Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ. β) Οι Γενικοί Όροι υπεριςχφουν τυχόν διαφορετικϊν τοπικϊν εμπορικϊν εκίμων και ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακϊσ και διαφορετικϊν νομοκετικϊν διατάξεων και διατάξεων διεκνϊν ςυμβάςεων, εκτόσ αν αυτζσ είναι αναγκαςτικοφ δικαίου. Aρκρο 2: φμβαςθ Διαμεταφοράσ. α) Ανάκεςθ διαμεταφοράσ είναι θ ςφμβαςθ με τθν οποία ο Διαμεταφορζασ αναλαμβάνει ζναντι αμοιβισ τθν υποχρζωςθ ζναντι του αποςτολζα ι του παραλιπτθ των εμπορευμάτων, να μεταφζρει αυτά ςτον τόπο προοριςμοφ, όχι διενεργϊντασ τθ μεταφορά ο ίδιοσ προςωπικά, αλλά εξευρίςκοντασ το μεταφορζα που κα μεταφζρει αυτά και με τον οποίο αυτόσ ςυνάπτει τθ ςφμβαςθ μεταφοράσ ςτο δικό του όνομα αλλά για λογαριαςμό του αποςτολζα ι του παραλιπτθ. β) Ο Διαμεταφορζασ δφναται να υπειςζλκει ωσ μεταφορζασ ςτθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ. Aρκρο 3: Εκτζλεςθ ςυναφϊν εργαςιϊν από τον Διαμεταφορζα. α) O Διαμεταφορζασ αναλαμβάνει, μετά από ειδικι ςυμφωνία, εκτόσ από τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ και όλεσ τισ παρεπόμενεσ εργαςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται θ μεταφόρτωςθ, θ αποκικευςθ, ο εκτελωνιςμόσ, θ αςφάλιςθ και λοιπζσ ςυναφείσ εργαςίεσ. β) Οι Γενικοί Όροι ιςχφουν για τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται μόνο με τθν επιμζλεια μεταφοράσ, εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί διαφορετικά γραπτϊσ με τον εντολζα. Αρκρο 4: Τποχρεϊςεισ του εντολζα. α) Η ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ από τον Διαμεταφορζα δεςμεφει τον εντολζα. β) O εντολζασ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα και τισ δαπάνεσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. γ) Ο εντολζασ οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. O Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ςυνζπειεσ που μπορεί να προκφψουν λόγω τθσ μθ ι τθσ κακυςτερθμζνθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του εντολζα. Aρκρο 5: Οδθγίεσ του εντολζα. Ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να ακολουκεί μόνο τισ οδθγίεσ του εντολζα που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ επιμζλειασ μεταφοράσ και περιζχονται ς' αυτιν. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ οδθγιϊν του εντολζα προσ τον Διαμεταφορζα αποφαςίηει ο τελευταίοσ ςφμφωνα με τθ διακριτικι του ευχζρεια. Ο εντολζασ ευκφνεται για όλεσ τισ ςυνζπειεσ που ενδζχεται να προκφψουν από λανκαςμζνεσ ι ανεπαρκείσ οδθγίεσ του. Αρκρο 6: Τποχρεωτικά ςτοιχεία τθσ εντολισ. α) Στθν εντολι που δίνεται ςτον Διαμεταφορζα πρζπει να προςδιορίηονται θ ακριβισ διεφκυνςθ του αποςτολζα και του παραλιπτθ, ο τόποσ φόρτωςθσ και παράδοςθσ, το είδοσ των εμπορευμάτων, θ ποςότθτα, το περιεχόμενο των κιβωτίων, οι διαςτάςεισ τουσ, το μικτό τουσ βάροσ και κάκε άλλο απαραίτθτο ςτοιχείο που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. Tθν ευκφνθ για ηθμίεσ που οφείλονται ςε μθ πλιρθ ι λανκαςμζνα ςτοιχεία φζρει ο εντολζασ. Αν δεν του ζχει δοκεί ςχετικι γραπτι εντολι, δεν είναι υποχρεωμζνοσ ο Διαμεταφορζασ να ελζγξει ι να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία αυτά ι άλλεσ δθλϊςεισ του εντολζα. β) O Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να προβεί ςε ηφγιςθ των εμπορευμάτων μόνο εάν υπάρχει γραπτι εντολι. γ) Ο Διαμεταφορζασ αναγράφει ςτο αποδεικτικό παραλαβισ που εκδίδει το περιεχόμενο, τθν αξία, τθν ποςότθτα, το βάροσ ι τθ ςυςκευαςία του μεταφερόμενου αγακοφ κατά διλωςθ του εντολζα. Αρκρο 7: Μεταφερόμενα εμπορεφματα. α) Ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να αναλάβει τθν μεταφορά εμπορευμάτων που μπορεί να προκαλζςουν ηθμία ςε πρόςωπα, ηϊα, άλλα εμπορεφματα ι τα οποία είναι επιρρεπι ςε χειροτζρευςθ ι φκορά, εκτόσ εάν υπάρχει προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία. Αν τζτοιου είδουσ εμπορεφματα ζχουν δοκεί ςτον Διαμεταφορζα χωρίσ προθγοφμενθ ςυμφωνία, ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται, αν αυτό απαιτείται από τισ περιςτάςεισ, να προβεί ςτθν πϊλθςθ αυτϊν ι ακόμθ, ςε περίπτωςθ που επίκειται κίνδυνοσ, να προχωριςει ςτθν καταςτροφι τουσ. Ο εντολζασ είναι υπεφκυνοσ, για κάκε ηθμία που προζκυψε και φζρει όλα τα ςχετικά ζξοδα. β) Αν λόγω λανκαςμζνων ι ανεπαρκϊν οδθγιϊν o Διαμεταφορζασ ανζλαβε τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ εμπορευμάτων τα οποία από τθ φφςθ τουσ δεν μποροφν να γίνουν δεκτά, ι μποροφν να γίνουν δεκτά μόνο

2 Σελίδα 2 από 6 κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. εκρθκτικά, εφφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά ςτοιχεία ι ουςίεσ που ανακυμιάηουν, θ εντολι πρζπει να κεωρείται άκυρθ. Αν παρ' όλα αυτά λάβει χϊρα θ μεταφορά, ο Διαμεταφορζασ δεν φζρει ευκφνθ για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα ζξοδα που μπορεί να προκφψουν. Αντίκετα διατθρεί κάκε δικαίωμα να λάβει κάκε απαραίτθτο μζτρο για τθν προςταςία των άλλων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, προςϊπων και του περιβάλλοντοσ, τα δε ζξοδα βαρφνουν τον εντολζα. Αρκρο 8: Βάροσ απόδειξθσ. O Διαμεταφορζασ δεν φζρει τθν ευκφνθ για ηθμίεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςε προφορικζσ εντολζσ, υποδείξεισ ι γνωςτοποιιςεισ του εντολζα, εκτόσ αν επιβεβαιϊκθκαν γραπτϊσ από αυτόν. Αρκρο 9: Διεφκυνςθ του εντολζα. Ο εντολζασ ζχει υποχρζωςθ να δθλϊςει ςτον Διαμεταφορζα τθν διεφκυνςι του ι τθν αλλαγι διεφκυνςθσ χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ιςχφει θ τελευταία διεφκυνςθ που δόκθκε ςτον Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ηθμίεσ που οφείλονται αν τυχόν δόκθκε λανκαςμζνθ διεφκυνςθ από τον εντολζα ι ςε ανεπαρκι ι ελλειπι ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν αλλαγι διεφκυνςθσ του εντολζα. Αρκρο 10: Αποςτολι εγγράφων. α) Ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να αποςτζλλει τισ επιςτολζσ ςυςτθμζνεσ ι να αςφαλίηει τθ μεταφορά εγγράφων, εκτόσ εάν υπάρχει γραπτι εντολι. β) O Διαμεταφορζασ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγχει τθ γνθςιότθτα των υπογραφϊν ςε δθλϊςεισ που αφοροφν τα μεταφερόμενα αντικείμενα ι ςε άλλα γραπτά κείμενα ι να ελζγχει τθν αρμοδιότθτα προσ υπογραφι των υπογραφόντων, εκτόσ εάν ζχει ςυμφωνθκεί γραπτϊσ κάτι άλλο. Αρκρο 11: Aνάκλθςθ εντολισ. Ο εντολζασ ζχει δικαίωμα να ανακαλζςει τθν εντολι οποτεδιποτε, εκτόσ και αν ο Διαμεταφορζασ δεςμεφκθκε με τρίτουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο εντολζασ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα και τισ δθμιουργθκείςεσ δαπάνεσ κακϊσ και με οποιαδιποτε κετικι ι αποκετικι ηθμία που μπορεί να προκφψει από τθν ανάκλθςθ τθσ εντολισ. Aρκρο 12: Ομαδικι μεταφορά εμπορευμάτων. Ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται να αναλάβει τθν επιμζλεια μεταφοράσ των εμπορευμάτων με το ςφςτθμα GROUPAGE, δθλαδι ομαδικά με άλλα εμπορεφματα, τα οποία ανικουν ςε περιςςότερουσ εντολείσ, εφόςον δεν ςυμφωνικθκε γραπτϊσ το αντίκετο. Αρκρο 13: Εκχϊρθςθ απαιτιςεων. H εκχϊρθςθ των απαιτιςεων του εντολζα κατά του Διαμεταφορζα ςε τρίτουσ κακϊσ και θ ζγερςθ αξιϊςεων κατά του Διαμεταφορζα ςτο όνομα ι για λογαριαςμό ενόσ τρίτου είναι δυνατι μόνο αν κεμελιϊνονται δικαιϊματα κατά του Διαμεταφορζα ςτα πλαίςια των παρόντων Γενικϊν όρων και όχι άλλων που τυχόν προκφπτουν από ιδιαίτερεσ ςυμφωνίεσ από τθ ςφμβαςθ. Aρκρο 14: Ειδικζσ ρυκμίςεισ για μεταφορζσ από και ςε λιμάνι. α) Όταν πρόκειται για μεταφορά από και ςε λιμάνι θ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και όρουσ λειτουργίασ του κάκε λιμζνα και με τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτισ φορτωτικζσ ι ναυλοςφμφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακζσ ι οι πλοιοκτιτριεσ εταιρίεσ. β) Οι ςυμφωνθκείςεσ τιμζσ δεν περιλαμβάνουν επιπρόςκετα ζξοδα που προζρχονται από φόρτωςθ, μεταφόρτωςθ ι εκφόρτωςθ των εμπορευμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, του ςαββατοκφριακου ι των επίςθμων αργιϊν, κλπ. γ) Όταν ο Διαμεταφορζασ αναλάβει τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ των εμπορευμάτων ςτο λιμάνι φόρτωςθσ των εμπορευμάτων, δεν ευκφνεται για πικανζσ κακυςτεριςεισ του πλοίου, για ελλειπι φόρτωςθ, υπερθμερία πλοίου, απαγόρευςθ απόπλου του πλοίου, για ζξοδα φφλαξθσ, εκφόρτωςθ ι για οποιοδιποτε ηθμία που μπορεί να προκλθκεί από τισ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ ι τουσ πράκτορεσ αυτϊν. Όλα τα προαναφερόμενα ειδικά ζξοδα βαρφνουν τον εντολζα. II. ΠΑΡΟΧΕ - ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΠΟΟ Aρκρο 15: Αμοιβι του Διαμεταφορζα, ζξοδα. α) Το φψοσ τθσ αμοιβισ του Διαμεταφορζα για τθν εκτζλεςθ τθσ ανατεκείςθσ ς' αυτόν εντολισ κακορίηεται με ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων.

3 Σελίδα 3 από 6 β) Εκτόσ από ρθτι αντίκετθ ςυμφωνία θ αμοιβι και τα ζξοδα προπλθρϊνονται με τθν παραλαβι των εμπορευμάτων όταν εντολζασ είναι ο αποςτολζασ και πριν τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων όταν εντολζασ είναι ο παραλιπτθσ. γ) Τα τιμολόγια του Διαμεταφορζα εξοφλοφνται ςε μετρθτά. Ο εντολζασ γίνεται υπεριμεροσ το αργότερο 15 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ εξϊδικθ ειδοποίθςθ ι άλλθ προχπόκεςθ, εκτόσ εάν επζρχεται νωρίτερα ςφμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ του εντολζα ο Διαμεταφορζασ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τόκουσ υπερθμερίασ. Αρκρο 16: υμφωνία για τθν τιμι και τθν παροχι. α) Προςφορζσ του Διαμεταφορζα και ςυμφωνίεσ ςχετικά με τιμζσ και παροχζσ αφοροφν πάντα μόνο τισ ρθτά αναφερόμενεσ παροχζσ του Διαμεταφορζα ι/και τρίτων και, εφόςον δεν ςυμφωνικθκε κάτι άλλο, μόνο εμπορεφματα κανονικοφ όγκου, κανονικοφ βάρουσ και ποιότθτασ. Οι προςφορζσ αυτζσ προχποκζτουν κανονικζσ και ανεμπόδιςτεσ ςυνκικεσ κακ'όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Για παρεπόμενα τζλθ και ζξοδα πρζπει να γίνει ιδιαίτερθ μνεία. H πλθρωμι δαςμϊν, φόρων, δικαιωμάτων και δαπανϊν τρίτων κακϊσ και οποιαδιποτε παροχι ιδιαιτζρων υπθρεςιϊν βαρφνουν τον εντολζα. β) Πικανζσ ανατιμιςεισ ςτουσ ναφλουσ των μεταφορζων ι ςτουσ τελωνειακοφσ δαςμοφσ, αλλαγζσ ςτισ ιςοτιμίεσ των ξζνων νομιςμάτων, φόρουσ, επιβαρφνςεισ κλπ. που ιταν αδφνατο να είχαν προβλεφκεί εκ των προτζρων δικαιολογοφν ανάλογεσ προςαρμογζσ ςτθν αμοιβι και τα ζξοδα του Διαμεταφορζα. Aρκρο 17: Αρνθςθ παραλαβισ. Αν ο παραλιπτθσ αρνθκεί τθν παραλαβι των μεταφερκζντων εμπορευμάτων, ο Διαμεταφο-ρζασ ζχει δικαίωμα επιςτροφισ αυτϊν ςτον εντολζα, με δαπάνθ του εντολζα. Για τθν επιςτροφι των εμπορευμάτων τον κίνδυνο φζρει ο εντολζασ. Ο εντολζασ ευκφνεται επίςθσ για κάκε δαπάνθ που οφείλεται ςτθν άρνθςθ του παραλιπτθ προσ παραλαβι. Αρκρο 18: υμψθφιςμόσ. Oι απαιτιςεισ για τθν αμοιβι και τα ζξοδα του διαμεταφορζα από τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ δεν ςυμψθφίηονται. IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Αρκρο 19: Παράδοςθ εμπορευμάτων. α) Η παράδοςθ των εμπορευμάτων ςυντελείται με τθν υπογραφι των φορτωτικϊν εγγράφων ι τθν παράδοςθ τθσ διατακτικισ ςτον παραλιπτθ που αναφζρεται ςτα ωσ άνω φορτωτικά ζγγραφα ι τυχόν αναγραφόμενο εντολοδόχο αυτοφ. β) εάν ο παραλιπτθσ αρνθκεί να παραλάβει τα εμπορεφματα ι για λόγο, για τον οποίο δεν ευκφνεται ο Διαμεταφορζασ δεν γίνει θ παράδοςθ των εμπορευμάτων, τα εμπορεφματα παρακατίκενται ςε χϊρο επιλογισ του Διαμεταφορζα με κίνδυνο και ζξοδα του εντολζα και ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να τα αςφαλίςει. Ο Διαμεταφορζασ επιπλζον δεν ευκφνεται για πλειςτθριαςμοφσ, δθμεφςεισ κ.λ.π. οι οποίεσ μποροφν να επιβλθκοφν ςτα εμπορεφματα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ ςτθ χϊρα που δεν παραδόκθκαν αυτά. Αρκρο 20: Παράδοςθ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι τθσ αξίασ τουσ. Η παράδοςθ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι τθσ αξίασ τουσ, προχποκζτει ειδικι και ρθτι εντολι του εντολζα-φορτωτι. Μόνο θ ζνδειξθ "C.O.D." (cash on delivery) επί του εμπορικοφ τιμολογίου δεν ςυνιςτά υποχρζωςθ παράδοςθσ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι για τον Διαμεταφορζα. IV. ΠΡΟΘΕΜΙΕ, ΚΩΛΤΜΑΣΑ Αρκρο 21: Καμία εγγφθςθ για προκεςμίεσ. Eκτόσ από προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία, ο Διαμεταφορζασ δεν εγγυάται οφτε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ οφτε μια κακοριςμζνθ ςειρά προτεραιότθτασ για τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ. Η απλι ζνδειξθ του χρόνου παράδοςθσ από τον εντολζα, δεν ςυνιςτά υποχρζωςθ για τον Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ςυνζπειεσ που προκφπτουν εξαιτίασ λανκαςμζνων πλθροφοριϊν που δίνονται από μεταφορείσ ι τουσ πράκτορζσ τουσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ ι τουσ όρουσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ ι παράδοςθσ των εμπορευμάτων. Αρκρο 22: Aδυναμία εκπλθρϊςεωσ, πλθμμελισ εκπλιρωςθ. Γεγονότα που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Διαμεταφορζα, λόγω των οποίων αδυνατεί να εκπλθρϊςει ολoκλθρωτικά ι εν μζρει τισ υποχρεϊςεισ του, τον ελευκερϊνουν για το χρονικό διάςτθμα που διαρκοφν από τισ υποχρεϊςεισ του ςτα πλαίςια εντολϊν, οι οποίεσ ζχουν επθρεαςτεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίςθσ ς' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ζχει το δικαίωμα ο Διαμεταφορζασ να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ, ακόμθ και ςτθν

4 Σελίδα 4 από 6 περίπτωςθ που ζχει μερικϊσ εκπλθρϊςει τθν εντολι. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Διαμεταφορζασ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τα ζξοδα που ζχει κάνει. V. ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ. Αρκρο 23: Aςφάλιςθ εμπορευμάτων. α) Ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να αςφαλίςει για λογαριαςμό του εντολζα το εμπόρευμα μόνο αν του ζχει δοκεί ρθτι ζγγραφθ εντολι, ςτθν οποία αναφζρεται θ αςφαλιςτικι αξία και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι. β) Το γεγονόσ τθσ αςφάλιςθσ προθγοφμενων φορτϊςεων του ίδιου εντολζα δεν ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςθ του Διαμεταφορζα να αςφαλίςει και τισ επόμενεσ μεταφορζσ του ίδιου εντολζα. Η απλι αναφορά αξιϊν των εμπορευμάτων δεν μπορεί να κεωρθκεί επίςθσ ωσ εντολι για αςφάλιςθ. γ) Με τθν παραλαβι του αςφαλιςτθρίου δεν αναλαμβάνει ο Διαμεταφορζασ τισ υποχρεϊςεισ που ζχει ο αςφαλιςμζνοσ. Υποχρεοφται ωςτόςο να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διατιρθςθ τθσ αξίωςθσ από τθν αςφάλιςθ. δ) Αν δεν προςδιορίηονται εγγράφωσ από τον εντολζα οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, θ αςφάλιςθ των εμπορευμάτων γίνεται για τουσ ςυνικεισ κινδφνουσ και εξαιρζςεισ, όπωσ κακορίηονται από τθν ςυμβαλλόμενθ αςφαλιςτικι εταιρία. ε) Ο Διαμεταφορζασ δεν μπορεί ποτζ να κεωρθκεί ςυναςφαλιςτισ. VI. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Aρκρο 24: Προςωρινι Αποκικευςθ ςε ιδιωτικζσ ι ξζνεσ αποκικεσ. α) H προςωρινι αποκικευςθ γίνεται κατ' εκλογι του Διαμεταφορζα ςτισ δικζσ του ι ξζνεσ αποκικεσ (ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ). β) Αν ζχει αποκθκεφςει προςωρινά ο Διαμεταφορζασ τα εμπορεφματα ςε ξζνθ αποκικθ ιςχφουν για τθ ςχζςθ μεταξφ αυτοφ και του εντολζα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ιςχφουν μεταξφ αυτοφ και του ξζνου αποκθκευτι. Ο Διαμεταφορζασ οφείλει να αποςτείλει τουσ όρουσ τθσ αποκικευςθσ ςτον εντολζα, εάν του ηθτθκοφν. γ) Υποχρζωςθ του Διαμεταφορζα για αςφάλεια ι φφλαξθ των αποκθκευτικϊν χϊρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικοφσ του ι μιςκωμζνουσ από αυτόν χϊρουσ και μόνο αν τοφτο επιβάλλεται κατά τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ ι αξιωκεί από τον εντολζα. Aρκρο 25: Είςοδοσ ςτθν αποκικθ. Kάκε ζλεγχοσ ι δειγματολθψία των εμπορευμάτων που πρζπει να λάβει χϊρα κατά τθ διάρκεια που αυτά είναι προςωρινά αποκθκευμζνα, πρζπει να ζχει προθγουμζνωσ ςυμφωνθκεί και να εκτελεςτεί μόνο με ςυνοδεία του Διαμεταφορζα ι υπαλλιλου του ςτον οποίο ζδωςε ανάλογθ εντολι. Αρκρο 26: Δικαίωμα εκποίθςθσ των προςωρινά αποκθκευκζντων εμπορευμάτων. α) Σε περίπτωςθ προςωρινισ αποκικευςθσ που ο δικαιοφχοσ των εμπορευμάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται να προβεί ςτθν εκποίθςθ αυτϊν, μετά τθν παρζλευςθ ζξι (6) μθνϊν, εφόςον αποςτείλει προσ τοφτο ςυςτθμζνθ επιςτολι ζνα μινα τουλάχιςτον πριν από τθ λιξθ του εξαμινου. β) Το αντίτιμο τθσ εκποίθςθσ των εμπορευμάτων κα αποδίδεται ςτο δικαιοφχο αυτϊν, μετά τθν αφαίρεςθ των δικαιωμάτων και εξόδων του Διαμεταφορζα. VII. ΠΡΟΝΟΜΙA Aρκρο 27: Εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων του Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ ζχει για κάκε λθξιπρόκεςμθ απαίτθςθ που προζρχεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςεωσ επιμζλειασ μεταφοράσ, νόμιμο ενζχυρο και δικαίωμα παρακράτθςθσ ςτα εμπορεφματα του εντολζα. Τα ωσ άνω προνόμια εξαςφαλίηουν όχι μόνο απαιτιςεισ κάκε φφςεωσ ςχετικζσ με τα εμπορεφματα τα οποία ο Διαμεταφορζασ ζχει ςτθν κατοχι του, αλλά και εκείνεσ που αφοροφν τα εμπορεφματα που ζχουν ιδθ παραδοκεί. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι ηθμίασ του εμπορεφματοσ, οι αξιϊςεισ του Διαμεταφορζα ικανοποιοφνται και από τθν τυχόν καταβλθκείςα αςφαλιςτικι αποηθμίωςθ.

5 Σελίδα 5 από 6 VIII. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΑ Αρκρο 28: Eκταςθ ευκφνθσ. α) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα περιορίηεται ι απαλλάςςεται αυτόσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ ι τισ διατάξεισ που ακολουκοφν. Ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται όταν θ ηθμία οφείλεται ςε δόλο ι βαριά αμζλεια του ίδιου ι των υπαλλιλων του. β) Οι διατάξεισ των διεκνϊν ςυμβάςεων μεταφοράσ που ρυκμίηουν τον περιοριςμό ι τθν απαλλαγι από τθν ευκφνθ του μεταφορζα, ζχουν άμεςθ εφαρμογι και επί τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα. Aρκρο 29: Περιοριςμόσ τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα. α) Εάν οι περιεχόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ Διαμεταφοράσ οδθγίεσ του εντολζα περιορίηουν τθν ελευκερία δράςθσ του Διαμεταφορζα, τότε επζρχεται αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ ζκταςθσ τθσ ευκφνθσ του. Σε περίπτωςθ επζλευςθσ ηθμίασ ςτα εμπορεφματα που τελοφν ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με τισ οδθγίεσ του εντολζα ο Διαμεταφορζασ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του. β) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα ι του μεταφορζα απζναντι ςτον εντολζα, δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτι των πρακτόρων τουσ ι των ξζνων ανταποκριτϊν ςε ςχζςθ με τουσ νόμουσ, τισ διατάξεισ, τουσ κανόνεσ και τα ζκιμα που ιςχφουν ςτθ χϊρα των προαναφερκζντων πρακτόρων και ξζνων ανταποκριτϊν. Αρκρο 30: Ανϊτατα όρια ευκφνθσ. Σε περίπτωςθ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα λόγω βλάβθσ, απϊλειασ ι κακυςτζρθςθσ άφιξθσ των μεταφερομζνων εμπορευμάτων τόςο όταν τοφτο οφείλεται ςε προςωπικι ευκφνθ του Διαμεταφορζα όςο και ςε ευκφνθ τρίτων μεταφορζων ςτουσ οποίουσ ανζκεςε τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ, θ οφειλόμενθ αποηθμίωςθ περιορίηεται ςτα όρια που προβλζπονται από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχουν κυρωκεί από τθν Ελλάδα με νόμο και ρυκμίηουν τθ ςχετικι ςφμβαςθ μεταφοράσ. Aρκρο 31: Εμπορεφματα μεγάλθσ αξίασ. Για εμπορεφματα, των οποίων θ αξία υπερβαίνει τα ανϊτατα όρια ευκφνθσ του μεταφορζα που προβλζπονται από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχουν κυρωκεί από τθν Ελλάδα με νόμο, κακϊσ και για χριματα, ζγγραφα, αξιόγραφα, ζργα τζχνθσ και κοςμιματα ευκφνεται ο Διαμεταφορζασ μόνο αν του δόκθκε από τον εντολζα εγκαίρωσ μία ζγγραφθ ζνδειξθ τθσ αξίασ των μεταφερομζνων εμπορευμάτων, οφτωσ ϊςτε να ιταν ςε κζςθ να αποφαςίςει για τθν αποδοχι ι άρνθςθ τθσ εντολισ, εγγράφωσ. Αρκρο 32: Απαλλαγι του Διαμεταφορζα από τθν ευκφνθ του. 1) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα αποκλείεται: α) Για ηθμίεσ οφειλόμενεσ είτε ςε κλοπι με τθν ζννοια του αρκ. 374 ςτοιχ. γ ΠΚ είτε ςε λθςτεία με τθν ζννοια του αρκ. 380 ΠΚ. β) Για ηθμίεσ οφειλόμενεσ ςτθν φπαρξθ νομικϊν ι διοικθτικϊν εμποδίων και δυςχερειϊν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ζλλειψθ ι κακυςτερθμζνθ παραλαβι εγγράφων, εγγράφων εκτελωνιςμοφ, εγκρίςεων ειςαγωγισ ι εξαγωγισ κλπ). Επίςθσ δεν ευκφνεται o Διαμεταφορζασ για μεταφορικά ζξοδα, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, τζλθ, φόρουσ και άλλα ζξοδα που ζχουν επιβλθκεί λανκαςμζνα από αρχζσ. γ) Για απϊλεια ι βλάβθ πραγμάτων που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αποςτολζα κατά τθ φόρτωςθ ι ςε ελάττωμα αυτϊν ι ςε ελλειπι ι πλθμμελι ςυςκευαςία. O Διαμεταφορζασ εξουςιοδοτείται ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ να δεχτεί από τουσ μεταφορείσ, τουσ αποκθκευτζσ και παραλιπτεσ γενικϊσ, επιφυλάξεισ ςχετικά με τθν ςυςκευαςία των εμπορευμάτων. δ) Για ηθμία θ οποία δεν κα αποτρεπόταν, ακόμθ και αν ο Διαμεταφορζασ είχε καταβάλλει το ανϊτατο όριο επιμζλειασ και προςοχισ, ακόμθ και αν είχε λάβει τα αναγκαία μζτρα προσ αποφυγι τθσ ηθμίασ ι ιταν αντικειμενικά αδφνατο να τα λάβει. ε) Για ηθμίεσ λόγω τθσ φφλαξθσ ςε εξωτερικό χϊρο, αν μια τζτοια φφλαξθ είχε ςυμφωνθκεί, ι αν μία άλλθ φφλαξθ ιταν ανζφικτθ λόγω του είδουσ των αγακϊν ι λόγω των περιςτάςεων. ςτ) Για ηθμίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ, επιδράςεισ κακϊν καιρικϊν φαινομζνων, ηθμίεσ μθχανθμάτων, καλωδιϊςεων, επίδραςθσ άλλων αγακϊν, ηθμίεσ από ηϊα ι φυςικισ φκοράσ των αγακϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται μόνο αν αποδειχκεί, ότι υπαίτια δθμιοφργθςε τθ ηθμία. η) Για ηθμίεσ οι οποίεσ οφείλονται ςε ελαφρά αμζλεια του Διαμεταφορζα ι των προςτικζντων του. θ) Για ηθμίεσ που ζλαβαν χϊρα εντόσ αποκθκϊν λιμζνων, τελωνείων ι άλλων δθμοςίων αποκθκϊν. 2) Aν ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ ιταν δυνατό να προκλθκεί ηθμία από τουσ παραπάνω κινδφνουσ, τεκμαίρεται, ότι ο κίνδυνοσ επιλκε από τουσ παραπάνω κινδφνουσ. Αρκρο 33: Παφςθ τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα.

6 Σελίδα 6 από 6 Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα παφει με τθν πραγματικι και ανεπιφφλακτθ παραλαβι των εμπορευμάτων από τον παραλιπτθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 19 του παρόντοσ. Aρκρο 34: Άμεςθ, γραπτι ειδοποίθςθ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ. α) Όλεσ οι ηθμίεσ, ακόμθ και αυτζσ που δεν είναι δυνατό να διαπιςτωκοφν εξωτερικά, πρζπει να γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ ςτον Διαμεταφορζα αμζςωσ κατά τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων. Αν θ παράδοςθ των εμπορευμάτων ζγινε από το Διαμεταφορζα, θ γνωςτοποίθςθ τθσ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ πρζπει να γίνει ς' αυτόν ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των ζξι (6) θμερϊν. β) Στθν περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ τεκμαίρεται ότι θ ηθμία ζγινε μετά τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων. γ) εάν θ γνωςτοποίθςθ τθσ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ γίνει ς' ζνα χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να ςτραφεί πλζον ο Διαμεταφορζασ κατά τρίτων, ο Διαμεταφορζασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τισ ςυνζπειεσ. Αρκρο 35: υνυπολογιςμόσ ωφελειϊν. Στισ περιπτϊςεισ που θ αποηθμίωςθ που πρζπει να καταβάλλει ο Διαμεταφορζασ για τθ ηθμία ανζρχεται μζχρι τθν πλιρθ αξία του εμπορεφματοσ, ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται ςτθν καταβολι τθσ μόνο αν του μεταβιβαςτεί θ κυριότθτα ςτο εμπόρευμα και του εκχωρθκοφν οι απαιτιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνoυ και του αςφαλίςματοσ ςε ςχζςθ με το εμπόρευμα, του εντολζα ι του παραλιπτθ κατά τρίτων. Αρκρο 36: Ευκφνθ Διαμεταφορζα ςε ςυνδυαςμζνθ μεταφορά. Eπί μεταφοράσ εκτελοφμενθσ βάςει ενιαίασ ςυμβάςεωσ (ςυνδυαςμζνθ μεταφορά) ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται για βλάβθ ι απϊλεια των μεταφερομζνων πραγμάτων ςφμφωνα με τo νόμο που διζπει τθν ευκφνθ του μεταφορζα κατά το τελευταίο ςτάδιο τθσ μεταφοράσ. IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αρκρο 37: Παραγραφι. α) Oι αξιϊςεισ κατά του Διαμεταφορζα παραγράφονται ςφμφωνα με τισ προκεςμίεσ που oρίηονται ςτο νόμο ι ςτισ διεκνείσ ςυμβάςεισ. β) Ο χρόνοσ τθσ παραγραφισ αρχίηει, προκειμζνου μεν περί ολικισ απϊλειασ από τθν θμζρα κατά τθν οποία τα εμπορεφματα ζπρεπε να παραδοκοφν, ςε κάκε δε άλλθ περίπτωςθ από τθν θμζρα κατά τθν οποία τα εμπορεφματα παραδόκθκαν ι προςφζρκθκαν ςτον παραλιπτθ. X. ΣΟΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Αρκρο 38: Σόποσ εκπλιρωςθσ, δωςιδικία, ιςχφσ του ελλθνικοφ δικαίου. α) Τόποσ εκπλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ Διαμεταφοράσ είναι για όλα τα μζρθ θ ζδρα ι το υποκατάςτθμα του Διαμεταφορζα προσ το οποίο απευκφνεται θ εντολι διαμεταφοράσ. β) Αρμόδιο δικαςτιριο για τισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ Διαμεταφοράσ ι βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτι είναι, για όλα τα μζρθ, το δικαςτιριο ςτον τόπο όπου βρίςκεται θ ζδρα του Διαμεταφορζα, με τθν επιφφλαξθ ριτρασ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ των εκδιδόμενων φορτωτικϊν. Για αξιϊςεισ κατά του Διαμεταφορζα αρμόδιο είναι αποκλειςτικά αυτό το δικαςτιριο. γ) Για τισ ζννομεσ ςχζςεισ μεταξφ του Διαμεταφορζα και του εντολζα ι των διαδόχων του ιςχφει το ελλθνικό δίκαιο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Ειςερχόμενων Εντφπων Απαιτιςεων

Διαδικαςία Ειςερχόμενων Εντφπων Απαιτιςεων Διαδικαςία Ειςερχόμενων Εντφπων Απαιτιςεων 10 Περιεχόμενα Σκοπόσ... 2 Γενικά... 2 Ζντυπο Απαίτθςθσ και Αποδεικτικά Ζγγραφα... 2 Διαχείριςθ Εντφπου Απαιτιςεων... 2 Πωσ καταχωρείται θ απαίτθςθ ςτο λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Μάϊ Αριθμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 οφςτου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: 217 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ MR FRANCE VALUE ASSISTANCE by Victory ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΣΙΚΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ MR FRANCE VALUE ASSISTANCE by Victory ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΣΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ MR FRANCE VALUE ASSISTANCE by Victory ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΣΙΚΗ 1. Όςοι πελάτεσ του προγράμματοσ «Mr.France Value Assistance by victory» φζρουν το ςυμβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Wii Basket-Tennis»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Wii Basket-Tennis» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Wii Basket-Tennis» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές µε εµπόρους για όλες τις εργασίες του ιαµεταφορέα που συνδέονται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα εμπορίασ γενικέσ προδιαγραφέσ εμπορίασ οπωροκηπευτικών εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

πρότυπα εμπορίασ γενικέσ προδιαγραφέσ εμπορίασ οπωροκηπευτικών εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων γενικέσ προδιαγραφέσ εμπορίασ οπωροκηπευτικών εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με Πολιτικι Επιςτροφϊν Εξωτερικά Αιςκθτικά Ελαττϊματα: Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΑΡΕΗΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΑΡΕΗΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΑΡΕΗΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 2 2. ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΡΕΛΑΤΘ... 2 3. ΟΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 4 4. ΣΥΜΒΑΣΘ ΧΕΩΣΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣ... 13 5. ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΛΘΩΜΩΝ... 24 6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων κοπόσ Άρκρο 1. Ο Κανονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ εφευρζςεων ρυκμίηει τα δικαιϊματα του ΕΜΠ ςε πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ, τθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Athens Ledra Hotel 26 Μαΐου 2016

Athens Ledra Hotel 26 Μαΐου 2016 Οι νζοι κανόνεσ τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ ςτθν ανάκεςθ ςθμαντικϊν λειτουργιϊν ι εργαςιϊν τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ ςε τρίτο πάροχο Athens Ledra Hotel 26 Μαΐου 2016 Κζλλυ Χατηθδθμθτρίου Νομικόσ Σφμβουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώζεις έκδοζης

Ανανεώζεις έκδοζης Akrples 1, Pafs, Cyprus. P.O: 8011 www.mdecsft.cm Ανανεώζεις έκδοζης 5.1.3.1 (09/03/2010) Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ελζγχων για κυκλϊματα με ρευματοδότθ: Υπολογιςμοί και Έλεγχοι Χριςθ μζςου προςταςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017) ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η 63η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW, είναι

Διαβάστε περισσότερα