Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων"

Transcript

1 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης o Aντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων: Με βάση το είδος της αντίδρασης µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων: Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις υποκατάστασης Αντιδράσεις πολυµερισµού Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Αντιδράσεις προσθήκης: Στις αντιδράσεις της κατηγορίας αυτής, σε οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο µόριό τους πολλαπλό δεσµό, προστίθενται ορισµένα αντιδραστήρια Οι κυριότερες κατηγορίες αντιδράσεων προσθήκης είναι: α Προσθήκη σε διπλό δεσµό µεταξύ ατόµων άνθρακα β Προσθήκη σε τριπλό δεσµό µεταξύ ατόµων άνθρακα γ Προσθήκη στο διπλό δεσµό άνθρακα οξυγόνου, του καρβονυλίου, αλδεϋδών ή κετονών δ Προσθήκη στον τριπλό δεσµό άνθρακα αζώτου, του κυανίου των νιτριλίων Προσθήκη σε διπλό δεσµό µεταξύ ατόµων άνθρακα: Στις αντιδράσεις της κατηγορίας αυτής έχουµε διάσπαση του π δεσµού µεταξύ των ατόµων του άνθρακα και τα δύο µέρη ενός αντιδραστηρίου της µορφής Α Β ενώνονται µε τα άτοµα του άνθρακα που σχηµάτιζαν το διπλό δεσµό Η ένωση που προκύπτει είναι κορεσµένη Το γενικό σχήµα της αντίδρασης είναι: Τα κυριότερα αντιδραστήρια προσθήκης είναι: Το υδρογόνο (Η 2 ή Η Η) Τα αλογόνα (Χ 2 ή Χ Χ) Τα υδραλογόνα (ΗΧ ή Η Χ) Το νερό (Η 2 Ο ή Η ΟΗ)

2 276 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα Κανόνας του Markovnikov: Όταν έχουµε προσθήκη αντιδραστηρίου το οποίο αποτελείται από δύο διαφορετικά µέλη (Α δ+ Β δ ) και τα δύο άτοµα άνθρακα του διπλού δεσµού είναι ενωµένα µε διαφορετικό αριθµό ατόµων υδρογόνου, τότε το κύριο προϊόν της προσθήκης καθορίζεται µε βάση τον κανόνα του Μarkovnikov, σύµφωνα µε τον οποίο: Το κύριο προϊόν της προσθήκης είναι αυτό που προκύπτει από τη προσθήκη του θετικού τµήµατος (το οποίο συνήθως είναι το Η δ+ ) στο άτοµο του άνθρακα µε τα περισσότερα υδρογόνα Παρατήρηση: Ο κανόνας του Μarkovnikov βρίσκει εφαρµογή και όταν έχουµε προσθήκη στον τριπλό δεσµό µεταξύ ατόµων άνθρακα Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την προσθήκη στο διπλό δεσµό των αλκενίων α Προσθήκη υδρογόνου σε αλκένια: Το προϊόν της προσθήκης είναι αλκάνιο Η αντίδραση αυτή ονοµάζεται και υδρογόνωση και γίνεται παρουσία καταλύτη Νi ή Pt ή Pd Γενικό σχήµα: πχ Προσθήκη υδρογόνου σε 3-µέθυλο-1-βουτένιο: Παρατηρούµε ότι το αλκάνιο που σχηµατίζεται έχει την ίδια ανθρακική αλυσίδα µε το αλκένιο β Προσθήκη αλογόνου σε αλκένια: Το προϊόν της προσθήκης είναι κορεσµένο διαλογονίδιο στο οποίο τα άτοµα του αλογόνου βρίσκονται σε γειτονικά άτοµα άνθρακα Γενικό σχήµα: πχ Αντίδραση του προπενίου µε διάλυµα Βr 2 σε CCl 4 : Παρατηρούµε ότι το διαλογονίδιο που σχηµατίζεται έχει την ίδια ανθρακική αλυσίδα µε το αλκένιο

3 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 277 Παρατήρηση: ιάλυµα Βr 2 σε CCl 4 έχει καστανοερυθρό χρώµα Αν στο διάλυµα αυτό διαβιβάσουµε αλκένιο, πραγµατοποιείται αντίδραση προσθήκης και το Br 2 δεσµεύεται, µε αποτέλεσµα το διάλυµα να αποχρωµατίζεται Επειδή οι αντιδράσεις προσθήκης πραγµατοποιούνται και µε ενώσεις που έχουν τριπλό δεσµό, το διάλυµα Br 2 σε CCl 4 αποχρωµατίζεται γενικότερα από ακόρεστες οργανικές ενώσεις γ Προσθήκη υδραλογόνου σε αλκένια (HCl, HBr, HI): Το προϊόν της προσθήκης είναι αλκυλαλογονίδιο Στην προσθήκη αυτή, όπου είναι απαραίτητο, εφαρµόζεται ο κανόνας του Markovnikov Γενικό σχήµα: πχ Προσθήκη υδροχλωρίου σε 1-βουτένιο: Η συγκεκριµένη προσθήκη έχει δύο πιθανά προϊόντα, το 2-χλωροβουτάνιο και το 1-χλωροβουτάνιο Σύµφωνα όµως µε τον κανόνα του Μarkovnikov, κύριο προϊόν της προσθήκης είναι το 2-χλωροβουτάνιο δ Προσθήκη νερού σε αλκένια: Το προϊόν της προσθήκης είναι κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Στην προσθήκη αυτή, όπου είναι απαραίτητο, εφαρµόζεται ο κανόνας του Markovnikov H προσθήκη γίνεται σε όξινο περιβάλλον, το οποίο εξασφαλίζεται µε παρουσία H 2 SO 4 Γενικό σχήµα: πχ Προσθήκη νερού σε προπένιο: Οι αλκοόλες που σχηµατίζονται είναι δευτεροταγείς ή τριτοταγείς, εξαίρεση αποτελεί η προσθήκη νερού σε αιθένιο, που δίνει αιθανόλη, η οποία είναι πρωτοταγής αλκοόλη

4 278 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα Παρατήρηση: Ένα άτοµο άνθρακα χαρακτηρίζεται ως πρωτοταγές, δευτεροταγές ή τριτοταγές όταν συνδέεται µε ένα, δύο ή τρία άτοµα άνθρακα αντίστοιχα Μία αλκοόλη χαρακτηρίζεται ως πρωτοταγής, δευτεροταγής ή τριτοταγής όταν το άτοµο του άνθρακα που συνδέεται µε το υδροξύλιο είναι πρωτοταγές, δευτεροταγές ή τριτοταγές αντίστοιχα Προσθήκη σε τριπλό δεσµό µεταξύ ατόµων άνθρακα: Οι αντιδράσεις της κατηγορίας αυτής πραγµατοποιούνται σε δύο στάδια: Αρχικά διασπάται ο ένας από τους δύο π δεσµούς του τριπλού δεσµού και ο δεσµός µετατρέπεται σε διπλό, στη συνέχεια διασπάται και ο άλλος, οπότε καταλήγουµε σε απλό δεσµό Το γενικό σχήµα της αντίδρασης είναι: Τα κυριότερα αντιδραστήρια προσθήκης είναι: Το υδρογόνο (Η 2 ή Η Η) Τα αλογόνα (Χ 2 ή Χ Χ) Τα υδραλογόνα (ΗΧ ή Η Χ) Το νερό (Η 2 Ο ή Η ΟΗ) Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την προσθήκη στο τριπλό δεσµό των αλκινίων α Προσθήκη υδρογόνου σε αλκίνια: Στο πρώτο στάδιο της προσθήκης σχηµατίζεται αλκένιο, ενώ το τελικό προϊόν της προσθήκης είναι αλκάνιο Γενικό σχήµα: πχ Προσθήκη υδρογόνου σε 3-µέθυλο-1-βουτίνιο:

5 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 279 Παρατηρούµε ότι το αλκάνιο που σχηµατίζεται έχει την ίδια ανθρακική αλυσίδα µε το αλκίνιο β Προσθήκη αλογόνου σε αλκίνια: Αρχικά σχηµατίζεται διαλογονίδιο µε ένα διπλό δεσµό και τελικά κορεσµένο τετραλογονίδιο Γενικό σχήµα: πχ Αντίδραση του προπινίου µε διάλυµα Βr 2 σε CCl 4 : Παρατηρούµε ότι και τα αλκίνια αποχρωµατίζουν διάλυµα Βr 2 σε CCl 4 γ Προσθήκη υδραλογόνου σε αλκίνια (HCl, HBr, HI): Το αρχικό προϊόν της προσθήκης είναι µονοαλογονίδιο µε ένα διπλό δεσµό, ενώ τελικά σχηµατίζεται κορεσµένο διαλογονίδιο στο οποίο τα άτοµα του αλογόνου βρίσκονται στο ίδιο άτοµο άνθρακα Στην προσθήκη αυτή, όπου είναι απαραίτητο, εφαρµόζεται ο κανόνας του Markovnikov Γενικό σχήµα: πχ Προσθήκη υδροχλωρίου σε 1-βουτίνιο: Η συγκεκριµένη προσθήκη εφαρµόζουµε τον κανόνα του Μarkovnikov δ Προσθήκη νερού σε αλκίνια: Η συγκεκριµένη προσθήκη γίνεται παρουσία καταλύτη (Η 2 SO 4 και HgSO 4 ) και πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο, γιατί το ενδιάµεσο προϊόν που σχηµατίζεται (ενόλη) είναι ασταθές και µετατρέπεται σε κορεσµένη καρβονυλική ένωση

6 280 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα Γενικό σχήµα: Να σηµειώσουµε ότι γενικά, η καρβονυλική ένωση που σχηµατίζεται είναι κετόνη Εξαίρεση αποτελεί η προσθήκη νερού σε αιθίνιο (ακετυλένιο) που οδηγεί σε σχηµατισµό αιθανάλης (ακεταλδε δη) πχ Προσθήκη νερού σε αιθίνιο (ακετυλένιο): Προσθήκη νερού σε προπίνιο: Προσθήκη στο διπλό δεσµό του καρβονυλίου (C = O): O διπλός δεσµός του καρβονυλίου είναι έντονα πολωµένος (C δ+ = Ο δ ), γιατί το οξυγόνο είναι πολύ ηλεκτραρνητικό άτοµο Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι καρβονυλικές ενώσεις να δίνουν εύκολα αντιδράσεις προσθήκης µε αντιδραστήρια του τύπου Η δ+ Α δ, στις οποίες το θετικό τµήµα του αντιδραστηρίου (Η δ+ ) ενώνεται µε το οξυγόνο, ενώ το αρνητικό (Α δ ) ενώνεται µε τον άνθρακα Το γενικό σχήµα της αντίδρασης είναι: Τα κυριότερα αντιδραστήρια προσθήκης είναι: Το υδρογόνο (Η 2 ή Η Η) Το υδροκυάνιο (ΗCN ή Η δ+ CN δ ) Αντιδραστήρια Grignard (RMgX ή R δ ΜgX δ+ )

7 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 281 Παρατήρηση: H δραστικότητα των καρβονυλικών ενώσεων στις αντιδράσεις προσθήκης είναι: Όπου: R είναι αλκύλιο (C ν Η 2ν + 1 ) και Ph είναι φαινύλιο (C 6 Η 5 ) α Προσθήκη υδρογόνου σε καρβονυλικές ενώσεις: Προϊόν της προσθήκης είναι αλκοόλη Να σηµειώσουµε ότι οι αλδε δες δίνουν πρωτοταγείς αλκοόλες ενώ οι κετόνες δευτεροταγείς αλκοόλες Με τις αντιδράσεις αυτές δεν παράγονται τριτοταγείς αλκοόλες Γενικό σχήµα: πχ Προσθήκη υδρογόνου σε αιθανάλη: Προσθήκη υδρογόνου σε βουτανόνη: β Προσθήκη υδροκυανίου σε καρβονυλικές ενώσεις, που οδηγεί τελικά µετά από υδρόλυση στη σύνθεση α-υδροξυοξέων: Το προϊόν της προσθήκης του υδροκυανίου σε καρβονυλική ένωση είναι κυανυδρίνη (α-υδροξυνιτρίλιο), η οποία αν αντιδράσει µε νερό (υδρόλυση) δίνει α-υδροξυοξέα (2-υδροξυοξέα) Γενικό σχήµα:

8 282 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα πχ Προσθήκη υδροκυανίου σε µεθανάλη και υδρόλυση του προϊόντος: Προσθήκη υδροκυανίου σε προπανόνη και υδρόλυση του προϊόντος: Παρατήρηση: Κατά την προσθήκη ΗCN σε καρβονυλική ένωση, η ανθρακική αλυσίδα µεγαλώνει κατά ένα άτοµο, έχουµε δηλαδή ανοικοδόµηση της ανθρακικής αλυσίδας β Προσθήκη αντιδραστηρίων Grignard σε καρβονυλικές ενώσεις, που οδηγεί τελικά µετά από υδρόλυση στη σύνθεση αλκοολών: Το προϊόν της προσθήκης των αντιδραστηρίων Grignard σε καρβονυλική ένωση µε υδρόλυση δίνει αλκοόλες Γενικό σχήµα: Ανάλογα µε το είδος της καρβονυλικής ένωσης, προκύπτει και διαφορετική αλκοόλη Η µεθανάλη (φορµαλδε δη) δίνει πρωτοταγή αλκοόλη πχ Αντίδραση µεθανάλης µε µεθυλοµαγνησιοχλωρίδιο και υδρόλυση του προϊόντος:

9 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 283 Οι υπόλοιπες αλδε δες δίνουν δευτεροταγείς αλκοόλες πχ Αντίδραση αιθανάλης (ακεταλδε δη) µε µεθυλοµαγνησιοχλωρίδιο και υδρόλυση του προϊόντος: Οι κετόνες δίνουν τριτοταγείς αλκοόλες πχ Αντίδραση προπανόνης µε αιθυλοµαγνησιοχλωρίδιο και υδρόλυση του προϊόντος: Παρασκευή αντιδραστηρίων Grignard: Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται µε επίδραση Mg σε διάλυµα αλκυλαγονιδίου (RX) σε απόλυτο αιθέρα Το γενικό σχήµα της αντίδρασης είναι: απόλυτος αιθέρας RX + Mg RMgX Παρατήρηση: Ο αιθέρας πρέπει να είναι απόλυτος, δηλαδή να µην περιέχει καθόλου νερό, γιατί τα αντιδραστήρια Grignard υδρολύονται και δίνουν αλκάνια, σύµφωνα µε την αντίδραση: RMgX + H 2 O RH + Mg(OH)X Αντιδράσεις απόσπασης: Στις αντιδράσεις της κατηγορίας αυτής, ένα ή περισσότερα µόρια ανόργανης ουσίας αποσπώνται από µία κορεσµένη ένωση και προκύπτει ακόρεστη ένωση µε διπλό ή τριπλό δεσµό Το γενικό σχήµα της αντίδρασης είναι: Παρατηρούµε ότι στην ουσία οι αντιδράσεις απόσπασης είναι αντίθετες από τις αντιδράσεις προσθήκης

10 284 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα Κανόνας του Saytseff: Όταν έχουµε απόσπαση µορίου της µορφής ΗΑ και υπάρχουν περισσότερα του ενός δυνατά προϊόντα, το κύριο προϊόν καθορίζεται από τον κανόνα του Saytseff: Κατά την απόσπαση µορίου ΗΑ από οργανική ένωση, το Η αποσπάται ευκολότερα από το τριτοταγές άτοµο άνθρακα, λιγότερο εύκολα από το δευτεροταγές άτοµο άνθρακα και δυσκολότερα από το πρωτοταγές άτοµο άνθρακα α Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων: Γίνεται µε θέρµανση µε αλκοολικό διάλυµα NaOH ή ΚΟΗ Το προϊόν της αντίδρασης είναι αλκένιο Γενική µορφή: αλκοόλη ν 2ν+ 1 + θ ν 2ν C Η Χ ΝaOH C Η ΝaΧ Η Ο ηλαδή έχουµε απόσπαση ενός µορίου υδραλογόνου από το αλκυλαλογονίδιο πχ Θέρµανση 2-βρωµοβουτανίου µε αλκοολικό διάλυµα NaOH: Η αφυδραλογόνωση αυτή έχει δύο δυνατά προϊόντα, το 2-βουτένιο και το 1-βουτένιο Σύµφωνα µε το κανόνα του Saytseff, κύριο προϊόν είναι το 2-βουτένιο, γιατί το Η αποσπάται ευκολότερα από το δευτεροταγή άνθρακα από ότι από τον πρωτοταγή Παρατήρηση: Να σηµειώσουµε ότι τα αλκυλαλογονίδια µε επίδραση υδατικού διαλύµατος NaOH δίνουν κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες, όπως θα δούµε στο 13 ο µάθηµα β Αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων προς σχηµατισµό αλκινίων: Γίνεται µε θέρµανση µε αλκοολικό διάλυµα NaOH ή ΚΟΗ Το προϊόν της αντίδρασης είναι αλκίνιο, όταν τα άτοµα του αλογόνου βρίσκονται στο ίδιο ή σε γειτονικά άτοµα άνθρακα Γενική µορφή: αλκοόλη ν 2ν 2 + θ ν 2ν C Η Χ 2ΝaOH C Η 2ΝaΧ 2Η Ο ηλαδή έχουµε απόσπαση δύο µορίων υδραλογόνου από το αλκυλαλογονίδιο πχ Θέρµανση 1,2-διβρωµοβουτανίου µε αλκοολικό διάλυµα NaOH:

11 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 285 Παρατήρηση: Όταν τα άτοµα του αλογόνου δεν βρίσκονται στο ίδιο ή σε γειτονικά άτοµα άνθρακα, το προϊόν της αντίδρασης είναι αλκαδιένιο πχ CH 2 ClCH 2 CH 2 Cl + 2NaOH CH 2 = C = CH 2 + 2NaCl + 2H 2 O γ Αφυδάτωση κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών προς σχηµατισµό αλκενίων: Γίνεται µε θέρµανση στους 170 ο C παρουσία πυκνού Η 2 SO 4 Γενική µορφή: ΗSO 2 4 ν 2ν+ 1 o 170 C ν 2ν + 2 C Η ΟΗ C Η Η Ο ηλαδή έχουµε απόσπαση ενός µορίου νερού από την αλκοόλη πχ Θέρµανση 2-βουτανόλης στους 170 ο C, παρουσία πυκνού Η 2 SO 4 : Η αφυδάτωση αυτή έχει δύο δυνατά προϊόντα, το 2-βουτένιο και το 1-βουτένιο Σύµφωνα µε το κανόνα του Saytseff, κύριο προϊόν είναι το 2-βουτένιο, γιατί το Η αποσπάται ευκολότερα από το δευτεροταγή άνθρακα από ότι από τον πρωτοταγή Παρατήρηση: Αν η αφυδάτωση γίνει σε χαµηλότερη θερµοκρασία, το προϊόν της αντίδρασης είναι αιθέρας

12 286 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα Γ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θεωρητικές ασκήσεις συµπλήρωσης αντιδράσεων: 1 Υδρογονάνθρακας έχει µοριακό τύπο C 4 H 8 Αφού βρείτε όλα τα ισοµερή του να γράψετε τις αντιδράσεις προσθήκης του καθενός µε: α Η 2 β Cl 2 γ HBr δ Η 2 Ο Όπου σχηµατίζονται 2 προϊόντα, να γράψετε τη χηµική εξίσωση µε το κύριο προϊόν και να αναφέρετε τα δευτερεύοντα Λύση: Το C 4 H 8 αντιστοιχεί σε γενικό µοριακό τύπο C ν Η 2ν, δηλαδή είναι αλκένιο Τα ισοµερή του είναι: α Οι αντιδράσεις των ισοµερών του C 4 H 8 µε το υδρογόνο είναι: β Οι αντιδράσεις των ισοµερών του C 4 H 8 µε το χλώριο είναι: γ Οι αντιδράσεις των ισοµερών του C 4 H 8 µε το υδροχλώριο είναι:

13 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 287 δ Οι αντιδράσεις των ισοµερών του C 4 H 8 µε το νερό είναι: 2 Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Η και Θ και να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που περιγράφονται στο παρακάτω σχήµα Σε περιπτώσεις που είναι δυνατό να σχηµατιστούν δύο προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν Λύση: Οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται είναι:

14 288 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα 3 Να γράψετε σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις Σε περιπτώσεις που είναι δυνατό να σχηµατιστούν δύο προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν (Εξετάσεις 2000) Λύση: Το κύριο προϊόν της πρώτης αντίδρασης καθορίζεται από τον κανόνα του Markovnikov: Παρατηρούµε ότι το προϊόν της αντίδρασης της Γ, η οποία είναι αντιδραστήριο Grignard, µε τη, όταν υδρολύεται δίνει αλκοόλη, συνεπώς η είναι καρβονυλική ένωση και πιο συγκεκριµένα η µεθανάλη, γιατί η αλκοόλη που σχηµατίζεται είναι πρωτοταγής 4 Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους όλων των αλκοολών µε µοριακό τύπο C 4 H 9 OH και να τις παρασκευάσετε µε όλους τους δυνατούς τρόπους, χρησιµοποιώντας την κατάλληλη καρβονυλική ένωση και το κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard Λύση: Τα ισοµερή που αντιστοιχούν στον τύπο C 4 H 9 OH είναι:

15 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 289 Η 1-βουτανόλη είναι πρωτοταγής αλκοόλη, συνεπώς η κατάλληλη καρβονυλική ένωση είναι η µεθανάλη Το αντιδραστήριο Grignard θα πρέπει να περιέχει 3 άτοµα άνθρακα σε ευθεία ανθρακική αλυσίδα Άρα θα είναι της µορφής: CH 3 CH 2 CH 2 MgX H 2-βουτανόλη είναι δευτεροταγής αλκοόλη, συνεπώς η κατάλληλη καρβονυλική ένωση είναι αλδε δη, πλήν της µεθανάλης Παρατηρούµε ότι το άτοµο του άνθρακα που ενώνεται µε το υδροξύλιο είναι ενωµένο µε δύο διαφορετικά αλκύλια: το µεθύλιο και το αιθύλιο Συνεπώς µπορεί να παρασκευαστεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους α τροπος: Το µεθύλιο βρίσκεται στην αλδε δη (CH 3 CH = O), το αιθύλιο βρίσκεται στο αντιδραστήριο Grignard (CH 3 CH 2 MgX) β τροπος: Το αιθύλιο βρίσκεται στην αλδε δη (CH 3 CH 2 CH = O), το µεθύλιο βρίσκεται στο αντιδραστήριο Grignard (CH 3 ΜgX) Η µέθυλο-1-προπανόλη είναι πρωτοταγής αλκοόλη, συνεπώς η κατάλληλη καρβονυλική ένωση είναι η µεθανάλη Το αντιδραστήριο Grignard θα πρέπει να περιέχει 3 άτοµα άνθρακα και η οµάδα ΜgX θα ενώνεται µε το µεσαίο, δηλαδή θα περιέχει το αλκύλιο ισοπροπύλιο και θα είναι της µορφής: Η µέθυλο-2-προπανόλη είναι τριτοταγής αλκοόλη, συνεπώς η κατάλληλη καρβονυλική ένωση είναι κετόνη Επειδή στην αλκοόλη ο άνθρακας που είναι ενωµένος µε το υδροξύλιο ενώνεται µε τρία όµοια αλκύλια (µεθύλια), το κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard είναι της µορφής CH 3 MgX και η κατάλληλη κετόνη είναι η προπανόνη

16 290 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα Ασκήσεις που περιέχουν και στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς: 5 0,3 mol αλκενίου Α αντιδρούν πλήρως µε Cl 2 και σχηµατίζεται οργανική ένωση Β, η οποία αντιδρά µε αλκοολικό διάλυµα ΝaΟΗ και δίνει οργανική ένωση Γ, η οποία αποχρωµατίζει 480 ml διαλύµατος Br 2 σε CCl 4, αντιδρώντας πλήρως α Με δεδοµένο ότι η ένωση Γ µε υδρόλυση δίνει αλδε δη, να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που περιγράφονται Όπου παράγονται δύο προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν β Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος Br 2 σε CCl 4 ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του Br = 80 Λύση: Επειδή δε γνωρίζουµε τον ακριβή µοριακό τύπο του αλκενίου, το συµβολίζουµε µε το γενικό µοριακό τύπο: C ν Η 2ν α Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε ότι η ένωση Γ η οποία βρήκαµε ότι είναι αλκίνιο, όταν υδρολύεται δίνει αλδε δη Συνεπώς η ένωση Γ είναι το αιθίνιο, γιατί µόνο αυτό µε υδρόλυση δίνει αλδε δη Άρα η τιµή του ν είναι 2 β Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης (1) έχουµε: 1 mol C 2 H 4 δίνει 1 mol C 2 H 4 Cl 2 0,3 mol C 2 H 4 δίνουν x; mol C 2 H 4 Cl 2 x = 0,3 mol C 2 H 4 Cl 2 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης (2) έχουµε: 1 mol C 2 H 4 Cl 2 δίνει 1 mol C 2 H 2 0,3 mol C 2 H 4 Cl 2 δίνουν ψ; mol C 2 H 2 ψ = 0,3 mol C 2 H 2

17 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 291 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης (3) έχουµε: 1 mol C 2 H 2 αντιδρά µε 2 mol Βr 2 0,3 mol C 2 H 2 αντιδρούν µε ω; mol Βr 2 ω = 2 0,3 = 0,6 mol Βr 2 ηλαδή, σε 480 ml διαλύµατος περιέχονται 0,6 mol Br 2 Mr = 2Ar = 2 80 = 160 Br 2 Br H µάζα του Br 2 στο διάλυµα είναι: m Br2 = n Br2 Mr Br2 = 0,6mol 160g/mol = 96 g Συνεπώς: Σε 480 ml διαλύµατος περιέχονται 96 g Br 2 Σε 100 ml διαλύµατος περιέχονται z; g Br 2 z = /480 = 20 g Br 2 Άρα η περιεκτικότητα του διαλύµατος είναι 20% w/v 6 8 g αλκινίου Α καίγονται πλήρως και δίνουν 13,44 L CO 2 σε STP α Να βρείτε το συντακτικό τύπο του Α β Το Α αντιδρά µε νερό και δίνει οργανική ένωση Β η οποία αντιδρά µε ΗCN και δίνει οργανική ένωση Γ Με υδρόλυση της Γ παράγεται οργανική ένωση Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων γ Αν η ένωση Β αντιδράσει µε αντιδραστήριο Grignard και το προϊόν της αντίδρασης υδρολυθεί, να εξετάσετε αν η αλκοόλη που σχηµατίζεται µπορεί να παρασκευαστεί µε προσθήκη υδρογόνου σε καρβονυλική ένωση ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των: C = 12, H = 1 Λύση: Επειδή δε γνωρίζουµε τον ακριβή µοριακό τύπο του αλκινίου, το συµβολίζουµε µε το γενικό µοριακό τύπο: C ν Η 2ν-2 Η πλήρης καύση του αλκινίου περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: C ν Η 2ν-2 + (3ν-1/2)O 2 νco 2 + (ν-1)η 2 Ο Υπολογίζουµε τα mol CO 2 που παράχθηκαν: n CO2 = VCO2 13,44L 0,6mol Vm = 22, 4L / mol = Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: 1 mol C ν Η 2ν-2 δίνει ν mol CO 2 x; mol C ν Η 2ν-2 δίνουν 0,6 mol CO 2 x = 0,6/ν mol C ν Η 2ν-2 ηλαδή τα 8 g C ν Η 2ν-2 είναι 0,6/ν mol H σχετική µοριακή µάζα του C ν Η 2ν-2 είναι: Μr Cν Η 2ν-2 = ναr C + (2ν 2)Αr H = 12ν + 2ν 2 = 14ν 2

18 292 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα mcνη2ν 2 0,6 8 ncνη = ή = 8,4ν 1,2= 8ν ν=3 2ν 2 Mr ν 14ν 2 CνΗ2ν 2 Άρα ο µοριακός τύπος του αλκινίου Α είναι: C 3 H 4 α Ο συντακτικός τύπος του αλκινίου Α είναι: CH 3 C CH β Οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων είναι: γ Αν η ένωση Β (προπανόνη) αντιδράσει µε αντιδραστήριο Grignard και το προϊόν της αντίδρασης υδρολυθεί, η αλκοόλη που σχηµατίζεται είναι τριτοταγής, γιατί όλες οι κετόνες δίνουν τριτοταγείς αλκοόλες Συνεπώς δεν µπορεί να παρασκευαστεί µε προσθήκη υ- δρογόνου σε καρβονυλική ένωση, γιατί µε προσθήκη υδρογόνου στο διπλό δεσµό του καρβονιλίου σχηµατίζονται πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες

19 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 293 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερωτήσεις Σύντοµης απάντησης: 1 Να διατυπώσετε τον κανόνα του Markovnikov 2 Nα εξηγήσετε γιατί αν διαβιβάσουµε αλκένιο ή αλκίνιο σε διάλυµα Br 2 σε CCl 4, το διάλυµα αποχρωµατίζεται 3 Ποιο αλκένιο µε προσθήκη νερού δίνει πρωτοταγή αλκοόλη; Να γράψετε την αντίστοιχη χηµική εξίσωση 4 Ποιο αλκίνιο µε προσθήκη νερού δίνει αλδε δη; Να γράψετε την αντίστοιχη χηµική εξίσωση 5 Να κατατάξετε τις παρακάτω καρβονυλικές ενώσεις κατά σειρά αυξανόµενης δραστικότητας, στις αντιδράσεις προσθήκης: α CH 3 CH = O β C 6 H 5 COCH 3 γ CH 3 COCH 2 CH 3 δ HCH = O ε C 6 H 5 CH = O 6 Να εξηγήσετε, γράφοντας τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις, ποιες καρβονυλικές ενώσεις όταν αντιδρούν µε υδρογόνο δίνουν πρωτοταγείς αλκοόλες και ποιες δευτεροταγείς 7 Να εξηγήσετε, γράφοντας την αντίστοιχη χηµική εξίσωση, γιατί κατά την προσθήκη HCN σε καρβονυλική ένωση έχουµε ανοικοδόµηση της ανθρακικής αλυσίδας 8 Να εξηγήσετε, γράφοντας την αντίστοιχη χηµική εξίσωση, γιατί κατά την παρασκευή αντιδραστηρίου Grignard σε διάλυµα αλκυλαλογονιδίου σε αιθέρα, ο αιθέρας πρέπει να είναι απόλυτος 9 Να διατυπώσετε τον κανόνα του Saytseff 10 Mε ποια προϋπόθεση κατά τη θέρµανση διαλογονιδίου µε αλκοολικό διάλυµα NaOH ή KOH, το προϊόν της αντίδρασης είναι αλκίνιο; Συµπλήρωσης κενών: 1 Όταν έχουµε προσθήκη αντιδραστηρίου το οποίο αποτελείται από δύο διαφορετικά µέλη (Α δ+ Β δ ) και τα δύο άτοµα άνθρακα του διπλού δεσµού είναι ενωµένα µε διαφορετικό αριθµό ατόµων, τότε το κύριο προϊόν της προσθήκης καθορίζεται µε βάση τον κανόνα του, σύµφωνα µε τον οποίο: Το κύριο προϊόν της προσθήκης είναι αυτό που προκύπτει από τη προσθήκη του τµήµατος (το οποίο συνήθως είναι το ) στο άτοµο του άνθρακα µε τα υδρογόνα 2 Κατά την αντίδραση 3-µεθυλο-1-βουτενίου µε HBr, παράγονται δύο Το κύριο προϊόν της προσθήκης είναι το ενώ το δευτερεύον είναι το 3 Τα άτοµα του άνθρακα στο µόριο του αιθενίου έχουν υβριδισµό Αν το αιθένιο αντιδράσει µε Br 2 σχηµατίζεται στο οποίο τα άτοµα του άνθρακα έχουν υβριδισµό

20 294 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα 4 Κατά την προσθήκη σε αλκένια σχηµατίζονται κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες Για να σχηµατιστεί η 3,3-διµέθυλο-2-βουτανόλη πρέπει να έχουµε προσθήκη νερού σε 5 Οι αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσµό ενός αλκινίου πραγµατοποιούνται σε δύο στάδια Στο πρώτο στάδιο ο µετατρέπεται σε και στο δεύτερο σε Κατά την προσθήκη υδρογόνου σε αλκίνια, το τελικό προϊόν είναι 6 Κατά την προσθήκη HCl σε ή, το τελικό κύριο προϊόν είναι 2,2-διχλωροβουτάνιο 7 Η προσθήκη νερού σε αλκίνια γίνεται παρουσία και Πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο Το ενδιάµεσο προϊόν που σχηµατίζεται είναι µία η οποία είναι ασταθής και µετατρέπεται σε ένωση Κατά την αντίδραση αυτή, όλα τα αλκίνια πλήν του δίνουν ενώ το δίνει 8 Κατά την προσθήκη υδρογόνου στο διπλό δεσµό του καρβονυλίου κορεσµένων καρβονυλικών ενώσεων παράγοται Πιο συγκεκριµένα, οι δίνουν πρωτοταγείς αλκοόλες ενώ οι δίνουν αλκοόλες 9 Κατά την προσθήκη υδροκυανίου σε έχουµε της ανθρακικής αλυσίδας και σχηµατισµό κυανυδρίνης, η οποία µε υδρόλυση δίνει 10 Με την αφυδραλογόνωση η οποία γίνεται µε θέρµανση µε διάλυµα NaOH ή KOH, παράγεται αλκένιο, ενώ µε αφυδραλογόνωση παράγεται αλκίνιο 11 Η αφυδάτωση κορεσµένων µονοσθενών, όταν γίνεται παρουσία σε θερµοκρασία, δίνει αλκένια Το κύριο προϊόν της αντίδρασης απόσπασης καθορίζεται από τον κανόνα του Σωστό - Λάθος: Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 1 Kατά την προσθήκη HCl σε προπένιο έχουµε διάσπαση ενός π δεσµού και δη- µιουργία δύο σ δεσµών ( ) 2 Με προσθήκη αλογόνου στα αλκένια σχηµατίζονται αλκυλαλογονίδια ( ) 3 Ο κανόνας του Markovnikov εφαρµόζεται σε όλες τις αντιδράσεις προσθήκης ( ) 4 Η προσθήκη νερού σε προπένιο δίνει 1-προπανόλη ( ) 5 Κάθε οργανική ένωση που αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCl 4 είναι αλκένιο ή αλκίνιο ( ) 6 Με προσθήκη HCl σε 1-βουτένιο έχουµε σχηµατισµό µόνο 2-χλωροβουτανίου ( )

21 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης Κατά την προσθήκη νερού σε αλκένια σχηµατίζεται κετόνη ( ) 8 Αν υδρολύσουµε το προϊόν της προσθήκης ενός αντιδραστηρίου Grignard σε καρβονυλική ένωση, σχηµατίζονται α-υδροξυοξέα ( ) 9 Η µεθυλο-2-προπανόλη µπορεί να σχηµατιστεί µε προσθήκη υδρογόνου σε καρβονυλική ένωση ( ) 10 Το προϊόν της προσθήκης του HCN σε καρβονυλική ένωση είναι κυανυδρίνη ( ) 11 Αν αντιδράσει ισοπροπυλοµαγνησιοχλωρίδιο µε βουτανόνη και το προϊόν της αντίδρασης υδρολυθεί, σχηµατίζεται 1,2-διµέθυλο-3-πεντανόλη ( ) 12 Αν θερµάνουµε 1-χλωρο-2,3-διµέθυλοβουτάνιο µε αλκοολικό διάλυµα KOH το οργανικό προϊόν είναι 2,3-διµέθυλο-1-βουτένιο ( ) 13 Κατά την αφυδραλογόνωση όλων των διαλογονιδίων σχηµατίζονται αλκίνια ( ) 14 Αφυδάτωση αλκοόλης σε θερµοκρασία 170 ο C παρουσία H 2 SO 4 σχηµατίζει αλκένια ( ) 15 Κατά την αφυδάτωση της 2,2-διµέθυλο-1-βουτανόλης, σε θερµοκρασία 170 ο C παρουσία H 2 SO 4 σχηµατίζεται 2,2-διµέθυλο-1-βουτένιο ( ) Πολλαπλής επιλογής: 1 Με προσθήκη Br 2 σε 2-βουτένιο σχηµατίζεται: α 1,2-διβρωµοβουτάνιο β 2,2-διβρωµοβουτάνιο γ 2,3-διβρωµοβουτάνιο δ 2,3-διβρωµοβουτένιο 2 Η προσθήκη περίσσειας HCl σε 2-βουτίνιο δίνει ως τελικό κύριο προϊόν: α 2,3-διχλωροβουτάνιο β 2,2-διχλωροβουτάνιο γ 3,3-διχλωροβουτάνιο δ 2,2,3,3-τετραχλωροβουτάνιο 3 Το µόνο αλκένιο που µε προσθήκη νερού δίνει πρωτοταγή αλκοόλη είναι το: α αιθένιο β προπένιο γ 1-βουτένιο δ 2-βουτένιο 4 Η προσθήκη νερού σε αλκίνια γίνεται παρουσία καταλύτη: α Νi β H 2 SO 4 γ NaOH δ CCl 4 5 To τελικό προϊόν προσθήκης υδραλογόνου σε αλκίνια είναι: α Αλκυλαλογονίδιο β ιαλογονίδιο µε τα άτοµα του αλογόνου να βρίσκονται στο ίδιο άτοµο άνθρακα γ ιαλογονίδιο µε τα άτοµα του αλογόνου να βρίσκονται σε γειτονικά άτοµα άνθρακα δ Τίποτα από τα παραπάνω 6 Κατά την προσθήκη νερού σε αλκίνιο σχηµατίζεται: α πάντα αλκοόλη β πάντα κετόνη γ πάντα αλδε δη δ πάντα καρβονυλική ένωση

22 296 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα 7 Ποια από τις παρακάτω καρβονυλικές ενώσεις είναι πιο δραστική σε αντιδράσεις προσθήκης: α CH 3 CH = O β C 6 H 5 COCH 3 γ CH 3 COCH 2 CH 3 δ HCH = O 8 Κατά την προσθήκη HCN σε προπανόνη και µε υδρόλυση του προϊόντος παίρνουµε: α 2-υδροξυβουτανικό οξύ β 2-υδροξυπροπανικό οξύ γ 2-µεθυλο-2-υδροξυπροπανικό οξύ δ 2-µέθυλο-1-προπανόλη 9 Το οργανικό προϊόν που σχηµατίζεται µε υδρόλυση ενός αντιδραστηρίου Grignard είναι: α αλκοόλη β κετόνη γ αλκένιο δ αλκάνιο Αντιστοίχισης: 1 Αντιστοιχίστε τις οργανικές ενώσεις στη στήλη Α µε τις προτάσεις που αναφέρονται στη στήλη Β: Στήλη Α Στήλη Β 1 προπένιο 2 προπίνιο 3 προπανάλη 4 προπανόνη α Με προσθήκη υδρογόνου δίνει δευτεροταγή αλκοόλη β Με προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard και υδρόλυση του προϊόντος δίνει δευτεροταγή αλκοόλη γ Με προσθήκη νερού δίνει δευετροταγή αλκοόλη δ Με προσθήκη νερού δίνει καρβονυλική ένωση 2 Αντιστοιχίστε τα αντιδρώντα στη στήλη Α µε τα προϊόντα που αναφέρονται στη στήλη Β: Στήλη Α Στήλη Β 1 C ν H 2ν + Η 2 2 C ν H 2ν + Χ 2 3 C ν H 2ν + ΗΧ 4 C ν H 2ν + Η 2 Ο α αλκυλαλογονίδιο β αλκάνιο γ αλκοόλη δ διαλογονίδιο 3 Αντιστοιχίστε τις καρβονυλικές ενώσεις της στήλης Α µε το είδος της αλκοόλης που παράγεται, αν αντιδράσουν µε αντιδρασήριο Grignard και υδρολυθεί το προϊόν (στήλη Β): Στήλη Α Στήλη Β 1 βουτανόνη 2 φορµαλδε δη 3 µεθυλοπροπανάλη 4 προπανόνη 5 αιθανάλη 6 2-πεντανόνη α πρωτοταγής αλκοόλη β δευτεροταγής αλκοόλη γ τριτοταγής αλκοόλη

23 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 297 Ασκήσεις - Προβλήµατα Θεωρητικές ασκήσεις συµπλήρωσης αντιδράσεων: 1 Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων Σε περιπτώσεις που είναι δυνατό να σχηµατιστούν δύο προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν α Προσθήκη υδρογόνου σε 3-µέθυλο-2-βουτένιο, παρουσία νικελίου β Προσθήκη βρωµίου σε 2-πεντένιο γ Προσθήκη υδροχλωρίου σε 3,3-διµέθυλο-1-βουτένιο δ Προσθήκη νερού σε 3,4-διµέθυλο-2-πεντένιο, παρουσία θειικού οξέος 2 Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων Σε περιπτώσεις που είναι δυνατό να σχηµατιστούν δύο προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν α Προσθήκη υδρογόνου σε διµέθυλοβουτίνιο (δύο στάδια) β Προσθήκη χλωρίου σε 1-πεντίνιο (δύο στάδια) γ Προσθήκη υδροχλωρίου σε µέθυλοβουτίνιο (δύο στάδια) δ Προσθήκη νερού σε αιθίνιο, παρουσία θειικού οξέος και θειικού υδραργύρου ε Προσθήκη νερού σε 1-πεντίνιο, παρουσία θειικού οξέος και θειικού υδραργύρου 3 Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων α Προσθήκη υδρογόνου σε βουτανάλη β Προσθήκη υδρογόνου σε προπανόνη γ Προσθήκη υδροκυανίου σε µεθανάλη και υδρόλυση του προϊόντος δ Προσθήκη υδροκυανίου σε προπανάλη και υδρόλυση του προϊόντος ε Προσθήκη υδροκυανίου σε βουτανόνη και υδρόλυση του προϊόντος 4 Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων α Προσθήκη ισοπροπυλοµαγνησιοχλωριδίου σε φορµαλδε δη και υδρόλυση του προϊόντος β Προσθήκη αιθυλοµαγνησιοβρωµιδίου σε αιθανάλη και υδρόλυση του προϊόντος γ Προσθήκη προπυλοµαγνησιοχλωριδίου σε προπανόνη και υδρόλυση του προϊόντος δ Αντίδραση 2-χλωροπροπανίου διαλυµένο σε απόλυτο αιθέρα µε µαγνήσιο και υδρόλυση του προϊόντος 5 Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων Σε περιπτώσεις που είναι δυνατό να σχηµατιστούν δύο προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν α Αντίδραση 2,3-διχλωροπεντανίου µε αλκοολικό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου β Αντίδραση 2,2-διβρωµοβουτανίου µε αλκοολικό διάλυµα υδροξειδίου του καλίου γ Αντίδραση 2-χλωροπεντανίου µε αλκοολικό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου δ Θέρµανση 2-βουτανόλης στους 170 ο C παρουσία θειικού οξέος ε Θέρµανση 3,3-διµέθυλο-2-βουτανόλης στους 170 ο C παρουσία θειικού οξέος

24 298 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα 6 ιαλογονίδιο έχει µοριακό τύπο C 5 H 10 Cl 2 Αν γνωρίζετε ότι έχει διακλαδισµένη ανθρακική αλυσίδα, τα άτοµα του αλογόνου βρίσκονται σε γειτονικά άτοµα άνθρακα και όταν αντιδρά µε αλκοολικό διάλυµα NaOH δίνει αλκίνιο, να γράψετε τον συντακτικό τύπο του διαλογονιδίου και την χηµική εξίσωση της αντίδρασης του µε αλκοολικό διάλυµα NaOH (Aπ 1,2-διχλωρο-3-µέθυλοβουτάνιο) 7 Καρβονυλική ένωση έχει µοριακό τύπο C 4 H 8 Ο α Να βρείτε τα ισοµερή της ένωσης β Να γράψετε τις αντιδράσεις κάθε ισοµερούς µε αιθυλοµαγνήσιοβρωµίδιο και στη συνέχεια την αντίδραση κάθε προϊόντος µε το νερό γ Να γράψετε τις αντιδράσεις κάθε ισοµερούς µε υδροκυάνιο και στη συνέχεια την αντίδραση κάθε προϊόντος µε το νερό 8 Να παρασκευάσετε όλες τις αλκοόλες που έχουν µοριακό τύπο C 5 H 11 ΟΗ και διακλαδισµένη ανθρακική αλυσίδα, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard και την κατάλληλη καρβονυλική ένωση 9 Αλκίνιο Α αντιδρά µε ισοµοριακή ποσότητα υδρογόνου και παράγεται αλκένιο Β, το οποίο αντιδρά µε υδροχλώριο και παράγεται αλκυλαλογονίδιο Γ, το οποίο αντιδρά µε µαγνήσιο και παράγεται οργανοµαγνησιακή ένωση, η οποία µε υδρόλυση δίνει µεθυλοβουτάνιο Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων και να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Γ, 10 Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Γ,, Ε: 11 Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Γ,, Ε,Ζ, Η και Θ: Ασκήσεις που περιέχουν και στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς: 12 Τρία ισοµερή αλκένια Α, Β, Γ, έχουν Μr = 70 Αυτά µε προσθήκη υδρογόνου παρουσία νικελίου, δίνουν το ίδιο αλκάνιο Αν µε προσθήκη νερού τα Α και Β δίνουν την ίδια αλκοόλη Ε, να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Γ, και Ε (Απ Γ: 3-µεθυλο-1-βουτένιο, : µεθυλοβουτάνιο, Ε: 2-µέθυλο-2-βουτανόλη) 13 Αέριο αλκένιο Α έχει πυκνότητα 1,25 g/ml σε STP

25 Αντιδράσεις προσθήκης - Αντιδράσεις απόσπασης 299 α Να βρείτε τον συντακτικό τύπο του αλκενίου β Το Α αντιδρά µε χλώριο σε κατάλληλες συνθήκες και παράγεται οργανική ένωση Β, η οποία αντιδρά µε αλκοολικό διάλυµα NaOH και παράγεται οργανική ένωση Γ που υδρολύεται σε κατάλληλες συνθήκες και παράγεται οργανική ένωση, η οποία αντιδρά µε HCN και δίνει οργανική ένωση Ε που υδρολύεται µε αποτέλεσµα να πάρουµε οργανική ένωση Ζ Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται και να ονοµάσετε την Ζ (Απ α CH 2 = CH 2 β Ζ: 2-υδροξυπροπανικό οξύ) 14 0,2 mol ακόρεστου υδρογονάνθρακα χρειάζονται 8,96 L HCl µετρηµένα σε STP για να µετατραπούν σε κορεσµένη οργανική ένωση α Να εξετάσετε αν ο ακόρεστος υδρογονάνθρακας είναι αλκένιο ή αλκίνιο β Πόσα ml διαλύµατος Br σε CCl 4 µπορεί να αποχρωµατίσει η παραπάνω ποσότητα υδρογονάνθρακα; (Απ α αλκίνιο β 800 ml) 15 Κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη έχει σχετική µοριακή µάζα 74 α Να βρείτε όλα τα ισοµερή της αλκοόλης β Ποια από τα ισοµερή αυτά µπορούν να παραχθούν µε αντίδραση HCH = O µε κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard; Να γράψετε τις αντίστοιχες αντιδράσεις 16 α Ακόρεστος υδρογονάνθρακας Α χρειάζεται ίσο όγκο υδρογόνου για να κορεστεί Σε ποια οµόλογη σειρά ανήκει ο υδρογονάνθρακας Α; β Μία ποσότητα από τον Α χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη Όταν το πρώτο µέρος αντιδράσει µε τη στοιχειοµετρική ποσότητα Br 2, αποχρωµατίζει 200 ml διαλύµατος Br 2 σε CCl 4 16% w/v και προκαλεί αύξηση βάρους του διαλύµατος 11,2 g Ποιος ο µοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα Α; γ Το δεύτερο µέρος του Α µε επίδραση νερού σε όξινο περιβάλλον δίνει τριτοταγή αλκοόλη Πόσα mol αλκοόλης παράχθηκαν και ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του υδρογονάνθρακα Α; Υπόδειξη: Η αύξηση µάζας του διαλύµατος του Br 2 είναι ίση µε τη µάζα του υδρογονάνθρακα που αντέδρασε (Απ α αλκένιο β C 4 H 8 γ 0,2 mol, µεθυθοπροπένιο) 17 21,8 g αλκυλοβρωµιδίου Α αντιδρούν πλήρως µε αλκοολικό διάλυµα NaOH και σχηµατίζονται 4,48 L αερίου Β σε STP α Ποιος είναι ο µέγιστος όγκος διαλύµατος Br 2 σε CCl 4 περιεκτικότητας 16% w/v που µπορεί να αποχρωµατίσει το αέριο Β; β Το αλκυλοβρωµίδιο Α αντιδρά µε Mg διαλυµένο σε άνυδρο αιθέρα και η ένωση που προκύπτει προστίθεται στη καρβονυλική ένωση Γ Το προϊόν της αντίδρασης υδρο-

26 300 Τρίτο Κεφάλαιο - 12 ο Μάθηµα λύεται και σχηµατίζεται η τριτοταγής αλκοόλη C 5 H 12 O Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων (Απ α 200 ml β A: CH 3 CH 2 Br, B: CH 3 COCH 3, C 5 H 12 O: (CH 3 CH 2 )(CH 3 )(CH 3 )COH) 18 27,4 g αλκυλοβρωµιδίου Α αντιδρούν πλήρως µε αλκοολικό διάλυµα NaOH και σχηµατίζεται αέριο µίγµα των υδρογονανθράκων Β και Γ µε όγκο 4,48 L σε STP α Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκυλοβρωµιδίου Α; β Αν ο υδρογονάνθρακας Β έχει µάζα 8,4 g ποιος είναι ο συντακτικός του τύπος και σε τί ποσοστό το αλκυλοβρωµίδιο Α µετατάπηκε στον υδρογονάνθρακα Β; Υπόδειξη: Να γράψετε ξεχωριστά τη χηµική εξίσωση κάθε αφυδραλογόνωσης του αλκυλοβρωµιδίου (Απ α CH 3 CH 2 CHBrCH 3 β CH 3 CH = CHCH 3, 75%) Ε ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ 0,4 mol αλκενίου Α αντιδρούν πλήρως µε υδραλογόνο και παράγεται οργανική ένωση Β Η Β διαλύεται σε απόλυτο αιθέρα και αντιδρά µε Mg, οπότε παράγεται οργανική ένωση Γ 4,48 L αερίου αλκινίου αντιδρούν πλήρως µε νερό και παράγεται καρβονυλική ένωση Ε Οι ποσότητες των Γ και Ε που παράχθηκαν αντιδρούν µεταξύ τους και δίνουν οργανική ένωση Ζ, η οποία µε υδρολύεται και σχηµατίζονται 14,8 g οργανικής ένωσης Η Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α, Β, Γ,, Ε, Ζ και Η (Aπ Α: C 2 H 4, B: C 2 H 5 Χ, Γ: C 2 H 5 MgX, : C 2 H 2, Ε: C 2 H 4 O 2, Z: C 4 H 9 OMgCl, H: C 4 H 9 OH)

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Από τους υδρογονάνθρακες C 6 H 6, C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 CH=CH 2 i. Αποχρωματίζουν διάλυμα Br 2 σε CCl 4 ; Α. μόνο οι C 2 H 4,

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α;

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; Λυμένες ασκήσεις 1 2,24 L αλκινίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως, οπότε παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; β. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Βr

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών.

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών. Στις αλδεΰδες και κετόνες, ο διπλός άνθρακα με οξυγόνο (>C=O) είναι ισχυρά πολωμένος. Εξαιτίας αυτού οι καρβονυλικές ενώσεις δίνουν εύκολα αντιδράσεις προσθήκης με ενώσεις του τύπου ΗΑ. δ C δ Ο δ δ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O ΧΗΜΕΙΙΑ Β ΛΥΚΕΙΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ (από τράπεζα θεµάτων) ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε εργαστήριο ελέγχου καυσίµων πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα: α) Ένα δείγµα C 8 H 18 µε µάζα 1,14 g κάηκε πλήρως µε την απαιτούµενη

Διαβάστε περισσότερα

2.2. A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C 3 H 6 O.

2.2. A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C 3 H 6 O. Θέµα 2 Ο / 16504.pdf 2.1. Α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: α) Οι χηµικές ενώσεις CΗ 3 CH 2 OH και CH 3 OCH 3 είναι ισοµερείς. β) Η ποιότητα της βενζίνης ως καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol Λυμένες ασκήσεις 1 21 g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 11,2 L Η, μετρημένα σε συνθήκες STP. α. ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου; β. πως μπορεί να παρασκευαστεί το αλκένιο αυτό με

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: i) 1,2,3-προπανοτριόλη ii) 2-βουτένιο

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: i) 1,2,3-προπανοτριόλη ii) 2-βουτένιο Θέµα 2 ο 2.1 Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκανίου µε πέντε άτοµα άνθρακα και διακλαδισµένη αλυσίδα, β) µιας δευτεροταγούς αλκοόλης µε τρία άτοµα άνθρακα, γ) µιας αλδεΰδης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τη χαρακτηριστική ομάδα ΟΗ ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2.

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2. Νίκος Γαλάνης Καθηγητής Χημείας 2 ο Λύκειο Ηρακλείου ΠΡΣΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 6 H 6 ανήκει: 2. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 11 H 20 ανήκει: 3. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 10 H 20 ανήκει: 4. Η ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018

Χημεία Β Λυκείου Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Οι οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ταξινόμηση οργανικών αντιδράσεων με βάση το είδος της αντίδρασης 1) Αντιδράσεις προσθήκης Γενικά εξώθερμες αντιδράσεις(δη=< + X-Y X Y i)

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 16503 (Ερώτημα 2.1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα, β)

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α. Αφυδάτωση αλκοολών Η απόσπαση νερού από τις αλκοόλες γίνεται κατά τη θέρμανση τους συνήθως στους 170 0 C παρουσία ως καταλύτη με αποτέλεσμα το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από την προσθήκη HBr στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια. ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σε µία αντίδραση προσθήκης δύο µόρια ενώνονται και δίνουν ένα άλλο µόριο. Η προσθήκη συνήθως λαµβάνει χώρα σε ένα πολλαπλό δεσµό (διπλό ή τριπλό) µε αποτέλεσµα την µετατροπή της «ακόρεστης» ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου.

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου. Θέµα 2 Ο 2.1 Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς κετόνης µε τέσσερα άτοµα άνθρακα γ) ενός αλκινίου µε δύο άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ο γενικός µοριακός τύπος των κορεσµένων µονοσθενών κετονών είναι: α. C ν Η

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από την προσθήκη HBr στο

Διαβάστε περισσότερα

(τελικό προϊόν) (μονάδες 3+ 4)

(τελικό προϊόν) (μονάδες 3+ 4) Θέμα 2 ο 2.1 α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα όλων των άκυκλων ενώσεων με μοριακό τύπο C 4 H 10. (μονάδες 6) β) Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου. Σελίδα 1 από 5. α. HC CH + Na NaC CNa + H 2. β. CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH=CHCH 3 + H 2 O

Χημεία Β Λυκείου. Σελίδα 1 από 5. α. HC CH + Na NaC CNa + H 2. β. CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH=CHCH 3 + H 2 O Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Οι οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A3, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 A3, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Β Λυκείου Κεφάλαιο: Σε όλη την ύλη Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 04-0-2019 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες A2. β - 5 μονάδες A3. α - 5 μονάδες A4. δ - 5 μονάδες A5. α - 5 μονάδες ΘΕΜΑ Β Β1. Σε ένα χημικό εργαστήριο διαθέτουμε ισοπροπυλική αλκοόλη (δευτεροταγής

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17015) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-2-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: 1. 3-πεντινάλη 2. 1,2-πενταδιένιο 3. τετραχλωρομεθάνιο 4. βουτανικός μεθυλεστέρας 5. φθορο-προπανόνη 6. τριχλωρο-αιθανικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΒΛ/Μ5 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΑΛΚΕΝΙΑ ΑΛΚΙΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ eclass.sch.gr users.sch.gr/dtouloupas/moodle Γενικός Τύπος: C ν H ν+, ν 1 Χημικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ASSCIATIN F GREEK CHEMISTS Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 3 ο Κεφάλαιο Σίγµα και πι δεσµοί - Υβριδισµός Οργανικές αντιδράσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Α. Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29/03/15. Διάρκεια διαγωνίσματος: 120. Εξεταζόμενο μάθημα: Χημεία Β Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσίκο Σύλβια ΘΕΜΑ Α

Ημερομηνία: 29/03/15. Διάρκεια διαγωνίσματος: 120. Εξεταζόμενο μάθημα: Χημεία Β Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσίκο Σύλβια ΘΕΜΑ Α Ημερομηνία: 29/03/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Εξεταζόμενο μάθημα: Χημεία Β Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσίκο Σύλβια ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση Α.1 Ο γενικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Α2. Ποια από τις επόμενες ομόλογες σειρές εμφανίζει ισομέρεια θέσης;

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Α2. Ποια από τις επόμενες ομόλογες σειρές εμφανίζει ισομέρεια θέσης; ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο

Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Χημεία Γ Λυκείου Διαγώνισμα 1 ο 1 ο Κεφ. :μέχρι και περιοδικός πίνακας. 5 ο Κεφ. : μέχρι και απόσπαση. Θέμα 1 ο Σημειώστε πάνω στα θέματα την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 1.1. Κατά τις μεταπτώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία;

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 7 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; Οργανική χημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ Λυμένες ασκήσεις 1 11,2 L αιθενίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, αντιδρούν με περίσσεια υδρατμών παρουσία καταλύτη. Η οργανική ένωση που προκύπτει καίγεται πλήρως με οξυγόνο. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Στις χημικές ουσίες Ο 3, CO 2, H 2 O 2, OF 2 ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι αντίστοιχα:

ΘΕΜΑ Στις χημικές ουσίες Ο 3, CO 2, H 2 O 2, OF 2 ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι αντίστοιχα: Άνω Γλυφάδα 07/09/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Καθηγητής/τρια: Αυγερινού Χρόνος: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Γ Κάθε Επιτυχία!!!!! ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΕΣΜΟ (ΑΛΚΙΝΙΑ)

ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΕΣΜΟ (ΑΛΚΙΝΙΑ) ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΕΣΜΟ (ΑΛΚΙΝΙΑ) Πρόκειται για υδρογονάνθρακες που έχουν ένα τριπλό δεσµό ανάµεσα σε άνθρακες. Ο γενικός τους τύπος είναι C ν 2ν-2 µε το ν να παίρνει τιµές από 2 και πάνω.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονομασία όλων των άκυκλων ισομερών με μοριακό τύπο C3H6O. Να χαρακτηρίσετε το είδος της ισομέρειας που εμφανίζουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση Ζαχαριάδου Φωτεινή 1 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο η: α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 γ. Μια αλκοόλη δεν µπορεί να αφυδατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1 1 Χημεία Β Λυκειου-Τράπεζα Θεμάτων-Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα: α) ενός αλκενίου με τρία άτομα άνθρακα β) μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης με τέσσερα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 14 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Προβλημάτων

Μεθοδολογία Προβλημάτων Μεθοδολογία Προβλημάτων 39 Α. Προβλήματα εύρεσης του Μοριακού Τύπου χημικής ένωσης Ο Μοριακός τύπος μιας ένωσης μας δίνει το είδος των ατόμων που περιέχονται στο μόριο της ένωσης, αλλά και τον ακριβή τους

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2 1.Βασικές εφαρμογές στις αντιδράσεις του 7 ου κεφαλαίου Α1. Αντιδράσεις προσθήκης στον δ.δ. C=C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. C= + Η 2 Pt l 2. CH=C Cl 2 3. =CH + Br 2 4. =CH + HBr 5. C=CH

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία Ονοµατολογία Το όνοµα µιας οργανικής ένωσης εκφράζει µε µοναδικό τρόπο την ένωση, δείχνει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µόριό της και τον τρόπο που συντάσσονται τα άτοµα µεταξύ τους. Το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl Θέμα 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl 1.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2.12.2017 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις εκφράζει ότι ένα υδατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλκάνια. κορεσμένοι υδρογονάνθρακες. αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς. έχουν το γενικό τύπο: C n H 2n+2 (γραμμικά αλκάνια)

Αλκάνια. κορεσμένοι υδρογονάνθρακες. αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς. έχουν το γενικό τύπο: C n H 2n+2 (γραμμικά αλκάνια) Υδρογονάνθρακες Αλκάνια Alkanes Αλκάνια κορεσμένοι υδρογονάνθρακες αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς έχουν το γενικό τύπο: C n H 2n+2 (γραμμικά αλκάνια) Αλκάνια Φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΪΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ CH CH CH CH \ / CH O

Χημεία Β Λυκείου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ CH CH CH CH \ / CH O Χημεία Β Λυκείου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Θέμα 1 ο.... 1.1. Ποια από τις παρακάτω ουσίες δεν είναι οργανική; α) C H 5 Cl, β) C 5 H 11 H, γ) CH 3 CH MgCl, δ) NaHCΟ 3. 1.. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;) Θ. Καπίας 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρώτο συνθετικό (αριθμός ατόμων C κύριας ανθρακικής αλυσίδας) 1 C μεθ- 2 C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-5) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οργανικές είναι οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

31 ος ΠΜΔΧ B ΛΥΚΕΙΟΥ

31 ος ΠΜΔΧ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Για τα ισότοπα άτομα Χ και Ω ισχύει: Α. X, Ω Β. 9 X, 10 Ω Γ. 10 11 5 5 4 4 2x+2 3x-1 X, Ω, άρα τα ισότοπα αυτά είναι: x+1 2x-3 X, Ω Δ. 5 X, 5 Ω 11 10 5 5 10

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου. 7. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα:

Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου. 7. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Στην αντίδραση με χημική εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα