ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο: «Πξνκεζεπηήο») θαη ηνπ Πειάηε, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζύκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ησλ κεξώλ, θαη ε νπνία ζα πεξηέρεη ηνπο θαησηέξσ γεληθνύο όξνπο θαη όζνπο άιινπο εηδηθνύο όξνπο ηπρόλ ζπκθσλεζνύλ από ηα κέξε, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηνλ Πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν. Άπθπο 1: Γενικά 1.1 O Πξνκεζεπηήο παξέρεη ππεξεζίεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη έρεη ιάβεη πξνο ηνύην λνκίκσο Άδεηα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, δπλάκεη ηεο ππ αξηζκ. 541/2013, Απόθαζεο ηεο ΡΑΔ (15/11/2013), θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών πκκεηερόλησλ πνπ ηεξείηαη από ηνλ Λεηηνπξγό Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΗΔ) σο Πξνκεζεπηήο κε αξηζκό 29XNRGTRADING--S. 1.2 Ο Πειάηεο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη γηα ην ζθνπό απηό ππέβαιε αίηεζε πξνζθνξάο πξνκήζεηαο ζηνλ Πξνκεζεπηή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζπληάρζεθε ε παξνύζα. Γηα ην ζθνπό εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο, ν Πειάηεο δειώλεη ηα ζηνηρεία ειεθηξνδνηνύκελεο εγθαηάζηαζεο («Δγθαηάζηαζε») πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή ηνπ, ε νπνία πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα σο Παξάξηεκα Ι απηήο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο. Ο Πειάηεο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη ηνλ Πξνκεζεπηή ακειιεηί γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην Παξάξηεκα εθ παξαπνκπήο από ην άξζξν 16 ηεο παξνύζαο. 1.3 Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνύζαο, ν Πειάηεο έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξνκεζεπηή, κε ρσξηζηά έγγξαθα, πνπ όια πξνζαξηώληαη ζηελ παξνύζα σο Παξαξηήκαηα απηήο θαη απνηειεί ην θαζέλα από απηά αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο, λα ππνβάιεη ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή Γήισζε Δθπξνζώπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ γηα όινπο ηνπο Μεηξεηέο ηνπ, λα ηνλ εθπξνζσπεί ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα αξρηθή ελεξγνπνίεζε ή επαλαιεηηνπξγία ζύλδεζεο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε, θαζώο θαη λα ηνλ εθπξνζσπεί γεληθά ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή γηα όια ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο (εθεμήο: Κώδηθαο Πξνκήζεηαο), ηνλ Κώδηθα πλαιιαγώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (εθεμήο: Κσδηθαο ΗΔ), ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ θαη Πεξηνδηθήο Δθθαζάξηζεο Πξνκεζεπηώλ Γηθηύνπ (εθεμήο: Κώδηθαο Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ) θαη ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (εθεμήο: Κώδηθαο Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ). 1

2 1.4 Γηα ηνπο ζθνπνύο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο ηεο παξνύζαο ηζρύνπλ νη νξηζκνί ηνπ Κώδηθα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο. Λακβάλνληαο ππ όςε ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κώδηθα Πξνκήζεηαο, ε παξνύζα εθαξκόδεηαη ζε όινπο ηνπο Πειάηεο κε ηζρύ παξνρήο άλσ ησλ 25 θva γηα κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο (εθεμήο νη Μεγάινη Πειάηεο). Άπθπο 2: Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 2.1 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεύεη ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, θαη ν Πειάηεο λα παξαιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο πξνκεζεύεη ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ, θαηαβάιινληαο εκπξνζέζκσο ηηο ακνηβέο θαη ρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα θαη ζην λόκν. 2.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο, ηα Μέξε ζπκθσλνύλ όηη ν Πξνκεζεπηήο ζα είλαη ν κνλαδηθόο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε πνπ δειώλνληαη ζηε παξνύζα. Άπθπο 3: Τποσπεώζειρ ηων Μεπών 3.1 Ο Πξνκεζεπηήο δειώλεη θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Πειάηε: Να ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ηνλ Ν. 4001/2011, ηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο,ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ, ηνλ Κώδηθα ΗΔ θαη ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ Να ηεξεί θαη λα εθαξκόδεη ηνπο όξνπο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηα θαη αληίζηνηρα κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ, ώζηε λα κπνξεί λα εθπιεξώλεη ηηο απνξξένπζεο από ηελ παξνύζα ππνρξεώζεηο ηνπ Δληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο ηνπ Μεηξεηή Φνξηίνπ ηνπ Πειάηε ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο Να ηεξεί πςειό επίπεδν πνηόηεηαο ππεξεζηώλ θαη, ζε πεξίπησζε πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο κε επζύλε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζθαικέλεο ή θαζπζηεξεκέλεο ρξέσζεο, λα απνδεκηώλεη ηνλ Πειάηε γηα ηπρόλ άκεζε πεξηνπζηαθή δεκία ηνπ ιόγσ ηεο ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Πξνκεζεπηή. 3.2 Ο Πειάηεο δειώλεη θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή: Να δηαηεξεί ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπο ηνπο ηερληθά απαηηνύκελνπο κεηξεηέο, γηα ηε κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθά Να εμνθιεί λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαλάισζεο πνπ ηνπ απνζηέιιεη ν Πξνκεζεπηήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν Να θαηαλαιώλεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηνλ πξνκεζεύεη ν Πξνκεζεπηήο απνθιεηζηηθά ν ίδηνο θαη κόλν γηα ηε ρξήζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε. 2

3 3.2.4 Να ελεκεξώζεη κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ ηνλ Πξνκεζεπηή, ζε πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ, εθηόο αλ επηζπκεί ηε ιύζε ηεο παξνύζαο, νπόηε ζα ηζρύεη ε πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ ηνπ άξζξνπ Δπίζεο, αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ Λεηηνπξγνύ ηεο Αγνξάο λα ζηξέθεηαη απεπζείαο θαηά ηνπ ηδίνπ ηνπ Πειάηε, κε ηα ίδηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη θαη θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή, γηα ην ηκήκα ηεο θαηαλάισζήο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε Γήισζε Φνξηίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή ζηηο πεξηπηώζεηο κε λόκηκεο ππνβνιήο Γήισζεο Φνξηίνπ ιόγσ έιιεηςεο βεβαίσζεο θάιπςεο ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ή κε εθπιήξσζεο ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεσλ γηα Γήισζε Φνξηίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή ζην πιαίζην ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, κε δπλάκελνο λα πξνβάιεη ελζηάζεηο από ηε ζπκβαηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν Δ, ηνπ Κώδηθα πλαιιαγώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Άπθπο 4: Διάπκεια ηηρ ύμβαζηρ 4.1 Η παξνύζα ύκβαζε ζπκθσλείηαη σο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ηίζεηαη ζε ηζρύ θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο από ηα Μέξε θαη κπνξεί λα θαηαγγειζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ άξζξν 12. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνύζα ύκβαζε ζπλάπηεηαη ζην πιαίζην αιιαγήο πξνκεζεπηή, ε έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα έλαξμεο ηζρύνο ηεο Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ, ηελ νπνία ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο λα ππνβάιεη ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή. Η ελ ιόγσ εκέξα θαζνξίδεηαη από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ. Ο Πξνκεζεπηήο ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ Πειάηε, όηαλ ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε ελ ιόγσ εκέξα από ηνλ Γηαρεηξηζηή. 4.2 Δληόο πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο θαη εθόζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο εγγύεζεο, ν Πξνκεζεπηήο ελεκεξώλεη ηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ην πξνβιεπόκελν ρξόλν ελεξγνπνίεζεο ηεο ζύλδεζεο θαη ηελ έλαξμε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Άπθπο 5: Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 5.1 Ο Πξνκεζεπηήο ζα παξαδίδεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε πξνκήζεηα ηεο νπνίαο απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, ζην ύζηεκα ελώ ν Πειάηεο ζα ηελ παξαιακβάλεη ζηνπο Μεηξεηέο ησλ Δγθαηαζηάζεώλ ηνπ από ην ύζηεκα ή ην Γίθηπν ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνλ Ν.4001/2001, ζηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο, ζηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο Μεηξήζεσλ, ζηνλ Κώδηθα ΗΔ θαη ζηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ. 5.2 Ο Πειάηεο θέξεη πιήξε επζύλε γηα ηε θύιαμε ησλ πάζεο θύζεσο εγθαηαζηάζεσλ, κεηξεηώλ θαη ινηπώλ ζπζθεπώλ ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή πνπ βξίζθνληαη ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ππόζρεηαη όηη δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε επέκβαζε ή παξαβίαζε απηώλ, αλαιακβάλνληαο δηα ηεο 3

4 παξνύζαο ηελ επζύλε γηα θάζε βιάβε, θζνξά, ή αιινίσζε ηνπο πνπ νθείιεηαη, ελ όισ ή ελ κέξεη, ζε επέκβαζε ηνπ Πειάηε ή ησλ πξνζηεζέλησλ απηνύ, ν Πειάηεο ξεηώο απνδέρεηαη δηα ηεο παξνύζαο ηελ ηδία επζύλε ηνπ. 5.3 Ο Πειάηεο νθείιεη λα επηηξέπεη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνζηεζέληεο ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή θαη ηνπ Πξνκεζεπηή ηελ πξόζβαζε ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλνπλ ηηο ελδείμεηο θαηαλάισζεο ησλ κεηξεηώλ πνπ εθπξνζσπεί ν Γηαρεηξηζηήο θαη λα επηβεβαηώλνπλ όηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ Πειάηε ζηε Βαζηθή ή/θαη ζηελ Δηδηθή Καηεγνξία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα, θαη πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα κπνξεί ελ γέλεη λα εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από ηελ παξνύζα. Γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο πξνεγείηαη εηδνπνίεζε ηνπ Πειάηε θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ρξνληθό δηάζηεκα δηαζεζηκόηεηαο ηνπ Πειάηε, θαηά κέγηζην ηξηώλ σξώλ. Αλ ν Πειάηεο δελ είλαη δηαζέζηκνο ή απνπζηάδεη, ζπξνθνιιείηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε όηη έγηλε ε επίζθεςε. 5.4 Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Νόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά, ν Πξνκεζεπηήο δελ θέξεη επζύλε ζε πεξίπησζε ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ή δεκηώλ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ Πειάηε γηα ιόγνπο πνπ απνδίδνληαη ζηε ζύλδεζε ηνπ κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο, όπσο ελδεηθηηθά δηαθνπέο παξνρήο, πηώζεηο επηπέδνπ ηάζεο, δηαθπκάλζεηο ηάζεο. Άπθπο 6: Μεηπήζειρ Καηανάλωζηρ 6.1 Σα πνζά γηα ηα νπνία ζα ηηκνινγεί ν Πξνκεζεπηήο ηνλ Πειάηε γηα ηηο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ηνπ πξνκήζεπζε ζα ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηακεηξώληαη σξηαία, κεληαία ή ζε άιιε ηαθηή ή κε ρξνληθή βάζε ζηνπο Μεηξεηέο πνπ δήισζε ν Πειάηεο ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο. 6.2 Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα θαηακεηξάηαη ζηνπο ελ ιόγσ Μεηξεηέο ηνπ Πειάηε ζα ινγίδεηαη σο ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία παξαζρέζεθε από ηνλ Πξνκεζεπηή. 6.3 ε πεξίπησζε κε δηαζεζηκόηεηαο επηηπρώο πηζηνπνηεκέλσλ κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο, ν ινγαξηαζκόο θαηαλάισζεο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ κέηξεζεο πνπ εθηηκά ν αξκόδηνο Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία δηόξζσζεο θαη εθηίκεζεο κεηξήζεσλ πνπ νξίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Κώδηθα Γηαρείξηζεο ΔΜΗΔ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Λνγαξηαζκόο πεξηέρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ ρξεώζεσλ βάζεη εθηηκώκελεο θαηαλάισζεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή Γηθηύνπ. 6.4 Ο Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή ηνλ έιεγρν ηνπ Μεηξεηή, όηαλ ζεσξεί όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη αθξηβήο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ κεηξεηή ηνπ, ην ρξόλν δηελέξγεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 4

5 ειέγρνπ. Ο Πειάηεο δύλαηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ κεηξεηή ηνπ. Δάλ από ηνλ έιεγρν πξνθύςεη όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξεηή δελ είλαη αθξηβήο, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα αλαπξνζαξκόζεη ηα πνζά πνπ ρξεώζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο επηθαιείηαη αλαθξίβεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξεηή δελ απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε εμόθιεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ, αιιά εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ Ο Πειάηεο δύλαηαη λα αηηείηαη ηνλ έιεγρν ηνπ κεηξεηή ηνπ από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή Γηθηύνπ είηε κέζσ ηνπ Πξνκεζεπηή ή απεπζείαο, ελεκεξώλνληαο ηνλ Πξνκεζεπηή, θαη θέξεη ην θόζηνο ηνπ ειέγρνπ εάλ απνδεηρζεί όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αθξηβήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην θόζηνο θέξεη ν αξκόδηνο Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ. Ο Πειάηεο νθείιεη λα ελεκεξώζεη άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ ή ηνπ πζηήκαηνο θαζώο θαη ηνλ Πξνκεζεπηή εάλ αληηιεθζεί όηη θάπνηνο Μεηξεηήο έρεη ππνζηεί βιάβε ή δεκία. Άπθπο 7: Υπεώζειρ - ςμθωνηθείζα εμποπική πολιηική ηιμολόγηζηρ 7.1 Γηα ηελ ηηκνιόγεζε ηνπ Πειάηε ζπκθσλείηαη όηη ζα εθαξκόδεηαη ην Σηκνιόγην Πξνκήζεηαο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο θαη πξνζαξηάηαη θαζ νινθιεξίαλ σο Παξάξηεκα ΙΙ απηήο, απνηειώληαο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. 7.2 Οη ρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ηνλ Πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο ρξεώζεηο, ηηο ξπζκηδόκελεο ρξεώζεηο θαη ηηο ινηπέο ρξεώζεηο. Οη ρξεώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ Πξνκεζεπηή είλαη κόλν νη αληαγσληζηηθέο ρξεώζεηο, ήηνη απηέο πνπ απνηεινύλ αληάιιαγκα γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ ξπζκηδόκελσλ ρξεώζεσλ θαη ησλ ινηπώλ ρξεώζεσλ γίλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαηά ηξόπν εληαίν γηα όινπο ηνπο Πξνκεζεπηέο. 7.3 Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ θόζηνπο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα αλαπξνζαξκόζεη ηνπο εθάζηνηε ηζρύνληεο ηηκνθαηαιόγνπο ηνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη. Η ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε ησλ Υξεώζεσλ Πξνκήζεηαο δύλαηαη λα ιακβάλεη ρώξα κε ηνλ πξώην Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο πνπ αθνινπζεί ηελ ηξνπνπνίεζε. 7.4 Ήδε δηα ηεο παξνύζαο ζπκθσλείηαη ε αθόινπζε κεζνδνινγία απηόκαηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεώζεσλ πξνκήζεηαο: O Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθαξκόζεη σο ξήηξα πξνζαξκνγήο ηε ξήηξα ηεο Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ (εθεμήο ΟΣ), όπσο απηή δεκνζηεύεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΓΜΗΔ (http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseisagoras/). ην πιαίζην απηό, νξίδεηαη θαηώηαηε κέζε κεληαία ΟΣ 47 /MWh θαη αλώηαηε κέζε κεληαία ΟΣ 57 /MWh. H ξήηξα πξνζαξκνγήο ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε κέζε κεληαία ΟΣ είλαη είηε κηθξόηεξε ηεο ηηκήο ησλ 47 /MWh, είηε κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή ησλ 57 /MWh. Δλδερόκελε 5

6 ζεηηθή δηαθνξά ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ ησλ 47 /MWh από ηελ κέζε κεληαία ΟΣ κεηαθπιύεηαη ππέξ ηνπ πειάηε, ελώ ελδερόκελε ζεηηθή δηαθνξά ηεο κέζεο κεληαίαο ΟΣ από ην αλώηαην όξην ησλ 57 /MWh δύλαηαη λα απαηηεζεί ζαλ επηπξόζζεην θόζηνο από ηνλ πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη απώιεηεο ηνπ δηθηύνπ θαη ην πξνθίι ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.. Άπθπο 8: Καηαβολή Εγγύηζηρ 8.1 Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνλ Πξνκεζεπηή, σο εγγύεζε γηα ηελ εκπξόζεζκε εμόθιεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ ηνπ άξζξνπ 9, ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι εληόο ηνπ εθεί πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο εγγύεζεο ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα θαηαζηήζεη ηνλ Πειάηε ππεξήκεξν θαη λα εθαξκόζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 12.3 ηεο παξνύζαο. 8.2 Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα επηζηξαθεί αηόθσο ζηνλ Πειάηε θαηά ηε ιήμε ηεο παξνύζαο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξόλν δηαθνπήο πξνκήζεηαο πθίζηαηαη αλεμόθιεην ππόινηπν ή άιιεο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο, είλαη επηηξεπηόο ν ζπκςεθηζκόο. Σπρόλ πηζησηηθό ππόινηπν πνπ πξνθύπηεη κεηά ηνλ ζπκςεθηζκό θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε αηόθσο εληόο ελόο κελόο από ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνύ εθθαζαξηζηηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 8.4 Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκόζεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζεκαληηθή απόθιηζε κεηαμύ ηνπ πνζνύ απηνύ θαη ηεο αμίαο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Πειάηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ, θαζώο επίζεο θαη ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελεο θαζπζηέξεζεο ηνπ Πειάηε ζηελ εμόθιεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγύεζεο, ν Πειάηεο ζα ελεκεξώλεηαη κε ζρεηηθή ππόκλεζε ζηνλ ηξέρνληα Λνγαξηαζκό, ελώ ε ρξέσζε ή πίζησζε ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο ζα γίλεηαη ζηνλ επόκελν Λνγαξηαζκό. Άπθπο 9: Σιμολόγηζη Όποι Πληπωμήρ 9.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ινγαξηαζκώλ θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ Πειάηε («Λνγαξηαζκνί»), ζε κεληαία, δηκεληαία ή ηξηκεληαία βάζε, αλάινγα κε ηελ πεξηνδηθόηεηα ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ ελδείμεσλ ή κεηξήζεσλ θαηαλαιώζεσλ από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή. 9.2 Ο Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα απνζηέιιεη Λνγαξηαζκνύο «ΔΝΑΝΣΙ» ζηνλ Πειάηε ζε κεληαία ή δηκεληαία βάζε, βάζεη εθηηκώκελεο θαηαλάισζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ηνπ Πειάηε ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά ζηνλ Πξνκεζεπηή από ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ. 6

7 9.3 Ο Λνγαξηαζκόο ζα απνζηέιιεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ζηνλ Πειάηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηε δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ Πειάηε, ή εθόζνλ επηζπκεί ν Πειάηεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Αίηεζε. 9.4 Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη ζε πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ έσο θαη ηελ αλαγξαθόκελε ζε απηνύο εκεξνκελία εκπξόζεζκεο πιεξσκήο («δήιε εκέξα»), ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ απνζηνιή ηνπο. Αλ ε εκεξνκελία εκπξόζεζκεο εμόθιεζεο είλαη Κπξηαθή ή επίζεκε αξγία, σο δήιε εκέξα ζεσξείηαη ε ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα. Από ηελ επόκελε ηεο δήιεο εκέξαο, ε ζρεηηθή νθεηιή θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα επηβάιιεη ζηνλ Πειάηε επηηόθην ππεξεκεξίαο, ίζν κε ην αλώηαην λόκηκν επηηόθην ππεξεκεξίαο, από ηελ επόκελε εκέξα πνπ ε νθεηιή θαηέζηε ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή, θαη κέρξη πιήξνπο θαη νινζρεξνύο εμνθιήζεώο ηεο. 9.5 Ο Πξνκεζεπηήο ζα απνζηέιιεη θαη ειάρηζηνλ κηα θνξά εηεζίσο καδί κε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ζηνλ Πειάηε, ζηνηρεία θαηαλάισζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ζπλνιηθό θόζηνο γηα ην πξνεγνύκελν έηνο, εθηίκεζε θαηαλάισζεο θαη θόζηνπο γηα ην ηξέρνλ έηνο, ππελζύκηζε ηνπ δηθαηώκαηνο αιιαγήο πξνκεζεπηή θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνζνζηηαία ζπλεηζθνξά ησλ δηάθνξσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην ζπλνιηθό ελεξγεηαθό κίγκα ηνπ Πξνκεζεπηή 9.6 ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ην ύςνο ηεο νθεηιήο ηνπ Πειάηε έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή απνδεηθλύεηαη πιήξσο από ηα ζηνηρεία ησλ ηεξνύκελσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ αξκνδίσλ Γηαρεηξηζηώλ κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο ηνπ Πειάηε. 9.7 Ο Λνγαξηαζκόο εμνθιείηαη κε θαηάζεζε ή έκβαζκα ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Λνγαξηαζκό ή/θαη κε άιινπο ηξόπνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζ απηόλ. Σπρόλ ηξαπεδηθά έμνδα βαξύλνπλ θαη απνθιεηζηηθόηεηα ηνλ Πειάηε νύησο ώζηε ην ηειηθό πνζό πνπ ζα εηζπξαρζεί από ηνλ Πξνκεζεπηή λα αληηζηνηρεί ζην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Λνγαξηαζκό. Άπθπο 10: Ανωηέπα βία 10.1 Γεγνλόο Αλσηέξαο Βίαο ζεσξείηαη νηνδήπνηε γεγνλόο πνπ επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ην νπνίν δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ή λα πξνιεθζεί παξά ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπκβαιιόκελνπ Μέξνπο πνπ ην επηθαιείηαη θαη ην νπνίν γεγνλόο εθθεύγεη ηνπ ειέγρνπ ηνπ Μέξνπο ην νπνίν επεξεάδεη δπζκελώο απνζηεξώληαο από ην Μέξνο απηό ηε δπλαηόηεηα λα εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. Ωο γεγνλόηα Αλσηέξαο Βίαο λννύληαη ελδεηθηηθά νη ζνβαξέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πόιεκνη, εμεγέξζεηο, ζεηζκνί, θαηαηγίδεο, ηπθώλεο, θεξαπλνί, πιεκκύξεο, εθξήμεηο, απεξγίεο, απαγνξεύζεηο θαη παξεκβάζεηο δεκνζίσλ αξρώλ, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, νη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο, ε ζπλερήο δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε ην ζύζηεκα ειεθηξηθώλ 7

8 ζπζηεκάησλ, ε ζέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο κέξνπο ησλ ππνδνκώλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ή αδπλακίαο ή κε πξνζήθνπζαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ ιόγσ ηεο επέιεπζεο Γεγνλόηνο Αλσηέξαο Βίαο, ηα Μέξε ξεηώο ζπκθσλνύλ όηη δε θέξνπλ επζύλε νύηε ζα ζεσξεζεί αζέηεζε σλ ππνρξεώζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην Μέξνο ην νπνίν επεξεάδεηαη από ην Γεγνλόο Αλσηέξαο Βίαο θαη επηζπκεί λα επηθαιεζηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ζα εηδνπνηήζεη άκεζα θαη εγγξάθσο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ, ην αληηζπκβαιιόκελν Μέξνο, γηα ηελ επέιεπζε ηνπ Γεγνλόηνο Αλσηέξαο Βίαο. Άπθπο 11 Διαδικαζία ςποβολήρ παπαπόνων, διασείπιζηρ διαθωνιών και εξωδικαζηικήρ επίλςζηρ διαθοπών 11.1 Η δηαρείξηζε αηηεκάησλ θαη παξαπόλσλ ηνπ Πειάηε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη παξαπόλσλ θαηαλαισηώλ, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνκεζεπηή ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλνληαη ιάζε ζε Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο σο πξνο ηηο ρξεώζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ή ηα δεδνκέλα κέηξεζεο, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη άκεζα ζε δηνξζσηηθή ρξέσζε ή πίζησζε, εθδίδνληαο δηνξζσηηθό ινγαξηαζκό ή ζπκςεθίδνληαο ην ζρεηηθό πνζό ζηνλ επόκελν ηαθηηθό ινγαξηαζκό. Σα πνζά ησλ δηνξζσηηθώλ ρξεώζεσλ θαη πηζηώζεσλ θαηαβάιινληαη αηόθσο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο δηόξζσζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν απηή αλαθέξεηαη, ηηο αξρηθέο θαη ηηο δηνξζσκέλεο ηηκέο ησλ επεξεαδόκελσλ κεγεζώλ θαη λα αλαιύεη ιεπηνκεξώο ηνλ ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηηκώλ απηώλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζρεηηθώλ ρξεώζεσλ ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Πειάηε σο πξνο ην πνζό ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία, σο πξνϋπόζεζε πξνζθπγήο ζε έλδηθα κέζα ή εμσδηθαζηηθή ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία: α. Ο Πειάηεο νθείιεη λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλεο αληηξξήζεηο εγγξάθσο πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ηνπ, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμόθιεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο πνπ έπεηαη ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο πνπ ακθηζβεηείηαη. β. Ο Πξνκεζεπηήο, εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ Πειάηε, απνθαίλεηαη ηεθκεξησκέλα, νξηζηηθνπνηεί ηα πνζά ησλ πιεξσκώλ, θαη θνηλνπνηεί ζηνλ Πειάηε Σειηθή Καηάζηαζε Πιεξσκώλ θαη ηζηνξηθό δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο, ζέηνληαο πξνζεζκία εμόθιεζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη ζπληνκόηεξε από ηελ πξνζεζκία εμόθιεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο πνπ ακθηζβεηείηαη. 8

9 γ. Ο Πειάηεο, εθόζνλ ζπκθσλεί, θαηαβάιεη ην πνζό ηεο Σειηθήο Καηάζηαζεο Πιεξσκώλ, εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ αθνινπζήζεη ηελ σο άλσ πεξηγξαθόκελε δηαδηθαζία θαη ν Λνγαξηαζκόο παξακείλεη αλεμόθιεηνο, ν Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη νηνδήπνηε πξόζθνξν κέηξν γηα ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνζαπμεκέλσλ θαηά ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο, ζπκπεξηιαλνκέλεο ηεο θαηαγγειίαο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνύζαο. Άπθπο 12: Καηαγγελία ηηρ ζύμβαζηρ και αποσώπηζη από ηην εγκαηάζηαζη 12.1 Η παξνύζα ύκβαζε Πξνκεζείαο θαηαγγέιιεηαη από ηνλ Πειάηε νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κε έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε παξαιαβή ηεο εηδνπνηήζεσο από ηνλ Πξνκεζεπηή. Πξνεγνύκελε θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο απαηηείηαη γηα ηελ αιιαγή Πξνκεζεπηή, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκέξαο έλαξμεο ηζρύνο ηεο Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ ηελ νπνία ζα ππνβάιεη ν λένο πξνκεζεπηήο ζηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή, όπσο ε εκέξα απηή θαζνξίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή από ηνλ Γηαρεηξηζηή Η παξνύζα ύκβαζε θαηαγγέιιεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κε έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ πξνο ηνλ Πειάηε. Πιελ ησλ θαησηέξσ αλαθεξόκελσλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ελελήληα (90) εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνηήζεσο ηνπ Πξνκεζεπηή από ηνλ Πειάηε Δπίζεο ε παξνύζα θαηαγγέιιεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή κε έγγξαθε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Πειάηε, γηα παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, νη νπνίνη όινη ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ν Πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ Πειάηε, ζέηνληαο πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξώλ γηα ηελ άξζε ηεο παξάβαζεο θαη ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηπρόλ κε ζπκκόξθσζήο ηνπ εληόο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή γηα ηελ παύζε εθπξνζώπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηά ηα αλσηέξσ θαηαγγειίαο επέξρνληαη άκεζα 12.4 Δπίζεο, ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ύκβαζε, κε άκεζα απνηειέζκαηα, θαη λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή γηα ηελ παύζε εθπξνζώπεζεο κεηξεηή Πειάηε ηνπ, ηνλ νπνίν έρεη θαηαζηήζεη ππεξήκεξν σο πξνο ηελ εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, θαηά ηα θαησηέξσ νξηδόκελα: Αλ Λνγαξηαζκόο Καηαλάισζεο δελ εμνθιεζεί εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, ν Πξνκεζεπηήο πξνβαίλεη ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 9

10 α. Αλαγξάθεη ην πνζό ηεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο ζηνλ ακέζσο επόκελν ινγαξηαζκό θαη πξνζζέηεη ην πνζό απηό βεβαξεκέλν κε ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο ζην ζπλνιηθό νθεηιόκελν πνζό ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ πνπ ν Πειάηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη εληόο ηεο θαλνληθήο πξνζεζκίαο εμόθιεζεο ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ. β. Αλ παξέιζεη άπξαθηε θαη ε δεύηεξε θαηά ζεηξά πξνζεζκία εμόθιεζεο, ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα ππνβάιεη ζηνλ αξκόδην δηαρεηξηζηή εληνιή απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ. Η εληνιή απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθώο πξνο ηνλ Πειάηε. γ. Αλ ε ιεμηπξόζεζκε νθεηιή δελ εμνθιεζεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Πειάηε ηεο εληνιήο απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ, ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε Πξνκήζεηαο ππνβάιινληαο ζηνλ αξκόδην δηαρεηξηζηή δήισζε παύζεο εθπξνζώπεζεο, ελεκεξώλνληαο αλάινγα ηνλ Πειάηε ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζπκβαιιόκελν κέξνο πησρεύζεη, ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππό εηδηθή ή άιιε εθθαζάξηζε ή ππαρζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πξνβιέπεη ν λόκνο γηα αθεξέγγπνπο ή κεησκέλεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ππόρξενπο, ην κε ππαίηην κέξνο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα, κε άκεζα απνηειέζκαηα ε πεξίπησζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ιύζεσο ηεο παξνύζαο, πάζεο θύζεσο νθεηιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή θαζίζηαληαη απηνδηθαίσο ιεμηπξόζεζκεο θαη απαηηεηέο ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο απνρσξήζεη από ηελ Δγθαηάζηαζε ρσξίο λα γλσζηνπνηήζεη ηελ απνρώξεζε ηνπ ή ρσξίο λα ηελ γλσζηνπνηήζεη εκπξόζεζκα, ε ύκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρύεη κέρξη λα ιάβεη ρώξα ε παύζε ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, σο εκεξνκελία απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ύκβαζεο ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία παύζεο ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε, όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ αληίζηνηρν Κώδηθα. Άπθπο 13: Εμπιζηεςηικόηηηα Εσεμύθεια 13.1 Κάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη ηα Μέξε πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηή θαη δελ απνηειεί πιεξνθνξία ζηελ νπνία ε πξόζβαζε είλαη ειεύζεξε θαη πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηα Μέξε ζην πιαίζην ηεο ζύλαςεο θαη πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο, ζεσξείηαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ε θνηλνπνίεζή ηεο ζε ηξίηνπο ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο από ηα Μέξε γηα ζθνπνύο άιινπο από ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, κε εμαίξεζε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί θαζώο θαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε απνθάιπςε απαηηείηαη από ην λόκν ή αξκόδηεο αξρή Ο Πειάηεο ξεηά ζπκθσλεί ζηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηελ ΡΑΔ πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζε έξεπλεο γλώκεο ζην πιαίζην ησλ ειεγθηηθώλ ηεο αξκνδηνηήησλ. Δπίζεο, ζπγθαηαηίζεηαη ξεηά γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε ηξίηνπο Πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ή ηπρόλ εληνιώλ απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ γηα 10

11 ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππαεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) ηειεπηαίνπο κήλεο, ζην πιαίζην επεμεξγαζίαο αίηεζεο ηνπ Πειάηε γηα αιιαγή Πξνκεζεπηή. Άπθπο 14: Εθαπμοζηέο Δίκαιο - Επίλςζη Διαθοπών Όιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ ή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνύζα θαη νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα δηεπζεηεζνύλ θηιηθά αλάκεζα ζηα Μέξε, ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από εηδηθόηεξνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ή/θαη ηνπ Κώδηθα Πξνκήζεηαο, ζα επηιύνληαη ηειηθώο ζύκθσλα κε ηνπο Διιεληθνύο Νόκνπο θαη απνθιεηζηηθώο αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. Άπθπο 15: Σποποποιήζειρ 15.1 Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα όπσο πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο γηα ζπνπδαίν ιόγν, όπσο ελδεηθηηθά: κεηαβνιή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ επνπηηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ αξρώλ πνπ επεξεάδνπλ θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, αιιαγή ησλ όξσλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 7.3 θαη 7.4 ηεο παξνύζαο πνπ ξπζκίδνπλ εηδηθά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Υξεώζεσλ Πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο ελεκεξώλεη αηνκηθά ηνλ πειάηε (εγγξάθσο, ηειεθσληθά ή κε εηδνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ινγαξηαζκό θαηαλάισζεο), γηα ηελ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ ζπνπδαίν ιόγν θαη ηνπ παξέρεη ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξώλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ λέσλ όξσλ, ππελζπκίδνληαο ζηνλ Πειάηε όηη αλ δελ επηζπκεί λα απνδερζεί ηνπο λένπο όξνπο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 12.1 ηεο παξνύζαο Ο Πειάηεο δύλαηαη επίζεο λα πξνηείλεη πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ηελ ηξνπνπνίεζε όξσλ ηεο παξνύζαο, ε απνδνρή ησλ νπνίσλ ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα απαληήζεη εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξώλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ λέσλ όξσλ. Άπθπο 16: Κοινοποιήζειρ 16.1 Δθηόο από όπνπ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζε εηδηθόηεξνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, νη έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο θαη δειώζεηο κεηαμύ ησλ Μεξώλ, δηαβηβάδνληαη κέζσ ζπζηεκέλεο ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο θαη απνδείμεσο παξαιαβήο ή ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζα επηβεβαηώλνληαη ή δηα θνηλνπνηήζεσο κέζσ δηθαζηηθνύ επηκειεηνύ, ζηηο αλαθεξόκελεο ζην Παξάξηεκα Ι δηεπζύλζεηο ησλ κεξώλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηεύζπλζε ηα Μέξε γλσζηνπνηήζνπλ αξγόηεξα κε έλαλ από ηνπο αλσηέξσ ηξόπνπο. Η εθάζηνηε δηεύζπλζε πνπ δειώζεθε ηειεπηαία ζεσξείηαη λόκηκε έδξα ηνπ ζπκβαιινκέλνπ ηνλ νπνίν αθνξά, ζηελ νπνία λόκηκα θνηλνπνηνύληαη ηα θαηά ηελ παξνύζα έγγξαθα θαη παξάγνληαη ηα θαηά λόκν θαη θαηά ηελ παξνύζα απνηειέζκαηα. 11

12 Άπθπο 17: Σελικέρ Διαηάξειρ 17.1 Η παξνύζα ύκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, ηα νπνία απνηεινύλ εληαίν θαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο, απνηειεί ην ζύλνιν ησλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ Μεξώλ αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν απηήο θαη ππεξηζρύνπλ όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ Μεξώλ επί ηνπ ελ ιόγσ αληηθεηκέλνπ, είηε γξαπηώλ είηε πξνθνξηθώλ Σπρόλ αθπξόηεηα κέξνπο ή όξνπ ηεο παξνύζαο, δελ ζα επηθέξεη θαη αθπξόηεηα νιόθιεξεο ηεο ύκβαζεο, εθηόο εάλ πξνδήισο αλαηξέπεηαη ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο. Σα Μέξε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ αθπξσζέληα όξν/ κέξνο ηεο ύκβαζεο κε όξνπο πνπ είλαη θαηά ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξνη ζηνλ επηδησθόκελν ζθνπό ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ε θακία πεξίπησζε ε θαζπζηέξεζε ελάζθεζεο θάπνηνπ λνκίκνπ δηθαηώκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ παξνύζα ή ε κεξηθή ελάζθεζε απηνύ ή ε κε ελάζθεζή απηνύ δελ ζπλεπάγεηαη παξαίηεζε από ηε δπλαηόηεηα ελάζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ ζην κέιινλ, είηε αλαθνξηθά κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ έδηδαλ αθνξκή γηα ηελ ελάζθεζή ηνπ, είηε θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε κειινληηθήο ελάζθεζεο απηνύ Δθρώξεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο από ηνλ Πξνκεζεπηή ζε ηξίην επηηξέπεηαη κόλν θαηόπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Πειάηε. Ήδε ζπκθσλείηαη δηα ηεο παξνύζεο όηη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ή εθρώξεζε από ηνλ Πξνκεζεπηή εηο νηνδήπνηε ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ίδηα δε εηο νηαδήπνηε άιιε ζπλδεδεκέλε Δηαηξεία ηνπ απηνύ Οκίινπ Δηαηξεηώλ, νηαζδήπνηε απαηηήζεσο, δηθαηώκαηνο ή αγσγήο πνπ δηαηεξεί θαηά ηνπ Πειάηε θαη απνξξέεη ή ζρεηίδεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν κεηά ηεο παξνύζαο πκβάζεσο. Ιδηαηηέξσο αλαθνξηθά κε ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ύκβαζε, ζπκθσλείηαη όηη ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεώλ ηνπ 17.5 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ν Πξνκεζεπηήο ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 πεξί «Πξνζηαζίαο ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» Ο Πειάηεο δειώλεη όηη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο παξέιαβε από ηνλ Πξνκεζεπηή όια ηα θαηά λόκν πξνβιεπόκελα ζπλνδεπηηθά ηεο πξνζθνξάο πξνκήζεηαο έληππα θαη ελεκεξώζεθε πιήξσο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ν ίδηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ή λα ππνγξάςεη, πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από ηελ παξνύζα. 12

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εθεμήο ο «Ππομηθεςηήρ»)

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εθεμήο ο «Ππομηθεςτήρ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ήκεξα ηελ. /. / κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ζπκβαιινκέλσλ (Α) θαη (Β) ζπκθσλήζεθαλ ηα εμήο:

ήκεξα ηελ. /. / κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ζπκβαιινκέλσλ (Α) θαη (Β) ζπκθσλήζεθαλ ηα εμήο: ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ Α. ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΗ B. ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΠΩΝΤΜΙΑ : ΚΩΓΙΚΟ ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.: ΔΚΠΡΟΩΠΟ: ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ΑΡ. ΔΓΚΡΙΗ: Α.Φ.Μ.: Γ.Ο.Τ.: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ: ήκεξα ηελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση καθσστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές σσναλλαγές

Καταπολέμηση καθσστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές σσναλλαγές Καταπολέμηση καθσστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές σσναλλαγές Τι ιστύει για τις καθσστερήσεις ΝΟΜΟΣ 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) - Επείγοντα μέτρα ευαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ (Κ.Ο.Σ.) Ι θαη ΙΙ

(Α) ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ (Κ.Ο.Σ.) Ι θαη ΙΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Όια όζα πξέπεη λα γλωξίδεηε: (Α) Γηα ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο Κνηλωληθνύ Οηθηαθνύ Σηκνινγίνπ Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ (Β) Γηα ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο Σηκνινγίνπ Τπεξεζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο)

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ VISA MASTERCARD Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ θάξηα πνπ επηζπκείηε ΚΩΓ.ΑΗΣΖΖ (Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΩΓ.ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΩΓ.ΠΔΛΑΣΖ ΟΝΟΜΑ....ΔΠΩΝΤΜΟ....... πκπιεξώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα