Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ. β) Οι Γενικοί Όροι υπεριςχφουν τυχόν διαφορετικϊν τοπικϊν εμπορικϊν εκίμων και ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακϊσ και διαφορετικϊν νομοκετικϊν διατάξεων και διατάξεων διεκνϊν ςυμβάςεων, εκτόσ αν αυτζσ είναι αναγκαςτικοφ δικαίου. Aρκρο 2: φμβαςθ Διαμεταφοράσ. α) Ανάκεςθ διαμεταφοράσ είναι θ ςφμβαςθ με τθν οποία ο Διαμεταφορζασ αναλαμβάνει ζναντι αμοιβισ τθν υποχρζωςθ ζναντι του αποςτολζα ι του παραλιπτθ των εμπορευμάτων, να μεταφζρει αυτά ςτον τόπο προοριςμοφ, όχι διενεργϊντασ τθ μεταφορά ο ίδιοσ προςωπικά, αλλά εξευρίςκοντασ το μεταφορζα που κα μεταφζρει αυτά και με τον οποίο αυτόσ ςυνάπτει τθ ςφμβαςθ μεταφοράσ ςτο δικό του όνομα αλλά για λογαριαςμό του αποςτολζα ι του παραλιπτθ. β) Ο Διαμεταφορζασ δφναται να υπειςζλκει ωσ μεταφορζασ ςτθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ. Aρκρο 3: Εκτζλεςθ ςυναφϊν εργαςιϊν από τον Διαμεταφορζα. α) O Διαμεταφορζασ αναλαμβάνει, μετά από ειδικι ςυμφωνία, εκτόσ από τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ και όλεσ τισ παρεπόμενεσ εργαςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται θ μεταφόρτωςθ, θ αποκικευςθ, ο εκτελωνιςμόσ, θ αςφάλιςθ και λοιπζσ ςυναφείσ εργαςίεσ. β) Οι Γενικοί Όροι ιςχφουν για τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται μόνο με τθν επιμζλεια μεταφοράσ, εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί διαφορετικά γραπτϊσ με τον εντολζα. Αρκρο 4: Τποχρεϊςεισ του εντολζα. α) Η ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ από τον Διαμεταφορζα δεςμεφει τον εντολζα. β) O εντολζασ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα και τισ δαπάνεσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. γ) Ο εντολζασ οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. O Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ςυνζπειεσ που μπορεί να προκφψουν λόγω τθσ μθ ι τθσ κακυςτερθμζνθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του εντολζα. Aρκρο 5: Οδθγίεσ του εντολζα. Ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να ακολουκεί μόνο τισ οδθγίεσ του εντολζα που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ επιμζλειασ μεταφοράσ και περιζχονται ς' αυτιν. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ οδθγιϊν του εντολζα προσ τον Διαμεταφορζα αποφαςίηει ο τελευταίοσ ςφμφωνα με τθ διακριτικι του ευχζρεια. Ο εντολζασ ευκφνεται για όλεσ τισ ςυνζπειεσ που ενδζχεται να προκφψουν από λανκαςμζνεσ ι ανεπαρκείσ οδθγίεσ του. Αρκρο 6: Τποχρεωτικά ςτοιχεία τθσ εντολισ. α) Στθν εντολι που δίνεται ςτον Διαμεταφορζα πρζπει να προςδιορίηονται θ ακριβισ διεφκυνςθ του αποςτολζα και του παραλιπτθ, ο τόποσ φόρτωςθσ και παράδοςθσ, το είδοσ των εμπορευμάτων, θ ποςότθτα, το περιεχόμενο των κιβωτίων, οι διαςτάςεισ τουσ, το μικτό τουσ βάροσ και κάκε άλλο απαραίτθτο ςτοιχείο που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. Tθν ευκφνθ για ηθμίεσ που οφείλονται ςε μθ πλιρθ ι λανκαςμζνα ςτοιχεία φζρει ο εντολζασ. Αν δεν του ζχει δοκεί ςχετικι γραπτι εντολι, δεν είναι υποχρεωμζνοσ ο Διαμεταφορζασ να ελζγξει ι να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία αυτά ι άλλεσ δθλϊςεισ του εντολζα. β) O Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να προβεί ςε ηφγιςθ των εμπορευμάτων μόνο εάν υπάρχει γραπτι εντολι. γ) Ο Διαμεταφορζασ αναγράφει ςτο αποδεικτικό παραλαβισ που εκδίδει το περιεχόμενο, τθν αξία, τθν ποςότθτα, το βάροσ ι τθ ςυςκευαςία του μεταφερόμενου αγακοφ κατά διλωςθ του εντολζα. Αρκρο 7: Μεταφερόμενα εμπορεφματα. α) Ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να αναλάβει τθν μεταφορά εμπορευμάτων που μπορεί να προκαλζςουν ηθμία ςε πρόςωπα, ηϊα, άλλα εμπορεφματα ι τα οποία είναι επιρρεπι ςε χειροτζρευςθ ι φκορά, εκτόσ εάν υπάρχει προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία. Αν τζτοιου είδουσ εμπορεφματα ζχουν δοκεί ςτον Διαμεταφορζα χωρίσ προθγοφμενθ ςυμφωνία, ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται, αν αυτό απαιτείται από τισ περιςτάςεισ, να προβεί ςτθν πϊλθςθ αυτϊν ι ακόμθ, ςε περίπτωςθ που επίκειται κίνδυνοσ, να προχωριςει ςτθν καταςτροφι τουσ. Ο εντολζασ είναι υπεφκυνοσ, για κάκε ηθμία που προζκυψε και φζρει όλα τα ςχετικά ζξοδα. β) Αν λόγω λανκαςμζνων ι ανεπαρκϊν οδθγιϊν o Διαμεταφορζασ ανζλαβε τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ εμπορευμάτων τα οποία από τθ φφςθ τουσ δεν μποροφν να γίνουν δεκτά, ι μποροφν να γίνουν δεκτά μόνο

2 Σελίδα 2 από 6 κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. εκρθκτικά, εφφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά ςτοιχεία ι ουςίεσ που ανακυμιάηουν, θ εντολι πρζπει να κεωρείται άκυρθ. Αν παρ' όλα αυτά λάβει χϊρα θ μεταφορά, ο Διαμεταφορζασ δεν φζρει ευκφνθ για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα ζξοδα που μπορεί να προκφψουν. Αντίκετα διατθρεί κάκε δικαίωμα να λάβει κάκε απαραίτθτο μζτρο για τθν προςταςία των άλλων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, προςϊπων και του περιβάλλοντοσ, τα δε ζξοδα βαρφνουν τον εντολζα. Αρκρο 8: Βάροσ απόδειξθσ. O Διαμεταφορζασ δεν φζρει τθν ευκφνθ για ηθμίεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςε προφορικζσ εντολζσ, υποδείξεισ ι γνωςτοποιιςεισ του εντολζα, εκτόσ αν επιβεβαιϊκθκαν γραπτϊσ από αυτόν. Αρκρο 9: Διεφκυνςθ του εντολζα. Ο εντολζασ ζχει υποχρζωςθ να δθλϊςει ςτον Διαμεταφορζα τθν διεφκυνςι του ι τθν αλλαγι διεφκυνςθσ χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ιςχφει θ τελευταία διεφκυνςθ που δόκθκε ςτον Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ηθμίεσ που οφείλονται αν τυχόν δόκθκε λανκαςμζνθ διεφκυνςθ από τον εντολζα ι ςε ανεπαρκι ι ελλειπι ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν αλλαγι διεφκυνςθσ του εντολζα. Αρκρο 10: Αποςτολι εγγράφων. α) Ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να αποςτζλλει τισ επιςτολζσ ςυςτθμζνεσ ι να αςφαλίηει τθ μεταφορά εγγράφων, εκτόσ εάν υπάρχει γραπτι εντολι. β) O Διαμεταφορζασ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγχει τθ γνθςιότθτα των υπογραφϊν ςε δθλϊςεισ που αφοροφν τα μεταφερόμενα αντικείμενα ι ςε άλλα γραπτά κείμενα ι να ελζγχει τθν αρμοδιότθτα προσ υπογραφι των υπογραφόντων, εκτόσ εάν ζχει ςυμφωνθκεί γραπτϊσ κάτι άλλο. Αρκρο 11: Aνάκλθςθ εντολισ. Ο εντολζασ ζχει δικαίωμα να ανακαλζςει τθν εντολι οποτεδιποτε, εκτόσ και αν ο Διαμεταφορζασ δεςμεφκθκε με τρίτουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιμζλειασ μεταφοράσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο εντολζασ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα και τισ δθμιουργθκείςεσ δαπάνεσ κακϊσ και με οποιαδιποτε κετικι ι αποκετικι ηθμία που μπορεί να προκφψει από τθν ανάκλθςθ τθσ εντολισ. Aρκρο 12: Ομαδικι μεταφορά εμπορευμάτων. Ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται να αναλάβει τθν επιμζλεια μεταφοράσ των εμπορευμάτων με το ςφςτθμα GROUPAGE, δθλαδι ομαδικά με άλλα εμπορεφματα, τα οποία ανικουν ςε περιςςότερουσ εντολείσ, εφόςον δεν ςυμφωνικθκε γραπτϊσ το αντίκετο. Αρκρο 13: Εκχϊρθςθ απαιτιςεων. H εκχϊρθςθ των απαιτιςεων του εντολζα κατά του Διαμεταφορζα ςε τρίτουσ κακϊσ και θ ζγερςθ αξιϊςεων κατά του Διαμεταφορζα ςτο όνομα ι για λογαριαςμό ενόσ τρίτου είναι δυνατι μόνο αν κεμελιϊνονται δικαιϊματα κατά του Διαμεταφορζα ςτα πλαίςια των παρόντων Γενικϊν όρων και όχι άλλων που τυχόν προκφπτουν από ιδιαίτερεσ ςυμφωνίεσ από τθ ςφμβαςθ. Aρκρο 14: Ειδικζσ ρυκμίςεισ για μεταφορζσ από και ςε λιμάνι. α) Όταν πρόκειται για μεταφορά από και ςε λιμάνι θ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και όρουσ λειτουργίασ του κάκε λιμζνα και με τουσ όρουσ που αναγράφονται ςτισ φορτωτικζσ ι ναυλοςφμφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακζσ ι οι πλοιοκτιτριεσ εταιρίεσ. β) Οι ςυμφωνθκείςεσ τιμζσ δεν περιλαμβάνουν επιπρόςκετα ζξοδα που προζρχονται από φόρτωςθ, μεταφόρτωςθ ι εκφόρτωςθ των εμπορευμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, του ςαββατοκφριακου ι των επίςθμων αργιϊν, κλπ. γ) Όταν ο Διαμεταφορζασ αναλάβει τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ των εμπορευμάτων ςτο λιμάνι φόρτωςθσ των εμπορευμάτων, δεν ευκφνεται για πικανζσ κακυςτεριςεισ του πλοίου, για ελλειπι φόρτωςθ, υπερθμερία πλοίου, απαγόρευςθ απόπλου του πλοίου, για ζξοδα φφλαξθσ, εκφόρτωςθ ι για οποιοδιποτε ηθμία που μπορεί να προκλθκεί από τισ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ ι τουσ πράκτορεσ αυτϊν. Όλα τα προαναφερόμενα ειδικά ζξοδα βαρφνουν τον εντολζα. II. ΠΑΡΟΧΕ - ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΠΟΟ Aρκρο 15: Αμοιβι του Διαμεταφορζα, ζξοδα. α) Το φψοσ τθσ αμοιβισ του Διαμεταφορζα για τθν εκτζλεςθ τθσ ανατεκείςθσ ς' αυτόν εντολισ κακορίηεται με ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων.

3 Σελίδα 3 από 6 β) Εκτόσ από ρθτι αντίκετθ ςυμφωνία θ αμοιβι και τα ζξοδα προπλθρϊνονται με τθν παραλαβι των εμπορευμάτων όταν εντολζασ είναι ο αποςτολζασ και πριν τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων όταν εντολζασ είναι ο παραλιπτθσ. γ) Τα τιμολόγια του Διαμεταφορζα εξοφλοφνται ςε μετρθτά. Ο εντολζασ γίνεται υπεριμεροσ το αργότερο 15 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ εξϊδικθ ειδοποίθςθ ι άλλθ προχπόκεςθ, εκτόσ εάν επζρχεται νωρίτερα ςφμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ του εντολζα ο Διαμεταφορζασ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τόκουσ υπερθμερίασ. Αρκρο 16: υμφωνία για τθν τιμι και τθν παροχι. α) Προςφορζσ του Διαμεταφορζα και ςυμφωνίεσ ςχετικά με τιμζσ και παροχζσ αφοροφν πάντα μόνο τισ ρθτά αναφερόμενεσ παροχζσ του Διαμεταφορζα ι/και τρίτων και, εφόςον δεν ςυμφωνικθκε κάτι άλλο, μόνο εμπορεφματα κανονικοφ όγκου, κανονικοφ βάρουσ και ποιότθτασ. Οι προςφορζσ αυτζσ προχποκζτουν κανονικζσ και ανεμπόδιςτεσ ςυνκικεσ κακ'όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Για παρεπόμενα τζλθ και ζξοδα πρζπει να γίνει ιδιαίτερθ μνεία. H πλθρωμι δαςμϊν, φόρων, δικαιωμάτων και δαπανϊν τρίτων κακϊσ και οποιαδιποτε παροχι ιδιαιτζρων υπθρεςιϊν βαρφνουν τον εντολζα. β) Πικανζσ ανατιμιςεισ ςτουσ ναφλουσ των μεταφορζων ι ςτουσ τελωνειακοφσ δαςμοφσ, αλλαγζσ ςτισ ιςοτιμίεσ των ξζνων νομιςμάτων, φόρουσ, επιβαρφνςεισ κλπ. που ιταν αδφνατο να είχαν προβλεφκεί εκ των προτζρων δικαιολογοφν ανάλογεσ προςαρμογζσ ςτθν αμοιβι και τα ζξοδα του Διαμεταφορζα. Aρκρο 17: Αρνθςθ παραλαβισ. Αν ο παραλιπτθσ αρνθκεί τθν παραλαβι των μεταφερκζντων εμπορευμάτων, ο Διαμεταφο-ρζασ ζχει δικαίωμα επιςτροφισ αυτϊν ςτον εντολζα, με δαπάνθ του εντολζα. Για τθν επιςτροφι των εμπορευμάτων τον κίνδυνο φζρει ο εντολζασ. Ο εντολζασ ευκφνεται επίςθσ για κάκε δαπάνθ που οφείλεται ςτθν άρνθςθ του παραλιπτθ προσ παραλαβι. Αρκρο 18: υμψθφιςμόσ. Oι απαιτιςεισ για τθν αμοιβι και τα ζξοδα του διαμεταφορζα από τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ δεν ςυμψθφίηονται. IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Αρκρο 19: Παράδοςθ εμπορευμάτων. α) Η παράδοςθ των εμπορευμάτων ςυντελείται με τθν υπογραφι των φορτωτικϊν εγγράφων ι τθν παράδοςθ τθσ διατακτικισ ςτον παραλιπτθ που αναφζρεται ςτα ωσ άνω φορτωτικά ζγγραφα ι τυχόν αναγραφόμενο εντολοδόχο αυτοφ. β) εάν ο παραλιπτθσ αρνθκεί να παραλάβει τα εμπορεφματα ι για λόγο, για τον οποίο δεν ευκφνεται ο Διαμεταφορζασ δεν γίνει θ παράδοςθ των εμπορευμάτων, τα εμπορεφματα παρακατίκενται ςε χϊρο επιλογισ του Διαμεταφορζα με κίνδυνο και ζξοδα του εντολζα και ο Διαμεταφορζασ δεν υποχρεοφται να τα αςφαλίςει. Ο Διαμεταφορζασ επιπλζον δεν ευκφνεται για πλειςτθριαςμοφσ, δθμεφςεισ κ.λ.π. οι οποίεσ μποροφν να επιβλθκοφν ςτα εμπορεφματα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ ςτθ χϊρα που δεν παραδόκθκαν αυτά. Αρκρο 20: Παράδοςθ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι τθσ αξίασ τουσ. Η παράδοςθ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι τθσ αξίασ τουσ, προχποκζτει ειδικι και ρθτι εντολι του εντολζα-φορτωτι. Μόνο θ ζνδειξθ "C.O.D." (cash on delivery) επί του εμπορικοφ τιμολογίου δεν ςυνιςτά υποχρζωςθ παράδοςθσ των εμπορευμάτων με αντικαταβολι για τον Διαμεταφορζα. IV. ΠΡΟΘΕΜΙΕ, ΚΩΛΤΜΑΣΑ Αρκρο 21: Καμία εγγφθςθ για προκεςμίεσ. Eκτόσ από προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία, ο Διαμεταφορζασ δεν εγγυάται οφτε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ οφτε μια κακοριςμζνθ ςειρά προτεραιότθτασ για τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ. Η απλι ζνδειξθ του χρόνου παράδοςθσ από τον εντολζα, δεν ςυνιςτά υποχρζωςθ για τον Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ δεν ευκφνεται για ςυνζπειεσ που προκφπτουν εξαιτίασ λανκαςμζνων πλθροφοριϊν που δίνονται από μεταφορείσ ι τουσ πράκτορζσ τουσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ ι τουσ όρουσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ ι παράδοςθσ των εμπορευμάτων. Αρκρο 22: Aδυναμία εκπλθρϊςεωσ, πλθμμελισ εκπλιρωςθ. Γεγονότα που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Διαμεταφορζα, λόγω των οποίων αδυνατεί να εκπλθρϊςει ολoκλθρωτικά ι εν μζρει τισ υποχρεϊςεισ του, τον ελευκερϊνουν για το χρονικό διάςτθμα που διαρκοφν από τισ υποχρεϊςεισ του ςτα πλαίςια εντολϊν, οι οποίεσ ζχουν επθρεαςτεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίςθσ ς' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ζχει το δικαίωμα ο Διαμεταφορζασ να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ, ακόμθ και ςτθν

4 Σελίδα 4 από 6 περίπτωςθ που ζχει μερικϊσ εκπλθρϊςει τθν εντολι. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Διαμεταφορζασ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τα ζξοδα που ζχει κάνει. V. ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ. Αρκρο 23: Aςφάλιςθ εμπορευμάτων. α) Ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται να αςφαλίςει για λογαριαςμό του εντολζα το εμπόρευμα μόνο αν του ζχει δοκεί ρθτι ζγγραφθ εντολι, ςτθν οποία αναφζρεται θ αςφαλιςτικι αξία και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι. β) Το γεγονόσ τθσ αςφάλιςθσ προθγοφμενων φορτϊςεων του ίδιου εντολζα δεν ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςθ του Διαμεταφορζα να αςφαλίςει και τισ επόμενεσ μεταφορζσ του ίδιου εντολζα. Η απλι αναφορά αξιϊν των εμπορευμάτων δεν μπορεί να κεωρθκεί επίςθσ ωσ εντολι για αςφάλιςθ. γ) Με τθν παραλαβι του αςφαλιςτθρίου δεν αναλαμβάνει ο Διαμεταφορζασ τισ υποχρεϊςεισ που ζχει ο αςφαλιςμζνοσ. Υποχρεοφται ωςτόςο να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διατιρθςθ τθσ αξίωςθσ από τθν αςφάλιςθ. δ) Αν δεν προςδιορίηονται εγγράφωσ από τον εντολζα οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, θ αςφάλιςθ των εμπορευμάτων γίνεται για τουσ ςυνικεισ κινδφνουσ και εξαιρζςεισ, όπωσ κακορίηονται από τθν ςυμβαλλόμενθ αςφαλιςτικι εταιρία. ε) Ο Διαμεταφορζασ δεν μπορεί ποτζ να κεωρθκεί ςυναςφαλιςτισ. VI. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Aρκρο 24: Προςωρινι Αποκικευςθ ςε ιδιωτικζσ ι ξζνεσ αποκικεσ. α) H προςωρινι αποκικευςθ γίνεται κατ' εκλογι του Διαμεταφορζα ςτισ δικζσ του ι ξζνεσ αποκικεσ (ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ). β) Αν ζχει αποκθκεφςει προςωρινά ο Διαμεταφορζασ τα εμπορεφματα ςε ξζνθ αποκικθ ιςχφουν για τθ ςχζςθ μεταξφ αυτοφ και του εντολζα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ιςχφουν μεταξφ αυτοφ και του ξζνου αποκθκευτι. Ο Διαμεταφορζασ οφείλει να αποςτείλει τουσ όρουσ τθσ αποκικευςθσ ςτον εντολζα, εάν του ηθτθκοφν. γ) Υποχρζωςθ του Διαμεταφορζα για αςφάλεια ι φφλαξθ των αποκθκευτικϊν χϊρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικοφσ του ι μιςκωμζνουσ από αυτόν χϊρουσ και μόνο αν τοφτο επιβάλλεται κατά τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ ι αξιωκεί από τον εντολζα. Aρκρο 25: Είςοδοσ ςτθν αποκικθ. Kάκε ζλεγχοσ ι δειγματολθψία των εμπορευμάτων που πρζπει να λάβει χϊρα κατά τθ διάρκεια που αυτά είναι προςωρινά αποκθκευμζνα, πρζπει να ζχει προθγουμζνωσ ςυμφωνθκεί και να εκτελεςτεί μόνο με ςυνοδεία του Διαμεταφορζα ι υπαλλιλου του ςτον οποίο ζδωςε ανάλογθ εντολι. Αρκρο 26: Δικαίωμα εκποίθςθσ των προςωρινά αποκθκευκζντων εμπορευμάτων. α) Σε περίπτωςθ προςωρινισ αποκικευςθσ που ο δικαιοφχοσ των εμπορευμάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο Διαμεταφορζασ δικαιοφται να προβεί ςτθν εκποίθςθ αυτϊν, μετά τθν παρζλευςθ ζξι (6) μθνϊν, εφόςον αποςτείλει προσ τοφτο ςυςτθμζνθ επιςτολι ζνα μινα τουλάχιςτον πριν από τθ λιξθ του εξαμινου. β) Το αντίτιμο τθσ εκποίθςθσ των εμπορευμάτων κα αποδίδεται ςτο δικαιοφχο αυτϊν, μετά τθν αφαίρεςθ των δικαιωμάτων και εξόδων του Διαμεταφορζα. VII. ΠΡΟΝΟΜΙA Aρκρο 27: Εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων του Διαμεταφορζα. Ο Διαμεταφορζασ ζχει για κάκε λθξιπρόκεςμθ απαίτθςθ που προζρχεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςεωσ επιμζλειασ μεταφοράσ, νόμιμο ενζχυρο και δικαίωμα παρακράτθςθσ ςτα εμπορεφματα του εντολζα. Τα ωσ άνω προνόμια εξαςφαλίηουν όχι μόνο απαιτιςεισ κάκε φφςεωσ ςχετικζσ με τα εμπορεφματα τα οποία ο Διαμεταφορζασ ζχει ςτθν κατοχι του, αλλά και εκείνεσ που αφοροφν τα εμπορεφματα που ζχουν ιδθ παραδοκεί. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι ηθμίασ του εμπορεφματοσ, οι αξιϊςεισ του Διαμεταφορζα ικανοποιοφνται και από τθν τυχόν καταβλθκείςα αςφαλιςτικι αποηθμίωςθ.

5 Σελίδα 5 από 6 VIII. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΑ Αρκρο 28: Eκταςθ ευκφνθσ. α) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα περιορίηεται ι απαλλάςςεται αυτόσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ διατάξεισ ι τισ διατάξεισ που ακολουκοφν. Ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται όταν θ ηθμία οφείλεται ςε δόλο ι βαριά αμζλεια του ίδιου ι των υπαλλιλων του. β) Οι διατάξεισ των διεκνϊν ςυμβάςεων μεταφοράσ που ρυκμίηουν τον περιοριςμό ι τθν απαλλαγι από τθν ευκφνθ του μεταφορζα, ζχουν άμεςθ εφαρμογι και επί τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα. Aρκρο 29: Περιοριςμόσ τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα. α) Εάν οι περιεχόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ Διαμεταφοράσ οδθγίεσ του εντολζα περιορίηουν τθν ελευκερία δράςθσ του Διαμεταφορζα, τότε επζρχεται αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ ζκταςθσ τθσ ευκφνθσ του. Σε περίπτωςθ επζλευςθσ ηθμίασ ςτα εμπορεφματα που τελοφν ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με τισ οδθγίεσ του εντολζα ο Διαμεταφορζασ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του. β) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα ι του μεταφορζα απζναντι ςτον εντολζα, δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτι των πρακτόρων τουσ ι των ξζνων ανταποκριτϊν ςε ςχζςθ με τουσ νόμουσ, τισ διατάξεισ, τουσ κανόνεσ και τα ζκιμα που ιςχφουν ςτθ χϊρα των προαναφερκζντων πρακτόρων και ξζνων ανταποκριτϊν. Αρκρο 30: Ανϊτατα όρια ευκφνθσ. Σε περίπτωςθ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα λόγω βλάβθσ, απϊλειασ ι κακυςτζρθςθσ άφιξθσ των μεταφερομζνων εμπορευμάτων τόςο όταν τοφτο οφείλεται ςε προςωπικι ευκφνθ του Διαμεταφορζα όςο και ςε ευκφνθ τρίτων μεταφορζων ςτουσ οποίουσ ανζκεςε τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ, θ οφειλόμενθ αποηθμίωςθ περιορίηεται ςτα όρια που προβλζπονται από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχουν κυρωκεί από τθν Ελλάδα με νόμο και ρυκμίηουν τθ ςχετικι ςφμβαςθ μεταφοράσ. Aρκρο 31: Εμπορεφματα μεγάλθσ αξίασ. Για εμπορεφματα, των οποίων θ αξία υπερβαίνει τα ανϊτατα όρια ευκφνθσ του μεταφορζα που προβλζπονται από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχουν κυρωκεί από τθν Ελλάδα με νόμο, κακϊσ και για χριματα, ζγγραφα, αξιόγραφα, ζργα τζχνθσ και κοςμιματα ευκφνεται ο Διαμεταφορζασ μόνο αν του δόκθκε από τον εντολζα εγκαίρωσ μία ζγγραφθ ζνδειξθ τθσ αξίασ των μεταφερομζνων εμπορευμάτων, οφτωσ ϊςτε να ιταν ςε κζςθ να αποφαςίςει για τθν αποδοχι ι άρνθςθ τθσ εντολισ, εγγράφωσ. Αρκρο 32: Απαλλαγι του Διαμεταφορζα από τθν ευκφνθ του. 1) Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα αποκλείεται: α) Για ηθμίεσ οφειλόμενεσ είτε ςε κλοπι με τθν ζννοια του αρκ. 374 ςτοιχ. γ ΠΚ είτε ςε λθςτεία με τθν ζννοια του αρκ. 380 ΠΚ. β) Για ηθμίεσ οφειλόμενεσ ςτθν φπαρξθ νομικϊν ι διοικθτικϊν εμποδίων και δυςχερειϊν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ζλλειψθ ι κακυςτερθμζνθ παραλαβι εγγράφων, εγγράφων εκτελωνιςμοφ, εγκρίςεων ειςαγωγισ ι εξαγωγισ κλπ). Επίςθσ δεν ευκφνεται o Διαμεταφορζασ για μεταφορικά ζξοδα, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, τζλθ, φόρουσ και άλλα ζξοδα που ζχουν επιβλθκεί λανκαςμζνα από αρχζσ. γ) Για απϊλεια ι βλάβθ πραγμάτων που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αποςτολζα κατά τθ φόρτωςθ ι ςε ελάττωμα αυτϊν ι ςε ελλειπι ι πλθμμελι ςυςκευαςία. O Διαμεταφορζασ εξουςιοδοτείται ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ να δεχτεί από τουσ μεταφορείσ, τουσ αποκθκευτζσ και παραλιπτεσ γενικϊσ, επιφυλάξεισ ςχετικά με τθν ςυςκευαςία των εμπορευμάτων. δ) Για ηθμία θ οποία δεν κα αποτρεπόταν, ακόμθ και αν ο Διαμεταφορζασ είχε καταβάλλει το ανϊτατο όριο επιμζλειασ και προςοχισ, ακόμθ και αν είχε λάβει τα αναγκαία μζτρα προσ αποφυγι τθσ ηθμίασ ι ιταν αντικειμενικά αδφνατο να τα λάβει. ε) Για ηθμίεσ λόγω τθσ φφλαξθσ ςε εξωτερικό χϊρο, αν μια τζτοια φφλαξθ είχε ςυμφωνθκεί, ι αν μία άλλθ φφλαξθ ιταν ανζφικτθ λόγω του είδουσ των αγακϊν ι λόγω των περιςτάςεων. ςτ) Για ηθμίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ, επιδράςεισ κακϊν καιρικϊν φαινομζνων, ηθμίεσ μθχανθμάτων, καλωδιϊςεων, επίδραςθσ άλλων αγακϊν, ηθμίεσ από ηϊα ι φυςικισ φκοράσ των αγακϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται μόνο αν αποδειχκεί, ότι υπαίτια δθμιοφργθςε τθ ηθμία. η) Για ηθμίεσ οι οποίεσ οφείλονται ςε ελαφρά αμζλεια του Διαμεταφορζα ι των προςτικζντων του. θ) Για ηθμίεσ που ζλαβαν χϊρα εντόσ αποκθκϊν λιμζνων, τελωνείων ι άλλων δθμοςίων αποκθκϊν. 2) Aν ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ ιταν δυνατό να προκλθκεί ηθμία από τουσ παραπάνω κινδφνουσ, τεκμαίρεται, ότι ο κίνδυνοσ επιλκε από τουσ παραπάνω κινδφνουσ. Αρκρο 33: Παφςθ τθσ ευκφνθσ του Διαμεταφορζα.

6 Σελίδα 6 από 6 Η ευκφνθ του Διαμεταφορζα παφει με τθν πραγματικι και ανεπιφφλακτθ παραλαβι των εμπορευμάτων από τον παραλιπτθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 19 του παρόντοσ. Aρκρο 34: Άμεςθ, γραπτι ειδοποίθςθ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ. α) Όλεσ οι ηθμίεσ, ακόμθ και αυτζσ που δεν είναι δυνατό να διαπιςτωκοφν εξωτερικά, πρζπει να γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ ςτον Διαμεταφορζα αμζςωσ κατά τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων. Αν θ παράδοςθ των εμπορευμάτων ζγινε από το Διαμεταφορζα, θ γνωςτοποίθςθ τθσ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ πρζπει να γίνει ς' αυτόν ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των ζξι (6) θμερϊν. β) Στθν περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ τεκμαίρεται ότι θ ηθμία ζγινε μετά τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων. γ) εάν θ γνωςτοποίθςθ τθσ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ γίνει ς' ζνα χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να ςτραφεί πλζον ο Διαμεταφορζασ κατά τρίτων, ο Διαμεταφορζασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τισ ςυνζπειεσ. Αρκρο 35: υνυπολογιςμόσ ωφελειϊν. Στισ περιπτϊςεισ που θ αποηθμίωςθ που πρζπει να καταβάλλει ο Διαμεταφορζασ για τθ ηθμία ανζρχεται μζχρι τθν πλιρθ αξία του εμπορεφματοσ, ο Διαμεταφορζασ υποχρεοφται ςτθν καταβολι τθσ μόνο αν του μεταβιβαςτεί θ κυριότθτα ςτο εμπόρευμα και του εκχωρθκοφν οι απαιτιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνoυ και του αςφαλίςματοσ ςε ςχζςθ με το εμπόρευμα, του εντολζα ι του παραλιπτθ κατά τρίτων. Αρκρο 36: Ευκφνθ Διαμεταφορζα ςε ςυνδυαςμζνθ μεταφορά. Eπί μεταφοράσ εκτελοφμενθσ βάςει ενιαίασ ςυμβάςεωσ (ςυνδυαςμζνθ μεταφορά) ο Διαμεταφορζασ ευκφνεται για βλάβθ ι απϊλεια των μεταφερομζνων πραγμάτων ςφμφωνα με τo νόμο που διζπει τθν ευκφνθ του μεταφορζα κατά το τελευταίο ςτάδιο τθσ μεταφοράσ. IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αρκρο 37: Παραγραφι. α) Oι αξιϊςεισ κατά του Διαμεταφορζα παραγράφονται ςφμφωνα με τισ προκεςμίεσ που oρίηονται ςτο νόμο ι ςτισ διεκνείσ ςυμβάςεισ. β) Ο χρόνοσ τθσ παραγραφισ αρχίηει, προκειμζνου μεν περί ολικισ απϊλειασ από τθν θμζρα κατά τθν οποία τα εμπορεφματα ζπρεπε να παραδοκοφν, ςε κάκε δε άλλθ περίπτωςθ από τθν θμζρα κατά τθν οποία τα εμπορεφματα παραδόκθκαν ι προςφζρκθκαν ςτον παραλιπτθ. X. ΣΟΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Αρκρο 38: Σόποσ εκπλιρωςθσ, δωςιδικία, ιςχφσ του ελλθνικοφ δικαίου. α) Τόποσ εκπλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ Διαμεταφοράσ είναι για όλα τα μζρθ θ ζδρα ι το υποκατάςτθμα του Διαμεταφορζα προσ το οποίο απευκφνεται θ εντολι διαμεταφοράσ. β) Αρμόδιο δικαςτιριο για τισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ Διαμεταφοράσ ι βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτι είναι, για όλα τα μζρθ, το δικαςτιριο ςτον τόπο όπου βρίςκεται θ ζδρα του Διαμεταφορζα, με τθν επιφφλαξθ ριτρασ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ των εκδιδόμενων φορτωτικϊν. Για αξιϊςεισ κατά του Διαμεταφορζα αρμόδιο είναι αποκλειςτικά αυτό το δικαςτιριο. γ) Για τισ ζννομεσ ςχζςεισ μεταξφ του Διαμεταφορζα και του εντολζα ι των διαδόχων του ιςχφει το ελλθνικό δίκαιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα