ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο: «Πξνκεζεπηήο») θαη ηνπ Πειάηε, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζύκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ησλ κεξώλ, θαη ε νπνία ζα πεξηέρεη ηνπο θαησηέξσ γεληθνύο όξνπο θαη όζνπο άιινπο εηδηθνύο όξνπο ηπρόλ ζπκθσλεζνύλ από ηα κέξε, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηνλ Πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν. Άπθπο 1: Γενικά 1.1 O Πξνκεζεπηήο παξέρεη ππεξεζίεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη έρεη ιάβεη πξνο ηνύην λνκίκσο Άδεηα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, δπλάκεη ηεο ππ αξηζκ. 541/2013, Απόθαζεο ηεο ΡΑΔ (15/11/2013), θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών πκκεηερόλησλ πνπ ηεξείηαη από ηνλ Λεηηνπξγό Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΗΔ) σο Πξνκεζεπηήο κε αξηζκό 29XNRGTRADING--S. 1.2 Ο Πειάηεο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη γηα ην ζθνπό απηό ππέβαιε αίηεζε πξνζθνξάο πξνκήζεηαο ζηνλ Πξνκεζεπηή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζπληάρζεθε ε παξνύζα. Γηα ην ζθνπό εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο, ν Πειάηεο δειώλεη ηα ζηνηρεία ειεθηξνδνηνύκελεο εγθαηάζηαζεο («Δγθαηάζηαζε») πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή ηνπ, ε νπνία πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα σο Παξάξηεκα Ι απηήο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο. Ο Πειάηεο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη ηνλ Πξνκεζεπηή ακειιεηί γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην Παξάξηεκα εθ παξαπνκπήο από ην άξζξν 16 ηεο παξνύζαο. 1.3 Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνύζαο, ν Πειάηεο έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξνκεζεπηή, κε ρσξηζηά έγγξαθα, πνπ όια πξνζαξηώληαη ζηελ παξνύζα σο Παξαξηήκαηα απηήο θαη απνηειεί ην θαζέλα από απηά αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο, λα ππνβάιεη ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή Γήισζε Δθπξνζώπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ γηα όινπο ηνπο Μεηξεηέο ηνπ, λα ηνλ εθπξνζσπεί ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα αξρηθή ελεξγνπνίεζε ή επαλαιεηηνπξγία ζύλδεζεο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε, θαζώο θαη λα ηνλ εθπξνζσπεί γεληθά ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή γηα όια ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο (εθεμήο: Κώδηθαο Πξνκήζεηαο), ηνλ Κώδηθα πλαιιαγώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (εθεμήο: Κσδηθαο ΗΔ), ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ θαη Πεξηνδηθήο Δθθαζάξηζεο Πξνκεζεπηώλ Γηθηύνπ (εθεμήο: Κώδηθαο Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ) θαη ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (εθεμήο: Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ). 1

2 1.4 Γηα ηνπο ζθνπνύο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο ηεο παξνύζαο ηζρύνπλ νη νξηζκνί ηνπ Κώδηθα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο. Λακβάλνληαο ππ όςε ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κώδηθα Πξνκήζεηαο, ε παξνύζα εθαξκόδεηαη ζε όινπο ηνπο Πειάηεο κε ηζρύ παξνρήο άλσ ησλ 25 θva γηα κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο (εθεμήο νη Μεγάινη Πειάηεο). Άπθπο 2: Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 2.1 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεύεη ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, θαη ν Πειάηεο λα παξαιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο πξνκεζεύεη ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ, θαηαβάιινληαο εκπξνζέζκσο ηηο ακνηβέο θαη ρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα θαη ζην λόκν. 2.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο, ηα Μέξε ζπκθσλνύλ όηη ν Πξνκεζεπηήο ζα είλαη ν κνλαδηθόο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε πνπ δειώλνληαη ζηε παξνύζα. Άπθπο 3: Τποσπεώζειρ ηων Μεπών 3.1 Ο Πξνκεζεπηήο δειώλεη θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Πειάηε: Να ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ηνλ Ν. 4001/2011, ηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο,ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ, ηνλ Κώδηθα ΗΔ θαη ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ Να ηεξεί θαη λα εθαξκόδεη ηνπο όξνπο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηα θαη αληίζηνηρα κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ, ώζηε λα κπνξεί λα εθπιεξώλεη ηηο απνξξένπζεο από ηελ παξνύζα ππνρξεώζεηο ηνπ Δληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο ηνπ Μεηξεηή Φνξηίνπ ηνπ Πειάηε ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο Να ηεξεί πςειό επίπεδν πνηόηεηαο ππεξεζηώλ θαη, ζε πεξίπησζε πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο κε επζύλε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζθαικέλεο ή θαζπζηεξεκέλεο ρξέσζεο, λα απνδεκηώλεη ηνλ Πειάηε γηα ηπρόλ άκεζε πεξηνπζηαθή δεκία ηνπ ιόγσ ηεο ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Πξνκεζεπηή. 3.2 Ο Πειάηεο δειώλεη θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή: Να δηαηεξεί ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπο ηνπο ηερληθά απαηηνύκελνπο κεηξεηέο, γηα ηε κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθά Να εμνθιεί λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαλάισζεο πνπ ηνπ απνζηέιιεη ν Πξνκεζεπηήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν Να θαηαλαιώλεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηνλ πξνκεζεύεη ν Πξνκεζεπηήο απνθιεηζηηθά ν ίδηνο θαη κόλν γηα ηε ρξήζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε. 2

3 3.2.4 Να ελεκεξώζεη κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ ηνλ Πξνκεζεπηή, ζε πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ, εθηόο αλ επηζπκεί ηε ιύζε ηεο παξνύζαο, νπόηε ζα ηζρύεη ε πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ ηνπ άξζξνπ Δπίζεο, αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ Λεηηνπξγνύ ηεο Αγνξάο λα ζηξέθεηαη απεπζείαο θαηά ηνπ ηδίνπ ηνπ Πειάηε, κε ηα ίδηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη θαη θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή, γηα ην ηκήκα ηεο θαηαλάισζήο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε Γήισζε Φνξηίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή ζηηο πεξηπηώζεηο κε λόκηκεο ππνβνιήο Γήισζεο Φνξηίνπ ιόγσ έιιεηςεο βεβαίσζεο θάιπςεο ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ή κε εθπιήξσζεο ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεσλ γηα Γήισζε Φνξηίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή ζην πιαίζην ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, κε δπλάκελνο λα πξνβάιεη ελζηάζεηο από ηε ζπκβαηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν Δ, ηνπ Κώδηθα πλαιιαγώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Άπθπο 4: Διάπκεια ηηρ ύμβαζηρ 4.1 Η παξνύζα ύκβαζε ζπκθσλείηαη σο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ηίζεηαη ζε ηζρύ θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο από ηα Μέξε θαη κπνξεί λα θαηαγγειζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ άξζξν 12. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνύζα ύκβαζε ζπλάπηεηαη ζην πιαίζην αιιαγήο πξνκεζεπηή, ε έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα έλαξμεο ηζρύνο ηεο Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ, ηελ νπνία ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο λα ππνβάιεη ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή. Η ελ ιόγσ εκέξα θαζνξίδεηαη από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ. Ο Πξνκεζεπηήο ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ Πειάηε, όηαλ ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε ελ ιόγσ εκέξα από ηνλ Γηαρεηξηζηή. 4.2 Δληόο πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο θαη εθόζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο εγγύεζεο, ν Πξνκεζεπηήο ελεκεξώλεη ηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ην πξνβιεπόκελν ρξόλν ελεξγνπνίεζεο ηεο ζύλδεζεο θαη ηελ έλαξμε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Άπθπο 5: Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 5.1 Ο Πξνκεζεπηήο ζα παξαδίδεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε πξνκήζεηα ηεο νπνίαο απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, ζην ύζηεκα ελώ ν Πειάηεο ζα ηελ παξαιακβάλεη ζηνπο Μεηξεηέο ησλ Δγθαηαζηάζεώλ ηνπ από ην ύζηεκα ή ην Γίθηπν ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνλ Ν.4001/2001, ζηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο, ζηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ, ζηνλ Κώδηθα ΗΔ θαη ζηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ. 5.2 Ο Πειάηεο θέξεη πιήξε επζύλε γηα ηε θύιαμε ησλ πάζεο θύζεσο εγθαηαζηάζεσλ, κεηξεηώλ θαη ινηπώλ ζπζθεπώλ ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή πνπ βξίζθνληαη ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ππόζρεηαη όηη δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε επέκβαζε ή παξαβίαζε απηώλ, αλαιακβάλνληαο δηα ηεο 3

4 παξνύζαο ηελ επζύλε γηα θάζε βιάβε, θζνξά, ή αιινίσζε ηνπο πνπ νθείιεηαη, ελ όισ ή ελ κέξεη, ζε επέκβαζε ηνπ Πειάηε ή ησλ πξνζηεζέλησλ απηνύ, ν Πειάηεο ξεηώο απνδέρεηαη δηα ηεο παξνύζαο ηελ ηδία επζύλε ηνπ. 5.3 Ο Πειάηεο νθείιεη λα επηηξέπεη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνζηεζέληεο ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή θαη ηνπ Πξνκεζεπηή ηελ πξόζβαζε ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλνπλ ηηο ελδείμεηο θαηαλάισζεο ησλ κεηξεηώλ πνπ εθπξνζσπεί ν Γηαρεηξηζηήο θαη λα επηβεβαηώλνπλ όηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ Πειάηε ζηε Βαζηθή ή/θαη ζηελ Δηδηθή Καηεγνξία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα, θαη πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα κπνξεί ελ γέλεη λα εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από ηελ παξνύζα. Γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο πξνεγείηαη εηδνπνίεζε ηνπ Πειάηε θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ρξνληθό δηάζηεκα δηαζεζηκόηεηαο ηνπ Πειάηε, θαηά κέγηζην ηξηώλ σξώλ. Αλ ν Πειάηεο δελ είλαη δηαζέζηκνο ή απνπζηάδεη, ζπξνθνιιείηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε όηη έγηλε ε επίζθεςε. 5.4 Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Νόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά, ν Πξνκεζεπηήο δελ θέξεη επζύλε ζε πεξίπησζε ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ή δεκηώλ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ Πειάηε γηα ιόγνπο πνπ απνδίδνληαη ζηε ζύλδεζε ηνπ κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο, όπσο ελδεηθηηθά δηαθνπέο παξνρήο, πηώζεηο επηπέδνπ ηάζεο, δηαθπκάλζεηο ηάζεο. Άπθπο 6: Μεηπήζειρ Καηανάλωζηρ 6.1 Σα πνζά γηα ηα νπνία ζα ηηκνινγεί ν Πξνκεζεπηήο ηνλ Πειάηε γηα ηηο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ηνπ πξνκήζεπζε ζα ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηακεηξώληαη σξηαία, κεληαία ή ζε άιιε ηαθηή ή κε ρξνληθή βάζε ζηνπο Μεηξεηέο πνπ δήισζε ν Πειάηεο ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο. 6.2 Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα θαηακεηξάηαη ζηνπο ελ ιόγσ Μεηξεηέο ηνπ Πειάηε ζα ινγίδεηαη σο ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία παξαζρέζεθε από ηνλ Πξνκεζεπηή. 6.3 ε πεξίπησζε κε δηαζεζηκόηεηαο επηηπρώο πηζηνπνηεκέλσλ κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο, ν ινγαξηαζκόο θαηαλάισζεο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ κέηξεζεο πνπ εθηηκά ν αξκόδηνο Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία δηόξζσζεο θαη εθηίκεζεο κεηξήζεσλ πνπ νξίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Κώδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Λνγαξηαζκόο πεξηέρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ ρξεώζεσλ βάζεη εθηηκώκελεο θαηαλάισζεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή Γηθηύνπ. 6.4 Ο Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή ηνλ έιεγρν ηνπ Μεηξεηή, όηαλ ζεσξεί όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη αθξηβήο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ κεηξεηή ηνπ, ην ρξόλν δηελέξγεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 4

5 ειέγρνπ. Ο Πειάηεο δύλαηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ κεηξεηή ηνπ. Δάλ από ηνλ έιεγρν πξνθύςεη όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξεηή δελ είλαη αθξηβήο, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα αλαπξνζαξκόζεη ηα πνζά πνπ ρξεώζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο επηθαιείηαη αλαθξίβεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξεηή δελ απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε εμόθιεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ, αιιά εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ Ο Πειάηεο δύλαηαη λα αηηείηαη ηνλ έιεγρν ηνπ κεηξεηή ηνπ από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή Γηθηύνπ είηε κέζσ ηνπ Πξνκεζεπηή ή απεπζείαο, ελεκεξώλνληαο ηνλ Πξνκεζεπηή, θαη θέξεη ην θόζηνο ηνπ ειέγρνπ εάλ απνδεηρζεί όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αθξηβήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην θόζηνο θέξεη ν αξκόδηνο Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ. Ο Πειάηεο νθείιεη λα ελεκεξώζεη άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ ή ηνπ πζηήκαηνο θαζώο θαη ηνλ Πξνκεζεπηή εάλ αληηιεθζεί όηη θάπνηνο Μεηξεηήο έρεη ππνζηεί βιάβε ή δεκία. Άπθπο 7: Υπεώζειρ - ςμθωνηθείζα εμποπική πολιηική ηιμολόγηζηρ 7.1 Γηα ηελ ηηκνιόγεζε ηνπ Πειάηε ζπκθσλείηαη όηη ζα εθαξκόδεηαη ην Σηκνιόγην Πξνκήζεηαο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο θαη πξνζαξηάηαη θαζ νινθιεξίαλ σο Παξάξηεκα ΙΙ απηήο, απνηειώληαο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. 7.2 Οη ρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ηνλ Πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο ρξεώζεηο, ηηο ξπζκηδόκελεο ρξεώζεηο θαη ηηο ινηπέο ρξεώζεηο. Οη ρξεώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ Πξνκεζεπηή είλαη κόλν νη αληαγσληζηηθέο ρξεώζεηο, ήηνη απηέο πνπ απνηεινύλ αληάιιαγκα γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ ξπζκηδόκελσλ ρξεώζεσλ θαη ησλ ινηπώλ ρξεώζεσλ γίλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαηά ηξόπν εληαίν γηα όινπο ηνπο Πξνκεζεπηέο. 7.3 Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ θόζηνπο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα αλαπξνζαξκόζεη ηνπο εθάζηνηε ηζρύνληεο ηηκνθαηαιόγνπο ηνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη. Η ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε ησλ Υξεώζεσλ Πξνκήζεηαο δύλαηαη λα ιακβάλεη ρώξα κε ηνλ πξώην Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο πνπ αθνινπζεί ηελ ηξνπνπνίεζε. 7.4 Ήδε δηα ηεο παξνύζαο ζπκθσλείηαη ε αθόινπζε κεζνδνινγία απηόκαηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεώζεσλ πξνκήζεηαο: O Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθαξκόζεη σο ξήηξα πξνζαξκνγήο ηε ξήηξα ηεο Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ (εθεμήο ΟΣ), όπσο απηή δεκνζηεύεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΓΜΗΔ (http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseisagoras/). ην πιαίζην απηό, νξίδεηαη θαηώηαηε κέζε κεληαία ΟΣ 47 /MWh θαη αλώηαηε κέζε κεληαία ΟΣ 57 /MWh. H ξήηξα πξνζαξκνγήο ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε κέζε κεληαία ΟΣ είλαη είηε κηθξόηεξε ηεο ηηκήο ησλ 47 /MWh, είηε κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή ησλ 57 /MWh. Δλδερόκελε 5

6 ζεηηθή δηαθνξά ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ ησλ 47 /MWh από ηελ κέζε κεληαία ΟΣ κεηαθπιύεηαη ππέξ ηνπ πειάηε, ελώ ελδερόκελε ζεηηθή δηαθνξά ηεο κέζεο κεληαίαο ΟΣ από ην αλώηαην όξην ησλ 57 /MWh δύλαηαη λα απαηηεζεί ζαλ επηπξόζζεην θόζηνο από ηνλ πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη απώιεηεο ηνπ δηθηύνπ θαη ην πξνθίι ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.. Άπθπο 8: Καηαβολή Εγγύηζηρ 8.1 Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνλ Πξνκεζεπηή, σο εγγύεζε γηα ηελ εκπξόζεζκε εμόθιεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ ηνπ άξζξνπ 9, ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι εληόο ηνπ εθεί πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο εγγύεζεο ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα θαηαζηήζεη ηνλ Πειάηε ππεξήκεξν θαη λα εθαξκόζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 12.3 ηεο παξνύζαο. 8.2 Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα επηζηξαθεί αηόθσο ζηνλ Πειάηε θαηά ηε ιήμε ηεο παξνύζαο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξόλν δηαθνπήο πξνκήζεηαο πθίζηαηαη αλεμόθιεην ππόινηπν ή άιιεο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο, είλαη επηηξεπηόο ν ζπκςεθηζκόο. Σπρόλ πηζησηηθό ππόινηπν πνπ πξνθύπηεη κεηά ηνλ ζπκςεθηζκό θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε αηόθσο εληόο ελόο κελόο από ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνύ εθθαζαξηζηηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 8.4 Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκόζεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζεκαληηθή απόθιηζε κεηαμύ ηνπ πνζνύ απηνύ θαη ηεο αμίαο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Πειάηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ, θαζώο επίζεο θαη ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελεο θαζπζηέξεζεο ηνπ Πειάηε ζηελ εμόθιεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγύεζεο, ν Πειάηεο ζα ελεκεξώλεηαη κε ζρεηηθή ππόκλεζε ζηνλ ηξέρνληα Λνγαξηαζκό, ελώ ε ρξέσζε ή πίζησζε ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο ζα γίλεηαη ζηνλ επόκελν Λνγαξηαζκό. Άπθπο 9: Σιμολόγηζη Όποι Πληπωμήρ 9.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ινγαξηαζκώλ θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ Πειάηε («Λνγαξηαζκνί»), ζε κεληαία, δηκεληαία ή ηξηκεληαία βάζε, αλάινγα κε ηελ πεξηνδηθόηεηα ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ ελδείμεσλ ή κεηξήζεσλ θαηαλαιώζεσλ από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή. 9.2 Ο Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα απνζηέιιεη Λνγαξηαζκνύο «ΔΝΑΝΣΙ» ζηνλ Πειάηε ζε κεληαία ή δηκεληαία βάζε, βάζεη εθηηκώκελεο θαηαλάισζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ηνπ Πειάηε ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά ζηνλ Πξνκεζεπηή από ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ. 6

7 9.3 Ο Λνγαξηαζκόο ζα απνζηέιιεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ζηνλ Πειάηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηε δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ Πειάηε, ή εθόζνλ επηζπκεί ν Πειάηεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Αίηεζε. 9.4 Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη ζε πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ έσο θαη ηελ αλαγξαθόκελε ζε απηνύο εκεξνκελία εκπξόζεζκεο πιεξσκήο («δήιε εκέξα»), ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ απνζηνιή ηνπο. Αλ ε εκεξνκελία εκπξόζεζκεο εμόθιεζεο είλαη Κπξηαθή ή επίζεκε αξγία, σο δήιε εκέξα ζεσξείηαη ε ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα. Από ηελ επόκελε ηεο δήιεο εκέξαο, ε ζρεηηθή νθεηιή θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα επηβάιιεη ζηνλ Πειάηε επηηόθην ππεξεκεξίαο, ίζν κε ην αλώηαην λόκηκν επηηόθην ππεξεκεξίαο, από ηελ επόκελε εκέξα πνπ ε νθεηιή θαηέζηε ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή, θαη κέρξη πιήξνπο θαη νινζρεξνύο εμνθιήζεώο ηεο. 9.5 Ο Πξνκεζεπηήο ζα απνζηέιιεη θαη ειάρηζηνλ κηα θνξά εηεζίσο καδί κε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ζηνλ Πειάηε, ζηνηρεία θαηαλάισζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ζπλνιηθό θόζηνο γηα ην πξνεγνύκελν έηνο, εθηίκεζε θαηαλάισζεο θαη θόζηνπο γηα ην ηξέρνλ έηνο, ππελζύκηζε ηνπ δηθαηώκαηνο αιιαγήο πξνκεζεπηή θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνζνζηηαία ζπλεηζθνξά ησλ δηάθνξσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην ζπλνιηθό ελεξγεηαθό κίγκα ηνπ Πξνκεζεπηή 9.6 ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ην ύςνο ηεο νθεηιήο ηνπ Πειάηε έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή απνδεηθλύεηαη πιήξσο από ηα ζηνηρεία ησλ ηεξνύκελσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ αξκνδίσλ Γηαρεηξηζηώλ κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο ηνπ Πειάηε. 9.7 Ο Λνγαξηαζκόο εμνθιείηαη κε θαηάζεζε ή έκβαζκα ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Λνγαξηαζκό ή/θαη κε άιινπο ηξόπνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζ απηόλ. Σπρόλ ηξαπεδηθά έμνδα βαξύλνπλ θαη απνθιεηζηηθόηεηα ηνλ Πειάηε νύησο ώζηε ην ηειηθό πνζό πνπ ζα εηζπξαρζεί από ηνλ Πξνκεζεπηή λα αληηζηνηρεί ζην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Λνγαξηαζκό. Άπθπο 10: Ανωηέπα βία 10.1 Γεγνλόο Αλσηέξαο Βίαο ζεσξείηαη νηνδήπνηε γεγνλόο πνπ επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ην νπνίν δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ή λα πξνιεθζεί παξά ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ ην επηθαιείηαη θαη ην νπνίν γεγνλόο εθθεύγεη ηνπ ειέγρνπ ηνπ Μέξνπο ην νπνίν επεξεάδεη δπζκελώο απνζηεξώληαο από ην Μέξνο απηό ηε δπλαηόηεηα λα εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. Ωο γεγνλόηα Αλσηέξαο Βίαο λννύληαη ελδεηθηηθά νη ζνβαξέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πόιεκνη, εμεγέξζεηο, ζεηζκνί, θαηαηγίδεο, ηπθώλεο, θεξαπλνί, πιεκκύξεο, εθξήμεηο, απεξγίεο, απαγνξεύζεηο θαη παξεκβάζεηο δεκνζίσλ αξρώλ, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, νη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο, ε ζπλερήο δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε ην ζύζηεκα ειεθηξηθώλ 7

8 ζπζηεκάησλ, ε ζέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο κέξνπο ησλ ππνδνκώλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ή αδπλακίαο ή κε πξνζήθνπζαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ ιόγσ ηεο επέιεπζεο Γεγνλόηνο Αλσηέξαο Βίαο, ηα Μέξε ξεηώο ζπκθσλνύλ όηη δε θέξνπλ επζύλε νύηε ζα ζεσξεζεί αζέηεζε σλ ππνρξεώζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην Μέξνο ην νπνίν επεξεάδεηαη από ην Γεγνλόο Αλσηέξαο Βίαο θαη επηζπκεί λα επηθαιεζηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ζα εηδνπνηήζεη άκεζα θαη εγγξάθσο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ, ην αληηζπκβαιιόκελν Μέξνο, γηα ηελ επέιεπζε ηνπ Γεγνλόηνο Αλσηέξαο Βίαο. Άπθπο 11 Διαδικαζία ςποβολήρ παπαπόνων, διασείπιζηρ διαθωνιών και εξωδικαζηικήρ επίλςζηρ διαθοπών 11.1 Η δηαρείξηζε αηηεκάησλ θαη παξαπόλσλ ηνπ Πειάηε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη παξαπόλσλ θαηαλαισηώλ, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνκεζεπηή ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλνληαη ιάζε ζε Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο σο πξνο ηηο ρξεώζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ή ηα δεδνκέλα κέηξεζεο, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη άκεζα ζε δηνξζσηηθή ρξέσζε ή πίζησζε, εθδίδνληαο δηνξζσηηθό ινγαξηαζκό ή ζπκςεθίδνληαο ην ζρεηηθό πνζό ζηνλ επόκελν ηαθηηθό ινγαξηαζκό. Σα πνζά ησλ δηνξζσηηθώλ ρξεώζεσλ θαη πηζηώζεσλ θαηαβάιινληαη αηόθσο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο δηόξζσζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν απηή αλαθέξεηαη, ηηο αξρηθέο θαη ηηο δηνξζσκέλεο ηηκέο ησλ επεξεαδόκελσλ κεγεζώλ θαη λα αλαιύεη ιεπηνκεξώο ηνλ ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηηκώλ απηώλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζρεηηθώλ ρξεώζεσλ ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Πειάηε σο πξνο ην πνζό ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία, σο πξνϋπόζεζε πξνζθπγήο ζε έλδηθα κέζα ή εμσδηθαζηηθή ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία: α. Ο Πειάηεο νθείιεη λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλεο αληηξξήζεηο εγγξάθσο πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ηνπ, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμόθιεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο πνπ έπεηαη ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο πνπ ακθηζβεηείηαη. β. Ο Πξνκεζεπηήο, εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ Πειάηε, απνθαίλεηαη ηεθκεξησκέλα, νξηζηηθνπνηεί ηα πνζά ησλ πιεξσκώλ, θαη θνηλνπνηεί ζηνλ Πειάηε Σειηθή Καηάζηαζε Πιεξσκώλ θαη ηζηνξηθό δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο, ζέηνληαο πξνζεζκία εμόθιεζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη ζπληνκόηεξε από ηελ πξνζεζκία εμόθιεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο πνπ ακθηζβεηείηαη. 8

9 γ. Ο Πειάηεο, εθόζνλ ζπκθσλεί, θαηαβάιεη ην πνζό ηεο Σειηθήο Καηάζηαζεο Πιεξσκώλ, εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ αθνινπζήζεη ηελ σο άλσ πεξηγξαθόκελε δηαδηθαζία θαη ν Λνγαξηαζκόο παξακείλεη αλεμόθιεηνο, ν Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη νηνδήπνηε πξόζθνξν κέηξν γηα ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνζαπμεκέλσλ θαηά ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο, ζπκπεξηιαλνκέλεο ηεο θαηαγγειίαο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνύζαο. Άπθπο 12: Καηαγγελία ηηρ ζύμβαζηρ και αποσώπηζη από ηην εγκαηάζηαζη 12.1 Η παξνύζα ύκβαζε Πξνκεζείαο θαηαγγέιιεηαη από ηνλ Πειάηε νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κε έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε παξαιαβή ηεο εηδνπνηήζεσο από ηνλ Πξνκεζεπηή. Πξνεγνύκελε θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο απαηηείηαη γηα ηελ αιιαγή Πξνκεζεπηή, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκέξαο έλαξμεο ηζρύνο ηεο Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ ηελ νπνία ζα ππνβάιεη ν λένο πξνκεζεπηήο ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή, όπσο ε εκέξα απηή θαζνξίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή από ηνλ Γηαρεηξηζηή Η παξνύζα ύκβαζε θαηαγγέιιεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κε έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ πξνο ηνλ Πειάηε. Πιελ ησλ θαησηέξσ αλαθεξόκελσλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ελελήληα (90) εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνηήζεσο ηνπ Πξνκεζεπηή από ηνλ Πειάηε Δπίζεο ε παξνύζα θαηαγγέιιεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή κε έγγξαθε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Πειάηε, γηα παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, νη νπνίνη όινη ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ν Πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ Πειάηε, ζέηνληαο πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξώλ γηα ηελ άξζε ηεο παξάβαζεο θαη ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηπρόλ κε ζπκκόξθσζήο ηνπ εληόο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή γηα ηελ παύζε εθπξνζώπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηά ηα αλσηέξσ θαηαγγειίαο επέξρνληαη άκεζα 12.4 Δπίζεο, ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ύκβαζε, κε άκεζα απνηειέζκαηα, θαη λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή γηα ηελ παύζε εθπξνζώπεζεο κεηξεηή Πειάηε ηνπ, ηνλ νπνίν έρεη θαηαζηήζεη ππεξήκεξν σο πξνο ηελ εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, θαηά ηα θαησηέξσ νξηδόκελα: Αλ Λνγαξηαζκόο Καηαλάισζεο δελ εμνθιεζεί εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, ν Πξνκεζεπηήο πξνβαίλεη ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 9

10 α. Αλαγξάθεη ην πνζό ηεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο ζηνλ ακέζσο επόκελν ινγαξηαζκό θαη πξνζζέηεη ην πνζό απηό βεβαξεκέλν κε ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο ζην ζπλνιηθό νθεηιόκελν πνζό ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ πνπ ν Πειάηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη εληόο ηεο θαλνληθήο πξνζεζκίαο εμόθιεζεο ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ. β. Αλ παξέιζεη άπξαθηε θαη ε δεύηεξε θαηά ζεηξά πξνζεζκία εμόθιεζεο, ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα ππνβάιεη ζηνλ αξκόδην δηαρεηξηζηή εληνιή απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ. Η εληνιή απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθώο πξνο ηνλ Πειάηε. γ. Αλ ε ιεμηπξόζεζκε νθεηιή δελ εμνθιεζεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Πειάηε ηεο εληνιήο απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ, ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε Πξνκήζεηαο ππνβάιινληαο ζηνλ αξκόδην δηαρεηξηζηή δήισζε παύζεο εθπξνζώπεζεο, ελεκεξώλνληαο αλάινγα ηνλ Πειάηε ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζπκβαιιόκελν κέξνο πησρεύζεη, ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππό εηδηθή ή άιιε εθθαζάξηζε ή ππαρζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πξνβιέπεη ν λόκνο γηα αθεξέγγπνπο ή κεησκέλεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ππόρξενπο, ην κε ππαίηην κέξνο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα, κε άκεζα απνηειέζκαηα ε πεξίπησζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ιύζεσο ηεο παξνύζαο, πάζεο θύζεσο νθεηιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή θαζίζηαληαη απηνδηθαίσο ιεμηπξόζεζκεο θαη απαηηεηέο ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο απνρσξήζεη από ηελ Δγθαηάζηαζε ρσξίο λα γλσζηνπνηήζεη ηελ απνρώξεζε ηνπ ή ρσξίο λα ηελ γλσζηνπνηήζεη εκπξόζεζκα, ε ύκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρύεη κέρξη λα ιάβεη ρώξα ε παύζε ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, σο εκεξνκελία απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ύκβαζεο ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία παύζεο ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε, όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ αληίζηνηρν Κώδηθα. Άπθπο 13: Εμπιζηεςηικόηηηα Εσεμύθεια 13.1 Κάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη ηα Μέξε πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηή θαη δελ απνηειεί πιεξνθνξία ζηελ νπνία ε πξόζβαζε είλαη ειεύζεξε θαη πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηα Μέξε ζην πιαίζην ηεο ζύλαςεο θαη πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο, ζεσξείηαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ε θνηλνπνίεζή ηεο ζε ηξίηνπο ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο από ηα Μέξε γηα ζθνπνύο άιινπο από ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, κε εμαίξεζε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί θαζώο θαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε απνθάιπςε απαηηείηαη από ην λόκν ή αξκόδηεο αξρή Ο Πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί ζηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηελ ΡΑΔ πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζε έξεπλεο γλώκεο ζην πιαίζην ησλ ειεγθηηθώλ ηεο αξκνδηνηήησλ. Δπίζεο, ζπγθαηαηίζεηαη ξεηά γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε ηξίηνπο Πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ή ηπρόλ εληνιώλ απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ γηα 10

11 ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππαεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) ηειεπηαίνπο κήλεο, ζην πιαίζην επεμεξγαζίαο αίηεζεο ηνπ Πειάηε γηα αιιαγή Πξνκεζεπηή. Άπθπο 14: Εθαπμοζηέο Δίκαιο - Επίλςζη Διαθοπών Όιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ ή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνύζα θαη νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα δηεπζεηεζνύλ θηιηθά αλάκεζα ζηα Μέξε, ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από εηδηθόηεξνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ή/θαη ηνπ Κώδηθα Πξνκήζεηαο, ζα επηιύνληαη ηειηθώο ζύκθσλα κε ηνπο Διιεληθνύο Νόκνπο θαη απνθιεηζηηθώο αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. Άπθπο 15: Σποποποιήζειρ 15.1 Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα όπσο πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο γηα ζπνπδαίν ιόγν, όπσο ελδεηθηηθά: κεηαβνιή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ επνπηηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ αξρώλ πνπ επεξεάδνπλ θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, αιιαγή ησλ όξσλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 7.3 θαη 7.4 ηεο παξνύζαο πνπ ξπζκίδνπλ εηδηθά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Υξεώζεσλ Πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο ελεκεξώλεη αηνκηθά ηνλ πειάηε (εγγξάθσο, ηειεθσληθά ή κε εηδνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο), γηα ηελ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ ζπνπδαίν ιόγν θαη ηνπ παξέρεη ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξώλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ λέσλ όξσλ, ππελζπκίδνληαο ζηνλ Πειάηε όηη αλ δελ επηζπκεί λα απνδερζεί ηνπο λένπο όξνπο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 12.1 ηεο παξνύζαο Ο Πειάηεο δύλαηαη επίζεο λα πξνηείλεη πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ηελ ηξνπνπνίεζε όξσλ ηεο παξνύζαο, ε απνδνρή ησλ νπνίσλ ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα απαληήζεη εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξώλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ λέσλ όξσλ. Άπθπο 16: Κοινοποιήζειρ 16.1 Δθηόο από όπνπ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζε εηδηθόηεξνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, νη έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο θαη δειώζεηο κεηαμύ ησλ Μεξώλ, δηαβηβάδνληαη κέζσ ζπζηεκέλεο ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο θαη απνδείμεσο παξαιαβήο ή ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζα επηβεβαηώλνληαη ή δηα θνηλνπνηήζεσο κέζσ δηθαζηηθνύ επηκειεηνύ, ζηηο αλαθεξόκελεο ζην Παξάξηεκα Ι δηεπζύλζεηο ησλ κεξώλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηεύζπλζε ηα Μέξε γλσζηνπνηήζνπλ αξγόηεξα κε έλαλ από ηνπο αλσηέξσ ηξόπνπο. Η εθάζηνηε δηεύζπλζε πνπ δειώζεθε ηειεπηαία ζεσξείηαη λόκηκε έδξα ηνπ ζπκβαιινκέλνπ ηνλ νπνίν αθνξά, ζηελ νπνία λόκηκα θνηλνπνηνύληαη ηα θαηά ηελ παξνύζα έγγξαθα θαη παξάγνληαη ηα θαηά λόκν θαη θαηά ηελ παξνύζα απνηειέζκαηα. 11

12 Άπθπο 17: Σελικέρ Διαηάξειρ 17.1 Η παξνύζα ύκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, ηα νπνία απνηεινύλ εληαίν θαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο, απνηειεί ην ζύλνιν ησλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ Μεξώλ αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν απηήο θαη ππεξηζρύνπλ όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ Μεξώλ επί ηνπ ελ ιόγσ αληηθεηκέλνπ, είηε γξαπηώλ είηε πξνθνξηθώλ Σπρόλ αθπξόηεηα κέξνπο ή όξνπ ηεο παξνύζαο, δελ ζα επηθέξεη θαη αθπξόηεηα νιόθιεξεο ηεο ύκβαζεο, εθηόο εάλ πξνδήισο αλαηξέπεηαη ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο. Σα Μέξε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ αθπξσζέληα όξν/ κέξνο ηεο ύκβαζεο κε όξνπο πνπ είλαη θαηά ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξνη ζηνλ επηδησθόκελν ζθνπό ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ε θακία πεξίπησζε ε θαζπζηέξεζε ελάζθεζεο θάπνηνπ λνκίκνπ δηθαηώκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ παξνύζα ή ε κεξηθή ελάζθεζε απηνύ ή ε κε ελάζθεζή απηνύ δελ ζπλεπάγεηαη παξαίηεζε από ηε δπλαηόηεηα ελάζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ ζην κέιινλ, είηε αλαθνξηθά κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ έδηδαλ αθνξκή γηα ηελ ελάζθεζή ηνπ, είηε θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε κειινληηθήο ελάζθεζεο απηνύ Δθρώξεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο από ηνλ Πξνκεζεπηή ζε ηξίην επηηξέπεηαη κόλν θαηόπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Πειάηε. Ήδε ζπκθσλείηαη δηα ηεο παξνύζεο όηη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ή εθρώξεζε από ηνλ Πξνκεζεπηή εηο νηνδήπνηε ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ίδηα δε εηο νηαδήπνηε άιιε ζπλδεδεκέλε Δηαηξεία ηνπ απηνύ Οκίινπ Δηαηξεηώλ, νηαζδήπνηε απαηηήζεσο, δηθαηώκαηνο ή αγσγήο πνπ δηαηεξεί θαηά ηνπ Πειάηε θαη απνξξέεη ή ζρεηίδεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν κεηά ηεο παξνύζαο πκβάζεσο. Ιδηαηηέξσο αλαθνξηθά κε ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ύκβαζε, ζπκθσλείηαη όηη ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεώλ ηνπ 17.5 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ν Πξνκεζεπηήο ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 πεξί «Πξνζηαζίαο ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» Ο Πειάηεο δειώλεη όηη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο παξέιαβε από ηνλ Πξνκεζεπηή όια ηα θαηά λόκν πξνβιεπόκελα ζπλνδεπηηθά ηεο πξνζθνξάο πξνκήζεηαο έληππα θαη ελεκεξώζεθε πιήξσο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ν ίδηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ή λα ππνγξάςεη, πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από ηελ παξνύζα. 12

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα