ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 2/ ΦΕΚ Δ' 138 Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση - όροι δόμησης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 2/ ΦΕΚ Δ' 138 Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση - όροι δόμησης."

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 2/ ΦΕΚ Δ' 138 Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση - όροι δόμησης. Περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλέπε Π.Δ. 24-4/ ΦΕΚ Δ 181/ "Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους" και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού σύμφωνα με την παρ. α του οποίου ορίζεται ότι: "Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης" καθορισμού των ορίων των οικισμών, κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και τον προσδιορισμό της αρτιότητας των γηπέδων, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παρόντος και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των εξής δ/των: ***Οι μέσα σε " " λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 6 του άρθρ. 1 του Π.Δ. της Φεβρ (ΦΕΚ Δ' 133). α) Του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ 138Δ) όπως ισχύει σήμερα. β)..." ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε οπωσδήποτε Π.Δ. 11-5/ Δ' ΦΕΚ 345 σύμφωνα με το οποίο μετά τη δημοσίευσή του (του Π.Δ. του 1989) δεν ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. για τους οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. του ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ στους οικισμούς του Ν. Κυκλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ./τος , 504Δ/ "Χαρακτηρισμός οικισμών του Νομού Κυκλάδων ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών". Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 947/1979 "περί οικιστικών περιοχών" και ειδικώτερον το άρθρον 62 παράγραφος 8 αυτού. 2. Τις διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.", ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν και ειδικώτερον των άρθρων 9, 10 (παρ. 2) και 85Α αυτού. 3. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 "περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος" (Φ.Ε.Κ. 57/Α) και ειδικώτερον των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού. 4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 "περί Γ.Ο.Κ." ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 205/1974 (Φ.Ε.Κ. 363Α) και ειδικώτερον των άρθρων 17 (παρ. 2), 68 (παρ. 3), 70 (παρ. 1), 72 (παρ. 3), 79 (παρ. 6) και 125 (παρ. 2 και 3) αυτού, κ.λπ. (γν. Σ.τ.Ε.). Άρθρο 1 1. Η ύπαρξις των υφισταμένων προ της οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δέον να αποδεικνύεται δια συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, ως λ.χ. απογραφής, αποφάσεως περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του 1923, πράξεως της Διοικήσεως, συμβόλαια. 2. Τα όρια των κατά τα ανωτέρω οικισμών δέον: α) Να περιλαμβάνουν οικοδομάς, οικόπεδα αδόμητα, κοινωφελείς, κοινοχρήστους εγκαταστάσεις, εκκλησίας κ.λπ. Άπαντα τα ανωτέρω δέον να συναρτώνται άμεσα με την έννοιαν και την λειτουργικότητα του οικισμού β) Να προσδιορίζουν ενιαίαν έκτασιν ή και τμήματα μη συνεχόμενα εάν ο οικισμός είναι διαμορφωμένος εις διακεκριμένας οικιστικάς ενότητας (ως συνοικισμοί, συστάδες οικοδομών). γ) Να ακολουθούν κατά το δυνατόν φυσικά ή τεχνητά όρια. 3. Κατά τον καθορισμό των ορίων δέον να λαμβάνεται υπ` όψιν και τυχόν προγενεστέρα πράξις της Διοικήσεως περί καθορισμού των ορίων του οικισμού. 4. Περιοχαί αι οποίαι εκ της υφισταμένης χρήσεως, (δάση, καλλιεργούμεναι εκτάσεις, αγροί κ.λπ.) τεκμαίρεται ότι δεν αποτελούν μέρη του οικισμού αποκλείονται να περιληφθούν εντός των ορίων αυτού. Άρθρο 2 1. Τα όρια των κατά το προηγούμενον άρθρον οικισμών καθορίζονται δι` αποφάσεως του οικείου Νομάρχου συνοδευομένης υπό σχεδιαγράμματος, εφ` ού σημειούνται τα όρια και δημοσιευομένου ομού μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (άρθρον 6 παρ. 8 Ν. 947/1979). 2. Η απόφασις του Νομάρχου εκδίδεται μετά γνώμην του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, του οικείου Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου και της αρμοδίας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

2 3. Η διαδικασία δια τον καθορισμόν των ορίων των ως άνω οικισμών κινείται υπό του οικείου Δήμου ή κοινότητος, δύναται δε να κινηθή και υπό της οικείας Νομαρχίας. 4. Εις περίπτωσιν κινήσεως της διαδικασίας υπό του Δήμου ή της Κοινότητος εκτίθεται μετά του σχετικού σχεδιαγράμματος ή αεροφωτογραφίας εις το Δημαρχείο ή το Κοινοτικό Κατάστημα, επί δέκα πέντε ημέρας, ειδοποιουμένου του κοινού περί τούτου υπό του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος δια γενικής προσκλήσεως, τοιχοκολλημένης εις τα δημοσιώτερα μέρη του οικισμού. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβουν γνώσιν των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως εις τον Δήμο ή την Κοινότητα τας κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των. Ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να διαβιβάση ταύτας ομού, μετά της επ αυτών γνωμοδοτήσεώς του εις την Νομαρχία. Η αρμοδία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας εις την οποίαν κοινοποιείται η κατά το πρώτον εδάφιον απόφασις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, υποχρεούται εντός προθεσμίας 30 ημερών από λήψεως της αποφάσεως να αποστείλη τας απόψεις της εις την Νομαρχία. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας η απάντησις της ως άνω υπηρεσίας θεωρείται θετική δια τον Νομάρχη. 5. Εις περίπτωσιν κινήσεως της διαδικασίας υπό του Νομάρχου η σχετική μελέτη αποστέλλεται εις τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα και κοινοποιείται εις την αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας δια γνωμοδότησιν, η οποία δέον να εκδίδεται και να κοινοποιήται εις την οικεία Νομαρχία εντός προθεσμίας 30 ημερών από λήψεως της σχετικής μελέτης. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας αυτής η γνωμοδότησις θεωρείται δια το Νομάρχη θετική. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να εκπληρούνται υπό του οικείου Δήμου ή Κοινότητος και τα κατά την ανωτέρω παράγραφον 4 οριζόμενα. Παρερχομένης της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου ο Νομάρχης δύναται μετά σύμφωνον γνώμην του κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 2 Συμβουλίου να προβαίνη εις την έκδοσιν της σχετικής αποφάσεως περί καθορισμού των ορίων και άνευ της γνωμοδοτήσεως, του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 6. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 η γνωμοδότησις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων δέον να εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από της υποβολής εις την Νομαρχία της σχετικής διαδικασίας από τον Δήμο ή την Κοινότητα. 7. Όπου κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος αναφέρεται Νομάρχης, νοείται, δια τον Νομό Αττικής, ο Αναπληρωτής Νομάρχης Προϊστάμενος του οικείου διαμερίσματος, όπου Νομαρχία νοείται το οικείο Διαμέρισμα, όπου δε αναφέρεται Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, αρμόδιο δια γνωμοδότησιν, νοείται το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, του οικείου Διαμερίσματος και όπου έτεραι υπηρεσίαι νοούνται αι αντίστοιχοι υπηρεσίαι του οικείου Διαμερίσματος. Άρθρο 3 Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των, κατά το άρθρον 1 του παρόντος, οικισμών καθορίζονται ως εις τα επόμενα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9. Άρθρο 4 "Ι. α) Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα τα οποία έχουν ελάχιστον εμβαδόν δύο χιλιάδας (2.000τ.μ.) και πρόσωπον επί υφισταμένου κοινοχρήστου χώρου. β) Ειδικώς οικόπεδα κείμενα εντός οικισμών απομεμακρυσμένων εκ των αστικών κέντρων (ορεινών, δυσπροσίτων κ.λπ.) μη εμφανιζόντων έντονον ανάπτυξιν και εχόντων κατά την τελευταία απογραφήν πραγματικόν πληθυσμόν κάτω των 800 κατοίκων, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφ` όσον έχουν εμβαδόν 500τ.μ. και πρόσωπον επί υφισταμένου κοινοχρήστου χώρου. Οι οικισμοί ούτοι καθορίζονται δι αποφάσεων του αρμοδίου Νομάρχου κατόπιν προτάσεως του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου και μετά γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά προσκλήσεως προς υποβολή ενστάσεων, αναρτάται επί ένα μήνα εις το κοινοτικό κατάστημα, οι έχοντες δε έννομο συμφέρον, δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις προς τον οικείο Νομάρχη εντός δέκα ημερών από της ημέρας της τοιχοκολλήσεως. Αι ενστάσεις παραδίδονται εις τον Γραμματέα της Κοινότητος επί αποδείξει παραλαβής. Μετά την λήξιν της ως άνω προθεσμίας, η πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά των υποβληθεισών ενστάσεων διαβιβάζονται εις τον Νομάρχη, ο οποίος αποφασίζει εντός προθεσμίας ενός μηνός, διαβιβάζει δε την απόφαση μετά του σχετικού φακέλου εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ο οποίος δύναται να ακυρώσει την απόφαση του Νομάρχου εντός διμήνου. Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας, η απόφαση του Νομάρχου καθίσταται εκτελεστή, δημοσιεύεται δε μερίμνη τούτου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ότε και άρχεται η ισχύς αυτής". ***Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 του Π.Δ. της 19/ (ΦΕΚ Δ 459). Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 του ιδίου Π.Δ. 19/28 Αυγούστου 1981, ΦΕΚ Δ 459: "Αρξάμεναι διαδικασίαι καθορισμού των ορίων των προ της υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων επί των οποίων μέχρι της ενάρξεως ισχύος του κατά το άρθρον 1 του παρόντος Π.Δ. είχε ληφθή θετική γνωμοδότησις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 του από Π.Δ. ως ετροποποιήθη δια του από Π.Δ. "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 21/11/ Π. Δ. "περί καθορισμού

3 των ορίων των προ της υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων" (ΦΕΚ 287/Δ ) δύνανται κατά την κρίσιν του οικείου Νομάρχου να συνεχισθούν και ολοκληρωθούν κατά την διαδικασία του ως άνω από Π.Δ.". 2. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία έχουν: α) κατά την ημέρα δημοσιεύσεως του παρόντος Δ/τος: Ελάχιστον εμβαδόν: 300τ.μ. και β) κατά την , ημέρα δημοσιεύσεως του από Δ/τος "περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών κ.λπ., (ΦΕΚ 401 τ. Δ ): Ελάχιστο εμβαδόν: 150τ.μ. 3. Ωσαύτως θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με οίας διαστάσεις κα εμβαδόν είχον κατά την , ημέρα δημοσιεύσεως του από Δ/τος "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κ.λπ.", (ΦΕΚ 111 τ. Δ`). Άρθρο 5 1. Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το των πτερύγων ή το συνεχές, αναλόγως του επικρατούντος εις την περιοχή του οικοπέδου. 2. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται εις εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) της επιφανείας αυτών δια το σύστημα των πτερύγων ή εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) της επιφανείας αυτών δια το συνεχές σύστημα. Άρθρο 6 1. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού, δυναμένης λόγω κλήσεως του εδάφους, της κατασκευής και τρίτου ορόφου άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως. 2. Ως μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται τα επτά και ήμισυ (7,50) μέτρα. Το ύψος τούτο μετρείται από του υψηλοτέρου σημείου της τομής του περιγράμματος της κατόψεως του κτιρίου με το φυσικό ή το κατά την παρ. 5 του παρόντος διαμορφωμένο έδαφος. Το κτίριο δεν δύναται εις ουδεμία περίπτωση λόγω κλίσεως του εδάφους να υπερβή το μέγιστο ύψος των δέκα (10) μέτρων εις οιονδήποτε σημείο αυτού. 3. Εις περίπτωσιν προσθήκης καθ` ύψος ορόφου επί νομίμως υφισταμένου κατά την δημοσίευση του παρόντος κτιρίου ως επιτρέπεται υπέρβαση του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μεγίστου ύψους των 7,5μ μέχρις ενός (1,00) μέτρου, εφαρμοζομένου και εις την περίπτωσιν ταύτην του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος. 4. Εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους μέγιστα ύψη προσαυξάνονται κατά εν και ήμισυ (1,50) μέτρο. 5. Δια την διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον αι απολύτως αναγκαία εκσκαφαί. Επί κεκλιμένου δε εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου εις επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5μ. δι αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους (1,50μ). 6. Επί κτιρίου όγκου πλέον των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών μέτρων υπεράνω της στάθμης του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου τούτου εις μικροτέρους όγκους ή εις ανεξάρτητα κτίρια έστω και αν πρόκειται περί λειτουργικώς ενιαίου οικοδομήματος. Εφ` όσον δια λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή ή εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, αποφαίνεται επί της μελέτης του κτιρίου η οικεία Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). Άρθρο 7 1. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων ορίζεται εις 0.80 με τας εξής αποκλίσεις: α) Δια τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσεως δια την πλέον των 2.000τ.μ. επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις (0,40). Ουδεμία παρέκκλισις δύναται να χορηγήται εκτός της διασποράς των κτισμάτων εις το γήπεδο και του αριθμού των ορίων οι οποίοι δεν δύναται να υπερβαίνουν τους τρεις (3) κατά την κρίσιν της οικείας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. β) Δια κτίρια κοινής ωφελείας δια την πλέον των 2.500τ.μ. επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0,40. γ) Δια κατοικία και λοιπάς χρήσεις, ισχύουν τα εξής: Επί οικοπέδων επιφανείας μέχρι των 2.000τ.μ. η συνολική επιφάνεια των ανεγερθησομένων ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 400 τ.μ. Εν πάση περιπτώσει η ως άνω συνολική επιφάνεια δύναται να μη είναι μικροτέρα των 300τ.μ. τηρουμένης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Δια το επί πλέον των 2.000τ.μ. εμβαδόν των οικοπέδων ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0,05 υπολογιζομένης της συνολικής επιφανείας των ανεγερθησομένων ορόφων ως κάτωθι: Συνολική επιφάνεια ανεγερθησομένων ορόφων= (εμβαδόν οικοπέδου ) Χ 0,05. Η διασπορά των κτισμάτων εις το γήπεδο είναι υποχρεωτική εάν τούτο κρίνη απαραίτητο η οικεία Αρχιτεκτονική Επιτροπή.

4 ***Η παρ.1 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ.1 του Π.Δ. της 19/ (ΦΕΚ Δ` 459). 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων επιφανείας μικροτέρας των 300τ.μ. ορίζεται ως ακολούθως: "-Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 100τ. μ. συντελεστής δομήσεως 1,6 με μέγιστο ποσοστό καλύψεως 80%. -Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 200 τ.μ. συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 1,20. Εις την περίπτωσιν αυτή επιτρέπεται η συνολική επιφάνεια των ορόφων να είναι 160 τετραγωνικά μέτρα και το ποσοστό καλύψεως να προσδιορίζεται από την κατωτέρω σχέση: ΙΙΚ 160/2Ε όπου Ε το εμβαδόν του οικοπέδου". ***Οι εντός " " παραπάνω α) και β) περ. της παρ. 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ από το Π.Δ. της 21 Σεπτεμβρίου -8 Αυγούστου 1982, ΦΕΚ Δ 496, ως άνω. -Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικρότερης ή ίσης των 300τ.μ. ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 1,0 δυναμένης εν πάσει περιπτώσει της συνολικής επιφανείας των ορόφων να μην είναι μικρότερη των 240τ.μ. Άρθρο 8 1. Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική εφ όσον, εις τον οικισμό επικρατεί κάλυψη των οικοδομών δια στέγης κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας. 2. Υπεράνω του καθοριζομένου, δια του παρόντος Διατάγματος, μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός συμπαγούς στηθαίου, κτιστής δεξαμενής ποθηκεύσεως ύδατος ύψους έως ενός (1.00) μέτρου στέγης και καπνοδόχων. 3. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακος ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μεγίστου πλάτους μέχρις 1,20 μ. της προβολής αυτής μη υπολογιζομένης εις την κάλυψιν και τον συντελεστή δομήσεως, εφ όσον οι τυχόν προκύπτοντες χώροι είναι βοηθητικοί. 4. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος επί υποστηλωμάτων (ΡΙLΟΤIS) υπό την έννοια του Γ.Ο.Κ. 5. Ως οικοδομική γραμμή νοείται η εν τοις πράγμασι υφισταμένη τοιαύτη. 6. Κατ εξαίρεση το κτίριο δύναται να τοποθετείται κατά την κυρία όψιν αυτού εν όλω ή εν μέρει εσώτερον της κατά τα ανωτέρω οριζομένης οικοδομικής γραμμής και να υποχρεούται προς τούτο δια λόγους κυκλοφορίας είτε κατά την κρίσιν των πολεοδομικών αρχών είτε εφ` όσον υφίσταται σχετική γνωμοδότησις του Δημοσίου ή Κοινότητος του Συμβουλίου περί αυτού υπολογιζομένου εν πάση περιπτώσει του αφιερωμένου ούτως ακαλύπτου τμήματος εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου. 7. Επί οικοπέδων εμβαδού ίσου ή μεγαλυτέρου των 500τ.μ. το κτίριο δέον να τοποθετείται εις απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων, εκ της κατά τα ανωτέρω οριζομένης οικοδομικής γραμμής. 8. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών, η οικοδομή τοποθετείται εις απόσταση δέκα πέντε (15) μέτρων τουλάχιστον, από της κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (χειμέριον κύμα). "Κατ εξαίρεση εάν υφίσταται εν τοις πράγμασι Οικοδομική γραμμή διαμορφωμένη δια πυκνής δομήσεως, κατά την κρίσιν της αρμοδίας δια την χορήγηση της αδείας οικοδομής υπηρεσίας, η οικοδομή τοποθετείται επί της γραμμής ταύτης". ***Στην παρ.8 του άρθρου 8 προστέθηκε το εντός " " εδάφιο με το άρθρο 2 παρ.2 του Π.Δ. της 19/ (ΦΕΚ Δ 459). 9. Η περίφραξη των οικοπέδων των εχόντων πρόσωπον προς την θάλασσαν τοποθετείται επί της νομίμως καθοριζομένης γραμμής παραλίας. Άρθρο 9 (1. "Εντός των ορίων των οικισμών ως και εκτός αυτών εις απόσταση τουλάχιστον 500μ περιμετρικώς των καθοριζομένων ορίων, απαγορεύεται η ανέγερση οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κ.λπ."). *** Η παρ.1,η οποία είχε αντικατασταθεί ως άνω από την παρ.1 άρθρο 1 Π.Δ. 5 Μαϊου/6 Ιουνίου 1984, ΦΕΚ Δ 341, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 39 Ν.3325/2005,ΦΕΚ Α 68/ Προκειμένου περί επισκευών και αποκαταστάσεως παλαιών κτισμάτων παρουσιαζόντων ιδιαίτερον ενδιαφέρον περιλαμβανομένων εντός των ορίων οικισμών, η οικοδομική άδεια χορηγείται έστω και εάν η υφισταμένη δόμησις των κτισμάτων τούτων αντίκειται προς τους καθοριζομένους δια του παρόντος όρους (αρτιότης, κάλυψις, ύψος, θέσις οικοδομής εν τω οικοπέδω κ.λπ.) και τους εν γένει νύν ισχύοντας κατά την κρίσιν της αρμοδίας Ε.Ε.Α.Ε. 3. Επιβάλλεται η εγκατάστασις βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων εις τας περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφελείας, Τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφ` όσον εκ του μεγέθους των επιβάλλεται και κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας. Προκειμένου περί κατοικιών επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου. Άρθρο 10 Οικόπεδα τα οποία μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος ενέπιπτον εντός των ορίων οικισμών προ του 1923 καθορισθέντων δι αποφάσεων Νομαρχών, ή πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, αίτινες

5 δεν ηκυρώθησαν μεταγενεστέρως και ήσαν άρτια και οικοδομήσιμα, βάσει των μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεων, εξακολουθούν να θεωρούνται άρτια και οικοδομούνται υπό τους λοιπούς όρους του παρόντος Διατάγματος. ***Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 19/ (ΦΕΚ Δ 459). Άρθρο 11 Οι κατά την διαδικασία των άρθρων 1 και 2 του παρόντος προσδιορισθέντες καθ όρια οικισμοί δύνανται να οργανωθούν περαιτέρω κατά ζώνας εγκρινομένας δι αποφάσεως του Νομάρχου κατά την διαδικασία του άρθρου 2 του παρόντος και κατόπιν προηγουμένης συντάξεως σχετικής μελέτης. Άρθρο Η κατά το προηγούμενον άρθρον μελέτη περιλαμβάνει: α) Αναγνώριση της υφισταμένης καταστάσεως του οικισμού. β) Πρόταση οργανώσεως του οικισμού κατά ζώνας. 2. Η αναγνώριση της υφισταμένης καταστάσεως του οικισμού περιέχει εις έκθεση και διαγράμματα υπό κλίμακα: 1:2000 έως 1:500 τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία της υφισταμένης καταστάσεως του οικισμού α) Χρήσεις γης κατά ζώνες: κατοικίας, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις κ.λπ. β) Κυρίους κοινοχρήστους χώρους: πλατείας, κυρίας οδούς κυκλοφορίας κ.λπ. γ) Αρχαιολογικούς χώρους, ρέματα, κυρίας χαρακτηριστικάς φυτεύσεις (δάση, καλλιεργείας κ.λπ.). δ) Σημαντικάς ιδιοκτησίας Δήμου ή Κοινότητος, Δημοσίου και Οργανισμών. ε) Κτίσματα και αριθμόν ορόφων καθ ομάδας. στ) Μέσον πραγματοποιηθέντα συντελεστή δομήσεως (σ.δ.) (συνολική επιφάνεια εκμεταλλεύσεως συνολική επιφάνεια οικοπέδων). ζ) Αξιόλογα κτίσματα ή τμήματα οικισμού χρήζοντα ειδικής προστασίας. η) Πληθυσμιακάς μετοβολάς (μόνιμον και εποχιακόν πληθυσμόν). θ) Τάσεις αναπτύξεως του οικισμού (χαρακτήρα, περιοχάς αναπτυσσομένας και μη κατευθύνσεις επεκτάσεως κ.λπ.). ι) Γραμμή χειμερίου κύματος και παραλίας. 3. Η πρόταση οργανώσεως του Οικισμού κατά ζώνας περιέχει εις έκθεσιν και διαγράμματα υπό κλίμακα 1:2000 έως 1:500 τας προτεινομένας ρυθμίσεις και ειδικώτερον μέχρι τρείς κατηγορίας ζωνών υπό τας ενδείξεις Α, Β, Γ, εντός των οποίων ισχύουν οι εις τα επόμενα άρθρα ειδικοί όροι δομήσεως. 4. Η ζώνη Α περιλαμβάνει τμήμα ή τμήματα του οικισμού, εις τα οποία ο μέσος πραγματοποιηθείς συντελεστής δομήσεως (σ.δ.) είναι τουλάχιστον 1,0. 5. Η ζώνη Β περιλαμβάνει τμήμα ή τμήματα του οικισμού, εις τα οποία ο μέσος πραγματοποιηθείς σ.δ. είναι τουλάχιστον 0,6 έως 1,0. 6. Η ζώνη Γ περιλαμβάνει τμήμα ή τμήματα του οικισμού, εις τα οποία ο μέσος πραγματοποιηθείς σ.δ. είναι μικρότερος του 0,1. Άρθρο Τα εντός των ζωνών Α, Β και Γ ελάχιστα όρια εμβαδού των οικοπέδων ορίζονται ως ακολούθως: Ζώνη Α: Ελάχιστον εμβαδόν 100τ.μ. Ζώνη Β: Ελάχιστον εμβαδόν 500τ.μ. Ζώνη Γ: Ελάχιστον εμβαδόν 1000τ.μ. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου 1 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα: α) Τα οικόπεδα εντός των ζωνών Α, Β και Γ με τας διαστάσεις και το εμβαδόν το οποίον είχον κατά την ημέρα δημοσιεύσεως του από Β.Δ/τος "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κ.λπ." (ΦΕΚ 111 τ. Δ/68). β) Τα οικόπεδα εντός των ζωνών Β και Γ τα οποία είχον κατά την , ημέρα δημοσιεύσεως του από Δ/τος (ΦΕΚ 401 τ. Δ 79): Ελάχιστον εμβαδόν 150τ.μ. γ) τα οικόπεδα εντός των ζωνών Β και Γ τα οποία έχουν κατά την ημέρα δημοσιεύσεως του παρόντος: Ελάχιστον εμβαδόν 300τ.μ. Άρθρο 14 Οι Λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των ζωνών Α, Β και Γ ορίζονται ως ακολούθως: 1. Οικοδομικό σύστημα το των πτερύγων ή το συνεχές. 2. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδούς δυναμένης λόγω κλίσεως του εδάφους της κατασκευής και τρίτου ορόφου άνευ υπερβάσεως του σ.δ. 3. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 7,5μ. Το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος των κτιρίων μετρείται από του υψηλοτέρου σημείου της τομής του περιγράμματος της κατόψεως του κτιρίου με το φυσικό ή του κατά την παρ. 5 του άρθρου 6 του παρόντος διαμορφωμένου εδάφους. Το κτίριο δεν δύναται εις ουδεμία περίπτωσιν λόγω κλίσεως του εδάφους να υπερβή το μέγιστο ύψος των δέκα 10μ εις οιονδήποτε σημείο αυτής. 4. Εις περίπτωση κατασκευής στέγης, το κατά τας προηγουμένας παραγράφους μέγιστο ύψος των κτιρίων προσαυξάνεται κατά εν και ήμισυ (1,50) μ.

6 5. Εις την περίπτωσιν προσθήκης καθ ύψος ορόφου επί νομίμως υφισταμένου κατά την δημοσίευση του παρόντος κτιρίου επιτρέπεται υπέρβασις του κατά την παρ. 3 του παρόντος μεγίστου ύψους των 7,5μ. μέχρις ενός (1,00) μέτρου εφαρμοζομένου εις την περίπτωσιν ταύτην του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος. 6. Δια την διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον αι απολύτως αναγκαίαι εκσκαφαί. Επί κεκλιμένου δε εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου εις επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5μ δι` αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους ενός και ημίσεος (1,50) μ. 7. Επί κτιρίου όγκου πλέον των 2.000κ.μ. υπεράνω της στάθμης του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού εις μικροτέρους ή εις ανεξάρτητα κτίρια έστω και εάν πρόκειται περί λειτουργικώς ενιαίου οικοδομήματος. Εφ όσον δια λειτουργικούς λόγους του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, αποφαίνεται επί της μελέτης η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Άρθρο Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων ορίζεται κατά ζώνη ως ακολούθως: Ζώνη Α: σ.δ. 1,2 Ζώνη Β: σ.δ. 0,8 2. Δια τα οικόπεδα της Ζώνης Γ και προκειμένου δια την ανέγερσιν τουριστικών εγκαταστάσεων, κτιρίων κοινής ωφελείας και κτιρίων αμιγούς επαγγελματικής χρήσεως εγκαταστάσεων (βιομηχανικών, βιοτεχνικών, κ.λπ.) ορίζεται σ.δ. 0,8 τούτου υπολογιζομένου μέχρι των 2000τ.μ. επιφανείας οικοπέδου. "Δια την επί πλέον επιφάνεια του οικοπέδου ορίζεται σ.δ. Ο.4". ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε ως άνω με το Π.Δ. της 19/ (ΦΕΚ Δ` 459). 3. Ειδικώς δια τα οικόπεδα των ζωνών Α, Β και Γ ορίζεται: 3.1. Δια οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 100τ.μ. ορίζεται σ.δ. 1, Δια οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 200τ.μ. ορίζεται σ.δ. 1,2 δυναμένη εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 160τ.μ Δια οικόπεδα των ζωνών Β και Γ επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 300τ.μ. ορίζεται σ.δ. 1,0 δυναμένη εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 240τ.μ Δια οικόπεδα των Ζωνών Β και Γ επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 500τ.μ. ορίζεται σ.δ. 0,8 δυναμένη εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 300τ.μ Δια οικόπεδα της Ζώνης Γ και επιφανείας μικροτέρας των 1000τ.μ. δύναται η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 400τ.μ. Άρθρο Ως Οικοδομική γραμμή, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως, νοείται η εν τοις πράγμασι υφισταμένη. 2. Κατ εξαίρεση το κτίριο δύναται να τοποθετείται κατά την κυρία αυτού όψιν εν όλω ή εν μέρει εσώτερον της κατ` ανωτέρω οριζόμενης οικοδομικής γραμμής υποχρεούται προς τούτο για λόγους κυκλοφοριακούς είτε κατά την κρίσιν της πολεοδομικής αρχής είτε εφ όσον υφίσταται σχετική γνωμοδότησις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί αυτού υπολογιζομένου εν πάση περιπτώσει του αφιεμένου ούτως ακαλύπτου τμήματος εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου. 3. Επί οικοπέδων εμβαδού ίσου η μεγαλυτέρου των πεντακοσίων (500) τ.μ. το κτίριο δέον να τοποθετείται εις απόσταση τουλάχιστον 4μ εκ της κατά τα ανωτέρω οριζομένης οικοδομικής γραμμής. 4. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών η οικοδομή εφ όσον δεν ορίζεται άλλως τοποθετείται εις απόσταση 15μ τουλάχιστον από της κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (χειμέριον κύμα). "Κατ` εξαίρεση εάν υφίσταται εν τοις πράγμασι οικοδομική γραμμή κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οικοδομή τοποθετείται επί της γραμμής ταύτης". ***Το εντός " " β` εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 16 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ. της 19/ (ΦΕΚ Δ` 459). 5. Η περίφραξη των οικοπέδων των εχόντων πρόσωπον προς την θάλασσαν, εφ όσον δεν ορίζεται άλλως τοποθετείται επί της νομίμως καθοριζομένης γραμμής παραλίας. "6. Η επικάλυψη των μετά την ισχύ του παρόντος ανεγειρομένων κατασκευών, έστω και αν χρησιμοποιήται ωπλισμένον σκυρόδεμα, γίνεται δια κεραμοσκεπούς στέγης, εάν το στοιχείο τούτο επικρατή εκ παραδόσεως εις τον οικισμό, ή κατά έτερον υπερισχύοντα τρόπον κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου". ***Η παρ.6 του άρθρ. 16 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 5 του Π.Δ. της 19/ (ΦΕΚ Δ 459). 7. Υπεράνω του καθοριζομένου δια του παρόντος Δ/τος μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός συμπαγούς στηθαίου, κτιστής δεξαμενής αποθηκεύσεως ύδατος, ύψους έως 1,0μ στέγης και καπνοδόχων. 8. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακα ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μεγίστου πλάτους 1,20μ. της προβολής αυτής μη υπολογιζομένης εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως εφ όσον οι τυχόν προκύπτοντες χώροι είναι βοηθητικοί. 9. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος επί υποστυλωμάτων (ΡΙLΟΤΙS).

7 "10. Το πλάτος εξώστη στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο στο σύστημα των πτερύγων ορίζεται σε 1μ". ***Η παρ. 10 του άρθρου 16 προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. της 30.3/ (Δ` 92). Άρθρο Προκειμένου περί επισκευών και αποκαταστάσεως παλαιών κτισμάτων παρουσιαζόντων ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιλαμβανομένων εντός των ζωνών, η οικοδομική άδεια χορηγείται έστω και εάν η υφισταμένη δόμηση των κτιρίων τούτων αντίκειται προς τους καθοριζομένους δια του παρόντος όρους δομήσεως (αρτιότητα, θέση οικοδομής κ.λπ.) και τους εν γένει νυν ισχύοντας κατά την κρίσιν Ε.Ε.Α.Ε. 2. Επιβάλλεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων εις τας περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφελείας, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφ όσον εκ του μεγέθους των επιβάλλεται και κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας. Προκειμένου περί κατοικιών, επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου. Άρθρο 18 "Εντός των ορίων των ζωνών, ως και εκτός αυτών εις απόσταση τουλάχιστον 500μ περιμετρικώς των καθοριζομένων ζωνών, απαγορεύεται η ανέγερση οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κλπ". ***Το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5 Μαϊου/6 Ιουνίου 1984, ΦΕΚ Δ 341. Άρθρο Καταργούνται τα: α) από Π.Δ/γμα "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου" (ΦΕΚ 225 Δ`), β) το από Π.Δ/γμα περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κ.λπ." (ΦΕΚ 401 Δ), γ) από Π.Δ/γμα "περί καθορισμού των ορίων των προ της υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου" (ΦΕΚ 693Δ) ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. 2. Ειδικά διατάγματα αναφερόμενα εις κατονομαζομένους οικισμούς ως παραδοσιακούς προ του έτους 1923 εξακολουθούν να ισχύουν. 3. Οι όροι δομήσεως του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή επί οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 χαρακτηριζομένων δια Δ/των ως παραδοσιακών, των οποίων οι όροι δομήσεως καθορίζονται δι ειδικών Δ/των.

ΠΔ/2-3-81. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ 16-8-23 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο 13-3-81]

ΠΔ/2-3-81. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ 16-8-23 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο 13-3-81] ΠΔ/2-3-81. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ 16-8-23 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο 13-3-81] "Περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-8-23 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρ. 79 του κωδικοποιητικού διατάγματος από ΦΕΚ Δ 580/

Άρθρο 1. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρ. 79 του κωδικοποιητικού διατάγματος από ΦΕΚ Δ 580/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24 Απριλίου /3 Μαΐου 1985 Φ.Ε.Κ. Δ' 181 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/20-8-85) ΑΡΘΡΟΝ-1. ΠΔ/24-4-85.

ΠΔ/20-8-85) ΑΡΘΡΟΝ-1. ΠΔ/24-4-85. ΠΔ/24-4-85. (ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85). ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2000 Κατ. [ ΙΣΧΥΕΙ απο 3-5-85] "Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους.

Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους. Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους. Π.. ΤΗΣ 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 ) όπως έχει τροποποιηθεί µε τα Π.. της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν.

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 337/2000 ΦΕΚ: Α 281 20001228 Τίτλος: Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Προοίμιο Εχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 537 23 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 61 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τιμή του Σ.Ο.τελ. που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου τύπου των σελ. 12 και 13,

4. Η τιμή του Σ.Ο.τελ. που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου τύπου των σελ. 12 και 13, 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης (Κυκλική ή Γραμμική) = Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου Σ.Ε. = Συντελεστής Εμπορικότητας Τ.O. = Τιμή Οικοπέδου Σ.Ο. = Συντελεστής Οικοπέδου Κ. = Συντελεστής Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαίου 1985 (ΦΕΚ Δ' 270) ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαίου 1985 (ΦΕΚ Δ' 270) ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαίου 1985 (ΦΕΚ Δ' 270) ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 78/98 ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 2/12/98 αριθ.πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση.

Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση. Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση. [1] Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε εξ αιτίας της επικινδυνότητας της πλήρους εκμετάλλευσης των επιτρεπομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους 1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, από το 1828

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) & Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03

(ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) & Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) & Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03 "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 271 21 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 391 31 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33758 Έ γκριση πολεοδομικής μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88)

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) ΝΟΜΟΣ: 1772/88 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Οικοδομική [_ Ναι (α) I I Όχι (β) άδεια 2 Εντός I Ναι (α) Όχι (β) Πρόχειρη κατασκευή* σχεδίου ή I οικισμού 1 Τύπος κτιρίου (ν) Ιδιωτικό Δημόσιο Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Τακτοποίηση οικοπέδων

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Τακτοποίηση οικοπέδων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Τακτοποίηση οικοπέδων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Προσκύρωση οικοπέδων. Το οικόπεδο που δεν έχει τις προϋποθέσεις της αρτιότητας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33171 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2097 5 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 195 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου 25 26 27 παρ. 6 28 Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου παρ. 5α Σε περίπτωση πανταχόθεν ελεύθερων κτιρίων ή γενικά κτιρίων που παρουσιάζουν περισσότερες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 408 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 Μαρία Λ. Παύλου Μέλος ΔΣ Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 66 2 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση διαδικασίας σύνταξης «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι:

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ µε βάση την Εγκ.13/11 Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: Α. Από το κείµενο της Εγκ.13/11 1. (Α.Ι.1) Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΡΓΟΛΙΔΣ 33292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4447/2016 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Από την νομική αντιμετώπιση της προστασίας στην διαχείριση. Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος

Από την νομική αντιμετώπιση της προστασίας στην διαχείριση. Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» Κηφισσός - Π. δ/γμα της 15-6-1994 (ΦΕΚ 632/27-6-1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 33734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 553 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 63 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Έγκριση πολεοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη: 28-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Aρίθμ. Πρωτ. 65267/2403 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2015 (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3852/2010) Προς 1. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών markosgag@gmail.com 2. Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα