E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ)"

Transcript

1 ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ιονύσιος Μπούζος 1 & Νικόλαος Κοντόπουλος 1 1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας, Εργαστήριο Ιζηµατολογίας, Περίληψη Η λιµνοθάλασσα του Πάππα, στο Β /κό άκρο της Πελοποννήσου, χαρακτηρίζεται από δύο κύκλους χαµηλής και υψηλής αλατότητας αντίστοιχα, ενώ οι κύκλοι αυτοί µε τη σειρά τους ανήκουν σε µια ψυχρή και µια θερµή περίοδο. Η λιµνοθάλασσα χαρακτηρίζεται µε βάση την αλατότητα διαµέσου των περιόδων δειγµατοληψίας ως κανονική θάλασσα, υφάλµυρη, κανονική θάλασσα και υπεραλµυρή. Σ τη διάρκεια της θερµής περιόδου υπάρχει µετακίνηση υψηλών θερµοκρασιών από το νότιο προς το βόρειο τµήµα της λιµνοθάλασσας. Οι τιµές ph είναι ευµενείς για την υδρόβια ζωή ενώ στη θερµή περίοδο παρατηρείται έλλειψη οξυγόνου σε τµήµατα της λιµνοθάλασσας. Η λιµνοθάλασσα βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια του έτους σε συνθήκες ευτροφισµού µε βάση τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την έλλειψη οξυγόνου οδηγεί στη µαζική θανάτωση ψαριών. SPATIAL RESEARCH ON THE PHYSICO CHEMICAL PARAMETERS IN PAPPAS LAGOON (NW PELOPONNESE) Dionisios Bouzos 1 & Nikolaos Kontopoulos 1 1 University of Patras, Department of Geology, Laboratory of Sedimentary Geology, Rίο, Abstract The Pappas lagoon, located at the north western corner of Peloponnese, is characterized by two circles low and high salinity respectively, while these circles in turn belong in a cold and warm period. Through the periods of sampling, according to the salinity, the lagoon is characterized as normal marine brackish, normal marine and hyper saline. During the warm period, the high temperatures are moved continuously from the southern to the northern part of lagoon. The ph values are favorable for the aquatic life while in the warm period is observed lack of oxygen in parts of lagoon. The lagoon is found during the year in eutrophic conditions according to the amount of nutrients. These conditions in combination with lack of oxygen lead in massive death of fishes. Λέξεις κλειδιά: Πάππας, Καλογριά, λιµνοθάλασσα, ωκεανογραφία, ευτροφισµός, Β /κή Πελοπόννησος Key words: Pappas, Kalogria, lagoon, oceanography, eutrophication, NW Peloponnese 1. Εισαγωγή Η λιµνοθάλασσα του Πάππα βρίσκεται στο Β /κό άκρο της Πελοποννήσου παρά το ακρωτήριο Άραξος. Ο υγροβιότοπος αυτός ελάχιστα έχει µελετηθεί από την άποψη των αβιοτικών παραγόντων παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα που συχνά εκδηλώνονται µε την σηµαντική καταστροφή του ιχθυοπληθυσµού στους καλοκαιρινούς µήνες. Η παρούσα εργασία µελετά τις φυσικοχηµικές παραµέτρους της στήλης του νερού στη λιµνοθάλασσα του Πάππα, για να συµβάλλει έτσι στην έρευνα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και διαχείριση της λιµνοθάλασσας. 2. Μεθοδολογία Σε ένα δίκτυο 57 σταθµών δειγµατοληψίας (Σχήµα 1) οι θέσεις των οποίων προσδιορίστηκε µε φορητό GPS έγινε δειγµατοληψία νερού και συγχρόνως έγιναν απευθείας µετρήσεις του οξυγόνου, της θερµοκρασίας, του ph και της αλατότητας στα επιφανειακά λιµνοθαλάσσια ύδατα µε τη χρήση κατάλληλων φορητών οργάνων. Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων (νιτρικά, νιτρώδη, αµµωνιακά και φωσφορικά) προσδιορίστηκαν µε τη χρήση φορητού φασµατοφωτοµέτρου τύπου Hack 2000 στο εργαστήριο. Η περίοδος δειγµατοληψίας καλύπτει το χρονικό διάστηµα και ειδικά τέλος Οκτωβρίου\αρχές Νοεµβρίου 1994 (10-11/94), αρχές Μαρτίου 1995 (3/95), αρχές Μαΐου 1995 (5/95) και τέλος Αυγούστου 1995 (8/95). 1

2 Σχήµα 1. Βαθυµετρικός χάρτης της λιµνοθάλασσας του Πάππα µε τις θέσεις (57 σταθµοί) δειγµατοληψίας. 3. Ωκεανογραφία 3.1 Θερµοκρασία Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 προκύπτουν τα εξής: α. Η θερµοκρασία της περιόδου 10-11/94 έχει µέση τιµή 14,73 0 C και κυµαίνεται από 13,5 0 C µέχρι 15,6 0 C την περίοδο 3/95 έχει µέση τιµή15,7 και κυµαίνεται από 13,6 0 C µέχρι 18,5 0 C, την περίοδο 5/95 έχει µέση τιµή 27,15 0 C και κυµαίνεται από 22,2 0 C µέχρι 30,7 0 C και την περίοδο 8/95 έχει µέση τιµή 27,32 0 C και κυµαίνεται από 26,5 0 C µέχρι 29,3 0 C. β. ιαπιστώνεται η παρουσία δύο θερµοκρασιακών κύκλων. Ένας κύκλος µείωσης της θερµοκρασίας από την περίοδο 10-11/94 µέχρι την περίοδο 3/95 και ένας κύκλος µε υψηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση προς την προηγούµενη που αρχίζει µετά την περίοδο 3/95 και φθάνει µέχρι την περίοδο 8/95 χωρίς όµως σηµαντικές θερµοκρασιακές αλλαγές µέσα σε αυτόν. γ. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2 και τους τέσσερις χάρτες της οριζόντιας κατανοµής των θερµοκρασιών (Σχήµα 2) στην περίοδο 10-11/94 οι χαµηλότερες θερµοκρασίες επικρατούν στο νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας ενώ οι υψηλότερες θερµοκρασίες απαντούν στο βόρειο περιθώριο της και στο πάνω µέρος του κεντρικού της τµήµατος. Στη περίοδο 3/95 οι χαµηλότερες θερµοκρασίες βρίσκονται σε δύο µικρές περιοχές στο βόρειο τµήµα της λιµνοθάλασσας ενώ οι υψηλότερες θερµοκρασίες απαντούν τώρα στο νότιο τµήµα της καθώς και σε σηµαντική έκταση στο βόρειο τµήµα της. Στην περίοδο 5/95 οι χαµηλότερες θερµοκρασίες απαντούν σε µια µικρή περιοχή στο βόρειο τµήµα της λιµνοθάλασσας και στην έξοδο προς την λιµνοθάλασσα του πρώτου διαύλου της στο ανατολικό περιθώριο της. Οι υψηλότερες θερµοκρασίες στην περίοδο αυτή απαντούν στο νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας, στο κάτω µέρος του κεντρικού τµήµατός της καθώς και σε σηµαντική έκταση στο βόρειο τµήµα της. Στην περίοδο 8/95 σε σχέση προς την προηγούµενη απεικόνιση κατανοµής της θερµοκρασίας (περίοδος 5/95) παύει να υπάρχει η ζώνη των χαµηλότερων θερµοκρασιών ενώ οι υψηλότερες θερµοκρασίες απαντούν στο νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας και σε µια ζώνη που κινείται παράλληλα προς το ανατολικό περιθώριο της διασχίζοντας το κεντρικό και βόρειο τµήµα της λιµνοθάλασσας. δ. Υπάρχει µια συνεχή επέκταση διαδοχικά διαµέσου των περιόδων 3/95, 5/95, 8/95 της παρουσίας υψηλών θερµοκρασιών που ξεκινά από το νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας συνεχίζει στο νότιο µέρος του κεντρικού τµήµατος και ακολούθως συναντά τη ζώνη υψηλών θερµοκρασιών του βόρειου τµήµατος διασχίζοντας το κεντρικό τµήµα της λιµνοθάλασσας (Σχήµα 2). 2

3 Πίνακας 1. Η διακύµανση των φυσικοχηµικών παραµέτρων στις τέσσερις περιόδους δειγµατοληψίας στα επιφανειακά ύδατα της λιµνοθάλασσας του Πάππα. Περίοδος δειγµ/ψίας - NO - 3 NO - 2 PO + 4 NH 4 O 2 ph S 0 C (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 0,85 0,02 1,30 1,14 13,5-37,00 15, /94 0,075 0,004 0,02 0,005 8,3-7,00 13,50 Αριθµητικός µέσος 0,38 0,012 0,21 0,43 10,04-34,53 14, ,5-25,90 18,50 3/ ,00 13,60 Αριθµητικός µέσος ,22-24,89 15,07 0,45 0,008 0,62 1,74 18,50 9,2 36,10 30,70 5/95 0,02 0,001 0,06 0,04 5,60 7,8 29,00 22,20 Αριθµητικός µέσος 0,13 0,004 0,16 0,60 9,11 8,07 34,24 27,15 0,02 0,009 0,35 1,40 10,50 8,9 44,90 29,30 8/95 0,006 0,002 0,01 0,05 4,50 7,8 41,60 26,50 Αριθµητικός µέσος 0,01 0,004 0,15 0,13 7,55 8,09 43,65 27,32 Σχήµα 2. Χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας στις τέσσερις περιόδους δειγµατοληψίας. 3

4 3.2 Αλατότητα Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 προκύπτουν τα εξής: α. Η αλατότητα την περίοδο 10-11/94 έχει µέση τιµή 34,53 και κυµαίνεται από 7 µέχρι 37, την περίοδο 3/95 έχει µέση τιµή 24,89 και κυµαίνεται από 19 µέχρι 25,9, την περίοδο 5/95 έχει µέση τιµή 34,24 και κυµαίνεται από 29 µέχρι 36,1 και την περίοδο 8/95 έχει µέση τιµή 43,65 και κυµαίνεται από 41,6 µέχρι 44,9. β. Η λιµνοθάλασσα στις περιόδους 10-11/94 και 5/95 χαρακτηρίζεται µε κανονική θαλάσσια αλµυρότητα σε όλη σχεδόν την έκταση της πλην του νότιου άκρου της όπου απαντούν υφάλµυρες συνθήκες. Την περίοδο 8/95 η λιµνοθάλασσα καθίσταται σε όλη την έκτασή της υπεράλµυρη ενώ αντιθέτως την περίοδο 3/95 υφάλµυρη. γ. ιαπιστώνεται η παρουσία δύο κύκλων αλατότητας σε αντιστοίχιση µε τους δύο θερµοκρασιακούς κύκλους. Ένας κύκλος µείωσης της αλατότητας µετά την περίοδο 10-11/94 µέχρι την περίοδο 3/95 και ένας κύκλος συνεχούς αύξησης της αλατότητας µετά την περίοδο 3/95 µέχρι την περίοδο 8/95 δια µέσου της περιόδου 5/95. Σχήµα 3. Χωρική κατανοµή της αλατότητας στις τέσσερις περιόδους δειγµατοληψίας. δ. Επειδή για τις περιόδους 10-11/94 και 3/95 οι µέσες τιµές της θερµοκρασίας είναι περίπου ίδιες, το ίδιο δε συµβαίνει µεταξύ των περιόδων 5/95 και 8/95 θα πρέπει οι δύο κύκλοι αλατότητας να συσχετιστούν (i) µε διαφορετικούς ρυθµούς εξάτµισης και (ii) µε την αυξηµένη εισροή γλυκέων υδάτων τόσο την περίοδο 4

5 3/95 σε σχέση µε την περίοδο 10-11/94 όσο και την περίοδο 5/95 σε σχέση µε την περίοδο 8/95. Ο παράγων εισροή γλυκέων υδάτων κυρίως στο νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας αποτρέπει τις απεικονίσεις της οριζόντιας κατανοµής της αλατότητος (Σχήµα 3) να προσοµοιάσουν µε αυτές της οριζόντιας κατανοµής των θερµοκρασιών. 3.3 ph Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 την περίοδο 5/95 οι τιµές ph κυµαίνονται µεταξύ 7,8 και 9,2 και έχουν µέση τιµή 8,07 ενώ την περίοδο 8-9/95 οι τιµές ph κυµαίνονται µεταξύ 7,8 και 8,9 και έχουν µέση τιµή 8,09. Οι τιµές ph στις δύο αυτές περιόδους φαίνεται να κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα και δεν δηλώνουν δυσµενείς συνθήκες για το περιβάλλον. 3.4 ιαλυµένο οξυγόνο Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 την περίοδο 10-11/94 οι τιµές του διαλυµένου οξυγόνου κυµαίνονται από 8,3 mg/l µέχρι 13,5 mg/l και έχουν µέση τιµή 10,04 mg/l, την περίοδο 3/95 οι τιµές αυτές κυµαίνονται από 10 mg/l µέχρι 13,50 mg/l και έχουν µέση τιµή 11,22 mg/l την περίοδο 5/95 οι τιµές αυτές κυµαίνονται από 5,6 mg/l µέχρι 18,5 mg/l και έχουν µέση τιµή 9,11 mg/l και την περίοδο 8/95 οι τιµές αυτές κυµαίνονται από 4,5 mg/l µέχρι 10,5 mg/l και έχουν µέση τιµή 7,55 mg/l. Με βάση τον Πίνακα 2 στις περιόδους 5/95 και 8/95 παρατηρούνται τιµές µικρότερες από 7 mg/l ακριβώς στο κέντρο και στο βόρειο µέρος του κεντρικού τµήµατος ης λιµνοθάλασσας για την πρώτη περίοδο και στο νότιο τµήµα καθώς και στο δυτικό περιθώριο του κεντρικού και βόρειου τµήµατος της για τη δεύτερη περίοδο. 3.5 Θρεπτικά Άλατα Οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών αλάτων είναι υψηλές στην περίοδο 8/95 ( 0,1 mg/l) (Πίνακας 1 & 2) σε όλη την έκταση της λιµνοθάλασσας µε εξαίρεση τη θέση δειγµατοληψίας 1 (0,01 mg/l) στην είσοδο του βόρειου διαύλου. Στις περιόδους 10-11/94 και 5/95 στο κεντρικό και νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας απαντούν επίσης υψηλές τιµές συγκέντρωσης των φωσφορικών αλάτων. Αντιθέτως στο βόρειο τµήµα της και στις εισόδους των δύο ανατολικών διαύλων επικρατούν χαµηλές τιµές. Οι τιµές των νιτρωδών αλάτων είναι σε κανονικά επίπεδα (0,001 mg/l 0,02 mg/l) (Πίνακας 1 & 2). Οι τιµές των νιτρικών αλάτων χαρακτηρίζονται από χαµηλές (0-0,1 mg/l) µέχρι υψηλές (> 0,10 mg/l) και κυµαίνονται από 0,006 mg/l µέχρι 0,85 mg/l (Πίνακας 1 & 2). Στις περιόδους 5/95 και 8/95 απαντούν οι χαµηλές τιµές µε εξαίρεση για την πρώτη περίοδο, το νότιο µέρος του κεντρικού τµήµατος, όπου επικρατούν πιθανά υψηλές τιµές. Στην περίοδο 10-11/94 επικρατούν οι υψηλές τιµές πλην των θέσεων εισόδου των τριών διαύλων, και δύο µικρών τµηµάτων στο άνω µέρος του δυτικού περιθωρίου. Οι συγκεντρώσεις της αµµωνίας κυµαίνονται από 0,005 mg/l µέχρι 1,74 mg/l (Πίνακας 1). Όµως στο σύνολο τους οι τιµές της αµµωνίας για όλους τις περιόδους δειγµατοληψίας είναι υψηλές έως πάρα πολύ υψηλές (0,12 mg/l 1,74 mg/l) (Πίνακας 2). Χαµηλές τιµές (<0,1 mg/l) παρατηρούνται µόνο στις περιόδους 8/95 και 10-11/1994. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο οι τιµές αυτές απαντούν στο βόρειο τέλος της λιµνοθάλασσας και στην είσοδο του πρώτου διαύλου στο ανατολικό περιθώριο της και για την δεύτερη περίοδο απαντούν επίσης στην είσοδο του πρώτου διαύλου στο ανατολικό περιθώριο της λιµνοθάλασσας. 4. Συµπεράσµατα Η παρούσα έρευνα µας επιτρέπει να οδηγηθούµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα. α. Οι θερµοκρασιακές αλλαγές στα λιµνοθαλάσσια νερά από περίοδο σε περίοδο δειγµατοληψίας ορίζουν µια ψυχρή και µια θερµή περίοδο. β. Η οριζόντια κατανοµή των θερµοκρασιών δείχνει ότι στις περιόδους 3/95, 5/95 και 8/95 επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες στο νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας και στο µεγαλύτερο µέρος του βόρειου τµήµατος της ενώ την περίοδο 10-11/94 υψηλές θερµοκρασίες εντοπίζονται µόνο στο βόρειο τµήµα της λιµνοθάλασσας και στο άνω µέρος του κεντρικού τµήµατος της. Επιπλέον στην περίοδο 5/95 υψηλές θερµοκρασίες σηµειώνονται και στο κάτω µέρος του κεντρικού τµήµατος της λιµνοθάλασσας. γ. Η λιµνοθάλασσα διαµέσου των περιόδων δειγµατοληψίας χαρακτηρίζεται µε βάση την αλατότητα διαδοχικά ως κανονική θάλασσα, υφάλµυρη, κανονική θάλασσα και τέλος υπεραλµυρή. δ. ιαπιστώνονται δύο κύκλοι χαµηλής και υψηλής αλατότητας αντίστοιχα. Οι κύκλοι αυτοί µε την σειρά τους αντιστοιχούν στην ψυχρή και θερµή περίοδο. ε. Ο παράγων εισροή γλυκέων υδάτων κυρίως στο νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας αποτρέπει ανάλογη απεικόνιση της οριζόντιας κατανοµής της αλατότητας µε αυτήν των θερµοκρασιών. στ. Οι τιµές ph δεν εκφράζουν δυσµενείς συνθήκες για το περιβάλλον. 5

6 ζ. Το διαλυµένο οξυγόνο δηλώνει συνθήκες κορεσµού στη ψυχρή περίοδο. Στη διάρκεια της θερµής περιόδου παρατηρείται σε τµήµατα της λιµνοθάλασσας έλλειψη οξυγόνου. η. Οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών αλάτων είναι υψηλές σε όλες τις περιόδους δειγµατοληψίας για το κεντρικό και νότιο τµήµα της λιµνοθάλασσας. Στο βόρειο τµήµα της επικρατούν υψηλές τιµές µόνο την περίοδο 8-9/95. Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών αλάτων είναι χαµηλές κατά την θερµή περίοδο σχεδόν στο σύνολο της λιµνοθάλασσας. Αντιθέτως οι συγκεντρώσεις αυτές είναι υψηλές µε την έναρξη της ψυχρής περιόδου. Οι συγκεντρώσεις της αµµωνίας είναι υψηλές έως πάρα πολύ υψηλές για όλες τις περιόδους δειγµατοληψίας. θ. Η λιµνοθάλασσα του Πάππα χαρακτηρίζεται ως ευτροφική σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η χαµηλή παρουσία οξυγόνου στο τέλος του καλοκαιριού µπορεί να παράγει σε συνδυασµό µε τις ευτροφικές συνθήκες Η 2 S και να προκαλέσει την εµφάνιση νεκρών ψαριών (Σταµάτης κ.ά., 1997). Βιβλιογραφία Σταµάτης, Ν., Γ. Συλαίος και Β. Θεοχάρη, 1997: Κατανοµή θρεπτικών αλάτων και διαλυµένου οξυγόνου στις λιµνοθάλασσες του Ν. Καβάλας, 5 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Ε.Κ.Θ.Ε., ρ

7 Πίνακας 2. Μετρήσεις αβιοτικών παραµέτρων και θρεπτικών αλάτων ανά σταθµό και περίοδο δειγµατοληψίας. Περ. δειγ/ψίας 10-11/1994 3/1995 5/1995 είγµα Βάθος ΝΟ-3 ΝΟ-2 ΡΟ-4 ΝΗ+ Ο2(ppm) ρη C 0 S Ο2(ppm) C 0 S ΝΟ-3 ΝΟ-2 ΡΟ-4 ΝΗ+ Ο2(ppm) ρη C 0 S ΝΟ-3 ΝΟ-2 ΡΟ-4 ΝΗ+ Ο2(ppm) ρη C 0 S 57 0, ,5-13,5 7,0 10,5 18,5 19, ,2 9,2 30,0 29, ,5 8,9 29,3 44,0 56 0,85 0,58 0,04 1,3 0,3 8,3-13,5 20,3 10,8 18,0 23,0 0,05 0,007 0,62 0,3 18,5 9,0 29,7 32,3 0,01 0,009 0,35 0,1 5,0 8,5 28,0 43,8 55 1, ,7 28,0 10,4 15,7 20, ,8 8,1 28,1 33, ,5 8,6 27,6 43,3 54 1, ,9 30,0 10,6 16,7 24, ,1 8,2 29,0 33, ,4 8,3 28,3 43, ,6 0,01 0,1 0,26 9,3-14,3 36,6 10,1 15,5 25,2 0,4 0,004 0,32 0,22 10,8 8,0 27,7 33,8 0,01 0,002 0,18 0,3 5,9 7,9 26,9 43,4 52β 1, ,6-14,4 37,0 11,0 15,6 25, ,5 8,2 27,8 34, ,2 8,2 26,9 43, ,9 7,8 27,7 34, ,0 7,9 26,8 43,3 51 2,2 0,65 0,007 0,24 0,1 9,1-14,6 34,7 11,5 15,0 24, ,6 7,8 27,6 33, ,5 8 27,1 43,6 50 2, ,4 7,8 27,6 33, ,8 8, ,3 0,85 0,02 0,44 0,32 8,7-14,2 34,9 10,3 15,0 25,1 0,4 0,003 0,25 1,1 9,2 8,0 27,3 33,9 0,01 0,005 0,15 0,3 5,4 7,8 27,3 43,4 48 1,75 0,5 0,007 0,1 1, ,5 35,2 10,6 15,4 25,2 0,02 0,005 0,15 0,8 14,0 8,2 27,3 33,9 0,01 0,003 0,14 0,9 7,2 8,3 27,2 43, ,5-14,7 36,6 10,5 14,7 25, ,9 7,9 27,4 34, ,4 8,2 27,0 43,5 46 2, ,8 36,5 11,1 14,6 25, ,9 7,8 27,3 33, ,6 7,9 27,0 43,5 45 2, ,5 7,9 27,1 34, ,8 7,8 27,0 43,6 44 2, ,3 34,9 11,6 15,1 24, ,3 8,0 27,2 33, ,5 7,8 27,1 43,5 43 0,8 0,1 0,01 0,09 0,8 12, ,8 12,1 15,2 24,2 0,2 0,004 0,07 0,24 9,5 8,2 22,2 36,1 0,02 0,002 0,17 1,3 10,2 8,4 28,5 43,2 42 1, ,9 36,6 10,1 15,1 25, ,0 8,2 27,5 34, ,5 8,2 27,2 43,7 41 2, ,8 36,5 11,8 14,8 25, ,8 8,0 27,3 34, , ,9 36,4 12,4 14,6 25, ,8 7,8 27,1 33, ,6 7,8 27,0 43,5 39 2,5 0,6 0,01 0,26 0,3 9,1-14,9 36, ,5 7,8 27,0 34, ,2 7,8 27,0 43,7 38 2, ,9 7,9 26,9 34, ,5 7,8 26,8 43,5 37 2,6 0,85 0,012 0,36 1,12 8,7-14,2 34,9 10,0 15,0 24,9 0,45 0,005 0,22 1,74 10,5 8,0 26,9 34,1 0,02 0,003 0,11 0,1 5,6 7,8 26,8 43,5 36 1, ,6 11,5 14,9 25, ,5 8,2 30,7 34, ,6 8,4 28,5 43,0 35 1, ,7 35,6 11,8 14,7 25, ,7 8,0 27,4 33, ,0 8,3 27,5 43,8 34 2, ,9 7,8 26,9 34, ,2 7,8 26,7 43,3 33 2,6 0,1 0,012 0,25 0,24 9, , ,05 0,008 0,09 0,04 6,5 7,8 26,5 34,0 0,01 0,005 0,14 0,1 8,6 7,8 26,8 43,4 32 2, ,2 7,8 26,5 34, ,3 7,8 26,7 43,4 31 2,7 0,7 0,009 0,1 0, ,2 7,8 26,5 34, ,5 7,9 26,6 43,5 30 1, ,1 36,6 11,7 14,7 24, ,6 8,1 27,3 34, ,5 8,3 27,1 41,6 29 1,7 0,65 0,006 0,3 0, ,4 11,2 14,4 25,1 0,06 0,003 0,12 0,18 8,5 8,0 27,1 34,4 0,01 0,004 0,1 1,4 9,5 8,2 27,5 43, ,0 8, ,3 8,2 26,8 43,9 27 2, ,6 14,9 25, ,2 7,8 26,5 34, ,0 7,9 26,7 43,3 26 2,7 0,1 0,011 0,3 0,96 9,8-15,1 35,1 10,6 14,7 25,0 0,05 0,003 0,11 0,8 6,3 7,8 26,5 34,2 0,01 0,004 0,16 1 6,3 7,9 26,7 43, ,0 8, ,6 8,3 27,2 43,8 24 2,1 0,5 0,011 0,12 0,2 9,5-15,2 35,9 11,5 14,3 25, ,6 7,8 26,6 34, ,5 8,2 27,2 44,0 23 2, ,0 14,9 25, ,5 8 26,5 42,9 21 1,4 0,08 0,02 0,02 0,06 11,6-14,9 36,9 12,5 14,6 24,7 0,02 0,003 0,08 0,12 9,3 8,1 25,5 35,0 0,01 0,004 0,2 0,1 8,5 8,1 26,7 41,8 20 1, ,0 14,5 25, ,0 7,8 26,7 34, ,5 7,9 27,8 44,0 19 2,3 0,3 0,01 0,2 0,9 9,4-15,2 35,7 11,4 15,0 25, ,7 7,8 26,5 34, ,7 7,8 27,5 42,6 18 0, ,6 14,2 25, ,7 8,2 28,0 34, ,2 8,2 27,8 44,1 17 1,55 0,25 0,02 0,05 0, ,2 36,5 10,0 14,0 24, ,8 8,0 26,9 34, ,7 8,2 26,9 44,0 8/1995 7

8 Περ. δειγ/ψίας E1K /1994 3/1995 5/1995 8/1995 είγµα Βάθος ΝΟ-3 ΝΟ-2 ΡΟ-4 ΝΗ+ Ο2(ppm) ρη C 0 S Ο2(ppm) C 0 S ΝΟ-3 ΝΟ-2 ΡΟ-4 ΝΗ+ Ο2(ppm) ρη C 0 S ΝΟ-3 ΝΟ-2 ΡΟ-4 ΝΗ+ Ο2(ppm) ρη C 0 S 16 1, ,6 14,2 25, ,4 7,8 26,6 34, ,1 7,8 27,5 43,4 15 1,95 0,1 0,01 0,1 1,14 13,5-14,9 36,7 13,5 14,0 25,2 0,02 0,001 0,1 0,85 8,5 8,2 27,1 34,7 0,01 0,003 0,15 0,1 8,5 7,9 28,0 44,1 14 0, ,4 8,2 27,2 35, ,6 8,2 27,2 44, ,08 0,014 0,04 0,13 10,1-14,8 36,7 11,8 13,6 25, ,6 8,1 26,6 34, ,8 8,3 27,1 44,2 12 1, ,3 15,5 25, ,7 8,2 26,7 34, ,8 7,9 27,9 44,1 11 1,3 0,15 0,005 0,06 0,2 10,3-15,4 36,7 10,8 14,3 25,9 0,16 0,002 0,07 0,12 11,8 8,2 27,5 34,5 0,02 0,007 0,18 0,3 7,4 8,2 27,8 44,3 10 1, ,4 15,3 25, ,5 8,2 27,2 34, , ,5-14,6 36,7 10,1 15,0 25, ,0 8,2 26,5 35, ,5 7,9 27,6 44,0 8 0,35 0,45 0,004 0,08 0, ,6 17,5 25,7 0,03 0,004 0,11 0,2 13,9 8,4 27,5 35,0 0,01 0,004 0,11 0,1 6,8 8,2 28,4 44,2 7 1, ,3 14,2 25, ,5 8,1 27,5 34, ,1 8,1 27,0 44,5 6 1, ,2 14,0 25, ,2 8,2 27,1 35, ,6 8,1 27,0 44,5 5 1,45 0,22 0,007 0,08 0,35 9,2-15,1 36,7 10,0 13,7 25,4 0,02 0,005 0,06 0,88 8,8 8,3 27,1 35,2 0,01 0,002 0,14 0,1 9,2 8,2 27,3 44,4 4 2, ,1-14,9 36,8 10,5 13,6 25, ,7 8,2 25,8 35, ,1 7,8 26,9 43,6 3 0, ,5 15,1 25, ,2 8,2 26,1 35, ,0 7,9 27,5 44,0 2 0,45-11,4-15,5 36,8 12,2 17,7 25, ,4 8,5 27,4 35, ,2 8,4 28,7 44,4 1 1,3 0,03 0,01 0,04 0,01 10,3-15,6 36,5 11,3 16,2 25,6 0,03 0,007 0,06 1,4 10,4 8,2 26,4 35,1 0,01 0,004 0,01 0,1 10,0 8,3 27,6 44,9 8

E1K207. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΤΥΧΙΟΥ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ)

E1K207. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΤΥΧΙΟΥ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΤΥΧΙΟΥ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ιονύσιος Μπούζος 1 & Νικόλαος Κοντόπουλος 1 1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας, Εργαστήριο Ιζηµατολογίας, 265 04 Ρίο Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ (Ν /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 1

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ (Ν /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 1 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ (Ν /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 1 ΜΠΟΥΖΟΣ. 2, ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 3 & ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Π. 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή µελετά φυσικές και χηµικές παραµέτρους των νερών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΑΣΚΗΣΗ 6:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ( ).

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ( ). 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 767 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2004-2005). Σταύρος Μπαρμπετσέας*, Αλεξάνδρα Παυλίδου & Ρόζα Ψυλλίδου-Γκιουράνοβιτς

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξακολουθεί η λιμνοθαλασσα του αιτωλικου να ειναι μονιμα ανοξικη;

Εξακολουθεί η λιμνοθαλασσα του αιτωλικου να ειναι μονιμα ανοξικη; 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ Εξακολουθεί η λιμνοθαλασσα του αιτωλικου να ειναι μονιμα ανοξικη; Γιάννη Α., Ζαχαρίας Ι. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο By Leonard Lovshin and Lucas Manomaitis Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama, 36849 USA (adapted to Greek for teaching

Διαβάστε περισσότερα

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) Κλαουδάτος Δ., Κονίδης Α., Γλυκοκόκκαλος Σ., Παπακωνσταντίνου Κ. Ινστιτούτο Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Σχολή Εργαστήριο Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Τμήμα Μον. Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Εργαστήριο Τηλ./Fax: (+30) Υγιεινής 2651007604/ και Επιδημιολογίας 2651007853 UNIVERSITY OF OF IOANNINA

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΤΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΙΕΡΡΙΣΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 64007 Ν. Πέραμος Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ Βιβλιογραφία ΕΚΘΕ, 1988. Καταγραφή βιολογικών παραµέτρων του Σαρωνικού Κόλπου για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ντούλκα Ε., Κεχαγιάς Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧωρικΗ και εποχιακη διαφοροποιηση φυσικοχημικων παραμετρων σε τρια εκβολικά συστηματα του Θρακικου Πελαγους

ΧωρικΗ και εποχιακη διαφοροποιηση φυσικοχημικων παραμετρων σε τρια εκβολικά συστηματα του Θρακικου Πελαγους 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 89 ΧωρικΗ και εποχιακη διαφοροποιηση φυσικοχημικων παραμετρων σε τρια εκβολικά συστηματα του Θρακικου Πελαγους Νικόλαος Καμίδης, Γιώργος Συλαίος, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5545 Κ.Δ.Π. 506/2002 Αρ. 3647,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5545 Κ.Δ.Π. 506/2002 Αρ. 3647, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5545 Κ.Δ.Π. 506/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 506 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Δειγματοληψία και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισμοί του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/EK 1 Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων''

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' Π3.1_Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων

Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Άξονας 1: «Περιβαλλοντική παρακολούθηση» της απόφασης αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση του ανθρώπου σε αστικά ποτάμια οικοσυστήματα»

«Η επίδραση του ανθρώπου σε αστικά ποτάμια οικοσυστήματα» «Η επίδραση του ανθρώπου σε αστικά ποτάμια οικοσυστήματα» Θωμάς Σαββίδης Καθηγητής Τομέας Βοτανικής Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης sawidis@bio.auth.gr Οι μεγαλύτερες πόλεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 Π. Παναγιωτίδης φυσιογνώστης-ωκεανογράφος Ερευνητής ΕλΚεΘΕ Σύνοψη Αφορµή της ενασχόλησης µε το

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ε152 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ε152 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΙΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Δεκεμβρίου Απολογισμός Δράσεων της υποδομής Greek Argo για το 2015

2 Δεκεμβρίου Απολογισμός Δράσεων της υποδομής Greek Argo για το 2015 2 Δεκεμβρίου 2015 Απολογισμός Δράσεων της υποδομής Greek Argo για το 2015 Απολογισμός δράσεων των υποδομών GreekArgo - EuroArgo εντός του 2015 (Γ. Κορρές, Δ. Κάσσης, Α. Κωνσταντινίδου) Σύντομες παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός Η Οδηγία Πλαίσιο αντιμετωπίζει το φαινόμενο του ευτροφισμού ως μία επιμέρους ένδειξη της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 18/01/2017 ΓΙ Α ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ:

Μυτιλήνη 18/01/2017 ΓΙ Α ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ: ΨΑΡΩΝ Kαραντώνη 6, 800 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ.: 225027333, Fax: 225063 / email: info@tedklesv gr Μυτιλήνη 8/0/207 ΔΗΜΟΣ: ΨΑΡΩΝ Σας ενημερώνουμε για την κατάσταση των δειγμάτων, όπως αυτή προκύπτει κατόπιν εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ποιοτικής παρακολούθησης του ρέματος της Πικροδάφνης.

Δίκτυο ποιοτικής παρακολούθησης του ρέματος της Πικροδάφνης. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5.1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του παρόντος έργου πραγματοποιούνται επιτόπιες μετρήσεις φυσικοχημικών, υδρολογικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων στο ρέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ Συντάχθηκε από: Νούσης Λάμπρος Αναθεωρήθηκε από: Νούσης Λ, Δημολιάτης Ι. Εγκρίθηκε από: Δημολιάτης Ι. Διευθυντής Εργαστηρίου Ε-15-2 Έκδοση αναθεώρησης: 4 Ημ/νία έκδοσης αναθεώρησης: 1/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν.

Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν. Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν.Δράμας Εισηγήτρια: Κωστή Αγγελική-Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπογενής επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου της Παλαιόχωρας

Ανθρωπογενής επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου της Παλαιόχωρας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ HELECO 20 - ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 2 Μαρτίου 200 Ανθρωπογενής επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 2 είκτες Τροφικής Κατάστασης & Κύκλοι Θρεπτικών Αλάτων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Πρωτογενής Παραγωγή Εκροή Θρεπτικών Αλάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκηση 9 η : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού Θερμοκρασία Αλατότητα

Ασκηση 9 η : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού Θερμοκρασία Αλατότητα Ασκηση 9 η : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού Θερμοκρασία Αλατότητα H Αλατότητα (S: salinity) είναι το μέτρο συγκέντρωσης του συνόλου των διαλυμένων αλάτων στο θαλασσινό νερό Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Γενικά στοιχεία Έκταση 319 km 2 Αριθμός υπολεκανών 9 3 λίμνες 35 ΥΣ ποταμών 5 ΥΣ υπόγειων υδάτων Εκτίμηση Πιέσεων σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση της χωρικής πληροφορίας (π.χ. θέση σταθμών

Αποθήκευση της χωρικής πληροφορίας (π.χ. θέση σταθμών Η συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος Δήμητρα Κίτσιου Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο ιο Αιγαίου Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ Ε152 Ημ/νία έκδοσης αναθεώρησης: 1/12/14 Δοκιμές Αρ. Πιστ. 919 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3)

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου)

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 8 Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 2. Καταστάσεις του νερού : το νερό είναι η μοναδική ουσία στη γη που βρίσκεται στη φύση και με τις τρεις μορφές τις (υγρή στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά μέσα και υλικά: φύλλο εργασίας, μολύβια, Η/Υ για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Διδακτικά μέσα και υλικά: φύλλο εργασίας, μολύβια, Η/Υ για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αντικείμενο: Ευτροφισμός Τάξη: Γ Λυκείου Διάρκεια: 90 Διδακτικά μέσα και υλικά: φύλλο εργασίας, μολύβια, Η/Υ για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σκοπός: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Κων/νοςΚουκάρας 1, ΝικόλαοςΚαλογεράκης 2 & ΔημήτριοςΡίζος 3 1. ΤμήμαΈρευνας& Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. 2. Εργαστήριο Βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ.

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ. Ρύπανση Νερού Ρύπανση του νερού είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η οποία είναι ή μπορεί να γίνει,ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π. Σαμπατακάκης Dr. Υδρογεωλόγος -ΙΓΜΕ Η υπόθεση της ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των υδάτων είναι τομέας πολυεπίπεδος -πολυκλαδικός από πλευράς κρατικής,επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Γήινη επιφάνεια Κατανομή υδάτων Υδάτινο στοιχείο 71% Ωκεανοί αλμυρό νερό 97% Γλυκό νερό 3% Εκμεταλλεύσιμο νερό 0,01% Γλυκό νερό 3% Παγόβουνα Υπόγεια ύδατα 2,99% Εκμεταλλεύσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Ποτάμι είναι το ρεύμα γλυκού νερού που κινείται από τα ψηλότερα (πηγές) προς τα χαμηλότερα μέρη της επιφάνειας της Γης (πεδινά) και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισηγήτρια: Δρ. Γιάννη Αρετή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μποσκίδης, Γ. Γκίκας, Β. Πισινάρας, Γ. Συλαίος, Χ. Πεταλάς, Α. Γκεμιτζή, Κ. Μουτσόπουλος, Χ. Ακράτος, Β.Α. Τσιχριντζής

Ι. Μποσκίδης, Γ. Γκίκας, Β. Πισινάρας, Γ. Συλαίος, Χ. Πεταλάς, Α. Γκεμιτζή, Κ. Μουτσόπουλος, Χ. Ακράτος, Β.Α. Τσιχριντζής Ι. Μποσκίδης, Γ. Γκίκας, Β. Πισινάρας, Γ. Συλαίος, Χ. Πεταλάς, Α. Γκεμιτζή, Κ. Μουτσόπουλος, Χ. Ακράτος, Β.Α. Τσιχριντζής Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιμάλη Βασίλη Δρ. Γεωλόγο - Ωκεανογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακρίνοντας το Θαλασσινό Νερό Μέτρηση της αλατότητας στην περιοχή της Αττικής (Σαρωνικός κόλπος, Αιγαίο Πέλαγος, Μεσόγειος Θάλασσα)

Ανακρίνοντας το Θαλασσινό Νερό Μέτρηση της αλατότητας στην περιοχή της Αττικής (Σαρωνικός κόλπος, Αιγαίο Πέλαγος, Μεσόγειος Θάλασσα) Φύλλο Εργασίας Ανακρίνοντας το Θαλασσινό Νερό Μέτρηση της αλατότητας στην περιοχή της Αττικής (Σαρωνικός κόλπος, Αιγαίο Πέλαγος, Μεσόγειος Θάλασσα) Εκπαιδευτική βαθμίδα : Γυμνάσιο Ηλικία : 13-15 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΚΗ

ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΚΗ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΕ Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. Σπύρος Παπαγρηγορίου Μελετητής,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας

Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας Κ. Κουκάρας 1, Ν. Καλογεράκης 2, Θ.Ι. Αµπατζόπουλος 3, Ν. Νικολαϊδης 2,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού υπεραντλήθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον υδροφορέα μας. Μια ποσότητα δεκατρείς φορές περισσότερη από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Γκίκας. Τηλ./Fax: Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

Δρ. Γεώργιος Γκίκας. Τηλ./Fax: Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ. Η Χρήση Μοντέλων στη Διερεύνηση της Ανθρώπινης Δραστηριότητας στο Υδατικό Σύστημα της Βιστωνίδας. Δρ. Γεώργιος Γκίκας Λέκτορας Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 67 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης N. Κρεστενίτης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης & Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

«το νερό δεν αποτελεί ένα απλό εμπορικό προϊόν όπως οποιοδήποτε άλλο, αλλά, είναι μια κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί...»

«το νερό δεν αποτελεί ένα απλό εμπορικό προϊόν όπως οποιοδήποτε άλλο, αλλά, είναι μια κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί...» Οικολογία Υδάτινων Οικοσυστημάτων ιερεύνηση των σχέσεων της οικολογικής ποιότητας των υδάτων και των υδρόβιων οργανισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Οδηγία 2000/60 τουευρωπαϊκούκοινοβουλίουτης23ης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Ρόπης Κων/νος Επιβλέπουσα : Α. Κατσίρη ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΘΕΣΗ: Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 721 Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου Γ. Γκιώνης 1, Π. Δρακόπουλος 2, Σ. Πούλος 1 και Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... Ποταμός Αλιάκμονας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ) Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 8: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικώνυδροχημικών. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 8: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικώνυδροχημικών. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 8: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικώνυδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 1ο) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση των φυσικοχημικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα