ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 01 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2 Περιεχόμενα Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας... 4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιημένα Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο Η εταιρεία Δομή του Ομίλου Διοικητικό Συμβούλιο Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ Βάση κατάρτισης Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Αλλαγές σε πρότυπα και σε διερμηνείες προτύπων Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους Αναμορφώσεις Ανακατατάξεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές Ενοποίηση Πληροφόρηση κατά τομέα Συναλλαγματικές μετατροπές Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Αναβαλλόμενη φορολογία Παροχές στο προσωπικό Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Κατασκευαστικά Συμβόλαια Μισθώσεις Κόστος Δανεισμού Διανομή μερισμάτων Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Μερισμός αποσβέσεων ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις Απαιτήσεις από Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια

3 Απαιτήσεις από προγράμματα Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Λοιπές Προβλέψεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προμηθευτές Λοιπές Υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Ανάλυση Δαπανών Λοιπά Έσοδα - Έξοδα Χρηματοοικονομικά Έσοδα - Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Φόρος εισοδήματος Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεόμενων μερών Επίδικες υποθέσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Δεσμεύσεις Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Προσδιορισμός των εύλογων αξιών Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

4 Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4 Αυγούστου Επισημαίνεται ότι τα αναρτηθέντα στον εταιρικό δικτυακό τόπο (Internet) συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2015, καθώς και για τις προοπτικές και τους στόχους για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα αναρτηθέντα στον εταιρικό δικτυακό τόπο (Internet) συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Για την Ε.Α.Β. Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ Α.Τ

5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κύριοι Μέτοχοι, Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2015, καθώς και για τις προοπτικές και τους στόχους για τη χρήση Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, η Διοίκηση της εταιρείας συνέχισε την εφαρμογή του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της με στόχο τόσο την ομαλοποίηση των λειτουργικών και οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας, όσο και την επέκταση του πεδίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, με παράλληλη αύξηση των εργασιών της. H εταιρεία είναι ένας Όμιλος εταιρειών η δομή του οποίου έχει ως εξής: Επωνυμία E.M.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.E. Χώρα Εγκατάστασης Ελλάδα Σχέση Θυγατρική Ποσοστό συμμετοχής ,0% 100,0% 1SOURCE Aεροπορικές Υπηρεσίες Α.Ε. Ελλάδα Συγγενής 49,0% 49,0% Η Διοίκηση κατά τη διάρκεια της χρήσης κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου η εταιρεία να ανταπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να αντιμετωπίσει τις εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που παρουσιάστηκαν. Η πορεία της εταιρείας και τα αποτελέσματα συνοψίζονται κατά τομέα ως εξής: 1. Οικονομικός Τομέας Εταιρικά αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 στην εταιρεία παρουσιάζουν ζημίες μετά φόρων 19,36 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,59 εκ. κατά το Οι ζημιές της χρήσης 2015 οφείλονται κατά κύριο λόγο στη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών κατά 33,8%, λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία αγοράς πρώτων υλών και υλικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες διατηρήθηκαν σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4

6 Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2015 διαμορφώθηκε στα 65,6 εκ. έναντι 98 εκ. το 2014 εμφανίζοντας μείωση 33,8% εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης για προμήθεια πρώτων υλών και υλικών. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 5,5 εκ. έναντι 26,6 εκ. το Την ίδια στιγμή σημειώθηκε σταθεροποίηση και συγκράτηση του κόστους στα έξοδα Διοίκησης που ανήλθαν στα 10,4 εκ. έναντι 10,4 εκ. το Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: 1. Οικονομικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,50 75,15% 74,06% Σύνολο ενεργητικού , ,43 2. Γενικής ρευστότητας Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,50 70,32% 70,43% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,75 3. Απόδοσης και Αποδοτικότητας Μικτά Κέρδη , ,89 8,42% 27,15% Πωλήσεις , ,61 EBITDA , ,21-6,49% 20,87% Πωλήσεις , ,61 Θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι η επίδραση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η επιβολή των capital controls και οι δυσμενείς επιχειρηματικές συγκυρίες που επικράτησαν στη χώρα και το 2015, σταμάτησαν την ανοδική πορεία της εταιρείας και αντιστράφηκε η περσινή θετική εικόνα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν σημαντικές ζημιές. Οι οικονομικές συγκυρίες και δυσκολίες της Ελληνικής Οικονομίας επηρέασαν τη λειτουργία της επιχείρησης, ως κατωτέρω: Α. Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών απολύτως απαραίτητων για τις ανάγκες της παραγωγής και την υλοποίηση των έργων. Η έλλειψη αυτή ήταν αποτέλεσμα του συνδυασμού των κατωτέρω παραγόντων: Απαίτηση λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας του συνόλου σχεδόν των προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού για προπληρωμές όλων των παραγγελιών ανεξαρτήτως ύψους. 5

7 Αναγκαστική για την εξασφάλιση της λειτουργίας ανταπόκριση στην προαναφερθείσα απαίτηση που δημιουργεί πρόβλημα αποπληρωμής προηγούμενων συσσωρευμένων προμηθειών με πίστωση. Απώλεια σημαντικών εισπράξεων λόγω συμψηφισμού με πρόστιμα φορολογικού ελέγχου παλαιών χρήσεων σε δικαστική εκκρεμότητα. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τη χρήση 2015 παρακρατήθηκε συμψηφίστηκε συνολικό ποσό Άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού έκδοσης εγγυητικών επιστολών παρά μόνο με την προϋπόθεση ισόποσης χρηματικής εγγύησης (cash collateral) για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγυητικής. Αδυναμία της εταιρείας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες, για εξασφάλιση (πέρα των προαναφερθέντων) σημαντικού ύψους κεφαλαίου κίνησης, ικανού να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης. Αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης για παραγωγικές επενδύσεις απαραίτητες για την ανάληψη σημαντικών κερδοφόρων προγραμμάτων, την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και συνεκδοχικά την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Β. Απώλεια ανθρώπινου δυναμικού τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με αδυναμία προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού από το 2009 μέχρι σήμερα. Η συνολική ανθρωποδύναμη της ΕΑΒ έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση, σε ποσοστό της τάξεως του 50%, από άτομα στα τέλη 2008 σε άτομα σήμερα. Ο κύριος όγκος των αποχωρήσεων οφειλόταν σε συνταξιοδότηση και αφορούσε προσωπικό πιστοποιημένο σε αεροπορικές τεχνικές ειδικότητες. H EAB βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή, καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της. Είναι γεγονός ότι η πορεία προς την οικονομική αυτάρκεια δυσχεραίνεται σημαντικά λόγω των συνθηκών που προαναφέρθηκαν. Παρόλα αυτά, η εταιρεία έχει ισχυρή επιχειρησιακή δυναμική και, με εχέγγυα την υψηλή τεχνογνωσία της, τη διεθνή αναγνώριση και φήμη, το ισχυρό πελατολόγιο, τις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις, το σημαντικό προς εκτέλεση έργο αλλά και την ουσιαστική σταθεροποίηση του λειτουργικού της κόστους το 2015, έχει όλες τις προοπτικές για να ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές προκλήσεις. Η Διοίκηση της ΕΑΒ έχει εντοπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες και με στοχευμένες προτάσεις, ενέργειες και δράσεις επιδιώκει την επίτευξη των συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΑΒ. Γ. Κίνδυνος Ρευστότητας Η στενότητα στη ρευστότητα του ομίλου αντιμετωπίζεται με την έγκαιρη είσπραξη 6

8 των απαιτήσεων πελατών (εξωτερικού και εσωτερικού) καθώς και την αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η Διοίκηση του ομίλου θεωρεί ότι ο βασικός μέτοχος θα πρέπει να συνδράμει αποφασιστικά προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα, με κύριο σκοπό την άμεση ανταπόκριση και κάλυψη των υποχρεώσεων της και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της. Είναι σημαντικό να εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την Πολεμική Αεροπορία, διότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική ανεξαρτησία την εταιρεία. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, από τις εισπράξεις του Δημοσίου παρακρατείται 20% υπέρ ΔΟΥ για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ή τις καταπτώσεις εγγυήσεων των δανείων. Αν συνδυαστεί το ανωτέρω γεγονός με τις καθυστερήσεις είσπραξης των απαιτήσεων από την Πολεμική Αεροπορία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους έλλειψης και στενότητας ρευστότητας της Εταιρείας. Αξίζει να τονιστεί ότι το προσωπικό έχει μειωθεί σε ποσοστό της τάξεως του 50% κατά την τελευταία πενταετία λόγω συνταξιοδοτήσεων και παγώματος των προσλήψεων, ενώ από 01/01/2013 έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μισθολόγιο, γεγονός το οποίο είχε άμεσο αντίκτυπο στη ρευστότητα της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση 2015, μειώνοντας σημαντικά το ανελαστικό κόστος. Δ. Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων δανείων Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει στο εύρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού των 5 εκ., ο οποίος σε σχέση με τα μεγέθη της εταιρείας είναι εξαιρετικά μικρός, με συνέπεια οποιαδήποτε μεταβολή του επιτοκίου να μην επηρεάζει τα αποτελέσματα ή τις χρηματοδοτικές ταμειακές ροές της. Το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων. Ε. Συναλλαγματικός Κίνδυνος. Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όμως των αγορών εμπορευμάτων αλλά και των πωλήσεων γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος μειώνεται σημαντικά από την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων σε Δολάριο Αμερικής, αλλά και από την συνεχή προσπάθεια για πληρωμή των προμηθευτών σε Δολάριο Αμερικής. Η μεταβολές της ισοτιμίας Ευρώ/Δολάριο δεν επηρέασε την εταιρεία. ΣΤ. Τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας EMC ΕΛΛΑΣ ΑΕ Η εταιρία EMC έκλεισε τη χρήση του 2015 με Κύκλο Εργασιών 166,9 χιλ. έναντι Κύκλου Εργασιών 185,1 χιλ.. το 2014, ενώ όσον αφορά τα Αποτελέσματα Χρήσης, 7

9 η ζημία της χρήσης 2015 ανήλθε σε (230,88) χιλ. έναντι ζημίας χρήσης 2014 (203,98) χιλ. Το EBITDA της χρήσης 2015 παραμένει αρνητικό και ανήλθε σε (235,48) χιλ. έναντι (118,38) το Εμπορικός Τομέας: Στόχοι & Αποτελέσματα / Προκλήσεις & Προοπτικές Α. Στόχοι & Αποτελέσματα Στον Εμπορικό Τομέα, κατά το έτος 2015 η ΕΑΒ έθεσε εκ νέου ως βασικό στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση των πλείστων δυνατών της σημείων, τα οποία την έχουν παγιώσει στον αεροναυπηγικό τομέα της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς ως έναν βασικό παίκτη-εταίρο: Υψηλή τεχνογνωσία & άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, Πιστοποιήσεις από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς ποιότητας, Άριστη εταιρική φήμη και κύρος σε διεθνές επίπεδο, Υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις, Πλεονεκτική γεωγραφική θέση. Αυτό το μίγμα ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της ΕΑΒ, μπορεί με αξιώσεις να οδηγήσει την Εταιρεία σε επιτυχή ανταπόκριση στα εξής επιμέρους ζητούμενα: Διεκδίκηση ικανοποιητικού μεριδίου στην εγχώρια αγορά με την προσφορά έργου συνολικής εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων (συντήρηση, αναβαθμίσεις, επισκευές), ηλεκτρονικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και δορυφορικών εφαρμογών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της ισχύουσας Βασικής Συμφωνίας (ΒΑ.Σ.) με το Ελληνικό Δημόσιο. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να οδηγηθεί η ΕΑΒ, για παράδειγμα, με την αναβάθμιση των Αεροσκαφών F-16 και M-2000 και την συντήρηση των Ελικοπτέρων Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και με την εκτέλεση γενικής επισκευής και αναβάθμισης (δομικής και ηλεκτρονικής) των Αεροσκαφών P-3B Orion, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην εθνική απεξάρτηση από πηγές του εξωτερικού. Περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της: o με τη διεύρυνση ανάληψης έργων και σύναψης σημαντικών συμβάσεων στους τομείς συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής μερών αεροσκαφών, κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στο αεροναυπηγικό αντικείμενο. o με την περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. 8

10 Επάξια συμμετοχή στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών με συμπράξεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών αιχμής. Ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες διεθνούς κύρους και εμβέλειας καθώς και με τα Υπουργεία ενδιαφέροντος ΕΑΒ (Άμυνας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας) και φορείς αμυντικής βιομηχανίας για δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών. Εξασφάλιση μείγματος προϊόντων κα υπηρεσιών που να περιορίζουν τον κίνδυνο από εξελίξεις πέραν του ελέγχου της εταιρείας. Εσωτερική Διεθνής αγορά Αμυντική Πολιτική αγορά Τελικώς, εντός του 2015, η Εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνιών Συμβάσεων συνολικού ύψους 105,3 εκατ., εκ των οποίων τα 70,8 εκατ. ήταν με πελάτες εξωτερικού και τα υπόλοιπα 34,5 εκ. αφορούσαν το Ελληνικό Δημόσιο. Οι κυριότερες από τις συμβάσεις του εξωτερικού αφορούσαν τη συνέχιση των προγραμμάτων με την Lockheed Μartin για την κατασκευή τμημάτων ατράκτου Α/φων C-130J (PLUGS & PANNELS), την κατασκευή απαρτίων με την Ινδική εταιρεία ΤΑΤΑ Advanced Systems καθώς και την συνέχιση της συνεργασίας με την Qatar Emiri Armed Force για την συντήρηση παρελκομένων Αεροσκάφους Mirage 2000 και τη συντήρηση κινητήρων Μ-53. Β. Προκλήσεις & Προοπτικές Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι υπάρχει στην ΕΑΒ μια μεγάλη αποχώρηση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα η εταιρεία αντιμετώπισε σοβαρότατο πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας ενώ και η δοκιμασία της Ελληνικής οικονομίας μέσω αλλεπάλληλων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μέτρων προς συγκράτηση του χρέους και των ελλειμμάτων ενέτεινε διεθνώς το κλίμα αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει σημαντική αγορά εντός και εκτός Χώρας, από την οποία η Εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει ικανοποιητικό μερίδιο, εστιαζόμενη στα εξής κομβικά σημεία: Εφαρμογή επιθετικής και εξωστρεφούς προώθησης πωλήσεων, τόσο απέναντι στους υφιστάμενους όσο και στους δυνητικούς Πελάτες της ΕΑΒ Δημιουργία κέντρου συντήρησης ελικοπτέρων(as 365N3(Dophen), AS 332(Super Puma), CH-47 (Chinook), NH-90, κλπ) Απορρόφηση περισσότερων παρελκόμενων από τις Ένοπλες Δυνάμεις Εδραίωση της ΕΑΒ ως «Πάροχο Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (Training Service Provider)» διεθνώς Αναδιοργάνωση του τρόπου διαχείρισης των προσφορών και της προσέγγισης της αγοράς 9

11 Διαρκής προσαρμογή στις διεθνείς ανταγωνιστικές συνθήκες με: o Ανταγωνιστικές τιμές o Ολοκληρωμένες λύσεις με καινοτόμες προσεγγίσεις όπως η Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Πτήσεων (Power by the Hour) o Διαχρονική επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ανάληψη έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία και διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Σχεδίαση Νέων και Καινοτόμων Προϊόντων Έρευνας & Τεχνολογίας, με στόχο την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων. Διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας παρουσίας της στον πολλά υποσχόμενο Τομέα του Homeland Security, όπου διαπιστώνεται τεράστια ζήτηση, εκ μέρους πελατών όπως κρατικοί φορείς ασφάλειας, αεροδρόμια, λιμάνια αλλά και εταιρείες με πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις για μία ευρεία ποικιλία συστημάτων επιτήρησης, ελέγχου και αποτροπής. 3. Τοµέας Παραγωγής Με δεδομένα αφ ενός μεν τη δραστική μείωση του τεχνικού προσωπικού της Εταιρείας τα τελευταία έτη, αφ ετέρου δε την αδυναμία προσλήψεων, γίνεται συνεχής προσπάθεια κάλυψης των απαιτήσεων των προγραμμάτων με εσωτερικές μετακινήσεις. Η προσπάθεια αυτή έχει ως κύριο στόχο τον περιορισμό των χρόνοδιαγραμματικών αποκλίσεων στις αποδόσεις των προγραμμάτων, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από την έλλειψη τεχνικού προσωπικού αλλά και στην έλλειψη αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών λόγω της στενής ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται κάποια από τα σημαντικότερα προγράμματα της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ SUPER PUMA (ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) Αφορά στη συντήρηση των ελικοπτέρων AS332-C1 SUPER PUMA. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, μετά την επιτυχημένη και με μηδενικές παρατηρήσεις απόδοση του πρώτου Ε/Π τον Σεπτέμβριο του 2015 στον πελάτη Π.Α, με την υποστήριξη σε τρία ενταγμένα στην εταιρεία Ε/Π και την προγραμματισμένη απόδοση του 2 ου Ε/Π εντός του τελευταίου τριμήνου του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AGUSTA A-109Ε (ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) Αφορά στη συντήρηση των Ελικοπτέρων A-109Ε. Το πρόγραμμα βρίσκεται από το 2 ο εξάμηνο 2015 στη φάση της ανάπτυξης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 10

12 εντός του 2017 με την απόδοση του πρώτου πιλοτικού ελικοπτέρου στην Πολεμική Αεροπορία. Σημειώνεται ότι με την απόκτηση της δυνατότητας συντήρησης του συγκεκριμένου τύπου ελικοπτέρου θα δοθεί η δυνατότητα στην Εταιρεία, να εισέλθει σε μια νέα αγορά πιο ελαφριών ιπτάμενων μέσων διαφορετικής επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. Η πολυτυπία των ιπτάμενων μέσων που υποστηρίζει και συνεχώς εξελίσσει η εταιρεία της δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να ηγείται σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις παρεχόμενες υπηρεσίες της και στην ποιότητα των προϊόντων που παραδίδει στους πελάτες της. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ P3-B Orion (ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ) To 2015 έγινε η προετοιμασία τεχνικοοικονομικής προσφοράς για το πρόγραμμα δομικής και ηλεκτρονικής αναβάθμισης του αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας P3-B Orion. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την απόδοση ενός αεροσκάφους από Γενική Επισκευή και τεσσάρων αεροσκαφών μετά από ηλεκτρονική και δομική αναβάθμιση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ F110-GE-129 (ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) Αφορά στη συντήρηση και αναβάθμιση των Αεροκινητήρων F110-GE-129. Ο πρώτος κινητήρας αποδόθηκε τον Δεκέμβριο Έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα στην Πολεμική Αεροπορία 2 κινητήρες και προβλέπεται σε πρώτη φάση τα επόμενα δύο χρόνια να αποδοθούν άλλοι 12 Α/Κ. Η εφοδιαστική υποστήριξη του προγράμματος είναι ευθύνη της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε συνδυασμό με την υπάρχουσα δυνατότητα του Εργοστασίου για συντήρηση και αναβάθμιση του Α/Κ F110-GE-100 δίδεται η ευκαιρία επέκτασης της Εταιρείας σε νέες αγορές. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Κ F100-PW-229 (ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) Αφορά στη συντήρηση 65 Αεροκινητήρων F100-PW-229 της Πολεμικής Αεροπορίας, που πρόκειται να ενταχθούν τα επόμενα χρόνια. Έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα δυνατότητα συναρμολόγησης για δύο από τα τέσσερα υποσυγκροτήματα και συγκεκριμένα για το Inlet Fan και το Augmentor Duct Nozzle. Η περαιτέρω ανάπτυξη της δυνατότητας επισκευής του Core και του Fan Drive Turbine βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Κ Μ53 (ΠΕΛΑΤΗΣ: SNECMA) 11

13 Αφορά στη συντήρηση του Α/Κ Μ53 και των παρελκομένων του. Το Εργοστάσιο Α/Κ αποτελεί το μοναδικό επισκευαστικό κέντρο για τα υποσυγκροτήματα του κινητήρα σε όλο τον κόσμο. Το έσοδο του Εργοστασίου από πρόγραμμα το 2015 ήταν 980 χιλ.. Για το 2016 το έσοδο αναμένεται να υπερβεί τα 2 εκ.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ C-130J. (ΠΕΛΑΤΗΣ: LMAero) Αφορά την κατασκευή και συναρμολόγηση δομικών τμημάτων του Αεροσκάφους C-130J. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται επιτυχώς, Το 2015 υπογράφηκε νέα σύμβαση με ισχύ έως το 2019 και προϋπολογιστικού εσόδου 72 εκ. $. 4. Τοµέας Περιβάλλοντος Η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αποτελεί διαχρονικά κύριο άξονα της στρατηγικής της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για μία επιχειρηματική ανάπτυξη που βασίζεται στο σεβασμό στους φυσικούς πόρους και συνάδει με τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, κατά τη διάρκεια του 2015 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: Πλήρης συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της επίσημης άδειας (ΑΕΠΟ / ). Επίβλεψη και λειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικοχημικής επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (Φ/Χ), βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας ελαιωδών αποβλήτων DAF (Diffused Air Flotation), ελαιοδιαχωριστήρα πίστας Αεροσκαφών και διυλιστήριο επεξεργασίας νερού (πόσιμου, βιομηχανικού και πυρόσβεσης). Παρακολούθηση και διατήρηση της πιστοποίησης της εταιρίας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 14001:2004. Συνεχής επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις (Υπουργεία, Περιφέρεια, Δήμοι, Φορείς, Σύλλογοι, Εργαζόμενοι) Πλήρης συμμόρφωση των χημικών παραμέτρων των επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων με την κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ 20488/10 ΦΕΚ 749Β. Πλήρης συμμόρφωση των χημικών παραμέτρων των αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού με την κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ ΦΕΚ 1136Β και ΚΥΑ 20488/10 ΦΕΚ 749Β. Διενέργεια μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων, άνθρακα, Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Π.Ο.Ε) και χημικών αερίων ρύπων στις καμινάδες των Εργοστασίων Παραγωγής. 12

14 Διενέργεια μετρήσεων σωματιδιακών εκπομπών (HCl, SO2, βαρέα μέταλλα, HCΝ, NOx, ολικός άνθρακας, ολικά αιωρούμενα σωματίδια). Υλοποιηθέντα σχέδια δράσης εντός του 2015 Ολοκλήρωση γενικής επισκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας ελαιωδών αποβλήτων DAF η οποία δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των ελαιωδών αποβλήτων. Αντιμετωπίστηκαν περιστατικά διαρροών και επιμολύνσεων από χημικά, διαλύτες και καύσιμα στα κτήρια επιμεταλλώσεων και δοκιμαστηρίων. Επιτυχής επιτήρηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΕΑΒ από τον εξωτερικό φορέα TUV NORD κατά το πρότυπο ISO 14001:2004. Εκπόνηση μελετών και απογραφικών εκθέσεων, διαχείρισης πτητικών διαλυτών, και μετρήσεων αερίων και υγρών αποβλήτων, (όπως προβλέπεται από την ΑΕΠΟ Αριθ.: / 2012). Διενέργεια μηνιαίων δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων από συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια (όπως προβλέπεται από την ΑΕΠΟ Αριθ.: / 2012). Ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό (1ο και 2ο εξάμηνο 2015) από τα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μετά την επεξεργασία στο διυλιστήριο της ΕΑΒ, με άριστα αποτελέσματα. Ολοκλήρωση της αναθεώρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΕΑΒ με την έκδοση της νέας ΑΕΠΟ Αριθμ.:152262/ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνεχίστηκε το πρόγραμμα ανακύκλωσης με την αποκομιδή απορριμμάτων μπλε κάδων σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση με τη διαδημοτική επιχείρηση Θηβών (ΔΕΠΟΔΑΘ). Αφυδάτωση 100m 3 υγρής ιλύος φυσικοχημικής επεξεργασίας με χρήση φιλτρόπρεσσας και απομάκρυνση αυτής για νόμιμη τελική διαχείριση. Απομάκρυνση και νόμιμη τελική διαχείριση 145 τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων φορέων. Απομάκρυνση και νόμιμη τελική διαχείριση 105 τόνων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων φορέων. Απομάκρυνση μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων φορέων περίπου 22 τόνων ελαιωδών και καυσίμων αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση τους. Πραγματοποιήθηκε αποκομιδή 160 τόνων μεταλλικών αποβλήτων (σίδηρος και αλουμίνιο) με σκοπό την ανακύκλωση τους. 13

15 Πραγματοποιήθηκε αποκομιδή με σκοπό την ανακύκλωση τους 19 τόνων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών αποβλήτων και λαμπτήρων από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Εταιρία ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών Α.Ε Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων: Η εταιρεία μας δείχνει έμπρακτα το σεβασμό της στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, υλοποιώντας για 6η συνεχή χρονιά πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από m 3 το 2010 έχουμε πετύχει τη μείωση της κατανάλωσης νερού στα επίπεδα των m 3 το 2015 (μείωση 35%). Αντίστοιχα η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε από KWh το 2010 σε KWh το 2015 (μείωση 19,20%). 5. Τομέας Σχεδίασης Νέων Προϊόντων Έρευνας & Τεχνολογίας Στόχος της εταιρείας είναι η Σχεδίαση και Ανάπτυξη ιδίων προϊόντων και τεχνολογιών Αεροδιαστημικής και Ηλεκτρονικών, με υψηλή προστιθέμενη αξία γνώσης και καινοτομίας. Μέσω της δραστηριότητας του Τομέα Μελετών, Σχεδίασης, Έρευνας & Ανάπτυξης επιδιώκει να αποκτά εξειδικευμένο μερίδιο συμμετοχής στην Αεροδιαστημική βιομηχανία της Ευρώπης, να εκμεταλλεύεται τα αποτελέσματα και να αναπτύσσει μετά την φάση ανάπτυξης αντίστοιχες συνεργασίες σε Ευρωπαϊκές κοινοπραξίες για την συμπαραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Επίσης, επιδιώκει να δημιουργεί επιχειρησιακές κερδοφόρες δραστηριότητες με την πώληση πλήρους κατασκευαστικού φακέλου αεροπορικών δομών και ηλεκτρονικών συστημάτων και να υποστηρίζει δια βίου τα προϊόντα σχεδίασής της. Κατά τη διάρκεια του 2015 ήταν σε εξέλιξη 13 προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων αεροσκαφών & ηλεκτρονικών, κατά κανόνα χρηματοδοτούμενα από αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency-ESA). Δύο από τα σημαντικότερα προγράμματα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2016, αναλύονται συνοπτικά κατωτέρω: Πρόγραμμα JTI Clean Sky / ECO Design: Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού η ΕΑΒ συμμετείχε στην Ανάπτυξη νέων Αεροναυπηγικών Τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον. Κύρια επιδίωξη της εταιρείας στο συγκεκριμένο έργο αποτελεί η αντικατάσταση αντιδιαβρωτικών προστασιών παλαιάς γενεάς που εμπεριέχουν εξασθενές Χρώμιο, με νέες μεθόδους, ισάξιας αποτελεσματικότητας, μη βλαπτικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρόσθετος στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που καταλήγουν σε μείωση βάρους του τελικού προϊόντος, χωρίς υποβάθμιση των 14

16 μηχανικών ιδιοτήτων. Οι Τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν, εφαρμόστηκαν σε απαρτία επίδειξης αξιολογήθηκαν, συγκρίθηκαν από πλευράς ιδιοτήτων με τις συμβατικές διεργασίες και μελετήθηκαν ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης τους σε παραγωγικές συνθήκες εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες. Πρόγραμμα JTI Clean Sky / Green Regional Aircraft (GRA): Πρόγραμμα ανάπτυξης δομών χαμηλού βάρους με ενσωματωμένους αισθητήρες / χαμηλού θορύβου για μελλοντικά Regional αεροσκάφη. Στη διάρκεια του 2015, η ΕΑΒ πέτυχε τη συμμετοχή της σε τρία επταετή προγράμματα του Clean Sky 2, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε ήδη. Τα προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 1. CS2-SHERLOC: Αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών σχεδίασης, κατασκευής και επίγειου ελέγχου απαρτίων floor beams και aft pressure bulkhead joints με ενσωματωμένους αισθητήρες. 2. CS2-AG2: Ανάπτυξη τεχνολογιών σχεδίασης, κατασκευής και ελέγχου σε flight test απαρτίων spars/ribs από σύνθετα υλικά για το outer wing, με χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων κατασκευής, όπως η μέθοδος Liquid Resin Infusion (Out of Autoclave methods). 3. CS2-ecoTECH: "Ανάπτυξη και ωρίμανση νέων οικολογικών επικαλύψεων σύμφωνων με τους κανονισμούς REACH. Σχεδίαση, κατασκευή και επίγειος έλεγχος δομής ατράκτου από νέα ελαφρά κράματα Αλουμινίου." Στην περιοχή των ηλεκτρονικών συστημάτων, στη διάρκεια του 2015: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανάπτυξη δρομολογητή (router) που υποστηρίζει τεχνολογίες διακοπτόμενων δικτύων επικοινωνιών (Delay Tolerant Network). Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει πληθώρα εφαρμογών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εφαρμογές των Ενόπλων Δυνάμεων. Εντός του 2016 γίνονται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), δοκιμές της συσκευής ώστε να πιστοποιηθεί και να υιοθετηθεί για χρήση σε δορυφόρους και διαστημικές αποστολές. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαμόρφωση και η δοκιμή στο πεδίο μεταφερόμενου Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων Επιτήρησης Συνόρων, το οποίο παραμένει σε χώρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για περαιτέρω δοκιμές και επιχειρησιακή αξιολόγηση. Σε εξέλιξη η ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης (υγείας, κόπωσης, άγχους) πιλότου που ολοκληρώθηκε πειραματικά το 2016 και βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής του ΓΝΑ για τη χρήση του σε κλινικές μελέτες και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος προσομοίωσης υποξιαιμίας. Συνεχίστηκε η συμμετοχή σε ανάπτυξη τεχνολογιών που σχετίζονται με εφαρμογές μη επανδρωμένων συστημάτων και εντός του 2016 θα διαμορφωθεί στους χώρους της ΕΑΒ πλατφόρμα δοκιμών μη επανδρωμένων συστημάτων. 15

17 6. Λειτουργικός τομέας Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας εξετάζοντας προσεκτικά όλες τις ελαστικές δαπάνες, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το λειτουργικό κόστος στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσεως. 7. Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ εταιρείας και συνδεμένων μερών Οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Μητρικής Εταιρίας και συνδεμένων με αυτή μερών, κατά την χρήση 2015 είναι οι εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2014 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Σε θυγατρικές 0,00 0, , ,15 Σε Ελληνικό Δημόσιο , , , ,60 Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη , , , ,91 Σύνολο , , , ,66 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Από θυγατρικές 0,00 0,00 0, ,00 Από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη , , , ,82 Σύνολο , , , ,82 Απαιτήσεις Από θυγατρικές 0,00 0, , ,16 Από Ελληνικό Δημόσιο , , , ,79 Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη , , , ,33 Σύνολο , , , ,28 Υποχρεώσεις Σε θυγατρικές 0,00 0, , ,00 Σε Ελληνικό Δημόσιο , , , ,53 Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη , , , ,12 Σύνολο , , , ,65 Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας Μισθοί Οργάνων Διοίκησης & Διεθυντικών στελεχών , , , ,82 Αμοιβές Δοικητικού Συμβουλίου , , , ,00 Σύνολο , , , ,82 Οι πωλήσεις προς το Δημόσιο αφορούν πωλήσεις προς την Πολεμική Αεροπορία, Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο αφορά την Πολεμική Αεροπορία. Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς την Πολεμική Αεροπορία και το Οικονομικό & Λογιστικό Κέντρο Πολεμικής Αεροπορίας. 16

18 8.Οικονομικές Καταστάσεις Στη συνέχεια παρατίθενται, ως αναπόσπαστο τμήμα της Έκθεσης προς τους μετόχους, οι οικονομικές καταστάσεις του έτους Σημειώνεται επίσης ότι επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίσταται κανένα είδος εμπράγματου βάρους. Μετά τα ανωτέρω κύριοι Μέτοχοι παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ 17

19 Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 18

20 σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για απαξίωση των αποθεμάτων της (εμπορευμάτων και πρώτων υλών) το ύψος της οποίας κατά την ανερχόταν στο ποσό των χιλ. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την εν λόγω πρόβλεψη και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια. 2) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών και χρεωστών ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνολικού ποσού χιλ. και προκαταβολές σε πελάτες ποσού 692 χιλ. και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω υπολοίπων και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια. 3) Όπως αναφέρεται και στη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, στη χρήση 2010 καταλογίστηκαν στην Εταιρεία διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2001 έως και 2004 συνολικού ύψους χιλ., για τις οποίες η Εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Στα πλαίσια των προσφυγών που υπέβαλλε η Εταιρεία, στη χρήση 2011, αναγνώρισε στις υποχρεώσεις της το 25% των ανωτέρω διαφορών (δηλαδή το ποσό των χιλ.) και ισόποσο κονδύλι σε λογαριασμό απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει στις οικονομικές της καταστάσεις σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων για το σύνολο των εν λόγω φορολογικών διαφορών ποσού χιλ. Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις που έχουν καταλογίσει οι φορολογικές αρχές για την προαναφερθείσα οφειλή των χιλ. συνολικού ποσού χιλ., εκ των οποίων χιλ. αφορούν την κλειόμενη χρήση. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την επιβάρυνση 19

21 στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου που ενδεχομένως να προκύψει από την τελική έκβαση των ανωτέρω προσφυγών. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως και 2010, ενώ για την ενοποιούμενη θυγατρική εταιρεία για τις χρήσεις 2010 έως και Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών για τις εν λόγω εταιρείες δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η μητρική Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση, ενώ η ενοποιούμενη θυγατρική εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 120 χιλ. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 5) Όπως αναφέρεται και στη σημείωση 4.27 των οικονομικών καταστάσεων, στο λογαριασμό «Λοιπές Υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται και καταπτώσεις εγγυήσεων συνολικού ύψους χιλ., που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές της Εταιρείας προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, οι οποίες προέκυψαν λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο, που ήταν ο εγγυητής των εν λόγω δανείων. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις που έχουν καταλογίσει οι φορολογικές αρχές για την προαναφερθείσα οφειλή συνολικού ποσού χιλ., εκ των οποίων χιλ. αφορούν την κλειόμενη χρήση, με συνέπεια ο λογαριασμός «Λοιπές Υποχρεώσεις» να εμφανίζεται μειωμένος κατά το ποσό των χιλ., τα ίδια κεφάλαια βελτιωμένα κατά το ποσό των χιλ. και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως βελτιωμένα κατά το ποσό των χιλ. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως και 4 και τις επιπτώσεις του θέματος 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της θυγατρικής αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) α) Στις σημειώσεις και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέμα σχετικά με κατασκευαστικό έργο της Εταιρείας το οποίο 20

22 είναι σε εξέλιξη καθώς και το θέμα της προσφυγής εταιρείας του εξωτερικού στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της Εταιρείας για την επίλυση διαφοράς από υπεργολαβική σύμβαση, του προαναφερθέντος κατασκευαστικού έργου, συνολικού ποσού χιλ. H τελική έκβαση της εν λόγω υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί από την Εταιρεία στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το εν λόγω θέμα. β) Σύμφωνα με τις επιστολές που τέθηκαν υπόψη μας από τη Νομική Διεύθυνση της Εταιρείας (σχετική αναφορά γίνεται και στη σημείωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων), υφίστανται αγωγές και διεκδικήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους χιλ. περίπου (δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω ποσό τα κονδύλια που αναφέρονται στην ανωτέρω επιφύλαξή μας υπ αριθμό 3 και στο θέμα έμφασης υπ αριθμό 1α), για τις οποίες αναφέρονται τα εξής: α) Για αγωγές και διεκδικήσεις συνολικού ποσού χιλ. περίπου δεν αναφέρεται εκτίμηση από τη Νομική Διεύθυνση ως προς την τελική έκβασή τους, η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Πάρα ταύτα η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις ποσού 87 χιλ. σε σχέση με τις αγωγές αυτές για ενδεχόμενη αρνητική έκβασή τους. β) Για αγωγές και διεκδικήσεις συνολικού ποσού 63 χιλ. αναφέρεται από τη Νομική Διεύθυνση ότι θα ευδοκιμήσουν υπέρ των τρίτων. Για τις εν λόγω υποθέσεις έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη αυτών των διεκδικήσεων. γ) Για αγωγές και διεκδικήσεις συνολικού ποσού χιλ. περίπου εκτιμάται ότι θα ευδοκιμήσουν υπέρ της Εταιρείας. 2) Στη σημείωση 4.19 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου καθίσταται αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 και ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά το ποσό των χιλ. και χιλ. αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα η Εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 21

23 Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του Κ.Ν.2190/1920. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Γεώργιος Ι. Μποζίκας Γρηγόρης Ηλ. Κούτρας Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

24 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ποσά σε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/ /12/ /12/ /12/2014 Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις , , , ,34 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,66 Αυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,68 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις ,01 0,01 0,01 0,01 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,04 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , , , , , ,93 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , , , ,59 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , , , ,34 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , , , ,90 Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα , , , , , , , ,50 Σύνολο ενεργητικού , , , ,43 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Λοιπά αποθεματικά , , , ,54 Αποτέλεσμα εις νέον 4.19 ( ,98) ( ,05) ( ,73) ( ,02) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής ( ,44) ( ,51) ( ,19) ( ,48) Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ,44) ( ,51) ( ,19) ( ,48) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρ. Δανειακές Υποχρεώσεις , , , ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,73 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους , , , ,98 Λοιπές Προβλέψεις , , , ,00 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,65 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,80 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , , , ,16 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές , , , ,15 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , , , ,25 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,35 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,75 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,91 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,43 23

25 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ποσά σε Σημείωση 01/01-31/12/2015 ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/12/ /01-31/12/2015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/12/2014 Κύκλος Εργασιών , , , ,61 Κόστος Πωλήσεων 4.29 ( ,84) ( ,60) ( ,43) ( ,72) Μικτό Κέρδος , , , ,89 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,53 Έξοδα Διοίκησης 4.30 ( ,81) ( ,26) ( ,05) ( ,34) Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης ,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα Διάθεσης 4.30 ( ,78) ( ,80) ( ,93) ( ,31) Έξοδα Παραγωγής μη κοστολογηθέντα 4.30 ( ,76) ( ,29) ( ,76) ( ,29) Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 4.31 ( ,45) ( ,42) ( ,06) ( ,25) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πρό Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ,88) ,96 ( ,67) ,24 Χρηματοοικονομικά έσοδα , , , ,70 Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.32 ( ,44) ( ,10) ( ,94) ( ,60) Λοιπά χρημ/μικά αποτελέσματα 4.33 ( ,21) ( ,63) ( ,21) ( ,63) Κέρδη /Ζημίες προ φόρων ( ,59) ,04 ( ,37) ,70 Φόρος εισοδήματος 4.34 ( ,35) ( ,00) ( ,35) 0,00 Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους ( ,94) ,04 ( ,72) ,70 Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής ( ,94) ,04 ( ,72) ,70 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) ( ,94) ( ,96) ( ,72) ( ,30) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής ( ,94) ( ,96) ( ,72) ( ,30) Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Βασικά κέρδη/ζημιές ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή) 4.35 (0,4801) 0,0341 (0,4744) 0,0391 αποσβέσεις , , , ,97 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( ,13) ,14 ( ,45) ,21 24

26 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιημένα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποτέλεσμα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,54 ( ,05) ( ,51) Μεταφορά αφορολόγητων αποθεματικων 0,00 0,00 0,00 Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0,00 Αναλογιστικό κέρδος/ζημία , ,00 Αποτέλεσμα χρήσης ( ,94) ( ,94) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 ( ,94) ( ,94) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,54 ( ,99) ( ,45) Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποτέλεσμα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,71 ( ,26) ( ,55) Μεταφορά αφορολόγητων αποθεματικων ( ,17) ,17 0,00 Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0,00 Αναλογιστικό κέρδος/ζημία ( ,00) ( ,00) Αποτέλεσμα χρήσης , ,04 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 ( ,96) ( ,96) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,54 ( ,05) ( ,51) 25

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 31 ης Δεκεμβρίου 2016 Διαχειριστική Χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 ΑΦΜ: 096053793

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121779630000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

"PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004277101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48975/01/B/01/306 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Σημείωση 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 246.808,54

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡ. ΓΕΜΗ : 72976520000 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ. 16452 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 134111701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 Περίοδος : 7 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, 185 32 Πειραιάς Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 334301000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Ανώνυμη Εταιρεία Λαντζόι Ωλένης, 27 064 Ηλεία ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128443425000 χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ 32 100 Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 13300401700 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης εταιρικής χρήσης 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, 16674 Αρ.Μ.Α.Ε. 44440/01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003558401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα