ISSN Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής"

Transcript

1 2012 ISSN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL

2

3 Ειδική έκθεση αριθ Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Τηλ Φαξ E mail: eca Internet: Ειδική έκθεση αριθ Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 ISBN doi: /446 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Luxembourg

5 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημεία Γλωσσάριο I V Σύνοψη 1 7 Εισαγωγή 1 3 Ενεργειακή απόδοση 4 Στόχοι πολιτικής της ΕΕ 5 7 Χρηματοδοτική στήριξη της πολιτικής Συνοχής 8 11 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Παρατηρήσεις Προγραμματισμός και χρηματοδότηση Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν βασίστηκαν σε κατάλληλες εκτιμήσεις αναγκών Η οικονομική αποδοτικότητα δεν αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα κατά τη διάθεση χρηματοδότησης σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης Μειονεκτήματα των κριτήριων επιλογής έργων Ανεπαρκείς δείκτες επιδόσεων και παρακολούθηση Υλοποίηση έργων σε δημόσια κτίρια Η ενεργειακή απόδοση δεν ήταν ο κύριος στόχος Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν ήταν πάντοτε υποχρεωτικοί ή η ποιότητά τους ήταν ανεπαρκής Τα έργα παρήγαγαν φυσικές υλοποιήσεις, αλλά σε υψηλό κόστ ος σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας Συμπεράσματα και συστάσεις Παράρτημα I διάθεση πόρων της πολιτικής Συνοχής για την ενεργειακή απόδοση κατά την περίοδο και επιλεγμένα έργα της περιόδου Παράρτημα II Περίοδος αποπληρωμής και εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε από έργα στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και τη Λιθουανία Απαντήσεις της Επιτροπής

6 4 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Απλή περίοδος αποπληρωμής: Η περίοδος αποπληρωμής είναι μία από τις μεθόδους αξιολόγησης της οικονομικής αποδοτικότητας. Υπολογίζει τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου της αρχικής επένδυσης και της χρονικής στιγμής στην οποία οι συσσωρευθείσες εξοικονομήσεις επαρκούν για την αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης. Βέλτιστη μεθοδολογία από άποψη κόστους για τα κτίρια: Στόχος της βέλτιστης από άποψη κόστους μεθοδολογίας είναι η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης που θέτουν τα κράτη μέλη για τα κτίρια, ώστε να διασφαλίζεται η υιοθέτηση όλων των οικονομικά ορθολογικών μέτρων. Διαχειριστική αρχή: Ο εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος, ο οποίος υποβάλλει προς έγκριση το επιχειρησιακό πρόγραμμα στην Επιτροπή και είναι αρμόδιος για την επακόλουθη διαχείριση και υλοποίησή του. Εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΕΣΔΕΑ): Στα ΕΣΔΕΑ τους, τα κράτη μέλη πρέπει να διευκρινίζουν τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν να επιτύχουν τον ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 9 % έως το 2016, όπως απαιτείται από την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Τα ΕΣΔΕΑ πρέπει να περιγράφουν τα σχεδιαζόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις σχετικά με τον υποδειγματικό ρόλο του δημόσιου τομέα και την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους τελικούς καταναλωτές. Ενεργειακή απόδοση: Η ενεργειακή απόδοση αναφέρεται στη χρήση λιγότερων εισροών ενέργειας για ισοδύναμο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας. Οι επενδύσεις στη διατήρηση της ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση έχουν καλύτερα αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία από τις επενδύσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η ενεργειακή απόδοση αυξάνει το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών και οδηγεί, αφενός, σε χαμηλότερη εξάρτηση όσον αφορά την εισαγωγή ενέργειας και, αφετέρου, σε χαμηλότερες εκπομπές. Ενεργειακός έλεγχος: Ένας τυπικός ενεργειακός έλεγχος συνίσταται σε ολοκληρωμένη ενεργειακή ανάλυση των ενεργειακών συστημάτων μιας εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός βασικού σχεδίου για τη χρήση ενέργειας, αξιολόγηση της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας και της οικονομικής αποδοτικότητας κατάλληλα επιλεγμένων μέτρων διατήρησης της ενέργειας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ): Έγγραφο που υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος και εγκρίνεται από την Επιτροπή, το οποίο ορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με ένα συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων (οι οποίες αναφέρονται στον κανονισμό αριθ. 1083/2006 ως «άξονες προτεραιότητας») που πρόκειται να υλοποιηθούν με την ενίσχυση ενός ταμείου της πολιτικής Συνοχής. Οι άξονες προτεραιότητας περιλαμβάνουν μια ομάδα δραστηριοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Οι άξονες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε μέτρα. Τα μέτρα (τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης στην έκθεση με την έννοια βημάτων ή διαδικασιών) συνιστούν ένα έργο ή μια ομάδα έργων, τα οποία επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή (σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης) και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους.

7 5 Μονάδες μέτρησης της ενέργειας οο οο οο Ένας τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) είναι η ποσότητα της ενέργειας που απελευθερώνεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου, κατά προσέγγιση 42 GJ. Γίγα τζάουλ (GJ) Γίγα/Μέγα/κιλοβατώρες (G/M/kWh) Οικονομικά αποδοτική επένδυση: Εναλλακτική χαμηλότερου κόστους για την επίτευξη ενός δεδομένου επιπέδου επιδόσεων ή εναλλακτική με το υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων για ένα δεδομένο επίπεδο κόστους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για εναλλακτικά έργα στο πλαίσιο ενός προγράμματος. (Kreith, F., Goswaμi Y.D. Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, Taylor & Francis, Boca Raton, USA, 2007). Για τις δαπάνες της ΕΕ απαιτείται να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ των χρησιμοποιηθέντων πόρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων (βλέπε άρθρο 27, παράγραφος 2, του δημοσιονομικού κανονισμού). Πολιτική Συνοχής: Πολιτική της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της ΕΕ μέσω της μείωσης του χάσματος στην ανάπτυξη των διαφόρων περιφερειών. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά συγκεκριμένα τα ακόλουθα δύο ταμεία: α) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο επενδύει στις υποδομές, δημιουργεί ή διατηρεί θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τις τοπικές αναπτυξιακές δραστηριότητες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. β) Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το οποίο ενισχύει την οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων και έργων στον τομέα των μεταφορών στα κράτη μέλη με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ.

8 6 ΣΥΝΟΨΗ I. Το κόστος της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας, η εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στις πρόσφατες πολιτικές ενεργειακής απόδοσης. Από το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των ταμείων της πολιτικής Συνοχής, έχει διαθέσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη συγχρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των εν λόγω ταμείων σύμφωνα με το σύστημα της «επιμερισμένης διαχείρισης». II. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε εάν οι επενδύσεις της πολιτικής Συνοχής για την ενεργειακή απόδοση ήταν οικονομικά αποδοτικές. Προκειμένου να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, το Συνέδριο εξέτασε εάν α) είχαν οριστεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση οι οποίες να επιτρέπουν οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και εάν β) τα έργα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια ήταν αποδοτικά από άποψη κόστους. III. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και τη Λιθουανία, ήτοι στις χώρες που είχαν λάβει τις υψηλότερες εισφορές από το Ταμείο Συνοχής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κατά την περίοδο προγραμματισμού και είχαν, επίσης, διαθέσει τα υψηλότερα ποσά σε έργα έως το Στον έλεγχο συμπεριλήφθηκε η εξέταση τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων και ενός δείγματος 24 επενδυτικών έργων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια.

9 7 ΣΥΝΟΨΗ IV. Το Συνέδριο κατέληξε στα κατωτέρω συμπεράσματα: α) Δεν είχαν οριστεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση οι οποίες να επιτρέπουν οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, εφόσον διαπιστώθηκαν τα εξής: Δεν είχαν πραγματοποιηθεί κατάλληλες εκτιμήσεις αναγκών για τα επιχειρησιακά προγράμματα που ελέγχθηκαν, προκειμένου να προσδιοριστούν, αφενός, οι συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, και, αφετέρου, οι επιλογές για την επίτευξη της εν λόγω εξοικονόμησης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ούτως ώστε να δικαιολογούνται τα επιλεγέντα μέτρα και το κόστος τους. Οι εθνικές αρχές δεν διασφάλισαν την ενσωμάτωσή τους στα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Η έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας, ή της βέλτιστης σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιηθέντων πόρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, δεν αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα κατά τη διάθεση χρηματοδότησης εκ μέρους των κρατών μελών σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και σε συγκεκριμένα έργα. Επίσης, η εν λόγω έννοια δεν συμπεριλήφθηκε στην αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή πριν από την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι δείκτες επιδόσεων για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης δεν ήταν οι κατάλληλοι για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση δεν θεσπίστηκαν δείκτες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης που αναφέρθηκαν από τις επιμέρους διαχειριστικές αρχές δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών της ΕΕ και δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν συνολικά. β) Τα ελεγχθέντα έργα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια δεν ήταν οικονομικά αποδοτικά, λόγω των εξής: Μολονότι όλα τα ελεγχθέντα έργα παρήγαγαν τις προγραμματισμένες φυσικές υλοποιήσεις, για παράδειγμα αντικαταστάθηκαν παράθυρα και πόρτες ή μονώθηκαν τοίχοι και οροφές, το κόστος ήταν υψηλό σε σύγκριση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων ήταν σημαντικότερο μέλημα από την ενεργειακή απόδοση. Παρότι στόχος των έργων που ελέγχθηκαν ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της άνεσης, η αναλογία μεταξύ της εξοικονόμησης ενέργειας και του αντίστοιχου επενδυτικού κόστους δεν ήταν ικανοποιητική. Η μέση προβλεπόμενη περίοδος αποπληρωμής για τις επενδύσεις ήταν κατά προσέγγιση τα 50 έτη, διάστημα υπερβολικά μεγάλο εάν ληφθεί υπόψη η διάρκεια ζωής των ανακαινισμένων τμημάτων ή ακόμη και των ίδιων των κτιρίων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είτε δεν ήταν υποχρεωτικοί (Ιταλία, Λιθουανία) είτε, στις περιπτώσεις που απαιτούνταν (Τσεχική Δημοκρατία), οι επενδυτικές επιλογές που συνιστούσαν οι ενεργειακοί έλεγχοι ήταν υπερβολικά δαπανηρές. Στα 18 από τα 24 έργα που ελέγχθηκαν δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η μέτρησή της δεν ήταν αξιόπιστη. V. Το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να θέσει ως προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της πολιτικής Συνοχής σχετικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης την κατάλληλη εκτίμηση αναγκών, την τακτική παρακολούθηση και τη χρήση συγκρίσιμων δεικτών επιδόσεων, καθώς και τη χρήση διαφανών κριτηρίων επιλογής έργων και πάγιου επενδυτικού κόστους ανά μονάδα ενέργειας που πρόκειται να εξοικονομηθεί, με μέγιστη αποδεκτή περίοδο απλής αποπληρωμής.

10 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενεργειακή απόδοση 1. Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση σημαίνει χρήση λιγότερων εισροών ενέργειας για ισοδύναμο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης προσφέρουν αναξιοποίητες ακόμη δυνατότητες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την προαγωγή της ενεργειακής ασφάλειας 1. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι σημαντική σε κατοικίες, σε δημόσια και εμπορικά κτίρια, στην κατασκευαστική βιομηχανία, στις μεταφορές και την παραγωγή και διανομή ενέργειας. 1 COM(2006) 545 τελικό της 19ης Οκτωβρίου 2006 Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού. 2 Ό.π. 2. Στις συνήθεις επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνονται η ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων, τα ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα, η θερμορύθμιση, η αναβάθμιση των συστημάτων τηλεθέρμανσης, οι βιομηχανικοί κινητήρες, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού, η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάκτηση ενέργειας από αέρια εξαερισμού και από απόβλητα και υλικά ανακύκλωσης. Στις μεταφορές, μπορεί να επιτευχθεί σημαντικός αντίκτυπος από τη μετάβαση σε άλλους τρόπους μεταφοράς πέραν των οδικών μεταφορών 2 και από τη βελτιωμένη απόδοση των καυσίμων. 3. Όπως καταδεικνύεται στον πίνακα 1, πρέπει ακόμη να πραγματοποιηθούν πολλά για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης (η πρόοδος αξιολογήθηκε από την Επιτροπή μέσω σύγκρισης των αρχικών προβλέψεων που διατυπώθηκαν το 2007 και των πιο πρόσφατων το 2009). Πολλοί παράγοντες παρεμποδίζουν τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι το υψηλό αρχικό κόστος και τα αβέβαια οφέλη. Οι επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζονται από τις τιμές της ενέργειας, την κανονιστική αβεβαιότητα, τη διαθεσιμότητα επιδοτήσεων και την πρόσβαση σε πιστώσεις. Τα ανωτέρω εμπόδια μπορούν να αντιμετωπιστούν με δημόσια μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών σε επίπεδο αγοράς και σε κανονιστικό επίπεδο.

11 9 Στόχοι πολιτικής της ΕΕ 4. Η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προβλέπεται στο άρθρο 194, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάγκης προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Το 2007 η ΕΕ όρισε ως μη δεσμευτικό στόχο της την εξοικονόμηση του 20 % της προβλεπόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας έως το Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση των τρεχουσών πολιτικών από την Επιτροπή 4 (συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται ακόμη στη φάση σχεδιασμού), χωρίς περαιτέρω δράση η ΕΕ θα έχει επιτύχει συνολικά ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας μόλις 9 % έως το 2020 (βλέπε πίνακα 1). Οι επιπλέον προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου του 20 % θα πρέπει να καταβληθούν, ως επί το πλείστον, στις κατοικίες και τον τριτογενή τομέα (εμπορικά και δημόσια κτίρια) 5. Η νέα ενεργειακή στρατηγική για την περίοδο απαιτεί ισχυρότερη πολιτική δέσμευση «μέσω του σαφούς καθορισμού του προς επίτευξη στόχου» και της «ισχυρής παρακολούθησης της συμμόρφωσης» της νομοθεσίας της ΕΕ όπως εφαρμόζεται στο εθνικό δίκαιο 6. 3 Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης-9ης Μαρτίου 2007, έγγραφο 7224/1/07 REV 1. Ο ανωτέρω στόχος αντιστοιχεί στην εξοικονόμηση 368 μεγατόνων ισοδύναμου πετρελαίου (MΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας (ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση μείον μη ενεργειακές χρήσεις) έως το 2020 σε σύγκριση με την προβλεπόμενη κατανάλωση MΤΙΠ για το συγκεκριμένο έτος, υπονοώντας επίπεδο κατανάλωσης ΜΤΙΠ. Ο στόχος αυτός επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010 (17/6/2010 αριθ. EUCO 13/10) και αναφέρεται στη νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. 4 SEC(2011) 277 τελικό της 8ης Μαρτίου Πίνακας 1 Προβλεπόμενες εξελίξεις και δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας το (τιμές αναφοράς 2007) (ΜΤΙΠ) 2020 (τιμές αναφοράς 2009) (ΜΤΙΠ) Αναμενόμενη πρόοδος το 2020 χωρίς περαιτέρω δράση (%) Οικονομικό δυναμικό το 2020 (%) Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση μείον την τελική μη ενεργειακή χρήση Τελική κατανάλωση ενέργειας, εκ της οποίας: [=(2-1)/1*100] % -20 % (στόχος ΕΕ) % -19 % Βιομηχανία % -13 % Μεταφορές % -21 % Κατοικίες % -24 % Τριτογενής τομέας % -17 % Μετατροπή, μετάδοση και διανομή ενέργειας % -35 % Πηγή: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, Εκτίμηση αντικτύπου που συνοδεύει την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση και την τροποποίηση και συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, SEC(2011) 779 τελικό.

12 10 Χρηματοδοτική στήριξη της πολιτικής Συνοχής 5. Η ΕΕ διαθέτει διάφορα προγράμματα δαπανών 7 για την προώθηση της πολιτικής που αφορά την ενεργειακή απόδοση. Οι σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης είναι τα ταμεία της πολιτικής Συνοχής (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)). Κατά την περίοδο προγραμματισμού , το ΕΤΠΑ και το ΤΣ παρείχαν στήριξη ύψους 306 εκατομμυρίων ευρώ σε έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης 8. Κατά την περίοδο προγραμματισμού , τα συνολικά προγραμματισμένα κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση έχουν αυξηθεί έως τώρα από εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε εκατομμύρια ευρώ τον Οκτώβριο του 2012 (βλέπε παράρτημα Ι για την ανάλυση ανά κράτος μέλος την περίοδο ). Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού , η Επιτροπή έχει προτείνει τη διάθεση περισσότερων από 17 δισεκατομμύρια ευρώ 9. Επιμερισμένη διαχείριση 6. Στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, διαπραγματεύεται και εγκρίνει τα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα που προτείνουν τα κράτη μέλη. Στα καθήκοντά της εμπίπτει επίσης η εποπτεία της θέσπισης και λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο κύριος ρόλος της είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, ωστόσο δεν συμμετέχει στην καθημερινή διαχείριση των επιμέρους έργων. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από τα κράτη μέλη και συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης 10. Η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Οι κατοικίες, τα εμπορικά και τα δημόσια κτίρια ευθύνονται για το 40 % περίπου της κατανάλωσης ενέργειας και έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησής της. Τα κτίρια που κατέχει ή καταλαμβάνει ο δημόσιος τομέας αντιστοιχούν περίπου στο 12 % της επιφάνειας του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ και στο σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση υπογραμμίζεται η σημασία των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα (Πηγή: COM(2006) 545 τελικό). Πρέπει να σημειωθεί ότι στον εν λόγω τομέα, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον τομέα των μεταφορών, διατίθενται ήδη οι τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται για μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 6 COM(2010) 639 τελικό της 10ης Νοεμβρίου 2010 Ενέργεια 2020 Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια. 7 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (7ο ΠΠ), Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη (ΕEE) και χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ενεργειακή απόδοση (EEFF). 8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009) Ex post Evaluation of Cohesion Policy Programmes Co financed by the ERDF (Objectives 1 and 2) Work Package 5B: Environment and Climate Change (Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής Συνοχής την περίοδο που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ (Στόχοι 1 και 2) Δέσμη εργασιών 5Β: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή), σ Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες μετάβασης, το 80 % τουλάχιστον των πόρων του ΕΤΠΑ πρέπει να επικεντρώνεται στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, εκ των οποίων το 20 % τουλάχιστον πρέπει να δαπανηθεί για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες το 50 % τουλάχιστον των πόρων του ΕΤΠΑ πρέπει να επικεντρωθεί στους τρεις ανωτέρω τομείς, εκ των οποίων το 6 % τουλάχιστον πρέπει να δαπανηθεί στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (Πηγή: COM(2011) 614 τελικό της 6ης Οκτωβρίου 2011, σ. 4). 10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της , σ. 25). 11 Άρθρο 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 326 της , σ. 13) και άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 326 της , σ. 47).

13 11 7. Οι διαχειριστικές αρχές, οι ενδιάμεσοι φορείς και οι αρχές πιστοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διαχειρίζονται και παρακολουθούν την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 12. Οι διαχειριστικές αρχές ή οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγουν τα έργα και παρακολουθούν την υλοποίησή τους. Η χρηματοδότηση των έργων υπόκειται σε ορισμένους κανόνες και προϋποθέσεις που ορίζονται εν μέρει σε επίπεδο ΕΕ 13 και εν μέρει σε επίπεδο κρατών μελών (τα κριτήρια επιλογής των έργων, η αξιολόγηση του κόστους, των οφελών και των πιθανών κερδών των έργων, καθώς και οι εκτιμήσεις αντικτύπου όσον αφορά τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές ορίζονται και πραγματοποιούνται συνήθως σε επίπεδο κράτους μέλους, με εξαίρεση τα μεγάλα έργα της περιόδου για τα οποία η Επιτροπή εγκρίνει την απόφαση συγχρηματοδότησης των έργων). 12 Η νομοθετική σύνοψη της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων διατίθεται στον ιστότοπο: summaries/regional_policy/ management/g24241_el.htm 13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

14 Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου Το κύριο ερώτημα του ελέγχου ήταν εάν οι επενδύσεις της πολιτικής Συνοχής για την ενεργειακή απόδοση ήταν οικονομικά αποδοτικές. Προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, το Συνέδριο εξέτασε τα εξής: εάν είχαν καθοριστεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση, με τις οποίες να μπορούν να πραγματοποιούνται οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και 14 ΕΠ Περιβάλλον (Τσεχική Δημοκρατία), διαπεριφερειακό ΕΠ Ενέργεια (Ιταλία) και ΕΠ Προώθηση της συνοχής (Λιθουανία). 15 ΕΠ Basilicata (Ιταλία). εάν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα σε δημόσια κτίρια ήταν οικονομικά αποδοτικά. 9. Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που αφορά τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση αναλύθηκαν τα συναφή επιχειρησιακά προγράμματα, οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις τους και η ιεράρχηση της πολιτικής ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο επιμέρους οικονομικών κλάδων. Ήταν επίσης αναγκαία η πραγματοποίηση ανάλυσης σχετικά με την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και τον αντίκτυπο των ταμείων της πολιτικής Συνοχής στην εν λόγω επίτευξη, τη διαθεσιμότητα εθνικής και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και επισκόπηση άλλων εθνικών μηχανισμών χρηματοδοτικής στήριξης. 10. Τα αποτελέσματα του ελέγχου που παρουσιάζονται στην παρούσα ειδική έκθεση βασίζονται στην εξέταση τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ταμείου Συνοχής ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και τη Λιθουανία. Τρία από τα ελεγχθέντα επιχειρησιακά προγράμματα αφορούν την περίοδο προγραμματισμού και ένα την περίοδο προγραμματισμού Έως το τέλος του 2011, οι εν λόγω χώρες είχαν διαθέσει 1 199,3 εκατομμύρια ευρώ σε έργα ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων τους (33 % του συνολικού ποσού των έργων που επιλέχθηκαν την περίοδο εκείνη από τα κονδύλια της πολιτικής Συνοχής διατέθηκαν για την ενεργειακή απόδοση κατά την περίοδο προγραμματισμού , βλέπε επίσης παράρτημα Ι). 11. Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα της οικονομικής αποδοτικότητας των έργων σε δημόσια κτίρια, εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου 24 ολοκληρωμένα επενδυτικά έργα στον τομέα των δημόσιων κτιρίων. Στον έλεγχο των έργων συμπεριλήφθηκε επισκόπηση των προτάσεων των έργων και εξέταση των υλοποιήσεων και των αποτελεσμάτων τους ώστε να εξακριβωθεί η οικονομική αποδοτικότητά τους.

15 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 13 Προγραμματισμός και χρηματοδότηση Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν βασίστηκαν σε κατάλληλες εκτιμήσεις αναγκών 12. Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να βασίζονται σε εκτιμήσεις αναγκών και, όταν πρόκειται για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Τέτοιου είδους εκτιμήσεις αναγκών πρέπει να υπολογίζουν την κατανάλωση ενέργειας βάσει τελικής χρήσης σε όλους τους τομείς, να προσδιορίζουν το δυναμικό εξοικονομήσεων ενέργειας της οικονομίας και να θεσπίζουν στόχους και κατάλληλες μεθόδους για την αξιολόγηση της επιτυχίας του σχεδίου, όπως ορίζει και προωθεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 16. Το δυναμικό εξοικονομήσεων ενέργειας πρέπει να αξιοποιηθεί στον βαθμό που είναι οικονομικά αποδοτικό. 13. Η Επιτροπή ενθάρρυνε επίσης τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι σχετικές επενδύσεις της πολιτικής Συνοχής να ενσωματώνονται πλήρως στις εθνικές στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης και να συμβουλεύονται τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τα συναφή μέτρα, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση ΟΟΣΑ/ΔΟΕ (2008) Συστάσεις για την πολιτική ενεργειακής απόδοσης, Παρίσι. 17 SEC(2009) 889 τελικό της 23ης Ιουνίου 2009 Σύνοψη της πλήρους αξιολόγησης και των 27 εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης, όπως απαιτείται από την οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, σ Στα επιχειρησιακά προγράμματα που ελέγχθηκαν περιελήφθησαν ορισμένες δράσεις που βασίστηκαν στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και στα εθνικά στρατηγικά σχέδια και προτεραιότητες. Οι άξονες προτεραιότητας της ενεργειακής απόδοσης συνάδουν τόσο με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές όσο και με τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς, αλλά οι ευρείες κατευθυντήριες γραμμές τους δεν συνέβαλαν στον μετασχηματισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε εύρωστα μέσα οικονομικής ανάπτυξης όπως περιγράφεται κατωτέρω. 15. Οι εθνικές αρχές δεν είχαν συνδέσει τα επιχειρησιακά προγράμματα με τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Για κανένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα που ελέγχθηκαν δεν πραγματοποιήθηκε, προηγουμένως ή κατά τη διάρκειά τους, κατάλληλη εκτίμηση αναγκών που να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση του συνολικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας της οικονομίας, ανά τομέα και ανά περιφέρεια, προσδιορίζοντας το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας της οικονομίας και καθορίζοντας στόχους και επαρκείς μεθόδους για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Ως εκ τούτου, δεν ήταν σαφές για ποιον λόγο έπρεπε να χρηματοδοτηθούν οι διάφοροι τομείς και σε ποιο βαθμό ήταν δυνατό να επιτευχθεί το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μέσω υφιστάμενων μέσων της αγοράς και δημόσιων επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΠΑ και του ΤΣ. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν προσδιορίστηκαν οι συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και οι επιλογές για την επίτευξη της εν λόγω εξοικονόμησης, ούτως ώστε να δικαιολογούνται τα επιλεγέντα μέτρα και το κόστος τους.

16 Ως παράδειγμα, ο πίνακας 2 παρέχει επισκόπηση της συνεισφοράς των επιχειρησιακών προγραμμάτων στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας των τριών κρατών μελών που ελέγχθηκαν. Ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας του ΕΠ Περιβάλλον (Τσεχική Δημοκρατία) αντιστοιχεί στο 21,7 % του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που ορίζεται στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί έως το Στις άλλες δύο χώρες, τα επιχειρησιακά προγράμματα αναμενόταν να διαδραματίσουν ήσσονος σημασίας ρόλο. Όσον αφορά το ΕΠ Basilicata δεν ορίστηκε στόχος εξοικονόμησης ενέργειας. 17. Κατά την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η Επιτροπή δεν απαίτησε από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη διάθεση των κονδυλίων τους σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων αναγκών. Πίνακας 2 Προγραμματισμένη συνεισφορά των ταμείων της πολιτικής Συνοχής στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας επιλεγμένων κρατών μελών Κράτος μέλος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση) Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας του κράτους μέλους έως το 2016 (σε GJ) όπως ορίζεται στο ΕΣΔΕΑ (2007) Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (σε GJ) % Τσεχική Δημοκρατία Περιβάλλον (το 2007, αρχικά ) 21,7 (6) Ιταλία Basilicata Διαπεριφερειακό ΕΠ Ενέργεια Δεν ορίστηκε ά.α ,1 Λιθουανία Προώθηση της συνοχής (ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων) ,6 Πηγή: Επιχειρησιακά προγράμματα, ΕΣΔΕΑ (2007), υπολογισμοί του ΕΕΣ.

17 15 Η οικονομική αποδοτικότητα δεν αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα κατά τη διάθεση χρηματοδότησης σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης 18. Στο πλαίσιο της ανάλυσης της οικονομικής αποδοτικότητας, το κόστος (των επενδύσεων ή άλλων μορφών δαπανών) αντιπαραβάλλεται με τα προς επίτευξη αποτελέσματα. Οι θεωρήσεις περί οικονομικής αποδοτικότητας πρέπει να αποτελούν σημαντικό παράγοντα των αποφάσεων περί δημόσιων δαπανών 18. Η έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας πρέπει να χρησιμοποιείται ιδίως κατά τη θέση προτεραιοτήτων για έργα ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή τόνισε ότι ο στόχος της εξοικονόμησης κατά 20 % της προβλεπόμενης κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θέσπισης οικονομικά αποδοτικών μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται θα αποσβεστούν μέσω των μειωμένων λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ή σε πολλές περιπτώσεις και ακόμη νωρίτερα Τα κράτη μέλη απαιτείται να μεριμνούν ώστε ο δημόσιος τομέας να λαμβάνει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία εστιάζονται σε οικονομικά αποδοτικά μέτρα που οδηγούν στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας εντός του συντομότερου χρονικού διαστήματος 20. Δεδομένου του χαμηλού επιπέδου της προβλεπόμενης επίτευξης του στόχου του 20 % (βλέπε σημείο 4), η διάθεση της χρηματοδότησης και η επιλογή των έργων πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας (βλέπε το πλαίσιο για τις τρέχουσες πρακτικές που αφορούν το Βέλγιο και τη Δανία). 18 Άρθρο 27, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της , σ. 1). 19 SEC(2011) 277 τελικό. 20 Άρθρο 5 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της , σ. 64). Πλαίσιο Παραδείγματα χρήσης της έννοιας της οικονομικής αποδοτικότητας σε δύο κράτη μέλη Στο Βέλγιο, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της φλαμανδικής περιφέρειας «Ενεργειακή διαχείριση στα φλαμανδικά κυβερνητικά κτίρια» όλες οι περιφερειακές επενδύσεις με περίοδο αποπληρωμής τα επτά έτη ή μικρότερο χρονικό διάστημα πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών ετών. Η πρώτη φάση πρέπει να αξιολογείται εντός πέντε ετών προκειμένου να αποφασιστεί εάν και με ποιον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί μια δεύτερη φάση επενδύσεων με περίοδο αποπληρωμής τα 10 έτη ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Στη Δανία, οι κυβερνητικοί φορείς υποχρεούνται να εφαρμόζουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας με χρόνο αποπληρωμής έως και πέντε έτη Φλαμανδικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (2007) και σχέδιο δράσης για τη διατήρηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2005), Δανία (www.ec.europa.eu/energy).

18 Σε κανένα από τα ελεγχθέντα επιχειρησιακά προγράμματα η οικονομική αποδοτικότητα δεν αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα όσον αφορά τη διάθεση των πόρων για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι διαχειριστικές αρχές διευκρίνισαν ότι η διάθεση των κονδυλίων της πολιτικής Συνοχής σε έργα ενεργειακής απόδοσης αποφασίστηκε βάσει των εκτιμήσεων των κυβερνήσεων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και της σχεδιαζόμενης μείωσης από την κυβέρνηση, καθώς και, έως έναν βαθμό, βάσει της απορρόφησης των πιστώσεων στις περιφέρειες κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Εντούτοις, η διάθεση των πόρων δεν βασίστηκε στο προβλεπόμενο επενδυτικό κόστος των εν λόγω μειώσεων. Τα ελεγχθέντα επιχειρησιακά προγράμματα δεν παρείχαν καμία ανάλυση που θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν οι πόροι σε κάθε προτεραιότητα ή μέτρο. 21. Κατά την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η Επιτροπή δεν απαίτησε από τα κράτη μέλη να αιτιολογήσουν τη διάθεση των κονδυλίων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης βάσει της οικονομικής αποδοτικότητάς τους ούτε έλαβε υπόψη την εν λόγω υποχρέωση στις ενδοϋπηρεσιακές διαβουλεύσεις της και κατά την πραγματοποίηση των σχολίων της στα σχέδια επιχειρησιακών προγραμμάτων που υπέβαλαν προς έγκριση οι διαχειριστικές αρχές. 22 Συγκριτικά, το ετήσιο τσεχικό κρατικό πρόγραμμα στήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που σήμερα ονομάζεται πρόγραμμα EFEKT, λειτουργεί από το Η απλή περίοδος αποπληρωμής για τις επενδύσεις κυμάνθηκε μεταξύ πέντε ετών (βιομηχανία), επτά ετών (τριτογενής τομέας) και 21 ετών (νοικοκυριά), με μέσο κόστος 74 ευρώ ανά GJ που εξοικονομήθηκε κατά την περίοδο Η αρχική έκδοση του ΕΠ Περιβάλλον (Τσεχική Δημοκρατία) αναμενόταν να έχει επενδυτικό κόστος 722 ευρώ για κάθε εξοικονομούμενο GJ, με αποτέλεσμα απλή περίοδο αποπληρωμής 61 ετών (με τη δεύτερη ανακατανομή, το κόστος μειώθηκε σε 339 ευρώ/gj και η περίοδος αποπληρωμής σε 28 έτη) 22. Στην Ιταλία, οι δείκτες επιδόσεων και οι τιμές τους δεν ήταν αξιόπιστοι. Στο ΕΠ Basilicata για την περίοδο , ο δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας αφορούσε μόνο κτίρια κατοικιών. Στο διαπεριφερειακό ΕΠ Ενέργεια, ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ήταν χαμηλός, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα εκτενή περίοδο αποπληρωμής (από 288 έως 444 έτη ανάλογα με την τιμή της ενέργειας). Στο ΕΠ Προώθηση της συνοχής (Λιθουανία), το κόστος κάθε εξοικονομούμενου GJ εκτιμήθηκε στα 861 ευρώ, με περίοδο αποπληρωμής από 72 έως 96 έτη, ανάλογα με την τιμή της ενέργειας (βλέπε πίνακα 3). Η διάρκεια των περιόδων αποπληρωμής είναι υπερβολικά μεγάλη εάν ληφθεί υπόψη η διάρκεια ζωής των ανακαινισμένων τμημάτων των κτιρίων, καθώς και των ίδιων των κτιρίων. Μειονεκτήματα των κριτηρίων επιλογής έργων 23. Τα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιούνται από τις διαχειριστικές αρχές πρέπει να είναι διαφανή και να διασφαλίζουν ότι η στήριξη παρέχεται σε οικονομικά αποδοτικά έργα ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να ορίζουν ένα πρότυπο ή μια αποδεκτή τιμή για κάθε επιλεγμένη παράμετρο, όπως η (μέγιστη) απλή περίοδος αποπληρωμής για μια επένδυση ή το κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας, τα οποία θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των πόρων για οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις.

19 Οι διαχειριστικές αρχές δεν επιδίωξαν να διασφαλίσουν ότι τα επιλεγμένα έργα παρείχαν τη βέλτιστη αναλογία μεταξύ της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Στα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιήθηκαν παρατηρήθηκαν ορισμένες αδυναμίες, όπως εξηγείται στις κατωτέρω παραγράφους. 25. Στο ΕΠ Περιβάλλον (Τσεχική Δημοκρατία), τα κριτήρια επιλογής ήταν αντικειμενικά και διαφανή και βοήθησαν τους δυνητικούς δικαιούχους να προβλέψουν κατά πόσο οι προσπάθειές τους θα ήταν επιτυχείς. Κάθε πρόταση έργου ελέγχθηκε όσον αφορά δύο οικολογικά κριτήρια (κόστος κάθε εξοικονομούμενου GJ και ετήσιο κόστος μείωσης των εκπομπών του CO 2 ) και τρία τεχνικά κριτήρια (ποσοστό εξοικονομούμενης ενέργειας σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση, κόστος της ανακαίνισης και ενεργειακό πρότυπο που επιτυγχάνεται μετά την ολοκλήρωση του έργου). Επιπλέον, η προβλεπόμενη εξοικονόμηση ενέργειας για τα επόμενα πέντε έτη αφαιρέθηκε από το συνολικό επιλέξιμο κόστους του έργου. Εντούτοις, παρότι τα κριτήρια επιλογής έργων ήταν αντικειμενικά και συμπεριλάμβαναν το κόστος ανά εξοικονομούμενο GJ, η αποδεκτή τιμή κυμαινόταν μεταξύ 200 και 560 ευρώ ανά GJ, που συνεπάγεται περίοδο αποπληρωμής από 17 έως 47 έτη, ήτοι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα κρατικά προγράμματα (βλέπε υποσημείωση 22). Πίνακας 3 Κόστος κάθε εξοικονομούμενου GJ στα τέσσερα ελεγχθέντα επιχειρησιακά προγράμματα Κράτος μέλος Επιχειρησιακό πρόγραμμα (κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση) Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας του επιχειρησιακού προγράμματος (σε GJ) Προϋπολογισμός (σε εκατομμύρια ευρώ) Κόστος κάθε εξοικονομούμενου GJ (σε ευρώ) Αποπληρωμή (σε έτη) Τσεχική Δημοκρατία Περιβάλλον ( ) (310) (722) 1 28 (61) 1 Ιταλία Basilicata Δεν ορίστηκε 26 (17) 1 ά.α. ά.α. Διαπεριφερειακό ΕΠ Ενέργεια Λιθουανία Προώθηση της συνοχής Μετά την ανακατανομή των πόρων. Πηγή: Επιχειρησιακά προγράμματα, υπολογισμοί του ΕΕΣ.

20 Στο ΕΠ Basilicata (Ιταλία), η διαχειριστική αρχή θέσπισε ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης την αναλογία μεταξύ της εκτιμώμενης ποσότητας της εξοικονομούμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια ζωής της επένδυσης και του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Η ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας υπολογίστηκε από τη διαχειριστική αρχή. Χρησιμοποιώντας την εν λόγω αναλογία, η διαχειριστική αρχή είχε σκοπό να επιλέξει έργα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην υψηλότερη απόδοση επί του συνολικού κόστους του έργου. Επειδή στους υπολογισμούς δεν ελήφθη υπόψη η τρέχουσα κατάσταση των σχετικών κτιρίων (ήτοι η ενεργειακή κατηγορία τους ή η πραγματική κατανάλωση ενέργειας) και συνεπώς βασίστηκαν σε εκτιμήσεις εξοικονόμησης ενέργειας αντί σε αξιόπιστα δεδομένα από ενεργειακούς ελέγχους, είναι δύσκολο να αποφασιστεί εάν τα επιλεγμένα έργα πρόσφεραν οικονομικά αποδοτικές λύσεις. 23 Το άρθρο 27, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 προβλέπει ότι τίθενται στόχοι ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και προσδιορισμένοι χρονικά για όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που καλύπτει ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Η επίτευξη των στόχων αυτών ελέγχεται βάσει δεικτών επίδοσης. 24 Γνώμη αριθ. 7/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ C 47 της , σ. 1). 27. Στο διαπεριφερειακό ΕΠ Ενέργεια (Ιταλία), η διαχειριστική αρχή έθεσε ως προϋποθέσεις για την επιλογή των έργων να έχουν παραδειγματικό χαρακτήρα, να συνάδουν με το διαπεριφερειακό ΕΠ και τους στόχους των περιφερειακών ενεργειακών σχεδίων, να είναι «έτοιμα» (ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες) και καινοτόμα από άποψη τεχνολογίας και υλικών, ενώ η ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας και το κόστος που συνεπάγεται, καθώς και η μεταξύ τους αναλογία, δεν αποτέλεσαν αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή. 28. Στο ΕΠ Προώθηση της συνοχής (Λιθουανία), χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά κριτήρια επιλογής έργων σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο για παρόμοια έργα στον τομέα των δημόσιων κτιρίων. Σε δύο από τα τρία μέτρα, μολονότι η κατανάλωση ενέργειας ήταν το κύριο κριτήριο επιλογής, η διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου δεν ήταν υποχρεωτική. Κατά συνέπεια, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση έργα που αφορούσαν τα δημόσια κτίρια με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, καθώς τα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαμβάνουν το κόστος της εξοικονομούμενης ενέργειας, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποιο κτίριο μπορεί να επιτύχει τη βέλτιστη αναλογία μεταξύ της εξοικονόμησης ενέργειας και του κόστους και, συνεπώς, μόνο κατά τύχη μπορούν τα έργα να είναι οικονομικά αποδοτικά. Ανεπαρκείς δείκτες επιδόσεων και παρακολούθηση 29. Στο πλαίσιο της διαχείρισης οποιουδήποτε προγράμματος δαπανών ή αναπτυξιακού έργου πρέπει να θεσπίζονται ορθολογικοί στόχοι και αντικειμενικά επαληθεύσιμοι δείκτες για την επίτευξή τους. Στο πλαίσιο των επενδύσεων της πολιτικής Συνοχής για την ενεργειακή απόδοση, οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να θεσπίζουν ένα σύστημα συναφών και μετρήσιμων δεικτών επιδόσεων 23. Με τη βοήθεια της Επιτροπής πρέπει να εκδώσουν σχετικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολύνουν την παρακολούθηση των επιτευγμάτων των έργων, όπως την ποσότητα και το κόστος της εξοικονομούμενης ενέργειας και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής ενεργειακής απόδοσης. Η ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται πρέπει να είναι αποδεκτή από άποψη συνάφειας, συγκρισιμότητας και αξιοπιστίας 24.

ISSN Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 17.12.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 9/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση 1 Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ Λειτουργός Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12664/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 10826/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 602

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

11254/14 ΜΑΚ/σα 1 DGG 2B

11254/14 ΜΑΚ/σα 1 DGG 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2014 (OR. en) 11254/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Ομάδα «Διαρθρωτικά Μέτρα» Αποδέκτης: FIN 435 FSTR 35 FC 23 REGIO 78 TRANS 339 Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγραμματική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 1. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Regional 2014-2020 FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Κοζάνη, 3 Μαΐου 2017 Χρηματοδοτικά Εργαλεία & ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪ Η ΕΠ ΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10180 final E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική ακεδονία» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στην Προγραμματική Περίοδο

Δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στην Προγραμματική Περίοδο Δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Ημερίδα ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 419 final - PART 1/2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 419 final - PART 1/2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0382 (COD) 15120/16 ADD 8 REV 1 (de,da,el,pt,fi,sv,cs,lv,lt,mt,pl) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/08/23 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2010 COM(2010)283 τελικό 2010/0150 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) PUBLIC 15880/12 LIMITE FSTR 71 FC 46 REGIO 123 SOC 905 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΕΝΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεμβούργο 22 Νοεμβρίου 2012 ECA/12/46 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0282(COD) 6.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση Κυρία/ε, Σας πληροφορούμε ότι η ημόσια ιαβούλευση για την

Διαβάστε περισσότερα

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες Τίτλος καλής πρακτικής 1 Ενεργειακή απόδοση κτηρίων και ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Υποβοήθηση Συμβάσεων Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2015 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Julia Reid εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Julia Reid εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 13.6.2017 A8-0208/50 50 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0382 (COD) 15120/16 ADD 9 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENER 417 CLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα