ESTIMATIONS OF INFLEXIBLE PRODUCTION MODELS FOR SECTORS OF ΤΗΕ INDUSTRY:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ESTIMATIONS OF INFLEXIBLE PRODUCTION MODELS FOR SECTORS OF ΤΗΕ INDUSTRY:"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ESTIMATIONS OF INFLEXIBLE PRODUCTION MODELS FOR SECTORS OF ΤΗΕ INDUSTRY: ΑΝ EMPIRICAL RESEARCH FOR LATIN AMERICAN COUNTRIES, GREECE AND BOSNIA-HERZEGOVINA. Περίληψη Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην ανάλυση και στις οικονομετρικές εφαρμο γές των μη εύκαμπτων υποδε ιγμάτων παραγωγής, τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω υποδ ε ίγματα : Cobb-Douglas, Leontief, Solow-Tinbergen, S.M.A.C ή σταθερών ελαστικοτήτων υποκατάστασης (C.E.S.), Michael Bruno, Hilhorst και σταθερών -μεταβλητών ελαστικοτήτων υποκατάστασης ( C.E.S-V.E.S). Οι περισσότερες από τις παραπάνω συναρτήσεις βρίσκουν ε μπ ε ιρικές εφαρμογές γ ια αρκετ ές δεκαε τ ίες σε πολλές αναπτυγμένες και αναπτυσσόμ ε νες χώρες. Η έρευνα αυτή αναφέρεται στις οικονομετρικές εφαρ μογές που έχουν γίνει σ ε β ιομηχανικούς κλάδους της Ελλάδος, χωρών τη ς Λατινικής Αμερικής και στη βιομηχανία τη ς Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, καθώς και συγκρίσε ις μεταξύ αυτών, κατά τη διάρκεια της ίδ ιας π ερίπου χρονικής περιόδου στην οποία οι χώρες αυτές είναι αναπτυσσόμενες. Σκοπός τη ς έρευνας αυτής είναι ο έλεγχος για το ποια από τις γνωστές συναρτήσεις παραγωγής που αναφέρονται αρμόζει καλύ τερα στα στοιχ εία των κλάδων της βιομηχανίας των χωρών που εξετάζονται. Abstract This paper refers to the analysis and applications of Inflexible Production Models which include the following models: Linear, Cobb-Douglas, Leontief, Solow-Tinbergen, S.M.A.C or constant elasticity substitution (C.E.S.), Michael Bruno, Hilhorst and C.E.S-V.E.S. Most of these models haνe found empirical applications for seνeral decades ίη both deνeloping and deνeloped countries. The present research refers to econometric applications ίη some industrial sectors of Greece and Latin American countries as well as to the whole industry of Bosnia Herzegoνina during the period that these countries are deνelop ing. The aim of this research is to find which of the well known production functions mentioned, fits best the data of the industry sectors examined. JEL Classification: Β23, C31, C32, C52, L23. ~ words: Inflexible Production Models, Econometric Estimations, Industrial Sectors, Greece, Latin America, Bosnia and Herzegoνina. Κωνσταντ ίνος Δ. Τραχανάς Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α. Σ.ΠΑΙ.ΤΕ) Constantin Ο. Trakhanas School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) 149

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΑΧΑΝΑΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), «Η μικροοικονομική θεωρία τη ς παραγωγής συγχωνεύεται αδιαίσθητα με τη θεω ρία της διανομής. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την πρώτη χωρίς να παραβούμε τα όρια της άλλης. Με ανάλογο τρόπο, όταν η θεωρία της παραγωγής θεωρείται σε μακροοικονομικό επίπεδο, αυτή συγχωνεύεται αδιαίσθητα με τη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης». 1. Εισαγωγή Robert Solow (1967) Ο γερμανός γαιοκτήμονας και αναλυτής γεωργοοικονομικών προβλημάτων Johann Heinrich νοη Thίinen, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του "Der isolirte Staat" ( ) περιγράφει τις φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας και εκτιμάει ότι η παραγωγή είναι το αποτέλεσμα δύο συντελεστών παραγωγής της εργασίας και του κεφαλαίου. Προβαίν ε ι μάλιστα και στη μαθηματική θε μ ελίωση του υποδείγματος παραγωγής, αναπτύσσοντας πολλά αριθμητικά παραδείγματα και κάνοντας χρήση εμπε ιρικών δεδομένων. Η γενική μορφή τη ς συνάρτησης παραγωγής την οποία διατυπώνει ο Von Thίinen, είναι η παρακάτω: q = h (g +k)π (1) όπου h, g και η είναι σταθερές, ενώ το q εκφράζε ι την παραγωγή κατ' άτομο και k είναι η σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο κα ι την εργασία.. Εάν θεωρήσουμε την ειδική περίπτωση όπου g = Ο και συμβολίσουμε με Q τη συνολ ική παραγωγή, μ ε L τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων και με Κ το συνολικό κεφάλαιο που χρησιμοποποιείται, το παραπάνω οικονομικό υπόδειγμα μπορεί να γραφεί ως εξής: Q = h L ( Κ/L )Π (2) το οποίο με τη σειρά του μπορεί να γραφεί, όπως παρακάτω: Q = h Ο-η κη (3) με O<n<l, καταλήγουμε στη γνωστή συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas. Για να περιγράψει ο Von Thίinen την τεχνική της παραγωγικής διαδικα σίας θεωρεί ότι ένα μέρος των εργαζομένων μπορεί να αντικατασταθεί από το κεφάλαιο και επίσης ένα μ έρ ος του κεφαλαίου μπορεί να αντικατασταθ εί από συμπληρωματικούς εργαζόμενους. Έτσι, όπως ο Antoine-Augustin Cournot θεωρείται ο πρόδρομος των εμπειρικών ερευνών των συναρτήσεων ζήτησης και της θεωρίας του μονοπωλίου και του δυοπωλίου, κατά τον ίδιο τρόπο θεωρούμε ότι ο Von Thίinen είναι ο μεγαλοφυής πρόδρομος των εμπειρικών ερευνών των συναρτήσεων παραγωγής (Meyer Μ.,1966, p. 814, Heertje Α., 1979, p. 93, Samuelson Α., 1988, p. 142). Με τον Cournot και τον Von Thίinen θεωρούμε ότι θεμελιώνεται η φάση της προμοντελοποίησης των οικονομικών φαινομένων, ενώ με τον ιδρυτή της μαθηματικής σχολής Leon Walras η οικονομική επιστήμη εισέρχεται στη φάση τη ς κλασικής μοντελοποίησης. Έτσ ι, στις αρχές του 2οου αιώνα και ενώ η μαθηματική ανάλυση έχει προχω ρήσει σε σημαντικό βαθμό, οι ερευνητικές εργασίες σε θεωρητικό επίπεδο

3 CONSTANTIN D. TRAKHANAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES- Να 16 (2009), του AJfred Marshall και του John Hics (l), καθώς και η εμπειρική έ ρευνα στή θεωρία της ζήτησης από τον Rodolfo Benini (1907), από τον Moore (1917) και λίγο αργότερα από τον μαθητή του Henry Schultz, ανοίγουν ν έους δρόμους σreαυτό που αργότερα θα ονομαστεί οικονομετρική έρευνα. Από τις αρχ έ ς της δεκαετίας του 1930 πληθώρα εμπειρικών ε ρευνητικών εργασιών θα ξ ε κινήσει και πάνω στη θεωρία της παραγωγής, με τη διατύπωση των μη εύκαμπτων υποδειγμάτων παραγωγής. 2. Μη εύκαμπτα και εύκαμπτα υποδείγματα παραγωγής Στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία τα υποδείγματα παραγωγής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα μή εύκαμπτα και στα εύκαμπτα Μη εύκαμπτα υποδείγματα παραγωγής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το υποδειγμα Cobb-Douglas, το υπόδειγμα Leontief, το υπόδειγμα σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης, το υπόδ ε ιγμα CES-VES και κάποια υποδ ε ίγματα τα οποία απορρέουν από τα παραπάνω, ως προέκταση ή ως γενίκευση αυτών, όπως τα υποδείγματα Solow-Tinbergen, Michael Bruno και Hilhorst. α. Το υπόδειγμα Cobb-Douglas. Η επιστημονική συνεργασία των καθηγητών του Πανεπιστημίου του Σικάγου, του μαθηματικού Charles Cobb και του οικονομολόγου Paul Η. Douglas, έχει ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη μιας λο γιστικής σχέσης, η οποία τους οδηγεί στη μοντελοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στη διατύπωση της συνάρτησης παραγωγής. Πιό συγκεκριμένα, ο Douglas παρατηρεί ότι το σύνολο των μισθών και των ημερομισθίων που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις αποτελεί σταθερό ποσοστό της παραγωγής, δηλαδή: w. L = a. Q ή η πρώτη μερική παρ άγωγος της συνάρτησης παραγωγής ως προς την εργασία, που εκφράζει την οριακή παραγωγικότητα της εργασίας, είναι ίση με το γινόμενο του συντελεστή a επί τη μέση παραγωγικότητα της εργασίας. Ο Cobb δίνει τη μαθηματική μορφή της συνάρτησης παραγωγή ς, που έχει την παραπάνω ιδιότητα και έτσι η συνάρτηση παραγωγ 1Ί ς Cobb-Douglas στην αρχική της μορφή διατυπώνεται ω ς εξής : (1) Η κ ατά Alfred Marshall ανάλυ ση τω ν εισροώ ν θεωρεί ότι ό λες οι ε ισ ρ ο ές π ου συ μμ ε τ έ χ ουν στην πα ραγ ω γι κ ή διαδικασία, εκτ ός του συ ντ ε λ ε στή εργασία, είν αι σταθερ έ ς κα ι γ ια τ ο λόγο αυτό ονο μάζεται κ αι ανάλυ ση ενός προϊόντος -μιας ε ισροή ς. Η κατά John Hicks ανάλυση των εισροών έ ρ χ εται να δ ιορθώσ ε ι μ ε ρ ι κ έ ς αδυνα μ ίες, τη ς προη γού μ ε ν ης αν άλυση ς, αφού θεωρεί ότι δύο μ ετα βλητ ές ε ισρο ές η εργασία (L) κ αι το κ ε φά λ αιο (Κ) συμμ ετ έχουν στην παραγωγική διαδικασία, ενώ όλες οι άλλες πα ραμένουν σταθερ ές κα ι γ ια το λόγ ο αυ τό ονομάζετα ι και ανάλυση ενός προϊόντος- δύο εισροές. Στη δεύτ ερη ανάλυση στηρίζεται η δ ιατύπωση των συναρτή σεων παραγωγής, ενώ η θεμελίωση της θεωρίας τεχνική ς υ ποκα τάστασης των εισροών και της ελαστικότητας τεχνικής υποκατάστασης μεταξύ δύο ε ισρο ών βοηθούν σημαντικά στην ανάλυση της παραγωγής και είν αι εργαλεία τα οποία χρησιμεύουν σε μεγάλο βαθ μ ό στην εμπειρική ανάλυση των υποδ ειγμάτων παραγωγής. 151

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΑΧΑΝΑΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 16 (2009), Q=A La κi-a (4) όπου Α, a είναι σταθερές, ενώ η συνάρτηση είναι ομογενής πρώτου βαθμού. Αργότερα ο Douglas αποδέχεται την πρόταση του γάλλου μαθηματικού Daνid Durand γιά τη χρησιμοποίηση μιας συνάρτησης παραγωγής πιό γενικευμένης, ώστε το άθροισμα των εκθετών να μπορεί να λάβει τιμές μικρότερες ή μεγαλύτερες της μονάδας. Η συνάρτηση παραγωγής θα επαναδιατυπωθεί με τη γενική της μορφή, με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: (5) όπου Α > Ο και Ο < a; b < 1. Οι αρχικές εμπειρ ικές έρευνες γίνονται από τον Douglas και τους συνερ γάτες του με βάση την παραπάνω συνάρτηση παραγωγής, σε μακροοικονομικό επίπεδο και με ετήσ ια στοιχεία χρονολογικών σειρών. Για τις Ηνωμέν ες Πολιτείες ( ) με τέσσερα διαφορετικά σενάρια, τη Νέα Ζηλανδία ( ) με διαστρωματικά στοιχεία και χρονολογικές σειρές των ετών και των ετών με δύο εναλλακτικά σενάρια, της Βικτώριας ( ) και της Ν έας Νότιας Ου αλίας ( ) (Douglas Ρ., 1948, pp. 1-49). Τα ε ναλλακτικά σενάρια που εφαρμόζονται έχουν σχέση με τους διαζευκτικούς τρόπους μέτρησης των συντελεστών παραγωγής εργασία-κ εφά λαιο και του παραγόμενου προϊόντος. Ο Paul Douglas και οι συνεργάτες του στηριζόμενοι στα αποτελέσματα των εκτ ιμήσ εων, αλλά και σε αποτελέσματα εκτιμήσεων άλλων ερευνητικών εργασιών του ς (μερικές μάλιστα βασισμένες σε διαστρωματικά δεδομένα παρατηρήσεων κυρίως παρά σε στοιχεία χρονολογικών σειρών), εξάγουν το βασικό συμπέρασμά τους ότι η παραγωγική διαδικασία παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Κάθε δε συντελεστής παραγωγής πρέπει να αμοίβεται -κατά προσέγγιση με το μερίδιο που θα πρέπει να παίρνει ο κάθε συντελεστής παραγωγής κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες και το οποίο δίνεται από τις εκτιμήσεις των παραμέτρων a και b. Τα αποτε λέσματα αυτά ε ίναι περίπου 0,75 γ ια το a και 0,25 π ερ ίπου για το b, ενώ μπορούμ ε σε μία πρώτη γε νικευμένη τοποθ έτηση να εξάγουμε το συμπέρασμα, ότ ι η δ ιανομή του Εθνικού Προϊόντο ς των Η.Π.Α. και των άλλων χωρών πρέπει να γίνεται κατά 75% περίπου στο συντελεστή εργασία και κατά 25% περίπου στο συντελεστή κεφάλαιο. Η σπουδαιότητα της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas είναι πλέον καταφανής, παρά την έντονη κριτική που ασκείται στην αρχή από τους Menderhausen, Brown, Tinbergen, Barna και αργότερα και από άλλους ο ικονομολόγους και οικονομέτρες (Fruit R., 1962, p. 225). 152 β. Το υπόδειγμα Solow-Tinbergen. Το υπόδειγμα των Cobb-Douglas είναι ένα στατικό υ πόδειγ μα, γιατ ί δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του το χρόνο. Οι

5 CONSTANTIN Ο. TRAKHANAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Να 16 (2009), καθηγητές Robert Solow και Jan Tinbergen εισάγουν τον πολλαπλασιαστικό όρο eγ t και το υπόδειγμα μετασχηματίζεται σε δυναμικό, μ ε την την παρακάτω μορφή: Q = Α eγ t ο-α κα, (6) όπου t είν α ι ο χρόνος και γ είνα ι η προς εκτίμηση παράμετρος< 2 ). Η παραπάνω συνάρτηση με τη χρήση των λογαρ ίθμων γίν εται: q = αk + (1 - α) l + γt (7) όπου q είναι ο ρυθμός ανάπτυξη ς της παραγωγής, k ο ρυθμός αύξη σης του κεφαλαίου, 1 ο ρυθμός αύξηση ς της εργασίας και γ ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής ως αποτέ λεσμα της «τεχνική ς προόδου» ή της «τεχνολογικής μεταβολής». Η πρώτη εμπ ε ιρική εφαρμογή του παραπάνω υποδείγματος γ ίνεται από τον J. Tinbergen το 1942, ο οποίος στηρίζεται σε στοιχ ε ία των ετών για τέσσερεις χώρες. Τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία κα ι τις Ηνωμ ένες Πολιτείες. Στη Γερμανία οι συντ ε λεστές πα ραγωγής εξασφα λίζουν το 60% της ανάπτυξη ς και το 40% εξασφα λ ίζεται από την τεχνική πρόοδο, στη Μεγάλη Βρετανία οι συντελεστές εξασφαλίζουν το 80% της ανάπτυξης και μόνο το 20% εξασφαλίζεται, από την τεχνική πρόοδο, ενώ στις Η.Π. Α. τα ποσοστά είναι 73% και 27% αντίστοιχα Για την π ε ρίοδο της έρευνας, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από μια επ ε κτατική ανάπτυξη της παρ αγωγής των χωρών αυτών, η τεχνική πρόοδος φα ίνεται ότι διαδραματίζει πολύ μικρότ ε ρο ρόλο από τους συντελ ε στές παραγωγής ε ργα σία και κεφάλαιο (Ossadtchaia 1., 1975, p. 150). Στη δ ε καετία του '50 οι ε ρευνητικ έ ς εργασί ε ς των αμ ε ρικανών οικονομο Denison δ ίνουν μια ν έα διάσταση στην λόγων R. Solow, J. Kendrick και Ε. ανάλυση τη ς συμβ ολή ς των συντ ελεστών παραγωγή ς στην ο ικονομ ική ανάπτυξη, με βάση τη δυν α μική συνάρτηση των Cσbb-Dougl a s. γ. Το υπό δ ειγμα σταθ ερή ς ελαστικότητα ς υποκατάστασης-c.ε. S. Το 1961 οι αμερικανοί καθηγητές Solow, Minhas, Arrow και Chenery με άρθρο του ς στη ν επ ι θ ε ώρηση "Review of Economics and Statistics" π ροτ είνουν συνάρτη ση παραγωγή ς, τη ς οποίας η μαθηματική μορφή είν αι π ιό πολύπλοκη από εκείνη των C-D και η οποία ονο μάζεται συνάρτη ση S.M.A.C ή συνάρτηση σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης - C.E.S.. (Arrow Κ.J.,Chenery H.B.,Minhas B.S., Solow R.M., 1961, p ). (2) Για την παράμετρο γ χρησιμοποιούνται πολλές ονομασίες. Ο Kendrick την ονομάζει «συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών» ή «τροποποίηση της αποτελεσματικότητας της παραγωγ1jς», ο Solow την ορίζει ως «δείκτη των τεχνικών μεταβολών», ο Abramoνitch χρησιμοποιεί τον όρο «μέτρηση της αγν ο ιάς μας», ο Perroux την προσδιορίζει ως παράμετρο μέτρησης της τεχνικής προόδου κατά μονάδα χρόνου, ενώ τέλος ο Domar την ονομάζει «δείκτη των τεχνολογικών μεταβολών». 153

6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΑΧΑΝΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύ χος 16 (2009), Η μαθηματική μορφή του υποδείγματος αυτού είναι: Q=A {δ κ-ρ +(1-δ) L-ρ}-1/ρ (8) όπου: Α είναι η παράμετρος κλίμακας με Α>Ο, δ είναι η παράμετρος διανομής με Ο<δ<l και ρ είναι η παράμετρος υποκατάστασης με ρ> =-1. Η ανακάλυψη του παραπάνω υποδείγματος στηρίχτηκε στην παρατήρηση ότι η κατά κεφαλή παραγωγή αποτελεί μεταβαλλόμενο ποσοστό του μισθού, δηλαδή ότι: Q/L=a.wσ (9) Όταν σ= 1 προκύπτει η παρατήρηση του Douglas, ενώ όταν σ> 1 η μέση παραγωγικότητα της εργασίας είναι εκθετική συνάρτηση του μισθού. Ως εκ τούτου η C.E.S. παριστάvει μιά οικογένεια υποδειγμάτων παραγωγής που περιλαμβάνει ως ειδικές περιπτώσεις, την Cobb-Douglas, την συνάρτηση εισροών-εκροών του Leontief και τη γραμμική συνάρτηση παραγωγής. Οι εμπειρικές έρευνες που γίνονται με τη χρήση διαστρωματικών στοιχείων για συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους 19 διαφορετικών χωρών - ΗΠΑ 1954, Καναδάς 1954, Νέα Ζηλανδία , Αυστραλία , Δανία 1954, Νορβηγία 1954, Η.Β. 1951, Ιρλανδία 1953, Πουέρτο Ρίκο 1952, Κολομβία 1953, Βραζιλία 1949, Μεξικό 1951, Αργεντινή 1950, Ελ Σαλβαντόρ 1951, Ροδεσία 1952, Ιράκ 1954, Κεϋλάνη 1952, Ιαπωνία 1953 και Ινδία (Πίνάκας 1), δείχνουν ότι οι τιμές της ελαστικότητας υποκατάστασης σ τείνουν να συγκεντρωθούν σε τιμές μικρότερες της μονάδας, ενώ γιά 10 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους οι εκτιμήσεις του σ είναι σημαντικά διάφορες της μoνάδας.(intriligator Μ., p. 183 και Σαραντίδη Σ., 1971, σελ. 278). Η παραπάνω συνάρτηση έχει γενικευθεί ακόμη περισσότερο από τους Μ. Brown και J. de Cani με την εισαγωγή και μιας τέταρτης παραμέτρου, η οποία μετράει το βαθμό ομογένειας της συνάρτησης, δηλαδή το βαθμό της κλίμακας απόδοσης και η οποία συμβολίζεται με μ. (Brown Μ. and de Cani J., 1962, p. 55, Κάτος Α., 1973, σελ. 106). Η γενικευμένη συνάρηση σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης έχει την παρακάτω μορφή: Q = Α {δ Κ-ρ + (1-δ) L-ρ}-μ/ρ (10) δ. Το υπόδειγμα μεταβλητής ελαστικότητας υποκατάστασης του Hilhorst. Ο οικονομολόγος J. Hilhorst μετά από έρευνες που πραγματοποιεί στην ολλανδική βιομηχανία, θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μεταποιητικές βιομηχανίες ανεπτυγμένων χωρών μια συνάρτηση ετερογενής και μή γραμμι κή, προέκταση της συνάρτησης παραγωγής C.E.S. (Hilhorst J., 1961, p.p ). Η μαθηματική μορφή της συνάρτη σης αυτής είναι η παρακάτω : 154

7 CONSTANTIN D. TRAKHANAS - REVIEW OF ECONO MIC SCIENCES - Νο 16 (2009), Πίνακας 1. Ε κτιμήσεις της ελαστικ ότητ α ς υποκατάστα σης σ γιά 24 κλ άδ ους των μεταποιητικών βιομηχανιών 19 χω ρών. Βιο μηχαν ικοί κλάδοι σ Sσ R2 Βαθμοί Επίπεδο Ελευθερίας Σημαντ/τας (%) Γαλακτομικών προϊόντων 0,721 0,073 0, Κονσερβών φρούτων & λαχ. 0,855 0,075 0, Αλευρόμυλων 0,909 0,096 0, * Προϊόντων αρτοποιίας 0,900 0,065 0, Ζάχαρης 0,781 0,115 0, Καπνού 0,753 0,151 0, Κλωστοϋφαντουργίας 0,809 0,068 0, Πλεκτοβιομη χανίας 0,785 0,064 0, Ξύλου & Ξυλείας 0,860 0,066 0, Επίπλων 0,894 0,042 0, Χαρτοπολτού & χαρτιού 0,965 0,101 0, * Εκτυπώσεων & εκδόσεων 0,868 0,056 0, Επεξεργασίας δερμάτων 0,857 0,062 0, Βασικών χημικών προϊόντων 0,831 0,070 0, Λιπών & λαδ ιών 0,839 0,090 0, Διαφόρων χημικών 0,895 0,059 0, Προϊόντων αργίλου 0,919 0,098 0, * Γυαλιού 0,999 0,084 0, * Κεραμικής 0,901 0,044 0, Τσιμέντου 0,920 0,149 0, * Σιδήρου & χάλυβα 0,811 0,051 0, Μη σιδηρούχων μετάλλων 1,011 0,120 0,886 8 * Μεταλλικών προϊόντων 0,902 0,088 0, * Ηλεκτρικών μηχανών 0,870 0,118 0, * Πηγή: Arrow Κ, Chenery Η., Minhas Β., Solow R, 1961, p Οι συντελεστές a, b, c, Α και Β είναι όλοι θετικοί αριθμοί, με τους παρακάτω περορισμούς: Ο < a < 1 και Ο < b = < 1 ή Ο < a < = 1 και Ο < b < 1. Θέτοντας στο παραπάνω υπόδειγμα a = b = c προκύπτει η συνάρτηση παραγωγής C.E.S. ο μογενής και γραμμική. (11) ε. Το υπόδειγμα Michael Bruno. Το Φεβρουάριο του 1968 ο Καθηγητής του Εβρ αϊκού Πανεπιστημίου του Ισραήλ Μ. Bruno μετά από έρευνές του στη βιο μηχανία του Ισραήλ, που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση 'Ί nternational Economic Review", παρουσιάζει μία γενίκευση της συνάρτησης παραγωγής των Solow-Tinbergen (Bruno Μ., 1968, p. 51), με την παρακάτω μορφή: 155

8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΑΧΑ Ν ΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙ Κ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Ε ΠΙΣΤ ΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), Q = Α e λt κa L1-a - m L (12) η οποία γράφεται ακόμη: Q / L = Α e λt (Κ / L γ - m (13) με Ο< a < 1 και Α >Ο. Η σχέση αυτή εκτιμάται από την παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή το λογάριθμο της παραγωγής ανά εργάτη και ερμηνευτικές μεταβλητές τον πραγματικό μισθό και το λόγο κεφαλαίου-εργασίας. Το παραπάνω υπόδειγμα ονομάζεται υπόδειγμα Bruno-Hildebrand-Liu ή B-H-L υπόδειγμα. στ. Το υπόδειμα CES-VES. Το 1972 μια οικογένεια συναρτήσεων παραγωγής με ελαστικότητες υποκατάστασης μεταβλητές ή σταθερές προτείνεται από δύο ερευνητές στην επιθεώρηση "Reνue d' Economie Politique'', και με την ονομασία συναρτ~ίσεις παραγωγής C.E.S.-V.E.S. (de Biolley Τ, Paeling J., 1972, pp. 1-24). Η μαθηματική μορφή της νέας συνάρτησης παραγωγής είναι η παρακάτω: log Q = η-(1 /θ) log{a κ-e + (1 - α) L-θ}-γ (L/Κ)β (14) Με γ ή / και β = Ο η παραπάνω συνάρτηση μετατρέπεται σε σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης και σε Cobb-Douglas, όταν επίσης το θ = Ο Εύκαμπτα υποδείγματα ή λογαριθμικά υπερβατικά (translog) υποδείγματα παραγωγής. Περιλαμβάνουν τα C-D υπερλογαριθμικά υποδείγματα, τα CES υπερλογαριθμικά υποδείγματα και το γενικευμένο υπόδειγμα Leontief. (Ανδρικόπουλου Α., 2000, σελ. 343). Γενικότερα τα εύκαμπτα υποδείγματα παραγωγής εκφράζονται στη συνάρτηση παραγωγής C-D ως μία λογαριθμική υπερβατική συνάρτηση παραγωγής, με την παρακάτω μορφή: lnq = α + a lnl +β ΙηΚ + γ lnl lnk + δ (lnl)2 + ε (lnk)2 (15) η οποία είναι συνάρτηση δευτέρου βαθμού ως προς τους νεπέριους λογαρίθμους των μεταβλητών -εργασία και κεφάλαιο- και παρουσιάζει ελαστικότητα υποκατάστασης διαφορετική από τη μονάδα (Intriligator Μ., 1982, p. 188). Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα ασχοληθούμε διεξοδικά με τα μη εύκαμπτα υποδείγ ματα. 3. Στοχαστικά υποδείγματα παραγωγής και μέτρη ση των μεταβλητών. 156 Όλοι οι ερευνητές θεωρούν ότι η έννοια της συνάρτησης παραγωγής είναι καθαρά μικροοικονομική και δεν επιτρέπει μεγάλο βαθμό αθροιστικότητας των στατιστικών στοιχείων όσον αφορά στις μεταβλητές, οι οποίες υπεισέρχονται στο οικονομικό υπόδειγμα και ερμηνεύουν το φαινόμενο της παραγωγής. Τα υποδείγματα που εφαρμόζονται στις εμπειρικές έρευνες και οι οποίες

9 CONSTANTIN Ο. TRAKHANAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), αναλύονται στο παρόν άρθρο, αναφέρονται σε βιομηχανικούς κλάδους ή στο σύνολο της μεταποιητικής βιομηχανίας αναπτυσσόμενων χωρών και ως εκ τούτου είναι μεσοοικονομικά υποδείγματα παραγωγής. Τα υποδείγματα αυτά είναι αυστηρά προσδιοριστικά ή ακριβή και ως εκ τούτου δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να εκτιμηθούν χωρίς τη μετατροπή τους σε στατιστικά ή στοχαστικά υποδείγματα. Η υπόθεση ότι η στοχαστική μεταβλητή υπεισέρχεται στα παραπάνω υποδείγματα με την πολλαπλασιαστική της μορφή με μέσο την μονάδα και σταθερή διακύμανση και ότι οι λογάριθμοι των τιμών αυτής κατανέμονται κανονικά, αποτελεί μια υπόθεση μεγάλης σημασίας. Έτσι, το πέρασμα από την «ποίηση>> των θεωρητικών υποδειγμάτων στον «πεζό λόγο» της εμπε ιρικής έρευνας είναι αναπόφευκτο. Αυτό το πέρασμα όμως υποχρεώνέι τους ερευνητές σε σημαντικές προσεγγίσεις και συμβιβασμούς, ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες και πολύ περισσότερο για χώρες αναπτυσσόμενες, όπως είναι οι χώρες που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα. Τα στοχαστικά υποδείγματα που έχουν τύχει εμπειρικών εφαρμογών και εξετάζοντα ι στην παρούσα έρευνα, είναι τα παρακάτω: 1 Το γραμμικό υπόδειγμα 2 Το γενικευμένο υπόδειγμα Cobb-Douglas, με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα (a+b) είναι μεγαλύτερο, ίσο ή μικρότερο της μονάδας. 3 Το δυναμικό υπόδειγμα των Solow-Tinbergen. 4 Το υπόδειγμα S.M.A.C ή C.E.S για την εκτίμηση της ελαστικότητας υποκατάστασης. 5 Το υπόδειγμα των Bruno-Hildebrand-Liu, το οποίο αποτελεί γενίκευση του προηγούμενου υποδείγματος, αφού θεωρεί ότι η παραγωγή κατά εργαζόμενο δεν είναι μόνο συνάρτηση της αμοιβής του συντελεστή εργασία, αλλά ακόμη και του πηλίκου (Κ!L) που εκφράζει το απα σχολούμενο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο. 6 Το υπόδειγμα κεφαλαιακής έντασης, στατικό και δυναμικό. Τα δεδομένα για την εκτίμηση των παραμέτρων των συναρτήσεων παραγωγής των παραπάνω υποδειγμάτων, πρέπει να αναφέρονται σε φυσικές μονάδες, είτε σε στοιχεία διαστρωματικά (cross section data) είτε σε στοιχεία χρονολογικών σειρών (time series data), για τις μεταβλητές που υπεισέρχονται στα οικονομετρικά υποδείγματα. Η αδυναμία εξεύρεσης τέτοιων στατιστικών στοιχείων σε όλες τις χώρες του κόσμου, οδηγεί υποχρεωτικά τους ερευνητές στις βασικές πηγές των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων, που είναι συνήθως οι ετήσιες βιομηχανικές έρευνες των ε θνικών στατιστικών υπηρεσιών των διαφόρων χωρών. Οι έρευνες αυτές παρέχουν στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την ακαθάριστη αξία παραγωγής ή την προστιθέμενη αξία, τη μέση ετήσια απασχόληση σε αριθμό ατόμων ή εργατοωρών, την αμοιβή της ερ γασίας και τις επενδύσεις στους επί μέρους κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας. Από το σύνολο των ερευνών που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες, η μεταβλητή που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα από πλευράς εξεύρεσης στατιστικών 157

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΑΧΑΝΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), στοιχείων είναι η εισροή του κεφαλαίου. Τα στοιχεία αυτά είτε υπάρχουν και αποκρύπτονται επιμελώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε είναι αμφίβολης εγκυρότητας, είτε δεν υπάρχουν. Έτσι, από την εμπειρία πολλών ερευνητών φαίνεται ότι τα προβλήματα μέτρησης που εμφανίζονται σχετικά με το συντελεστή κεφάλαιο ως εισροή στην παραγωγική διαδικασία, είναι τρομερά πολύπλοκα (Intriligator Μ., 1982, p. 168) και μερικ ές φορές αξ επέραστα ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 4. Εμπειρική έρευνα των συναρτήσεων παραγωγής στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Οι πρώτες οικονομετρικές έρευνες πάνω στη συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas στην ελληύική μεταποιητική βιομηχανία γίνονται στις αρχές της δεκαετίας του 1960< 3 >, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1970 νέες έρευνες πραγματοποιούνται πάνω στις συναρτήσ ε ις C.E.S για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων υποκατάστασης εργασίας-κεφαλαίου στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία( 4 ) Τα δεδομένα της έρευνας. Τα υποδείγματα παραραγωγής που βρίσκουν εφαρμογή στην «μείζον9'» ελληνική μεταποιητική βιομηχανία στην ερευνητική μας προσπάθεια (Trakhanas C., 1980, pp ), είναι με τη στοχαστική τους μορφή τα παρακάτω: 158 (3) Η πρώτη από τις έρευνες αυτές πραγματοποιείται στην αρχή της δεκαετίας του 1960 στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε) από την Καθηγήτρια Άννα Κουτσογιάννη και βασίζεται σε δείγμα 500 βιομηχανικών μονάδων. Περιλαμβάν ε ι δε τα αποτελέσματα εκτι μήσ εων παραμέτρων, τό σο συναρτήσεων παραγωγής Cobb Douglas όσο και απλών γραμμικών συναρτήσεων για όλους τους κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Η δεύ τερη ερευνητική εργασία πραγματοποιείται και αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δρακάτο και αποσκοπεί και αυτή στην εκτίμηση συναρτήσεων παραγωγής τύπου Cobb-Douglas για το σύνολο της ελληνικής μ εταποιητική ς βιομηχανίας, αλλά και των επιμέρους κλάδων της, σε δείγμα 214 βιομηχανικών μονάδων. (4) Οι έρευνες αυτές γίνονται στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος και αναφέρ ομαι ιδιαίτερα στους τρ είς Καθηγητές του Οικονομικ ού Παν επιστημίου Αθηνών. Charatsis, Ε. G.(1970): Statistical Methods for Estimation of Production Functions: Α Cross-Section and Time Series Analysis of the Greek Manufacturing Industry, Uniνersity of London, London School of Economics, Doctoral Thesis. Κιντή Α. (1976): Συνθήκαι ανταγωνισμού και αμοι βαί των συντελεστών της παραγωγής εις την ελληνικήν βιομηχανίαν: Οικονο μ ετρική Διερεύνησις, Σπουδαί, Τόμος ΚΣΤ, Τεύχος 1, σελ και Lianos Τ. (1975): Capital-Labor Substitution ίη a Deνeloping Country, European Economic Review, Vol. 6, p Επίσης στις δυο επόμενες δεκα ε τίες: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ. και Συνεργάτες (1983): Η Προβληματική Ελληνική Βιομηχανία και κά ποι ες Λύσεις της, Παρατηρητής, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Χειλά Ι. (1982): Οικονομίες Κλίμακας. Με Έμφαση στις Τηλεπικοινωνί ες, Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή και Ρήγα Κ., Κορρ έ Γ.(19 97): Εφαρμογές των Συναρτήσεων Παραγωγής στην Ελληνική Βιομηχανία, llo Εθνικό Συν έδριο Ελληνικής Ετ αι ρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Μαίου, Γλυφάδα.

11 CONSTANTIN D. TRAKHANAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), Το γραμμικό υπόδειγμα παραγωγής: Q = c + a L + b Κ + e 1 Το υπόδειγμα Cobb-Douglas: lnq = ΙηΑ + a lnl +b ΙηΚ + ε 1 Το υπόδειγμα Solow-Tinbergen: lnq = ΙηΑ + γ t + a lnl + b ΙηΚ + u 1 Το υπόδειγμα C.E.S: ln(q/l) = ΙηΑ + σ ln(w) + ν 1 Το υπόδειγμα B-H-L: ln(q/l) = ΙηΑ + σ ln(w) + θ Ιη(Κ/L) + ω 1 Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αυτή είναι στοιχεία χρονολογικών σειρών και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το έτος 1958 μέχρι και το έτος 1975, περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη. Τα χρησιμοποιηθέντα στοιχεία αναφέρονται στους είκοσι διψήφιους κλάδους και καλύπτουν τη «μείζονα» μεταποιητική βιομηχανία, δηλαδή τα βιομηχανικά καταστήματα που απασχολούν πάνω από δέκα άτομα, όπως αναφέρονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. Ειδικότερα η μέτρηση των παραπάνω μεταβλητών έχει ως ακολούθως: Η εξαρτημένη μεταβλητή προϊόν (Q) μετράται σε όρους προστιθέμενης αξίας σε εκατομμύρια δρχ. και σε σταθερές τιμές του έτους Ο συντελεστής εργασία (L) μετράται με το συνολικό ετήσιο αριθμό απασχολουμένων ατόμων. Η αμοιβή της εργασίας W μετράται ως το συνολικό ετήσιο εργατικό κόστος σε σταθερές τιμές του Το συνολικό κόστος υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων αμοιβών των εργαζομένων συν το σύνολο των εισφορών που καταβάλλει ο εργοδότης γιά ασφαλιστικές και άλλες εισφορές. Τέλος, η μεταβλητή κεφάλαιο (Κ) μετράται ως το καθαρό απόθεμα κεφαλαίου στο τέλος κάθε χρόνου, σε εκατομμύρια δρχ. κα ι σε σταθερές τιμές του Αυτό αποτελείται από την αξία των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και των άλλων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Γιά τον αποπληθωρισμό των τρεχουσών τιμών των παραπάνω μεγ εθών χρησιμοποιούνται δείκτες προστιθέμενης αξίας της Δι εύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματ ισμού Τα αποτελέσματα της έρευνας. Η εφαρμογή των υποδειγμάτων παραγωγής στη «μείζονα» ελληνική μεταποιητική βιομηχανία δείχνει ότι κάθε βιομηχανία και κατceεπέκταση κάθε βιομηχανικός κλάδος έχει τη δική του «τεχνολογία» και τους δικούς του «νό μους» παραγωγής Κατά ένα γενικό τρόπο και με βάση τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των παραμέτρων των διαφόρων συναρτήσεων, κατά την αναφερόμενη περίοδο, φαίνεται ότι η συνάρτηση παραγωγής τύπου C.E.S των καθηγητών Solow-Minhas Arrow-Chenery δείνει τα πιό αξιόπιστα αποτελέσματα από στατιστικής και οικονομικής πλευράς (Πίνακας 2). Έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει υψηλή υποκατάσταση του συντελεστή εργασία από το συντελεστή κεφάλαιο, αφού η τιμή της ελαστικότητας τεχνικής υποκατάστασης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πάνω από τη μονάδα ή γύρω στη μονάδα (Τραχανά Κ., 1981, σελ. 1085). 159

12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΑΧΑΝΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 16 (2009), Για δύο όμως κλάδους, των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (κλάδος 32) και λοιπές βιομηχανίες (κλάδος 39), η τιμή της ελαστικότητας τεχνικής υποκατάσταση ς είναι ιδιαίτερα χαμηλή (0,383 και 0,575 αντίστοιχα). Στην πρώτη περίπτωση ο συντελεστής προσδιορισμού είναι ιδιαίτερα χαμηλός (R2 = 0,335), όπως πολύ χαμηλός εμφανίζεται και στην περίπτωση των μεταφορικών μέσων (κλάδος 38). Στον κλάδο αυτό παρατηρείται και θετική αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερμηνευτικών μ εταβλητών. Για τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας φαίνεται ότ ι η τιμή της ελαστικότητας υποκατάσταση ς ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο είναι συνάρτηση της οικονομ ικής ανάπτυξης της χώρας την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του κάθε κλάδου ξεχωριστά. Η τιμή τη ς ελαστ ικότητας υποκατάστασης μειώνεται σε μακροχρόνια περίοδο, όταν η προηγμένη τεχνολογία ενός κλάδου αντικαθιστά την παραδοσιακή τεχνολογία. Έτσι, στους κλάδους εκείνους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την παρουσία παραδοσιακών επιχειρήσεων, η τιμή της ελαστικότητας υποκατάσταση ς είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ αντίστροφα στους κλάδους που κυριαρχού νται από επενδύσεις σε μοντέρνα τεχνολογία, η τιμή της ελαστικότητας υποκατάστασης είνα ι χαμηλή. Αναμφισβήτητα και πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της παρα γωγής, για να αυξηθ εί η ανταγωνιστικότητα των κλάδων της ελληνικής βιομη χανίας, σε σχέση με την παγκόσμια αγορά. Αυτό όμως πρέπ ει να γίνει με επι πλέον διερεύνη ση της αποτελεσματικότητας όλων των συντελεστών παραγω γής, που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. 160

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ TOY ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, 1963-1983

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ TOY ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, 1963-1983 «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 42, Τεύχος 2ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 42, No 2, University of Piraeus Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ TOY ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Αναστάσιος Ν. Καραγάνης Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Ερευνητικό Κέντρο Ποσοτικής Ανάλυσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι*

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Workig Paper) No. 651 Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Του Jesus Feipe και Utsav Kumar Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ, PhD Ιούλιος 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα