ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ."

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ Δ.Δ ΣΟΝ 21 Ο ΑΗΧΝΑ 1.3 Ζ ΑΝΑΓΤΖ ΣΧΝ BRIC Δ ΚΤΡΗΑΡΥΔ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 1.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Δ ΔΝΑΝ ΚΟΜΟ ΠΟΤ ΑΛΛΑΕΔΗ 2.1 ΠΧ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΔΣΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 2.2 Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΤΣΖΜΑ 2.3 ΟΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 2.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΜΤΝΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ. ΠΧ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ; 2.5 Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΝΔΧΝ «ΠΑΗΥΣΧΝ» ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ Δ.Δ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 21 Ο ΑΗΧΝΑ 3.1 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΔΞΔΤΡΧΠΑΨΜΟΤ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 3.2 Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΚΔΠΠΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΑΑ 3.3 ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΠΡΟΔΓΡΔΗΔ ΣΟΤ 1994 ΚΑΗ ΣΟΤ 2003 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : ΟΗ ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΔ ΥΔΔΗ 4.1 Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΥΔΔΧΝ ΔΛΛΑΓΑ-ΖΠΑ 4.2 ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ ΣΟΝ 21 Ο ΑΗΧΝΑ 1

2 4.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΟΗ ΔΛΛΖΝΟΡΧΗΚΔ ΥΔΔΗ 5.1 Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΥΔΔΧΝ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ 5.2 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : ΟΗ ΥΔΔΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔ ΣΗ ΥΧΡΔ ΣΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ 6.1 Ζ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 6.2 ΟΗ ΥΔΔΗ ΑΝΑΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΓΓΜ 6.3 ΟΗ ΔΛΛΖΝΟΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΔΠΔΗΣΑ ΔΛΛΖΝΟΔΡΒΗΚΔ ΥΔΔΗ 6.4 ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ 6.5 ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ ΣΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ 6.6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ ΣΟΝ 21 Ο ΑΗΧΝΑ-ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΟΗ ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΔ ΥΔΔΗ 7.1 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΟΕ ΚΑΗ Ζ ΑΠΔΗΛΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΚΗΚΟΤ «CASUS BELLI» 7.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ 7.3 ΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΔΗ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 : Ζ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΟΗ ΥΔΔΗ ΣΖ ΜΔ ΣΗ ΥΧΡΔ ΣΖ ΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Κνζκντζηνξηθά γεγνλφηα, έρνπλ ζεκαδέςεη ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί, είλαη πσο βξηζθφκαζηε πιένλ ζε έλαλ θφζκν θαη ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ ην νπνίν αιιάδεη ηαρχηαηα θαη δηαξθψο θαη κεηαβάιιεη ηα πάληα ζην πέξαζκά ηνπ. Σα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ζε πνιινχο έδσζαλ ηελ εληχπσζε, φηη ηίπνηα πιένλ ζην θφζκν δελ ζα είλαη ην ίδην. Γηα πξψηε θνξά κεηά ηε ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν, ακθηζβεηείηαη έληνλα ε παγθφζκηα θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο δέρνληαη έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. ε κηα πξνζπάζεηα, επαλάθηεζεο ησλ θεθηεκέλσλ ηεο, νη ΖΠΑ μεθηλνχλ έλαλ καθξνρξφλην πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν νπνίνο θαίλεηαη πσο νινθιεξψλεηαη κε ην ζάλαην ηνπ Οζάκα Μπηλ Λάληελ, λνχκεξν 1 θαηαδεηνχκελνπ ησλ ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, ζαλ άιιν νηθνλνκηθφ θξαρ ηνπ 1929, ήξζε ε θαηάξξεπζε ηεο ακεξηθαληθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers, γηα λα βπζίζεη ηε θνηλσλία ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, απφ ηελ νπνία κέρξη ζηηγκήο δε θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα αζθαιήο δηαθπγή. Ο αξαβηθφο θφζκνο, γπξίδεη θαη απηφο ζειίδα. Οη εμεγέξζεηο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ζε ρψξεο κε δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα φπσο ε Αίγππηνο, ε Τεκέλε, ε Αιγεξία θαη ε Σπλεζία, απνδεηθλχνπλ πσο ν ιαφο έρεη αξρίζεη λα παίξλεη ηε θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ, ηελ ίδηα ψξα πνπ ν θφβνο γηα ηπρφλ απνζηαζεξνπνίεζε ζηε πεξηνρή, πνπ ζα νδεγνχζε ζε αιπζηδσηέο παγθφζκηεο εμειίμεηο, είλαη έληνλνο. Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο επίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε εληνλφηεξε απηή ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ πνπ έπιεμε ηελ Ηαπσλία ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 θαη νδήγεζε ζηηο εθξήμεηο ησλ αληηδξαζηήξσλ ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ ηεο Φνπθνζίκα, αλαδεηθλχνπλ ηελ έληνλε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ πιαλήηε θαηά ηα επφκελα ρξφληα. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο, φπσο είλαη θπζηθφ, έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ ζην ηη κέιεη γελέζζαη ζρεηηθά κε ηε πνξεία ηεο παγθφζκηαο αλζξσπφηεηαο. Σα θξάηε απφ ηε πιεπξά ηνπο, αλαδεηνχλ λα βξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν δηεζλέο πεξηβάιινλ, πξνζπαζψληαο λα πξνσζήζνπλ ηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε. Καη φια απηά, βαζηζκέλα ζηελ άζθεζε κηαο δεκνθξαηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, απφ πιεπξάο ησλ θξαηψλ. Δθηφο απφ ηελ αλάδεημε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, λα εμεηαζηεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο, φπσο ε Διιάδα, ε νπνία νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ησλ δηεζλψλ, επξσπατθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εμειίμεσλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε πνξεία ηνπ θφζκνπ θαηά ηνλ 21ν αηψλα. 3

4 Άμνλαο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ 21νπ αηψλα, είλαη θπζηθά ε απφθηεζε ελφο ελεξγνχ ξφινπ ζηελ πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο θαη επίιπζεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο καο, πάληνηε κέζα ζην πιαίζην ησλ εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ρσξεηηθνηήησλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Νίθνο Κνηδηάο ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ κε ηίηιν Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζηνλ 21ν αηψλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα μεθηλήζεη κε κηα γεληθφηεξε απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηνλ θφζκν, γηα λα πεξάζεη ζηαδηαθά ζηελ παξνπζίαζε ηεο Διιεληθήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ζην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Θα κειεηεζνχλ, κε πνην ηξφπν νη δηεζλείο αιιαγέο, επεξεάδνπλ άκεζα θαη έκκεζα ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηε λέα ρηιηεηία, ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ή πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα φζνλ αθνξά ηελ εζληθή ηεο αζθάιεηα, θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηφζν ζην θνληηλφ ηεο πεξηβάιινλ, φζν θαη ζην δηεζλέο επίπεδν. Γηα απηφ ην ιφγν ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά, ζηε παξνχζα φζν θαη ζηε κειινληηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηεο νπνίαο είλαη κέινο αθξηβψο 30 ρξφληα ( ). Θα αλαιπζνχλ επίζεο, νη ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηνπο θπξίαξρνπο παίρηεο ζηε παγθφζκηα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή ζθαθηέξα. Ο 20νο αηψλαο, ζεσξήζεθε σο ν αηψλαο ηεο Ακεξηθήο. Ζ άηππε επηθξάηεζε ησλ ΖΠΑ, ζηνλ ςπρξφ πφιεκν, έθαλε φινλ ηνλ θφζκν λα γπξλάεη, γχξσ απφ ηνλ ακεξηθάληθν ηξφπν δσήο, γχξσ απφ ηε πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηνπ ακεξηθάληθνπ νλείξνπ. ηε πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα, ε ηζρχο ησλ ΖΠΑ, κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, φκσο παξακέλεη ε ηζρπξφηεξε ρψξα ζην θφζκν. Δπνκέλσο ε Διιάδα, ε νπνία είλαη απφ ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηεη έλα αμηφινγεο ζεκαζίαο ιφκπη ζηηο ΖΠΑ, νθείιεη λα δηαηεξήζεη ή θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ. ε θακία φκσο πεξίπησζε, ε Διιάδα δε ζα πξέπεη λα αγλνήζεη ηελ επάλνδν ηεο Ρσζίαο, ζην παγθφζκην ζθεληθφ, φζν θαη ηελ αλάδπζε λέσλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ζε έλα νκνινγνπκέλσο εχζξαπζην πεξηβάιινλ. Μνλαδηθφο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο νθείιεη λα είλαη ε εγθαζίδξπζε πνιχπιεπξσλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο αλεξρφκελεο παγθφζκηεο δπλάκεηο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ζα δνζεί επίζεο, ζηελ Βαιθαληθή Πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζηνλ 21ν αηψλα. Μέζσ κηαο επξείαο θαη δηαρξνληθήο παξνπζίαζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηα θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ, ζα κειεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κε αξθεηέο απφ ηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο. Βαζηθφο άμνλαο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο θαη ζηνλ 21ν αηψλα, ζα είλαη νη ζρέζεηο κε ηε Σνπξθία. Σα αλνηρηά κέησπα -κε κεγαιχηεξν εθείλν ηεο Κχπξνπ- κε ηε γείηνλα ρψξα είλαη πνιιά. Θα πξέπεη λα γίλεη φκσο θαηαλνεηφ, φηη ε επίιπζή ηνπο ζα έξζεη κφλν κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζε πξνεγνχκελσλ εηψλ, ε νπνία νδήγεζε ηηο δπν ρψξεο ζε καθξνρξφληεο θξίζεηο θαη ζηα πξφζπξα ηνπ πνιέκνπ, ελφο ζελαξίνπ ηδηαηηέξσο θαηαζηξνθηθνχ θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο. 4

5 Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή, θαη ν θφβνο ηεο γεληθφηεξεο απνζηαζεξνπνίεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Διιάδα λα δηαδξακαηίζεη έλα πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αλαιακβάλνληαο ζεκαληηθέο δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηε πεξηνρή πνπ ζα ηελ αλαδείμνπλ ζε παξάγνληα πξνψζεζεο ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. Σέινο ε Διιάδα, ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ακνηβαίεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ηφζν ζην πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζην νηθνλνκηθφ κε ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, είλαη ε Διιάδα λα αλαδεηήζεη θαη λα δηεθδηθήζεη άκεζα ηε ζέζε πνπ ηεο αλήθεη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Απηφ ζα γίλεη κέζσ κηαο ελεξγεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κέζσ δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Διιάδαο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηεο ζην παγθφζκην πνιηηηθφ γίγλεζζαη. 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Παπαδοζιακέρ δςνάμειρ και ανεπσόμενερ σώπερ ζε ένα παγκοζμιοποιεμένο πεπιβάλλον πος ζςνεσώρ μεηαβάλλεηαι Γηα πνιινχο ν 21νο αηψλαο, ζεκαηνδνηεί ηε πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε. ε απηφ ζπληειεί θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Έλλνηεο φπσο απηή ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο απφζηαζεο ηείλνπλ λα εθκεδεληζηνχλ. Οη άλζξσπνη, αλεμαξηήηνπ θαηαγσγήο, ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα ελαξκνληζηνχλ ζηηο αιιαγέο απηέο, θαηαλννχλ φηη είλαη πεξηζζφηεξα απηά πνπ ηνπο ελψλνπλ απφ απηά πνπ ηνπο ρσξίδνπλ. ην επίπεδν ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, κπνξεί λα δηαηεξείηαη αθφκα, κηα επηθχιαμε απέλαληη ζε θάζε ηη μέλν, φκσο γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (γηα παξάδεηγκα θπζηθέο θαηαζηξνθέο, παλδεκίεο, κεηαλάζηεπζε) κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο καο πξνζεγγίδεη ηε ζέζε ηνπ ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. Ο Κνηδηάο, εχζηνρα, κηιάεη γηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ ζχλνξα θαη κεηαθέξνληαη ηαρχηαηα απφ ρψξα ζε ρψξα. Γηα απηφ ην ιφγν θαη απαηηείηαη ε εμεχξεζε ιχζεσλ γηα απηά ηα ζέκαηα, ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, κέζσ ηεο ακέξηζηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα θξάηε, αιιά θαη κε ηε ζπκβνιή δηάθνξσλ άιισλ παξαγφλησλ είηε ζε αηνκηθφ, είηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν (Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, Παγθφζκηνη Φνξείο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δηάθνξα ζέκαηα, θ.α). Οη παξαπάλσ αιιαγέο, θπζηθά θαη δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζην ην ηξφπν κε ηνλ νπνία ηα θξάηε αζθνχλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή. Ζ αηδέληα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, έρεη αιιάμεη. Σα ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ, δε πεξηνξίδνληαη, φπσο παιηφηεξα ζηελ εζληθή αζθάιεηα θαη ηε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ εμσγελείο θηλδχλνπο, αιιά ππεηζέξρνληαη πιένλ θαη ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία, ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία. Έρνπκε πεξάζεη πιένλ ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ηε δηεζλνπνίεζε, ν θαπηηαιηζκφο έθηαζε ζην αλψηαην εζληθφ επίπεδν νξγάλσζεο, ζηελ απνηθηνθξαηία θαη ηνλ ηκπεξηαιηζκφ. ήκεξα, έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή επνρή, φπνπ ν θαπηηαιηζκφο ππεξβαίλεη ηα εζληθά πιαίζηα ζπζζψξεπζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη ν ξφινο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. 1 1Κνηδηάο, Ν. 2010, Ζ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζηνλ 21ν αηώλα : Γηα κηα Δλεξγεηηθή, Γεκνθξαηηθή, Παηξησηηθή Σηξαηεγηθή ζηελ Δπνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο, Καζηαληψηεο Α.Δ, Αζήλα. 6

7 Οη ΖΠΑ, εκθαλίδνληαη σο ε εγεκνληθή δχλακε θαηά ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Απφ ηε πιεπξά ηεο ε Δπξψπε αληηπαξαζέηεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζαλ κηα πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα, θαλείο δε κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη θαη ηελ αλάδπζε λέσλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ. Υψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ε Κίλα, ε Ρσζία, ε Ηλδία, ε Νφηηνο Κνξέα, ε Ηλδνλεζία θαη ην Μεμηθφ, θαίλεηαη πσο είλαη έηνηκεο λα θνηηάμνπλ θαηάκαηα ηφζν ηελ Ακεξηθή, φζν θαη ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο (Γεξκαλία θαη Γαιιία θπξίσο) θαη λα ηηο ακθηζβεηήζνπλ. Οη ρψξεο απηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά, πσο κε ηηο ζσζηέο θαη ζηξαηεγηθέο πνιηηηθννηθνλνκηθέο θηλήζεηο, κφλν θεξδηζκέλεο κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ηελ παξνχζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Έλα ηέηνην ελδερφκελν, λαη κελ ζα αιιάμεη ηηο ηζνξξνπίεο ζε παγθφζκην επίπεδν, σζηφζν ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιέο ρψξεο (φπσο ε Διιάδα, πνπ ζα εμεηάζνπκε ζε επφκελα θεθάιαηα) λα απνθνπνχλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ζπκκαρίεο θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο λένπο παίθηεο ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. 1.1 Ζ ζέζε ηωλ ΖΠΑ ζην λέν παγθόζκην πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό ζύζηεκα Οη ΖΠΑ, παξακέλνπλ ππεξδχλακε ζην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο αιιαγέο θαη αλάδπζε λέσλ δπλάκεσλ. Ζ ακεξηθαληθή θπξηαξρία, ακθηζβεηήζεθε έληνλα κε ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ Ο παγθφζκηνο γίγαληαο δέρζεθε έλα ζεκαληηθφ ρηχπεκα-πιήγκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ, γηα ην νπνίν θαίλεηαη πσο θαηάθεξε λα πάξεη εθδίθεζε δέθα ρξφληα κεηά, κε ηνλ ζάλαην ηνπ Οζάκα Μπηλ Λάληελ, εγέηε ηεο Αι Κάτληα θαη εζηθνχ απηνπξγνχ ηεο επίζεζεο ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο ηεο Νέαο Τφξθεο. Δθηφο απηνχ, ε ελ εμειίμεη παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, αλαβίσζε ηα εθηαιηηθά ζελάξηα κηαο επαλάιεςεο ηνπ ακεξηθαληθνχ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θξαρ ηνπ 1929, πνπ βχζηζε ηνλ πιαλήηε ζηε δίλε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Χζηφζν ε Ακεξηθή θαίλεηαη πσο δηαηεξεί ηα ελία ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία, ράξε ζηηο επελδχζεηο, ηελ έξεπλα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βέβαηα, έρεη λα αληηκεησπίζεη πιένλ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ησλ ιεγφκελσλ ρσξψλ BRIC (Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία, Κίλα) φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ. ην εζσηεξηθφ ηεο, νη ΖΠΑ αληηκεησπίδνπλ αθφκα έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζην ηνκέα ηεο πγείαο, δήηεκα πνπ απαζρφιεζε θαη ζα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί ηνλ λπλ πξφεδξν, Μπάξαθ Οκπάκα. Κνληά ζηνπο 50 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ ρσξίο δεκφζηα αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε έλα θξάηνο ην νπνίν δε δηαζέηεη έλα ζηνηρεηψδεο εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. 7

8 Καη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, νη ΖΠΑ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξνχλ κηα αληίζηαζε φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ άιισζηε παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο πσο αξθεηέο ρψξεο, ήηαλ εθείλεο πνπ δελ ζηήξημαλ ηηο ζέζεηο ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ. Ζ γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί είλαη πσο δηαρέεηαη ζηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα έλα θιίκα αληηακεξηθαληζκνχ, ηδηαίηεξα αλ παξαηεξήζεη θαλείο πσο ζε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο θαη Κεληξηθήο Ακεξηθήο, ππάξρνπλ θαζεζηψηα πνπ αληηηίζεηαη ζζελαξά ζηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή. Σν θιίκα απηφ είλαη πνπ θάλεη ηηο ΖΠΑ, λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα απνηξέςνπλ ηελ εκθάληζε ελφο δπλαηνχ αληαγσληζηή ηνπο ζην παγθφζκην ζθεληθφ. Απηή ηε ζηηγκή, ην ξφιν απηφ θαίλεηαη πσο ην δηεθδηθεί επάμηα ε Κίλα, κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ρσξίο φκσο θαλείο λα παξαβιέπεη ηε δπλακηθή θαη άιισλ δπν ρσξψλ, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Ηλδίαο. Άιισζηε, ε Ρσζία δηαζέηεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην ελεξγεηαθφ επίπεδν, πνπ ζα απνηειέζεη βαζηθφ ζεκείν αληηπαξάζεζεο ζηε παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή ηνπ 21νπ αηψλα. Πνιιέο είλαη νη δπλάκεηο νη νπνίεο εξίδνπλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο. ην ελδερφκελν ηεο ελεξγεηαθήο πξσηνθαζεδξίαο ηεο Ρσζίαο, νη ΖΠΑ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ κφλν κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Κίλα. Ο Κνηδηάο, δηαβιέπεη ηξία επίπεδα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο δπν ρψξεο. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηε δηείζδπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ ζηελ Αζία, ζηα πιαίζηα ηεο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κε ηε Κίλα. Μηα ηέηνηα θίλεζε, ζα βάιεη ζε ζθέςεηο ηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο ζην παγθφζκην ζθεληθφ. Ζ δεκηνπξγία ησλ G-20, ησλ 20 θξαηψλ δειαδή κε ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν, αλνίγεη ην δξφκν γηα κηα πνιπκεξήο ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε Γχζε-Βνξξά θαη Αλαηνιήο-Νφηνπ. Παξάιιεια, αλαδεηθλχεηαη έλα λέν δηπνιηθφ ζχζηεκα, αληίζηνηρν κε εθείλν ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα αλάκεζα ζε Ακεξηθή θαη νβηεηηθή Έλσζε, κε ηε δηαθνξά φηη ε ηειεπηαία, αληηθαζίζηαηαη πιένλ απφ ηελ Κίλα. Με ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, νη ΖΠΑ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηα ελία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο, θάηη φκσο πνπ δελ ηνπο ην επηηξέπεη ε ζεκεξηλή θξίζε, αιιά θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κίλαο. Ζ αλάδεημε ηεο Κίλαο ζε κηα ππνινγίζηκε παγθφζκηα δχλακε, εληζρχνπλ ηηο θσλέο εθείλσλ πνπ κηινχλ γηα κηα ζθιεξή ακεξηθαληθή πνιηηηθή, κέζα απφ κηα επξχηαηε ζπκκαρία αλάκεζα ζε ΖΠΑ, Βξεηαλία, Ηλδία, Ρσζία, Βηεηλάκ θαη άιιεο κνπζνπικαληθέο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Κίλαο, πνπ ζθνπφ ζα έρνπλ θπζηθά λα απνηξέςνπλ ην ελδερφκελν κηαο θηλεδηθήο εγεκνλίαο. Χζηφζν θάηη ηέηνην κπνξεί λα ζεσξείηαη θάιιηζηα θαη σο αλέθηθην, αλ αλαινγηζηνχκε πσο αξθεηέο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα 8

9 ζπληαρζνχλ κε ηηο επηζπκίεο ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο, ηελ ψξα πνπ ε Κίλα ληψζεη αξθεηά δπλαηή πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ακεξηθαληθψλ. 1.2 Ζ πνξεία ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ 21ν αηώλα Γηίζηαληαη νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ε Δπξψπε, ζην παγθφζκην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ππάξρνπλ εθείλνη νη νπνίνη ζεσξνχλ, πσο θαλέλα απφ ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηεί ηηο ππεξδπλάκεηο ησλ ΖΠΑ, ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, ελψ ζε ιίγα ρξφληα, ίζσο κείλεη πίζσ θαη απφ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκηθά ρψξεο, Ηλδία θαη Βξαδηιία. ηνλ αληίπνδα, θπξηαξρεί ε άπνςε πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη κηα δχλακε ηθαλή λα δηεθδηθήζεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην παγθφζκην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, αθνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο δηαζέηεη αξθεηά ππνινγίζηκεο δπλάκεηο φπσο απηέο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Σν κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη θπζηθά ε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία έρεη πιήμεη ήδε ζε ηεξάζηην βαζκφ, αξθεηέο ρψξεο-κέιε, φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία. Άιισζηε, θηλνχκαζηε ήδε ζε κηα πεξίνδν, νπνχ ε νηθνλνκία θαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ. πσο έγηλε θαηαλνεηφ θαη παξαπάλσ, νη ΖΠΑ, αξρίδνπλ λα κεηαηνπίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, νη νπνίεο ηα επφκελα ρξφληα ίζσο αλαδεηρζνχλ ζε θπξίαξρνη παίρηεο ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ πξνζπάζεηα πνιηηηθήο ελνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο, θαίλεηαη πσο απνηπγράλεη, αθνχ ζηεξίρζεθε ζην λενθηιειεπζεξηζκφ, ν νπνίνο πξνσζεί ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, έλαληη ησλ πνιηηηθψλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2010, ην έιιεηκκα γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, κεηψζεθε ζε 6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 6,3% ην 2009, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο Δ.Δ κεηψζεθε ζε 6,4% απφ 6,8%. 2 Ζ πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ 21ν αηψλα, απφ πνιινχο ραξαθηεξίδεηαη αληηθαηηθή. Ο Κνηδηάο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο ην πξψην ζηνηρείν αληίθαζεο, πεγάδεη απφ ηελ απηφλνκε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα κέιε ηεο Δ.Δ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή ηνπο αζθάιεηα θαη άκπλα. Δθφζνλ, δελ ππάξρεη κηα εληαία επξσπατθή πνιηηηθή, ηα θξάηε ζηξέθνληαη πξνο ηηο ΖΠΑ, γηα λα ζπλεξγαζηνχλ ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. 2http :// 9

10 Σν άιιν ζηνηρείν ηεο αληηθαηηθφηεηαο, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε είρε ηε πεπνίζεζε, φηη ζα απνηειέζεη ηα επφκελα ρξφληα, κηα γέθπξα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηεο Αζίαο, ζε έλα πνιππνιηθφ θφζκν. Χζηφζν, δελ ππνιφγηζε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν, ε νπνία κπνξεί λα ηε βγάιεη εθηφο παηρληδηνχ θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάδεημε ηεο Κίλαο ζε ππξήλα ηνπ λένπ πνιππνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηζηξέθνληαο ζην εζσηεξηθφ ηεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε, εθηφο ησλ άιισλ, έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηελ αλάδεημε ηνπ γεξκαληθνχ νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ, ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε θακπή, φρη κφλν ηεο επξσπατθήο, αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ θπβέξλεζε Μέξθει, πξνζπαζεί κέζσ ησλ εμαγσγψλ ηεο, λα βγεη θεξδηζκέλε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ην εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα, κε ην έιιεηκκα ηεο φκσο γηα ην 2010, λα αγγίδεη ην 3,3% ηνπ ΑΔΠ ηεο. 3 Ζ Δπξψπε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη, πσο νη παγθφζκηεο ηζνξξνπίεο κέζα ζηνλ 21ν αηψλα ζα αιιάμνπλ ξηδηθά. Μπνξεί νη ΖΠΑ, λα έρνπλ ράζεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηε θπξηαξρία ηνπο, φκσο κε ηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηψξα, ε Δ.Δ δε κπνξεί λα ειπίδεη πσο ζα θαηαθέξεη λα θπξηαξρήζεη ζε παγθφζκην επίπεδν ηα επφκελα ρξφληα. Ζ Δπξψπε, φζν ζπλερίδεη λα ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Ρσζία, αγλνεί ηελ αλάδπζε λέσλ δπλάκεσλ, πνπ απεηινχλ λα κεηαηνπίζνπλ ην παγθφζκην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίθεληξν, απφ ηε Γχζε, ζηελ Αζία. Πνηεο είλαη απηέο νη λέεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο θαη κε πνην ηξφπν ζα επεξεάζνπλ ηε πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο, ηνλ 21ν αηψλα, ζα ην κειεηήζνπκε ζην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 3 ην 3,3% ην γεξκαληθφ δεκφζην έιιεηκκα γηα ην 2010, 24/02/2011, kathimerini.gr, 10

11 1.3 Ζ αλάδπζε ηωλ BRIC ζε θπξίαξρεο παγθόζκηεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία, Κίλα, ή αιιηψο BRIC. Οη λέεο αλαδπφκελεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο, ηελ επνρή πνπ ΖΠΑ θαη Δπξσπατθή Έλσζε, πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη 4 απηέο ρψξεο, είλαη έηνηκεο λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζθεληθφ, απνδπλακψλνληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο παίρηεο. Απφ ηελ ππάξρνπζα θξίζε, θεξδηζκέλε θαίλεηαη πσο ζα βγεη ε Κίλα, ε νπνία έρεη θαηαθέξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα δεκηνπξγήζεη έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ 2 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ηε ζηηγκή πνπ ζην ίδην πνζφ θπκαίλεηαη ην έιιεηκκα ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Ζ θηλεδηθή ππεξδχλακε ήδε αλαδεηά ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε παγθφζκηα νηθνλνκία δε ζα εμαξηάηαη πιένλ νχηε απφ ην δνιάξην, νχηε απφ ην επξψ. ην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηεο ε Κίλα, ελδερνκέλσο λα ζθέθηεηαη θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ παγθφζκηνπ λνκίζκαηνο, πνπ ζα αλαηξέςεη πιήξσο ηηο ηζνξξνπίεο ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο. Σν 2009, ε θηλεδηθή βηνκεραληθή παξαγσγή είρε αχμεζε πνπ άγγηδε ην 20% ζε ζρέζε κε ην 2008, ελψ ζηνλ αληίπνδα ζηηο ΖΠΑ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα παξαηεξνχληαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2%, θαη ζηε Γεξκαλία ζρεδφλ κεδεληθή κεηαβνιή. Χζηφζν ε Κίλα, έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη έλα ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζην εζσηεξηθφ ηεο, ην νπνίν λαη κελ δελ έρεη αλαδεηρζεί κέρξη ηψξα, αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί έληνλα ηα επφκελα ρξφληα. Παξαηεξείηαη έλα έληνλν ράζκα αλάκεζα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, ζηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο αθηέο θαη εθείλεο πνπ είλαη ζηα βάζε ηεο Κίλαο, αιιά θαη ζηνπο ζχγρξνλνο ηνκείο νηθνλνκίαο θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο. Σν γεγνλφο φκσο φηη ηνπιάρηζηνλ 450 εθαηνκκχξηα Κηλέδνη δελ αλήθνπλ πιένλ ζηα θαηψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ζηα νπνία βξίζθνληαλ πξν εηθνζαεηίαο, απνδεηθλχεη φηη ε Κίλα κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε κηα ηδηαηηέξσο ππνινγίζηκε δχλακε, ηθαλή λα θνληξάξεη θαη λα ακθηζβεηήζεη ηελ ακεξηθαληθή θπξηαξρία. ηα βήκαηα ηεο Κίλαο, ζέινπλ λα βαδίζνπλ θαη νη νηθνλνκίεο ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο, νη νπνίεο γλσξίδνπλ θαη απηέο κηα ξαγδαία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Ηλδία ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη ζηε πιεξνθνξηθή, ελψ ε Βξαδηιία, κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν θξίζεο, αλαδσνγνλήζεθε νηθνλνκηθά ζηεξηδφκελε ζηε παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 11

12 πσο φκσο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο Κίλαο, έηζη θαη εδψ, είλαη έληνλν ην θνηλσληθφ ράζκα ην νπνίν επηθξαηεί. Μπνξεί ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα λα έρεη βειηησζεί, αθνχ κεγάιν κέξνο ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ έρεη κεηαθηλεζεί πξνο ηελ Ηλδία θαη ην Παθηζηάλ, αλαδεηψληαο εξγαζία θαη έλα θαιχηεξν κέιινλ, σζηφζν θνληά ζηα 800 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, ζε δηάθνξεο παξαγθνππφιεηο ηεο Βξαδηιίαο. 4 Ζ Ρσζία απφ ηε πιεπξά ηεο, εθκεηαιιεπφκελε πιήξσο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο κεγάιεο ηεο έθηαζεο θαη κε ηε ζηξνθή ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξνο ην ρψξν ηεο ελέξγεηαο, μεπεξλά ηε πέηξηλα ρξφληα ηεο πεξηφδνπ θαη επηζηξέθεη δπλακηθά, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηπνιηθνχ θφζκνπ αλάκεζα ζε ΖΠΑ θαη Κίλα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ζ ηζρχο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο, ζηαδηαθά θαίλεηαη πσο κεηψλεηαη, ηελ ζηηγκή πνπ νη Αζηαηηθέο ρψξεο θαη ηα θξάηε ηεο Αλαηνιήο, ηζρπξνπνηνχληαη ζε νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζρέζε κε ηελ αδπλακία ησλ δπηηθψλ θξαηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ, εληζρχεη πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε λέσλ δπλάκεσλ. Υψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ε Κίλα, ε Ηαπσλία θαη ε Ρσζία, επαλέξρνληαη έπεηηα απφ αηψλεο ζην παγθφζκην επίθεληξν θαη είλαη ηθαλέο λα απνθηήζνπλ θαη πάιη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ ππφ δηακφξθσζε θφζκν ηνπ 21νπ αηψλα. Γηα κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα, είλαη απαξαίηεηε ε αληίιεςε ηεο παγθφζκηαο απηήο αιιαγήο. Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, φπσο ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ, νθείιεη λα εκθαληζηεί επέιηθηε θαη πξνεηνηκαζκέλε ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα επηρεηξήζεη ηελ άκεζε ζπλεξγαζία κε ηηο αλαδπφκελεο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ λα κε παξακείλεη πξνζθνιιεκέλε ζηα ζηελά πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηηο δπηηθέο ρψξεο. Άιισζηε ε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, κπνξεί λα ηε κεηαηξέςεη θάιιηζηα ζε κηα γέθπξα αλάκεζα ζην δπηηθφ θαη αζηαηηθφ θφζκν, κε ηεξάζηηα νθέιε ζε πεξηθεξεηαθφ θπξίσο επίπεδν, ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη άκεζα, πξνηνχ γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, φπσο ε Σνπξθία, απνθηήζνπλ πιενλέθηεκα έλαληη απηήο. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζα εμεηάζνπκε ηε πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηνλ 21ν αηψλα,ηφζν σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε Γχζε θαη ηελ Αλαηνιή, φζν θαη κε ηε ζέζε ηεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη φια απηά ππφ ην πξίζκα ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν, νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο, κεηαβάιινληαη δηαξθψο. 4χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ζέκαηα ζηέγαζεο, γηα ηε πεξίνδν

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Η Ελλενική Εξωηεπική Πολιηική ζε έναν κόζμο πος αλλάδει ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, είδακε έζησ θαη ζχληνκα, νξηζκέλεο απφ ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην ζχγρξνλν θφζκν. Ζ παληνδπλακία ησλ ΖΠΑ, αξρίδεη λα θζίλεη, ε Δπξσπατθή Έλσζε, δε θαίλεηαη σο ηψξα ηθαλή λα κεηαηξαπεί ηα επφκελα ρξφληα ζε έλαλ ηζρπξφ παγθφζκην πφιν, ζε αληίζεζε κε ηηο αλαδπφκελεο ρψξεο ηεο Αζίαο πνπ είλαη έηνηκεο λα δερζνχλ ηε πξφθιεζε απηή θαη λα απνηειέζνπλ ηηο λέεο δηεζλείο ππεξδπλάκεηο. Σν δήηεκα ινηπφλ, ην νπνίν ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ην πψο νη αιιαγέο απηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο, αιιά ην θπξηφηεξν, πνηα είλαη ε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζεη ε Διιάδα ηφζν απέλαληη ζηηο παξαδνζηαθέο δπηηθέο δπλάκεηο, φζν θαη ζηηο λενεκθαληδφκελεο θαη φια απηά ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο κηαο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα πξνσζήζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ζα εθκεδελίζεη ηνπο ηπρφλ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην λέν δφγκα, πιαίζην, πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηνλ 21ν αηψλα. ε αληίζεζε, κε ηα θπξίαξρα δφγκαηα πνπ επηθξαηνχζαλ θπξίσο ζηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή (Γφγκα Μνλξφε-1823, Γφγκα Σξνχκαλ-1947, Γφγκα Νίμνλ-1969, Γφγκα Μπνπο 2001), ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θπξηαξρνχλ φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ηα πξφζσπα, έλαληη ησλ ζεζκψλ, ζε ηδηαίηεξα κάιηζηα θξίζηκεο πεξηφδνπο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο. Ζ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έθαλε ζεκαληηθά αλνίγκαηα θπξίσο πξνο ηελ Δπξψπε, κε θνξπθαία ζηηγκή ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε (ΟΝΔ) θαη ζην θνηλφ επξσπατθφ λφκηζκα. Παξάιιεια, επηζπκεί λα δηνξζψζεη ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο φζνλ αθνξά ηε πεξηθεξεηαθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο, αλαδεηψληαο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά θαη ιχζεηο ζην αδηακθηζβήηεην θπξίαξρν εζληθφ ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ζρέζεηο κε ηε γεηηνληθή Σνπξθία. Ήδε ην πξψην βήκα πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε έγηλε, φηαλ ε Διιάδα, ζηήξημε ηε πξννπηηθή έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ, ζέηνληαο φκσο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε γείηνλνο ρψξα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξεο κέινο ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο. Ζ θνξπθαία πξφθιεζε γηα ηνπο δηακνξθσηέο ηνπ λένπ ειιεληθνχ δφγκαηνο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζα είλαη λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα κηα εηξεληθή επίιπζε ησλ εζληθψλ καο ζεκάησλ θαη θπξίσο, λα ζθηαγξαθήζνπλ ην κειινληηθφ καο πξνθίι, πνπ ζα καο κεηακνξθψλεη απφ δηαδίθνπο, ζε δηακεζνιαβεηέο ζε έλα ξεπζηφ θαη παγθνζκηνπνηεκέλν δηεζλέο πεξηβάιινλ. 5 5Κνπινπκπήο Θεφδσξνο, Πεξί δνγκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 3/10/2010, kathimerini.gr, 13

14 2.1 Πωο δηακνξθώλεηαη ε Διιεληθή Δμωηεξηθή Πνιηηηθή Γηα κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα, ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ήηαλ αλαγθαίαο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη εζληθνί ζηφρνη θαη λα πξνσζεζνχλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα. ε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη ζπλερψο θαη ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ ην νπνίν γίλεηαη νινέλα θαη πην ζχλζεην, ε Διιάδα ππνρξενχηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην παγθφζκην, επξσπατθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πξνσζψληαο ηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε. Ζ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, νθείιεη λα αλαγλσξίζεη άκεζα ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζεη φπσο πξνείπακε ηελ άλνδν ησλ αζηαηηθψλ ρσξψλ θαη ηε κείσζε ηεο ηζρχο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο. Απαξαίηεηνο επίζεο είλαη ν εθδεκνθξαηηζκφο ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο, πνπ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζα πξέπεη λα εληάμεη θαη λένπο παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο, φπσο είλαη νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Αξρηθά φκσο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ην ηη είλαη εμσηεξηθή πνιηηηθή. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζπλαληνχκε αξθεηνχο νξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ο K.J Hostli, ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, αλαθέξεη ηα εμήο : Δμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη νη ελέξγεηεο ελφο θξάηνπο απέλαληη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο -ζπλήζσο εζσηεξηθέο- θάησ απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη νη ελέξγεηεο απηέο. 6 ε έλαλ παξφκνην νξηζκφ, πξνγελέζηεξνπ απηνχ ηνπ Hostli, ν θαζεγεηήο Marcel Merle, αλαθέξεη πσο : Δμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη ην ηκήκα εθείλν ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη ζηξακκέλν πξνο ην εμσηεξηθφ, πνπ αζρνιείηαη δειαδή, ζε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη πέξα απφ ηα ζχλνξα. 7 6K.J Hostli : International Politics : A framework for analysis? Engelwood Cliffs, N.J Prentice-Hall, 1997 (3), ζει. 21 7Μ. Μerle : La politique etrangere, Paris, PUF, 1984, ζει 7. 14

15 Άιινη θιαζζηθνί ζεσξεηηθνί νη νπνίνη κειεηνχλ ην ηνκέα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, φπσο ν Rosenau, θαηαιήγνπλ ζε πην ζχλζεηνπο νξηζκνχο, νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ή έλα κεγάιν ηκήκα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ. Τπάξρνπλ δπν κεγάια ξεχκαηα αλάιπζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, βξίζθεηαη ην ξεχκα εθείλν πνπ ππνζηεξίδεη πσο ζηηο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο πνπ αζθνχλ ηα θξάηε παξαηεξνχληαη θνηλά ζηνηρεία, επνκέλσο είλαη θαη ζπγθξίζηκεο. Ναη κελ ην θάζε θξάηνο αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ εμσηεξηθή πνιηηηθή, αιιά νη ίδηεο κέζνδνη, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηε πνιηηηθή πνπ αζθνχλ θαη ηα ππφινηπα θξάηε. ηνλ αληίπνδα, θπξηαξρνχλ νη απφςεηο εθείλεο νη νπνίεο ζεσξνχλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, σο κηα απηφλνκε δηαδηθαζία, πνπ είλαη απνηέιεζκα ελφο κνλαδηθνχ θξάκαηνο, ηδηαίηεξσλ εζληθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ. 8 Ο Northedge, γηα παξάδεηγκα, ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ελφο θξάηνπο, αιιά θαη εθείλσλ ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ θαζηζηνχλ ηε θάζε ρψξα κνλαδηθή. Αλ ζέιακε λα θαηαηάμνπκε ηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηφηε ε θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα ηελ εληάμνπκε είλαη ε κεζαία. Ζ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα φζα ππνζηεξίδεη ν θαζεγεηήο θαη πξψελ Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ αξκφδηνο γηα ηα πνιηηηθά θαη επξσπατθά ζέκαηα, Γηάλλεο Βαιελάθεο, είλαη κηα ρψξα ε νπνία δε κπνξεί λα θαζνξίζεη απφ κφλε ηεο ηε παγθφζκηα πνιηηηθή, σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαζέηεη κηα ζεκαληηθή ειεπζεξία θηλήζεσλ, ζηε δηεζλή ηεο ζπκπεξηθνξά, θάηη άιισζηε ην νπνίν πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν. Έληνλε είλαη παξφια απηά, ε θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηνλ 20ν αηψλα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, απνηεινχλ νη απφςεηο,ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, δπν πξψελ πξσζππνπξγψλ ηεο ρψξαο, ε ζεηεία ησλ νπνίσλ ζηηγκαηίζηεθε απφ γεγνλφηα ηα νπνία επεξέαζαλ ηε δηεζλή εηθφλα ηεο ρψξαο. Πην αλαιπηηθά, ν επίηηκνο πξφεδξνο ηεο Ν.Γ, Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο, ν νπνίνο ήηαλ πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90', πεξίνδν πνπ είραλ νμπλζεί νη ζρέζεηο καο κε ηα γεηηνληθά θφπηα, κε αθνξκή ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο, δηαπίζησζε πσο ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ήηαλ κηα ζεηξά ιαζψλ θαη απνγνεηεχζεσλ, πνπ δελ βνεζνχζε ζηε πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. 9 8Θ. Κνπινπκπήο, Γ. Κψλζηαο, Γηεζλείο ρέζεηο, Μηα πλνιηθή Πξνζέγγηζε, Αζήλα : Παπαδήζεο 1985, η. Α', ζει. 205 θ.ε 9Κ. Μεηζνηάθεο, πξφινγνο ζην Σ. θπιάθεο, ην λνκα ηεο Μαθεδνλίαο, Δπξσεθδνηηθή, Αζήλα, 1995, ζει. 2 15

16 ην ίδην κήθνο θχκαηνο, θηλείηαη θαη ν Κψζηαο εκίηεο, ν νπνίνο σο πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο ην 1996, θιήζεθε λα απνζνβήζεη ηνλ πφιεκν κε ηε Σνπξθία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζηα Ίκηα. Ο πξψελ πξσζππνπξγφο, θαηαδηθάδεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο σο θαηαζηξνθηθή γηα ηα γλήζηα ειιεληθά ζπκθέξνληα. 10 Οη παξαπάλσ απφςεηο, ζρεηίδνληαη θαη κε ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ πνπ αθνινπζεί ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ο Π. Ησαθεηκίδεο, πεξηγξάθεη πεξηιεπηηθά ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. 11 Ζ έιιεηςε ζπζηεκηθήο ζεζκηθήο δνκήο νδεγεί ζε επηθξάηεζε ησλ πξνζψπσλ έλαληη ησλ ζεζκψλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, έρεη σο απνηέιεζκα λα ιακβάλνληαη καμηκαιηζηηθέο/κε νξζνινγηθέο απνθάζεηο πνπ αλαγθάδνπλ ηελ Διιάδα, λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ηα ηζρπξά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη κε ηα κέιε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Έηζη, ε ρψξα απνκνλψλεηαη, αλαδεηά ζπκβηβαζκνχο ζε θαηψηεξν επίπεδν, ελδπλακψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο, πεξί ππνρψξεζεο ζηα εζληθά ζέκαηα. Δίλαη άιισζηε γεληθφηεξα απνδεθηφ, αλ θνηηάμνπκε ηε πνξεία ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, απφ ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ζήκεξα, φηη ηα πξφζσπα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ππεξηζρχνπλ ησλ ζεζκψλ, νη νπνίνη λαη κελ ππάξρνπλ, αιιά ν ξφινο ηνπο πεξηνξίδεηαη θαζαξά ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην. Αθφκε θαη ην δηπισκαηηθφ ζψκα ηεο ρψξαο, πνιιέο θνξέο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα παζεηηθφ ξφιν, κε ηνπο δηπισκάηεο λα κελ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο, αιιά λα πινπνηνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ πξντζηάκελσλ πνιηηηθψλ αξρψλ. Οη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ιακβάλνληαλ, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, απφ κεκνλσκέλα πξφζσπα θαη αληηθαηφπηξηδαλ, φπσο είλαη θπζηθφ, πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο. ηε πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή θπβέξλεζε, ν πξσζππνπξγφο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, δηακφξθσλε κφλνο ηνπ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, κε ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Γ. Μπίηζην (πξψελ δηπισκάηε) λα ζέηεη ζε εθαξκνγή ηηο φπνηεο απνθάζεηο ιακβάλνληαλ. 10Κ. εκίηεο, Γηα κηα Κνηλσλία Ηζρπξή, Γηα κηα Ηζρπξή Διιάδα, Πιέζξνλ, Αζήλα, 1995, ζει Π. Ησαθεηκίδεο ζην χγρξνλε Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή-Μηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε-σφκνο Α', επηκ. Π. Σζάθσλαο, Δθδφζεηο Η. ηδέξε, Αζήλα 2003, ζει

17 Πξνζσπνθεληξηθή ήηαλ θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη επί πξσζππνπξγίαο, Αλδξέα Παπαλδξένπ, ν νπνίνο πήξε πάλσ ηνπ πνιιέο απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ είηε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ 1983 γηα ηηο ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο βάζεηο, είηε ηε ζχζηαζε ηεο Πξσηνβνπιίαο ησλ Έμη, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ππξεληθνχ αθνπιηζκνχ. Σα φπνηα ζπιινγηθά φξγαλα ζρεδηαζκνχ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζπζηάζεθαλ επί ζεηείαο Παπαλδξένπ, λνκηκνπνηνχζαλ ηηο ήδε ιεθζείζεο πνιηηηθέο απνθάζεηο. 12 Αλ ζέιακε, λα δψζνπκε έλα ηίηιν ζηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, απηφο δελ ζα ήηαλ άιινο, απφ ηνλ φξν πνπ παξαζέηεη θαη ν Ν. Γηακαληνχξνο, ζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, ζρεηηθά κε ην ζέκα. Γηαρξνληθά, ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, δηαθαηέρεηαη απφ ηε ιεγφκελε Κνπιηνχξα ηνπ αδπλάηνπ. Δίλαη παγηδεπκέλε, ζηελ εζσζηξέθεηα, ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα θαη ηνλ έληνλν θξαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη λένη ζπζρεηηζκνί δπλάκεσλ πνπ ηείλνπλ λα δηακνξθσζνχλ ζηνλ θφζκν, αλαγθάδνπλ ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή λα αιιάμεη ξηδηθά, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 2.2 Ζ έληαμε ηεο Διιεληθήο Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο ζην Δπξωπαϊθό ύζηεκα Ζ Διιάδα, κεηά απφ ζρεδφλ κηα δεθαεηία απξαμίαο ζην επξσπατθφ πνιηηηθφ ζθεληθφ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90', ζηξέθεη ηε πξνζνρή ηεο πξνο ηε Γχζε, αλαδεηψληαο ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη εγέηεο ηεο ρψξαο, αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ πσο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ κηα εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ. Καζ φιε ηε πνξεία ηεο, ε επξσπατθή πνξεία, ηέζεθε αξθεηέο θνξέο ππφ έληνλε ακθηζβήηεζε, ελψ κπήθε ζε νκαιή πξφνδν, κε ηα δεκνςεθίζκαηα πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηε Γαλία θαη ηελ Ηξιαλδία, γηα ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία ππνγξάθεθε ην 1997 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ δπν ρξφληα αξγφηεξα (1999). Παξαηεξείηαη ινηπφλ, κηα ζχκπλνηα αλάκεζα ζηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ην εθινγηθφ ζψκα, ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή πνξεία ησλ δπν ρσξψλ. 12R. Clogg (ed), T.C Kaviotis (ed), The Greek Socialist Experiment, Papandreou's Case , Pella, New York,

18 Κάηη ηέηνην δε ζπλέβε φκσο ιίγα ρξφληα κεηά. Ζ Δπξσπατθή πληαγκαηηθή πλζήθε, ππεγξάθε ην 2004 θαη ζηε ζπλέρεηα δφζεθε ζηα θξάηε-κέιε γηα επηθχξσζε. ε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, φπνπ ε επηθχξσζε επήιζε κέζσ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, αξθεηέο ρψξεο ήηαλ εθείλεο πνπ απνθάζηζαλ ηε δηελέξγεηα δεκνςεθηζκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ, πάγσζαλ ηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο. Υαξαθηεξηζηηθφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο, απνηεινχλ ηα παξαδείγκαηα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ Γάιισλ, δελ δέρζεθε λα επηθπξψζεη ηνπ Δπξσπατθφ χληαγκα, θαη έηζη αληηηάρζεθε ηφζν ζηε πνιηηηθή ηνπ ηφηε πξνέδξνπ Εάθ ηξάθ, φζν θαη ζηε πξννπηηθή ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ πληάγκαηνο. Σν επξσπατθφ νηθνδφκεκα, βξίζθεηαη ζε εθ λένπ θξίζε, φηαλ θαη νη Οιιαλδνί απνθαζίδνπλ λα κελ επηθπξψζνπλ ηνπ επξσζχληαγκα. Με απηφ ην ηξφπν, δεκηνπξγείηαη έλα ηεξάζηην ράζκα, αλάκεζα ζηελ Δπξψπε πνπ ήζειαλ νη πνιίηεο θαη ζηελ Δπξψπε πνπ επηζπκνχζαλ νη πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ. Παξάιιεια, μεθηλάεη κηα πεξίνδνο έληνλνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη πεξηζπιινγήο, γχξσ απφ ην ζέκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. ηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε ζπκκεηνρή ηεο ζην επξσπατθφ ζχζηεκα, ηηο πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία, λα πξνζεγγίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κε θαιχηεξν θαη αζθαιέζηεξν ηξφπν, ηα λέα πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή δεδνκέλα. Αλ θαη παζεηηθή ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο, ε ρψξα καο ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο βξίζθνληαλ αιιά θαη παξακέλεη ζηε πξψηε γξακκή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνχ φπσο ζα δνχκε θαη ζηα παξαθάησ ζρεηηθά θεθάιαηα, δηαδξακάηηζε έλαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαζψο θαη ηεο Σνπξθίαο. Ζ γεσπνιηηηθή θαη γεσζηξαηεγηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Διιάδα, ηε θαζηζηνχλ απηνκάησο πξσηαγσλίζηξηα ζην αλαζθαιέο θαη απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ γεηηλίαζε ηεο, κε απηέο ηηο ρψξεο, ηελ αλαγθάδεη λα ζηξέςεη ηε πξνζνρή ηεο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο ηεο άκπλαο θαη ηεο εδαθηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα δαπαλά ππέξνγθα πνζά γηα ηελ ακπληηθή θαη ζηξαηησηηθή ηεο ζσξάθηζε. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, δελ ηεο επηηξέπνπλ επίζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα νξγαλσκέλν δηπισκαηηθφ δίθηπν ηφζν ζην επξσπατθφ, φζν θαη ζην παγθφζκην ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα, νη ειιεληθέο ζέζεηο. Ζ απνπζία δηπισκαηψλ, πξνμέλσλ θαη πξεζβεηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηεξεκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κα ηα δηεζλή γεγνλφηα θαη επνκέλσο ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή δε κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηπρφλ δηεζλή δεηήκαηα ηα νπνία αλαθχπηνπλ. πσο θαη λα έρεη, ε βαξηά νκνινγνπκέλσο, πνιηηηθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα, ζα ηελ επεξεάδεη θαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεη ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, θαη ζηε ζέζε ηελ νπνία ζα δηεθδηθήζεη ζην επξσπατθφ, αιιά θαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ζηνλ 21ν αηψλα. 18

19 2.3 Οη πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο θαη ε επηξξνή ηνπο ζηε δηακόξθωζε ηεο Διιεληθήο Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο πσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΖΠΑ, ηεο Ρσζίαο θαη ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ ηεο Αζίαο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη, ε ηζρχ ηελ νπνία δηαζέηνπλ απηέο νη ρψξεο ζην παγθφζκην ζχζηεκα. Ζ ηζρχο, απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή γηα λα εξκελεχζεη θαλείο ηε δηεζλή θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ, σο δηαδηθαζία δηάδξαζεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ αζθάιεηα ηεο θάζε ρψξαο, είλαη ην ζεκειηψδεο ζηνηρείν ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε ζπγθξφηεζε ελφο ζπζηήκαηνο. Καη φια απηά, ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ άλαξρν, ζην νπνίν νη θξαηηθνί δξψληεο, ζηεξίδνληαη θαηαξρήλ ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Σν δηεζλέο ζχζηεκα, δε ζα ήηαλ πφηε πηα ην ίδην, κεηά ηε θαηάξξεπζε ηεο πάιαη πνηέ νβηεηηθήο Έλσζεο. Παξφια απηά, πνηέ δελ ππήξμε κηα παγθφζκηα λνκηκνπνηεκέλε εμνπζία, κε έλαλ παγθφζκην θεληξηθφ θνξέα εμνπζίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη παξάιιεια λα εγγπεζεί ηε πνιππφζεηε, παγθφζκηα αζθάιεηα. Σν δηπνιηθφ ζχζηεκα, βξήθε ηελ Διιάδα, λα παίξλεη ην κέξνο ηεο Γχζεο θαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο ΖΠΑ, ηελ ζηηγκή πνπ ε ίδηα έπξεπε λα δηαζθαιίζεη ηε πνιηηηθή ηεο επηβίσζε ζε έλα αζηαζέο πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ειιεληθή ζηξαηεγηθή ήηαλ ζαθήο. Να πξνζηαηεπζεί απφ ηελ ηνπξθηθή απεηιή θαη ζηαδηαθά λα απηνλνκεζεί απφ ηε θεδεκνλία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Γχζεο. Χζηφζν, ην έληνλν αίζζεκα ηνπ θφβνπ ηεο εγθαηάιεηςεο 13 πνπ θπξηαξρνχζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαρππνςία, φηη νη πξνζηάηεο καο δε ζα ηεξήζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο πξνο εκάο, δεκηνχξγεζε ζηνηρεία αληηακεξηθαληζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ηεξκαηίδεη θαη ηνλ φπνην ζηξαηησηηθφ αληαγσληζκφ θπξηαξρνχζε αλάκεζα ζε ΖΠΑ θαη νβηεηηθή Έλσζε. Σα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο, κεηαηνπίδνληαη ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη πιένλ απαζρνινχλ εμ νινθιήξνπ ηα θξάηε. Ζ Διιάδα, βξίζθεηαη αληηκέησπε, κε έλα εμαηξεηηθά ηαξαγκέλν θιίκα ζηε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, θαη κε ηελ ηνπξθηθή απεηιή λα ππνβφζθεη πάληα. Ζ ζπκκεηνρή φκσο ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο άιιαμε κέρξη ελφο ζεκείνπ, ην ηζνδχγην ηζρχνο ζην Αηγαίν θαη δηεχξπλε ζεκαληηθά ηνπο νξίδνληεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη ε ρψξα ζην δηεζλέο επίπεδν, είλαη αλακθηζβήηεηε. Σν δήηεκα -πνπ ζα καο απαζρνιήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα- είλαη, αλ θαη κε πνην ηξφπν ζα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ δηαζέηεη. 13Mancur Olson, Richard Zeckhauser, Economic Theory of Alliances, Review of Economics and Statistics, 48, 3,

20 Γηα απηφ ην ιφγν, ε Διιάδα, πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηε θαζηζηνχλ πξσηαγσλίζηξηα ηφζν ζην πεξηθεξεηαθφ, φζν θαη ζην δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη. Ζ θεληξηθή ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη ε ρψξα, ζηηο αλαιχζεηο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ παξαθείκελσλ πεξηνρψλ, νη αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο καο κε ηηο ΖΠΑ, ηελ Δ.Δ θαη ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη ε άλνδνο βαιθαληθψλ θαη αζηαηηθψλ θξαηψλ, επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ην ξφιν ηεο Διιάδαο. Ο Ησαθεηκίδεο, αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ πξνθιήζεηο, κε ηηο νπνίεο θαιείηαη λα έξζεη αληηκέησπε ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Πξψηε, είλαη ε Γηαδηθαζία ηεο Θεζκνπνίεζεο, ε ξηδηθή δειαδή αλαδηνξγάλσζε ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο, ζηεξηδφκελε ζε κηα ζπζηεκηθή θαη ζεζκηθή δνκή. Γεχηεξε πξφθιεζε, είλαη απηή ηνπ Δμεπξσπατζκνχ. Ζ Διιάδα, ζα πξέπεη λα απνβάιεη πιένλ ην ηνπηθηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο, λα δηεπξχλεη ηα φξηα δξάζεο ηεο θαη ηελ ζεκαηηθή ηεο αηδέληα, λα ζεζκνπνηήζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο ηεο, πέξα απφ ηα ιεγφκελα εζληθά δεηήκαηα (ΠΓΓΜ, Σνπξθία, Κχπξνο). 14 Άιιν έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη ε Οηθνλνκνπνίεζε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε πνπ επηθξαηεί, έρεη νδεγήζεη κηθξέο θαη κεγάιεο ρψξεο, ζην λα ζέζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζεκάησλ, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο νξηζκέλσλ ρσξψλ. Άιισζηε, φπσο ζα εμεηάζνπκε θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, ζα παξαηεξήζνπκε, ηελ ηζρπξή νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηελ νπνία έρνπλ απνθηήζεη νη εθαηέξσζελ ζρέζεηο κε ηα γεηηνληθά θξάηε. Σέινο, ν Ησαθεηκίδεο, ζεσξεί αλαγθαία ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άιισλ παξαγφλησλ, φπσο νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, θαζψο θαη ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί, κέζσ ηεο Απν- Δμσηεξίθεπζεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, δε ζηακαηνχλ εδψ, αιιά ζπλερίδνπλ θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο απηνί ηεο ειιεληθήο εζληθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ πνπ δηαζέηνπλ ηα θξάηε ζην δηεζλέο ζχζηεκα. 14P.C Ioakimidis, The Role of Greece in the Development of EC Mediterranean Policy, ζην R. Gillespie, Mediterranean Politics, ζει , 1960, BISD 9 th Suppl., ζει

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Λπθνχξγνο Κνπξθνπβέιαο O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Ο ραξαθηήξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ σο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεζνπνιεκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα