Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων"

Transcript

1 ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/ Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων 1. Η Οικονομική μέριμνα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το σύνολον των ενεργειών, δι' ων εκδηλούται η οικονομική δραστηριότης των Ενόπλων Δυνάμεων, η συνδεδεμένη με την εξεύρεσιν, απόκτησιν, διαχείρισιν, διάθεσιν και γενικώτερον διοίκησιν των απαιτουμένων μέσων διά την οικονομικήν υποστήριξιν τούτων, επί τω σκοπώ πραγματοποιήσεως της αποστολής των. 2. Αι μέθοδοι, αι διαδικασίαι και τα συστήματα οικονομικής μερίμνης αποτελούν το Λογιστικόν των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίον περιλαμβάνει: α. Τους όρους εξευρέσεως των μέσων προς οικονομικήν υποστήριξιν των Ενόπλων Δυνάμενων. β. Τους όρους ενεργείας της διαχειρίσεως των ανωτέρω μέσων, ως και της λογιστικής παρακολουθήσεως της εκμεταλλεύσεως τούτων διά την υποστήριξιν των Ενόπλων Δυνάμεων προς εκπλήρωσιν της αποστολής των. γ. Το τρόπον διαθέσεως των μέσων, ως και τον τρόπον καθ' όν αι Ενοπλοι Δυνάμεις συναλλάσσονται και συμβάλλονται γενικώς. δ. Τας αρμοδιότητας των εντεταλμένων οργάνων, άτινα ασχολούνται με την εξεύρεσιν, απόκτησιν, διαχείρισιν και διάθεσιν των μέσων, ως και την λογιστικήν παρακολούθησιν της εκμεταλλεύσεως τούτων, τας ειδικωτέρας ευθύνας αυτών, τον τρόπον αποδόσεως λογαριασμού, τον τρόπον γενικωτέρου ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητος και την διαδικασίαν καταλογισμού ευθυνών. ε. Τας προϋποθέσεις υφ' άς επιτρέπεται η άσκησις εκμεταλλεύσεως τινών υπό των Ενόπλων Δυνάμεων. ζ. Τας μεθόδους κοστολογήσεως των εν γένει δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Αι υπηρεσίαι δι' ών ασκείται η Οικονομική μέριμνα και το λογιστικόν των Ενόπλων Δυνάμεων οργανούνται και λειτουργούν παρά τω Αρχηγείω Ενόπλων Δυνάμεων, ως και κατά Κλάδον συμφώνως προς τας διατάξεις περί Κώδικος δημοσίου λογιστικού, της περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης νομοθεσίας, του παρόντος Ν. Δ/τος και των εις εκτέλεσιν του τελευταίου τούτου εκδιδομένου Β. Δ/των ή Γενικών και Ειδικών Κανονισμών.

2 Αρθρον 2. Εκτασις ισχύος διατάξεων. 1. Αι διατάξεις του παρόντος έχουν γενικήν εφαρμογήν επί των Κλάδων Στρατού Ξηράς Ναυτικού και Αεροπορίας, ως και επί των εκ τούτων εξαρτωμένων Μονάδων και Υπηρεσιών ανεξαρτήτως της αποστολής και της δραστηριότητος αυτών. 2. Αι διατάξεις του παρόντος, ως και των εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν αυτών Β. Διαταγμάτων και Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, εφαρμόζονται ομοιομόρφως εν ειρήνη, επιστρατεύσει και πολέμω πλην των περιπτώσεων καθ' άς ρητώς εν αυταίς άλλως ορίζεται. 3. Εις τας διατάξεις του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Β. Διαταγμάτων, Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, πλην των εν τω άρθρω 25 κατονομαζομένων οργάνων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, υπάγεται και παν έτερον όργανον των Ενόπλων Δυνάμεων, εις ό έχει παραχωρηθή κατά τας διατάξεις του παρόντος ή τας κειμένας εκάστοτε κατά Κλάδον διατάξεις οικονομική αρμοδιότης διά την εισήγησιν επί οικονομικών θεμάτων ή διά την διαχείρισιν υλικών, εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, μόνον ως προς το μέρος της αρμοδιότητος ταύτης. Αρθρον 3 Ορισμοί 1. Οπου εν τω παρόντι αναφέρεται: α. "Υπουργός" άνευ προσδιορισμού Υπουργείου νοείται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. β. "Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων" ή απλώς "Κλάδος" νοείται έκαστος των Κλάδων, Στρατού Ξηράς ή Ναυτικού ή Αεροπορίας. γ. "Οργανα των Ενόπλων Δυνάμεων" νοούνται οι στρατιωτικοί εν γένει ανεξαρτήτως βαθμού και ειδικότητος, ως και οι επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντες εις τας Ενόπλους Δυνάμεις τακτικοί ή έκτακτοι υπάλληλοι και εργατοτεχνίται. 2. Ομοίως διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος όπου εν αυτώ αναφέρεται: α. "Μονάς" νοείται αυτοτελής τμήμα του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, ή αυτοτελής υπηρεσία ή κατάστημα, έχοντα οικονομική αυτοτέλειαν. β. "Οικονομικώς Εντεταγμένη Μονάς" νοείται παν αυτοτελές τμήμα του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, όπερ δεν έχει οικονομικήν αυτοτέλειαν, αλλά είναι εντεταγμένον εις ετέραν οικονομικώς αυτοτελή Μονάδα δι' οικονομικήν υποστήριξιν.

3 γ. "Οικονομική Εξουσία" νοείται το δικαίωμα προς λήψιν αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων κατά τας κειμένας διατάξεις. δ. "Οικονομική δικαιοδοσία" νοείται το δικαίωμα προς λήψιν αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων κατά τας κειμένας διατάξεις υπό υπηρεσιακών οργάνων εντός καθοριζομένου ορίου αρμοδιότητος αυτών. ε. "Οικονομική αρμοδιότης" νοείται το δικαίωμα εισηγήσεως επί οικονομικών θεμάτων. ζ. "Βεβαίωσις εσόδων" νοείται ο έλεγχος και η αναγνώρισις κατά τας κειμένας διατάξεις λογαριασμών εσόδων. η. "Εκκαθάρισις δαπανών" νοείται ο έλεγχος της νομιμότητος των δικαιολογητικών λογαριασμών εξόδων, των αποδεικνυόντων την κατά του Δημοσίου απαίτησιν και ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων των πιστωτών αυτού. θ. "Εντολή δαπανών" νοείται το δικαίωμα εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προς πληρωμήν ή προπληρωμήν δαπανών εις βάρος του Δημοσίου. ι. "Διοικητής Μονάδος" νοείται ο διοικών Μονάδα ή Αυτοτελή Υπηρεσίαν ή Κατάστημα, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιουμένου τίτλου υπό της εκάστοτε οργανώσεως των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. Αρθρον 4 Εργον Ενόπλων Δυνάμεων και διάθεσις αυτού. 1. Οι Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και πάσαι αι επί μέρους Μονάδες, Υπηρεσίαι και Οργανισμοί αυτών παράγουν συγκεκριμένον έργον αποβλέπον εις την επίτευξιν, αμέσως ή εμμέσως, των αντικειμενικών σκοπών εκάστου Κλάδου. 2. Το έργον τούτο συνίσταται εις την προσφοράν υπηρεσιών και εις την παραγωγήν χρησίμων εις τας Ενόπλους Δυνάμεις αγαθών. Η προσφορά υπηρεσιών ή παραγωγή αγαθών, συντελουμένη υπό των Μονάδων ή Υπηρεσιών ή Οργανισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, αναλύεται εις γενικάς και ειδικάς κατηγορίας, διά την συστηματικήν λογιστικήν παρακολούθησιν και κοστολόγησιν αυτών. 3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού, προτάσει του οικείου Αρχηγείου, καθορίζονται εκάστοτε αι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και αι κατηγορίαι των προσφερομένων υπηρεσιών ή παραγομένων αγαθών, αίτινες υπόκεινται εις κοστολόγησιν κατά τας διατάξεις του άρθρ. 28 του παρόντος. 4. Το έργον εκάστου Κλάδου διατίθεται κατ' αρχήν διά την ικανοποίησιν των αναγκών του Κλάδου τούτου ή και των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτιμώμενον εις τιμάς πραγματικού κόστους ή εις

4 προκαθωρισμένας τιμάς. Κατ' εξαίρεσιν δύναται το έργον τούτο να διατίθηται και εις λοιπάς Δημοσίας Υπηρεσίας ή εις τρίτους κατά τας ειδικάς διατάξεις του άρθρ. 55 του παρόντος. Αρθρον 5. Κανονισμοί 1. Αι τηρητέαι εν εκάστη περιπτώσει γενικαί αρχαί, μέθοδοι και διαδικασίαι, ως και αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζονται εκάστοτε διά Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, ων το περιεχόμενον ορίζεται υπό των εν τω παρόντι ειδικών διατάξεων. 2. Οι Γενικοί Κανονισμοί εκδίδονται, τροποποιούνται και συμπληρούνται υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, προτάσει των Αρχηγείων των Κλάδων, ρυθμίζουσι θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εγκρίνονται μετά σύμφωνον γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων δι' αποφάσεων του Υπουργού δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα κατ' εξουσιοδότησιν των διατάξεων του παρόντος ρυθμιζόμενα υπό των Γενικών Κανονισμών θέματα, ρυθμίζονται κατά τρόπον ενιαίον δι' άπαντας τους Κλάδους, επιτρεπομένων παρεκκλίσεων κατά Κλάδον, μόνον εις περιπτώσεις επιβαλλομένας εκ της οργανώσεως ή της αποστολής ή των δυνατοτήτων εκάστου Κλάδου και κρινομένας κατά την έκδοσιν, τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν των Γενικών Κανονισμών υπό του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Οι Ειδικοί Κανονισμοί εκδίδονται, τροποποιούνται και συμπληρούνται υπό του οικείου Αρχηγείου, ρυθμίζουσι θέματα του Κλάδου και εγκρίνονται μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Ανωτάτου Συμβουλίου του Κλάδου δι' αποφάσεων του Υπουργού δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 4. Αι αναγκαίαι οδηγίαι διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, του Κώδικος περί δημοσίου λογιστικού, των συναφών προς τα νομοθετήματα ταύτα νόμων, των εις εκτέλεσιν των διατάξεων τούτων εκδιδομένων Β. Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, παρέχονται δι' Εγχειρίδιων εκδιδομένων κατά Κλάδον του οικείου Αρχηγείου. Αρθρον 6. Σταδιακή εφαρμογή συστημάτων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού 1. Επιτρέπεται όπως διά των εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών καθορίζηται, εντός των καθιερουμένων διά των διατάξεων του παρόντος αρχών, σταδιακή εφαρμογή συστημάτων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, αναλόγως των εκάστοτε υφισταμένων εν εκάστω Κλάδω Ενόπλων Δυνάμεων δυνατοτήτων εις προσωπικόν και μέσα.

5 2. Ομοίως επιτρέπεται όπως διά των εκδιδομένων Ειδικών Κανονισμών καθορίζηται σταδιακή εφαρμογή συστημάτων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, εντός των καθιερουμένων, διά των διατάξεων του παρόντος και των Γενικών Κανονισμών αρχών, αναλόγως των δυνατοτήτων προσωπικού και μέσων των αρμοδίων κατά Κλάδον Σωμάτων ή Υπηρεσιών. Αρθρον 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μέσα υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων και πηγαί αυτών 1. Διά την συντήρησιν, ανάπτυξιν, εκπαίδευσιν, πολεμικήν προπαρασκευήν των Ενόπλων Δυνάμεων και την υπό τούτων διεξαγωγήν του πολέμου διατίθενται τα κάτωθι μέσα υποστηρίξεως: α. Χρήματα. β. Υλικά και εφόδια πάσης φύσεως. γ. Υπηρεσίαι. δ. Κτίρια και εγκαταστάσεις. ε. Κτήνη ζ. Πάν έτερον περιουσιακόν στοιχείον, του οποίου επιτρέπεται η διάθεσις προς υποστήριξιν των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. 2. Η απόκτησις, η διαχείρισις, η συντήρησις, η διάθεσις και η διοίκησις των εν τη προηγουμένη παραγράφω μέσων υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων και η λογιστική παρακολούθησις της αξίας τούτων και των προκαλουμένων περιουσιακών μεταβολών εκ της κινήσεως και διαθέσεως αυτών, ανήκει εις την αρμοδιότητα των προβλεπομένων, υπό της οργανώσεως εκάστου Κλάδου, Σωμάτων ή Υπηρεσιών και λοιπών οργάνων, κατά τας διατάξεις του παρόντος και των εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν αυτών Γενικών και Ειδικών Κανονισμών. 3. Πηγαί εξασφαλίσεως των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου μέσων υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων είναι: α. Αι πιστώσεις του ειδικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. β. Αι πιστώσεις των ειδικών προϋπολογισμών εξόδων άλλων Υπουργείων. γ. Τα αποθέματα πάσης φύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων. δ. Η χορηγουμένη εις τους Κλάδους παγία προκαταβολή κατά τας διατάξεις του άρθρ. 16 του παρόντος.

6 ε. Αι μη περιλαμβανόμεναι εις τον Κρατικόν προϋπολογισμόν παροχαί εις είδος, εις υπηρεσίας ή εις χρήμα, αίτινες διατίθενται εις τας Ενόπλους Δυνάμεις εις εκτέλεσιν των όρων ειδικών συμφωνιών και συμβάσεων. ζ. Τα κεφάλαια εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού περί ών το άρθρ. 12 του παρόντος. η. Τα κεφάλαια εκ των προϋπολογισμών Ειδικών κατά Κλάδον Ταμείων Αμύνης, δυνάμει των εκάστοτε ισχυουσών περί των Ταμείων τούτων διατάξεων. θ. Αι επιτάξεις εισφορών πάσης φύσεως εν πολέμω και επιστρατεύσει, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της περί εισφορών και ναυλώσεων ισχυούσης εκάστοτε νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. ι. Η παραγωγή των κατά τας διατάξεις του παρόντος ασκουμένων Εκμεταλλεύσεων Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού. κ. Η εκμετάλλευσις εν πολέμω επιτοπίων πόρων κατά τας διατάξεις του άρθρ. 13 του παρόντος. λ. Πάσα άλλη πηγή μέσων υποστηρίξεως, προβλεπομένη υπό της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας ή ειδικής τινος συμφωνίας ή συμβάσεως. Αρθρον 8. Περιουσία 1. Τα εν άρθρω 7 του παρόντος μέσα υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων, δι' ών εκπληρούται η αποστολή των, ως και το σύνολον των εκ της δραστηριότητος αυτών δημιουργουμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πάσης φύσεως συνιστώσι την περιουσίαν, ήτις διοικείται, χρησιμοποιείται και διατίθεται υπ' ευθύνη των αρμοδίων κατά Κλάδον Σωμάτων ή Υπηρεσιών κατά τας διατάξεις περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Γενικών και Ειδικών Κανονισμών. 2. Απαντα τα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, άτινα συνιστώσι την εις την διάθεσιν των Ενόπλων Δυνάμεων ευρισκομένην περιουσίαν, ανήκουσαν εις το Δημόσιον, η δε διοίκησις, διαχείρισις και διάθεσις αυτών ενεργείται κατά Κλάδον, όστις τηρεί λογαριασμούς, εν οις απεικονίζονται τόσον η κατάστασις των περιουσιακών στοιχείων εν δεδομένη στιγμή, όσον και αι σημειούμεναι χρονικώς μεταβολαί αυτών, κατά τα προβλεπόμενα υπό των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος εκδιδομένων Γενικών και Ειδικών Κανονισμών. 3. Γενικώς παν πλεόνασμα εκ διαχειρίσεως χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, του οποίου δεν αποδεικνύεται η αιτία

7 προελεύσεως και ο δικαιούχος, περιέρχεται εις το Δημόσιον ως δημόσιον έσοδον, πάσα δε δεδικαιολογημένη ή αποδεδειγμένως εξ ανωτέρας βίας προελθούσα απώλεια χρημάτων ή απώλεια ή φθορά άλλων περιουσιακών στοιχείων καταλογίζεται εις βάρος του Δημοσίου. Αρθρον 9. Δημόσια έσοδα Προϋπολογισμός εσόδων 1. Τα εκ της κειμένης νομοθεσίας περιερχόμενα εις το Δημόσιον Ταμείον έσοδα των Ενόπλων Δυνάμεων, προϋπολογιζόμενα παρ' εκάστου Κλάδου, αναγράφονται εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν εσόδων, μερίμνη τον Υπουργείου των Οικονομικών. 2. Εναντι των περιερχομένων εις το Δημόσιον Ταμείον εσόδων της προηγουμένης παραγράφου χορηγούνται, κατά το οικονομικόν έτος της εις το Δημόσιον Ταμείον καταθέσεώς των, ισόποσοι πιστώσεις εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, επ' ωφελεία του δικαιούχου Κλάδου. Αρθρον 10. Ανάγκαι Προϋπολογισμός εξόδων 1. Αι πάσης φύσεως ανάγκαι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προς συντήρησιν, ανάπτυξιν, εκπαίδευσιν, πολεμικήν προπαρασκευήν αυτών και διεξαγωγήν του πολέμου, ικανοποιούνται διά της διαθέσεως όλων των εν άρθρω 7 του παρόντος μέσων υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Αι ανάγκαι αύται ικανοποιούνται διά των αναγραφομένων κατά Κλάδον πιστώσεων εις τον Ειδικόν Προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, πλην εκείνων αίτινες δύνανται να ικανοποιηθώσι διά μέσων υποστηρίξεως προερχομένων εξ άλλων πηγών. 3. Η κατανομή του συνολικού ύψους πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων εις τους Κλάδους ενεργείται υπό του Υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτού οργάνου, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις της περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης νομοθεσίας. 4. Η εκτέλεσις του προϋπολογισμού εξόδων ενεργείται κατά Κλάδον, δι' αποφάσεων του Υπουργού κατά τας γενικάς διατάξεις περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού και Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ως και τας ειδικάς τοιαύτας του παρόντος και των εις εκτέλεσιν του τελευταίου τούτου εκδιδομένων Γενικών και Ειδικών Κανονισμών.

8 5. Ανάγκαι των Κλάδων, ων η κάλυψις αποτελεί αντικείμενον αρμοδιότητος άλλων Υπουργείων, ικανοποιούνται κατ' εξαίρεσιν διά της αναγραφής των οικείων πιστώσεων, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων Κλάδων, εις τους ειδικούς προϋπολογισμούς εξόδων των αρμοδίων Υπουργείων. Ομοίως ανάγκαι αμύνης δυνάμεναι εν όλω ή εν μέρει να εξυπηρετηθώσι διά των εκτελουμένων υπό άλλων Υπουργείων πάσης φύσεως δημοσίων έργων λαμβάνονται υπ' όψιν υπό των αρμοδίων κατά περίπτωσιν φορέων εκτελέσεως κατά τε την σχεδίασιν και εκτέλεσιν των εν λόγω έργων. 6. Εξαιρετικώς εις τον Ειδικόν προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης δύνανται να αναγράφωνται πιστώσεις προς ικανοποίησιν ωρισμένων αναγκών ετέρων Υπουργείων εις περιπτώσεις, καθ' άς ειδικοί λόγοι επιβάλλουσι τούτο. 7. Μεταξύ των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναγκών των Κλάδων, δι' άς επιτρέπεται η εν τω ειδικώ προϋπολογισμώ εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης αναγραφή των απαιτουμένων διά την ικανοποίησιν αυτών πιστώσεων, περιλαμβάνονται και αι κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμεναι ανάγκαι: α. Εξοδα λειτουργίας, εγκαταστάσεως, επισκευής και μισθώσεως γραφείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού. β. Ειδικαί και απρόβλεπτοι δαπάναι των Αρχηγείων περί ών το άρθρ. 47 του παρόντος. γ. Εξοδα δεξιώσεων, φιλοφρονήσεων, τελετών, ορκωμοσίας κληρωτών ή μαθητών σχολών, διεθνών συνεδρίων και στεφάνων. δ. Εξοδα Ιστορικής Υπηρεσίας και Μουσείων. ε. Αμοιβαί διά την συγγραφήν βιβλίων, ευρετήριων, καταλόγων, ύλης υπηρεσιακών περιοδικών, συλλογήν διατάξεων, σύνταξιν εκπαιδευτικών εγχειριδίων, ματαφράσεις, εκπόνησιν ειδικών μελετών οργανώσεως ή αναλογιστικών μελετών και πάσαν ετέραν έκτακτον επιστημονικόν ή τεχνικήν εργασίαν. ζ. Αμοιβαί Ειδικών ερευνών και αναζητήσεων επί φύσεως υλικού ενδιαφέροντος τας Ενόπλους Δυνάμεις. η. Προμήθειαι πάσης φύσεως βιβλίων, επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικού και ημερησίου τύπου εκ του εσωτερικού και του εξωτερικού, ως και έξοδα εκδόσεως υπηρεσιακών βιβλίων, περιοδικών και συγγραμμάτων. θ. Εξοδα πληροφοριών, ασφαλείας, διαφωτίσεως. ι. Ενίσχυσις Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων και Αρχηγών Αποστολών εξωτερικού προς ευόδωσιν του έργου των, της συλλογής πληροφοριών κλπ. κ. Προμήθεια αθλητικών ειδών, δαπάναι, ψυχαγωγίας και φυσικής αγωγής,

9 εκδρομών κατασκηνώσεων και παρομοίων αναγκών προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και έπαθλα αθλητικών αγώνων ή επιδόσεως ανδρών εις την πολεμικήν τέχνην. λ. Συνδρομαί ή εισφοραί εις οργανισμούς, ενώσεις, σχολάς, λέσχας, μουσεία, περιοδικά, εφημερίδας, αποβλεπούσας εις την εκπαίδευσιν ή την διάδοσιν και ανάπτυξιν του πνεύματος πειθαρχίας. μ. Επιχορηγήσεις ή συνεισφοραί εις οργανισμούς, Υπηρεσίας, ενώσεις ή άλλας οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού προορισμού, ενδιαφέροντος τας Ενόπλους Δυνάμεις. ν. Αποζημιώσεις διά φθοράς ή απωλείας αποσκευών και ειδών στολής των στελεχών και των ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων, επερχομένας εν τη υπηρεσία εξ ανωτέρας βίας ή εξ απροόπτου συμβάντος, καθοριζόμεναι κατά τας διατάξεις του άρθρ. 57, παρ. 2 του παρόντος. Αρθρον 11. Κατάρτισις και εκτέλεσις Προϋπολογισμού 1. Δι' Ειδικών Κανονισμών εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος καθορίζονται αι μέθοδοι και αι διαδικασίαι καταρτίσεως και εκτελέσεως του Ειδικού προϋπολογισμού εξόδων εκάστου Κλάδου, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα, αι μέθοδοι εκτιμήσεως των αναγκών και της προτεραιότητος αυτών, ως και πάσα άλλη περί του προϋπολογισμού εξόδων σχετική διάταξις και λεπτομέρεια. 2. Διά των αυτών ως άνω Ειδικών Κανονισμών ρυθμίζονται αι μέθοδοι και αι διαδικασίαι προϋπολογισμού, εισπράξεως και αποδόσεως των δημοσίων εσόδων, αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Αρθρον 12. Κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Τα διά την άσκησιν πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού, περί ών το άρθρ. 18 του παρόντος, απαιτούμενα κεφάλαια σχηματίζονται εκ συνεισφορών των εξυπηρετουμένων, αι οποίαι καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεων του Υπουργού, εκδιδομένων τη εισηγήσει του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν προτάσεως του οικείου Αρχηγείου, υποβαλλομένης μετά γνώμην του παρ' αυτώ Ανωτάτου Συμβουλίου, αναλόγως της φύσεως της εκμεταλλεύσεως και των συνθηκών λειτουργίας αυτής, εκ των πραγματοποιουμένων κερδών των εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού και εκ δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. 2. Κεφάλαια σχηματιζόμενα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ως και τα εκ τούτων αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία εν γένει, παρακαλουθούνται δι' ιδίων λογαριασμών και χαρακτηρίζονται ως κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, επί δε τούτων δεν επεκτείνεται η κυριότης του

10 Δημοσίου. Ταύτα σχηματίζονται και χρησιμοποιούνται κεχωρισμένως κατά Κλάδον, διατίθενται δε μεταξύ όλων των Μονάδων και Υπηρεσιών του οικείου Κλάδου, δι' αποφάσεων των Υπουργού ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων, ανεξαρτήτως των Μονάδων και Υπηρεσιών εν αις εσχηματίσθησαν, υπό τους όρους του άρθρ. 18 του παρόντος. Αρθρον 13. Επιτάξεις εισφορών και εκμετάλλευσις επιτοπίων πόρων. 1. Αι επιτάξεις εισφορών πάσης φύσεως εν πολέμω και επιστρατεύσει ενεργούνται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις της περί εισφορών και ναυλώσεων νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Διά Β. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού δύνανται να κωδικοποιούνται οποτεδήποτε εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις του Νόμου 4442/1929 "περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" ως αύται ισχύουν εκάστοτε, επιτρεπομένης της αλλαγής της αριθμήσεως των άρθρων και της εν γένει κατατάξεως της ύλης των κωδικοποιουμένων εκάστοτε διατάξεων, ως και της επεκτάσεως της ισχύος διατάξεων ενός Κλάδου εις τους ετέρους. 2. Επιτρέπεται εν πολέμω η εκμετάλλευσις των επιτοπίων πόρων επ' ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τους όρους και διατυπώσεις Γενικού Κανονισμού εκδιδομένου κατά τας διατάξεις του παρόντος. Θέματα γεννώμενα κατά την εκμετάλλευσιν των πόρων τούτων και μη προβλεπόμενα διά τους ως άνω Γενικού Κανονισμού ρυθμίζονται διά διαταγών του Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρθρον 14. Απαλλοτριώσεις 1. Επιτρέπεται η υπέρ του Δημοσίου απολλοτρίωσις αστικών και αγροτικών ακινήτων διά την επ' αυτών ή διά μέσου τούτων εκτέλεσιν έργων των Ενόπλων Δυνάμεων, σκοπούντων την εξυπηρέτησιν της Εθνικής Αμύνης της Χώρας, των τοιούτων έργων θεωρουμένων ως γενομένων χάριν δημοσίας ωφελείας. Εν τη εννοία του παρόντος άρθρου νοούνται ως έργα μεν αι αι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις αι απαιτούμεναι διά την εξυπηρέτησιν των ενόπλων Δυνάμεων, ως απαλλοτριώσις δε και η σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, χάριν της εκτελέσεως των έργων ή της απροσκόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 2. Διά τας εν τη προηγουμένη παραγράφω απαλλοτριώσεις έχουν εφαρμογήν αι εκάστοτε ισχύουσαι γενικαί διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου, ως και αι ειδικαί τοιαύται περί απαλλοτριώσεων χάριν στρατιωτικών, ναυτικών και αεροπορικών έργων και εν γένει εγκαταστάσεων.

11 Αρθρον 15. Χρηματικός εφοδιασμός. 1. Ο Χρηματικός Εφοδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων ενεργείται μέσω των Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων, βάσει χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών, προσωρινών και προπληρωμής, εκδιδομένων υπό των αρμοδίων, κατά τας κειμένας διατάξεις. 2. Εν επιστρατεύσει πολέμων ή εις άλλας εξαιρετικάς περιπτώσεις ο χρηματικός εφοδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να ενεργήται προσωρινώς διά προκαταβολών χορηγουμένων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος, τη ειδική εντολή του Υπουργού των Οικονομικών. Αρθρον 16. Πάγια προκαταβολή 1. Εις τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγείται υπό του Υπουργείου Οικονομικών Παγία προκαταβολή, δι' ειδικών ενταλμάτων πληρωμής, εκδιδομένων υπ' αυτού επ' ονόματι κεντρικής χρηματικής διαχειρίσεως εκάστου Κλάδου. 2. Η χορήγησις, η διαχείρησις, η ανανέωσις και η απόδοσις της παγίας προκαταβολής των Κλάδων διέπεται υπό των κειμένων περί παγίων προκαταβολών διατάξεων του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, των διατάξεων του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών. 3. Το ποσόν της παγίας προκαταβολής εκάστου Κλάδου προσδιορίζεται ίσον προς τα δύο και ήμισυ δωδεκατημόρια των καθοριζομένων εκάστοτε κατά τας κειμένας διατάξεις ως πληρωτέων εκ της παγίας προκαταβολής δαπανών κατ' είδος και ποσοστόν, των εν τω οικείω προϋπολογισμού εξόδων πιστώσεων. 4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού ή του ειδικώς εξουσιοδοτουμένου προς τούτο υπηρεσιακού οργάνου εκάστου Κλάδου δύναται να κατανέμηται η παγία προκαταβολή μεταξύ των οικείων χρηματικών διαχειρίσεων των Μονάδων, αναλόγως των εκάστοτε χρηματικών αναγκών αυτών. 5. Αι της παγίας προκαταβολής πληρωνόμεναι δαπάναι, η ανανέωσις του ποσού των εκ της παγίας προκαταβολής πληρωνομένων δαπανών διά της εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων κυρίου ή δευτερεύντος Διατάκτου, βάσει των κατά νόμον δικαιολογητικών δεόντως εκκαθαρισμένων, επ' ονόματι της δικαιούχου χρηματικής διαχειρίσεως ή ετέρας κεντρικής τοιαύτης, ως και

12 πάσα άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται διά των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρ. 32 του παρόντος εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών. 6. Επιτρέπεται προς κάλυψιν ειδικών αναγκών των Κλάδων η μετατροπή εις ξένον νόμισμα μέρους της παγίας αυτών προκαταβολής, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, των λεπτομερειών ως προς την χορήγησιν, διαχείρισιν, διάθεσιν, απόδοσιν λογαριασμού και έλεγχον καθοριζομένων διά των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρ. 42 του παρόντος εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών. Αρθρο 17 Εκμεταλλεύσεις Ενόπλων Δυνάμεων 1. Αι διά την εξυπηρέτησιν των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων συγκροτούμεναι κατά Κλάδον Εκμεταλλεύσεις, ήτοι Εργοστασιακαί Μονάδες, Συνεργεία Επισκευών ή Συντηρήσεως, Κέντρα Ερευνών και λοιπαί Μονάδες άλλων δραστηριοτήτων, αποτελούσαι Οικονομικάς Μονάδας, δύνανται εκτός της εκτελέσεως παραγγελιών του οικείου Κλάδου ή των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, να αναλαμβάνωσι και την εκτέλεσιν παραγγελιών τρίτων και να διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίας επί πληρωμή κατά τας διατάξεις του άρθρ. 55 του παρόντος. 2. Τα απαιτούμενα κεφάλαια δι' επενδύσεις παγίου Ενεργητικού των Εκμεταλλεύσεων τούτων αντλούνται εκ των πιστώσεων του ειδικού προϋπολογισμού του οικείου Κλάδου, ή εξ άλλων πηγών μέσων υποστηρίξεως. Κεφάλαια κινήσεως διά την λειτουργίαν και επίτευξιν της παραγωγής συνιστώνται διά χορηγήσεως υπό του Υπουργείου Οικονομικών αναλόγου παγίας προκαταβολής περί ής το άρθρ. 16 του παρόντος προς διευκόλυνσιν των πληρωμών. 3. Δι' Ειδικών Κανονισμών, εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται τα της οικονομικής μερίμνης και λογιστικού εκάστης των Εκμεταλλεύσεων τούτων και ειδικώτερον τα του οικονομικού προγράμματος αυτής, η διαδικασία των προμηθειών, οι όροι των συναπτομένων συμβάσεων, το λογιστικόν σύστημα και σύστημα κοστολογήσεως, ο τρόπος καθορισμού των τιμών διαθέσεως, η λογιστική οργάνωσις της παραγωγικής διαδικασίας, ο τρόπος δικαιολογήσεως και πληρωμής των ημερομισθίων του εργατοτεχνικού και εκτάκτου υπαλληλικού προσωπικού, τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκκαθορίζονται, αναγνωρίζωνται και εντέλλονται αι δαπάναι ημερομισθίων, ως και πάσα διά την επίτευξιν του σκοπού των Εκμεταλλεύσεων σχετική προς την οικονομικήν μέριμναν και το λογιστικόν αυτών λεπτομέρειαι, επιτρεπόμενων παρεκκλίσεων εκ των κειμένων διατάξεων. Αρθρον 18. Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού 1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού δύναται να ιδρύωνται, επί σκοπώ αποκλειστικής εξυπηρετήσεως βιοτικών και άλλων αναγκών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών αυτού, πάσης

13 φύσεως Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού, ασκούμεναι διά κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού, περί ων το άρθρ. 12 του παρόντος. Διά των αυτών Υπουργικών Αποφάσεων καθορίζεται η διοικητική υπαγωγή των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού, επιτρεπομένης και της ιδρύσεως αυτοτελών Μονάδων ή Υπηρεσιών. Δι' ομοίων αποφάσεων δύναται να καταργώνται ιδρυθείσαι Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού. Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζη, δι' αποφάσεών του δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εις όργανα της ιεραρχίας των Κλάδων τας εν τη παρούση παραγράφω αρμοδιότητας αυτού. Ως Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού θεωρούνται και η οργάνωσις και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και θεαμάτων εν γένει εντός των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αθλητικοί αγώνες, χοροί και λοιπαί εορταστικαί εκδηλώσεις. 2. Αι προβλεπόμεναι εν τη προηγουμένη παραγράφω αποφάσεις του Υπουργού ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένων οργάνων των Κλάδων περί ιδρύσεως Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού περιλαμβάνουσι τον σκοπόν, το είδος, την μορφήν, την επωνυμίαν και την διοικητικήν υπαγωγήν αυτών. 3. Εν ανεπαρκεία των Κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού, δι' άσκησιν Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού, επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένων οργάνων, όπως χορηγήται εκ της παγίας προκαταβολής του οικείου Κλάδου προσωρινόν δάνειον, ο χρόνος επιστροφής του οποίου καθορίζεται διά των αυτών αποφάσεων. Επίσης επιτρέπεται η σύναψις δανείου εκ του Μετοχικού Ταμείου του οικείου Κλάδου ή της Γενικής Τραπέζης, εξοφλητέου τοκοχρεωλυτικώς εις χρόνον και επί επιτοκίων καθοριζομένων δι' αποφάσεων του αρμοδίου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένων υπό του Υπουργού. 4. Προς εξασφάλισιν ευνοϊκών όρων διαθέσεως αναγκαιούντων εις το προσωπικόν των Ενόπλων Δυνάμεων στρατιωτικών ειδών, εισαγομένων εκ του εξωτερικού, επιτρέπεται η απαλλαγή τούτων εκ των δασμών και των κατά την εισαγωγήν επιβαλλομένων φόρων, τελών, και δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, αποφάσει του Υπουργού των Οικονομικών, δι' ής καθορίζονται κατ' είδος και ποσότητα τα εισαγόμενα είδη, κατόπιν πλήρους αιτιολογήσεως της ανάγκης και παροχής στοιχείων περί του αριθμού των εξυπηρετηθησομένων προσώπων. 5. Αι Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων απαλλάσσονται διά την εν γένει δραστηριότητα αυτών παντός φόρου, τέλους, δικαιώματος και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των τελών χαρτοσήμου, εξαιρέσει εργοδοτικών εισφορών προς τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία του παρ' αυταίς απασχολουμένου προσωπικού. Ομοίως επί προμηθειών πάσης φύσεως και εργασιών ενεργουμένων εκ κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού διά λογαριασμόν των Εκμεταλλεύσεων τούτων ουδεμία κράτησις ενεργείται υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

14 6. Τμήμα των κερδών των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού καθοριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού, παραχωρείται εις τα κατά Κλάδον Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο Υπουργός δύναται δι' αποφάσεώς του να διαθέτη πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, κτηθέντα εκ κεφαλαίων προελθόντων εκ των εν λόγω Εκμεταλλεύσεων προ της ισχύος του παρόντος Ν. Δ/τος ή και μετά ταύτην, εις το Μετοχικόν Ταμείον του οικείου Κλάδου, επί τιμήματι καθοριζομένω εν τη αποφάσει του Υπουργού και περιερχομένω εις τα Κεφάλαια εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού ή και δωρεάν. Εις τα οικεία κατά Κλάδον Μετοχικά Ταμεία περιέρχεται, ως έκτακτος πόρος αυτών, άπασα η εκ κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού περιουσία του Κλάδου, εν περιπτώσει, καθ' ήν ο Υπουργός ήθελε δι' οιονδήποτε λόγον αποφασίσει την οριστικήν διακοπήν της ασκήσεως Εκμεταλλεύσεως εξυπηρετήσεως προσωπικού δι' ένα ή δι' άπαντας τους Κλάδους. 7. Το αρχικόν κεφάλαιον ιδρυομένων Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού όλων των Κλάδων, ως και το μεταγενεστέρως απαιτηθησόμενον τοιούτον, σχηματίζεται διά συνεισφοράς των Κλάδων εκ των Κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλόγου προς τον αριθμόν των εξυπηρετουμένων μονίμων Αξιωματικών, Ανθ/στών, και Υπαξιωματικών εκάστου Κλάδου. Κατά την αυτήν αναλογίαν διανέμεται η περιουσία των Εκμεταλλεύσεων της παρούσης παραγράφου μεταξύ των Κεφαλαίων εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού των Κλάδων, εν περιπτώσει διαλύσεως αυτών. Ομοίως κατά την αυτήν αναλογίαν διανέμονται τα καθαρά κέρδη και καθορίζεται η συμμετοχή των Κλάδων εις την Διοίκησιν. 8. Διά Γενικού Κανονισμού εκδιδομένου κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Ν. Δ/τος καθορίζονται τα εξής, επιτρεπομένων παρεκκλίσεων εκ των κειμένων διατάξεων περί διαχειρίσεως και διαθέσεως χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. α. Αι γενικαί διατάξεις και διαδικασίαι δημιουργίας, διαχειρίσεως και διαθέσεως των Κεφαλαίων εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού. β. Οι όροι των συναπτομένων συμβάσεων διά την άσκησιν των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού και η διαδικασία προμηθειών. γ. Η έκτασις της παρεχομένης εν εκάστη περιπτώσει εξυπηρετήσεως, αι σχετικαί διαδικασίαι και αι τιμαί, τα εξυπηρετούμενα πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών αυτών και αι περιπτώσεις επεκτάσεως της εξυπηρετήσεως επί μη μονίμου στρατιωτικού προσωπικού ως και επί του πάσης κατηγορίας πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. δ. Αι κατηγορίαι των εξυπηρετουμένων συνταξιούχων εκ των εν εδαφίω γ' της παρούσης παραγράφου προσώπων. ε. Οι διατιθέμεναι υπό των Κλάδων χώροι εγκαταστάσεως των Εκμεταλλεύσεων τούτων και η διαδικασία διαθέσεώς των, ως και ο τρόπος προσωρινής διαθέσεως υλικών του Δημοσίου επί δανεισμώ. ζ. Τα συλλογικά ή μη όργανα διοικήσεως και ελέγχου, αι θέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, αι θέσεις και καταστάσεις του προβλεπομένου πάσης κατηγορίας πολιτικού προσωπικού, αι ειδικαί αποζημιώσεις, υπερωριακαί αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα των οργάνων διοικήσεως

15 και του προσωπικού εν γένει. η. Αι περιπτώσεις και οι όροι, υφ' ούς επιτρέπεται όπως διά των Εκμεταλλεύσεων της κατηγορίας ταύτης εξυπηρετώνται αι ανάγκαι των Μονάδων και Υπηρεσιών των Κλάδων, ως και του προσωπικού των άλλων Κλάδων. Θ. Η Διοικητική, Οικονομική και Λογιστική οργάνωσις, ο τρόπος της εισπράξεως των απαιτήσεων κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και ο τρόπος ενεργείας και δικαιολογήσεως δαπανών. ι. Τα του τρόπου της δικαστικής εκπροσωπήσεως των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού και διεξαγωγής της νομικής και δικαστικής εν γένει υπηρεσίας. κ. Αι λεπτομέρειαι της μεταπτώσεως εκ του ισχύοντος συστήματος εις το προβλεπόμενον υπό των διατάξεων του παρόντος. λ. Πάσα άλλην σχετική διάταξις και λεπτομέρεια αναγκαία διά την επίτευξιν του σκοπού των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού. μ. Αι εν επιστρατεύσει και πολέμω αναγκαιούσαι προσαρμογαί και διαρρυθμίσεις επί πάντων των εν τη παρούση παραγράφω θεμάτων. Αρθρον 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ Οικονομικαί εξουσίαι και μεταβίβασις αυτών 1. Την ανωτάτην οικονομικήν εξουσίαν εν τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης ασκεί ο Υπουργός, συμφώνως προς τας γενικάς διατάξεις περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού και τας ειδικάς διατάξεις του παρόντος. 2. Η Οικονομική εξουσία δύναται, επί σκοπώ αποκεντρώσεως, να μεταβιβάζηται, εν όλω ή εν μέρει, εις κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και εις Προϊσταμένους των εξ αυτών εξαρτωμένων Υπηρεσιών, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. 3. Οι Διοικηταί των Μονάδων, των Συγκροτημάτων και των Σχηματισμών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι οι αρχηγοί των παρ' αυτοίς οικονομικών Υπηρεσιών έχοντες ως βοηθούς τους αρμοδίους Επιτελείς ή Προϊσταμένους των Υπηρεσιών τούτων. 4. Οι εν τη προηγουμένη παραγράφω Διοικηταί δύνανται να μεταβιβάζωσι, διά διαταγής των, μέρος ή το όλον των οικονομικών αυτών καθηκόντων, εξαιρέσει της τυχόν παρασχεθείσης αυτοίς, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων

16 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οικονομικής δικαιοδοσίας, εις τους Επιτελείς των ή Προϊσταμένους Οικονομικού ή εις ετέρους Αξιωματικούς της Μονάδος των, εις ότι αφορά την διεξαγωγήν της όλης οικονομικής υπηρεσίας. Αρθρον 20. Διατάκται 1. Αι δαπάναι των Ενόπλων Δυνάμεων εντέλλονται υπό του Κυρίου Διατάκτου ή των Επιτροπών τούτου Δευτερευόντων Διατακτών. 2. Κύριος Διατάκτης του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ήτοι ανώτατον όργανον εντολής των δαπανών εις βάρος του Δημοσίου, είναι ο Υπουργός, δυνάμενος, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρ. 19 του παρόντος να μεταβιβάζη το όλον ή μέρος της ειδικής ταύτης εξουσίας του εις έτερον ή έτερα όργανα της Ιεραρχίας εν εκάστω Κλάδω. 3. Διά διαταγών του Υπουργού ή του προς τούτο εξουσιοδοτημένου υπ' αυτού οργάνου δύναται να διορίζωνται κατά Κλάδον Οικονομικοί Αξιωματικοί, εις τε την Κεντρικήν και τας περιφερειακάς Υπηρεσίας, ως Επίτροποί τούτου, Δευτερεύοντες Διατάκται επί σκοπώ αποκεντρώσεως του δικαιώματος της εντολής των δαπανών, μεταβιβαζομένου δι' επιτροπικών ενταλμάτων προς αυτούς μέρους των διατεθεισών εις έκαστον Κλάδον πιστώσεων του ειδικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. 4. Διά Γενικού Κανονισμού, εκδιδομένου κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των Δευτερευόντων Διατακτών, ο τρόπος της μεταβιβάσεως πιστώσεως εις αυτούς, τα δικαιώματα, η δικαιοδοσία και η αρμοδιότης αυτών, η οργάνωσις εν γένει της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Δευτερεύοντος Διατάκτου, τα τηρούμενα βιβλία, ο τρόπος αποδόσεως λογαριασμού, αι σχέσεις αυτών προς τα Δημόσια Ταμεία ή τα Δημόσια Στρατιωτικά Ταμεία, αι περιπτώσεις καθ' ας ανατίθεται εν επιστρατεύσει και πολέμω η αρμοδιότης εντολής δαπανών Κλάδου τινός εις Δευτερεύοντα Διατάκτην ετέρου Κλάδου, ο τύπος και ο τρόπος εκδόσεως των ενταλμάτων πληρωμής ή των εντολών ανακαταβολής, αι σχέσεις των Δευτερευόντων Διατακτών προς το Ελεγκτικόν Συνέδριον, ως και πάσα άλλη συναφής διάταξις και λεπτομέρεια. 5. Διά του εν τη προηγουμένη παραγράφω του παρόντος άρθρου Γενικού Κανονισμού Καθορίζονται επίσης ο τρόπος της εντολής δαπανών υπό του Κυρίου Διατάκτου ή υπό των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εξουσιοδοτουμένων οργάνων της Ιεραρχίας εν εκάστω Κλάδω, ως και πάσα άλλη συναφής προς την αρμοδιότητα του Κυρίου Διατάκτου διάταξις και λεπτομέρεια. Αρθρο 21

17 Υπόλογοι 1. Οργανα των Ενόπλων Δυνάμεων, δυνάμενα ως εκ της υπηρεσίας των να υπέχωσιν οικονομικάς ευθύνας είναι: α. Το κεκτημένον στρατιωτικήν ιδιότητα προσωπικόν. β. Το εις τας Ενόπλους Δυνάμεις εντεταγμένον ή εργαζόμενον υφ' οιονδήποτε ιδιότητα και σχέσιν πάσης φύσεως προσωπικόν εκ πολιτών (μόνιμοι, έκτακτοι επί συμβάσει και ημερομίσθιοι υπάλληλοι, τεχνίται, εργάται κλπ.). 2. Παν όργανον εκ των εν τη προηγουμένη παραγράφω εις ό ανετέθη μονίμως ή προσκαίρως η διαχείρισις, κατόπιν διαταγής αρμοδίως εκδοθείσης, ή ανέλαβε και άνευ διαταγής τινός την διαχείρισιν χρημάτων, υλικών, εφοδίων, εγκαταστάσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των Ενόπλων Δυνάμεων καθίσταται δημόσιος υπόλογος, ευθυνόμενος κατά τας διατάξεις περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Β. Διαταγμάτων και Γενικών και Ειδικών Κανονισμών. 3. Διά των εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Γενικών ή Ειδικών Κανονισμών καθορίζονται κατά περίπτωσιν τα όργανα της ιεραρχίας των Κλάδων, εις ά ανατίθεται η αρμοδιότης του διορισμού, αντικαταστάσεως ή αναπληρώσεως των δημοσίων υπολόγων. Αρθρον 22. Λειτουργίαι οικονομικής μερίμνης και λογιστικού 1. Η Οικονομική μέριμνα και το λογιστικόν των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει τας κάτωθι κυρίας λειτουργίας: α. Ασκησιν οικονομικής εξουσίας. β. Ασκησιν οικονομικής δικαιοδοσίας. γ. Ασκησιν οικονομικής αρμοδιότητος. δ. Κατάρτησιν και εκτέλεσιν του προϋπολογισμού. ε. Εντολήν δαπανών. ζ. Διάθεσιν υλικών, εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων οριστικώς καθ' οιονδήποτε τρόπον του οικείου Κλάδου. η. Αναγνώρισιν λογαριασμών εσόδων (βεβαίωσιν εσόδων) ή εξόδων (εκκαθάρισιν δαπανών). θ. Αναγνώρισιν (εκκαθάρισιν) λογαριασμών οριστικής διαθέσεως ή αναλώσεως υλικών και εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. ι. Εξόφλησιν χρηματικών ενταλμάτων και πραγματοποίησιν συναφών εσόδων και εξόδων δημοσίας ληψοδοσίας. κ. Διαχείρισιν περιουσιακών στοιχείων. λ. Λογιστικήν των εσόδων, των εξόδων των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, ως και των πιστώσεων του προϋπολογισμού. μ. Κοστολόγησιν δραστηριοτήτων. ν. Οικονομικόν έλεγχον.

18 ξ. Οικονομικήν επιθεώρησιν. ο. Στατιστικήν και ανάλυσιν προόδου και οικονομικότητος προγραμμάτων. π. Προμήθειαν ή εκποίησιν υλικών, εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, εκτέλεσιν έργων και εργασιών, ως και μίσθωσιν ή επίταξιν ακινήτων, μέσων ή υπηρεσιών. ρ. Διοίκησιν κεφαλαίων εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού και εποπτεία Εκμεταλλεύσεως εξυπηρετήσεως προσωπικού πάσης φύσεως. σ. Εποπτείαν των εξαρτωμένων νομικών προσώπων και οργανισμών επί οικονομικών θεμάτων. τ. Καθορισμόν αρμοδιοτήτων καθηκόντων και σχέσεων των οικονομικών οργάνων και καταλογισμόν ευθυνών. υ. Αποτίμησιν της αξίας παντός περιουσιακού στοιχείου και καθορισμόν σταθερών τιμών μονάδος. φ. Διακανονισμόν λογαριασμών μετά παντός τρίτου εξ αμφοτεροβαρών ή ετεροβαρών συμβάσεων ή συμφωνιών ή εκ συναλλαγών εν γένει, ως και αποκατάστασιν ζημιών ή φθορών επί περιουσιακών στοιχείων. 2. Αι εν τη προηγουμένη παραγράφω λειτουργία οικονομικής μερίμνης και λογιστικού ενασκώνται υπό των κατά τας διατάξεις του άρθρ. 23 του παρόντος Οικονομικών Υπηρεσιών και ετέρων Σωμάτων ή Υπηρεσιών των Κλάδων, κατά τα προβλεπόμενα υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί οργανώσεως και αρμοδιοτήτων των Σωμάτων ή Υπηρεσιών τούτων, παρ' εκάστω Κλάδω. Αρθρον 23. Οικονομικαί Υπηρεσίαι 1. Παρά τω Αρχηγείω Ενόπλων Δυνάμεων, ως και παρ' εκάστω Κλάδω των Ενόπλων Δυνάμεων, οργανούνται ειδικαί Οικονομικαί Υπηρεσίαι, αίτινες αποτελούν τα όργανα διά των οποίων εκδηλούται η οικονομική μέριμνα, συμφώνως προς τους κανόνας του λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εις άπαντα τα επίπεδα διοικήσεως του οικείου Κλάδου. 2. Δι' Ειδικών Κανονισμών, εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος καθορίζονται: α. Αι Οικονομικαί Υπηρεσίαι δι' ών ασκούνται αι λειτουργίαι οικονομικής μερίμνης και λογιστικού παρά τω Αρχηγείω Ενόπλων Δυνάμεων, ως και παρ' εκάστω Κλάδω. β. Η σύστασις, διάρθωσις και εξάρτησις των Οικονομικών Υπηρεσιών παρ' εκάστω επιπέδω διοικήσεως του Κλάδου και παρά ταις εξαρτωμέναις εξ αυτού Υπηρεσίαις. γ. Η κατά τας ανάγκας εκάστου Κλάδου σύστασις, διάρθρωσις και εξάρτησις Κεντρικής Λογιστικής Υπηρεσίας, δυναμένης να παρακολουθή συγκεντρωτικώς την διατιθεμένην κατά Κλάδον περιουσίαν. δ. Η αρμοδιότης, τα καθήκοντα και δικαιώματα εν γένει των εν εδαφίοις (β) και (γ) της παρούσης παραγράφου Υπηρεσιών, ως και ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

19 ε. Αι Οικονομικαί ή άλλαι Υπηρεσίαι ή Σώματα, κατά Κλάδον, εις ας παρέχεται η αρμοδιότης διά την εισήγησιν επί οικονομικών θεμάτων ή άσκησιν λειτουργιών οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, οπωσδήποτε σχετιζομένων με την γενικωτέραν αρμοδιότητα αυτών και την ενέργειαν πάσης σχετικής πράξεως, συμφώνως προς τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. ζ. Τα θέματα ή αι λειτουργίαι καθ' Υπηρεσίαν ή Σώμα επί των οποίων ασκείται η εν τω εδαφίω (ε) της παρούσης παραγράφου παρεχομένη εκάστοτε οικονομική αρμοδιότης. η. Αι αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών επί των υλικών και εφοδίων, ως και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, κατά τας ισχυούσας εκάστοτε ειδικάς περί των υλικών, εφοδίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων διατάξεις εκάστου Κλάδου. θ. Αι κατά Κλάδον συμπληρωματικαί των προβλεπομένων εν παραγρ. 1 του άρθρ. 22 του παρόντος λειτουργίαι οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό των κειμένων διατάξεων. ι. Αι εν επιστρατεύσει και πολέμω αναγκαίαι διαρρυθμίσεις και προσαρμογαί της εν ειρήνη οργανώσεως και αρμοδιότητος των κατά Κλάδον Οικονομικών Υπηρεσιών. κ. Πάσα σχετική διάταξις και λεπτομέρεια εν γένει σκοπούσα την οργάνωσιν και λειτουργίαν των εν τω παρόντι άρθρω Υπηρεσιών. 3. Συνιστάται Μόνιμος Επιτροπή Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων παρά τω Α.Ε.Δ., ήτις επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί επί της καθιερώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως αρχών, μεθόδων, διαδικασιών και συστημάτων οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Επιτροπή αύτη συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργόύ εκ Καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκπροσώπου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και εξ Ανωτάτων ή Ανωτέρων Αξ/κών εν ενεργεία ή αποστρατεία και προερχομένων εξ όλων των Κλάδων. Ο αριθμός των μελών, η γραμματειακή εξυπηρέτησις της Επιτροπής, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια επί του τρόπου λειτουργίας ταύτης, καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού. Αρθρον 24. Αρχαί διακρίσεως Υπηρεσιών οικονομικής μερίμνης και λογιστικού 1. Η οργάνωσις των Υπηρεσιών δι' ων ασκείται η οικονομική μέριμνα και το λογιστικόν των Ενόπλων Δυνάμεων βασίζεται επί της αρχής της διακρίσεως τούτων, εις: α. Διεύθυνσιν.

20 β. Εκτέλεσιν. γ. Οικονομικόν Ελεγχον. δ. Οικονομικήν Επιθεώρησιν. 2. Εκάστη των ανωτέρω λειτουργιών ασκείται υπό των κατά τας ειδικάς διατάξεις εκάστου Κλάδου προβλεπομένων οργάνων και περιλαμβάνει τα κάτωθι: α. Η "Διεύθυνσις" την σχεδίασιν, μελέτην και συντονισμόν επί της προβλέψεως των αναγκών και εισηγήσεως προς εξασφάλισιν των μέσων ικανοποιήσεως αυτών, ως και τον Διοικητικόν έλεγχον και την Διοικητικήν επιθεώρησιν της Εκτελέσεως. β. Η "Εκτέλεσις" την διαχείρισιν και πάσαν εργασίαν λογιστικής παρακολουθήσεως. γ. Ο "Οικονομικής Ελεγχος" την εκκαθάρισιν λογαριασμών πάσης κατηγορίας, τον έλεγχον και αναγνώρισιν εσόδων, τον προληπτικόν έλεγχον, τον έλεγχον των αποδιδομένων λογαριασμών και των απολογιστικών στοιχείων, ως και τον συγκεντρωτικόν έλεγχον. δ. Η "Οικονομική Επιθεώρησις" τον επί τόπου έλεγχον των Διαχειρίσεων, Λογιστηρίων και υπολόγων. 3. Αι Οικονομικαί Υπηρεσίαι και τα όργανα, τα επιφορτισμένα με τον "Οικονομικόν έλεγχον" και την "Οικονομικήν Επιθεώρησιν" δεν επιτρέπεται να μετέχουν εις πράξεις της "Διευθύνσεως" ή της "Εκτελέσεως". Αρθρον 25. Οργανα οικονομικής μερίμνης και λογιστικού 1. Οργανα "Διευθύνσεως" είναι: α. Τα ασκούντα οικονομικήν εξουσίαν, δικαιοδοσίαν και αρμοδιότητα κεντρικά ή περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των Κλάδων. β. Οι Διευθυνταί Οικονομικών Υπηρεσιών των Αρχηγείων. γ. Οι Διευθυνταί και Τμηματάρχαι των εχουσών αρμοδιότητα διά την εισήγησιν επί οικονομικών θεμάτων Υπηρεσιών των Αρχηγείων. δ. Οι Διατάκται, δι' ων εντέλλονται αι δαπάναι των Ενόπλων Δυνάμεων. ε. Οι Διοικηταί Σχηματισμών. ζ. Οι Επιτελείς Οικονομικού ή οι Διευθυνταί ή Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Σχηματισμών, ως και οι υπ' αυτούς Τμηματάρχαι. η. Οι Διευθυνταί και Τμηματάρχαι των εχουσών αρμοδιότητα διά την εισήγησιν επί οικονομικών θεμάτων Υπηρεσιών των Σχηματισμών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.1973 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1973 Ιδιωτική αεροπορία-έννοια,αεραθλητισμός,αερομοντέλλα,λέσχες,

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.1973 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1973 Ιδιωτική αεροπορία-έννοια,αεραθλητισμός,αερομοντέλλα,λέσχες, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 1127 Έτος: 1972 ΦΕΚ: Α 48 19720406 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1973 Ημ.Υπογραφής: 31.03.1972 Τίτλος: Περί ιδιωτικής Αεροπορίας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ,Ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1089 Έτος: 1980 ΦΕΚ: Α 261 19801112 Τέθηκε σε ισχύ: 12.11.1980 Ημ.Υπογραφής: 12.11.1980 Τίτλος Περί Εμπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1103/ Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ

ΠΟΛ.1103/ Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ ΠΟΛ.1103/18.5.1990 Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ ΠΟΛ. 1103/18.5.90 Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. Επωνυμία και Έδρα Το Ταμείο φέρει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και εν τοις μετέπειτα θα αναφέρεται ως το «Ταμείον».

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459)

Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459) Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459) ΝΟΜΟΣ 5101 της 7/28 Ιουλ.1931 (ΦΕΚ Α` 238) Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή Φιλανθρωπικών αγορών. *** Βλ.και άρθρο 19 Ν.2889/2001.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 706 της 21/ : Περί προωθήσεως της Επιστηµονικής Ερεύνης και της Τεχνολογίας - (Α` 279).

Νόµος 706 της 21/ : Περί προωθήσεως της Επιστηµονικής Ερεύνης και της Τεχνολογίας - (Α` 279). Ν 706/1977: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Νόµος 706 της 21/26.9.1977: Περί προωθήσεως της Επιστηµονικής Ερεύνης και της Τεχνολογίας - (Α` 279). ***Κατά την παρ. 6 άρθρ. 31 Ν. 1514/1985

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 36/1986. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 36/1986. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 36/1986 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών. Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ/τος καθορίζονται οι όροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1. Με την παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), που έχει ως εξής: «1. Η είσπραξις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η ου μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α N O V A C T A Ε Π Ε Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Γενικές διατάξεις διαχείρισης

Άρθρο... Γενικές διατάξεις διαχείρισης ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο... Γενικές διατάξεις διαχείρισης 1. Η δασοπονία και η εδαφοπονία καθόλου εις τα δημόσια ή μη δημόσια δάση, ασκείται, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα