ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus Εισαγωγή Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης εκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και καταργεί τις αποφάσεις αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ.1298/2008/εκ για τον ΕΟΧ. Το πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ για το 2017 [C(2016) 5571], όπως εκδόθηκε από την Επιτροπή, προβλέπει έναν «Χάρτη κινητικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)» για την πιστοποίηση των φορέων που διακρίνονται στην επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση υψηλής ποιότητας σχεδίων κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό στον τομέα της ΕΕΚ. 2. Ιστορικό Ένας από τους στόχους του προγράμματος «Erasmus+» είναι να αυξηθεί η ποιοτική κινητικότητα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και να ενισχυθεί η διεθνής διάσταση των οργανισμών που παρέχουν ΕΕΚ στις χώρες του προγράμματος Erasmus+. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης καταβάλλονται, από το 2002 και μετά, σημαντικές προσπάθειες για να εκσυγχρονιστεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, να καταστεί ελκυστικότερη και να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές προσεγγίσεις, όπως η αύξηση της διακρατικής κινητικότητας, η βελτίωση της διαφάνειας, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και η γενικότερη διεθνοποίηση του τομέα, οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. 3. Στόχοι και περιγραφή Στόχος του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι να ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν κατά το παρελθόν διακριθεί στην οργάνωση αποδεδειγμένα ποιοτικών δράσεων κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό να αναπτύξουν περαιτέρω τις στρατηγικές ευρωπαϊκής διεθνοποίησής τους. Η ευρωπαϊκή διεθνοποίηση δεν συνίσταται απλώς στην προώθηση της μάθησης σε άλλη χώρα του προγράμματος Erasmus+ με την ενσωμάτωση υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων κινητικότητας στα προγράμματα σπουδών. Αφορά επίσης την ανάπτυξη διεθνών προσεγγίσεων 1 Σ ελίδα

2 στη φιλοσοφία οργάνωσης και την κουλτούρα του οργανισμού αποστολής, μέσω της δικτύωσης με οργανισμούς σε άλλες χώρες, της προώθησης της εκμάθησης ξένων γλωσσών και την ανάπτυξη στόχων και στρατηγικής πέραν των εθνικών προσεγγίσεων. Η απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ θα επιτρέπει στους κατόχους του να υποβάλλουν αιτήσεις με απλοποιημένο τρόπο στο πλαίσιο της Βασικής ράσης ΚΑ1: «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων-Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού ΕΕΚ» από το 2018 και μετά. Αποσκοπεί επίσης να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανισμών αποστολής ώστε να διοργανώνουν ποιοτικές δράσεις κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό, ενώ παράλληλα επιβραβεύει, προωθεί και καλλιεργεί τη βελτίωση της ποιότητας στην κινητικότητα. Ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ απονέμεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+ και υπόκειται σε παρακολούθηση όπως περιγράφεται στη συνέχεια στην πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι η απονομή του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ δεν συνεπάγεται καμία άμεση χρηματοδότηση ούτε καμία εγγύηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής ράσης ΚΑ1: «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων-Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού ΕΕΚ». Οι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ θα αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του προγράμματος Erasmus+, ώστε να είναι περισσότερο ορατοί στις ευρωπαϊκές εταιρείες οι εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι που προέρχονται από έναν οργανισμό υψηλής ποιότητας. Ο Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ για το 2018 θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του Η μη απονομή του Χάρτη δεν στερεί από τους οργανισμούς ΕΕΚ το δικαίωμα να υποβάλουν πλήρη αίτηση/πρόταση στο πλαίσιο των επόμενων προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ, όπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για την Βασική ράση ΚΑ1. Ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ δεν είναι υποχρεωτικός για συμμετοχή στην κινητικότητα ΕΕΚ στο πλαίσιο του Erasmus+, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, νέοι φορείς και μικρότερα ιδρύματα, ακόμη και άλλοι υποψήφιοι αιτούντες φορείς που ενδέχεται να μην επιθυμούν να πιστοποιηθούν με τον Χάρτη Κινητικότητας, αλλά θα ήθελαν, ωστόσο, να συμμετάσχουν σε διακρατική κινητικότητα στον τομέα της ΕΕΚ. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση σχεδίων κινητικότητας, κατά τον συνήθη τρόπο, στο πλαίσιο της Βασικής δράσης ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων-Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού ΕΕΚ», όπως αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+. 4. Κριτήρια επιλεξιμότητας 4.1. Επιλέξιμοι αιτούντες Οι αιτήσεις για την απονομή του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ μπορούν να υποβάλλονται είτε από έναν μόνον οργανισμό ΕΕΚ είτε από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, με την προϋπόθεση ότι: 2 Σ ελίδα

3 - για την περίπτωση αίτησης από μεμονωμένο οργανισμό ΕΕΚ: ο αιτών πρέπει να είναι οργανισμός ΕΕΚ με έδρα σε χώρα του προγράμματος, ο οποίος αποστέλλει τους εκπαιδευόμενούς του και το προσωπικό του στο εξωτερικό - για την περίπτωση αίτησης από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας: ο αιτών πρέπει να είναι ο συντονιστής της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας. Ο συντονιστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μέλη, δηλ. συμμετέχοντες οργανισμούς. Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα του προγράμματος και πρέπει να προσδιορίζονται κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης. Από τα μέλη της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας, οι οργανισμοί αποστολής πρέπει να είναι οργανισμοί που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αποστέλλουν τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό τους στο εξωτερικό. Οι κοινοπραξίες μπορεί είτε να είναι κοινοπραξίες που έχουν ήδη συσταθεί νομικά ή ανεπίσημα ή μπορεί να είναι νέες. Κάθε οργανισμός ΕΕΚ παραμένει υπεύθυνος για την ποιότητα, το περιεχόμενο και την αναγνώριση των περιόδων κινητικότητας. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να υπογράψει συμφωνία με τον συντονιστή της κοινοπραξίας στην οποία προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες καθώς και οι διοικητικές και οικονομικές λεπτομέρειες οι λεπτομέρειες συνεργασίας διευκρινίζουν ζητήματα όπως οι μηχανισμοί προετοιμασίας, διασφάλισης της ποιότητας και παρακολούθησης των περιόδων κινητικότητας. Όσον αφορά τις κοινοπραξίες, τα έγγραφα εξουσιοδότησης (mandate letters) υποβάλλονται μαζί με τις αιτήσεις για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας για ΕΕΚ και θα καλύπτουν όλες τις μεταγενέστερες αιτήσεις χρηματοδότησης Επιλέξιμοι συμμετέχοντες Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ορίζεται ως οργανισμός ΕΕΚ) ή κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, τέτοιοι οργανισμοί μπορεί να είναι: σχολή/ινστιτούτο/κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων δημόσιος οργανισμός σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο ερευνητικό ινστιτούτο ίδρυμα σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της εκπαίδευσης ενηλίκων) 3 Σ ελίδα

4 μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης φορέας υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κάθε οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος: α) στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) στις ακόλουθες χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, γ) στην πρώην Γιουγκοσλαβική ημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία Επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας α) Η αίτηση υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος/η ο αιτών οργανισμός/η αιτούσα κοινοπραξία. Για την Ελλάδα, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. β) Η αίτηση υποβάλλεται με χρήση του επίσημου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης. γ) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται πλήρως, όπως και τα παραρτήματά του, αν χρειάζεται. δ) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με εξαίρεση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Εθνικές Μονάδες των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και των υποψήφιων χωρών. Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να συντάσσονται στην εθνική γλώσσα του αιτούντος οργανισμού. ε) Η αίτηση υποβάλλεται εντός της τεθείσας προθεσμίας, η οποία είναι η 19 η Μαΐου 2016, ώρα Βρυξελλών. 5. Κριτήρια αποκλεισμού Ο σκοπός των κριτηρίων αποκλεισμού είναι να μην μπορούν να συμμετάσχουν αιτούντες φορείς που βρίσκονται σε κατάσταση που μπορεί να εγείρει αμφιβολίες ως προς τη μελλοντική τους ύπαρξη και την πραγματική τους ικανότητα για επιτυχή και τακτική υλοποίηση δράσεων κινητικότητας για τις οποίες χορηγείται ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του Erasmus+. Κατά συνέπεια, οι αιτούντες πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στα άρθρα 107 έως 109 του ημοσιονομικού Κανονισμού 1, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο που είναι μέρος της αίτησης που συνοδεύει την πρόσκληση για τον Χάρτη κινητικότητας στην ΕΕΚ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου 4 Σ ελίδα

5 του Erasmus+ και διατίθεται στη διεύθυνση Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγκυρα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που προβλέπονται στην πρόσκληση έως την προθεσμία που είχε καθοριστεί από την αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Σε περίπτωση που τα έγκυρα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωση δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τον Χάρτη Κινητικότητας για την ΕΕΚ. 6. ιαδικασία επιλογής, κριτήρια ανάθεσης και αξιολόγηση 6.1. Κριτήρια επιλογής: α) Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 έργα κινητικότητας ΕΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος ια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) και/ή του προγράμματος Erasmus+. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία στο σύνολό της ή κάθε συμμετέχων σε αυτήν οργανισμός πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 έργα κινητικότητας ΕΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος ια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) και/ή του προγράμματος Erasmus+. β) Το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού κατά μέσο όρο από τα τελευταία 3 ολοκληρωμένα έργα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία στο σύνολό της ή κάθε συμμετέχων σε αυτήν οργανισμός πρέπει να έχουν ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού κατά μέσο όρο 80% από τα τελευταία 3 ολοκληρωμένα έργα. 5 Σ ελίδα

6 6.2. Κριτήρια απονομής κοινοτικής επιχορήγησης: Οι αιτήσεις για τον Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ανάθεσης: Συνάφεια της εμπειρίας σε διακρατική κινητικότητα ΕΕΚ σε σχέση τους στόχους της πρόσκλησης 30/100 βαθμοί Σημείωση: σε περίπτωση αίτησης από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, θα αξιολογείται ως προς το κριτήριο αυτό η κοινοπραξία στο σύνολό της ή κάθε μεμονωμένο μέλος της. α) Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών οργανισμός διαθέτει πείρα σε διακρατικά έργα κινητικότητας της ΕΕΚ (Leonardo da Vinci) και ο βαθμός στον οποίο τα προηγούμενα σχέδια διακρατικής κινητικότητας είναι ανάλογα του μεγέθους κάθε οργανισμού και δίνουν μια στρατηγική προσέγγιση για τις διεθνείς δραστηριότητες. β) Ο βαθμός στον οποίο τα παλαιότερα έργα αποδεικνύουν το κατάλληλο επίπεδο εφαρμογής σε όρους ποιότητας διαχείρισης, ικανοποίησης των συμμετεχόντων, αναγνώρισης των ικανοτήτων, χρήσης προηγούμενου πιστοποιητικού LDV κλπ. β) Ο βαθμός στον οποίο οι προηγούμενες δραστηριότητες και στρατηγικές κινητικότητας ΕΕΚ αποδεικνύουν τη δέσμευση για ποιοτική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη Συνάφεια της στρατηγικής Ευρωπαϊκής ιεθνοποίησης: στρατηγική, εξελίξεις και δέσμευση για διακρατική κινητικότητα ΕΕΚ 40/100 βαθμοί Σημείωση: σε περίπτωση αίτησης από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, θα αξιολογείται ως προς το κριτήριο αυτό η κοινοπραξία στο σύνολό της και κάθε μεμονωμένο μέλος της. α) Ο βαθμός στον οποίο ακολουθείται μια σαφής, ειλικρινής και ποιοτική προσέγγιση για την ανάπτυξη της βιώσιμης ευρωπαϊκής διεθνοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της διακρατικής κινητικότητας. β) Ο βαθμός της σαφήνειας, της συνοχής και της συνάφειας όσον αφορά την πρόταση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη διακρατικών δραστηριοτήτων κινητικότητας. γ) Ο βαθμός στον οποίο λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της θεσμικής στρατηγικής το λειτουργικό περιβάλλον, οι εξελίξεις των προγραμμάτων σπουδών και οι συναφείς μελλοντικές απαιτήσεις δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή. δ) Το επίπεδο ποιότητας του σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τη διεθνοποίηση. ε) Ο βαθμός στον οποίο η εξερχόμενη και η εισερχόμενη κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού είναι διαρθρωτικά ενσωματωμένη και, στο μέτρο του δυνατού, συνδεδεμένη με τα προγράμματα σπουδών. στ) Ο βαθμός στον οποίο τα σχέδια ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία είναι ρεαλιστικά με βάση τα στοιχεία από προηγούμενα έργα διακρατικής κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ. 6 Σ ελίδα

7 Οργανωτικά ζητήματα και διαχείριση της ποιότητας - 30/100 βαθμοί Σημείωση: σε περίπτωση αίτησης από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, θα αξιολογείται ως προς το κριτήριο αυτό η κοινοπραξία στο σύνολό της και κάθε μεμονωμένο μέλος της. α) Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών οργανισμός παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ποιότητας της διαχείρισης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής δομής διαχείρισης, των ανθρώπινων πόρων και της οργάνωσης της κινητικότητας από την προετοιμασία έως την αναγνώριση, τη διάδοση και αξιολόγηση β) Η έκταση και η διάρκεια μιας σαφούς, μακροπρόθεσμης δέσμευσης για τον πλήρη κύκλο της οργάνωσης της κινητικότητας γ) Ο βαθμός της δέσμευσης για ποιοτική διαχείριση, με έμφαση στους ανθρώπινους πόρους, στις βιώσιμες δομές και τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών δ) Ο βαθμός στον οποίο οι προβλεπόμενες εξελίξεις όσον αφορά την οργάνωση και την κινητικότητα επεξηγούνται σαφώς και είναι σύμφωνες με τη γενική φύση και ποιότητα της στρατηγικής ευρωπαϊκής διεθνοποίησης. ε) Η καταλληλότητα των προβλεπόμενων μέτρων να υποβάλλονται σε περιοδική αυτοαξιολόγηση προκειμένου να βελτιώνεται η ποιοτική διαχείριση της κινητικότητας με την πάροδο του χρόνου Αξιολόγηση Το κατώτατο όριο για τη χορήγηση του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ είναι η βαθμολογία τουλάχιστον 50 % σε κάθε ένα από τα τρία κριτήρια ανάθεσης και συνολική βαθμολογία 70/100. Οι αιτήσεις φορέων που δεν θα συγκεντρώσουν τις βαθμολογίες αυτές δεν δύνανται να αποκτήσουν τον Χάρτη. 7. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω διαδικτύου στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας στην οποία εδρεύει ο αιτών οργανισμός, στην ορθή ηλεκτρονική μορφή και με όλα τα ζητούμενα παραρτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο έντυπο της αίτησης: Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της επιλογής Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν από την αρμόδια EθνικήMονάδα για την έγκριση ή την μη απονομή της αίτησής τους. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν τον Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ που χορηγείται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τον υπογράψει και να τον δημοσιεύσει στον δικτυακό τόπο του οργανισμού. 7 Σ ελίδα

8 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Στάδια Ημερομηνία και ώρα ή ενδεικτική περίοδος ημοσίευση της πρόσκλησης Νοέμβριος 2016 Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων Περίοδος αξιολόγησης Ενημέρωση των υποψηφίων και χορήγηση του Χάρτη κινητικότητας 17 Μαΐου 2017, ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδας) Ιούνιος Αύγουστος 2017 Έως το τέλος Σεπτεμβρίου ημοσιότητα Η Επιτροπή και οι Εθνικές Μονάδες θα δημοσιεύσουν στους δικτυακούς τόπους τους τις ακόλουθες πληροφορίες για τους πιστοποιημένους κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ: Όνομα του οργανισμού-κατόχου του Χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των μελών της κοινοπραξίας, δικτυακό/-ούς τόπο/-ους του, τους τομείς στους οποίους πραγματοποιεί/-ούν κινητικότητα ο/οι οργανισμός/-οί, ανάλογα με την περίπτωση. 10. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από τις Εθνικές Μονάδες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και, κατά περίπτωση, με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της χώρας στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. 11. Ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και απονομής, απονέμεται ο Χάρτης Κινητικότητας τον οποίον υπογράφει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Υποβολή εκθέσεων Στα μέσα της διάρκειας ισχύος του Χάρτη και στο τέλος της τελευταίας σύμβασης κινητικότητας, οι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ θα κληθούν να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής ευρωπαϊκής διεθνοποίησης και τον αντίκτυπο του Χάρτη. 8 Σ ελίδα

9 11.2. Παρακολούθηση Οι οργανισμοί που διαθέτουν το Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ πρέπει να τηρούν τα πρότυπα ποιότητας και θα παρακολουθούνται από τις Εθνικές Μονάδες Erasmus+ κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα εν λόγω πρότυπα ποιότητας παρατίθενται στη έσμευση Ποιότητας για την κινητικότητα ΕΕΚ στο πλαίσιο του Erasmus+, η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση σε αυτό το σημείο και πρέπει να υπογράφεται για κάθε μεταγενέστερη συμφωνία επιχορήγησης για την κινητικότητα ΕΕΚ του Εrasmus+. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στον Eυρωπαϊκό Xάρτη Ποιότητας, οι οποίες παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: c11085_en.htm Όσον αφορά την παρακολούθηση, οι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ μπορούν να υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγχους παρακολούθησης, επαλήθευσης της ορθής διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης και σε συστημικούς ελέγχους εκ μέρους των Εθνικών Μονάδων για τα ακόλουθα: α) το επιχειρησιακό σκέλος της διαχείρισης β) την ποιότητα της κινητικότητας γ) την ανάπτυξη της διεθνούς στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Χάρτη Κινητικότητας για την ΕΕΚ, οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ μπορούν να οργανώνουν θεματικές επισκέψεις παρακολούθησης και δύνανται να καλέσουν τους κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας της ΕΕΚ σε συναντήσεις με τις Εθνικές Μονάδες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς Τροποποίηση κοινοπραξίας που κατέχει Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ Οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση της σύνθεσης της κοινοπραξίας πρέπει να ανακοινώνεται εγγράφως και απαιτεί την εκ των προτέρων συγκατάθεση της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας που απένειμε τον Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ στην κοινοπραξία. Το νομικό εργαλείο για τις τυχόν τροποποιήσεις της σύνθεσης μιας κοινοπραξίας είναι η τροποποίηση του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ, η οποία χρειάζεται να υπογραφεί από τα δύο μέρη πριν από την έναρξη ισχύος της. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: - Η προσθήκη νέου μέλους προϋποθέτει την έγγραφη εξουσιοδότηση (mandate) που υπογράφεται από τον συντονιστή και το νέο μέλος και τη σύνταξη επιστολών αποδοχής από όλα τα άλλα μέλη υπογεγραμμένες από τους αντίστοιχους νόμιμους εκπροσώπους. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να διαβιβάζονται από τον συντονιστή μαζί με το αίτημα. 9 Σ ελίδα

10 - Η προσθήκη νέου μέλους υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας, μετά από έλεγχο της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μη αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης που δημοσιεύονται στην παρούσα πρόσκληση. - Η αποχώρηση μέλους προϋποθέτει την έγγραφη αιτιολόγηση από τον συντονιστή και επιστολή αποχώρησης από το αποχωρούν μέλος, υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση δεν πληρούνται πλέον, η αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με τη συνέχιση ή την παύση του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ. Η τροποποίηση δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα ουσιώδεις τροποποιήσεις του Χάρτη Κινητικότητας που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την απόφαση απονομής του Χάρτη ή θα συνιστούσαν παραβίαση της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων Ανάκληση του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ Ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ δεσμεύει τους κατόχους να πραγματοποιούν ποιοτικές δραστηριότητες κινητικότητας και ισχύει έως το τέλος του προγράμματος Erasmus+. Οι Εθνικές Μονάδες είναι υπεύθυνες για να διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ τηρούν σε συνεχή βάση τα ποιοτικά πρότυπα. Η κακή ποιότητα, η κακή δημοσιονομική διαχείριση, η απάτη, οι μικροί αριθμοί κινητικότητας (αριθμός συμμετεχόντων), η μικρή πρόοδος ή η μείωση του ενδιαφέροντος όσον αφορά τη στρατηγική διεθνοποίησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγους για την ανάκληση του Χάρτη. Η μη συνέχιση της συμμόρφωσης με τα αρχικά κριτήρια μη αποκλεισμού, επιλογής και απονομής της παρούσας πρόσκλησης θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν αιτία για την ανάκληση του Χάρτη. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός θα εξακολουθούσε να είναι επιλέξιμος για να υποβάλει αίτηση κατά τον συνήθη τρόπο στο πλαίσιο της Βασικής ράσης ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων-Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού ΕΕΚ», όπως αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+. Στην περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των επιμέρους γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση 10 Σ ελίδα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Οδηγός για τους αιτούντες

ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Οδηγός για τους αιτούντες ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Οδηγός για τους αιτούντες Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Ο σκοπός αυτού του Οδηγού... 4 ΜΕΡΟΣ Α... 5 Χάρτης Κινητικότητας για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 32/2014 - Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών Πώς να υποβάλλετε αίτηση για τον Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ): Αυτό το τμήμα πρέπει μόνο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Χίος 05.04.2016...του προγράμματος Erasmus+ Γεωργία Κελαϊδή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Βασική Δράση 1 - Δυνατότητες για επιμόρφωση στη Σχολική Εκπαίδευση Χίος, 05/04/2016 Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές Erasmus+ 3 Â Â Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Πρόγραμμα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Καβάλα, 30.03.2016...... του προγράμματος Erasmus+ Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση-Πεδία Υποβολής Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγική Διεθνοποίησης

Αίτηση-Πεδία Υποβολής Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγική Διεθνοποίησης Αίτηση-Πεδία Υποβολής Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγική Διεθνοποίησης Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016 «Amalia Hotel Athens» VET Sector /KA1 Αλεξάνδρα Μπάκα Κριτήρια Αξιολόγησης για απονομή του Χάρτη Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/09/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/09/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-12 Αθήνα, 26/09/2017 Θέμα: Eπαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Αθήνα, 09/12/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αθήνα, 9/12/2016, Divani Caravel Hotel Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Διεθνείς Δράσεις Erasmus+ IKY/ Εθνική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-15 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-7 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.4.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0417/2015, των Lucia D'Aleo και Anastasia Ramazzotti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-6 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-9 Αθήνα, 21/06/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Καβάλα, 30/03/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ Ευκαιρία Διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ Ευκαιρία Διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ Ευκαιρία Διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016 Φίλιππος Κουμπούνης Υπεύθυνος Διοικητικής & Οικονομικής Διαχείρισης Διεθνούς Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-2 Αθήνα, 15/12/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού για την ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-11 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-7 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-13 Αθήνα, 25/9/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-16 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-8 Αθήνα, 25/9/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περίτίνοςπρόκειται Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα είναι µια συλλογική προσπάθεια που έχει συγκεκριµένους στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/17 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/10/14 Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-10 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2 Κελαϊδή Γεωργία, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Βασική Δράση 2: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οδηγίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οδηγίες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οδηγίες Το πρόγραμμα ELBA Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη υλοποιείται από το δίκτυο 7 εθνικών Κάριτας στην Νοτιοανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.10.2014 C 382/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/31/2014 Πρόγραμμα Erasmus+, Κεντρική Δράση 3 Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ποιος επιδοτείται; Φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα από διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+: σύντομη παρουσίαση

Erasmus+: σύντομη παρουσίαση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus+: σύντομη παρουσίαση Συγγραφή Οδηγού : Αλβανούδη Νούλα Αναθεώρηση Οδηγού: Αγγελική Κούτση Επιμέλεια Οδηγού: Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Modified 15/12/2017 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 4 2.1 Επιτροπή Επιλογής... 5 2.2 Προετοιμασία Προκήρυξης... 6 2.3 Δημοσίευση Προκήρυξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα