ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014"

Transcript

1 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, την δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής του ειδικού αποθεματικού σε κεφάλαιο, με έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου) και ρύθμιση όλων των απαραίτητων σχετικών ζητημάτων. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών έκδοσης της Τράπεζας [συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)]. 1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζομένων ως ανωτέρω). 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζομένων ως ανωτέρω). Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

2 2. Λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αποφάσεων του θέματος 1 ανωτέρω, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στην διάθεση των μετοχών που εκδίδονται ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης του ανωτέρω αναφερόμενου ειδικού αποθεματικού προς τους κατόχους των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών έκδοσης της Τράπεζας [συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)]. 1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζομένων ως ανωτέρω). 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζομένων ως ανωτέρω). Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 3. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις 2

3 Συνοπτική Περιγραφή Θεμάτων 1 και 2 της Ημερήσιας Διάταξης Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου Α. Ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με το βασικό δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών (Common Equity Tier 1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 («Κανονισμός») καθιερώνει στο άρθρο 36 παρ.1 εδ. (γ), ένα γενικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα αφαιρούν από το Common Equity Tier Ι ( CET1 ) τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις («ΑΦΑ») που βασίζονται στη μελλοντική κερδοφορίας τους, δηλαδή τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν φορολογητέα κέρδη από το πιστωτικό ίδρυμα στο μέλλον. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 του Κανονισμού, δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που δεν βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία, προβλέπεται, όμως, ότι αυτές «περιορίζονται στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α. αντικαθιστώνται αμέσως από εισπράξιμη φορολογική απαίτηση, αυτομάτως και υποχρεωτικά, σε περίπτωση που το ίδρυμα αναφέρει ζημία κατά την επίσημη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του ιδρύματος ή σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας του ιδρύματος, β. ένα ίδρυμα είναι σε θέση δυνάμει της ισχύουσας εθνικής φορολογικής νομοθεσίας, να αντισταθμίσει εισπράξιμη φορολογική απαίτηση που αναφέρεται στο στοιχείο (α) με οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση του ιδρύματος ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που υπάγεται στην ίδια ενοποίηση με το ίδρυμα για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που υπόκειται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το πρώτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2, γ. εφόσον το ποσό των εισπράξιμων φορολογικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο (β) υπερβαίνει τις φορολογικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο ίδιο στοιχείο, οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό αντικαθίσταται αμέσως με άμεση απαίτηση έναντι της κεντρικής κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί το ίδρυμα.» 3

4 Β. Νομοθετικές πρωτοβουλίες άμβλυνσης που υιοθετήθηκαν σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω (υπό Α) αναφερόμενα, και, για να διασφαλίσουν τη φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων από αρνητικές επιπτώσεις, ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία) έχουν ήδη προσαρμόσει τη σχετική νομοθεσία τους, καθιερώνοντας μηχανισμούς που επιτρέπουν να διατηρηθεί η αναγνώριση ορισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά τους κεφάλαια και κατά συνέπεια να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των CRR (Capital Requirements Regulation) και CRD IV (Capital Requirements Directive). Ο μηχανισμός που προβλέπεται στις προαναφερθείσες χώρες επιτρέπει ουσιαστικά τη μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση που υφίστανται λογιστικές ζημίες (μετατροπή κατά το ποσοστό των ζημιών ως προς τα συνολικά ίδια κεφάλαια), εκκαθάριση ή πτώχευση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (μετατροπή του συνόλου των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων). Γ. Πλαίσιο ελληνικής νομοθεσίας για τις ΑΦΑ- Ψηφισθείσα Τροπολογία για την αναδιατύπωση του άρθρου 27 Α του ΚΦΕ Σε συνέχεια της ψήφισης του αρχικού άρθρου 27 Α του ν.4172/2013, με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα της υπό προϋποθέσεις μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι είναι σκόπιμο, για την ασφαλέστερη τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του νέου εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία ΙΙΙ και CRR), να τροποποιηθούν οι διατάξεις του ανωτέρου άρθρου 27 Α το οποίο πλέον ισχύει ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4303/2014 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του (Α 136) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 231/ ). Στο νέο αυτό πλαίσιο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. για τη μετατροπή των ΑΦΑ σε Οριστικές Φορολογικές Απαιτήσεις («ΟΦΑ»)) είναι προαπαιτούμενο να υπάρχουν λογιστικές ζημίες για το αντίστοιχο έτος- 4

5 αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής-, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που σχετίζονται με: (α) το υπολειπόμενο αναπόσβεστο ποσό της χρεωστικής διαφοράς (σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία) από τη συμμετοχή στο PSI+, και, (β) τις συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων (εξαιρουμένων αυτών που αφορούν εταιρείες του Ομίλου ή συνδεδεμένα μέρη) τα οποία υφίστανται κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του αντίστοιχου έτους, μπορούν να μετατραπούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο τύπο υπολογισμού, όπως αναφέρεται κατωτέρω: ΟΦΑ = Επιλέξιμες ΑΦΑ Χ Λογιστική μετά από φόρους ζημία χρήσης Ίδια κεφάλαια (μείον λογιστική μετά από φόρους ζημία χρήσης) Ως αποτέλεσμα του ανωτέρου μηχανισμού, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μπορούν να μετατραπούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, επιτρέποντας στην Τράπεζα να τις συμψηφίσει με το φόρο εισοδήματός της (περιλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος των ελληνικών θυγατρικών της, από τη στιγμή που εισαχθούν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις περί φορολογίας κερδών σε επίπεδο ομίλου) του αντίστοιχου έτους. Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης, και κατά το μέρος που αυτή δεν συμψηφιστεί, η Τράπεζα έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το υπόλοιπο (μη συμψηφισθέν) ποσό. Σε αυτή την περίπτωση η Τράπεζα εκδίδει δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής). Τα δικαιώματα μετατροπής που εκδίδονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές της Τράπεζας συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του ποσού της μη συμψηφισθείσας οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Για τους σκοπούς της μετατροπής, ως αγοραία αξία των μετοχών της Τράπεζας νοείται ο σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, μέσο όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τις 5

6 προηγούμενες 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η κατά τα παραπάνω φορολογική απαίτηση. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει στο σχηματισμό ενός ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 110% των μη συμψηφισθεισών οριστικών φορολογικών απαιτήσεων), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά. Οι ανωτέρω παραστατικοί τίτλοι είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο. Επίσης, οι τίτλοι αυτοί είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι από τους κατόχους τους. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Ο μηχανισμός μετατροπής (αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου) ενεργοποιείται, επίσης, σε περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης μιας τράπεζας, σε εφαρμογή διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συμψηφισθεί ολοσχερώς με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, το μη συμψηφισθέν μέρος του ανωτέρω αποτελεί άμεσα εισπράξιμη απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο. Η νέα νομοθετική διάταξη προβλέπει, επίσης, την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως είναι η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ο τρόπος αποπληρωμής της, ο οποίος είναι είτε τοις μετρητοίς είτε με ταμειακά ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 7 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι βασικοί όροι που διέπουν τα δικαιώματα μετατροπής, η μεταβίβασή τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά κλπ. Τέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου η Τράπεζα να ενταχθεί στις διατάξεις του ως άνω περιγραφόμενου μηχανισμού Μετατροπής, απαιτούνται α αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες θα πρέπει να αφορούν στην ένταξη στις διατάξεις του νόμου, το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού, τη (δωρεάν) έκδοση δικαιωμάτων μετατροπής και την 6

7 κεφαλαιοποίηση του σχετικού ειδικού αποθεματικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αποφάσεων που θα λάβει η Γενική Συνέλευση. Οι ως άνω αποφάσεις γνωστοποιούνται στη Φορολογική Διοίκηση και στην Εποπτική Αρχή. Ανάλογες αποφάσεις με τις ανωτέρω απαιτούνται από την Τράπεζα και για την έξοδό της από τον Μηχανισμό Μετατροπής, Επιπροσθέτως, για την έξοδο από τον Μηχανισμό Μετατροπής απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Εποπτική Αρχή. Οι ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ληφθούν με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται από τον νόμο περί ανωνύμων εταιριών 2190/1920 για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (2/3 του μετοχικού κεφαλαίου και 2/3 των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου αντίστοιχα). Οι παραπάνω αποφάσεις υπόκεινται στις εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο εγκρίσεις. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότερα ως προς τα παραπάνω, η αιτιολογική έκθεση του νέου άρθρου 27 Α του ν.4172/2013, ως αυτό αντικαταστάθηκε με το πρόσφατα ψηφισθέν άρθρο 5 του νόμου 4303/2014, (ΦΕΚ Α 231/ ), αναφέρει τα ακόλουθα: «Η προτεινόμενη αναδιατύπωση του αρ.27 Α του ΚΦΕ κρίθηκε σκόπιμη για την ασφαλέστερη τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία III και CRR) και την πλήρη εναρμόνιση με αυτό του ελληνικού ειδικού πλαισίου διατάξεων περί μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές, όπως αντίστοιχα έχει γίνει στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Πορτογαλίας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επάρκειας εποπτικών κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η διάταξη αφορά το φόρο εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές από τη χρεωστική διαφορά του PSI και από τις συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου, ως τέτοιων νοουμένων των απωλειών από την απευθείας διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (χωρίς προηγούμενη ληφθείσα πρόβλεψη) αναφορικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου Με την παράγραφο 1 θεσπίζεται η προαιρετική ένταξη του νομικού προσώπου στο ειδικό πλαίσιο του άρθρου 27 Α καθώς και η δυνατότητα απόσυρσης από το καθεστώς με σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η ένταξη στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του 7

8 παρόντος άρθρου λήγει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του νομικού προσώπου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους εκείνου στο οποίο αφορά, δηλαδή εκείνου στο οποίο γεννάται η απαίτηση της παραγράφου 2. Το νομικό πρόσωπο γνωστοποιεί την απόφαση ένταξης στο ειδικό πλαίσιο στη Φορολογική Διοίκηση και στην Εποπτική Αρχή, ενώ ειδικά για την απόσυρση από το καθεστώς απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Εποπτική Αρχή λόγω της επίπτωσης που πιθανόν να έχει η απόφαση αυτή στα εποπτικά κεφάλαια του νομικού προσώπου. Περαιτέρω, με τις παραγράφους 2,3,4,5 και 6 καθιερώνεται η θέσπιση της υποχρέωσης του νομικού προσώπου να εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής conversion rights ), κατά τις διατάξεις του ν.2190/1920, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης. Για το σκοπό αυτό το νομικό πρόσωπο σχηματίζει ισόποσο αποθεματικό που προορίζεται για κεφαλαιοποίηση. Τόσο η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η μετατροπή τους πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι μέτοχοι του νομικού προσώπου (με εξαίρεση μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. ν.3864/2010, που επιβάλλουν περιορισμούς) δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Κατ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο νομικό πρόσωπο, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα καθώς και τις εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετατροπής, η άσκησή τους, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς τους και η μεταβίβασή τους δεν συνιστούν δημόσια προσφορά. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα αυτά θα είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά. Σχετικά με την αναφορά περί συμψηφισμού σε επίπεδο εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου («συνδεδεμένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόμου) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις, σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή θα έχει εφαρμογή κατά το μέρος που είναι δυνατή η φορολόγηση Ομίλου (group taxation). Με τον ως άνω περιγραφόμενο μηχανισμό, στην περίπτωση άμεσης εκπλήρωση της απαίτησης του νομικού προσώπου από το Δημόσιο, δημιουργείται και μία ανταπαίτηση του Δημοσίου από το νομικό πρόσωπο, 8

9 η οποία υπερβαίνει την υποχρέωσή του, αφού είναι ίση με το 110% του πληρωτέου ποσού απαίτησης και η οποία εκπληρώνεται με την δωρεάν παροχή στο Δημόσιο, κατ αρχήν, παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών του νομικού προσώπου. Αυτό θεωρείται ότι αντισταθμίζει επαρκώς το όποιο ενδεχόμενο για οικονομική ή δημοσιονομική απώλεια του κράτους, το οποίο, σημειωτέον, μπορεί να μεταβιβάσει τους παραστατικούς τίτλους είτε στους υπάρχοντες μετόχους, εφόσον ασκήσουν το call option είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Δ. Σημασία υπαγωγής της Τράπεζας στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο. Η ένταξη της Τράπεζας στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια (CET1) του Ομίλου, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, επειδή παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης στα εποπτικά κεφάλαια του συνόλου των ΑΦΑ που δύναται να μετατραπούν σε οριστικές φορολογικές απαιτήσεις. Ε. Ενόψει των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για τα θέματα 1 και 2 της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα στο νέο άρθρο 27 Α του ν.4172/2013 (ως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4303/2014, (ΦΕΚ Α 231/ )). 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 2/11/2014 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 7/11/2014, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 4/11/2014, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 10

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο ) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή αποστέλλεται στα Fax: , , και τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: , , , και

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αρ. Ψήφων: ΘΕΜΑ 1 ο : ΘΕΜΑ 2 ο : ΘΕΜΑ 3 ο : ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ EKΤAΚTΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 (και της τυχόν μετ αναβολή ή διακοπή αυτής) Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, την δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής του ειδικού αποθεματικού σε κεφάλαιο, με έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου) και ρύθμιση όλων των απαραίτητων σχετικών ζητημάτων. Λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αποφάσεων του θέματος 1 ανωτέρω, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στην διάθεση των μετοχών που εκδίδονται ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης του ανωτέρω αναφερόμενου ειδικού αποθεματικού προς τους κατόχους των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις ΜΟΝΟ ΟΧΙ ΑΠΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 16/10/2014, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση: τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα μία ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα μία ( ) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μζ του Καταστατικού της Τράπεζας, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ( ) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μθ και νδ του Καταστατικού της Τράπεζας, με τα δικαιώματα που παρέχει ο Ν. 3723/2008 στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 7/11/2014 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ. Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Υποδιεύθυνση Μετόχων Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Επώνυμο : Επωνυμία : Όνομα : Πατρώνυμο : Πιστοποιητικό : ΑΔΤ ΔΙΑΒΑΤ. Εκπρόσωπος: Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Αριθμ. ΑΔΤ/Διαβ.: Έδρα : Τηλέφωνο : Τηλέφωνο : ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: Μετοχή GRS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: Αριθμός Μετοχών ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ Ο/Η υπογράφων Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τ..: όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7/11/2014 και σε τυχόν Επαναληπτικές της και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο άντ αυτού σε περίπτωση κωλύματός τους. Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής Ημερομηνία. Ο Μέτοχος (Θεώρηση από την Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.) (υπογραφή) Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα: Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: , , και το αργότερο ως και την 4/11/2014, ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Επαναληπτικές για την Α Επαναληπτική της 20/11/2014 το αργότερο ως και την 17/11/2014, ημέρα Δευτέρα και για τη Β Επαναληπτική της 4/12/2014 το αργότερο ως και την 1/12/2014, ημέρα Δευτέρα. 14

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 Αφροδίτης 24 και Ριζούντος- Αφροδίτης Ελληνικό- 24 και Αττικής Ριζούντος www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος Αθήνα, 11.03.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση διαγωνισμού... 8 4 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα