1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΓΩΓΗ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ..."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΓΩΓΗ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ Μεζνδνινγία ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ Κείκελν - Σνπ λεθξνύ αδειθνύ Πεξηερόκελν Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε Μεηξηθή θαη ζηίρνο Πνηεηηθά ηερλάζκαηα Γιώζζα, ζύληαμε Μνξθνινγηθά ζηνηρεία ΔΡΒΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ Κείκελν - Σνπ Γηνβάλ θαη ηεο Γειίηζαο Πεξηερόκελν Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε Μνξθνινγηθά ζηνηρεία ΚΟΙΝΑ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...72 RESUME...74 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...76 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ...81

2 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Βαζηθόο ζηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνηειέζεη κηα πξόηαζε εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ειιεληθήο παξαινγήο Σνπ λεθξνύ αδειθνύ θαη ηνπ ζέξβηθνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ Γηνβάλ θαη ηεο Γειίηζαο, έηζη ώζηε κέζσ ηεο ζύγθξηζήο ηνπο πνπ ζα επηρεηξεζεί ζηε ζπλέρεηα λα αλαδεηρζνύλ νη κεηαμύ ηνπο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε ινγνηερληθή αμία δπν παξάιιεισλ θεηκέλσλ εηδνινγηθά όκσο ηαπηόζεκσλ ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο ηνπ βαιθαληθνύ ρώξνπ- ειιεληθνύ θαη ζέξβηθνπ. Απηό πνπ κε νδήγεζε ζηελ επηινγή απηνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ην γεγνλόο, όηη ηα δύν απηά ηξαγνύδηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηεγεκαηηθώλ ηξαγνπδηώλ, ραξαθηεξίδνληαη σο επηθνιπξηθά θαη δηεγνύληαη κηα παξόκνηα ηζηνξία (πνιύ παιηόηεξα εμάιινπ είρε επηρεηξεζεί κηα ζύγθξηζε ηνπο) θαζώο κε κηα πξώηε καηηά παξνπζηάδνπλ πξάγκαηη πνιιέο νκνηόηεηεο. ηηο πξνζέζεηο κνπ πάλησο είλαη λα δνπιέςσ ην ζέκα κνπ ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ αληηιήςεσλ θαζώο θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε θεηκέλσλ απηνύ ηνπ είδνπο. Ζ γλώζε κνπ ηεο ζέξβηθεο γιώζζαο θαη ε ζπκπάζεηά κνπ πξνο ην ζέξβηθν ιατθό ζηνηρείν έπαημαλ αλακθίβνια ην ξόιν ηνπο ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηόο κνπ. Ζ εξγαζία κνπ δηαηξείηαη ζε ηξία βαζηθά θεθάιαηα. ην εηζαγσγηθό θεθάιαην παξνπζηάδσ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ, ηεο θαηεγνξίαο απηήο ησλ δηεγεκαηηθώλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ, ζηελ νπνία θαη αλήθεη ην ηξαγνύδη Σνπ λεθξνύ αδειθνύ. Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θεθαιαίνπ αθνξά ζην δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ, έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιινύο ηζηνξηθνύο, θηινιόγνπο θαη ιανγξάθνπο θαη ησλ νπνίσλ ηηο απόςεηο εθζέησ ζην κέξνο απηό. ην ηξίην κέξνο ηνπ εηζαγσγηθνύ θεθαιαίνπ πνπ αθνξά ζηε κεζνδνινγία αλαθέξνκαη ζηηο παξαιιαγέο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα αλαιύζσ, ζηε κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζσ ζηελ αλάιπζε ηνπο θαζώο θαη ζηηο ηερληθέο ηεο αθήγεζεο ζηηο νπνίεο θαη ζα επηθεληξσζώ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζσ θνηλά ή κε αθεγεκαηηθά ζηνηρεία κεηαμύ ησλ δπν θεηκέλσλ. ην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξνκαη ζηελ ειιεληθή παξαινγή Σνπ λεθξνύ αδειθνύ. ηελ αξρή παξνπζηάδεηαη ε παξαιιαγή ηεο παξαινγήο από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, ηελ νπνία επέιεμα σο βαζηθό αληηθείκελν ηεο αθόινπζεο αλάιπζεο θαη ηεο ζύγθξηζεο κε ην ζέξβηθν ηξαγνύδη. Ξεθηλάσ κε κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζρνιηάδσ ηε γιώζζα θαη ηε ζύληαμε, ηε κεηξηθή θαη ην ζηίρν, θαζώο θαη ηα πνηεηηθά ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ηξαγνύδη. Σν βαζηθό κέξνο ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη ην ηκήκα όπνπ παξνπζηάδνληαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ειιεληθνύ θεηκέλνπ. 1

3 ην ηξίην θεθάιαην αζρνινύκαη κε ην ζέξβηθν ηξαγνύδη, παξνπζηάδσ ην θείκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ ηνπ Γηνβάλ θαη ηεο Γειίηζαο θαη αληίζηνηρα κε ην πξνεγνύκελν θεθάιαην ηελ πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ην θεθάιαην απηό απνπζηάδνπλ νη ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε γιώζζα θαη ζηε κεηξηθή, γεγνλόο ινγηθό πηζηεύσ, εάλ ιάβνπκε ππόςε καο, πσο ην ζέξβηθν θείκελν είλαη κεηάθξαζε θαη όρη ην πξσηόηππν. Δπίζεο δελ επαλαιακβάλνκαη ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε πνηεηηθά ηερλάζκαηα, ηα νπνία ππάξρνπλ θαη ζηα δπν θείκελα θαη έρνπλ παξαηεζεί ζηελ ειιεληθή παξαινγή. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ, όπσο θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ, εμεηάδνληαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ αληίζηνηρνπ ηξαγνπδηνύ, δειαδή γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην πξνζπαζώ κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο αλαιύζεηο ησλ θεηκέλσλ λα αλαδείμσ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο, επηκέλνληαο θαηαξρήλ ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, ηα νπνία θαηαδεηθλύνπλ ζπγθεθξηκέλν επηδησθόκελν αθεγεκαηηθό ύθνο θαη αλάινγα αληίζηνηρνπο ζηόρνπο από κέξνπο ηνπ πνηεηή. Ηδηαίηεξε ελόηεηα απνηειεί εδώ ε παξνπζίαζε ησλ πξνζώπσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα γεγνλόηα πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ δξακαηηθό-ηξαγηθό ή όρη, δηεγεκαηηθόπαξακπζηαθό ή επηθό επίζεο ραξαθηήξα ηνπ πνηεηηθνύ πιηθνύ. Σέινο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ζθέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ρσξόρξνλν ηεο ηζηνξίαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα επηρεηξήζσ λα εθζέζσ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ όιε πνξεία ηεο εξγαζίαο κνπ. ηελ εξγαζία κνπ, πέξα από ηηο δηθέο κνπ δηαπηζηώζεηο, βαζίζηεθα ζε βηβιηνγξαθία ηελ νπνία παξαζέησ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 2

4 2. ΔΙΑΓΩΓΗ 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ Οη παξαινγέο είλαη δεκνηηθά ηξαγνύδηα ησλ νπνίσλ ν ππξήλαο είλαη ε δηήγεζε. 1 Eίλαη ηξαγνύδηα κε πιαζηή 2, πεξηπνηεκέλε ππόζεζε, πνπ δελ κεηαθέξνπλ ζηνλ πνηεηηθό ρώξν έλα απιό επεηζόδην, αιιά πεξηγξάθνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξάμε. πγγελεύνπλ πνιύ κε ηα αθξηηηθά ηξαγνύδηα, πνιιέο θνξέο ηα όξηα αλάκεζά ηνπο είλαη δπζδηάθξηηα, ελώ «ζε πνιιέο παξαινγέο βξίζθνπκε νλόκαηα αθξηηηθά θαη ζπρλά ζηίρνπο νιόθιεξνπο αθξηηηθώλ ηξαγνπδηώλ. Αλ ζηελ όιε ππόζεζε ησλ παξαινγώλ απηώλ δελ δέζπνδε ην παξακπζηαθό ζηνηρείν, ζα κπνξνύζακε αμηόινγα λα ηηο θαηαηάμνπκε ζηνλ θύθιν ησλ αθξηηηθώλ». 3 Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πην πιήξεηο παξαινγέο, είλαη κηα κπζηθή, εμσινγηθή κνξθή, όπνπ ην παιαηόηεξν πιηθό επεμεξγάδεηαη κε ηξόπν πνπ ζπάληα μεπεξλά ηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά. Οη ήξσεο απηώλ κπνξεί λα κελ έδεζαλ πνηέ, δει. λα είλαη πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο, παξ όια απηά δελ ζπκπεξηθέξνληαη ππεξθπζηθά. ε νξηζκέλεο παξαινγέο, π.ρ. ζην ηξαγνύδη Σνπ λεθξνύ αδειθνύ, ην νπνίν ζα εμεηάζσ ιεπηνκεξεηαθά ζηελ εξγαζία κνπ, έρνπκε θαη ζηνηρεία εμσπξαγκαηηθά, όπσο ηνλ βξηθόιαθα, αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ζηελ επνρή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαινγέο, ε θνηλσλία ζεσξνύζε απηά ηα ζηνηρεία ππαξθηά. Πνιιέο παξαινγέο πηζαλόλ λα πξνέξρνληαη από αξραηνειιεληθνύο κύζνπο, πξόθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν νπζηαζηηθά ην νπνίν αθνξά ζε κία από ηηο πξαγκαηηθόηεηεο πνπ καο νδεγνύλ ζηελ αξραηόηεηα, 4 αλ θαη δελ είλαη εύθνιν απηή ε ζρέζε λα απνδεηρζεί. 5 Σελ ππόζεζή ηνπο νη παξαινγέο ηελ αληινύλ θαη από λεόηεξεο παξαδόζεηο, από δξακαηηθά θνηλσληθά πεξηζηαηηθά, από ηελ ηζηνξηθή κλήκε, ή είλαη εληειώο πιαζηέο. 1 Σα δηεγεκαηηθά ηξαγνύδηα ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ζηα αθξηηηθά θαη ζηηο παξαινγέο. 2 ηίιπσλ Π. Κπξηαθίδεο, Τν δεκνηηθό ηξαγνύδη. Σπλαγσγή κειεηώλ, επηκ. Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, Αζήλα, 1978, ζει. 64. Ο όξνο είλαη ηνπ Claude Fauriel θαη ηνλ πξνησηύπσζε ειιεληθά ν Arnold Passow. 3 Γεκήηξεο Πεηξόπνπινο, Ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, Αζήλα, 1958, ηνκ. Α, ζει Π.ρ. ε ππόζεζε ηνπ Κνιπκπεηή ππελζπκίδεη ηελ έξηδα ηνπ Θεζέα θαη ηνπ Μίλσα γηα ην αλ ε θαηαγσγή ηνπο είλαη ζετθή, ππόζεζε ηνπ Γπξηζκνύ ηνπ μεληηεκέλνπ κνηάδεη πνιύ κε ην επεηζόδην ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ Οδπζζέα από ηελ Πελειόπε θηι. 5 Νηθόιανο Γ. Πνιίηεο: «Οη αξρέηππνη κύζνη είζηλ απινύζηαηνη, ηελ έλλνηάλ ησλ ελ εαπηνίο πεξηέρνληεο, κόλνλ δ όηαλ αύηε ιεζκνλεζή, πξνζηίζεηαη εηέξα, αιινηξία ηνπ θαζαπηό κύζνπ, απνξξένπζα δε εθ ησλ δνμαζηώλ θαη ησλ εζώλ ηνπ επαλαιακβάλνληνο ηνύηνλ ιανύ.» (Τν δεκνηηθόλ άζκα πεξί ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, Γειηίνλ Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξίαο ηεο Διιάδνο, ηνκ. Β, Αζήλα, 1885, ζει. 214). 3

5 Δθηόο από ηελ ζεκνηνινγηθή ζρέζε κε ηελ αξραηόηεηα, καο νδεγεί ζηελ αξραηόηεηα θαη ην όλνκα παξαινγή. ύκθσλα κε ηνλ. Κπξηαθίδε, 6 ε εηπκνινγία ηεο ζρεηηθά αζπλήζηζηεο ιέμεο παξαινγή πξνέξρεηαη από ηελ ιέμε παξαθαηαινγή, ύζηεξα από απινινγία. Ζ παξαθαηαινγή ήηαλ αξραίνο ζεαηξηθόο όξνο κε ηνλ νπνίνλ νλνκαδόηαλ έλα είδνο κεινδξακαηηθήο απαγγειίαο ηξαγηθώλ θαη παζεηηθώλ κεξώλ ηεο ηξαγσδίαο, πνπ ζπλνδεύνληαλ από έλα κνπζηθό όξγαλν, ηνλ θαινύκελν θιεςίακβν. Ζ παξαθαηαινγή δειαδή ήηαλ θάηη κεηαμύ ηεο απαγγειίαο θαη ηνπ θπξίσο ηξαγνπδηνύ. Σέινο, θαη ην ζύλεζεο κέηξν ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, ν θαηαιεθηηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο, επίζεο αληηζηνηρεί ζηνλ ηακβηθό θαηαιεθηηθό ηεηξάκεηξν, ηνλ ραξαθηεξηδόκελν από ηνπο αξραίνπο σο θαη εμνρήλ νξρεζηξηθό. Απηή ε πξνέιεπζε ηνπ ζηίρνπ είλαη ζήκεξα παξαδεθηή από ηνπο πην πνιινύο επηζηήκνλεο. Οη ξίδεο ησλ παξαινγώλ αληρλεύνληαη ζην ζέαηξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παληόκηκν 7, όπσο απηόο δηακνξθώλεηαη κέζα ζηηο λέεο θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή κεηά ηνλ 3 ν κ.υ. αηώλα. Σελ επνρή εθείλε, πνπ ηα πάληα είραλ γίλεη ζέαηξν, ηα αζκαηηθά ηκήκαηα ησλ ειιεληθώλ δξακάησλ δηαδίδνληαη, ζαλ ηξαγνύδηα πιένλ, θαη ζηα πην καθξηλά κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο παληόκηκνο κε ην ρξόλν ππνθαηάζηεζε ηε ηξαγσδία θαη ηε ξαςσδία, επεηδή κπνξνύζε λα πεξηιάβεη απηά ηα είδε κέζα ηνπ θαη δεκηνπξγνύληαλ πιένλ γηα ηνλ παληόκηκν νξρεζηξηθέο ζπλζέζεηο. Ήηαλ κάιινλ επηθνιπξηθέο κε άθζνλα δξακαηηθά ζηνηρεία. 8 Καηά ηελ άπνςε θαη πάιη ηνπ. Κπξηαθίδε, εδώ ζηεξίδνληαη νη βάζεηο ησλ παξαινγώλ. Ο ίδηνο ηνλίδεη πσο θαη ζηηο παξαινγέο, όπσο θαη ζε απηέο ηηο νξρεζηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ παληόκηκν (νξρεζηξηθέο ηξαγσδίεο), νη ππνζέζεηο είλαη θαηά ην πιείζηνλ κπζηθέο θαη ηξαγηθέο, ην κέηξν θαηαιεθηηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο, ν ραξαθηήξαο επηθνιπξηθόο θαη «ην κέγεζνο δελ έρεη νύηε ην επηθό κήθνο νύηε ηε ιπξηθή βξαρύηεηα, ε δε ρξήζε ηέινο είλαη νξρεζηξηθή». 9 Έλα από ηα βαζηθά θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, είλαη ην πόηε αξρίδεη ε λεόηεξε ειιεληθή δεκνηηθή πνίεζε θαη πώο έγηλε ε κεηάβαζε από ηελ αξραία. ινη νη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ όηη νη παιαηόηεξεο θαη θαιύηεξεο παξαινγέο κνηάδνπλ κε ηα αθξηηηθά ηξαγνύδηα, επνκέλσο νη πξώηεο δεκηνπξγίεο ησλ παξαινγώλ πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ 6 η. Κπξηαθίδεο, Αη ηζηνξηθαί αξραί ηεο δεκώδνπο λενειιεληθήο πνηήζεσο, Λόγνο πξπηαληθόο ξεζείο ηε 21 ε Ιαλνπζξίνπ 1934, Θεζζαινλίθε, Δλώ έλαο ηξαγσδόο ή κία ρνξσδία απνδίδνπλ θαηά έλα νξηζκέλν κνπζηθό ηξόπν ην θείκελν, έλαο εζνπνηόο, gesticulator ζηα ιαηηληθά, πξνζπαζεί ζησπειά θαη κε θηλήζεηο κόλν λα αλαπαξαζηήζεη ηα ιεγόκελα. Ο παληόκηκνο, ήηαλ ηξαγηθνύ ή θσκηθνύ πεξηερνκέλνπ. Ζ ύπαξμή ηνπ έρεη δηαπηζησζεί ζηελ αξραία Διιάδα κέρξη θαη ην πξώην κηζό ηνπ 5 νπ π.υ. αηώλα. (Γηώξγνο Ησάλλνπ, Παξαινγέο, Τν δεκνηηθό ηξαγνύδη, Αζήλα, 2006, ζει. 13). 8 Γ. Ησάλλνπ, Παξαινγέο, ζει η. Κπξηαθίδεο, Αη ηζηνξηθαί αξραί, ζει

6 ζηηο επνρέο ηεο αθξηηηθήο πνίεζεο. ήκεξα είλαη παξαδερηό, πσο νη παξαινγέο κε ηε κνξθή πνπ ηηο γλσξίδνπκε έρνπλ ηελ αξρή ηνπο ζηνλ 9 ν πεξίπνπ αηώλα θαη θνηηίδα ηνπο ην εζσηεξηθό ηεο Μηθξάο Αζίαο. Μεξηθέο ηνπο ίζσο λα είλαη θαη παιαηόηεξεο. 10 ζνλ αθνξά ηελ ηερλνηξνπία ησλ παξαινγώλ, είλαη βέβαηα ζε γεληθέο γξακκέο ίδηα όπσο ζηα άιια είδε ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ. Κάηη ην δηαθνξεηηθό θαη αζπλήζηζην είλαη ε επηθή δηήγεζε. Δπεηδή ν αθεγεκαηηθόο ηνπο ηξόπνο δελ είλαη όπσο ζηα έπε, ηδηαίηεξα ιεπηνκεξεηαθόο, απνζησπώληαη όιεο νη αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο, κε απνηέιεζκα ε δηήγεζε λα πξνζιακβάλεη έλα ραξαθηήξα γνξγόηεηαο θαη δξακαηηθόηεηαο. Μεγάιν ξόιν παίδεη ν δηάινγνο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο δηήγεζεο, επνκέλσο επηηείλεη ηε δξακαηηθόηεηα. ηαλ ζηε δηήγεζε δελ ππάξρνπλ πξόζσπα αλαγθαία γηα ηνλ δηάινγν, εηζάγνληαη ζπρλά πξόζσπα ηππηθά (π.ρ. παπαδηά) ή ζπκβαηηθά (π.ρ. πνπιηά) γηα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξαγκαηηθόο δηάινγνο. Απηή ε ηερλνηξνπία έρεη σο απνηέιεζκα κία πνιύ πην έληνλε αίζζεζε απ ό,ηη ν δηάινγνο κεηαμύ θπζηθώλ πξνζώπσλ. Οη παξαινγέο είλαη ηξαγνύδηα δηαδεδνκέλα θαη εθηόο ειιαδηθνύ ρώξνπ, ζε όινπο ηνπο ιανύο ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. Καηά ηνλ Γ. Ησάλλνπ «παιηόηεξα, ηδίσο κεηά ηνλ Fallmerayer, αθόκα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηαγσγή ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ είραλ πάξεη έλαλ παζηαζκέλν εζληθηζηηθό ραξαθηήξα. ήκεξα, ηα πξάγκαηα εμεηάδνληαη ζπλήζσο ζπγθξηηηθά, γηα επηζηεκνληθνύο κόλν ιόγνπο. πσο θαη λα εμεηαζζνύλ όκσο, μεπεδάεη απηόκαηα πσο ε πξνζθνξά ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θαη ηνπ βπδαληηλνύ πνιηηηζκνύ θαη ζηνλ ηνκέα απηό ππήξμε ηεξάζηηα γηα ηνπο γεηηνληθνύο αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο ιανύο ηεο Δπξώπεο.» Γ. Ησάλλνπ, Παξαινγέο, ζει. 19, Γεώξγηνο. Κ. ππξηδάθεο, ζηελ εθινγή ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ηνκ. Α, Αζήλα, 1962, ζει. 20, θαη Γ. Πεηξόπνπινο, Ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ηνκ. Α, Αζήλα, 1958, ζει Γ. Ησάλλνπ, Παξαινγέο, ζει

7 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ Γεληθόηεξα, όζνλ αθνξά ηελ ηαπηόηεηα ελόο δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη ζρέζε όρη κόλν κε ηελ θαηαγσγή ηνπ, αιιά θαη κε άιια δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαγνπδηώλ, όπσο κέηξν, πξόζσπα, θαιιηηερληθή απόδνζε θηι., δηαπηζηώλνπκε, πσο από ζρεηηθά λσξίο έρνπκε λα θάλνπκε ζην ρώξν ηεο ειιεληθήο ιανγξαθηθήο επηζηήκεο θαη ηεο θηινινγίαο κε πξνβιεκαηηζκνύο θαη ακθηζβεηήζεηο αληηπξνζσπεπηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηνπ είδνπο ηεο παξαινγήο. Έηζη βιέπνπκε λα έρεη αξρίζεη ε ζπδήηεζε πεξί θαηαγσγήο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ πεξίπνπ πξηλ από δύν αηώλεο, όπσο θαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε δεκνηηθά ηξαγνύδηα άιισλ βαιθαληθώλ ιαώλ (Βνπιγάξσλ, έξβσλ, Αιβαλώλ θαη Ρνπκάλσλ) από κηα ζεηξά γλσζηώλ θαη θαηαμησκέλσλ ειιήλσλ ιανγξάθσλ επηζηεκόλσλ, ηζηνξηθώλ θαη θηινιόγσλ. ηε ζπλέρεηα ζα εθζέζσ ρξνλνινγηθά ηηο έξεπλεο θαη ηηο γλώκεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εξεπλεηώλ γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηξαγνπδηνύ. Ζ πξώηε δεκνζίεπζε ηνπ ηξαγνπδηνύ έγηλε ην 1825 από ην C. Fauriel ζηε ζπιινγή ηνπ ησλ ειιεληθώλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ. 12 Σν ίδην έηνο ν W. Müller, ν κεηαθξαζηήο ηεο ζπιινγήο απηήο, παξαηήξεζε ηελ νκνηόηεηα ηεο ππόζεζεο ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ κε ηελ κπαιιάληα ηεο Λενλώξαο (1773) ηνπ Gottfried August Bürger ( ), κε γεξκαληθνύο, αγγιηθνύο θαη ζθσηηθνύο κύζνπο θαη ηξαγνύδηα, αιιά θαη ην όηη κνηάδεη πνιύ κε ην ζέξβηθν ηξαγνύδη ηνπ Γηνβάλ θαη ηεο Γειίηζαο. 13 Οη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο, μεθηλώληαο από ηνλ N. Tommaseo ζεσξνύλ ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ θαη ηεο Λεσλόξαο ηπραία θαη ην δεύηεξν απ απηά ππνδεέζηεξν ηνπ πξώηνπ. 14 ηε ζπιινγή ηνπ δεκνηηθώλ ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ θιπ. (Das Volksleben den Neugriechen, 1845) ν Daniel H. Sanders ζπδεηά γηα ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ζηε δεκώδε ινγνηερλία ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Ννηηνζιάβσλ θαη εηθάδεη όηη ην ειιεληθό άζκα απνηειεί παξαιιαγή ηνπ ζέξβηθνπ. Καηά ηε γλώκε ηνπ είλαη ην αξρέηππν ζιάβηθν, δηόηη ν αξηζκόο ησλ αδειθώλ ελλέα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηξαγνύδηα από ηνπο έξβνπο. Καη ν Α. Dozon, ρσξίο επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ηε γλώκε ηνπ, ηζρπξίδεηαη όηη ηελ πξώηε έκπλεπζε ηνπ άζκαηνο ηελ είραλ νη έξβνη. 15 Καηόπηλ απηνύ ν Wollner εμέηαζε ην ειιεληθό θαη ην ζέξβηθν ηξαγνύδη θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην ζέξβηθν έγηλε αλεμάξηεηα από ην ειιεληθό θαη όηη θαη ηα δπν έρνπλ 12 C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, Paris, Ν. Γ. Πνιίηεο, Τν δεκνηηθόλ άζκα πεξί ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, ζει Nηccolò Tommaseo, Canti popolari, Venezia, 1842, η. ΗΗΗ, ζει Auguste Dozon, Chansons populaires Bulgares Indites, Paris, 1875, ζει

8 έλα αξρέηππν, ζην ηέινο όκσο έθθξαζε κε κεγάιε επηθύιαμε ηελ εηθαζία πσο ην ειιεληθό ηξαγνύδη πξνήιζε από ην ζιάβηθν (ζέξβηθν) αξρέηππν. 16 ηα βήκαηα ηνπ Wollner βάδηζε ν Γηάλλεο Φπράξεο ν νπνίνο κεηά από ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ ζιάβηθσλ θαη ησλ ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ θαη πνξίζκαηα πνιύ ηνικεξόηεξα από ην Wollner, ππνζηήξημε ηελ «ζιαβηθόηεηα» ησλ αζκάησλ. Καη απηόλ, ην αξρηθό ηξαγνύδη είλαη ην ζέξβηθν, από εθείλν βγήθε ην βνπιγάξηθν, από ηνπο Βνύιγαξνπο ην παξέιαβαλ νη Αιβαλνί θαη από απηνύο ηειεπηαίνη νη Έιιελεο. 17 Σε γλώκε ηνπ γηα ηε ζιάβηθε πξνέιεπζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ηε ζηεξίδεη θπξίσο ζηα εμήο: α) ζηα θξαζηηθά ζηνηρεία ηνπ άζκαηνο, αλάκεζα ζηα νπνία ην θπξηόηεξν είλαη ε ρξήζε ηνπ αξηζκνύ ελλέα, ηελ νπνία ζεσξεί ζηνηρείν ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ ζέξβηθε δεκώδε πνίεζε, θαη π.ρ. ε κλεία ηεο παλνύθιαο ε νπνία θαη απηόλ καξηπξεί ηελ ζιάβηθε επίδξαζε, ιέγνληαο πσο ε ιέμε ζαλαηηθό δελ είλαη ζπρλή ζηελ δεκώδε ειιεληθή θηινινγία, 18 β) ζηελ ππόζεζε ηνπ κύζνπ θαηά ηνλ Φπράξε νη έξβνη αληηθαηέζηεζαλ ηνλ κλεζηήξα ή ηνλ εξαζηή, πνπ ζπλαληνύκε ζε γεξκαληθνύο κύζνπο κε ηνλ αδειθό, δίλνληαο ζην ηξαγνύδη πεξηερόκελν ζύκθσλα κε ηα ήζε θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, γ) ζην αίζζεκα ηεο αδειθηθήο ζηνξγήο, ην νπνίν αλαπηύζζεηαη ζε ζέξβηθα ηξαγνύδηα ελώ ζηα ειιεληθά ιείπεη. 19 Με ηνπο ηζρπξηζκνύο απηνύο αζρνιήζεθε ζε εθηελή κειέηε ν Ν. Πνιίηεο, 20 όπνπ θαη δεκνζίεπζε ηελ κεηάθξαζε ηνπ ζέξβηθνπ άζκαηνο, ηκήκαηα από ηέζζεξηο βνπιγάξηθεο παξαιιαγέο θαη ην αιβαληθό άζκα. Ο Πνιίηεο παξαηεξεί όηη ν αξηζκόο ελλέα, είηε σο ζύκβνιν, είηε όρη, αλαθέξεηαη ζε κύζνπο θαη ηξαγνύδηα πνιιώλ ιαώλ, δειαδή θαη ησλ Διιήλσλ (θαη ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ζηελ ειιεληθή ιατθή πνίεζε) θαη πξνζζέηεη πνιιά παξαδείγκαηα, π.ρ. από ηξαγνύδηα ηνπ αθξηηηθνύ θύθινπ «ελληά αδειθνί ηεο Επγελνύιαο», «ελληά δξάθνη», «ελλέα εκεξνβξάδηαελληά ρηιηάδεο», «ελληά ζεξηά», «ελληά κειηέο» θηι. θαη από άιια. 21 Τπνζηεξίδεη όηη νη θξαζηηθνί ηξόπνη θαη επίζεο ην αίζζεκα ηεο αδειθηθήο αγάπεο, απαληνύλ ζε κεγάιν βαζκό θαη ζηε δεκώδε ινγνηερλία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. ζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ, δει. ηελ δνμαζία γηα ηε δηαηαξαρή ηεο εζπρίαο ησλ λεθξώλ από ηνπο ζξήλνπο θαη ηα δάθξπα ησλ δσληαλώλ, ν Πνιίηεο ππνζηεξίδεη 16 Wilhelm Wollner, Der Lenorenstoff in der slavischen Volkspoesie, Archiv für slavische Philologie, VI, 1882, ζει Ioannis Psycharis, La Ballade de Lénore en Gréce, (Extr. de la Revue de l Histoíre des Religions), Paris, 1884, ζει Ν. Γ. Πνιίηεο, Τν δεκνηηθόλ άζκα πεξί ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, ζει I. Psycharis, La Ballade de Lénore en Gréce, ζει Ν. Γ. Πνιίηεο, Τν δεκνηηθόλ άζκα πεξί ηνπ λεθξνύ αδειθνύ. 21 ην ίδην, ζει

9 όηη ε πξώηε έλλνηα βξίζθεηαη «ελ ηε επαλόδσ λεθξνύ εξαζηνύ εηο ηελ εξσκέλελ», 22 έηζη καο θαηεπζύλεη ζηνπο αξραίνπο ειιεληθνύο κύζνπο, από ηνπο νπνίνπο ν αξρέηππνο είλαη ν κύζνο ηνπ εξσηεπκέλνπ Αδώληδνο πνπ επηζηξέθεη πεξηνδηθά από ηνλ Κάησ θόζκν θνληά ζηελ Αθξνδίηε. 23 Καηόπηλ ν Πνιίηεο αλαθέξεη πσο ην ηξαγνύδη απνηειεί θαζαξό δεκηνύξγεκα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη όηη αλήθεη ζηνλ αθξηηηθό θύθιν, όηη έρεη ζηελή ζρέζε κε ην κεζαησληθό ειιεληθό έπνο ηνπ Γηγελή Αθξίηα. 24 Παξαηεξεί δε ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο ζην έπνο θαη ζην ηξαγνύδη: - Σα νλόκαηα ησλ δξώλησλ πξνζώπσλ ν αδειθόο νλνκάδεηαη Κσλζηαληίλνο ζε όιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ (θαη ζηελ πξώηε ηνπ βνπιγάξηθνπ). ην έπνο ν κεγαιύηεξνο από ηνπο αδειθνύο ιέγεηαη επίζεο Κσλζηαληίλνο. 25 ηελ παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνύ από ηελ Σξαπεδνύληα νλνκάδεηαη ε αδειθή Δηξήλε (θπξ Δξήλ). Δηξήλε ιέγεηαη θαη ε αδειθή ζην έπνο. ηηο πεξηζζόηεξεο παξαιιαγέο όκσο νλνκάδεηαη Αξεηή, ην νπνίν όλνκα επίζεο δελ είλαη ζπάλην ζηα ηξαγνύδηα ηνπ αθξηηηθνύ θύθινπ. - Ζ κάλα είλαη ρήξα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο παξαιιαγέο από ηα Δπηάλεζα θαη ηε Εάθπλζν. Καηά ην έπνο, όηαλ αξπάρηεθε ε Δηξήλε ν παηέξαο ηεο ήηαλ ζηνλ πόιεκν ή ζηελ εμνξία. - Ο αξηζκόο ησλ αδειθώλ. - Ζ θόξε ζην ηξαγνύδη ήηαλ δώδεθα ρξνλώλ όηαλ παληξεύηεθε ζηα μέλα θαη έθπγε από ηε κεηέξα ηεο. ην έπνο νη αζηξνιόγνη είπαλ ζηνλ παηέξα πσο ζα αξπάμεη ν Ακηξάο ηελ θόξε κόιηο γίλεη δώδεθα ρξνλώλ. - Ζ πξνμεληά από ηε Βαβπιώλα. ην έπνο ν Ακηξάο ιέγεηαη θύξηνο ηεο πξίαο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνύ αλαθέξεηαη ε ρώξα όπνπ παληξεύηεθε ε θόξε, ε Βαβπιώλα. - Ζ κεηέξα δελ ζέιεη λα παληξέςεη ηελ θόξε ηεο ζηα μέλα. ην έπνο θνβάηαη κελ απνδεηρηεί ν γακπξόο άζηνξγνο θαη αγελήο. - Τπάξρεη σο εγγπεηήο ν ζεόο όηη ζα θέξεη ηελ θόξε πίζσ. ην έπνο ν Ακηξάο έρεη σο κάξηπξα ηνλ ζεό λα επηζηξέςεη ηελ θόξε. 22 ην ίδην, ζει ην ίδην, ζει ην ίδην, ζει Σελ άπνςε απηή ηελ απνθιείεη ν Samuel Baud Bovy, La chanson popul. Grecque du Dodecanèse, I, Paris, 1936, ζει. 167, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη όηη ην άζκα είλαη πην παιηό από ην έπνο. 25 Σν όλνκα Κσλζηαληίλνο είλαη ζπλεζηζκέλν ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ αθξηηηθνύ θύθινπ. 8

10 - Ζ θαηάξα ηεο κεηέξαο. Καη ζην έπνο ε κεηέξα παξαθαιεί ηνπο γηνύο (ή κόλν ηνλ Κσλζηαληίλν) λα θέξνπλ πίζσ ηελ θόξε θαη ηνπο απεηιεί κε θαηάξεο. - Ζ κεηέξα δεηάεη ηελ θόξε από ηνλ Κσλζηαληίλν. Καη ζην έπνο απηόο πξσηαγσλίζηεη ζηελ ιύηξσζε ηεο αδειθήο. - Σν άινγν ηνπ λεθξνύ Κσλζηαληή. ην έπνο πεξηγξάθεηαη ζαπκάζηα ην άινγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ. - Ο Κσλζηαληίλνο επηζηξέθεη ηελ θόξε ζηε κεηέξα. Ο Πνιίηεο πηζηεύεη όηη ην ηξαγνύδη απηό πνπ θπθινθνξνύζε ζε επαξρίεο ηεο κεζαησληθήο Διιάδνο, ην παξέιαβαλ πξώηνη νη Βνύιγαξνη από ηνπο Έιιελεο καδί κε ηε ζξεζθεία θαη ηα ζξεζθεπηηθά θαη άιια ζπγγξάκκαηα, ηα νπνία κεηέθξαζαλ ζηελ γιώζζα ηνπο θαη κεηά από ηνπο Βνύιγαξνπο ην πήξαλε νη έξβνη θαη ύζηεξα νη άιινη βαιθαληθνί ιανί. ην ηέινο ηεο κειέηεο απηήο, ν Πνιίηεο δεκνζηεύεη είθνζη ειιεληθέο παξαιιαγέο ηνπ άζκαηνο από ηελ Σξαπεδνύληα θαη ηελ Καππαδνθία κέρξη ηα Δπηάλεζα θαη από ηελ Βάξλα κέρξη ηελ Κξήηε. Μεηά από κηα ζε βάζνο, εκπεξηζηαησκέλε αληηπαξάζεζε θαη ηειηθά ζύγθξηζε ηνπ ειιεληθνύ κε ην βνπιγάξηθν, ην αιβαληθό θαη ην ζέξβηθν ηξαγνύδη παξαηεξεί όηη ην ειιεληθό απνηειεί «αξκνληθόλ θαη άξηηνλ ζύλνινλ κε πξαγκαηηθάο πνηεηηθάο θαιινλάο». 26 Ζ άπνςε ηνπ Πνιίηε γηα ηελ ειιεληθή πξνέιεπζε ηνπ ηξαγνπδηνύ εληζρύζεθε ην 1894 από ηνλ Βνύιγαξν Ivan D. Schischmanov. 27 Έρνληαο κπξνζηά ηνπ εμήληα βνπιγάξηθεο παξαιιαγέο, ηηο δεκνζηεπκέλεο από ηνλ Πνιίηε ειιεληθέο, δύν ζέξβηθεο θαη θάκπνζεο ξνπκάληθεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην αξρέηππν είλαη ην ειιεληθό άζκα, ην νπνίν παξαιάβαλε νη Βνύιγαξνη θαη όηη από ην βνπιγάξηθν παξειήθζε ην ζέξβηθν. Σν 1943 δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό Νέα Δζηία ε κειέηε ηνπ Γηάλλε Βιαρνγηάλλε «Σν ηξαγνύδη ηνπ λεθξνύ αδειθνύ». 28 ηελ εξγαζία απηή ν Βιαρνγηάλλεο κε αθνξκή ηνλ ηόπν από ηνλ νπνίνλ ζην ηξαγνύδη πξνέξρεηαη ε πξόηαζε γάκνπ γηα ηελ Αξεηή θαη ν νπνίνο θαηά ηηο πεξηζζόηεξεο παξαιιαγέο είλαη ε Βαβπιώλα, βγάδεη ην ζπκπέξαζκα όηη ν ηόπνο δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο δελ ζα έπξεπε λα είλαη πνιύ καθξηά από ηε Βαβπιώλα, εθόζνλ ππόζρεηαη ν αδειθόο ηεο, ν Κσλζηαληήο, ζηελ κεηέξα ηνπ όηη ζα ηεο θέξεη ηελ θόξε ηεο όπνηε ζα έρεη αλάγθε. ύκθσλα κε ηελ άπνςε απηήλ ν Βιαρνγηάλλεο ππνζηεξίδεη όηη ην ηξαγνύδη είλαη αζηαηηθήο θαηαγσγήο. 26 Ν. Γ. Πνιίηεο, Τν δεκνηηθόλ άζκα πεξί ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, ζει Ivan D. Schischmanov, Der Lenorenstoff in der bulgarischem Volkpoesie, Strassburg, 1894, ζει Γ. Βιαρνγηάλλεο, Τν ηξαγνύδη ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, πεξ. Νέα Δζηία, η. 34, 1943, ζει

11 Ο Βιαρνγηάλλεο πξνρσξώληαο ζηελ έξεπλά ηνπ πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη θαη ηνλ ηόπν ηεο ππνζεηηθήο νηθνγέλεηαο ηεο Αξεηήο θαη πηζηεύεη πσο είλαη ε πόιε Έδεζζα 29 ηεο Μεζνπνηακίαο, όπνπ επί Γηνθιεηηαλνύ ( ) καξηύξεζαλ ππέξ ηνπ ρξηζηηαληζκνύ νη κάξηπξεο Γνπξίαο, ακσλάο θαη Άβηδνο, γηα ηνπο νπνίνπο δηαζώδεηαη ε εμήο δηήγεζε: Έλαο Γόηζνο ζηξαηησηηθόο παληξεύηεθε κηα θόξε θαη όηαλ έπξεπε λα θύγεη από ηελ Έδεζζα κε ην ζηξαηό, ε κάλα ηεο ηνλ έβαιε λα ηεο νξθηζηεί ζην λαό απηώλ ησλ Αγίσλ όηη πνηέ δε ζα ηε κεηαρεηξηζηεί θαθώο. ηαλ πιεζίαδε όκσο ζηελ παηξίδα ηνπ ν Γόηζνο, νκνιόγεζε ζηε γπλαίθα ηνπ πσο έρεη άιιε λόκηκε γπλαίθα θαη όηη απηήλ ζα ηελ έρεη σο δνύιε. Μεηά από ιίγν ε θόξε γέλλεζε γην ν νπνίνο έκνηαδε ζηνλ παηέξα ηνπ ην Γόηζν. Σν γεγνλόο εμόξγηζε ηε λόκηκε γπλαίθα ηνπ ε νπνία θαη δειεηεξίαζε ην βξέθνο. ηαλ ε θόξε βξήθε λεθξό ην βξέθνο παξαηήξεζε πσο από ην ζηόκα ηνπ έβγαηλε αθξόο πάλσ ζηνλ νπνίνλ αθνύκπεζε έλα θνκκάηη από καιιί. Όζηεξα βνύηεμε ην καιιί απηό ζε πνηό πνπ πξόζθεξε ζηε γπλαίθα ηνπ Γόηζνπ ε νπνία θαη πέζαλε. Μεηά ην ζάλαην ηεο γπλαίθαο όινη ππνςηάζηεθαλ σο ππεύζπλε ηε δνύιε θαη γη απηό ηελ έθιεηζαλ δσληαλή ζηνλ ηάθν ηεο γπλαίθαο. Ζ θόξε ζξελνύζε θαη παξαθαινύζε ηνλ ζεό θαη ηνπο ηξεηο κάξηπξεο λα έξζνπλ γηα βνήζεηα. Ξαθληθά νη ηξεηο άγηνη παξνπζηάζηεθαλ κπξνζηά ηεο θαη ηεο ππνζρέζεθαλ όηη ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηε κεηέξα ηεο. ηαλ ε θόξε ζπλήιζε βξηζθόηαλ ζηελ Έδεζζα, ζην λαό ησλ ηξηώλ καξηύξσλ νη νπνίνη θαη εμαθαλίζηεθαλ. Μεηά από εηδνπνίεζε ηνπ ηεξέα ήξζε ε κεηέξα ηεο θαη πήγαλ καδί ζην ζπίηη. 30 Ο Βιαρνγηάλλεο ππνζηήξημε πσο ην ηξαγνύδη Σνπ λεθξνύ αδειθνύ δελ μεθίλεζε από ηνλ αξραίν κύζν αιιά από απηό ην ζξπιηθό γεγνλόο θαη θαη απηόλ από ην γεγνλόο απηό πξνήιζε πξώηα ην ηξαγνύδη θαη αξγόηεξα ην ζρεηηθό ζπλαμάξη. Ζ ζεσξία απηή θξίλεηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο σο κε πηζαλή. Γύν ρξόληα αξγόηεξα δεκνζηεύεη κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ ν Γεώξγηνο Κ. ππξηδάθεο 31 ν νπνίνο επίζεο πηζηεύεη όηη ην ηξαγνύδη δελ έρεη θακία ζρέζε όζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζή ηνπ κε ηελ ζαπκαηηθή δηήγεζε. Παξαηεξεί όηη αλάκεζα ζην άζκα θαη ην ζπλαμάξη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο, όρη κόλν ζε ζρέζε κε ηελ πινθή ηνπ κύζνπ αιιά θαη σο πξνο ηελ νπζία. Γηαηείλεηαη έηζη όηη: α) ην ηξαγνύδη πνπζελά δε γίλεηαη ιόγνο γηα ην γακπξό θαη γηα ην γάκν ηεο Αξεηήο. Δπίζεο δηαθέξεη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ είλαη δπλαηόο (λόκηκνο) ν γάκνο ηεο θόξεο ζην ηξαγνύδη πείζεη ηε κεηέξα ν γηνο ηεο, ν Κσλζηαληήο, ελώ ζην αγηνινγηθό θείκελν ν ππνςήθηνο γακπξόο ηεο. β) ην ζπλαμάξη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαθή δηαβίσζε θαη ζηα παζήκαηα ηεο θόξεο θνληά ζην ζύδπγό ηεο, θαη αληίζεζε ζην άζκα θαίλεηαη όηη ε Αξεηή είλαη ζηελ μεληηηά επραξηζηεκέλε. 29 αλιηνύξθα (Sanliurfa), βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή Σνπξθία. 30 Γ. Βιαρνγηάλλεο, Τν ηξαγνύδη ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, ζει Γ. Κ. ππξηδάθεο, Τν δήηεκα ηεο πξνειεύζεσο ηνπ άζκαηνο ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, Αξρείνλ Θξαθηθνύ Λανγξαθηθνύ θαη Γισζζηθνύ Θεζαπξνύ, η. ΗΑ ( ), ζει. 193 θ.ε. 10

12 γ) ην ηξαγνύδη θέξλεη πίζσ ηελ Αξεηή ν Κσλζηαληήο, ιόγσ ησλ θαηαξώλ ηεο κεηέξαο, ελώ ζην ζπλαμάξη ε θόξε επαλαθέξεηαη από ηνπο ηξεηο αγίνπο, κεηά από ηνπο ζξήλνπο ηεο ίδηαο. δ) Ο ηξόπνο ηεο επηζηξνθήο ηεο Αξεηήο ζηε κεηέξα, ε λεθξηθή ζπλνδεία, ην ιάιεκα ησλ πνπιηώλ, ε ηξαγηθή ζπλάληεζε κε ηελ κεηέξα, δελ αληηζηνηρεί κε απηή ηνπ ζπλαμαξίνπ. ε) Ζ ηδέα ηνπ κεηξηθνύ θίιηξνπ ζην ηξαγνύδη δηαζπάηαη ζην ζπλαμάξη από ηνλ πνιύπαζν έγγακν βίν ηεο θόξεο. Ο ππξηδάθεο ηνπνζεηεί ηελ ππόζεζε ηνπ άζκαηνο ζηνπο κύζνπο ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο, όρη όκσο όπσο ν Πνιίηεο ζηνπο κύζνπο ηεο επηζηξνθήο ηεο εξσκέλεο (ηνλ κύζν ηνπ Αδώληδνο), αιιά ζηνλ κύζν ηεο αξπαγήο ηεο θόξεο ηεο Γήκεηξαο. Παξαηεξεί ινηπόλ νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ δύν πξάμεσλ ζηηο νπνίεο ρσξίδεη ην άζκα θαη ηνλ κύζν. ηελ πξώηε πξάμε ηνπ ηξαγνπδηνύ παληξεύεηαη ε Αξεηή ζηα μέλα, καθξηά από ηε κάλα ηεο, πεζαίλνπλ ηα ελληά αδέιθηα ηεο θαη ε ιύπε ηεο κεηέξαο γηα όια απηά εθδειώλεηαη από ηνπο ζξήλνπο θαη ηηο θαηάξεο πξνο ηνλ πεζακέλν γην ηεο ηνλ Κσλζηαληή σο αηηίνπ γη απηά. ην πξώην κέξνο ηνπ κύζνπ έρνπκε ηελ θόξε λα παίδεη κε ηνπο θίινπο ηεο όηαλ μαθληθά αλνίγεη ε γε θαη παξνπζηάδεηαη ν βαζηιηάο ηνπ Άδε, ν νπνίνο κε έγθξηζε ηνπ Γία ηελ αξπάδεη θαη ηελ νδεγεί ζηνλ Κάησ θόζκν σο ζύδπγό ηνπ. ηε δεύηεξε πξάμε ηνπ άζκαηνο έρνπκε ην γπξηζκό ηεο Αξεηήο ζηελ κεηέξα ηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ γηνπ, ηνπ Κσλζηαληή, ν νπνίνο γη απηό βγήθε από ηνλ ηάθν, θαη ηελ ηξαγηθή ζπλάληεζε κεηέξαο θαη Αξεηήο. ην δεύηεξν κέξνο ηνπ κύζνπ ε Γήκεηξα αθνύεη ηηο θξαπγέο ηεο θόξεο ηεο, κεηακνξθώλεηαη θαη ηελ αλαδεηά. ηαλ πιεξνθνξείηαη γηα ην ηη έγηλε εμνξγίδεηαη κε ην Γία θαη απηόο ζηέιλεη ηνλ Δξκή λα θέξεη ηελ θόξε ζηε κεηέξα ηεο. Μεηά από ηελ αλάιπζε ηνπ άζκαηνο θαη ηνπ κύζνπ ν ππξηδάθεο παξαηεξεί ηηο εμήο νκνηόηεηεο: α) Καη ζηνπο δπν κύζνπο ε βαζηθή ηδέα είλαη ε παξάζηαζε ηεο ζηνξγήο ηεο κάλαο γηα ηελ θόξε ηεο, ν κεηξηθόο πόλνο. β) Καη ζηνπο δπν κύζνπο έρνπκε ηελ παληξεηά ηεο κνλαδηθήο θόξεο παξά ηε ζέιεζή ηεο καθξηά από ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, ηνλ πόλν ηεο κεηέξαο γη απηό θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο θόξεο. γ) ηνλ κύζν εγθξίλεη ηνλ γάκν ηεο Πεξζεθόλεο κε ηνλ βαζηιηά ηνπ Άδε ν Γίαο, ζην ηξαγνύδη επηβάιιεη ηε γλώκε ηνπ ν Κσζηαληήο πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί λα παληξεπηεί ε Αξεηή ζηα μέλα. 11

13 δ) Ζ Γήκεηξα ζην κύζν νξγίδεηαη θαηά ηνπ Γία θαη ηνλ απεηιεί κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο, ζην ηξαγνύδη ε κάλα νξγίδεηαη θαηά ηνπ Κσλζηαληή, ηνλ αλαζεκαηίδεη θαη παξακειεί ηα ζρεηηθά γύξσ απ ηελ ηαθή ηνπ. ε) Μεηά ηνλ ηξαγηθό ζξήλν ηεο κεηέξαο γηα ηνλ ρσξηζκό ηεο από ηελ θόξε ηεο ζηνλ ηάθν ηνπ Κσλζηαληή, ν λεθξόο βγαίλεη απ ηνλ ηάθν θαη έθηππνο παξαιακβάλεη ηελ Αξεηή θαη ηελ θέξλεη ζηε κεηέξα ηεο. ηνλ αξραίν κύζν ε Γήκεηξα νξγίδεηαη θαηά ηνπ Γία ν νπνίνο αλαγθάδεηαη λα ππνρσξήζεη θαη λα ζηείιεη ζηνλ Άδε ηνλ Δξκή πνπ θέξλεη ηελ Πεξζεθόλε κε ην άξκα ηνπ. Ο ηξόπνο ηεο επαλαθνξάο ηεο Πεξζεθόλεο θαη ηεο Αξεηήο είλαη ν ίδηνο. ζη) Ζ ζθελή ηεο ζπλάληεζεο ηεο κεηέξαο θαη ηεο θόξεο είλαη ζην κύζν θαη ζην ηξαγνύδη ε ίδηα- αγθαιηάδνληαη. δ) ηνλ κύζν κεηά ηελ επάλνδν ηεο Κόξεο έρνπκε ηε ζπκθηιίσζε Γία - Γήκεηξαο, ζην ηξαγνύδη επίζεο ράξε ηεο επηζηξνθήο ηεο Αξεηήο έρνπκε ηε ζπκθηιίσζε ηεο κάλαο - κε ηνλ λεθξό γην ηεο Κσλζηαληή. Ο ππξηδάθεο ηζρπξίδεηαη όηη ηα επεηζόδηα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αξραίν κύζν (π.ρ. νη ελληά αδειθνί ηεο Αξεηήο, ε ππόζρεζε ηνπ Κσλζηαληή ζηε κεηέξα ηνπ όηη απηόο ζα θέξεη ηελ Αξεηή από ηα μέλα, ε παξέκβαζε ησλ πνπιηώλ θηι.) είλαη πξνζζήθεο ζηελ αξρηθή δηαζθεπή θαη πξνζηέζεθαλ ζην ηξαγνύδη όηαλ ν αξραίνο κύζνο είρε ράζεη πιένλ ηελ πξώηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ππόζηαζε ή έπξεπε λα ζπκβηβαζηεί κε ην πλεύκα θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο. 32 Καηά ηε ρξηζηηαληθή αληίιεςε έπξεπε θπζηθά λα δηαζθεπαζηεί ν αξραίνο κύζνο, έηζη θαηά ηε γλώκε ηνπ ππξηδάθε αληηθαηαζηάζεθε ν Άδεο (Πινύησλ) από ηνλ άγλσζην γακπξό ηεο Αξεηήο θαη ν Κσλζηαληήο πήξε ηελ ζέζε ηνπ Γία θαη ηνπ Δξκή. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε ηνπ ππξηδάθε γηα ηνλ αξηζκό ησλ ελλέα αδειθώλ. Πηζηεύεη πσο ν αξηζκόο απηόο δελ ηέζεθε ηπραία, αιιά θαη επίδξαζε ησλ ελλέα εκεξώλ πνπ πηζαλόηαηα δηαξθνύζε ε ηειεηή ησλ ειεπζηληαθώλ κπζηεξίσλ θαη νη νπνίεο ζεζπίζηεθαλ θαη αλαινγία ησλ ελληά εκεξώλ ηνπ πέλζνπο ηεο Γήκεηξαο κεηά ηελ αξπαγή ηεο θόξεο ηεο. 33 Έρνληαο ππόςε ηνπ ηε κεγάιε νκνηόηεηα ηνπ κύζνπ θαη ηνπ ηξαγνπδηνύ, ν ππξηδάθεο πηζηεύεη όηη «κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηειεζηεξίνπ, ην 395, θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Διεπζηλίσλ κπζηεξίσλ, ν κύζνο έλεθα ηεο δεκνηηθόηεηόο ηνπ, ζ απεηέιεζε ηελ ππόζεζηλ νξρεζηξηθήο ηξαγσδίαο, δηα ηελ νπνίαλ επνηήζε ην άζκα σο ζπλνδεπηηθόλ ηεο 32 Γ. Κ. ππξηδάθεο, Τν δήηεκα ηεο πξνειεύζεσο ηνπ άζκαηνο ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, ζει ην ίδην, ζει

14 κηκηθήο παξαζηάζεσο ηνπ δηαζθεπαζζέληνο δηα ην ζύγρξνλνλ ηόηε ρξηζηηαληθόλ θνηλόλ αξραίνπ κύζνπ». 34 πσο δηαπηζηώλεη θαλείο από ηα πξναλαθεξζέληα, ε πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ εξεπλεηώλ, όρη κόλν ιανγξάθσλ, αιιά θαη θηινιόγσλ θαη ηζηνξηθώλ παξαδέρεηαη σο θνηηίδα ηνπ άζκαηνο Σνπ λεθξνύ αδειθνύ ηε Μηθξά Αζία. Πξόθεηηαη γηα ηνλ ίδην ρώξν όπνπ θαη πάιη θαηά ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηώλ εληνπίδνληαη ηα αθξηηηθά ηξαγνύδηα. Άζκαηα επίζεο κε έληνλν ηνλ επηθό ραξαθηήξα, ηε δξάζε, ην κπζηθό θαη εμσαλζξώπηλν ζηνηρείν. 34 ην ίδην, ζει

15 2.3. Μεζνδνινγία ηελ εξγαζία κνπ ζα πξνζπαζήζσ θαηαξρήλ λα παξνπζηάζσ ηα γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία κηαο παξαινγήο, ζπγθεθξηκέλα απηήο Σνπ λεθξνύ αδειθνύ ζηελ παξαιιαγή ηεο ηξάληδαο Αλ. Θξάθεο, έηζη όπσο δίλεηαη από ηνλ Γηώξγν Ησάλλνπ, 35 θαη ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ Γηνβάλ θαη ηεο Γειίηζαο, ην νπνίν ζεσξείηαη ην αληίζηνηρν ηεο ειιεληθήο παξαινγήο θαηά ηνλ Νηθόιαν Πνιίηε γηα ην ζέξβηθν ρώξν. Ζ κεηάθξαζε είλαη ηνπ ίδηνπ θαη δεκνζηεύηεθε ζηα πιαίζηα κηαο εθηελνύο κειέηεο ηνπ γηα ην ηξαγνύδη Σνπ λεθξνύ αδειθνύ. 36 Σν βάξνο ηεο εξγαζίαο δίλεηαη ζηελ ειιεληθή παξαινγή, εθόζνλ, όπσο εηπώζεθε παξαπάλσ, έρνπκε λα θάλνπκε ζηελ πεξίπησζή ηεο κε ην πξσηόηππν θείκελν. Θα ζρνιηαζηεί ε κεηξηθή θαη ν ζηίρνο ηνπ ηξαγνπδηνύ, ε γιώζζα θαη ε ζύληαμή ηνπ, όπσο θαη ελδηεθηηθά νξηζκέλα πνηεηηθά ηερλάζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ειιεληθό θείκελν, βαζηζκέλα ζην ζύζηεκα δηάηαμεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Δξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέλνο. 37 ηε ζπλέρεηα, έρνληαο σο ζηόρν ηελ βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ δπν παξαινγώλ, ζα πξνρσξήζσ ζε κηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ κνξθνινγηθώλ πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ ησλ δύν θεηκέλσλ. Σειηθόο ζηόρνο ησλ αλαιύζεσλ ζα είλαη ν εληνπηζκόο θνηλώλ ή όρη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζε αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, είηε πξόθεηηαη ζε δεηήκαηα εθθνξάο ηνπ ιόγνπ (παξνπζίαζε γεγνλόησλ θαη ξόινο ηνπ αθεγεηή), ρξήζεο πνηεηηθώλ ηερλαζκάησλ, ραξαθηήξεο ησλ πξνζώπσλ, είηε θαη ηέινο ζην ρσξόρξνλν ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εμειίζζεηαη ε ηζηνξία. ζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ αθεγεκαηηθώλ ηερληθώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, βαζηθή κνπ πεγή θαη νη πξνηεηλόκελεο από απηήλ ιύζεηο είλαη ηνπ Μπάκπε Γεξκηηδάθε Γ. Ησάλλνπ, Παξαινγέο, ζει Σελ παξαιιαγή απηή ηελ ζπγθξίλσ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο εξγαζίαο κνπ κε ηελ παξαιιαγή από Κξήηε πνπ δεκνζηεύεηαη ζην ίδην βηβιίν (ζει ), νη νπνία βξίζθεηαη ζηα Πξόζζεηα. 36 Ν. Πνιίηεο, Τν δεκνηηθόλ άζκα ηνπ Νεθξνύ αδειθνύ. 37 Δξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέλνο, Δεκνηηθό ηξαγνύδη, Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα, Μ. Γεξκηηδάθεο, Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, Ειιεληθή πεδνγξαθία θαη δξακαηνπξγία, Αζήλα,

16 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ 3.1. Κείκελν ΣΟΤ ΝΔΚΡΟΤ ΑΓΔΛΦΟΤ 39 1 Μάλα κε ηνπο ελληά ηνπο γηνπο θαη κε ηε κηα ζνπ θόξε, 2 ηελ θόξε ηε κνλάθξηβε, ηελ πνιπαγαπεκέλε, 3 ηελ είρεο δώδεθα ρξνλώ θη ν ήιηνο δελ ηελ είδε 4 ζηα ζθνηεηλά ηελ έινπδεο, ζη' άθεγγα ηελ επιέθαο, 5 ζη' άζηξα θαη ζηνλ απγεξηλό έθθηαλεο ηα ζγνπξά ηεο. 6 Οπνύ ζε θέξαλ πξνμεληά από ηε Βαβπιώλα 7 λα ηελ παληξέςεηο ζηα καθξηά, πνιύ καθξηά ζηα μέλα. 8 Ορηώ αδειθνί δε ζέινπλε θη Κσζηαληίλνο ζέιεη. 9 Γώζ ηελε, κάλα, δώζ ηελε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, 10 ζηα μέλα θεη πνπ πεξπαηώ, ζηα μέλα πνπ πεγαίλσ, 11 λά ρσ θη εγώ παξεγνξηά, λά ρσ θη εγώ θνλάθη. 12 Φξόληκνο είζαη, Κσζηαληή, θη άζρεκ απεινγήζεο 13 θη αλ κ έξζεη, γηε κνπ, ζάλαηνο, θη αλ κ έξζεη, γηε κ, αξξώζηηα, 14 θη αλ ηύρεη πίθξα γηα ραξά, πνηνο ζα κε ηήλε θέξεη; 15 Σνλ Θεό ηεο έβαι εγγπηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, 16 αλ ηύρεη θη έξζεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξζεη αξξώζηηα, 17 θη αλ ηύρεη πίθξα γηα ραξά, λα πάεη λα ηε θέξεη. 18 Καη ζαλ ηελ επαληξέςαλε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, 19 θαη κπήθε ρξόλνο δίζεθηνο θαη κήλεο νξγηζκέλνη, 20 θη έπεζε ην ζαλαηηθό θη νη ελληά αδειθνί πεζάλαλ, 21 βξέζεθ ε κάλα κνλαρή, ζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν. 39 Σν ηξαγνύδη Σνπ λεθξνύ αδειθνύ ζώδεηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, θαηά ηνλ Guy Saunier ζηα ειιεληθά ππάξρνπλ πεξίπνπ 262 παξαιιαγέο (G. Saunier, Adikia. Le mal et l injustice dans les chansons populaires grecques, Paris, 1979, ζει. 128). Πνιιέο από απηέο δεκνζηεύεη ν Ν. Γ. Πνιίηεο ζηε κειέηε ηνπ Τν δεκνηηθόλ άζκα πεξί ηνπ λεθξνύ αδειθνύ, ζει (ζπγθεθξηκέλα από Αζήλα, ιπκπν, Πάξν, Βάξλα, Μάδπην, Σξαπεδνύληα, Κέξθπξα, Κξήηε, Δπηάλεζα, Εάθπλζν, ηεξεά Διιάδα, Πεινπόλλεζν, Ζιεία). 15

17 22 Παηδάθηα θνηινπόλεζε, παηδηά δελ έρ θνληά ηεο 23 ρνξηάξηαζε ε πόξηα ηεο, πξαζίληζε θη ε απιή ηεο. 24 ηα νρηώ κλήκαηα δέξλεηαη, ζηα νρηώ κνηξνινγάεη, 25 ζηνπ Κσζηαληίλνπ ην ζαθηό ηηο πιάθεο αλαζθώλεη. 26 ήθσ, Κσζηαληηλάθε κνπ, ηελ Αξεηή κνπ ζέισ 27 ηνλ Θεό κνύ βαιεο εγγπηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, 28 αλ ηύρεη πίθξα γηα ραξά, λα παο λα κε ηελ θέξεηο. 29 Ο Κσζηαληήο ηαξάρζεθε πν κέζα ην κλεκόξη 30 θάλεη ην ζύλλεθ άινγν θαη η άζηξν ζαιηβάξη, 31 θαη ην θεγγάξη ζπληξνθηά θαη πάγεη λα ηε θέξεη. 32 Παίξλεη ηα όξε πίζσ ηνπ θαη ηα βνπλά κπξνζηά ηνπ, 33 βξίζθεη ηελ θαη ρηελίδνπληαλ έμσ ζην θεγγαξάθη. 34 Από καθξηά ηε ραηξεηά θη από καθξηά ηεο ιέγεη: 35 Πεξπάηεζ, Αξεηνύια κνπ, θη ε κάλα καο ζε ζέιεη. 36 Αιίκνλν, αδειθάθη κνπ, θαη ηη είλ ηνύη ε ώξα; 37 Αλ είλαη ίζσο γηα ραξά, λα βάισ ηα ρξπζά κνπ, 38 θη αλ είλαη πίθξα, πεο κε ην, λά ξζσ θαηαπώο είκαη. 39 Πεξπάηεζ, Αξεηνύια κνπ, θη έια θαηαπώο είζαη. 40 ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε, ζηε ζηξάηα πνπ πεγαίλαλ, 41 αθνύλ πνπιηά λα θειαεδνύλ, αθνύλ πνπιηά λα ιέλε: 42 Πνηνο είδε θόξελ όκνξθε λα ζέξλ απνζακέλνο; 43 Άθνπζεο, Κσζηαληάθε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; 44 «Πνηνο είδε θόξελ όκνξθε λα ζέξλ απνζακέλνο!». 45 Λσιά πνπιηά θη αο θειαεδνύλ, ισιά πνπιηά θη αο ιέλε. 46 Σί βιέπνπκε ηα ζιηβεξά, ηα παξαπνλεκέλα, 47 λα πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απνζακέλνπο! 48 Άθνπζεο, Κσζηαληάθε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; 49 Πώο πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απεζακέλνπο. 50 Πνπιάθηα είλ θη αο θειαεδνύλ, πνπιάθηα είλ θη αο ιέλε. 16

18 51 Φνβνύκαη ζε, αδειθάθη κνπ, θαη ιηβαληέο κπξίδεηο. 52 Δρηέο βξαδύ επήγακε πέξα ζηνλ Αί-Γηάλλε, 53 θαη ζύκηαζέ καο ν παπάο κε πεξηζζό ιηβάλη. 54 Καη παξακπξόο πνπ πήγαηλαλ θη άιια πνπιηά ηνπο ιέλε: 55 Θεέ κεγαινδύλακε, κεγάιν ζάκα θάλεηο, 56 ηέηνηα παλώξηα ιπγεξή λα ζέξλ απνζακέλνο. 57 Σ' άθνπζε πάι ε ιπγεξή θαη ξάγηζ ε θαξδηά ηεο. 58 Άθνπζεο, Κσζηαληάθε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; 59 Πεο κε πνύ λ ηα καιιάθηα ζνπ, ην πεγνπξό κνπζηάθη; 60 Μεγάι αξξώζηηα κ έβξεθε, κ έξημε ηνπ ζαλάηνπ, 61 κε πέζαλ ηα μαλζηά καιιηά, ην πεγνπξό κνπζηάθη. 62 Βξίζθνπλ ην ζπίηη θιεηδσηό, θιεηδνκαληαισκέλν, 63 θαη ηα ζπηηνπαξάζπξα πνύ ηαλ αξαρληαζκέλα. 64 Άλνημε, κάλα κ, άλνημε θαη λά ηελ ε Αξεηή ζνπ. 65 Αλ είζαη Υάξνο δηάβαηλε, θη άιια παηδηά δελ έρσ 66 θαη κελ ε Αξεηνύια κνπ ιείπ καθξηά ζηα μέλα. 67 Άλνημε, κάλα κ, άλνημε θη εγώ είκ ν Κσζηαληήο ζνπ 68 Δγγπηή ζνύ βαια ηνλ Θεό θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο 69 αλ ηύρεη πίθξα γηα ραξά, λα πάσ λα ζε ηε θέξσ. 70 ζπνπ λα βγεη ζηελ πόξηα ηεο, εβγήθε ε ςπρή ηεο. (Θξαθηθά, ΗΑ, ζει. 271, Δι. ηακνύιε, ηξάληδα Αλ. Θξάθεο) Γισζζηθά: 4. ζη άθεγγα: ζην κηζόθσην 11. θνλάθη: ζηαζκόο, θαηνηθία, θαηαθύγην 12. απεινγήζεο: κίιεζεο 14, 17, 28, 38. πίθξα: ιύπε, νδπλή, ζάλαηνο 17

19 19. δίζεθηνο (δίζερηνο, δίζεθηνο ή βίζερηνο): ρξνληά γεκάηε δπζηπρίεο 20. έπεζε ην ζαλαηηθό: ήξζε ζαλαηεθόξα επηδεκία, ινηκόο 21. θαιακηά: ην θαιάκη απ ην ζηάρπ πνπ απνκέλεη ζην ρσξάθη κεηά ην ζεξηζκό 29. κλεκόξη: κλήκα 30. ζαιηβάξη (θαη ζαιβάξη): πιαηηά βξάθα, είδνο παληεινληνύη 33. παίξλεη ηα όξε πίζσ ηνπ: αθήλεη ηα βνπλά πίζσ ηνπ 36. ηη είλ ηνύη ε ώξα: ηη ζπκβαίλεη 53. πεξηζζό: άθζνλν 54. παξακπξόο: πην κπξνζηά 56. παλώξηα: πνιύ σξαία 56, 57. ιπγεξή: θόξε ιεπηή, ςειή, επθίλεηε, θνκςή 59. πεγνπξό κνπζηάθη: ππθλό, ππθλόκαιιν κνπζηάθη 18

20 3.2. Πεξηερόκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ Μηα κάλα κε ελληά γηνύο θαη κηα πνιπαγαπεκέλε θόξε (Αξεηή ή Δπδνθία) πνπ είλαη κόλν δώδεθα ρξνλώλ, δνπλ επηπρηζκέλνη, ώζπνπ αξρίδνπλ λα ζπδεηνύλ γηα θάπνην πξνμεληό πνπ έθηαζε από ηε Βαβπιώλα (αινλίθε ή Ρσκαλία). Ζ κάλα θαη νη νρηώ αδειθνί είλαη έηνηκνη λα ην απνξξίςνπλ, κόλν ν κηθξόηεξνο, ν Κσλζηαληίλνο (Κσλζηαληήο, Κσζηαληάο, Κώζηαο) δε ζπκθσλεί, γηαηί βιέπεη πσο κηα θαιή ηύρε πεξηκέλεη ηελ αδειθή ηνπ, αιιά θαη θάηη άιιν, ζέιεη ζηα μέλα πνπ πεγαίλεη λα έρεη θη απηόο έλα δηθό ηνπ ζπίηη θη έλα δηθό ηνπ άλζξσπν. Σηο αληηξξήζεηο ηεο κάλαο ηηο εμνπδεηεξώλεη ν Κσλζηαληήο κε έλαλ όξθν πνπ ηηο δίλεη, όηη ζα θέξλεη πίζσ ηελ Αξεηή ζε ιύπεο ή ζε ραξέο. Πέθηεη ζαλαηεθόξα επηδεκία (ζαλαηηθό) ζην ζπηηηθό θαη πεζαίλνπλ όια ηα αδέιθηα. Ζ κάλα κέλεη νινκόλαρε ζην ζπίηη, ελώ ε θόξε είλαη πνιύ καθξηά ζηα μέλα. Ζ κάλα ζξελεί θαη κνηξνινγεί, ζηνπ Κσλζηαληίλνπ ηνλ ηάθν όκσο ρηππηέηαη ηδαίηεξα θαη ηνλ θαηαξηέηαη, δεηώληαο ηνπ λα θέξεη πίζσ ηελ Αξεηή όπσο είρε ππνζρεζεί. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα θαζαξά θαληαζηηθή εηθόλα, πνπ όζν θαη αλ δεκηνπξγεί ππεξθπζηθή εληύπσζε, δελ μελίδεη. Ο Κσλζηαληίλνο από ην ζπλερέο αλαθάιεκα 40 βγαίλεη κηα λύρηα από ηνλ ηάθν, «θάλεη ην ζύλλεθν άινγν» θαη πάεη λα θέξεη ηελ Αξεηή. Ζ Αξεηή, ηελ νπνία βξίζθεη ν Κσλζηαληίλνο επηπρηζκέλε, ζην ρνξό (ή λα ρηελίδεηαη ζην θσο ηνπ θεγγαξηνύ), μαθληάδεηαη αξθεηά από ηελ αλαπάληερε απηή ζπλάληεζε. Σα δπν αδέιθηα παίξλνπλ ην δξόκν ηνπ γπξηζκνύ, ν έλαο κόιηο ζεθσκέλνο από ηνλ ηάθν, ε άιιε δσληαλή, πάλσ ζε ηπηάκελν άινγν. ηε δηαδξνκή παξεκβάιιεηαη ην θπζηνιαηξηθό ζηνηρείν, ην νπνίν αληηπξνζσπεύνπλ θπξίσο ηα πνπιηά. Απηνί νη «από κεραλήο ζενί» ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ 41 κηινύλ κεηαμύ ηνπο απνξεκέλνη από ην ζέακα θαη εθθξάδνπλ κε αλζξώπηλε ιαιηά ηελ έθπιεμή ηνπο γηα ηε ζπλνδνηπνξεία κηαο δσληαλήο γπλαίθαο θαη ελόο λεθξνύ. Κάζε ιόγνο ηνπο βάδεη ζε ζθέςεηο ηελ Αξεηή θαη νη ππνςίεο ηεο κεγαιώλνπλ. Ο Κσλζηαληίλνο πξνζπαζεί λα ηελ θαζεζπράζεη κε δηάθνξεο παξαπιαλεηηθέο απαληήζεηο, ώζπνπ θηάλνπλ ζηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο (ζην λεθξνηαθείν, ή ζε θάπνηεο παξαιιαγέο ν Κσλζηαληίλνο ηελ ζπλνδεύεη κέρξη ηελ εθθιεζία). Δθεί ν Κσλζηαληίλνο εμαθαλίδεηαη. Ζ Αξεηή βαδίδεη ζην ζπίηη ηεο κάλαο ηεο θαη ην ζέακα πνπ αληηθξίδεη είλαη απνθαξδησηηθό. Σα βξίζθεη όια παξαηεκέλα, εγθαηαιεηκκέλα, ξεκαγκέλα. Υηππά ηελ πόξηα δπλαηά, ε κάλα κέζα θνβάηαη πσο είλαη πάιη ν Υάξνο. Σειηθά αλνίγεη, αγθαιηάδνληαη θαη 40 Αλαθάιεκα: ζξήλνο πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ λεθξνύ θαη θάιεζκα απηνύ κε ην όλνκά ηνπ λα βγεη έμσ λα βνεζήζεη ζε θάηη ηνπο δσληαλνύο. Γηα πεξηζζόηεξα βι. Κ. Ρσκαίνο, Τν αλαθάιεκα ησλ λεθξώλ, ζην βηβιίν ηνπ Κνληά ζηηο ξίδεο, Αζήλα, 1959, ζει Γ. Ησάλλνπ: Παξαινγέο, ζει

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Α ΜΕΡΟ- ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΡΩΣΗΗ 1 Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη πξώηνη θαη πνηνη ζύλζεηνη; Να δώζεηε παξαδείγκαηα. ΑΠΑΝΣΗΗ 1 Όηαλ έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα