ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES"

Transcript

1 ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing. Martina Ďurková Ústav podnikania a manažmentu, TU Košice Abstrakt Reťazec logistických procesov v podniku je viazaný na vznik logistických nákladov ako ekonomickej kategórie, ktorú je dôležité riadiť, sledovať, vyhodnocovať a ovplyvňovať v zmysle dosahovania ekonomickej efektívnosti podniku. Najlepším odporúčaním pre podniky je využívanie nástrojov a metód, ktoré nie len znížia logistické náklady, ale prispejú určitým podielom aj k celkovej zmene organizácie práce v podniku, k inováciám, k environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti. Niekoľko nových prístupov k znižovaniu logistických nákladov prezentuje nasledovný príspevok. Kľúčové slová: logistické náklady, logistické procesy, manažérske prístupy v logistike. Úvod Znižovanie logistických nákladov v podniku si vyžaduje zmenu prístupu v riadení jednotlivých logistických činností resp. procesov, ocenenie týchto procesov formou stanovenia relevantnej výšky logistických nákladov a smerovanie k procesnej optimalizácií prostredníctvom využívania nových prístupov pre zefektívnenie činností, ktoré v konečnom dôsledku prinesú podniku aj ekonomický efekt. Riešením v otázke znižovania nákladov, je predovšetkým zavádzanie nových prístupov a metód v logistike, ktoré nie sú zamerané len na stránku finančnú, ale na stránku organizačnú, technickú, technologickú, environmentálnu a pod. Logistika je dnes oblasť, ktorá má v podniku nezastupiteľnú funkciu. Reťazec logistických činností zabezpečuje plynulý priebeh výrobného procesu a s každou logistickou činnosťou je spojený vznik logistických nákladov. Tieto náklady predstavujú nezanedbateľné položky, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú celkový výsledok hospodárenia podniku ako aj tvorbu zisku. Nutnosť sledovania nákladov z hľadiska logistických činností je predpokladom identifikácie racionalizačných opatrení v oblasti logistických činností a optimalizácie logistických nákladov podniku. Logistické náklady v podniku sú viazané na logistiku obstarávania, výrobnú logistiku a odbytovú a dopravnú logistiku. Ich štruktúra v podniku môže predstavovať percentuálne zastúpenie podľa tab.1. Tabuľka 1 Štruktúra logistických nákladov. Náklady logistiky Náklady výrobnej Náklady odbytovej a dopravnej obstarávania logistiky logistiky 19 % 50 % 31 % Náklady na logistické procesy môžeme charakterizovať ako náklady spojené s logistickými činnosťami resp. procesmi podniku. Udávajú sa ako náklady na logistický reťazec alebo náklady na objednávanie, zásobovanie, manipuláciu s materiálom, skladovanie, balenie, prepravu a distribúciu. Logistické náklady vo veľkej miere ovplyvňujú výšku celkových nákladov, pretože sa premietajú predovšetkým v kategórii režijných nákladov, ktorých podiel zaznamenáva rastúcu tendenciu v podnikoch. Logistické náklady sa stávajú neproduktívnymi napr. pri neplánovanom spôsobe obstarávania zásob, pri nadmernom skladovaní zásob, pri nevhodnom výbere spôsobu dopravy, pri 1

2 nekontrolovanej manipulácii s tovarom apod. Aj tieto dôvody nútia manažérov zamyslieť sa nad tým, ako zefektívniť systém monitorovania a kontroly nákladov v rámci jednotlivých logistických procesov. K základným kategóriám logistických nákladov v podniku zaraďujeme predovšetkým: náklady na nákup a zásobovanie, náklady na skladovanie, náklady výroby, náklady na dopravu a manipuláciu, náklady na balenie, náklady na distribúciu. Obr. 1: Logistické náklady podniku a ich členenie. 1. Možnosti optimalizácie Logistika logistických nákladov podniku Nákup a zásobovanie Logistika obstarávania Výrobná logistika Distribúcia Odbytová a dopravná logistika Náklady na nákup a zásobovanie Náklady výroby Náklady na skladovanie Náklady na dopravu a manipuláciu Náklady na balenie Náklady na distribúciu Optimalizáciu nákladov môžeme v logistických činnostiach resp. procesoch uskutočniť na základe štandardných nástrojov znižovania nákladov vo všeobecnej rovine t.j. prostredníctvom prostriedkov znižovania nákladov, ktoré predstavujú opatrenia súvisiace s využívaním rezerv v logistických procesoch napr. zavádzaním novej technológie, techniky, zlepšovaním organizácie práce, zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov, využívaním vlastného výskumu a vývoja a pod. Okrem toho existujú v oblasti optimalizácie nákladov aj zdroje znižovania nákladov, ktoré sa premietajú do oblasti využívania majetku podniku, využívania výrobných kapacít, stanovenia optimálneho výrobného sortimentu, zvyšovania kvality vstupných materiálov a výrobkov a pod. Ak by sme nehovorili o štandardných formách optimalizácie logistických nákladov, ktoré môžu priniesť ekonomické prínosy v zmysle znižovania nákladov, potom budeme uvažovať aj o iných, nových prístupoch, ktoré umožnia podniku uskutočniť opatrenia smerujúce k znižovaniu logistických nákladov jednotlivých logistických procesov. Náklady na nákup a zásobovanie Trendom znižovania nákladov na logistiku obstarávania je znižovanie cien vstupných materiálov, surovín a iných druhov zásob, znižovanie stavov zásob v podniku, ktoré by sa malo orientovať na stavy zásob zdravého podniku podľa tab.2., znižovanie počtu dodávateľov, znižovanie nákladov na administratívne činnosti, znižovanie počtu drobných nákupov apod. Tieto náklady na nákup a zásobovanie zahŕňajú aj náklady na objednávku, telefónne poplatky, fax, poštovné, časť dopravných nákladov, spotrebu kancelárskych potrieb, spotrebu administratívnych potrieb, náklady na likvidáciu faktúr, náklady spojené so sledovaním objednávok, reklamácií, mimoriadne náklady spojené s poruchami, mzdové náklady pracovníkov, ktorí sledujú príjem dodávok, uskladnenie a pod. Tabuľka 2 Štruktúra zásob v podniku. Podnik Zásoby nakupovaných položiek Zásoby rozpracovanej výroby Zásoby hotových výrobkov a obchodného 2

3 tovaru Zdravý podnik 30% 40% 30% Podnik s výrobou na sklad 32% 20% 48% Zdroj: V tejto oblasti znižovania nákladov môžeme aplikovať prístup Just in Time (JIT), ktorý rieši vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, hlavne pri rozhodovaní o režime dodávok. Cieľom tohto prístupu sú nulové zásoby a stopercentná kvalita. Správne zavedenie JIT znamená menšie zásoby, nižšie náklady na skladovanie zásob, vyššiu kvalitu, produktivitu a prispôsobenie zmenám dopytu na trhu. Metóda JIT prináša zákazníkovi (odberateľovi) viacero významných výhod ako sú nižšie ceny pri nákupe (pri zaistení stopercentnej kvality), úspory vyplývajúce z eliminácie vstupnej kontroly, úspory vyplývajúce z eliminácie požiadaviek na skladovacie kapacity a finančné zdroje (skladové objekty, pracovníci skladu, spotreba energie), zníženie viazanosti kapitálu v zásobách a tým i zníženie nákladov na skladovanie a udržiavanie zásob, úspory vyplývajúce z podstatne rýchlejšej reakcie manažmentu na eventuálne poruchy v dodávkovom a výrobnom systéme (citlivejšia spätná väzba) vrátane vnútropodnikových nadväzujúcich pracovísk. Ďalšou možnosťou je uplatnenie Outsourcingu pri nákupe niektorých vstupných výrobných faktorov, pričom riadenie nákupu a procesy objednávania a dodávky zásob bude zabezpečovať externá organizácia. Tento prístup sa využije vtedy ak náklady súvisiace s nákupom budú nižšie ako náklady externej organizácie. Okrem vyššie uvedených prístupov je vhodným nástrojom aj metodológia Inventory costing, ktorá predstavuje prístup hodnotenia a oceňovania zásob v podniku pri ich spotrebe alebo pri inom úbytku zásob napr. pri ich predaji. Vzhľadom k tomu, že zásoby predstavujú dôležitú zložku krátkodobého majetku podniku, a vo významnej miere ovplyvňujú výsledok hospodárenia, je potrebné ich výšku stanoviť optimálnym spôsobom tak, aby ich hodnota priniesla podniku najvyšší zisk. Význam tohto prístupu spočíva vo výbere vhodných metód oceňovania zásob, ku ktorým patrí metóda FIFO, LIFO, AC. V podnikoch dôležitú úlohu zohráva aj prístup MRP (Material Requirements Planning), ktorý sa zameriava na plánovanie materiálových zásob v podniku a kapacitnom plánovaní zásob podniku. Výhodou tohto prístupu je optimalizácia materiálových zásob v podniku a ich efektívne plánovanie pre zabezpečenie výrobného procesu. Dôležitou súčasťou procesu objednávania zásob sú aj vzťahy v dodávateľskoodberateľskom reťazci a tu môžeme aplikovať prístup Riadenia vzťahov s dodávateľmi (SRM) (Supplier Relationship Management), ktorý umožňuje hľadanie vhodných dodávateľov na zabezpečenie zásob ako vstupných zdrojov pre výrobný proces ako aj riadenie vzťahov s dodávateľom ako potenciálnym partnerom. Tento prístup umožňuje odberateľovi využívať rôzne nástroje pre ovplyvňovanie ceny dodávaných zásob na základe formovania vzťahov s dodávateľom. Náklady na skladovanie Trendom znižovania nákladov na skladovanie je maximálne využívanie skladovacích priestorov, minimálny počet premiestňovaní, efektívne ovládanie skladovacích miest, znižovanie počtu skladovaných druhov zásob a pod. Tieto náklady sú výrazné, pokiaľ sa voľné skladovacie priestory ďalej niekomu neprenajímajú, prípadne vtedy, ak s väčším skladovacím množstvom musí firma platiť za ďalšie prenajaté priestory, energiu, kúrenie a pod. Súčasťou týchto nákladov sú aj úroky z úverov na krytie zásob, náklady na straty spojené so znehodnotením zásob, poškodením, zničením zásob, náklady spojené s krytím mánk a škody na zásobách, náklady na poistenie zásob, náklady na vhodné fyzikálno chemické udržiavanie zásob, náklady na skladovacie priestory, údržba priestorov, odpisy a opravy, manipulačné náklady spojené s prekladaním zásob, a ostatné náklady na udržiavanie a skladovanie zásob. V tomto prípade okrem už vyššie uvedeného prístupu J ust In Time môžeme aplikovať prístup Kaizen kontinuálneho zlepšovania, ktorý predstavuje systém zameraný na systematické odhaľovanie a odstraňovanie plytvania vo výrobnom procese, odstraňovanie plytvania v skladovacích priestoroch podniku, zabezpečenie vhodnej manipulácie so zásobami, využívanie vhodných nástrojov pri manipulácií so zásobami a pod. Neustále zlepšovanie v podniku sa realizuje inovačnými krokmi v podobe najmenších detailov. Podstatou je určiť miesto, kde sa vykonáva činnosť alebo proces, ktorý chceme zlepšovať. Celkový dopad tohto prístupu je premietnutý v minimalizácií výrobných nákladov 3

4 podniku ako aj nákladov na skladovanie. Vhodným prostriedkom prístupu Kaizen je aj nástroj 5S (SEIRI,SEITON,SEISO,SEIKETSU,SHITSUKE), ktorý je zameraný na zabezpečovanie poriadku v podniku štrukturalizáciu, systematizáciu, sanitáciu, štandardizáciu, udržiavanie disciplíny. Hlavným prínosom tohto prístupu je redukcia materiálových a časových strát, zmenšovanie počtu omylov a chýb, zvyšovanie kvality pri vyššej bezpečnosti, znižovanie počtu výpadkov strojov, zvyšovanie pracovnej disciplíny, zvyšovanie kvality riadenia a kontroly procesov. Táto metóda hovorí o optimálnom pracovisku a pracovnom prostredí, ktoré sa vzťahuje aj na skladovacie priestory podniku. Celkový dopad implementácie metódy 5S spočíva v znižovaní nákladov, ktoré súvisia s kvalitou pracovného prostredia a s produktivitou práce. Náklady vo výrobe V súvislosti so zabezpečovaním výrobného procesu môžeme v praxi využívať prístupy, ktoré umožnia minimalizovať náklady výroby v synergii s nákladmi logistických procesov. Najčastejšie využívané prístupy sú orientované na kvalitu výrobného procesu a efektívnosť výrobného procesu. Dnes sa veľmi často hovorí o prístupe Lean production (LP), štíhla výroba, ktorá predstavuje prostriedok znižovania výrobných nákladov podniku, ktorý sa orientuje predovšetkým na elimináciu strát a plytvaní vo výrobnom procese. Plytvanie je definované ako činnosti alebo procesy, ktoré nezlepšujú výkonnosť výrobných systémov a nepridávajú výkonom žiadnu hodnotu. Tieto plytvania spôsobujú zvyšovanie výrobných nákladov, ktoré je potrebné minimalizovať už vo vývojových etapách a v technickej príprave výrobku. V týchto fázach sú už výrazným spôsobom ovplyvnené variabilné náklady na materiál, ale aj fixné náklady na výrobné kapacity, miestnosti, výrobné zariadenia. Už v týchto etapách je potrebné uplatňovať princípy štíhlosti t.j. chybovzdornosť (poka yoke), autonómnosť prevádzky (jidoka), nízko nákladovú automatizáciu a pod. Štíhla výroba sa prejavuje aj v redukcii času v jednotlivých výrobných etapách, pretože aj prestoje predstavujú pre podnik náklady. Hlavnou myšlienkou tohto prístupu je racionalizácia organizácie práce a zvyšovanie produktivity. Ďalším prístupom je systém Kanban, ktorý patrí medzi metódy využívané v oblasti synchronizácie tokov v podniku. Vo výrobe najväčšie straty z hľadiska dĺžky priebežnej doby výroby spôsobuje zásoba rozpracovanej výroby. Najjednoduchším spôsobom (v praxi však najťažšie aplikovateľným) je jej odstránenie napr. zlúčením procesov tzn. vytvorením plynulého toku materiálu. V podnikoch sa však stretávame s množstvom procesov, pri ktorých nie je možné zavádzať plynulý tok materiálu z dôvodov, že niektoré operácie sú navrhnuté tak, aby vyrábali vo veľmi rýchlom resp. pomalom cyklovom čase. Vyžadujú množstvo pretypovaní, pretože sú určené pre viacero výrobkových skupín (napr. vstrekovacie lisy) alebo niektoré operácie (napr. u dodávateľa) sú vzdialené a nakladanie každého vyrobeného kusa nie je možné (potreba vytvorenia expedičných dávok) alebo operácie, ktoré majú dlhú priebežnú dobu výroby resp. nie sú priamo viazané na ostatné procesy v plynulom materiálovom toku. V týchto prípadoch je možné využiť ťahový systém riadenia výroby tzv. kanban. Odstraňovanie chybovosti vo výrobnom procese sa môže uskutočňovať na základe prístupu Six Sigma (6σ), ktorý predstavuje metodológiu založenú na princípe zlepšovania podnikových procesov redukciou ich variability, ktorá vyjadruje premenlivosť sledovaných procesov vplyvom pôsobenia množstva náhodných faktorov. Stabilitu procesov je možné dosahovať znižovaním počtu chýb daných výrobkov a odchýlok od požadovanej hodnoty sledovaného parametra daného výrobku. Chybovosť výrobkov v ekonomickom ponímaní predstavuje zvýšenie nákladov podniku. S rastúcim množstvom chýb sa zvyšujú náklady na kvalitu a znižuje sa čistý disponibilný zisk. Vznikajú náklady na opravy, náklady na straty spojené s dodávkou chybných materiálov, náklady na dopravu, náklady na vybavovanie reklamácií, náklady na straty záujmu zákazníka, náklady na dodatočné merania, náklady spojené s oneskoreným uvedením výrobku na trh, náklady na právne spory apod. Všetky tieto kategórie nákladov je možné minimalizovať práve prostredníctvom využívania prístupu Six Sigma, ktorý v konečnom dôsledku zabezpečí podniku vyšší disponibilný zisk a odstráni chybovosť. Náklady na dopr avu a manipuláciu 4

5 Trendom znižovania nákladov je voľba vhodného spôsobu odpisovania strojov, znižovanie nadbytočných ciest, optimalizácia ciest v podniku, znižovanie nákladov na údržbu tzv. preventívnou údržbou, hľadanie nových spôsobov manipulácie so zariadeniami a pod. Náklady súvisiace s procesom dopravy materiálu a jeho manipuláciou vyjadrené ako náklady na spotrebu pohonných hmôt, náklady spojené s poistením dopravy, odpisy dopravných prostriedkov, náklady súvisiace s údržbou a opravou dopravných prostriedkov, náklady na nakládku, vykládku a premiestňovanie požadovaných zásob, náklady na paletizáciu a kontajnerizáciu, náklady na mechanizačné zariadenia, náklady na meranie, váženie, triedenie zásob, náklady na manipuláciu s odpadom a pod. V tejto oblasti môžeme využiť prístup 5S ako nástroj štandardizácie manipulačných úkonov v podniku ako aj prístup Kaizen, ktorý zahŕňa neustále zlepšovanie vnútropodnikovej dopravy a hľadania optimálnych dopravných ciest. Z hľadiska hospodárnosti využívania dopravných prostriedkov a zabezpečenie starostlivosti o dopravné prostriedky, dôležitú úlohu zohráva prístup TPM (Total Productive Maintenance), ktorý predstavuje komplexnú produktívnu údržbu v podniku orientovanú na spoľahlivosť, bezpečnosť, kvalitu, environment a znižovanie nákladov na údržbu dopravných prostriedkov ako aj vytvorenie systému preventívnej údržby. Total Productive Maintenance (TPM) predstavuje prístup zameraný na znižovanie nákladov v údržbe výrobných zariadení, v zmysle dosahovania maximálnej spoľahlivosti, životnosti, nehodovosti, znižovanie ohrozenia v oblasti životného prostredia a bezpečnosti práce. Celkové náklady výrobných zariadení sú reprezentované nákladmi na projektovú prípravu, náklady na výrobu a náklady na údržbu a opravy. Hlavným cieľom tohto prístupu je zabezpečiť bezporuchový stav výrobných zariadení, tak aby výrobné zariadenia plnili svoje funkcie a predchádzať vzniku porúch na týchto zariadeniach. Celková poruchovosť zariadení sa následne prejaví vo výške nákladov na údržbu, ktoré je v tomto zmysle potrebné minimalizovať. Náklady na balenie Trendom znižovania nákladov na balenie je návrh vhodných foriem balenia, zníženie nákladov na projektovanie obalov a pod. Náklady na balenie vznikajú s činnosťami obstarávania obalov, projektovania a zhotovovania obalov, vlastné baliace operácie, údržbu a hospodárenie s obalmi. V tejto oblasti je možné využívať Outsourcing ako prostriedok pre zabezpečenie procesu balenia externou organizáciou, ktorá bude obaly vyrábať a vyvíjať podľa požiadaviek podniku. Tým sa znížia náklady podniku na proces balenia a ten sa presunie vcelku na externú organizáciu. Náklady na distribúciu Trendom znižovania nákladov na distribúciu je zavádzanie stratégie dodávkového reťazca, dostatočné definovanie zákazníckeho servisu, včasná a presná dodávka tovarov, minimalizácia dopravných ciest a rozmiestnenie skladov apod. Náklady distribúcie sú spojené s činnosťami dopravy resp. prepravy, expedície tovaru ku konečnému spotrebiteľovi, s plánovaním skladov, balením a vybavovaním objednávok, s propagáciou výrobkov a ich predajom a pod. Cieľom distribúcie je z miesta výroby presunúť výrobok do miesta spotreby s čím súvisí vznik nákladov na dopravu, nákladov na skladovanie v medzi skladoch, nákladov na marketingové činnosti, nákladov na zásielku, nákladov na inštalovanie a montáž, nákladov na servis, nákladov na informovanie zákazníka, náklady na podporu predaja, náklady spojené s rizikom odbytu, náklady na zabezpečenie kontraktov a pod. Outsourcing sa využije ako prostriedok pre logistické distribučné procesy, ktoré si podnik nedokáže zabezpečiť sám pri zohľadnení kapacít a nákladov na distribúciu. Je nevyhnutné aby svoju pozornosť sústredil na procesy, ktoré vytvárajú najväčšiu hodnotu. Hlavným prínosom outsourcingu v podniku je zníženie a kontrola prevádzkových nákladov, zlepšenie orientácie, uvoľnenie interných zdrojov pre iné účely, zníženie rizík, resp. ich rozloženie, uvoľnenie investícií, odstránenie fixných nákladov, vytvorenie variabilnej štruktúry nákladov a pod. Okrem tohto prístupu sa dnes často využíva systémový prístup tzv. Plánovanie distribučných zdrojov (DRP Distribution Resource Planning), ktorý je zameraný na distribúciu výrobkov k zákazníkovi. Využíva sa na zlepšovanie plánovania zo všetkých distribučných zdrojov až ku konečnému spotrebiteľovi. Vytvára priestor pre optimalizáciu nákladov súvisiacimi s distribúciou výrobkov zákazníkovi v správnom čase, na správnom mieste, 5

6 v správnom množstve a kvalite. Proces plánovania distribúcie je zároveň prepojený s plánovaním zdrojov v dostatočnom množstve pre uspokojenie požiadaviek zákazníka. Pri sledovaní zákazníka je dobrým nástrojom CRM systém riadenia vzťahov so zákazníkom, ktorý umožňuje sledovať požiadavky zákazníka. Zaoberá sa zvládnutím všetkých vzťahov, ktoré sa týkajú komunikácie podniku so svojím zákazníkom. Je orientovaný hlavne na udržanie existujúceho zákazníka a ponuku produktov, ktoré zákazník potrebuje na uspokojenie svojich potrieb. Spokojnosť zákazníka je dnes prvoradým cieľom odbytovej politiky podniku a udržanie si dobrého zákazníka sa dnes považuje za umenie. Efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM Customer Relationship Management) je v úspešnom podnikaní kľúčovým faktorom. Prostredníctvom tohto prístupu podnik pozná spoľahlivé číselné údaje o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch, ktorí sú zapojení do predaja. Tým, že riešenie CRM poskytuje pracovníkovi pri kontakte so zákazníkom prehľad o všetkých jeho objednávkach, ponukách, záznamoch o dodávkach, faktúrach, e mailoch, faxoch a inej korešpondencii, môže pracovník vyriešiť zákazníkovu žiadosť alebo problém rýchlejšie a presnejšie. Okrem zákazníkov je dôležité aj riadenie distribučných ciest, ktoré sleduje prístup Plánovania distribučných potrieb (Distribution Requirements Planning) systém, ktorý umožňuje plánovanie zásob v distribučnom sklade, a poskytuje informácie na zabezpečenie dostatočných skladovacích kapacít, umožňuje plánovať prepravu zásielok, podáva informácie do výroby dôležité pre plánovanie výroby. Riadenie distribučných ciest je dôležitou súčasťou odbytovej stratégie podniku. Okrem vyššie uvedených prístupov sa v praxi stretávame s rôznymi novinkami, ktoré podniky implementujú do svojich procesov, aby zabezpečili efektívne fungovanie podnikových procesov a v konečnom dôsledku zabezpečili základný cieľ svojej podnikateľskej činnosti a to dosahovanie zisku a prosperity podniku. Náklady ako ekonomický ukazovateľ sú dôležitým nástrojom tvorby zisku a preto sa podniky snažia minimalizovať náklady tak, aby mohli zabezpečiť výrobné procesy a splniť očakávania zákazníkov. Náklady logistických procesov predstavujú jednu kategóriu nákladov, ktorá sa premieta práve do hodnoty zisku a preto je potrebné vybudovať kvalitný nástroj, ktorý umožní tieto náklady logistických procesov sledovať, vyhodnocovať, riadiť. Jedným z možných nástrojov riadenia logistických nákladov je nákladový controlling ako súčasť manažérskeho systému podniku. Nákladový controlling predstavuje systém, ktorý eviduje, sleduje, vyhodnocuje, analyzuje a v konečnom štádiu riadi náklady podniku. K jeho základným nástrojom patria obr. 2. Aj tieto nástroje nákladového controllingu môžeme využiť pri vyhodnocovaní logistických nákladov podniku. Na základe príslušných analýz vieme posúdiť opodstatnenosť vzniku logistických nákladov v podniku, sledovať miesto ich vzniku a výšku vo vzťahu ku kritériám efektívnosti a hospodárnosti. Nákladový controlling je vhodným nástrojom riadenia logistických nákladov podniku a preto je potrebné ho v praxi implementovať. Hlavnou úlohou nákladového controllingu je predovšetkým zvýšiť prehľadnosť vzniku nákladov vo všetkých oblastiach podnikovej činnosti, zdokonaliť plánovanie a rozhodovanie na základe informácií o nákladoch a využití kapacít podniku, vybudovať nákladový a kalkulačný systém, ktorý bezprostredne poskytuje informácie o štruktúre nákladov podľa charakteru, miesta a príčiny ich vzniku vo vnútri podniku a poskytuje správy vrcholovému vedeniu. Nákladový controlling a využitie nástrojov nákladového controllingu v praxi umožňuje podnikom riadiť výšku nákladov, zisku, objemu produkcie, výrobného sortimentu, riadiť ceny výrobkov a služieb, ovplyvňovať plánovanie a rozpočtovanie nákladov v podniku, optimalizovať ich výšku v rámci stanovených procesov, usmerňovať ich vznik a opodstatnenosť pri jednotlivých činnostiach, zisťovať závislosť medzi nákladmi a inými ekonomickými ukazovateľmi. Vzájomná synergia týchto nástrojov musí viesť k efektívnemu riadeniu nákladov, zisku a k zabezpečeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku. 6

7 Obr. 2: Nástroje nákladového controllingu. Záver Controlling Logistické náklady Kalkulácie rozpočtu podniku predstavujú Manažérske úplných ukazovateľ, ktorý môže výsledovky nákladov Krycie príspevky Procesné výsledovky Beyond Budgeting Activity Based Costing Nákladový controlling Analýza odchýliek Manažérske kalkulácie Trendová a korelačná analýza Target costing Ukazovateľ CVP analýza EVA na ovplyvňovať a BEP báze všetky logistické procesy. Analýza rozpočtov Náklady sú dôležitým kritériom citlivosti efektívnosti vynakladania výrobných činiteľov a základom merania hospodárnosti vynakladaných prostriedkov a práce v podniku, sú dôležitým kritériom v rozhodovaní o zavádzaní nového výrobku do výroby a na trh, určujú preferenciu výrobkov z hľadiska dosahovaných hodnôt príspevku na úhradu fixných nákladov a tvorbu zisku, sú určujúcim činiteľom pri výpočte minimálneho množstva výroby potrebného k dosiahnutiu bodu rovnováhy nákladov a tržieb a maximálneho množstva výroby k dosiahnutiu hranice ziskovosti, sú určujúcim faktorom a spodným limitom pri výpočte ceny, sú nástrojom odhaľovania plytvania v podniku, sú prostriedkom pre stanovenie hodnoty zásob a ich ocenenie v podniku, sú ukazovateľom nadprodukcie, sú posudzovateľom kvality pracovnej sily, sú zdrojom informácií pre potreby plánovania zisku podniku, sú indikátorom znižovania časových prestojov, sú ukazovateľom pridanej hodnoty výkonu, sú ukazovateľom produktivity, sú ukazovateľom efektívneho využívania výrobných kapacít, sú ukazovateľom efektívnej údržby, sú ukazovateľom alokácie výrobného procesu a pod. A práve z týchto úloh vyplýva potreba sledovať a riadiť výšku logistických nákladov podniku a minimalizovať logistické náklady podniku s orientáciou na zlepšovanie logistických procesov. Literatúra 1. Čulková, K., Hricová, M.: Finančno ekonomická analýza podniku : (s aplikáciou v banskom podniku). 1. vydanie, Košice : FBERG TU, ISBN Dupaľ, A.:, Brezina, I.: Logistika v manažmente podniku. SPRINT, Bratislava, ISBN

8 3. Foltínová, A. a kol.: Nákladový controlling. 1.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007 ISBN Gallo, P., Horváthová, J.: Podnikový controlling. 3. vydanie. Prešov: Dominanta, Kadárová, J.: Výrobný proces podniku. 1 elektronický optický disk (CD ROM). In: Inovatívne projektovanie demontážnych procesov a systémov : zborník. Košice : TU, SjF, 2009 S ISBN Kassay, Š.: Podnik svetovej triedy. STRATEG, Nové Zámky, ISBN Potkány, M.: Uplatnenie controllingu vo vnútropodnikovom riadení, personálnom manažmente a manažérstve kvality podnikov DSP. In: Vedecká štúdia 7/2004/B, Zvolen: TU vo Zvolene, 2004, 92 s. ISBN X.Rosová, A.: Logistika a náklady podniku. 1. vydanie, Košice : ES AMS TU Košice, s. ISBN Rosová, A.: Controlling logistických nákladů. In: Logistika v praxi únor (2008), p ISSN Rosová, A., Šanderová, J., Hudymáčová, M..: Určovanie štruktúry a úrovne zásob v podniku. In: Doprava a logistika. Č. 18 (2010), s ISSN X 10. Socha, L., Bajusz, P. Control and management. In Acta Avionica., 2009, roč. 11, č. 17, s ISSN Šanderová, J., Daňková, A.: Aplikácia ABC analýzy pre racionalizáciu rozmiestnenia tovaru v sklade velkoobchodu In: Logistický monitor : internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku. Č. 2 (2011), s ISSN Šanderová, J.: Tok tovaru logistickým reťazcom velkoobchodu. In: Doprava a logistika. Č. 18 (2010), s ISSN X 8

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Manažment v teórii a praxi 3/2005

Manažment v teórii a praxi 3/2005 ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI PODNIKU PROSTREDNÍCTVOM ZLEPŠOVANIA KVALITY Pavol Gejdoš ABSTRAKT Článok sa zaoberá základnými atribútmi zlepšovania kvality pomocou metódy Six Sigma. Metóda Six Sigma pomocou svojich

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

Manažérstvo výroby POSLANIE A OBSAH PREDMETU MANAŽMENT VÝROBY

Manažérstvo výroby POSLANIE A OBSAH PREDMETU MANAŽMENT VÝROBY 1 1 Manažérstvo výroby Ing. FILAN Peter Slovenská armatúrka a. s. MYJAVA tlf. 0802/ 212 641-5, 212 741-5 kl. 493, 220 tlf. domov 0838/ 779 2822 po 19 00 hod. Literatúra: Košturiak, Gregor: Podnik v roce

Διαβάστε περισσότερα

Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku

Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU KATEDRA MANAŽMENTU Ing. Radovan Savov, PhD. Doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. Strategický manažment

Διαβάστε περισσότερα

Controlling vo vybranom podniku

Controlling vo vybranom podniku Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra financií a bankovníctva Controlling vo vybranom podniku Controlling in a selected company Diplomová práca Autor: Bc.

Διαβάστε περισσότερα

Projekt zlepšení vybraných procesů ve společnosti TNS SERVIS s.r.o. Bc. Eva Mastná

Projekt zlepšení vybraných procesů ve společnosti TNS SERVIS s.r.o. Bc. Eva Mastná Projekt zlepšení vybraných procesů ve společnosti TNS SERVIS s.r.o. Bc. Eva Mastná Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cieľom danej diplomovej práce je využiť nadobudnuté znalosti v obore Priemyselné inžinierstvo

Διαβάστε περισσότερα

Projektovanie výrobných procesov a systémov

Projektovanie výrobných procesov a systémov INOVAÈNÉ CENTRUM AUTOMOBILOVEJ VÝROBY Európsky sociálny fond Projektovanie výrobných procesov a systémov Prof. Ing. Jozef KOVÁÈ, CSc. ISBN 80-8073-720-7 Autor: prof. Ing. Jozef KOVÁČ, CSc. Recenzent: Prof.

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta Katedra výkonových elektrotechnických systémov BAKALÁRSKA PRÁCA Rozvoj systémov manažérstva kvality v priemyselnej prai 2009 Peter Behro Obsah Úvod...4

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Controlling podniku nástroj riadenia Corporate controlling management tool

Controlling podniku nástroj riadenia Corporate controlling management tool Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra financií a účtovníctva Controlling podniku nástroj riadenia Corporate controlling management tool Diplomová práca Autor:

Διαβάστε περισσότερα

MAJETOK PODNIKU. Majetok tvoria všetky veci (hmotné aj nehmotné), ktoré podnik vlastní

MAJETOK PODNIKU. Majetok tvoria všetky veci (hmotné aj nehmotné), ktoré podnik vlastní MAJETOK PODNIKU Majetok tvoria všetky veci (hmotné aj nehmotné), ktoré podnik vlastní Majetok tvoria prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára a s ktorými vo vlastnom záujme

Διαβάστε περισσότερα

Základné ukazovatele rentability Rentabilita celkových aktív, resp. celkového kapitálu (ROA, resp. ROI, lebo aktíva a pasíva sa rovnajú) ROA = Z/AKT,

Základné ukazovatele rentability Rentabilita celkových aktív, resp. celkového kapitálu (ROA, resp. ROI, lebo aktíva a pasíva sa rovnajú) ROA = Z/AKT, PE2 otázka 3: Analýza ziskovosti podniku úloha analýzy ziskovosti v podnikaní, rozhodujúce faktory pôsobiace na vývoj ziskovosti, analýza tržieb a nákladov. Ziskovosť podniku predstavuje jeho rentabilitu.

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

TEÓRIA FIRMY: Výroba, Náklady

TEÓRIA FIRMY: Výroba, Náklady TEÓRIA FIRMY: Výroba, Náklady Prednáška 2. rozhodnutia na strane ponuky Hlavný cieľ firmy = maximalizácia zisku VÝROBA Čo je produkcia (výroba)? je proces, v rámci ktorého firmy kombinujú výrobné vstupy,

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

HODNOTENIE VÝKONNOSTI PODNIKU

HODNOTENIE VÝKONNOSTI PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOTENIE VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY

Διαβάστε περισσότερα

Efektívne riadenie cash flow firmy. Ing. Dušan Preisinger

Efektívne riadenie cash flow firmy. Ing. Dušan Preisinger Efektívne riadenie cash flow firmy Ing. Dušan Preisinger 1 Cash flow ukazovateľ finančného zdravia firmy Reprodukcia prevádzkového cyklu a zabezpečenie jej financovania sú ovplyvnené štruktúrou obežných

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

FINANČNÝ CONTROLLING

FINANČNÝ CONTROLLING Peter Gallo FINANČNÝ CONTROLLING Finančný controlling, finančná analýza a finančné plánovanie DOMINANTA 2016 1 FINANČNÝ CONTROLLING Finančný controlling, finančná analýza a finančné plánovanie Autor: Recenzia:

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

CIM Computer integrated manufacturing - Počítačom integrovaná výroba

CIM Computer integrated manufacturing - Počítačom integrovaná výroba CIM Computer integrated manufacturing - Počítačom integrovaná výroba Hlavná filozofia využitie počíta tačových prostriedkov a systémov na všetkých v úrovniach spojených s prípravou pravou výroby a výrobou.

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ

INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Ústav technológií a manažmentu INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ Prof. Ing. Milan KOVÁČ, DrSc. december 2003 INOVÁCIE A TECHNICKÁ TVORIVOSŤ Recenzenti:

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV KATEDRA SPOJOV

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV KATEDRA SPOJOV ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV KATEDRA SPOJOV Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v podmienkach Slovenskej pošty, a. s. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2007/2008

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

nie na vlastnú spotrebu v kotolni!

nie na vlastnú spotrebu v kotolni! Usmernenie k predkladaniu návrhov na určenie maximálnej ceny tepla na rok 2010 a 2011 podľa Výnosu z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 10. júna 2009 č.

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Cena a cenová politika organizace o.s. Hvězda. Matej Vlasko

Cena a cenová politika organizace o.s. Hvězda. Matej Vlasko Cena a cenová politika organizace o.s. Hvězda Matej Vlasko Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Predmetom tejto bakalárskej práce je analýza ceny a cenovej politiky v organizácii "Hvězda občanské sdružení"

Διαβάστε περισσότερα

Termíny otvorených kurzov v roku 2017

Termíny otvorených kurzov v roku 2017 Termíny otvorených kurzov v roku 2017 Metodiky zvyšovania efektívnosti procesov Skratka Názov kurzu Rozsah Jar 2017 Jeseň 2017 Str. Zlepšovanie procesov BSC Balanced Scorecard a meranie výkonnosti 1 deň

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Využití marketingového mixu pro zvýšení konkurenceschopnosti biomarketu U Zeleného stromu. Jana Kopuncová

Využití marketingového mixu pro zvýšení konkurenceschopnosti biomarketu U Zeleného stromu. Jana Kopuncová Využití marketingového mixu pro zvýšení konkurenceschopnosti biomarketu U Zeleného stromu Jana Kopuncová Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009 4 ABSTRAKT Abstrakt

Διαβάστε περισσότερα

KOMPLEXNÁ PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA (TPM) - harmonizácia výroby a údržby

KOMPLEXNÁ PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA (TPM) - harmonizácia výroby a údržby KOMPLEXNÁ PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA (TPM) - harmonizácia výroby a údržby doc. Ing. Miroslav RAKYTA, PhD. miroslav.rakyta@tpm.sk tpm@tpm.sk Charakteristika excelencie údržby (podľa Campbella) Stratégia Personálny

Διαβάστε περισσότερα

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania 2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania Akej chyby sa môžeme dopustiť pri meraní na stopkách? Ako určíme ich presnosť? Základné pojmy: chyba merania, hrubé chyby, systematické chyby, náhodné

Διαβάστε περισσότερα

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave Rovnováha firmy z pohľadu stabilného podnikania

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave Rovnováha firmy z pohľadu stabilného podnikania Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave Rovnováha firmy z pohľadu stabilného podnikania Projekt Bratislava 2012 O b s a h Úvod (3) 1. Podnikanie a ciele firmy (3 s.) 1.1 Maximalizácia

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

EKONOMIKA STAVEBNÉHO PODNIKANIA

EKONOMIKA STAVEBNÉHO PODNIKANIA SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA PROF. ING. IGOR TRÁVNIK, DRSC. A KOL. EKONOMIKA STAVEBNÉHO PODNIKANIA 2. VYDANIE, ELEKTRONICKÁ FORMA BRATISLAVA 2003 Autori: Prof. Ing. Igor

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

LAMA energy a.s. organizačná zložka

LAMA energy a.s. organizačná zložka LAMA energy a.s. organizačná zložka Šulekova 2, 811 06 Bratislava OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1902/B Cenník LAMA energy a.s. organizačná zložka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie malé podniky

Διαβάστε περισσότερα

11 FINANCOVANIE PODNIKU

11 FINANCOVANIE PODNIKU 11 FINANCOVANIE PODNIKU 11.1 Podnikové financie Podnik sa v priebehu svojej činnosti dostáva do rôznych vzťahov s rôznymi subjektami v rôznych oblastiach. Vzťahy týkajúce sa financií patria k tým najdôležitejším.

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla.

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ) podľa 12 ods. 10 a 14 ods. 3 písm.

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú Malým podnikom. ev. č. MP/1/2017

Cenník. za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú Malým podnikom. ev. č. MP/1/2017 Cenník za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú Malým podnikom ev. č. MP/1/2017 Bratislava, 1. december 2016 Účinnosť od 1. januára 2017 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú malým

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Metóda dielčích aktivít Diplomová práca Brno 2009 Michal Belko POĎAKOVANIE Ďakujem vedúcemu diplomovej práce doc. RNDr. Janovi Pasekovi, CSc. za cenné rady

Διαβάστε περισσότερα

c 2 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií 037/

c 2 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií 037/ c 2 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií zuzana.cierna@fem.uniag.sk 037/641 4140 definícia PODNIKOVÉ FINANCIE predstavujú sústavu peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní

Διαβάστε περισσότερα

Základy riadenia bezpečnosti podniku

Základy riadenia bezpečnosti podniku Prezentácia predmetu BEZPEČNOSŤ PODNIKU Prednášky 2. roč. inžinierskeho štúdia na VŠBM v Košiciach Imrich Dufinec Základy riadenia bezpečnosti podniku Imrich Dufinec 2013 1 Bezpečnosť podniku Dodávatelia

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Finančná analýza Výrobný podnik

Finančná analýza Výrobný podnik Martin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673/176, 018 61 Beluša, IČO: 46 366 172, DIČ: 1076568383 Finančná analýza Výrobný podnik Vypracoval: Ing. Martin Vrábel Tel.: 0902 067 075 E-mail: info@podnikovaanalyza.sk

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

11 Štatistická prebierka

11 Štatistická prebierka 11 Štatistická prebierka Štatistická prebierka patrí do skupiny stredne náročných štatistických metód používaných v oblasti riadenia kvality. Využíva sa na vstupnú, medzioperačnú, výstupnú výberovú kontrolu

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 27. 7. 2013 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 222 V Y H L Á Š K A Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Modely sieťovej analýzy

Modely sieťovej analýzy Modely sieťovej analýzy Sieťová analýza Sieťová analýza súbor modelov a metód založených na grafickom vyjadrení realizujúcich časovú, resp. nákladovú analýzu. Používa sa predovšetkým na prípravu a realizáciu

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

Projekt merania a riadenia finančnej výkonnosti podniku SESTAV, spol. s r. o. Bc. Ivana Gajdošová

Projekt merania a riadenia finančnej výkonnosti podniku SESTAV, spol. s r. o. Bc. Ivana Gajdošová Projekt merania a riadenia finančnej výkonnosti podniku SESTAV, spol. s r. o. Bc. Ivana Gajdošová Diplomová práca 2012 ABSTRAKT Cieľom diplomovej práce je návrh projektu merania a riadenia finančnej

Διαβάστε περισσότερα

ZABEZPEČOVANIE KVALITY

ZABEZPEČOVANIE KVALITY TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ KATEDRA INFORMATIZÁCIE A RIADENIA PROCESOV ZABEZPEČOVANIE KVALITY PROCESOV MARTA BENKOVÁ 2007 OBSAH 1 METÓDY ŠTATISTICKÉHO

Διαβάστε περισσότερα

Optimalizácia zásobovania lokálneho skladu Diplomová práca

Optimalizácia zásobovania lokálneho skladu Diplomová práca FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO Ekonomická a finančná matematika Optimalizácia zásobovania lokálneho skladu Diplomová práca Diplomant: Juraj Katriak Vedúci diplomovej práce:

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Ext. f. c 1. Podnikové financie. Ing. Zuzana Čierna. Katedra financií. 037/

Ext. f. c 1. Podnikové financie. Ing. Zuzana Čierna. Katedra financií. 037/ Ext. f. c 1 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií zuzana.cierna@fem.uniag.sk 037/641 4140 Obsah a zameranie predmetu 1/2 Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s fundamentálnymi otázkami teórie

Διαβάστε περισσότερα

Návrh využití finančních fondů EU pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti XYZ. Bc. Zuzana Lichvárová

Návrh využití finančních fondů EU pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti XYZ. Bc. Zuzana Lichvárová Návrh využití finančních fondů EU pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti XYZ Bc. Zuzana Lichvárová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práca sa zaoberá problematikou moţnosti čerpania finačných

Διαβάστε περισσότερα

7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ

7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ 7. Aplikácia matematických metód v krízovom plánovaní 7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša aj negatívne dopady, medzi ktoré patrí stále väčšia

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

= + + + = + β β β β β ( ) β β = + = = = = + + + + = = + + = + + = + + + = + + + = + + = + + = + + + = + + + [ = = ] = = + + + = + = = = = = = = = = = = [ = = [ ] = = ] = + + + + [ = ] = + = = + + =

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 6. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 248 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH MARKETINGOVEJ STRATÉGIE VYBRANÉHO PODNIKU

NÁVRH MARKETINGOVEJ STRATÉGIE VYBRANÉHO PODNIKU Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica NÁVRH MARKETINGOVEJ STRATÉGIE VYBRANÉHO PODNIKU Diplomová práce Valiašková Ingrida jún 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Ukazovatele merania výkonnosti

Ukazovatele merania výkonnosti Ukazovatele merania výkonnosti Ke ste schopní mera to, o om hovoríte, a vyjadri to íslami, potom o tom nieo viete. V opanom prípade je vaše poznanie chabé. W.Thomson Vypracoval: RNDr. Marta Krajíová Aktualizovaný

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Úvod...2 Vzťahy medzi jednotlivými modulmi EasyIS: Inštalácia Inštalácia aplikácie Inštalácia Firebird SQL Servera...

Obsah Úvod...2 Vzťahy medzi jednotlivými modulmi EasyIS: Inštalácia Inštalácia aplikácie Inštalácia Firebird SQL Servera... Obsah Úvod...2 Vzťahy medzi jednotlivými modulmi EasyIS:...3 1. Inštalácia...4 1.1 Inštalácia aplikácie...4 1.2 Inštalácia Firebird SQL Servera...4 2. Nastavenia...5 2.1 Nastavenia v EasyIS.ini...5 3.

Διαβάστε περισσότερα

b) DPH na odpočítanie 0, c) cena spolu 3, Zúčtovanie stravovania poskytovaného zamestnancom na základe vyúčtovania (faktúry)

b) DPH na odpočítanie 0, c) cena spolu 3, Zúčtovanie stravovania poskytovaného zamestnancom na základe vyúčtovania (faktúry) Kalkulácia ceny jedla uhrádzaná zamestnancami (v ): 2,76 cena jedla (stravného lístka) vrátane DPH -1,98 zákonný príspevok vo výške 71,9 % z ceny jedla podľa 152 Zák. práce (maximálne 55% zo sumy stravného)

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Stratégia je model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku.

Stratégia je model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku. I. ČASŤ ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU 1. Aký bol pôvodný význam pojmu stratégia? Podľa tohtoročných prednášok: stratos (armáda) + agos (vediem) =) vojenské umenie stratégia je príprava

Διαβάστε περισσότερα

Zborník z 2. ročníka. súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia

Zborník z 2. ročníka. súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia 2008 Zborník z 2. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia Socha Tri grácie je starogrécky originál vystavený v múzeu Louvre v Paríži. Tri grácie, nazývané aj charitky,

Διαβάστε περισσότερα

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom.

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom. Príloha č. 11 V 24 ods. 6 zákona: Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti z devízového účtu, sa môže použiť na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom spôsobom, keď

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Stanovenie nákladov vlastného kapitálu metódou Build up 1

Stanovenie nákladov vlastného kapitálu metódou Build up 1 prof.ing.eva Horvátová, PhD. Stanovenie nákladov vlastného kapitálu metódou Build up 1 V rámci postupnosti krokov pri stanovení nákladov vlastného kapitálu na základe metódy Build up (stavebnicovej metódy)

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

FYZIKÁLNEHO EXPERIMENTU VANIA VZDELÁVANIA. RNDr. Karol Kvetan, CSc. Ing. Robert Riedlmajer, PhD.

FYZIKÁLNEHO EXPERIMENTU VANIA VZDELÁVANIA. RNDr. Karol Kvetan, CSc. Ing. Robert Riedlmajer, PhD. DIAĽKOV KOVÉ OVLÁDANIE FYZIKÁLNEHO EXPERIMENTU AKO SÚČASS ASŤ E-LEARNINGOVÉHO VZDELÁVANIA VANIA RNDr. Karol Kvetan, CSc. Ing. Robert Riedlmajer, PhD. Je známa skutočnosť, že výučba technických disciplín

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN ANALÝZA PRODUKCIE EMISIÍ CO 2 Z DOPRAVY V SR 1 Daniel Konečný, 2 Vladimír Konečný 1. Úvod Takmer každá ľudská aktivita ovplyvňuje životné prostredie. Rozvoj rôznych oblastí hospodárstva, a s tým spojený

Διαβάστε περισσότερα