Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ"

Transcript

1 Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΝ Ζ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΝ Α. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΑΗ ΛΔΟΩΛ Β. ΠΡΟΑΡΗΩΡΗΘΝΗ ΠΘΙΝΗ - ΦΟΝΟΝΗ Γ. ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΞΟΝΠΒΝΙΖΠ ΑΞΝ ΞΟΖΛΗΘΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΣΖΚΗΘΑ ΝΞΙΑ: Γ. ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΗΟΖΛΔΡΗΘΔΠ ΑΞΝΠΡΝΙΔΠ Δ. ΚΔΡΟΖΠΖ ΡΖΠ ΟΞΑΛΠΖΠ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΠΡ. ΞΟΝΔΓΟΗΑ ΡΖΠ EUROMED Ε. ΘΡΖΛΗΑΡΟΝΗ ΡΖΠ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ Ζ. ΘΡΖΛΗΑΡΟΝΗ ΡΝ ΞΝΙΔΚΗΘΝ ΛΑΡΗΘΝ ΑΠΘΖΠΖ ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ ΓΕΝΙΚΑ Ζ Θηεληαηξηθή πεξεζία ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ αζθείηαη από ηνπο Πηξαηησηηθνύο Θηεληάηξνπο. Πηξαηησηηθνί Θηελίαηξνη απόθνηηνη ηεο ΠΠΑΠ, ππεξεηνύλ θαη ζηνπο 3 θιάδνπο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ (Πηξαηό, Λαπηηθό θαη Αεξνπνξία). Ζ Θηεληαηξηθή πεξεζία πεξηιακβάλεη: Ρνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ λεξώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη από ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ησλ ζπλόξσλ ηεο ρώξαο (ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο) Ρελ αλαπαξαγσγή ζθύισλ θξνπξώλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο θάιπςε Ρε ζπκβνιή ζηε κέηξεζε ηνπ βαζκνύ κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από θπζηθά θαη ρεκηθά αίηηα Ρνλ εληνπηζκό ηπρόλ πξνζβνιήο κε ξαδηνινγηθέο, βηνινγηθέο θαη ρεκηθέο νπζίεο Η ΦΟΙΣΗΗ ΣΗ Α Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, νη καζεηέο ηεο Πρνιήο έρνπλ δηπιή ηδηόηεηα: Δίλαη ζηξαηησηηθνί. Απηό ζεκαίλεη όηη έρνπλ ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο (ππεξεζίεο, θαζήθνληα, εθπαίδεπζε, ζεξηλή άζθεζε θ.ά.) θαη δηθαηώκαηα (ζηέγε, έλδπζεο, ηξνθήο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αζθάιηζεο, ζπληαμηνδόηεζεο, κηθξή κεληαία ακνηβή θ.ά.), θαη αθνινπζνύλ ην πξόγξακκα ηεο Πρνιήο (δειαδή εμέξρνληαη από ηε Πρνιή κόλν γηα ηεο παλεπηζηεκηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, θαζώο θαη ηηο

2 Ρεηάξηεο, ηηο Ξαξαζθεπέο θαη ηα Παββαηνθύξηαθα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζε άιιν ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο). Δίλαη θνηηεηέο ηεο Θηεληαηξηθήο Πρνιήο ηνπ ΑΞΘ, ρσξίο λα δηαθέξνπλ ζε ηίπνηε από ηνπο πνιίηεο ζπκθνηηεηέο ηνπο. Η ΦΟΙΣΗΗ ΣΗΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Ζ Θηεληαηξηθή Πρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Ξ.Θ.) έρεη αλαβαζκηζζεί ηα ηειεπηαία έηε, ζε βαζκό ώζηε ην αθαδεκατθό έηνο λα αμηνινγεζεί ζεηηθά από ηνλ Δπξσπατθό Πύλδεζκν Θαζηέξσζεο Θηεληαηξηθήο Δθπαίδεπζεο - «European Association of Establishment for Veterinary Education» (E.A.E.V.E.) θαη ηελ Νκνζπνλδία Θηεληάηξσλ ηεο Δπξώπεο - Federation of Veterinarians in Europe (F.V.E.). Ρν γεγνλόο απηό ηελ θαηέηαμε κεηαμύ ησλ θαιύηεξσλ Θηεληαηξηθώλ Πρνιώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ρελ αλαγλώξηζε απηή έρνπλ πεηύρεη πνιύ ιίγεο Θηεληαηξηθέο Πρνιέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θακία άιιε Πρνιή αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα δελ θαηέρεη αλάινγν ηίηιν. Ωζηόζν, ην γεγνλόο απηό ζπλεπάγεηαη θαη αλάινγε δπζθνιία ζηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Θηεληάηξνπ. Δλ κέξεη, ε δπζθνιία απηή νθείιεηαη θαη ζην εμαηξεηηθά επξύ θάζκα ηνπ δηδαζθόκελνπ αληηθεηκέλνπ, θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζε πνιύ κεγάιν αξηζκό καζεκάησλ (θαηά κέζν όξν, δηδάζθνληαη 7 καζήκαηα αλά εμάκελν). Νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ηελ αλαηνκία, ηε θπζηνινγία, ηελ παζνινγία θιπ., όρη κόλν ηνπ ζθύινπ ή ηεο γάηαο, αιιά θαη ησλ ηππνεηδώλ, ησλ βννεηδώλ, ησλ αηγνπξνβάησλ, ηνπ ρνίξνπ, ησλ παξαγσγηθώλ πηελώλ (όξληζεο, ρήλεο, πάπηεο, γαινπνύιεο), ησλ ςαξηώλ, ηνπ θνπλειηνύ, ησλ κειηζζώλ θαη ησλ σδηθώλ πηελώλ. Δπηπιένλ, δηδάζθεηαη ε «ηέρλε» ηεο εθηξνθήο ησλ παξαγσγηθώλ δώσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (ζηαπιηζκόο, δηαηξνθή, νηθνλνκία). Ρέινο, δηδάζθνληαη ηα αληηθείκελα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο (δειαδή ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνληαη από γάια θαη θξέαο όισλ ησλ εηδώλ δώσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ), θαζώο θαη ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Ρν όθεινο ησλ ζπνπδώλ απηώλ είλαη πνιύ κεγάιν, ηόζν σο επξύ επηζηεκνληθό πεδίν, όζν θαη σο γεληθόηεξεο γλώζεηο, ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ θνίηεζε είλαη πεληαεηήο, θαη θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ ζπνπδώλ δίλνληαη ηξεηο θαηεπζύλζεηο: ηεο θηεληαηξηθήο ησλ δώσλ ζπληξνθηάο ηεο θηεληαηξηθήο ησλ παξαγσγηθώλ δώσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ρα αληηθείκελα ηεο Θηεληαηξηθήο πεξεζίαο ζήκεξα, πεξηιακβάλνπλ: λεξνύ Καθξνζθνπηθνύο ειέγρνπο ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη λεξνύ Δξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη

3 Δπηδεκηνινγία Θέζπηζε εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαη είδε ηξνθίκσλ Αλαπαξαγσγή ησλ ζηξαηησηηθώλ ζθύισλ Δθπαίδεπζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ζθύισλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο Θηεληαηξηθή πεξίζαιςε θαη λνζειεία ησλ ζηξαηησηηθώλ ζθύισλ Ππκκεηνρή Θηεληάηξσλ ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ηνπ εμσηεξηθνύ Διέγρνπο ηεο πγηεηλήο ηνπ πεξηβάιινληνο Αλίρλεπζε Ξπξεληθήο Βηνινγηθήο Σεκηθήο πξνζβνιήο Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΑ ΣΟ ΠΣΤΥΙΟ ΜΕΥΡΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Νη απόθνηηνη ηνπ Θηεληαηξηθνύ Ρκήκαηνο ηεο ΠΠΑΠ, κόιηο πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο νξθίδνληαη ζην ΑΞΘ θαη ζηε Πρνιή, νπόηε θαη παίξλνπλ ην βαζκό ηνπ «Αλζππνινραγνύ Θηεληάηξνπ» ή «Αλζππνζκελαγνύ Θηεληάηξνπ» (ή «Αλζππνθηεληάηξνπ»). Θαηά ην επόκελν έλα έηνο δέρνληαη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε. Δθπαηδεύνληαη ζε δηάθνξα ζρνιεία θαη ζέζεηο, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα αλαιάβνπλ θαλνληθά ηα θαζήθνληά ηνπο ζε ζέζε κε θηεληαηξηθά θαζήθνληα. Δηδηθά νη Αλζππνθηελίαηξνη ηνπ Πηξαηνύ Μεξάο, κεηά ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ζπλήζσο ηνπνζεηνύληαη ζε Πρεκαηηζκνύο (Ραμηαξρίεο). ΠΟΤΔΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ Νη εηδηθόηεηεο ησλ θηεληάηξσλ πεξηιακβάλνπλ: Κηθξνβηνινγία θαη γηεηλή ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη λεξνύ Σεκεία ηξνθίκσλ Ηζηνινγία ηξνθίκσλ Ρερλνινγία ηξνθίκσλ Γηαηξνθή (ηνπ αλζξώπνπ) Γεκόζηα γεία Ξαζνινγία, Καηεπηηθή, Σεηξνπξγηθή, Ξαζνινγηθή Αλαηνκηθή ζθύινπ Νη ζπνπδέο γίλνληαη ζε ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνύ, θαη δηαξθνύλ 2,5 έηε. Νη ζπνπδέο ζηελ Δζληθή Πρνιή Γεκόζηαο γείαο δηαξθνύλ 1 έηνο, θαη ζην Σεκηθό Ρκήκα 4 έηε. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ε εθπαίδεπζε γίλεηαη ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνύ, γηα 1 έηνο. ΠΟΤΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ Κεξηθά ρξόληα κεηά ηελ εηδίθεπζε, απνθηάηαη ην δηθαίσκα ηεο εμεηδίθεπζεο, ζε αληηθείκελν σθέιηκν γηα ηελ πεξεζία.

4 Νη ζπνπδέο εμεηδίθεπζεο είλαη ελόο εμακήλνπ ή ελόο έηνπο, ζε ίδξπκα πνπ ζα επηιέμεη ν ελδηαθεξόκελνο. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ Νη Πηξαηησηηθνί Θηελίαηξνη ππεξεηνύλ θαη ζηα ηξία Όπια ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ. Νη Θηεληαηξηθέο Κνλάδεο ησλ ΔΓ, είλαη: Ρν Θέληξν Βηνινγηθώλ Δξεπλώλ Πηξαηνύ (Θ.ΒΗ.Δ.Π.), ζηελ Αζήλα Ρν Γ Θηεληαηξηθό Λνζνθνκείν (Γ ΘΛΝ), ζηε Θεζζαινλίθε Ρν Θέληξν Δθπαηδεύζεσο Λνζειείαο Θηεληαηξηθνύ (ΘΔΛΝΘ), ζηε Ιάξηζα Ρα Απνζπάζκαηα Θηεληαηξηθήο πνζηήξημεο (Α.Θ..) ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ηεο Πνύδαο, ηεο Ρξίπνιεο, ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Θνδάλεο Ρν Θέληξν Δθπαηδεύζεσο Φξνπξώλ - Πθύισλ (Θ.Δ.Φ.ΠΘ.) ζηελ Αζήλα (ππάγεηαη ζην ΓΔΑ) θαη ην ζπζηεγαδόκελν Θέληξν Δθπαίδεπζεο Γεξαθηώλ Δθηόο από ηηο ζέζεηο απηέο, νη ζηξαηησηηθνί θηελίαηξνη ππεξεηνύλ θαη ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο Δπηηειείσλ Πρεκαηηζκώλ, κε αληηθείκελν ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ άζθεζε θηεληαηξηθνύ έξγνπ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Πρεκαηηζκνύ. Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ Α. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΑΗ ΛΔΟΩΛ Ξξαγκαηνπνηείηαη καθξνζθνπηθόο, νξγαλνιεπηηθόο θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο θαηά πεξίπησζε, όισλ ησλ ηξνθίκσλ, ησλ πνηώλ θαη ησλ λεξώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη από ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Ν μακροσκοπικός θαη οργανοληπτικός έλεγχος αθνξά: Δπηζεσξήζεηο ησλ βηνκεραληώλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ Δπηζεσξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ Δπηζεσξήζεηο θαηά ηε θάζε ηεο παξαιαβήο ηνπο από ηελ πεξεζία Δπηζεσξήζεηο θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο από ηα αλεθνδηαζηηθά όξγαλα ηεο πεξεζίαο (ςπγεία, θαηαςύμεηο, απνζήθεο) Δπηζεσξήζεηο ησλ ζηξαηησηηθώλ πξαηεξίσλ ηξνθίκσλ (ζηξαηησηηθά supermarkets) Δπηζεσξήζεηο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ εκπνξίνπ Δπηζεσξήζεηο ησλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο ησλ ρώξσλ παξαζθεπήο ηνπ ζπζζηηίνπ θαη εζηίαζεο (θηίξηα, πεξηβάιισλ ρώξνο, απνζήθεο, καγεηξεία, εζηηαηόξηα, απνξξίκκαηα θιπ.) Δπηζεσξήζεηο ησλ ηξνθώλ ησλ ζθύισλ θπιάθσλ Δπηζεσξήζεηο ηεο πγηεηλήο ηεο ύδξεπζεο:

5 θαη ρεκηθή) Δκθηαισκέλν λεξό: γίλνληαη νη ίδηεο επηζεσξήζεηο πνπ γίλνληαη θαη γηα ηα ηξόθηκα (πεγέο, εξγνζηάζηα, κεηαθνξά, ζπληήξεζε) Λεξό δηθηύσλ ύδξεπζεο: ηαθηηθνί έιεγρνη ηεο ρισξίσζεο ηαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε (κηθξνβηνινγηθή Λεξό πεγώλ ύδξεπζεο: Έιεγρνο ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο (πεγέο, γεσηξήζεηο θιπ.) Έιεγρνο ησλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο (δίθηπα, πδξνθόξεο) Έιεγρνο ηεο απνζήθεπζεο (δεμακελέο, ληεπόδηηα) Έιεγρνο ησλ ηειηθώλ απνιήμεσλ ησλ δηθηύσλ Διέγρνπο ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα θνιύκβεζε Όκνηνπο ειέγρνπο γηα ην λεξό θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ (πηζηλώλ) Νη εργαστηριακοί έλεγχοι ησλ ηξνθίκσλ, ησλ πνηώλ, ησλ λεξώλ θαη ησλ ηξνθώλ ησλ ζθύισλ θξνπξώλ. Γίλνληαη ζε όιεο ηηο Θηεληαηξηθέο Κνλάδεο θαη ζηα Απνζπάζκαηα Θηεληαηξηθήο πνζηήξημεο (ΑΘ) ηνπ Πηξαηνύ, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Δηδηθά ηα εξγαζηήξηα ηνπ Θέληξνπ Βηνινγηθώλ Δξεπλώλ Πηξαηνύ (Θ.ΒΗ.Δ.Π.) ζηελ Αζήλα, βξίζθνληαη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δηαπίζηεπζήο ηνπο από ην ΔΠΓ. Έρεη ήδε θηλεζεί ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο θαη ησλ άιισλ εξγαζηεξίσλ ηεο πεξεζίαο. Πηα ζηξαηησηηθά θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμήο θαηεγνξίεο ειέγρσλ: Κηθξνβηνινγηθνί Σεκηθνί Ηζηνινγηθνί Β. ΠΡΟΑΡΗΩΡΗΘΝΗ ΠΘΙΝΗ - ΦΟΝΟΝΗ Νη Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο ρξεζηκνπνηνύλ ζθύινπο θξνπξνύο κε ζπλνδό γηα ηε θξνύξεζε επαίζζεησλ ρώξσλ. Ρν έξγν ησλ Θηεληάηξσλ αθνξά: Ρελ επηινγή θαη ηελ πξνκήζεηα από ην εμσηεξηθό, ζθύισλ θαηάιιεισλ γηα εθπαίδεπζε, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θξνπξνί Ρελ αλαπαξαγσγή, θνηλσληθνπνίεζε, πξνεθπαίδεπζε, θαη εθπαίδεπζε ησλ ζθύισλ ώζηε λα θαηαζηνύλ απνηειεζκαηηθνί θξνπξνί. Ζ αλαπαξαγσγή, ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε πξνεθπαίδεπζε γίλνληαη ζην Γ ΘΛΝ, ε εθπαίδεπζε ζην ΘΔΛΝΘ θαη ε ζπλεθπαίδεπζε κε ζπλνδό ζην ΘΔΦΠΘ. Ρνλ ζπζηεκαηηθό πξνιεπηηθό έιεγρν ηεο πγείαο ησλ ζθύισλ Ρελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε (πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα) Ρελ αμηνιόγεζε ησλ πξνο θύιαμε ρώξσλ

6 Θλινικές ζηξαηησηηθώλ ζθύισλ βξίζθνληαη ζην Γ ΘΛΝ θαη ζην ΘΔΦΠΘ. Νη θιηληθέο είλαη ζηειερσκέλεο κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Θάζε θιηληθή δηαζέηεη ηα εμήο ηκήκαηα: απηόκαην εκθαληζηήξην Δμσηεξηθά ηαηξεία Αηκαηνινγηθό εξγαζηήξην, πιήξσο εμνπιηζκέλν (αηκαηνινγηθόο - βηνρεκηθόο αλαιπηήο, αλαιπηήο ειεθηξνιπηώλ, θιπ.) ςίζπρλν αθηηλνινγηθό εξγαζηήξην κε πεξερνηνκνγξάθν Σεηξνπξγείν Θαιάκνπο λνζειείαο θαη εληαηηθήο λνζειείαο Απνκνλσηήξην Λεθξνηνκείν Βηβιηνζήθε Γ. ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΞΟΝΠΒΝΙΖΠ ΑΞΝ ΞΟΖΛΗΘΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΣΖΚΗΘΑ ΝΞΙΑ Ζ Γηεύζπλζε ΞΒΣ ηνπ Γ ΘΛΝ είλαη εμνπιηζκέλε κε ζύγρξνλν εμνπιηζκό γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρόλ πξνζβνιήο από ΞΒΣ νπζίεο, θαζώο θαη κε κία ζπιινγή θαηαηνληζκνύ γηα ηελ απνιύκαλζε ηνπ κνιπζκέλνπ πξνζσπηθνύ. Γ. ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΗΟΖΛΔΡΗΘΔΠ ΑΞΝΠΡΝΙΔΠ Πηξαηησηηθνί Θηελίαηξνη ζπκκεηείραλ ζε όιεο ηηο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ηνπ εμσηεξηθνύ (Θνζζπθνπέδην, Καπξνβνύλην, Αιβαλία, Αθγαληζηάλ), πξαγκαηνπνηώληαο εμαηξεηηθό έξγν. Δ. ΚΔΡΟΖΠΖ ΡΖΠ ΟΞΑΛΠΖΠ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Πηξαηησηηθνί Θηελίαηξνη, ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζαλ δεηγκαηνιεςίεο από ην πεξηβάιινλ γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνύ ηεο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο από κηθξνζσκαηίδηα, κόιπβδν, απεκπινπηηζκέλν νπξάλην, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΞΘ θαη ηνλ Γεκόθξηην. ΠΡ. ΞΟΝΔΓΟΗΑ ΡΖΠ EUROMED Έιιελεο Πηξαηησηηθνί Θηελίαηξνη αλαγνξεύνληαη Ξξόεδξνη ηεο EUROMED (ηεο Θηεληαηξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΛΑΡΝ), επί 10 ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε. Ζ EUROMED είλαη ε κόλε επηηξνπή ηνπ ΛΑΡΝ πνπ πξνεδξεύεηαη από Έιιελεο αμησκαηηθνύο. Ε. ΘΡΖΛΗΑΡΟΝΗ ΡΖΠ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ

7 Ζ Ξνιεκηθή Αεξνπνξία δηαζέηεη ζήκεξα αξθεηέο εθαηνληάδεο ζθύισλ θξνπξώλ, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ζπλνδώλ ΔΞ, θαζώο θαη αξηζκό γεξαθηώλ. Ζ απνζηνιή ησλ Θηεληάηξσλ ηεο ΞΑ είλαη όκνηα κε απηή ηνπ ΠΜ. πεξεηνύλ εηδηθεπκέλνη θαη αλεηδίθεπηνη θηελίαηξνη, νη πεξηζζόηεξνη ζην ΘΔΦΠΘ. Πήκεξα, νη θηελίαηξνη ηνπ ΓΔΑ ππεξεηνύλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Ζ. ΘΡΖΛΗΑΡΟΝΗ ΡΝ ΞΝΙΔΚΗΘΝ ΛΑΡΗΘΝ Ρα θαζήθνληα θαη ην έξγν είλαη αλάινγα κε απηά ηνπ ΠΜ. Ξξόζθαηα θαηαηάρζεθαλ θαη νη πξώηνη θξνπξνί ζθύινη κε ηνπο ζπλνδνύο ηνπο. Πήκεξα, νη θηελίαηξνη ηνπ ΓΔΛ ππεξεηνύλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. ΑΚΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ Νη ζηξαηησηηθνί θηελίαηξνη έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο λα αζθνύλ ηδησηηθό επάγγεικα ζρεηηθό κε ηηο ζπνπδέο ηνπο (π.ρ. έξεπλα, εθπαίδεπζε, εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ηξνθίκσλ, ηαηξείν κηθξώλ δώσλ θ.ά.).

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο

Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο Ρύπαλζε επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα Απνξξίκαηα θαύζε απνξξηκάησλ Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο εδάθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα