H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis"

Transcript

1 A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013

2 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39

3 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA HANDLOVÁ ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 3 ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ : MESTO HANDLOVÁ SPRACOVATEĽ : AGS ATELIÉR PRIEVIDZA RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV : HLAVNÝ RIEŠITEĽ : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT URBANIZMUS : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY DEMOGRAFIA : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY VYBAVENOSŤ, PRIEMYSEL : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY POĽNOHOSPODÁRSTVO : ING. IGOR KMEŤ LESNÉ HOSPODÁRSTVO : ING. IGOR KMEŤ REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY DOPRAVNÁ KONCEPCIA : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY VODNÉ HOSPODÁRSTVO : ING. MAREK KYTKA ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU : VLADIMÍR KRECHÁČ INFORMAČNÉ SIETE A TELEKOMUNIKÁCIE : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM : ING. PAVOL JURECKÝ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KEP : ING. IGOR KMEŤ GRAFICKÉ SPRACOVANIE : ING. IGOR KMEŤ AGS ATELIÉR 2/39

4 DIEL A - SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE... 6 A.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ SA ÚZEMNÝM PLÁNOM RIEŠIA 6 A.1.1. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie... 6 A.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi... 7 A OBSTARÁVATEĽ... 7 A.1.3. Hlavné ciele riešenia... 7 A.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA... 7 A.2.1. Platná územnoplánovacia dokumentácia (obce) mesta... 7 A.2.2. Genéza vývoja územnoplánovacej dokumentácie mesta... 7 A.2.3. Vyhodnotenie platného územného plánu mesta... 7 A.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM... 7 A.3.1. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním... 7 A.3.2. Zhodnotenie použitých územnoplánovacích, územno-technických a iných podkladov 8 A.3.3. Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č A.3.4. Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č A.4. STANOVENIE VECNÝCH A ČASOVÝCH HORIZONTOV... 8 B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA... 8 B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 8 B.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPD VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA... 8 B.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE...14 B.3.1. Demografia...14 B.3.2. Bytový fond ( bývanie )...14 B Potreba bytového fondu a podiel pre sociálne bývanie B Celkový rozvoj bytového fondu a jeho modernizácia B.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY, ZAČLENENIE MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA...15 B.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia a ich vplyv na rozvoj mesta...15 B.4.2. Väzby mesta na záujmové územie...15 B.4.3. Poloha mesta vo vzťahu k vymedzeným špecifickým územiam a ochranným pásmam 15 B.4.4. Územný priemet ekologickej stability, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny...15 B.4.5. Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry 15 B B Trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry Trasy nadradenej technickej infraštruktúry B.4.6. Funkcie obce saturované v záujmovom území...15 B.5. KONCEPCIA URBANISTICKÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA...15 B.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce...15 B ČLENENIE ÚZEMIA SÍDLA B.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch...15 B.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt...15 B.6. KONCEPCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE...16 B.6.1. Základná koncepcia územia...16 AGS ATELIÉR 3/39

5 B B Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území Rozvrhnutie prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území B.6.2. Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie...19 B.7. KONCEPCIA RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE...20 B.7.1. Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť...20 B.7.2. Výroba...20 B Koncepcia rozvoja hospodárskej základne B Potreby nových plôch výroby B Potreby vymiestňovania nevhodných prevádzok a ochranné pásma B.7.3. Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo...20 B.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE...20 B.8.1. Súčasné zastavané územie obce...20 B.8.2. Navrhované rozšírenie zastavaného územia...20 B.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV...21 B.9.1. Ochranné pásma...21 B Pásma hygienickej ochrany B Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov B Ochranné pásma dopravných zariadení B Ochranné pásma technickej infraštruktúry B Ochranné pásmo lesa B.9.2. Ostatné obmedzujúce faktory...24 B Chránené ložiskové územia B Chránené územia B.9.3. Ochrana prírody a krajiny...24 B Chránené časti prírody B Územný priemet systému ekologickej stability územia B.10. KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI...24 B Obrana štátu...24 B Civilná ochrana...25 B Požiarna ochrana...27 B Ochrana pred povodňami...27 B.11. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA...27 B Dopravné systémy...27 B Vodné hospodárstvo...27 B Odtokové pomery a protipovodňová ochrana B Zásobovanie vodou B Odvádzanie a čistenie odpadových vôd B Energetika...30 B Zásobovanie elektrickou energiou B Zásobovanie plynom B Zásobovanie teplom B Ostatné druhy energie B Telekomunikačné a informačné siete...36 B Telekomunikácie B Televízne zariadenia B Miestny rozhlas B Monitorovací kamerový systém B.12. KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ...36 B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE...36 B Zásady využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia...36 B Opatrenia na elimináciu stresových prvkov v krajine...36 AGS ATELIÉR 4/39

6 B Zložky životného prostredia...36 B Faktory negatívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia...37 B Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia...37 B Koncepcia odpadového hospodárstva...37 B.14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV...37 B.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU...37 B.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY...37 B Bonitované pôdno-ekologické jednotky...37 B Poľnohospodárska pôda...37 B Lesná pôda...37 B Zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy...38 B.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO- TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV...38 B.18. PRÍLOHY TABUĽKY...38 B.19. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI...38 AGS ATELIÉR 5/39

7 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ SA ÚZEMNÝM PLÁNOM RIEŠIA A.1.1. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie Na konci kapitoly sa dopĺňa text : Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta obstaralo mesto Handlová na základe podnetov a problémov, ktoré vyvolali potrebu riešenia zmien a doplnkov a zároveň z výsledkov preskúmania aktuálnosti z dôvodu zmien v legislatíve a uplatnenia priemetu záväzných častí schválených zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Rozsah a obsah spracovanej dokumentácie bol špecifikovaný na základe požiadaviek na aktualizáciu územného plánu mesta listom zo dňa a podkladov, výsledkov preskúmania územného plánu a záväzných častí schválených zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Východiskové podklady obdržal zhotoviteľ od obstarávateľa t.j. mesta Handlová v zastúpení Mestským úradom, oddelením výstavby a územného rozvoja. Zo strany objednávateľa boli špecifikované požiadavky na : vymedzenie riešeného územia, návrh zmien a doplnkov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, riešenie súvisiacich nárokov a väzieb na dopravnú a technickú infraštruktúru, riešenie ekologických podmienok a vplyvov na ochranu a tvorbu životného prostredia, priemet záväzných častí zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, priemet zmien a doplnkov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve, vymedzenie zastavaného územia, Predmetom riešenia sú zmeny a doplnky v priestorovom usporiadaní a funkčnom využití územia v návrhovom období : a. priemet realizovanej zmeny trasy, tranzitnej cestnej komunikácie I/50, obchvatu jadra mesta a súvisiacich zmien v trasách významných miestnych obslužných komunikácií, b. vylúčenia dopravy a skľudnenia priestoru centrálneho Námestia baníkov v rámci ÚPC 11.1 a ÚPC 11.4, c. zmeny v trasách navrhovaných zberných cestných komunikácií v UO 10 a UO 11, d. zmena umiestnenia autobusovej stanice, e. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality FPB pôvodne navrhovanej pre funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou na pôvodnú existujúcu funkciu rekreácie, t.j. záhradkárskej osady, f. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality FPB 2.2.3, vyčlenením územia z ÚPC 2.2. pôvodne navrhovanou pre funkciu výroby priemyselnej na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou, g. zmena funkčného využitia časti (pásu) územia ÚPC 3.2 pôvodne funkčne určeného pre výrobu (stav) na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou a priradením predmetného pásu územia k rozvojovej lokalite - FPB 3.2.1, h. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality FPB , pôvodne navrhovaného pre funkciu bývania na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou účelovo pre verejnoprospešné zariadenie sociálnych služieb mesta a pre hromadné formy garážovania OA, i. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality FPB , s potvrdením, t.j. ponechaním stavu pôvodnej funkcie výroby výrobné zariadenia a skladové hospodárstva s navrhovanou funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období, j. nová lokalita - FPB navrhovaná pre funkciu výroby priemyselnej, k. nová lokalita - FPB 5.2.5, navrhovaná pre funkciu bývania charakteru IBV, l. nová lokalita - FPB 7.1.1, navrhovaná pre funkciu výroby charakteru zariadenia pre spracovanie biologického odpadu, (VPS - kompostáreň) m. doplnenie existujúceho rekreačného územia záhradkárskej osady v ÚPC 4.2, AGS ATELIÉR 6/39

8 n. zmena prípustnej činnosti energetické zariadenia pre výrobné služby t.j. prípustnej doplňujúcej funkcie (fotovoltické elektrárne) k funkčným územiam so súčasnou i navrhovanou funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období, zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy, a obytné územie charakteru hromadnej bytovej výstavby (HBV) o. zapracovanie geotermálneho vrtu na ul. Poštová vrátane prívodu geotermálnej vody do areálu kúpaliska. Predmetné Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Handlová sú spracované v súlade s platným Zadaním pre spracovanie územného plánu mesta, t.j. Územno-hospodárskymi zásadami. A.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi A OBSTARÁVATEĽ Na konci kapitoly sa dopĺňa text : Obstarávateľom zmien a doplnkov č.3 územného plánu mesta (obce) v zmysle 16 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení je mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom a mestským úradom. Obstarávanie Mesto zabezpečilo v zmysle 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávateľské činnosti, Ing. Marty Davidesovej, OSO registrovanej MDVaRR pod registračným číslom 228. Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Handlová, je Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt v architektonickom a urbanistickom ateliéri s obchodným názvom AGS ATELIÉR. so sídlom na ul. Š. Baniča 777/2, Prievidza. Hlavný riešiteľ, OSO pre vybrané činnosti vo výstavbe - výkony odbornej činnosti je Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č AA. A.1.3. Hlavné ciele riešenia A.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA A.2.1. Platná územnoplánovacia dokumentácia (obce) mesta Zmeny a doplnky č. 3, ÚPN Mesta Handlová sú predmetom spracovania tejto dokumentácie. A.2.2. Genéza vývoja územnoplánovacej dokumentácie mesta A.2.3. Vyhodnotenie platného územného plánu mesta Názov kapitoly A.3. sa mení a znie : A.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM Podkapitola A.3.1 sa prečísluje na A.3.3 a podkapitola A.3.1. znie : A.3.1. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním Na konci textu sa dopĺňa : Predmetné Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Handlová sú v súlade s platným Zadaním, pre spracovanie územného plánu mesta (pôvodne sídelného útvaru), ktoré bolo AGS ATELIÉR 7/39

9 prerokované a schválené zastupiteľstvom mesta pod názvom územno-hospodárske zásady (v súlade v tom čase platnou legislatívou). A.3.2. Zhodnotenie použitých územnoplánovacích, územnotechnických a iných podkladov A.3.3. Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č.2 Dopĺňa sa podkapitola A.3.4 : A.3.4. Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č.3 Podkapitola A.3.4 znie : Predmetné Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta, sú spracované na základe požiadaviek mesta, zmien v legislatíve a ÚPD vyššieho stupňa a v súlade s nimi. Obsahujú hlavné ciele a požiadavky pre rozvoj a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, návrh riešenia rozvojovej koncepcie líniových a plošných javov, funkčnú a priestorovú reguláciu, riešenie ochrany a tvorby životného prostredia a ekológie, návrh koncepcie rozvoja technickej infraštruktúry pre návrhové obdobie a formou regulatívov je vyjadrená a navrhnutá záväzná časť. A.4. STANOVENIE VECNÝCH A ČASOVÝCH HORIZONTOV B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA Na konci podkapitoly sa dopĺňa text : Riešené územie bolo vymedzené zo strany obstarávateľa tak, ako je to zdokumentované v grafickej časti, v náložke na výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia (č. 2 a 2A) B.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPD VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA Kapitola sa dopĺňa o záväznú časť zmien a doplnkov č.2 ÚPN VÚC TK schválené zastupiteľstvom TSK uznesením číslo 297/2011 nasledovne : Návrhom zmien a doplnkov č. 3 ÚPN M Handlová sa rešpektuje záväzná časť platného ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov. Riešia sa javy, ktoré nemajú vplyv a nie sú v rozpore s jej záväznou časťou. Záväzné regulatívy územného rozvoja 1 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry V bode 1.1 sa vkladajú podbody v znení: AGS ATELIÉR 8/39

10 1.1.3 Vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Slovenskej republike a okolitých štátoch, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch (a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce) Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch križovania týchto koridorov v smere sever juh a západ východ (Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza). Bod 1.2 znie: 1.2 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie, zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja, prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja. Bod 1.3 znie: Bod 1.4 znie: 1.3 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej republiky: podporovať považsko-bystricko púchovské a prievidzské ťažisko osídlenia ako ťažisko osídlenia druhej úrovne, podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí, podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území, sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti regionálnych celkov, upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia. 1.4 Podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa: hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou Partizánske Prievidza Handlová hranica banskobystrického samosprávneho kraja, Pôvodné body 1.3 až 1.9 sa prečíslujú na 1.5 až V oblasti rekreácie a cestovného ruchu Bod 2.1 znie : AGS ATELIÉR 9/39

11 2.1 Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie. Pôvodné body 2.1 až 2.9 sa prečíslujú na V bode sa text Remeta mení na Remata Body 2.11 a 2.12 znejú: 2.12 Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia. 3 V oblasti sociálnej infraštruktúry Text celého bodu č. 3 znie: 3.1 Školstvo rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky, optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné odbory. 3.2 Zdravotníctvo rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania ambulantnej, ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám 3.3 Sociálna starostlivosť rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny obyvateľstva a deti, zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb, vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb, očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy penzióny pre dôchodcov) a služby, podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia. 4 V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva V bode 4.1 sa na konci za text na vyhlásenie dopĺňa text a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky). AGS ATELIÉR 10/39

12 Body 4.5 až 4.6 znejú: 4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji. 4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja : územia pamiatkových rezervácií (Trenčín), pamiatkových zón (Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Bojnice, Nitrianske Pravno, Handlová), územia historických jadier miest a obcí, známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk, najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlo Mohyla na Bradle), územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia, historické technické diela. 5 V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu Bod 5.16 znie : 5.16 Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu, prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny. 6 V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja Z bodu 6.3 sa vypúšťa podbod Bánovce n/bebravou - Horné Ozorovce. Body až sa prečíslujú na až V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 7.1 Cestná infraštruktúra Body až znejú : Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v ochranných pásmach Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120: v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 Bánovce nad Bebravou Nováky - Prievidza Handlová hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R Infraštruktúra železničnej dopravy Bod znie: Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma. 7.4 Infraštruktúra leteckej dopravy AGS ATELIÉR 11/39

13 Body a znejú : Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými rozhodnutiami o určení ochranných pásiem V rozsahu ochranných pásiem chrániť územie letísk určených pre letecké práce na lokalitách :Morovno 7.6 Hromadná doprava Bod znie: V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou. 8 V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 8.1 Energetika Bod znie: Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny. 8.2 Vodné hospodárstvo Bod znie: Na úseku verejných vodovodov: Bod znie: V okrese Prievidza: f) rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze, Na úseku verejných kanalizácií: v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky : a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií 1 b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od EO do EO, s produkciou organického znečistenia väčšou ako EO v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií, 1 Aglomerácia pod pojmom aglomerácia sa v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR, schváleným vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa smernice č.912/271/ehs) do čistiarne odpadových vôd Bod znie: k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad ekvivalentných obyvateľov: 7. Aglomerácia Handlová Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách AGS ATELIÉR 12/39

14 a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít, b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha, c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja, d) zabezpečovať preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých častiach povodí Chvojnice a Myjavy, dbať na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a udržiavanie ochranných vegetačných pásov v blízkosti poľnohospodárskych plôch a zriaďovanie vsakovacích plôch, e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva, f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení, g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti Body až sa vypúšťajú Bod sa prečísluje na 8.2.7, ktorý znie: V oblasti protipovodňovej ochrany Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva, Bod č. 9.1 znie: 9.1 V oblasti odpadového hospodárstva Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO) Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn) Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity. AGS ATELIÉR 13/39

15 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd): g) skládka TKO a PTO Handlová v k. ú. Handlová v okrese Prievidza, Verejnoprospešné stavby Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry 1 Cestná infraštruktúra Bod 1.1 znie: 1.1 Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 Bánovce nad Bebravou Nováky - Prievidza Handlová hranica Banskobystrického kraja, 3 Infraštruktúra vodnej dopravy Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 1 Oblasť zásobovania pitnou vodou znie: 1.6 Rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze, 2 Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd znie: Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách 2 3. Aglomerácia Handlová, 2 Aglomerácia pod pojmom aglomerácia sa v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR, schváleným vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa smernice č.912/271/ehs) do čistiarne odpadových vôd B.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE B.3.1. Demografia B.3.2. Bytový fond ( bývanie ) B B Potreba bytového fondu a podiel pre sociálne bývanie Celkový rozvoj bytového fondu a jeho modernizácia Odsek Návrhové obdobie k roku 2020 Lokalizácia novej bytovej výstavby na voľných plochách sa dopĺňa o lokalitu : - ÚPC 5-2 FPB IBV - rodinné domy, intenzívna forma, AGS ATELIÉR 14/39

16 B.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY, ZAČLENENIE MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA B.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia a ich vplyv na rozvoj mesta B.4.2. Väzby mesta na záujmové územie B.4.3. Poloha mesta vo vzťahu k vymedzeným špecifickým územiam a ochranným pásmam B.4.4. Územný priemet ekologickej stability, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny. B.4.5. Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry B B Trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry Trasy nadradenej technickej infraštruktúry B.4.6. Funkcie obce saturované v záujmovom území B.5. KONCEPCIA URBANISTICKÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA B.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce B ČLENENIE ÚZEMIA SÍDLA B.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch B.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt AGS ATELIÉR 15/39

17 B.6. KONCEPCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE B.6.1. Základná koncepcia územia B Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území V rámci UO a ÚPC sa menia a dopĺňajú regulatívy nasledovných UO a ÚPC : UO 1 Handlová stred Pre UPC 1-1 sa dopĺňa sa regulatív d) v znení. d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení p.č. 482/2, 542, (m, e vybavenosť, MŠ) bez negatívnych vplyvov na ŽP a hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. Pre UPC 1-2 sa dopĺňa sa regulatív d) v znení. d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení p.č. 88/9,13,16,35,42, 88/9,13,16,35,42, 88/3,5,6,8,32,33, 88/19,21,24,27,29,30,41, 224/3, 224/4, 223/4, 224/7, 224/6, 223/2, 224/2 (n, o - vybavenosť) bez negatívnych vplyvov na ŽP a hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. Funkčné vymedzenie ÚPC 1-3 znie : UPC 1-3 FPB 1-3-1, FPB 1-3-2, FPB Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., 12, odseku 11, 13b, 14) Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou FPB časť územia ÚPC s návrhom postupnej zmeny zástavby IBV, ktorá je vo vzťahu k širšiemu centru mesta určujúca. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje so zachovaním obytnej funkcie vo vyšších podlažiach vrátane funkcie administratívy, v rámci parteru funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu. Rekreačné územie FPB južná časť územia ÚPC So zachovaním záhradkárskej osady s možnosťou intenzifikácie územia s využitím pre aktívny odpočinok, každodennú a krátkodobú rekreáciu. Výrobné územie FPB plochy pre výrobu priemyselnú, charakteru areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia pre priemyselnú výrobu, verejného dopravné a technické vybavenie mesta, vo väzbe na FPB bez negatívnych vplyvov na ŽP a s rešpektovaním a zachovaním izolačnej zóny od FPB Pre ÚPC 1-4 sa dopĺňa regulatív d) v znení : d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení na p. č. 836, 840, 839/1, (l - základná škola) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. UO 2 Priemyselný obvod Funkčné vymedzenie ÚPC 2-2 sa dopĺňa : UPC 2-2, FPB 2-2-3, Funkčné využitie ( v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001Z.z., 12, odseku 11) : Zmena funkčného využitia vyčlenením rozvojovej lokality FPB z územia ÚPC 2.2. pôvodne navrhovaného pre funkciu výroby priemyselnej na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou, Regulatívy pre ÚPC 2-2 sa vzťahujú aj na FPB bez zmeny. UO 3 Banská kolónia - Malá Hôrka Funkčné vymedzenie ÚPC 3-2 znie : UPC 3-2, FPB 3-2-1, FPB AGS ATELIÉR 16/39

18 Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., 12, odseku 9 a 10, 11, 13a, b) Obytné územie (FPB 3-2-2) vo vymedzených častiach územia ÚPC plochy obytných domov HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia formou bytových domov. (UŠ Banícka kolónia) Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (FPB 3-2-1) stredná časť územia ÚPC s funkčným využitím pre funkciu vybavenosti služieb obchodu a administratívy a funkcie bývania, zo strany kontaktu s priemyselným územím s podrobným preskúmaním podmienok hygieny a životného prostredia. Výrobné územie územia FPB, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta s podmienkou dodržiavania zásad zamedzenia negatívnych vplyvov na hygienu prostredia a životné prostredie nad prípustnú mieru na okolité funkčné územia, najmä na zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou, v rámci ktorej sa umiestňuje i funkcia bývania. Dopravné územie zberná komunikácia (cesta I/50) Pre ÚPC 3-2 sa dopĺňa regulatív f) v znení : f) funkčné územia výroby organizovať tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na hygienu a ŽP okolitých funkčných území. UO 4 Dolný koniec Funkčné vymedzenie ÚPC 4-1 znie : UPC 4-1 FPB 4-1-1, FPB Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., 12, odseku 9 a 10, 13a, b) Obytné územie plochy obytných domov IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia. Výrobné územie FPB 4-1-1, FPB severná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta. Do prevažnej časti územia zasahuje OP železnice a ochranné pásmo lesa z ktorých vyplývajú obmedzenia. Regulatívy bez zmeny. UO 5 Pstruháre Funkčné vymedzenie ÚPC 5-2 znie : UPC 5-2, FPB 5-2-1, FPB 5-2-2, FPB 5-2-3, FPB 5-2-4, FPB Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., 12, odsekov 9 a 10, 13a, 14) Obytné územie FPB 5-2-1, FPB plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, formou samostatne stojacich rodinných domov a radovej zástavby IBV, čiastočne zmenou funkčného využitia ( bývalý hosp. dvor ) a záberom nezastavaných plôch. Plochy vyhradenej zelene (zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou) (FPB 5-2-2, FPB 5-2-3) územie určené pre funkciu služieb navrhovaného rozšírenia mestského pohrebiska s prevahou zelene, vrátane plochy pre rozšírenie cintorína vo výhľadovom období. Rekreačné územie - severovýchodný cíp, vymedzeného územia UPC určené v súlade s koncepciou ÚPN VÚC TK pre extenzívny rekreačný priestor prislúchajúci k RZ Remata. Nezastavané územie prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov. Regulatívy bez zmeny. Dopĺňa sa funkčné vymedzenie ÚPC 5-3 v znení : UPC 5-3 Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., 12, odseku 14) AGS ATELIÉR 17/39

19 Rekreačné územie severovýchodný cíp, vymedzené územie v súlade s koncepciou ÚPN VÚC TK určené pre extenzívny rekreačný priestor a územie intenzívneho rekreačného priestoru určený pre neareálové využitie krátkodobej a strednodobej rekreácie na pobytové chatové účely prislúchajúce k RZ Remata. Nesamostatné územie viažuce sa na koncepciu funkčného a dopravno-technického využitia katastrálneho územia susednej obce. Nezastavané územie prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov. Regulatívy : a) vypracovať koncepčné riešenie urbanistického riešenia rekreačných lesov a stanovenie regulatívov a limitov využitia extenzívneho rekreačného územia, (K) b) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T) c) zachovať rozsah súčasného intenzívneho rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových samostatných zariadení. (T) UO 6 Horný koniec UO 7 Veľký Grič Funkčné vymedzenie ÚPC 7-1 znie : UPC 7-1 FPB Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., 12, ods. 13 a,b) UO 7 Veľký Grič FPB Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., 12, ods. 13.a,b) Výrobné územie - FPB plochy výroby areálové zariadenia prevažne výrobných a technických služieb účelovo pre rozvoj mestských zariadení výroby a výrobných služieb a prevádzky a údržby. Do časti územia zasahuje ochranné pásmo lesa z ktorého vyplývajú obmedzenia. Nezastavané územie prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov. Regulatívy : a) umiestniť verejnoprospešnú stavbu charakteru zariadenia pre spracovanie biologického odpadu, (VPS - kompostáreň) b) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T) c) zachovať rozsah súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových samostatných zariadení (T) d) v časti územia, ktoré tvorí ochranné pásmo lesa neumiestňovať také časti stavby resp. zariadenia na spracovanie odpadu a skládku biologického odpadu, ktoré by mohli zvýšiť riziko ohrozenia okolitých lesných porastov požiarom a biologickými škodlivými činiteľmi. e) v ochrannom pásme lesa je možné umiestňovať stavby a realizovať činnosti, ktoré nebudú obmedzovať plnenie funkcií okolitého lesa a jeho obhospodarovanie a nebudú zvyšovať riziko poškodenia lesných porastov škodlivými činiteľmi. UO 8 Morovno Bez zmeny. UO 9 Nová Lehota Bez zmeny. UO 10 Sídlisko Morovno Pre UO 10 sa dopĺňa regulatív d) v znení. AGS ATELIÉR 18/39

20 d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení p.č. 1436/257, (p materská škola a ŠJMŠ ) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia dodržania príslušných STN-EN. UO 11 Sídlisko Sever Pre ÚPC 11-1 sa dopĺňa regulatív d) v znení. d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení na p.č. 5/2, 6/3, 10/1, 42 (a,b,c,d, podnikateľ. inkubátor, KD, kolkáreň, vybavenosť) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. Pre UPC 11-2 sa dopĺňa regulatív d) v znení : d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 1370, 1436/273 (i, j bývalá ZŠ a MŠ) 10/1, 42 (a,b,c,d, podnikateľ. inkubátor, KD, kolkáreň, vybavenosť) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. Pre ÚPC 11-3 sa dopĺňa regulatív c) v znení : c) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 1790/3, 1790/4, 1790/5, 1790/2 (k - ZŠ) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. Pre ÚPC 11-5 sa dopĺňa regulatív b) v znení : b) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 2205, (h - MŠ), bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. Funkčné vymedzenie ÚPC 11-6 znie : UPC 11-6 FPB , FPB , FPB , FPB , FPB , FPB , FPB Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., 12, odseku 9, 10, 11, 13a,b a 14) Obytné územie časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, IBV v časti územia FPB v návrhovom období a ÚPC vo výhľadovom období. Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou FPB západná časť územia ÚPC s návrhom adaptácie a prestavby objektov a intenzifikácie zástavby s areálovou formou využitia územia. Funkčné využitie - centrotvorná funkcia základnej a vyššej vybavenosti s prioritou funkcií pre celomestský športovo-oddychový a relaxačný komplex. Výrobné územie (stav) FPB plochy výroby areálové zariadenia prevažne výrobných a technických služieb s návrhom postupnej prestavby na zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou, účelovo pre rozvoj celomestských športových zariadení a zariadení administratívy, obchodu a služieb. Rekreačné územie stredný pás územia ÚPC FPB plochy určené pre areálové využitie formou mestského športovo-rekreačného areálu ( kúpalisko, aquapark a pod. ), FPB , FPB plochy určené pre individuálnu rekreáciu areálovou formou pre aktívny a pasívny odpočinok rekreáciu každodennú vo výhľadovom období. Pre ÚPC 11-6 sa dopĺňa regulatív d) v znení : d) prípustné účelové využitie budov a zariadení pre umiestnenie fotovoltickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 1925/2, 1925/5,6 (f,g kúpalisko, športová hala), bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN. B Rozvrhnutie prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území B.6.2. Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie Ruší sa pôvodný text a nahrádza znením :. AGS ATELIÉR 19/39

21 Pre všetky rozvojové územia definované vo výkrese priestorového využitia a funkčného využitia a v regulatívoch funkčných území, ako aj pre územia kde sa navrhuje zásadná prestavba alebo intenzifikácia je potrebné pre overenie a stanovenie urbanistickej koncepcie spracovať podrobnejšie riešenie prevažne formou územnoplánovacieho podkladu v zmysle 4 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebného zákona). B.7. KONCEPCIA RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE B.7.1. Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť V podkapitole B v odseku Zariadenie sociálnych služieb sa dopĺňa regulatív : j) zabezpečiť zmenu funkčného využitia základnej školy na Kršákovej ul. pre zariadenie sociálnych služieb (senior centrum) B.7.2. Výroba B Koncepcia rozvoja hospodárskej základne Na konci textu podkapitoly sa dopĺňa regulatív : m) zariadenia na získavanie energie, (napr. zo slnečného zdroja ako fotovoltické elektrárne) charakteru výrobných zariadení môžu byť umiestňované okrem funkčných území výroby vo funkčných územiach obytné územie hromadné formy bývania, zmiešané územia prevažne s mestskou štruktúrou a zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy v zmysle 12 ods. 9,10,11, a 12 vyhl. č. 55/2001 Z.z., definovaných vo výkrese (2,2A,B) priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia a v rámci regulatívov záväznej časti stanovených prípustnou činnosťou prevádzky výrobných služieb s obmedzenou výrobnou činnosťou, kompatibilnou s ostatnými funkciami v území. Zariadenia nesmú ohrozovať bezpečnosť a mať negatívny vplyv na životné prostredie. B B Potreby nových plôch výroby Potreby vymiestňovania nevhodných prevádzok a ochranné pásma B.7.3. Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo Na konci textu podkapitoly regulatív e) znie : e) e) riešenie postupnej transformácie využitia záhradkárskych osád s navrhovanou zmenou funkčného využitia územia stanovením urbanistickej koncepcie a podrobnejších regulatívov využitia územia a výstavby, pre záhradkárske osady bez zmeny funkčného využitia platí možnosť intenzifikácie (K,S,T) B.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE B.8.1. Súčasné zastavané územie obce B.8.2. Navrhované rozšírenie zastavaného územia Na konci kapitoly sa dopĺňa text: Navrhovaná hranica rozšírenia zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti na náložke na hlavný výkres priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia. Zastavané územie sa navrhuje na rozšírenie o územie FPB a FPB AGS ATELIÉR 20/39

22 B.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV B.9.1. Ochranné pásma podkapitola B znie : B Pásma hygienickej ochrany. Text podkapitoly B bez zmeny. B Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov Ruší sa znenie podkapitoly a nahrádza sa znením : s účinnosťou vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, t,j, od , ochranné pásma nezasahujú do riešeného územia t.j. súboru katastrálnych území mesta Handlová. B Ochranné pásma dopravných zariadení B Ochranné pásma technickej infraštruktúry Text kapitoly znie : Ochranné pásma elektrických vedení Ochranné pásma sú stanovené zákonom č. 656 / 2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia 36 zákona: (1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí, a) od 1 kv do 35 kv vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, b) od 35 kv do 110 kv vrátane 15 m, c) od 110 kv do 220 kv vrátane 20 m, d) od 220 kv do 400 kv vrátane 25 m, e) nad 400 kv 35 m. (3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kv do 110 kv vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. AGS ATELIÉR 21/39

23 (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je a) 1 m pri napätí do 110 kv vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, b) 3 m pri napätí nad 110 kv. (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia a) s napätím 110 kv a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, b) s napätím do 110 kv je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení. (10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. (11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky. (12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia. (13) Na ochranu výrobných zariadení výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak. (14) Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad) na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy. (15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať. Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení ustanovuje zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike. V zmysle ustanovenia 79 zákona : AGS ATELIÉR 22/39

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal 1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal 1.3 Po et obyvate

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. (rozvodné zariadenia)

ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. (rozvodné zariadenia) ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (rozvodné zariadenia) 1 A. ELEKTRICKÉ SIETE Pôsobia na životné najmä vo forme: negatívneho estetického účinku vonkajších vedení, vznikom elektromagnetických polí u vedení

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku 2009 Pracovný materiál November 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 2. STRUČNÝ POPIS SYSTÉMU LIKVIDÁCIE KO DO 31. 12.

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Zadávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky podľa Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005 Zhotoviteľ:

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa Stavba: Ružomberok - Černová - MVE Radičiná 1 MW Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1 Technická správa Investor: Energia prírody s.r.o.,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O-84.11.13.31.31.00-16 SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ BRATISLAVA 2016

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov 1 Obsah Úvod... 3 1. Všeobecne... 4 2. Stručný podpis aktívneho bleskozvodu a jeho funkcie... 4 3. Návrh (projektovanie) ochranných

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 1 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Apertis, s.r.o., Medzi hrušky 26, 962 21 Lieskovec www.apertis.eu info@apertis.eu KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/200 5 Vo Zvolene,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy (ktorých celkové výdavky nepresahujú 25

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Plynové infražiariče 2. Akčný

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: 30.11.2007 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 549 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche ČASŤ 4 DIEL 5 KAPITOLA 2 str. 1 4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche Ochrana samočinným odpojením napájania Samočinné odpojenie napájania sa požaduje vtedy, keď môže vzniknúť nebezpečenstvo

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα