ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 8278] ( που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/17/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 22, τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων σχετικά με τις βασικές παραμέτρους για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών (ERA/REC/SAF/ ) της 19ης Δεκεμβρίου 2008, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να τηρούν εθνικό μητρώο αδειών μηχανοδηγού ή να μεριμνούν για την τήρηση ενός τέτοιου μητρώου. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής υποχρεούνται να τηρούν εταιρικό μητρώο συμπληρωματικών πιστοποιητικών ή να μεριμνούν για την τήρηση ενός τέτοιου μητρώου. (3) Το άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων να καταρτίσει σχέδιο των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού που θα τηρούν οι αρμόδιες αρχές και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών που θα τηρούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα μηχανοδηγούς. Το εθνικό μητρώο αδειών μηχανοδηγού ενός κράτους μέλους πρέπει να περιέχει όλες τις άδειες μηχανοδηγού που εκδίδονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Για την αίτηση έκδοσης άδειας μηχανοδηγού πρέπει να χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο έντυπο αίτησης, με σκοπό την καταχώριση της άδειας και την καταγραφή τυχόν επικαιροποιήσεων, τροποποιήσεων, αντικαταστάσεων, ανανεώσεων, αναστολών και ανακλήσεων. (4) Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των αρμόδιων αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να συμβουλευτούν τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και συμπληρωματικών πιστοποιητικών. Τα διαφορετικά μητρώα πρέπει να είναι συνεπή όσον αφορά τα δεδομένα που περιέχουν και τη μορφοποίηση αυτών των δεδομένων. Ως εκ τούτου, πρέπει να τηρούνται βάσει κοινών λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών. (5) Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις άδειες, στα εναρμονισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά και στα μητρώα αδειών και εναρμονισμένων συμπληρωματικών πιστοποιητικών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρχές ασφαλείας προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της διαδικασίας πιστοποίησης του προσωπικού που προβλέπουν τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) ( 2 ) και να επιταχυνθεί η έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα. (6) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, η τήρηση και η επικαιροποίηση του μητρώου αδειών μηχανοδηγού γίνεται από τις αρμόδιες αρχές ή από εξουσιοδοτημένους φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τον φορέα που έχουν ορίσει για τον σκοπό αυτό, εν μέρει για να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των φορέων. (7) Ιδανικά, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργεί ένα μητρώο αδειών οδήγησης βασισμένο σε υπολογιστή, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διαλειτουργικότητα των μητρώων και να επιτρέπεται η ανάκτηση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς που έχουν δικαιώματα πρόσβασης. Ωστόσο, για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η θέσπιση αυτού του είδους διασύνδεσης χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Πρώτον, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις μεθόδους με τις οποίες θα διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση παρέχεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως απαιτεί η οδηγία 2007/59/ΕΚ. Δεύτερον, είναι απαραίτητη η διερεύνηση του αριθμού συναλλαγών, προκειμένου να διεξαχθεί ανάλυση κόστους/οφέλους και να προταθεί μια εφικτή λύση που δεν επιφέρει διοικητικές δαπάνες ενδεχομένως δυσανάλογες προς τις πραγματικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων πρότεινε να εφαρμοστεί μια προσωρινή λύση, με απλοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών και να προχωρήσει η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής διασύνδεσης σε μεταγενέστερο στάδιο. ( 1 ) ΕΕ L 315 της , σ. 51. ( 2 ) ΕΕ L 220 της , σ. 16.

2 L 8/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία δεν ισχύει για την Κύπρο και τη Μάλτα. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να αφορά την Κύπρο και τη Μάλτα για όσο διάστημα τα εν λόγω κράτη μέλη δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό σύστημα. (9) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Εγκρίνονται οι βασικές παράμετροι για το Εθνικό Μητρώο Αδειών Μηχανοδηγού (εφεξής «ΕΜΑΜ») που ορίζονται στο παράρτημα I. Άρθρο 2 Εγκρίνονται οι βασικές παράμετροι για το Μητρώο Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών (εφεξής «ΜΣΠ») που ορίζονται στο παράρτημα II. Άρθρο 3 1. Εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (εφεξής «ο Οργανισμός») θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για εφαρμογή βάσει υπολογιστή η οποία θα πληροί τις βασικές παραμέτρους για το ΕΜΑΜ και το ΜΣΠ και θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής. 2. Αν συντρέχει λόγος, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός καταρτίζει πιλοτική εφαρμογή ενός δικτύου με τουλάχιστον τρία ΕΜΑΜ και εννέα ΜΣΠ. Ο Οργανισμός θα παρακολουθεί την πιλοτική εφαρμογή επί ένα τουλάχιστον έτος και θα υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή με σύσταση τροποποίησης της παρούσας απόφασης, αν συντρέχει λόγος. Άρθρο 4 Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα εξής: α) τον φορέα που έχουν ορίσει για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ β) τον φορέα που έχουν ορίσει για την τήρηση και την επικαιροποίηση του ΕΜΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ. Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για την Κύπρο και τη Μάλτα, για όσο διάστημα δεν διαθέτουν στο έδαφός τους σιδηροδρομικό σύστημα. Στη μελέτη σκοπιμότητας θα εξετασθούν ιδιαίτερα η λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, οι τρόποι λειτουργίας και οι κανόνες εισαγωγής δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά. Η μελέτη σκοπιμότητας συζητείται και εγκρίνεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αντιπροσώπων των αρμόδιων αρχών που ορίζονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Antonio TAJANI Αντιπρόεδρος

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ (ΕΜΑΜ) 1. Βασικές παράμετροι Οι βασικές παράμετροι για τα εθνικά μητρώα αδειών μηχανοδηγού που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ είναι οι εξής: Δεδομένα προς συλλογή (Κεφάλαιο 2) Μορφή των δεδομένων (Κεφάλαιο 3) Δικαιώματα πρόσβασης (Κεφάλαιο 4) Ανταλλαγή των δεδομένων (Κεφάλαιο 5) Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων (Κεφάλαιο 6) Το ΕΜΑΜ περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα. 2. Δεδομένα προς συλλογή Το τμήμα 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της άδειας. Το τμήμα 2 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εκδοθείσα άδεια, σύμφωνα με τον κατάλογο απαιτήσεων που περιέχεται στο παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ. Το τμήμα 3 περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της άδειας. Το τμήμα 4 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις και τους αρχικούς ελέγχους που επιτρέπουν την έκδοση της άδειας, καθώς επίσης και σχετικά με μεταγενέστερους ελέγχους για να παραμένει η άδεια σε ισχύ. Τα δεδομένα προς συλλογή ορίζονται στον πίνακα του κεφαλαίου Μορφή των δεδομένων Ο παρακάτω κατάλογος αφορά τις απαιτήσεις για τη μορφή των δεδομένων του ΕΜΑΜ. Ο κατάλογος έχει την εξής διάταξη: Αριθ. Δεδομένο προς εμφάνιση Περιεχόμενο Μορφή Κατάσταση της απαίτησης Τμήμα 1: Τρέχουσα κατάσταση της άδειας 1 Αριθμός άδειας 1.1 Ο αριθμός της άδειας EIN (12 ψηφία) 2 Τρέχουσα κατάσταση της άδειας 2.1 Αποδεικτικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση της άδειας. Ισχύει Ανεστάλη (εκκρεμεί απόφαση) Ανακλήθηκε 2.2 Λόγος αναστολής ή ανάκλησης

4 L 8/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα 2: Πληροφορίες για την τρέχουσα εκδοθείσα άδεια, σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ 3 Επώνυμο ή επώνυμα του κατόχου 3.1 Το επώνυμο που εμφανίζεται στο διαβατήριο, στο εθνικό δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα επώνυμα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα 4 Όνομα ή ονόματα του κατόχου 4.1 Το όνομα που εμφανίζεται στο διαβατήριο, στο εθνικό δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα ονόματα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα 5 Ημερομηνία γέννησης του κατόχου 5.1 Ημερομηνία γέννησης του κατόχου 6 Τόπος γέννησης του κατόχου 6.1 Τόπος γέννησης του κατόχου 6.2 Εθνικότητα Προαιρετικά 7 Ημερομηνία έκδοσης της άδειας 7.1 Εμφάνιση της τρέχουσας ημερομηνία έκδοσης της άδειας 8 Ημερομηνία λήξης της άδειας 8.1 Ημερομηνία της προβλεπόμενης επίσημης λήξης της ισχύουσας άδειας 9 Επωνυμία της εκδίδουσας αρχής 9.1 Επωνυμία της αρχής που εκδίδει την άδεια (αρμόδια αρχή, εξουσιοδοτημένος φορέας, σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστής υποδομής) 10 Αριθμός αναφοράς που έχει δοθεί στον εργαζόμενο από τον εργοδότη 10.1 Εταιρικός αριθμός αναφοράς για τον μηχανοδηγό Προαιρετικά 11 Φωτογραφία του κατόχου 11.1 Φωτογραφία Πρωτότυπη ή ηλεκτρονική σάρωση 12 Υπογραφή του κατόχου 12.1 Υπογραφή Πρωτότυπη/φωτοτυπία/ ηλεκτρονική σάρωση 13 Τόπος κατοικίας ή ταχυδρομική διεύθυνση του κατόχου

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/ Διεύθυνση του κατόχου Οδός και αριθμός Προαιρετικά 13.2 Πόλη Προαιρετικά 13.3 Χώρα Προαιρετικά 13.4 Ταχυδρομικός κώδικας Αριθμός τηλεφώνου Προαιρετικά 13.5 Αριθμός τηλεφώνου Προαιρετικά 13.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προαιρετικά 14 Πρόσθετες πληροφορίες 14.1 Πληροφορίες που απαιτούνται από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2007/59/ΕΚ Κωδικοποιημένες πληροφορίες Πεδίο 9.α.1 Μητρική γλώσσα ή γλώσσες του οδηγού Πεδίο 9.α.2 Χώρος που προορίζεται για καταχωρίσεις από το κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια και αφορούν πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία 15 Ιατρικός περιορισμός 15.1 Πληροφορίες που απαιτούνται από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2007/59/ΕΚ Κωδικοποιημένες πληροφορίες Υποχρεωτική χρήση γυαλιών/φακών επαφής (κωδικός β.1) Υποχρεωτική χρήση ακουστικών βαρηκοΐας (κωδικός β.2) Τμήμα 3: Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της κατάστασης της άδειας και τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων 16 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης 16.1 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης 17 Ημερομηνία λήξης 17.1 Ημερομηνία λήξης (και προβλεπόμενης επίσημης ανανέωσης) 18 Επικαιροποίηση ή επικαιροποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 18.1 Ημερομηνία επικαιροποίησης 18.2 Λόγος επικαιροποίησης 19 Τροποποίηση ή τροποποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 19.1 Ημερομηνία τροποποίησης 19.2 Λόγος τροποποίησης

6 L 8/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναστολή ή αναστολές (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 20.1 Διάρκεια περιόδου αναστολής Από (ημερομηνία) έως (ημερομηνία) 20.2 Λόγος αναστολής 21 Ανάκληση ή ανακλήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 21.1 Ημερομηνία ανάκλησης 21.2 Λόγος ανάκλησης 22 Δήλωση απώλειας της άδειας 22.1 Ημερομηνία ανακοίνωσης 22.2 Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου 23 Δήλωση κλοπής της άδειας 23.1 Ημερομηνία ανακοίνωσης 23.2 Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου 24 Δήλωση καταστροφής της άδειας 24.1 Ημερομηνία ανακοίνωσης 24.2 Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου Τμήμα 4: Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις για την έκδοση άδειας και αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων 25 Εκπαίδευση 25.1 Βασική απαίτηση Υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης που διατίθεται 26 Σωματική ικανότητα 26.1 Βασική απαίτηση Δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ, παράρτημα II (σημεία 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1) 26.2 Ημερομηνία ελέγχου 26.3 Μεταγενέστερος περιοδικός έλεγχος Επιβεβαιώθηκε/δεν επιβεβαιώθηκε 26.4 (δυνατότητα πολλών εγγραφών) Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου 26.5 Επόμενος έλεγχος Ημερομηνία επόμενου επίσημου προβλεπόμενου ελέγχου

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/ Σημειώσεις Σημειώσεις προς προσδιορισμό: Κανονικό χρονοδιάγραμμα Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα (σύμφωνα με το πιστοποιητικό γιατρού) Αλλαγή στις πληροφορίες (κωδικός 9.α.2) εάν είναι απαραίτητο Αλλαγή στον κωδικό περιορισμού Άλλο + πεδίο για προσδιορισμό 27 Επαγγελματική ψυχολογική καταλληλότητα 27.1 Βασική απαίτηση Δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/59/ΕΚ (σημείο 2.2) 27.2 Ημερομηνία ελέγχου 27.3 Επόμενος έλεγχος ή έλεγχοι Μόνο εάν είναι απαραίτητο (δυνατότητα πολλών εγγραφών) Δήλωση 27.4 Ημερομηνία επόμενου ελέγχου 28 Γενικές επαγγελματικές γνώσεις 28.1 Βασική απαίτηση Δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2007/59/ΕΚ 28.2 Ημερομηνία ελέγχου 28.3 Επόμενος έλεγχος (μόνο εάν απαιτείται σε εθνικό επίπεδο) 4. Δικαιώματα πρόσβασης Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο ΕΜΑΜ χορηγείται στα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη και για τους εξής σκοπούς: στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως, για: έλεγχο των αμαξοστοιχιών που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2007/59/ΕΚ όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, στον Οργανισμό, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως, για αξιολόγηση της εξέλιξης της πιστοποίησης μηχανοδηγών σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τη διασύνδεση των μητρώων, στους τυχόν εργοδότες των μηχανοδηγών, για να συμβουλεύονται την κατάσταση των αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομής που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα μηχανοδηγούς, για να συμβουλεύονται την κατάσταση των αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, στους μηχανοδηγούς, κατόπιν αιτήσεως, για να συμβουλεύονται τα δεδομένα που τους αφορούν,

8 L 8/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους φορείς διερεύνησης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, για τη διερεύνηση ατυχημάτων, ιδίως όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και ζ) της εν λόγω οδηγίας. 5. Ανταλλαγή δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα χορηγείται κατόπιν επίσημης αιτήσεως. Η αρμόδια αρχή παρέχει τα δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, με τρόπο που διασφαλίζει την ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες σύνδεσης στους δικτυακούς τους τόπους σε όλους όσους έχουν δικαιώματα πρόσβασης, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ο έλεγχος των λόγων αιτήσεως. 6. Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων Όλα τα δεδομένα στο ΕΜΑΜ διατηρούνται επί τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας μηχανοδηγού. Εάν οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου ξεκινήσει έρευνα η οποία αφορά τον οδηγό, τα δεδομένα σχετικά με τον οδηγό πρέπει να διατηρούνται μετά την πάροδο της δεκαετίας, εάν απαιτείται κάτι τέτοιο. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΕΜΑΜ καταγράφονται.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ (ΜΣΠ) 1. Βασικές παραμετροι Οι βασικές παράμετροι για τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών (ΜΣΠ) που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ είναι οι εξής: Δεδομένα προς συλλογή (Κεφάλαιο 2) Μορφή των δεδομένων (Κεφάλαιο 3) Δικαιώματα πρόσβασης (Κεφάλαιο 4) Ανταλλαγή των δεδομένων (Κεφάλαιο 5) Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων (Κεφάλαιο 6) Διαδικασίες σε περίπτωση πτώχευσης (Κεφάλαιο 7) Το ΜΣΠ περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα. 2. Δεδομένα προς συλλογή Το τμήμα 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της άδειας που κατέχει ο μηχανοδηγός. Το τμήμα 2 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εκδοθέν συμπληρωματικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα I σημείο 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ. Το τμήμα 3 περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του συμπληρωματικού πιστοποιητικού. Το τμήμα 4 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις και τους αρχικούς ελέγχους που επιτρέπουν την έκδοση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και σχετικά με μεταγενέστερους ελέγχους που πρέπει να καταγραφούν για να παραμένει το συμπληρωματικό πιστοποιητικό σε ισχύ. Τα δεδομένα προς συλλογή ορίζονται στον πίνακα του κεφαλαίου 3. Πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες γνώσεις όσον αφορά το τροχαίο υλικό, την υποδομή, καθώς επίσης και γλωσσικές γνώσεις που αξιολογούνται σύμφωνα με το αντίστοιχο μέρος της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, καταγράφονται στο τμήμα 2. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει την ημερομηνία των επόμενων προβλεπόμενων ελέγχων. Η νέα «τρέχουσα κατάσταση» ξεκινά την ημερομηνία των επόμενων ελέγχων, και οι προηγούμενες πληροφορίες μεταφέρονται στο τμήμα 4, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό. 3. Μορφή των δεδομένων Στον παρακάτω κατάλογο παρουσιάζεται η μορφή των δεδομένων του ΜΣΠ. Ο κατάλογος έχει την εξής διάταξη: Αριθ. Δεδομένο προς εμφάνιση Περιεχόμενο Μορφή Κατάσταση της απαίτησης Τμήμα 1: Στοιχεία αναφοράς της άδειας 1 Αριθμός άδειας 1.1 Αριθμός της άδειας που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα του εθνικού μητρώου EIN (12 ψηφία)

10 L 8/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τρέχουσα κατάσταση της άδειας 2.1 Αποδεικτικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση της άδειας Ισχύει Ανεστάλη Ανακλήθηκε Προαιρετικά Τμήμα 2: Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εκδοθέν συμπληρωματικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα I σημείο 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ 3 Επώνυμο ή επώνυμα του κατόχου (όπως εμφανίζονται στην άδεια) 3.1 Το επώνυμο που εμφανίζεται στο διαβατήριο, το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα επώνυμα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα 4 Όνομα ή ονόματα του κατόχου (όπως εμφανίζονται στην άδεια) 4.1 Το όνομα που εμφανίζεται στο διαβατήριο, το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα. Επιτρέπονται περισσότερα ονόματα, ανάλογα με τα εθνικά έθιμα 5 Ημερομηνία γέννησης του κατόχου 5.1 Ημερομηνία γέννησης του κατόχου 6 Τόπος γέννησης του κατόχου 6.1 Τόπος γέννησης του κατόχου 7 Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού 7.1 Η τρέχουσα ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού 8 Ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού 8.1 Ημερομηνία της προβλεπόμενης επίσημης λήξης του πιστοποιητικού που ορίζεται από την εταιρεία και περιλαμβάνεται στη διαδικασία που απαιτεί το άρθρο 15 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ. 9 Επωνυμία του εκδίδοντα φορέα 9.1 Επωνυμία του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό (σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστής υποδομής, άλλος φορέας) 10 Αριθμός αναφοράς που έχει δοθεί στον εργαζόμενο από τον εργοδότη 10.1 Εταιρικός αριθμός αναφοράς για το μηχανοδηγό Προαιρετικά 11 Φωτογραφία του κατόχου 11.1 Φωτογραφία Πρωτότυπη ή ηλεκτρονική σάρωση

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/27 12 Υπογραφή του κατόχου 12.1 Υπογραφή Πρωτότυπη/φωτοτυπία/ ηλεκτρονική σάρωση 13 Τόπος κατοικίας ή ταχυδρομική διεύθυνση του κατόχου 13.1 Διεύθυνση του κατόχου Οδός και αριθμός Προαιρετικά 13.2 Πόλη Προαιρετικά 13.3 Χώρα Προαιρετικά 13.4 Ταχυδρομικός Κώδικας Αλφαριθμητικός κώδικας Προαιρετικά 13.5 Αριθμός τηλεφώνου 13.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 14 Διεύθυνση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδομής για λογαριασμό των οποίων επιτρέπεται να οδηγεί ο οδηγός 14.1 Διεύθυνση της σιδηροδρομι Οδός και αριθμός κής επιχείρησης/του διαχειρι 14.2 στή υποδομής Πόλη Town 14.3 Χώρα 14.4 Ταχυδρομικός Κώδικας Αλφαριθμητικός κώδικας 14.5 Υπεύθυνος επικοινωνίας Προαιρετικά 14.6 Αριθμός τηλεφώνου 14.7 Αριθμός φαξ 14.8 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 15 Κατηγορία στην οποία ο οδηγός έχει άδεια να οδηγεί 15.1 Σχετικός κωδικός ή κωδικοί 16 Τροχαίο υλικό το οποίο ο οδηγός έχει άδεια να οδηγεί 16.1 (κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται) 16.2 Για κάθε στοιχείο προστίθεται η ημερομηνία του επόμενου προβλεπόμενου ελέγχου 17 Υποδομή στην οποία ο οδηγός έχει άδεια να οδηγεί 17.1 (κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται) 17.2 Για κάθε στοιχείο προστίθεται η ημερομηνία του επόμενου προβλεπόμενου ελέγχου

12 L 8/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλωσσικές γνώσεις 18.1 (κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται) 18.2 Για κάθε στοιχείο προστίθεται η ημερομηνία του επόμενου προβλεπόμενου ελέγχου 19 Πρόσθετες πληροφορίες 19.1 (κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται) 20 Πρόσθετοι περιορισμοί 20.1 (κατάλογος, η εγγραφή επαναλαμβάνεται) Τμήμα 3: Εγγραφές σχετικά με το ιστορικό της κατάστασης του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 21 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης 21.1 Ημερομηνία πρώτης έκδοσης του πιστοποιητικού Προαιρετικά 22 Επικαιροποίηση ή επικαιροποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 22.1 Ημερομηνία επικαιροποίησης 22.2 Λεπτομέρειες και λόγος επικαιροποίησης (διόρθωση ενός ή περισσότερων δεδομένων που εμφανίζονται στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό, π.χ. διεύθυνση κατοικίας του οδηγού) 23 Τροποποίηση ή τροποποιήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 23.1 Ημερομηνία τροποποίησης Λόγος τροποποιήσεων, με αναφορά σε συγκεκριμένα μέρη του πιστοποιητικού: τροποποιήσεις στο πεδίο 3 «Κατηγορίες οδήγησης» τροποποιήσεις στο πεδίο 4 «Πρόσθετες πληροφορίες» τροποποιήσεις στο πεδίο 5: νέες γλωσσικές γνώσεις που αποκτήθηκαν ή γνώσεις που ελέγχονται περιοδικά τροποποιήσεις στο πεδίο 6 «Περιορισμοί» τροποποιήσεις στη στήλη 7: νέες γνώσεις τροχαίου υλικού που αποκτήθηκαν ή γνώσεις που ελέγχονται περιοδικά τροποποιήσεις στη στήλη 8: νέες γνώσεις υποδομής που αποκτήθηκαν ή γνώσεις που ελέγχονται περιοδικά 24 Αναστολή ή αναστολές (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 24.1 Διάρκεια περιόδου αναστολής Από (ημερομηνία) έως (ημερομηνία) 24.2 Λόγος αναστολής

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/29 25 Ανάκληση ή ανακλήσεις (δυνατότητα πολλών εγγραφών) 25.1 Ημερομηνία ανάκλησης 25.2 Λόγος ανάκλησης 26 Δήλωση απώλειας πιστοποιητικού 26.1 Ημερομηνία ανακοίνωσης 26.2 Εάν ισχύει, ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου 27 Δήλωση κλοπής πιστοποιητικού 27.1 Ημερομηνία ανακοίνωσης 27.2 Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου 28 Δήλωση καταστροφής πιστοποιητικού 28.1 Ημερομηνία ανακοίνωσης 28.2 Ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου Τμήμα 4: Εγγραφές σχετικά με το ιστορικό των βασικών απαιτήσεων για την έκδοση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού και τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων 29 Γλωσσική ικανότητα 29.1 Βασική απαίτηση Γλώσσα ή γλώσσες εργασίας για τις οποίες χορηγήθηκε δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI παράγραφος 8 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ 29.2 Περιοδικός έλεγχος Ημερομηνία πιστοποίησης γνώσης για κάθε γλώσσα (επιτυχής εξέταση). Δυνατότητα πολλών εγγραφών. 30 Γνώση του τροχαίου υλικού 30.1 Βασική απαίτηση Τροχαίο υλικό για το οποίο χορηγήθηκε δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας 2007/59/ΕΚ 30.2 Περιοδικός έλεγχος Ημερομηνία περιοδικού ελέγχου (πιστοποιημένη γνώση) Δυνατότητα πολλών εγγραφών.

14 L 8/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γνώση της υποδομής 31.1 Βασική απαίτηση Υποδομή για την οποία χορηγήθηκε δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ 31.2 Περιοδικός έλεγχος Ημερομηνία περιοδικού ελέγχου (πιστοποιημένη γνώση). Δυνατότητα πολλών εγγραφών. 4. Δικαιώματα πρόσβασης Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο ΜΣΠ χορηγείται στα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη και για τους εξής σκοπούς: στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία λειτουργεί η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής και στα οποία ο μηχανοδηγός έχει άδεια να οδηγεί σε τουλάχιστον μία γραμμή του δικτύου: για το καθήκον παρακολούθησης της εξέλιξης της πιστοποίησης, δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, για τα καθήκοντα επιθεώρησης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο η) και παράγραφος 2 και του άρθρου 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ (το εν λόγω καθήκον μπορεί να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο φορέα), στους μηχανοδηγούς για τα δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, στους φορείς διερεύνησης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, για τη διερεύνηση ατυχημάτων, ιδίως όπως ορίζεται στο άρθρο 20 στοιχείο ε) και ζ) της εν λόγω οδηγίας. Οι εταιρείες είναι ελεύθερες να χορηγούν δικαιώματα πρόσβασης σε άλλους χρήστες, με την επιφύλαξη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 5. Ανταλλαγή δεδομένων Σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ, πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα χορηγείται: α) στις αρμόδιες αρχές του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ β) στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ γ) στους μηχανοδηγούς, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ. Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο διαχειριστής υποδομής ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας παρέχει τα δεδομένα, χωρίς καθυστέρηση, με τρόπο που διασφαλίζει την ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες σύνδεσης στους δικτυακούς τους τόπους σε όσους έχουν δικαιώματα πρόσβασης, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ο έλεγχος των λόγων αιτήσεως.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/31 6. Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων Όλα τα δεδομένα στο ΜΣΠ θα διατηρούνται επί τουλάχιστον 10 έτη από την τελευταία ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου ξεκινήσει έρευνα η οποία αφορά τον οδηγό, τα δεδομένα σχετικά με τον οδηγό πρέπει να διατηρούνται μετά την πάροδο της δεκαετίας, εάν απαιτείται κάτι τέτοιο. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΜΣΠ καταγράφονται. 7. Διαδικασία σε περίπτωση πτώχευσης Σε περίπτωση πτώχευσης μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης ή ενός διαχειριστή υποδομής, υπεύθυνη για τα δεδομένα που εμπεριέχονται στο μητρώο συμπληρωματικών πιστοποιητικών είναι η νέα εταιρεία που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση της γραμμής. Εάν η εν λόγω δραστηριότητα δεν αναληφθεί από κάποια άλλη εταιρεία, αποθετήριο δεδομένων που εμπεριέχονται στο μητρώο συμπληρωματικών πιστοποιητικών θα είναι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12761/1/14 REV 1 TRANS 403 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33639 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΣ19/38259/1879 Ρύθμιση των ιατρικών θεμάτων που αφορούν στην πιστοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 318/28 4.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το μητρώο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

1ο σιδηροδρομικό πακέτο Οδηγίες 2001/12/ΕΚ, 200/13/ΕΚ, /ΕΚ, 2001/14/ΕΚ που ρυθμίζουν θέματα όπως η ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων,, οι άδειες στ

1ο σιδηροδρομικό πακέτο Οδηγίες 2001/12/ΕΚ, 200/13/ΕΚ, /ΕΚ, 2001/14/ΕΚ που ρυθμίζουν θέματα όπως η ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων,, οι άδειες στ «Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα» Μιλτιάδης Προβατάς Προϊστάμενος Τμ. Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15570/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1. Σκοπός.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2013 COM(2013) 33 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Valenciennes, Γαλλία Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης ανθρώπινων παραγόντων οι οποίοι θα συνδράμουν τους εθνικούς φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου με σκοπό την εντατική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015 25.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31,34,35,36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ

Αριθμός 81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31,34,35,36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε. Παρ. 111(1) 580 Κ.Δ.Π. 81/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31,34,35,36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου: «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου: «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το παρόν σχέδιο νόμου σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση για την κατάρτιση καταλόγου έργων ενεργειακών υποδομών της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 345/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0252 (NLE) 11782/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: WTO 234 AE 57 ISL 36 AGRI 452 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ.23204/13 07 2015 (ΦΕΚ 1475 Β/14-07- 2015) Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/50 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2010 E(2010)19 τελικό ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.1.2010 σχετικά µε την ασφαλή ανταλλαγή µεταξύ των κρατών µελών των ηλεκτρονικών δεδοµένων για τον έλεγχο της µοναδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/09 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα