Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στον χώρο του Ν.Λιµένα Πατρών. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου µε ΦΠΑ είναι ,00 ευρώ. 2. Αντικείµενο του έργου Το αντικείµενο της µελέτης συνίσταται στα συµπληρωµατικά έργα που απαιτούνται για την µεταφορά του νερού µέσω του καταθλιπτικού αγωγού στην υφιστάµενη δεξαµενή του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις Γ1 και Γ Γεωτρήσεις Γ1 και Γ2 Οι γεωτρήσεις Γ1 και Γ2 βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο του χώρου της Πειραϊκής - Πατραϊκής. Οι γεωτρήσεις Γ1 και Γ2 είναι παροπλισµένες έχοντας τα παρακάτω στοιχεία: Γεώτρηση Γ1 Γεώτρηση Γ2 Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ Οι γεωτρήσεις αυτές θα εξοπλιστούν µε τον παρακάτω Η/Μ εξοπλισµό. Ηλεκτροκινητήρας παροχής 90 Μ 3 /Η και Μ.Υ. 37,50 Μ και κινητήρα 17,5 PS (13 KW) Βάθος τοποθέτησης του αντλητικού 40,0 Μ Κατακόρυφη στήλη 5,0 Επιλογή της παροχής εκµετάλλευσης µε βάση το: διαθέσιµο υδάτινο δυναµικό και δοκιµαστικές αντλήσεις τη χωρητικότητα της δεξαµενής τη διάταξη του δικτύου κατανάλωσης του νερού στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης. Η τροφοδότηση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης γίνεται µε πιεστικό συγκρότηµα αποτελούµενο από τρεις αντλίες παροχής 45 Μ 3 /Η και Μ.Υ. 50,0 Μ. Αρα η παροχή εκµετάλλευσης των γεωτρήσεων έπρεπε να είναι

2 πολλαπλάσιο των αντλητικών της κατανάλωσης ώστε να µην έχουµε προβλήµατα συχνής έναρξης και στάσης των αντλιών. Για την προστασία του εξοπλισµού θα τοποθετηθεί ο Η-Μ εξοπλισµός σε φρεάτιο γεώτρησης εξωτερικών διαστάσεων 3,00 Μ x 2,00 M. Το φρεάτιο γεώτρησης θα έχει ύψος 1,50 Μ. Οι εργασίες κατασκευής του περιλαµβάνουν την πρόσθετη εκσκαφή, εξυγίανση µε αµµοχάλικο, σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα C16/20, το σιδηρό οπλισµό S500 και το σιδηρό κάλυµµα µε κλείθρα ασφαλείας. Ο Η/Μ εξοπλισµός του φρεατίου περιλαµβάνει την οριζόντια σωλήνωση αποτελούµενη από 5 Η οριζόντια σωλήνωση περιλαµβάνει: 1. Παροχόµετρο για τη µέτρηση της παροχής µε ευθύ τµήµα έµπροσθεν τουλάχιστον 0,675 Μ (5XD) και όπισθεν 0,375 Μ (3XD) 2. ιακόπτης ροής και µανόµετρο πίεσης 3. Αντεπίστροφη δικλείδα ελαστικής έµφραξης DN125 ΡΝ10 4. ικλείδα τύπου WAFER DN125 ΡΝ10 5. Τεµάχιο αποσυναρµολόγησης 6. Αεραεξαγωγός DN50 ΡΝ16 ΑΤΜ 7. ιακλάδωση εκκένωσης η οποία θα λειτουργεί µε ρύθµιση των δικλείδων ίπλα από το φρεάτιο θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας σε PΙLLAR ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία του αυτοµατισµού, λειτουργίας, παροχής ρεύµατος, διάταξη προστασίας που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και στις προδιαγραφές των Η/Μ. Η λειτουργία των γεωτρήσεων θα γίνει εναλλάξ µε εναλλαγή κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση. Η έναρξη και στάση θα γίνεται από υδραργυρικούς διακόπτες που θα τοποθετηθούν στη δεξαµενή και θα µεταφέρουν το σήµα µέσω καλωδίου ΝΥΥ 3 x 2,5 τ.χ. που θα τοποθετηθεί δίπλα στον καταθλιπτικό αγωγό µέσα σε σωλήνα PVC 32 4 ATM. H τροφοδοσία ρεύµατος θα γίνει από το στύλο Χ.Τ. της ΕΗ επί της οδού Μαρκιανού στη µέση της απόστασης των δύο γεωτρήσεων. Η τροφοδοσία θα γίνει µε εναέριο καλώδιο µέχρι το εσωτερικό της ιδιοκτησίας όπου θα τοποθετηθεί µετρητής και µετά θα γίνει διανοµή µε υπόγειο σιδηροσωλήνα Β.Τ. γαλβανισµένο Φ1 ½ σε µήκος 77,0 Μ προς την Γ1 και 122,0 Μ προς την Γ Καταθλιπτικός αγωγός Ο καταθλιπτικός αγωγός θα κατασκευαστεί από HDPE 160 πίεσης 10 ΑΤΜ θα ξεκινάει από την έξοδο του φρεατίου της γεώτρησης Γ1 και θα κατευθύνεται νότια προς την είσοδο της Πειραϊκής Πατραϊκής έως το Κ9. Στη διατοµή Κ3 θα γίνεται η συµβολή µε τη γεώτρηση Γ2. Από τη διατοµή Κ9 έως τη διατοµή Κ10 ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε υφιστάµενο τεχνικό οµβρίων. Συγκεκριµένα στην αρχή σε µήκος 12,0 Μ θα διέλθει κάτω από τη σιδηροδροµική γραµµή, µετά σε µήκος 31,0 Μ περίπου θα διέλθει από ανοικτή τάφρο και µετά θα διέλθει σε µήκος 92,0 Μ κάτω από κλειστή ορθογωνική τάφρο για να

3 αποφευχθεί η διέλευση της Ακτής υµαίων µε ανοικτή εκσκαφή. Μαζί µε τον καταθλιπτικό θα διέλθει και ο αγωγός PVC 32 του αυτοµατισµού ο οποίος και θα σετερωθεί στον κύριο αγωγό. Στη διατοµή Κ10 θα ξεκινήσει η ανοικτή εκσκαφή µε κάθετη διέλευση του δρόµου και του τεχνικού οµβρίων του ΟΛΠΑ. Η υπόλοιπη χάραξη θα γίνει στο χώρο µεταξύ του τεχνικού οµβρίων και του δικτύου άρδευσης. Στη διατοµή Κ17 θα κατευθυνθεί στη δεξαµενή αφού διέλθει από το δρόµο. Η είσοδος στη δεξαµενή θα γίνει µε την κατασκευή κατακόρυφης στήλης από Φ150 µε τη χρήση ταυ, συστολής και δικλείδων και µε διανοµή του νερού στην οριζόντια στήλη διαµέτρου Φ125 και είσοδο στους δύο θαλάµους στα σηµεία που έχουν διατρηθεί µε αδιατάρακτη κοπή στο ύψος πάνω από τη στάθµη υπερχείλισης. 3. Σωλήνες - Ειδικά τεµάχια 3.1 Σωλήνες Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σωλήνες πίεσης από πολυαιθυλένιο (HDPE) τρίτης γενιάς (σ.80, MRS10, PE 100), πίεσης 10 ατµ. Επιλέχτηκε τρίτης γενιάς σωλήνας επειδή: Ευθυγραµµίζεται καλύτερα για τη σύνδεσή του Έχουµε περισσότερες πληροφορίες για την µέχρι σήµερα αποτελεσµατικότητά του Όλες οι σωληνογραµµές θα δοκιµαστούν από τον εργολάβο στην δοκιµή πίεσης. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τα υλικά, για την καλή τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και συσκευών και για την δοκιµασία της σωληνογραµµής. Κατά την δοκιµή ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για διαρροές που θα υπάρξουν στις συνδέσεις των σωλήνων, στις συνδέσεις σωλήνων και ειδικών τεµαχίων και τέλος στις συνδέσεις µεταξύ των ειδικών τεµαχίων. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για τα ειδικά τεµάχια που ενσωµατώνει στο έργο δηλαδή για την ποιότητά τους και την στεγανότητά τους. Σε περιπτώσεις που κατά την δοκιµή στεγανότητας αποδειχτεί η µη στεγανότητα κάποιου υλικού ο εργολάβος θα τα αντικαθιστά χωρίς να πληρωθεί ιδιαιτέρως για αυτή την εργασία. Σε περίπτωση που από τη δοκιµή πίεσης αποδειχτεί ότι ευθύνεται ο εργολάβος για τις διαρροές στις συνδέσεις των σωλήνων θα τις ξανακατασκευάζει χρησιµοποιώντας δικά του υλικά και σωλήνες. Οι σωλήνες πριν ενσωµατωθούν στο έργο αν και θα φέρουν πιστοποιητικό ΙSO θα δοκιµαστούν σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή σε εργαστήρια που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο και θα αποδεχθεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

4 3.2 Τεχνικά έργα του αγωγού µεταφοράς α. Τοποθέτηση του αγωγού στην τάφρο Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο µε ελάχιστη επίχωση 0,80 µ πάνω από την άνω γενέτειρα του σωλήνα και πλάτος ίσο προς 0,60 (µ). Ο αγωγός τοποθετείται σε υπόστρωµα άµµου 0.10 µ και εγκιβωτίζεται µε άµµο µέχρι 0,25 µ της άνω γενέτειρας. Πάνω από την άµµο και µέχρι 0,25 µ κάτω από το υψόµετρο της ερυθράς του δρόµου το όρυγµα θα επανεπιχώνεται µε τα προϊόντα εκσκαφής από τη διατοµή Κ10 έως τη δεξαµενή ή στα σηµεία που διέρχεται (τέµνει) το ασφαλτόδροµο θα επιχώνεται µε θραυστό υλικό πάχους 0,25µ µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 95% κατά την τροποποιηµένη µέθοδο κατά PROCTOR και µετά τοποθετείται µια στρώση υπόβασης από ΠΤΠ 150 πάχους 0,10 µ µετά µία στρώση βάσης από ΠΤΠ 155 πάχους 0,10 µ και αφού γίνει ασφαλτική επάλειψη θα τοποθετηθεί ασφαλτική στρώση βάσης Α 260 πάχος 0,05 µ επάλειψη συγκολητικής και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας Α 265 πάχους 0,05 µ. Στο τµήµα από Κ1 έως Κ9 ο αγωγός θα επανεπιχώνεται µε τα προϊόντα εκσκαφής µέχρι 0,15 Μ κάτω από την ερυθρά του δαπέδου και µετά θα διαστρώνεται σκυρόδεµα C12/15 πάχους 0,15 Μ. β. Χάραξη στις αλλαγές διεύθυνσης - ειδικά τεµάχια καµπύλων Επειδή η χάραξη στο µεγαλύτερο τµήµα της θα τοποθετηθεί στους υπάρχοντες δρόµους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συνεχείς καµπύλες µε µικρή ακτίνα καµπυλότητας µε αποτέλεσµα η χάραξη να είναι µη τεταµένη για την αποφυγή τοποθέτησης συνεχώς ειδικών καµπύλων στις µικρές οριζοντιογραφικές ή κατακόρυφες γωνίες αλλαγής της διεύθυνσης της χάραξης χρησιµοποιούµε την κάµψη των σωλήνων. Ο σωλήνας δεν πρέπει να κάµπτεται παρά µόνο κατά την µία διεύθυνση. Στις περιπτώσεις που θα έχουµε µεγαλύτερη αλλαγή διεύθυνσης χρησιµοποιούµε ειδικά τεµάχια καµπύλων από ΡΕ πίεσης 10 ΑΤΜ. Τα τεµάχια αυτά εγκιβωτίζονται µε σκυρόδεµα C12/15 (BLOCKS) για την παραλαβή των δυνάµεων της ώθησης που προέρχεται από την αλλαγή της διεύθυνσης. Τα τεµάχια αγκύρωσης για οριζοντιογραφικές αλλαγές χαρακτηρίζονται τύπου Α. Θα χρησιµοποιήσουµε τον τύπο αγκύρωσης Α1. Λεπτοµέρειες των διαστάσεων του σώµατος αγκύρωσης καθώς και το διάστηµα χρήσης του κάθε τύπου δίνονται στο σχέδιο της µελέτης. Τα ειδικά τεµάχια χρησιµοποιούνται για την σύνδεση των εξαρτηµάτων µε την σωληνογραµµή σε καµπύλες ή σε διακλαδώσεις αγωγών. Θα χρησιµοποιήσουµε τριών ειδών ειδικά τεµάχια. Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE µε πίεση λειτουργίας 10 ΑΤΜ τα οποία συνδέονται µε θερµοσυγκόλληση (BULT WELDING) µε τους υπόλοιπους σωλήνες. Τα ειδικά τεµάχια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καµπύλες, ταυ κλπ.

5 Χυτοσιδηρά. Τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια θα είναι ποιότητας τουλάχιστον GG20 οι δε διαστάσεις του θα ακολουθούν τα αντίστοιχα DIN θα χρησιµοποιηθούν στις συνδέσεις των σωλήνων µε δικλείδες, ή µε τερµατικά κλπ. Χαλύβδινα. Τα χαλύβδινα ειδικά θα χρησιµοποιηθούν στις συνδέσεις χαλυβδοσωλήνα µε εξαρτήµατα ή σαν ενωτικό συγκεκριµένου µήκους όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο χυτοσιδηρό τεµάχιο (π.χ. αµφιφλαντζωτά ειδικά τεµάχια). Τα χαλύβδινα ειδικά τεµάχια θα πρέπει να φέρουν προστασία εσωτερική από PRIMER ή εποξειδική βαφή και εξωτερική από PRIMER. Στα σηµεία όπου θα κατασκευασθούν ειδικά τεµάχια επί τόπου θα πρέπει να προστατευθούν µε ειδικές ταινίες οι οποίες θα φθάνουν µέχρι την εξωτερική µόνωση. γ. Καλώδιο αυτοµατισµού Στο όρυγµα και στο άνω τµήµα επίχωση θα τοποθετηθεί το καλώδιο αυτοµατισµού ΝΥΥ 3 x 2,5 Τ.Χ. Το καλώδιο για προστασία θα τοποθετηθεί σε πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης PVC 32. Ανά 150 µ θα τοποθετηθούν φρεάτια επίσκεψης. Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από τσιµεντοσωλήνα διαµέτρου 0,60 µ µήκους 1,0 µ σε βάση από σκυρόδεµα. Το φρεάτιο θα καλυφθεί µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. 5. Σύνδεση πιεστικού µε τη δεξαµενή Η σύνδεση του πιεστικού µε τη δεξαµενή θα γίνει σύµφωνα µε τη συνδεσµολογία που δίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Θα χρησιµοποιήσουµε: α) Ειδικά τεµάχια από HDPE 10 ATM (φλάντζα λαιµού, ηλεκτροµούφα) για το σύνδεση µε τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια. β) Κατασκευή σωλήνωσης από χυτοσιδηρά και χαλύβδινα τεµάχια ονοµαστικής διαµέτρου Φ150 (κατακόρυφη στήλη) και Φ125 (οριζόντια στήλη) σύµφωνα µε τη συνδεσµολογία του σχεδίου. γ) Σώµα αγκύρωσης στη βάση της καµπύλης Φ ο και ζωστήρες σιδηροί ανά 1,0 Μ συγκράτησης της κατακόρυφης στήλης και της οριζόντιας στήλης. δ) ιάτρηση της δεξαµενής υψηλότερα της στάθµης υπερχείλισης µε αδιατάρακτη κοπή διαµέτρου 0,20 Μ για τη διέλευση των σωληνώσεων σε δύο σηµεία και πλήρωση του κενού µετά την τοποθέτηση του σωλήνα µε στεγανωτικό υλικό δ) Εκσκαφή και επανεπίχωση και αποκατάσταση της όψης της δεξαµενής. ζ) ύο (2) δικλείδες WAFER Φ125 ΡΝ10 για ρύθµιση του νερού προς δύο θαλάµους. O Συντάξας Ο Δ/ντής Τ.Υ. Κολέτσος Δημήτριος Ηλ/γος Μηχανικός Φώτης Αναστ.Σμυρνής Διπλ.Πολ.Μηχανικός

6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα