ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή Μάιος 2016 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Επισκόπηση της Υλοποίησης Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας Άξονας Προτεραιότητας 3: Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΚΤ Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής Δημοσιονομικά δεδομένα ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος CCI 2014CY05M9OP001 Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή Έκδοση Έτος αναφοράς 2014 & 2015 Ημερομηνία Έγκρισης της Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης 26 Μαΐου

4 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Το 2014 ήταν το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε ο άτυπος διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση και τον καταρτισμό του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Το 2015 αποτέλεσε έτος προετοιμασίας των δομών και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου καθώς και ωρίμανσης των έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Κατά τα δύο προαναφερόμενα έτη ολοκληρώθηκε το κύριο μέρος του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΕΔΕΤ την προγραμματική περίοδο Όλες οι Θεματικές Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητες (ΕΠΑ) έχουν εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο δράσης ενώ η Γενική ΕΠΑ 7 αναμένεται να εκπληρωθεί μέχρι το τέλος του Ενεργοποίηση του Προγράμματος Κατά το 2014 και 2015 έχουν αρχίσει να υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 8 έργα δημοσίων συμβάσεων και 2 Σχέδια Χορηγιών. Το ποσοστό ενεργοποίησης του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί ως προς το συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος ανήλθε το τέλος του 2015 στο 31%. Λόγω του γεγονότος ότι τα έργα και σχέδια που άρχισαν να υλοποιούνται δεν έχουν επίσημα ενταχθεί και καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, τα σωρευτικά στοιχεία που αφορούν σε δημοσιονομικά δεδομένα και δείκτες παρακολούθησης έχουν μηδενική τιμή στην παρούσα έκθεση. Επίσης, οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν έχουν πιστοποιηθεί στη Διαχειριστική Αρχή. Η χρήση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.1: «Επισκόπηση της Υλοποίησης». Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2015, με την εκτελεστική απόφαση αρ. C(2015)1289. Επιτροπή Παρακολούθησης Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του αρ ημερομηνίας 11/3/2015 ενέκρινε τη σύσταση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για τα ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» Η σύνθεση και τα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής λήφθηκαν υπόψη ο κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση και το θεσμικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την πρώτη συνεδρία της η Επιτροπή Παρακολούθησης στις 18/6/2015 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τα Γενικά Κριτήρια Επιλογής Έργων. Τα Ειδικά Κριτήρια τα οποία εξειδικεύουν τα Γενικά Κριτήρια Επιλογής Έργων σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας υποβλήθηκαν για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας λήψης αποφάσεως. Το 2015, η Επιτροπή Παρακολούθησης κλήθηκε μέσω γραπτής διαδικασίας να λάβει σχετική απόφαση για τα πιο κάτω θέματα: 4

5 1 η Γραπτή Διαδικασία (25 Ιουν. 10 Ιουλίου 2015): Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής Έργων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2 η Γραπτή Διαδικασία (25 Αυγούστου 9 Σεπτεμβρίου 2015): Έγκριση Στρατηγικής Επικοινωνίας 3 η Γραπτή Διαδικασία (30 Σεπτεμβρίου 15 Οκτωβρίου 2015): Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής Έργων του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 4 η Γραπτή Διαδικασία (23 Νοεμβρίου 8 Δεκεμβρίου 2015): Έγκριση Σχεδίου Αξιολόγησης. Στρατηγική Επικοινωνίας Η Διαχειριστική Αρχή ετοίμασε κοινή Στρατηγική Επικοινωνίας για τα ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» Η Στρατηγική εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ακολούθως κοινοποιήθηκε στην ΕΕ. Η Στρατηγική ετοιμάστηκε με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα πληροφόρησης, ενδεικτικό προϋπολογισμό, ομάδες στόχου και μεθοδολογία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής, η ΔΑ έχει προβεί εντός του 2015 στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων πληροφόρησης, όπως: Δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στην Κύπρο Διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακοίνωση της έναρξης των ΕΠ 29 Απριλίου 2015 Έκδοση Οδηγού για τη Διενέργεια Δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Εκστρατεία πληροφόρησης στα ΜΜΕ Έκδοση ενημερωτικών εντύπων. Σχέδιο Αξιολόγησης Το Σχέδιο Αξιολόγησης για τα ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 8 Δεκεμβρίου 2015 και ακολούθως κοινοποιήθηκε στην ΕΕ. Το Σχέδιο, ετοιμάστηκε με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Στόχους και τις ενδεικτικές δράσεις και ενέργειες αξιολόγησης που δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο ΕΠ κατά την προγραμματική περίοδο Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Αξιολόγησης παρουσιάζονται στην Ενότητα 4: «Σύνθεση των Αξιολογήσεων». Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του (αρ ημερομηνίας 17/11/2015), ενέκρινε τον ορισμό των αρμοδίων Αρχών για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ για την προγραμματική περίοδο Με βάση την Απόφαση, για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»: Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ορίστηκε ως Διαχειριστική Αρχή Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μονάδα ΕΚΤ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων Το Τμήμα Εργασίας ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Σχεδίων Χορηγιών Το Γενικό Λογιστήριο ορίστηκε ως Αρχή Πιστοποίησης και ως Ενδιάμεσος Φορέας για επαλήθευση δαπανών έργων δημοσίων συμβάσεων 5

6 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε ως Αρχή Ελέγχου και ως ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αρχών/φορέων με κριτήρια ορισμού που καθορίζονται από τους Κανονισμούς. Η ΔΑ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έχει ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές/εγκυκλίους για όλες τις επιμέρους διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας έκδοσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και υλοποίησης των ΕΠ. Παράλληλα, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αναπτύσσεται σε 8 διακριτές φάσεις ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο Τόσο οι εγκύκλιοι σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των ενδιάμεσων φορέων και την υλοποίηση έργων των Δικαιούχων όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων για κάθε έργο (ΟΠΣ) έχουν τεθεί στη διάθεση της Αρχής Ελέγχου έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των αρχών/φορέων με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ. 6

7 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 1 Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου Ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης, περιλαμβανομένης της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης προκηρύχθηκαν 2 Σχέδια Χορηγιών υπό τη μορφή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη ανέργων. Για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων έχουν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων Η 1 η πρόσκληση (2 30/6/2014) με προϋπολογισμό 8.25εκ είχε ως ομάδα στόχο τον άνεργο πληθυσμό. Παραλήφθηκαν αιτήσεις και υπογράφτηκαν 1.360ΣΔΧ ύψους 6.7εκ Η 2 η πρόσκληση (2/5 19/6/2015) με προϋπολογισμό 3,0εκ είχε στόχευση τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που εργοδοτούν 1 4 άτομα. Παραλήφθηκαν 114 αιτήσεις και υπογράφτηκαν 103ΣΔΧ ύψους 0,6εκ Η 3 η πρόσκληση (20/7 18/9/2015) με προϋπολογισμό 7,3εκ είχε ως ομάδα στόχο τους μακροχρόνια άνεργους. Παραλήφθηκαν 727 αιτήσεις και υπογράφτηκαν 611ΣΔΧ ύψους 3,6εκ Η 4η πρόσκληση (2/11 31/12/2015) με προϋπολογισμό 3,0εκ είχε ως ομάδα στόχο τους μακροχρόνια άνεργους. Παραλήφθηκαν 449 αιτήσεις και υπογράφτηκαν 398ΣΔΧ ύψους 2,4εκ Για το Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης συνδυασμένης με επιδότηση της εργοδότησης σε εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 49 άτομα εκδόθηκε 1 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (2 30/4/2014) με συνολικό προϋπολογισμό 3,0εκ. Παραλήφθηκαν 47 αιτήσεις και υπογράφτηκαν 43ΣΔΧ ύψους 127χιλ. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου Αύξηση του αριθμού των ανέργων που εξυπηρετούνται σε γραφεία εργασίας, ως αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ικανότητας εξυπηρέτησης των αρμόδιων φορέων για την απασχόληση άρχισε να υλοποιείται το έργο Λειτουργία του Δικτύου EURES στην Κύπρο. 7

8 2 Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Ένταξη νέων ηλικίας ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην αγορά εργασίας μέσω τοποθέτησής τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας» που συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων άρχισε η υλοποίηση του έργου «Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς». Στο πλαίσιο του Έργου έγιναν 2 προκηρύξεις Προσκλήσεων για τοποθέτηση ανέργων νέων, με συνολικό προϋπολογισμό 8,5εκ. Υποβλήθηκαν συνολικά αιτήσεις. Μέχρι το τέλος του 2015 ολοκληρώθηκαν 895 τοποθετήσεις που αφορούσαν την 1 η πρόσκληση ενώ άρχισε η τοποθέτηση 605 ανέργων της 2 ης πρόσκλησης. Πρόσθετα υπογράφτηκε αριθμός συμβάσεων για υποστήριξη της διαχείρισης του έργου. 3 Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Ένταξη νέων ηλικίας ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην αγορά εργασίας μέσω τοποθέτησής τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο άρχισε η υλοποίηση του έργου «Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς». Στο πλαίσιο του Έργου προκηρύχθηκε πρόσκληση ύψους 10,4εκ. για τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων. Υποβλήθηκαν αιτήσεις. Μέχρι το τέλος του 2015 έγιναν τοποθετήσεις. Πρόσθετα υπογράφτηκε αριθμός συμβάσεων για υποστήριξη της διαχείρισης του έργου. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Πρόσβαση σε ενισχυμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο διακρίσεων σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες άρχισε η υλοποίηση του έργου «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης ΔΡΑΣΕ». Το 2015 προκηρύχτηκε Διαγωνισμός με θέμα «Αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας» με προϋπολογισμό ύψους 2,2εκ. Παραλήφθηκαν αιτήσεις και υπογράφτηκαν 410 συμβάσεις διάρκειας μέχρι τον Μάιο Νέες συμβάσεις αναμένεται να υπογραφούν για το καλοκαιρινό πρόγραμμα των Σχολείων ΔΡΑΣΕ για τη νέα σχολική χρονιά Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Προώθηση των ευκαιριών, βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία ως αποτέλεσμα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας και αποτίμησης της δυνατότητας δραστηριοποίησης τους» έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου «Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας». Για την εξασφάλιση των υπηρεσιών Ιατρών και άλλων Επαγγελματιών Υγείας και Αποκατάστασης προκηρύχθηκε ανοιχτός 8

9 διαγωνισμός στο πλαίσιο του οποίου υποβλήθηκαν συνολικά 144 προσφορές. Για πλήρη κάλυψη των αναγκών για όλες τις ειδικότητες σε όλες τις επαρχίες αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού εντός του Για την αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων Αξιολόγησης προκηρύχθηκε επίσης ανοιχτός Διαγωνισμός. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για εξασφάλιση χώρων στέγασης των Κέντρων Αξιολόγησης στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Μέχρι το τέλος του 2015 έχει αξιολογηθεί η αναπηρία ατόμων. 4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης Τα έργα των Ειδικών Στόχων και βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης Στο πλαίσιο του Ειδ. Στόχου Αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και πιστοποίηση επαγγελμάτων και μη τυπικής και άτυπης μάθησης άρχισε η υλοποίηση του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων». Το 2015 προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για υποστήριξη της διαχείρισης του έργου. Στο πλαίσιο του Ειδ. Στόχου Αύξηση της συμμετοχής νέων ηλικίας ετών στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση άρχισε η υλοποίηση του Έργου «Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία». Το 2015 προκηρύχθηκε προσφορά για αγορά υπηρεσιών για διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με προϋπολογισμό 947χιλ. Παραλήφθηκαν 191 αιτήσεις και υπογράφτηκαν 49 συμβάσεις. Πρόσθετα, προκηρύχτηκε προσφορά για αγορά υπηρεσιών για διδασκαλία στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία με προϋπολογισμό 2,0εκ. Παραλήφθηκαν 247 αιτήσεις και υπογράφτηκαν 40 συμβάσεις. Στο πλαίσιο του Ειδ. Στόχου «Ορθολογική διαχείριση επιδομάτων πρόνοιας μέσω δημιουργία κεντρικής Υπηρεσίας διαχείρισης» έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου «Δημιουργία και Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ΥΔΕΠ». Το 2014 προκηρύχθηκαν προσφορές για τη διασφάλιση της εύρυθμης και έγκαιρης λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το 2014 παραλήφθηκαν από την ΥΔΕΠ αιτήσεις, εξετάστηκαν οι και πληρώθηκαν επιδόματα πρόνοιας 2,0εκ. Αντίστοιχα το 2015 παραλήφθηκαν αιτήσεις, εξετάστηκαν συνολικά και πληρώθηκαν επιδόματα πρόνοιας 75,4εκ. 5 Τεχνική υποστήριξη ης εφαρμογής του ΕΚΤ Το έργο του Ειδικού Στόχου βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας άρχισε να υλοποιείται σειρά δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη της Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, πραγματοποίηση συνεδριών και εκδηλώσεων, συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας κλπ. Η 9

10 Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος θα υποστηριχθεί με πόρους από την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Συνοχής. Για την αξιοποίηση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας ετοιμάζεται από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικό Σχέδιο Δράσης. Το 2015 δεν έχει ενταχθεί οποιοδήποτε έργο και ως αποτέλεσμα δεν έχουν πιστοποιηθεί οποιεσδήποτε δαπάνες. Επιλέξιμες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί για τις δράσεις οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω με κατ αρχήν χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 10

11 3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.1: Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 1). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 5). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.7: Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, με καλύτερη αντιστοίχηση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη βελτίωση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1(σελ. 9). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 12). Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 13). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 16). 11

12 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.2 (ΕΚΤ): Βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία» Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 17). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 21). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 24). Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.2 (ΠΑΝ): Βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία» Πίνακας 2B: Δείκτες αποτελεσμάτων για την ΠΑΝ (άρθρο 19 παράγραφος 3 και παραρτήματα I και II του κανονισμού για το ΕΚΤ) Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 25). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ. Για την ΠΑΝ δεν απαιτείται κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας. Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ. Για την ΠΑΝ δεν απαιτείται κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας. Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 32). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ. Για την ΠΑΝ δεν απαιτείται κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας. Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 34). 12

13 Άξονας Προτεραιότητας 3: Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Επενδυτική Προτεραιότητα: 9.1: Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 35). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 39). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 42). Επενδυτική Προτεραιότητα: 9.3: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 43). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 46). Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 47). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 50). 13

14 Επενδυτική Προτεραιότητα: 9.5: Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 51). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 54). Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 55). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. 14

15 Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης Επενδυτική Προτεραιότητα: 10.3: Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 59). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 62). Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 63). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 66). Επενδυτική Προτεραιότητα: 10.4: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ποιότητας τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης, με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 67). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 70). Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 71). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 74). 15

16 Επενδυτική Προτεραιότητα: 11.1: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα των δημοσίων αρχών και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και την ορθή διακυβέρνηση Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 75). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 78). Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 79). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. Επενδυτική Προτεραιότητα: 11.2: Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, κατάρτιση και απασχόληση καθώς και κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω τομεακών και εδαφικών συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Πίνακας 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 83). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 86). Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 87). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Επενδυτικής Προτεραιότητας. 16

17 Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΚΤ Πίνακας 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 91). Πίνακας 4B: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ Βλ. Πίνακες στο Παράρτημα 1 (σελ. 94). Πίνακας 2Γ: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας. 17

18 3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων Άξονας Προτεραι ότητας Τύπος Δείκτη Κωδ. Δείκτης Μονάδα Μέτρησ ης Ταμείο Κατ. Περιφέρειας Ορόσημο 2018 Τελικός Στόχος Παρατηρήσεις Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 1 Εκροών CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Αριθμός ΕΚΤ 2,800 5, Δημοσιονομικός FI 1 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ 27,100,000 51,152, Εκροών Ε8221 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων κάτω των 25 ετών Αριθμός ΠΑΝ δ/ε 5,800 5, Δημοσιονομικός F2YEI Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΠΑΝ δ/ε 25,186,337 25,186, Εκροών Ε8222 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων ετών Αριθμός ΕΚΤ 2,200 3, Δημοσιονομικός F2EKT Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ 11,386,926 16,997, Εκροών Ε911 Μειονεκτούντα άτομα Αριθμός ΕΚΤ Εκροών Ε931 Μαθητικός πληθυσμός α'βάθμιας και β βάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής προτεραιότητας Αριθμός ΕΚΤ 10,500 12,

19 Άξονας Προτεραι ότητας Τύπος Δείκτη Κωδ. Δείκτης Μονάδα Μέτρησ ης Ταμείο Κατ. Περιφέρειας Ορόσημο 2018 Τελικός Στόχος Παρατηρήσεις Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 3 Δημοσιονομικός FI 3 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ 14,636,507 31,764, Εκροών E1031 Αριθμός νέων πλαισίων επαγγελματικών προσόντων Αριθμός ΕΚΤ Εκροών Ε141 Αριθμός συμμετεχόντων ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Αριθμός ΕΚΤ 5,100 6, Δημοσιονομικός FI 4 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ 16,500,000 36,535,295 0 Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης από το 2017 και μετά. 19

20 3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος Άξονας Προτεραι ότητας Ταμείο 1 ΕΚΤ 2 ΕΚΤ Κατ. Περιφέρειας Βάση Υπολογισμού Συνολική Χρηματοδότηση Ποσοστό Συγχρηματο δότησης Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλεγείσες πράξεις Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους Αριθμός επιλεγμένων πράξεων Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιή θηκαν και πληρώθηκαν από τους δικαιούχους και πιστοποιήθηκ αν στην Επιτροπή έως τις 31/12/2018 Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθ ηκαν και πληρώθηκαν από τους δικαιούχους έως τις 31/12/2023 και πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή Δημόσια 51,152, % % % Δημόσια 16,997, % % % ΠΑΝ δ/ε Δημόσια 25,186, % % % ΕΚΤ 4 ΕΚΤ 5 ΕΚΤ Δημόσια 31,764, % % % Δημόσια 36,535, % % % Δημόσια 1,686, % % % Σύνολο ΕΚΤ 138,137, % % % % Σύνολο ΠΑΝ 25,186, % % % % Γενικό Σύνολο 163,323, % % % % 20

21 Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία Άξονας Προτεραι ότητας Ταμείο Κατ. Περιφέρειας Τομέας Παρέμβασης Μορφή Χρηματοδ ότησης Εδαφική Διάσταση Μηχανισμός Υλοποίησης της Εδαφικής Διάστασης Διάσταση Θεματικού Στόχου Δευτερεύων Θεματικός Στόχος ΕΚΤ Οικονομική Διάσταση Διάσταση Γεωγραφική ς Περιοχής Συνολικό Επιλέξιμο Κόστος των πράξεων που επιλέγησαν για να λάβουν στήριξη Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή Αριθμός επιλεγμένων πράξεων 1 ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY ΠΑΝ CY ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY

22 Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία Άξονας Προτεραι ότητας Ταμείο Κατ. Περιφέρειας Τομέας Παρέμβασης Μορφή Χρηματοδ ότησης Εδαφική Διάσταση Μηχανισμός Υλοποίησης της Εδαφικής Διάστασης Διάσταση Θεματικού Στόχου Δευτερεύων Θεματικός Στόχος ΕΚΤ Οικονομική Διάσταση Διάσταση Γεωγραφική ς Περιοχής Συνολικό Επιλέξιμο Κόστος των πράξεων που επιλέγησαν για να λάβουν στήριξη Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή Αριθμός επιλεγμένων πράξεων 4 ΕΚΤ CY ΕΚΤ , 08 - CY ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY ΕΚΤ CY

23 Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ) Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. 23

24 Πίνακας 11: Κατανομή πόρων της ΠΑΝ σε νέους εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2 Άξονας προτεραιότητας Ποσό της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ) που προβλέπεται να διατεθεί σε νέους που κατοικούν σε οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών NUTS 2 (σε ευρώ), όπως επισημαίνεται στο σημείο 2.Α.6.1 του επιχειρησιακού προγράμματος Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων στήριξης των νέων που κατοικούν σε οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών (σε ευρώ) Ποσό της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ) που διατίθεται για πράξεις στήριξης νέων που κατοικούν σε οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών NUTS 2 (σε ευρώ) Στήριξη της ΕΕ που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δαπάνη η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων στήριξης των νέων που κατοικούν σε οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών, και που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (σε ευρώ) Σύνολο Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. 24

25 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Το Σχέδιο Αξιολόγησης για την περίοδο ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 8 Δεκεμβρίου Το Σχέδιο αφορά δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» , και αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών αξιολόγησης που πρόκειται να διενεργηθούν κατά την προγραμματική περίοδο Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι δράσεις και ενέργειες αξιολόγησης που προβλέπονται από το Σχέδιο διαφέρουν μεταξύ τους και υλοποιούνται με μία καθορισμένη χρονική αλληλουχία, προκειμένου να υπάρχει συσχέτιση με την πρόοδο υλοποίησης του κάθε ΕΠ. Για σκοπούς παρακολούθησης και στήριξης του έργου της αξιολόγησης συστάθηκε «Ομάδα Εργασίας για Δράσεις Αξιολόγησης», η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων και από τα δύο ΕΠ. Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής Κατά το 2015 διενεργήθηκαν οι παρακάτω αξιολογήσεις: (α) Παροχή Υπηρεσιών για την Εκτίμηση των Επιτευγμάτων των Παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ως προς τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και στη βιώσιμη ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας Η εν λόγω Αξιολόγηση προκηρύχθηκε το Μάρτιο του 2015 και αφορούσε τα ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» της προγραμματικής περιόδου Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2015 με διάρκεια υλοποίησης οκτώ μήνες και ολοκληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με την τελική έκθεση αξιολόγησης (Δεκέμβριος 2015) αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» έχει διαπιστωθεί ότι (α) οι Ειδικοί Στόχοι που έχουν επιλεγεί καλύπτουν τις ανάγκες που αντιμετωπίζει ο κοινωνικός ιστός της Κύπρου και οι οποίες διαπιστώνονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και τεκμηριώνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τη λογική της παρέμβασης, (β) οι δράσεις που επελέγησαν αξιολογούνται ως κατάλληλες για την επίτευξη του εκάστοτε Eιδικού Στόχου. Ειδικότερα όσον αφορά στα Σχέδια Απασχόλησης, τα οποία είτε περιλαμβάνουν την επιδότηση θέσεων εργασίας (οικονομικά αδρανών, ανέργων και μακροχρόνια ανέργων, ατόμων με αναπηρία και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού) είτε περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων, εκτιμάται ως ορθή η επιλογή τους, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων του ΕΠ της περιόδου και (γ) το Σύστημα Δεικτών που έχει επιλεγεί πληροί τα βασικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν το Σύστημα Δεικτών της περιόδου

26 (β) «Παροχή Υπηρεσιών για την Εκτίμηση των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων της κοινής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία» Η μελέτη αφορούσε στην πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων που προωθούνται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) στην Κύπρο. Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 7 Ιουλίου 2015 με διάρκεια υλοποίησης 5 μήνες. Η αξιολόγηση εστίασε στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των παρεμβάσεων με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της ΠΑΝ. Οι ειδικοί στόχοι της Μελέτης αφορούσαν (α) στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας/ ταξινόμηση ανά κατηγορία των συμμετεχόντων σε δράσεις της ΠΑΝ, (β) στην υποστήριξη των νέων ατόμων (15 29 ετών ΝΕΕΤ) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (εκπαίδευση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση και μαθητεία) και (γ) στη βιώσιμη ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τα κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στην Ενότητα 5 «Πληροφορίες Σχετικά με την Υλοποίηση της ΠΑΝ». 26

27 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ Προγραμματισμός ΠΑΝ Οι πόροι που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ανέρχονται σε 11.6εκ., με την αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ. Συνολικά, για τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ θα αξιοποιηθούν 25.2εκ., με την στήριξη της Ένωσης να φθάνει το 92% (ή 23.2εκ.). Οι πόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν μέσω ενός ξεχωριστού Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο του 2 ου Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή». Κατά την πρώτη συνεδρία της στις 18 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα γενικά κριτήρια επιλογής έργων, περιλαμβανομένων αυτών που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από την ΠΑΝ. Πρόσθετα, στις 15 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την εξειδίκευση των κριτηρίων σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας. Για την υλοποίηση της ΠΑΝ έχει ετοιμαστεί «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων ΕΣΔΑΝ» το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» σύμφωνα με την οποία για κάθε νέο ηλικίας ετών θα πρέπει να προσφέρεται μια ευκαιρία απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός 4 μηνών από την ημέρα που παραμένει άνεργος ή που ολοκληρώνει / διακόπτει την εκπαίδευσή του. Οι πόροι για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΔΑΝ προέρχονται κατά κύριο λόγο από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ, και κατά δεύτερο λόγο από το ΕΤΠΑ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι, η ετοιμασία του ΕΣΔΑΝ συνδέεται με την Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητα αρ. 8.6 που προϋποθέτει την ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων, μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία». Οι παρεμβάσεις που αρχικά έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση από την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ, περιλαμβάνουν υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής για ΝΕΕΤS, τοποθέτηση νέων (15 24 ετών) εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για πρόσληψη νέων σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης, προγράμματα κατάρτισης νέων, και δράσεις/ εκδηλώσεις ενημέρωσης των νέων και όλων των ενδιαφερομένων μερών για την ΠΑΝ και το ΕΣΔΑΝ. Ανάλογα με την πορεία υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα των πιο πάνω δράσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην κυπριακή οικονομία ενδέχεται να περιληφθούν νέες δράσεις ή/και διαφοροποίηση των υφιστάμενων δράσεων σε πιθανή αναθεώρηση του ΕΣΔΑΝ εντός του Όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την εκπλήρωση της Γενικής Αιρεσιμότητας 7, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αναπτύσσεται σε 8 διακριτές φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του Σημειώνεται ότι, για τη συλλογή δεδομένων των δεικτών παρακολούθησης μέχρι την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων οι Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι θα διαβιβάζουν τις πληροφορίες προόδου των έργων μέσω τυποποιημένων πινάκων. Ορισμός των Αρμοδίων Αρχών Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2 «Επισκόπηση της Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος», η διαδικασία ορισμού των αρμοδίων Αρχών για τη διαχείριση και έλεγχο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο , περιλαμβανομένης και της ΠΑΝ, από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Ειδικότερα για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» η διαδικασία ορισμού των αρμοδίων αρχών/φορέων έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23/05/

28 Πρόσθετα, η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για την ΠΑΝ υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 23/05/2016 καλύπτοντας το 50% της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης. Υλοποίηση ΠΑΝ Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη της επιλέξιμης περιόδου της ΠΑΝ, άρχισε να υλοποιείται από εθνικούς πόρους, μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, 1 παρέμβαση που αφορά σε απόκτηση εργασιακής πείρας από αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι διετούς διάρκειας για απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις /Οργανισμούς). Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος (2014), ενώ στην παρούσα φάση υλοποιείται ο δεύτερος κύκλος (2015). Η σταδιακή του ολοκλήρωση, εκτιμάται τον καλοκαίρι (Ιούνιος Ιούλιος) του Στο πλαίσιο της 1 ης πρόσκλησης (Φεβρουάριος 2014), υποβλήθηκαν συνολικά αιτήσεις από άνεργους νέους για τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας. Μετά από σχετική αξιολόγηση των αιτήσεων, οι τοποθετήσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται από 1η Ιουλίου Συνολικά, άρχισαν τοποθετήσεις ανέργων από τις οποίες κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση 895 τοποθετήσεων. Μέσα από σχετική εσωτερική αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δικαιούχος του έργου) αναφορικά με την επίδραση του Σχεδίου στην απασχολησιμότητα των νέων διαφάνηκε ότι σχεδόν 1 στους 3 συμμετέχοντες του Σχεδίου (32,7%) είναι απασχολούμενοι 4 περίπου μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 42,9% από αυτούς που απασχολούνται, εξακολουθούν να βρίσκονται στην επιχείρηση/οργανισμό όπου τοποθετήθηκαν. Πάνω από 9 στους 10 συμμετέχοντες (90,7%) αξιολογούν ως πολύ καλό ή καλό τον βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απόκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Πάνω από 8 στους 10 (84,4%) θεωρούν ότι η συμμετοχή τους βελτίωσε τις προοπτικές απασχόλησής τους. Πάνω από 9 στους 10 συμμετέχοντες (91,1%) στο Σχέδιο είναι είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από το Σχέδιο στο οποίο συμμετείχαν, και θα παρότρυναν τρίτους για να συμμετάσχουν σε αντίστοιχο Σχέδιο (94,5%). Στο πλαίσιο της 2 ης πρόσκλησης (Μάιος 2015), υποβλήθηκαν αιτήσεις από άνεργους από άνεργους νέους για τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 926 συνταιριάσματα ανέργων με εγκριθείσες θέσεις, από τα οποία κατά το 2015 κατέστη δυνατή η έναρξη 605 τοποθετήσεων. Μέχρι το τέλος του 2015 δεν είχε ολοκληρωθεί καμία τοποθέτηση. Με βάση την πορεία προόδου στην υλοποίηση της ΠΑΝ εκτιμάται ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το 2018 θα επιτευχθούν. Αξιολόγηση ΠΑΝ Κατά το 2015 εκπονήθηκε αξιολόγηση της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται από την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ σύμφωνα με το Άρθρο 19 (6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Σύμφωνα με την τελική έκθεση αξιολόγησης (Δεκέμβριος 2015) διαφάνηκε ότι : Ο αρχικός σχεδιασμός, χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός, καθώς: Βασίζεται σε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα. Καλύπτει τις προβλεπόμενες ομάδες στόχου, όπως προδιαγράφονται στον σχετικό Κανονισμό. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ικανοποιητικό πλέγμα δράσεων με υψηλό βαθμό συνέργειας μεταξύ τους. 28

29 Από το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων, έχει ενεργοποιηθεί μόνο εκείνη που αφορά το Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις δεν εφαρμόστηκαν άμεσα, καθότι ένεκα της οικονομικής κατάστασης που βρισκόταν η χώρα ενεργοποιήθηκαν παρεμβάσεις ευρύτερου χαρακτήρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι νέοι, ενώ διέθεταν και μεγαλύτερο βαθμό ωριμότητας (Σχέδια Χορηγιών για μακροχρόνια ανέργους, νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, κλπ). Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατέχει τον κεντρικό / βασικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΠΑΝ και ιδιαίτερα της «Εγγύησης για τη Νεολαία». Αποτελεί το σημείο εστίασης μεταξύ όλων των φορέων που θα υλοποιήσουν δράσεις για τους νέους, ενώ είναι αρμοδιότητα της να κατευθύνει τους νέους στη βάση εξατομικευμένων υπηρεσιών στα διάφορα προγράμματα και σχέδια που εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν μελλοντικά. Οι βασικές εισηγήσεις της αξιολόγησης συνοψίζονται πιο κάτω: Ενεργοποίηση των υπολοίπων παρεμβάσεων της ΠΑΝ, με έμφαση στο Σχέδιο πρόσληψης ανέργων νέων και στις δράσεις ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης. Ιδιαίτερα σημαντική, η ενίσχυση τομέων προτεραιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστική ενεργοποίηση του Ενιαίου Συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ενεργών Μέτρων Πολιτικής Απασχόλησης, με έμφαση στις απαιτήσεις παρακολούθησης της ΠΑΝ και πρόβλεψη για κάλυψη των διαφόρων παραμέτρων της (πχ για οικονομικά μη ενεργούς). Παράλληλη ενεργοποίηση των παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της ΔΥΑ, με έμφαση σε δράσεις που αφορούν τους νέους και ειδικότερα την εφαρμογή της «Εγγύησης για τη Νεολαία» και της ΠΑΝ. 29

30 6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της υλοποίησης του Προγράμματος δεν παρουσιάστηκαν σημαντικά ζητήματα που να επηρεάζουν τις επιδόσεις του. Τα νέα όμως στοιχεία τα οποία περιελάβανε η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο , όπως η ενδυνάμωση του στρατηγικού σχεδιασμού με 11 νέους Θεματικούς Στόχους, η έμφαση στα αποτελέσματα της υλοποίησης των Προγραμμάτων, το πλαίσιο επιδόσεων με επικέντρωση στις επιδόσεις στη βάση ορόσημων εκροών και αποτελεσμάτων για κάθε Άξονα Προτεραιότητας, οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες οι οποίες εισάγουν προϋποθέσεις για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πόρων αποτέλεσαν καινοτόμα στοιχεία τα οποία δημιούργησαν την ανάγκη για περαιτέρω εξέταση, κατανόηση και αφομοίωση από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση των ΕΔΕΤ στην Κύπρο. Συνεπώς τα έτη 2014 και 2015 αποτέλεσαν έτη κατά τα οποία ετοιμάστηκαν οι δομές και οι διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου καθώς και έτη κατάλληλης προετοιμασίας των Δικαιούχων για την ωρίμανση των έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν. Οι βασικές παράμετροι που καθόρισαν την εξέλιξη του Προγράμματος παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του Παρόλα αυτά, η επιλεξιμότητα των δαπανών για την προγραμματική περίοδο άρχισε να ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014 ενώ ειδικότερα για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων η επιλεξιμότητα των δαπανών άρχισε να ισχύει από την 1 η Σεπτεμβρίου Προς τον σκοπό αυτό, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε στην κατ αρχήν έγκριση αριθμού έργων/ Σχεδίων Χορηγιών που συγκέντρωναν υψηλό βαθμό ωριμότητας και τα οποία άρχισαν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Νομοθετικό πλαίσιο των ΕΔΕΤ Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων την προγραμματική περίοδο εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, οι βασικοί Κανονισμοί των Ταμείων εκδόθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ τον Δεκέμβριο του Σημειώνεται ότι, ο μεγαλύτερος όγκος των εκτελεστικών και κατ εξουσιοδότηση Κανονισμών οι οποίοι εξειδικεύουν τους Γενικούς Κανονισμούς στα επιμέρους θέματα υλοποίησης εκδόθηκαν κατά τα έτη 2014 και Ορισμός αρμοδίων Αρχών Με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών ο ορισμός των αρμοδίων αρχών/ φορέων για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ προβλέπεται να διενεργηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα πριν την υποβολή της πρώτης ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής. Τυχόν αδυναμία των Κρατών Μελών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ορισμού των αρμοδίων Αρχών έγκαιρα θέτει σε κίνδυνο την προχρηματοδότηση των Προγραμμάτων. Ειδικά για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ο Κανονισμός προβλέπει ότι, εάν έως τις 23 Μαΐου 2016 δεν υποβληθεί ενδιάμεση αίτηση πληρωμής που να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης τότε αυτό συνεπάγεται επιστροφή του συνολικού ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης που έλαβε το Κράτος Μέλος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 30

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.1: Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 23 Ιουνίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 8 Νοεμβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εκδήλωση για τα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εκδήλωση για τα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εκδήλωση για τα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 2007 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος »

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος » ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» - 1 - ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, για το έτος 2016, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪ Η ΕΠ ΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10180 final E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική ακεδονία» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΊΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα »

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα » Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Λάρνακα 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μπορεί μια περιοχή να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της Στρατηγικής δύο ή περισσότερων Αστικών Αρχών;

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μπορεί μια περιοχή να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της Στρατηγικής δύο ή περισσότερων Αστικών Αρχών; 1 Στην περίπτωση στρατηγικής σε περιοχή της Περιφέρειας Αττικής η οποία παρουσιάζει ειδική αναπτυξιακή δυναμική, μπορεί ένας Δήμος να αποτελεί μόνος του την Αστική Αρχή; Μπορεί ένας Δήμος να αποτελεί Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γρηγόρης Δημητρίου Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Re-CVET: PILOTING BUSINESS FORUM 1 23/11/2016 1 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153/ Οδηγίες για την έναρξη υλο

Αρ. πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153/ Οδηγίες για την έναρξη υλο Πίνακας περιεχομένων Αρ. πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153/15.10.2014 Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Αθήνα, 15/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 51020/ ΕΥΘΥ 1153 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Φλώρινα, 24 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα,28/11/2017 Α.Π.:οικ. 2952 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στις 24

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/ 1 Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/13.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2017 C(2017) 8798 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014)10128 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη. Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη. Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 2020 Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας & Νεανικής Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Οι επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2017 ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0282(COD) 6.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα