A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5"

Transcript

1 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so zadaním 5 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 B.1. Vymedzenie hranice riešeného územia 5 B.2. Opis riešeného územia 5 B.3. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu Liptovská Sielnica 5 B.4. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a urbárnych priestorov a stavieb 12 B.5. Riešenie verejnej dopravnej vybavenosti 15 B.6. Riešenie verejného technického vybavenia územia 15 B.7. Začlenenie stavieb do okolitej výstavby 21 B.8. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 21 B.9. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb 21 B.10. Etapizácia, vecná a časová koordinácia 24 B.11. Civilná ochrana 24 C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 24 D. DOKLADOVÁ ČASŤ 24 Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 2

2 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A.1. ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI Práce na Urbanistickej štúdii Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení, ďalej UŠ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál FVÚ, sú vypracované v zmysle zmluvy o dielo UŠ LIPTOVSKÁ SIELNICA - REKREAČNÝ AREÁL FVÚ č. 01/2015 medzi: Objednávateľom (obstarávateľom): FVÚ - Fond výtvarných umení Bratislava, Trnavská cesta Bratislava Štatutárny zástupca : ing. Viliam KÜNH, riaditeľ Zastupujúca osoba oprávnené zastupovať vo veciach technických : Ing. arch. Ján BURIAN (osoba oprávnená pre obstarávanie ÚPD a ÚPP) Telefón : , a Zhotoviteľom: Ing. arch. Peter NEZVAL, M. Šinského 7, Žilina autorizovaný architekt, ČAO 0261 AA ateliér: Žitná 13, Žilina Mobil : Riešiteľský kolektív : Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Peter NEZVAL Urbanizmus zodpovedný projektant : Ing. arch. Peter NEZVAL spolupráca : Anna VALACHOVÁ Doprava zodpovedný projektant : Ing. arch. Peter NEZVAL Energetika zodpovedný projektant : Karol KOLLÁR Vodné hospodárstvo zodpovedný projektant : Ing. Michal LEŠTACH Zástupca obstarávateľa : Ing. arch. Ján BURIAN Obstarávateľa bude zastupovať ako osoba oprávnená na obstarávanie ÚPP a ÚPD A.2. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY A.2.1. Dôvody obstarania a určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie Dôvodom pre obstaranie UŠ Liptovská Sielnica, Hrachovišnie Rekreačný areál FVÚ je potreba podrobnejšieho riešenia územia rozvoja rekreácie v lokalite Hrachovišnie v súlade so schváleným ÚPN -O Liptovská Sielnica v znení jeho Zmeny a Doplnku č.1. Povinnosť obstarania Urbanistickej štúdie pre uvedené územie priamo vyplýva z ustanovenia článku 10 záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Liptovská Sielnica schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici č. 81/2014 zo dňa Zadanie pre Urbanistickú štúdiu vypracoval Ing. arch. Ján Burian, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, registračné číslo odbornej spôsobilosti 229, prostredníctvom ktorého v súlade s ustanovením 2a a 4, ods.2) stavebného zákona zabezpečuje Fond výtvarných umení Bratislava, ako vlastník pozemkov určených pre funkciu rekreácie, obstarávanie Urbanistickej štúdie Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál FVU. Zadanie bolo spracované v rozsahu ustanovenia 3, ods. 1) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. a po odsúhlasení obcou, ako príslušným orgánom územného plánovania. Podľa ustanovenia 4, ods. 3) stavebného zákona slúži ako podklad pre spracovanie Urbanistickej štúdie Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál FVU. Schválené Zadanie obcou, ako príslušným orgánom územného plánovania, pre UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie uznesením Obecného Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 3

3 zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici č.44/2015 zo dňa , slúži ako podklad pre spracovanie UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál FVU. Urbanistická štúdia bude slúžiť pre overenie a podrobnejšie riešenie ÚPN O Liptovská Sielnica v uvedenej rozvojovej lokalite a pre potreby prípravy konkrétnych plánovaných zámerov v území a tiež ako podklad pre územné rozhodovanie. A.2.2. Ciele a úlohy Návrh riešenia v rozsahu urbanistickej štúdie je II. etapou v procese obstarávania UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU. Spracovaniu návrhu riešenia UŠ predchádzalo vypracovania a schválenie Zadania pre UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU, ktoré bolo schválené v obecnom zastupiteľstve v Lúčkach. Hlavné ciele riešenia UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU sú nasledovné : 1. Podrobnejšie riešiť časť územia vymedzeného v Územnom pláne obce Liptovská Sielnica pre potreby rozvoja funkcie rekreácie v rámci navrhovaného Strediska rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie. 2. V rámci riešeného územia nachádzajúceho sa v severozápadnej časti polostrova Hrachovišnie, tvoreného pozemkami vo vlastníctve Fondu výtvarných umení Bratislava riešiť umiestnenie samostatne stojacich rekreačných domov, vrátane dopravného a technického vybavenia a výsadby zelene. 3. Umiestnenie jednotlivých objektov rekreačných domov riešiť vo väzbe na existujúce a navrhované prístupové komunikácie v súlade s dopravným riešením ÚPN-O Liptovská Sielnica a s ohľadom na princípy tvorby krajiny a zachovanie prírodného prostredia územia. 4. Riešiť napojenie areálu výstavby rekreačných domov na inžinierske siete pri zohľadnení postupnosti a etapizácie výstavby navrhovaného Strediska rekreácie a turizmu Hrachovišnie. 5. Stanoviť spôsob a podmienky využívania riešeného územia s ohľadom na záujmy a požiadavky rozvoja funkcie rekreácie v rámci Strediska rekreácie a turizmu Hrachovišnie a celého rekreačného územia obce. 6. Vhodným spôsobom skĺbiť požiadavky ochrany prírody a tvorby krajiny vyplývajúce z ekologických nárokov územia so záujmami pobytovej rekreácie. 7. Stanoviť zásady pre zachovania kvalitného prírodného prostredia a krajinnej scenérie riešených lokalít a výsadbu zelene v riešenom území. A.2.3. Rozsah a obsah návrhu riešenia UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU je spracovaná v členení na textovú a grafickú časť. Textová časť je spracovaná primerane k rozsahu a štruktúre stanovenej v 13 ods. 4, písm. a) až j) Vyhlášky MŽPSR č. 55/2001 Z.z vo forme zviazanej správy vo formáte A4. Grafická časť je spracovaná primerane k požiadavkám na spracovanie urbanistickej štúdie vo farebnom prevedení na podklade kópie z katastrálnej mapy doplnenej o vrstevnice vo formáte A4. UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU je okrem tlačenej podoby v štyroch sadách je vyhotovená aj v dvoch vyhotoveniach na CD. Návrh riešenia má nasledovný obsah: a/ Textová časť : Sprievodná správa a) základné údaje b) riešenie Urbanistickej štúdie c) doplňujúce údaje d) dokladová časť b/ Grafická časť : v.č.1 Výkres širších vzťahov M 1: v.č.2 Komplexný urbanistický návrh M 1: v.č.3 Výkres verejného dopravného a technického vybavenia M 1: A.2.4. Podklady ÚPN-O Liptovská Sielnica, schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 117/2010 zo dňa , Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 4

4 A.3. ÚPN-O Liptovská Sielnica ZaD č.1, schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 81/2014 zo dňa , Zadanie pre UŠ Lúčky ICHR Holica, vypracované 03/2015, Ing. arch. Ján Burian, schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.44/2015 zo dňa , Kópia mapy katastrálneho územia VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA V ZÓNE Návrh riešenia UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU je vypracovaný v súlade so schváleným ÚPN-O Liptovská Sielnica ZaD č.1, ktorý je územnoplánovacím dokladom platným pre územie riešenej zóny. UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU bude slúžiť pre overenie a spodrobnenie riešenia ÚPN-O v uvedenej rozvojovej lokalite a pre potreby prípravy konkrétnych plánovaných zámerov v území a tiež ako podklad pre územné rozhodovanie. A.4. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM Návrh riešenia UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU je vypracovaný v súlade so schváleným zadaním pre UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU (uznesenie obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici č.44/2015 zo dňa ). B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE B.1. VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU návrh riešenia je spracovaná vo vymedzenom území katastrálneho územie v mierke 1:1 000 (ICHR lokalita Hrachovišnie). Rozvojová lokalita je spracovaná aj v rozsahu v súlade s vymedzeným územím ÚPN-O Liptovská Sielnica ZaD č.1 pre rozvoj rekreácie na ploche Rekreačného územia na plochách pre každodennú rekreáciu bývajúceho obyvateľstva a turistov v rámci Strediska rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie. Riešené územie sa nachádza na severozápadnej časti polostrova Hrachovišnie v katastrálnom území obce Liptovská Sielnica. Riešené územie pozostáva z pozemkov parcelné čísla 1237/1, 1237/2 a 1238 KN ktoré sú v majetku Fondu výtvarných umení a z bezprostredného okolia uvedených pozemkov. Samotná výstavba vrátane prístupu na pozemky je riešená na uvedených troch pozemkoch. Na okolitých pozemkoch je riešené napojenie lokality na nadradený dopravný systém cestnej dopravy, napojenie na verejné technické vybavenie a riešenie väzieb na okolité funkčné plochy rekreačného územia polostrova Hrachovišnie. V Urbanistickej štúdii Liptovská Sielnica ICHR FVU Hrachovišnie je riešené územie spracované v mierke 1 : B.2. OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA Novými rozvojovými plochami sa posilňuje rozvoj rekreačnej funkcie vo forme ICHR pre FVU v lokalite Hrachovišnie v priamej väzbe na obdobne navrhované plochy na využívanie v schválenom ÚPN-O v rámci územného okrsku ÚO F: Stredisko rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie rekreačné územie, územnom bloku ÚB F.2, rekreačné územie rozvojové. Riešené územie sa nachádza na severozápadnej časti polostrova Hrachovišnie. V súčasnosti je evidované a využívané ako poľnohospodárska pôda (PP) vo forme ornej pôdy. Územie je mierne svažité s expozíciou svahu na juhozápad. Na vymedzenej ploche vo vlastníctve FVU sú umiestnené navrhované nové objekty ICHR v celkovom počte 21 chát vrátane navrhovanej dopravnej obsluhy obslužnými komunikáciami vo funkčnej triede C3 kategórii MO 6,5/30 a D1 (ukľudnená komunikácia). Prístup k riešenému územiu ICHR FVU bude po súčasnej spevnenej komunikácii ktorá sa ho dotýka z jeho východnej strany. Uvedenú komunikáciu, v jej súčasnej polohe, navrhuje ÚPN-O ako hlavnú prístupovú komunikáciu do SRT Hrachovišnie vo funkčnej triede B3 a výhľadovej kategórii MZ 8,5/50. Táto komunikácia je napojená na nadradený komunikačný systém prostredníctvom cesty II/584 (C 9,5/70)spájajúcej okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín B.3. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚPN-O LIPTOVSKÁ SIELNICA B.3.1 Záväzné podmienky a požiadavky vyplývajúce zo záväzných častí územného plánu obce Pri spracovaní a v zmysle schváleného Zadania pre UŚ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU boli akceptované nasledovné výstupy z platného ÚPN-O Liptovská Sielnica v znení ZaD č.1 (šikmým písmom s priamou väzbou na riešenú lokalitu UŠ FVU): Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 5

5 1. V oblasti priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - Funkčné členenie riešeného územia je vymedzené v grafickej časti na výkr. č.2: Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v merítku 1: , a v Schéme záväznej časti a verejnoprospešných stavieb. - Priestorové usporiadanie riešeného územia je vyznačené v grafickej prílohe: Schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb. Riešené územie - administratívne územie obce Liptovská Sielnica je v nej organizačne rozčlenené na územné okrsky (ÚO). Územné okrsky sú ďalej členené na územné bloky (ÚB) ucelené plochy zástavby, resp. priestorov s relatívne rovnorodou priestorovou štruktúrou a funkčným využitím (A.1 = územný blok v okrsku A s poradovým číslom 1) - Funkčné členenie a priestorové usporiadanie je vymedzené nasledovne: F rekreačné územie (polostrov Hrachovišnie) rozvojové územie ÚB F.1: rekreačné územie rozvojové ÚB F.2: rekreačné územie rozvojové 2. Z hľadiska funkčné členenie riešeného územia - Funkčné členenie riešeného územia je vymedzené v grafickej časti na výkr. č.2: Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v merítku 1: v merítku a v Schéme záväznej časti a verejnoprospešných stavieb. Funkčné členenie je vymedzené nasledovne: - Rekreačné územia plochy zabezpečujúce požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. V riešenom území sú to: - ÚO F: Stredisko rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie rekreačné územie - ÚB M: rekreačné územie - ÚB G.2: rekreačné územie - Časti územia, ktoré majú navrhnuté nové funkčné využitie oproti súčasnému stavu sú predovšetkým plochy poľnohospodárskej pôdy a vodné plochy určené na iné funkčné využitie. Plochy poľnohospodárskej pôdy určenej na iné využitie sú vymedzené v grafickej časti vo výkrese č.7 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde. 3. V oblasti prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch - Na všetkých plochách individuálneho bývania, polyfunkčných plochách, plochách občianskej vybavenosti, športu a verejnej zelene je nevyhnutné: - rešpektovať hlavnú funkciu hlavnú funkciu reprezentujú stavby, objekty a zariadenia, ktoré v území či ploche prevládajú a určujú všetky charakteristiky funkčného využitia - doplnkové funkcie sú povolené len v rozsahu neobmedzujúcom hlavnú funkciu: - odporúčanej doplnkovej funkcii zodpovedajú stavby, objekty a zariadenia, ktoré nie sú plošne a významovo rozhodujúce, ale slúžia k doplneniu hlavnej funkcie a k vytvoreniu optimálneho funkčného využitia, - prípustnú doplnkovú funkciu reprezentujú stavby, objekty a zariadenia, ktoré síce priamo nepodporujú dominantnú funkciu, a je možné ich umiestniť len výnimočne, na základe posúdení všetkých urbanistických, hygienických a ekologických aspektov, - statickú dopravu (parkovanie a garážovanie) je nevyhnutné zabezpečiť na vlastnom pozemku - Rekreačné územia plochy zabezpečujúce požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. V riešenom území sú to: - ÚO F: Stredisko rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie rekreačné územie - ÚB M: rekreačné územie - ÚB G.2: rekreačné územie - hlavná funkcia: rekreácia a šport v jednotlivých ÚO a ÚB zameraná nasledovne: - v ÚO F: na rekreačné bývanie a s ním spojená občianska vybavenosť služby vo voľnom cestovnom ruchu (verejné ubytovanie a stravovanie) a verejná zeleň - v ÚO M: šport a kúpele, rekreačné ubytovanie len ako prípustná funkcia - v ÚB G.2: rekreácia pri vode a vodné športy, ubytovanie je len ako prípustná funkcia - priestorová regulácia: - ÚO F: rozvojové územie, - ÚB M: rozvojové územie, - ÚB G.2: rozvojové územie, Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 6

6 priestorovú reguláciu a zastavovacie podmienky je potrebné vzhľadom k rozsahu územia a rôznorodosti funkcií preveriť urbanistickými štúdiami jednotlivých rozvojových lokalít. 4. V oblasti regulatívov verejného dopravného vybavenia - Rešpektovať ochranné pásmo ciest II. a III. triedy v zmysle zákona č.135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb., - Rešpektovať navrhnuté kategórie a funkčné triedy miestnych komunikácií v zmysle STN , - Novonavrhované komunikácie na plochách IBV riešiť ako obojsmerné, vzájomne zokruhované, s minimálnym návrhom zaslepených komunikácií, - Rešpektovať súčasné polohy autobusových zastávok, vrátane navrhovaných zastavovacích pruhov navrhovaných autobusových zastávok, - Pozdĺž cesty II/ v zastavanom území obce rezervovať priestor pre chodník pre peších, - Rezervovať dostatočné plochy pre statickú dopravu pri objektoch občianskej vybavenosti, výroby, rekreácie a športu, - Rezervovať plochy pre nemotoristické komunikácie pre peších a cyklistov, - Rezervovať plochy pre vybavenosť cykloturistických trás, - Rezervovať plochy pre vybavenosť prechádzkových chodníkov. 5. V oblasti regulatívov verejného technického vybavenia - Rešpektovať trasy existujúcich vodovodných potrubí a polohu vodohospodárskych objektov vrátane ich ochranných pásiem, - Rešpektovať navrhovaný systém zásobovania riešeného územia vodou, - Súčasťou vodovodu budú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam ukončené tesne za hranicou pozemku, - Ďalšie objekty na vodovodnej sieti (meranie spotreby, redukcia tlaku a pod.) budú predmetom riešenia ďalších stupňov PD, - Vonkajšie požiarne hydranty budú rozmiestnené v predpísaných vzdialenostiach na odbočkách rozvodu pitnej vody tak, aby ich vzdialenosť od chránených objektov bola maximálne 80m, - pre spotrebisko SRT Hrachovišnie zabezpečiť prívod vody ku čerpacej stanici a realizovať výtlačné vodovodné potrubie do nových vodojemov, - zabezpečiť zväčšenú akumuláciu vody a 2 tlakové pásma, - rešpektovať trasy existujúcich kanalizačných potrubí a polohu stávajúcej aj navrhovanej čistiarne odpadových vôd, vrátane ich ochranného pásma, - rešpektovať výstavbu navrhovaného systému odkanalizovania riešeného územia, - súčasťou splaškovej kanalizácie budú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam (rodinné domy, objekty občianskej a technickej vybavenosti) ukončené tesne za hranicou pozemku, - rešpektovať navrhovanú sieť 22 kv vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáži vedení a rozvodov, umiestnenia a rekonštrukcie trafostaníc, - dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 656/2004 Z.z., - v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných VN vedení použiť také technické opatrenia, ktoré zabránia usmrcovaniu vtákov - rešpektovať stávajúci VTL a STL plynovod, regulačnú stanicu VTL/STL plynu a navrhované rozvody STL zemného plynu do 0,3 MPa. - navrhovanú bytovú výstavbu uvažovať na možnú 100% plynofikáciu. - zemný plyn využívať komplexne pre vykurovanie, prípravu TÚV a varenie. - STL rozvod si vyžaduje u odberateľov montáž regulátorov tlaku plynu STL / NTL, - potreby tepla riešiť naďalej decentralizovaným systémom, - intenzívnejším využívaním geotermálnej energie a ekologických palív (ZPN a drevný odpad) v objektových alebo bytových zdrojoch tepla dosiahnuť znižovanie vypúšťaných škodlivín do ovzdušia. 6. V oblasti regulatívov ochrany prírody, tvorby krajiny, ochrany prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva - Pri stavebnej činnosti v území mimo NKP a známych archeologických lokalít je nutné dodržať povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa 40 Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v súlade s 127 Stavebného zákona, Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 7

7 - Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenie pre stavebné akcie v k.ú. obce Liptovská Sielnica bude záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, - Pri hospodárskej a rekreačnej činnosti rešpektovať zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a územia chránené v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000, - Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability. - Zachovať a doplniť brehové porasty. - Pri návrhu regulácie vodných tokov rešpektovať potrebu vytvorenia priestoru pre pobrežnú vegetačnú zónu, zabezpečujúcu biotickú integritu a priaznivé existenčné podmienky riečneho ekosystému pre akvatickú a semiakvatickú biotu. - Rešpektovať Zákon o vodách 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN a V oblasti regulatívov starostlivosti o životné prostredie - V území je neprípustné vypaľovanie porastov a spaľovanie odpadov, prípadne umelých hmôt, - Na automobilovej a pešej cestnej sieti je potrebné zrealizovať bezprašnú povrchovú úpravu, - Vlastníci alebo správcovia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce sú povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu zavedeného obcou a realizovaného prostredníctvom oprávneného vývozcu, - Osoby produkujúce tekutý odpad v častiach obce, v ktorých je vybudovaný kanalizačný zberač, sú povinné pripojiť svoje nehnuteľnosti na kanalizačný zberač najneskôr do 6 mesiacov od uvedenia príslušného kanalizačného zberača do činnosti, - Povinnosťou všetkých pôvodcov bioodpadu je prednostne tento odpad kompostovať, - Riešené územie patrí do oblasti s nízkym až stredným radónovým rizikom. 8. V oblasti vymedzenia zastavaného územia obce - V súčasnosti platné vymedzenie zastavaného územia je v navrhnuté na rozšírenie v 6 lokalitách v územných okrskoch F, I, G, J a M o celkovú plochu m 2 nasledovne: - plocha č.1, v ÚB I.1 pre navrhnutú lokalitu rekreačného bývania s celkovou výmerou m 2 - plocha č.2 pokrývajúca celý ÚO F (rekreačné územie), časť ÚO G.2 (navrhované plochy rekrácie), časť ÚO J.1 (už v súčasnosti zastavané územie a navrhovaná rekreačná plocha pri mlyne) a časť navrhovaného rekreačného územia v ÚO M.1 s celkovou výmerou m 2 9. V oblasti vymedzenia ochranných pásiem a chránených území - Ochranné pásma hygienického charakteru: - Ochranné pásmo cintorína v šírke 50 m nevhodné pre obytnú funkciu, má tu byť umiestnená predovšetkým vysoká zeleň, - Ochranné pásmo ČOV 100 m od obytných objektov. - Ochranné pásma technického charakteru: - VN 22 kv vzdušné vedenie 10 m od krajných vodičov na každej strane, - VN 22 kv káblové vzdušné aj zemné 1m od osi kábla na obe strany, - Ochranné pásma stožiarových trafostaníc v šírke 10 m od okraja, - Ochranné pásmo murovanej (kioskovej) trafostanice je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou trafostanice, - vodovod do priemeru 500 mm má ochranné pásmo v šírke 1,5 m a nad priemer 500 mm v šírke 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia podľa 19 ods.2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach, - Ostatné ochranné pásma: - Ochranné pásmo lesa 50 m, - Ochranné a prístupové pásma vodných tokov je 6 m od brehovej čiary obojstranne pre manipulačné a požiarne vozidlá. 10. V oblasti vymedzenia územia obce pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny - Z dôvodu potreby podrobnejšieho spracovania celkového priestorového riešenia, funkčného využívania riešeného územia a určenia podrobných zastavovacích podmienok pre umiestňovanie stavieb, je potrebné po schválení ÚPN - O Liptovská Sielnica v lokalitách: - Stredisko rekreácie a turizmu Hrachovišnie, Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 8

8 - Stredisko športu, relaxácie a oddychu Kujanky, - Sielnický pobrežný pás Pod hájom, - Základňa rekreácie a vodných športov Sielnická zátoka, obstarať urbanistické štúdie pre realizáciu jednotlivých zámerov. 11. V oblasti vymedzenia verejnoprospešných stavieb v širšom území polostrova Hrachovišnie ZV.2 verejná zeleň rekreačný park Hrachovišnie, ZV.3 verejná zeleň stromoradia a aleje v SRT Hrachovišnie, ZV.15 prepojovací pás ekostabilizačnej vegetácie ZV.17 lesná vegetácia chránených areálov D.5 navrhovaná MK kategórie B3 (Hrachovišnie) D.7 navrhovaná MK kategórie C3 (SPRP a SRT Hrachovišnie), D.10 nemotoristická komunikácia pre peších a cyklistov, D.11 rekreačná nemotoristická cesta, D.18 kamenné prístavné mólo Hrachovišnie, V.12 rozvodné vodovodné potrubia pre l. tlakové pásmo Hrachovišnie, V.13 rozvodné vodovodné potrubia pre ll. tlakové pásmo Hrachovišnie, K.15 dažďová kanaliz.sieť vrátane ORL a odlahč. komôr v SRT Hrachovišnie, K.16 splašková kanalizačná sieť v SRT Hrachovišnie, K.17 čerpacia stanica odpadových vôd ČS 5 Hrachovišnie, E.8 navrhované trafostanice v ÚO B(T12), ÚO F(T18 - T25), ÚB G.2 (T15), ÚB I.1 I (T.13 a T14), ÚB J.3 (T16 a T17), E.9. distribučná sieť NN elektrických rozvodov, E.13 tepelné hospodárstvo pre SRT Hrachovišnie na báze GT vrtu, E.15 tepelné hospodárstvo pre časť SRT Hrachovišnie na báze tepelných čerpadiel. B.3.2 Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia stanovené v schválenom Zadaní pre UŠ Lúčky ICHR Holica V UŠ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU sú plochy územia vymedzeného v bode E) Zadania riešené jednovariantne v súlade s platným Územným plánom obce Liptovská Sielnica. B.3.3 Požiadavky na obsah UŠ Lúčky ICHR Holica stanovené v schválenom Zadaní pre UŠ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU 1. Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície Pri spracovaní UŠ bolo potrebné: - za hlavnú kompozičnú os riešeného územia považovať navrhovanú obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C3, vedenú južným okrajom riešeného územia od jej napojenia na navrhovanú zbernú komunikáciu funkčnej triedy B3 smerom na západ, - v riešenom území Urbanistickej štúdie neuvažovať s vytvorením ťažiskového priestoru, - v rámci riešeného územia neuvažovať s vytváraním dominánt, - navrhované rekreačné domy riešiť s jedným nadzemným podlažím a jedným využiteľným podkrovím, s možnosťou podpivničenia, so stanovenou maximálnou výškou stavby nad úrovňou okolitého terénu, - minimalizovať terénne úpravy na pozemkoch rekreačných domov, - podiel nezastavaných plôch zelene na pozemkoch rekreačných domov musí predstavovať minimálne 75 % ich celkovej výmery, - pri návrhu novej výstavby rešpektovať prírodnú scenériu okolitej krajiny, - rešpektovať priehľady na panorámu voľnej krajiny. 2. Požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia Pri spracovaní UŠ bolo potrebné: - rešpektovať kompozičné a priestorové regulatívy stanovené v záväznej časti platného Územného plánu obce v znení Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Liptovská Sielnica, - rešpektovať regulatívy funkčného usporiadania územia stanovené v záväznej časti platného Územného plánu obce v znení Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Liptovská Sielnica, Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 9

9 - objekty rekreačných domov situovať pozdĺž navrhovanej obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 trasovanej južným okrajom pozemku parcela 1238 KN a severným okrajom pozemku parcela 1241 KN, - stanoviť minimálnu vzájomnú vzdialenosť navrhovaných rekreačných objektov tak, aby bol zachovaný rekreačný a prírodný charakter riešeného územia, - stanoviť minimálnu a maximálnu vzdialenosť rekreačných domov od okraja prístupovej komunikácie, - stanoviť maximálnu výšku objektov rekreačných domov nad úrovňou upraveného terénu, - zastrešenie objektov rekreačných chát riešiť sedlovou strechou s určením jej minimálneho a maximálneho sklonu vrátane určenia materiálu strešnej krytiny, - pri návrhu rekreačných objektov vychádzať z proporcií tradičnej ľudovej architektúry podhorských oblastí Liptova a pri ich výstavbe uprednostniť použitie prírodných materiálov drevo a kameň, - pri rekreačných domoch môžu byť umiestnené zariadenia súvisiace s rekreačnou funkciou ako napríklad ohnisko, pevný zabudovaný drevený stôl s lavicami, menší bazén a pod., - výstavba garáží, skladov a hospodárskych objektov sa nepripúšťa, - pri návrhu zástavby rešpektovať terénne danosti riešeného územia a pohľady na panorámu okolitej krajiny. 3. Požiadavky na riešenie dopravy Pri spracovaní UŠ bolo potrebné : - akceptovať polohu existujúcej spevnenej komunikácie vedenej od jej napojenia na cestu II/584 v pokračovaní smerom južným až k prístavnému mólu na polostrove Hrachovišnie, - v súlade s dopravnou časťou schváleného ÚPN-O Liptovská Sielnica uvažovať v koridore uvedenej komunikácie s vybudovaním hlavnej zbernej komunikácie Strediska rekreácie a cestovného ruchu Hrachovišnie vo funkčnej triede B3 a vo výhľadovej kategórii MZ 8,5/50, - rešpektovať základné princípy dopravného napojenia jednotlivých funkčných plôch Strediska rekreácie a cestovného ruchu Hrachovišnie na uvedenú komunikáciu prostredníctvom obslužných komunikácií funkčnej triedy C3, - obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C3 zabezpečujúcu dopravnú obsluhu riešeného územia, ale aj pozemkov nachádzajúcich sa na južne od riešeného územia trasovať južným okrajom pozemku parcela 1238 KN a severným okrajom pozemku parcela 1241 KN, - povinnou súčasťou návrhu uvedenej obslužnej komunikácie bude stromová alej vedená po jej južnom okraji v celej trase komunikácie v súlade so záväznou časťou ÚPN-O, - pri návrhu dopravného riešenia Urbanistickej štúdie rešpektovať ustanovenia STN s STN , - v riešenom území neuvažovať s trasou autobusovej dopravy, nakoľko existujúce zástavky v obci pokrývajú pešou dostupnosťou navrhovanú výstavbu v lokalite Hrachovišnie, - pozdĺž hlavnej obslužnej komunikácie navrhnúť obojstranný peší chodník v šírke 1,5m, - vo výkrese dopravy vyznačiť funkčné triedy a kategórie navrhovaných komunikácií, - parkovanie osobných motorových vozidiel pri rekreačných domoch riešiť na ich vlastných pozemkoch, - obslužné komunikácie využívať zároveň pre pohyb peších a cyklistov. 4. Požiadavky na riešenie technického vybavenia Pri spracovaní UŠ v časti vodné hospodárstvo bolo potrebné: - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie riešeného územia riešiť v cieľovom období pre celý polostrov Hrachovišnie v súlade s platným ÚPN-O Liptovská Sielnica vybudovaním verejného vodovodu vrátane II. tlakového pásma a vybudovaním verejnej kanalizácie s prečerpávaním splaškových vôd a ich čistením buď v ČOV Liptovská Sielnica, alebo v prípade dobudovania kanalizačného zberača v úseku Liptovský Trnovec - Liptovská Sielnica v s čistením v ČOV Liptovský Mikuláš, - novo navrhované vodovodné potrubia riešiť s možnosťou ich zokruhovania, - do doby komplexného vyriešenia uvedenej problematiky riešiť zásobovanie vodou buď napojením na existujúce siete na území obce, vybudovaním vlastného zdroja pitnej vody vrátane akumulácie, alebo vybudovaním vlastných studní na úžitkovú vodu a dovozom pitnej vody, - do doby komplexného vyriešenia problematiky odvádzania splaškových vôd zabezpečiť ich odvádzanie z riešeného územia vybudovaním splaškovej kanalizácie napojenej do existujúcej ČOV na polostrove Hrachovišnie, v prípade potreby riešiť jej kapacitné rozšírenie, Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 10

10 - zabezpečiť odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch a komunikácií cez odlučovače ropných produktov, - trasy verejnej kanalizácie a rozvody vody viesť v koridore navrhovaných verejných obslužných komunikácií, - riešenie vodovodu a kanalizácie konzultovať v rozpracovanosti s ich správcami. Pri spracovaní UŠ v časti energetika bolo potrebné: - zásobovanie elektrickou energiou a teplom riešeného územia riešiť v cieľovom období pre celý polostrov Hrachovišnie v súlade s platným ÚPN-O Liptovská Sielnica vybudovaním potrebného počtu distribučných trafostaníc napojených na 22 kv vedenia a vybudovaním NN rozvodov uložených v zemi, - v súvislosti s rozvojovými plochami riešiť potrebu budovania nových trafostaníc a tieto navrhovať v centrách odberu tak, aby dĺžky NN vývodov nepresahovali 350 m, - trafostanice riešiť ako kioskové s výkonom do 630 kva, v prípade požiadavky na výkon do 250 kva ako kompaktné, - navrhované 22 kv prípojky na trafostanice a NN rozvody riešiť ako zemné káblové - v prvej etape napojiť riešené územie na existujúcu elektrickú sieť na polostrove Hrachovišnie, v prípade potreby zvýšiť kapacitu existujúcej TS, alebo vybudovať novú, - neuvažovať o napojení obytného územia na centrálny zdroj tepla, - objekty rekreačných domov budú vykurované tuhými palivami na báze drevnej hmoty bez možnosti použitia fosílnych palív, - vo výkresovej časti zakresliť trasy existujúcich a navrhovaných inžinierskych sietí, vrátane ich ochranných pásiem, - riešenie inžinierskych sieti konzultovať v rozpracovanosti s ich správcami. 5. Požiadavky na ochranu prírody, kultúrneho dedičstva, prírodných zdrojov a chránených území Pri spracovaní UŠ bolo potrebné : - vychádzať zo skutočnosti, Že riešené územie sa nachádza v prvom stupni ochrany prírody podľa 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. V riešenom území sa nenachádzajú maloplošné chránené územia Národnej sústavy chránených území, ani Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 chránené vtáčie územia ani navrhované územia európskeho významu. Riešené územia Zmeny a Doplnku nezasahuje do genofondových lokalít, biotopov, biocentier, ani do ochranných pásiem vodných tokov, ani do biokoridorov pozdĺž miestnych tokov vrátane brehových porastov, - pri realizácii zámerov a využívaní územia rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platné pre príslušný stupeň ochrany ako aj ustanovenia 4 všeobecná ochrana rastlín a živočíchov a 6 ochrana biotopov, - pri návrhu novej zástavby uprednostniť čo možno najmenšie zásahy do konfigurácie terénu - rešpektovať výhľady na okolitú panorámu krajiny, - pri riešení verejnej zelene uprednostniť použitie autochtónnych druhov drevín, - vychádzať zo skutočnosti, že v riešenom území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky (ďalej len NKP), ktoré sú evidované v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ani evidované archeologické lokality,. - z dôvodu možnosti odkrytia neznámych archeologických lokalít v riešenom území je pri vykonávaní činností potrebné rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov predovšetkým ustanovenia 30, ods. 4), 37, ods. 1), 39, ods. 3) a 40 ods.4) ako aj ustanovenia 127, ods.1) a 2) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, - vychádzať zo skutočnosti, že do riešeného územia nezasahujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, zdrojov pitnej vody, v území sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, výhradné ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, ložiská nevyhradených nerastov ani určené prieskumné územia pre vyhradené nerasty. 6. Požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami a civilnej ochrany obyvateľstva Pri spracovaní UŠ bolo potrebné : - vychádzať zo skutočnosti, že v riešenom území sa nenachádzajú objekty súvisiace so záujmami obrany štátu ani objekty v správe a majetku ministerstva obrany, Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 11

11 - v súvislosti so záujmami obrany štátu zabezpečiť priechodnosť cesty II/584 spájajúcej okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín, - v súvislosti s požiadavkami civilnej ochrany obyvateľstva vychádzať zo skutočnosti, že všetky objekty v riešenom území budú slúžiť iba na prechodné ubytovanie návštevníkov v dĺžke niekoľko dní, prevažne počas víkendov a v letnom období, - s ohľadom na obmedzený spôsob užívania objektov riešiť spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva primerane potrebám a podmienkam Zákona č.42/1994 Z.z. a Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z., - neumiestňovať novú výstavbu rekreačných chát v inundačnom území miestnych tokov v území ohrozenom 50 ročnou resp. 100 ročnou vodou z miestnych tokov a v zosuvných územiach, - rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, - problematiku požiarnej ochrany riešiť v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z., - požiarnu vodu zabezpečovať povrchovým odberom z Vodnej Nádrže Liptovská Mara a dovozom v cisternách hasičských vozidiel na miesto prípadného požiaru. 7. Požiadavky z hľadiska životného prostredia Pri spracovaní UŠ bolo potrebné: Na úseku ochrany ovzdušia - vychádzať zo skutočnosti, že v riešenom území sa nenachádzajú a ani nebudú navrhované stredné zdroje znečisťovania ovzdušia - pri vykurovaní objektov ICHR nepripustiť používanie fosílnych palív - rešpektovať ustanovenia zákona 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov Na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd - likvidáciu odpadových vôd riešiť vybudovaním kanalizácie zaústenej do ČOV, - rešpektovať platné právne normy v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd. Na úseku ochrany pred hlukom a vibráciami - neumožniť v riešenom území používanie strojov a zariadení produkujúcich nadmerný hluk a vibrácie, - nerušiť územie nadmerným hlukom z reprodukovanej hudby ani iným spôsobom. Na úseku ochrany pred účinkami zápachu - neuvažovať v riešenom území s chovom a ustajnením hospodárskych zvierat, - nepripustiť v riešenom území budovanie prevádzok produkujúcich zápach a budovanie poľných hnojísk, - nepripustiť pri objektoch rekreácie budovanie suchých WC. Na úseku odpadového hospodárstva - zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu, - zariadenia pre zber separovaného komunálneho odpadu situovať mimo riešeného územia, - uvažovať o pravidelnom odvoze a zneškodňovaní TKO a stavebných odpadov vyprodukovaných v riešenom území zóny na riadenú skládku mimo tohto územia, - v riešenom území neuvažovať o vytváraní skládok odpadu. 8. Požiadavky z hľadiska ochrany PP a LPF Pri spracovaní UŠ bolo potrebné : - navrhované objekty rekreačných domov situovať len na plochy, pre ktoré bol v procese obstarania Zmeny a Doplnku Územného plánu obce Liptovská Sielnica vydaný súhlas na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery podľa 13, zákona č. 220/2004 Z.z., - pri riešení návrhu novej a zohľadnení existujúcej výstavby neuvažovať s rozšírením záberov poľnohospodárskej pôdy nad rámec vydaného súhlasu podľa 13, zákona č. 220/2004 Z.z., - neuvažovať s umiestnením nových rekreačných objektov na plochách lesných pozemkov, - rešpektovať ochranné pásmo lesa stanovené zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch. B.4. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA POZEMKOV A URBÁRNYCH PRIESTOROV A STAVIEB V zmysle podmienok nastaveného urbanistického rozvoja v platnom znení ÚPN-VÚC ŽK a ÚPN-O Liptovská Sielnica bude tvoriť rekreácia prioritu vo funkčnom usporiadaní a priestorovom využívaní územia, vrátane jej významného podielu v hospodárskej základni obce. Liptovská Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 12

12 Sielnica je súčasťou záujmového územia Rekreačného krajinného celku Liptovská Mara Kvačany Liptovský Mikuláš. V súlade s dlhodobou koncepciou rekreácie na VD Liptovská Mara a súvisiacom dotykovom území, v súčasnosti evidujeme začaté prípravné práce k vytvoreniu kvalitného medzinárodného strediska rekreáciu a turizmu aj v Liptovskej Sielnici, do ktorého rozhodujúcou mierou spadá aj vymedzené územie poloostrova Hrachovišnie. V tomto území ÚPN-O nastavil nové rozhodujúce rekreačné rozvojové plochy. Hrachovišnie je definované v ÚPN-O oko územný okrsok s ozn. F rekreačné územie zložené z dvoch blokov F1 a F2 rozdeľujúcich územie na východnú a západnú časť. Predel územia okrsku vytvára hlavná prístupová komunikáciavo v navrhovanej funkčnej triede B2 vedená v prevažnej miere v trase súčasnej spevnenej komunikácie prechádzajúcej poloostrovom Hrachovišnie v smere sever juh. Uvedená komunikácia sa pripája na nadradený dopravný systém prostredníctvom cesty II/584. V lokalite Hrachovišnie je navrhovaný samostatný rozvojový rekreačný útvar SRT Hrachovišnie, ktorý by mal plniť predovšetkým funkciu rekreačného bývania s - verejnými formami hromadného ubytovania vyššej kategórie: hotely, penzióny, apartmánové domy, - súkromnými formami celoročného rekreačného bývania: rekreačné zruby, bungalovy, luxusné rekreačné vily. V bloku F2 sa nachádzajú parcely 1237/1, 1237/2 a 1238, ktoré sú vo vlastníctve Fondu výtvarných území. Pri priemete uvedených parciel do ÚPN-O zasahujú v prevažnej miere do plochy s možnosťou umiestnenia rekreačného bývania. Z južnej strany kontaktuje uvedené parcely v ÚPN - O navrhovaný pás verejnej zelene (ZV 3 stromoradia aleje). Tento navrhovaný pás zelene rozdelí blok F2 na severnú a južnú časť. Riešené územie v UŠ - rekreačný areál FVÚ bude umiestnené na južnom okraji severnej časti bloku F2. Od južnej časti bloku F2 ho oddelí (v zmysle ÚPN-O) pás verejnej zelene s umiestneným stromoradím alejou. Urbanistický návrh riešeného územia v UŠ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU je riešený v jednej etape. Urbanistický návrh pokrýva svojim riešením časť vymedzeného rozvojového rekreačného územia definovaného v platným ÚPN-O Liptovská Sielnica. Vlastné urbanistické riešenie územia naväzuje na urbanistické väzby vyplývajúce z riešenia ÚPN-O Liptovská Sielnica. Akceptuje vymedzené plochy ktoré umožňujú umiestnenie stavieb rekreačného charakteru v okrsku F bloku F2 jeho severnej časti pre možnosť umiestnenia jednotlivých objektov so súkromnou formou celoročného rekreačného bývania: rekreačné zruby, bungalovy, luxusné rekreačné vily. V riešenom území pre FVÚ je navrhované umiestnenie 21 nových objektov ICHR v jednej ucelenej lokalite. - Hrachovišnie FVU - 21 objektov nových chát ICHR, na parcelách 1237/1 a 1237/2 Z toho bude: - 20 objektov s ozn. A na dielčich pozemkoch ozn. 1 0 a pre základný tzv. jednoapártmanový typ rekreačnej chatky - 1 objekt s ozn. B na dielčom pozemku ozn. 11 pre väčší tzv. dvojapártmový typ rekreačnej chatky Jednotlivé navrhované stavby rekreačných objektov ICHR pre FVU sú umiestnené v líniách vychádzajúcich z disponibility plochy pozemku vo vlastníctve FVU. Na súčasnej parcele 1238 bude umiestnená hlavná obslužná komunikácia areálu z ktorej bude riešený prístup k jednotlivým pozemkom rekreačných objektov ICHR. Navrhované urbanistické riešenie definuje min. odstupy medzi objektami (viď výkres č.2) ktoré zároveň umožnia umiestnenie vzrastlej zelene na pozemkoch a zároveň optimálnu insoláciu jednotlivých pozemkov a stavieb. Takýmto riešením umiestnenia jednotlivých stavieb sa dosiahne cieľový krajinný efekt tzv. zakomponovania stavieb rekreačných chát ICHR vo vzrastlej zeleni a tak ich nenásilné zapojenie do hodnotného krajinného prostredia. Tým sa budú rešpektovať súčasné krajinno - terénne danosti a neznehodnotia pohľady na panorámu krajiny. Pri riešení prístupu dopravnej obsluhy k rekreačnému areálu FVU sa do doby vybudovania hlavnej prístupovej automobilovej komunikácie (B3, MZ 8,5/50), sa uvažuje s využívaním existujúcej účelovej komunikácie. Nové obslužné komunikácie (C3, D1) sú navrhované len v rámci lokality rekreácie pre FVU. Pre jednotlivé stavby ICHR: - s ozn a sú stanovené podmienky max. zast. plochy objektom 75m2 s jedným nadzemným podlažím, jedným využiteľným podkrovím, s pripustením realizácie suterénu nepresahujúcu zastavanú časť objektom a s max. výškou stavieb 7,5 m nad úroveň upraveného terénu a zastrešením objektu sedlovou strechou so sklonom so šindľovou krytinou, - s ozn. 11 sú stanovené podmienky max. zast. plochy objektom 90m2 s jedným nadzemným podlažím, jedným využiteľným podkrovím s pripustením realizácie suterénu Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 13

13 nepresahujúcu zastavanú časť objektom a s max. výškou stavieb 9,0m nad úroveň upraveného terénu a zastrešením objektu sedlovou strechou so sklonom so šindľovou krytinou. Spoločnou podmienkou je že architektúra navrhovaných stavieb bude vychádzať z proporcií a tvaroslovia tradičnej ľudovej architektúry podhoských oblastí Liptova a využívaním prírodných materiálov na báze dreva a kameňa (viď zastavovacie podmienky tejto správy). Pri umiestňovaní stavieb uvažujeme s výhradným sadovým materiálom z autochtónnych druhov drevín a rastlín. Pri návrhu riešenia sa vychádzalo zo skutočnosti, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa v riešenom území nachádzajú osobitne chránené územia podľa zákona č. 543/2002 Z.z. Pri realizácii stavebných prác sa budú musieť dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny najmä 4 všeobecná ochrana rastlín a živočíchov a 6 ochrana biotopov. Navrhované urbanistické riešenie je riešené tak, aby pri umiestňovaní výstavby jednotlivých stavieb objektov ICHR bolo možné uprednostniť čo najmenšie zásahy do konfigurácie existujúceho terénu. Tiež boli rešpektované hodnotné pohľady a výhľady na okolitú krajinu. Pri riešení urbanistickej štúdie sa vychádzalo zo skutočnosti, že sa v riešenom území sa nenachádzajú národné kultúrne pamiatky (NKP), ktoré sú evidované v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. V rámci katastrálneho územia je možné predpokladať odkrytie neznámych archeologických lokalít aj v riešenom území. Z dôvodu možného odkrytia neznámych archeologických lokalít v riešenom území je pri vykonávaní činností potrebné povinnosť ohlásenia archeologického nálezu podľa ustanovenia 40 ods. 2-4) pamiatkového zákona a 127 ods. 1. a 2) stavebného zákona. Tiež stanovujeme povinnosť oslovenia príslušného Krajského pamiatkového úradu ako dotknutého orgánu v územnom a stavebnom konaní týkajúcom sa stavieb predpokladajúcich zemné práce z dôvodu zabezpečenia podmienok ochrany archeologických nálezov. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa 30 ods.4 pamiatkového zákona v nadväznosti na 41 ods. 4 pamiatkového zákona, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu podľa 37 ods. 1) a 3) a 39 ods. 3) pamiatkového zákona. V zmysle 37 ods. 3) pamiatkového zákona o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje KPÚ, V súvislosti s ochranou ovzdušia v zastavovacích podmienkach je výstavba podmienená tým, že nebude navrhovaná so strednými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, tiež nepripúšťa sa pri vykurovaní objektov ICHR používanie fosílnych palív a povinnosť rešpektovať ustanovenia zákona 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. V súvislosti s ochranou podzemných a povrchových vôd je podmienená likvidácia odpadových vôd z rekreačného územia Hrachovišnie riešením výhľadového pripojenia na skupinovú kanalizáciu s čistením vôd v ČOV Liptovský Mikuláš (v zmysle ustanovení ÚPN-O). Do doby vybudovania tejto kanalizácie UŠ pripúšťa nasledovné dočasné varianty v likvidácii odpadových vôd a to: - a) zriadením chemického WC v každom objekte ICHR FVU, rešpektovaním platných právnych noriem v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd. Ostatné užité vody využívať pre spätné použitie napr. na závlahu, - b) vybudovaním vodonepriepusnej žumpy a s jej pravidelným vývozom pre jednotlivé objekty ICHR FVU, - c) vybudovaním samostatnej malej ČOV FVU pri existujúcej súkromnej ČOV v lokalite Hrachovišnie resp. po dohode a potvrdení rezervy v nej využívať na likvidáciu užitých vôd z areálu FVU toto vybudované zariadenie, d) pripojiť areál FVÚ na obecnú ČOV v súčasnosti pripravovanú na rekonštrukciu vrátane jej rozšírenia kapacity. V súvislosti s ochranou pred hlukom a vibráciami je podmienené umiestnenie jednotlivých objektov ICHR obmedzením používania strojov a zariadení produkujúcich nadmerný hluk a vibrácie (napr. elektrocentrály) a pri následnom užívaní objektu nerušením územie nadmerným hlukom z reprodukovanej hudby ani iným spôsobom. V súvislosti s ochranou pred účinkami zápachu nie je možné uvažovať v riešenom území s chovom a ustajnením hospodárskych zvierat. Tiež sa v riešenom území nepripúšťa budovanie prevádzok produkujúcich zápach a budovanie poľných hnojísk a pri objektoch ICHR budovanie suchých WC. V súvislosti s riešením odpadového hospodárstva je podmienené fungovanie územia so zabezpečením pravidelného odvozu triedeného komunálneho odpadu ako individuálnej povinnosť každého chatára a užívateľa jednotlivých objektov ICHR na určené miesto na území obce. Miesto určí obec. UŠ pripúšťa umiestnenie nádob na separovaný zber na juhovýchodnom okraji riešenej lokality. Navrhované zariadenia budú zabezpečené proti voľne žijúcej zveri. Navrhovaný rekreačný areál FVU je situovaný len na plochách, pre ktoré bol v procese obstarania ÚPN-O Liptovská Osada v platnom znení vydaný súhlas na budúce použitie Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 14

14 poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery podľa 13, zákona č. 220/2004 Z.z. Pri riešení návrhu novej výstavby sa neuvažuje s rozšírením záberov poľnohospodárskej pôdy nad rámec vydaného súhlasu podľa 13, zákona č. 220/2004 Z.z.. V zastavovacích podmienkach je uvedená podmienka pri vydávaní súhlasov na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa 17, zákona č. 220/2004 Z.z. neprekročiť výmeru zastavaných a spevnených plôch na jednotlivo pozemku 115m 2 (objekty 1-1 a 12-21) resp. 135m 2 (objekt 11) na jeden rekreačný objekt. Ostatná časť pozemku pri jednotlivom objekte ICHR bude využívaná ako záhrada na rekreačné účely. V rámci týchto záhrad sa pripúšťa umiestnenie exteriérových zabudovaných drevených stolov s lavicami, ohnísk, menších bazénov a pod. B.5. RIEŠENIE VEREJNEJ DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI V navrhovanom riešení v UŠ Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekračný areál FVU je akceptovaný súčasný a navrhovaný dopravný komunikačný skelet v zmysle ÚPN-O Liptovská Sielnica v platnom znení. Hlavnou zbernou komunikáciou obce je a bude cesta II/584. Z uvedenej cesty rieši ÚPN- O aj odbočenie a vedenie hlavnej zbernej komunikácie Strediska rekreácie a turizmu (SRT) na poloostrove Hrachovišnie vo funkčnej triede B3 a vo výhľadovej kategórii MZ 8,5/50, v trase súčasnej účelovej komunikácie. V dopravnom riešení bude územie UŠ - areálu FVU priamo napojené odbočením na túto komunikáciu. Uvedená komunikácia bude využívaná aj pre cyklistov a popri uvedenej kominikácii uvažujeme s obojstranným trasovaním peších chodníkov v šírke 1,5m. V záujmovom území (rekreačný areál okrsku F Hrachovišnie) sa neuvažuje s trasovaním hromadnej autobusovej dopravy, nakoľko existujúce zastávky v obci pokrývajú pešou dostupnosťou aj navrhovanú výstavbu v lokalite Hrachovišnie. 5.1 Cestná doprava, hromadná a pešia doprava Vlastné riešené územie lokality FVU sa na nadradený komunikačný systém pripojí z plánovanej cesty B2 MZ 8,5/50 vedenej v trase súčasnej účelovej komunikácie trasovanej krížom cez celý poloostrov Hrachovišnie v smere sever juh k nábrežiu VD L. Mara.. Pripojenie navrhovaného areálu bude v prvej fáze (do doby vybudovania hlavnej zbernej komunikácie v rekreačnom okrsku Hrachovišnie) z tejto komunikácie. Pripojenie areálu na túto komunikáciu si vyžiada súhlas s jej vlastníkom (Urbár Liptovská Sielnica info obecný úrad v Liptovskej Sielnici). Vybudovanie obslužnej komunikácie musí predchádzať aditívnej realizácii jednotlivých objektov ICHR. Južným okrajom (po parcele č. 1238) je v rekreačnej lokalite FVU navrhovaná obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/30 z ktorej bude riešená dopravná obsluha jednotlivých postupne realizovaných rekreačných objektov ICHR. Prístup k tzv. II. plánu umiestnených objektov ICHR bude z komunikácií funkčnej triedy D1 navrhovanej šírky 3,0m pripojených na navrhovanú obslužnú komunikáciu (C3 MO 6,5/30). Pohyb chodcov je navrhovaný po týchto komunikáciách v rámci rekreačného územia ICHR FVU. B.5.2 Cyklistická doprava Cyklistická doprava vo vlastnom riešenom území je navrhovaná po obslužných komunikáciách v rámci rekreačného územia ICHR FVU. B.5.3 Statická doprava Odstavovanie vozidiel v navrhovanej zástavbe ICHR bude zabezpečené na vlastných pozemkoch. Pre krátkodobé parkovanie užívateľov a návštev sa pripúšťa odstavenie vozidiel na navrhovanej obslužnej komunikácii C3. B. 6 RIEŠENIE VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA Lokalita riešeného územia UŠ pre FVU sa bude nachádzať v centrálnej časti ťažisku nového rozvojového rekreačného územia Liptovská Sielnica - Hrachovišnie. V súčasnosti sa v území nenachádza technické vybavenie v zmysle výhľadovej koncepcie nastavenej v ÚPN-O. Rozsah budúceho technického vybavenia územia podmieňujúcich stavieb bude rozsiahly a finančne i časovo veľmi náročný. Pre rozbeh výstavby bude nutné prijať rozhodnutia, ktoré dočasne podmienia a umožnia uskutočnenie výstavby hlavne v podmienkach pripojenia na technickú infraštruktúru a súvisiacu technickú vybavenosť jednotlivých stavieb rekreačných objektov Urbanistická štúdia Liptovská Sielnica Hrachovišnie Rekreačný areál Fondu výtvarných umení 15

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O-84.11.13.31.31.00-16 SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ BRATISLAVA 2016

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 1) Dôvod Žiadosti Pripojenie nového paralelného zdroja 1) Pripojenie nového náhradného zdroja 2) Zmena typu alebo

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky Zmena č. 6 LAKOVŇA vypracovaná podľa zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Máj 2015-1/42

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα