SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015"

Transcript

1 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο System Soft A.E. ηελ 21/03/2016 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε θαζψο θαη ζηε δηεχζπλζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο SingularLogic Α.Δ, Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. ηαχξνο Κξαζαδάθεο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο SYSTEM SOFT AE Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την τρήση από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2015

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ... 4 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή... 5 Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο... 7 Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ... 7 Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ... 7 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο... 8 Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ... 9 Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο χλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ Γεληθά Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Μηζζψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Απαηηήζεηο Απνζέκαηα Λνγηζηηθή Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα Ίδηα Κεθάιαηα Παξνρέο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη Βξαρπρξφληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Παξνρέο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ Αλάιπζε ησλ Πσιήζεσλ αλά Καηεγνξία εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

3 6.1. Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελνο θφξνο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο απαηηήζεηο Λνηπά Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά Απνζεκαηηθά Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ Πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Κφζηνο πσιεζέλησλ Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο Λνηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Φφξνο εηζνδήκαηνο Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πλαιιαγέο κε Βαζηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Δκπξάγκαηα Βάξε Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο Υξήζεηο θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Αλάιπζε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο

4 Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Αλαζθόπεζε εκαληηθώλ Γεγνλόησλ ηνπ 2015 Σν 2015 θαη ελ κέζσ κίαο δχζθνιεο ζπγθπξίαο, ηφζν ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, φζν θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θάκςεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο πιεξνθνξηθήο, ε Systemsoft παξνπζίαζε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά 6,64% ζηα , έλαληη ην 2014, θαηαγξάθνληαο δεκηέο κεηά απφ θφξνπο (20) έλαληη θεξδψλ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2014 πνζνχ Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο αλήιζε ζε 22,92% έλαληη 26,99% ηε πξνεγνχκελε ρξήζε Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01/01/ /12/2015 απνηππψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα. Αλαιπηηθόηεξα έρνπκε: Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε πξνεξρφκελν απφ : - Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ Γηνίθεζε Πξνζσπηθό Σν ελεξγφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ 17 άηνκα. Πξννπηηθέο γηα ην 2016 Οη πξννπηηθέο γηα ην 2016, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θάκςε ηεο αγνξάο πιεξνθνξηθήο πηζηεχνπκε φηη ζα είλαη ειαθξά αλνδηθέο γηα ηελ εηαηξεία καο. Ζ εηαηξεία ζπλερίδεη ην πιάλν εζσηεξηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο - βειηηψλνληαο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο- ελψ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην δπλακηθφ ηκήκα ησλ πειαηψλ ηεο φζν θαη ζε λένπο πειάηεο θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Σέινο, ε σξίκαλζε θαη ε αχμεζε ηεο απνδνρήο απφ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ SingularLogic ηα νπνία ε εηαηξεία δηαζέηεη, πηζηεχνπκε φηη ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα νθέιε πσιήζεσλ. Θέηνπκε ζηελ θξίζε ζαο ηηο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2015, καδί κε ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο θαη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Eιεγθηή επ απηψλ θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο, αθνχ πξψηα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζαο πξνο ηελ Δηαηξεία. Υνιαξγόο, Ο Πξόεδξνο ηαχξνο Κξαζαδάθεο Ο Γ/λσλ ύκβνπινο Γεκήηξηνο Αληχπαο 4

5 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 5

6 Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3 α ) θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Αζήλα, 21 Mαξηίνπ 2016 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Μαλφιεο Μηραιηφο Α.Μ. ΟΔΛ

7 Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ (Ποζά ζε ) εκ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 Πσιήζεηο Κφζηνο Πσιεζέλησλ 6.16 ( ) ( ) Μηθηό Κέξδνο Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηάζεζεο 6.17 ( ) ( ) Έμνδα δηνίθεζεο 6.17 ( ) ( ) Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 6.18 (4.693) (19.891) Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.19 (1.636) (1.673) Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ (808) Φφξνο εηζνδήκαηνο (18.933) Καζαξέο δεκίεο/θέξδε κεηά θόξσλ (20) Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ (Ποζά ζε ) 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 Κέξδε /(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (20) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο: Δπαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ (12.953) Αλαβαιιφκελνο θφξνο επί ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ (1.870) Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ) ιφγσ ηεο (219) 0 κεηαβνιήο ζηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή Λοιπά ζσνολικά έζοδα περιόδοσ μεηά θόρων (9.586) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 7

8 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (Ποζά ζε ) εκ. 31/12/ /12/2014 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Λνηπέο Απαηηήζεηο Λνηπά Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν ελεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Τπέξ Σν Άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο Νένλ ( ) ( ) ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο Πξνβιέςεηο ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 8

9 (Ποζά ζε ) Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην Άξηην Σαθηηθό Απνζεκαηηθό Απνηέιεζκα εηο Νέν ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ( ) Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Σσναλλαγές με Ιδιοκηήηες Απνηειέζκαηα ρξήζεο (α) Δπαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ (12.953) (12.953) Αλαβαιιφκελνο θφξνο επί ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (β) (9.586) (9.586) Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Έζοδα (α+β) Τπόινηπν ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ( ) Τπόινηπν ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ( ) Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Σσναλλαγές με Ιδιοκηήηες Απνηειέζκαηα ρξήζεο (α) (20) (20) Δπαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ Αλαβαιιφκελνο θφξνο επί ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ (1.870) (1.870) Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ) ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ζηνλ (219) (219) θνξνινγηθφ ζπληειεζηή Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (β) Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Έζοδα (α+β) Τπόινηπν ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ( ) Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 9

10 Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ εκ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2014 (Ποζά ζε ) Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 6.21 (8.914) Καηαβιεζέληεο ηφθνη (753) (924) Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (23.292) 0 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (32.958) Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ (22.163) (30.326) Πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (21.582) (29.834) Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 0 0 Καζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (54.540) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 10

11 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Ζ SYSTEM SOFT AE δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1993 ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο (SBC - SingularLogic Business Center) ηεο SingularLogic. Ζ πειαηεηαθή ηεο βάζε απνηειείηαη ζήκεξα απφ πεξίπνπ επηρεηξήζεηο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (βηνκεραλία-εκπφξην-ππεξεζίεο). Ζ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη ε Λ. Μεζνγείσλ 300, Υνιαξγφο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο Ζ εηαηξεία εμαγνξάζζεθε απφ ηελ SingularLogic S.A ηελ 2/10/2007. Σελ 31/12/2015 νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SingularLogic Α.Δ. ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 66% άκεζα θαη 34% έκκεζα. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 21/03/ Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο : Ο ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ιχζεσλ Λνγηζκηθνχ, Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο, λέσλ Σερλνινγηψλ θαη πζηεκάησλ Δπηθνηλσλίαο, ππεξεζηψλ δηνίθεζεο, Τπνζηήξημεο θαη Γηαρείξηζεο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, Ζ εηζαγσγή, εμαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ. 3. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SYSTEM SOFT Α.Δ. ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, πνπ θαιχπηνπλ θαη φιε ηε ρξήζε 2014, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο, φπσο απηέο 11

12 έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο είλαη ην Δπξψ θαη φια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαηαξηηζηνχλ νη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014, πξνζαξκνζκέλεο κε ηα λέα Πξφηππα θαη ηηο αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 (βιέπε παξαγξάθνπο έσο 3.1.2) Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2015 ή κεηαγελέζηεξα. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΠΥΑ 13: Πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΛΠ 40: Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 12

13 Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB εμέδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27 «Μέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. 13

14 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Πψιεζεο, ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο ππεξεζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ΓΛΠ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο, θαη ΓΛΠ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σν Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά θαξπνθφξσλ θπηεηψλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΛΠ 16). πλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 αληί ηνπ ΓΛΠ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 41. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 14

15 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 1. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38. Σν ΓΛΠ 16 θαη ην ΓΛΠ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα: ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 15

16 Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές τοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της υγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος) Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 12. Ο ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο απφ ρξεφγξαθα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από υμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 16

17 Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP). Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18 Έζνδα, ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB δεκνζίεπζε ην λέν Πξφηππν, ΓΠΥΑ 16. Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε λένπ Πξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κηα ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ πηζηά θαηαγξάθεη απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνλ ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά 17

18 εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο εκθαλίδεη επνρηθφηεηα κε ελίζρπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε έηνπο. Κξίζεηο Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε: Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Φόξνη εηζνδήκαηνο Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν 18

19 εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. Πξνβιέςεηο Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε. 4. ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 4.1. Γεληθά Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ Έζνδα: Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. Σν έζνδν επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ απφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο. Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: - Πσιήζεηο αγαζώλ: Σν έζνδν απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδεηαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή, ζπλήζσο κε ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. - Παξνρή ππεξεζηώλ: 19

20 Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζηκα, ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη αλαγλσξηζκέλεο δαπάλεο είλαη αλαθηήζηκεο. Σν έζνδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπκθσλία γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ κεηαγελέζηεξα, εγγξάθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. Απηφ ην έζνδν πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». ε πεξηπηψζεηο πνπ ίζσο κεηαβιεζνχλ νη αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ εζφδσλ αλαζεσξνχληαη θαη νη δαπάλεο. Απηέο νη αλαζεσξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ εθηηκψκελσλ εζφδσλ ή δαπαλψλ θαη εκθαλίδνληαη ζηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ. - Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. - Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνγηζκηθό Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία είλαη 5 έηε. Καηά ηελ πψιεζε ινγηζκηθνχ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκηέο ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε 20

21 αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ θαη κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ ζε κεηαγελέζηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο : Έπηπια θαη εμαξηήκαηα 5-10 έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα Μηζζώζεηο Ζ εηαηξεία δελ ζπλάπηεη ζπκθσλίεο, κε ηηο νπνίεο λα ηεο εθρσξείηαη θαη λα εθρσξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο) έλαληη κηαο ζεηξάο πιεξσκψλ. Οη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ε εηαηξεία, είηε σο κηζζσηήο, είηε σο εθκηζζσηήο αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο είλαη κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο. 21

22 Απαηηήζεηο Oη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά θαη γηα ηα νπνία ε εηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ ηελ άκεζε πψιεζή ηνπο. Οη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο αλά κεκνλσκέλε απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζή ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απναλαγλσξίδεηαη φηαλ ε εηαηξεία ράλεη ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε εηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία Απνζέκαηα Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηα θφζηε θαη ηηο δαπάλεο απφθηεζήο ηνπο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ηα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην εθηηκψκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 22

23 4.8. Λνγηζηηθή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Τπνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δεκνζηνλνκηθή ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ, βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα ηελ ρξήζε. Όιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη θφξνη ή νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά βάξε ή νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ρξήζε αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ππνρξέσζεο πνπ εζηηάδεη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Απηή πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο βάζεηο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο, ρξήζε. Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Μφλν κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ αμία ηεο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη ηελ αλάθηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 23

24 Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν Ίδηα Κεθάιαηα Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ζ αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Κάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη Βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα πνπ δελ εκπίπηεη ζε πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Σππηθά, ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαζνξίδνπλ έλα πνζφ παξνρψλ πνπ ν εξγαδφκελνο ζα ιάβεη κε ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ, ζπλήζσο εμαξηψκελν απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ε απνδεκίσζε. (α) Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ χκθσλα κε ηνλ Ν.2112/20 θαη 4093/2012 ε εηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδφκελνπο απνδεκηψζεηο επί απφιπζεο ή απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σν χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ πνζψλ απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζία (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Ζ ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ. Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ε παξνχζα αμία ηεο θαζνξηζκέλεο ππνρξέσζεο παξνρψλ 24

25 θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο πιελ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ππνινγηδφκελσλ ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ησλ κε αλαγλσξηζζέλησλ αλαινγηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ θαη δαπαλψλ πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο. Ζ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο βάζεη ηεο Μεζφδνπ ηεο Πξνβεβιεκέλεο Πηζησηηθήο Μνλάδνο. Ζ παξνχζα αμία ησλ θαζνξηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ παξνρψλ θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ πξνζδνθψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα πςειήο απφδνζεο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν νη παξνρέο ζα θαηαβιεζνχλ θαη έρνπλ φξνπο ιήμεο αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ζπληαμηνδφηεζεο. Έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θαηαβιεηέεο παξνρέο Οη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ζπλίζηαληαη απφ ην ηξέρνλ θαη παξειζφλ θφζηνο ππεξεζίαο, ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο θαη ηηο φπνηεο πηζαλέο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο, αθνινπζείηαη ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ινγηζηηθή ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, κεηαμχ άιισλ: ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /δεκηψλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ηελ νξηζηηθή εμαίξεζε ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ηε κε αλαγλψξηζε πιένλ ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο αιιά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ηεο παξνρήο ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ λσξίηεξε εθ ησλ εκεξνκεληψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή αλαδηάξζξσζε ή ε ηεξκαηηθή παξνρή, ινηπέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο Οη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηαβάιινληαη φηαλ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία πξηλ ηελ ζπλήζε εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο, ή φηαλ θάπνηνο εξγαδφκελνο απνδέρεηαη ηελ νηθεηνζειή απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία ζε αληάιιαγκα απηψλ ησλ παξνρψλ. Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη απηέο ηηο παξνρέο εμφδνπ φηαλ απνδεδεηγκέλα δεζκεχεηαη είηε λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο ηππηθφ ζρέδην ρσξίο πηζαλφηεηα απνρψξεζεο είηε παξέρνληαο παξνρέο εμφδνπ ζαλ απνηέιεζκα πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε 25

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Νέα Ησλία, 21 Μαξηίνπ 2016 από 1 Ιανοςαπίος2015 έωρ 31 Δεκεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Ν. Κεθηζηά, 25/04/2017 από 1 Ιανοςαπίος2016 έωρ 31 Δεκεμβπίος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα ATTIKA ΦΔΡΡΙ Ν.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ. 998047751, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ 123-125 & Σνξβά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΥΡΖΖ 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 30 Ηνπλίνπ 2016 Πεξηερόκελα Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΔΥΔΣ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η 57249304000 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πνζά ζε Δπξώ) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ)

ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΛΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2016 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ"

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ " γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθωλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.»

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Νέα Ησλία, 28 Μαξηίνπ 2012 από 1 Ιανοςαπίος2011 έωρ 31 Δεκεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξψ)

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξψ) ΑCS ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ Α.Δ.Δ. Α.Μ.Α.Δ. 27890/04/Β/92/118(99) Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2012 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζχµθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ.

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 1937001000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 33722/01ΓΣ/Β/95/16) Έδξα : Λ. Κεθηζνύ 90 Πεξηζηέξη Σ.Κ. 12132 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

ΔΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) ΜΑΡΣΗΟ 2009 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα