2. Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες :Γρ. Εξυπηρέτησης Επενδυτών Τηλ. : & ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων, Τμηματική Καταβολή των Ενισχύσεων, Λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών). 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Α 117, με αριθμό 4399/2016 και τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ενεργοποίησή του μέσω της δυνατότητας προκήρυξης οκτώ (8) ειδικών καθεστώτων, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των οποίων προσδιορίζονται αλλά και οριοθετούνται από ένα σύνολο διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Α, άρθρα 1 έως 69 του νόμου αυτού. Στο Τμήμα Β (άρθρα 70 έως 75) του νόμου συστήνεται το Αναπτυξιακό Συμβούλιο στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 2 1

2 του Νόμου, ενώ στο Τμήμα Γ (άρθρα 76 έως και 85) έχουν θεσμοθετηθεί ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, κυρίως των Ν. 3908/2011 και Ν. 3299/2004. Στη συνέχεια εκδόθηκε ο Ν. 4441/2016 (Α 227) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», όπου στο άρθρο 19 τροποποιούνται κάποιες διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου οι οποίες αφορούν κυρίως στη δημιουργία των νέων καθεστώτων ενίσχυσης αλλά και στην λειτουργία και εφαρμογή των προηγούμενων νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπ όψιν ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί προφορικά και γραπτά από τις Υπηρεσίες εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων αλλά και από επιχειρηματικούς φορείς ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4399/2016, θα εκδώσει ερμηνευτικές Εγκυκλίους αλλά και διοικητικά έγγραφα που θα εξειδικεύουν τις νομοθετικές διατάξεις με βασικό σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση όλων των ανακυψάντων προβλημάτων αλλά και εν γένει υπαρχόντων εκκρεμοτήτων. 2. Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων. α. Το άρθρο 16 του κεφαλαίου Ε του νόμου 4399/2016 αναφέρεται στο έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος μπορεί να είναι διοικητικός ή και επιτόπιος, τακτικός ή έκτακτος. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου «Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση της σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων της παρ. 7 του άρθρου 14: α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, ή β. ότι έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος. Η πιστοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου θεμελιώνει για το φορέα της επένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στην χρονική κατάταξη αιτημάτων ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης του άρθρου 20 του 2

3 παρόντος. Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας δύναται να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, που αφορούν σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους. Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης και Τουρισμού ορίζονται οι λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμογής της διάταξης αυτής». Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής αποσαφηνίζεται η διαδικασία από την υποβολή του αιτήματος ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου που υπάγεται σε καθεστώς ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου, μέχρι την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του νόμου 4399/2016. Βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο και ωθεί τους επιχειρηματικούς φορείς στη συντομότερη ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων τους, είναι η διασφάλιση της σειράς προτεραιότητας στο χρόνο χορήγησης των εγκεκριμένων ενισχύσεων με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου είτε αυτό αφορά την πιστοποίηση του 50% της υλοποιούμενης επένδυσης είτε αναφέρεται στην ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της. Ειδικότερα, ο φορέας του υπαχθέντος στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, στο οποίο θα πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16, κατατάσσεται υποχρεωτικά σε πίνακα προτεραιότητας και ο αριθμός της συγκεκριμένης θέσης του είναι αυτός που θεμελιώνει τη σειρά για την εκταμίευση της ενίσχυσής του. Ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου, ο χρόνος της κατάθεσης της σχετικής έκθεσης από το Όργανα ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία αλλά και της σύνταξης και υπογραφής των σχετικών διοικητικών εγγράφων (π.χ. απόφαση συγκρότησης του Οργάνου Ελέγχου, απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης), δεν έχουν, βάσει του νέου αναπτυξιακού νόμου, καμία επιρροή στον χρόνο της εκταμίευσης της ενίσχυσης. Ο πίνακας κατάταξης προτεραιότητας εκταμίευσης για τον οποίο οι Υπηρεσίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου υποχρεούνται, ως ανωτέρω, στην επισταμένη τήρηση της προβλεπόμενης σειράς προτεραιότητας θα δημιουργείται ανά καθεστώς ενίσχυσης π.χ. Γενική Επιχειρηματικότητα, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ κ.λπ. και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.. Παραβίαση της σειράς προτεραιότητας μπορεί να υπάρξει μόνο «για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, που αφορούν σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους», οι οποίοι λόγοι θα εξειδικευθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 3

4 Η σημαντική αυτή διαδικαστική καινοτομία που όπως προαναφέρθηκε θα επιτρέψει και τους φορείς των ενισχυόμενων επενδύσεων να εκτιμούν ασφαλέστερα το χρόνο χορήγησης των ενισχύσεων τους και να σχεδιάζουν καλύτερα τις επιχειρηματικές τους επιλογές, θέτει αυστηρές προϋποθέσεις ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων αιτημάτων ελέγχου. Έτσι, η σχετική αίτηση, είτε για την πιστοποίηση του 50% της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είτε για την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης υποβάλλεται μόνο εφ όσον κατά το χρόνο της υποβολής, υπάρχει βεβαιότητα από το φορέα της επένδυσης για την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών, ενώ συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση της Προκήρυξης εκάστου καθεστώτος. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, οι τυχόν πραγματοποιούμενες δαπάνες αλλά και οι λοιπές διενεργούμενες πράξεις π.χ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κλπ που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, δεν θα περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης αλλά θα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. Επιπρόσθετα και στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που δηλώνονται με το αίτημα ελέγχου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάζουν τις διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 23 του νόμου 4399/2016, που αφορά κυρώσεις σε παραβάσεις υποχρεώσεων των φορέων των ενισχυόμενων επενδύσεων. β. Σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016, ο τρόπος διαχείρισης των αιτημάτων ελέγχου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16, επεκτείνεται και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Συγκεκριμένα, στην παρ. 18 του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016 αναφέρεται ότι «Τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος έχουν εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Η κατάταξη των αιτημάτων ελέγχου σε σειρά προτεραιότητας πραγματοποιείται ανά καθεστώς ενίσχυσης ή ανά θεσμοθετημένη κατηγορία διάκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Η εφαρμογή της ρύθμισης της περίπτωσης αυτής αρχίζει μετά περίοδο τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η ως άνω διάταξη επομένως ορίζει ότι από την 22 Σεπτεμβρίου 2016, (τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ήτοι την 22/6/2016), η υποβολή των αιτημάτων ελέγχου θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 4

5 παράγραφο3 του άρθρου 16. Στην προκειμένη περίπτωση η κατάταξη των αιτημάτων σε σειρά προτεραιότητας θα πραγματοποιείται ανά καθεστώς ενίσχυσης π.χ. για τον Ν. 3908/2011 στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής ή της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για τον Ν. 3299/2004 στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων που έχουν λάβει προκαταβολή με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής κ.λπ. σύμφωνα με τη διάκριση του άρθρου 79 του νόμου 4399/ Τμηματική Καταβολή των Ενισχύσεων. Με το άρθρο 77 του νόμου 4399/2016 θεσπίζεται η τμηματική καταβολή των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 και 3908/2011. Βασικό χαρακτηριστικό των ρυθμίσεων του άρθρου 77 είναι η κατανομή του συνόλου της εγκεκριμένης επιχορήγησης σε επτά (7) δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται είτε με την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, π.χ. η δεύτερη (2 η ) δόση καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, είτε με την παρέλευση συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, π.χ. η τέταρτη (4 η ) δόση καταβάλλεται το επόμενο έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. α. H πρώτη (1 η ) δόση καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Επομένως, για την καταβολή ποσού επιχορήγησης (1 η δόση) δεν απαιτείται πλέον η διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης, αλλά αρκεί η υποβολή σχετικού αιτήματος το οποίο βέβαια πιστοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία για την πληρότητά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 και της παραγράφου 18 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (βλ. και ανωτέρω παρ. 2), π.χ. σε επενδυτικό σχέδιο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 η επιχορήγηση έχει οριστεί με την απόφαση υπαγωγής στο ποσό των ευρώ. Η πρώτη δόση που αντιστοιχεί στο 1/7, ήτοι το ποσό των ευρώ, θα καταβληθεί μετά την υποβολή της αίτησης για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου και χωρίς να απαιτείται να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος. Η δεύτερη ισόποση δόση, π.χ , ευρώ καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Στην περίπτωση βέβαια της μη καταβολής της πρώτης δόσης, με την υποβολή του συγκεκριμένου αιτήματος θα καταβληθούν οι δύο δόσεις, ήτοι το ποσό των ευρώ. Σημειώνεται ότι για την καταβολή της πρώτης και δεύτερης δόσης προϋποτίθεται η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης από το κατ αρμόδιο διοικητικό όργανο του φορέα εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων, για τον καθορισμό του ύψους της εκάστοτε καταβολής. 5

6 Επομένως, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καταβάλλονται δύο (2) δόσεις από την εγκεκριμένη επιχορήγηση. Στις περιπτώσεις διαφοροποίησης του κόστους της επένδυσης, κατόπιν π.χ. σχετικού αιτήματος τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, και κατ επέκταση στην τυχόν διαφοροποίηση του ποσού της επιχορήγησης, το σύνολο των δόσεων υπολογίζεται στο νέο προσαρμοσμένο ποσό επιχορήγησης και το επιπλέον ή υπολειπόμενο ποσό αφαιρείται ή προστίθεται στις επόμενες δόσεις αντίστοιχα. Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα ελέγχου, με την προϋπόθεση βέβαια της πραγματοποίησης του προηγούμενου ελέγχου πληρότητας από την αρμόδια Υπηρεσία, πολύ δε μάλλον όταν έχει διενεργηθεί και ο σχετικός έλεγχος και έχει υποβληθεί και η αντίστοιχη έκθεση. Σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας θα πρέπει να επικαιροποιήσει το υποβεβλημένο αίτημα ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3 και της παραγράφου 18 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016. β. Όσον αφορά τη χορήγηση προκαταβολής, η παράγραφος 2 του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016, παρέχει τη δυνατότητα αυτή μόνο για επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 και για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/7 της προβλεπόμενης στην απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης. Για τη χορήγηση της προκαταβολής δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αλλά η υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) υπεύθυνης δήλωσης που να συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών, ύψους τουλάχιστον του ενός εβδόμου (1/7) του συνολικού κόστους της επένδυσης. Στη σχετική διάταξη προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία, τυχόν πρόσθετα (σημ. της υπεύθυνης δήλωσης ) δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 77 ορίζεται ότι για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 και έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος προκαταβολής, η καταβολή νοείται ως η πρώτη δόση. Η ρητή διατύπωση της συσχέτισης της προκαταβολής με την 1 η δόση καθώς και ότι στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η παροχή δυνατότητας προκαταβολής «.για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έβδομο της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγηση» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ποσά των υπολοίπων έξι δόσεων προκύπτουν στη βάση του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης, αφαιρουμένου του ήδη χορηγηθέντος ποσού της προκαταβολής 1 ης δόσης. γ. Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω, ήτοι της μη χορήγησης πλέον προκαταβολής με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προκύπτει ότι τυχόν υποβληθείσες στις αρμόδιες Υπηρεσίες εγγυητικές επιστολές, οι οποίες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4399/2016 ( ) δεν έχουν αξιοποιηθεί για την χορήγηση προκαταβολής, θα πρέπει να επιστραφούν στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων. 6

7 Στην περίπτωση βέβαια καταβολής μέρους του αιτηθέντος ποσού στη βάση προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής, λόγω π.χ. μη επάρκειας των διαθέσιμων κονδυλίων, και παράλληλης διατήρησης της στην αρμόδια υπηρεσία της αναντίστοιχης αξίας εγγυητικής επιστολής, καταβάλλεται το υπολειπόμενο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ύψους της αντίστοιχης αξίας της εγγυητικής επιστολής. δ. Η τρίτη (3 η ) δόση καταβάλλεται με την έκδοση (εννοείται η δημοσίευση της περίληψης) της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις καταβάλλονται σε τέσσερα αντίστοιχα έτη, αρχίζοντας από το επόμενο της έκδοσης (και δημοσίευσης της περίληψης) της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Είναι ευνόητο, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και ανωτέρω ότι σε τυχόν μη καταβολή προηγούμενης δόσης, το συγκεκριμένο ποσό προστίθεται στην επόμενη. Επισημαίνεται ότι εφόσον με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το ενισχυόμενο κόστος οριστικοποιηθεί σε χαμηλότερο ύψος της απόφασης υπαγωγής και επομένως και το δικαιούμενο ποσό της ενίσχυσης, τότε το ποσό για έκαστη των πέντε (5) δόσεων (3 η δόση με την έκδοση της διοικητικής πράξης ολοκλήρωσης και 4 επόμενες ετήσιες δόσεις) προκύπτει με την κατανομή του υπολειπόμενου ποσού αφαιρουμένων των τυχόν ήδη χορηγηθέντων δύο (2) δόσεων (ποσό δόσης = οριστικοποιούμενο ποσό ενίσχυσης - ποσά των 2 δόσεων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης διαιρούμενο με το 5). ε. Η βασική προσέγγιση που διέπει το άρθρο 77 του νόμου 4399/2016, ήτοι της κατανομής της εγκεκριμένης επιχορήγησης σε επτά (7) δόσεις, ακολουθείται, προσαρμοζόμενη ανάλογα, και για όλες τις περιπτώσεις, που είτε δεν έχει καταβληθεί ή αντίθετα έχει καταβληθεί ορισμένο ποσό επιχορήγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, στο πλαίσιο βέβαια των διατάξεων της προϋπάρχουσας νομοθεσίας. Καταρχάς αν δεν έχει χορηγηθεί μέρος της εγκεκριμένης επιχορήγησης τότε με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στα 3/7 του εγκεκριμένου με την απόφαση αυτή ποσού επιχορήγησης, ενώ τα υπόλοιπα 4/7 θα καταβληθούν «σε τέσσερις ισόποσες (4) ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος» της καταβολής. Αντίθετα στις περιπτώσεις που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων ποσά επιχορήγησης, αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 (προκαταβολή με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, καταβολή τμήματος της επιχορήγησης λόγω πιστοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου) τότε τα υπολειπόμενα ποσά 7

8 καταβάλλονται σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις προσαρμοζόμενα αντίστοιχα του ύψους των ήδη καταβληθέντων ποσών 1 ο παράδειγμα (άρθρο 77, παρ. 4γ. περ. αα) : στο επενδυτικό σχέδιο με την εγκρινόμενη επιχορήγηση των ευρώ έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ευρώ. Υπολείπεται ποσό ενίσχυσης ευρώ και η κάθε δόση ισούται με ευρώ, με την πρώτη από τις 5 δόσεις να καταβάλλεται το έτος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, 2 ο παράδειγμα (άρθρο 77, παρ. 4γ. περ. ββ) : στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ευρώ. Η κάθε δόση του 1/7 του συνολικού ποσού ενίσχυσης αντιστοιχεί στις ευρώ. Επομένως το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε 5 δόσεις, εκ των οποίων στην πρώτη κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην δόση ( ευρώ) καθώς και το υπολειπόμενο ποσό των ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις (4) δόσεις θα καταβάλλεται το ποσό των ευρώ. Διαφοροποίηση στην ανωτέρω θεσμοθετημένη διαδικασία προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις που στις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων ορίζεται υπόλοιπο ποσό προς καταβολή μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, οπότε στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο σύνολό του, ή στις περιπτώσεις που για διάφορους λόγους το ποσό της τελευταίας δόσης είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, οπότε θα προστίθεται στην προηγούμενη δόση. στ. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 77 εφαρμόζονται και για μεγάλα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων και για τα οποία παρέχονταν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η δυνατότητα διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων, του αριθμού και των προϋποθέσεων καταβολής των δόσεων, που προσδιορίζονταν και περιγράφονταν αναλυτικά σε έκαστη των Υπουργικών αποφάσεων ένταξής των στα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων. Μοναδική εξαίρεση από την ανωτέρω διαδικασία αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 που έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και για τα οποία έχουν εφαρμογή οι υφιστάμενες μέχρι την ισχύ του νόμου 4399/2016 διατάξεις. Σε περίπτωση βέβαια απένταξής των από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, και μετά την ημερομηνία της σχετικής απόφασης στερούνται τη δυνατότητα αυτή και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 77 του Ν.4399/2016. ζ. Στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των και μεταγενέστερα τυγχάνουν με αντίστοιχες διοικητικές πράξεις αναμόρφωση στο κόστος των και κατ επέκταση στην δικαιούμενη πρόσθετη ενίσχυση τότε : 8

9 - στην περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί και η αρχικά εγκεκριμένη ενίσχυση, καταλαμβάνονται από τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις προσθέτοντας στο αρχικά εγκεκριμένο ποσό και το πρόσθετο της αναμόρφωσης κόστους, κατανέμοντας εν συνεχεία το άθροισμά των στις οριζόμενες δόσεις, - στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η αρχικά εγκεκριμένη ενίσχυση, τότε η πρόσθετη ενίσχυση καταβάλλεται άπαξ και στο σύνολό της. η. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016 είναι αμέσου εφαρμογής, ήτοι έχουν ισχύ και εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (άρθρο 87), πλην της παραγράφου 2 (χορήγηση προκαταβολής νόμου 3908/2011) για την οποία απαιτείται προηγούμενη έκδοση κανονιστικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, αφορούν όλους τους φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων και καταλαμβάνουν και τα εκκρεμή αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση προκαταβολής, καταβολής του 50% ή του συνόλου της επιχορήγησης. Από τη ρητή διατύπωση της διάταξης «εκκρεμή αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση προκαταβολής, καταβολής του 50% ή του συνόλου της επιχορήγησης» αλλά και από την αιτιολογική της «καταλαμβάνουν και τα εκκρεμή αιτήματα όλων των υφιστάμενων σταδίων καταβολής ενισχύσεων π.χ. προκαταβολή, καταβολή το 50% της επιχορήγησης, καταβολή του συνόλου ή του υπολοίπου ποσού επιχορήγησης μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις της τμηματικής καταβολής έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος του νόμου (22 Ιουνίου 2016) και αφορούν όλες τις μορφές πληρωμών του νόμων 3299/2004 και 3908/2011 που δεν είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διαδικασίας είχε περαιωθεί ή ήταν ημιτελής κατά το χρόνο αυτό ( ) π.χ. έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής από την Υπηρεσία εφαρμογής στα αρμόδια όργανα για την πληρωμή κ.λπ. Εξαίρεση που θεσμοθετήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου 4441/2016 (Α 227), σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016, και συνεπώς δικαιούνται της καταβολής του συνόλου της προβλεπόμενης ενίσχυσης, αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν τη δημοσίευση του νόμου 4399/2016, ήτοι στις 22 Ιουνίου 2016, ημερομηνία που εμπεριέχει και τις αντίστοιχες, της ημέρας αυτής δημοσιεύσεις περιλήψεων αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων. Επιπρόσθετη διαφοροποίηση της τμηματικής καταβολής των δόσεων της επιχορήγησης εισάγει και η περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου (4441/2016), προσθέτοντας στην παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 4399/2016 περίπτωση στ, 9

10 σύμφωνα με την οποία οι πέντε (5) προβλεπόμενες δόσεις μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης συγχωνεύονται σε δύο (2), με το συνολικό ποσό της 3 ης, 4 ης και 5 ης δόσης να καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και το αντίστοιχο ποσό της 6 ης και 7 ης το επόμενο έτος της προηγούμενης καταβολής. Η θεσπισθείσα αυτή ευνοϊκή αντιμετώπιση αφορά τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και έχουν οριστεί στην περίπτωση ι του άρθρου 12 του νόμου 4399/2016 (Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος) καθώς και σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και οριοθετούνται με τη σχετική απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, και με την προϋπόθεση να τεκμηριωθεί επαρκώς ο άμεσος επηρεασμός των επενδύσεων από τις φυσικές καταστροφές. θ. Επίσης, αφορά όλους τους Φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων ορίζοντας ρητά και χωρίς καμία εξαίρεση ότι «Για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 και του Ν. 3908/2011 το ποσό της επιχορήγησης. καταβάλλεται σε επτά (7) δόσεις» ενώ οι αναφορές που γίνονται σε άλλες διατάξεις του νόμου 4399/2016 παραπέμποντας σε διατήρηση ισχύ κανονιστικών αποφάσεων όπως π.χ. της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ιδίου νόμου «Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων» δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των ίδιων των ρητά οριζόμενων ρυθμίσεων του άρθρου 77 αφού οι σχετικές παραπομπές περιορίζονται στην διατήρηση της ισχύος αποφάσεων που ρυθμίζουν ζητήματα διαδικασιών ελέγχου, ολοκλήρωσης και πληρωμής. Άλλωστε τον ίδιο σκοπό επιτελεί και η παράγραφος 5 του άρθρου 77 «Ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο πληρωμής της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3299/2004 και του Ν. 3908/2011 και των κατ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων». ι. Διαδικασία. Οι δόσεις των επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 κατανέμονται στη βάση του εγκεκριμένου στην απόφαση υπαγωγής συνολικού ποσού και αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση τροποποίησης (ως προς το επιχορηγούμενο ποσό) της απόφασης υπαγωγής και κυρίως με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στην οποία οριστικοποιούνται και όλα τα ποσά του χρηματοδοτικού σχήματος των επενδυτικών σχεδίων. Επομένως το κρίσιμο στοιχείο για την καταβολή της επιχορήγησης είναι το οριστικό ποσό που αναφέρεται στην Υπουργική ή άλλου αρμοδίου Οργάνου πράξη ολοκλήρωσης της επένδυσης και όπως αναφέρθηκε στη βάση του οποίου προκύπτουν οι εν συνεχεία τμηματικές καταβολές της ενίσχυσης. 10

11 Για τη διευκόλυνση ωστόσο του συνόλου της διοικητικής διαδικασίας και κυρίως της διαδικασίας πληρωμής δύναται κατά τη σύνταξη της συγκεκριμένης απόφασης (ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης) να συντάσσεται και διοικητικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται τα ποσά των επί μέρους δόσεων και ο χρόνος καταβολής των (έτη), και το οποίο θα εκδίδεται, υπογεγραμμένο από τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας, κατόπιν της δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εν συνεχεία το έγγραφο αυτό, είτε ως έχει (με τα αρχικά οριζόμενα ποσά) είτε προσαρμοζόμενο σε νέες ενδεχόμενες ρυθμίσεις π.χ. μεταγενέστερη έκδοση κανονιστικής πράξης που επιτρέπει τη συγχώνευση δόσεων (άρθρο 77, παρ. 4 περ. ε), μπορεί να αξιοποιείται στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας για την πληρωμή των δόσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμής π.χ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αποστέλλοντάς το με σχετικό διαβιβαστικό σημείωμα. 4. Λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών. α. Στο άρθρο 27 του νόμου 4399/2016 προβλέπεται η λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών, βασική αρμοδιότητα των οποίων αποτελεί η γνωμοδότηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων (πλην αυτών που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων) καθώς και ο τρόπος συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, ήτοι στα Καθεστώτα ενισχύσεων όπως ορίζονται στο Ειδικό Μέρος (άρθρα 32 έως 69). Παράλληλα με την παράγραφο 7 του άρθρου 85 του ιδίου νόμου (Μεταβατικές διατάξεις) ορίζεται ότι η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Γνωμοδοτικών Επιτροπών εφαρμόζονται και για τα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στους προηγούμενους νόμους 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990. β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 θεσπίζεται η αρμοδιότητα των αρμοδίων Οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του νόμου 4399/2016 (Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργός Εσωτερικών, Περιφερειάρχες) να συστήνουν και να συγκροτούν τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές ενώ επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα στις τις εν λόγω Επιτροπές καθορισμού, πέραν φυσικά της σύνθεσης και του τρόπου λειτουργίας των, και πρόσθετων αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να συνδέονται με τη γνωμοδότηση έκδοσης αποφάσεων τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί η θα υπαχθούν στους ανωτέρω αναπτυξιακούς νόμους. 11

12 Με την υπ αρ / απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (2335/2016) συστήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή για τα επενδυτικά σχέδια αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ιδίου Υπουργείου, στο άρθρο 2 της οποίας έχει εξειδικευθεί το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4399/2016 καθώς και στη βάση των δυνατοτήτων που παρέχει η νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού. Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ενιαίας αντιμετώπισης από όλους τους Φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων των θεμάτων που προκύπτουν και συνδέονται με τους καθεστώτα ενισχύσεων των νόμων αυτών συνιστάται η κατά το δυνατόν εναρμόνιση των ρυθμίσεων του άρθρου 2 (Έργο της Επιτροπής) της 77685/ Υπουργικής απόφασης με τις αντίστοιχες αποφάσεις σύστασης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών των λοιπών αρμοδίων Οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14. Αθήνα, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Δ. Παπαδημητρίου 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Α. Χαρίτση 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Θ. Λαμπριανίδη 4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 5. Διεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 6. Όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ( ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών 12

13 Γ. Κακουλίδου 1 ΤΚ : Κομοτηνή 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Β. Όλγας 198 ΤΘ: ΤΚ : Θεσσαλονίκη 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης ΤΚ : Κοζάνη 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου-Πλατεία Ρήγα Φεραίου-Διοικητήριο ΤΚ : Λάρισα 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο ΤΚ : Ιωάννινα 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Αλυκές ΤΚ : Κέρκυρα 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 ΤΚ : Πάτρα 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Φάωνος 3 ΤΚ : Μυτιλήνη 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Υψηλάντη 1 ΤΚ : Λαμία 13

14 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική και Υποδομών Λ. Συγγρού ΤΚ : Αθήνα 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Μαινάλου και Σέκερη 37 ΤΚ : Τρίπολη 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Σ. Καράγιωργα & Π. Βαρδάκα ΤΚ : Ερμούπολη, Σύρος Β. Δωδεκανήσου Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου 7 Παλαιά πόλη ΤΚ : Ρόδος 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική, Περιβάλλοντος και Υποδομών Μάρκου Μουσούρου 15 ΤΚ : Ηράκλειο 14. ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Διοικητήριο, τ.κ Θεσσαλονίκη 14

15 15

ΘΕΜΑ: Εγκριση Οδηγού Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση Οδηγού Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/νση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων Τμήμα Ελέγχου Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 17-10-2016 Αριθµ. Πρωτ. 108586 Τροποποίηση των υπ. αρ. 92342/8-9-2016 και 97333/22-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 101 80 Αθήνα, 25-09-2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31/07/2017 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: /07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 31/07/2017 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: /07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 31/07/2017 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 84963-31/07/2017 Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων Τμήμα Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Διεύθυνση Αγοράς Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Τμήμα Γ Λειτουργίας Εμπορίου Tαχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση:

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 3 / 4 /015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103385122-126-181 Φαξ : 2103385199 Email: dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103385122-126-127 Φαξ : 2103385199 Email: dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 25.07.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 78964 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΘΗΝΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 04.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 15/06/2017 Αρ. Πρωτ. :66896 Σχετ.: Κ1-690

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 15/06/2017 Αρ. Πρωτ. :66896 Σχετ.: Κ1-690 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γενική Διεύθυνση Αγοράς Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Τμήμα Γ, Λειτουργίας Εμπορίου Tαχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9469ΗΓ9-7Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Γ9469ΗΓ9-7Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009-116

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 102 00, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟ Ο Αναπτυξιακός Νόμος (συνοπτική παρουσίαση) ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑ Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: - πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/ 2 /2018. Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Π. Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα 1/ 2 /2018. Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Π. Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 8-9-2016 Αρ. Πρωτ. 92342 Τροποποίηση-αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 5-8 - 2016 Αρ.. Πρωτ. 83835 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 22-9-2016 Αρ. Πρωτ. 97333 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω:

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου το πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011 Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νέος επενδυτικός νόμος Ν. 3908/2011, σχετικά με την ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Κεφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/2/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 17415/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28483 7 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2751 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 108644/17-10-2016 (B 3377) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική ιεύθυνση Αγοράς /νση Θεσµικών Ρυθµίσεων Τµήµα Γ Λειτουργίας Εµπορίου Tαχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Business & Information Technology

Business & Information Technology ΕΣΠΑ 2007-2013 Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (ΠΕΠ 2013) Ενίσχυσης Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Συνολικού Ύψους 456 εκατ. Ευρώ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΙΣ 14/01/2013) Ημερομηνίες Υποβολής Φακέλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση- μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση- μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103385122-126-127 Φαξ : 2103385199 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/ /2013

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/ /2013 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 + 158/2013 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για συλλογικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα για το νέο ΠΑΑ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για συλλογικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα για το νέο ΠΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 10 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4105/ 112049 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓ. ΒΕΛΤ. Ε/Υ ΠΟΡΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15-5-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 54395/235 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Οδηγία Έκδοση 5.0 Μάιος 2017

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Οδηγία Έκδοση 5.0 Μάιος 2017 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 5.0 Μάιος 2017 [Η παρούσα οδηγία συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ 2014-2020 και αφορά στην εγγραφή χρήστη δικαιούχου] Σελίδα 1 από 13 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 102 00, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-06-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 66744/272 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/799 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, 18/2/2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8041 Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα