ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : Θεζζαινλίθε Σει: 2310/ FAX: 2310/ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.), πξνθεξχζζεη ΚΛΔΙΣΟ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ γεξαλνχ Νν 34 ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ θαη επηζθεπήο ηεο ζηδεξάο θαηαζθεπήο θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ γεξαλνχ Νν 34 ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ., κε ζηφρν ηελ αζθαιή νκαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ. ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ εκπεξηέρεηαη θαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ κηθξνυιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε επί κέξνπο παξαγξάθνπο ησλ Σερληθψλ φξσλ. Η ζπλνιηθή ηνπ δαπάλε γηα παξάδνζε ΔΛΔΤΘΔΡΗ ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ πξνυπνινγίδεηαη ζε πεληαθόζηεο ρηι. επξώ ( ,00 ), ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ. H πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: - ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο ην Διιεληθφ εκεξήζην ηχπν ζηηο.2010 φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο παξ θαη 1.5. ηεο παξνχζαο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ώξα ηεο Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη, ππνρξεσηηθά, λα ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ ηεο παξνχζεο. 1

2 1.2. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο εμήο: ΠΡΟΩΠΙΚΩ 'Η ΜΔ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ: * ην ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ., ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη ηελ ψξα ( κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο) Σαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Σ.Θ , Σ.Κ Θεζζαινλίθε. ηελ πεξίπησζε απηή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ( κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο), ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ψξα ηεο Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν θαη ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Πάλσ ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία : - Αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ηνλ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ γεξαλνχ Νν Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο. - Σν αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ( Πιήξεο επσλπκία ππνςεθίνπ, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax ). - Ο Απνδέθηεο: Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ, Σκήκα Γξακκαηείαο. Καζπζηεξήζεηο πνπ ζα νθείινληαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία (ηαρπδξνκεία, δηαλνκείο, κέζα ζπγθνηλσλίαο θ.ι.π.) θαη πνπ ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., ραξαθηεξίδνληαη απαξάδεθηεο θαη βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ νπνίσλ νη αληίζηνηρεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ Κξηηήξηα επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θεξεγγπφηεηά ηνπο, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο γεληθφηεξα θαζψο θαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηέο ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε: α. Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. (ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ππφθεηηαη ζε λνκηθφ πεξηνξηζκφ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ην είδνο ηνπ πεξηνξηζκνχ). β. Δάλ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. (ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο, λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο απνθιεηζκνχ θαη νη ιφγνη). γ. Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηεο επηρείξεζεο. δ. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ην κόληκν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ. ε. Η νξγάλσζε, ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα θαη ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο. ζη. Η ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ηεο ζε ηπρφλ πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο κε ηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ.. 2

3 Καηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ, ε Ο.Λ.Θ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.1.4. ππνβάιινληαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ παξ πεξ. α θαη β Τπεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ αηηνχληα ζρεηηθά κε έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη αθνξνχλ θαηαζθεπή ε αλαπαιαίσζε ε αλέγεξζε πεξηζηξεθφκελσλ γεξαλψλ ιηκέλνο άλσ ησλ 10 ηνλ ε γεξαλνγέθπξεο containers ε κεγάιεο αλαιφγνπ κεγέζνπο θαηαζθεπέο θαηαπνλνχκελεο κε δπλακηθά θνξηία. Σν ζεκείσκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ησλ πειαηψλ γηα ηηο θπξηφηεξεο εμ απηψλ Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ αηηνχληα ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνλ κεραλνινγηθφ ηνπ εμνπιηζκφ, ην κφληκν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ εγθαηαζηάηε ησλ PLC θαη DRIVES ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη ζε πεξηζηξεθφκελνπο γεξαλνχο ιηκέλσλ ε γεξαλνγέθπξεο containers ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Σν ζεκείσκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ησλ πειαηψλ Γήισζε ζρεηηθά κε ηνλ πξνκεζεπηή ησλ PLC θαη Drives - Δίλαη δπλαηή ε ζπλππνβνιή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ, θαηά ηελ θξίζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απνδνρή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη: O ελδηαθεξφκελνο λα δηαζέηεη ίδηεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηεη πείξα ζε θαηαζθεπή ή αλαπαιαίσζε ή αλέγεξζε πεξηζηξεθφκελσλ γεξαλψλ ιηκέλνο άλσ ησλ 10 ηνλ. ή ζε γεξαλνγέθπξεο containers ή ζε κεγάιεο αλαιφγνπ κεγέζνπο θαηαζθεπέο θαηαπνλνχκελεο κε δπλακηθά θνξηία Ο ελδηαθεξφκελνο ή ν ζπλεξγάηεο πνπ ζα δειψζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ PLC θαη DRIVES ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα θαη πείξα ζε εγθαηαζηάζεηο PLC θαη DRIVES ζε πεξηζηξεθφκελνπο γεξαλνχο ιηκέλσλ ή γεξαλνγέθπξεο containers θαη λα έρεη εθηειέζεη αλαιφγνπ κεγέζνπο έξγα ζην αληηθείκελν απηφ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. ( νη παξαπάλσ δχν πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά). Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γίλεηαη απφ ην Γ../Ο.Λ.Θ. A.E, έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη, εληφο 10 εκεξψλ, πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζε απηνχο πνπ είραλ ππνβάιιεη αίηεζε θαη πνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, έρνπλ επηιεγεί γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. 3

4 1.8. ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ πνπ ζα απνζηαινχλ απφ ηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ή λα απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ε εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ε απαηηνχκελε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. 2. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : 2.1. Οη πξνκεζεπηέο πνπ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα έρνπλ επηιεγεί, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο σο εμήο: ΠΡΟΩΠΙΚΩ 'Η ΜΔ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ: * ην ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ., ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη ηελ ψξα ( κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο) ηεο εκεξνκελίαο πνπ Σαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Σ.Θ , Σ.Κ Θεζζαινλίθε. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθνξά πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ( κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο), ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ψξα ηεο Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν θαη ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Πάλσ ζηνλ θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία : - Πξνζθνξά γηα ηνλ Γηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ θαη επηζθεπήο ελφο ειεθηξνθίλεηνπ γεξαλνχ. - Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο. - Σν αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ. - Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ( Πιήξεο επσλπκία ππνςεθίνπ, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax ). - Ο Απνδέθηεο: Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ, Σκήκα Γξακκαηείαο Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα πεξηέξρνληαη έγθαηξα ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (ζχκθσλα κε ηνλ αξηζ. πξση. Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) ζα γίλνληαη δεθηνί θαη ζα απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ Καζπζηεξήζεηο πνπ ζα νθείινληαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία (ηαρπδξνκεία, δηαλνκείο, κέζα ζπγθνηλσλίαο θ.ι.π.) θαη πνπ ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., ραξαθηεξίδνληαη απαξάδεθηεο θαη βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ (θπξίσο θαθέινπ θαη ππνθαθέισλ) πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 4

5 2.5. Οη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη ζε θπξσκέλε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 3. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 3.1. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ πξφζθιεζε πνπ ζα απνζηαιεί πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην άξζξν 4.2. ηεο Γηαθήξπμεο. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σα Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» Τπνγεγξακκέλν πηζηφ αληίγξαθν ηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΥΩΡΙ ΣΙ ΣΙΜΔ, ζα ζπλππνβιεζεί καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε δχν αληίηππα. έλα απφ ηα αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ην άιιν αληίηππν, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε ην πξσηφηππν. Κάζε ζειίδα ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ πξφζθιεζε, παξνπζία κφλνλ φζσλ θιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο κε εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. (Α Φάζε). Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ πξφζθιεζε Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ 5

6 δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, απνζθξαγίδνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθ. πκβ./ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ θαηά ηα αλσηέξσ.(β ΦΑΗ). Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε.(γ ΦΑΗ). Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ ηεο Γηαθήξπμεο, θαινχληαη κε ζρεηηθή εηδνπνίεζε θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 4.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ Φπζηθά θαη Ννκηθά Πξφζσπα, πλεηαηξηζκνί, Κνηλνπξαμίεο θαη Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Η επηιεγφκελε Κνηλνπξαμία, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή ζην βαζκφ πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο Απηνί πνπ ζα θιεζνχλ νθείινπλ λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα : Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο Γηαθήξπμεο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο: δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007(ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο), γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 6

7 επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) νη δηαρεηξηζηέο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) νη πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, (ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε φηη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην αξζξ πγθεθξηκέλα: ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Έιιελεο Πνιίηεο-Αιινδαπνί) - Έιιελεο πνιίηεο. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, (ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 7

8 πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο 2 εο θαη 3 εο πεξίπησζεο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. - Αιινδαπνί Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, (ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη πιεξνχληαη, θαηά ηελ εκέξα ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, νη πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ ελεκεξφηεηα σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 8

9 επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Ηκεδαπά -Αιινδαπά): - Ηκεδαπά Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ άξζξν , πεξίπη. έθηε ηεο Γηαθήξπμεο (νη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη νη πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ίδην άξζξν. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο πεξίπησζεο, εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,(άξζξ. 6 παξάγξ. 2 γ πεξ.2 ηνπ ΠΓ 118/2007) έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ 9

10 θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. - Αιινδαπά Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη νη πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007,(ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη πιεξνχληαη, θαηά ηελ εκέξα ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, νη πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ ελεκεξφηεηα σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 10

11 ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. - πλεηαηξηζκνί Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, (ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. - εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο πεξίπησζεο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. - εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 11

12 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. - Δλώζεηο Πξνκεζεπηώλ. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε. Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. (χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην αξζ. 7 ηνπ ΠΓ 118/2007 πεξί πξνζθνξάο ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ.) Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο παξίζηαληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ν δηαγσληδφκελνο επηζθέθζεθε ηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. θαη έιαβε γλψζε ηεο θαηαζηάζεσο ησλ γεξαλψλ Τπνγεγξακκέλν πηζηφ αληίγξαθν ηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙ ΣΙΜΔ Σα πηζηνπνηεηηθά ζα ππνβιεζνχλ ζε πξσηφηππν ή θπξσκέλν αληίγξαθν Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 12

13 4.5. Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ζα ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζε πξσηφηππν μελφγισζζν θείκελν θαη ζε θπξσκέλε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 5. ΔΓΓΤΗΔΙ 5.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα ή άιια Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Οη εγγπήζεηο απηέο ζα είλαη ζε Δπξψ Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή-πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή) Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: - Σελ εκεξνκελία έθδνζεο, - ηνλ εθδφηε, - ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, - ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, - ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, - ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. - ηνπο φξνπο φηη: ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο. ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε, αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. o εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% (πέληε ηνηο εθαηφ) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α., πνπ αλαγξάθεηαη ζην Μέξνο Α (Γεληθνί Όξνη) ηεο Γηαθήξπμεο δει ,00. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4.3 θαη ηα αθφινπζα: Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ην ζθνπφ ηνπ δηαγσληζκνχ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κε αλνρή πέληε ( 5 ) εκεξψλ. 13

14 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ παξαηείλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηζφρξνλε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πκκεηνρήο. Αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη: - ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, - ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο, - ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, - ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, - ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία Πξνζθνξέο ρσξίο «πξνζήθνπζα» εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ( δέθα ηνηο εθαηφ ) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη πιένλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4.3. θαη ηα αθφινπζα: Toλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπλάπηεηαη. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή, ηζφπνζε κε ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αμίαο ηνπ φινπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. εθφζνλ δνζεί ηζφπνζε πξνθαηαβνιή ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο. Η εγγχεζε πξνθαηαβνιήο πεξηιακβάλεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5.3. Η εγγπεηηθή επηζηνιή αλάιεςεο πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κε ηελ εμφθιεζή ηεο πξνθαηαβνιήο Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% (δέθα ηνηο εθαηφ ) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ φινπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη πιένλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 5.3. θαη ηα αθφινπζα: Toλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπλάπηεηαη. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Με ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 14

15 5.5. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο θαηαθχξσζεο. 6. ΑΠΟΓΟΥΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ ΔΦΟΟΝ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΑΚΗΔΙ ΔΜΠΡΟΘΔΜΩ ΔΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η ΔΥΔΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΔΙ Η ΑΝΩΣΔΡΩ ΔΝΣΑΗ, ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ ΟΣΙ ΑΠΟΓΔΥΔΣΑΙ ΠΛΗΡΩ ΚΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΚΑΙ ΓΔΝ ΓΤΝΑΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ Η ΜΔ ΟΠΟΙΟΝΓΗΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΤΔΙ ΔΤΘΔΩ Η ΔΜΜΔΩ ΣΟΤ ΑΝΩΣΔΡΩ ΟΡΟΤ. 7. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. 8. ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΩΝ: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζε Δπξψ ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη νξηζηηθέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία κέρξη θαη ηελ πεξάησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπκκεηνρή θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζην δηαγσληζκφ, ζπλεπάγεηαη ηε ξεηή, αλεπηθχιαθηε θαη ακεηάθιεηε παξαίηεζή ηνπ απφ θάζε, ππέξ απηνχ, δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ θαη πνπ ηπρφλ απνξξέεη απφ άιιε ζρεηηθή δηάηαμε. 9. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ : ηνλ θάθειν ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα εκπεξηέρνληαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζην Β' Μέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ : Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη : - Να αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε Δπξψ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην επφκελν άξζξν 11. Η παξάδνζε ζα είλαη ΔΛΔΤΘΔΡΗ ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. - Να αλαθέξεη ζαθψο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ζχκθσλα θαη κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν Να αλαθέξεη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. - Να αλαθέξεη ην ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζεο ηνπ γεξαλνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. - Να ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. - ηελ πεξίπησζε έλσζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν ηεο παξνχζεο. 15

16 Αληηπξνζθνξέο ή ηξνπνπνηήζεηο πξνζθνξψλ ή νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ζαλ αληηπξνζθνξέο, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα απνξξίπηνληαη απφ ην Γ../Ο.Λ.Θ. Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ : Η ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί Δ ΔΤΡΩ ΥΩΡΙ ΣΟ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ΔΛΔΤΘΔΡΗ ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ε πεξίπησζε αιινδαπνχ πξνκεζεπηή ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ηξαπεδηθά έμνδα, ραξηφζεκν θ.ι.π. ε δε πιεξσκή ηνπ ζα γίλεη κέζσ Σξαπεδηθνχ Ιδξχκαηνο. 12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ: Η πιεξσκή ζα γίλεη σο αθνινχζσο : Σν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο αμίαο ηνπ φινπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α., κπνξεί λα δνζεί σο πξνθαηαβνιή κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έλαληη ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλάιεςεο πξνθαηαβνιήο. Η Δγγχεζε αλάιεςεο πξνθαηαβνιήο ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ζην Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε, θαη ζα εκπεξηέρεη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην άξζξν 5.3. Η πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο κε επηηφθην απηφ ησλ εηεζίσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο αλάιεςεο πξνθαηαβνιήο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίαο κνλάδαο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηεο θαηαβνιήο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγείηαη θαη ν ηφθνο πνπ αληηζηνηρεί ζ απηήλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα ζπκςεθηζζεί θαηά ηελ εμφθιεζε. Σν, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ππφινηπν ηίκεκα θαη ν Φ.Π.Α. ηηκνινγίνπ, ζα θαηαβιεζνχλ ζηνλ αλάδνρν κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ γεξαλνχ, νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή αλάιεςεο πξνθαηαβνιήο. (Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα θαηά ηελ θάζε απηή ζα ζπκςεθηζζνχλ θαη νη ηφθνη επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο). Δπί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο επηβάιιεηαη θξάηεζε 2% ππέξ ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ( ΣΠΠΟΛΘ) θαη επί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη 2% ηέινο ραξηνζήκνπ θαζψο θαη 20% ππέξ ΟΓΑ, επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (ραξηνζ. + ΟΓΑ = 2,4% επί ηνπ 2%). Σν ζχλνιν ησλ θξαηήζεσλ επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο είλαη 2,048%. 13. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΣΑΔΙ ΚΤΡΩΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΔΚΠΣΩΗ : Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζην γεξαλφ αθαηξνπκέλσλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ιφγσ θαηξνχ ή ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο.. 16

17 Πξνζθνξέο πνπ πξνβιέπνπλ ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαρσξεζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη, παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ζα κπνξνχζε λα ρνξεγεζεί απφ ην Γ../Ο.Λ.Θ. Α.Δ., γηα κία θνξά θαη κέρξη ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο θαη εθφζνλ νη ππφ εθηέιεζε εξγαζίεο παξαδνζνχλ κέζα ζην ρξφλν παξάηαζεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν σο θαησηέξσ : * Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνζνζηφ 1 % επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. * Γηα θαζπζηέξεζε παξάδνζεο πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/4 κέρξη ην 1/2 ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε κέξα. * Γηα θαζπζηέξεζε παξάδνζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ρσξίο θπξψζεηο γηα ηνλ αλάδνρν - κε απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Θ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ, πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. 14. ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα, ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηνλ Ν 2522/1997 θαη ηνλ Ν. 2854/ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΠΣΩΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΔΡ ΣΗ Ο.Λ.Θ. Α.Δ Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ. Η θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζηελ ηερληθή ιχζε πνπ ζα έρεη επηιεγεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν ηνπ παξφληνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 17

18 15.2. Καηάπησζε εγγπεηηθήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 4.2 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 4.2 θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ. Η θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 16. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ αλάδνρν εγγξάθσο κε απφδεημε παξαιαβήο. Με ηελ θνηλνπνίεζε απηή ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή χκβαζε ζρέδην ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε - πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα ή άιια Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα Κξάηε-Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ, ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Η Δγγχεζε απηή ζα είλαη ζε Euro. Θα θαιχπηεη ην 10% (δέθα ηνηο εθαηφ) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ φινπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο (κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5.2. ηεο δηαθήξπμεο θαη λα ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ απνδερζεί ηελ θαηαθχξσζε ή θαζπζηεξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Αθφκε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε αλάζεζε θαη ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηέο, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 118/ Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Θ. Α.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 18

19 ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/07. Σέινο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε θαη ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηέο θαη δηαδεπηηθψο ή ζσξξεπηηθψο δχλαληαη λα επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/07 θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε, ή ζχκβαζε, θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ λα απνθαζίζεη είηε ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνπο ακέζσο επφκελνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είηε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παξαιαβή δηαθξίλεηαη ζε ΠΡΟΩΡΙΝΗ θαη ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην γεξαλφ θαη ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην Γηεζλέο Γξαθείν Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα πξνρσξήζεη ζηελ Πξνζσξηλή ηνπ παξαιαβή θαη ζηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. Η παξαιαβή ζα ζπληειεζζεί εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πνπ λα θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ παξαιαβή ηνπ γεξαλνχ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ γεξαλνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κεηά απφ δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απηνχ ησλ δψδεθα (12) κελψλ (ρξφλνο Δγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο), ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε επαλεθηέιεζε θάζε εξγαζίαο πνπ έρεη αζηνρήζεη θαη ζε αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη παξνπζηάδεη θξπθφ ειάηησκα ή θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. Η επέκβαζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο ρσξίο θακία απνδεκίσζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο είλαη ν αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ρξφλν ηζρχνο ίζν κε ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ηνπ γεξαλνχ. Η επηζηνιή απηή ζα είλαη ζε Euro. Θα θαιχπηεη ην 10% (δέθα ηνηο εθαηφ) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ φινπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο (κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Με ηελ παξάδνζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα 19

20 επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν ε εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο Αλ ν αλάδνρνο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αξλεζεί ή θαζπζηεξεί ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο, ε Ο.Λ.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, θαηαινγίδνληάο ηνπ ζπγρξφλσο φιεο ηηο, εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ, δαπάλεο Η Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηε, ρσξίο δπζκελείο παξαηεξήζεηο, ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. 18. ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΝΣΑΔΩΝ Η Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο απνηειεζκάηωλ ηνπ Γηαγωληζκνύ, ζην πξαθηηθό ηεο : Α π ν θ α ζ ί δ ε η νξηζηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 2.4, θαη 7 ηεο Γηαθήξπμεο απηήο Δ η ζ ε γ ε ί η α η: Γηα ηνλ απνθιεηζκφ εθείλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ φζνλ αθνξά ηελ λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2. ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ηεινχλ ππφ αίξεζε ή αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ δηαγσληδφκελν κε ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία Η Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο Δλζηάζεωλ γλωκνδνηεί επί ελζηάζεωλ πνπ ππνβάιινληαη: Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. 20

21 Καηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξ ηεο Γηαθήξπμεο. Δπί πξνζθπγψλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ 118/ Σν Γ../Ο.Λ.Θ. Α.Δ. : Α π ν θ α ζ ί δ ε η : Γηα ηνλ απνθιεηζκφ εθείλσλ πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Β Μέξνπο ηεο δηαθήξπμεο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ φζνλ αθνξά ηελ λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2. ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηηο πξνζθπγέο πνπ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα θαη κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 118/2007, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ. Γηα ηελ απφξξηςε πξνζθνξψλ πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ηεινχλ ππφ αίξεζε ή αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Γηα ηε καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο. Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. 19. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ : Όξγαλν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ππφςε πξνκήζεηαο, κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ φινπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, θαζνξίδεηαη φηη ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζ/λίθεο. 20. ΓΛΩΑ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ' απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο αιινδαπήο, νξίδεηαη φηη ε χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη φηη ε αιιεινγξαθία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππφςε πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη επίζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηήζεη εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, κε ηνλ νπνίν ζα αιιεινγξαθεί ε Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 21

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 4 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ.: 25510-76423 FAX : 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΠΡΟ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΚΟΙΝ: 583 MHXANOΠΟΗΖΜΔΝΟ ΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 4ν ΓΡΑΦΔΗΟ Σει.(Δζση.): 6293 Φ.611/18/3246.321 Κφληηζα, 22 Μαη 17 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ Αλάδεημεο Πξνκεζεπηή Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1 ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Fax: 2271044311 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02Ε/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02Ε/11 ΠΡΟ : Πξφεδξν θαη Μέιε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ΚΟΙΝ: Ωο ζπλεκκέλνο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΝΩΗ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. Γξαθεία :Ι. Παπαξξεγνπνχινπ & Π.Π.Γεξκαλνχ Πιαηεία Κιαπζκψλνο -105 61 Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση:

ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση: ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση: 129319 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 Σαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-Υ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα