτον σκοπόν (δ) την διαίρεσιν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εις χωριστά οικόπεδα' (ε) την κατεδάφισιν οιασδήποτε οικοδομής' (στ) την διάνοιξιν οιασδήποτε όδου. 21. Τηρουμένων τών επομένων διατάξεων του παρόντος άρ Πολεοδομιθρου, άπό της ορισθείσης ημέρας απαγορεύεται ή εναρξις οίασδή κή άδεια, ποτέ αναπτύξεως ακινήτου ιδιοκτησίας εκτός εάν έ'χη χορηυηθή πολεοδομική άδεια ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής εξουσιοδοτούσα τήν άνά'πΐυξιν ταύτη ν : Νοείται δτι έν ουδεμία τών κατωτέρω περιπτώσεων θά κωλύηται ή έπηρεάζηται ή άνάπτυξις οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εάν διά τήν τοιαύτην άνάπτυ'ξιν υφίσταται κατά τήν όρισθ'εΐσαν ήμέραν άδεια χορηγηθείσα συμφώνως προς τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόμου, ό δε κάτοχος της τοιαύτης αδείας υποβάλλει αϊτησιν διά πολεοδομιικήν άδειαν συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον : (α) ΕΊς τήν περίπτωσιν μή άρξαμένης αναπτύξεως εντός τριών μηνών άπό της ορισθείσης ημέρας' και (β) ΕΊς τήν περίπτωσιν ήδη άρξαμένης αναπτύξεως εντός τριών 'μηνών άπό της ορισθείσης ημέρας. 22. (1) Ό Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος δημοσιευομένου Διάταγμα έν τη έπισήμω έ'φημερίδι της Δημοκρατίας (έν τω παρόντι Νόμω άνα Αναπτύξεως, φερομένου ώς «Διάταγμα Αναπτύξεως») νά χορήγηση πολεοδομικήν άδειαν δι' άνάπτυξιν όριζομένην έν τω Διατάγματι ή δι' οιανδήποτε κατηγορίαν αναπτύξεως οΰτως όριζομένην, παρά το γεγονός δτι ουδεμία αίτησις διά τοιαύτην άδειαν δυνατόν νά εχη ύποβληθή. (2) Διάταγμα 'Αναπτύξεως δύναται νά έκδοθή (α) ώς γενικόν Διάταγμα έφαρμόσιμον (ύπό τοιαύτας εξαιρέσεις οΐαι ήθελον όρισθή έν αύτώ) επί πάσης ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ώς «Γενικόν Διάταγμα Αναπτύξεως»)' ή (β) ώς είίδυκόν Διάταγμα έφαρμόσιμον έπί τοιαύτης μόνον ακινήτου ιδιοκτησίας οϊα ήθ'ελεν οϋτως ό,ρισθή ή έφαρμόσιμον έπί πάσης ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης έν τοιαύταις μόνον περιοχαΐς οΐαι ήθελον ούτως όρισθή ή έπί τοιαύτης μόνον ακινήτου Ιδιοκτησίας ο'ία ήθελεν ούτως όρισθή κειμένης έν τοιαύταις περιοχαΐς οΐαι ωσαύτως ήθελον οϋτως όρισθή (έν τω παρόντι Νό'μω άναφερόμενον ώς «Ε'ίδικόν Διάταγμα Αναπτύξεως»). (3) Πολεοδομική άδεια χορηγούμενη διά Διατάγματος 'Αναπτύξεως δύναται νά χορηγηθή εϊτε άνευ δρων εϊτε ύπό τοιούτους δρους ή περιορισμούς οίοι ήθελον όρισθή έν τω Διατάγματι. (4) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (3) (α) οσάκις χορηγήται πολεοδομική άδεια διά Διατάγματος 'Αναπτύξεως διά τήν άνέγερσιν, μετατροπήν, προσθήκην ή έπιδιόρθωσιν οιωνδήποτε οικοδομών, το Διάταγμα δύναται νά απαίτηση δπως λαμβάνηται ή εγκρισις τής Πολεοδομικής

16 Ν. 90/ Αρχής αναφορικούς προς το σχέδιον, το ΰψος και την έξωτεριικήν έμφάνισιν των οί'κοδομών, τον προορισμόν και την αποκλειστική ν έπιφύλαξιν χώρου δια την στάθμευσιν οχημάτων, την δενδροφύτευσιν, την άπόσ'τασιν οιασδήποτε οικοδομής εκ των συνόρων τοΰ οικοπέδου ή εκ του κέντρου οιασδήποτε όδοΰ ή σκοπούμενης,όδου και τον καθορισμόν της θέσεως οιασδήποτε διόδου προς αυτήν" (β) οσάκις χορηγήται πολεοδομική άδεια διά Διατάγματος 'Αναπτύξεως δι' άνάπτυξιν ώρισμένης κατηγορίας, το Διάταγμα δύναται νά χορηγή έξουσίαν εις τήν Πολεοδομικήν 'Αρχήν δπως από καιρού εις καιρόν έντέλληται δπως ή άδεια μή έφαρμόζηται είτε άναφορικώς προς οιανδήποτε είδικήν περιοχήν είτε άναφορικώς προς οιανδήποτε είδικήν άνάπτυξιν. (5) Οιαδήποτε διάταξις Διατάγματος 'Αναπτύξεως, διά τής.οποίας χορηγείται άδεια διά τήν χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δι' οιονδήποτε δριζόμενον έν τω Διατάγματι σκοπόν επί περιωρισμένον αριθμόν ήμερων εντός οριζομένου έν τη έν λόγω διατάξει χρονικού διαστήματος, 'θεωρείται (άνευ επηρεασμού τής γενΐκό'τητος οιασδήποτε αναφοράς έν τω παρόντι Νόμφ εις περιορισμούς) ώς διάταξις χορηγούσα άδειαν διά τήν χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δι' οιονδήποτε τοιούτον δριζόμενον σκοπόν υπό τόν περιορισμόν δτι ή ακίνητος ιδιοκτησία δεν θά χρησιμοποιηθη δι' οιονδήποτε σκοπόν δυνάμει τής τοιαύτης διατάξεως έπί αριθμόν ήμερων μεγαλύτερον του ρηθέντος εντός του έν λόγω χρονικού διαστήματος. (6) Προς τόν σκοπόν του νά καταστή δυνατή ή έκτέλεσις αναπτύξεως συμφώνως προς πολεοδομικήν άδειαν ή άλλως προς τόν σκοπόν τής προαγωγής καταλλήλου αναπτύξεως, το Διάταγμα 'Αναπτύξεως δύναται νά έντέλληται όπως οίονδήίτστε νομο'θέτημα τελούν έν ίσχύϊ κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ή οιοσδήποτε Κανονισμός, Διάταγμα, θεσμός ή άλλη Διοικητική Πράξις εκδοθείσα καθ' οιονδήποτε χρόνον δυνάμει ποχντός τοιούτου νομοθετήμοπος μή έφαρμοσθή έφ' οιασδήποτε οριζόμενης έν τω Διατάγμοαι αναπτύξεως, ή δπως έφαρμοσθή έπ* αυτής ύπό τοιαύτας τροποποιήσεις οΐαι ήθελον οϋτως όρισθή. * 23. (1) ΕΊς περιπτώσεις καθ' ας δέν εξουσιοδοτείται άνάπτυξις 5 L QC πολεοδομικής αδείας χορηγηθείσης διά Διοπάγματος Άνοαττύ ξεως εκδοθέντος ύπό του Υπουργού, πάσα αίτησις διά πολεοδομικήν άδειαν ή διά καθορισμόν δυνάμει του άρθρου 44 υποβάλλεται ε'ις τήν Πολεοδομικήν 'Αρχήν κατά τοιούτον τρόπον και έν τοιούτω τύπω ώς ήθελον καθορισθή διά Κανονισμών ή διά Διατάγματος εκδοθέντος ή Εντολής δοθείσης ύπό τοο Υπουργού. Αιτήσεις διά πολεοδομικήν άδεκχν. (2) Δύναται νά γίνη πρόβλεψις διά Κανονισμών ή Διαταγμάτων προς καθορισμόν ή προς ρύθμισιν του τρόπου κατά τόν όποιον αί αιτήσεις διά πολεοδομικήν άδειαν ή διά καθορισμόν θά τυγχάνωσι χειρισμού, ειδικώς δε (α) προς περιορισμόν τής χορηγήσεως πολεοδομικής αδείας κατά τήν διάρκειαν τοιούτου χρονικού διαστήματος οίον ήθελε καθορισθή έν σχέσει προς τοιαύτην άνάπτυξιν ή έν σχέσει προς άνάπτυξιν τοιαύτης κατηγορίας οία ήθελεν ούτω καθορισθή' (β) προς όποχρέωσιν τής Πολεοδομικής 'Αρχής δπως, προτοο χορήγηση πολεοδομικήν άδειαν δι' οιανδήποτε άνάπτυξιν ή άρνηθή τήν χορήγησιν τοιαύτης άδειας, συμβουλευθή τοιαύτας αρχάς ή πρόσωπα ώς ήθελον καθορισθή'

17 945 Ν. 90/72 (γ) προς ύποχρέωσιν της Πολεοδομικής 'Αρχής δπως δώση εις οιονδήποτε αίτητήν δια πολεοδομικήν αδειαν, εντός τοιαύτης προθεσμίας οία ήθελε καθορισθή, τοιαύτην είδοποίησιν οία ήθελεν ούτω καθορισθή, ώς προς τον τρόπον κατά τον όποιον ή αίτησις του έτυχε χειρισμού" (δ) προς ύποχρέωσιν τής Πολεοδομικής Αρχής δπως παρέχη εις τοιούτο πρόσωπον, σώμα ή αρχήν ώς ήθελε καθορισθή τοιαύτας πληροφορίας οΐαι ήθελον ούτω καθορισθή άναφορικώς προς αιτήσεις δια πολεοδομικήν αδειαν υποβληθείσας εις την Πολεοδομικήν 'Αρχήν, περιλαμβανομένων πληροφοριών ώς προς τον τρόπον κατά τον όποιον οιαδήποτε αίτησις έτυχε χειρισμού. 24. (1) Ό Υπουργός δύναται διά Διατάγματος, εν οιαδήποτε Είδοποίησις συγκεκριμένη περιπτώσει ή εν οιαδήποτε κατηγορία περιπτώσεων περί αιτήσεως και ώς προς οιανδήποτε περιοχή ν ή γενικώς, να απαίτηση δπως είδο ^ αδ λεοδομι ' ποίησις περί οιασδήποτε αιτήσεως διά πολεοδομικήν αδειαν έπιδοθή και πα ραε'ις οιονδήποτε πρόσωπον ή πρόσωπα ή δημοσιευθή έν τοιούτω τύπω στάσεις. καΐ τρόπω οίοι ήθελον ειδικώς όρισθή έν τω Διατάγματι. (2) 'Αποφασίζουσα επί πάσης τοιαύτης αιτήσεως διά πολεοδομικήν αδειαν προς άνάπτυξιν, ή Πολεοδομική 'Αρχή λαμβάνει ύπ' όψιν οίασδήποτε παραστάσεις έν σχέσει προς τήν έν λόγω αϊτησιν ληφθείσας ύπ" αυτής εντός τής έν τη ειδοποιήσει οριζόμενης προθεσμίας, δημοσιεύει δε είδοποίησιν περί τής αποφάσεως της κατά τον αυτόν τρόπον ώς έδημοσιεύθη είδοποίησις περί τής αιτήσεως. 25. (1) Τηρουμένων των δυνάμει του άρθρου 30 άρμοδιοτήτωλ "Αποφάσεις του Υπουργού, ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται νά άρνηθή τήν χορή έπίαΐτήσεων διά πολεοδομικήν αδειαν. γησιν πολεοδομικής αδείας δι' οιανδήποτε άνάπτυξιν ή οποία άπο * ^"~ ε ~ τελεΐ το θέμα αιτήσεως τίνος ή νά χορήγηση αδειαν είτε άνευ δρων είτε ύπό δρους. (2) "Οταν χορηγήται πολεοδομική άδεια ύπό δρους, οί δροι οδτοι θεωρούνται άναπόσπαστον μέρος τής έν λόγω πολεοδομικής αδείας, τηρουμένων δε των δυνάμει του άρθρου 27 αρμοδιοτήτων τής Πολεοδομικής 'Αρχής, ή εκτελεσθείσα άνάπτυξις θεωρείται ώς μή αποτελούσα άνάπτυξιν διά τήν οποίαν έχει χορτ\ γττ]θ7\ πολεοδομική άδεια έκτος έάν οί δροι οδτοι έκτελεσθώσιν. (3) Οι δροι τους οποίους ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται νά έπιβάλη κατά τήν χορήγησιν πολεοδομικής άδειας δυνάμει του εδαφίου (1) είναι (α) δροι προς ρύθ'μισιν τής αναπτύξεως ή χρήσεως οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας, εϊτε είναι ή ακίνητος 'ιδιοκτησία έν σχέσει προς τήν οποίαν υπεβλήθη ή αίτησις εϊτε μή, ή προς έπϋβολήν υποχρεώσεως διά τήν έκτέλεσιν έργων έπί πάσης τοιαύτης ακινήτου ιδιοκτησίας έφ' δσον τούτο φαίνεται εις τήν Πολεοδομικήν 'Αρχήν σκό'πιμον διά τους σκοπούς τής ύπό τής αδείας εξουσιοδοτούμενης αναπτύξεως ή έν σχέσει προς αυτήν' (β) δροι προς επιβολή ν υποχρεώσεως διά τήν άφαίρεσιν οιωνδήποτε οί'κοδοιμών ή έργων εξουσιοδοτουμένων ύπό τής ιάδείας ή τον τερματισμόν οίασδήποτε ούτως εξουσιοδοτούμενης χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας έπί τή λήξει ορισθέντος χρονικού' διαστήματος, και προς έκτέλεσιν οιωνδήποτε έργων απαιτουμένων διά τήν έπαναφοράν, κατά το τέλος του χρονικού τούτου διαστήματος, τής ακινήτου ταύτης Ιδιοκτησίας ε'ις τήν προτέραν αυτής κατάστασιν'

18 Ν. 90/ Διά πολεοδομικήν άπόφασιν δέον νά λαμδάνωνται ύπ' δψιν σχέδια ανοπττύξεως, κ.λ.ττ. (γ) όροι προς έπιβολήν υποχρεώσεως διά την φύτευσιν ή διατήρησιν δένδρων εν σχέσει προς την ύπό της αδείας έξουσιοδοτουμένην ανάπτυξαν" (δ) 'δροl προς συμμόρφωση/ προ της ενάρξεως της αναπτύξεως' (ε) οιουδήποτε άλλοι όροι καθοριζόμενοι ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου δια Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει τοο παρόντος Νόμου. (4) Πάσα πολεοδομική άδεια χορηγηθείσα ύπό δρον, ώς ό εν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (3) αναφερόμενος, αναφέρεται εν τω παρόντι Νόμω ώς «προσωρινή πολεοδομική άδεια». (5) Όσάκις χορηγήται πολεοδομική άδεια δι' άνάπτυξιν ύπό τον δρον δτι ή άνάπτυξις αυτή θα άρξηται ουχί βραδύτερον χρόνου τινός οριζομένου εν τω δρω καΐ μετά τον ούτως όριζόμενον χρόνον άρχηται οιαδήποτε άνάπτυξις φερομένη ώς ούσα σύμφωνος προς τήν άδειαν ταύτην, ή εναρξις της εν λόγω αναπτύξεως δέν συνιστά άνάπτυξιν δια τήν οποίαν έχορηγήθη ή ρηθείσα άδεια. (6) Ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται, όσάκις θεωρη τούτο σκόπιμον, νά χορήγηση πολεοδομικήν άδειαν εξουσιοδοτούσαν άνάπτυξιν άλλην εκείνης ήτις άπετέλει το θέμα της αιτήσεως, και δύναται ταυτοχρόνως νά άρνηθή τήν χορήγησιν της αδείας διά τήν οποίαν υπεβλήθη ή αίτησις. (7) Όσάκις οιαδήποτε άδεια ώς ή αναφερομένη εν τω έδαφίω (6) φέρεται ώς χορηγηθείσα ύπό αρχής είς τήν οποίαν έχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες, ή χορήγησις της αδείας είναι άνευ κύρους μέχρις ότου αυτή έγκριθή ύπό του Υπουργού. (8) Έπί τή λήψει γραπτής ερωτήσεως συνοδευομένης ή υποστηριζόμενης ύπό τοιούτων στοιχείων ή αποδείξεως και συμμορφουμένης προς ύποχρέωσιν προς έπίδοσιν τοιούτων ειδοποιήσεων ώς αυτή ήθελεν απαιτήσει, ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται νά παράσχη είς το πρόσωπον το όποιον υπέβαλε τήν έρώτησιν εκφρασιν των προκαταρκτικών απόψεων της 'Αρχής έπί των εν τή ερωτήσει οριζομένων προτάσεων δι' άνάπτυξιν και ενδείξεις υφισταμένων προτάσεων δι 5 έκπόνησίν ή τροποποίησιν οιουδήποτε σχεδίου αναπτύξεως. Ή τοιαύτη εκφρασις απόψεων δέν συνιστά πολεοδομικήν άδειαν ουδέ δεσμεύει κατά νόμον τήν 'Αρχήν ή οιονδήποτε των λειτουργών αυτής. 26. Διά νά κατάληξη ε'ις οιανδήποτε πολεοδομικήν άπόφασιν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή Πολεοδομική 'Αρχή λαμβάνει ύπ', δψιν οιανδήποτε πρόβλεψιν περιλαμβανομένην έν οίωδήποτε σχεδίω αναπτύξεως ή οιασδήποτε ύφισταμένας προτάσεις δι' έκπόνησιν ή τροποποίησιν οιουδήποτε σχεδίου αναπτύξεως ώς και οιονδήποτε άλλον ουσιώδη παράγοντα. Όσάκις ή Πολεοδομική 'Αρχή προτίθεται νά χορήγηση πολεοδομικήν άδειαν δι' άνάπτυξιν μή οδσαν σύμφωνον προς οιανδήποτε πρόβλεψιν περιλαμβανομένην ή σκοπουμένην όπως περιληφθή έν σχεδίω τινί αναπτύξεως, πλήρη στοιχεία της υποθέσεως δέον νά ύποβληθώσιν ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον το όποιον εντέλλεται καθ' δσον άφορα τους όρους οιασδήποτε τοιαύτης πολεοδομικής αποφάσεως. Συμπλήρωμα 27. (1) Οιαδήποτε εξουσία προς χορήγησι ν πολεοδομικής αδείας τικαΐ ω 1Γ διατάξεις δυνάμει του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει έξουσίαν προς χορήγη ρός δ σιν > έπί τή λήψει αιτήσεως προς τούτο, άδειας προς διατήρησιν έπί πολεοδομι περαιτέρω χρονικόν διάστημα άνεγερθεισών οικοδομών ή έκτελεκήν άδειαν. σθέντων έργων, ή προς συνέχισιν χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας άρξαμένης συμφώνως προς προσωρινήν πολεοδομικήν άδειαν, περιλαμ

19 947 Ν. 90/72 βάνει δε ωσαύτως έξουσίαν όπως, επί τη λήψει αιτήσεως προς τούτο, άπαλλάξη της υποχρεώσεως προς συμμόρφωσιν προς δρον ή δρους ύπό τους οποίους πολεοδομική άδεια είχε προηγουμένως χορηγηθή. (2) Ουδεμία αίτησις δι' άδειαν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου λαμβανομένη όλιγώτερον των τριών μηνών προ της λήξεως προσωρινής πολεοδομικής αδείας εξετάζεται ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής, ειμή μόνον τή συναινέσει του Υπουργού. (3) Οιαδήποτε άδεια χορηγούμενη δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται νά χορηγηθή οϋτως ώστε να λάβη ίσχύν από του τέλους του χρονικού διαστήματος δια το όποιον ή άνάπτυξις έξουσιοδοτήθη δια τής προσωρινής πολεοδομικής αδείας. (4) Αϊ έν τω παρόντι Νόμω άναφοραί ε'ις πολεοδομικός αδείας ερμηνεύονται ώς περιλαμβάνουσαι αδείας χορηγηθείσας δυνάμει του εδαφίου (1). (5) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας ουδεμία αρχή είς τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες θεωρείται ώς κεκτημένη έξουσίαν προς χορήγησιν άδειων ώς αϊ έν τω έδαφίω (1) άναφερόμεναι έν σχέσει. προς περιορισμούς ή δρους έπιβληθέντας ύπό του Υπουργού έν τή χορηγήσει πολεοδομικής αδείας. 28. (1) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους Συνέπεισι ώς προς τήν άνάκλησιν ή τροποποίησιν πολεοδομικής αδείας, πάσα πολβοδομιχορήγησις πολεοδομικής αδείας προς άνάπτυξιν ακινήτου ίδιοκτη *Π?*8βΙας. σίας ενεργεί προς όφελος τής ακινήτου ιδιοκτησίας και απάντων τών κατά καιρούς εχόντων έν αυτή συμφέρον προσώπων, έκτος καθ' ήν εκτασιν άλλως προβλέπει ή άδεια : Νοείται ότι ή ούτω χορηγούμενη πολεοδομική άδεια λήγει και στερείται κύρους κατόπιν τής παρελεύσεως χρονϋκοΰ διαστήματος τριών ετών από τής ημερομηνίας τής ειδοποιήσεως περί τής χορηγήσεως αυτής ή τοιούτου μακροτέρου χρονι'κου διαστήματος οίον ήβελεν όριόθή έν τή ρη'θείση ειδοποιήσει, έκτος έάν εντός του ρηθέντος τριετούς ή, αναλόγως τής περιπτώσεως; μικρότερου χρονικού διαστήματος ή άνάπτυξις ουσιαστικώς ήρξατο και τελή ύπό ένεργόν έίκτέλεσιν κατά τον χρόνον δτε ή άδεια έδει νά λήξη. (2) Άναφορικώς προς το έν τή επιφυλάξει τοΰ εδαφίου (1) άναφερόμενον χρονικόν διάστημα, ουδείς δύναται νά ίσχυρισθή έν οιαδήποτε διαδικασία δτι ή. σχετική άνάπτυξις ουσιαστικώς ήρξατο και έτέλει ύπό ένεργόν έκτέλεσιν κατά τον χρόνον δτε ή άδεια έδει νά λήξη εκτός έάν πιστοποιητικόν περί τούτου ελήφθη παρά τής Πολεοδομικής 'Αρχής κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης ουχί βραδύτερον τοΰ ενός μηνός προ τής λήξεως τοΰ ρηθέντος χρονικοΰ διαστήματος. (3) Έπί τή υποβολή αιτήσεως ώς ή έν τω έδαφίω (2) αναφερομένη, έάν ή Πολεοδομική 'Αρχή παράλειψη νά απάντηση είς αυτήν εντός δύο μηνών άπό τής λήψεως της, το πιστοποιητικόν θεωρείται ώς χορηγηθέν. (4) Πιστοποιητικόν χορηγηθέν ώς έν τω έδαφίω (2) ή θεωρούμενον ώς χορηγη.βέν δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) επενεργεί προς παράταση τής ισχύος τής σχετυκής πολεοδομικής άδειας έπί εν είσέτι έτος : 'Νοείται δτι αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται προς περαιτέρω παράτασιν ή παρατάσεις τής οϋτω παραταθείσης Ισχύος τής άδειας ώς εφαρμόζονται προς παράτασιν τής αρχικής αυτής ισχύος.

20 Ν. 90/ Μητρωον αιτήσεων δια πολεοδομικήν αδειαν. Παραπομπή αιτήσεων δια πολεοδομικήν αδειαν είς τόν 'Υπουργόν. Ιεραρχική προσφυγή κατά πολεοδομικών αποφάσεων. 29. (1) Ή Πολεοδομική 'Αρχή τηρεί, κατά τοιούτον τρόπον ώς ήθελε καθορισθή δι' Εντολής του Υπουργού, μητρωον περιέχον τοιαύτα στοιχεία άναφορικώς προς αιτήσεις δια πολεοδομικήν αδειαν υποβληθείσας εις την εν λόγω 'Αρχήν και άναφορικώς προς πολεοδομικός αποφάσεις ώς ήθελον ούτω καθορισθή. (2) Δεόντως κεκυρωμένον άντίγραφον καταχωρήσεως τίνος έν τω μητρώω αποτελεί άπόδειξιν του είς τι συνίσταται ή άνάπτυξις δια τήν οποίαν έχει χορηγηθή πολεοδομική άδεια, των δρων ύπό τους όποιους αΰτη έχει χορηγηθή και γενικώς του είδους της ύπό τής Πολεοδομικής 'Αρχής ληφθείσης αποφάσεως. (3) "Εκαστον μητρωον τηρούμενον δυνάμει του εδαφίου (1) είναι διαθέσιμον προς έπιθεώρησιν ύπό του κοινού κατά πάντα ευλογον χρόνον, κεκυρωμένα δε αντίγραφα καταχωρήσεων έν αύτώ διατίθενται επί τη καταβολή τελών καθωρισθησομένων διά Κανονισμών. 30. (1) Ό Υπουργός δύναται νά δώση Έντολάς δπως αίτησις διά πολεοδομικήν αδειαν ή δι' εγκρισιν θεμάτων έπιψυλαχθέντων κατά τήν χορήγησιν πολεοδομικής αδείας παραπεμφθή εϊς αυτόν αντί νά τύχη χειρισμού ύπό αρχής είς τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες. (2) Εντολή διδομένη δυνάμει του παρόντος άρθρου (α) δύναται νά δοθή εϊτε είς συγκεκριμένην τινά αρχήν είς τήν οποίαν Μχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες είτε γενικώς προς άπάσας τάς αρχάς είς τάς οποίας εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες' και (β) δύναται νά άφορα εϊτε είς συγκεκριμένην αϊτησιν είτε είς αιτήσεις κατηγορίας τινός οριζόμενης έν τη 'Εντολή. (3) Πάσα αίτησις έπί τής όποιας τυγχάνει εφαρμογής Εντολή δοθείσα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου παραπέμπεται είς τόν Ύπουργόν προς άπόφασιν συμφώνως προς τους δρους τής 'Εντολής. (4) Ή άπόφασις του Υπουργού έφ' οιασδήποτε αιτήσεως παραπεμφθείσης είς αυτόν δυνάμει του παρόντος άρθρου εΐναι τελική, ουδεμία δέ αρχή είς τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες δύναται νά τροποποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπον αλλοίωση τά συνεπαγόμενα τής αποφάσεως του Υπουργού ή νά πρόσθεση τι εϊς αυτά ή αφαίρεση τι έξ αυτών. 31. (1) Όσάκις ύποβάλληται αίτησις είς Πολεοδομικήν 'Αρχήν διά πολεοδομικήν αδειαν προς άνάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας, ή δι' οιανδήποτε εγκρισιν ύπό τής έν λόγω Πολεοδομικής 'Αρχής άπαιτουμένην βάσει Διατάγματος 'Αναπτύξεως, καί ή Πολεοδομική 'Αρχή αρνείται νά χορήγηση τήν τοιαύτην αδειαν ή εγκρισιν ή χορηγή ταύτην ύπό δρους, ό αίτητής δύναται, έάν τά νόμιμα αύτου συμφέροντα παραβλάπτωνται ύπό τής αποφάσεως, περιλαμβανομένης και αρνήσεως τής αρχής δπως διά τους σκοπούς του άρθρου 28 όρίση. κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης προς τούτο, χρονικόν διάστημα μα κρότερον των τριών ετών, δι' ειδοποιήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου νά ύποβάλη ίεραρχικήν προσφυγήν είς το Υπουργικόν Συμβούλιο ν. (2) Όσάκις ύποβάλληται ίεραρχι'κή προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έπιτρέψη ή νά απόρριψη ταύτην, ή νά άκυρώση ή τροποποίηση οιονδήποτε μέρος τής αποφάσεως ανεξαρτήτως του έάν ή άπόφασις άφορα είς το μέρος τούτο ή μή, δύναται δέ νά έπιληφθή τής αιτήσεως ώς έάν αυτή είχε το πρώτον ύποβληθή είς τούτο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 977 της 8ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 977 της 8ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(Ι) του 1992 55(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός E.E., Παρ. I, Άρ. 942, 9.6.72 509 Ν. 40/72 Ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια- δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 31/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1281 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 49/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 49 (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1970) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

528 Κ.Δ.Π. 129/99. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3333,18.6.9

528 Κ.Δ.Π. 129/99. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3333,18.6.9 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3333,18.6.9 528 Κ.Δ.Π. 129/99 Αριθμός 129 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 86 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 600 Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 93 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 193/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2237 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 193 ; ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 508 τής 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγορας, Πωλήσεως έπί Πιστώσει και Μισθώσεως 'Ιδιοκτησίας Νόμος του 1966,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 39(Ι)/2015 39(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981,

E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981, E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981, 29.12.72 Ό -περί 'Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΠ (I) 163 K.AJI. 55/90 Αρ. 2492, 23.3.90 Αριθμός 55 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Νόμοι 90 του 1972,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 366/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3205 της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 366 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E.Hlap. Ill (Ι) ΙΟΙ Δ.Π. 41/72 Ap. 920, 11.2.72 'Αριθμός 41 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, 11.2.77 Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 109(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ

Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ E.E. Παρ. Ill (I) 807 Κ.Δ.Π. 196/73 Άρ. 1034, 31.8.73 'Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ" Ι ΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 52 ΤΟΥ 1965, 33 ΤΟΥ 1966, 77 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954,

E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954, E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954, 5.8.72 'Αριθμός 147 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 9& ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. 126 'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. Συμφώνώς τών προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. 178 'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. Συμφώνως των προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. Ι 15, οί ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 39 Οι -περί Κατασκευής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω Διατάγματι δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του Διατάγματος'

δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω Διατάγματι δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του Διατάγματος' 925 < δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω Διατάγματι δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του Διατάγματος' Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι! αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 224. 3 του 1960 78 του 1965 10 του 1966

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 514 τής 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 514 τής 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 514 τής 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κήπων Εσπεριδοειδών (Έπισκόπησις και Καταγραφή) Νόμος του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 910 'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 12 του περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις 'Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 910 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 910 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 910 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 969 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 830 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

'Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 645 Κανονισμός 13. Ούχι βραδύτερον της Ι ης 'Ιουλίου εκάστου έτους, ή 'Επιτροπή Υδάτων θα τοιχοκολλά ή θά φροντίζη νά τόιχοκολλάται εις δύο περίοπτα μέρη τοΰ χωρίου γνωστοποίησις υπογραφομένη ύπό τοϋ Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 214 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 35 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος είς αυτό, δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E., Παρ. I, 1321 Ν. 199/87 Αρ. 2266, 16.10.87 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα»

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα» E.E., Παρ. I, 1051 Ν. 70/78 *Αρ. 1489, 22.12.78 Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ II. (Κανονισμός 2 (3).) Κανονισμοί 2, 10, 1.2 και 13. Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοϋ Έπαρχου τής 'Επαρχίας Λεμεσοϋ.

ΜΕΡΟΣ II. (Κανονισμός 2 (3).) Κανονισμοί 2, 10, 1.2 και 13. Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοϋ Έπαρχου τής 'Επαρχίας Λεμεσοϋ. 100 Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή 'Επιτροπή Υδάτων θά όρίζη όμοιόμόρφον φόρον μη υπερβαίνοντα 5, ό όποιος θα πληρώνεται ύφ' εκάστου οϊκοδέσπότου τοϋ χωρίου δια την διατήρησιν της ύδατοπρομηθείας.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 122 της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω 'Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 56/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1478 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Ενοικιάσεως Ακινήτων δια Κατοικίαν Προοφύγων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1978

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012 Αρ. 4332, 18.5.2012 45(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος Κεφ. 224. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

3. Τό άρθρον 3 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : (α) διά της προσθήκης ε (ς τό τέλος της επιφυλάξεως του έδα 32 τοΰ 1964 Φ^ου των

3. Τό άρθρον 3 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : (α) διά της προσθήκης ε (ς τό τέλος της επιφυλάξεως του έδα 32 τοΰ 1964 Φ^ου των 941 Ό περί Κυβερνητικών Υδατικών "Εργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 129

Διαβάστε περισσότερα

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977 Ε.Ε., Παρ. Ι, *Αρ. 1357, 10.6.77 603 Ν. 30/77 Ό περί Φορολογίας "Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1977 εκδίδεται διό δημσσιεύοεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4440, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4440, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4440, 11.4.2014 Ν. 47(Ι)/2014 47(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2014 Συνοπτικός τίτλος. 240(Ι) του 2002 37(Ι) του 2014. Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1203 της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1203 της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 36/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1203 της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί. 'Ενοικιοστασίου Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 280 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθμός 280 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 1784 Κ.Δ.Π. 280/98 Αρ. 3280, 20.11.98 Αριθμός 280 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(1) του 1992 55(1) του 1993 72(1) του 1998. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 Συνοπτικός τίτλος. 79(Ι) του 2010 147(Ι) του 2011 121(Ι) του 2012 37(Ι) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ιαβούλευση 20.02.2013 06.03.2013 Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Εγγράφου Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα