Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : Fax : s: Λακία, ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.: 42275/1696 Πξφρεηξνο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο πξνκήζεηαο απηνθηλήηνπ ΑΜΔΑ γηα ην Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Δπξπηαλίαο ΔΡΓΟ: Αλαθαηαζθεπή Παιαηάο Πηέξπγαο Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Δπξπηαλίαο θαη Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ ΤΠΟΔΡΓΟ 5o: Πξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ΑΜΔΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ΔΗΓΟ: Πξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ΑΜΔΑ γηα ην Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Δπξπηαλίαο (cpv: ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 (κε Φ.Π.Α) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΑΔΠ 0568, Αξ. Δλάξηζκνπ έξγνπ 2011ΔΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «ΘΔΑΛΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΖΠΔΗΡΟ ». ΤΠΟΛΟΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ: Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ηεξεάο Διιάδαο (Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α ) ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (ΝΑΗ-ΟΥΗ) ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ ΝΑΗ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ

2 Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ: 1.1. Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19 η. Α / ) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 2741/1999 & ηνλ Ν. 2778/99 (ΦΔΚ 295Α), φπσο ζήκεξα ηζρχεη Σνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 η. Α / ) πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σνπ Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ 107 η. Α / ) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/Α / ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248 η. Α /07/ ) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», φπσο ηζρχεη Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68 η. Α / ) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη Σνπ Ν. 3801/2009, (ΦΔΚ 163 η. Α / ) αξζξ.46 «πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο» 1.8. Σνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 η. Α/ ) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» 1.9. Σνπ N. 3845/2010 (ΦΔΚ 65 η. Α/ ) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν» Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 η. Α / ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 η. Α/ ) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 η. Α/ ) άξζξν 27 «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε & επζχλε» Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 η. Α / ) Άξζξνπ 6 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335) Σνπ Ν. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 η. Α/ ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 η. Α/ ) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 η.α / ) άξζξν 26 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν Μηζζνιφγην Βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 η. Α/ ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 η. Α/ ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Παξαγξάθνπ Ε : Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120 η. Α / ) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242 η. Α/ ) «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ, θαηάδηθσλ θαη θξαηνχκελσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη κε ηελ ππνπαξάγξαθν 20 Σ ηνπ Ν.4254/14 (ΦΔΚ 85 η. Α/ ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α /95), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2372/96 (ΦΔΚ 29/Α /96) άξζξν 11 θαη ην Ν.2414/96 (ΦΔΚ 135/Α /96) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο

3 ηνπ Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α / ) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05» Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199 Α ) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3659/08 (ΦΔΚ-77 Α /7-5-08) θαη ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/η.Α / ) «Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο» Σνπ Ν. 2889/2001 «Βειηίσζε & Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 37/ ) Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 256/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α / ) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279 Α / ) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/2005 Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (ΦΔΚ 30/Α / )» Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 81/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα Σνπ Ν. 3377/2005 άξζξν 35 «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α 202/ ) Σνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 25/ ) Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 134/ ) Ν. 3801/2009 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. (ΦΔΚ 163/Α / ) Σνπ Ν. 3867/2010 άξζξν 27παξ.12 (πεξί ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο κε ηξεηο ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηα άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) (ΦΔΚ Α 128/ ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α / ) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1336/2013 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 (L335/ , ζει 17) «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ» Σνπ Π.Γ. 496/1974 (ΦΔΚ Α 204) «Πεξί ινγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.» Σνπ Π.Γ. 30/1996 (άξζξν 100, παξ. 3) «Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ λφκνπ κε ηίηιν «Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε» (ΦΔΚ 21/ Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σνπ Π.Γ. 394/1996 (ΦΔΚ 266 η. Α / ) «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 η. Α / ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», θαζψο επίζεο θαη ηηο θαηά θαηξνχο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194 η. Α/ ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» κε ηηο ζρεηηθέο επεμεγεκαηηθέο εγθπθιίνπο.

4 1.40. Σνπ Π.Γ. 148/10 (ΦΔΚ 241 η. Α / ) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ Α 138/ ) Σηο ππ. αξηζκ. 1/2013, 2/2014, 4/2014, 5/2014 Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ1515/b / ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξψην ζηελ ππνπαξάγξαθν ΗΑ3 η.ζη ηνπ Ν.4254/2014 (ΦΔΚ Α/85/ ). Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α 160/ ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α / ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο- Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4286/2014 (ΦΔΚ Α 160/ ) άξζξν 17 «Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ-ζχζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία Δηαηξεία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ αλψλπκε Δηαηξεία -πξνζαξκνγή ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2012/39/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26 εο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/17/ΔΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 2. Σηο απνθάζεηο: 2.1. Αξηζκ. 2/45576/0026/ (ΦΔΚ 1427/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αλαπξνζαξκνγή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 2362/95 (ππνρξέσζε ζχλαςεο ηδησηηθνχ εγγξάθνπ «ζχκβαζεο» πάλσ απφ 2.500,00 )» Αξηζ.2/59649/0026 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1427/Β / ) «Αλαπξνζαξκνγή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.2362/95» Αξηζ.Π1/3305 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΦΔΚ 1789/Β / ) «χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95» Σεο αξηζκ /739/2010 (ΦΔΚ 1291 η. Β / ) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» Σελ αξηζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ / θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007)» (ΦΔΚ Β 545/ ) Αξηζ.Π1/2380/2012 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (ΦΔΚ 3400/Β / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σελ ππ αξηζκ / Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1515 η. B/ ) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαηφπηλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Σελ ππ αξηζκ. Π1/2390/ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2677 η. Β / ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ Δ..Ζ.ΓΖ.) Σελ ππ αξηζκ. Π1/1419/ (ΑΓΑ: ΧΦΦΦ-ΝΑΟ) Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζέκα «Δληάμεηο ζην ΔΠΠ Σξνπνπνηήζεηο ζην ΔΠΠ » Σελ αξηζκ. Π1/ 2380/12 (ΦΔΚ 3400 Β / ) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» Κ.Τ.Α.

5 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Δζληθήο Άκπλαο Δζσηεξηθψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ Τγείαο Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ Σελ κε αξ /2007 (ΦΔΚ 1673/η.Β / ) Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε ζέκα: «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005» Σελ ππ αξηζκ / Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1515/B/ ) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη ηελ 1500/ Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζ.Γ. «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / Τπνπξγηθήο Απφθαζεο» (ΦΔΚ 1515/B / ) Σελ ππ. αξηζκ. 89/2013 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ηεο Πξάμεο «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΑ ΠΣΔΡΤΓΑ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» Σελ ππ. αξηζκ. 4676/102194/ απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο κε αξηζκ.89/2013 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο Σελ ππ. αξηζκ /3025/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο γηα νξηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο ηεξεάο Διιάδαο σο ππνιφγνπ δηαρεηξηζηή πηζηψζεσλ ηνπ ΠΓΔ ζην έξγν ηεο ΑΔΠ 056/8 ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κε ηίηιν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΑ ΠΣΔΡΤΓΑ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» θαη ΚΑ: 2011ΔΠ Σελ ππ. αξηζκ.1236/ δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο, ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ Σελ ππ. αξηζκ. 106/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία πξνθεξχζζεη Πξφρεηξν Γεκφζην Γηαγσληζκφ κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΜΔΑ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ» πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α. 3. Σα έγγξαθα: 3.1 Σν ππ.αξηζκ163/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξί «Καηψηαηα φξηα δεκνζίεπζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ απφ ηνπο ΟΣΑ Α θαη Β βαζκνχ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο». 3.2 Σελ ππ αξηζκ. 110/ (ΑΓΑ: ΒΗ6ΝΟΞΣΒ-ΔΦ4) εγθχθιην ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζέκα Έθδνζε Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ, φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 3.3 Σελ ππ. αξηζκ. 3477/ Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί Έληαμεο ηεο Πξάμεο «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΑ ΠΣΔΡΤΓΑ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» κε θσδηθφ MIS ΣΟ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Θεζζαιία-ηεξεά Διιάδα-Ήπεηξνο». 3.4 Σελ απφ Σξνπνπνηεηηθή Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξφλησλ Παζήζεσλ Δπξπηαλίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 4. Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΜΔΑ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ» ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ A) Πξφρεηξν δεκφζην δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα απηνθηλήηνπ AMEA γηα ην Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ ,00 ( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ

6 Φ.Π.Α ) ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Β) Σφπνο - Υξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Π.Δ. ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 30/04/2015 ΠΔΜΠΣΖ 10:00 Γ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηηο ηξηάληα νρηψ ρηιηάδεο επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, (38.000,00 ), ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο. Ζ δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο είλαη εγγεγξακκέλε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΚΧΓ. Α Π/Τ: ΔΠ0568, ΦΟΡΔΑ Α: , ΚΧΓ.ΠΡΑΞΖ Α 2011ΔΠ ). Γ. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: ηνηρεία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πκπιεξσκαηηθνί Γεληθνί Όξνη Δηδηθνί Όξνη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Τπνδείγκαηα Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνθνξάο Τπφδεηγκα ρεδίνπ χκβαζεο Παξάξηεκα Α Παξάξηεκα Β Παξάξηεκα Γ Παξάξηεκα Γ Παξάξηεκα Δ Παξάξηεκα Σ Παξάξηεκα Ε Δ. Ζ ζρεηηθή πξνθήξπμε δηαηίζεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ Πι. Διεπζεξίαο 3, ηξίηνο φξνθνο, Λακία ηει ). Σ. Tν πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο, δηεχζπλζε http :// Ε. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηνπνηεζεί ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα. Σα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα θαηαβιεζνχλ απεπζείαο ζηνλ εθδφηε. Ζ. Κάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζα δίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Πι. Διεπζεξίαο 3, ηξίηνο φξνθνο - Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Λακηα - ππεχζπλνο θ. θνχξαο Γεψξγηνο, ηει ). Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ Κνηλνπνίεζε: 1. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Φζηψηηδαο 2. Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα

7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΓΟΤ (CPV) ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ (Δ ΔΤΡΩ) ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ: ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΤΝΟΛΟ (ΔΠΗ %) ΦΟΡΟ: ΚΡΑΣΖΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΜΔΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ,31 ΔΤΡΧ Ο ΔΚΑΣΟΣΔ ΗΥΤΧΝ Φ.Π.Α. Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο. Ζ δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο είλαη εγγεγξακκέλε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΚΧΓ. Α Π/Τ: ΔΠ0568, ΦΟΡΔΑ Α: , ΚΧΓ.ΠΡΑΞΖ Α 2011ΔΠ ). Σξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ΚΡΑΣΖΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΡΥΖ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ.Α.. 0,1%,) ΥΑΡΣΟΖΜΟ 3% ΔΠΗ ΣΟΤ Δ.Α.. ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 20% ΔΠΗ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ Δ.Α.. ΣΟ 100% ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ 4% (ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/1994).

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Η. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: (α) Όια ηα Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,εκεδαπά ή αιινδαπά (β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά (γ)πλεηαηξηζκνί. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα αζθνχλ λφκηκα ην εκπνξηθφ ή βηνηερληθφ ή βηνκεραληθφ επάγγεικα ή ηνπ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ, θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο: (α) Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. (β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. (γ) Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα: (ί) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (ii) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, (iii) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο ζ. 1 ), (iλ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο ζ.2), (λ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο ζ.48),

9 (λτ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο ζ. 76] ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α' 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 [α' 305]). δ) Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. ε) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά πνπ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). II. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο: Α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 (κία ή πεξηζζφηεξεο) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο. iii. Να δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ίλ. Να δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. λ. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα: (α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, (γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο ζ.1), (δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο ζ.2), (ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο ζ.48), (ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ

10 ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο ζ. 76] ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α' 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α 1 305]). vi. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δελ ηειεί ζε πηψρεπζε νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. vii. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. viii. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, είλαη εγγεγξακκέλνο: ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην (Έιιελεο πνιίηεο) θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο (αιινδαπνί) θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ix. Να δειψλεηαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (Α' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη/ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). x. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1. xi. Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. xi. Να δειψλεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. xiii. Να δειψλεη φηη ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηεο κάξθαο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ πεξηιακβάλεη ε πξνζθνξά ηνπ, ζηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο ή ηεο Δπξπηαλίαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο (Service) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο θαζψο θαη ε χπαξμε αληαιιαθηηθψλ.. Οη πην πάλσ δειψζε/ζεηο πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Ζ/Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνβάιινληαη απφ : ε πεξίπησζε ππνςεθίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αθνξά ε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ε πεξίπησζε Α.Δ ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. θαη ν Γ/λσλ χκβνπινο απηνχ Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ θαη Ο Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε πεξίπησζε πλεηαηξηζκνχ. Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ (άξζξν 3 Ν. 4250/14). 2. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (Α 1 290), νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.

11 Α. Οη Έιιελεο Πνιίηεο i. Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1). ii. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ 1ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007 (α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, (γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο ζ.1), (δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο " Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο ζ.2), (ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο ζ.48), (ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 Σ γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο ζ. 76] ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α 1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α 1 305]). iii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. iv. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1), είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (iii) θαη (iv) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Β. Οη Αιινδαπνί i. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:

12 α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, (γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο ζ.1), (δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο ζ.2), (ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο ζ.48), (ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο ζ. 76] ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α 1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α 1 305]). ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1). iii. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Γ. Σα Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά i) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην Α ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1 γηα ηα εκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην Β ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1 γηα ηα αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα. ii) Πηζηνπνηεηηθφ Γήισζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α 1 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα. iii) Καηαζηαηηθφ θαη ηα έγγξαθα ηξνπνπνίεζεο ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ή ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) θαη φια ηα παξαπάλσ αλά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ Α θαη Β. η λ) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη ππφρξενη (αλαθέξνληαη παξαθάησ) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:

13 α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, (γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο ζ.1), (δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο ζ.2), (ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο ζ.48), (ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο ζ. 76] ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α 1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α 1 305]). Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη: Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ., ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. iλ) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο (πεξίπησζε ίί ηνπ παξφληνο εδαθίνπ Γ), εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Αλψλπκε εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. ΚΑΗ Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Γ. Οη Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ i. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. ii Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. iii. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. iλ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ

14 πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ Δ. Οη πλεηαηξηζκνί i. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1), ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: (α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, (γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο ζ.1), (δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο ζ.2), (ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο ζ.48), (ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο ζ. 76] ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α 1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α 1 305]). ii Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο iii θαη iλ ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 11.2, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην Β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 11.2 γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ii ηνπ εδαθίνπ Γ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ II.2. iii. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 3. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηε κε δπλαηφηεηα εθδφζεσο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο..

15 4. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 5. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο κέξεο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξνπ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 3. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίγξαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα δεηνχληαη: δχν (2) αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δχν (2) αληίγξαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, δχν (2) αληίγξαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ' έλα απφ ηα αληίηππα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ". Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίγξαθα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. Κάζε ζειίδα ηνπ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ πξέπεη λα είλαη ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΔΝΖ. Ζ πξνζθνξά, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθφ, ππνβάιιεηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθoχ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Πι. Γεκνθξαηίαο 3, Λακία, ηξίηνο φξνθνο (γξαθείν πξνκεζεηψλ) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 9:00-14:00 θαη κέρξη ιήμεο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή κέρξη 30/04/2015 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00. π.κ. αθνχ πξψηα πξσηνθνιιεζεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο παξαπάλσ Γηεχζπλζεο (Γ.Ο.). Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ ζρεηηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ (απφθαζε Γ.. ηεο εηαηξείαο ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο). Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζα απεπζχλεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, θαη κε ηηο ίδηεο θαηά ηα παξαπάλσ ελδείμεηο θαη κε ηελ επηπιένλ έλδεημε «λα πξσηνθνιιεζεί». Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έηζη ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν αλ θηάζνπλ ζηνλ ηφπν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηηο 2:00 κ.κ. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ, είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε απνζηάιζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Τπεξεζία έγθαηξα. Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ ρξνληθψλ νξίσλ, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο

16 πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α) Ζ ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ) Σν έξγν θαη ππνέξγν γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά ε) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζη) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηξεηο επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: Α) Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζθξαγηζκέλν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα). ηνλ θάθειν ζα ππάξρεη ε έλδεημε "Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο" θαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο. Β) Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα).ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο ηερληθή πεξηγξαθή, καδί κε εηθνλνγξαθεκέλα θπιιάδηα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο. Ζ Σερληθή πξνζθνξά ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Παξαξηεκάησλ Γ, Γ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο, κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Γ) Σα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηov θπξίσο θάθειν, κε ηεv έλδεημε : «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πoπ ζα πεξηιακβάλεη ηεv oηθovoκηθή πξνζθνξά ηoπ δηαγσληδφκελνπ ζε δχν αληίγξαθα (πξσηφηππν & αληίγξαθν). ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ πξσηφηππνπ θαη αληηγξάθνπ επηθξαηέζηεξν ζα είλαη ην πξνηφηππν. Αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηερληθήο πξνζθνξάο, ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Οη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Δάλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξφζεζκα ηελ έλζηαζε ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο παξαηήκαηνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε παξαπάλσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη

17 αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο, θα δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη επζέσο ή εκκέζσο ηνπο παξαπάλσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν, είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο, φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο. Ζ επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εάλ θάπνην απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θξίλεηαη επνπζηψδεο λα κελ απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ ιείπεη θάπνην δηθαηνινγεηηθφ θαη απηφ θξίλεηαη επνπζηψδεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά δελ απνξξίπηεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ κέζα ζε δχν εξγάζηκεο εκέξεο. εκεηψλεηαη: χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/14 «κατάργηση της σποτρέωσης επικσρώσεων αντιγράυων εγγράυων» ηζρχεη: Αληί πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΗΜΔ 1. Οη ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί (φπσο ζην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) ζε Euro ( ) θαη κε δχν (2) δεθαδηθά ζηνηρεία, θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζήο ηνπ, κέρξη ηνλ ηφπν παξάδνζήο ηνπ. Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη ηα πξνκεζεπφκελα είδε. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα απνδνζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ο Φ.Π.Α. ζα απνδνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ ηηκή, ρσξίο ΦΠΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδνο πνπ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ ζα έρεη ζπλνιηθφ θφζηνο κεγαιχηεξν ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

18 Δθ' φζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ο.Δ.) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, αιιά νχηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ απηά. Παξεθθιίζεηο απφ ηηο ηερλννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, γεληθψο δελ είλαη δεθηέο, εθηφο αλ ζεσξνχληαη επλντθέο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΗΜΩΝ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζηηο 30/04/2015 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, δεκφζηα, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Αξρηθά, πξνζέξρνληαη νη δηαγσληδφκελνη θαη ειέγρεηαη ε απηνπξφζσπε εκθάληζε ή ε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα ειέγρνληαη νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ εμσηεξηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αξηζκνχληαη θαηά ηε ζεηξά επίδνζεο θαη κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε Δπηηξνπήο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ αλνίγεη πξψηα ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο θαη αθνχ δηαπηζηψλεη φηη πεξηέρεη θαη ηα ηξία ηκήκαηα (ην Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ην Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ην Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), αξηζκνχληαη νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ ηνπο θαη κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε. Αλνίγεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 1. Γηα φζνπο δηαγσληδφκελνπο ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θξίλεη φηη δελ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο επέξρεηαη απνθιεηζκφο θαη επηζηξέθνληαη νη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. ηε ζπλέρεηα, γηα ηνπο ππφινηπνπο, αλνίγεη ην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ειέγρεηε ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΩΝ Γ θαη Γ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (δειψζεηο) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, επηζηξέθνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο. Οη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, (φζσλ ησλ ππνςεθίσλ νη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο θξίζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα απνζθξαγηζηνχλ ηελ ίδηα κέξα, θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, δηαθνξεηηθά εάλ ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζεσξεί φηη απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζα αλνηρζνχλ ζε κέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί θαη γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ζε πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεη, ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ.

19 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ εδαθίνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ ηνπ άξζξνπ 1 (άξζξν 6 Π.Γ 118/07) ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ παξαπάλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθά πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ άξζξνπ 1, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΝΣΑΔΗ 1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ, ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, σο εμήο : Α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Ο.Δ.) θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Β. Καηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη ε αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Ο.Δ.) εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζ 1 απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. Γ. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ελζηάζεσλ θαη ε αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Ο.Δ.) εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ην αξγφηεξν δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Γ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1 κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο παξαπάλσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ.

20 Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ελζηάζεσλ θαη ε αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Ο.Δ.) εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ην αξγφηεξν δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο παξαπάλσ ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο. 2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 3. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο θνηλνπνηείηαη ηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 ("παξάβνια απφ θάζε αηηία"). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζε ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 1. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, φισλ ή κέξνπο ησλ εηδψλ πνπ πξνθεξχρζεθαλ. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε πνζνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 2. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 4. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 5. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ: η) φηαλ ν θνξέαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ, ηη) φηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε. Ζ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηκή, ηνλ θνξέα γηα ηνλ

21 νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ, ηε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπο. 2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξεψλεηαη λα πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα πινπνηείηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο απηφ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 4. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο,ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΜΒΑΖ 1. Με ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ - Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Πι. Διεπζεξίαο 3, ε ζρεηηθή ζχκβαζε ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Σα ζπκβαιιφκελα κέξε Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα Σελ ηηκή Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο 3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν. Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη απφθαζε ηεο δηνίθεζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (άξζξν 34 Π.Γ 118/07). ΑΡΘΡΟ 10 ΔΓΓΤΖΔΗ

22 1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. 2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 3. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. β) Σνλ εθδφηε. γ) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. δ) Σνλ αξηζκφ εγγχεζεο. ε) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. δ) Σνπο φξνπο φηη: i. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. ii. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν βαξχλεη πάληνηε ηνλ εγγπεηή. iv. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Α. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη απεπζχλεηαη ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ. β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 θαη ηα αθφινπζα: (Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (αλ ππάξρεη) θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. (II) Σελ εκεξνκελία ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ην απηνθίλεην θαη ηα είδε ηνπ εμνπιηζκνχ, πιένλ δχν (2) κήλεο. Ζ εγγχεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 4.Οια ηα έμνδα θαηάπησζεο εγγπεηηθψλ βαξχλνπλ ηνλ εγγπεηή. 5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δθφζνλ νη παξαδφζεηο γίλνπλ ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 6. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Δγγχεζε πκκεηνρήο δελ απαηηείηαη (άξζξν 157 Ν. 4281/14). ΑΡΘΡΟ 11 ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Όηαλ ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ν πξνζεξρφκελνο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε λνκηκνπνίεζή ηνπ

23 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο, απφζπαζκα πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πιεξεμνχζην). ΑΡΘΡΟ 12 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Σα ππφ πξνκήζεηα απηνθίλεην ΑΜΔΑ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη, δχν κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, ηελ ππεξεζία. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ην 1/2 απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε νξγάλνπ κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (ζρεη. αξζ. 26 ηνπ Π.Γ 118/2007). Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ εηδψλ. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζα γίλεη απφ επηηξνπή, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζα γίλεη κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο,ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα νπνία ηνπ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ή θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, λα ειέγμεη θαη πνηνηηθά ηα είδε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαδνζνχλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην θαη ηα είδε ηνπ εμνπιηζκνχ δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ή λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθφ, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο,κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηή ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ αθαηάιιεια απφ ηελ επηηξνπή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Ζ αληηθαηάζηαζε ζα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ. Αλ δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ κε άιια, πνπ λα πιεξνχλ ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα ππνζηεί ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο, άξζξα 31,32,33,34 ηνπ Π.Γ.118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 ΣΡΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΩΜΖ Ζ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζα γίλεη απφ πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη βεβαίσο, αθνχ ππνβιεζνχλ, απφ ηov πξνκεζεπηή ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 1)Πξσηφηππν Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. 2) Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.

24 3) Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 4) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα 3% θξάηεζε ππέξ ΜΣΠΤ, 2% ραξηφζεκν επί ηνπ ΜΣΠΤ θαη 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, θαζψο θαη ζηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,10% ζε θάζε πιεξσκή πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20 % εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ. Σα ζρεηηθά ηηκνιφγηα, πνπ ζα ππνβάιινληαη, ζα είλαη θαζαξνγξακκέλα θαη ζα ειέγρνληαη, σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ΑΡΘΡΟ 14 ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο φπσο νξίδνληαη απφ ην Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/ ) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/1-2-95) Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ.

25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Απηνθηλήηνπ. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ζα απαληά παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν θαη κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα ζεκεία απφθιηζεο. 2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη επηπιένλ θαηάζηαζε ζηελ νπνία λα δίλνληαη, πιήξεηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά λα πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε θαη ηα θαησηέξσ: Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη έηνο Σχπνο νρήκαηνο ή ζεηξά εμνπιηζκνχ Δίδνο θηλεηήξα Μέγηζηε πξαγκαηηθή ηζρχο ηνπ θηλεηήξα ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο Μέγηζηε ζηξνθή ζηξέςεο ηνπ θηλεηήξα ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο Μέγηζηνο αξηζκφο ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα θαη ηειηθή ηαρχηεηα ρέζε ζπκπίεζεο Αξηζκφο θαη δηάηαμε θπιίλδξσλ Καηαλαιψζεηο θαπζίκνπ Υσξεηηθφηεηαο δεμακελήο θαπζίκνπ Δίδνο θαη ηχπνο ζπκπιέθηε Δίδνο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ Δίδνο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο Δίδνο θαη δηαζηάζεηο ειαζηηθψλ Δίδνο ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο Δίδνο ζπζηήκαηνο πέδεζεο Σχπνο, ηάζε, ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή θαη έληαζε ελαιιάθηε Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο Μεηαμφλην Μεηαηξφρηα Βάξνο νρήκαηνο κε ηα παξειθφκελα θαη σθέιηκν θνξηίν Σχπνο θαζηζκάησλ θαη επέλδπζή ηνπο Δμσηεξηθφο εμνπιηζκφο Όξγαλα ειέγρνπ νδήγεζεο Αθηίλα ζηξνθήο πζηήκαηα αζθάιεηαο (αεξφζαθνη, πξνεληαληήξεο θιπ.) Δγγχεζε επηθαλεηαθήο πξνζηαζίαο ακαμψκαηνο Αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξηθήο ξάκπαο «Δπίζεκνο Αληηπξφζσπνο» ή «Γηαλνκέαο» ζηελ Διιάδα 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία, αληαιιαθηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.

26 4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηξία (3 ) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη, φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν ή άιιε κνξθή εγγχεζεο, ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Γ/μεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηφο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. Δθεί πνπ απαηηείηαη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιήξε εγγχεζε θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ην ππφ πξνκήζεηα είδνο λα είλαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εηνηκφηεηαο. 5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ, εθ πνζνζηνχ ίζνπ κε ην 2,5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο απηψλ ρσξίο ΦΠΑ, εθηφο εάλ ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γ/μεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ. Ζ ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαιχπηεη φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ. 6. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη. 7.Ζ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο δελ ζα αιινηψλνπλ ην πξνθεξπζζφκελν αληηθείκελν.

27 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ 1. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν απηνθίλεην ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 1.1.Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην, ηειεπηαίνπ εξγνζηαζηαθνχ ηχπνπ θαη λα πιεξνί φιεο ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο. Να είλαη ηχπνπ VAN εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα κεηαθνξά δχν ακαμηδίσλ Α.Μ.Δ.Α. Να δηαζέηεη πιατλή ζπξφκελε πφξηα. Να δηαζέηεη δηπιή πίζσ πφξηα κε ειεθηξνυδξαπιηθφ κεραληζκφ θφξησζεο ηξνρήιαησλ ακαμηδίσλ. Ο κεραληζκφο λα δηαζέηεη ερεηηθή θαη νπηηθή πξνεηδνπνίεζε, ψζηε ηελ ζηηγκή ηεο αλχςσζεο/ θαηάβαζεο λα πξνεηδνπνηνχληαη νη δηεξρφκελνη νδεγνί ησλ άιισλ νρεκάησλ. 1.2.Να δηαζέηεη Έγθξηζε Σχπνπ γηα κεηαθνξά Α.Μ.Δ.Α., ε νπνία λα επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά. 1.3.Να έρεη κεηαμφλην, απαξαίηεηνπ κήθνπο ηέηνην πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα θηινμελήζεη νπσζδήπνηε δχν ακαμίδηα αηφκσλ ΑΜΔΑ θαη απαξαίηεηα άιια ηέζζεξα (4) κεηαθεξφκελα άηνκα καδί κε ηνλ νδεγφ. πγθεθξηκέλα ν ζάιακνο κεηαθνξάο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνληαη δχν (2) άηνκα (πεξηπαηεηηθνί αζζελείο ή ζπλνδνί) θαη άιια δχν (2) άηνκα έκπξνζζελ ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ( νδεγφο-ζπλνδεγφο). Αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα κεηαθνξά πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ πιελ ησλ ακαμηδίσλ απηφ ζα γίλεη απνδεθηφ. 1.4.Ζ φιε θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ηζρχνπζεο ζήκεξα δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν νρεκάησλ. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη ηέηνην ψζηε θαηά ηε κεηαθνξά ησλ αηφκσλ λα πξνζθέξεη αζθάιεηα, άλεζε θαη πξνζηαζία. 1.5.Σν φρεκα ζα είλαη γλσζηήο κάξθαο θαη ζα παξαδνζεί πξνο θπθινθνξία, αθνχ ν πξνκεζεπηήο έρεη δηεθπεξαηψζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ, κε επζχλε ηνπ θαη δαπάλε ηνπ. 1.6.ηελ ηηκή ηνπ απηνθηλήηνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη παληφο είδνπο δαπάλεο αλαγθαίεο γηα ηελ λφκηκε θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο (εθηεισληζκνί, κεηαθνξηθά, δηάθνξα ινηπά έμνδα θαη αλ ππάξμεη ηέινο ηαμηλφκεζεο θ.ι.π.). 1.7.Σν φρεκα ζα ρξσκαηηζηεί κε πεξηκεηξηθή θφθθηλε ηαηλία πάρνπο δέθα (10) εθαηνζηψλ θαη κε ηνλ ηίηιν «ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ» ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ

28 πγθνηλσληψλ. ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 1.8.ην βαζηθφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο πεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε, ππξνζβεζηήξαο απηνθηλήηνπ, θηβψηην παξνρήο "πξψησλ βνεζεηψλ", ηξηγσληθή πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα, πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, αλάινγα θαη επαξθή εξγαιεία επηζθεπήο θαζψο θαη έλα δεχγνο αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. 2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 2.1. ΑΜΑΞΧΜΑ Σν απηνθίλεην ζα είλαη θιεηζηφ ηχπνπ VAN, εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα κεηαθνξά δχν ακαμηδίσλ Α.Μ.Δ.Α. Να δηαζέηεη πιατλή ζπξφκελε πφξηα. Να δηαζέηεη δηπιή πίζσ πφξηα κε ειεθηξνυδξαπιηθφ κεραληζκφ θφξησζεο ηξνρήιαησλ ακαμηδίσλ. Να δηαζέηεη πεξηκεηξηθά παξάζπξα ζε φιεο ηηο πιεπξέο. Να δηαζέηεη ειάρηζην κήθνο- πιάηνο χςνο ακαμψκαηνο: mm αληίζηνηρα. Μφλν πξνζθνξέο κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζα γίλνληαη απνδεθηέο Σν ακάμσκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο ραιπβδνέιαζκα, κε πιήξε αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Δίλαη απαξαίηεηε δε ε ελίζρπζή ηνπ ζε ηδηαίηεξα εππαζή θαη βαζηθά ζεκεία φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο ζφινπο ησλ ηξνρψλ, ζηα ζεκεία ζπλδέζεσλ θαη ζηηο δνθνχο. Να δηαζέηεη ειάρηζην πιάηνο κεηαμχ ησλ ζφισλ 120mm Γεληθά ην ακάμσκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή αζθάιεηα. Να έρεη δειαδή ηε δπλαηφηεηα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε δπζθακςία θαη ζε πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αεξφζαθνπο απαξαίηεηα γηα ηνλ νδεγφ θαη ζπλνδεγφ ή δπλεηηθά γηα ηνπο άιινπο επηβαίλνληεο θαη απαξαίηεηα δψλεο ειεγρφκελεο παξακφξθσζεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ηεο ελέξγεηαο πξφζθξνπζεο Σέινο ε βαθή ηνπ ακαμψκαηνο ζα είλαη απαξαίηεηα κεηαιιηθή, ή αθξπιηθή δηπιήο επίζηξσζεο, πςειήο πνηφηεηαο ζε ρξψκα επηινγήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη επηπιένλ ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα πνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ρψξν γηα αλαπεξηθά ακαμίδηα ζα πξέπεη λα θέξεη εηθνλνγξάκκαηα νξαηά απφ ην εμσηεξηθφ, ηφζν ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο πξνο ην πεδνδξφκην φζν θαη πιεζίνλ ηεο θαηάιιειεο πφξηαο επηβαηψλ. Καηάιιεια εηθνλνγξάκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη ζην εζσηεξηθφ πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα φπσο θαίλνληαη παξαθάησ:

29 ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 2.2.ΚΗΝΖΣΖΡΑ-ΔΠΗΓΟΔΗ Να δηαζέηεη πεηξειαηνθηλεηήξα ν νπνίνο ζα είλαη ηεηξάρξνλνο, ηεηξαθχιηλδξνο, θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ απφ 1950 θ.ε. θαη πάλσ κε απαηηνχκελε απνδηδφκελε ηζρχ άλσ ησλ 100 HP Να δηαζέηεη ξνπή θηλεηήξα απφ 250Nm θαη πάλσ Θα πξέπεη δε λα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο κε κνλάδα ςεθαζκνχ θαπζίκνπ ειεθηξνληθά ειεγρφκελε. Ο θηλεηήξαο λα ξπζκίδεη απηφκαηα ηελ πίεζε, ηνλ ρξνληζκφ θαη ηνλ φγθν ςεθαζκνχ ηνπ θαπζίκνπ Σν θαχζηκν ζα είλαη απαξαίηεηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αληηξξππαληηθή ηερλνινγία Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 150 km/h Απαξαίηεηε είλαη θπζηθά ε χπαξμε πιήξνπο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο Σέινο ε δεμακελή θαπζίκσλ ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 60 ιίηξσλ, ηνπνζεηεκέλε ζε αζθαιέο ζεκείν ηνπ ακαμψκαηνο. 2.3.ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθφ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρχηεηεο εκπξφζζηαο θίλεζεο, φιεο ζπγρξνληζκέλεο θαη κία (1) ηαρχηεηα γηα νπηζζνθίλεζε Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη πδξαπιηθφο.

30 ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Να δηαζέηεη εκπξφζζηα ή νπίζζηα θίλεζε 2.4.ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σν ηηκφλη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ηειεζθνπηθά ξπζκηδφκελν θαη απαηηείηαη λα θέξεη ζχζηεκα πδξαπιηθήο ε ειεθηξηθήο ππνβνήζεζεο, έηζη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ακέζσο ζηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ νδεγνχ ρσξίο αληίζηνηρα λα εκθαλίδεη ππεξεπαηζζεζία ζηηο αλσκαιίεο ηνπ δξφκνπ. 2.5.ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πδξαπιηθφ, δηπινχ αλεμαξηήηνπ θπθιψκαηνο θαη λα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο Θα πξέπεη επίζεο λα θέξεη ππνβνήζεζε (ζεξβφ) ππνπίεζεο, ή άιινπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη βαιβίδα θαηαλνκήο ηεο πίεζεο κεηαμχ ηνπ εκπξφζζηνπ θαη νπίζζηνπ άμνλα Ζ πέδεζε ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ ζα γίλεηαη κέζσ δηζθνθξέλσλ, ελψ επηζπκεηή είλαη ε χπαξμε αεξηδφκελσλ δίζθσλ εκπξφο θαη απιψλ δίζθσλ πίζσ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε γίλεηαη απνδεθηή ε χπαξμε ηπκπάλσλ ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο Φπζηθά θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εθνδηαζκφο ηνπ νρεκαηνο κε πιήξεο ζχζηεκα αληηπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ (ABS) ηειεπηαίαο γεληάο. 2.6.ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ Σν νιηθφ ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ άλεηε αιιά θαη αζθαιή θίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζην δξφκν Ηδηαίηεξα επηζπκεηφ είλαη νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ξχζκηζεο ηεο αλάξηεζεο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ αζθαιέζηεξε θαη αλεηφηεξε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, βειηηζηνπνηψληαο ηηο παξακέηξνπο θίλεζήο ηνπο, ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο εηδηθέο θάζε θνξά ζπλζήθεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ή θαη άιισλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ νδήγεζήο ηνπο. EΠΗΘΤΜΖΣ Ο 2.7.ΤΩΡΔΤΣΖ Σν φρεκα ζα θέξεη ζπζζσξεπηή 12 Volt. DC ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 60Ah, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε θαη αζθαιή βάζε εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ θηλεηήξα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν έρεη θξηζεί αλαγθαίν θαη αζθαιέο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή Σν δε ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα

31 ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ έρεη πιήξε αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε θαη γεησκέλν ηνλ αξλεηηθφ πφιν. 2.8.ΔΛΑΣΗΚΑ-ΣΡΟΥΟΗ Θα θέξνπλ ηέζζεξα (4) θαηλνχξγηα ή έμη (6) (ζε πεξίπησζε απηνθηλήηνπ κε δηπινχο πίζσ ηξνρνχο) ηεκάρηα ειαζηηθψλ, γλσζηήο θαη αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο Θα θέξνπλ επίζεο θαη έλα (1) επηπιένλ εθεδξηθφ ηξνρφ φκνην αθξηβψο κε ηνπο θαλνληθνχο. 2.9.ΑΦΑΛΔΗΑ Ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ην φρεκα ζα έρεη ην ζχζηεκα παζεηηθήο αζθάιεηαο κε ην νπνίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν. Θα πξέπεη ινηπφλ λα θέξεη απαξαίηεηα αεξφζαθν νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ Απαξαίηεηεο φκσο είλαη νη δψλεο αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο επηβαίλνληεο κε πξνεληαηήξεο θαη ξχζκηζε θαζ χςνο ΔΩΣΔΡΗΚΟ Σν εζσηεξηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πςειήο πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο, αλάινγα ηνπ ζπλνιηθνχ χθνπο ηνπ νρήκαηνο. Θα ππάξρεη δε πςεινχ επηπέδνπ ερνκφλσζε θαη πιήξεο ζχζηεκα Α/C ςχμεο - ζέξκαλζεο, πςειήο απφδνζεο κε απιφ ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα, θηιηθφ ζην ρξήζηε. Ζ ηαπεηζαξία ησλ θαζηζκάησλ θαη νη επελδχζεηο ζα είλαη απφ πνιπκεξέο ή χθαζκα πςειήο πνηφηεηαο. Βαζηθή απαίηεζε είλαη λα δηαζέηεη δηπιή πίζσ πφξηα κε ειεθηξνυδξαπιηθφ κεραληζκφ θφξησζεο ηξνρήιαησλ ακαμηδίσλ. Να είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα κεηαθνξά δχν ακαμηδίσλ Α.Μ.Δ.Α., θαη απαξαίηεηα άιια ηέζζεξα (4) κεηαθεξφκελα άηνκα καδί κε ηνλ νδεγφ. Σν φρεκα λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. Σν ζχζηεκα απηφ λα είλαη ηεζζάξσλ ζεκείσλ ηθαλφ λα αληέρεη ηελ έιμε, ζηξνθή θαη θιίζε. Να ζπγθξαηεί ην θάζε ακαμίδην απφ κέξε ηνπ ζαζί ηνπ θαη φρη απφ κέξε κε ζηαζεξά φπσο ξφδεο, δειαδή λα ππάξρνπλ δχν ηκάληεο εκπξφζζηνη ζηαζεξνί, δχν απηφκαηνη ξπζκηδφκελνη θαη έλαο ηκάληαο πξφζδεζεο θάζε ακαμηδίνπ θαη ηνπ επηβάηε. Ο κεραληζκφο λα ζηεξίδεηαη ζηαζεξά ζην φρεκα ζε εηδηθέο ξάγεο ζηήξημεο ηνπνζεηεκέλεο εγθάξζηα ηνπ δαπέδνπ ηνπ νρήκαηνο. Ο κεραληζκφο λα είλαη θαηάιιεινο γηα θάζε ηχπν ακαμηδίνπ Γηα θάζε ρξήζηε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην δηακέξηζκα επηβαηψλ, πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 750mm θαη κήθνπο 1300mm. Αλαπεξηθφ ακαμίδην ΝΑΗ ΝΑΗ

32 ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Διάρηζηνο ειεχζεξνο ρψξνο γηα ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν Ζ δηπιή πίζσ πφξηα γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, ε νπνία δελ είλαη πφξηα επηβαηψλ, πξέπεη λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1400mm Όια ηα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζε ρψξν αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ πξέπεη λα κπνξνχλ λα ειεπζεξψλνληαη εχθνια ζε πεξίπησζε αλάγθεο ην εζσηεξηθφ θαη ζηνλ ακέζσο εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο θσηηζκφο ψζηε ηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθή ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα επηβηβάδνληαη κε αζθάιεηα. Όια ηα είδε θσηηζκνχ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ φξαζε ηνπ νδεγνχ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κφλνλ φηαλ ην φρεκα είλαη ζηακαηεκέλν Πιήξεο ζχζηεκα Α/C ςχμεο - ζέξκαλζεο, πςειήο απφδνζεο κε απιφ ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα, θηιηθφ ζην ρξήζηε. ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 2.11.ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΟΓΖΓΖΖ Σν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε ζηηγκή ε αζθαιήο θαη άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ, λα δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηνπ ρξήζηε θαη λα ζπκβαδίδεη κε ην γεληθφηεξν χθνο ηνπ νρήκαηνο πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί ην φρεκα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαηηήησο, ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.25 13:54:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΦΑΧ7ΛΗ-ΘΚΚ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΛΑΜΗΑ: 25/06/2015 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: ΑΦΟΗ ΜΑΡΖ Ο.Δ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΟΙΝ.: ΝΗΜΣ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ Σει. (εμση): 210 72 88 170-137 ΝΗΜΣ/ΤΠΔΔΓ Φ.800/ 4/774 ΝΗΜΣ/ΓΟΤ.149

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 89278/3253 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 85077/3092 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 Σαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 18432 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΖ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΑΘΖΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1 ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Fax: 2271044311 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 4 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ.: 25510-76423 FAX : 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 3/2012 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡIΘ. 013/2015 (ΑΡ.ΤΣ )

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡIΘ. 013/2015 (ΑΡ.ΤΣ ) ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Β.Ληνπιηάθε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Μεδνχξιν, Λάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΚ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Κνπηζαληψλε Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΘ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Παπαξξίδνπ Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα