Προσυµβατική Πληροφόρηση στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3606/2007 (ΦΕΚ /8/2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσυµβατική Πληροφόρηση στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3606/2007 (ΦΕΚ /8/2007)"

Transcript

1 Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής, η Epic Α.Ε.Π.Ε.Υ. σας παρέχει την παρακάτω πληροφόρησή σας, για την πληρέστερη δυνατή ενηµέρωσή σας, ως προς την ίδια και τις υπηρεσίες που παρέχει. 1. Γενικά για την εταιρία: Επωνυµία: ιεύθυνση: Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα Τηλέφωνα: Fax: Ιστοσελίδα: Γλώσσα επικοινωνίας: ιαθέσιµα Μέσα επικοινωνίας: Ελληνική - τηλέφωνο (ηχογραφούµενο) στα γραφεία της εταιρίας - τηλεοµοιοτυπία Fax - ταχυδροµικές επιστολές - e- mail Η επικοινωνία µε τα παραπάνω µέσα κατά την παροχή υπηρεσιών από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές συµβάσεις που συνάπτει ο Επενδυτής µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ., και εφόσον συντρέχουν τυχόν ειδικές προϋποθέσεις ως προς τον κάθε επενδυτή, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Άδεια Λειτουργίας: Στοιχεία Εποπτεύουσας Αρχής: Η εταιρία έχει λάβει την υπ αρ. 113/3/ άδεια λειτουργίας από την Ελληνική Επιτροπή. Επιτροπή Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο: Παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες: ιαχείριση Χαρτοφυλακίων, Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών και Λήψη & ιαβίβαση Εντολών Έκδοση: Ιούνιος /27

2 Παρεχόµενες παρεπόµενες υπηρεσίες: Συνήθη είδη περιοδικής ενηµέρωσης της ΑΕΠΕΥ προς τους πελάτες: Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων. Αναλυτική Μηνιαία Κατάσταση Χαρτοφυλακίου Αναλυτική Μηνιαία Κίνηση Χρηµάτων και Τίτλων Επιβεβαίωση συναλλαγών ανά πράξη µε πλήρη στοιχεία Τα παραπάνω στοιχεία ενηµέρωσης ως προς τις παρεχόµενες από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπηρεσίες αποστέλλονται ή τίθενται στη διάθεση των πελατών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές συµβάσεις που συνάπτει ο Επενδυτής µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ., και εφόσον συντρέχουν τυχόν ειδικές προϋποθέσεις ως προς τον κάθε επενδυτή, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η λήψη των στοιχείων αυτών από τον επενδυτή ηλεκτρονικώς, µέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας µε τη χρήση ειδικών κωδικών. Χρηµατοπιστωτικά µέσα επί των οποίων παρέχονται οι επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες: Κινητές αξίες Μέσα χρηµαταγοράς Μερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα 2. Ορισµοί: Για την κατανόηση της παρούσας πληροφόρησης επεξηγούνται οι κατωτέρω ορισµοί : 2.1. Ως «Α.Ε.Π.Ε.Υ.» αναφέρεται στο παρόν η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3606/2007, έχει συσταθεί νόµιµα και δικαιούται, σύµφωνα µε το καταστατικό της, το νόµο και τη σχετική άδεια της Επιτροπής, να παρέχει τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. (α), (δ) και (ε) και παρ. 2 περ. (α), µε αντικείµενο ένα ή περισσότερα από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του άρθρου 5 (α) έως και (δ) του ανωτέρω νόµου Ως «Επενδυτής» ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο επιθυµεί να γίνει αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών που δικαιούται να παρέχει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. και το οποίο, προκειµένου να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες αυτές συνάπτει µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ. τις κατάλληλες συµβάσεις και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Ως «Επενδυτικές Υπηρεσίες» ορίζονται οι Επενδυτικές Υπηρεσίες και ραστηριότητες και οι Παρεπόµενες Υπηρεσίες κατά την έννοια του ν. 3606/2007, τις οποίες εκάστοτε θα δικαιούται να παρέχει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς τον Επενδυτή, όπως µπορεί να συµφωνείται µε επιµέρους ειδικότερες συµβάσεις Ως «Εργάσιµη Ηµέρα» ορίζεται κάθε ηµέρα κατά την οποία λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες γίνεται αναφορά σε Τόπο ιαπραγµάτευσης εκτός Ελλάδας, οπότε ως εργάσιµη ηµέρα νοείται κάθε ηµέρα κατά την οποία, επιπλέον της ανωτέρω προϋπόθεσης (δηλαδή της λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα), θα λειτουργεί και ο αντίστοιχος Τόπος ιαπραγµάτευσης Ως «Εργάσιµη Ώρα» ορίζεται το διάστηµα µεταξύ 9 ης πρωινής και 6 ης απογευµατινής ώρας Ελλάδος. Έκδοση: Ιούνιος /27

3 2.6. Ως «Λογαριασµός Επενδυτή» ορίζεται το σύνολο των τηρουµένων στα βιβλία της Α.Ε.Π.Ε.Υ. λογιστικών εγγραφών που αφορούν σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και κεφάλαια του Επενδυτή Ως «Λογαριασµός Πελατείας» ορίζονται οι λογαριασµοί που τηρεί στο όνοµά της η Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λογαριασµό των πελατών της (α) σε πιστωτικά ιδρύµατα και (β) σε αναγνωρισµένα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ειδικότερη σύµβαση που διέπει τη συγκεκριµένη εκάστοτε Επενδυτική Υπηρεσία Ως «Παραγγελία» ορίζεται κάθε είδους εντολή ή παραγγελία του Επενδυτή προς την Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση παρεπόµενων πράξεων αυτών Ως «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα» ορίζονται τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του άρθρου 5 του ν.3606/2007 και ιδίως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, χρεόγραφα, µετοχές, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, οµόλογα ή άλλοι τίτλοι σταθερού εισοδήµατος, τοκοµερίδια, προθεσµιακές συµβάσεις κάθε είδους, δικαιώµατα προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβόλαια δανεισµού κινητών αξιών και κάθε άλλου είδους δικαιώµατα και απαιτήσεις στα παραπάνω ή και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή σε πληρωµή χρηµάτων ή απόδοση πραγµάτων Ως «Συνεργαζόµενος ιαµεσολαβητής» ορίζεται το κάθε τρίτο πρόσωπο που διαµεσολαβεί µεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του Τόπου ιαπραγµάτευσης, και προς το οποίο διαβιβάζονται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. παραγγελίες, για λογαριασµό πελατών της, προς εκτέλεση, ή προς τυχόν περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση Ως «Τόποι ιαπραγµάτευσης» ορίζονται οι πλατφόρµες συναλλαγών των Οργανωµένων Αγορών (όπως του Χρηµατιστηρίου Αθηνών), των Πολυµερών Μηχανισµών ιαπραγµάτευσης (ΠΜ ) και των Συστηµατικών Εσωτερικοποιητών, καθώς και ανάλογες πλατφόρµες συναλλαγών οι οποίες δεν ρυθµίζονται από το ν.3606/2007 ή από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (Οδηγία MiFID) Ως «Τόπος ιαπραγµάτευσης Κύκλου» ορίζεται ο κάθε Τόπος ιαπραγµάτευσης στον οποίο τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε συνεδριάσεις διάρκειας µικρότερης των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών Ως «Τόπος Συνεχούς ιαπραγµάτευσης» ορίζεται ο κάθε Τόπος ιαπραγµάτευσης στον οποίο τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε εικοσιτετράωρη βάση. 3. ιασφάλιση της προστασίας των χρηµατοπιστωτικών µέσων και κεφαλαίων πελατών: α. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. χρησιµοποιεί για την εκκαθάριση συναλλαγών και τη φύλαξη τίτλων και χρηµάτων αποκλειστικά επιχειρήσεις (επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τράπεζες-θεµατοφύλακες) υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας µε µεγάλη εµπειρία στις υπηρεσίες θεµατοφυλακής και κεφαλαιαγορών. β. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτει ειδική υπηρεσία παρακολούθησης τίτλων και χρηµάτων και έκδοσης αναφορών (backoffice) που ελέγχει και συµφωνεί µε τους θεµατοφύλακες σε συνεχή-τακτική βάση τα υπόλοιπα τίτλων και χρηµάτων των πελατών της ενώ διαχωρίζει πλήρως στα βιβλία της τους τίτλους και τα χρήµατα ανά πελάτη και πάντα ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. γ. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτει ειδική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο που διενεργεί συνεχείς ελέγχους στα σχετικά τµήµατα. δ. Συµµετέχει σε Σύστηµα Αποζηµίωσης Επενδυτών µε την ονοµασία «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, καλύπτει τις απαιτήσεις του κάθε επενδυτή-πελάτη της Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πλην ορισµένων εξαιρέσεων που ειδικώς ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία) Έκδοση: Ιούνιος /27

4 έναντι αυτής από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Το ύψος της κάλυψης των παρεχόµενων προς τον Επενδυτή Επενδυτικών Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ) για το σύνολο των παρεχόµενων στον κάθε επενδυτή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τα στοιχεία του εν λόγω φορέα είναι τα ακόλουθα: Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου Αθήνα στ. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει χρήµατα σε πελάτες της (π.χ. πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµού επενδυτή), καταβάλλει τα χρήµατα αυτά αποκλειστικά µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του κάθε δικαιούχου πελάτη ή µε την παράδοση σε αυτόν επιταγής έκδοσης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. Έκδοση: Ιούνιος /27

5 4. Πληροφορίες ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τον τρόπο παροχής αυτών: Α. Παρεχόµενες υπηρεσίες και µορφές συνεργασίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδυτή. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει στους πελάτες της, συνάπτοντας τις σχετικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, τις παρακάτω επιλογές συνεργασίας για την πραγµατοποίηση επενδύσεων και συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων: - την ανάθεση από τον Επενδυτή στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. της διαχείρισης συγκεκριµένου συνόλου περιουσιακών του στοιχείων (Χαρτοφυλάκιο), ώστε η Α.Ε.Π.Ε.Υ., βάσει των επενδυτικών στόχων που ο Επενδυτής της δηλώνει και λαµβάνοντας υπόψη τα λοιπά ατοµικά του χαρακτηριστικά (επενδυτική εµπειρία, οικονοµικές δυνατότητες), να προβαίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στην πραγµατοποίηση των επενδύσεων που κρίνει κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων αυτών ( ιαχείριση Χαρτοφυλακίου). - την παροχή στον Επενδυτή συµβουλών από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων προκειµένου ο Επενδυτής να δύναται να λάβει ο ίδιος τις σχετικές επενδυτικές αποφάσεις, και, εν συνεχεία, τη διαβίβαση των σχετικών εντολών του Επενδυτή σε επιχειρήσεις (π.χ. Μέλη Χρηµατιστηρίων) οι οποίες θα προβούν στην εκτέλεση των εν λόγω εντολών (Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών και Λήψη - ιαβίβαση Εντολών). Ως προς τις υπηρεσίες αυτές η Α.Ε.Π.Ε.Υ. σας παρέχει τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες: 1. ιαχείριση χαρτοφυλακίου α) Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου: (i) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αξιολογεί-κατατάσσει όλους τους πελάτες της, σύµφωνα µε την ανοχή τους στον επενδυτικό κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους που έχουν θέσει σε τρία επίπεδα κινδύνου, όπως επεξηγούνται στο σηµείο β παρακάτω. (ii) Για τη διαµόρφωση της σύνθεσης του κάθε χαρτοφυλακίου αναλόγως των επιδιωκοµένων από τον Επενδυτή επενδυτικών στόχων, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. χρησιµοποιεί όλα τα είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων που µπορεί να προσφέρονται για το σκοπό αυτό, όπως µετοχές, οµόλογα, καταθέσεις, EΤFs (διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια), κάθε µορφής αµοιβαία κεφάλαια και hedge funds, όπως και οµόλογα και προϊόντα που εµπεριέχουν παράγωγα (structured bonds & structured products). Σηµειώνεται σχετικώς ότι, κατά κανόνα, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποφεύγει να κάνει απευθείας χρήση παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, µε την έννοια ότι, όπου είναι επιθυµητή η προσφυγή σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, προτιµά την απόκτηση άλλων τίτλων που εµπεριέχουν επενδύσεις σε παράγωγα (όπως π.χ. ETFs ) ή που συνδέονται µε παράγωγα (π.χ. structured bonds). (iii) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν προβαίνει σε ανοικτές πωλήσεις τίτλων ή δανεισµό τίτλων για λογαριασµό του Επενδυτή. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. χρησιµοποιεί τιµές µε όρια για την πραγµατοποίηση αγορών ή πωλήσεων. β) Ως προς τον τρόπο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, ο Επενδυτής, αναλόγως των επενδυτικών του στόχων και της ανοχής του στην ανάληψη κινδύνου, δύναται: (i) είτε να επιλέξει συγκεκριµένο πρότυπο (µοντέλο) χαρτοφυλακίου, µεταξύ των ακόλουθων χαρτοφυλακίων στρατηγικής (Χαρτοφυλάκια «Strategy») που έχει διαµορφώσει η Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Τύπος Συντηρητικό: Χαρτοφυλάκιo Strategy Περιγραφή Το Χαρτοφυλάκιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα Έκδοση: Ιούνιος /27

6 Μικτό: που ενδιαφέρονται για την παροχή εισοδήµατος µε σχετική αύξηση του κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε οµολογίες και δευτερευόντως σε µετοχές κυρίως στην Ευρώπη, Αµερική και Ασία µε έµφαση στις αγορές του νοµίσµατος αναφοράς. Χαρακτηρίζεται από περιορισµένη διακύµανση της αξίας του και ο επενδυτικός του ορίζοντας είναι τρία µε πέντε χρόνια. Ο επενδυτικός στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η επίτευξη εισοδήµατος και σε µικρότερο βαθµό η δηµιουργία κεφαλαιακών κερδών. είκτης Αναφοράς: Συνθετικός είκτης: 65% MSCI Germany (Οµόλογα Γερµανικού ηµοσίου 7-10 έτη) + 16% DJ Stoxx % S&P % ρευστά διαθέσιµα. Αναµενόµενο Ηµερήσιο RaR 5% Το Χαρτοφυλάκιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν αύξηση του κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα µείγµα µετοχών και οµολογιών και είναι διατεθειµένοι να ανεχθούν κάποια µεγαλύτερη διακύµανση της αξίας του χαρτοφυλακίου τους συγκριτικά µε το Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο επενδύει σε ένα ευρύ φάσµα οµολογιών και µετοχών κυρίως στην Ευρώπη, Αµερική και Ασία, µε έµφαση στις αγορές του νοµίσµατος αναφοράς. Χαρακτηρίζεται από µέτρια διακύµανση της αξίας του και ο επενδυτικός του ορίζοντας είναι πέντε µε επτά χρόνια. Ο επενδυτικός στόχος του χαρτοφυλακίου είναι κυρίως η επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. είκτης Αναφοράς: Συνθετικός είκτης: 45% MSCI Germany (Οµόλογα Γερµανικού ηµοσίου 7-10 έτη) % DJ Stoxx % S&P % ρευστά διαθέσιµα. Αναµενόµενο Ηµερήσιο RaR 10% Επιθετικό Το Χαρτοφυλάκιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν, µακροπρόθεσµα, αυξηµένα κεφαλαιακά κέρδη επενδύοντας σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών και είναι διατεθειµένοι να ανεχθούν, βραχυπρόθεσµα, υψηλή διακύµανση της αξίας του χαρτοφυλακίου τους. Επενδύει κατά κύριο λόγο σε µετοχές στην Ευρώπη, Αµερική και Ασία, µε έµφαση στις αγορές του νοµίσµατος αναφοράς. Χαρακτηρίζεται από υψηλή διακύµανση της αξίας του και ο επενδυτικός του ορίζοντας είναι πέντε µε δέκα χρόνια. Σε περιόδους µεγάλης αναταραχής στις αγορές µπορεί να τοποθετηθεί και σε οµόλογα. Ο επενδυτικός στόχος του χαρτοφυλακίου είναι η επίτευξη υψηλών κεφαλαιακών κερδών σε µακροπρόθεσµη βάση. είκτης Αναφοράς: Συνθετικός είκτης: 65% είκτης DJ Stoxx % S&P % ρευστά διαθέσιµα. Αναµενόµενο Ηµερήσιο RaR 20% Σηµαντική σηµείωση: Οι ανωτέρω «δείκτες αναφοράς» συνιστούν σηµεία αναφοράς για την Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δεν αναλαµβάνει δέσµευση ούτε παρέχει εγγύηση για την τήρηση της περιγραφόµενης κατανοµής των επενδύσεων ή για την επίτευξη όµοιων αποδόσεων µε τους δείκτες αυτούς. Ως εκ τούτου, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφιστά την προσοχή του Επενδυτή στο ότι Έκδοση: Ιούνιος /27

7 ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ της πραγµατικής σύνθεσης και απόδοσης των Χαρτοφυλακίων και της σύνθεσης και απόδοσης των αντίστοιχων δεικτών. (ii) είτε να ορίσει ο ίδιος, απαντώντας σε σχετικό ερωτηµατολόγιο της Α.Ε.Π.Ε.Υ., τις βασικές αρχές κατανοµής των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ούτως ώστε η Α.Ε.Π.Ε.Υ. να κατατάξει το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο σε µία από τις κατηγορίες χαρτοφυλακίων Ειδικής Κατανοµής («Flexi»), όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Κατηγορία κινδύνου Χαµηλού Κινδύνου (Συντηρητικό) Μέσου Κινδύνου (Μικτό) Υψηλού Κινδύνου (Επιθετικό) Χαρτοφυλάκιo Flexi είκτης σύγκρισης Ως δείκτης σύγκρισης (Benchmark) ορίζεται ο αντίστοιχος δείκτης αναφοράς Strategy. Ως είκτης σύγκρισης (Benchmark) ορίζεται ο αντίστοιχος δείκτης αναφοράς Strategy Ως είκτης σύγκρισης (Benchmark) ορίζεται ο αντίστοιχος δείκτης αναφοράς Strategy Η εν λόγω κατανοµή συνιστά σηµείο αναφοράς για την Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δεν αναλαµβάνει δέσµευση ούτε παρέχει εγγύηση για την τήρηση της περιγραφόµενης κατανοµής των επενδύσεων ή για την επίτευξη όµοιων αποδόσεων µε την κατανοµή αυτή. Ως εκ τούτου, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφιστά την προσοχή του Επενδυτή στο ότι ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ της πραγµατικής σύνθεσης και απόδοσης των Χαρτοφυλακίων και της σύνθεσης και απόδοσης της αντίστοιχης κατανοµής. γ) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτιµά την αξία του Χαρτοφυλακίου του Επενδυτή καθηµερινά µε βάση τις δηµοσιευµένες τιµές των δευτερογενών αγορών, όπως αυτές εµφανίζονται στις σελίδες αναγνωρισµένων πρακτορείων (π.χ Bloomberg, κτλ). Σε περιόδους αναταραχών και κρίσεων στις αγορές, ορισµένες κατηγορίες χρηµατοπιστωτικών µέσων και προϊόντων όπως τα οµόλογα και καταθέσεις που ενσωµατώνουν παράγωγα (structured notes, structured bonds, structured products) µπορεί να παρουσιάζουν σηµαντικότατες αποκλίσεις ανάµεσα στις τιµές στις οποίες αποτιµώνται από τους συµµετέχοντες στην αγορά και εµφανίζονται στις σελίδες αναγνωρισµένων πρακτορείων (π.χ Bloomberg, κτλ) και στις τιµές στις οποίες µπορούν πραγµατικά να ρευστοποιηθούν. δ) Η εταιρία δεν αναθέτει σε τρίτες επιχειρήσεις τη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών της, αλλά λαµβάνει η ίδια, µέσω των αρµοδίων οργάνων και στελεχών της τις σχετικές επενδυτικές αποφάσεις. ιευκρινίζεται ότι δεν νοείται ως ανάθεση της διαχείρισης σε τρίτους η επένδυση κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου σε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (π.χ. αµοιβαίων κεφαλαίων) ή σε σύνθετα προϊόντα, των οποίων η απόδοση µπορεί να εξαρτάται από τις διαχειριστικές αποφάσεις άλλων επιχειρήσεων διαχείρισης (π.χ. ΑΕ ΑΚ στην περίπτωση των αµοιβαίων κεφαλαίων). ε) Η εταιρία εφαρµόζει τους βασικούς κανόνες διακινδύνευσης στα χαρτοφυλάκια που έχει υπό διαχείριση και παρακολουθεί, σε τακτική βάση, το συνολικό και σχετικό κίνδυνο των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται. 2. Παροχή επενδυτικών συµβουλών και διαβίβαση των εντολών του Επενδυτή-πελάτη προς εκτέλεση Έκδοση: Ιούνιος /27

8 α) Σκοπός της παροχής επενδυτικών συµβουλών είναι η διευκόλυνση του Επενδυτή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τον ίδιο, µέσω της παροχής σε αυτόν πληροφοριών για την πορεία των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, καθώς και συγκεκριµένων κινητών αξιών και εν γένει χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και της παροχής συστάσεων για επενδυτικές δυνατότητες, που προσιδιάζουν στα υποκειµενικά χαρακτηριστικά και στους ειδικούς επενδυτικούς του στόχους. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επενδυτικές συµβουλές στον Επενδυτή είτε µε πρωτοβουλία των ιευθυντών Χαρτοφυλακίων είτε των πελατών τους, βασιζόµενη, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των παρεχοµένων συµβουλών στις πληροφορίες που έχει εκάστοτε χορηγήσει ο Επενδυτής στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. σχετικά µε τους επενδυτικούς του στόχους, το επίπεδο γνώσης και εµπειρίας του ως προς τα διάφορα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και την οικονοµική του κατάσταση. β) Σκοπός της παροχής της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών είναι να παρέχεται στον Επενδυτή η δυνατότητα να πραγµατοποιεί µέσω της Α.Ε.Π.Ε.Υ. τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, τις οποίες ο ίδιος αποφασίζει να πραγµατοποιήσει, είτε κατόπιν συµβουλών της Α.Ε.Π.Ε.Υ είτε χωρίς τη λήψη τέτοιων συµβουλών. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαβιβάζει τις εντολές, που λαµβάνει από τον Επενδυτή, προς εκτέλεση σε τρίτες επιχειρήσεις (Συνεργαζόµενοι ιαµεσολαβητές) προκειµένου αυτές να τις εκτελέσουν εντός ή εκτός οργανωµένων αγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική ιαβίβασης και Εκτέλεσης Εντολών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. Β. Πολιτική ιαβίβασης και Εκτέλεσης Εντολών. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει την υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών, καθώς έχει επιλέξει να µην συµπεριλάβει την υπηρεσία αυτή στην άδεια λειτουργίας της, και, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής της αυτής στρατηγικής, δεν είναι µέλος Τόπων ιαπραγµάτευσης. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές-παραγγελίες που λαµβάνει από πελάτες της, όταν παρέχει την υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, ή τις εντολές που προκύπτουν από τις επενδυτικές αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της, όταν παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, σε τρίτες επιχειρήσεις (Συνεργαζόµενους ιαµεσολαβητές) που είναι µέλη ή που συνεργάζονται µε µέλη Τόπων ιαπραγµάτευσης. Για την επιλογή των ως άνω Συνεργαζοµένων ιαµεσολαβητών, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. βασίζεται σε διάφορες παραµέτρους, εκ των οποίων βασικότερη είναι αυτή του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τη χρέωση του Επενδυτή η διαµεσολάβηση του κάθε Συνεργαζόµενου ιαµεσολαβητή, χωρίς ωστόσο να παραµελείται η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, όπως ειδικότερα αναλύεται παρακάτω. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά και µε τη φιλοσοφία της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τη συνεχή προάσπιση των συµφερόντων του πελάτη, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. επιδιώκει να εξασφαλίσει, µέσω των Συνεργαζόµενων ιαµεσολαβητών, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στη βάση του συνολικού τιµήµατος (best execution-βέλτιστη εκτέλεση). Σε αυτό περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Επενδυτή και τα οποία συνδέονται άµεσα µε τη διαβίβαση και εκτέλεση της εντολής, περιλαµβανοµένων των τελών που επιβάλλονται για την κατάρτιση συναλλαγών ανάλογα µε τον κάθε τόπο εκτέλεσης, των τελών και εξόδων εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους που συµµετέχουν στην εκτέλεση της κάθε εντολής. Λαµβανοµένου υπόψη ότι η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εκτελεί η ίδια εντολές, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συµφερόντων των πελατών της, και, ιδίως, µεριµνά ώστε ο κάθε Συνεργαζόµενος Έκδοση: Ιούνιος /27

9 ιαµεσολαβητής να έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξετάζει την πολιτική εκτέλεσης του κάθε Συνεργαζόµενου ιαµεσολαβητή και µεριµνά για την τακτική παρακολούθηση της εφαρµογής της από έκαστο εξ αυτών ως προς τις συναλλαγές των πελατών της Α.Ε.Π.Ε.Υ., ώστε να είναι σε θέση να επιδιώκει το βέλτιστο για τον Επενδυτή αποτέλεσµα. Για το σκοπό αυτό, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. απαιτεί από τον κάθε Συνεργαζόµενο ιαµεσολαβητή να της κοινοποιεί την πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που έχει θεσπίσει. ΙΙ. Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη Οι παράγοντες τους οποίους λαµβάνει υπόψη η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του Επενδυτή κατά τη λήψη και διαβίβαση των παραγγελιών του Επενδυτή, µε τη σειρά της σχετικής στάθµισής τους είναι: α) η τιµή της συναλλαγής, µε στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιµής, β) το κόστος της συναλλαγής, µε στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισµό του κόστους, χωρίς όµως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, γ) η ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής, µε στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής, δ) η πιθανότητα αα) εκτέλεσης της εντολής µε κατάρτιση συναλλαγής και ββ) προσήκοντος διακανονισµού της εκτελεσθείσας εντολής, µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισµό της συναλλαγής. ΙΙΙ. Ιεράρχηση παραγόντων Σηµειώνεται ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ισότιµα όλων των ανωτέρω στόχων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σηµαίνει αναγνώριση προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι άλλου ή άλλων. Κατά συνέπεια, σε σχέση µε τους εκτεθέντες στόχους, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δίδει, κατά περίπτωση, µεγαλύτερη σηµασία στην επίτευξη ορισµένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος για τους πελάτες της, σταθµίζοντας αυτούς βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 1. τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης στους οποίους αφορά η παραγγελία, δηλαδή λαµβάνεται υπόψη κατά πόσο η παραγγελία αφορά την κατάρτιση συναλλαγής µόνο σε οργανωµένη αγορά ή σε ΠΜ ή αν υπάρχουν άλλες δυνατότητες εκτέλεσης που µπορεί να προσφέρονται, κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του αντικειµένου της εντολής. 2. τα χαρακτηριστικά της παραγγελίας του πελάτη, λαµβανοµένου υπόψη ότι, ως προς ορισµένους από τους ανωτέρω παράγοντες, η παραγγελία του πελάτη ενδέχεται να περιέχει στοιχεία τα οποία δεν θα επιτρέψουν στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. να κάνει χρήση της διακριτικής της ευχέρειας (π.χ. ειδικές οδηγίες ως προς το χρόνο εκτέλεσης) ή λόγω της φύσης της (π.χ. µεγάλος όγκος της εντολής) δεν θα επιτρέψουν στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. να δώσει προτεραιότητα σε συγκεκριµένο παράγοντα. 3. τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο της εντολής (σύνθετα ή µη, υψηλής ή περιορισµένης ρευστότητας κτλ.) Τα χαρακτηριστικά του πελάτη, όπως τα γνωστοποιεί ο ίδιος στην Α.Ε.Π.Ε.Υ., δεν αποτελούν κριτήριο για τη στάθµιση των παραπάνω παραγόντων, καθώς η Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει σαν αρχή να κατατάσσει όλους τους πελάτες στην κατηγορία των ιδιωτών πελατών, στην οποία παρέχεται η µέγιστη προστασία. IV. Λοιπά κριτήρια επιλογής Συνεργαζοµένων ιαµεσολαβητών Εκτός από το κριτήριο της θέσπισης και συνεπούς εφαρµογής, από τους Συνεργαζόµενους ιαµεσολαβητές, πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών (το οποίο αναλύεται ανωτέρω), η Α.Ε.Π.Ε.Υ. επιλέγει τους Συνεργαζόµενους ιαµεσολαβητές προς τους οποίους διαβιβάζει εντολές σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: Έκδοση: Ιούνιος /27

10 1. την άδεια παροχής υπηρεσιών που έχουν λάβει από τις αρχές της χώρας που λειτουργούν και τη συνολική τους επαγγελµατική φήµη και παρουσία στην αγορά. 2. την πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και τις αγορές τόπους διαπραγµάτευσης που καλύπτουν. 3. την τεχνολογική τους επάρκεια, ώστε να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά τις διαβιβαζόµενες εντολές και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διαβίβασης των εντολών. Για λόγους συγκέντρωσης όγκου και για την επίτευξη καλύτερης τιµολόγησης η Α.Ε.Π.Ε.Υ. επιλέγει να συνεργάζεται, κατά κανόνα, µε µία επιχείρηση (Συνεργαζόµενο ιαµεσολαβητή) για την κάθε κατηγορία επενδύσεων επί των οποίων διαβιβάζει εντολές για λογαριασµό πελατών της. Οι επιχειρήσεις αυτές σήµερα είναι οι εξής: 1. Μετοχές στις ιεθνείς Αγορές: Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών AKJensen εδρεύουσα στο Λονδίνο (Μεγάλη Βρετανία) 2. Μετοχές στην Ελληνική Αγορά: Merit Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 3. Οµόλογα στην Ελληνική και στις ιεθνείς Αγορές: Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Guy Butler Limited εδρεύουσα στο Λονδίνο (Μεγάλη Βρετανία) και Τράπεζα Credit Suisse Geneva (Ελβετία) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνεργάζεται (ή συµβάλλεται) και µε άλλες επιχειρήσεις, τοπικές και διεθνείς, σε µη τακτική βάση, για την κατάρτιση συναλλαγών µε αντικείµενο εξειδικευµένα προϊόντα, όπως π.χ. δοµηµένα οµόλογα ή προϊόντα µε προστασία κεφαλαίου. V. Ακολουθούµενη πρακτική διαβίβασης εντολών ως προς το χρόνο διαβίβασης Η πολιτική της Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως προς το χρόνο διαβίβασης των εντολών στους Συνεργαζόµενους ιαµεσολαβητές προς εκτέλεση, συνίσταται στην τήρηση των παρακάτω αρχών και διαδικασιών: 1. Εφόσον Παραγγελία που προορίζεται για εκτέλεση σε Τόπο ιαπραγµάτευσης Κύκλου ληφθεί από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Τόπου ιαπραγµάτευσης Κύκλου (και άρα εντός των ωρών λειτουργίας του Συνεργαζόµενου ιαµεσολαβητή προς τον οποίο σκοπείται η διαβίβαση της Παραγγελίας), η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ώστε να την διαβιβάσει προς εκτέλεση εντός 2 λεπτών από τη λήψη της εντολής και πριν τη λήξη της συνεδρίασης αυτής. 2. Εφόσον η Παραγγελία που προορίζεται για εκτέλεση σε Τόπο ιαπραγµάτευσης Κύκλου δεν ληφθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Τόπου ιαπραγµάτευσης Κύκλου ή ληφθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Τόπου ιαπραγµάτευσης Κύκλου αλλά λιγότερο από δύο λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης αυτής, η Έκδοση: Ιούνιος /27

11 Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια αλλά δεν δεσµεύεται να διαβιβάσει την εντολή προς εκτέλεση πριν τη λήξη της συνεδρίασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεωρεί ότι η εντολή ισχύει για την επόµενη συνεδρίαση και προβαίνει στη διαβίβασή της προκειµένου να εκτελεστεί κατά την επόµενη συνεδρίαση. 3. Εφόσον η Παραγγελία προορίζεται για εκτέλεση σε Τόπο Συνεχούς ιαπραγµάτευσης, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ώστε να την διαβιβάσει προς εκτέλεση, πριν παρέλθει η Εργάσιµη Ηµέρα (υπολογιζόµενη σύµφωνα µε την ώρα Ελλάδος) κατά την οποία λήφθηκε, εκτός αν η Παραγγελία ληφθεί από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκτός Εργάσιµων Ωρών, οπότε η Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεωρεί ότι η εντολή ισχύει για την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα και προβαίνει στη διαβίβασή της προκειµένου να εκτελεστεί κατά την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα. 4. Εφόσον η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λάβει εντολή ρευστοποίησης του συνόλου του χαρτοφυλακίου του Επενδυτή, ρευστοποιεί τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου επιλέγοντας το χρόνο πώλησης κατά την κρίση της, εκτός αν ο πελάτης δώσει συγκεκριµένες εντολές προς τούτο. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσπαθεί να ρευστοποιήσει εντός δύο εργασίµων ηµερών το σύνολο των χρηµατοπιστωτικών µέσων λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας, κυρίως αν για τη ρευστοποίηση στοιχείων του χαρτοφυλακίου απαιτείται η διενέργεια συναλλαγών σε µη οργανωµένες αγορές. Σε περίπτωση που δεν είναι εύκολη η ρευστοποίηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του πελάτη, λόγω ιδιαίτερων δυσµενών συνθηκών στις αγορές (π.χ. λόγω έλλειψης ρευστότητας) η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ειδοποιεί τον πελάτη και, εφόσον ο πελάτης δεν δώσει ειδικότερες οδηγίες ή δεν ανακαλέσει την εντολή του, διαχειρίζεται τη ρευστοποίηση εν λευκώ. Γ. Καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων και πολιτική αποτροπής και διαχείρισής τους. Κατά την παροχή υπηρεσιών από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε πελάτες της, ενδέχεται να προκύπτουν καταστάσεις στις οποίες τα συµφέροντα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή στελεχών της ή ορισµένων πελατών της ενδέχεται να συγκρούονται µε τα συµφέροντα άλλων πελατών της. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει εντοπίσει τις ακόλουθες καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων, οι οποίες δύναται να αποβούν εις βάρος των συµφερόντων του Επενδυτή και έχει υιοθετήσει τα αντίστοιχα µέτρα και διαδικασίες διαχείρισης των καταστάσεων αυτών, έχοντας λάβει υπόψη το µέγεθος, την οργάνωσή της και τις δραστηριότητές της: 1. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή στελέχη της ενδέχεται να έχουν συµφέρον από την αύξηση του όγκου συναλλαγών των επενδυτών στους οποίους η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή αυτών στους οποίους παρέχει επενδυτικές συµβουλές. Τυχόν τέτοιο συµφέρον, µπορεί να έχει ως συνέπεια τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για λογαριασµό του Επενδυτή (στην περίπτωση της διαχείρισης) συχνότερα από όσο είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την παρακίνηση του επενδυτή στη διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες (στην περίπτωση της παροχής επενδυτικών συµβουλών), µε αποτέλεσµα να προκαλούνται, µε τεχνητό τρόπο, έξοδα εις βάρος του Επενδυτή (και αντίστοιχα ενδεχόµενες προµήθειες προς όφελος της Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ( churning ). Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα προκειµένου να αποτρέψει την εµφάνιση τέτοιας κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων: α) Οι αµοιβές των προσώπων που απασχολούνται στο τµήµα διαχείρισης χαρτοφυλακίων και των προσώπων που παρέχουν επενδυτικές συµβουλές είναι ανεξάρτητες από τον όγκο συναλλαγών των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων. β) Βάσει του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατά µέσο όρο και σε µακροπρόθεσµη βάση, δεν επιτρέπεται η ρευστοποίηση και επανεπένδυση του συνόλου του χαρτοφυλακίου του ιδίου Επενδυτή περισσότερες από τρεις φορές (αγορά ή πώληση λογίζεται εκάστοτε ως µια φορά) σε διάστηµα δώδεκα µηνών. Έκδοση: Ιούνιος /27

12 γ) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαµβάνει επιστροφές προµήθειας από τους Συνεργαζόµενους ιαµεσολαβητές για τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί στο πλαίσιο της ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων, παρά µόνο αν οι προµήθειες αυτές προέρχονται από εκδότη χρηµατοπιστωτικού µέσου και αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 2. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή στέλεχός της ενδέχεται να έχει συµφέρον από την κατάρτιση συναλλαγής σε Χρηµατοπιστωτικό Μέσο ως προς το οποίο εκκρεµεί η εκτέλεση της εντολής επενδυτή-πελάτη της και να επιχειρήσει να καταρτίσει συναλλαγή για δικό της/του λογαριασµό πριν τη διαβίβαση της εντολής του επενδυτή, ώστε να επωφεληθεί από ενδεχόµενη διακύµανση της τιµής του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, την οποία θα προκαλέσει η εκτέλεση της εντολής του πελάτη της ( front running ). Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα προκειµένου να αποτρέψει τη σύγκρουση συµφερόντων: α) Βάσει του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Α.Ε.Π.Ε.Υ., δεν επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό της Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε αντικείµενο Χρηµατοπιστωτικά Μέσα ως προς τα οποία υπάρχουν εκκρεµείς εντολές επενδυτών-πελατών της. β) Τα στελέχη και λοιπά πρόσωπα που απασχολούνται στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούνται να δηλώνουν, σε αρµόδια υπηρεσία αυτής, τις προσωπικές συναλλαγές που πραγµατοποιούν επί χρηµατοπιστωτικών µέσων για δικό τους λογαριασµό καθώς και αυτές που πραγµατοποιούν οι σύζυγοι και συγγενείς τους πρώτου βαθµού, ούτως ώστε η Α.Ε.Π.Ε.Υ. να είναι σε θέση να εντοπίζει συναλλαγές που ενδέχεται να προκύπτουν από καταστάσεις συγκρούσεων συµφερόντων των εν λόγω στελεχών και απασχολουµένων προσώπων µε συµφέροντα πελατών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αν και η φύση των δραστηριοτήτων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι τέτοια, ώστε να µην είναι δυνατός ο διαχωρισµός τους σε διαφορετικούς τοµείς, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό της πρόσβασης σε πληροφορίες από αναρµόδια πρόσωπα (π.χ. χρήση κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) 3. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδέχεται να έχει συµφέρον από την οµαδοποίηση εντολών της µε εντολές πελατών της (π.χ. από την κατανοµή του προϊόντος οµαδικών εντολών ή από τον επιµερισµό της τιµής οµαδικών εντολών). Η οµαδοποίηση των εντολών συντελεί στη µείωση του κόστους του πελάτη και διασφαλίζει, κατ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης και ισότητας στους πελάτες της Εταιρίας. εν αποκλείεται όµως να τύχει, η οµαδοποίηση να αποβεί εις βάρος του πελάτη ως προς συγκεκριµένη εντολή του. Τούτο µπορεί π.χ. να συµβεί αν εντολή πώλησης πελάτη συντρέχει µε µεγάλες σε όγκο εντολές πώλησης άλλων πελατών. Ως προς την οµαδοποίηση εντολών, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: α. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. οµαδοποιεί εντολές, σε όποιες αγορές αυτό επιτρέπεται. β. Κατά την οµαδοποίηση εντολών, κατά κανόνα, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διακρίνει / διαχωρίζει σε διαφορετικές οµάδες τις εντολές, αναλόγως αν πρόκειται για: i. εντολές κατάρτισης συναλλαγών για το ίδιο χαρτοφυλάκιο της Α.Ε.Π.Ε.Υ., ii. εντολές της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λογαριασµό πελατών στο πλαίσιο υπηρεσιών ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων, iii. εντολές πελατών, στους οποίους η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσίες Επενδυτικών Συµβουλών και Λήψης και ιαβίβασης εντολών, και µεριµνά ώστε να µην οµαδοποιούνται εντολές, που ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες, δίδοντας σχετικές οδηγίες στο Συνεργαζόµενο ιαµεσολαβητή. Έκδοση: Ιούνιος /27

13 Κατ εξαίρεση, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. µπορεί να οµαδοποιήσει εντολές από διαφορετικές οµάδες, εφόσον η οµαδοποίηση αυτή συµβάλλει στη µείωση του κόστους της συναλλαγής για τον Επενδυτή και δεν ενδέχεται να αποβεί επιζήµια για τον Επενδυτή. γ. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. επιµερίζει όλες τις εντολές και το προϊόν της εκτέλεσής τους αναλογικά (βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου), είτε εκτελούνται ολικώς είτε µερικώς, ανά οµάδα και ανά λογαριασµό εντός της κάθε οµάδας. Ο επιµερισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας οµαδοποιηµένης συναλλαγής γίνεται στη µέση ενιαία τιµή που επιτεύχθηκε µε όλες τις επιµέρους συναλλαγές ως προς τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά µέσα, συναγοµένης της ενιαίας τιµής για κάθε µονάδα του χρηµατοπιστωτικού µέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιµερισµός των οµαδοποιηµένων εντολών και συναλλαγών. Σε ακραίες περιπτώσεις, στις οποίες η µερική εκτέλεση οµαδικής εντολής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αγορά πολύ µικρού αριθµού χρηµατοπιστωτικών µέσων ο οποίος να µην δύναται να αποτελέσει αντικείµενο αναλογικού επιµερισµού, η κατανοµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων (κοµµατιών) γίνεται τυχαία. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν οµαδοποιηθεί εντολές πελατών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε εντολές της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η εν λόγω οµαδοποιηµένη εντολή έχει εκτελεστεί µερικώς, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. επιµερίζει τη συναλλαγή αυτή υπέρ των πελατών της. Εφόσον δε, το προϊόν της συναλλαγής δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του συνόλου των εντολών των πελατών της Α.Ε.Π.Ε.Υ., αυτό επιµερίζεται µεταξύ των πελατών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω. 4. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδέχεται να έχει συµφέρον από τη λήψη από την προώθηση των εντολών των πελατών της προς συγκεκριµένο Συνδεδεµένο ιαµεσολαβητή ο οποίος µπορεί να µην προσφέρει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στον Επενδυτή (από άποψη π.χ. τιµής, ταχύτητας εκτέλεσης κλπ.). Για την αποτροπή αυτής της κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα: α. εν επενδύει συστηµατικά σε προϊόντα που περιέχουν κρυφές αντιπαροχές. β. εν λαµβάνει συστηµατικά από τους Συνεργαζόµενους ιαµεσολαβητές επιστροφές προµήθειας για τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και εν γένει δεν λαµβάνει αντιπαροχές από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, όπως π.χ. µέλη οργανωµένων αγορών και Θεµατοφύλακες, παρά µόνο αν αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. γ. Στην περίπτωση κατά την οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσίες µε αντικείµενο προϊόντα ως προς τα οποία λαµβάνει αντιπαροχές από τον εκδότη τους (π.χ. στην περίπτωση λήψης αµοιβών από εκδότες αµοιβαίων κεφαλαίων), i. η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποδέχεται τις αντιπαροχές αυτές µόνο εφόσον διαπιστώνει ότι αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόµενης Επενδυτικής Υπηρεσίας ii. η Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον Επενδυτή πριν την παροχή των υπηρεσιών. 5. Καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων ενδέχεται, θεωρητικώς, να προκύπτουν και στην περίπτωση κατά την οποία στελέχη της Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνουν κάθε µορφής δώρα ή ωφελήµατα από πελάτες ή από προµηθευτές ή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και, ως αποτέλεσµα αυτών, έχουν κίνητρο να ευνοήσουν τα παραπάνω πρόσωπα εις βάρος άλλων πελατών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεσπίζει και εφαρµόζει συγκεκριµένη πολιτική σχετικά µε τη λήψη δώρων κάθε µορφής (π.χ. αντικείµενα ή φιλοξενία). Σύµφωνα µε την πολιτική αυτή, οι υπάλληλοι όλων των βαθµίδων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τα µέλη της οικογενείας τους µέχρι 2 ου βαθµού, µπορούν να δέχονται δώρα από προµηθευτές, πελάτες ή δυνητικούς Έκδοση: Ιούνιος /27

14 πελάτες της εταιρίας, µόνο µε την προηγούµενη άδεια του ιευθύνοντος Συµβούλου και του Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου, για αξία άνω των 300 ανά περίπτωση. Για δώρα αξίας µικρότερης, οι καλυπτόµενοι υπάλληλοι προβαίνουν σε σχετική αναφορά στη διοίκηση της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποδοχή µετρητών ενώ φιλοξενία από τα ίδια πρόσωπα υποχρεωτικά ανακοινώνεται στο ιευθύνοντα Σύµβουλο και τον Εσωτερικό Ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πελάτης µπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για τις πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρία ως προς τον εντοπισµό και την αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων.. Φύλαξη Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και Κεφαλαίων. Υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία, κατόπιν ειδικής συµφωνίας µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ., ο Επενδυτής έχει αναθέσει τη φύλαξη των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και κεφαλαίων του σε θεµατοφύλακα της δικής του επιλογής, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ακολουθεί τις παρακάτω αρχές ως προς τη φύλαξη των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και κεφαλαίων των πελατών της: 1. Η ΑΕΠΕΥ αναθέτει τη φύλαξη των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και κεφαλαίων του Επενδυτή που έχει στην κατοχή της είτε σε πιστωτικό ίδρυµα είτε σε αντίστοιχη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ή ανάλογες εταιρίες σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η φύση των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και των σχετικών επενδυτικών υπηρεσιών απαιτεί την κατάθεσή τους εκεί), σύµφωνα πάντοτε µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ δύναται να τοποθετεί τα κεφάλαια του Επενδυτή, πέραν των πιστωτικών ιδρυµάτων, και σε αναγνωρισµένα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων, εφόσον ο Επενδυτής συναινέσει σε αυτό. 2. Οι ως άνω Θεµατοφύλακες, αναλόγως και του αντικειµένου των συναλλαγών του Επενδυτή, ενδέχεται να λειτουργούν εντός ή και εκτός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειµένου περί Θεµατοφυλάκων που λειτουργούν σε τρίτο, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος και διέπεται από το δίκαιο τρίτου κράτους, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταθέτει σ αυτούς χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών της µόνον εφόσον υπόκεινται σε ειδικές ρυθµίσεις και εποπτεία στο κράτος αυτό. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφιστά την προσοχή του Επενδυτή στο ότι, στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ως προς το διαχωρισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Επενδυτή από χρηµατοπιστωτικά µέσα που φυλάσσονται από τις εν λόγω επιχειρήσεις για λογαριασµό άλλων προσώπων, καθώς και ότι σε περίπτωση που οι λογαριασµοί στους οποίους τηρούνται χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια του Επενδυτή διέπονται από τη νοµοθεσία τρίτου, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους τα δικαιώµατά του, ως προς τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαιά του, µπορεί να διαφέρουν ανάλογα. 3. Εκτός αν υπάρχει ειδικότερη συµφωνία, η Α.Ε.Π.Ε.Υ δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη εφόσον συντελούνται εταιρικές πράξεις ή άλλα γεγονότα που τυχόν αφορούν ή επηρεάζουν τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα του (π.χ. αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα προτίµησης, γενικές συνελεύσεις, εισπράξεις µερισµάτων, κλπ.). Η κατά τα ανωτέρω ανάθεση της θεµατοφυλακής θα γίνεται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ., της Α.Ε.Π.Ε.Υ. λειτουργούσας είτε ως αµέσου είτε ως εµµέσου αντιπροσώπου του Επενδυτή. 4. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαχωρίζει τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τα κεφάλαια του Επενδυτή από τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τα κεφάλαια της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και των λοιπών πελατών της, τηρώντας χωριστούς λογαριασµούς στα βιβλία της. Έκδοση: Ιούνιος /27

15 5. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. µεριµνά ώστε ο εκάστοτε επιλεγόµενος Θεµατοφύλακας να τηρεί τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και κεφάλαια του Επενδυτή διακριτά από εκείνα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα ίδια περιουσιακά στοιχεία του, χωρίς να αποκλείεται η τήρηση ενός µόνο λογαριασµού για τα περιουσιακά στοιχεία όλων των πελατών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. από κοινού (omnibus account), οπότε και η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξειδικεύει στα δικά της βιβλία τα αντιστοιχούντα στον κάθε πελάτη της περιουσιακά στοιχεία. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που ο τρίτος Θεµατοφύλακας τηρεί ατοµικό λογαριασµό για τα περιουσιακά στοιχεία του Επενδυτή και ο τελευταίος έχει συναλλακτικές σχέσεις µε τον τρίτο ανεξάρτητα από τη σχέση του µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα περιουσιακά στοιχεία του Επενδυτή δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο συµψηφισµού µε ενδεχόµενες απαιτήσεις του τρίτου Θεµατοφύλακα κατά του Επενδυτή ή αντικείµενο επιβολής εµπραγµάτων ή άλλων βαρών εκ µέρους του Θεµατοφύλακα. Στην περίπτωση αυτή, Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την άσκηση από τον τρίτο Θεµατοφύλακα οποιουδήποτε συµβατικού ή άλλου νοµίµου δικαιώµατός του κατά των περιουσιακών αυτών στοιχείων του Επενδυτή. 6. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Θεµατοφυλάκων ούτε και αυτών της ΕΧΑΕ, άλλων Κεντρικών Μητρώων, Θεµατοφυλάκων Τίτλων και Φορέων Εκκαθάρισης ή ιακανονισµού Συναλλαγών, πιστωτικών ιδρυµάτων, µελών οργανωµένων αγορών και εν γένει Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στα οποία περιέρχονται περιουσιακά στοιχεία του Επενδυτή στο πλαίσιο των συµβάσεων που καταρτίζει µε τον Επενδυτή, και των διενεργουµένων συναλλαγών, ευθυνόµενη µόνο για πταίσµα ως προς την επιλογή των εν λόγω Επιχειρήσεων από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. Τεκµαίρεται πάντως ότι η λειτουργία Κεντρικών Μητρώων και Φορέων Εκκαθάρισης ή ιακανονισµού Συναλλαγών, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Πιστωτικών Ιδρυµάτων, βάσει διατάξεων νόµων ή άδειας λειτουργίας εποπτικών αρχών κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους που προβλέπει σύστηµα εποπτείας ανταποκρινόµενο στις διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσµατος της Α.Ε.Π.Ε.Υ., εκτός και αν αυτή γνώριζε ειδικώς ότι η εν λόγω επιχείρηση (όπως ΕΠΕΥ, Πιστωτικό Ίδρυµα, Κεντρικό Μητρώο ή Φορέας Εκκαθάρισης / ιακανονισµού) επρόκειτο να περιέλθει σε οριστική αδυναµία πληρωµών και κατάσταση αφερεγγυότητας. Επίσης, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για πταίσµα των εν λόγω Επιχειρήσεων, µέσω των οποίων διενεργούνται και εκκαθαρίζονται κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων οι συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων που καταρτίζονται για τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, ούτε των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης των Επιχειρήσεων αυτών. 7. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν καταρτίζει συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων σχετιζόµενες µε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα του Επενδυτή (συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που τηρούνται σε συλλογικούς λογαριασµούς) παρά µόνο µετά από προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του τελευταίου και µε τους όρους που ειδικώς συµφωνούνται. 5. Επενδυτικοί Κίνδυνοι: Η συµµετοχή στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου εµπεριέχει διαφόρων µορφών κινδύνους. Η βασική αρχή για τη διαχείριση κάθε χαρτοφυλακίου είναι ότι η αναµενόµενη απόδοση είναι αντίστοιχη του επενδυτικού κινδύνου που αναλαµβάνει ο επενδυτής. Η παρούσα σύντοµη δήλωση δεν περιγράφει το σύνολο των κινδύνων και άλλες σηµαντικές πτυχές των συναλλαγών σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. Υπό το πρίσµα των κινδύνων που αναφέρονται παρακάτω, ο Επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη διενέργεια συναλλαγών επί των εν λόγω χρηµατοπιστωτικών µέσων µόνο εάν έχει κατανοήσει τη φύση των συναλλαγών που συνάπτει και των συµβατικών σχέσεων που προκύπτουν καθώς και το µέγεθος του κινδύνου που ενέχουν οι συναλλαγές, ιδίως προκειµένου περί συναλλαγών επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων (π.χ. futures ή options). Η επένδυση σε futures και options ή άλλα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα προϊόντα θεωρείται κατάλληλη για Έκδοση: Ιούνιος /27

16 επενδυτές µε ιδιαίτερη γνώση και σηµαντική εµπειρία σε επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά, που κατά τεκµήριο δύνανται να αντιληφθούν το µέγεθος του επενδυτικού κινδύνου που αναλαµβάνουν. Ο Επενδυτής θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά κατά πόσο οι συναλλαγές αυτές είναι κατάλληλες για εκείνον υπό το πρίσµα της εµπειρίας, των στόχων, των χρηµατοοικονοµικών πόρων του και άλλων συναφών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η βασική αρχή για τη διαχείριση κάθε χαρτοφυλακίου είναι ότι η αναµενόµενη απόδοση είναι αντίστοιχη του επενδυτικού κινδύνου που αναλαµβάνει. Πέρα από τη µελέτη και κατανόηση των κινδύνων που ενδεικτικά απαριθµούνται παρακάτω, η Epic Α.E.Π.Ε.Υ. συνιστά στον Επενδυτή να επιδιώκει την τακτική του ενηµέρωση ως προς την πορεία και τις εξελίξεις τόσο της ελληνικής όσο και των διεθνών αγορών. Σηµειώνεται ότι οι πάσης φύσεως κίνδυνοι που ενέχονται στις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, παρότι µπορούν, υπό προϋποθέσεις, να µετριαστούν, δεν µπορούν ωστόσο να εξαλειφθούν πλήρως. 1. Κίνδυνοι που αφορούν όλα τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και όλους τους τύπους χαρτοφυλακίων. i. Συστηµικός κίνδυνος: ο κίνδυνος ο οποίος προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς και δεν µπορεί να αποφευχθεί µε τη διασπορά των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 70. ii. Μη συστηµικός κίνδυνος: ο κίνδυνος ο οποίος δεν προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς αλλά συγκεκριµένες αξίες ή κατηγορίες αξιών και είναι δυνατόν, µέσω της διασποράς των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου, να περιορισθεί µε τη συµµετοχή σε ένα χαρτοφυλάκιο διαφορετικών αξιών που δεν επηρεάζονται µε τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθµό από τις διακυµάνσεις της αγοράς. iii. Πολιτικός κίνδυνος: οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καθορίζουν παράγοντες που τελικά επηρεάζουν τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου π.χ. η αλλαγή κυβέρνησης µιας χώρας µπορεί να σηµατοδοτήσει αλλαγές στην οικονοµική πολιτική προς µία κατεύθυνση που οι αγορές αντιλαµβάνονται ως θετική ή αρνητική. iv. Πιστωτικός κίνδυνος: προκαλείται εφόσον η εκδότρια των αξιών εταιρία ή ο κατά περίπτωση αντισυµβαλλόµενος, ενδέχεται να µην εκπληρώσουν αναληφθείσες υποχρεώσεις τους (ενδεικτικά αναφέρονται πληρωµή µερίσµατος, τοκοµεριδίων, κλπ.) v. Κίνδυνος πληθωρισµού: η αυξοµείωση του πληθωρισµού επηρεάζει τις αξίες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε διάφορους τρόπους καθώς αυξοµειώνει π.χ. (α) τα επιτόκια και συνεπώς το κόστος δανεισµού των επιχειρήσεων (άρα και τα κέρδη τους) και του κράτους (άρα και τα δηµοσιοοικονοµικά ελλείµµατα), (β) τις τιµές των καταναλωτικών αγαθών (άρα και τη ζήτηση) (γ) την επενδυτική δραστηριότητα (άρα και τη ζήτηση κεφαλαιουχικών αγαθών) κλπ. vi. Κίνδυνος επιτοκίων: η αυξοµείωση των επιτοκίων επηρεάζει την απόδοση του κεφαλαίου που είναι επενδεδυµένο σε αξίες καθώς αυτές τιµολογούνται µε µεθόδους που κύριο κριτήριο έχουν την πορεία των επιτοκίων. vii. Κίνδυνος επανεπένδυσης: είναι ο κίνδυνος να επενδυθούν οι εισροές µιας επένδυσης µε επιτόκια τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που επικρατούσαν όταν έγινε η αρχική επένδυση. Ο κίνδυνος αυτός είναι συχνότερος στην επανεπένδυση κουπονιών οµολόγων. viii. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: η επένδυση σε άλλο νόµισµα (π.χ µία κατάθεση σε ξένο νόµισµα) από το νόµισµα αναφοράς του χαρτοφυλακίου, εµπεριέχει τον κίνδυνο της αυξοµείωσης της απόδοσης της επένδυσης εφόσον το ξένο νόµισµα διακυµανθεί σε σχέση µε το νόµισµα αναφοράς. ix. Κίνδυνος ρευστότητας: ονοµάζεται ο κίνδυνος που υπάρχει εφόσον τη στιγµή της ρευστοποίησης µιας αξίας, σε µια αγορά, δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση. Αυτή η κατάσταση µπορεί να προκαλέσει µεγάλες αυξοµειώσεις στην τιµή µιας αξίας. Ο κίνδυνος αυτός είναι αυξηµένος εφόσον η επένδυση πραγµατοποιείται σε αγορές µε χαµηλή ρευστότητα ή σε µη οργανωµένες αγορές. Ειδικά για τις επενδύσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν Έκδοση: Ιούνιος /27

17 υπάρχει βεβαιότητα για την ανά πάσα στιγµή ύπαρξη δευτερογενούς αγοράς, όπως σε περιπτώσεις γρήγορης αγοράς (fast markets). 2. Τα βασικά χρηµατοπιστωτικά µέσα Μετοχές H Μετοχή είναι κινητή αξία, η οποία αποτελεί κλάσµα του µετοχικού κεφαλαίου µιας ανώνυµης εταιρίας. Η µετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωµατώνει τα δικαιώµατα του µετόχου που πηγάζουν από τη συµµετοχή του στην ανώνυµη εταιρία. O αριθµός µετοχών που ο επενδυτής κατέχει στην εταιρία, αναλόγως του αριθµού των µετοχών που η εταιρία έχει εκδώσει, αντικατοπτρίζει το σχετικό ποσοστό της συµµετοχής του. Οι καλούµενες ως "εισηγµένες" µετοχές αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε αγορές, στις οποίες οι τιµές τους µπορεί να αλλάζουν κάθε στιγµή της ηµέρας και να διαµορφώνονται ελεύθερα µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Θεωρητικά, οι εισηγµένες µετοχές ενσωµατώνουν στην τιµή τους, όπως αυτή προκύπτει στην κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή βάσει της προσφοράς και της ζήτησης, όλες τις διαθέσιµες (δηµόσια γνωστές) πληροφορίες που αφορούν την εκδότρια εταιρία. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κατοχή µετοχικών τίτλων είναι οι ίδιοι µε τους κινδύνους που περιλαµβάνονται σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως περιγράφονται παραπάνω. Οι µετοχικοί τίτλοι θεωρούνται από τα επενδυτικά εργαλεία που εµπεριέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση µε τα υπόλοιπα παραδοσιακά επενδυτικά εργαλεία. Ο λόγος είναι ότι εκτός από τους παραπάνω περιγραφόµενους κινδύνους (συστηµατικούς ή µη, πιστωτικούς, επιτοκιακούς, συναλλαγµατικούς κ.λ.π.) που µπορούν να διαφοροποιηθούν, εµπεριέχουν και κινδύνους που σχετίζονται µε την ψυχολογία του επενδυτικού κοινού ή της αγοράς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι τιµές των µετοχικών αξιών να είναι σηµαντικά πιο ευµετάβλητες και για αυτό θα πρέπει να προτιµούνται από επενδυτές µε µεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα. Οµόλογα Τα οµόλογα αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο άντλησης κεφαλαίων, ενώ, παραδοσιακά, η αγορά στην οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης δεν έχει την οργάνωση και τα χαρακτηριστικά των επισήµων κεφαλαιαγορών. Ο βασικός διαχωρισµός των οµολογιακών εκδόσεων αφορά στον εκδότη του οµολόγου που µπορεί να είναι εταιρία η κράτος (εταιρικά οµόλογα κρατικά οµόλογα). Ένας δεύτερος διαχωρισµός αφορά στα χαρακτηριστικά του οµολόγου που µπορεί να είναι σταθερού ή κυµαινόµενου επιτοκίου ή ακόµα και ένας συνδυασµός αυτών. Ένας άλλος διαχωρισµός είναι η διάρκεια ζωής του οµολόγου που µπορεί να είναι ορισµένη (π.χ. 10 ετών) ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, αόριστη. Ανεξάρτητα όµως από τα χαρακτηριστικά του, τα οποία θεωρητικά µπορεί να είναι πολλά και διαφορετικά, σηµασία για τους περισσότερους επενδυτές έχει η κατανόηση της απόδοσης αλλά και της αποτίµησης του οµολόγου κάθε στιγµή. Η αποτίµηση του οµολόγου προκύπτει από το συνδυασµό τόσο της τρέχουσας τιµής του όσο και των τόκων που έχουν προκύψει από την τελευταία ηµέρα που ο εκδότης του οµολόγου πλήρωσε τόκους έως την ηµέρα που γίνεται η αποτίµηση. Στις περισσότερες εκδόσεις, η ονοµαστική αξία του οµολόγου είναι το 100 (par) και µε βάση αυτή διαµορφώνεται η τρέχουσα τιµή, µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση σε τιµές πάνω ή κάτω από το 100. Έτσι, ενώ η τρέχουσα τιµή µίας έκδοσης έχει διαµορφωθεί, για παράδειγµα, στο 97, η αγορά ποσότητας ονοµαστικής αξίας 100 θα οδηγήσει τον αγοραστή στην εκταµίευση 97 µονάδων χρήµατος πλέον των τόκων που έχουν λογιστεί έως εκείνη τη στιγµή. Έκδοση: Ιούνιος /27

Προσυµβατική Πληροφόρηση στο πλαίσιο τη εφαρµογή του Νόµου 3606/2007 (ΦΕΚ /8/2007)

Προσυµβατική Πληροφόρηση στο πλαίσιο τη εφαρµογή του Νόµου 3606/2007 (ΦΕΚ /8/2007) Στο πλαίσιο τη εφαρµογή του Νόµου 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων τη Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, η Epic Α.Ε.Π.Ε.Υ. σα παρέχει την παρακάτω πληροφόρησή σα, για την πληρέστερη δυνατή ενηµέρωσή

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ν. 3606/07 MIFID

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ν. 3606/07 MIFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ν. 3606/07 MIFID Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση από αυτή των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική εκτέλεσης εντολών

Πολιτική εκτέλεσης εντολών Σελίδα 1 Πολιτική εκτέλεσης εντολών 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888 29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα