Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ. β) Οι Γενικοί Όροι υπεριςχφουν τυχόν διαφορετικϊν τοπικϊν εμπορικϊν εκίμων και ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακϊσ και διαφορετικϊν νομοκετικϊν διατάξεων και διατάξεων διεκνϊν ςυμβάςεων, εκτόσ αν αυτζσ είναι αναγκαςτικοφ δικαίου. Aρκρο 2: φμβαςθ Διαμεταφοράσ. α) Ανάκεςθ διαμεταφοράσ είναι θ ςφμβαςθ με τθν οποία ο Διαμεταφορζασ αναλαμβάνει ζναντι αμοιβισ τθν υποχρζωςθ ζναντι του αποςτολζα ι του παραλιπτθ των εμπορευμάτων, να μεταφζρει αυτά ςτον τόπο προοριςμοφ, όχι διενεργϊντασ τθ μεταφορά ο ίδιοσ προςωπικά, αλλά εξευρίςκοντασ το μεταφορζα που κα μεταφζρει αυτά και με τον οποίο αυτόσ ςυνάπτει τθ ςφμβαςθ μεταφοράσ ςτο δικό του όνομα αλλά για λογαριαςμό του αποςτολζα ι του παραλιπτθ. β) Ο Διαμεταφορζασ δφναται να υπειςζλκει ωσ μεταφορζασ ςτθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ. Aρκρο 3: Εκτζλεςθ ςυναφϊν εργαςιϊν από τον Διαμεταφορζα. α) O Διαμεταφορζασ αναλαμβάνει, μετά από ειδικι ςυμφωνία, εκτόσ από τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ και όλεσ τισ παρεπόμενεσ εργαςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται θ μεταφόρτωςθ, θ αποκικευςθ, ο εκτελωνιςμόσ, θ αςφάλιςθ και λοιπζσ ςυναφείσ εργαςίεσ. β) Οι Γενικοί Όροι ιςχφουν για τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται μόνο με τθν επιμζλεια μεταφοράσ, εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί διαφορετικά γραπτϊσ με τον εντολζα. Αρκρο 4: Τποχρεϊςεισ του εντολζα. α) Η ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ από τον Διαμεταφορζα δεςμεφει τον εντολζα. β) O εντολζασ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα και τισ δαπάνεσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. γ) Ο εντολζασ οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. O Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ςυνζπειεσ που μπορεί να προκφψουν λόγω τθσ μθ ι τθσ κακυςτερθμζνθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του εντολζα. Aρκρο 5: Οδθγίεσ του εντολζα. Ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να ακολουκεί μόνο τισ οδθγίεσ του εντολζα που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ επιμζλειασ μεταφοράσ και περιζχονται ς' αυτιν. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ οδθγιϊν του εντολζα προσ τον Διαμεταφορζα αποφαςίηει ο τελευταίοσ ςφμφωνα με τθ διακριτικι του ευχζρεια. Ο εντολζασ ευκφνεται για όλεσ τισ ςυνζπειεσ που ενδζχεται να προκφψουν από λανκαςμζνεσ ι ανεπαρκείσ οδθγίεσ του. Αρκρο 6: Τποχρεωτικά ςτοιχεία τθσ εντολισ. α) Στθν εντολι που δίνεται ςτον Διαμεταφορζα πρζπει να προςδιορίηονται θ ακριβισ διεφκυνςθ του αποςτολζα και του παραλιπτθ, ο τόποσ φόρτωςθσ και παράδοςθσ, το είδοσ των εμπορευμάτων, θ ποςότθτα, το περιεχόμενο των κιβωτίων, οι διαςτάςεισ τουσ, το μικτό τουσ βάροσ και κάκε άλλο απαραίτθτο ςτοιχείο που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. Tθν ευκφνθ για ηθμίεσ που οφείλονται ςε μθ πλιρθ ι λανκαςμζνα ςτοιχεία φζρει ο εντολζασ. Αν δεν του ζχει δοκεί ςχετικι γραπτι εντολι, δεν είναι υποχρεωμζνοσ ο Διαμεταφορζασ να ελζγξει ι να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία αυτά ι άλλεσ δθλϊςεισ του εντολζα. β) O Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να προβεί ςε ηφγιςθ των εμπορευμάτων μόνο εάν υπάρχει γραπτι εντολι. γ) Ο Διαμεταφορζασ αναγράφει ςτο αποδεικτικό παραλαβισ που εκδίδει το περιεχόμενο, τθν αξία, τθν ποςότθτα, το βάροσ ι τθ ςυςκευαςία του μεταφερόμενου αγακοφ κατά διλωςθ του εντολζα. Αρκρο 7: Μεταφερόμενα εμπορεφματα. α) Ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να αναλάβει τθν μεταφορά εμπορευμάτων που μπορεί να προκαλζςουν ηθμία ςε πρόςωπα, ηϊα, άλλα εμπορεφματα ι τα οποία είναι επιρρεπι ςε χειροτζρευςθ ι φκορά, εκτόσ εάν υπάρχει προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία. Αν τζτοιου είδουσ εμπορεφματα ζχουν δοκεί ςτον Διαμεταφορζα χωρίσ προθγοφμενθ ςυμφωνία, ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται, αν αυτό απαιτείται από τισ περιςτάςεισ, να προβεί ςτθν πϊλθςθ αυτϊν ι ακόμθ, ςε περίπτωςθ που επίκειται κίνδυνοσ, να προχωριςει ςτθν καταςτροφι τουσ. Ο εντολζασ είναι υπεφκυνοσ, για κάκε ηθμία που προζκυψε και φζρει όλα τα ςχετικά ζξοδα. β) Αν λόγω λανκαςμζνων ι ανεπαρκϊν οδθγιϊν o Διαμεταφορζασ ανζλαβε τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ εμπορευμάτων τα οποία από τθ φφςθ τουσ δεν μποροφν να γίνουν δεκτά, ι μποροφν να γίνουν δεκτά μόνο

2 Σελίδα 2 από 6 κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. εκρθκτικά, εφφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά ςτοιχεία ι ουςίεσ που ανακυμιάηουν, θ εντολι πρζπει να κεωρείται άκυρθ. Αν παρ' όλα αυτά λάβει χϊρα θ μεταφορά, ο Διαμεταφορζασ δεν φζρει ευκφνθ για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα ζξοδα που μπορεί να προκφψουν. Αντίκετα διατθρεί κάκε δικαίωμα να λάβει κάκε απαραίτθτο μζτρο για τθν προςταςία των άλλων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, προςϊπων και του περιβάλλοντοσ, τα δε ζξοδα βαρφνουν τον εντολζα. Αρκρο 8: Βάροσ απόδειξθσ. O Διαμεταφορζασ δεν φζρει τθν ευκφνθ για ηθμίεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςε προφορικζσ εντολζσ, υποδείξεισ ι γνωςτοποιιςεισ του εντολζα, εκτόσ αν επιβεβαιϊκθκαν γραπτϊσ από αυτόν. Αρκρο 9: Διεφκυνςθ του εντολζα. Ο εντολζασ ζχει υποχρζωςθ να δθλϊςει ςτον Διαμεταφορζα τθν διεφκυνςι του ι τθν αλλαγι διεφκυνςθσ χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ιςχφει θ τελευταία διεφκυνςθ που δόκθκε ςτον Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ηθμίεσ που οφείλονται αν τυχόν δόκθκε λανκαςμζνθ διεφκυνςθ από τον εντολζα ι ςε ανεπαρκι ι ελλειπι ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν αλλαγι διεφκυνςθσ του εντολζα. Αρκρο 10: Αποςτολι εγγράφων. α) Ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να αποςτζλλει τισ επιςτολζσ ςυςτθμζνεσ ι να αςφαλίηει τθ μεταφορά εγγράφων, εκτόσ εάν υπάρχει γραπτι εντολι. β) O Διαμεταφορζασ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγχει τθ γνθςιότθτα των υπογραφϊν ςε δθλϊςεισ που αφοροφν τα μεταφερόμενα αντικείμενα ι ςε άλλα γραπτά κείμενα ι να ελζγχει τθν αρμοδιότθτα προσ υπογραφι των υπογραφόντων, εκτόσ εάν ζχει ςυμφωνθκεί γραπτϊσ κάτι άλλο. Αρκρο 11: Aνάκλθςθ εντολισ. Ο εντολζασ ζχει δικαίωμα να ανακαλζςει τθν εντολι οποτεδιποτε, εκτόσ και αν ο Διαμεταφορζασ δεςμεφκθκε με τρίτουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο εντολζασ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα και τισ δθμιουργθκείςεσ δαπάνεσ κακϊσ και με οποιαδιποτε κετικι ι αποκετικι ηθμία που μπορεί να προκφψει από τθν ανάκλθςθ τθσ εντολισ. Aρκρο 12: Ομαδικι μεταφορά εμπορευμάτων. Ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται να αναλάβει τθν επιμζλεια μεταφοράσ των εμπορευμάτων με το ςφςτθμα GROUPAGE, δθλαδι ομαδικά με άλλα εμπορεφματα, τα οποία ανικουν ςε περιςςότερουσ εντολείσ, εφόςον δεν ςυμφωνικθκε γραπτϊσ το αντίκετο. Αρκρο 13: Εκχϊρθςθ απαιτιςεων. H εκχϊρθςθ των απαιτιςεων του εντολζα κατά του Διαμεταφορζα ςε τρίτουσ κακϊσ και θ ζγερςθ αξιϊςεων κατά του Διαμεταφορζα ςτο όνομα ι για λογαριαςμό ενόσ τρίτου είναι δυνατι μόνο αν κεμελιϊνονται δικαιϊματα κατά του Διαμεταφορζα ςτα πλαίςια των παρόντων Γενικϊν όρων και όχι άλλων που τυχόν προκφπτουν από ιδιαίτερεσ ςυμφωνίεσ από τθ ςφμβαςθ. Aρκρο 14: Ειδικζσ ρυκμίςεισ για μεταφορζσ από και ςε λιμάνι. α) Όταν πρόκειται για μεταφορά από και ςε λιμάνι θ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και όρουσ λειτουργίασ του κάκε λιμζνα και με τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτισ φορτωτικζσ ι ναυλοςφμφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακζσ ι οι πλοιοκτιτριεσ εταιρίεσ. β) Οι ςυμφωνθκείςεσ τιμζσ δεν περιλαμβάνουν επιπρόςκετα ζξοδα που προζρχονται από φόρτωςθ, μεταφόρτωςθ ι εκφόρτωςθ των εμπορευμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, του ςαββατοκφριακου ι των επίςθμων αργιϊν, κλπ. γ) Όταν ο Διαμεταφορζασ αναλάβει τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ των εμπορευμάτων ςτο λιμάνι φόρτωςθσ των εμπορευμάτων, δεν ευκφνεται για πικανζσ κακυςτεριςεισ του πλοίου, για ελλειπι φόρτωςθ, υπερθμερία πλοίου, απαγόρευςθ απόπλου του πλοίου, για ζξοδα φφλαξθσ, εκφόρτωςθ ι για οποιοδιποτε ηθμία που μπορεί να προκλθκεί από τισ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ ι τουσ πράκτορεσ αυτϊν. Όλα τα προαναφερόμενα ειδικά ζξοδα βαρφνουν τον εντολζα. II. ΠΑΡΟΧΕ - ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΠΟΟ Aρκρο 15: Αμοιβι του Διαμεταφορζα, ζξοδα. α) Το φψοσ τθσ αμοιβισ του Διαμεταφορζα για τθν εκτζλεςθ τθσ ανατεκείςθσ ς' αυτόν εντολισ κακορίηεται με ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων.

3 Σελίδα 3 από 6 β) Εκτόσ από ρθτι αντίκετθ ςυμφωνία θ αμοιβι και τα ζξοδα προπλθρϊνονται με τθν παραλαβι των εμπορευμάτων όταν εντολζασ είναι ο αποςτολζασ και πριν τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων όταν εντολζασ είναι ο παραλιπτθσ. γ) Τα τιμολόγια του Διαμεταφορζα εξοφλοφνται ςε μετρθτά. Ο εντολζασ γίνεται υπεριμεροσ το αργότερο 15 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ εξϊδικθ ειδοποίθςθ ι άλλθ προχπόκεςθ, εκτόσ εάν επζρχεται νωρίτερα ςφμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ του εντολζα ο Διαμεταφορζασ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τόκουσ υπερθμερίασ. Αρκρο 16: υμφωνία για τθν τιμι και τθν παροχι. α) Προςφορζσ του Διαμεταφορζα και ςυμφωνίεσ ςχετικά με τιμζσ και παροχζσ αφοροφν πάντα μόνο τισ ρθτά αναφερόμενεσ παροχζσ του Διαμεταφορζα ι/και τρίτων και, εφόςον δεν ςυμφωνικθκε κάτι άλλο, μόνο εμπορεφματα κανονικοφ όγκου, κανονικοφ βάρουσ και ποιότθτασ. Οι προςφορζσ αυτζσ προχποκζτουν κανονικζσ και ανεμπόδιςτεσ ςυνκικεσ κακ'όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Για παρεπόμενα τζλθ και ζξοδα πρζπει να γίνει ιδιαίτερθ μνεία. H πλθρωμι δαςμϊν, φόρων, δικαιωμάτων και δαπανϊν τρίτων κακϊσ και οποιαδιποτε παροχι ιδιαιτζρων υπθρεςιϊν βαρφνουν τον εντολζα. β) Πικανζσ ανατιμιςεισ ςτουσ ναφλουσ των μεταφορζων ι ςτουσ τελωνειακοφσ δαςμοφσ, αλλαγζσ ςτισ ιςοτιμίεσ των ξζνων νομιςμάτων, φόρουσ, επιβαρφνςεισ κλπ. που ιταν αδφνατο να είχαν προβλεφκεί εκ των προτζρων δικαιολογοφν ανάλογεσ προςαρμογζσ ςτθν αμοιβι και τα ζξοδα του Διαμεταφορζα. Aρκρο 17: Αρνθςθ παραλαβισ. Αν ο παραλιπτθσ αρνθκεί τθν παραλαβι των μεταφερκζντων εμπορευμάτων, ο Διαμεταφο-ρζασ ζχει δικαίωμα επιςτροφισ αυτϊν ςτον εντολζα, με δαπάνθ του εντολζα. Για τθν επιςτροφι των εμπορευμάτων τον κίνδυνο φζρει ο εντολζασ. Ο εντολζασ ευκφνεται επίςθσ για κάκε δαπάνθ που οφείλεται ςτθν άρνθςθ του παραλιπτθ προσ παραλαβι. Αρκρο 18: υμψθφιςμόσ. Oι απαιτιςεισ για τθν αμοιβι και τα ζξοδα του διαμεταφορζα από τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ δεν ςυμψθφίηονται. IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Αρκρο 19: Παράδοςθ εμπορευμάτων. α) Η παράδοςθ των εμπορευμάτων ςυντελείται με τθν υπογραφι των φορτωτικϊν εγγράφων ι τθν παράδοςθ τθσ διατακτικισ ςτον παραλιπτθ που αναφζρεται ςτα ωσ άνω φορτωτικά ζγγραφα ι τυχόν αναγραφόμενο εντολοδόχο αυτοφ. β) εάν ο παραλιπτθσ αρνθκεί να παραλάβει τα εμπορεφματα ι για λόγο, για τον οποίο δεν ευκφνεται ο Διαμεταφορζασ δεν γίνει θ παράδοςθ των εμπορευμάτων, τα εμπορεφματα παρακατίκενται ςε χϊρο επιλογισ του Διαμεταφορζα με κίνδυνο και ζξοδα του εντολζα και ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να τα αςφαλίςει. Ο Διαμεταφορζασ επιπλζον δεν ευκφνεται για πλειςτθριαςμοφσ, δθμεφςεισ κ.λ.π. οι οποίεσ μποροφν να επιβλθκοφν ςτα εμπορεφματα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ ςτθ χϊρα που δεν παραδόκθκαν αυτά. Αρκρο 20: Παράδοςθ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι τθσ αξίασ τουσ. Η παράδοςθ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι τθσ αξίασ τουσ, προχποκζτει ειδικι και ρθτι εντολι του εντολζα-φορτωτι. Μόνο θ ζνδειξθ "C.O.D." (cash on delivery) επί του εμπορικοφ τιμολογίου δεν ςυνιςτά υποχρζωςθ παράδοςθσ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι για τον Διαμεταφορζα. IV. ΠΡΟΘΕΜΙΕ, ΚΩΛΤΜΑΣΑ Αρκρο 21: Καμία εγγφθςθ για προκεςμίεσ. Eκτόσ από προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία, ο Διαμεταφορζασ δεν εγγυάται οφτε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ οφτε μια κακοριςμζνθ ςειρά προτεραιότθτασ για τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ. Η απλι ζνδειξθ του χρόνου παράδοςθσ από τον εντολζα, δεν ςυνιςτά υποχρζωςθ για τον Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ςυνζπειεσ που προκφπτουν εξαιτίασ λανκαςμζνων πλθροφοριϊν που δίνονται από μεταφορείσ ι τουσ πράκτορζσ τουσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ ι τουσ όρουσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ ι παράδοςθσ των εμπορευμάτων. Αρκρο 22: Aδυναμία εκπλθρϊςεωσ, πλθμμελισ εκπλιρωςθ. Γεγονότα που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Διαμεταφορζα, λόγω των οποίων αδυνατεί να εκπλθρϊςει ολoκλθρωτικά ι εν μζρει τισ υποχρεϊςεισ του, τον ελευκερϊνουν για το χρονικό διάςτθμα που διαρκοφν από τισ υποχρεϊςεισ του ςτα πλαίςια εντολϊν, οι οποίεσ ζχουν επθρεαςτεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίςθσ ς' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ζχει το δικαίωμα ο Διαμεταφορζασ να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ, ακόμθ και ςτθν

4 Σελίδα 4 από 6 περίπτωςθ που ζχει μερικϊσ εκπλθρϊςει τθν εντολι. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Διαμεταφορζασ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τα ζξοδα που ζχει κάνει. V. ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ. Αρκρο 23: Aςφάλιςθ εμπορευμάτων. α) Ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να αςφαλίςει για λογαριαςμό του εντολζα το εμπόρευμα μόνο αν του ζχει δοκεί ρθτι ζγγραφθ εντολι, ςτθν οποία αναφζρεται θ αςφαλιςτικι αξία και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι. β) Το γεγονόσ τθσ αςφάλιςθσ προθγοφμενων φορτϊςεων του ίδιου εντολζα δεν ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςθ του Διαμεταφορζα να αςφαλίςει και τισ επόμενεσ μεταφορζσ του ίδιου εντολζα. Η απλι αναφορά αξιϊν των εμπορευμάτων δεν μπορεί να κεωρθκεί επίςθσ ωσ εντολι για αςφάλιςθ. γ) Με τθν παραλαβι του αςφαλιςτθρίου δεν αναλαμβάνει ο Διαμεταφορζασ τισ υποχρεϊςεισ που ζχει ο αςφαλιςμζνοσ. Υποχρεοφται ωςτόςο να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διατιρθςθ τθσ αξίωςθσ από τθν αςφάλιςθ. δ) Αν δεν προςδιορίηονται εγγράφωσ από τον εντολζα οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, θ αςφάλιςθ των εμπορευμάτων γίνεται για τουσ ςυνικεισ κινδφνουσ και εξαιρζςεισ, όπωσ κακορίηονται από τθν ςυμβαλλόμενθ αςφαλιςτικι εταιρία. ε) Ο Διαμεταφορζασ δεν μπορεί ποτζ να κεωρθκεί ςυναςφαλιςτισ. VI. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Aρκρο 24: Προςωρινι Αποκικευςθ ςε ιδιωτικζσ ι ξζνεσ αποκικεσ. α) H προςωρινι αποκικευςθ γίνεται κατ' εκλογι του Διαμεταφορζα ςτισ δικζσ του ι ξζνεσ αποκικεσ (ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ). β) Αν ζχει αποκθκεφςει προςωρινά ο Διαμεταφορζασ τα εμπορεφματα ςε ξζνθ αποκικθ ιςχφουν για τθ ςχζςθ μεταξφ αυτοφ και του εντολζα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ιςχφουν μεταξφ αυτοφ και του ξζνου αποκθκευτι. Ο Διαμεταφορζασ οφείλει να αποςτείλει τουσ όρουσ τθσ αποκικευςθσ ςτον εντολζα, εάν του ηθτθκοφν. γ) Υποχρζωςθ του Διαμεταφορζα για αςφάλεια ι φφλαξθ των αποκθκευτικϊν χϊρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικοφσ του ι μιςκωμζνουσ από αυτόν χϊρουσ και μόνο αν τοφτο επιβάλλεται κατά τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ ι αξιωκεί από τον εντολζα. Aρκρο 25: Είςοδοσ ςτθν αποκικθ. Kάκε ζλεγχοσ ι δειγματολθψία των εμπορευμάτων που πρζπει να λάβει χϊρα κατά τθ διάρκεια που αυτά είναι προςωρινά αποκθκευμζνα, πρζπει να ζχει προθγουμζνωσ ςυμφωνθκεί και να εκτελεςτεί μόνο με ςυνοδεία του Διαμεταφορζα ι υπαλλιλου του ςτον οποίο ζδωςε ανάλογθ εντολι. Αρκρο 26: Δικαίωμα εκποίθςθσ των προςωρινά αποκθκευκζντων εμπορευμάτων. α) Σε περίπτωςθ προςωρινισ αποκικευςθσ που ο δικαιοφχοσ των εμπορευμάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται να προβεί ςτθν εκποίθςθ αυτϊν, μετά τθν παρζλευςθ ζξι (6) μθνϊν, εφόςον αποςτείλει προσ τοφτο ςυςτθμζνθ επιςτολι ζνα μινα τουλάχιςτον πριν από τθ λιξθ του εξαμινου. β) Το αντίτιμο τθσ εκποίθςθσ των εμπορευμάτων κα αποδίδεται ςτο δικαιοφχο αυτϊν, μετά τθν αφαίρεςθ των δικαιωμάτων και εξόδων του Διαμεταφορζα. VII. ΠΡΟΝΟΜΙA Aρκρο 27: Εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων του Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ ζχει για κάκε λθξιπρόκεςμθ απαίτθςθ που προζρχεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςεωσ επιμζλειασ μεταφοράσ, νόμιμο ενζχυρο και δικαίωμα παρακράτθςθσ ςτα εμπορεφματα του εντολζα. Τα ωσ άνω προνόμια εξαςφαλίηουν όχι μόνο απαιτιςεισ κάκε φφςεωσ ςχετικζσ με τα εμπορεφματα τα οποία ο Διαμεταφορζασ ζχει ςτθν κατοχι του, αλλά και εκείνεσ που αφοροφν τα εμπορεφματα που ζχουν ιδθ παραδοκεί. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι ηθμίασ του εμπορεφματοσ, οι αξιϊςεισ του Διαμεταφορζα ικανοποιοφνται και από τθν τυχόν καταβλθκείςα αςφαλιςτικι αποηθμίωςθ.

5 Σελίδα 5 από 6 VIII. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΑ Αρκρο 28: Eκταςθ ευκφνθσ. α) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα περιορίηεται ι απαλλάςςεται αυτόσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ ι τισ διατάξεισ που ακολουκοφν. Ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται όταν θ ηθμία οφείλεται ςε δόλο ι βαριά αμζλεια του ίδιου ι των υπαλλιλων του. β) Οι διατάξεισ των διεκνϊν ςυμβάςεων μεταφοράσ που ρυκμίηουν τον περιοριςμό ι τθν απαλλαγι από τθν ευκφνθ του μεταφορζα, ζχουν άμεςθ εφαρμογι και επί τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα. Aρκρο 29: Περιοριςμόσ τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα. α) Εάν οι περιεχόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ Διαμεταφοράσ οδθγίεσ του εντολζα περιορίηουν τθν ελευκερία δράςθσ του Διαμεταφορζα, τότε επζρχεται αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ ζκταςθσ τθσ ευκφνθσ του. Σε περίπτωςθ επζλευςθσ ηθμίασ ςτα εμπορεφματα που τελοφν ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με τισ οδθγίεσ του εντολζα ο Διαμεταφορζασ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του. β) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα ι του μεταφορζα απζναντι ςτον εντολζα, δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτι των πρακτόρων τουσ ι των ξζνων ανταποκριτϊν ςε ςχζςθ με τουσ νόμουσ, τισ διατάξεισ, τουσ κανόνεσ και τα ζκιμα που ιςχφουν ςτθ χϊρα των προαναφερκζντων πρακτόρων και ξζνων ανταποκριτϊν. Αρκρο 30: Ανϊτατα όρια ευκφνθσ. Σε περίπτωςθ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα λόγω βλάβθσ, απϊλειασ ι κακυςτζρθςθσ άφιξθσ των μεταφερομζνων εμπορευμάτων τόςο όταν τοφτο οφείλεται ςε προςωπικι ευκφνθ του Διαμεταφορζα όςο και ςε ευκφνθ τρίτων μεταφορζων ςτουσ οποίουσ ανζκεςε τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ, θ οφειλόμενθ αποηθμίωςθ περιορίηεται ςτα όρια που προβλζπονται από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχουν κυρωκεί από τθν Ελλάδα με νόμο και ρυκμίηουν τθ ςχετικι ςφμβαςθ μεταφοράσ. Aρκρο 31: Εμπορεφματα μεγάλθσ αξίασ. Για εμπορεφματα, των οποίων θ αξία υπερβαίνει τα ανϊτατα όρια ευκφνθσ του μεταφορζα που προβλζπονται από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχουν κυρωκεί από τθν Ελλάδα με νόμο, κακϊσ και για χριματα, ζγγραφα, αξιόγραφα, ζργα τζχνθσ και κοςμιματα ευκφνεται ο Διαμεταφορζασ μόνο αν του δόκθκε από τον εντολζα εγκαίρωσ μία ζγγραφθ ζνδειξθ τθσ αξίασ των μεταφερομζνων εμπορευμάτων, οφτωσ ϊςτε να ιταν ςε κζςθ να αποφαςίςει για τθν αποδοχι ι άρνθςθ τθσ εντολισ, εγγράφωσ. Αρκρο 32: Απαλλαγι του Διαμεταφορζα από τθν ευκφνθ του. 1) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα αποκλείεται: α) Για ηθμίεσ οφειλόμενεσ είτε ςε κλοπι με τθν ζννοια του αρκ. 374 ςτοιχ. γ ΠΚ είτε ςε λθςτεία με τθν ζννοια του αρκ. 380 ΠΚ. β) Για ηθμίεσ οφειλόμενεσ ςτθν φπαρξθ νομικϊν ι διοικθτικϊν εμποδίων και δυςχερειϊν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ζλλειψθ ι κακυςτερθμζνθ παραλαβι εγγράφων, εγγράφων εκτελωνιςμοφ, εγκρίςεων ειςαγωγισ ι εξαγωγισ κλπ). Επίςθσ δεν ευκφνεται o Διαμεταφορζασ για μεταφορικά ζξοδα, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, τζλθ, φόρουσ και άλλα ζξοδα που ζχουν επιβλθκεί λανκαςμζνα από αρχζσ. γ) Για απϊλεια ι βλάβθ πραγμάτων που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αποςτολζα κατά τθ φόρτωςθ ι ςε ελάττωμα αυτϊν ι ςε ελλειπι ι πλθμμελι ςυςκευαςία. O Διαμεταφορζασ εξουςιοδοτείται ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ να δεχτεί από τουσ μεταφορείσ, τουσ αποκθκευτζσ και παραλιπτεσ γενικϊσ, επιφυλάξεισ ςχετικά με τθν ςυςκευαςία των εμπορευμάτων. δ) Για ηθμία θ οποία δεν κα αποτρεπόταν, ακόμθ και αν ο Διαμεταφορζασ είχε καταβάλλει το ανϊτατο όριο επιμζλειασ και προςοχισ, ακόμθ και αν είχε λάβει τα αναγκαία μζτρα προσ αποφυγι τθσ ηθμίασ ι ιταν αντικειμενικά αδφνατο να τα λάβει. ε) Για ηθμίεσ λόγω τθσ φφλαξθσ ςε εξωτερικό χϊρο, αν μια τζτοια φφλαξθ είχε ςυμφωνθκεί, ι αν μία άλλθ φφλαξθ ιταν ανζφικτθ λόγω του είδουσ των αγακϊν ι λόγω των περιςτάςεων. ςτ) Για ηθμίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ, επιδράςεισ κακϊν καιρικϊν φαινομζνων, ηθμίεσ μθχανθμάτων, καλωδιϊςεων, επίδραςθσ άλλων αγακϊν, ηθμίεσ από ηϊα ι φυςικισ φκοράσ των αγακϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται μόνο αν αποδειχκεί, ότι υπαίτια δθμιοφργθςε τθ ηθμία. η) Για ηθμίεσ οι οποίεσ οφείλονται ςε ελαφρά αμζλεια του Διαμεταφορζα ι των προςτικζντων του. θ) Για ηθμίεσ που ζλαβαν χϊρα εντόσ αποκθκϊν λιμζνων, τελωνείων ι άλλων δθμοςίων αποκθκϊν. 2) Aν ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ ιταν δυνατό να προκλθκεί ηθμία από τουσ παραπάνω κινδφνουσ, τεκμαίρεται, ότι ο κίνδυνοσ επιλκε από τουσ παραπάνω κινδφνουσ. Αρκρο 33: Παφςθ τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα.

6 Σελίδα 6 από 6 Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα παφει με τθν πραγματικι και ανεπιφφλακτθ παραλαβι των εμπορευμάτων από τον παραλιπτθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 19 του παρόντοσ. Aρκρο 34: Άμεςθ, γραπτι ειδοποίθςθ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ. α) Όλεσ οι ηθμίεσ, ακόμθ και αυτζσ που δεν είναι δυνατό να διαπιςτωκοφν εξωτερικά, πρζπει να γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ ςτον Διαμεταφορζα αμζςωσ κατά τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων. Αν θ παράδοςθ των εμπορευμάτων ζγινε από το Διαμεταφορζα, θ γνωςτοποίθςθ τθσ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ πρζπει να γίνει ς' αυτόν ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των ζξι (6) θμερϊν. β) Στθν περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ τεκμαίρεται ότι θ ηθμία ζγινε μετά τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων. γ) εάν θ γνωςτοποίθςθ τθσ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ γίνει ς' ζνα χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να ςτραφεί πλζον ο Διαμεταφορζασ κατά τρίτων, ο Διαμεταφορζασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τισ ςυνζπειεσ. Αρκρο 35: υνυπολογιςμόσ ωφελειϊν. Στισ περιπτϊςεισ που θ αποηθμίωςθ που πρζπει να καταβάλλει ο Διαμεταφορζασ για τθ ηθμία ανζρχεται μζχρι τθν πλιρθ αξία του εμπορεφματοσ, ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται ςτθν καταβολι τθσ μόνο αν του μεταβιβαςτεί θ κυριότθτα ςτο εμπόρευμα και του εκχωρθκοφν οι απαιτιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνoυ και του αςφαλίςματοσ ςε ςχζςθ με το εμπόρευμα, του εντολζα ι του παραλιπτθ κατά τρίτων. Αρκρο 36: Ευκφνθ Διαμεταφορζα ςε ςυνδυαςμζνθ μεταφορά. Eπί μεταφοράσ εκτελοφμενθσ βάςει ενιαίασ ςυμβάςεωσ (ςυνδυαςμζνθ μεταφορά) ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται για βλάβθ ι απϊλεια των μεταφερομζνων πραγμάτων ςφμφωνα με τo νόμο που διζπει τθν ευκφνθ του μεταφορζα κατά το τελευταίο ςτάδιο τθσ μεταφοράσ. IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αρκρο 37: Παραγραφι. α) Oι αξιϊςεισ κατά του Διαμεταφορζα παραγράφονται ςφμφωνα με τισ προκεςμίεσ που oρίηονται ςτο νόμο ι ςτισ διεκνείσ ςυμβάςεισ. β) Ο χρόνοσ τθσ παραγραφισ αρχίηει, προκειμζνου μεν περί ολικισ απϊλειασ από τθν θμζρα κατά τθν οποία τα εμπορεφματα ζπρεπε να παραδοκοφν, ςε κάκε δε άλλθ περίπτωςθ από τθν θμζρα κατά τθν οποία τα εμπορεφματα παραδόκθκαν ι προςφζρκθκαν ςτον παραλιπτθ. X. ΣΟΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Αρκρο 38: Σόποσ εκπλιρωςθσ, δωςιδικία, ιςχφσ του ελλθνικοφ δικαίου. α) Τόποσ εκπλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ Διαμεταφοράσ είναι για όλα τα μζρθ θ ζδρα ι το υποκατάςτθμα του Διαμεταφορζα προσ το οποίο απευκφνεται θ εντολι διαμεταφοράσ. β) Αρμόδιο δικαςτιριο για τισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ Διαμεταφοράσ ι βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτι είναι, για όλα τα μζρθ, το δικαςτιριο ςτον τόπο όπου βρίςκεται θ ζδρα του Διαμεταφορζα, με τθν επιφφλαξθ ριτρασ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ των εκδιδόμενων φορτωτικϊν. Για αξιϊςεισ κατά του Διαμεταφορζα αρμόδιο είναι αποκλειςτικά αυτό το δικαςτιριο. γ) Για τισ ζννομεσ ςχζςεισ μεταξφ του Διαμεταφορζα και του εντολζα ι των διαδόχων του ιςχφει το ελλθνικό δίκαιο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με Πολιτικι Επιςτροφϊν Εξωτερικά Αιςκθτικά Ελαττϊματα: Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: «Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές µε εµπόρους για όλες τις εργασίες του ιαµεταφορέα που συνδέονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011. (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011)

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011. (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011) ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011) ΕΙΔΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ Διαφ. Πρόγραμμα ανά 1.000 ΕΜΦΑΝΙΕΙ (C.P.M) - BOOKED CAMPAIGNS ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ 1.000 impressions Prestitial Η διαφιμιςθ εμφανίηεται πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του. Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ

Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του. Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ [Από τισ 22 Ιουλίου 2004] Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ Ισχύς δια Δημόσιου Νόμου 105-366 (10 Νοεμβρίου 1998) 78m. Περιοδικζσ και άλλεσ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Δ.Κ.Α.Β. Υαλκίδα 03/06/2014 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΣΟΛΗ / ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ 3268 3/6/2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (όνομα είδοσς ή σπηρεζίας ) ΔΣΗΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΥΑΛΚΙΓΑ 205 η.μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα