Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων"

Transcript

1 ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/ Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων 1. Η Οικονομική μέριμνα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το σύνολον των ενεργειών, δι' ων εκδηλούται η οικονομική δραστηριότης των Ενόπλων Δυνάμεων, η συνδεδεμένη με την εξεύρεσιν, απόκτησιν, διαχείρισιν, διάθεσιν και γενικώτερον διοίκησιν των απαιτουμένων μέσων διά την οικονομικήν υποστήριξιν τούτων, επί τω σκοπώ πραγματοποιήσεως της αποστολής των. 2. Αι μέθοδοι, αι διαδικασίαι και τα συστήματα οικονομικής μερίμνης αποτελούν το Λογιστικόν των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίον περιλαμβάνει: α. Τους όρους εξευρέσεως των μέσων προς οικονομικήν υποστήριξιν των Ενόπλων Δυνάμενων. β. Τους όρους ενεργείας της διαχειρίσεως των ανωτέρω μέσων, ως και της λογιστικής παρακολουθήσεως της εκμεταλλεύσεως τούτων διά την υποστήριξιν των Ενόπλων Δυνάμεων προς εκπλήρωσιν της αποστολής των. γ. Το τρόπον διαθέσεως των μέσων, ως και τον τρόπον καθ' όν αι Ενοπλοι Δυνάμεις συναλλάσσονται και συμβάλλονται γενικώς. δ. Τας αρμοδιότητας των εντεταλμένων οργάνων, άτινα ασχολούνται με την εξεύρεσιν, απόκτησιν, διαχείρισιν και διάθεσιν των μέσων, ως και την λογιστικήν παρακολούθησιν της εκμεταλλεύσεως τούτων, τας ειδικωτέρας ευθύνας αυτών, τον τρόπον αποδόσεως λογαριασμού, τον τρόπον γενικωτέρου ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητος και την διαδικασίαν καταλογισμού ευθυνών. ε. Τας προϋποθέσεις υφ' άς επιτρέπεται η άσκησις εκμεταλλεύσεως τινών υπό των Ενόπλων Δυνάμεων. ζ. Τας μεθόδους κοστολογήσεως των εν γένει δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Αι υπηρεσίαι δι' ών ασκείται η Οικονομική μέριμνα και το λογιστικόν των Ενόπλων Δυνάμεων οργανούνται και λειτουργούν παρά τω Αρχηγείω Ενόπλων Δυνάμεων, ως και κατά Κλάδον συμφώνως προς τας διατάξεις περί Κώδικος δημοσίου λογιστικού, της περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης νομοθεσίας, του παρόντος Ν. Δ/τος και των εις εκτέλεσιν του τελευταίου τούτου εκδιδομένου Β. Δ/των ή Γενικών και Ειδικών Κανονισμών.

2 Αρθρον 2. Εκτασις ισχύος διατάξεων. 1. Αι διατάξεις του παρόντος έχουν γενικήν εφαρμογήν επί των Κλάδων Στρατού Ξηράς Ναυτικού και Αεροπορίας, ως και επί των εκ τούτων εξαρτωμένων Μονάδων και Υπηρεσιών ανεξαρτήτως της αποστολής και της δραστηριότητος αυτών. 2. Αι διατάξεις του παρόντος, ως και των εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν αυτών Β. Διαταγμάτων και Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, εφαρμόζονται ομοιομόρφως εν ειρήνη, επιστρατεύσει και πολέμω πλην των περιπτώσεων καθ' άς ρητώς εν αυταίς άλλως ορίζεται. 3. Εις τας διατάξεις του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Β. Διαταγμάτων, Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, πλην των εν τω άρθρω 25 κατονομαζομένων οργάνων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, υπάγεται και παν έτερον όργανον των Ενόπλων Δυνάμεων, εις ό έχει παραχωρηθή κατά τας διατάξεις του παρόντος ή τας κειμένας εκάστοτε κατά Κλάδον διατάξεις οικονομική αρμοδιότης διά την εισήγησιν επί οικονομικών θεμάτων ή διά την διαχείρισιν υλικών, εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, μόνον ως προς το μέρος της αρμοδιότητος ταύτης. Αρθρον 3 Ορισμοί 1. Οπου εν τω παρόντι αναφέρεται: α. "Υπουργός" άνευ προσδιορισμού Υπουργείου νοείται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. β. "Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων" ή απλώς "Κλάδος" νοείται έκαστος των Κλάδων, Στρατού Ξηράς ή Ναυτικού ή Αεροπορίας. γ. "Οργανα των Ενόπλων Δυνάμεων" νοούνται οι στρατιωτικοί εν γένει ανεξαρτήτως βαθμού και ειδικότητος, ως και οι επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντες εις τας Ενόπλους Δυνάμεις τακτικοί ή έκτακτοι υπάλληλοι και εργατοτεχνίται. 2. Ομοίως διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος όπου εν αυτώ αναφέρεται: α. "Μονάς" νοείται αυτοτελής τμήμα του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, ή αυτοτελής υπηρεσία ή κατάστημα, έχοντα οικονομική αυτοτέλειαν. β. "Οικονομικώς Εντεταγμένη Μονάς" νοείται παν αυτοτελές τμήμα του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, όπερ δεν έχει οικονομικήν αυτοτέλειαν, αλλά είναι εντεταγμένον εις ετέραν οικονομικώς αυτοτελή Μονάδα δι' οικονομικήν υποστήριξιν.

3 γ. "Οικονομική Εξουσία" νοείται το δικαίωμα προς λήψιν αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων κατά τας κειμένας διατάξεις. δ. "Οικονομική δικαιοδοσία" νοείται το δικαίωμα προς λήψιν αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων κατά τας κειμένας διατάξεις υπό υπηρεσιακών οργάνων εντός καθοριζομένου ορίου αρμοδιότητος αυτών. ε. "Οικονομική αρμοδιότης" νοείται το δικαίωμα εισηγήσεως επί οικονομικών θεμάτων. ζ. "Βεβαίωσις εσόδων" νοείται ο έλεγχος και η αναγνώρισις κατά τας κειμένας διατάξεις λογαριασμών εσόδων. η. "Εκκαθάρισις δαπανών" νοείται ο έλεγχος της νομιμότητος των δικαιολογητικών λογαριασμών εξόδων, των αποδεικνυόντων την κατά του Δημοσίου απαίτησιν και ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων των πιστωτών αυτού. θ. "Εντολή δαπανών" νοείται το δικαίωμα εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προς πληρωμήν ή προπληρωμήν δαπανών εις βάρος του Δημοσίου. ι. "Διοικητής Μονάδος" νοείται ο διοικών Μονάδα ή Αυτοτελή Υπηρεσίαν ή Κατάστημα, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιουμένου τίτλου υπό της εκάστοτε οργανώσεως των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. Αρθρον 4 Εργον Ενόπλων Δυνάμεων και διάθεσις αυτού. 1. Οι Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και πάσαι αι επί μέρους Μονάδες, Υπηρεσίαι και Οργανισμοί αυτών παράγουν συγκεκριμένον έργον αποβλέπον εις την επίτευξιν, αμέσως ή εμμέσως, των αντικειμενικών σκοπών εκάστου Κλάδου. 2. Το έργον τούτο συνίσταται εις την προσφοράν υπηρεσιών και εις την παραγωγήν χρησίμων εις τας Ενόπλους Δυνάμεις αγαθών. Η προσφορά υπηρεσιών ή παραγωγή αγαθών, συντελουμένη υπό των Μονάδων ή Υπηρεσιών ή Οργανισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, αναλύεται εις γενικάς και ειδικάς κατηγορίας, διά την συστηματικήν λογιστικήν παρακολούθησιν και κοστολόγησιν αυτών. 3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού, προτάσει του οικείου Αρχηγείου, καθορίζονται εκάστοτε αι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και αι κατηγορίαι των προσφερομένων υπηρεσιών ή παραγομένων αγαθών, αίτινες υπόκεινται εις κοστολόγησιν κατά τας διατάξεις του άρθρ. 28 του παρόντος. 4. Το έργον εκάστου Κλάδου διατίθεται κατ' αρχήν διά την ικανοποίησιν των αναγκών του Κλάδου τούτου ή και των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτιμώμενον εις τιμάς πραγματικού κόστους ή εις

4 προκαθωρισμένας τιμάς. Κατ' εξαίρεσιν δύναται το έργον τούτο να διατίθηται και εις λοιπάς Δημοσίας Υπηρεσίας ή εις τρίτους κατά τας ειδικάς διατάξεις του άρθρ. 55 του παρόντος. Αρθρον 5. Κανονισμοί 1. Αι τηρητέαι εν εκάστη περιπτώσει γενικαί αρχαί, μέθοδοι και διαδικασίαι, ως και αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζονται εκάστοτε διά Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, ων το περιεχόμενον ορίζεται υπό των εν τω παρόντι ειδικών διατάξεων. 2. Οι Γενικοί Κανονισμοί εκδίδονται, τροποποιούνται και συμπληρούνται υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, προτάσει των Αρχηγείων των Κλάδων, ρυθμίζουσι θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εγκρίνονται μετά σύμφωνον γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων δι' αποφάσεων του Υπουργού δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα κατ' εξουσιοδότησιν των διατάξεων του παρόντος ρυθμιζόμενα υπό των Γενικών Κανονισμών θέματα, ρυθμίζονται κατά τρόπον ενιαίον δι' άπαντας τους Κλάδους, επιτρεπομένων παρεκκλίσεων κατά Κλάδον, μόνον εις περιπτώσεις επιβαλλομένας εκ της οργανώσεως ή της αποστολής ή των δυνατοτήτων εκάστου Κλάδου και κρινομένας κατά την έκδοσιν, τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν των Γενικών Κανονισμών υπό του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Οι Ειδικοί Κανονισμοί εκδίδονται, τροποποιούνται και συμπληρούνται υπό του οικείου Αρχηγείου, ρυθμίζουσι θέματα του Κλάδου και εγκρίνονται μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Ανωτάτου Συμβουλίου του Κλάδου δι' αποφάσεων του Υπουργού δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 4. Αι αναγκαίαι οδηγίαι διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, του Κώδικος περί δημοσίου λογιστικού, των συναφών προς τα νομοθετήματα ταύτα νόμων, των εις εκτέλεσιν των διατάξεων τούτων εκδιδομένων Β. Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Γενικών και Ειδικών Κανονισμών, παρέχονται δι' Εγχειρίδιων εκδιδομένων κατά Κλάδον του οικείου Αρχηγείου. Αρθρον 6. Σταδιακή εφαρμογή συστημάτων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού 1. Επιτρέπεται όπως διά των εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών καθορίζηται, εντός των καθιερουμένων διά των διατάξεων του παρόντος αρχών, σταδιακή εφαρμογή συστημάτων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, αναλόγως των εκάστοτε υφισταμένων εν εκάστω Κλάδω Ενόπλων Δυνάμεων δυνατοτήτων εις προσωπικόν και μέσα.

5 2. Ομοίως επιτρέπεται όπως διά των εκδιδομένων Ειδικών Κανονισμών καθορίζηται σταδιακή εφαρμογή συστημάτων οικονομικής μερίμνης και λογιστικού, εντός των καθιερουμένων, διά των διατάξεων του παρόντος και των Γενικών Κανονισμών αρχών, αναλόγως των δυνατοτήτων προσωπικού και μέσων των αρμοδίων κατά Κλάδον Σωμάτων ή Υπηρεσιών. Αρθρον 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μέσα υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων και πηγαί αυτών 1. Διά την συντήρησιν, ανάπτυξιν, εκπαίδευσιν, πολεμικήν προπαρασκευήν των Ενόπλων Δυνάμεων και την υπό τούτων διεξαγωγήν του πολέμου διατίθενται τα κάτωθι μέσα υποστηρίξεως: α. Χρήματα. β. Υλικά και εφόδια πάσης φύσεως. γ. Υπηρεσίαι. δ. Κτίρια και εγκαταστάσεις. ε. Κτήνη ζ. Πάν έτερον περιουσιακόν στοιχείον, του οποίου επιτρέπεται η διάθεσις προς υποστήριξιν των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. 2. Η απόκτησις, η διαχείρισις, η συντήρησις, η διάθεσις και η διοίκησις των εν τη προηγουμένη παραγράφω μέσων υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων και η λογιστική παρακολούθησις της αξίας τούτων και των προκαλουμένων περιουσιακών μεταβολών εκ της κινήσεως και διαθέσεως αυτών, ανήκει εις την αρμοδιότητα των προβλεπομένων, υπό της οργανώσεως εκάστου Κλάδου, Σωμάτων ή Υπηρεσιών και λοιπών οργάνων, κατά τας διατάξεις του παρόντος και των εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν αυτών Γενικών και Ειδικών Κανονισμών. 3. Πηγαί εξασφαλίσεως των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου μέσων υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων είναι: α. Αι πιστώσεις του ειδικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. β. Αι πιστώσεις των ειδικών προϋπολογισμών εξόδων άλλων Υπουργείων. γ. Τα αποθέματα πάσης φύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων. δ. Η χορηγουμένη εις τους Κλάδους παγία προκαταβολή κατά τας διατάξεις του άρθρ. 16 του παρόντος.

6 ε. Αι μη περιλαμβανόμεναι εις τον Κρατικόν προϋπολογισμόν παροχαί εις είδος, εις υπηρεσίας ή εις χρήμα, αίτινες διατίθενται εις τας Ενόπλους Δυνάμεις εις εκτέλεσιν των όρων ειδικών συμφωνιών και συμβάσεων. ζ. Τα κεφάλαια εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού περί ών το άρθρ. 12 του παρόντος. η. Τα κεφάλαια εκ των προϋπολογισμών Ειδικών κατά Κλάδον Ταμείων Αμύνης, δυνάμει των εκάστοτε ισχυουσών περί των Ταμείων τούτων διατάξεων. θ. Αι επιτάξεις εισφορών πάσης φύσεως εν πολέμω και επιστρατεύσει, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της περί εισφορών και ναυλώσεων ισχυούσης εκάστοτε νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. ι. Η παραγωγή των κατά τας διατάξεις του παρόντος ασκουμένων Εκμεταλλεύσεων Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού. κ. Η εκμετάλλευσις εν πολέμω επιτοπίων πόρων κατά τας διατάξεις του άρθρ. 13 του παρόντος. λ. Πάσα άλλη πηγή μέσων υποστηρίξεως, προβλεπομένη υπό της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας ή ειδικής τινος συμφωνίας ή συμβάσεως. Αρθρον 8. Περιουσία 1. Τα εν άρθρω 7 του παρόντος μέσα υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων, δι' ών εκπληρούται η αποστολή των, ως και το σύνολον των εκ της δραστηριότητος αυτών δημιουργουμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πάσης φύσεως συνιστώσι την περιουσίαν, ήτις διοικείται, χρησιμοποιείται και διατίθεται υπ' ευθύνη των αρμοδίων κατά Κλάδον Σωμάτων ή Υπηρεσιών κατά τας διατάξεις περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Γενικών και Ειδικών Κανονισμών. 2. Απαντα τα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, άτινα συνιστώσι την εις την διάθεσιν των Ενόπλων Δυνάμεων ευρισκομένην περιουσίαν, ανήκουσαν εις το Δημόσιον, η δε διοίκησις, διαχείρισις και διάθεσις αυτών ενεργείται κατά Κλάδον, όστις τηρεί λογαριασμούς, εν οις απεικονίζονται τόσον η κατάστασις των περιουσιακών στοιχείων εν δεδομένη στιγμή, όσον και αι σημειούμεναι χρονικώς μεταβολαί αυτών, κατά τα προβλεπόμενα υπό των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος εκδιδομένων Γενικών και Ειδικών Κανονισμών. 3. Γενικώς παν πλεόνασμα εκ διαχειρίσεως χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, του οποίου δεν αποδεικνύεται η αιτία

7 προελεύσεως και ο δικαιούχος, περιέρχεται εις το Δημόσιον ως δημόσιον έσοδον, πάσα δε δεδικαιολογημένη ή αποδεδειγμένως εξ ανωτέρας βίας προελθούσα απώλεια χρημάτων ή απώλεια ή φθορά άλλων περιουσιακών στοιχείων καταλογίζεται εις βάρος του Δημοσίου. Αρθρον 9. Δημόσια έσοδα Προϋπολογισμός εσόδων 1. Τα εκ της κειμένης νομοθεσίας περιερχόμενα εις το Δημόσιον Ταμείον έσοδα των Ενόπλων Δυνάμεων, προϋπολογιζόμενα παρ' εκάστου Κλάδου, αναγράφονται εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν εσόδων, μερίμνη τον Υπουργείου των Οικονομικών. 2. Εναντι των περιερχομένων εις το Δημόσιον Ταμείον εσόδων της προηγουμένης παραγράφου χορηγούνται, κατά το οικονομικόν έτος της εις το Δημόσιον Ταμείον καταθέσεώς των, ισόποσοι πιστώσεις εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, επ' ωφελεία του δικαιούχου Κλάδου. Αρθρον 10. Ανάγκαι Προϋπολογισμός εξόδων 1. Αι πάσης φύσεως ανάγκαι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προς συντήρησιν, ανάπτυξιν, εκπαίδευσιν, πολεμικήν προπαρασκευήν αυτών και διεξαγωγήν του πολέμου, ικανοποιούνται διά της διαθέσεως όλων των εν άρθρω 7 του παρόντος μέσων υποστηρίξεως των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Αι ανάγκαι αύται ικανοποιούνται διά των αναγραφομένων κατά Κλάδον πιστώσεων εις τον Ειδικόν Προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, πλην εκείνων αίτινες δύνανται να ικανοποιηθώσι διά μέσων υποστηρίξεως προερχομένων εξ άλλων πηγών. 3. Η κατανομή του συνολικού ύψους πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων εις τους Κλάδους ενεργείται υπό του Υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτού οργάνου, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις της περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης νομοθεσίας. 4. Η εκτέλεσις του προϋπολογισμού εξόδων ενεργείται κατά Κλάδον, δι' αποφάσεων του Υπουργού κατά τας γενικάς διατάξεις περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού και Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ως και τας ειδικάς τοιαύτας του παρόντος και των εις εκτέλεσιν του τελευταίου τούτου εκδιδομένων Γενικών και Ειδικών Κανονισμών.

8 5. Ανάγκαι των Κλάδων, ων η κάλυψις αποτελεί αντικείμενον αρμοδιότητος άλλων Υπουργείων, ικανοποιούνται κατ' εξαίρεσιν διά της αναγραφής των οικείων πιστώσεων, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων Κλάδων, εις τους ειδικούς προϋπολογισμούς εξόδων των αρμοδίων Υπουργείων. Ομοίως ανάγκαι αμύνης δυνάμεναι εν όλω ή εν μέρει να εξυπηρετηθώσι διά των εκτελουμένων υπό άλλων Υπουργείων πάσης φύσεως δημοσίων έργων λαμβάνονται υπ' όψιν υπό των αρμοδίων κατά περίπτωσιν φορέων εκτελέσεως κατά τε την σχεδίασιν και εκτέλεσιν των εν λόγω έργων. 6. Εξαιρετικώς εις τον Ειδικόν προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης δύνανται να αναγράφωνται πιστώσεις προς ικανοποίησιν ωρισμένων αναγκών ετέρων Υπουργείων εις περιπτώσεις, καθ' άς ειδικοί λόγοι επιβάλλουσι τούτο. 7. Μεταξύ των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναγκών των Κλάδων, δι' άς επιτρέπεται η εν τω ειδικώ προϋπολογισμώ εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης αναγραφή των απαιτουμένων διά την ικανοποίησιν αυτών πιστώσεων, περιλαμβάνονται και αι κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμεναι ανάγκαι: α. Εξοδα λειτουργίας, εγκαταστάσεως, επισκευής και μισθώσεως γραφείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού. β. Ειδικαί και απρόβλεπτοι δαπάναι των Αρχηγείων περί ών το άρθρ. 47 του παρόντος. γ. Εξοδα δεξιώσεων, φιλοφρονήσεων, τελετών, ορκωμοσίας κληρωτών ή μαθητών σχολών, διεθνών συνεδρίων και στεφάνων. δ. Εξοδα Ιστορικής Υπηρεσίας και Μουσείων. ε. Αμοιβαί διά την συγγραφήν βιβλίων, ευρετήριων, καταλόγων, ύλης υπηρεσιακών περιοδικών, συλλογήν διατάξεων, σύνταξιν εκπαιδευτικών εγχειριδίων, ματαφράσεις, εκπόνησιν ειδικών μελετών οργανώσεως ή αναλογιστικών μελετών και πάσαν ετέραν έκτακτον επιστημονικόν ή τεχνικήν εργασίαν. ζ. Αμοιβαί Ειδικών ερευνών και αναζητήσεων επί φύσεως υλικού ενδιαφέροντος τας Ενόπλους Δυνάμεις. η. Προμήθειαι πάσης φύσεως βιβλίων, επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικού και ημερησίου τύπου εκ του εσωτερικού και του εξωτερικού, ως και έξοδα εκδόσεως υπηρεσιακών βιβλίων, περιοδικών και συγγραμμάτων. θ. Εξοδα πληροφοριών, ασφαλείας, διαφωτίσεως. ι. Ενίσχυσις Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων και Αρχηγών Αποστολών εξωτερικού προς ευόδωσιν του έργου των, της συλλογής πληροφοριών κλπ. κ. Προμήθεια αθλητικών ειδών, δαπάναι, ψυχαγωγίας και φυσικής αγωγής,

9 εκδρομών κατασκηνώσεων και παρομοίων αναγκών προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και έπαθλα αθλητικών αγώνων ή επιδόσεως ανδρών εις την πολεμικήν τέχνην. λ. Συνδρομαί ή εισφοραί εις οργανισμούς, ενώσεις, σχολάς, λέσχας, μουσεία, περιοδικά, εφημερίδας, αποβλεπούσας εις την εκπαίδευσιν ή την διάδοσιν και ανάπτυξιν του πνεύματος πειθαρχίας. μ. Επιχορηγήσεις ή συνεισφοραί εις οργανισμούς, Υπηρεσίας, ενώσεις ή άλλας οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού προορισμού, ενδιαφέροντος τας Ενόπλους Δυνάμεις. ν. Αποζημιώσεις διά φθοράς ή απωλείας αποσκευών και ειδών στολής των στελεχών και των ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων, επερχομένας εν τη υπηρεσία εξ ανωτέρας βίας ή εξ απροόπτου συμβάντος, καθοριζόμεναι κατά τας διατάξεις του άρθρ. 57, παρ. 2 του παρόντος. Αρθρον 11. Κατάρτισις και εκτέλεσις Προϋπολογισμού 1. Δι' Ειδικών Κανονισμών εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος καθορίζονται αι μέθοδοι και αι διαδικασίαι καταρτίσεως και εκτελέσεως του Ειδικού προϋπολογισμού εξόδων εκάστου Κλάδου, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα, αι μέθοδοι εκτιμήσεως των αναγκών και της προτεραιότητος αυτών, ως και πάσα άλλη περί του προϋπολογισμού εξόδων σχετική διάταξις και λεπτομέρεια. 2. Διά των αυτών ως άνω Ειδικών Κανονισμών ρυθμίζονται αι μέθοδοι και αι διαδικασίαι προϋπολογισμού, εισπράξεως και αποδόσεως των δημοσίων εσόδων, αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Αρθρον 12. Κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Τα διά την άσκησιν πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού, περί ών το άρθρ. 18 του παρόντος, απαιτούμενα κεφάλαια σχηματίζονται εκ συνεισφορών των εξυπηρετουμένων, αι οποίαι καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεων του Υπουργού, εκδιδομένων τη εισηγήσει του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν προτάσεως του οικείου Αρχηγείου, υποβαλλομένης μετά γνώμην του παρ' αυτώ Ανωτάτου Συμβουλίου, αναλόγως της φύσεως της εκμεταλλεύσεως και των συνθηκών λειτουργίας αυτής, εκ των πραγματοποιουμένων κερδών των εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού και εκ δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. 2. Κεφάλαια σχηματιζόμενα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ως και τα εκ τούτων αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία εν γένει, παρακαλουθούνται δι' ιδίων λογαριασμών και χαρακτηρίζονται ως κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, επί δε τούτων δεν επεκτείνεται η κυριότης του

10 Δημοσίου. Ταύτα σχηματίζονται και χρησιμοποιούνται κεχωρισμένως κατά Κλάδον, διατίθενται δε μεταξύ όλων των Μονάδων και Υπηρεσιών του οικείου Κλάδου, δι' αποφάσεων των Υπουργού ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων, ανεξαρτήτως των Μονάδων και Υπηρεσιών εν αις εσχηματίσθησαν, υπό τους όρους του άρθρ. 18 του παρόντος. Αρθρον 13. Επιτάξεις εισφορών και εκμετάλλευσις επιτοπίων πόρων. 1. Αι επιτάξεις εισφορών πάσης φύσεως εν πολέμω και επιστρατεύσει ενεργούνται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις της περί εισφορών και ναυλώσεων νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Διά Β. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού δύνανται να κωδικοποιούνται οποτεδήποτε εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις του Νόμου 4442/1929 "περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" ως αύται ισχύουν εκάστοτε, επιτρεπομένης της αλλαγής της αριθμήσεως των άρθρων και της εν γένει κατατάξεως της ύλης των κωδικοποιουμένων εκάστοτε διατάξεων, ως και της επεκτάσεως της ισχύος διατάξεων ενός Κλάδου εις τους ετέρους. 2. Επιτρέπεται εν πολέμω η εκμετάλλευσις των επιτοπίων πόρων επ' ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τους όρους και διατυπώσεις Γενικού Κανονισμού εκδιδομένου κατά τας διατάξεις του παρόντος. Θέματα γεννώμενα κατά την εκμετάλλευσιν των πόρων τούτων και μη προβλεπόμενα διά τους ως άνω Γενικού Κανονισμού ρυθμίζονται διά διαταγών του Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρθρον 14. Απαλλοτριώσεις 1. Επιτρέπεται η υπέρ του Δημοσίου απολλοτρίωσις αστικών και αγροτικών ακινήτων διά την επ' αυτών ή διά μέσου τούτων εκτέλεσιν έργων των Ενόπλων Δυνάμεων, σκοπούντων την εξυπηρέτησιν της Εθνικής Αμύνης της Χώρας, των τοιούτων έργων θεωρουμένων ως γενομένων χάριν δημοσίας ωφελείας. Εν τη εννοία του παρόντος άρθρου νοούνται ως έργα μεν αι αι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις αι απαιτούμεναι διά την εξυπηρέτησιν των ενόπλων Δυνάμεων, ως απαλλοτριώσις δε και η σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, χάριν της εκτελέσεως των έργων ή της απροσκόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 2. Διά τας εν τη προηγουμένη παραγράφω απαλλοτριώσεις έχουν εφαρμογήν αι εκάστοτε ισχύουσαι γενικαί διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου, ως και αι ειδικαί τοιαύται περί απαλλοτριώσεων χάριν στρατιωτικών, ναυτικών και αεροπορικών έργων και εν γένει εγκαταστάσεων.

11 Αρθρον 15. Χρηματικός εφοδιασμός. 1. Ο Χρηματικός Εφοδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων ενεργείται μέσω των Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων, βάσει χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών, προσωρινών και προπληρωμής, εκδιδομένων υπό των αρμοδίων, κατά τας κειμένας διατάξεις. 2. Εν επιστρατεύσει πολέμων ή εις άλλας εξαιρετικάς περιπτώσεις ο χρηματικός εφοδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να ενεργήται προσωρινώς διά προκαταβολών χορηγουμένων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος, τη ειδική εντολή του Υπουργού των Οικονομικών. Αρθρον 16. Πάγια προκαταβολή 1. Εις τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγείται υπό του Υπουργείου Οικονομικών Παγία προκαταβολή, δι' ειδικών ενταλμάτων πληρωμής, εκδιδομένων υπ' αυτού επ' ονόματι κεντρικής χρηματικής διαχειρίσεως εκάστου Κλάδου. 2. Η χορήγησις, η διαχείρησις, η ανανέωσις και η απόδοσις της παγίας προκαταβολής των Κλάδων διέπεται υπό των κειμένων περί παγίων προκαταβολών διατάξεων του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, των διατάξεων του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών. 3. Το ποσόν της παγίας προκαταβολής εκάστου Κλάδου προσδιορίζεται ίσον προς τα δύο και ήμισυ δωδεκατημόρια των καθοριζομένων εκάστοτε κατά τας κειμένας διατάξεις ως πληρωτέων εκ της παγίας προκαταβολής δαπανών κατ' είδος και ποσοστόν, των εν τω οικείω προϋπολογισμού εξόδων πιστώσεων. 4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού ή του ειδικώς εξουσιοδοτουμένου προς τούτο υπηρεσιακού οργάνου εκάστου Κλάδου δύναται να κατανέμηται η παγία προκαταβολή μεταξύ των οικείων χρηματικών διαχειρίσεων των Μονάδων, αναλόγως των εκάστοτε χρηματικών αναγκών αυτών. 5. Αι της παγίας προκαταβολής πληρωνόμεναι δαπάναι, η ανανέωσις του ποσού των εκ της παγίας προκαταβολής πληρωνομένων δαπανών διά της εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων κυρίου ή δευτερεύντος Διατάκτου, βάσει των κατά νόμον δικαιολογητικών δεόντως εκκαθαρισμένων, επ' ονόματι της δικαιούχου χρηματικής διαχειρίσεως ή ετέρας κεντρικής τοιαύτης, ως και

12 πάσα άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται διά των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρ. 32 του παρόντος εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών. 6. Επιτρέπεται προς κάλυψιν ειδικών αναγκών των Κλάδων η μετατροπή εις ξένον νόμισμα μέρους της παγίας αυτών προκαταβολής, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, των λεπτομερειών ως προς την χορήγησιν, διαχείρισιν, διάθεσιν, απόδοσιν λογαριασμού και έλεγχον καθοριζομένων διά των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρ. 42 του παρόντος εκδιδομένων Γενικών Κανονισμών. Αρθρο 17 Εκμεταλλεύσεις Ενόπλων Δυνάμεων 1. Αι διά την εξυπηρέτησιν των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων συγκροτούμεναι κατά Κλάδον Εκμεταλλεύσεις, ήτοι Εργοστασιακαί Μονάδες, Συνεργεία Επισκευών ή Συντηρήσεως, Κέντρα Ερευνών και λοιπαί Μονάδες άλλων δραστηριοτήτων, αποτελούσαι Οικονομικάς Μονάδας, δύνανται εκτός της εκτελέσεως παραγγελιών του οικείου Κλάδου ή των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, να αναλαμβάνωσι και την εκτέλεσιν παραγγελιών τρίτων και να διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίας επί πληρωμή κατά τας διατάξεις του άρθρ. 55 του παρόντος. 2. Τα απαιτούμενα κεφάλαια δι' επενδύσεις παγίου Ενεργητικού των Εκμεταλλεύσεων τούτων αντλούνται εκ των πιστώσεων του ειδικού προϋπολογισμού του οικείου Κλάδου, ή εξ άλλων πηγών μέσων υποστηρίξεως. Κεφάλαια κινήσεως διά την λειτουργίαν και επίτευξιν της παραγωγής συνιστώνται διά χορηγήσεως υπό του Υπουργείου Οικονομικών αναλόγου παγίας προκαταβολής περί ής το άρθρ. 16 του παρόντος προς διευκόλυνσιν των πληρωμών. 3. Δι' Ειδικών Κανονισμών, εκδιδομένων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται τα της οικονομικής μερίμνης και λογιστικού εκάστης των Εκμεταλλεύσεων τούτων και ειδικώτερον τα του οικονομικού προγράμματος αυτής, η διαδικασία των προμηθειών, οι όροι των συναπτομένων συμβάσεων, το λογιστικόν σύστημα και σύστημα κοστολογήσεως, ο τρόπος καθορισμού των τιμών διαθέσεως, η λογιστική οργάνωσις της παραγωγικής διαδικασίας, ο τρόπος δικαιολογήσεως και πληρωμής των ημερομισθίων του εργατοτεχνικού και εκτάκτου υπαλληλικού προσωπικού, τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκκαθορίζονται, αναγνωρίζωνται και εντέλλονται αι δαπάναι ημερομισθίων, ως και πάσα διά την επίτευξιν του σκοπού των Εκμεταλλεύσεων σχετική προς την οικονομικήν μέριμναν και το λογιστικόν αυτών λεπτομέρειαι, επιτρεπόμενων παρεκκλίσεων εκ των κειμένων διατάξεων. Αρθρον 18. Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού 1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού δύναται να ιδρύωνται, επί σκοπώ αποκλειστικής εξυπηρετήσεως βιοτικών και άλλων αναγκών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών αυτού, πάσης

13 φύσεως Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού, ασκούμεναι διά κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού, περί ων το άρθρ. 12 του παρόντος. Διά των αυτών Υπουργικών Αποφάσεων καθορίζεται η διοικητική υπαγωγή των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού, επιτρεπομένης και της ιδρύσεως αυτοτελών Μονάδων ή Υπηρεσιών. Δι' ομοίων αποφάσεων δύναται να καταργώνται ιδρυθείσαι Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού. Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζη, δι' αποφάσεών του δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εις όργανα της ιεραρχίας των Κλάδων τας εν τη παρούση παραγράφω αρμοδιότητας αυτού. Ως Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού θεωρούνται και η οργάνωσις και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και θεαμάτων εν γένει εντός των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αθλητικοί αγώνες, χοροί και λοιπαί εορταστικαί εκδηλώσεις. 2. Αι προβλεπόμεναι εν τη προηγουμένη παραγράφω αποφάσεις του Υπουργού ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένων οργάνων των Κλάδων περί ιδρύσεως Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού περιλαμβάνουσι τον σκοπόν, το είδος, την μορφήν, την επωνυμίαν και την διοικητικήν υπαγωγήν αυτών. 3. Εν ανεπαρκεία των Κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού, δι' άσκησιν Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού, επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένων οργάνων, όπως χορηγήται εκ της παγίας προκαταβολής του οικείου Κλάδου προσωρινόν δάνειον, ο χρόνος επιστροφής του οποίου καθορίζεται διά των αυτών αποφάσεων. Επίσης επιτρέπεται η σύναψις δανείου εκ του Μετοχικού Ταμείου του οικείου Κλάδου ή της Γενικής Τραπέζης, εξοφλητέου τοκοχρεωλυτικώς εις χρόνον και επί επιτοκίων καθοριζομένων δι' αποφάσεων του αρμοδίου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένων υπό του Υπουργού. 4. Προς εξασφάλισιν ευνοϊκών όρων διαθέσεως αναγκαιούντων εις το προσωπικόν των Ενόπλων Δυνάμεων στρατιωτικών ειδών, εισαγομένων εκ του εξωτερικού, επιτρέπεται η απαλλαγή τούτων εκ των δασμών και των κατά την εισαγωγήν επιβαλλομένων φόρων, τελών, και δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, αποφάσει του Υπουργού των Οικονομικών, δι' ής καθορίζονται κατ' είδος και ποσότητα τα εισαγόμενα είδη, κατόπιν πλήρους αιτιολογήσεως της ανάγκης και παροχής στοιχείων περί του αριθμού των εξυπηρετηθησομένων προσώπων. 5. Αι Εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων απαλλάσσονται διά την εν γένει δραστηριότητα αυτών παντός φόρου, τέλους, δικαιώματος και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των τελών χαρτοσήμου, εξαιρέσει εργοδοτικών εισφορών προς τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία του παρ' αυταίς απασχολουμένου προσωπικού. Ομοίως επί προμηθειών πάσης φύσεως και εργασιών ενεργουμένων εκ κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού διά λογαριασμόν των Εκμεταλλεύσεων τούτων ουδεμία κράτησις ενεργείται υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

14 6. Τμήμα των κερδών των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού καθοριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού, παραχωρείται εις τα κατά Κλάδον Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο Υπουργός δύναται δι' αποφάσεώς του να διαθέτη πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, κτηθέντα εκ κεφαλαίων προελθόντων εκ των εν λόγω Εκμεταλλεύσεων προ της ισχύος του παρόντος Ν. Δ/τος ή και μετά ταύτην, εις το Μετοχικόν Ταμείον του οικείου Κλάδου, επί τιμήματι καθοριζομένω εν τη αποφάσει του Υπουργού και περιερχομένω εις τα Κεφάλαια εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού ή και δωρεάν. Εις τα οικεία κατά Κλάδον Μετοχικά Ταμεία περιέρχεται, ως έκτακτος πόρος αυτών, άπασα η εκ κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού περιουσία του Κλάδου, εν περιπτώσει, καθ' ήν ο Υπουργός ήθελε δι' οιονδήποτε λόγον αποφασίσει την οριστικήν διακοπήν της ασκήσεως Εκμεταλλεύσεως εξυπηρετήσεως προσωπικού δι' ένα ή δι' άπαντας τους Κλάδους. 7. Το αρχικόν κεφάλαιον ιδρυομένων Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού όλων των Κλάδων, ως και το μεταγενεστέρως απαιτηθησόμενον τοιούτον, σχηματίζεται διά συνεισφοράς των Κλάδων εκ των Κεφαλαίων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλόγου προς τον αριθμόν των εξυπηρετουμένων μονίμων Αξιωματικών, Ανθ/στών, και Υπαξιωματικών εκάστου Κλάδου. Κατά την αυτήν αναλογίαν διανέμεται η περιουσία των Εκμεταλλεύσεων της παρούσης παραγράφου μεταξύ των Κεφαλαίων εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού των Κλάδων, εν περιπτώσει διαλύσεως αυτών. Ομοίως κατά την αυτήν αναλογίαν διανέμονται τα καθαρά κέρδη και καθορίζεται η συμμετοχή των Κλάδων εις την Διοίκησιν. 8. Διά Γενικού Κανονισμού εκδιδομένου κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Ν. Δ/τος καθορίζονται τα εξής, επιτρεπομένων παρεκκλίσεων εκ των κειμένων διατάξεων περί διαχειρίσεως και διαθέσεως χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. α. Αι γενικαί διατάξεις και διαδικασίαι δημιουργίας, διαχειρίσεως και διαθέσεως των Κεφαλαίων εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού. β. Οι όροι των συναπτομένων συμβάσεων διά την άσκησιν των Εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού και η διαδικασία προμηθειών. γ. Η έκτασις της παρεχομένης εν εκάστη περιπτώσει εξυπηρετήσεως, αι σχετικαί διαδικασίαι και αι τιμαί, τα εξυπηρετούμενα πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών αυτών και αι περιπτώσεις επεκτάσεως της εξυπηρετήσεως επί μη μονίμου στρατιωτικού προσωπικού ως και επί του πάσης κατηγορίας πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. δ. Αι κατηγορίαι των εξυπηρετουμένων συνταξιούχων εκ των εν εδαφίω γ' της παρούσης παραγράφου προσώπων. ε. Οι διατιθέμεναι υπό των Κλάδων χώροι εγκαταστάσεως των Εκμεταλλεύσεων τούτων και η διαδικασία διαθέσεώς των, ως και ο τρόπος προσωρινής διαθέσεως υλικών του Δημοσίου επί δανεισμώ. ζ. Τα συλλογικά ή μη όργανα διοικήσεως και ελέγχου, αι θέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, αι θέσεις και καταστάσεις του προβλεπομένου πάσης κατηγορίας πολιτικού προσωπικού, αι ειδικαί αποζημιώσεις, υπερωριακαί αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα των οργάνων διοικήσεως

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ.

45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ. 45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Γενικοί ορισμοί Άρθρ.1-2.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα