Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011"

Transcript

1 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012

2 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný riešiteľ: Odborne spôsobilá osoba Mesto Malacky AVANT ARCH s.r.o., Bratislava Ing. arch. Milan Vanek, autorizovaný architekt 0512AA pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. Gabriela Reháková, reg. číslo 284 Mesto Malacky potvrdzuje platnosť zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.... zo dňa... Termín účinnosti od... RNDr. Jozef Ondrejka primátor

3 Riešiteľský kolektív: hlavný riešiteľ: urbanizmus: autorská spolupráca Ing. arch. Milan Vanek Ing. arch. Milan Vanek Ing. arch. Otto Novitzky Ing. arch. Kinga Václavová Ing. arch. Alena Bisová Ing. arch. Monika Kazáriková Zásobovanie elektrickou energiou : Ing. Anton Fekete Zásobovanie plynom : Ing. Vasil Deďo Zásobovanie teplom : Ing. Vasil Deďo Zásobovanie vodou : Ing. Vasil Deďo Odkanalizovanie : Ing. Vasil Deďo Požiarna ochrana : Pavel Pětioký Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. Gabriela Reháková, reg. číslo 284 AVANT ARCH s.r.o., Bratislava

4 OBSAH: 1. Dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov 1 2. Ciele riešenia zmien a doplnkov 1 3. Požiadavky na spracovanie a rozsah návrhu zmeny územno plánovacej dokumentácie 1 4. Základné východiskové podklady 2 5. Vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov ÚPN O Malacky 2 6. Súčasné a navrhované využitie území podľa platného ÚPN O Malacky 3 7. Navrhované využitie území podľa zmien a doplnkov Návrh funkčného využitia riešeného územia Urbanistické podmienky Dopravno urbanistické podmienky Bytová výstavba Vymedzenie ochranných pásiem Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany a civilnej obrany obyvateľstva 5 8. Doprava a technická infraštruktúra Cestná (automobilová) doprava Zásobovanie riešeného územia pitnou vodou Odkanalizovanie riešeného územia Zásobovanie riešeného územia plynom Zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou Zásobovanie teplom Telekomunikácie Územný systém ekologickej stability a ochrana životného prostredia Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na iné účely Bonitové pôdno ekologické jednotky v riešenom území Funkčné využitie riešeného územia Držitelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PP Vyhodnotenie predpokladaného využitia lesných pozemkov na iné účely Regulatívy územného rozvoja Regulatívy funkčného využitia územia Regulatívy výškovej hladiny zástavby Intenzita zastavania Koncepcia tvorby následnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Malacky Verejnoprospešné stavby Grafické prílohy 14

5 1. Dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov 2011 ÚPN O mesta Malacky Posledný komplexný Územný plán obce mesta Malacky bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 112/2002 zo dňa Jeho záväzná časť bola vydaná všeobecným záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2002. Od roku 2003 do roku 2010 boli vypracované a schválené viaceré zmeny a doplnky (v rokoch 2003, 2005, 2006, 2007 a 2010). Dôvodom pre obstaranie Zmien a doplnkov 2011 územného plánu mesta Malacky sú aktuálne požiadavky mesta Malacky, ako aj relevantné požiadavky viacerých vlastníkov jednotlivých pozemkov na zmenu funkčného využitia viacerých plôch nachádzajúcich sa v zastavanej časti ako aj v katastrálnom území mesta Malacky. Na základe uvedených skutočností v súlade s platným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov mesto Malacky pristúpilo k ich vypracovaniu. Čistopis bol spracovaný na základe vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky Ciele riešenia zmeny územnoplánovacej dokumentácie Cieľom zmien a doplnkov (ďalej len ZaD) územného plánu mesta Malacky je vyhovieť skutočnostiam uvedeným v predošlom bode. Výsledkom je stanovenie záväzných pravidiel pre ďalší rozvoj preklasifikovaných dotknutých území, 3. Požiadavky na spracovanie a rozsah návrhu zmeny územnoplánovacej dokumentácie Návrh ZaD územného plánu mesta Malacky je vypracovaný v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s novelou stavebného zákona číslo 237/2000 Z.z. a so znením Vyhlášky číslo 55/2001 Ministerstva životného prostredia SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Požiadavky na spracovanie a rozsah návrhu ZaD ÚPN - O boli nasledovné: Určenie štruktúry novej zástavby a základných regulatívov Prepojenie na existujúce komunikácie V rámci preklasifikovania pozemkov na funkčné využitie pre výstavbu rodinných domov dať do záväzných regulatívov pre investorov požiadavky na odstránenie negatívnych dopadov na bývanie z dôvodu priamej náväznosti na plochy komunálnej, stavebnej výroby a výrobných služieb Rešpektovať genofondovo významné lokality Navrhnúť riešenie napojenia na existujúce rozvody inžinierskych sietí Rešpektovať existujúce trasy vedení a koridory a vedení navrhovaných v platnom územnom pláne Navrhované ZaD sú vypracované v mierke 1 : a tvoria samostatnú grafickú prílohu Územného plánu obce mesta Malacky v rozsahu časti vymedzených území. AVANT ARCH, s. r.o. 1

6 Nakoľko ide o jasne definované požiadavky ZaD územnoplánovacia dokumentácia bola spracovaná bez alternatív priamo v návrhu. 4. Základné východiskové podklady Podkladom pre vypracovanie návrhu ZaD boli nasledujúce dokumenty: - ÚPN VÚC Bratislavského kraja (VZN č. 20/2008) - ÚPN O mesta Malacky (AUREX 2003) - doposiaľ schválené predošlé ZaD ÚPN O mesta Malacky - Zadanie na spracovanie ZaD Územného plánu obce mesta Malacky 1/2010 z novembra 2010 a Rozšírenie zadania pre spracovanie ZaD Územného plánu obce mesta Malacky 1/2010 prepracované znenie z mája Zmeny a doplnky ÚPD 2011 súborné stanovisko mesta Malacky a Vyhodnotenie pripomienok a námietok k návrhu Zmien a doplnkov územnému plánu 2011 zo dňa Vymedzenie riešených území zmien a doplnkov ÚPN - O mesta Malacky Vymedzenie riešeného územia sa predovšetkým týka zastavanej časti (intravilánu) mesta Malacky a pozemkov v extraviláne mesta Malacky, ktoré boli v územnom pláne vedené ako pozemky vo výhľade. Zmena hraníc zastavaného územia (návrh) je uvedená v komplexnom urbanistickom návrhu v grafickej časti. Požadované zmeny v územnom pláne a ich vyhodnotenie v čistopise: Pre funkčné zmeny pozemkov: 1. - Mesto Malacky v zmysle uznesenia MsZ č. 105/2008 zo dňa zahŕňa do ZaD riešenie komunikačného obchvatu mesta Malacky z cesty III/50310 (smer Malacky Rohožník), cez priemyselný park po komunikácii, ktorá bude v tomto parku vybudovaná, križovaním Vojenského obvodu Záhorie s napojením na štátnu cestu II/503 (Malacky Pernek) zapracovanie štúdie umiestnenia penziónu pre mobilných dôchodcov na časti parcele č do ZaD. Tieto body č. 1. a 2. sú z čistopisu na základe vyhodnotenia pripomienok a súborného stanoviska mesta Malacky vyňaté. Číslovanie ostatných zmien zostáva v zmysle návrhu ZaD (teda od č. 3 tak, aby zostalo zachované pôvodné číslovanie podľa prerokovávaného návrhu) zmeny pozemkov zo súčasného návrhu: 3a - Lesy Tri duby a les medzi Hlbokou ulicou a diaľnicou na lesopark (mimo pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme diaľnice). Zmena sa dotýka pozemkov par. č. 5469/1 3b - Pás pozemku pozdĺž východného múru Zámockého parku od Dukelských hrdinov po Sadovú ulicu vyčleniť na chodník prípadne cyklotrasu s prepojením na Dubovského ulicu. Pozemok je v súčasnosti dočasne vyňatý z PP, po trvalom odňatí bude vypracovaný geometrický plán zmena záväznej časti ÚPN-O pre bytový dom na Bernolákovej ulici súpisné číslo 2417 (dlhý bytový dom medzi Veľkomoravskou ulicou a obchodným centrom Pacific) s tým, že vo VZN bude AVANT ARCH, s. r.o. 2

7 stanovené, že záväzný maximálny počet nadzemných podlaží pre tento bytový dom bude 6 nadzemných podlaží. Zmena nevyžaduje zmeny vo výkresovej časti zmena pozemkov medzi ulicami Cesta mládeže a Jánošíkova z výhľadu do návrhu so zachovaním funkčného využitia pozemkov na výstavbu rodinných domov zmena funkčného využitia pozemkov parcely č. 5585/12, 5585/1, 5585/6, 5585/7 zo súčasnej funkcie v ÚPN-O lesy na funkčné využitie VD (plochy skladových a distribučných areálov) s využitím platného regulatívu územného plánu zmena využitia pozemku parcelné číslo 4484/2 a susediacich parciel z rekreácie na výstavbu rodinných domov. V grafickej časti je vyznačené umiestnenie pásu ochrannej zelene do zóny B PTPZ Eurovalley. Zmena funkčného využitia sa týka len pozemkov po navrhovanú prekládku cesty I/2, pričom v návrhu je len parcela č. 4484/2, ostatné parcely sú vo výhľade zmena využitia pozemkov parcelné číslo 2759, 2760, 2761, 2762, 2763/1, 2763/2, 2764, 2737/5 a 2737/6 z funkcie BZ3 (plochy zmiešaného bývania, výroby a služieb do 3 nadzemných podlaží) na funkciu využitia PM5 (mestské polyfunkčné územie do 5 nadzemných podlaží) zmena využitia pozemkov parcelné číslo 3609/1, 3609/2 a 3609/4 zo zelene na účely priemyselnej výstavby (VK). Zmena sa dotýka len pozemkov podľa mapového podkladu, ktorý je prílohou k zápisnici zo dňa dohoda s CHKO Záhorie zmena využitia pozemkov parcelné číslo 355/10 a 355/12 zo záhrad na účely výstavby rodinného domu. V tejto lokalite ide o zosúladenie územného plánu mesta so skutkovým stavom zmena verejnej zelene na rekreáciu (RA) 6. Súčasné a navrhované využitie územia podľa platného ÚPN O Malacky Pozemky: Navrhované lokality sú v súčasnosti definované nasledovne: 3a. - funkcia lesy 3b. - funkcia zeleň 4. - bytový dom na Bernolákovej ulici súpisné číslo 2417 (dlhý bytový dom medzi Veľkomoravskou ulicou a obchodným centrom Pacific) so 4 nadzemnými podlažiami 5. - funkcia BR výhľad 6. - funkcia lesy 7. - funkcia rekreácia 8. - funkcia BZ3 (plochy zmiešaného bývania, výroby a služieb do 3 nadzemných podlaží) 9. - funkcia zeleň funkcia záhrada AVANT ARCH, s. r.o. 3

8 11. - funkcia verejná zeleň 7. Navrhované využitie územia podľa zmien a doplnkov Návrh funkčného využitia riešených území Pozemky budú preklasifikované nasledovne: 3. - zmeny pozemkov zo súčasnej funkcie na: 3a - lesopark 3b - cyklotrasa (pozemok pre túto trasu je dočasne odňatý z LP) 4. - záväzný maximálny počet nadzemných podlaží pre tento bytový dom bude 6 nadzemných podlaží návrh na funkciu BR 6. - funkcia VD (plochy skladových a distribučných areálov) s využitím platného regulatívu územného plánu funkcia BR, pre parcelu č. 4484/2 návrh, tento pozemok je vyňatý z PP, ostatné parcely sú výhľad funkcia PM5 (mestské polyfunkčné územie do 5 nadzemných podlaží) funkcia priemyselnej výstavby (VK) ide o pozemky vedené ako ostatné plochy funkcia BR ide o zosúladenie existujúceho stavu s územným plánom, pozemky sú vyňaté z PP funkcia rekreácia (RA) 7.2. Urbanistické podmienky Navrhovanú zástavbu a využitie predmetných území je potrebné v ďalších stupňoch riešiť tak, aby sa zachovali v dostatočnej miere pozitívne atribúty ich doterajšieho charakteru (zelený pás, zeleň, biokoridor a pod) Dopravno-urbanistické podmienky Dopravné riešenie sa závažnejšie dotýka lokalít 3b, 5 a 7. Všetkých ostatných lokalít sa požiadavky na dopravné riešenie nedotýkajú, budú alebo sú napojené priamo na existujúci dopravný systém mesta Bytová výstavba Bytová výstavba v riešených územiach sa navrhuje formou zástavby rodinnými domami lokalita č. 5, 7 (BR). V lokalite č. 7 sa jedná o požiadavku realizácie jedného RD no návrh umožňuje vo výhľade ďalšiu výstavbu na okolitých parcelách. V lokalite č. 5 ide o sústredenú výstavbu rodinných domov. Počet rodinných domov v tejto lokalite je uvažovaný informatívne. Presný počet stanoví Územný plán zóny, ktorý je bezpodmienečne nevyhnutné vypracovať. Konečný počet bude AVANT ARCH, s. r.o. 4

9 závislý od druhu zástavby izolované rodinné domy, dvojdomy, radová zástavba Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem V riešených územiach pôsobia nasledujúce limity: - v blízkosti lokality č. 3 sa nachádza odvodňovací kanál A - v lokalite č. 5 sa nachádza ochranné pásmo diaľkového optického kábla 1m na obe strany, bezpečnostné pásmo VTL plynovodu 4,0 MPa 20m od osi potrubia obojstranne (určený v ÚPN-O na zrušenie, doposiaľ nerealizované) a kanalizácia C750 určená v ÚPN-O na zrušenie (doposiaľ nerealizované). V lokalite sa ďalej nachádzajú podzemné rozvody závlahovej vody vetvy z AZC potrubia Závlaha pozemkov Veľké Leváre Malacky II a navrhovaná komunikácia bude križovať podzemné rozvody závlahovej vody a pôjde aj v súbehu s jej vetvami. - v lokalite č. 6 sa nachádza ochranné pásmo vzdušného el. vedenia VN v šírke 10 m od krajného vodiča a ochranné pásmo toku Malina po oboch stranách toku v šírke 10 m. - v lokalite č. 7 sa nachádzajú vodné stavby Závlaha pozemkov Veľké Leváre Malacky II odvodňovací kanál. Tieto Zmeny a doplnky sa nedotýkajú ochranných a bezpečnostných pásiem sond ani hraníc chránených ložiskových území a dobývacích priestorov Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany a civilnej obrany obyvateľstva Riešené územia a zmeny v pôvodnom územnom pláne v daných lokalitách nemajú dopad ani žiadny iný vplyv na záujmy obrany štátu. Ide o územia mimo evidovaných plôch, ktoré sú v záujme obrany štátu. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je potrebné v ďalšom riešení a následnej výstavbe zabezpečiť prístupové komunikácie zodpovedajúce požiadavkám požiarnej ochrany ku každému objektu. Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva novopostavených objektov sa uvažuje s využitím existujúcich priľahlých úkrytov. Podrobnejšie riešenie civilnej obrany obyvateľstva je riešené v platnom ÚPN - O. 8. Doprava a technická infraštruktúra 8.1. Cestná (automobilová) doprava Dopravné riešenie sa dotýka lokalít č. 3b, 5 a 7. Ostatné lokality si nové dopravné riešenie nevyžadujú nakoľko sú priamo napojiteľné na existujúci komunikačný systém. Lokalita č. 3b. Pás pozemku pozdĺž východného múru Zámockého parku od Dukelských hrdinov po Sadovú ulicu bude vyčlenený na chodník prípadne cyklotrasu s prepojením na Dubovského ulicu. Lokalita č. 5. Lokalita bude dopravne napojená na dopravný systém cez Cestu mládeže, predĺžením ulice J. Hollého resp. cez predĺženie Jánošíkovej ul. V rámci dopravného riešenia je potrebné vyriešiť v ďalšom stupni (ÚPN zóny) aj prepojenie Jánošíkovej ul. s ulicou Štúrova a odtiaľ na cestu I/2 (Stupavská ulica) popri novej škole. AVANT ARCH, s. r.o. 5

10 Usporiadanie komunikačnej siete. V riešenom území, ktorého funkčná náplň je individuálna zástavba rodinnými domami, bude sieť riešená s dopravne tlmenými komunikáciami vo funkčnej triede B3 kategória MZ 12,0 resp. C3 MO 8,0. Komunikácie budú obojsmerné. Budú navrhnuté s minimálne jednostranným chodníkom. Pešia a statická doprava. Sieť peších trás vo vnútri územia bude navrhnutá tak, aby peší pohyb po nej bol maximálne bezpečný a nevznikali kolízne body s automobilovou dopravou. Všetky navrhované pešie trasy budú realizované v bezbariérovom prevedení. Parkovanie v lokalite bude zabezpečené na vlastných pozemkoch. Lokalita č. 7. V rámci zmeny pozemkov na výstavbu RD je potrebné doriešiť aj umiestnenie a predĺženie miestnej komunikácie Boženy Němcovej severným smerom, ktorá bude triedy B3 kategórie MZ 8,5. Ochranné pásma dopravných trás: Ochranné pásma diaľnic a ciest majú nasledovné hodnoty : diaľnica m od osi priľahlej vozovky diaľnice, cesta I.tr m od osi krajného jazdného pása komunikácie: cesta II.tr. cesta III.tr. mestská komunikácia v intraviláne - 25 m od osi krajného jazdného pása - 20 m od osi krajného jazdného pása - 6 m od okraja vozovky Zásobovanie riešeného územia pitnou vodou Súčasný stav Všetky lokality určené k výstavbe majú v súčasnosti možnosť priameho napojenia na existujúce siete (okrem lokality č. 5 a 7). Riešené územia sú dostupné k napojeniu na existujúce vedenia verejných vodovodov DN 80, DN 100, resp. DN 110. Lokalita č.5. Predmetnú lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod, ktorého vetvy sú situované v Ceste mládeže DN 110, v Jánošíkovej ul. DN 100 resp. J. Hollého DN 100. V Jánošíkovej ul. je situovaný aj mestský prívod vody DN 400 z Vampíla. Výpočet potreby vody je vypracovaný podľa výhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., kde špecifická potreba vody je uvažovaná v množstve 135 l/osobu/deň pre bývajúceho. V návrhu riešenia vychádzame zo základnej urbanistickej koncepcie usporiadania nových rozvojových plôch, ich funkčného charakteru a kapacít. Uvažovaná kapacita je výstavba cca 350 RD pri obložnosti 3,5 osoby na jeden RD uvažovaný počet je 1225 obyvateľov. Nárast priemernej dennej potreby vody Q d = l/deň Priemerná potreba vody za sekundu Q ps = 1,914 l/s Súčiniteľ dennej nerovnomernosti k d = 1,3 Maximálna denná potreba vody Q m = Q d x k d = l/deň Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti k h = 1,8 Maximálna hodinová potreba vody Q mh = 16124,06 l/hod Maximálna potreba vody za sekundu Q ms = 4,478 l/s Predpokladaný nárast ročnej potreby vody Q r = 60361,87 m 3 /rok AVANT ARCH, s. r.o. 6

11 Ochranné pásma Podľa zák. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je ochranné pásmo kanalizačného (vodovodného)/ potrubia pri profiloch do 500 mm po 1,5 m na obe strany potrubia, alebo to určí príslušný úrad na základe žiadosti vlastníka alebo prevádzkovateľa kanalizácie. Lokalita č.7. Lokalitu č. 7. je možné zásobovať vodou nasledovne. Prívod vody do riešeného územia navrhujeme situovať v predĺžení komunikácie B. Němcovej napojením na existujúci systém Odkanalizovanie riešeného územia Súčasný stav Mesto Malacky má vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť s centrálnou čistiacou stanicou odpadových vôd nachádzajúcou sa na západnom okraji pri Veľkomoravskej ul. Všetky lokality pre výstavbu objektov je možné okamžite napojiť na verejnú kanalizačnú sieť (okrem lokalít č. 5. a 7., kde je potrebné realizovať prípojky). Lokalita č.5. Lokalitu č. 5. je možné odkanalizovať nasledovne. Odpadové vody z riešeného územia navrhujeme odvádzať delenou kanalizáciou. Čisté dažďové vody zo striech RD budú vypúšťané do terénu, resp. do zberných vodonepriepustných nádrží. Splaškové vody a dažďové vody z ciest navrhujeme odvádzať novo vytvorenou sieťou do existujúcej kanalizácie v Ceste mládeže DN 300 resp. Jánošíkovej DN 500. V ďalších stupňoch je potrebné preveriť možnosť napojenia dažďových vpustí a dažďovej kanalizácie z komunikácií na splaškovú kanalizáciu (sú to balastné vody a je potrebné preveriť kapacitu ČOV). Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej vody za sekundu pre lokalitu č. 5 je Q ps = 4,478 l/s. Lokalita č.7. Lokalitu č. 7. je možné odkanalizovať nasledovne. Odpadové vody z riešeného územia navrhujeme odvádzať delenou kanalizáciou vybudovanou v súbehu s predĺžením komunikácie B. Němcovej. Čisté dažďové vody zo striech budú vypúšťané do terénu alebo do vodonepriepustných nádrží Zásobovanie riešeného územia plynom Zásobovanie plynom (prívod a prípojky ) je potrebné riešiť v lokalite č. 5 a 7. Územia sú tohto času nezastavané. Lokalita č.5. V súčasnosti sa v blízkosti lokality nachádza rozvod plynu v Ceste mládeže STL, ul. J. Hollého Jánošíkovej ul. NTL. Územím prechádza VTL plynovod 4,0 MPa s bezpečnostným pásmom 20m od osi potrubia obojstranne. Návrh riešenia: Pri cca 350 rodinných domoch je: - maximálna hodinová potreba Q max = 350 x 1,4 m 3 /dom = 490 m 3 /hod, - ročná potreba plynu Q roč = 4000 m 3 /dom = m 3 /rok. Tieto údaje majú iba informatívny charakter pre budúcu prípravu územia. AVANT ARCH, s. r.o. 7

12 Lokalita č.7. Lokalitu č. 7. je možné zásobovať plynom nasledovne. Prívodové plynové potrubie do územia navrhujeme situovať v súbehu s predĺžením komunikácie B. Němcovej s napojením na existujúcu sieť. Ochranné pásma plynovodov Dotknuté ochranné pásma pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a prípojky podľa Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. sú vymedzené vzdialenosťou 1,0 m na obe strany od plynovodných potrubí v zastavanom území. Bezpečnostné pásma VTL plynovodov Plynovody do 4 MPa : 20 m od osi potrubia obojstranne Plynovody od 7,5 MPa : 300 m od osi potrubia obojstranne Regulačná stanica plynu : 8 m od okraja objektu 8.5. Zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou Súčasný stav Lokalita č.5. Napojenie na el. energiu je potrebné riešiť pre lokalitu č. 5 a 7. Návrh riešenia V riešenom území je plánované postaviť 350 rodinných domov. Predpokladaný Pi uvažujeme 15 kw/rd, stupeň elektrizácie A. Celkový predpokladaný súčasný príkon bude 2275 kw. Pre zabezpečenie predpokladaných výkonových nárokov pre navrhovanú zástavbu navrhujeme energetickú potrebu zabezpečiť z jestvujúceho vedenia a vybudovaním samostatných trafostaníc. Technické podmienky napojenia navrhovaných objektov bude predmetom ďalšieho stupňa dokumentácie. Lokalita č.7. Lokalitu č. 7. je možné zásobovať el. energiou nasledovne. El. napojenie je možné realizovať el. káblom vybudovaným v súbehu s komunikáciou B. Němcovej. Ochranné pásma elektrických vedení Dotknuté ochranné pásma elektrických vedení a zariadení sú podľa Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. vymedzené vzdialenosťou po 1,0 m na obe strany od všetkých druhov káblov. počet RD Pi /kw/ Pi /kw/ Pp /kw/ Pp /kw/ Β Ps /kw/ Lokalita č , , Lokalita č ,5 6,5 0,47 3,055 Poznámka: Podrobné riešenia zásobovania el. energiou budú zdokumentované v Územnom pláne jednotlivých zón č. 5 a 7! AVANT ARCH, s. r.o. 8

13 8.6. Zásobovanie teplom Súčasný stav Všetky objekty pre bývanie, s ktorých realizáciou sa uvažuje, budú zásobované teplom a teplou úžitkovej vodou (TÚV) decentralizovanými zdrojmi, t.j. domovými kotolňami na plyn. Návrh riešenia Predmetom riešenia je zabezpečiť teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre navrhované objekty. Objekty budú zásobované teplom z vlastných kotolní na spaľovanie zemného plynu. Potreba tepla Podkladom pre tepelnú bilanciu je zastavovací plán a predbežné bilančné údaje objemov obostavaných rodinných domov. Tepelné straty sú vypočítané skráteným spôsobom podľa STN Riešené územie spadá do tepelnej oblasti s najnižšou vonkajšou teplotou 12 C, priemernou vonkajšou teplotou počas vykurovania + 4 C. Uvažujeme, že priemerná vnútorná teplota v miestnostiach bude + 20 C. Lokalita č. 5. Pri rodinných domoch uvažujeme s tepelnými stratami 14 kw/deň pre vykurovanie a 0,82 kw/osoba na deň na prípravu TÚV pre bývajúcich. Pri výstavbe 350 rodinných domov t. j. pri 1225 bývajúcich bude potreba tepla nasledovná Lokalita č. 7. Qh = 350 x x 0,820 = ,5 = 5904,5 kwh Pri rodinných domoch uvažujeme s tepelnými stratami 14 kw/deň pre vykurovanie a 0,82 kw/deň na prípravu TÚV pre bývajúceho. Pri výstavbe 1 rodinného domu v návrhu t. j. pri 3,5 bývajúcich bude potreba tepla nasledovná 8.7. Telekomunikácie Súčasný stav Qh = 1 x ,5 x 0,82 = ,87 = 16,87 kwh Riešené územie predstavuje z hľadiska napojenia na jednotnú telekomunikačnú sieť oblasť začlenenú do trakčných obvodov ATU Malacky. V lokalitách č. 5. a 7. nie je vybudovaná miestna telekomunikačná sieť (MTS). Návrh riešenia V ATU sú ponechané kapacitné rezervy, ktoré budú postačovať pre navrhované rozšírenie, t.j. pokrytie budúcich nárokov pre rodinné domy. Územia sú v dosahu všetkých mobilných operátorov. Dokumentáciu vypracováva príslušný telekomunikačný operátor. 9. Územný systém ekologickej stability a ochrana životného prostredia Miestny územný systém ekologickej stability bol spracovaný ako súčasť ÚPN-O mesta Malacky - AUREX s.r.o. v roku Ako podklad pre spracovanie MÚSES boli použité RÚSES okresu Bratislava vidiek a RÚSES okresu Bratislava vidiek Záhorská časť. Do riešeného územia doplnku ÚPN-O nezasahujú žiadne chránené územia podľa Zákona AVANT ARCH, s. r.o. 9

14 o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002. Všetky navrhované lokality sú mimo návrhov prvkov MÚSES a nachádzajú sa v zastavanom území mesta. Lokalita č. 6 susedí s MBK5 Malina biokoridor miestneho významu a MBC6 Bažantnica Tri duby Včelnica biocentrum miestneho významu. Návrhy ochrany v riešenom území všetky lesné porasty hospodárske (lokalita č. 3a) navrhujeme prekategorizovať na lesy osobitného určenia, ktoré budú súčasťou lesoparkov. 10. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na iné účely Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané na Katastrálnom portáli a z dostupných podkladov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Bratislava. Lokality navrhované na zmenu sa nachádzajú v zastavanom území mesta (intravilán) ako aj mimo zastavaného územia (extravilán). Poľnohospodárska pôda je obrábaná ako orná pôda, záhrady a trvalé trávne porasty. V k.ú. Malacky sa nachádzajú veľkoplošné závlahy ZP Veľké Leváre Malacky II. o výmere cca 850 ha. Na plochách poľnohospodárskej pôdy navrhovanej na záber sú vybudované tieto závlahy v lokalite č.5. ÚHDP pre k.ú. Malacky z Orná pôda Vinice Záhrady Ovocné sady TTP Poľnohospodárska pôda celkom Lesné pozemky Vodné plochy Zastavané plochy Ostatné plochy Spolu 886,7571ha 0,2669ha 194,5341ha 6,6275ha 38,5176ha 1126,7032ha 637,9796ha 54,4609ha 588,8533ha 309,2486ha 2717,2456ha Celá plocha katastrálneho územia má výmeru 2717,2456ha, z toho je 1126,7032ha poľnohospodárskej pôdy, čo je 41,4%. Z toho vyplýva, že riešené územie patrí medzi poľnohospodársky menej intenzívne využívanú krajinu. V zastavanom území mesta sa nachádza 588,6027ha, mimo zastavané územie sa nachádza 2128,6429ha. Plocha celého riešeného územia Záber poľnohospodárskej pôdy celkom Záber poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území Záber poľnohospodárskej pôdy mimo zastavané územie Záber najlepších 4 BPEJ Záber nepoľnohospoľnohospodárskej pôdy 79,18ha 35,48ha nie 35,48ha 1,35ha nie Navrhované lokality sú v súčasnosti definované nasledovne: Pozemky: 3a. - funkcia lesy 3b. - funkcia zeleň 4. - bytový dom na Bernolákovej ulici súpisné číslo 2417 (dlhý bytový dom medzi Veľkomoravskou ulicou a obchodným centrom Pacific) so 4 nadzemnými podlažiami AVANT ARCH, s. r.o. 10

15 5. - funkcia BR výhľad 6. - funkcia lesy 7. - funkcia rekreácia 8. - funkcia BZ3 (plochy zmiešaného bývania, výroby a služieb do 3 nadzemných podlaží) 9. - funkcia zeleň funkcia záhrada funkcia verejná zeleň Návrh funkčného využitia riešených území Pozemky budú preklasifikované nasledovne: 3. - zmeny pozemkov zo súčasnej funkcie na: 3a - lesopark 3b - chodník prípadne cyklotrasa 4. - záväzný maximálny počet nadzemných podlaží pre tento bytový dom je 6 nadzemných podlaží funkcia BR 6. - funkcia VD (plochy skladových a distribučných areálov) s využitím platného regulatívu územného plánu funkcia BR (parcela č. 4484/2 ako návrh, ostatné pozemky ako výhľad) 8. - funkcia PM5 (mestské polyfunkčné územie do 5 nadzemných podlaží) funkcia priemyselnej výstavby (VK) funkcia BR (zosúladenie skutkového stavu s územným plánom) funkcia rekreácie (RA) Lokality č. 8, 9, 10, 11 sa nachádzajú na nepoľnohospodárskej pôde, preto ich v tabuľkách neuvádzame. Lokalita č. 6 sa nachádza na lesných pozemkoch, preto je uvádzaná v časti záberu lesných pozemkov. Záber PP sa týka len lokality č. 5. Za záber poľnohospodárskej pôdy pre rodinné domy s pozemkami do 1000m 2 nie je podľa zákona č. 219/2008 Z.z. potrebné počítať odvody a tiež pre komunikácie I. až III. triedy a verejnoprospešné stavby, ktorých investorom je obec. Pre ostatné zábery bude potrebné vyčísliť odvody Bonitové pôdno ekologické jednotky v riešenom území Pôdy - povrch územia navrhovaného na zastavanie kryjú čiernice. Pôdne typy a pôdne druhy a pôdotvorný substrát ako aj sklonitosť reliéfu je možné vyčítať z bonitovaných AVANT ARCH, s. r.o. 11

16 pôdnoekologických jednotiek definovaných z geografického informačného sytému VÚPOP Bratislava. V riešenom území katastra sa vyskytujú tieto BPEJ: čiernice typické, stredne ťažké čiernice typické, ľahké, vysychavé ZaD sa dotýkajú kategórie a a to v Lokalite Funkčné využitie riešeného územia Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu návrh v zmysle prílohy č.4 vyhlášky č.508/2004 z.z. Číslo locality Katastrálne územie Funkčné využitie Výmera lokality celkom v ha Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy Celkom v ha 5. Malacky RD 35,48 34,13 1,35 Druh pozemku orná pôda BPEJ/ skupina / /1 V ZÚ Z toho v ha 34,13 1,35 mimo ZÚ 34,13 1,35 Užívateľ poľnoh. pôdy Vybudované hydromelioračné zariadenia Časová etapa realizácie Iná informácia Nepoľnohosp. pôda, S áno 1 0 Celkom: 35,48 35,48 35,48 35, Držitelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PP S súkromník, O organizácie, Vyhodnotenie predpokladaného využitia lesných pozemkov na iné účely Je spracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 15. januára 2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov. Podrobnejšie spracovanie záberov lesných pozemkov bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Lesné pozemky sa v riešenom území nachádzajú na výmere 637,9796 ha. Lesy sú vo vlastníctve súkromníkov, štátu a Vojenských lesov. Lesné porasty sú obhospodarované ako lesy hospodárske. Lesné porasty mimo Vojenských lesov patria do LHC Kostolište. Lesy sú v užívaní štátnych lesov OLZ Šaštín - Stráže. V riešenom území sa nachádza kultúra les v nasledujúcich lokalitách navrhovaných na nelesné účely: Vlastník Obhospodarovateľ LV Obec Katastr. územie Parcela č. Rozsah odňatia Označ. dielca Kategória lesa Názov celku 3a.štát LZ Malacky Malacky Malacky Tri duby 5593/1, 5595/1, 5618/1 5,7 4,2 6,9 Hosp. Lokalita č. 3a je navrhovaná na prekategorizovanie lesných porastov hospodárskych na lesné porasty osobitného určenia lesopark. Na základe požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy je v čistopise návrh na zmenu z lesa na lesopark len tá časť, ktorá je mimo ochranného pásma diaľnice. Plocha lokalít zmena Výmera ha 3a. zmena na lesopark 16,8 Pri zmene funkčného využitia postupovať v zmysle platných právnych predpisov predovšetkým zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. AVANT ARCH, s. r.o. 12

17 11. Regulatívy územného rozvoja 11.1.Regulatívy funkčného využitia územia Regulatívy územného rozvoja pre riešené územie sú definované v schválenom platnom územnom pláne a vo všeobecnom záväznom nariadení mesta Malacky č. 2/2002. Pre zástavbu rodinnými domami v lokalitách č. 5., 7. a 10 bude použitý regulatív BR2, pričom v lokalite č. 10 ide o zosúladenie územného plánu so skutkovým stavom. V lokalite č. 6 je potrebné zachovať pozdĺž toku Malina pás v šírke 25 m od brehu koryta toku so zachovaním brehových porastov. Rozvojové zámery bytovej funkcie v lokalitách s vysokou hladinou podzemných vôd sú podmienené technickou sanáciou záujmových území (ide o veľmi podmoknutý terén, ktorý treba pred výstavbou odvodniť) V prípade ak majiteľ stavby alebo pozemku bude chcieť realizovať v ochrannom pásme Pozagas a.s. Malacky prieskumné vrty hlbšie ako 30 m požiada vopred o stanovisko spoločnosť Pozagas. (RÚVZ) Pre budúcu bytovú výstavbu rešpektovať hranicu danú izolíniou pre hlukový indikátor v súlade s vyhl. MZ č. 549/2007 Z.z. Ku komplexnému posúdeniu území určených na funkciu bývania v rámci ďalších stupňov dokumentácie predložiť podrobné hlukové štúdie Regulatívy výškovej hladiny zástavby Výšková hladina je určená smerným počtom nadzemných podlaží, ktoré je potrebné z hľadiska celkovej hmotovej charakteristiky daného bloku zachovať. Pre lokalitu č.4. je záväzný počet 6 nadzemných podlaží. Pre lokality č. 5, 7 a 10 je stanovená maximálna podlažnosť v zmysle regulatívu č. BR2 Pre lokalitu č.8. PM5 je záväzný počet 5 nadzemných podlaží. Pre lokalitu č. 9. je výškový limit (VK) z pôvodného ÚPN Intenzita zastavania Intenzita zastavania je definovaná a vychádza z platného ÚPN O v lokalitách č. 4 a 10. Pre lokality č. 5 a 7 bude stanovená v územných plánoch jednotlivých zón! 12. Koncepcia tvorby následnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Malacky Záväzná časť platného Územného plánu obce mesta Malacky, ako aj uznesenie č. 22/2009 z rokovania Mestského zastupiteľstva hovorí, že pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia je treba v ďalšom období vypracovať samostatný územný plán zón v lokalite č. 5. a č Verejnoprospešné stavby Verejnoprospešnými stavbami v riešenom území sú cestné komunikácie - cyklotrasa v lokalite č. 3b, komunikácie v lokalite č. 5, predĺženie komunikácie Boženy Němcovej v lokalite č.7. Zároveň budú verejnoprospešnými stavbami všetky verejné inžinierske siete. Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb bude možné podľa 108 a násl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 AVANT ARCH, s. r.o. 13

18 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona NR SR č. 229/1997 Z.z., (úplné znenie vyhlásené pod č. 109/1998 Z.z.), zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 (po nadobudnutí účinnosti od ), zákona č. 553/2001 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 14. Grafické prílohy 2. Komplexný urbanistický výkres (celkový) M = 1 : Dokumentácia jednotlivých lokalít: 9. Komplexný urbanistický výkres situovanie jednotlivých lokalít Lokality č. 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 M = 1 : Komplexný urbanistický výkres (náložka) Lokalita č. 3a M = 1 : Komplexný urbanistický výkres - (náložka) M = 1 : Lokality č. 3b, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 M = 1 : Komplexný urbanistický výkres (náložka) Lokality č. 5 M = 1 : Využitie PP a LP na iné účely M = 1 : Poznámka: Výkresy č. 1, 3-8 z pôvodného ÚPN - O zostávajú zmenami a doplnkami nedotknuté. Bratislava, september 2012 AVANT ARCH, s.r.o. AVANT ARCH, s. r.o. 14

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O-84.11.13.31.31.00-16 SMERNICA NA EVIDOVANIE ROZSAHU VECNÉHO BREMENA V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ BRATISLAVA 2016

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C AUGUST 2012 OBSAH 1 Identifikačné údaje... 5 1.1 Objednávateľ... 5 1.2 Zhotoviteľ... 5 2 Úvod... 6 3 Analýza súčasného stavu... 8 3.1 Analýza

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Zadávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky podľa Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005 Zhotoviteľ:

Διαβάστε περισσότερα

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava

A.G.K Inžinierska geodézia. Zborník príspevkov. s tematickým zameraním. 9. júna Bratislava A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Zborník príspevkov 9. júna 2015 Bratislava Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Organizačný garant: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Organizačný

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PIVNICA RADOŠINA vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Apertis, s.r.o., Medzi hrušky 26, 962 21 Lieskovec www.apertis.eu info@apertis.eu KONCEPCIA ROZVOJA MESTA NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE Štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/200 5 Vo Zvolene,

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα