Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2"

Transcript

1 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016

2 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy : Architektonický ateliér GAM Ružomberok, Námestie A. Hlinku 27 Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA a kolektív Zákazkové číslo : Dátum spracovania : Máj 2016 Číslo pare : Na akcii spolupracovali: - Vedenie úlohy, zhodnotenie územného potenciálu obce, výsledné Ing. arch. Dávid Goč, syntézy rozvojových možností sídla, vymedzenie regulatívov pre rozvoj, autorizovaný architekt SKA koordinácia spracovateľských postupov - Syntézy geodynamických procesov, vyhodnotenie LPF : Ing. Peter Gažík spolupráca pri hodnotení rozvojových východísk z hľadiska geologickej Ing. arch. Marián Goč rajonizácie a pri hodnotení rozvojových východísk geoekosystémových Ing. arch. Marián Goč komplexov na území katastra obce - Doprava : Ing. Vladimír Otto - Grafické práce : Zuzana Takáčová 2

3 OBSAH DOKUMENTÁCIE: A. TEXTOVÁ ČASŤ 3 A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši... 4 A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, použité podklady... 4 A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním... 4 A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 5 A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis... 5 A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu... 6 A.2.3. Základné demografické, ekonomické a sociálne rozvojové predpoklady obce A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využitia A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov A Návrh na riešenie záujmov obrany štátu a požiarnej ochrany, A Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení A Návrh verejného dopravného a technického riešenia A Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie A Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území znehodnotené ťažbou A Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, A Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery A.2.16.a. Vyhodnotenie záberov lesnej pôdy na stavebné a iné zámery A Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska enviromentálnych ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov A Návrh záväznej časti A.3. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE - TABUĽKY 34 B. GRAFICKÁ ČASŤ 34 C. DOKLADY 34 Výkres Názov Mierka 1 Výkres širších vzťahov M 1: Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby M 1: Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1: Výkres riešenia verejného technického vybavenia M 1: Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov USES-u M 1: Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery M 1:

4 A. TEXTOVÁ ČASŤ A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši A Údaje o dôvodoch obstarania ÚPD Obec Likavka, na základe svojej pôsobnosti, stanovenej v zákone SNR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení a nadväzných právnych normách, ktorým je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení, zabezpečila vypracovanie Územného plánu obce Likavka, na základe ktorého usmerňuje územný rozvoj obce. V súčasnosti mladí ľudia sa chcú vrátiť do rodnej obce a potrebujú vhodné stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov a bytových domov. Schválený územný plán obce zabezpečuje síce dostatočný počet stavebných pozemkov, ale výstavba rodinných domov na mnohých plánovaných pozemkoch nie je možná z hľadiska zložitých vlastníckych vzťahov. Z toho dôvodu sa pristúpilo k riešeniu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Zákamenné. Táto skutočnosť si vyžiadala spracovanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Likavka(ďalej len ZaD č. 2 ÚPN obce Likavka). A Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi Názov dokumentácie: ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIKAVKA Objednávateľ úlohy: Obec Likavka Obstarávateľ úlohy: Obec Likavka a Ing. arch. Anna Gočová - - osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD preukaz č. 261 Spracovateľ úlohy: Architektonický ateliér GAM, Námestie Andreja Hlinku 27, Ružomberok Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt a kolektív - reg. č. SKA 1793AA A Hlavné ciele riešenia Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka je zmena funkcie v regulovanom priestore OÚ 2.01, OÚ 2.11, ZU 2.11a doplnenie obytného územia v OÚ 2.01, OÚ 2.04, OÚ 2.07, OÚ 2.10, OÚ 2.12, OÚ 2.16 a OÚ Cieľom územnoplánovacej dokumentácie je - potrebné čiastočne zmeniť funkcie v troch regulovaných priestoroch a doplniť obytné územie v v siedmich regulovaných priestoroch, -vytvoriť aktuálny územnoplánovací dokument ako podklad pre územné rozhodovanie a riadenie stavebného rozvoja v riešenom území a stanoviť jednoznačné zásady a regulatívy pre riešené územie, - stanovenie zásad funkčného využitia plôch tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim kolíziám jednotlivých funkcií, stanovenie funkčných a priestorových regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v meste a vo voľnej krajine, - ako aj zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia a zabezpečiť ochranu významných prírodných hodnôt a - vytvorenie kvalitných životných podmienok pre všetkých obyvateľov a návštevníkov. Spôsob interpretácie týchto cieľov v grafickej podobe sleduje požiadavky, vyplývajúce zo stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. V zásade ide o textovú a grafickú časť formou náložiek na podklad platného územného plánu, s dôrazom na návrhovú časť a záväznú časť v textovej časti a mapy regulatívov v M 1: am 1: 2 000, ako východiskové nástroje pre rozhodovací proces rozvoja obce na úrovni samosprávy. A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, použité podklady Obec Likavka v súčasnosti územnoplánovaciu činnosť reguluje podľa platného ÚPN obce Likavka, ktorého čistopisy boli spracované v máji 2012, Architektonickým ateliérom GAM, Námestie Andreja Hlinku 27, Ružomberok, hlavný riešiteľ Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt SKA a ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Likavke, Uznesením č. 45/2012, zo dňa Podklady k spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka poskytla obec Likavka, ktoré vznikli na základe žiadostí od občanov a fyzických a právnických osôb, pôsobiacich na území obce. A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním A Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Likavka sa začalo v januári 2016, výberom osoby spôsobilej obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady a následne spracovateľa Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka. Následne sa spracoval návrh Za D č. 2, ktorý bol prekonzultovaný so zástupcami obce Likavka a dopracovanýdo finálnej podoby. Návrh územnoplánovacej dokumentácie sa následne prerokuje v zákonom stanovenej lehote. Po vyhodnotení stanovísk a pripomienok sa uskutoční opätovné prerokovanie s tými, ktorých pripomienky neboli zohľadnené a pripravia sa podklady ku žiadosti o 25 stavebného zákona a podklady na schválenie územnoplánovacej dokumentácie v obecným zastupiteľstvom. Po schválení obstarávateľ spracuje registračný list a pošle ho s kópiou uznesenia na MVDRR SR Bratislava. 4

5 A Zhodnotenie súladu so zadaním Spracovateľ pri spracovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka vychádzal z požiadaviek obstarávateľa, ktoré sú v súlade so Zadaním pre Územný plán obce Likavka (čistopis január 2006), schválený Obecným zastupiteľstvom v Likavke UZN. č. 01/2006, zo dňa A Výsledky variantných riešení Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Likavka sa spracovali ako jedno variantný návrh. A Zhodnotenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov, prípadne prepracovania zadania V priebehu spracovania územnoplánovacej dokumentácie sa nevyskytli zmeny alebo požiadavky, ktoré by viedli k prepracovaniu Zadania pre územný plán obce Likavka. A Súpis použitých ÚPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Likavka bol spracovaný na základe - Územného plánu obce Likavka (čistopis), ktorý vypracoval Architektonický ateliér Gam Ružomberok v máji 2012, bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Likavke Uznesenie č. 45/2012, zo dňa a Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2012, bolo schválené , ktoré nadobudlo účinnosť , - Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja (spracovateľom je Združenie VÚC Žilina v roku 1998), ktorý prerokovala vláda SR dňa 26. mája 1998 Nariadením vlády č. 223/1998 Z.z. zo dňa 26. mája 1998, uverejneným 18. júla 1998 v Zbierke zákonov SR v čiastke 85, sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu VÚC Žilinský kraj. Následne boli spracované zmeny a doplnky, ktorých Záväzná časť bola schválená v Zastupiteľstve ŽSK VZN č. 6/2005, v znení zmien a doplnkov, - požiadaviek Obecného úradu v Likavke a - aktuálne právne predpisy. A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis A Vymedzenie riešeného územia obce a záujmového územia Z pôvodného územného plánu uvádzam: Obec Likavka leží na severe Stredného Slovenska. Podľa nového územného členenia z roku 1996 patrí do okresu Ružomberok, kraj Žilinský. Obec je dopravne napojená na mesto Ružomberok, obec Valaská Dubová a Martinček. Katastrálne územie obce susedí na severe s Valaskou Dubovou, na východe s Martinčekom a Liskovou a ma juhu a západe s mestom Ružomberok. Obec je svojim južným okrajom organicky prepojená s Ružomberkom, ktorý je významným dopravným uzlom regiónu. Bezprostredne pri katastrálnej hranici aj hranici zastavaného územia obce je situovaná železničná stanica ŽSR - Ružomberok na trati č. 180 v smere Praha Žilina Ružomberok Poprad Košice. Stredom zastavaného územia vedie cesta III/05916 Likavka - Martinček. Riešené územie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka sa nachádza v celom okolí zastavaného územia obce. Predstavuje 8 zmien(zmenených lokalít) a 7 doplnkov(doplnených lokalít): ZMENY: Zmena Z2.1 (v OÚ.01) - Zmena (ÚPN obce Likavka)občianskej vybavenosti na časť ulice K2.2, Zmena Z 2.2 (v OÚ.01) - Zmena (ÚPN obce Likavka) občianskej vybavenosti na rodinné domy, Zmena Z2.3 (v OÚ.01) - Zmena (ÚPN obce Likavka) rodinných domov na časť ulice K2.3, Zmena Z 2.4 (v OÚ.01) - Zmena (ÚPN obce Likavka) rodinných domov na TTP, poľná cesta, Zmena Z 2.5 (v OÚ.01) - Zmena (ÚPN obce Likavka) jest. asf. cesty na rodinné domy, Zmena Z2.6 (v OÚ.11) - Zmena (ÚPN obce Likavka) občianskej vybavenosti na polyfunkčný dom(ov+b), Zmena Z 2.7 (v OÚ.11) - Zmena (ÚPN obce Likavka) občianskej vybavenosti na polyfunkčný dom(ov+b), Zmena Z 2.8 (v ZÚ.04) - Zmena (ÚPN obce Likavka) výroby na bytové domy. DOPLNKY: OBYTNÉ ÚZEMIE Lokalita D 2.1. sa nachádza v OÚ.01 IBV SUDOVO. Lokalita je ohraničená na severe, západe a juhu poľnohospodárskou pôdou, na východe existujúcim obytným územím. Územie je prístupné existujúcim odbočením z cesty I. triedy I/58. Lokalita D 2.2. sa nachádza v OÚ.04 Pod hradom II. Lokalita je ohraničená na severe navrhovaným obytným územím, na východe poľnohospodárskou pôdou, na juhu areálom PD a na západe navrhovanou miestnou komunikáciou. Lokalita D 2.3. sa nachádza v OÚ.07 Športový areál. Lokalita je ohraničená na juhu miestnou komunikáciou, na severe a východe poľnohospodárskou pôdou, na západe športovým areálom. 5

6 Lokalita D 2.4. sa nachádza v OÚ.10 Paračka I. Lokalita sa nachádza v strede zastavaného územia obce. V rámci doplnkov sa rozširuje obytné územie v zmysle požiadaviek obce. Na severe je ohraničená cestou I. triedy I/58, na juhu, východe a západe navrhovaným obytným územím. Lokalita D 2.5 sa nachádza v OÚ.12 Okolo potoka. Lokalita sa nachádza v strede zastavaného územia. Ohraničená je zo západu ochranným pásmom vodného toku, na juhu Mikuštiakovou ulicou, na východe a severe obytným územím. Lokalita D 2.6. sa nachádza v OÚ.16 Do Martinčeka. Ide o rozšírenie existujúceho obytného územia, ktoré je ohraničené poľnohospodárskou pôdou, v strede rozdelenou cestou vedúcou z Likavky do Ružomberku. Lokalita D 2.7 sa nachádza v OÚ.17 Pod Mníchom. Lokalita sa nachádza juhozápadnom okraji zastavaného územia obce a v územnom pláne je vedená ako plocha určená na nezávadnú výrobu. V zmysle požiadaviek obce sa časť tohto územia mení na obytné územie - bytový dom. Na severe je lokalita ohraničená Mikuštiakovou ulicou, na juhu poľnohospodárskou pôdou, západe cestou, vedúcou do Liskovej a železnicou. A Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov A Prírodná štruktúra Klimatické pomery Hydrologické a hydrogeologické pomery Rastlinstvo a živočíšstvo. A Aglomerácia A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu Uvádzame text z platného ÚPN obce Likavka, s vyznačením časti textu tučným písmom, ktorý sa dotýka predmetu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Likavka: V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Región je vyššou územnou jednotkou pre riešenú obec. Územný plán regiónu - Územný plán Veľkého územného celku Žilinský kraj (spracovateľom je Združenie VÚC Žilina v roku 1998), ktorý prerokovala vláda SR dňa 26. mája 1998 Nariadením vlády č. 223/1998 Z.z. zo dňa 26. mája 1998, uverejneným 18. júla 1998 v Zbierke zákonov SR v čiastke 85, sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu VÚC Žilinský kraj. Následne sa vypracovali zmeny a doplnky ÚPN VÚC Žilinského kraja a ŽSK vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja č. 6/2005. V roku 2008 boli spracované Zmeny a doplnky č. 3 VÚC Žilinský kraj, ktorých Záväzná časť bola vyhlásená VZN 17/2009 dňa 17. marca 2009 Zastupiteľstvom ŽSK. Zmeny a doplnky č.4 ÚPN VÚC Žilinského kraja boli schválené UZN č. 6/11 a súčasne bolo schválené VZN č.26/2011 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN VÚC Žilinského kraja. Nasledujúca záväzná časť, ktorá súvisí s riešeným územím je označená tučným písmom a je citovaná z uvedených dokumentov v plnom znení: I. ČASŤ - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA Vložený nový text v znení: Pri riadení funkčného využitia, usporiadania územia a rozvoja osídlenia kraja platia tieto záväzné regulatívy, ktoré nadväzujú na záväznú časť KURS 2001, schválenú uznesením vlády SR 1033 z a vyhlásenú nariadením vlády SR 528/2002 Z. z. zo V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA, OSÍDLENIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY 1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, 6

7 1.5 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni na území Žilinského kraja prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 1.8. podporovať vznik a posilnenie suburbárnnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín, podporovať ako ťažiská osídlenia nižších úrovní v Žilinskom kraji: liptovskomikulášsko-ružombersko-dolnokubínske ťažisko osídlenia ako ťažisko osídlenia druhej úrovne, podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí, podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území, sledovať pri decentralizácii riedenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej komplexnosti regionálnych celkov, 1.14 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaným princípov decentralizovanej koncentrácie, 1.15 upevňovať vnútro štátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia, 1.16 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej štruktúry podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa: a) liptovsko oravskú rozvojovú os: Ružomberok Dolný Kubín Trstená hranica s Poľskou republikou, 1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami : vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka, podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry, zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko priestorové prostredie, vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocennné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života, 1.20 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene, národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA) ďalšie plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti na zastavané územie, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce, v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu na vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň. 2. V OBLASTI SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 2.12 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálnotechnickú základňu v regiónoch, 2.13 podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni cestou ich modernizácie a vytvárania územných rezerv pre nové kapacity, 2.14 zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu. 3. V OBLASTI ROZVOJA REKREÁCIE, TURISTIKY, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPELNÍCTVA 3.1 vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno-priestorový subsystém turistiky, rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú. 3.2 podporovať diferencovane regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovanie zdravia a rekondície obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja, 3.14 podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na navrhované cyklomagistrály. 5. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY PÔDNEHO FONDU, OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 4.1. rešpektovať prvky systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu, biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu regiónu, 4.2 rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom území európskeho významu 4.3 dodržať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky 7

8 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany, pre lesné ekosystémy podľa osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia, pre poľnohospodárske ekosystémy podľa osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia ( trvalé trávne porasty), pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná pre navrhované vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky, stanovené samostatne osobitným predpisom pre každé vtáčie územie, pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu ochrany, 4.4. zachovať prírodný charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú zeleň a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi, 4.5. zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami trávne porasty, stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.), 4.6. stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť biodiverzitu ako ekotónovú zónu les bezlesie, 4.7. podporovať extenzívne leso pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou, 4.8. zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu(kysuce, Orava, Liptov, Turiec) preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny, alebo inom technickom diele: a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu krajinný obraz (harmóniu, kompozíciu, vyváženosť a mierkovitosť) b) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo línie, c) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérií alebo ich zmenu, d) prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z navrhovaných diel (diaľnice), e) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine, f) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov, 4.9. zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene, prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť, eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.), rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti, povoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodnom toku Váh len výnimočne nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodných tokoch, ktorým sa neposkytuje územná ochrana prírody a krajiny: c)prítoky Váhu, zaradené medzi územia európskeho významu, rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych alúvii pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť v alúviách vodných tokov, 4.21.zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovanie charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architektonických dominánt, zachovanie archeologických nálezísk. 5. V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 5.2. paneurópska dopravná infraštruktúra ITF a TEN-T v návrhovom a výhľadovom období rešpektovať nadradené postavenie paneurópskych multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného fóra (ďalej len ITF, ktoré je nástupníckou organizáciou Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT) a dopravných sietí TEN-T. a) rešpektovať dopravnú infraštruktúru alokovanú v trase multimodálneho koridoru č. Va., súčasť koridorovej siete TEN-T, Bratislava Žilina Prešov/Košice Záhor/Čierna nad Tisou Ukrajina, schválené pre diaľničnú infraštruktúru diaľnica D1, modernizovanú železničnú trať, terminál kombinovanej dopravy v Žiline, 8

9 5.3. Infraštruktúra cestnej dopravy v návrhovom a výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľnic až ciest III. triedy definovanú pasportom SSC,, Miestopisný priebeh cestných komunikácií - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami v rámci zastavaného územia kraja, v návrhovom období chrániť územný koridor a realizovať diaľnicu D1 v trase multimodálneho koridoru č. Va., súčasť koridorovej siete TEN-T, v kategórii D 26,5/120, v trase a úsekoch: b) Dubná Skala Martin Turany Kraľovany Hubová Ružomberok Ivachnová, alternatívne v úsekoch Turany tunel Korbeľka Hubová, s pripojením na existujúci úsek D1, sieť AGR č. E50, trasa TEM 4, do doby ukončenia procesu EIA a vydania územného rozhodnutia pre rýchlostnú cestu R3 v úseku Oravský Podzámok Dolný Kubín pripojenie na diaľnicu D1 zabezpečiť územné rezervu pre rýchlostnú cestu R3, cieľový stav podľa záťaže úsekov v kategórii R 24,5/120-80, v trasách a úsekoch: b) Oravský Podzámok Dolný Kubín Ružomberok, koridor cesty I/59 s pripojením na diaľnicu D1, sieť AGR č. 77, v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom období realizovať homogenizáciu cesty I/59 celoštátneho významu pre medzinárodnú turistickú dopravu, v kategórii C9,5/70-60, v trase a úsekoch: a) Oravský Podzámok Dolný Kubín Ružomberok križovatka s diaľnicou D1, v alternatívnom riešení rýchlostnej cesty R3 v inom koridore, v návrhovom a výhľadovom období chrániť územnú rezervu cesty nadregionálneho významu I/59, súbežnú s rýchlostnou cestou R3, v kategórii C 9,5/70-60, v trase a úsekoch: b) Oravský Podzámok Dolný Kubín Ružomberok, v alternatívnom riešení rýchlostnej cesty R3 v koridore cesty I/59, 5.4. infraštruktúra železničnej dopravy v návrhovom a výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry tratí, plôch a zariadení umiestnenú na pozemkoch Železníc Slovenskej republiky, ohraničenú jej ochrannými pásmami, v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom období realizovať modernizáciu železničnej trate č. 180 I. kategórie na traťovú rýchlosť do 160 km/h, v trase multimodálneho koridoru č. Va., koridorova sieť TEN-T, sieť AGC č. E40, sieť AGTC č. C-E v trase a úsekoch: a) v existujúcom koridore trate v úsekoch technicky vynútených lokálnych úprav smerového vedenia trate, v návrhovom a výhľadovom období chrániť územnú rezervu pre modernizáciu železničnej trate č. 180 I. kategórie na traťovú rýchlosť do 160 km/h, koridorova sieť TEN-T, sieť AGC č. E40, sieť AGTC č. C-E, v úsekoch: a) Žilina Vrútky Kraľovany Ružomberok Vlachy, 5.5. infraštruktúra intermodálnej prepravy v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu neštátneho terminálu intermodálnej prepravy regionálneho významu v Ružomberku, 5.6. infraštruktúra leteckej dopravy v návrhovom a výhľadovom období chrániť územie aeroklubových letísk regionálneho významu s rozvojovými možnosťami pre medzinárodnú dopravu v lokalitách: Martin, k.ú. Tomčany a Ružomberok v k.ú. Lisková, 5.7. infraštruktúra vodnej dopravy v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu a prevádzku Vážskej vodnej cesty, vrátane plôch technických a servisných zariadení, vnútrozemská vodná cesta medzinárodného významu na území kraja triedy Va, súčasť multimodálneho koridoru č. Va., sieť AGN č. E81, v úseku hranica Trenčianskeho a Žilinského kraja ústie rieky Kysuca do Váhu, lokalizovanej v trase: b) vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh, 6. V oblasti vodného hospodárstva 6.1. rešpektovať z hľadiska ochrany vôd ochranné pásma vodárenských zdrojov 6.6. zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernica 91/271/EHS (transponovanými do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku to znamená: zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako EO v časovom horizonte do v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií, 6.12 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi a dôrazom na ochranu intravilánov miest a obci, na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody: 9

10 vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle Organizačnej smernice č.5/2008 Slov. vodohospodárskeho podniku š.p. Žilina a možnosti financovania v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2,,Ochrana pred povodňami operačný cieľ: 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokovo patreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh, úpravy tokov realizovať tak, aby nedochádzalo k napriameniam tokov, rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu povodňového rizika, 6.14 rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb. 7. V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry 7.1. zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja, 7.2. zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie: modernizáciou a rekonštrukciou existujúcich zdrojov, 7.4. v energetickej náročnosti spotreby realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky náročných prevádzkach, minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla, 7.7. podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení, 7.8. zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia(národné parky, ich OP, CHKO apod.), 7.9. zriaďovať zásobovacie VTL a STL prepojovacie sústavy plynovodov hlavne v okresoch Námestovo, Ružomberok a Liptovský Mikuláš, zamerať sa v spotrebe plynu na jeho využívanie: v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách, vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými pásmami, vytvárať podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami, využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri zohľadnení miestnych podmienok, znižovať energetickú náročnosť objektov)budov) z hľadiska tepelných strát. 8. V oblasti odpadového hospodárstva 8.1. zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých enviromentálnych záťaží do roku 2015, 8.2. sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia, 8.3. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou, využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach určených v územnom pláne, 8.4 zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych skládkach odpadov v obciach určených v územnom pláne, 8.7. vytvoriť systémové podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry v oblasti využívania a spracovania odpadov v zmysle navrhovaných opatrení vyšpecifikovaných v textovej časti návrhu územného plánu VÚC Žilinský kraj, 9. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 9.3. podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných sídlach: Ružomberok, 10. V oblasti telekomunikácií zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných projektoch, dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb v horizonte do r. 2010, zabezpečiť rozvoj telekomunikácií Žilinského kraja realizáciou projektov z rezortného programu MDPT SR: a)digitalizácia telefónnej siete v Kysuckom Novom Meste, Námestove a Ružomberku, 11. V oblasti pôšt 11.2 zabezpečovať poštové služby v rámci Žilinského samosprávneho kraja regionálnymi poštovými centrami (RPC): b) RPC Liptovský Mikuláš pre okresy: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín, II. časť VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY Z verejnoprospešných stavieb vymedzených v ÚPN VÚC Žilinského kraja a jeho Zmenách a doplnkov sa na riešené územie vzťahujú: 10

11 2. Dopravné stavby 2.1 stavby cestnej dopravy diaľnica D1 v kompletnej trase, diaľničné križovatky a privádzač, sprievodné komunikácie I/61 a I/18, rýchlostná cesta R3 v kompletnej trase, križovatky, privádzače, sprievodné komunikácie I/59 alternatívne aj I/70, cestný ťah I/65, II/519, III/6538 alternatívne aj I/14, 2.2. stavby železničnej a intermodálnej dopravy modernizácia železničnej trate č. 180 v úseku Žilina hranica Žilinského a Prešovského kraja, 3. Technická infraštruktúra 3.1 vodohospodárske stavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a snime súvisiace stavby: revitalizácia starého koryta Váhu, odstraňovanie povodňových škôd preventívne protipovodňové opatrenia v povodiach drobných tokov, 3.2 energetické stavby stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja, 3.3 pošta a telekomunikácie súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej medzinárodnej úrovne telekom. služieb, 3.4 stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov, Pri návrhu verejnoprospešných stavieb rešpektovať verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu VÚC Žilinského kraja v znení schválených Zmien a doplnkov č Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. Spôsob zapracovania regulatívov: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Likavka rešpektuje nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu. A Zhodnotenie výsledkov prerokovania Zadania pre ÚPN-O s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich uplatnenie v návrhu ÚPN-O Zadania pre Územný plán obce Likavka bolo spracované v januári 2006 a následne schválený obecným zastupiteľstvom UZN. č. 01/2006, zo dňa Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Likavka bol spracovaný v súlade so schváleným zadaním pre ÚPN-O Likavka. A.2.3. Základné demografické, ekonomické a sociálne rozvojové predpoklady obce A Demografia Obec Likavka vykazuje pozitívnu vekovú štruktúru a prirodzený prírastok obyvateľstva. V nasledujúcej tabuľke uvádzame približný prehľad nárastu počtu obyvateľov v obci Likavka v Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN obce Likavka. Nasledovná tabuľka dokumentuje vzťah navrhovaných domov a obyvateľov v riešených doplnených a zmenených lokalitách. Počet obyvateľov P.č. Doplnok č. Reg.priestor ÚPN-O Z+D č.2 Obyv.spolu D.1 OÚ D.2 OÚ D.3 OÚ D.4 OÚ D.5 OÚ D.6 OÚ D.7 OÚ D.8 OÚ Z.6* OÚ Z.7* detto Z.8* ZÚ Spolu Poznámka: * - v uvedených lokalitách sa navrhuje bytový dom s 24 bytovými jednotkami 11

12 Návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Likavka rieši rozšírenie obytného územia obce a má predpoklady vytvoriť spolu cca 146 nových bytových jednotiek, ktoré predstavujú možnosť bývania (pri obložnosti bytu 3,5 obyv.) pre cca 512 obyvateľov. A Bytový fond V nasledujúcej tabuľke uvádzame približný prehľad nárastu počtu domov a bytov v obci Zákamenné v Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN obce Zákamenné. Počet domov P.č. Domy v ÚPN - O Návrh v Z+D č.2 Spolu Doplnok č. Reg.priestor Domy Ostat. Byty Domy Ostat. Byty Domy Ostat. Byty D2.1 OÚ D2.2 OÚ D2.3 OÚ D2.4 OÚ D2.5 OÚ D2.6 OÚ D2.7 OÚ D2.8 OÚ Z2.6* OÚ Z2.7* detto Z2.8* ZÚ Spolu Poznámka: * - v uvedených lokalitách sa navrhuje bytový dom(polyfunkčný dom OV+B) s 24 bytovými jednotkami Návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Likavka rieši rozšírenie obytného územia obce a má predpoklady vytvoriť spolu cca 146 nových bytových jednotiek v cca 74 samostatne stojacich rodinných domoch a v3 bytových domoch (po cca 24 bytových jednotiek). A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia A Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce A Väzby obce na záujmové územie A Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny A Funkcie obce saturované v záujmovom území A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania A Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce Funkčný potenciál územia je limitovaný hlavne prírodno-ekologickým, sociálnoekonomickým a územnotechnickým potenciálom. Ich súhrnné pôsobenie podmieňuje budúci rozvoj a funkčnosť obce Likavka, zdokumentovaný v Zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN obce Likavka. ZMENY zdokumentované v textovej aj v grafickej časti vyplynuli zo zaradenia navrhovaných doplnených lokalít do funkčného organizmu obce. Ide o 8 zmien (Z2.1., Z2.2., Z2.3., Z2.4., Z2.5., Z2.6., Z2.7., Z2.8.). Všetky navrhované lokality sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti skutočne zastavaného územia obce Zákamenné. V návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Likavka doplnky predstavujú 7 lokalít, určených pre rozšírenie obytného územia ( D2.1., D2.2., D2.3., D2.4., D2.5., D2.6., D2.7.). 12

13 A Vymedzenie limít využitia územia A Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt Kultúrnohistorické hodnoty Z platného územného plánu uvádzam: V rámci územného plánu je potrebné: - ochraňovať cenné a zaujímavé prírodné, kultúrnych a architektonických diel, ktoré sú dôležité pre poznanie historickej komunity a pozdvihnutie kultúrneho povedomia obce, - v územnom a stavebnom konaní týkajúcom sa všetkých líniových, ako aj veľkoplošných stavieb, v prípade takej stavebnej činnosti, ktorá predpokladá zemné práce, je potrebné osloviť KPÚ Žilina. Nakoľko v riešenom území /katastrálne územie obce/ sú evidované kultúrne pamiatky, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je potrebné dodržať a/ - povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa 40 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v súlade s 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov b/ - vzhľadom na skutočnosť, že v riešenom území sa nachádzajú archeologické lokality evidovaných v CEANS-e / Centrálnej evidencii archeologických nálezísk / SR -staroslovienske osídlenie, ktoré nie je presne lokalizované a zverejnené, v zmysle 41, odst.3, zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, je potrebné stanovisko Archeologického ústavu SAV Nitra, ku každej stavbe vyžadujúcej zemné práce c/ - nakoľko nie je vylúčené, že pri zemných prácach v riešenom môže dôjsť k zisteniu ďalších archeologických nálezových situácií, je potrebné písomne osloviť KPÚ Žilina v územnom a stavebnom konaní týkajúcom sa prípravy realizácie všetkých líniových stavieb, komunikácii a stavieb predpokladajúcich zemné práce väčšieho rozsahu, ku ktorým vydá KPÚ Žilina osobitné stanovisko A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využitia Z platného územného plánu uvádzam: Územný plán obce Likavka dokumentuje návrh formulovania hmotovo - priestorovej štruktúry jednotlivých komplexných jednotiek katastrálneho územia obce, zásad funkčného využitia, charakteru urbanistickej kompozície, dotváranie jednotlivých priestorov a spolupôsobenie prírodných faktorov v súlade so zadaním. Pre prehľadnejšie určenie regulatívov urbanizované zastavané územie obce Likavka rozdelené na nasledujúce regulované priestory (RP): I. Zastavané územie obce A. 0BYTNÉ ÚZEMIE (OU) 18 RP B. ZMIEŠANÉ ÚZEMIE (ZU) 5 RP C. VÝROBNÉ ÚZEMIE (VU) 3 RP D. REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU) 2 RP II. Územie mimo zastavaného územia obce územie ochrany prírody a voľnej krajiny E. ÚZEMIE OCHRANY PRÍRODY A VOĽNEJ KRAJINY (OP) 16 RP I. Zastavané územie obce V rámci Zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Likavka sa menia funkcie a dopĺňajú niektoré regulované priestory nasledovne: - ZOZNAM ZMIEN (ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O LIKAVKA) Por. č. Zmena č. Navrhovaná funkcia Pôvodná funkcia Poznámka A.OBYTNÉ ÚZEMIE(OÚ) OÚ.01 IBV SUDOVO 1 Z2.1 ČASŤ ULICE K2.2 OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 2 Z2.2 RODINNÉ DOMY OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 3 Z2.3 ČASŤ ULICE K2.3 RODINNÉ DOMY 4 Z2.4 TTP, POĽNÁ CESTA RODINNÉ DOMY 5 Z2.5 RODINNÉ DOMY JESTV. ASFALTOVÁ CESTA OÚ.11 BELLOVA 6 Z2.6 POLYFUNKČNÝ OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ DOM(OV+B) 7 Z2.7 POLYFUNKČNÝ DOM (OV+B) OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 13

14 B.ZMIEŠANE ÚZEMIE (ZÚ) ZÚ.04 PRI ŽELEZNICI 8 Z2.8 BYTOVÉ VÝROBA DOMY Legenda: Z2.1 - OZNAČENIE ZMIEN (ZMENY A DOPLNKY č.2) Rekapitulácia: ZMENY zdokumentované v textovej aj v grafickej časti vyplynuli zo zaradenia navrhovaných doplnených lokalít do funkčného organizmu obce. Ide o 8 ZMIEN (Z2.1., Z2.2., Z2.3 až Z 2.8) v regulovaných priestoroch OÚ.01., OÚ.11. a ZÚ.04. -ZOZNAM DOPLNKOV (ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O LIKAVKA) Doplnok č. Záber PP č. Navrhovaná funkcia Pôvodná funkcia Poznámka A.OBYTNÉ ÚZEMIE(OÚ) OU.01 - IBV SUDOVO D RD (7) TTP 2.2 ULICA K2.1 TTP 2.3 RD (6) TTP 2.4 ČASŤ ULICE TTP K RD(2) TTP 2.6 ČSŤ ULICE K2.3 TTP, záhrada, orná pôda 2.7 RD (3) TTP 2.8 RD (7) TTP, záhrada, orná pôda OU.04 - POD HRADOM II. 2.9 RD (10) orná pôda, D 2.2 záhrada 2.10 RD (5) orná pôda, záhrada OU.07 - ŠPORTOVÝ AREÁL D RD (1) TTP OU 10 - PARAČKA I. D RD(2) orná pôda OU 12 - OKOLO POTOKA D RD (8) orná pôda 2.14 ULICA K2.5 orná pôda OU 16 - DO MARTINČEKA D RD(6) orná pôda 2.16 ULICA K2.6 orná pôda, TTP 2.17 ULICA K2.7 orná pôda, TTP OU 17 - POD MNICHOM D RD(12) orná pôda 2.19 ULICA K2.8 orná pôda 2.20 RD (6) orná pôda Legenda: D2.1 - OZNAČENIE DOPLNENÝCH V REGULOVANÝCH PRIESTOROV (ZMENY A DOPLNKY č.2) 2.1- OZNAČENIE DOPLNENÝCH ZÁBEROV V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH (ZMENY A DOPLNKY č.2) Rekapitulácia DOPLNKY - Z uvedenej tabuľky a z grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie vyplýva, že v návrhu územnoplánovacej dokumentácii Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Likavka sa dopĺňa 8 lokalít (DOPLNKY - D2.1., D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.6, D2.7), určených pre výstavbu cca 146 bytov, pre cca 512 obyvateľov. 14

15 II. Územie mimo zastavaného územia obce územie ochrany prírody a voľnej krajiny Z platného územného plánu uvádzam: E. ÚZEMIE OCHRANY PRÍRODY (OP) 16 RP V platnom územnom pláne sú popísané zásady využívania územia ochrany prírody(e) v k.ú. obce Likavka. V nasledujúcom texte je tučným písmom označené regulované priestory, ktoré sú dotknuté navrhovanými zmenami a doplnkami: E - ZÓNA OCHRANY PRÍRODY A VOĽNEJ KRAJINY (OP) s nasledovnými regulovanými priestormi: Existujúce činnosti a využívanie plôch v rámci katastra sú kvôli jednoduchosti zobrazenia na mape delené na základe súčasnej a v niektorých prípadov navrhovanej štruktúry krajiny do nasledovných oblastí: OP.01: lesy osobitného určenia, NPR Choč, biocentrum nadregionálneho významu Choč, Natura 2000 OP.02: ochranné lesy, NPR Choč, biocentrum nadregionálneho významu Choč, Natura 2000 OP.03: ochranné lesy, NPR Choč, biocentrum nadregionálneho významu Choč, Natura 2000, PHO vodných zdrojov OP.04: ochranné lesy, biokoridor nadregionálneho významu Chočské vrchy OP.05: ochranné lesy, biokoridor nadregionálneho významu Chočské vrchy, PHO vodných zdrojov OP.06: hospodárske lesy, biokoridor nadregionálneho významu Chočské vrchy, PHO vodných zdrojov OP.07: hospodárske lesy, biokoridor nadregionálneho významu Chočské vrchy OP.08: ochranné lesy OP.09: nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty (TTP),, biokoridor nadregionálneho významu Veľká Fatra Chočské vrchy, OP.10: trvalé trávne porasty (TTP), biokoridor nadregionálneho významu Veľká Fatra Chočské vrchy OP.11: trvalé trávne porasty (TTP), OP.12: nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty (TTP), biokoridor nadregionálneho významu Veľká Fatra Chočské vrchy, OP.13: orná pôda, meliorácie OP.14: koridor rieky Váh, biokoridor nadregionálneho významu Váh, územie európskeho významu Váh OP.15: koridory vodných tokov, miestny biokoridor - návrh OP.16: narušené a nevyužívané plochy po armáde V návrhu územného plánu je potrebné zachovať a rozvíjať všetky funkčné zložky, s dôrazom na rozvoj obytnej funkcie, ktorá charakterizuje obec Likavku. Nasledujúca prehľadná tabuľka dokumentuje funkčné a priestorové usporiadanie jednotlivých regulovaných priestorov. Okrem charakteru územia dokumentuje záväzné a smerné funkcie, výšku zástavby a zastavanosť. Uvedené regulatívy sú zdokumentované vo výkrese č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia a verejnoprospešné stavby. A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie A BÝVANIE V nasledujúcej tabuľke uvádzame približný prehľad nárastu počtu domov a bytov v obci Likavka v Zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN obce Likavka. P.č. Počet domov Domy v ÚPN - O Návrh v Z+D č.2 Spolu Doplnok č. Reg.priestor Domy Ostat. Byty Domy Ostat. Byty Domy Ostat. Byty D2.1 OÚ D2.2 OÚ D2.3 OÚ D2.4 OÚ D2.5 OÚ D2.6 OÚ D2.7 OÚ D2.8 OÚ Z2.6* OÚ Z2.7* detto Z2.8* ZÚ Spolu Poznámka: * - v uvedených lokalitách sa navrhuje bytový dom s 24 bytovými jednotkami 15

16 Návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka rieši rozšírenie obytného územia obce a má predpoklady vytvoriť spolu cca 146 nových bytových jednotiek, ktoré predstavujú možnosť bývania (pri obložnosti bytu 3,5 obyv.) pre cca 512 obyvateľov. - BÝVANIE V BYTOVÝCH DOMOCH Návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka rieši rozšírenie obytného územia obce a má predpoklady vytvoriť spolu cca 72 nových bytových jednotiek v 3 bytových alebo polyfukčných domoch (po cca 24 bytových jednotiek). - BÝVANIE V INDIVIDUÁLNYCH DOMOCH Návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Likavka rieši rozšírenie obytného územia obce a má predpoklady vytvoriť spolu cca 146 nových bytových jednotiek v cca 74 bytových jednotiek v samostatne stojacich rodinných domoch A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - ZOZNAM ZMIEN (ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O LIKAVKA) Por. č. Zmena č. Navrhovaná funkcia Pôvodná funkcia Poznámka OÚ.11 BELLOVA 6 Z2.6 POLYFUNKČNÝ OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ DOM(OV+B) 7 Z2.7 POLYFUNKČNÝ DOM (OV+B) OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ Návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Likavka rieši lokality označené ako zmenu Z 2.6 a Z2.7, v ktorých sa územie určené na občiansku vybavenosť mení na polyfunkčný dom s cca 24 bytových jednotiek,ktoré predstavujú (pri obložnosti bytu 3,5 obyv.) pre cca 84 obyvateľov. A Výrobné územia - Ťažba nerastných surovín - Poľnohospodárstvo a obhospodarovanie PP - Priemyselná výroba a výrobné služby - ZOZNAM ZMIEN (ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O LIKAVKA) Por. č. Zmena č. Navrhovaná funkcia Pôvodná funkcia Poznámka B.ZMIEŠANE ÚZEMIE (ZÚ) ZÚ.04 PRI ŽELEZNICI 8 Z2.8 BYTOVÉ DOMY VÝROBA V zmenenej lokalite Z2.8. sa mení výrobná plocha, určená na priemysel, na obytné územie bytový dom s cca 24 bytových jednotiek,ktoré predstavujú (pri obložnosti bytu 3,5 obyv.) pre cca 168 obyvateľov. - Odpadové hospodárstvo Ostáva nezmenené A Rekreácia a cestovný ruch, kúpeľníctvo A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce Územie dotknuté zmenou územného plánu sa nedotýka zastavaného územia obce. A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Mení sa ochranné pasmo Poľnohospodárskeho družstva Likavka nasledovne: Východiskové údaje - údaje o chove zvierat v platnom ÚPN obce Likavka. Areál Poľnohospodárskeho družstva Likavka je situovaný v severozápadnej časti zastavaného územia obce. Je vytvorený zo štyroch stredísk: PD Likavka, PD Komjatná, PD Martinček a PD Valaská Dubová. 16

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Plynové infražiariče 2. Akčný

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Žilinskom kraji za rok 2014 A. Informácie o kvalite ovzdušia

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy východiská a metodika postupu tvorby RASHO. Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha

Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy východiská a metodika postupu tvorby RASHO. Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha východiská a metodika postupu tvorby Regionálna adaptačná stratégia bola vypracovaná ako prvý výsledok projektu Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy Ondava pre život Na základe

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Zadávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky podľa Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005 Zhotoviteľ:

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko. Kraje alebo župy?

Slovensko. Kraje alebo župy? komun álne výskumné a poradenské centrum, n.o., Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany, t el.:+421 33 762 2 4 40, e-mail: info@komunal.eu, www. komunal.eu Slovensko. Kraje alebo župy? Dušan Sloboda Komunálne

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy (ktorých celkové výdavky nepresahujú 25

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Apertis, s.r.o., Medzi hrušky 26, 962 21 Lieskovec www.apertis.eu info@apertis.eu KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/200 5 Vo Zvolene,

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C AUGUST 2012 OBSAH 1 Identifikačné údaje... 5 1.1 Objednávateľ... 5 1.2 Zhotoviteľ... 5 2 Úvod... 6 3 Analýza súčasného stavu... 8 3.1 Analýza

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

5. Ciele, nástroje a úlohy KSK v regionálnom energetickom systéme

5. Ciele, nástroje a úlohy KSK v regionálnom energetickom systéme 5. Ciele, nástroje a úlohy KSK v regionálnom energetickom systéme 5.1 Vízie regionálnej energetickej politiky Vízie regionálnej energetickej politiky definujú základné priority, vytvárajúce rámec pre dlhodobý

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA 1 VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ DOPRAVY

KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA 1 VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ DOPRAVY KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA Poľné cesty a ich postranné vegetačné pásy dotvárajú krajinný ráz, zvyšujú biodiverzitu územia a trvalým spôsobom ohraničujú pozemky a katastrálne hranice. Poľné cesty

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal 1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal 1.3 Po et obyvate

Διαβάστε περισσότερα

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o.

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA. Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE ANALÝZA Spracovateľ projektu: Hayek Consulting, s. r. o. Dokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Spracovateľ zámeru Pavol Šoltis Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Prešov,

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MURÁŇ NA ROKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MURÁŇ NA ROKY PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MURÁŇ NA ROKY 2014-2020 Dokument na pripomienkovanie a predloženie Obecnému zastupiteľstvu na schválenie (bez záverečnej grafickej úpravy) Marec 2015 1 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα