Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις*"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 Η Ποινική Ευθύνη του Αναισθησιολόγου στις Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΠ Ο χώρος των ιατροχειρουργικυ)ν επεμβάσεων αποτελεί ένα πεδίο που προσφέρεται κατεξοχι1ν για να ενημερώσει κανείς σχετικά με την έκταση και τους όρους θεμελίωσης ποινικιίς ευθύνης για τον αναισθησιολόγο κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τουό Εξάλλου και από άποψη πρακτικ1ίς σημασίας, δηλαδή συχνότητας εμφάνισης των σχετικών περιστατικών στην πράξη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις, επειδή αυτές οι ιατρικές πράξεις προσδιορίζουν για την ειδικότητα του αναισθησιολόγου, όπως και για όλες τις ειδικότητες της οξείας ιατρικής, αυξημένες πιθανότητες δημιουργίας ποινικών ευθυνών εξαιτίας ενός κάποιου ποσοστού κινδύνων που τις συνοδεύει2 Κατά τη χορήγηση αναισθησίας για μια χειρουργικιί επέμβαση λοιπόν και από λάθη που διαπράττονται στο προεγχειρητικό στάδιο Ιl εμφανίζονται διεγχειρητικά ή τέλος και μετεγχειρητικά είναι δυνατό να προκύψουν σωματικές βλάβες Ιi και θάνατος του ασθενιί. αποτελέσματα που οδηγούν στην εξέταση ευθύνης των αναισθησιολόγων για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας (άρθρο 302 ΠΚ) και των σωματικών βλαβών. (άρθρο 314 ΠΚ) από αμέλεια. Είναι όντως σπάνιες οι περιπτώσεις που θα μπορούσαν να αποδοθούν οι σχετικές αξιόποινες πράξεις σε δόλο των γιατρcόν, αφού τότε απαιτείται τουλάχιστον αποδοχή των βλαπτικcίη' αποτελεσμάτων για τον ασθεν1i από μέρους του. Έτσι δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο χώρος της ιατρικής ευθύνης γενικά κυριαρχείται από τα εγκλι1- ματα αμέλειαςό Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τώρα τις προϋποθέσεις κατάφασης μιας ανθρωποκτονίας Ιl σωματικ1ίς βλάβης από αμέλεια με ειδικότερη αναφορά στον αναισθησιολόγο που προκαλεί τα αποτελέσματα αυτά κατά τη χοριiγηση αναισθησίας. Θα πρέπει να σημειι!jσουμε, ότι σύμφωνα με όσα γίνονται γενικότερα δεκτci για το έ'(κλημα αμέλειας, θα πρέπει να συντρέχει καταρχψ οπωσδ1ί:τοτε εξωτερική αμέλεια του αναισθησιοί.όγου κατ(( το εγχείρημα', δηλαδ1ί μια επικίνδυνη για την ι γεία Ιl τη CI)]l διεξαγcιηιl του που να έχει 1. Στα πλα(σια αυτής της λuyικιjς δεν περιλαμβcίνετω cπηv ειιηjγηση κcιι η ποινική διάιπαση των περιπτώσεωιι <<ευθανcω(αc;>. οι οπο(ες, αν και σπciνια φφαν[ςοvται στην πράξη, εμπιπτουν πάντως ως προβληματική στα πεδ(α δράσης των αναισθησιολόγων, που ε(ναι κύρια υππ5θυνοι για τη διατιjρηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών. Για την ποινική ευθι5νη στις διάφορες μορφές ευθανασ(ας βλ. Συμεωνίδου Καστανίδου, ΕΊκλιjματα κατά της ζωιjς, 1995, 187 επ, όπου και παραπέρα παραπομπι'ς. 2. Για την επικινδυνότητα του ανωσθησιολογικοι5ς εγχειρήματος κατci τη χορήγηση ανωσθησ{ας βλ. ['ooper-newljower-kitz: An analysi.ι oj' ιnαjοι" cποι".ι" ancl eψιίριncηt j'αίlιπc.ι ίη ane.ι thesia mana geιnent, Anαtl1c.Ι iology 1984, 34, Lil't: Κοιnρ/ίkαtίοηcιι ίη de!' Aniίsthe.Ι ie, 1996, l'almer: Thc anaαtheti.ι t ancl the law, σε Tayloι -MajoΙ" (Ed.s): Hazaι-d.> and cοιnρlίωtίοη.ι oj' anae.sthc,-ίa, 1993, 719 επ., τinker-hesson: What to clo ίfόπιer!: an αηαlγ,-ί,- ojίi1c allogatίon ojίnalρπιcticc /πou,r;l11 agaίn.ιt an ana.l'the.ι ia fji'oviclσ, σr Βeηιιιηοj'-.SΊιίc/ιιι αn, Anesthe.Ι ia ancl Jii'OJ!CΓCΙtίvc ι ο ιιψlίωιίοη.ιό 1992, 667 επ., Wawer.>ik: ])eι Aniί.l'lheisίczwi.>c henfίι!! αιι.1 cleγ.'iicht ιle.> aniisth(.ι'ί ologi.ι chen 8a chhvcι:ι tiincl(ι;en, σε Αηcωhc.πΌ!ο,ιψ ιι. Intcnsίνιncclίzίn 1997, 248, rιίj.cί κcιι τψ :τcιροι σι(ιση cποιχπίvι σω εί;.ψικιί bεδομι'νιι α:τιi το ι} ΑΕταλαμοvτσο-Σψv.ιωτciκη κ.ά.. Αι ιίί.ι'cηι των θω'!ίτων τωιι ιωθι::νιvι που :τιjρcιι' 111'αισθηυι'α κατά τψ 4ετ(ιι N77-!9RO. Νοσοκομειιικιί Χροναά και το Σεμινcίριο: «Νοσηρ6τητcι κω fhιηυι,ιιι5τψrι σε σχέση με την αναισθησ(cυ,, Εί)ψ. Αναισθησιολυy(α, τ. 14 ( 191!0). 10, 14, Βλ. ενδεικτικά κω τη r\ομιj τη; σr.ετικιj ανιίλυση; στο σι,ίλοyικι5 iργιι ])eιιt.>h-schι"ciijπ (Hι sg), Meclιccιl Rι'.ψοη.ΙΊΊJι!ιΊγ ιίι Wc.Ιtπιι Ειπορι', Βαlίη, 191!5, στο οποιό κυριαρχούν οι αναπτι5ξει:; για την ειιθι5νη απι5 αμέλεια, καθώς και Χαραλαμπιiκη. Ιcπρικιj ευθύνη κω οεοντολοyι'ιι. 1993, 12 επ. και ιδfω; Η εξωτερική αμι'λεια αναγνωριl;πω πλέον απc5 την κρατοι!σα στη θεωρ(α άπσψη ως απαραίτητο στοιχει'ο της αντικειμενικιjς υπr5ιπασης των εγκλημάτων αμέλειας (βλ. Ανδρουλάκη, Ποιν. δίκ., Γεν. Μ, τ. Ι 20 επ., Καϊάφα-Γκμπιiντι, Εξωτερική και εσωτερικιj αμέλεια cπο πιιινικ6 δ!καιο, 44 επ. κω 70 επ., Μαγκιiκη, Ποιν. Δικ., Διιiyρrψμα, 313 επ., Μανωλεδιiκη, Γεν. Θ., τ.β, 148 επ., Μυλωνόπουλοv, Τα εκ τοι' αποτελέσματος διακρινι5μενα ΕΊΚλιjματα, 195 επ.) ενώ κω η νομοί.ιιγία πλέον αρχιl;ει να την αποδέχεται με αυτιjν την ταυτι5τητα (βλ. ΑΠ *Το κε(μενο αυτό παρουσιcίστηκε ως εισιjγηση σε ιπροyyυλή τρcίπεζα του 5ου Συνεδρ{ου Αναισθησιολcf'/ία::; και Εντατικιjς lcπρικιjς στις στην Αίθουσα Τελετών του Α. Π. Θ.

2 34 ΘΕΜΑΊΆ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓIΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΙΙΣ!ATP!Kl12: οδηγ1jσει αιτιακά στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα του θανάτου 1j της σωματικ1jς βλάβης του ασθεν1j. κατά το ποινικό δίκαιο τέτοια αμελής συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί όχι μόνο με θετικ1j λαοεμένη ενέργεια του γιατρού ( π.χ. χορ1jγηση υψηλ1jς δόσης φαρμάκου ), αλλά και με παράλειψ1j του να προβεί στην ενέργεια εκείνη που θα 1jταν ενδεδειγμένη στη συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. μη χορ1jγηση ενιi; ενδεικνυόμενου φαρμάκου που θα απέτρεπε το βλαπτικιi αποτέλεσμα, μη διένεργεια εργαστηριακι!jν εξετάσεων που θα βοηθούσαν στην ορθ1j εκτίμηση τη; κατάσταση; του ασθενή για την περαιτέρω ιατριz1j του crροντίδα z.o. z.)ό Πράγματι ο γιατρός απ6 τη στιγμ1j ;του μ;τορεί να zριθεί ως θεράπων, δηλαδ1j έχει τοι'ί.cί.χιστον; cι.\'cι.ί.άβει απ6 τις περιστάσεις τη φροντίδα τοι' ασθεν1j. έχει ιδιαίτερη νομικ1j υποχρέωση' να προj )ε ί σε 6ί.ε:: τι; εν δε ι κνυ6μενες ενέργειες που μποροιiν να σι'μβcιί.ί.οι'\' στην αποκατάσταση της υγεία; του 1j στη διαηjρηση της ζωής του (άρθρο 15 ΠΚ). Το πρ6βλημα που τίοεται βέβαια είναι ;τυ)ς Υ.ρίνεται κατά το δίκαιο η εξωτερικά αμελ1jς συμ;τεριοcι:ρά zαι πιο συγκεκριμένα με ποια zριτ1jρια θα zαταφαθεί αυτή στη διεξαγωγ1j μιας ανωσθησιοί.ογιzιjς ιατριz1jς πράξης. Εδώ πρέπει να σημεω)σουμε. ότι το θέμα τοι.' περιεχομένου της εξωτερικ1jς αμέλεια; αποτελεί ένα πό τα πιο σοβαρά προβλψιατα του ποινικού διzαίου, που παραμένει ακόμη ανοιχτ6 στο επίπεδο της θεωρητικής επεξεργασίας:. Κατά την άπσ ηj μου η εξωτερικά αμελ1jς συμπεριφορά θα πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά με βάση τη θεμελίωση κάποιας εμπειρικ1jς μορφ1jς κινδύνου για τα έννομα αγαθά και για να καταφάσκεται ως τέτοια, χρειάζεται να κρίνεται εκάστοτε κατά πόσο η συγκε- κριμένη συμπεριφορά, δηλ. εν προκειμένω η ιατρικtj πράξη, θεμελιώνει τουλάχιστον μια λειτουργικ1j εστίcι κινδύνου, προκαλεί δηλ. έναν όρο που κινεί την αιτιυκή διαδρομ1j και μπορεί να οδηγ1jσει αυτοδύναμα στη βλάβη των εννόμων αγαθυ)ν''. Κατά την άποψη αυτή για να διαπιστιuσει ο δικυστίjς, αν συντρέχει εξωτερικ1j αμέλεια του αναισθησιολόγου σε ένα εγχείρημα, θα ανατρέξει r)έβαια στους καν6νες τέχνης που διέπουν τη συγκεκριμένη ιατριz1j δραστηριότητα -και αυτούς δεν μπορεί παρά νcι του:: προσφέρει ο επιστημονικός χcδρος της ίδιας τη cινωσθησιολογίας". Αυηj η αναδρο ηj 6μως θα γίνει για νυ διαπιστωθεί απλώς το κατά πόσο από τη συγκεκριμένη ιcιτρικ1j πράξη θεμελιcόνεται μια λειτουρ'(ούσα πηγιj ί'.ινδι'νοι' για την ι'γεία 1j τη ζω1j του cωθεν1j. Γιατί η πcιραj)ίαση των Υ.αν6νων ποι' bιέπουν τη διε:;αγωγtj μια; δρcιcπηριc5τητα; έχει ν6ημα για το χcόρο του ποινικοί- δι;ι.αίοι'. μ6νο 6ταν δημιουρ'/εί Υ.ίνδυνο zάποιας μορφj; Ί'ιcι τα έννοα αγαθά'. Πιο συγκεκριμένα αντιμετυηίζοντας τι; τρεις διαφορετιzέ; φάσει; της bρcιστηριοποίηση; του αναισθησιολ6γου για μια χειρουργιzιj επέμβαση σε σχέση με ενδεχ6μενη εξωτερικιί αμε/.1j συμπεριφορά του'' μπορούμε να σημειώσουμε ενδεικτικά, ότι μεταξύ των υποχρεc(χπcvν του στην προεγχειρητικ1j προετοιμασία του ασθεν1] καταρχ1jν αν1jκει η συμπλήρωση του αναμνηστικού με στοιχεία που αφορούν ειδικά την αναισθησία, 6πως π.χ. τυχc:sν αλλεργικές αντιδράσεις'", ασθένειες της σπονδυλικljc:: στήλης κ.λ.π., όπως και η φροντίδα του αναισθησιολιiγου για τη λήψη θεραπευτικcόν μέτρων απαραίτητων προς αντιμετώπιση των ειδικcίj ν επιβαρύνσεων του ασθεν1j απ6 την αναισθησία. Εκείνο που αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα για την προεγχειρητικtj φάση είναι 14Ι611ΨJ7, NoR ΙΨJ8, 572 επ Βλ. ι πrσι;ς Αποπτολίδοv, Ππρατηψjυεις υτο Bov}. Συμβ Πλημ Κοζ 51!1ΨJ5, Υτrεράσπιση JΨJ6, ). Πριικτική υυνι'πεια της θέσης τηc; θεωριrιc; ε(νιιι ι5τι ακι5μη και αν προκι5- φει βλαπτικι5 ιιποτο.ειψrι, rιιπι5 διτ μπορε( J!α χρεωθε( ιπο ι\ράιπη. αν η συμπεριφοριi του υτη υυγκc:κριμf:ιjη περίπτωση ι\εν κριθεί εξωτερικιί ιψελιjς. 5. Βλ. ενδεικτικιί Ανι\ριιυλιiκη, Ποη. Μκ., Γεν., τ. 1: 24, 25 και υημ. 7 Περίπτωση παριίλειψι;ς ιινωσθησιολιίγοιj για προλψrτικιj ι)ιαυω}.ιjl'ωση θιίματος ατυχημιιτικοιί φπρη ιιοιί ι'κριι ε η Λι ρ. Λθ 508/1997 ενώ πι ρ(πτωση πριίκληυης θανιiτου ιωθενοιic; με υπερδοσολογ(α φαρμιίκου το Τριμ ΠJ.ημ Κψκ. 83()/ Βλ. ενι\εικτικιί Ανδριιvλιiκη, Ποιν. δικ., ιίι\. Μ., Ι Ι8 Κωστό.{}α, ΘrμελιuΎ1lει ιδιιι!πρη νο,ιιικιj ι'ποχρέωυη,ιιιίμη η ιδιι5τητα του Ιατρού, Υο-τεριiσπωη 1ΨJ4, 12 Ι Ι, Συμεωνίδοv-Καστανίδου, Εγκλιjμrιτα κατιί τη ζωψ;, Ιίιι τι; απιίψεις που εκφρriυτηκιιν σχετικri βί.. παραπάνω ιιποσημ. 4, ιι}λά κω την κριτικιί τ οι' παρουυ(αση υε Καίίiφα-Γκμπ:ιiντι. Ι:'ξωπυικιj κιιι εσωτερικιj αμέλειιι ιπο ποπ ικιί Μκωο, 44 επ. 8. Βλ. ανα}.ιοτικrί Καίίiφα-Γκμπιiντι, Εξωτερικιj κω ωωπρικιj ιψαl'l!ι στο ποπ ικι5 ι\! κ ω ο. 4. J ε π. 9. Bi.. ενι\εικτικά Saeίlιer, Rcι-!ιtιlι:lιc,'v/ιι.Ι-.Ι.ΙΙiί!Jι rlι.ι ιιιι ι/iziιιiι"ι-lιι ιι. Ίαιιι!ιιι:>. Dαωτ!ιc Μι ι/izίιιι.ιι hc Ι:Vι)('/ιπι.Ιι'iιΓfi Ι458, του ίδιου. Λπzlιαfίιιιικ ιιιιr! cιjijιίiσliclιe 5)oι/ςalt. ΗΝΟ Ι983, 2. ΙΟ. Bi.. σχετικιί Καίίiφα-Γκμπιiντι, Ι:'ξωπρικιj κrιι ωιvπρικιj ιψι'λl'llι στο ποινικό Νκωο, 33 r.-τ, 44 και ιι\(ιvς ()() επ, ιίποι' κω πιιρrιπι'ριι παραπομ.-τ(:ς σχπικ{ς με την προβλη,ιιατικιj. 11. Βλ. την πολι5 ενδιαφ{ρουσα ω άλυυη ι5λων των πιθιιvο)j! υχι:ι)ιίι; πι υιπτώσεων εξωτερικιjc; α,ιιι'λεt11ς κατά τη χοριjγηση ιινιιισθησιr1; στοι' Η W Oριiabeckc, Λιιae.sthe.>ie ιιnιl iiι1zliι-jιe.\ίπι;j{ι/t.ψf/ίι ι!ι, Rπ/ίιι, 11J78 και ειδικά 52 επ., 61 Ε Π., 80 r:π. 12. Βλ. π.χ. Ι:'φΛθ 1255!1981, ΠΧρ 1982, 75 tπ.

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 35 ότι η επιλογ1i του γιατρού για το είδος της αναισθησίας που θα χορηγηθεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί «επικίνδυνη>> με την παραπάνω έννοια, αν αυτός προτίμησε ένα συγκεκριμένο είδος αναισθησίας μεταξύ πεισσότεροων ιατρικά υποστηρίξιμων για τη συγκεκριμένη περίπτωση 1\ μια και εδώ ενυλώνεται ουσιαστικά αρχή της επιστημονικής ελευθερίας στη μέθοδομ. Στο πεδίο τώρα της εισαγωγ1iς στην αναισθησία πολύ σημαντικ1l, 6πως αποδεικνύουν τα εμφανισθέντα περιστατικά στην πράξη, είναι η προσω;τικ11 διαβεβαίωση του αναισθησιολ6γου. ότι τα μηχαν1ίματα που πρ6κειται να χρησιμοποι1iσει λειτουργούν. ενυ) με ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχο; στα συστ1ίματα ασφαλείας. Από τον ανωσθησιολό'(ο δεν περιμένει κανείς γνιόσεις τεχνικοι'. χρειάζεται όμω; να κατέχει οπωσδ1iποτε τον τρό;το ί.ειτουρ';'ία; των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί1' και να φροντίζει '(ια την απομάκρυνσ1i τους, όταν αυτά παρουσιάζουν ;τροβλήματα. Στην πράξη έχουν ανακύψει επίση; :τερι;τπι) σεις θανάτων ασθενών κατά τη διάρκεια τη; νάργ.ωσης, που οφείλονταν σε λαθεμένη τοποθέτηση των φιαλών αερίων στις σχετικές παροχές και έθεσαν το ζήτημα ευθύνης των αναισθησιολ6γων1 Εδι(J θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το έργο του αναισθησιολ6γου γίνεται βέβαια ιδιαίτερα δύσκολο ε:ξαιτίας του ότι αναyχ.άζειω να ΕπαφίΕται y.cj.πoπ: οίη δραστηριότητα και άλλων προσάηrων, όπω; π.z. τεχνικι(jν σε περι;ττώσεις κεντρικών εγκαταστciσεων των ;τυροι.ι(jν αερίων κ.λ.π., όμως 6σο υπάρχει γι αι τ6ν bυνατότητcι ελέ'(zου και ιδίως αναστρεψιμότητας των ε:τι;τί.οt'.ιδν :του αρχί- ζουν να εμφανίζονται στον ασθεν1], από εκεί και πέρα αρχίζει η δική του ευθύν1(. Στο στάδιο της ανάνηψης εξάλλου η υποχρέωση του αναισθησιολόγου επικεντρώνεται σε μια διαρκ1] επιη] ρηση του ασθενή, μέχρις 6του επανέλθουν σε ικανοποιητικό επίπεδο όλες οι ζωτικές του λειτουργίες, γιατί διαφορετικά είναι φανερό, ότι μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα απι) συνηθισμένες παρενέργειες της νάρκωσης (π.χ. εμετούς, καταστολ1] τηc αναπνο1]ς) 1l και από επιπλοκές, αν αυτές δεν αντιμετωπισθούν ανάλο'(α. Τέί.ο; θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η ανάθεση τη; διεξαγυη1iς αναισθησιολογικών ιατρικών πράξεων σε ειδιχει όμενους γιατρούς ανάλογα με το είδος και τις δυσχοί.ίε; τη; εγχείρησης θα πρέπει να γίνεται με τον όρο τη; ε:τίβλεψης από κάποιον ειδικ61ό Διαφορετικά και αν α:τό τις ιατρικές πράξεις του ειδικευόμενου :τροr.ύψουν βλαπτικά αποτελέσματα τότε υπάρχει εξωτερικά αμελ1iς συμπεριφορά τόσο του ειδικευόμενου ;του ανέλαβε το εγχείρημα χωρίς να έχει καταστψπι σαφ1i τη σχετική του αδυναμία, 6σο και του διευθυνηj 1l κατά περίπτωση του ειδικού για την έλλειψη της επιβαλλόμενης επιτήρησης1υ. Οι ιατροχειρουργικές επεμβάσεις εξάλλου, επειδ1i ακριβώς αποτελούν πεδίο συγκλίνουσας δράσης περισσότερων προσιδπων'11, δ ηλ. του χειρουρyού και Βλ. Αvι)ρουλιiκη, Ποιv. ι)ικ. Γπ. Μ τομ Γ. ]() Πcι1i.. κιιι ΧαρυJ.αμ.τriκη, lατρικιί πιθιίt η κω δωvτολογιί< Βλ.Οριlα/Jcι kι, ο.π.. (J(J ΚΙΧΙ για τιι ιiρια ω τιί; τη:; ελευθερι'α:; Ulι/cn!πιιι1(, l)ίc (iι'fzlίchι Ηαfiιιιικ jίίι Nιιιkω c,c:lιiiιlcn, NJΙ{I 197:!, H.L.,)'πι ί!jcγ, ΑρραΓαtίι c Mrιlizίn: ι ahtlichc PιιJ!Jlerrιe ιleι Vσantwoι tlίι-lιket ιlα Anzc5, ιnο Νοι ιι Λcta Leορο/ιlίnιι, Rιl 55 ( 1983), Βλ. τις παλιriτερες περιπτώσεις του Ιπποκράτειου Νοσοκομε(ου Αθηνών και τοι Νοσοκομε(ου Ναοιίσης ποιι κατέληξαν σε θανάτους και ε[χαν ιτυγκλον[σει το πιινελλιίνιο. 17. Η ι)υνατι5τηω ενfργειας του γιατροιί για αποτροπιί του βλαπτικοιί αποη:λέυματος θεμελιώνει ει)υ) την ευθιίνη του με παράλειψη ( 15 ΠΚ), εq:ι)υον αυτι5ς κυριιιρχει' :τψiγματι εκε(νη τη υτι ιιιί στην εξέλιξη των πιφαγι5ντων ποι ι-πηρειiζοι ν την υγε(α ιί τη ζωιί του ασθενιί. 18. Βλ. Oρder!Ιeι ke, ι!. π. 8 Πρι5βλη;ιιι αποτι'λεσι ιnην πράξη ιnη Γερμαν(α το ωι υπιίρχει Μυμευση των ειδικών πλέον απci τους προϊσταμένους τοιι; ι)ιευθιjj'τές. Σχετικιί ορθά υημειcδνεται, ότι ο κάθε ειδικός φέρει για το πενο τοιι προσωπικιί ευθιίνη σε επιιnημονικιi θέματα και ότι ιικιiμη και διαγνι.διπις των (διων των διευθυντών θα πρέπει 1ιιι του αναισθησιολ6γου, εμφανίζουν συχνά, ι)ταν ανακύ :ττει κάποιο βλαπτικό αποτέλεσμα προβλ1]ματα εντοπισμού της εξωτερικά αμελούς συμπεριφοράς των επιμέροt ς :τροσώ;των ;του συμβάλλουν σ' αυτές και οριοθέεί.ι';'!.οηω. ;>ιω( r)π ε(ι ω ιnωικιi με;;fθη Ιβl.. L'ar8eMeιι-8ι lιreί!jeι-, Αι /Jcίωιlιιιιg ωιι!ι1cπιιjι\ιοι'ιιιιψ.. Ηcιli ιιι ιι. Rι'l'iιt. Rιl Π 171. αίλιi κω γι α ταμ εί.ί.ψικci ;ιgψ! Fotaki,\,.'vfl'ιliω/ ι-cψon.ιi!jι!itγ iιι vvι'ι tιτιι Ειπορe, GΓeea ο ο:τοι'ο; πιιρα:τfμ:τει μιίί.ιrnιι γιιι την ελπιθιv(ι; του γιcιτροιi στο ricθρo] τ οι β. δ. 201]7. \!.55). 19. Ουσιαστικά δηλ. εδώ σιrντcέχοι v τrιι τι5χcιινα μιιι εξωτεcικcί ιι,ιιλψ:; συμπεριφορά που εκrτcάζεται με θπικιί ενfργεια κcιι μιιι η οπιιιί< εκφράζεται με παράλειψη και έτσι εξηγε(τcιι η ι)υνατι5τητα θεμι:λ(ωση:; ευθύνης και για τα δύο πcι5σωπα. Σχετικιf πrcιπτωση ι'κρινι: η ΑΠ 235/1975, ΠΧρ / Βλ. και το ΒοιιίΣιιμβΠληιιΚιιβ 2!11J1!1!, Αc,ιι επ, όπου το Συμβούλιο παρfπεμψε τι5υο τον ιιι)ικπιι5μπ ο ύυο και τον ειδικό, χωρ(; να συζητιίσει καθι5λοιι r5ιιω:; ω προ(1?.ιίμcιτιι που έθετε η ιδια(τερα εμπριστατωμι'νη εισιιyιελικιf πψ5ταση (το1 Δ. Παπαγεωργι'ου) για τη συγκεκcιμένη πεclπτωση κιπιi την οποι'ιι, ι5πως ορθιi κρίνεται, ο ειδικευόμενος ι)ι:ν έπφπε να παραπεμφθιι γιατ{ δεν παρέλειψε ο ίδιος οποιαδήποτε ενδεδειγμένη FJ'ι'ργεια απι'νιιντι σrψ ασθενή, αλλά την παρακολουθούσε σιίμφωvα με τι; οι\ηy(ι ς του ειδικού και μόλις διαπ(ιnωσε περαιτέρω επιδε/νωση τηc; κιιτciιnιισής της, ειδοποίησε για την ανιiγκη ειυαγωγιίς της στο χεφο1ψγι:ιίj. 20. Βλ. Ανδρουλάκη, Ποιν. Δίκ. Γεν. Μ, τ.γ, 26.

4 36 ΘΕΜΑ'ΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΙΊΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤλτJΚΗ lλii'ikh' τησης της σχετικ1jς ευηύνης 21, γιατί ειδικά η συνάντηση της δραστηριοποίησης αυτυ]ν των δύο ειδικοηjτων είναι ταυτ6χρονη σηι φροντίδα του ασηεν1(. Eδci'J μπορεί ο αναισθησιολόγος ενcij ενεργεί lege cιrtis, να δει τη δράση του να καταλ1jγει σε ένα f1λαπτικ6 αποτέλεσμα λ6γω μια επικίνδυνης ενέργειας του χειρουργού. Πρ6κειται για τις περιπτcόσεις του επηρεάζοντας αλλοτρίου σφάλματος, 6πως συν1jηως ονομάζονται. Ως γενικιj αρχ1] στον καθορισμ6 των πεδίων αρμοδι6τητας, που χρησιμεύει αντίστοιχα στον εντοπιομ6 της ευtjύνης τοι χειρουργού ιj του ανωσuησιολ6γου, Ηα μπορούσε να δεχτεί ;ωνείς την cαcsi.oι ljη πρciταση: «Αφού το ν6ημι μια εξειόίκει ση:: j)ρίσ%ετcι.ι στην κατανομιj εργασίας, ο χειρουογci; είναι αωιιiδιο;,ιιcι. τη χειρουργικι] επέμj)αση χω ο ανωοl-jηοιοί.6,'ο:: ','ιcι. τη διαδικασία της αναιυtjησίυ.;. Μπαξι' τοι ::: ισι.ι'ει. 6πως υε όλες τις περι;ττc,)σει::: συ,'κί.ίνοι σcι.::: bρ(ωη;. σε υποκειμενικ6 επίπε bο πλέο\', η όοcί.οη τοι \'c< ί.cί.ι) ει υπci ψ η τ ου το ενδεχό μ ενο σψί./.μυ.το; τ οι cί.ί.ί.ιη'. πcι.l)( ί. μόνο ι ν υπcί.ρχουν εμψητί; ενδεqξει::: ','ιcι. το cι.ηίuετο. δηλ. εμφαν1j και σοj)cφά κενcί. κcηι(οτι ιιρ,-. Όσο Οιc( φανη και αν φαντάζει η ;ω.('απ(ινι'j πο6τcωη. στην πράξη ο καηοριομc1; των πεδίων αομοδιι)τητα; bεν είναι εύκολος, γιατί τα όρω ;ι.ι(ποιων πεδίων δεν είναι πάντα δυνατι) νcι περιγραcισύν ει κρινι1jς2', αλλά και γιατί ιι νομικιj αρχιj τη; εμπιστοσύνη;'' προϋποθέτει ανcί.λογο υπ6f1αgρο ανθρcίjπινων σχέσεων που δεν είναι πάντα υπαρχτc5. Πολλές φορές το πρ6βλημα εμφανίζεται στην πράξη με τη διάσταση απ6ψεων μεταξύ χειρουργού και αναισθησιολι1γου γω το χρ6νο της εγχείρηση ι] για τη θέση του cωθεν1j στο χειρουργικ6 τραπέζι. EδciJ τα θέματα πρέπει να κρίνονται στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση χωριστά. Βασικ6 είναι πάντως 6τι ο αναισθησιολόγος δεν μπορεί να υποχωρεί σε περιπτώσεις που απ6 τις απαιτήσεις του χειρουργού τίθενται σε κίνδυνο οι ζωτικές λειτουργίες του ασηενι], ενιίj αντίl:jετα υποχω QΙjσεις είναι δυνατές, εκεί ι)που ο αναισηησιολ6γο::: θεωρεί, ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επ( ρκεια ενδεχ6μενες επιπλοκές"''. Η ίδια προβληματικ1j, τέλος, της συγχλίνουσας bρciσης που χαθιστcι αναγκαία την εφαρμογι] τη::: (ψχιj ::: της εμπιστοσύνης, εμφανίζεται και σε περιπτιijοει::: συνεργασία; του αναισtjησιολιiγου με j)οηl:jητικι) ποοσωπικ6, ciπως π.χ. τις νοσοκ6μες, Υπάρχουν πρ( γματι πεδία στα οποία το προσωπικι) αυτ6 εργιί:ζετω ιίοντας ειδιχιi αρμοδι6τητα, ()πως π.χ. η απολύμανση τtιj\' εργαλείι,jν που χρησιμοποιοί ντω στις επεμj:\cί.οειc:. EδciJ ο ανωσηησιολ6γο; δεν χ(_)ειcιζετω να ελέ'/:ξει αν ΠΙ το ί.υοι,',ιοσι.c\πιο ;τοι Οα ι.ρησιμιηοιψπι είνυ.ι cι.:-τοίηιυιπιένο. tύ.τι:i; ;ι.cι.ι υν t'μι ι π6νοιε::: ','lu. το αντίtjεηj ιj ι f ί ',',ιιυτcι. cι.ιπ νέπc:ιυ.::: υπι) το οι",'υ.f%[jψf'νο π ιiσι JΠΙλ ιιε το οποίο η ι.cι.ίη ι \'cι. 01'\'ε[J','<( ετω. Πιο ΠQΟj\ί.ιιιιcπιχci; qc ι.ίητυι νυ ι:ίνυι cι\ τίηε1(( ο τομέ(/.::: τη::: ε η Η ιιιι.σίυ.::: πέσε ων κυι cr cι.ρμ(ιι.r,jν υπιi μέοοι :: τυι j\υη tjητι κ ω' π οσωπι κο ι':ό ι) :;του ε ί νυ.ι cι.μcrίj\oi.o, 6ταν δεν ι πcίρι.οι ν εξειδικει μένς υ.δελcιέ::: νοσοχιiμοι Ί'ια την εντατικιj και τα χεφουρί'είυ. αν ο γιυτρι1ς tju πρέπει να επαφίεται σ' αυπ:; ιj να ελέγχει ο ίδιο::: τιιν κατάσταση ζητcί)ντα; τουλάχιστον η ετοιμασία να γίνεται 6σο ο ίδιος είναι παρcl)\'. Οι παραπάνω αναφορές απέf)λεπαν σε μια ενδειχτι ΚΙj έστω περιγραφιj συμπεριφορών του αναισθησιολι1- γου που θα μπορούσαν να tjεωρηl:jούν ως εξωτερικιj αμέλεια κατά τη χορ1]γηση ανcι.ισθησίας σε μια ιατροχειρουργικίi επέμβαση και να δημιουρ'(ιjσουν ευηύνη του. Η συνδρομιj της επικίνδυνης συμπεριφορά; ι5μω; δεν οδηγεί αυτ6ματα σε χρέωση του τυχ6ν εμφανιοοέντος βλαπτικού αποτελέσματος. Πέρα απc5 την ε ωτερικιj αμέλεια tjα πρέπει να αποδεικνύετcι.ι εκάστοτε. 6τι η σωματικ1] βλάβη 1j ο Οάντος που προχλιjοηχ ι στον ασθενιj οφείλονταν πρι'.ίγματι (Πη συγκεκριμι::νιι 21. Βλ. σχαι;υi Κιιιιψι, ΛΊ-zι/iι'fιe Λι-!Jeit.Ιiι!ι lιιιη.; ιιιιι/.'iιιιιji ι!ι'iιt/ιc!ιι.ι Πi!ιι-/ii.ι,ιi, Ιιι it.ιιlι i!α, 1ΙJ8Ι 22. Βλ. τ ψ υrιιιψιω'uη ιιι τψ; τη:; ιι)ιωτι:ψ5τητιι:; ιπο1ι Ομιlπ[)('ιkι, ι5.:r Βί.. Ομι{l!ι-!Jι'!{l!, ι!.π. 3, 13 ι'π., ιι)λιiχω Vι'Ιι'iιι!Ηιιτιιι, Zlt'ilclιcιι ιlι!ιιι Βπif.\ι α!jιιιιιl!jι ιιt.ιι-ιιπ Λιι(ί,ι ι!ιι.ιistι ιι ιιιιιl ιlι ιιι Βcπιj,iτπ/Jιιιιι! ι/α Οι!ιιt.ι ι'iιι ιι C!ιiηι,ι;ι ιι ii/jr!" ι/ίι Ζιιι ιιιηιιιι ιιιιι"l!ι'ιί ιlα ομπιιtiι'ι'ιι Γιιtiι'ΙΙΙ'l!Π'ι'Γ.Ιοη;ιιιι,ι;, ΛΙαlίziιιιϊ'ι'iιΙ 11J83, 21. Wei.I'.I'(ILΙer, ΖιιΓ Vcπ ιίι!jιπιιιι,ι; ΖΙVi.Ι ι/ι('ιι ιlon Βι'Ι"ίj,iΗ'ι:ι /JΙιιιιl ιlσ LJrιιt.ιιlιοι C!ιίπιι;ςl!ιι ιϊ/jι'ι' ιliι Ζιι\"{/ιrιιrιι ιιιιγ!jι ίι /χί ιlα ομπιιtiνι ιι Γιιtίι ιιtrιινι ι.ιίη-,ι;ιιιιg. Mi!ιlιziιι,-alιt 1983, IJ3, JJ. Jt'il/ιelnι,!'ΙΊJΜrιιιι ιlπ ιneιlizirιsclιeιι Λι-/)( ίι.ι ιι ilιιιι,ι.; ιιιιι.ιιιαjίη1ιιlίι1ια 8il'111, Μι'Ιiizίιιπι1ιt, 1983, Πcf)λ. τψ ωιιiλι;ση του 8tratenwertlι, Αι-/Jι ίt.ιteίlιιη,ι; ιιιιιl iίγιzι!iι'iιr.\'oηjίιltψjliγiιt, Γ,\' j/ίγ Ε.\'ι'iιιniιlt ιπ. ιιτηuιyμf:1ιη των πεδίων π f-jιl η:; τωj' c.ιιμ{uοις :τροσυ):rωj'. 25. Γω τψ J'ιψι;-:ιj ιψχιj τι;: ιμ:rιιποιτιij η: βί.. μιτιιξιi ιίίj.ωj' Λνι)ριι/ΙΙ.ιίχη, Ποπ. r)α., Γπ. Μ., πι χ. γ'. 32, Καίίiφα-Γχμπιiντι, ΕΙΞ,ωπuι;-:ιj :cω ιιjωπρι;-:ιj ιφ{λιίιl uτο :ruινιχι! ιv:cωο. 28{ι-287. Μαρyιιρίτη. Σωυιιτιχ{ς (Jλιίβε:;, 2{J()-Cι27. Συμεωνίι)ου-Κιιοτανίδου, ι γχί.ιjιιιπα ;-:ιιτιί τι; ζωιj:;. 57! επ χω Ψο.ρούδα-Μπενιiχη, Η ποιj'ι%ιj Ι< Ι!ιiJΙΙJΙ'% τωj' ;-:ι ;-:ί,οqγψιιικιύν πuαβιίυεων Βλ. Oριlπ/Jel'kι', ι!.:r Βλ. ;-:αι τις σχετιχ(ς F::rιφυ}.ιiξιι; τωj' σιι"\/(1/,\('}l-.\'r/ιιι ί!j(!, Λι-!Jril.s'Ιeilιιιιg ιιιιιl VααιιΙ;vοιιιηΞ. Mι'lliziιι ιι. Rπ!ιι, Rιl. lj 173 :cιιl!u!c κιιι την ΑΠ 5(ι(ιj 1966, ΠΧ ρ JIJ Πuf1λ. %ω τι ι ιποι;ιιιιι τι;: Κιψflύση-Δέα ιιτο Σrμινιί.uιο: «Νοσηcι5τψα ;-:ω ()Jιι;υιμιίτι;τα ιιι οχι'ιrιι.ιιι την ιινωυθησfω,, Ο.λην. Λνωυθηιιιολοyίιι. JIJ80, 24

5 ΘΕΙ\!ΑΤΑ ι\ν:\12:θησ!ολ0γιλσ ΚΑΙ ΕΙ\ΙΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΓΙΚΗΣ?,7 επικίνδυνη συμπεριφοριi του αναισηησιολ6γου και <5χι σε 6.λλη ωτία'ό Αν αυτci δε ουμf\αίνει, ακ6μη και αν υπιjρξε εξωτερικά αμελίjc: συμπεριφορrί, ει1θύνη δεν μπορεί να ΗεμελιωΗεί. Απ6 την άλλη πλευρcf. τc(jρα ακιiμη κω η τελευταία αυτιj προίiπ60εση της ύπαρξη; αιτιιi\δου; ουνc φεια; μεταξύ τη; συμπεριφορ(ις κω του αποτελέσματος, μολονιiτι αναyχχιία δεν είναι επαρχ1jς για να κcηαφα Gεί ευθύνη του αναισοησιολ<sγου ωτιi αμέλεια. Χρειάζεται παραπέρα να αποδειχηεί, 6τι την επιχίνδυνη συμπεριφοριi την χλλυπτε ο δρι{στη::: και υποι.ειμενιι.ιf. με έλλειψη προσοχ1j::: 1j σύνεση;. δηί.. με υπεψοι.εψίυ. που τον οδ1jγηοε είτε να μη :τροf\ί.ιc:ιι ει το υ'ξι6:τοινο αποτέλεσμα, είπ να το α:τοc1 ι','rί. Το 1jτημυ :τοι τι'ηεται εδcij πλι:ον στο υποχειμενιχιi :τιi:jίυ τη:: cι.ιιιc:ί.ειcι.:: είναι σε τι σι1νίοτιηω αχgιf)ιι'j:: U\'11l η ι'ί.ί.ιcη η :τgοσ<1- χιjς και με τι χριτιjρια την πgοιπ','','ί:::ει χω εί::. Το άρθρο 28 ΠΚ μας βοηο(ι στη bιωτίστιωη ι1τι έί.ί.ειψη προσοχ1jς σε υποκειμενιχιi επί:τεbο υ:τcί.gzει. ι1ταν σε σχέση με την αντικειμενιχc{ επιχίνi:jt'\'η οηι:τεριcrοριi που έδειξε ο δράστη; ιiφειλε κcιτ(ι τι:: :τεριιπ(ισεις και μπορούσε ιωτά τι::: προοω;τιι.ιc'; τοι' ιι'jιιiτητε; νcι προβλέψει ιj νιι εκτιμ1jσει σωοτc{ ciτι τυι'τη Uu οδψ(jjσει ιnο αποτέλεσμcι, ciηπε να την cι:τοcιι',ιει. Λι,ηj η πριiταση έχει ανcηχcιίο υπ6f\υ(jριi τη:: Ι',ιcΊ\υιυ. ι τι το αποτέλεσμα ljταν πραγματιχcί. :τοοf1/.ε:ττ<i ι.υι η ε:τιχίνδι νη δρc'ίση αποτρt:ψιμη, γιατί μ6νο τι τε μ:τοριι'j νυ. μεμcιηιι') το δριiστη λ γοντα;, ιiτι υν πψiσεzε Ηιι. :τριij\ί.ε:τε 1j Ου εκτιμούοτ σωστ6 κω θα α;τέcιει'','ε το cι.:τοτέί.εσιι((. Διαδικαστικά εξετάζετω [) ε f\ωυ. :τρ ι(ηυ.. U\' ι 1 σι,ιι. ε χριμένο; αναισοησιολcsγο; ποι' cμ'οετω ω:: i:j 1cί.στη; του εγκλιjματο; αμέλειας t'δει ε Ο.λει ψ η τη; :τροσοχίjς, την οποία ι1φειλε ωτό τις περιστcί.σει;. Εδι(J η χρατούσα στη Ηεωρίιι χαι νομολογία c:(ποψη κρίνει με [)ιiση τον μέσο συνεπi ειδιχιi του χλcίδου'''. Ωστc)οο επειδιj το μέγεοο; του μt'σου συνετού ειδικοι) του κλc'ι- δου ω; α6ριστη έννοια ευνοεί ουσιαστικά μια ω'ηυ.ίρετη κρίση ω, ορθό είναι η οφειλ<5μενη απc1 τι::: περιcπιiσει; προσοχιj να κρίνεται ως η μέγιστη προσοχιj ποι1 απαιτούσε το έννομο αyαθc) της ζ(lni; ιj της σωμυ.τιι.1j::: ιαεραι6τητας κάτω α;τc) τις συγκεκριμένε;: περιστcίοεις ' 1. Εφ6σον αυτιj δεν χιιτα[)λιjοηκε cι;τι) το ΟL'','Υ.Γ κριμένο ανωσοησιολliγο Οcι πρt'πει νcι εξετrίζπω στην ουνέχεω χαι πάντα προς c)φελc1::: του αν 'ι-(cιι ιι ίδιος μπορούσε πράγματι σι'μφωνcι με τις προσωπικέ:: τοι1ς ιχαν6τητες να δείξει την ωωιτούμενη προσοχ1j α:τοφ'.ι'γοντcι; την επιχίνδυνη σι'μπεριφορc{ '. Εδυ) tjcι. :τρέ:τει να γίνουν bιio διειιχρινψπις: cιν ο 0\'','Ι.fί'.ψιιένο:: ιινυωοηοιολιiγc< του οποίου η ει,tjι'νιj ε πcί. πrιι. ε[νrι.ι ένα cίτομο με ιχcινι\τητες ;τοι1 επερνυι'\' ω η':: τοι' μέσοι ειbιχοι' χω ι'πελείφοη των :τροσω:τιι.ιι'j\' τοι' cι:τί.(ι. ιίωνοηjτων οε μια ;τερίπτcιjοιj. π\π χcιτcί. την ι.ρcι.τοι'σcι. cίποψη δεν μπορεί να του ε;τιρριcιηεί ευtjιινη ','tα αμέλεια;'. Η Ηεμελίωση που εισφέρεται rι υι ηj τη Ηέση είναι ότι το αντίοετο tjα οψιωνε ειδικc'ι στον ιατρικό τομέα, 6που ασκείται κοινωνικιi λειτούργημα, c1τι οι ιδιαίτερα ικανοί και α;τοδοτιι.οί Hu ετίοεντο σε χειρότερη μοίρα απli c1ποψη :π:οινικ1j:: ευούνη; σε σχέση με του; υπc1λοιπους και χα ν ε ί:: ()εν Οcι ενbιαφεοc1ταν να. χοπιcίσει '(ιrι να ['>ελτιιι'κτει την επίδοcηj τοι'. ucroι' Ηcι ω'ξανε συγχρι5νω::: τι:: ειι(jι'νε:: τ οι Ό Α ν η (ι;τοι)'η αυηj είναι ciντω; ορη1j". Ucι μπιψοι' σcιμε νcι το δούμε στα ;τλαίσιcι τη:: ΟΊ' Jjτηση:::. Α:τιΊ την ω.ί.η :τί.πρcί. τc(ιρα. <1τυν ανυφερόμυσπ στην :τρ<χ1ο/.1l ι. ω οι'νωη :τ υ ι',ιι:τοροιiσε νcι δε ί ι' ι ι 1 υνυισljησιοί.6,'ο:: οι'μψι1να με τι::: :τgοοίιjπtχc:::: τοι' ιχυν6τηπ:: ι.rι.ι τι:: ί.οι:τέ:: :τοοοιιnιχέ; πεοιοτcί.οει;. ι εν οηιιυίνει ιiτι rι.:τυί.ί.r(οιτετω τη:: ει Ηιiνη:::. ((\' ονο.υf\ε Τ() f','j.είρημυ 6\ τcι.:: :τ.z. ι.υτcί:.-:ο:το:: 1j ftη ι-'zοντcι:: αυψ.ιj εμπειgία μιcι; ιιεtjc\ι'jcιι' την ο:τοίυ. εφjρμοοε. ','ι<ι.τί τ()π ('\εν ι:'πρεπε χιι.ν νcι :τροzωρjjσfι στην ιωριχ1j πο(ι::ξίj. Αξίζει πράγματι νυ Π!JΟΟέ ει χcινεί:::. c1τι cψο.ειυ οω 28. Rλ. αχπιχιi Καίlίφιι-/Ίφπιίπι. Ι:'ξωΠΙJΙΧΙί χιιι ιαωπιjιχιί ιπυ ΠΙ!Ι1'Ι%ιi ι\ιχιιιυ. 75 σ. ΠΙ}f1ί.. %ΙΙΙ 2:ι, ιι(jπι.ι;μ Κω 54!J!J88, Ε))ΔΙΧ IΨJO. 45!-453 χιιl!οί; χω :τιιψπιjιjjίιιπ:: Κωνιιτιιντινιί)η Λ., ΠJ.ΛιΥ. JΨJO :.:τΙίιι;::; yω τ ψ ΙΙ1'ιιγχα{ιι ιιιτιιίτψιι μπιιi:ιi :τιφιiλι:ιι/'ιjc. τοι yιιιτψιιi ι ;π/.ι!ιiηιι::; ιι:τοπ/.ι'ιι;ιιιτο::; fli.. Σt'JlΙ'ων[ι)οιι-Κιιιιτανίδου. Εyχi.Jί.ιιιπιι χιιτιi τη::; Cωιί;. 555 ι :τ χιιι Ι1'Ι)ΙΙ%τtχιί ΣτΙJΛI! 17.7;'JIJO(J, Π ΧΙ} }Ψ)(ι, 15!I! ι:τ. 21J. Hi.. ιτι)ι'!χτιχιί Ανι)ριιυλιίκη. llοιι'. ι)ιχ.!iτ.,\{ τι ι χ. Ι: 31! επ.. Κατιιαντιι5νη. Ποπ'. ι)ιχ.. Ιi ι. Μ.. το,ιι!ο::;, 3!7 ι π. /\Ιω ωλt:διίχη. Πuο. δ1χ.. Ε:τιτοι1ιί Γι1'. Μ. ι χι). ι). Ν!. Χωριψιί. ΠοΙΊ'. ι)ι%. το1ι. 1ο;. 278ι:τ. 31!. J3λ. τι; σ;ττικιί ΧΙJΠΙ%Ιί ιπην Καίlίψι-ΓκμπΙίντι.!.'i:ωπΙJΙΧιί χιιι ωωπ ΙJΙΧΙί ιψι'ί.ι'!ιι.!45 ι :τ χιιι ιι)(ω::; 172ι:τ. 3!. J3i.. Καίliφα-Γχμ:τιίηι. ιι.:τ.. 7. J 1 χω 7.5r, π. ΠυfJί.. π1ίιιι: ιι.-τιί το; ιι%'1- :τιιi το ι ω ιιισθψjιοί.ιί; οι' IJaΙΙΨrxick.!Jιτ Λιιιϊlι!ιι Ιiι':ΙΙ ί" lιι'ι(/ιιi!!i''' ι!c,-.'\iι1ιt ιlιτ ιιιιίί.ιt.ijc.ιiιιlοι;i.ιι1jι'ιι. Ίιι1J\'ι'Ι:Ι!ιϊιιι!ί, ι'ιι. ιrι ιι. 1ιιlι'ΙΙ\l\'t'Ι!lι'ιiczίιι JIJIJ7. ].f.ij. 32. RJ.. πιι\ι'!κτιχιί Μιιγχιiκη. ΠοΙJ'. ι)ιχ.. Δ1ιί;;ψιιιμιι 1iJ'.'vf ! 33. Βλ ΛΙ δρουλιiχη. 1ΙοΙ1'. ι\1χ.. ΙΊ1'.. Η. ΤΙΙ'j υ. ΧιφαλΙψπιiχη. ΙιπρΙκιf π Ι!ι;Ί'ΙJ %ΙΙΙ διιιιτοί.ιr,ι(ιι ](ι. %ΙΙΙ ΠΙ.ηιιΠ 1JΨJ<! \ι!1!8-' 73C!. 34. BJ.. ('ΙΙι τψ Κ(JΠΙΚΙί τη; ιi:τοφη::; ω τιί( Καίliφα-1 Κμ.τιίιτι. ο.. -τ..'.ο'ιιι.-τ ΠριiγμιιτΙ ι)π' ε(νω λσγιχι5 εγχι'ι[jιί,ιιιιτιι ι 1'Ιi:: ΠψιJτιι:τιiι,rιι.τι ΧΟ _,_ f)tοf.π{_jοι ργοιl -του r}εν τπ οναλ(/_μf-jr Ί'ΟΙΨ r!λλοt. J'o το χο(ι οι ιι,l Ιil' TrJ μι'ψο τη::; ι)ιχιί; τojjc: προσοχιί::.

6 38 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ποινικό δίκαιο καταφάσκεται όχι μ6νο για τον τρ6πο διεξαγωγ1jς μιας δραστηριότητας αλλά και για την ανάληψη της δραστηρι6τητας καθαυηjν1'. Πέρα απ6 τις περιπτώσεις των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων βέβαια ευθύνη του αναισθησιολόγου για ανθρωποκτονία 1j σωματικ1i βλάβη απ6 αμέλεια μπορεί να προκύψει και σε άλλες αναισθησιολογικές δραστηρι6τητες που κινούνται έξω από τα πλαίσια των χειρουργικcδν επεμβάσεων, c5πως π.χ. σε μια διασωλιjνωση που γίνεται σε ασθεν1j με οξύτατη αναπνευστικ1j δυσχέρεια. Σε όλους αυτούς τους τομείς ισχύουν ουσιαστικά όσα αναπτύχθηκαν 1iδη παρωτc1νω. Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί εδcδ είναι 6τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχ1j του αναισθησιολόγου ειδικά στις μικροεπεμβάσεις, γιατί όπως πολύ χαραχτηριστιι.ά έχει παρατηρηθεί μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντι:ι.6 για τον αναισθησιολ6γο να τηρεί επακριβeι)ς τοι ; κανόνες της επιστήμης του ανεξάρτητα από το βαθμό επικινδυνότητας της επέμβαση;. γιατί αυτό; δεν τελεί πάντα σε σχέση αναλογίας με το βαθμό επικινδυνότητας της αναισθησίας. Στη συνέχεια είναι χρ1iσιμο να δούμε έστω και σύντομα το θέμα της συναίνεσης του ασθενιi σε σχέση με την αναισθησία. Η αναισθησία είτε είναι γενική είτε τοπική αποτελεί καθαυτήν μια επέμβαση στο σώμα του ασθεν1i σοβαρής μορφιjς. Έτσι όπως και για τις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις λοιπόν τίθεται για τους νομικούς θέμα, ακόμη και αν αυηj έχει γίνει lege artis και είναι επιτυχής, κατά π6σο αποτελεί σωματικ1j βλάβη και ποιο ρόλο μπορεί να παίξει εδώ η με άλλα λόγια πόσο απαραίτητη είναι η σχετικ1j συναίνεση τοιι ασθενή. Χωρίς να θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες νομικ1jς ανάλυσης θα πρέπει να τονίσω, ότι για την επικρατέστερη σ1jμερα άποψη η συναίνεση του ασθενιj είναι απαραίτητο κατά κανόνα στοιχείο για τον αποκλεισμό της ευθύνης του γιατρού για πρ6κληση σωματικ1jς βλc1βης'ό έστω και αν η επέμβυοίi του έγινε lege ιntis ι.αι 1jταν επιτυχ1j;. ενcδ αυηj διατηρεί τη σημασία τη; και '(ια την άποψη που ξεφεύγει σ' αιjη:ς τι; ;τερι:πcδσει; από το επίπεδο των σωματικcόν f1λαβι(jν '. ΠρCι'(ματι ειδικ(ι ο cιναισθησιολ6γο; ενεργυ'jντα; μια αναισθησία χωρίς τη συναίνεση του ασοεν1j ;τραγματι(jνει την αντιχειμενικ1j υπ6σταση του εγκλιjματο; τη; παράνομης βία; (άρθρο 330 ΠΚ), αφού η νάρ:ι.ωση θεωρείται ρητά από τον Κc(Jδικά μας, υ)ς άσκηση σωματικ1i; βίας''j. Εξάλλου σ1jμερα γίνεται και διεθνcό; " γενικότερα δεκηj η άποψη, 6τι ο γιατριiς έχει υποχρέωση να σέβεται κατά πρώτο λι1γο τη θέληση του ασθενιi ' σε σχέση με τη θεραπεία που έχει αναλάβει και συνεπώς γι' αυτήν προίiποτίθεται η συναίνεσή του4ό Έτσι είναι σημαντικ6 να δούμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να μιλάμε για τη 35. Βλ. ε1ιδεικτικιi Μαγκιiκη, Ποιν. δι κ., Διιiγuαμμα Γεν. Μ., Βλ. Oρclσ!Jecke, ο.π., Βλ. σχετικά Κατσαντώνη, Αι ιατρικαί θεuαπευτικα( επεμβιiοεις και η οημαο{α της ουναινε'οεως του αοθενοιίς, ΠΧρ 1969, 65, του ίδιου, Ποιν. Δίκ., Γεν. Μ., Α τπιχ., 148 επ., Μπενάκη. Παρnτηριjσει::; στην ΕφΘ 19/1972, ΠΧρ 1972, 315, Χωραφιi, Ποιν. Δα., 8η rκδ., 225 επ. και απιi τη νομολογία ΕφΘ 19/1972, ΠΧu J972, 314 Πί.ημΘ 304/1972, 238 ΠλημΧο.λ 324/1973, ΠΧu 1974, Για τον ε}ληνικιi χώuο βλ. Ανδρουλιiκη. Ειδ. Μ, 117, Γιαvv(ι)η/Μπιτσαξιj, Ιδιωτικιj Γνωμοι)6τηση, ΠΧu 1991, (ι08, Μανωλεδάκη, Η 1'0μικιj φι5σις των ιατροχειρουργικών επεμβ(ισrων, Αρμ 1972, 109, Μαργαρίτη, Σωματικές βλάβες, Η άποψη που υπο στηuι t ει ι5τι, οι le,ι;e aι1i5 κω ε.-τιτυχείς ιπτροχεφουuγικές rπεμβιiσεις δrν αποπί.οιίν σωματικές β!δβες θα έλεγα, ι5τι ιοχιίει ακι5μη και για την αναισθησία, έστω και αν χαρακτηρι1;εται μη θεραπευτικοιί χαρακτιjρα ιατρικιj πράξη (Βλ. ]. ('ooper, Towaπl ρπvention ο)άηπtfιetίι Mi.Ι-IJ(ψl', iιι Iιιtonational Ane.Ι tlιαiolog., C!ίιιiα, νοl. 22 Νο 2, 1984, 167, καθώς κω Χειμωνίτιτη-Κυπρίου, στο Σεμπιιiριο «Νοσηρι5τητα και θνησιμότητα σε οχέση με την αναισθησ(ω>, ΕJ.λην. Αναισθησιολογfα, 1980, 9), αφοιί η κατάιπαση του ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση πψ'πει να θεωρηθε( ως ενια(α όλο κω πιiντως η αναισθησία ει'ναι εκε(νη που το πρώτο επιτρέπει την χωρίς πι5νους διεξαγωyιj της χειρουργικιίς πριiξης (Πρβλ. και Ulιlenbruck, Dίe Ιιαftιιn,ι; fiiι' Nι ko.ιι.\ c:hiinιlen, NJW 1972, 2202). 39. Πρβλ. Χαραλαμπάκη, Ιατρικιj εvθι5νη και δεοντολογία, 21, ο οποίος είναι κuιτικι5ς απέναντι ιπην ιiποψη αυτ ή παρα γν ωρι 1; οντας το γεγο νός, ι5τι σ' αυτές τις περιπτώσεις σωμιιτικιj βία δε συνιιπιί βέβαια η ιατροχειρουργικιj επέμβαση, α}λιί η χοριjγηση της ανιιιυθψίις 40. Πέρα απ6 το άρθρ. 8 εδ. β του Κώδικα Ιατuικιjς Δωντολοy(ιις κιπιί την οποία «Ο ιατρι5ς οφειλει απόλυτο σε(1ασμιi προς την τιμιίν κ ω τ ψ προσωπικι5τητα του αj'θρώπου. Δεν επιτρέπc:τω οιω\ιjποπ,ιιη t'l'ι)ι δειγμένη θεραπευτικιj ιj χειρουuyικιj επι'μβιωη ιί Πi'ΙΙ}ΙΙ,fΙΙΠιιr;ιιi δυνάμενος να θfξει το αι'σθημα της προσωπικιίς rλπιιjεuιίι; κω τψ ελευθέuαν βοι!λησιν ασθrνών εχιίντων ιrώιι::; τι ι rruι'ι ας. Βλ. κιιι Οι)ηγfα 779 του Συμβουλίου της Ευρώπης aριθμ Βλ. Αλεξιάδη, Προβλιj,ιιατα αντιμετωπίσεως vιι χοπιιθητικιι!ι ιιτι5,ιιωι. Νειιροψυχιατρικιi ΧριΜκιi 11J71, 35, Βιiρκα-Αδάμη, Η ιrιιμμπιιχιί τιιι ασθενοιiς και του περιβιiλλοντr5ς του στη λιjψη αποφιiιπων γιιι τη σιονι'χιση ιj,ιιη τιις θεραπεfα::., ΕJJΔικ (ι ι.-τ., ΚιΧf!ιiμπελιι,!Ι σημασ(α και αξιrι της συναίνωης στην ιατρικιj πριiξη. ΠΧr.ι 11J88, ), Παρασκευόπουλου, Μεταξι! θrψιπείας κω τι,ιιωuίας, Μνιί,ιιι; Ι. τομ. JJ, 245, Σταμάτη, Εισ. προτ. ιπηv ΠλημΘεσ/l ικης f(ιl/jij70, ΠΧr.ι 1970, 301, Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εyκλιjμιπα κιπιί τι;ς ζωιίς. 321J ε π. και ιμως και Fotaki.Ι', Meιliωl Rι C"ί!JΙΊίιy iιι vvι χ/ι'πι Ειιιιψι', GιΊ'C('(!, 324. Βλ. επfσης ΓωμδΕισΕφ 1938/1978. ΠΧρ JIJ78, 451J. c:οιιιιιι 6μως Ανδρουλάκη, Ποπι. δι κ., Ειδ. Μ., J. 42. Με βάση αvτιj τη θέση, η λι5ση που διαγριiφετω ιπυ θι'μα τιυι μεταγγίσεων αιίιατος σε μάρτυρες του Ιεχωβιi r(νω η ακιiλουθη: Κιπιψχιίι ο γιατρ6ς εφιiσον πρι5κειται για rνιjλικα κω ψυχικιi υγιιj ιωιjιτιί, ο οπο ι' ος έχει αρνηθεί τη μετιiγγιση αι ίιατος, ι)εν ι'χει ιιπι ιχuι':ωιπ; ι ιι ενεργήσει (βλ. ΠλημΘ 161 I ]970, ΠχΧρ :!99, Γν,ιιι)L'ωl:'ιι 1938! 1978, ΠΧρ 1978, 459, cοηtιιι ΓνμδΕισ ΑΠ 24/ JIJ(ιiJ, ΠΧu JIJ(ιiJ. 57 με αντ(θετες παρατηρψπι Κατσαντώνη, ΠΧρ 1969, 65 ι:π. πρβλ. κω

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΛΣ ΚΑΙ ΕΝΤΛΙΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ 3lJ συνδρο ηj μιας έγκυρης συναίνεσης του ασθεν1j στην αναισθησία. Καταρχ1jν θα μπορούσε να υποθέσει κανείς. ότι δίνοντας ο ασθεν1jς την συναίνεσ1j του για την εγχείρηση ουσιαστικά καλύπτει μ' αυηjν και την αναισθησία, αφού σ1jμερα η συνύπαρξ1j τους είναι αυτον6ητη"ό Παρόλα αυτά 6μως για να καλύπτει η συναίνεση την αναισθησία, ο ασθεν1jς θα πρέπει να έχει ενημερωθεί προεγχειρητικά γι' αυηjν, επειδ1j, ιiπως '(ίνεται '(ενικ6τερα δεκτ6. για να εκφρά(ει η συναίνεση γν1jσιcι βούληση, πρέπει να δίνεται με επίί'νωση τη; ;τρα'(ματι Κ1]ς κατάστασης"'. Πιο συγκεκριμένα η ενημέρωση τοι ασθενή πρέπει να αφορά αφεν6; το είδος τη; αναισθησίας που θα χορηγηθεί και αφετέψη' τι; σι νέ;τειε :: και τους κινδύνους τη(. Περισσ6τερο ;τροfίί.ηματικcί είναι τα θέματα της διαφ(j)τιση; σε σχέση με τι; σι νέπειες και του; κινδύνους της αναισθησία;. Εδι!) ω; κατευθυνηjρια γραμμ1j θα μπορούσε να ισχύσει το 6τι ο ασθεν1jς πρέπει να ενημερcίηιεται για του; τι ;τικού; κινδύνους της αναισθησίας, καθcίjς και για τι; ειδικέ; δυνατότητες επιπλοκcίjν που Ηα μ;τορούσαν να τον αφορούν, όπως π.χ. ένας τραγουδισ11jς για τυχ6ν βλάβη των φωνητικών χορδών. Σε περί;ττωση επείγοντος, όπου ο ασθεν1jς βρίσκεται σε κίνδυνο. αυηi η διαφώτιση μπορεί να ;ταραί.ειq;tjεί εν(j) αντίθετα είναι αμφίβολο αν επιτρέπεται να ε:ταcμθεί στην κρίση του γιατρού η διαφώτιση σχετικά με κcί:τοιυ στοιχεία. των οποίων η αποκcίλυψη θα μ;τοροιiσε κατcί την ci:τoψ1j του να αποβεί μοιραία στην ισορρο:τία τοι cωθεν1j και συνεπc[)ς και στην επιτυχία της εγχείρηση:::-. Ο ','ιατρό; μπορεί να ενεργ1jσει και χωρίς τη συναίνεση τοι cωtjενή, όταν η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέ:τει να την εκφράσει και βρίσκεται σε κίνδυνο"'. Αξίζει νιι σημειωθεί επίσης ότι η συναίνεση τοό ασθεν1j πρέπει να έχει εξωτερικευθεί"ό Δεν είναι αν6γκη 6μως να είναι γραπηj"". Η τελευταία παρέχει βέβαια πεοισσ6- τερα εχέγγυα στο γιατρ6. Εξάλλου θα πρέπει να τονιστεί, ότι η συναίνεση που λαμβάνεται μετci την πουνάρκωση, είναι τελείως αμφίβολο. αν μπορεί να θεωρηθεί έ'(κυρη, εν6ψει του ότι η ικανότητα για συναίνεση τοι χάθε ασtjεν1j κρίνεται με βάση την ικαν6rητα Ίια Υ.αταλογισμ6'11 και σ' αυτές τις περιπτcίκπις ο ασtjενjjς δεν αντιδρcί πλέον πλ1jρως. Σε περιπτώσεις ανήλικων ασθενcί1ν η συναίνεση δίδεται από τους γονείς αποκλειστικcί 6μως για χcιοη τη; υγεία του ανηλίκου''. Αυτό πρακτικά σημαίνει, liτι αν οι γονείς διαφωνούν μεταξύ τους η ciδεια ζητείται από το δικαστήριο, ενώ αν υπάρχει κίνδυνος για τη ζοηj 1] την υγεία του ανηλίκου, ακόμη και αν οι γονεί :: αρνούνται ομόφωνα της συναίνεοίj τους, η 6δεια ζητείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικcόν που μπορεί να τη χορηγ1jσει αμέσως (άρθρο 1534 ΑΚ). Ανάλογα Ου πρέπει να δεχθεί κανείς εξάλλου και για τα ποόσω;τυ που τελούν υπι) δικαστικ1j αντίληψη 1j απαγliρευση. Τέλος αξίζει να αναφερθεί κανείς σύντομα σε μω προβληματικ1j ιατρικ1jς ευθύνης που μπορεί νυ αφοv(ι τ6σο τον αναισθησιολ6γο 6σο και το χειρουργ6 και η οποία απασχ6λησε πριν μερικcί χρc5νια την επικαφιiτητα συνδεόμενη μ ένα εξαιρετικά ευαίσηητο κοινωνι '1.() θέμα: :τρόγ_ειται για την υποχρέωση των ιατρι (J ν νιι. χειροι'ρί'jjσοι ν ασθεν1j με AIDS. που τέοηκε απ6 την αντίστροιrη :τί.πρci τη; ευtjιlνη; τους σε πεοίπτωοη :τοι' αρ\'jjtjψ.ω την εγχείρηση εν6ψει του 6τι το χειροι'ρί'είο τοι νοσογ_ομείου δεν πληροί1σε τις πριjίiπο- ΓνμδΕιυΠλ 117/Ν7(ι, ΠΧρ JiJ7(ι, 507). Σε περ(πτωυη ι!μω; που παρ6- λα ιιυτιi το κιiνει, το ιiι)ικο τη; πιιριίνομη:; (Jfαc; (ιiρθρο 330 ΠΚ) π( ρετω για τον ιιναιυθησιολι5γο μι: βιiση την κιπύ.στιωη ανάγκης του ιίρθροιι ]5 ΠΚ (Βλ. ι'τυι κιιι Συμεωνίι)ου-Καστανίδου, Εγκλιjμιπα κιιτιi της ζωιjς, 329 πr. κω ιμως 33{ι-337. σημ. 178, πρβλ. σχετικιi ΓνωμΕιυΔ'ιrΘω 269]/1991, ΠΧρ 1ΨJ1, (ι(}] ιιλλrί κω παρrπηριfσειc; Τζαννετιf, ΠΧρ (J()3-(J(}4 καθώς κιιι τψ ιι)ιωτικιj γνωμοδc!τηση, /Ίαννίδη/Μπιτοαξιί, ΠΧ ρ 1991, (ι] 1 <:π). Εξciι:λου yιrι τις περιπτώσει; που δεν ψω πιθιινιί η ιινιiγκη τη; μπιίyγωης γιιι τη συγκεκριμένη εrέμβιωη, ιιλλιί ιιν(κυψι: πχ. ππι5 λιiθο:; τ οι ι χειρουργοιi με το χπ!πημιι μιιις ιιρτηρ(cι; κιιτιi τη ι\ιrίρκι:ιιi της, τι!π θιι μποροιiσε (σως νrι ιjποrπηρι'ξει κιινι:(;, ι5τι ο ιωl!ενιjς. ι5τιιν ιιρνιjθηκε τη μπιiγγωη, το fκιινε υπι! τους ι5ρους της ι\ιι:ξιιyωγιjς ενιίς ιικfνδυνου εyχειριjμcιτοc; κω επι'lc!ιf τu)ριι π οι ι ιινfκυψι: ο κ(νc)υνο; c\εν μπορε( πια νιι ερωτηθει θα μποροιiσε ο yιατρι5ς να εν< ργιjσf'l κ ω χωρ(ς τη συνιr(νειπj του. 43. Βλ. Oρderlιecke, ι5.π Βλ. αντ( ιiλλων Μπενάκη, Το ιατρικc!ν καl!ιjκον διαφωτfσεως του ασθι:νοιiς, ΠΧρ 1ΙJ74, Μ Bi.. ω ιιi.ι τι%ιί,v.πηiκη. ιi.τ. (ι./4 ε:τ. %ιιι Oρdcr1ιeι ke, ci.:τ., 3(ι π. 46. Βλ. ιιί'ιi:τπξη τη; υμτικιj; :τρο;1λημcιτικιjς cποι Sclιι ei1ιa. Κοιιtπιίιιc/ίkaιιοιι ιιιιc/ I 'σzιclιt {Jι'ί cla aιzι/ίι'!ιι'ιι Λιιfl\/ιiπιιψ aιι1 cic'ι Siclιt clcτ Jιιπ.Ιtι'/1, ίιιι Πι'Ι"Iι!.ΙΙJjilιιιι/ιιιο/ο,!!,ίι' ]1)85..?2 ι :τ. κω ιμω(.?(ι,.?7. Λντlθετιι η Μ:τενrί.κη. ΠΧρ Ν IJ<ιl)ψ( ιiτι υ' ωιτι'c τι; πιρι:ττιιισεις συηρέχει ;ιια το yιrιτρc5 ηθι%ι5 ι)ι/.η,ιι,ιια κιιι το1' α:τοc)ι c ιιιίiιr rι:τcl τις ποινικέ; rιιψ{:τεπ;. Έτυι κcιι Καρriμπιλιις. Η σημιωιί1 %cιι ιι α!ξιίι τη; συνιι{ηπη; υτην ιcιτ!!ικιί :φcίξη. ΠΧ ρ ]1)88. ]] ι.-τ κι ι ι Χαρυ.λιψπιίκη, Ιατρικιf ειιθιiι η και ι\ιωτοl.ο;ιfιι Βλ. εvι)εικτιχri Κσrσιιiνου, Πcιρrπηuιfσπ:; ιπψ ΛΠ 54Ι'Ν58, NoR π. 48. Βλ. Ανδρουλιί.κη. Ποπ. ΔΙ%., τ. Γ ω τιβπο:; Φιλιππ(ι)ης, Η συναιίιεσις του παθιiηος, Βλ. Oρderlιecke, ι5.π., 39, Βλ. Μανωλεδάκη, Επιτομιί Γιτ. Μ., ο εκι), 538. κω Φιλιππίδη, ci.:τ Διαφορετικιί ιiπσψη ι'χει οανδρουλιiκης, Ποιν. Δ{κ. 1'cτ. Μ.. τ. Γ 49, Βλ. Μανωλεδάκη, Ποιν. ι\ικ., Επιτομιf Γεν. Μ., ι\ ι:κι) Βλ. ΒουλΣυμβΠλημΛθ 3654!1992, ΠΧρ

8 40 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ θέσεις επέμβασης'". Εδώ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πρώτα απ' όλα ότι οι γιατροί αν1jκουν σε μια κατηγορία προσώπων, όπως οι πυροσβέστες 1j οι αστυνομικοί, για την οποία δεν δικαιολογείται ούτε συγχωρείται από το δίκαιο παράλειψ1j τους να βοηθ1jσουν κατά την υπηρεσία τους ένα άτομο που χρειάζεται άμεση ιατρι Κ1j περίθαλψη, έστω και αν η παροχ1j βοψ:jεια δημιουργεί κίνδυνο για τη δικ1j τους ζcιnj 1j υγεία (άρθρο 25 παρ. 3 και 32 παρ. 2 ΠΚ). Επομένως 6ταν αυτοί αρνούνται να χειρουργ1jσουν ασuεν1j με AIDS με μοναδικό λόγο την προστασία της δικ1jς τους ζω1jς 1j υγείας παραλείπουν πράξη που τους επιβάλλεται από το δίκαιο και μπορεί να φέρουν ευθύνη για εγκλίjματα όπως η έκθεση 1j η ανθρωποκτονία, δηλ. για εγκλήματα διiλου πλέον, εφι1σον f1έf)ωα η ιιγεία του ασθεν1j στη συγχεκριμένη περίπτωση είνω σε τciσο χρίσιμη κατάσταση, ώστε κάθε καθυστέρηση να θεωρείται αποφασιστικιj για τη διαηjρηση τη::: ζcl)]j;. Διαφορετικά έχουν βέβαια τη δυνατι1τητα να αναf)άί.ί.ουν την εγχείρηση μέχρι να ληφθούν τα κατάί.ληί.α μέτρα 1j να παραπέμψουν νοσηλευτικι1 ίδρυμα". Τα πράγματα διαφοροποιούνται κάπως. 6ταν η σχετική άρνηση των γιατρό)ν συνδέεται με κίνbυνο τη; ζαηjς, άλλων ασθενcδν που χειρουργούνται εηίνη την ώρα στον ίδιο χώρο και οι οποίοι δεν μποροίιν να προστατευθούν με τη λιjψη οποιcυνδ1jποτε μέτρων. Εδcό θα μπορούσαμε να κάνουμε λιiγο για σύγκρουση καθηχόντων των γιατρών που αίρει το άδικο και δεν επιτρέπει την κατάφαση εγκλ1jματος οτο μέτρο που το καθ1jκον της παροχrjς βωjθειας στον ασεον1j που κινδυνεύει, έρχεται σε σύγκρουση με το καθ1jκον προστασίας της ζω1jς άλλων ασθενών. Τούτο ι1μως συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις άμεσου και άλλως αναπ6τρεπτου κινδύνου γι' αυτούς και όχι όταν πρι1κειται για ασθενείς που είναι απλά προγραμματισμένο να χειρουργηθοι)ν και η επέμβασ1j τους θα μπορούσε να διεξαχθεί αργότερα 1j ακ6μη και σε άλλη νοσηλευτικ1j μονciδα'j. Η παραπάνω παρουσίαση, που ολοκληρώνει τον κύκλο των θεμάτων της ποινικ1jς ευθύνης του αναισθησιολόγους στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις, ελπίζω να έχει συμβciλλει στην εμπέδωση της πεποίθησης cίτι το ποινικ6 δίκαιο δεν επεμβαίνει εκεί όπου ο αναισθησιολόγος κάνει σωστci τη δουλειά του. Με αφετηρία αυτή την αρχή θα ήθελα να επισημάνω, 6τι είναι λαθεμένη η επιλογή του αναισθησιολόγου απ6 το φ6βο τοιι ποιν ικού ελέγχου να καταφεύγει σε ciσκηση εν6ς είδους «αμυντικ1jς ιατρικής», αποφεύγοντας σε βciρος του ασθενή ενέργειες, στις οποίες θα μποροι!σε να είχε προβεί. Γιατί και αυτή η στciση μπορεί να είναι κciποτε αυτοτελώς αξι6ποινη, όπως εξ1jγησα στην αρχ1j της εισ1jγησ1jς μου. Αντίθετα πιστεύω 6τι ο εντοπισμ6ς και η συνειδητοποίηση των σημείων που μποροι!ν να θεμελιώσουν ποινικrj ευθύνη, πρέπει να οδηγψπι σε μια οργανωμένη και συστηματικ1j προσπάθεια αντιμετώπισης εκείνων τουλciχιστον των πηγιίjν σcμιί.μάτων του αναισθησιολ6γου που είναι επιδεκτι κέ; εί.έγzοι'. Υ:τάρχουν πράγματι ευοίωνα μηνύματα από άί.λες χι()ρε::: για μεθόδου; ελέγχου που συμf\ciλλουν ουσιαστικά ιπη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης του αναισθησιολοyιr.ού έργου''. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, cίjστε το βαρύ 6ντως τω!το έργο να αντιμετωπίζεται με τη δυναηj στα μέτρα του ανθρόjπι- 53. Βλ. σχπικci Συμεωνίδου-Καστανίδου, Άr_JJ!IjUIJ yιατvώv να χrιρουvγιjσοιιv ασθι.-νιj με ΑΙ!λ\', Υπεvιiσπιση JΨJ3, 1201) rπ. Cοιιtηι ι5μως Φ ι λουτζι ίς, Άv ιjηση yιιπvι ύ ι να χι:ιvοιψyήσοιιv ασθιτιj μr Αiι!.Ι-, ΠΧρ 1990, Β/.. σχπικιi Σvμεωνίδου-Καστανίδου. o. :r. 12IIJ-12! Ι. 55.!Ιπ το yι (!ΙΙrΩ'Ι%ι5 χυ)ρο βί.. Opderlιeι ke. ο.;τ.. 1)7, 7(), V7 %ιιι γιιι τοιι αμερικιiι'ι%0 CΊιιψer. ToΙtaπl Ρι ιτι'ιιιiοιι υ/αιιf.ι'ιiιι'ιiι Ιv!i.Ι iιιψι, 173 ι-:r.

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 41 Ε'./ν"Η'ι Ι ΚΗ ι'η.ο<ρα Τ I Α /\ιεvεργοι)μς κu.οcα οvό<c;.>ι.. uπ Όο ιθμ.αtj-98/45cέωαγγελι'.':ς πa,, yy λlaς (σρι(jμ.διe.ο,; οc;> C ::ς :21/19:,iιJ ) c. ατ ιο του Jlρ('!_.LI ιια οπ6- π ι ;.Χ1 av6ι:wπ( ωv(cc; ι;ς βόpος του.... Από τα στοιχccο του φακέλου της bικογ Φ(ας ποοκύπτε, ότ ι ο 888 διaκσμ(σθη«ε στο -bσοκομε(a ΑΧ.8"Ά ΚDL νοσηλεcιθηκ(ξ στη lνbvόδc Εντcτ ικ ς ΙΞ:ς;;.cr;ε (aς Αvα ισθησ ιcλογ (aς(ι-/.. Ε.Θ. ) μέχρι το.χρ6vο του 5αvό του τou, ( θ,o01-ΦUJVO με το aπό Ιατρικό Πιστοποιητ ικό βοvό τοu της Ιατρού E.AuαστaoCou του οκαμε (ου Θεσοαλοv (κης ). Γ\:Jρaκσλούμε vc,_:ας αποατεcλετε to ταχύ τ ερο δυvατόv το ύαλο νcσηλl [cς,: cς ερίcστηο ι οκές,τις οκτ ινολογι-<ές,τις ποροκλιvικές ε ετόσε ις,τη.: OΊ'ffl τ:ου :οσηλευs-tvτος και οιωισδήποτ<ξ ό,\αο έγ-ιρaφο aφορό ιιυτόv. Για την ταχύτερη ο οοτολι'} τωv σχε τ ικώv σας cπω έλοvμε το παpόv έncc o με r/'4-.. Η > - /-. ff--:-, < -. :.. κ "'}\, tJ /,'. ;,\/ Τα κείμενα που ακολουθούν είνω: α) Κοινοποίηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ τη; γνωμ οδότηση; 732/93 του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΚΡ Α ΤΟΥΣ, β) απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ περί αποδοχής της ω; άνω γνωμοδότησης, και γ) η σχετική γνωμοδότηση του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΚΡΑ ΤΟΥΣ, επί σχετικοι! ερωτήματος της Δ/νσης Αν. Νοσ. Μονάδων και Αιμοδοσίας για χορήγηση ΙΑ ΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑ ΤΕΥΣΗΣ και συναφή οριοθέτηση της έννοιας του ΙΑ ΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

10 42 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ!ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ ΝΟΣΟΚ. ΜΟΝΆΔΩΝ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. κώδικας: Πληροφορίες: Ζ. ΠΕΡΓ ΑΝτΗ Τηλέφωνο: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Υ4α/οικ 2131 Προς Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο την αριθ. 732/93 γνωμοδότηm1 της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία και έγινε δεκηj από τον κ. Υπουρ'(ό, προκειμένου να ενημερωθείτε. Ε. Υ. ΟΔ/ΝτΗΣ Συνημμένα: φύλλα (6) Α ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθ1Ίνα 23 Δεκεμβρίου 1993 Αριθ. Πρωτ.: 1591/93 Ερ. 94/93 ΠΡΟΣ: Την Δ/νση Αναπτ. Νοσοκ. Μονάδων και Αιμοδοσίας - Τμήμα Α' Σε απάντηση του υπ' αριθ. Υ 4α/6958/ εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ αριθ. 732/93 (ολομέλεια) γνωμοδότηση, και παρακαλούμε να ενημερώσετε, α) το Γραφείο μας και β) την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εάν αυτή έγινε δεκηί Ιl όχι από τον Υπουργό. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ν.Σ.Κ. Ο Νομικός Σύμβουλος Β. Κολοβ6ς ΔΕ ΚΤΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΚΡΕΜΑΣτΙΝΟΣ

11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ Α τια ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Γνωμοδοτήσεως 732/93 Ερ. 94/93 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 1993 Πατησίων 34, Σύνθεση Προεδρεύων: Αντιπρόεδρο: Β. Ρεντζεπέρης - Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ Νομικοί Σύμβουλοι: Μ. Βεκρής, Π. Κυριαζής, Δ. Παπαπετρόπουλος, Α Κομισόπουλος, Κ Παπακώστας, Δ. Ράπτης, Π. Καμαρινέας, Β. Κολοβός, Ρ. Αντωνακόπουλο;, Α Σοφός, Χ. Παπαχρήστου, Θ. Αμπλιανίτης, Χ. Φραγκούλης, Κ Ντούm1ς, Χ. Τσεκούρας, Ε. Βολάνης, Γ. Πουλάκης, Σ. Σκουτέρης, Π. Κισσούδης, Δ. Λάκκας. Δ. τζεφεράκος και Κ Μπακάλης. Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψ11φο): Γ. Γαβαλάς. Κ Καποτάς και Α Φιπράκης Εισηγητής: Γ. Γαβαλάς - Πάρεδρος του ΝΣΚ Αριθμ. Ερωn1ματος: Το ι ;τ' αριθ. Υ 4ω έ r,ιραq:ον η]; Δ νm]; Αν. Νοσ. Μονάδων και Αιμοδοσίας - Τ μ. Α του Υ:τουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνιχ.cόν Ασφαλίσεων Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται, εάν δύναται να αρθεί το ιατρικόν αίτόρρητον κατόπιν αιηίσεως συγγενούς πρώτου βαθμού και να κατασηί. οίπω δυναη1 η υπό του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού χορήγησις της από ιατρικής γνωματεύσεως, που αφορά την αποβιώσασα Βασιλικ1i Πλαηl, εις τον υιόν της Νικόλαον Πλατή, συναφώς δε να οριοθετηθεί και η έννοια του ιατρικού απορρψου. Επί του ανωτέρω ερωτήματος, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εγνωμοδότησεν ως ακολούθως: Το ιατρικόν απόρρητον επεβλήθη με το άρθρον 23 του ΑΑΝ. 1565/1939, διά της θεσπίσεως νομικής υποχρεώσεως του ιατρού «να τηρεί απόλυτον εχεμύθειαν δια παν ό,τι είδεν, ήκουσεν, έμαθεν 1i ηννόησεν εν τη ασκήσει του επαγγέλματός του και το οποίον αποτελεί απόρρητον του αρρώστου ή των οικείων αυτού, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας ειδικαί διατάξεις Νόμων τον υποχρεώνουσιν εις την αποκάλυψιν του απορρήτου τούτου».

12 44 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΛΣ ΚΑΙ ΕΝΤΛΊΙΚΙΙΣ ΙΑΤΓΙΚΗ Εις το ciρθρον 27 παρ. ι και 2 του ιδίου νόμου προβλέπεται η σύνταξις υπό του Πανελληνίου Ιατρικοι! Συλλόγου δεοντολογικού κανονισμού των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεrλjσεων του ιατρού, εγκρινομένου νομίμως και τιθεμένου εν ισχύι διά Β.Δ. Ο Κανονισμός αυτός, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, είναι υποχρεωτικός διά τους ιατρούς. Ο (ινω Κανονισμ6ς, εκδοθείς διci του από 25-5/ Β.Δ., προβλέπει, εις μεν το άρθρον 15 «ότι ο ιατρό; οφείλει να λαμβciνη πάσαν δυναηjν προφύλαξιν, όπως μη αναφέρωνται ει; τα βιβλία του κλ.π. ενδείζει::: δυνιί.μενω να παραβιάσουν το ιατρικόν απόρρητον», εις δε το άρθρον 18 διαλαμβάνει ότι: «Η αυστηρ<i ηjρησι; τοι Ιατρικού απορρήτου αποτελεί υποχρέωσιν παντός ιατρού παρέχοντος την ιατρικψ συνδρομψ μέσω οgγανισμci'jν 1j ιδρυμciτων δημοσίου 1j ιδιωτικού δικαίου... Ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς και aπαρεγκλίτως το ιατρικόν απόρρητον. Οιαδ1jποτε δ1jλωσις αντικειμ ένη προ; την αρχ1jς τοι επυγγελματικυιi απορρήτου αποφεύγεται. Της υποχρεώσεως ταύτης απαλλάσσονται μόνον οι ασυ..οt1ντε::: ι πηρrσίυν ελέγχοι επιθεωρψπως κ.λ.π., και μόνον έναντι των εντολέων αι τc(jν Υ..ω α:-τογ,ί.ειστιυ..ιι]ς ως :-τρος το cινπι<είμενον της εντολ1jς». Εις το ciρορον 47 παρ. 6 του Ν. 2071/1 ΨJ2. «ΕΥ..συγχρονισμός Υ..αι Οργάνωση Σι σηjμcι.το::: Υγείcι:::>> ορίl.cται ότι: «Ο ασοεν1jς έχει το δικαίωμα... προστασία; της ιδιωτιυ..ιjς του ω1j:::. Ο α;τc ρρητο; χυ.ρcυ.ηjgα::: των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αq:οροt1ν τοι q:cu.έi.i.<h' η J\' ιuτριχc, Jν σημηι Jσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος». Ωσαύτως, ο Ποινικός Κώδιξ, προf)λέπει ποινικ1jν ευθι'νη διά :-ταράβcωιν τη; ε:-τα : :εί.ματιχιjς εχεμύηειάς και του ιατρικού απόρρητου εις την περίπτωσιν που [... ] Σι :χαριιιέηι.. ει; την :πιρ. ι του ciρtjρoι 37 ι ορίζει μεταξύ ciλλων, ότι: «Οι ιατροί τιμωρούνται εάν 1jθεί.ον q:cινερυ]σει ιόιωτιχci απ6ρρητα εμπιστευuέντιι εις αυτούς 1j περιελθ6ντα εις γνιόσιν των δυνάμει τοι ε:-ταγο:έί.μcιτο; 1j τη; ιδιότητciς των». Ει(ηκι{Jς όμως, εις την παρ. 4 του άνω άρθροι ορ(l.ετω ιiτι: «Η :-τρά;ι; δεν είναι ciδικος..., εciν ο υπαίτιο::: απέβλεψεν εις εκπλ1jρωσιν καθιjκοντο::: 1j ει; διαq:t1ί.α;ιν εννόμου 1j άλλως δεδικαιολογημένου ουοω)δους συμφέροντικ δημοσίου 1j ιδίοι ω τοι'. 1j άλλου τινός, το οποίον δεν ηδύνατο να διαφυλαχθεί ciλλως». Ωσωiτως η Ποινικ1j Δικονομία ;τροf)ί.έ;τει cαυρότητα της ποινικ1jς διαδικασίας αν εξετασθούν ούτοι επί θεμcί.των που συνδέονται με την επιβαλλομένην επαγγελματικ1jν εχεμύθειαν 1j εciν κατασχεtjοι!ν στοιχεία, τα ωτοίι αποτελούν επαγγελματικιi μυστικόν (άρθρα 212 παρ. 1 στο ι χ. γ' και 26 ι). Επίσης, απ6 ciλλες διατάξεις προκύπτει, ότι το ιατρικό απόρρητον κάμπτεται και σε ciλλε; περιπτc)κπι;. κυρίως προς εξυπηρέτησιν του δημοσίου συμφέροντος (σχετ. αι διατciξεις των ciρθρων: 30 παρ. 2 Νι1μου ΚΒ/1845, με την οποίαν τιμωρείται ιατρός, ο οποίος λαβών γνci'jσιν λοιμώδους νοcηj ματος, δεν αναφέρει τούτο εις τα αρχάς, 2 παρ. 10 Ν. 5097/3 1 «περί ληξιαρχικών πρciξεων», 4 παρ. 1 ΑΝ. 65 J/1937 «Περί καη πολεμψπως του τραχώματος και κληρονομικ1jς συφιλίδος», [διατηρηθέντος εν ισχύι με το 6.ρΗρον 73 του Εισ. Ν.ΑΚ.], που επιβciλει εις τον ιατρ6ν να εκδci'κπ ι πιστοποιητικι1ν υγείας εις τους επιθυμούντcι.::: τψ σύναψιν γciμου. Ωσαύτως ciλλες εξαιρέσεις ;τροβλέ;τονται απιi την φορολογικ1jν νομοθεσίαν [αρηρ. 45 ;τcφ. 1 κω 48 του Π.Δ. 99/1977 και 25 και 43 Ν. 820/1978]). Σχετικώς με τις ciνω περιπτώσει; εξαιρέσεως α;τιi την t ;τοχρέωσιν τηρψπω; του επαγγελματικοι' (ιατρικού) απορρ1jτου, έχει γίνει δεκτόν, διci της υ;τ αριθ. 109/1960 (εν Σιομβουλίω) α;τοφcί.σευκ τοι' ΑΠ.. 6τι δεν πρέπει να γίνει καηηορία f"\ciσει του ciρθροι 371 ;τcιρ. 1 χαι 4 χ.λ.π.. ε;τί ;τυραf\ciσει επυγγελματικιjς εχεμύοειας κατά ιατρού, ο οποίο; εξέδωσε πιστο;τοιητιχ6ν :-τερί σχι οφρενιυ..ιjς ουνδρcηljjς. ανωρεσείοντο::: και συνεπc)jς, c1τι αντενδείκνυται να αναλάβει ο τελευταίος την ε;τιμέλειαν των ανηί.ίυ.(ιj\' τέχνων τοι'. Ακ6μη έχει γίνει δεκτόν διά της υπ' αριη. 431/88 Ατιψικ1jς Γνωμοbοηjσεω; του Γραφείου μα; ιiτι cιίρc ται το ιατρικόν απόρρητον εις την περίπτιυσιν που ιατροί μέλη τη; Εθνικ1j Επιτροπ1jς AIDS, ζητοι'ν διcί λόγου;:: επιστημονικούς (ανακοινώσεις, επιστη μονικές εργασίες), ακριβ1j αντίγραφα των υποβαλλομένc Jν δηλc!jσεων κάοε κρούσματος της μολυσματικής νόσου του Συνδρ6μου Επίκτητης Ανοσολογικψ: Ανεπcί.ρκειας (AIDS). Περαιτέρω, με την υπ' αριtj. 268/22-3-ι 985 Γνωμοδότησιν της Συνελεύσεως Προ'ίσταμένων των ΝομικυΙΥ Δ/νσεων των Νομικών Υπηρεσιcόν της Διοικ1jσεως, εγένετο δεκτ6ν, c1τι είναι επιτρεπηj, f1ciιπι τυjν c:ίνc ι

13 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 διατάξεων του Π.Δ. 99/1997 και Ν. 820/ι 978, εντός του χώρου της επαγγελματικής εγκαταστcχσεως, η κατάσχεσις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων επαγγελματίου (ιατρού) και ακόμη, ότι υφίσταται ευθύνη και τιμcόρησις, κατci τον άνω Κωδ. Φορ. Στοιχείων, ιατρού, όστις αρνείται να παραδώσει τα μετά νόμιμον έρευνα, ανευρεθέντα υπιs των Φορολογικών οργάνων, ως άνω πράγματα (ιδ. σχετ. και υπ' αριο. ι ι;ι Γνωμοδότησις του Εισαγγελέα του ΑΠ. Κων. Φαφούτη). Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξ1jς: Ο Νικόλαος Πλαηjς, με τας υπ' αριθ.: α) , β) 48/ και γ) 12271/ αιτψπις του προς το Γ.Ν. Νοσ/μείον Ε.Ε. Σταυοοι!, εζ1jτησεν την έκδοσιν ιατρικού πιστοποιητικού διά την μητέοα του, η οποία εξητάσθη εις τα ΕξωτερικcΊ Ιατρεία του άνω Νοσοκομείου την και η οποία σημειωτέον, εν συνεχεία απεβίωσεν την Έλαβε δε και σχετιχψ από (υπ' αριθ. πρωτ ) άδειαν από την Εισαγyελίαν Πρcστοbικι(η' Αθηνι(Jν. δυνάμει των άρθρων 25 παρ. 4, περ. β' Ν. 1756/83 κω 16 Ν. 1599/1983, διά την χορ1jγησιν υπιl του Νοσοκομείου του άνω πιστοποιητικού. Παριi ταύτα, το τελευταίο αρνείται την χορ1jγησιν του αιτουμένου πιστοποιητικού ( σχετ. το ι π ' cφιu. 560/ ι έγγραφόν του). Εξ αφορμ1jς της άνω αρνητικ1jς απανηjσεως, το Νοσοκομείο διαβιβάζει εις το Υπουργείον Υγείας. Πριlνοιας και Καιν. Ασφαλίσεων την aπάντησιν αυηjν, ως και την ως άνω από αίτησίν του προ::: την υπηρεσίαν μας και ζητεί: Να οριοθετηθεί η έννοια του ιατρικού απορρ1jτου και εάν δύναται να cφuεί τούτο, κατόπιν αιηjσεως συγγενούς α' βαθμού. Επί του ανωτέρω θέματος, παρατηρητέα τ' ακόλουθα: Κατ' αρχ1jν το ιατρικόν απόρρητον εξακολουθεί να υφίσταται, βάσει της κειμένης νομοθεσίας και μεπί. τον θιiνατον του ατ6μου εις τον οποίον αναφέρεται. Όμως εν όψει της τιθεμένης εξαιρέσεc Jς της παρ. 4 τοι άρθρου 37ι του Ποιν. Κωδ., το αίτημα του ενδιαφερομένου θα ηδύνατο να στηοιχtjεί ει::: την τεί.ευτυίυν ταύτην διάταξιν, μ6νον εφ' όσον ούτος αναφέρει εις την αίτησίν του τους συγzο:ρψι:'νοι ::: ί.ιiγοι :::. :τοι δικαιολογούν την χοcηjγησιν της εν λ6γω ιυτρικ1jς γνωματεύσεως. Εις την περίπτωσιν ιιι ηjν το Νοσοzομε ί ον του Ε.Ε. Στω ροιl Οα χρίνει. εrί.ν οι ντρέχει :τ ερί:ττωσις χορη,ι1jσεως τη::: χω α χcηω:rατιχιj υ:τανηjσει. θα πρέπει να χορηγψπι ταιlτην. μη c ι νcιμένοι τοιlτοι vcι αντιτ(ι::ξε ι το cί.νιιj cι.:τciρρητσ\' ένυ.ντι το ι ωτοιlντος. Συνεπι)Jς, η aπάντησις εις το c'ινω ερι "ηημυ είνcι.ι. ιiτι όιlνυτω νυ cι.ρtιεί το ιcηριχιlν ιι:τι1ρρητον zω να χορηγηθεί η απ ι} ι 991 ','\'ωμάτει ιπ::: μι)vον ε ι:: την :τερί:ττωσι ν. :τ οι ε:τι ί'.((ί.εσ(jε ί ο ωτι(jν το σι"rκαριμένο συμφέρον, διά το οποίον ωτείτιιι πι.ιιτην. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΑΒΑΛΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών από αμέλεια, τόσο περισσότερο όσο η

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ιατρική ευθύνη από αμέλεια σε πεδία κατανομής αρμοδιοτήτων

Ποινική ιατρική ευθύνη από αμέλεια σε πεδία κατανομής αρμοδιοτήτων Καθηγήτρια: M. Kαϊάφα-Γκμπάντι Ποινική ιατρική ευθύνη από αμέλεια σε πεδία κατανομής αρμοδιοτήτων web.auth.gr/poiniko Δογματικές δυσκολίες του πεδίου της ποινικής ευθύνης από αμέλεια σε περιπτώσεις συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων

Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων Αναστάσιος K. Καντιάνης Dr. jur. - Δικηγόρος Αλλαγή ιατρικού στόχου επί: Ασθενών προχωρημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΙΧ ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...XV ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΙΙ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3-9-2008 Αριθμ.πρωτ.856 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ασυμβίβαστο το έργο του συμβολαιογράφου με τα καθήκοντα αυτού ως ειδικού συνεργάτη σε Νομαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες..

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες.. Πρόλογος...... Συντομογραφίες.. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή Ι. Συναίνεση του ασθενούς και ατομικό δικαίωμα προστασίας της υγείας... 1 ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο της συναίνεσης του ασθενούς. 6 ΙΙΙ. Η σημασία του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα: Δυνατότητα ψήφου των εκπροσώπων των ΔΕ νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Επιτροπή Ι. Τεθέντα υπόψη μου στοιχεία ιστορικού. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3129-1/09-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθμ. 641/1993 του Ν. Σ. Κ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθμ. 641/1993 του Ν. Σ. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1148944/10713-13/0016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1021 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ. Δημ. Εσόδων) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/28-09-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 124/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ, MD, MSc, MFSSoc ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 21016/2007) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη Κουτρούμπα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2 Περίληψη υπόθεσης Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2016-2017 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο Τρίτη, 27/09/2016 Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2017-2018 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο Τρίτη, 26/09/2017 Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29. Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων στα δημόσια έργα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29. Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων στα δημόσια έργα. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-10-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/141/1/Φ.1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 14 Η.Π /Φ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 1995

Νο. 14 Η.Π /Φ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 1995 Νο. 14 Η.Π. 17.2.1995/Φ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1128818/2347/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛ.: 1044 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Σελίδα 1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Για τον ασθενή: Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία γέννησης: Νοσοκομείο: Άνδρας / Γυναίκα: Υπεύθυνος επαγγελματίας υγείας / Τίτλος εργασίας......

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική Μαρτίου Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη

Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική Μαρτίου Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική 14 15 Μαρτίου 2014 Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη Υποκειμενικό Στοιχείο ΑΠ 45/2013: Από το συνδυασμό των διατάξεων 302 παρ.1 και 28 ΠΚ προκύπτει ότι απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 13854 Πάτρα : 22-12-2016 Προς τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση της 669/1993 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Κοινοποίηση της 669/1993 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1029 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Α Ν Ν Α Τ Σ Ι Τ Ο Υ Ρ Α Δ Ι Κ Η Γ O Ρ Ο Σ D E S S Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ Η Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ι. Σ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ Μ. ΡΗΓΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. 38- ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ ΤΗΛ ΚΙΝ FAX:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ Μ. ΡΗΓΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. 38- ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ ΤΗΛ ΚΙΝ FAX: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ Μ. ΡΗΓΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. 38- ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11526 ΤΗΛ. 210 7719684 ΚΙΝ. 6944580837 FAX: 210 7713430 Αθήνα, 28/6/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013 Αθήνα, 24-09-2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/6040/24-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2314/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις οποίες οι επιµέρους διαµεσολαβητές µπορούν να επιλέξουν οικειοθελώς να

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/662-1/08-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΕΜΠ. ΠΡΩΤ. 51/

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΕΜΠ. ΠΡΩΤ. 51/ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τηλ. : 27210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/743/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/334/20-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-08-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5384/09-08-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7648/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Δικάσιμος: 01.10.2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (που αναπτύχθηκαν προφορικώς και καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατ άρθρ. 141 παρ. 2 ΚΠΔ) Των:

Διαβάστε περισσότερα

σε Υποθέσεις Ιατρικής Ευθύνης από Αμέλεια

σε Υποθέσεις Ιατρικής Ευθύνης από Αμέλεια ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 25 Η Δίκη στο Ακροατήριο (κύρια διαδικασία) σε Υποθέσεις Ιατρικής Ευθύνης από Αμέλεια Γ. ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ Ι. Έναρξη διαδικασίας στο ακροατήριο Όπως λέχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Νεοφύτου Βάμβα 6, Τ.Κ. 10674, Αθήνα, τηλ. 210-88.47.700, φαξ 210-88.47.701 E-mail: secretariat@bioethics.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δεοντολογία διδάσκει τη σωστή, την άψογη στάση και συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον άρρωστο συνάνθρωπό του, απέναντι στο συνάδελφό του και

Η Δεοντολογία διδάσκει τη σωστή, την άψογη στάση και συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον άρρωστο συνάνθρωπό του, απέναντι στο συνάδελφό του και Η Δεοντολογία διδάσκει τη σωστή, την άψογη στάση και συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον άρρωστο συνάνθρωπό του, απέναντι στο συνάδελφό του και στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Οι

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610 277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 12290 Πάτρα : 17-11-2016 Προς 1. τον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4024/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. «Επείγουσα Ιατρική» ( Emergency Medicine )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. «Επείγουσα Ιατρική» ( Emergency Medicine ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. «Επείγουσα Ιατρική» ( Emergency Medicine ).. 1 1. Εννοιολογική προσέγγιση... 1 2. Η ανάπτυξη της επείγουσας ιατρικής σε διεθνές επίπεδο... 4 3. Η επείγουσα ιατρική στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425 Π ΑΣ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5060/20-07-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 19/07/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/22-03-2012 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 11-05-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/11-05-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 58 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικού Ανωτάτης Εκπ/σης Τμήμα Α'του ιδίου Υπουργείου.

Προσωπικού Ανωτάτης Εκπ/σης Τμήμα Α'του ιδίου Υπουργείου. .. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜ80ΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ! Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 351/1996 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.. Α'ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 1996 Σύνθccτη: Προεδρεύων:--Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» 24 Σεπτεμβρίου 2007 Aριθμ. Πρωτ.: 7083 & 7548/2007 Ειδικοί Επιστήμονες: Ειρήνη Κυριακάκη 210 ***** Αιμιλία Πανάγου 210 ***** Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1037 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1037 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1037 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ : 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 Αριθ. απόφασης: 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Προς Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Θέμα: «Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για μη χρήση κράνους συνεπεία δερματοπάθειας».

Προς Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Θέμα: «Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για μη χρήση κράνους συνεπεία δερματοπάθειας». Αθήνα 12/9/2016 Προς Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Θέμα: «Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για μη χρήση κράνους συνεπεία δερματοπάθειας». Με την παρούσα έχω την τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα: Για την lege

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα