ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική Ώπα:4 η 4 η Ενόηηηα: Ειζαγωγή ζηα απλά κλάζμαηα: Κεθάλαιο 22 (Διζαγωγή ζηα κλάζμαηα) <<Η ζςνηαγη>> ζελ Διδάζκων: Κούζληρ Ηλίαρ Α.Δ.Μ:2193 Δ Δξάμηνο Αποζπαζμάνορ εκπαιδεςηικόρ: Βαζιλούδηρ Κωζηανηίνορ 1

2 4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Σε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα γίλεη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ θιαζκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπο ζα γίλεη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ηέηαξηα, ζε ζπληαγέο δαραξνπιαζηηθήο, ζε ζρήκαηα κε άμνλεο ζπκκεηξίαο, ζηα ηέηαξηα ηνπ θηινχ αιιά θαη ζε θαξακέιεο θαη άιια αληηθείκελα. Τν ζρήκα ηνπ θιάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζε απηήλ ηελ εηζαγσγηθή θάζε είλαη ην κέξνο φιν ζε ζπλερή πνζά αιιά θαη ζε δηαθξηηά αληηθείκελα. Σε απηήλ ηελ ηάμε έλαο βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα ζπλδέζνπλ νη καζεηέο ηελ πνζφηεηα ηεο θιαζκαηηθήο κνλάδαο κε ηελ νλνκαζία θαη ηε ζπκβνιηθή γξαθή ηνπ θιάζκαηνο. Φξεζηκνπνηνχληαη δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη επνπηηθά πιηθά πνπ είλαη νηθεία ζηα παηδηά γηα λα παξνπζηαζηνχλ νη θιαζκαηηθνί αξηζκνί. Τα παηδηά βιέπνπλ ηα θιάζκαηα ζαλ κέξε κηαο αθέξαηεο κνλάδαο ή κέξε ελφο ζπλφινπ. Ζ αληίιεςε κέξνο-φινπ ζεσξεί ηνλ ξεηφ αξηζκφ σο νιφηεηα πνπ ζπληίζεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δηαθξηηψλ κεξψλ. Γηα ην θιάζκα α/β, ην φιν ρσξίδεηαη ζε β θνκκάηηα, θάζε θνκκάηη ζπκβνιίδεηαη κε 1/β. Τν α/β αλαπαξηζηά ηα α θνκκάηηα απφ ηα β. Τν «φιν» κπνξεί λα είλαη κηα ζςνεσήρ πνζφηεηα φπσο νη πίηζεο, νη ηνχξηεο πνπ δελ είλαη ρσξηζκέλεο ζε θνκκάηηα, δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θηι. Μπνξεί λα είλαη επίζεο έλα ζχλνιν απφ διακπιηέρ πνζφηεηεο φπσο ηα δηάθνξα αληηθείκελα, ηα άηνκα, θηι. 4.2 ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ Ζ/Υ θαη πξνηδέθηνξαο Φχιια εξγαζίαο Πίλαθαο, θηκσιίεο, γθνθξέηεο, θαξακέιεο, πνξηνθάιηα ιεκφληα, κήια θφιιεο Α ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Ζ δηδαζθαιία ζα δηαξθέζεη 45 ιεπηά. 2

3 4.4 ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα: ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζρεηηθέο κε ηα θιάζκαηα θαη λα εκβαζχλνπλ ζηε ζεκαζία ηνπο πξαγκαηνπνηνχλ ρσξηζκνχο δηπιψζεηο θαη κνηξαζηέο ζε ίζα κέξε θαη λα αμηνινγνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξηδίσλ δηαλνκήο ζπλδέζνπλ ηε γξαθή ησλ θιαζκαηηθψλ κνλάδσλ κε ην κέξνο ηνπ φινπ κηαο πνζφηεηαο 4.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ-ΠΡΟΤΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ Σχκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα νη θιαζκαηηθνί αξηζκνί αιιά θαη νη δεθαδηθνί αξηζκνί εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Γ ηάμε. Τν εηζαγσγηθφ απηφ κάζεκα έρεη σο ζηφρν λα ελεξγνπνηήζεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα θιάζκαηα. Οη καζεηέο δηαζέηνπλ κηα ζεηξά απφ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Τέηνηεο είλαη νη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαζεκεξηλή γιψζζα φπσο: <<ζα έξζσ ζε έλα ηέηαξην ηεο ψξαο>>. Γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηα θιάζκαηα είλαη επίζεο, απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαίξεζε φπσο ζε θαηαζηάζεηο κνηξαζηάο θαη ρσξηζκνχ ζε ίζα κέξε. Ζ άηππε γλψζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά αθνξά θπξίσο ηνπο αθέξαηνπο αθνχ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εμεγνχλ ζέκαηα κε ηα θιάζκαηα. Βιέπνπλ ην θιάζκα σο κέξνο ελφο φινπ αιιά δε κπνξνχλ λα ην εθθξάζνπλ κε ηε ζπκβνιηθή ηνπ κνξθή. 4.6 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: α)ζ δαζκαλοκενηπική μέθοδορ ζηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, β)η βιωμαηική μέθοδορ αθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ψξα θαη ζπληαγέο, δειαδή πξάγκαηα πνπ ηα ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, βησκαηηθφ είλαη θαη ην παηρλίδη ηεο αγνξάο, γ)ε ανακαλςπηική μέθοδορ αθνχ ηα παηδηά νδεγνχληαη ζηε λέα γλψζε κφλα ηνπο αλαθαιχπηνληαο κέζα απφ ηηο αζθήζεηο ζηα θχιια εξγαζίαο ηη εθθξάδεη έλα θιάζκα(ην κέξνο ελφο φινπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δίλεηαη ε επίζεκε νξνινγία, δ) ε ομαδοζςνεπγαηική μέθοδορ θαζψο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο κειεηνχλ εξεπλνχλ ιχλνπλ πξνβιήκαηα νκαδηθά, ε)ζ διαθεμαηική μέθοδορ θαζψο γίλεηαη κηθξή ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηε γιψζζα θαη ηε γεσγξαθία. 3

4 4.7 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Διζαγωγή ζηην νέα έννοια- Διζαγωγική δπαζηηπιόηηηα 15 λεπτά Αξρηθά, αθεγήζεθα ζηνπο καζεηέο ην παξακχζη κε ηνλ Σξεθ. Ζ αθήγεζε ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ παξάιιειε πξνβνιή εηθφλσλ ψζηε λα πξνζειθχζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Ταπηφρξνλα, δίλνληαλ θχιια εξγαζίαο ζηα παηδηά πνπ αθνξνχζαλ ην παξακχζη θαη κε ηα νπνία ηνπο δεηνχληαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ήξσα ζηηο δνθηκαζίεο πνπ πεξλά. Έηζη, ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζην παξακχζη θαη λα θξαηήζνπλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηελ πξνζνρή ηνπο γηα ην κάζεκα. Τα απνηειέζκαηά ηνπο ηα αλαθνίλσλαλ δπλαηά ζε φιε ηελ ηάμε. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αλαθάιπςαλ ην ηη εθθξάδνπλ ηα ζχκβνια πνπ ηα ζπλαληνχλ ζε ζπληαγέο αιιά θαη φηαλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάθνπλ ηελ ψξα. Δπιζημοποίηζη-ανακοίνωζη ηηρ νέαρ γνώζηρ 10 λεπτά Μεηά ην παξακχζη θαη αθνχ ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε ηε κνξθή ησλ θιαζκάησλ κέζα απφ ηελ ζπληαγή θαη ηελ ψξα, αλαθάιπςαλ φηη ην ζχκβνιν απηφ πνπ γξάθνπλ, βιέπνπλ ζηηο ζπληαγέο, ζηελ ψξα εθθξάδεη ην κέξνο ελφο φινπ θαη νλνκάδεηαη θιάζκα. Τα παηδηά νδεγήζεθαλ κφλα ηνπο ζηε λέα γλψζε κε ηελ απιή θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ. Σηε θάζε έγηλε θαη ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο αθνχ ζα ηνπο κίιεζα γηα ηα αξηζκεηηθά επίζεηα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ νλνκαζία ηνπ αξηζκεηή θαη ηνπ παξνλνκαζηή. Αζκήζειρ εθαπμογήρ και εμπέδωζηρ 20 λεπτά 1 ε. Αξρηθά, κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο θφιιεο αλαθνξάο Α4. Σηε ζπλέρεηα, ζα ηνπο δεηήζεθε λα βξνπλ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλερείο δηπιψζεηο σζφηνπ ην ραξηί λα κνηξαζηεί ζε 8 ίζα θνκκάηηα. Αθνινχζεζε θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν δεηνχληαλ απφ ηα παηδηά λα θφςνπλ θνκκάηηα απφ ην θχιιν θαη λα ηα εθθξάζνπλ απηά σο θιάζκαηα ηφζν ιεθηηθά φζν θαη αξηζκεηηθά(κε κνξθή θιάζκαηνο). 2 ε. Σηε ζπλέρεηα, κνηξάζηεθε θχιιν εξγαζίαο ην νπνίν πεξηειάκβαλε άζθεζε φπνπ εκθαλίδνληαλ ζηα παηδηά ζεκαίεο απφ δηάθνξεο ρψξεο (νη ζεκαίεο απηέο απνηεινχληαη απφ ίζα ηκήκαηα ηα νπνία είλαη ρξσκαηηζηά). Εεηνχληαλ απφ ηα παηδηά λα βξνπλ ηη κέξνο ηεο ζεκαίαο απνηειεί έλα επηιεγκέλν ρξψκα πνπ απνηειεί θαη θνκκάηη ηεο θαη λα ην εθθξάζνπλ αξηζκεηηθά κε κνξθή θιάζκαηνο. Με ηελ άζθεζε απηή έγηλε θαη ζχλδεζε κε ηε γεσγξαθία. 3 ε Παηρλίδη Αγνξάο. Σε θάζε νκάδα δφζεθε έλα θαιάζη θαη ηα παηδηά έπξεπε λα ην γεκίζνπλ κε πξντφληα πνπ ηα <<αγφξαδαλ>> απφ ην κπαθάιηθν. Έμη αληηθείκελα ζπληζηνχζαλ ην θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο. Έλα ηκήκα γηα παξάδεηγκα ην 1/6 ζα έπξεπε λα ην γεκίζνπλ κε δαραξσηά ηα 3/6 κε θξνχηα θαη ηα 2/6 κε ραξηηθά. Οη νκάδεο ζπδεηνχζαλ ην ηη ρξεηάδνληαλ θαη έλαο εθπξφζσπφο ηνπο ζεθσλφηαλ θαη ζα έπαηξλε ηα πξντφληα απφ ην κπαθάιηθν. 4

5 4.8 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Όπσο ζεκεηψλεηαη θαη παξαπάλσ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο δελ έρεη πξνβιεθζεί μερσξηζηή θάζε αμηνιφγεζήο ηεο ή αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ζα αμηνινγείηαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα λα θηλείηαη ζπλερψο κεηαμχ ησλ ζξαλίσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη θαη κέζσ ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζα δίλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη εξγαζίεο αιιά θαη κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεθκεξίσζεο ησλ απαληήζεσλ απηψλ. Έηζη, ινηπφλ, ε δηδαζθαιία πεξηνξίζηεθε ζηελ επίιπζε θάπνησλ αζθήζεσλ. Απηέο, φκσο, απνηέιεζαλ έλα είδνο αμηνιφγεζεο, αθνχ ηθαλνπνηνχζαλ ηνλ γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο δειαδή ηε ζχλδεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θιαζκάησλ κε ηα ζχκβνιά ηνπο. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε ινηπφλ θάπνην θχιιν εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αθνκνίσζαλ ηελ θαηλνχξηα γλψζε. Απηφ έγηλε, δηφηη δελ ζα ππήξρε ρξφλνο λα επηιπζεί έλα ηέηνην θχιιν εξγαζίαο, αθνχ είρα ζρεδηάζεη ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο λα αλαθέξσ θαη θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη παξαπάλσ απφ απηφ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην: Ζ αμηνιφγεζε ζε απηφ ην ζεκείν είρε ηε κνξθή νκαδηθνχ, παηρληδηνχ κεηαμχ νκάδσλ(παηρλίδη κε ην παληνπσιείν). Αλ ηα παηδηά έδεηρλαλ φηη κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε απηφ ην παηρλίδη ζα έθξηλα φηη έρνπλ θαηαθέξεη λα εηζέιζνπλ ζηελ έλλνηα ησλ θιαζκάησλ αθνχ κε απηφ ην παηρλίδη εξκελεχνπλ κνξθέο θιαζκάησλ πνπ ήδε έρνπλ ζπλαληήζεη φπσο ην ½(ην βιέπνπλ ζαλ έλα απφ ηα δχν κέξε) αιιά θαη κνξθέο θιαζκάησλ πνπ δελ ηηο έρνπλ μαλαδεί φπσο ην 3/6 θαη πξνζπαζνχλ λα ηα εμεγήζνπλ. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ επηηπρψο ζηελ άζθεζε αθνχ θαη ην 3/6 κπφξεζαλ λα ην δνπλ ζαλ ηξία απφ ηα έμη κέξε(κέξνο φιν). Γεληθά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαίλεηαη λα δπζθνιεχηεθαλ λα θαηαλνήζνπλ απφ ηελ αξρή ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο αθνχ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έξρνληαλ ζε επαθή κε ηα ζχκβνιά ηνπο. Ήηαλ πνιχ ιίγνη νη καζεηέο πνπ ήδε γλψξηδαλ ηελ νξνινγία ηνπ. Δπνκέλσο, νη επηδφζεηο ηνπο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα θαιέο. Αιιά φζν πξνρσξνχζε ην κάζεκα θαη αθνχ ελεξγνπνίεζαλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο κε ηα πξψηα θχιια εξγαζίαο θαη κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο άξρηζαλ ζηγά-ζηγά λα ηα θαηαιαβαίλνπλ λα κπαίλνπλ ζην λφεκά ηνπο ζπλδένληαο ην κέξνο φιν γηα ην νπνίν κηινχζαλ κε ηα ζχκβνια ησλ θιαζκάησλ θαη λα ιχλνπλ ηηο αζθήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηθαλνπνηήζεθαλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη απηήο θαη γλσζηνπνηήζεθε θάηη θαηλνχξην ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο νη νπνίνη ην αγλννχζαλ παληειψο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε χπαξμε ελφο μερσξηζηνχ θχιινπ εξγαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο δελ ήηαλ θαη απαξαίηεηε. 5

6 5. AΥΤΟΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ Γεληθά ε δηδαζθαιία θχιεζε νκάια θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ηφζν απφ παηδαγσγηθή φζν θαη απφ δηδαθηηθή πιεπξά αθνχ νη ζηφρνη ηεο επηηεχρζεθαλ. Όια φζα ιέγνληαλ ήηαλ αηηηνινγεκέλα κε επηρεηξήκαηα θαη απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα, ππήξρε έλαο θχξηνο άμνλαο(απηφο ηεο εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζηελ έλλνηα ησλ θιαζκάησλ) θαη ζηνρνί πνπ πξνζάξκνζαλ θαηάιιεια ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ ηα παηδηά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη θαηάιιειν επνπηηθφ πιηθφ πνπ θξαηνχζε ακείσηε ηελ πξνζνρή θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Τν κάζεκα ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηε ινγνηερλία αθνχ μεθίλεζε κε ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο. Ζ ππνβνιή ησλ παηδηψλ ζε έλα παξακχζη θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ηελ πξνζνρή ηνπο, αθφκε θαη ηελ έθπιεμή ηνπο αθνχ ήηαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ζπλεζίζεη. Με ηε κέζνδν απηή ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο πξνππάξρνπζεο γλψζεηο πνπ έρνπλ πάλσ ζηα θιάζκαηα θαη ηηο έρνπλ απνθηήζεη απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ψζηε αθνχ έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε θάηη πνπ ήδε έρνπλ γλσξίζεη λα εηζάγνπλ ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο. Τα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην παξακχζη αθνχ γίλνληαη θαη απηνί ήξσεο ηεο ηζηνξίαο βνεζψληαο ην shrek λα πεξάζεη ηηο δνθηκαζίεο. Τν παξακχζη είρε δεκηνπξγεζεί απφ κέλα ηνλ ίδην θαη ζεσξψ πσο κε απηφ θαηάθεξα λα πεηχρσ ην ζηφρν πνπ είρα ζέζεη δειαδή λα ελεξγνπνηήζσ ηηο πξνππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα θιάζκαηα.τα πξψηα θχιια εξγάζηαο ήηαλ ζρεδηακέλα κε βάζε ηα κνληέια ηεο πεξηνρήο ή εκβαδνχ θαη ζπλφινπ πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θιαζκαηηθψλ ελλνηψλ. Ωζηφζν, ν ζρεδηαζκφο ηνπο ζα κπνξνχζε λα έρεη επηκειεζεί πεξηζζφηεξν κε θαιχηεξε έθθξαζε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ζηηο νδεγίεο αιιά θαη λα θαιχπηεη ιεπηνκεξέζηεξα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Γηα παξάδεηγκα έπξεπε λα ηνλίδεηαη πσο θάζε θνξά ν shrek έπεξλε ίζα κέξε απφ ην φιν ησλ πνζνηήησλ ησλ ζπζηαηηθψλ. Σε απηά ηα ηξία πξψηα θχιια εξγαζίαο νη αζθήζεηο αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξία θαη αθνξνχλ ζπζηαηηθά ζπληαγψλ, ηέηαξηα ηεο ψξαο πνπ είλαη γλσζηά ζηα παηδηά απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Με απηέο ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ έλλνηα ησλ θιαζκάησλ θαη λα θάλνπλ κηα πξψηε άηππε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπκβφισλ ησλ θιαζκάησλ θαη ηεο έλλνηάο ηνπο. Έηζη, κέζα απφ ηα θχιια εξγαζίαο θαη ην παξακχζη, ηα παηδηά άξρηζαλ ζηγά ζηγά κε ζηαδηαθά βήκαηα λα αλαθαιχπηνπλ ηα ίδηα ηε λέα έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο θαη λα θηάζνπλ κφλα ηνπο ζηελ επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο κε ηε θαζνδήγεζή κνπ κέζσ εξσηήζεσλ. Σηε θάζε απηή(επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο) ηα παηδηά γλψξηζαλ ηε ζπκβνιηθή κνξθή ηνπ 6

7 θιάζκαηνο, ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκεηή θαη ηνπ παξνλνκαζηή θαη έκαζαλ λα ηα δηαβάδνπλ. Έδψ έγηλε έλα δηδαθηηθφ ιάζνο αθνχ μεθίλεζα λα εμεγψ απφ ηνλ αξηζκεηή ην ηη εθθξάδεη έλα θιάζκα θαη λα θάλσ ηελ νλνκαηνινγία ηνπ. Σην ζεκείν απηφ έγηλε θαη ζπλδεζε κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο αθνχ θαηά ηελ αλάγλσζε ηα παηδηά ζπκήζεθαλ ηα αξηζκεηηθά επίζεηα. Όπσο θάλεθε ε ζχλδεζε απηή ήηαλ ππεξβνιηθή αθνχ ηα παηδηά δε γλψξηδαλ θαιά ηνπο φξνπο θαη απνπξνζαλαηνιίζηεθαλ γηα ιίγν απφ ην γεληθφ ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο. Τν κάζεκα ζπλερίζηεθε κε αζθήζεηο εκπέδσζεο πνπ δφζεθαλ ζηα παηδηά γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο λέαο γλψζεο. Με ηε πξψηε άζθεζε ηα παηδηα παίξλνληαο έλα θχιιν θαη βξίζθνληαο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ έθηαζαλ απφ ην έλα δεχηεξν ζηαδηαθά βήκα βήκα ζην έλα φγδνν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζαλ ζε νκαδηθή ιχζε ησλ δεηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο. Ζ άζθεζε απηή θάλεθε λα βνήζεζε πνιχ ηα παηδηά αθνχ αθφκε θαη φζα απφ απηά δελ είραλ σο ηψξα θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο ηα θαηάιαβαλ θαη παξαθνινχζεζαλ κέζα απφ ηηο δηπιψζεηο ζην ραξηί πσο μεθηλψληαο απφ ην 1/2 θηάλνπκε ζην 1/8. Ζ επφκελε άζθεζε αθνξνχζε ην ζπζρεηηζκφ ηνλ θιαζκαηηθψλ ζπκβφισλ κε ηε ζεκαζία ηνπο, ππήξραλ ζεκαίεο γηα ηηο νπνίεο ηα παηδηά έιεγαλ θάπνην ρξψκα ηη κέξνο ηνπ φινπ ηεο ζεκαίαο απνηειεί. Ζ ηειεπηαία άζθεζε είρε κνξθή παηρληδηνχ εγψ ήκνπλ ν κπαθάιεο είρα δηάθνξα πξνηφληα θαη ηα παηδηά έπξεπε λα γεκίζνπλ ην θαιάζη βάδνληαο έλα κέξνο απφ θάζε πξνηφλ(ηελ πνζφηεηα ησλ πξνηφλησλ ηελ έβιεπαλ απφ ηε ιίζηα κε ηα ςψληα). Ζ άζθεζε απηή πξνρσξνχζε ηε δηδαζθαιία παξαπέξα μεθεχγνληαο απφ ηελ απιή εηζαγσγή ζηα θιάζκαηα. Σηφρνο ηεο ήηαλ λα δνχκε πνηα είλαη ηα φξηα ησλ παηδηψλ πφζν κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα επεθηείλνπλ απηά πνπ έκαζαλ λα βξνπλ ηα φξηά ηνπο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο βνήζεζε πνιχ ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε νκάδεο. Ωζηφζν, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ηα παηδηά εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, αθνχ σο ηψξα ηα ζξαλία ήηαλ ζηεκέλα ην έλα πίζσ απφ ην άιιν, θαη παξφιν πνπ απηφ ήηαλ θάηη πνπ ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα ηα παηδηά δελ ιεηηνχξγεζε φπσο πεξίκελα. Τα παηδηά δελ ήμεξαλ πψο λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζσζηά, πσο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ θάηη φινη καδί, πψο λα δνπιέςνπλ ζαλ νκάδα. Τν απνηέιεζκα ήηαλ θάπνηεο θνξέο νξηζκέλα παηδηά λα ιεηηνπξγνχλ αηνκηθά θαη κάιηζηα λα αληαγσλίδνληαη ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα νκάδα κε απηά. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο θάπνηα παηδηά απνκφλσλαλ θάπνηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη απέθεπγαλ λα κηιήζνπλ καδί ηνπο γηαηί δε ηα ζέιαλ ζηε παξέα ηνπο. Ζ πξαγκαηηθή νκαδηθή εξγαζία ησλ νκάδσλ θάλεθε ζην παηρλίδη κε ην παληνπσιείν, ην νπνίν ην αληηκεηψπηζαλ θαζαξά ζαλ θάηη πνπ δε κπνξνχζαλ λα ην θαηαθέξνπλ κφλνη ηνπο θαη ρξεηάδνληαλ απαξαίηεηα ηελ αξσγή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Αλ γλψξηδα ινηπφλ θαιχηεξα ηνπο καζεηέο, ηα πξνβιήκαηα ηνπο ηηο ζρέζεηο ηνπο ζα κπνξνχζα λα είρα θηηάμεη νκάδεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ επηθνδνκνηηηθφηεξα. Άιιν ζηνηρείν πνπ βνήζεζε πνιχ ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ην επνπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν γηα ην παξακχζη φζν θαη γηα ηε λέα γλψζε αθνχ έγηλε παξνπζίαζε κε εηθφλεο κέζα απφ ην power point. Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο έπαημαλ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 7

8 φπσο ην ραξηί πνπ δίπισλαλ ηα παηδηά αιιά θαη ην θαιάζη κε ηα πξνηφληα ζην παηρλίδη κε ην κπαθάιη. Τα κέζα απηά φπσο θαη ην παηρλίδη κε ην παληνπσιείν πνπ δεκηνχξγεζα θαηάθεξαλ λα αλάςνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη εδψζαλ ζηε κάζεζε βησκαηηθφ ραξαθηήξα. Παξφια ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο κνπ είκαη επραξηζηεκέλνο κε ην απνηέιεζκα θαη δε ζα έθαλα ξηδηθέο αιιαγέο γηαηί φια φζα ζρεδίαζα ήηαλ απηά πνπ ήζεια λα δνθηκάζσ θαη κε βνήζεζαλ λα δσ πσο κπνξψ λα ηα ρεηξηζηψ θαη πσο κπνξψ λα αληαπεμέιζσ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο. Αιιαγέο ζα πξαγκαηνπνηνχζα φπσο αλάθεξα θαη παξαπάλσ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ζηε δηαρείξεζε ηνπ ρξφλνπ.σπγθεθξηκέλα, αληί λα κνηξάζσ ηα θχιια εξγαζίαο έλα-έλα ζηα παηδηά ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ ηνπο ηα κνίξαδα φια καδί κε απνηέιεζκα κεξηθά λα πξνρσξάλε πην γξήγνξα ζηα παξαθάησ. Δπίζεο, ε δηδαζθαιία κνπ ήηαλ πνιχ θνξησκέλε κε πςειφ επίπεδν κάζεζεο κε απνηέιεζκα ζε νξηζκέλα ζεκεία λα μεθεχγεη απφ κηα απιή εηζαγσγή ζηα θιάζκαηα θαη λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζηελ έλλνηά ηνπο. Έηζη, ζα κπνξνχζα λα απινπνηήζσ ιίγν ηεο αζθήζεηο βάδνληαο πην εχθνινπο αξηζκνχο. Ο κεγάινο θφξηνο είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιχ γξήγνξνη ξπζκνί ζηε δηδαζθαιία ρσξίο λα γίλεηαη εθηελέζηεξε εκβάζπλζε ζπδήηεζε αλάιπζε απνξηψλ ησλ αζθήζεσλ θαη ηεο λέαο γλψζεο( έπξπεπε λα πξνιάβσ λα πσ θαη λα θάλσ πνιιά πξάγκαηα θαη λα αζθψ ηδηαίηεξε πίεζε ζηα παηδηά). Με ιηγφηεξεο θαη πην απιέο αζθήζεηο δε ζα αληηκεηψπηδα ηέηνηα πξνβιήκαηα. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κνιέδα, Δ. (2000). Γνωζιολογική και Γιδακηική πποζέγγιζη ηων ηοισειωδών Μαθημαηικών Δννοιών. Δθδφζεηο Leader Books, Αζήλα. Van de Walle, J. (2005). Μαθημαηικά για ηο Δημοηικό και ηο Γςμνάζιο. Μια Εξελικηική Διδαζκαλία. Δπηκειεηήο: Τξηαληαθπιιίδεο Τξηαληάθπιινο. Δθδφζεηο: Τππσζήησ. Αζήλα. Κεθάιαηα Γηα ηε δηδαθηηθή ζεσξία θαη ηε καζεκαηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ζεκεηψζεηο απφ ην κάζεκα δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ θχξηνπ Φ. Λεκνλίδε 8

9 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βνήζεζε ην Σξεθ λα καδέςεη αθξηβψο ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηηάμεη ην αληίδνην ρξσκαηίδνληάο ηα θαη ζπκπιεξψλνληαο ηηο πξνηάζεηο. Άζκηζη 1 Όηαλ λίθεζε ην δξάθν πήξε. απφ ηα.. αβγά αβγψλ Πήξε δειαδή γηα ηε ζπληαγή ηνπ ην ησλ Άζκηζη 2 Όηαλ λίθεζε ηνπο ηππφηεο πήξε απφ ηα. κέξε νιφθιεξεο ηεο πίηζαο... Πήξε δειαδή γηα ηε ζπληαγή ηνπ ην ηεο πίηζα... 9

10 Άζκηζη 3 Απφ ην κπνπθάιη κε ην λεξφ ηεο δσήο πνπ θέξδηζε απφ ην βαζηιηά ην κέξνο Τνπ λεξνχ πνπ θξάηεζε ήηαλ. Γειαδή πήξε γηα ηε ζπληαγή ηνπ ην... ηνπ λεξνχ... Δλψ ην κέξνο ηνπ αιεπξηνχ πνπ θξάηεζε απφ ην δνρείν ήηαλ Γειαδή, πήξε γηα ηε ζπληαγή ηνπ ηo... ηνπ αιεπξηνχ

11 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 Ο Σξεθ έθαλε έλα ηέηαξην ηεο ψξαο γηα λα καδέςεη θάζε ζπζηαηηθφ. Σθηάζε κέξνο ηνπ ξνινγηνχ πνπ ζα έρεη θαιχςεη ν ιεπηνδείθηεο φηαλ ν Σξεθ: Α) ζα έρεη καδέςεη ην αβγφ ηνπ δξάθνπ, δειαδή κεηά απφ 4 1 (έλα ηέηαξην)ηεο ψξαο Β) ζα έρεη καδέςεη ηε πνζφηεηα ηεο πίηζαο πνπ ρξεηάδεηαη κεηά απφ 4 2 (δχν ηέηαξηα) ηεο ψξαο Γ) ζα έρεη καδέςεη ην λεξφ θαη ην αιεχξη πνπ ρξεηάδεηαη 4 4 (ηέζζεξα ηέηαξηα) ηεο ψξαο 11

12 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3 Σηα ζρήκαηα πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο βξείηε ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο θαη δηπιψζηε ηα ψζηε νη άθξεο ηνπο λα ζπκπέζνπλ. Να επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία άιιεο δχν θνξέο. Σηε ζπλέρεηα αλνίμηε ηα θχιια. Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Πφζα θνκκάηηα δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηηο δηπιψζεηο; Αλ θφςεηο έλα θνκκάηη απφ απηά ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Τη κέξνο ηνπ αξρηθνχ θνκκαηηνχ απνηειεί ην ηκήκα πνπ έθνςεο; Γξάςε κε ιφγηα:. Γξάςε κε θιάζκα: Αλ θφςεηο 3 θνκκάηηα απφ απηά ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Τη κέξνο ηνπ αξρηθνχ θνκκαηηνχ απνηειεί ην ηκήκα πνπ έθνςεο; Γξάςε κε ιφγηα:. Γξάςε κε θιάζκα:. Αλ θφςεηο 6 θνκκάηηα απφ απηά ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Τη κέξνο ηνπ αξρηθνχ θνκκαηηνχ απνηειεί ην ηκήκα πνπ έθνςεο; Γξάςε κε ιφγηα:. 12

13 Γξάςε κε θιάζκα:. ημαίερ και κλάζμαηα π.τ. Η σημαία της Γαλλίας αποτελείται από 3 ίσα κομμάτια Κάθε ένα κομμάτι είναι το ένα τρίτο (1/3) της σημαίας. Όλα τα κομμάτια μαζί υτιάτνοσν μια ολόκληρη σημαία της Γαλλίας. Γράψε το κλάσμα ποσ πρέπει στα κενά Το μαύρο τρώμα στη σημαία τοσ Βελγίοσ είναι το: Το κόκκινο τρώμα στη σημαία της Μάλτας είναι το: Το μπλε τρώμα στη σημαία τοσ Παναμά είναι το: Το μπλε τρώμα στη σημαία της Σιέρα Λεόνε είναι το: Το κόκκινο τρώμα στη σημαία της Πολωνίας είναι το: 13

14 Γέκηζε ην θαιάζη ζνπ κε έμη αληηθείκελα απφ ην παληνπσιείν. Όκσο πξφζεμε ην 1 3 ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαιαζηνχ πξέπεη λα είλαη δαραξσηά πξντφληα, ηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα είλαη θξνχηα θαη ηα ραξηηθά. Δπέιεμε ηα πξντφληα πνπ 6 πξέπεη λα πξνζζέζεηο ζην θαιάζη. Μςζηική ζςνηαγή 14

15 Μια φορά και ζναν καιρό ςτο βαςίλειο τθσ πζρα χϊρασ ηοφςαν ευτυχιςμζνοι ο Σρεκ με τθν οικογζνειά του. Όλα κυλοφςαν όμορφα και ιρεμα. Ώςπου μια μζρα ο κακόσ βαςιλιάσ για να εκδικθκεί το Σρεκ επειδι ηιλευε τθν ευτυχία του, δθλθτθρίαςε τθ πριγκίπιςςα Φιόνα βάηοντασ φαρμάκι ςτο φαί τθσ. Δεν κα είςτε ποτζ ευτυχιςμζνοι! Θα ςασ καταςτρζψω 15

16 Έτςι, ξαφνικά θ πριγκίπιςςα Φιόνα ζπεςε ςε βακφ φπνο και δε ξυπνοφςε με τίποτα! Τότε ο Σρεκ κάλεςε τθ νεράιδα του δάςουσ για να τον βοθκιςει. Σφμφωνά με τθ νεράιδα θ μόνθ λφςθ για να ςωκεί θ πριγκίπιςςα ιταν να βρει ο Σρεκ τα ςυςτατικά τθσ μυςτικισ ςυνταγισ που κρφβονται ςτο κάςτρο του βαςιλιά ϊςτε να φτιάξει το αντίδοτο! Έτςι, του ζδωςε τθ ςυνταγι και του είπε: Σρεκ πρόςεχε ζχεισ μόνο μία ϊρα ςτθ διάκεςι ςου για να μαηζψεισ τα ςυςτατικά 16

17 Μυςτικι ςυνταγι 1 αβγό δράκου ¼ τθσ δυναμωτικισ πίτςασ που τρϊνε οι ιππότεσ του βαςιλιά(δθλαδι ζνα από τα τζςςερα κομμάτια) ½ από το μπουκάλι του νεροφ τθσ ηωισ που ζχει ο βαςιλιάσ ςτο κάςτρο του.(δθλαδι το μιςό) ½ από το αλεφρι που χρθςιμοποιεί ο βαςιλιάσ για τα κουλουράκια του(δθλαδι το μιςό) Αμζςωσ, ο Σρεκ ξεκίνθςε το ταξίδι του για να μαηζψει όλα τα ςυςτατικά τθσ Μυςτικισ ςυνταγισ που χρειάηονται για να φτιάξει το αντίδοτο! Αγαπθμζνθ μου κα γυρίςω γριγορα πίςω και κα ςε ςϊςω 17

18 Μόλισ ζφταςε ςτο κάςτρο αμζςωσ αντιμετϊπιςε το πρϊτο του εχκρό, το φοβερό και τρομερό Δράκο, φφλακα του κάςτρου. Ο Σρεκ πολζμθςε γενναία τον άγριο δράκο καταφζρνοντασ να πάρει ζνα από τα αβγά του Γκρρρρρρρ ρρρρ!!!!!! 18

19 Στθ ςυνζχεια αντιμετϊπιςε τουσ ιππότεσ του βαςιλιά παίρνοντασ ζνα το 1/4 τθσ δυναμωτικισ τουσ πίτςασ. Έτςι, μετά από τισ ςκλθρζσ μάχεσ που ζδωςε ζφταςε ςτο πρίγκιπα, ο οποίοσ μθν ζχοντασ καμία διαφυγι του παρζδωςε τα τελευταία ςυςτατικά δθλαδι το νερό τθσ ηωισ και το αλεφρι με το οποίο φτιάχνει τα κουλουράκια του. Τα οποία και ο Σρεκ τα τοποκζτθςε ςτο δοχείο του. 19

20 Χαροφμενοσ που μάηεψε όλα τα ςυςτατικά γφριςε πίςω ςτο ςπίτι του δίνοντασ ςτθν Αγαπθμζνθ του πριγκίπιςςα το αντίδοτο. Η πριγκίπιςςα Φιόνα ξφπνθςε και ζηθςαν ξανά ευτυχιςμζνοι χωρίσ τον κακό πρίγκιπα να μπορεί να τουσ ενοχλιςει. 20

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα